Školní vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si a objevujeme svět Zpracovala Helena Daníčková (zástupce ŘŠ pro MŠ)

2 Projednán a schválen pedagogickou radou dne: Č.j.: Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Charakteristika mateřské školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Spoluúčast rodičů 3.5 Personální podmínky 3.6 Řízení mateřské školy 4. Organizace vzdělávání 4.1 Uspořádání mateřské školy 4.2 Informativní organizace dne 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1 Charakteristika ŠVP 5.2 Témata a podtémata 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluační systém

3 1. Identifikační údaje Název školy: Adresa: Právní forma: Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Husova 992, Jáchymov Příspěvková organizace IČO: Ředitel školy: Webové stránky: Zřizovatel: Mgr. Jan Musil Městský úřad Jáchymov Typ školy: Zástupce ŘŠ pro MŠ: Mateřská škola Helena Daníčková Telefon: (MŠ Mánesova), (MŠ Na Slovanech) Webové stránky:

4 2. Charakteristika mateřské školy Mateřská škola je trojtřídní, třídy jsou umístěny ve dvou budovách. Vzhledem k členitosti a kopcovitosti města, můžou rodiče využít možnosti umístit dítě do MŠ blíže ke svému bydlišti nebo pracovišti. Mateřská školka Mánesova: Mateřskou školu v Mánesově ulici navštěvují děti skoro 60 let. V 50.letech 20. století byla otevřena místo MŠ ve Dvořákově ulici. Školka je dvoutřídní a navštěvovalo ji dříve až 70 žáků. Dnes má kapacitu 50 dětí. Budova prošla několika rekonstrukcemi, které vždy přispěly ke zlepšení prostředí MŠ. Po celou dobu ale chyběla zahrada, která patří neodmyslitelně ke školce. Tu získala až v roce 2005 oplocením hřiště ve Smetanově ulici. V 90.letech minulého století se spojila s MŠ Na Slovanech a tím získala odloučené pracoviště. V současné době je budova i zázemí v nevyhovujícím stavu. Počátkem roku 2010 byly provedeny opravy a rekonstrukce šaten, ale vzhledem k tomu, že KHS již další vyjímku k provozu MŠ nepovolí, k dalším úpravám již nedošlo. Mateřská škola, ul. Na Slovanech: Budova byla postavena přibližně ve 30.letech 20.století jako dvougenerační vila. V 50.letech byla přestavena na samostatnou jednotřídní mateřskou školu a od 90.let minulého století je zde odloučené, věkově smíšené, oddělení Mateřské školy Jáchymov. Budova i zázemí jsou v nevyhovujícím stavu začátkem roku 2010 byl odstraněn havarijní stav podlahy v herně a provedeny dílčí opravy. Stejně jako u MŠ Mánesova se počítá s ukončením provozu ve stávající budově. 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky Prostory denních místností pro děti na obou pracovištích jsou poměrně malé, nevyhovující. Sociální a hygienické zázemí nevyhovuje současným hygienickým předpisům. V MŠ je dostatečný počet hraček i učebních pomůcek, některé z nich mají své stabilní umístění a jsou dětem volně k dispozici, jiné jsou dětem předkládány průběžně podle obsahu projektů, které během roku probíhají

