Školní vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program"

Transkript

1 Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si a objevujeme svět Zpracovala Helena Daníčková (zástupce ŘŠ pro MŠ)

2 Projednán a schválen pedagogickou radou dne: Č.j.: Obsah ŠVP: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Charakteristika mateřské školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Spoluúčast rodičů 3.5 Personální podmínky 3.6 Řízení mateřské školy 4. Organizace vzdělávání 4.1 Uspořádání mateřské školy 4.2 Informativní organizace dne 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1 Charakteristika ŠVP 5.2 Témata a podtémata 6. Vzdělávací obsah 7. Evaluační systém

3 1. Identifikační údaje Název školy: Adresa: Právní forma: Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Husova 992, Jáchymov Příspěvková organizace IČO: Ředitel školy: Webové stránky: Zřizovatel: Mgr. Jan Musil Městský úřad Jáchymov Typ školy: Zástupce ŘŠ pro MŠ: Mateřská škola Helena Daníčková Telefon: (MŠ Mánesova), (MŠ Na Slovanech) Webové stránky:

4 2. Charakteristika mateřské školy Mateřská škola je trojtřídní, třídy jsou umístěny ve dvou budovách. Vzhledem k členitosti a kopcovitosti města, můžou rodiče využít možnosti umístit dítě do MŠ blíže ke svému bydlišti nebo pracovišti. Mateřská školka Mánesova: Mateřskou školu v Mánesově ulici navštěvují děti skoro 60 let. V 50.letech 20. století byla otevřena místo MŠ ve Dvořákově ulici. Školka je dvoutřídní a navštěvovalo ji dříve až 70 žáků. Dnes má kapacitu 50 dětí. Budova prošla několika rekonstrukcemi, které vždy přispěly ke zlepšení prostředí MŠ. Po celou dobu ale chyběla zahrada, která patří neodmyslitelně ke školce. Tu získala až v roce 2005 oplocením hřiště ve Smetanově ulici. V 90.letech minulého století se spojila s MŠ Na Slovanech a tím získala odloučené pracoviště. V současné době je budova i zázemí v nevyhovujícím stavu. Počátkem roku 2010 byly provedeny opravy a rekonstrukce šaten, ale vzhledem k tomu, že KHS již další vyjímku k provozu MŠ nepovolí, k dalším úpravám již nedošlo. Mateřská škola, ul. Na Slovanech: Budova byla postavena přibližně ve 30.letech 20.století jako dvougenerační vila. V 50.letech byla přestavena na samostatnou jednotřídní mateřskou školu a od 90.let minulého století je zde odloučené, věkově smíšené, oddělení Mateřské školy Jáchymov. Budova i zázemí jsou v nevyhovujícím stavu začátkem roku 2010 byl odstraněn havarijní stav podlahy v herně a provedeny dílčí opravy. Stejně jako u MŠ Mánesova se počítá s ukončením provozu ve stávající budově. 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky Prostory denních místností pro děti na obou pracovištích jsou poměrně malé, nevyhovující. Sociální a hygienické zázemí nevyhovuje současným hygienickým předpisům. V MŠ je dostatečný počet hraček i učebních pomůcek, některé z nich mají své stabilní umístění a jsou dětem volně k dispozici, jiné jsou dětem předkládány průběžně podle obsahu projektů, které během roku probíhají

