Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace)"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary pro třídy s upraveným vzdělávacím programem Mathesius II Č.j.216/2009 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (obecné informace) Zásady a cíle vzdělávání Rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace Zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce Vzájemná úcta, respekt, solidarita a důstojnost Všeobecný rozvoj osobnosti s důrazem na poznávací, sociální, morální, mravní a duchovní hodnoty Práva dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Právo na vzdělávání o obsahu, formách a metodách odpovídajících potřebám a možnostem těchto osob, včetně hodnocení, přijímání a ukončování vzdělávání Právo na vytvoření podmínek pro vzdělávání Právo na poradenskou pomoc školy Právo na pomoc školského poradenského zařízení Právo na bezplatné užívání speciálních učebnic, speciálních didaktických a kompenzačních pomůcek, poskytovaných školou. Vymezení dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Osoba se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním Zdravotní postižení je postižení mentální, tělesné, zrakové, sluchové, vady řeči, autismus, souběžné postižení více vadami, vývojové poruchy učení nebo chování Zdravotní znevýhodnění je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, nebo zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování Sociální znevýhodnění - rodinné prostředí s nízkým socioekonomickým statusem, nařízená ústavní či ochranná výchova, postavení azylanta či uprchlíka Zařazení do speciálního vzdělávání Speciální vzdělávání se poskytuje žákům u nichž byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením, nebo odborným zdravotnickým pracovištěm s tím, že výsledné doporučení vystavuje školské poradenské zařízení Speciální vzdělávání se poskytuje i žákům zařazeným do škol zřízených při školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy Formy speciálního vzdělávání

2 Individuální integrace - v běžné škole (je upřednostňováno, pokud má škola podmínky) - ve speciální škole pro jiné postižení Skupinová integrace - ve třídě či oddělení běžné školy - ve třídě či oddělení speciální školy Vzděláváním v samostatné škole pro žáky se zdravotním postižením (speciální škola) Kombinací všech tří výše popsaných forem VŠE JE PODMÍNĚNO SOUHLASEM ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ Organizace speciálního vzdělávání Forma a obsah je upravována podle potřeb žáka Speciální vzdělávání a podporu zabezpečuje škola Ve speciální škole, třídě či oddělení lze zařadit žáky dvou a více ročníků Ve třídách, odděleních a skupinách pro žáky s těžkým zdravotním postižením mohou zabezpečovat výchovně vzdělávací činnost souběžně 3 pedagogičtí pracovníci, z nichž 1 je asistent pedagoga Pro přípravu na vzdělávání dětí s těžkým mentálním postižením, více vadami nebo autismem lze zřídit přípravný stupeň základní školy speciální Organizace speciálního vzdělávání Diagnostický pobyt může předcházet zařazení žáka ve škole, do níž má být zařazen, a to v délce 2 až 6 měsíců. Přezkoumání zařazení žáka do režimu speciálního vzdělávání dojde-li k významné změně jeho speciálních vzdělávacích potřeb provede školské poradenské zařízení, a případně navrhne úpravu tohoto režimu. Nezařazení žáka se zdravotním postižením do některé z forem speciálního vzdělávání ředitel běžné školy nebo ředitel speciální školy, oznámí zákonnému zástupci, krajskému úřadu a obci, v níž má žák trvalý pobyt Rámcové vzdělávací programy a školní vzdělávací programy Stanovení konkrétních cílů, forem a délky a povinného obsahu vzdělávání Programy musí odpovídat nejnovějším poznatkům o účinných metodách a organizaci vzdělávání přiměřeně věku a rozvoji dítěte Stanoví popis materiálních, personálních, ekonomických a bezpečnostních podmínek za nichž se vyučování uskutečňuje Individuální vzdělávací plán Je vypracován ve spolupráci se školským poradenským zařízením a zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem zpravidla před nástupem žáka do školy, nejpozději však 1 měsíc po nástupu žáka do školy nebo po zjištění speciálních vzdělávacích potřeb žáka Může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeby Za zpracování odpovídá ředitel školy Seznámení zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka s individuálním vzdělávacím plánem provede ředitel školy Sledování dodržování postupů a vyhodnocování opatření stanovených v individuálním vzdělávacím plánu provádí školské poradenské zařízení, to poskytuje žákovi, škole i zákonnému zástupci žáka poradenskou podporu

3 Stanoví se především pro - individuálně integrovaného žáka - žáka s hlubokým mentálním postižením - případně pro žáka skupinově integrovaného nebo žáka speciální školy Vychází ze : - školního vzdělávacího programu školy - závěrů psychologického a speciálně pedagogického vyšetření školského poradenského zařízení - vyjádření registrujícího pediatra či jiného odborného lékaře nebo dalšího odborníka (např. kliničtí psychologové, logopedi, bylo-li dítě v jejich dlouhodobé péči) - vyjádření zákonného zástupce či zletilého žáka Podpůrná opatření při speciálním vzdělávání speciální metody, formy a postupy speciální učebnice didaktické materiály kompenzační pomůcky rehabilitační pomůcky zařazení předmětů speciálně pedagogické péče snížené počty žáků ve třídě, v oddělení, ve studijní skupině služby asistenta pedagoga další možné úpravy podle individuálního vzdělávacího plánu poskytování pedagogicko-psychologických služeb Asistent pedagoga Hlavní činnosti - pomoc žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí - pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti - pomoc při komunikaci se žáky, při spolupráci se zákonnými zástupci a komunitou, z níž žák pochází Asistent pedagoga je zaměstnancem školy a ředitel školy pro zřízení této pracovní pozice žádá krajský úřad prostřednictvím svého zřizovatele Školy pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami Pro osoby se zdravotním postižením se souhlasem kraje (vyjma škol zřizovaných ministerstvem) zřizují - samostatné školy s upraveným ŠVP - v rámci běžných škol (i mateřských škol) - jednotlivé (speciální) třídy - oddělení - studijní skupiny - základní školy speciální (se ŠVP upraveným dle příloh RVP pro mentálně postižené, autisty a žáky s kombinovaným postižením Ředitel může zřídit se souhlasem zřizovatele funkci asistenta pedagoga Školská poradenská zařízení Zajišťují činnosti a služby pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, školy, školská zařízení. Řadíme sem:

4 - speciálně pedagogické - pedagogicko-psychologické - preventivně-výchovné - informační - diagnostické - poradenské - metodické - napomáhají při volbě vhodných vzdělávacích postupů Spolupracují s orgány sociálně právní ochrany, zdravotnickými zařízeními, soudy aj. 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název : Školní vzdělávací program Mathesius II pro třídy s upraveným vzdělávacím programem (Škola jako součást komunity je věcí veřejnou) Předkladatel : Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary Husova Jáchymov Ředitel školy : Mgr.Jan Musil Tel. : Fax : http : IČ : DIČ : CZ IZO : REDIZO : Koordinátor ŠVP : Mgr.Jaroslava Šamatová Do školského rejstříku byla škola zařazena s oborem vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání C Základní vzdělávání C/001 Základní škola s cílovou kapacitou 350 žáků. Zřizovatel školy : Město Jáchymov náměstí Republiky 1 Starosta : Ing. Bronislav Grulich Tel.: : Platnost dokumentu : od změna od Datum : datum změny : Podpis ředitele školy :

5 2. Charakteristika školy 2.1 Úplnost a velikost školy Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov, okres Karlovy Vary je od samostatným právním subjektem a od sloučeným zařízením. Je plně organizovanou školou s cílovou kapacitou 350 žáků a se třemi organizačními součástmi mateřskou školou (zařazena v souladu s rozhodnutím KÚ KK Č.j.: 26/SK/09 ze dne jako organizační součást školy do školského rejstříku IZO s kapacitou 85 dětí), školní družinou (zařazena v souladu s rozhodnutím KÚ KK Č.j.: 1147/SK/06, ze dne do školského rejstříku -IZO jako školské zařízení s cílovou kapacitou 25 žáků) a školní jídelnou zařazena v souladu s rozhodnutím KÚ KK Č.j.: 1147/SK/06, ze dne do školského rejstříku -IZO jako školské zařízení s cílovou kapacitou 180 stravovaných). Všechny plány rozvoje školy souvisejí s dominantním dlouhodobým cílem vytvořit ze školy školu inkluzivního typu. 2.2 Technický stav a vybavení školy a) v současné době je využíváno školou 11 kmenových učeben s maximální kapacitou 270 žáků 4 odborné učebny s maximální kapacitou 95 žáků 1 malá tělocvična nesplňující kritéria pro provoz vnitřních sportovišť 1 tělocvična nesplňující kritéria pro provoz vnitřních sportovišť b) v současné době nevyužívané školou (připravené k rekonstrukci) - 1 učebna přízemí školy s maximální kapacitou 30 žáků - 1 bývalá školní dílna mimo provoz - 1 podpodlažní prostor připravovaný v rámci IOP pro vybudování NPC (nízkoprahového centra) Předpokládaný vývoj zachování horní hranice stanovené zařazením do rejstříku tj. 350 žáků s tím, že - rekonstrukcí 1.nadzemního podlaží budou postupně rekonstruovány a uvedeny do provozu : nevyužívaná učebna rekonstruované prostory tělocvičen. Rekonstrukcí části 2.podzemního podlaží bude uvedeno do provozu NPC s multimediálním zázemím. Paralelně je dokončován venkovní sportovní areál. Technický stav a vybavenost školy se od roku 2007 výrazně zlepšil s výraznou ingerencí zřizovatele v posledních dvou letech se daří postupně plnit přísné normy EU v jednotlivých sledovaných oblastech jak v oblasti stavu a vybavenosti sociálních zařízení, tak v oblasti učebnových a doplňkových prostor. Škola se svou vybaveností již dnes může rovnat podstatně větším školám velkých měst. V rámci dlouhodobého záměru rozvoje školských zařízení města jsou postupně realizovány a připravovány kroky, které směřují k vytvoření skutečně optimálních podmínek pro vzdělávací a výchovnou práci školy i předškolního zařízení města. Využití prostor budovy (současné i další možnosti)