5 3.2 Životospráva Strava je dovážena ze školní jídelny při ZŠ Marie Curie-Sklodowské v Jáchymově. ŠJ garantuje vyváženou skladbu potravin a dodržování předpisů a norem platných pro děti předškolního věku. V každé třídě mají děti k dispozici dostatek tekutin pro dodržování pitného režimu. Denní program má ustálený charakter, zahrnuje pravidelné tělesné aktivity, volný pohyb dětí, pobyt venku a pravidelné intervaly jídla. Děti si sami volí množství jídla. 3.3 Psychosociální podmínky Všechny zaměstnankyně školky pracují na vytvoření pohodového a vlídného prostředí. Nově příchozím dětem je umožňována postupná adaptace na nové prostředí popř. i za spoluúčasti rodičů. Je respektována individualita dětí, učitelky se zaměřují na poznávání individuálních potřeb a možností dětí. Dbají na to, aby byly děti chváleny nejen za výkony, ale i za snahu a účast. Přistupují k dětem partnersky a respektují jejich přirozené potřeby. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Děti se podílí na tvorbě těchto pravidel, je dáván velký důraz na prvotní pochopení nezbytnosti pravidel a na jejich přijetí. 3.4 Spoluúčast rodičů Rodiče se mohou účastnit různých aktivit a programů svých dětí. Denně mohou projednávat drobné připomínky s třídní učitelkou, popř. prodiskutovat závažnější záležitosti se zást. ŘŠ pro MŠ. Rodiče jsou průběžně informováni o učebních pokrocích dětí, domlouvají s učitelkou jednotný postup. Rodiče předškolních dětí si mohou objednat termín i čas konzultace s příslušnou učitelkou MŠ v době před zápisem dětí do ZŠ. Jsou zváni na informativní schůzky s učitelkami ZŠ. Informovanost rodičovské veřejnosti zajišťují nástěnky v prostorách školy a webové stránky. Pravidelně jsou prezentovány výstavky prací dětí. Vítáme osobní účast při určitých specifických činnostech (kulturní a společenské akce, pracovní dílny rodiče a děti v MŠ...).

6 3.5 Personální podmínky Učitelky se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor. Pedagogický i provozní personál respektuje potřeby dětí (obecně lidské i vývojové a individuální), reaguje na ně napomáhá v jejich uspokojování. Služby učitelek jsou organizovány tak, aby byla vždy při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče. Učitelky vedou děti tak, aby se cítily v pohodě fyzicky, psychicky i sociálně. Dávají dětem dostatek podnětů k učení a radost z něho. Posilují sebevědomí dětí a jejich důvěru ve vlastní schopnosti. Podporují rozvoj vzájemných vztahů tak, aby se ve skupině cítily bezpečně. 3.6 Řízení mateřské školy Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Každý pracovník má jasně stanovenou pracovní náplň, pravomoci a povinnosti. Zástupce ŘŠ pro MŠ podporuje profesionalizaci týmu, vytváří podmínky pro systematické vzdělávání pedagogů. Pravidelné pedagogické porady (1x měsíčně) slouží k vyhodnocování vzdělávacího programu mateřské školy, plánování akcí a aktivit, hodnocení dalšího vzdělávání a hospitační činnosti, předkládají se tematické náměty pro další práci pedagogů a vzdělávací činnost atd. Vedení školy zapojuje zaměstnance do řízení školy, pozitivně je motivuje a podporuje vzájemnou spolupráci. Respektuje názor podřízených, nechává je vyjádřit vlastní návrhy a náměty. Škola má vytvořen informační systém, který zabezpečuje všem dostatek informací o škole a jejich aktivitách a dále autoevaluační plán zahrnující všechny stránky chodu školy. Výsledky kontrolní a sebehodnotící činnosti je využíváno ke zkvalitňování další práce. Vedení MŠ podporuje spolupráci s rodiči, odborníky ve věcech výchovy a vzdělávání dětí. Aktivní je i ve spolupráci se základní školou, zřizovatelem a orgány státní správy a samosprávy. Personální zajištění Celkem 10 pracovníků mateřské školy: 8 učitelek včetně zástupce ŘŠ pro MŠ, 2 školnice, 2 pracovnice výdejny kuchařky Počet pedagogických i provozních zaměstnanců je dostatečný