5 3.2 Životospráva Strava je dovážena ze školní jídelny při ZŠ Marie Curie-Sklodowské v Jáchymově. ŠJ garantuje vyváženou skladbu potravin a dodržování předpisů a norem platných pro děti předškolního věku. V každé třídě mají děti k dispozici dostatek tekutin pro dodržování pitného režimu. Denní program má ustálený charakter, zahrnuje pravidelné tělesné aktivity, volný pohyb dětí, pobyt venku a pravidelné intervaly jídla. Děti si sami volí množství jídla. 3.3 Psychosociální podmínky Všechny zaměstnankyně školky pracují na vytvoření pohodového a vlídného prostředí. Nově příchozím dětem je umožňována postupná adaptace na nové prostředí popř. i za spoluúčasti rodičů. Je respektována individualita dětí, učitelky se zaměřují na poznávání individuálních potřeb a možností dětí. Dbají na to, aby byly děti chváleny nejen za výkony, ale i za snahu a účast. Přistupují k dětem partnersky a respektují jejich přirozené potřeby. Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Děti se podílí na tvorbě těchto pravidel, je dáván velký důraz na prvotní pochopení nezbytnosti pravidel a na jejich přijetí. 3.4 Spoluúčast rodičů Rodiče se mohou účastnit různých aktivit a programů svých dětí. Denně mohou projednávat drobné připomínky s třídní učitelkou, popř. prodiskutovat závažnější záležitosti se zást. ŘŠ pro MŠ. Rodiče jsou průběžně informováni o učebních pokrocích dětí, domlouvají s učitelkou jednotný postup. Rodiče předškolních dětí si mohou objednat termín i čas konzultace s příslušnou učitelkou MŠ v době před zápisem dětí do ZŠ. Jsou zváni na informativní schůzky s učitelkami ZŠ. Informovanost rodičovské veřejnosti zajišťují nástěnky v prostorách školy a webové stránky. Pravidelně jsou prezentovány výstavky prací dětí. Vítáme osobní účast při určitých specifických činnostech (kulturní a společenské akce, pracovní dílny rodiče a děti v MŠ...).

6 3.5 Personální podmínky Učitelky se chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem přirozený vzor. Pedagogický i provozní personál respektuje potřeby dětí (obecně lidské i vývojové a individuální), reaguje na ně napomáhá v jejich uspokojování. Služby učitelek jsou organizovány tak, aby byla vždy při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče. Učitelky vedou děti tak, aby se cítily v pohodě fyzicky, psychicky i sociálně. Dávají dětem dostatek podnětů k učení a radost z něho. Posilují sebevědomí dětí a jejich důvěru ve vlastní schopnosti. Podporují rozvoj vzájemných vztahů tak, aby se ve skupině cítily bezpečně. 3.6 Řízení mateřské školy Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Každý pracovník má jasně stanovenou pracovní náplň, pravomoci a povinnosti. Zástupce ŘŠ pro MŠ podporuje profesionalizaci týmu, vytváří podmínky pro systematické vzdělávání pedagogů. Pravidelné pedagogické porady (1x měsíčně) slouží k vyhodnocování vzdělávacího programu mateřské školy, plánování akcí a aktivit, hodnocení dalšího vzdělávání a hospitační činnosti, předkládají se tematické náměty pro další práci pedagogů a vzdělávací činnost atd. Vedení školy zapojuje zaměstnance do řízení školy, pozitivně je motivuje a podporuje vzájemnou spolupráci. Respektuje názor podřízených, nechává je vyjádřit vlastní návrhy a náměty. Škola má vytvořen informační systém, který zabezpečuje všem dostatek informací o škole a jejich aktivitách a dále autoevaluační plán zahrnující všechny stránky chodu školy. Výsledky kontrolní a sebehodnotící činnosti je využíváno ke zkvalitňování další práce. Vedení MŠ podporuje spolupráci s rodiči, odborníky ve věcech výchovy a vzdělávání dětí. Aktivní je i ve spolupráci se základní školou, zřizovatelem a orgány státní správy a samosprávy. Personální zajištění Celkem 10 pracovníků mateřské školy: 8 učitelek včetně zástupce ŘŠ pro MŠ, 2 školnice, 2 pracovnice výdejny kuchařky Počet pedagogických i provozních zaměstnanců je dostatečný