6 Odborné učebny s výjimkou učebny výpočetní techniky, fyziky a částečně anglického jazyka jsou tyto učebny v současném stavu odbornými pouze podle názvu. Učebna výpočetní techniky byla kompletně zrekonstruována a nabízí možnosti vysoce nadstandardních aktivit pro 20 žáků současně. Do vybavení školy se dostala interaktivní tabule a díky spolupráci s nakladatelstvím Fraus je škola vybavena špičkovými interaktivními vybudována multimediální knihovna, která bude dovybavena moderními encyklopedickými řadami, novými počítači a již dnes disponuje interaktivní tabulí (další 3 budou uvedeny do provozu v průběhu 1Q roku Společnosti PECKA Centrum celoživotního vzdělávání a spol. LINGUAE zapůjčily škole rozsáhlé vybavení, které umožnilo vybudování další multimediální učebny v přízemí školy a rozšířilo technické vybavení učeben ( spol. PECKA má v prostorách školy své detašované pracoviště. Škola se díky svým aktivitám stala příjemcem 4 milionového grantu na realizaci projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty. Díky této dotaci byly na škole vytvořeny podmínky pro nabídku speciálních služeb psychologů a dalších odborníků, škola získala další prostředky pro moderní výuku a došlo i ke snížení ekonomické zátěže města spojené s financováním výkonově poddimenzovaného zařízení. Škola stála u vstupu města do skupiny měst působících pod Agenturou pro sociální začleňování, stala se jedním z nejaktivnějších lokálních partnerů, ve výběrovém řízení získala zakázku Vlády ČR na poskytování lokální asistence. Díky získaným zdrojům může škola dokončit dovybavení prostor novým nábytkem. Škola se aktivně zapojila do přípravy projektu na vybudování NPC a díky návrhům na realizaci klíčových aktivit si díky účasti v něm zajistí supermoderní vybavení 6 učeben tréninkového bytu, učebny přírodních věd, dvou specializovaných jazykových laboratoří na výuku anglického a německého jazyka,multimediální učebnu pro společenské vědy a učebnu výtvarné výchovy. Škola (v osobě ředitele) je garantem pracovní skupiny Vzdělávání a výchova v rámci Lokálního partnerství lokality Jáchymova je jedním z hlavních garantů činnosti podpůrné skupiny Příprava projektů. Škola se podílí na přípravě projektu v rámci výzvy č.55 OP LZZ plánovaný projekt, jehož předkladatelem bude město, zajistí jak obslužnost všech vybudovaných prostor NPC, tak přinese do prostor školy další nové vybavení. Díky výše uvedeným aktivitám dojde k zásadní transformaci školy na moderní vzdělávací centrum, které bude otevřeno v široké škále nabídky všem občanům města. Další prostory (k relaxační, zájmové činnosti, tvořivé činnosti, jiné) Škola do roku 2010 nedisponovala dalšími speciálně určenými prostory tohoto typu k těmto účelům jsou (popř. budou) v budoucnu využívány budované prostory NPC. Naprosto nevyhovující prostory pro výuku tělesné výchovy budou kompletně rokonstruovány tak, jak bylo rekonstruováno venkovní sportoviště dne sportoviště s umělým povrchem a základním zázemím. Tzv. malá tělocvična bude rekonstruována na posilovny, velká tělocvična se dočká úplné rekonstrukce. Prostory pro přípravu a práci učitelů Sborovna svým vybavením nevyhovovala byla proto postupně rekonstruována a částečně nově vybavena. Pro přípravu učitelů jsou postupně rekonstruovány a vybavovány do poslední doby nefunkční kabinety. Uložení pomůcek (kabinety, učebny, další prostory, dostupnost pro učitele a žáky) Kabinety sbírkové fondy a základní vybavení je k dnešnímu dni z více jak 50% zastaralé postupně jsou nevyhovující pomůcky vyřazována a nahrazovány novými. V průběhu předchozích 4 lety byly postupně investovány všechny dostupné volné zdroje na nákup moderních tabelárních pomůcek, trojrozměrných pomůcek a softwarového vybavení. Učebny - nikové skříně jsou postupně odstraňovány a nahrazovány úplně novými. Paralelně jsou uvolňovány zdroje na nákup nového nábytku. Bývalá školní knihovna - je (jak již bylo výše uvedeno) postupně kompletně rekonstruována a v rámci opatření 1.4 OP VK bude nově vybaveno moderními knižními fondy.

7 Knihovna bude doplněna studovnou, která je již připravena k provozu. Prostor pro hromadné setkávání žáků škola nemá. K tomuto účelu bude využívána velká tělocvična V případě rozsáhlých investic do půdních prostor by mohla aula vzniknout zde. Školní jídelna, kuchyně (vybavení, velikost, hygienické podmínky) Varna školní jídelny moderně a podle hygienických norem vybavená. Základním problémem je nevyhovující stav VZT, která je uložena na nosných trámech půdního prostoru. Zde by měla odborná firma zajistit kontrolu a servis a následně zajistit odstranění závad a doporučit dlouhodobé řešení stavu. Technické zázemí související s varnou. Zde nebyla rekonstrukce dokončena dokončována bude v rámci budování NPC. Rekonstrukcí projdou skladové prostory i hygienické zázemí pro personál, které nesplňuje potřebné hygienické požadavky. Jídelna pro žáky a zaměstnance vzhledem k nízkému stavu žáků je kapacitně dostačující. V případě nárůstu počtu žáků bude nutné nalézt buď organizační řešení nedostatku prostoru, popřípadě řešit situaci v kontextu řešení nevyhovujících prostor pro tělesnou výchovu. Prostory sloužící osobní hygieně (kvalita, funkčnost) WC a umývárny po rekonstrukci v průběhu letních měsíců roku 2006 odpovídají plně požadavkům hygienických norem. Šatny splňují elementární požadavky na bezpečné uložení věcí žáků. Šatny pro tělesnou výchovu nesplňují požadavky chybějí sprchy doplněny budou v rámci budování NPC. Pomůcky Technické zabezpečení výuky (stáří a kvalita vybavení, komunikační sítě, funkčnost, spolehlivost) Jak již bylo konstatováno, škola v této oblasti zaznamenala rozsáhlé změny jak díky zápůjčkám techniky od uvedených vzdělávacích společností, tak vlastními nákupy. Z moderních prvků techniky již nepostrádáme DVD přehrávače, notebooky ani dataprojektory. Postupné nahrazování starších prvků didaktické techniky novými je voleno proto, že bohatá softwarová výbava školy je využitelná pouze z menší části. Pevným umístěním dataprojektorů v některých učebnách s možností rychlého propojení pomocí mobilních notebooků by výrazně zvýšilo možnost tohoto využívání. Učebnice, didaktické pomůcky (z pohledu efektivního vyučování, tvořivosti pedagoga a žáků, dostupnost, výběr, množství). Učební fondy zatím dostačují, potřebují však průběžné každoroční investice. Studijní literatura pro žáky, učitele je jak ve fondech původní školní knihovny, tak v dalších fondech. Její rozsah odpovídá potřebám pracovníků i žáků. Vlastní tvorba studijních materiálů učiteli řada pracovních listů a materiálů průběžně umožňováno kopírování na kopírovací technice školy. 2.3 Charakteristika pedagogického sboru stav k Funkce Tit. Jméno Příjmení Ředitel školy : Mgr. Jan Musil Statutární zástupce ředitele : Mgr. Petr Jabůrek Výchovný poradce : Ing. Zuzana Kokyová TU přípravné třídy : p. Vladimíra Danyová TU 1. třídy : Bc. Pavlína Šostoková TU 2. třídy : Mgr. Ladislava Kulhavá