7 4. Organizace vzdělávání 4.1. Uspořádání mateřské školy Kapacita školy je 72 dětí. MŠ Mánesova: 1. třída Sluníčka děti 3-4leté (max.24 dětí) 2. třída Kytičky - děti 4 6leté (max. 24 dětí) MŠ Na Slovanech třída Berušky děti 3-6leté (max. 24 dětí Děti jsou přijímány do MŠ podle kritérií (dle vnitřní směrnice školy) Jednotlivé třídy nejsou specificky zaměřené, uplatňované metody a formy práce jsou obsaženy ve vzdělávacím obsahu ŠVP mateřské školy a v rámci třídního plánu vytvořeného učitelkami pro každou třídu zvlášť. S tímto plánem jsou rodiče pravidelně seznamováni na nástěnkách, stejně tak i s aktuálními básněmi a písněmi, které se děti na jednotlivých třídách učí 4.2. Informativní organizace dne 6,00-8,00 - příchod dětí do MŠ, spontánní hravé aktivity 8,00-8,30 - spontánní hravé aktivity 8,30-9,00 - hygiena, dopolední svačinka 9,00-10,00 - programově řízené činnost, které mají různou formu a způsob organizace: mj. TV, VV, dramatická výchova, estetická výchova, činnost zaměřená na na učení, jazykové chvilky, smyslové hry 10,00-11,15 - pobyt venku 11,30-12,00 - hygiena, oběd 12,15-14,00 - odpolední odpočinek 14,00-14,30 hygiena, odpolední svačinka 14,30-16,00 odpolední zájmové činnosti (hry dle zájmu dětí, pokračování v didakticky cílených činnostech), rozcházení 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1 Charakteristika ŠVP Školní vzdělávací program je nazvaný Hrajeme si a objevujeme svět. Doba realizace je dva roky a je společný pro obě pracoviště. Je sestaven z šesti tematických celků, které reflektují průběh roku. Děti postupně prochází těmito tematickými celky a spojovacím

8 článkem mezi tématy je společný prožitek a chování dětí k sobě samým, ke svým mladším nebo starším kamarádům, ale i k dospělým - personálu MŠ, rodičům, návštěvám Děti postupně poznávají své nejbližší prostředí, svět rostlin i zvířat, rodinu, svět pohádek a kouzel, zvyky a tradice, pravidla, způsoby chování ve společnosti. Učí se novým praktickým dovednostem, vědomostem a postojům. Záměrně není stanoven časový rámec jednotlivých tematických celků, aby téma bylo možno volit podle aktuálního zájmu dětí, popřípadě podle potřeb řešení určitých problémů. Je stanoven konkretizující záměr a přehled kompetencí, ke kterým realizace tématu směřuje. Dílčí vzdělávací cíle pro učitelku jsou konkrétnější až v třídních vzdělávacích plánech jednotlivých oddělení ve formě celkového přehledu a opět bez časového upřesnění, aby byla možnost volby podle doby, kdy budou jednotlivé tematické části realizovány. Každé oddělení si ve svých TVP člení tematické celky na tematické části (časově vymezené jedním nebo dvěma týdny a zpracované do týdenních plánů), které jsou přizpůsobeny podmínkám jednotlivých tříd a jejich dětem. Podle zájmů a aktuálnosti je sestavován obsah vzdělávací nabídky, která směřuje k postupnému naplňování očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí. I. DÍTĚ A JEHO TĚLO Charakteristika oblasti - stimulovat a podporovat růst a nervosvalový vývoj dítěte, podporovat a zlepšovat tělesnou zdatnost dítěte, podporovat rozvoj pohybových a manipulačních dovedností. - prochází veškerým programem Vzdělávací cíle - rozvoj psychické i fyzické zdatnosti - uvědomování si vlastního těla - vytváření zdravých tělesných návyků - zdokonalování dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky - rozvoj a užívání všech smyslů Vzdělávací nabídka

9 - pohybové činnosti - smyslové hry - konstruktivní činnosti - hudebně pohybové činnosti - sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklid - činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí - grafické činnosti Očekávané výstupy - zachovávat správné držení těla - zvládat základní pohybové dovednosti (házet a chytat míč, zvládat překážky, pohybovat se ve skupině dětí) - sladit pohyb se zpěvem - zvládat koordinaci ruky a těla - zvládat sebeobsluhu - mít povědomí o významu čistoty a zdraví - zacházet s běžnými předměty denní potřeby II. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 1. Charakteristika oblasti - podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, jeho citů i vůle, povzbuzovat je v dalším rozvoji a učení. Tato oblast zahrnuje 3 podoblasti: 1. Jazyk a řeč 2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

