Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu"

Transkript

1 Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2013 Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes bych chtěl krátce pojednat o dalším obrazu, který nám pomáhá chápat tajemství církve, totiž chrámu (Lumen gentium, 6). Co se nám vybaví pod slovem chrám? Napadne nás budova, stavba. Mysl mnohých se vydá přímo do dějin Izraelského lidu, jak je podává Starý zákon. V Jeruzalémě stál velkolepý Šalomounův chrám, který byl místem setkání s Bohem v modlitbě; uvnitř chrámu byla archa úmluvy, znamení Boží přítomnosti mezi lidmi, v arše byly desky Zákona, mana a Áronova hůl jako připomínka skutečnosti, že Bůh v dějinách svého lidu jednal, provázel jej na cestě a vedl jeho kroky. Chrám tyto dějiny připomíná. A když vstupujeme do chrámu my, máme si také připomínat tyto dějiny a každý z nás své vlastní dějiny. Jak se Ježíš setkal se mnou, provázel mne, jak mne má rád a žehná mi. Co bylo ve Starém zákoně předobrazem, uskutečnilo se mocí Ducha svatého v církvi. Církev je Boží dům, místo Jeho přítomnosti, kde můžeme nalézt Pána a setkat se s Ním. Církev je Chrámem, kde přebývá Duch svatý, jenž ji oživuje, vede 1 O církvi jako chrámu a nese. Na otázku, kde se můžeme setkat s Bohem? Kde můžeme skrze Krista vejít do společenství s Ním? Kde můžeme najít světlo Ducha svatého, které osvěcuje náš život? zní odpověď: v Božím lidu, mezi námi, kteří jsme církví. Tady se setkáváme s Ježíšem, Duchem svatým i Otcem. Starozákonní Chrám byl zbudován lidskýma rukama. Byl výrazem snahy dát Bohu dům, aby existovalo viditelné znamení Jeho přítomnosti uprostřed lidu. Vtělením Božího Syna se uskutečňuje Nátanovo proroctví králi Davidovi (srov. 2 Sam 7,1-29): není to král, nejsme to my, kdo dává Bohu dům, nýbrž Bůh si staví Svůj dům, aby přišel přebývat mezi nás, jak píše svatý Jan v evangeliu (srov. Jan

2 1,14). Kristus je živý Chrám Otcův a sám Kristus buduje Svůj duchovní dům, církev stavěná nikoli z kamenů hmotných, nýbrž z živých kamenů, kterými jsme my. Apoštol Pavel říká křesťanům z Efesu: Jste jako budova: jejími základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. V něm je celá stavba spojena a vyrůstá ve svatý chrám v Pánu. V něm jste i vy budováni působením Ducha v Boží příbytek (Ef 2,20-22). To je krása! Jsme živými kameny Boží stavby, jsme hluboce spojeni s Kristem, který je nárožním kvádrem a tedy oporou také pro nás. Co to znamená? Znamená to, že my jsme chrámem, my jsme živou církví, živým chrámem, a jsme-li spolu, je tu také Duch svatý, který nám jakožto církvi pomáhá růst. Nejsme izolováni, jsme lidem Božím. Toto je církev! A Duch svatý svými dary určuje rozmanitost. To je důležité. Co působí Duch svatý mezi námi? Určuje rozmanitost, která je v církvi bohatstvím, a sjednocuje všechno a všechny, takže buduje duchovní chrám, do kterého nepřinášíme hmotné oběti, ale sami sebe, svůj život (srov. 1 Petr 2,4-5). Církev není spleť věcí a zájmů, nýbrž Chrám Ducha svatého, Chrám, ve kterém působí Bůh, Chrám Ducha svatého, Chrám, ve kterém je každý z nás díky křtu živým kamenem. Znamená to, že nikdo není v církvi neužitečný, a že když náhodou někdo někdy řekne druhému: Jdi pryč, jsi neužitečný, tak to není pravda, protože v církvi nikdo není neužitečný, všichni 2 jsme nezbytní pro budování tohoto Chrámu. Nikdo není druhotný. A nikdo není v církvi tím nejdůležitějším, všichni jsme si před Bohem rovni. Někdo z vás by mohl říci: Poslyšte, pane papež, ale Vy nejste stejný jako my. Ano, jsem jako každý z vás, všichni jsme stejní, jsme bratři! Nikdo není anonymní. Všichni tvoříme a budujeme církev. Vybízí nás to také k zamyšlení nad skutečností, že, schází-li cihla našeho křesťanského života, chybí něco na kráse církve. Někteří říkají: Já s církví nic nemám. Tím však schází jedna živá cihla v tomto Chrámu. Nikdo nemůže odejít, všichni musíme vnést do církve svůj život, svoje srdce, svoji lásku, své smýšlení, svou práci všichni společně. Chtěl bych ještě, abychom si položili otázku: jak prožíváme, že jsme církví? Jsme živými kameny anebo kameny umdlévajícími, znuděnými a lhostejnými? Víte, jak je ošklivé, dívat se na unaveného, znuděného a lhostejného křesťana? S takovým křesťanem něco není v pořádku. Křesťan musí být živý a mít radost, že je křesťanem. Musí žít touto krásou, tím že je součástí Božího lidu, kterým je církev. Otevřeme se působení Ducha svatého, abychom byli ve svých komunitách aktivní, anebo se uzavřeme v sobě a řekneme si: já už toho mám tolik, není to můj úkol? Kéž nám všem Pán daruje svoji milost a svoji sílu, abychom byli hluboce sjednoceni s Kristem, který je nárožním kamenem, pilířem, nosným kamenem našeho života a celého života církve.