8 TU 3. třídy : Mgr. Olga Ševčíková TU 3.,4. sp.třídy : p. Tilly Líkařová TU 4. třídy : p. Štěpánka Hronová TU 5. třídy : p. Jarmila Wöllnerová TU 6. třídy : Ing. Zuzana Kokyová TU 7. třídy : Mgr. Iva Potůčková TU 8. třídy : p. Eva Kubernátová TU 9. třídy : p. Jana Klusalová Učitel odborných předmětů : DiS. Petr Hepner Koordinátor IT Učitelka odborných předmětů : Mgr. Eva Timárová Učitelka odborných předmětů : DiS. Iva Potůčková Vychovatelka školní družiny : p. Blanka Josková Hospodářka školy,sekretářka : p. p. Helena Michaela Parkáňová Vágnerová Školník : p. Roman Jágr Správní zaměstnankyně : Správní zaměstnankyně : Vedoucí školní jídelny : p. Ivana Manlíková Kuchařka : p. Lucie Dvořáková Pomocná síla v kuchyni : p. Jana Iserová Odborná kvalifikovanost Učitelé ročníku : 60% kvalifik. 20% nekvalif. 20% studující Učitelka spec.třídy 100% kvalifik. Učitelé ročníku : 45% kvalifik. 45% nekvalif. 10% studující Aprobovanost Český jazyk : 100% Dějepis : 50% Matematika : 100% Fyzika : 100% Aprobovanost Chemie : 100% Německý jazyk : 0% Anglický Jazyk : 50% (státní jazyková zkouška) Občanská vých. : 0% Rodinná vých. : 0% Zeměpis : 0% Přírodopis : 100% Hudební vých. : 0% Výtvarná vých. : 50% Praktické činn. : 0% Tělesná vých. : 0% Informatika : 50% (zahájení studia PF) 2.4. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Od roku 2002 se nové vedení školy snažilo o co nejširší zapojení školy do mezinárodní spolupráce a republikových projektů. Cílem bylo jak získání finančních zdrojů, tak i prostřednictvím těchto aktivit zvýšení rovně připravenosti pedagogických pracovníků na kurikulární reformu.