10 3. Sebepojetí, city a vůle Vzdělávací cíle - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění, výslovnosti, vyjadřování) - rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu - osvojení další formy vzdělávání (výtvarné, pohybové, hudební, dramatické) Vzdělávací nabídka - samostatný projev na určité téma - vyprávění, co dítě slyšelo nebo shlédlo - přednes, recitace, zpěv - prohlížení a čtení knížek - hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gestz - vyřizování vzkazů a zpráv - rytmické hry, slovní hádanky Očekávané výstupy - správně vyslovovat, ovládat dech, tempo - pojmenovat to, čím je dítě obklopeno - naučit se zpaměti krátké texty (písničky, reprodukovat říkanky) - formovat otázky, odpovídat - domluvit se slovy i gesty - vést rozhovor, naslouchat druhým, sledovat řečníka i obsah III. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 2. Charakteristika oblasti

11 - poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace Vzdělávací cíle - posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) - rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjadřování) - rozvoj paměti a pozornosti - rozvoj kultivace fantazie a představivosti - rozvoj smyslového vnímání Vzdělávací nabídka - spontánní hra, volné hry - záměrné pozorování předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, tvar, dotek, chuť, vůně, znaky), jejich funkci - námětové hry a činnosti ke cvičení paměti - úkony procvičující orientaci v prostoru i rovině - smyslové hry a činnosti na rozvoj postřehu, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti Očekávané výstupy - záměrně se soustředit na činnost a držet pozornost - vést jednoduché úvahy - chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, za, pod, nad apod.) - chápat časové pojmy (nyní, dnes, zítra, ráno, večer, jaro, léto apod.) - řešit problémy, úkoly, postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí - vyjadřovat svou fantazii a představivost - záměrně pozorovat, všímat si a vědomě využívat všech smyslů

12 IV. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 3. Charakteristika oblasti - sebepojetí, city a vůle Vzdělávací cíle - rozvoj schopnosti sebeovládání - rozvoj schopnosti citové vztahy, vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat - rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání - poznání sebe sama - rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry) - získání relativní citové samostatnosti Vzdělávací nabídka - spontánní hra - činnosti zajišťující radost a spokojenost - činnosti vyvolávající veselí a pohodu - hry na téma rodina - výlety do okolí, návštěvy dětských kulturních akcí - hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání - dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka) - mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, údiv, zloba, vážnost apod.) Očekávané výstupy - zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, hudebně, pohybově) - být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, k věcem - respektovat předem vyjasněná pravidla, přijímat povinnosti

13 - rozhodovat o svých činnostech - odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i bez jejich opory - vyjádřit souhlas i nesouhlas V. DÍTĚ A TEN DRUHÝ Charakteristika oblasti - podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů Vzdělávací cíle - seznamování s pravidly ve vztahu k druhému - vytváření pro-sociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti) - posilování pro-sociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v MŠ, v dětské herní skupině) - rozvoj komunikativních a interaktivních dovedností - ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými Vzdělávací nabídka - aktivity podporující sbližování dětí - společenské hry, dramatické činnosti - četba, vyprávění, poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením - činnosti zaměřené na poznání sociálního prostředí, v němž dítě žije (rodina, MŠ) - hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých Očekávané výstupy

14 - navazovat kontakty - přirozeně komunikovat, navazovat a udržovat dětská přátelství - spolupracovat - dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla /vzájemného soužití i herní pravidla) - respektovat a vnímat druhé - bránit se projevům násilí, ubližování, ponižování - chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi i dospělými VI. DÍTĚ A SPOLEČNOST Charakteristika oblasti Vzdělávací cíle - poznávání pravidel společenského soužití - rozvoj schopností žít ve společenství ostatních (spolupracovat, spolupodílet se) - přináležet ke společnosti (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) - vnímat a přijímat základní hodnoty - vytvoření podvědomí o mezilidských morálních hodnotách - seznamování se světem lidí a prostředí, v němž žije Vzdělávací nabídka - setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování - aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ - vytváření smysluplných pravidel soužití ve třídě - různorodé společenské hry skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné činnosti) - podílet se společně na průběhu i výsledcích