7 4. Organizace vzdělávání 4.1. Uspořádání mateřské školy Kapacita školy je 72 dětí. MŠ Mánesova: 1. třída Sluníčka děti 3-4leté (max.24 dětí) 2. třída Kytičky - děti 4 6leté (max. 24 dětí) MŠ Na Slovanech třída Berušky děti 3-6leté (max. 24 dětí Děti jsou přijímány do MŠ podle kritérií (dle vnitřní směrnice školy) Jednotlivé třídy nejsou specificky zaměřené, uplatňované metody a formy práce jsou obsaženy ve vzdělávacím obsahu ŠVP mateřské školy a v rámci třídního plánu vytvořeného učitelkami pro každou třídu zvlášť. S tímto plánem jsou rodiče pravidelně seznamováni na nástěnkách, stejně tak i s aktuálními básněmi a písněmi, které se děti na jednotlivých třídách učí 4.2. Informativní organizace dne 6,00-8,00 - příchod dětí do MŠ, spontánní hravé aktivity 8,00-8,30 - spontánní hravé aktivity 8,30-9,00 - hygiena, dopolední svačinka 9,00-10,00 - programově řízené činnost, které mají různou formu a způsob organizace: mj. TV, VV, dramatická výchova, estetická výchova, činnost zaměřená na na učení, jazykové chvilky, smyslové hry 10,00-11,15 - pobyt venku 11,30-12,00 - hygiena, oběd 12,15-14,00 - odpolední odpočinek 14,00-14,30 hygiena, odpolední svačinka 14,30-16,00 odpolední zájmové činnosti (hry dle zájmu dětí, pokračování v didakticky cílených činnostech), rozcházení 5. Charakteristika vzdělávacího programu 5.1 Charakteristika ŠVP Školní vzdělávací program je nazvaný Hrajeme si a objevujeme svět. Doba realizace je dva roky a je společný pro obě pracoviště. Je sestaven z šesti tematických celků, které reflektují průběh roku. Děti postupně prochází těmito tematickými celky a spojovacím

8 článkem mezi tématy je společný prožitek a chování dětí k sobě samým, ke svým mladším nebo starším kamarádům, ale i k dospělým - personálu MŠ, rodičům, návštěvám Děti postupně poznávají své nejbližší prostředí, svět rostlin i zvířat, rodinu, svět pohádek a kouzel, zvyky a tradice, pravidla, způsoby chování ve společnosti. Učí se novým praktickým dovednostem, vědomostem a postojům. Záměrně není stanoven časový rámec jednotlivých tematických celků, aby téma bylo možno volit podle aktuálního zájmu dětí, popřípadě podle potřeb řešení určitých problémů. Je stanoven konkretizující záměr a přehled kompetencí, ke kterým realizace tématu směřuje. Dílčí vzdělávací cíle pro učitelku jsou konkrétnější až v třídních vzdělávacích plánech jednotlivých oddělení ve formě celkového přehledu a opět bez časového upřesnění, aby byla možnost volby podle doby, kdy budou jednotlivé tematické části realizovány. Každé oddělení si ve svých TVP člení tematické celky na tematické části (časově vymezené jedním nebo dvěma týdny a zpracované do týdenních plánů), které jsou přizpůsobeny podmínkám jednotlivých tříd a jejich dětem. Podle zájmů a aktuálnosti je sestavován obsah vzdělávací nabídky, která směřuje k postupnému naplňování očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí. I. DÍTĚ A JEHO TĚLO Charakteristika oblasti - stimulovat a podporovat růst a nervosvalový vývoj dítěte, podporovat a zlepšovat tělesnou zdatnost dítěte, podporovat rozvoj pohybových a manipulačních dovedností. - prochází veškerým programem Vzdělávací cíle - rozvoj psychické i fyzické zdatnosti - uvědomování si vlastního těla - vytváření zdravých tělesných návyků - zdokonalování dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky - rozvoj a užívání všech smyslů Vzdělávací nabídka

9 - pohybové činnosti - smyslové hry - konstruktivní činnosti - hudebně pohybové činnosti - sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklid - činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí - grafické činnosti Očekávané výstupy - zachovávat správné držení těla - zvládat základní pohybové dovednosti (házet a chytat míč, zvládat překážky, pohybovat se ve skupině dětí) - sladit pohyb se zpěvem - zvládat koordinaci ruky a těla - zvládat sebeobsluhu - mít povědomí o významu čistoty a zdraví - zacházet s běžnými předměty denní potřeby II. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 1. Charakteristika oblasti - podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, jeho citů i vůle, povzbuzovat je v dalším rozvoji a učení. Tato oblast zahrnuje 3 podoblasti: 1. Jazyk a řeč 2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace

10 3. Sebepojetí, city a vůle Vzdělávací cíle - rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění, výslovnosti, vyjadřování) - rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu - osvojení další formy vzdělávání (výtvarné, pohybové, hudební, dramatické) Vzdělávací nabídka - samostatný projev na určité téma - vyprávění, co dítě slyšelo nebo shlédlo - přednes, recitace, zpěv - prohlížení a čtení knížek - hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gestz - vyřizování vzkazů a zpráv - rytmické hry, slovní hádanky Očekávané výstupy - správně vyslovovat, ovládat dech, tempo - pojmenovat to, čím je dítě obklopeno - naučit se zpaměti krátké texty (písničky, reprodukovat říkanky) - formovat otázky, odpovídat - domluvit se slovy i gesty - vést rozhovor, naslouchat druhým, sledovat řečníka i obsah III. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 2. Charakteristika oblasti