9 Byla postupně vytvořena nová struktura vedení školy, byly zpracovány a v život uvedeny klíčové normy školy jako samostatného právního subjektu, byly naformulovány jednotlivé prioritní oblasti rozvoje školy jako celku. Důraz byl položen na osobnostní a profesní rozvoj pedagogického sboru jako celku a jednotlivých pedagogických pracovníků jako osobností. Byl nově vybudován centrální informační systém školy a zpracován dlouhodobý plán rozvoje školy. Jeho nedílnou součástí byl také plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. V oblasti personálního rozvoje byly nastaveny tyto priority, které vycházely z : z potřeby dosáhnout plné kvalifikovanosti pedagogického sboru, z potřeby mít kvalitně připravené pedagogické pracovníky pro práci s moderními informačními technologiemi, z potřeby mít špičkově připravené řídící pracovníky školy v oblasti managementu všeobecně řízení, z potřeby eliminovat projevy agresivity, netolerance, xenofobie,.. u žáků školy, z potřeby zajistit stálý kontakt učitelů odborných předmětů s nejmodernějšími poznatky, které se objevují ve v oborech, které vyučují, z potřeby zajistit možnost, aby se učitelé seznamovali s nejmodernějšími didaktickými a metodickými postupy. Následně byly stanoveny dlouhodobé cíle v této oblasti takto : dosáhnout optimální kvalifikovanosti a odbornosti pedagogického kolektivu; podporovat všechny formy zvyšování kvalifikace dist. formy VŠ vzdělávání, DPS, ve střednědobém časovém horizontu připravit celý pedagogický kolektiv na práci s moderními informačními technologiemi tak, aby mohlo dojít k plně funkčnímu využívání kvalitního hardwarového a softwarového vybavení školy a připojení školy k Internetu; mít plně připravené členy pedagogického vedení školy v oblasti školského managementu a řízení; mít kvalitně připravený pedagogický sbor pro oblast řešení problematiky všech forem juvenilní delikvence a všech sociálně patogenních jevů, které ohrožují populaci žáků základní školy; průběžně zajišťovat kontakty učitelů odborných předmětů s vývojem v oblasti vědních oborů, které vyučují a v oblastech moderních metod a forem práce; mít připravený pedagogický kolektiv pro plánované kurikulární změny. Na tyto priority následně navazovaly projekty, které pomáhaly k dosažení těchto cílů : v rámci grantového systému KK jsme získali grant na realizaci projektu ZIGPP (zkvalitnění informační gramotnosti pedagogických pracovníků) a ve spolupráci s Pedagogických a vzdělávacím centrem Karlovarského kraje, o.p.s. jsme se zapojili do několika projektů, které byly směrovány do oblasti rozvoje kompetencí vybraných pedagogických pracovníků a v rámci opatření 3.1 MŠMT také do oblasti tzv. průřezových témat. V rámci 2. programového období podala škola úspěšně projekt do 1. výzvy GG Karlovarského kraje opatření 1.2 a získala dotaci cca 4 miliony Kč na realizaci projektu Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov Mosty. Následně se škola stala partnerem společnosti Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje (dnes PECKA - Centrum celoživotního vzdělávání, Karlovy Vary) v projektu Učit se učit a v projektu Leaderem uvnitř. Díky tomuto zapojení získala škola možnost vysoce kvalitně proškolit celý pedagogický sbor jak školy, tak mateřské školy (organizační součásti). O zapojení školy do aktivit Agentury pro sociální začleňování již byly údaje uvedeny. Škola se v rámci připravovaného 2.Globálního grantu KK připravuje na podání dalšího projeltu do opatření 1.2. Ve spolupráci se společností PECKA se připravuje k zapojení do plánovaného projektu v rámci výzvy č.19 OP LZZ. V letech byla naše škola zapojena do evropské programu Sokrates Comenius. Ve spolupráci se školami ve SRN a Polsku jsme se podíleli na realizaci společných aktivit. Žáci škol poznávali jak současnost, tak minulost oblastí, ve kterých žijí, poznávali přírodu a

10 zajímavosti, které se k těmto lokalitám vztahují. Bylo již realizováno 5 vzájemných schůzek v Polsku, v Jáchymově a ve SRN. Učitelé škol poznávali jak partnerské školy tak vzdělávací systémy jednotlivých zemí a následně vedli žáky svých škol k poznávání svých partnerů. O aktivitách tohoto projektu informovali naši učitelé a žáci také na samostatné výstavě, která byla pro veřejnost otevřena v Informačním centru v Jáchymově. Účast na tomto projektu byla jedním z impulsů, které mohou zvýšit zájem o studium jazyků na naší škole. Ředitel školy a správce informační sítě jsou přímo zapojeni do systému tvorby projektů jak z úrovně kraje, republiky, tak strukturálních fondů EU. Škola získala již zdroje ze všech citovaných oblastí a má zpracován a připraven zásobník projektů, které mohou být postupně předkládány v rámci jednotlivých výzev operačních programů Vzdělávání pro konkurenceschopnost, popřípadě Lidské zdroje a zaměstnanost. Vzhledem k zapojení ředitele školy do krajských struktur ( Rada pro rozvoj lidských zdrojů, Partnerství pro budoucnost I,II, ) může škola svými náměty ovlivňovat i zaměření jednotlivých výzev v rámci globálních grantů OP VPK. Kladně je hodnoceno jak zřizovatelem, radou školy, tak veřejností složení a kvalita pedagogického sboru. Škola má vypracovaný informační systém má zřízeny a pravidelně aktualizuje své www stránky, vydává svůj bulletin, ve vývěskách města má své vymezené plochy, je zapojena do informačního systému kabelové televize. Ve všech citovaných zdrojích prezentuje své výsledky a záměry. K témuž účelu využívá i místní městská zpravodaj a regionální tisk. Součástí informačního systému jsou dny otevřených dveří a pravidelné třídní schůzky. Žáci školy se tradičně zapojují do školských soutěžích v rámci oblasti. I přes horší podmínky pro tělesnou výchovu se škola dobře prezentuje i v oblasti sportu, je aktivním členem Asociace školních sportovních klubů. 2.5 Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty Vize otevřeného partnerství je jednou ze základních priorit školy, kterými jsou utvářeny osobnostní, sociální, komunikační a občanské kompetence. Tato vize vychází z poznání, že škola vždy tvoří sociální systém s mnoha vnitřními i vnějšími vztahy. Otevřený systém má větší šance fungovat dobře, zdravě a být lidem prospěšný. Komunikace a vztahy uvnitř školy i navenek s rodiči a veřejností jsou jedním z nejdůležitějších témat pro školu a její vedení. Proto je kladen důraz na dobrou spolupráci s občanským sdružením Jáchymovský tolárek a se školskou radou jako orgánem samosprávy ve školství. Velkou úlohu má škola pro utváření rovných příležitostí ke vzdělání pro všechny žáky. Usiluje svým působením vyrovnávat sociální rozdíly rodin (získávání grantů, pomocí zřizovatel, ), nepřenášet odpovědnost za vzdělání na domácí doučování a na rodiče konzultace vyučujících, diferencovaný přístup, práce ve školní družině a ve školním klubu). Osvětou se snažíme vést rodiče ne pouze k zájmu o známky, ale především o to, co dítě ve škole prožilo, jak se cítilo, co se naučilo ( odbourávání vnější motivace pro známky) Spolupráce s rodiči Je postavena na základě dohody mezi rodiči a školou. V rámci ročního plánu školy jsou vymezeny termíny třídních schůzek a naprosto individuálně je dána možnost každému z rodičů dohodnout si v případě nutnosti individuální konzultaci. Významnou roli začíná ve vztazích škola rodiče hrát školská rada, která byla v souladu s dikcí školského zákona na škole zřízena a můžeme konstatovat, že svou plánovanou roli plní velmi dobře. V rámci připravovaného přechodu školy na komunitní centrum obce počítáme s výrazně masivnějším zapojováním rodičů do života školy. Vysoká míra nezaměstnanosti mezi rodiči našich žáků, potřeba zvýšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce, zjednodušení kontaktu s odborníky z oblasti psychologie, poradenství to vše vytvoří podmínky pro širší provázanost školy a komunity obce Spolupráce s jinými subjekty a informační systém