15 - přípravy a realizace společenských akcí (oslavy apod.) Očekávané výstupy - pochopit, že každý má ve společenství své místo (v rodině, ve třídě, v herní skupině) - vyjednávat s dětmi i dospělými - chovat se zdvořile - přistupovat k druhým lidem i dětem s úctou k jejich osobě - dodržovat pravidla her a jejich činností - zacházet šetrně s hračkami, knížkami apod. - vyjadřovat se v hudebně pohybové činnosti - zachycovat skutečnosti ze svého okolí 5.2 Témata a podtémata 8. Vzdělávací obsah integrované bloky (projekty): Skládá se z 10 základních střednědobých povinných projektů, které souvisí s určitým časovým obdobím, jsou odvozené z přirozeného cyklu ročních období a vzájemně na sebe navazují a z 19 zúžených krátkodobých nepovinných projektů, které se realizují na základě zájmu dětí, dle plánovaných aktivit a nejrůznějších událostí v průběhu roku či specifikace třídy. 9. Evaluační systém Na úrovni školy: časové rozvržení: hodnotí:

16 porady ped. prac. 1x měsíčně Zást. ŘŠ + učitelky pedagogické rady 2x ročně Zást. ŘŠ + učitelky evaluace školního vzdělávacího programu 1x ročně učitelky* hodnocení uplynulého školního roku 1x ročně učitelky vlastní hodnocení školy 1x ročně Zást. ŘŠ + učitelky provozní porady 4x ročně Zást. ŘŠ + učitelky, provoz. zaměst. Na úrovni tříd: evaluace třídními učitelkami denně učitelky* (zaměření v TVP) hodnotící postřehy denně učitelky* (poznámky v třídní knize) evaluace projektů po ukončení projektu učitelky* hospitační činnost 1x měsíčně zást. ŘŠ* hodnocení jednotlivých činností po každé činnosti učitelka + děti Hodnocení jednotlivých dětí: slovní hodnocení denně učitelky záznam o dítěti průběžně po celý rok učitelky* Autoevaluace: hodnocení vzdělávacího procesu, pedagogického stylu, tvorby TVP, opakované hodnocení v průběhu šk. roku profesionálních dovedností sebehodnocení hodnocení vlastní práce učitelky* při rozboru učitelky hospitační činnosti na pedagogických poradách učitelky + zást. ŘŠ

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Koncepce rozvoje Mateřské školy

Koncepce rozvoje Mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Březí, příspěvková organizace, Školní 194, 691 81 Březí Pracoviště Mateřská škola, U Školky 258, Březí 691 81 Koncepce rozvoje Mateřské školy Název mateřské školy Základní

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV.

Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli RVP PV. 9 EVALUAČNÍ (HODNOTÍCÍ) SYSTÉM MATEŘSKÉ ŠKOLY 9.1 DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP PV TVP, SOULAD ŠVP PV RVP PV Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň soulad školních

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek

Plán výchovy a péče. Dětská skupina Pupálek Plán výchovy a péče Dětská skupina Pupálek Identifikační údaje Název projektu: Dětská skupina - Miniškolka Pupálek Realizátor projektu: AGAPO, o.p.s. Zelný trh 1 602 00 Brno IČ: 29300550 Kontaktní osoba:

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013

Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Oranžová třída Třídní vzdělávací program školní rok 2012/2013 Název třídy: ORANŽOVÁ Třídní učitelky: Hana Mičková, Kateřina Krausová Analýza skupiny: Počet dětí: 25 Věkové složení dětí: 3 6 let Specifika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení

EVALUAČNÍ SYSTÉM. Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy. Vnější evaluace a hodnocení EVALUAČNÍ SYSTÉM Systém evaluace a hodnocení v rámci mateřské školy Cílem evaluace je komplexní zkvalitňování práce mateřské školy a získání zpětné vazby, prospěch a pohoda dítěte, vytváření podmínek k

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS nejhezčí je dětský smích Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice

Školní vzdělávací program. školní družiny při ZŠ Citonice Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Citonice 2014-2015 Obsah ŠVP: Cíle výchovně vzdělávací práce Obsah činnosti Materiální podmínky Personální podmínky Vnitřní řád ŠD Cíle výchovně-vzdělávací

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016

Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Třídní vzdělávací plán Školní rok 2015/2016 Charakteristika Poznávání nového prostředí seznamování se s novými kamarády, pracovníky mš seznámení se s pravidly a režimem mš seznámení se s třídním vzdělávacím