11 - poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace Vzdělávací cíle - posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) - rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjadřování) - rozvoj paměti a pozornosti - rozvoj kultivace fantazie a představivosti - rozvoj smyslového vnímání Vzdělávací nabídka - spontánní hra, volné hry - záměrné pozorování předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, tvar, dotek, chuť, vůně, znaky), jejich funkci - námětové hry a činnosti ke cvičení paměti - úkony procvičující orientaci v prostoru i rovině - smyslové hry a činnosti na rozvoj postřehu, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti Očekávané výstupy - záměrně se soustředit na činnost a držet pozornost - vést jednoduché úvahy - chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, za, pod, nad apod.) - chápat časové pojmy (nyní, dnes, zítra, ráno, večer, jaro, léto apod.) - řešit problémy, úkoly, postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí - vyjadřovat svou fantazii a představivost - záměrně pozorovat, všímat si a vědomě využívat všech smyslů

12 IV. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 3. Charakteristika oblasti - sebepojetí, city a vůle Vzdělávací cíle - rozvoj schopnosti sebeovládání - rozvoj schopnosti citové vztahy, vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat - rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání - poznání sebe sama - rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry) - získání relativní citové samostatnosti Vzdělávací nabídka - spontánní hra - činnosti zajišťující radost a spokojenost - činnosti vyvolávající veselí a pohodu - hry na téma rodina - výlety do okolí, návštěvy dětských kulturních akcí - hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání - dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka) - mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, údiv, zloba, vážnost apod.) Očekávané výstupy - zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, hudebně, pohybově) - být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě, k věcem - respektovat předem vyjasněná pravidla, přijímat povinnosti

13 - rozhodovat o svých činnostech - odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i bez jejich opory - vyjádřit souhlas i nesouhlas V. DÍTĚ A TEN DRUHÝ Charakteristika oblasti - podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů Vzdělávací cíle - seznamování s pravidly ve vztahu k druhému - vytváření pro-sociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti) - posilování pro-sociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v MŠ, v dětské herní skupině) - rozvoj komunikativních a interaktivních dovedností - ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými Vzdělávací nabídka - aktivity podporující sbližování dětí - společenské hry, dramatické činnosti - četba, vyprávění, poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením - činnosti zaměřené na poznání sociálního prostředí, v němž dítě žije (rodina, MŠ) - hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých Očekávané výstupy

14 - navazovat kontakty - přirozeně komunikovat, navazovat a udržovat dětská přátelství - spolupracovat - dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla /vzájemného soužití i herní pravidla) - respektovat a vnímat druhé - bránit se projevům násilí, ubližování, ponižování - chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi i dospělými VI. DÍTĚ A SPOLEČNOST Charakteristika oblasti Vzdělávací cíle - poznávání pravidel společenského soužití - rozvoj schopností žít ve společenství ostatních (spolupracovat, spolupodílet se) - přináležet ke společnosti (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) - vnímat a přijímat základní hodnoty - vytvoření podvědomí o mezilidských morálních hodnotách - seznamování se světem lidí a prostředí, v němž žije Vzdělávací nabídka - setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování - aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ - vytváření smysluplných pravidel soužití ve třídě - různorodé společenské hry skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné činnosti) - podílet se společně na průběhu i výsledcích

15 - přípravy a realizace společenských akcí (oslavy apod.) Očekávané výstupy - pochopit, že každý má ve společenství své místo (v rodině, ve třídě, v herní skupině) - vyjednávat s dětmi i dospělými - chovat se zdvořile - přistupovat k druhým lidem i dětem s úctou k jejich osobě - dodržovat pravidla her a jejich činností - zacházet šetrně s hračkami, knížkami apod. - vyjadřovat se v hudebně pohybové činnosti - zachycovat skutečnosti ze svého okolí 5.2 Témata a podtémata 8. Vzdělávací obsah integrované bloky (projekty): Skládá se z 10 základních střednědobých povinných projektů, které souvisí s určitým časovým obdobím, jsou odvozené z přirozeného cyklu ročních období a vzájemně na sebe navazují a z 19 zúžených krátkodobých nepovinných projektů, které se realizují na základě zájmu dětí, dle plánovaných aktivit a nejrůznějších událostí v průběhu roku či specifikace třídy. 9. Evaluační systém Na úrovni školy: časové rozvržení: hodnotí:

16 porady ped. prac. 1x měsíčně Zást. ŘŠ + učitelky pedagogické rady 2x ročně Zást. ŘŠ + učitelky evaluace školního vzdělávacího programu 1x ročně učitelky* hodnocení uplynulého školního roku 1x ročně učitelky vlastní hodnocení školy 1x ročně Zást. ŘŠ + učitelky provozní porady 4x ročně Zást. ŘŠ + učitelky, provoz. zaměst. Na úrovni tříd: evaluace třídními učitelkami denně učitelky* (zaměření v TVP) hodnotící postřehy denně učitelky* (poznámky v třídní knize) evaluace projektů po ukončení projektu učitelky* hospitační činnost 1x měsíčně zást. ŘŠ* hodnocení jednotlivých činností po každé činnosti učitelka + děti Hodnocení jednotlivých dětí: slovní hodnocení denně učitelky záznam o dítěti průběžně po celý rok učitelky* Autoevaluace: hodnocení vzdělávacího procesu, pedagogického stylu, tvorby TVP, opakované hodnocení v průběhu šk. roku profesionálních dovedností sebehodnocení hodnocení vlastní práce učitelky* při rozboru učitelky hospitační činnosti na pedagogických poradách učitelky + zást. ŘŠ

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!!

Svět? Tak to musíme. prozkoumat!!! Mateřská škola Velký Osek, okres Kolín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Svět? Tak to musíme prozkoumat!!! ŠVP platí od 1.9.2013 Ve spolupráci s kolektivem MŠ zpracovala Blanka Novotná,

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program MATEŘSKÉ ŠKOLY BORŠOV NAD VLTAVOU školní rok 2014/2015 "Hrajeme si v pohybu" Motto : Dobré ráno, dobrý den, celý rok si zahrajem, zacvičíme, protáhneme tělo, aby nás nic nebolelo.

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. na období od září 2010. MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání na období od září 2010 MATEŘSKÁ ŠKOLA Pardubice Polabiny, Mladých 158, 530 09 Pardubice tel.: 466 401 226, e-mail: ms-mladych@ms-mladych.cz, www: http://ms-mladych.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12

Mateřská škola Oáza v Praze 12 Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování světem her a poznávání Číslo jednací: samostatná evidence 2013/14 Aktualizován: 1. 9. 2014

Více

Dívej se, tvoř a povídej

Dívej se, tvoř a povídej Mateřská škola Prostějov, Partyzánská 34 pracoviště Prostějov, Květná 4 Dívej se, tvoř a povídej Inovovaná verze školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání platná pro školní roky 2008/2009

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program 30/2013 Č.j. Mateřská škola Parléřova Parléřova 2a/47, Praha 6 Hradčany Školní vzdělávací program pro školní rok 2013/14 V Praze dne 26. 8. 2013 Holušová školy Věra ředitelka 0 Obsah OBSAH... 1 1 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod VŠECHNY BARVY DUHY Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 Mateřská škola Ke Kašně Ke Kašně 334, Praha 4 Písnice, 142 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 2013 2015 SPOLEČNOU HROU POZNÁVÁME KROK ZA KROKEM SVĚT A ŽIVOT KOLEM NÁS Projednán na pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Vypracovaly: Mgr. Jana Linhartová a Olga Zíková ve spolupráci s pedagogickým kolektivem

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA Mateřská škola Vodňany, Smetanova 204, 389 01 Vodňany, odloučené pracoviště Výstavní 1128 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ STUDÁNKA 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje o škole 2. Obecná

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS

POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní vzdělávací program POZNÁVÁME A OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Logo: Motto: Jen si, děti, všimněte, co je krásy na světe! Jen se, děti, rozhlédněte

Více

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice

Učíme se pro život. Motivační název: Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Školní vzdělávací program Mateřské školy Nučice Motivační název: Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha - západ Kubrova 136, 252 16 Nučice IČO: 49855255 tel. 311 670 678

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více