11 Klíčovým partnerem pro školu zůstává její zřizovatel - město Jáchymov. Kontakty mezi vedením města a školy jsou pravidelné, škola má vždy otevřené dveře ke statutárním zástupcům města jak ke starostovi JUDr.Vondráčkovi,PH.D, tak k místostarostovi Ing. Grulichovi. Spolupráce je naprosto optimální. Vedení školy má možnost předkládat své náměty a podněty jak Radě města, tak i celému zastupitelstvu města. Dalším partnerem jsou jednotlivé odbory Městského úřadu Jáchymov a orgány pověřené obce (Ostrov) a Karlovarského kraje jak s odbory školství, regionálního rozvoje, grantových schémat, životního prostředí, Velmi důležitými partnery jsou vzdělávací instituce (akreditované v systému DVPP) zvláště Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. a LINGUAE, spol. s r.o. Významné postavení mezi našimi partnery má také Policie České republiky, Úřad práce a další. Stranou nezůstávají ani sponzoři a firmy v rámci plánovaného sponzoringu a fundraisingu a odborné firmy a společnosti, které se podílejí na opravách a úpravách školy a na jejím postupném vybavování. Informační systém školy je postaven na páteřním systému www stránek a výrazného využívání informačních technologií a softwarových aplikací. Pozornost věnované této oblasti také pomohla škole k získání prvenství v krajské soutěži o nejlepší školní web roku 2004 a umístění mezi desítkou nejlepších školních webů republiky. Na tvorbě a postupných úpravách tohoto systému se v rámci mimoškolních aktivit podílejí také nejlepší žáci naší školy. Jejich odborná připravenost v oblasti IT je na velmi vysoké úrovni a dokládá mimo jiné, jak rozumná byla volba této oblasti jako jedné z nosných priorit našeho školního vzdělávacího programu. Plánované rozsáhlé investice do této oblasti v příštích letech by měly úroveň celého informačního systému ještě zvýšit. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy priority školy ve výchově a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Úvod ŠVP Mathesius II pro třídy s UVP vychází z cílů základního vzdělávání a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla dlouhodobou snahou o inovaci pedagogického procesu a života školy vůbec, analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru, požadavků rodičů a navázáním na tradice školy. Klade důraz na principy humanistické pedagogiky. Motivační název celého ŠVP nese podtext Škola jako součást komunity je věcí veřejnou. Tento podtext není náhodný. Vyjadřuje mnohaletou snahu pedagogů této školy vytvořit z jediné školy ve městě přirozené komunitní centrum, centrum setkávání všech, kterým není lhostejný náš budoucí osud. Vyjadřuje mimo jiné i základní myšlenku vzdělávacího programu otevřenost školy všem dětem, rodičům, veřejnosti a to jak obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, širokou nabídkou, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole, naplňováním nejzákladnějších potřeb, společnými prožitky učitelů, rodičů a žáků, tak zapojením školy i jejích absolventů do veřejného života, jejich profesní orientace, schopnost svobodné a tvůrčí práce, samostatného myšlení a odpovědného rozhodování, chápání globálních vztahů, spřízněnost s přírodou a jejími zákony, soulad s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami a demokratickými občanskými postoji. Školní vzdělávací program klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedince. Vychází také z tradičního postavení školy v obci a propojuje její působení se životem i potřebami města Jáchymova. To je též významný prvek při vytváření občanských kompetencí.