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace, Dolina 602 696 61 Vnorovy Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 2015-2018 Platnost ŠVP: od 1. 9. 2015 Ve Vnorovech: 30. 8. 2015

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH. Obsah vzdělávacího programu 6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH Obsah vzdělávacího programu Naše vzdělávací nabídka je rozdělena do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí z ročních období, zvyků, tradic, společenských událostí a hlavně z koncepce

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

EVALUACE A AUTOEVALUACE

EVALUACE A AUTOEVALUACE EVALUACE A AUTOEVALUACE Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy. Učitelka hodnotí především svoji práci ( zvolené formy, prostředky s ohledem na reakci dětí).

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL:

JUSTINKA VYCHÁZÍ VE SVÉ VÝCHOVĚ A PÉČI ZE ZÁKLADNÍCH PRAVIDEL: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE - JUSTINKA Dětská skupina Ministerstva spravedlnosti ČR JUSTINKA (dále jen,,justinka ) se nachází v budově Ministerstva spravedlnosti ČR, se sídlem v ulici Vyšehradská 16, 128 10 Praha

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ

MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ MATEŘSKÁ ŠKOLA LÁZNĚ TOUŠEŇ Školní vzdělávací program BAREVNÁ ŠKOLKA Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání BAREVNÁ ŠKOLKA Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky.

Školní vzdělávací program. Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Mateřská škola Pasohlávky. Mateřská škola Pasohlávky při ZŠ Drnholec Školní vzdělávací program Zpívejme si, zpívejme a mějme se rádi, s písničkou je veseleji, věřte kamarádi. Zpracovala: Chudobová Marie, vedoucí učitelka srpen 2009

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Cestujeme se sluníčkem

Cestujeme se sluníčkem Mateřská škola Strakonice, Lidická 625 Odloučené pracoviště ul. Stavbařů 213 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Cestujeme se sluníčkem Zřizovatel: MěÚ Strakonice Adresa: Mateřská škola

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace

Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace - 1 - Mateřská škola a základní škola Záchlumí, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Škollníí vzděllávacíí program pro zájjmové vzdělláváníí Platnost: od 3. 2. 2014-1 - - 2 -

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Vztahy v kolektivu Žák: udržuje kamarádské vztahy se spolužáky - spolužáci, kamarádi Poznávání lidí Mezilidské vztahy Komunikace MULTIKULTURNÍ Lidské vztahy Etnický

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘITOV, okres Blansko, příspěvková organizace, Školní 125, 679 21 Bořitov, tel.: 778 002 078 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY VESELÁ ŠKOLKA Razítko a podpis ředitele:

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Obsah 1 Indentifikační údaje... 3 2 Obecná charakteristika... 4 3 Podmínky předškolního vzdělávání...

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ S PRVKY MONTESSORI DĚTSKÁ SKUPINA KOŤATA

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ S PRVKY MONTESSORI DĚTSKÁ SKUPINA KOŤATA PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ S PRVKY MONTESSORI DĚTSKÁ SKUPINA KOŤATA Úvod: Děti u nás mají připravené láskyplné prostředí plné respektu, klidu a spokojenosti. Uvědomujeme si, že každé dítě je osobnost

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA PAPÍRENSKÁ ČESKÉ BUDĚJOVICE Mateřská škola Papírenská ul.23.37007 České Budějovice a odloučené pracoviště Mateřská škola Šafaříkova ul. 14. 37007 České Budějovice.

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí.

l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. l. Téma: VÍM, KDO JSEM Prostřednictvím situací a plánovaných činností se děti učí poznávat samo sebe a připravovat se na role budoucí. - (1/1) má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 115 16/99-11073 Signatura: bk5as108 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Žďár nad Sázavou INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola Poděšín Poděšín/45,

Více

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál

Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9. Odloučené pracoviště Školní 2, Bruntál Koncepce mateřské školy Bruntál, Pionýrská 9 včetně Odloučeného pracoviště Školní 2, Bruntál Identifikační údaje o škole Název a sídlo školy: Mateřská škola Bruntál, Pionýrská 9 Právní forma: MŠ s právní

Více