12 Důležitou úlohu plní a nedílnou součástí ŠVP je právě v této oblasti činnost školní družiny se svou nabídkou zájmových činností. Kapacita školní družiny je postupně naplňována. V rámci své činnosti bude mít postupně přístup k informačním technologiím i ve volném čase žáků. Nabídka aktivit pro volný čas vychází ze zájmu žáků a podporuje rozvoj jejich talentu, nadání ve všech oblastech, klíčových kompetencí a cíleně prohlubuje účinnost ŠVP. Veškerá pedagogická práce sboru, veškeré výchovné působení je však ovlivňováno specifickými podmínkami školy. Dlouhodobý pokles počtu žáků vedl školu až k žádosti o výjimku z průměrného počtu žáků (nejdříve u MŠMT, v současné době v souladu s platnou legislativou u zřizovatele). Na zřizovatele má tento stav pochopitelně i nemalý ekonomický dopad v posledních 3 letech je nucen ze svých rozpočtových zdrojů uvolňovat ročně cca 1 milion korun k dofinancování přímých nákladů na vzdělávání. Lze jednoznačně konstatovat, že specifické podmínky práce v naší lokalitě výrazným způsobem determinují nejen metody a formy práce, ale také všechny běžné evaluační i autoevaluační systémy. Rozsáhlá analýza sociokulturní úrovně žáků školy, která byla zpracována v lednu 2006 v rámci přípravy projektu školy přihlášeného do opatření 3.1 Operačního programu rozvoje lidských zdrojů vypovídá následovně. Ani každý druhý žák školy nežije v úplné rodině, pouze v 65% rodin jsou zaměstnáni oba rodiče (v 10% rodin jsou oba rodiče nezaměstnaní), 40% rodičů nemá ani střední vzdělání řadí se do kategorie s nedokončeným základním vzděláním a pouze se základním vzděláním. Výše uvedené skutečnosti se promítají výrazným způsobem do podnětnosti rodinného prostředí a do přímých výsledků výchovné a vzdělávací práce školy. V rámci důsledně prováděné analýzy mohlo být do kategorie výrazně podnětných a podnětných rodin zařazeno pouze 48% rodin. 52 % rodin bylo zařazeno do kategorií málo podnětných, nepodnětných a výrazně nepodnětných rodin. Dopad na výsledky práce je zřejmý : 54% žáků spadá do kategorií podprůměrného a velmi slabého prospěchu. Alarmující je fakt, že celých 14% žáků opakovalo jednou popřípadě vícekrát některý z ročníků. Neúspěchy v přímé práci žáků, malá podnětnost rodinného prostředí to vše se následně promítá také do hodnocení projevů chování žáků pouhých 41% žáků se zařadilo do skupiny žáků bez jakýchkoli kázeňských problémů, na druhé straně u 15% žáků musela být snížena známka z chování o 1 až 2 stupně. Potěšitelný je pouze fakt, že výsledky konce školního roku 2009/2010 dokládají zlepšující se trend. Výrazně stoupl počet žáků s vyznamenáním, počet žáků opakujících ročních se stabilizoval a díky důslednosti práce sboru došlo k výraznému poklesu snížených známek z chování a opatření k posílení kázně Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním Vzdělávání těchto žáků formou individuální integrace do běžných tříd. V současné době není možné ani využít snížení počtu žáků ve třídě. Pro integraci tělesně postižených žáků budou podmínky dlouhodobě vytvářeny v rámci realizace projektu IOP. Budou odstraněny architektonické bariéry, v 1. nadzemním a v 1. a 2. podzemním podlaží budou zřízena bezbariérová WC s příslušným vybavením (madla, lehátko). Do všech prostor bude možné vjet elektrickým vozíčkem. O dohled nad mobilitou žáků (budou-li zde umístěni) a jejich doprovodem na akce školy se bude starat osobní asistent, dle potřeby i jako asistent pedagoga (kompenzování pomalého tempa žáka, příprava pomůcek). Ve výuce bude využíván přenosný počítač, laserové ukazovátko, škola je připravena v případě potřeby nakoupit i speciální nábytek. Největší část integrovaných žáků je se specifickými poruchami učení ( SPU).V tomto směru má škola dlouhodobou zkušenost. Nejčastěji se vyskytují poruchy čtení (dyslexie), psaní (dysgrafie), pravopisu (dysortografie) a matematických schopností (dyskalkulie). Většinou se nejedná o jeden druh poruchy, symptomy se navzájem prolínají. Žáci se vzdělávají jednak ve speciální třídě pro nápravu specifických vývojových poruch souběžně pro 2 ročníky, jednak se vzdělávají na základě individuálního vzdělávacího plánu ( IVP). IVP je zpracován na žádost rodičů a doporučení pedagogicko-psychologické poradny, jeho součástí je též dohoda o způsobu hodnocení. Při výuce je využíván asistent pedagoga (individuální práce se žáky, skupinová práce, větší časové možnosti,

13 výukové programy, názorné a spec. pomůcky). Podle typu poruchy jsou žáci zařazování na reedukaci (všechny učitelky 1.st. jsou proškoleny). Ve výuce jsou respektovány individuální dispozice, využíván názor, postup po malých krocích, možnost volby, individuální přístup, vhodné podmínky uspořádání pomůcek, redukce počtu zadávaných úloh, redukce množství opisování, respektování pracovního tempa, dostatek času na řešení úloh, preferování krátkodobých úkolů s jasným pořadím kroků, časté opakování probíraného učiva. Průběžné hodnocení s možností opakovaného povzbuzení, názorné předvedení problému, zapojení co nejvíce smyslů, používání modelů, barevného značení, různých karet, plastických písmen, reedukačních pomůcek i v hodinách, podpora skupinové práce, zejména práce ve dvojicích, prezentace formou vyhovující žákovi (pís., ústní, v lavici), využívání pravidel, kalkulačky, doplňovacích cvičení, testů, jednoduchých úloh s možností výběru. Časté střídání činnosti, preferování pozitivní stimulace, zdůrazňování silnějších stránek osobnosti, pravidelná spolupráce s rodicí při odstraňování problémů, kontrolní šetření a vyhodnocení vývoje (porucha znamená nutnost více práce, ne výmluvu). Kompenzační pomůcky u žáků VT, audiotechnika diktafony, možnost kopírování zápisů. Žáci mohou využívat konzultační hodiny. Tyto poruchy by měly být objeveny co nejdříve, aby mohla být zahájena nápravná opatření. Rodiče těchto žáků jsou vedeni k větší spolupráci a k nutnosti zvýšené individuální. práce s dítětem Zabezpečení výuky žáků se sociálním znevýhodněním V případě skupiny žáků ze slabého sociálního prostředí se snažíme vytvořit inspirativní prostředí ve škole širokou nabídkou volnočasových aktivit, které jsou přímo v učebním plánu školy nebo v rámci ŠD, z čehož vyplývá i jejich dostupnost. Škola má vypracován minimální preventivní program a výchovná poradkyně aktivně spolupracuje s odborníky. U žáků z jiného jazykového a kulturního prostředí je podstatná jazyková příprava. Pokud přicházejí žáci od 1. ročníku, integrace je většinou bezproblémová, u starších žáků byly konzultační hodiny i doučování nutné. Dále platí zásady individuálního přístupu jako u předchozí integrace. Využíváme ale též přirozenou možnost k multikulturní výchově a k poznání zvyků a kultury jiné země (např. při třídních akcích, akademiích apod.) Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Jednou z priorit naší školy je péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o žáky se specifickými poruchami učení, o žáky zrakově a sluchově postižené a o žáky s poruchami chování. Škola je ale otevřena i žákům se zdravotním znevýhodněním a žákům se sociálně kulturním znevýhodněním. Na prvním stupni je péče o tyto žáky zajištěna dvěma způsoby: 1. Speciální třídy Na naší škole pracuje formou malotřídky jedna speciální třídy. Do této tříd jsou zařazováni žáci na základě doporučení pedagogicko psychologických poraden, jiného odborného pracoviště a na základě žádosti rodičů. V této třídě vyučuje kvalifikovaná speciální pedagožka. Třída je moderně vybavena. Třída jsou prostupná a v případě kompenzace poruchy se děti mohou vrátit do standardní třídy. Žáci v této třídě jsou vzděláváni podle upraveného ŠVP, který lépe vyhovuje jejich potřebám a možnostem. Vyučující má možnost upravit délku vyučovací hodiny a střídat předměty v rámci jedné vyučovací jednotky. Dále tito žáci navštěvují speciálně pedagogický kroužek, kde dochází k reedukaci SPU. V případě, že jsou ve speciální třídě vzdělávání žáci bez zdravotního postižení, vyučují se podle standardního ŠVP. 2. Žáci jsou integrování do běžných tříd. Na druhém stupni jsou žáci také individuálně integrováni do běžných tříd. I v případě individuální integrace o žáky systematicky a pravidelně pečují speciální pedagogové. Žáci dochází jednou týdně na reedukační kroužek. Pro všechny integrované žáky je vypracován na základě žádosti rodičů individuální vzdělávací plán, podle kterého se se žákem pracuje celý rok. Zde je určena látka, kterou žák za školní rok probere a zvládne. Součástí plánu jsou však také povinnosti

14 žáků a rodičů. Integrovaným žákům na druhém stupni nabízíme v rámci volitelných předmětů více hodin českého jazyka, kde si mohou dostatečně procvičit probírané učivo. Ve třídách, kde se učí více žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, jsou děleny hodiny českého jazyka /mluvnice/. Nedílnou součástí speciálně pedagogické péče na naší škole bude od počátku školního roku 2011/2012 logopedická péče (na škole bude pracovat logoped, který bude provádět depistáž logopedických vad již v mateřské škole) a také přípravný ročník, kde lze včas diagnostikovat podezření na specifickou poruchu učení a navázat okamžitě spolupráci s odborným pracovištěm Zařazování žáků do tříd s UVP Základní vzdělávání pro žáky kteří se vzdělávají ve třídách nebo školách s upraveným vzdělávacím programem, může s předchozím souhlasem MŠMT trvat deset ročníků (1. stupeň ročník, 2. stupeň ročník). O převedení žáka do vzdělávacího programu základního vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením nebo vzdělávacího programu základní školy speciální rozhoduje : ředitel školy na základě písemného doporučení odborného lékaře a školského poradenského zařízení, základní podmínkou je předchozí písemný souhlas zákonného zástupce žáka, ředitel školy je povinen informovat zákonného zástupce žáka o rozdílech ve vzdělávacích programech. zařazení žáka se zdravotním postižením do některé formy speciálního vzdělávání může předcházet diagnostický pobyt tohoto žáka ve škole, do níž má být zařazen, a to v délce 2 až 6 měsíců. Datum vydání : , Jáchymov, Mgr. Jan Musil, ředitel školy

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Školní podpůrný program

Školní podpůrný program Název projektu: Centra podpory inkluzivního vzdělávání Registrační číslo projektu: CZ 1.07/4.1.00/06.0020 Školní podpůrný program Plán inkluzivního rozvoje školy Základní škola, Chlumec nad Cidlinou, okres

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání pro základní vzdělávání Žák není nádobou, kterou je třeba naplnit, ale pochodní, kterou je třeba zažehnout. (Sókratés) č.j. 490/07 1.Identifikační údaje 1.1 NÁZEV - Sedma pro život - školní vzdělávací

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Základní škola Čeladná, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Čeladná Verze 2/2008 z 31. 08. 0008 Platnost 1.9.2008 Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah

Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah Tvořivá škola škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1 Identifikační údaje.. 3 2 Charakteristika školy. 4 2.1 Úplnost a velikost školy... 4 2.2 Vybavení školy... 4 2.3

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více