3 Modleme se, abychom, oživeni Jeho Duchem, byli vždycky živými kameny Jeho církve. Přeložil Milan Glaser (převzato z internetového servru: SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ Červenec - Srpen ČERVENEC středa svátek sv. Tomáše, apoštola čtení evang. Jan 20,24-29 Žaltář 1. týdne čtvrtek památka sv. Prokopa, opata čtení evang. Mt 9,1-8 Nešpory z následující slavnosti pátek Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy výročí příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu pouť na Velehradě čtení: Iz 61,1-3a; 2K 4, ; Ž 117; evang. Lk 10, sobota (Jan Hus, státní svátek) sobota 13. týdne v mezidobí neděle v mezidobí čtení C, Iz 66,10-14c; Ga 6,14-18; Ž 66; evang. Lk 10, Žaltář 2. týdne Žeň je sice hojná, ale dělníků málo čtvrtek svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy evang. Mt 19, neděle v mezidobí čtení C, Dt30,10-14; Kol 1,15-20; Ž69; Lk10,25-37 Žaltář 3. týdne Miluj Pána, svého Boha, celou svou duší, celou svou silou i myslí, a svého bližního jako sám sebe pondělí památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve evang. Mt 10,34-11, úterý Panny Marie Karmelské nebo úterý 15. týdne, evang. Mt11, středa bl. Česlava a sv.hyacinta, kněží nebo středa 15. týdne, evang. Mt11, neděle v mezidobí čtení cyklu C; Gn18,1-10a; Kol 1,24-28; Ž15; Lk10,38-42; Žaltář 4. týdne Posadila se Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč pondělí památka sv.m arie Magdaleny evang. Jan 20, úterý svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy evang. Jan 15, čtvrtek svátek sv. Jakuba, apoštola evang. Mt 20, pátek památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie evang. Mt 13, neděle v mezidobí čtení C, Gn18,20-32; Kol 2,12-14; Ž138 evang.lk11,1-13 Žaltář 1. týdne Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám. 3

4 pondělí památka sv. Marty evang. Jan11,19-27 / Lk10, středa památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze evang. Mt13,44-46 SRPEN čtvrtek památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve evang. Mt13, neděle v mezidobí čtení cyklu C, Kaz 1,2; 2,21-23; Kol 3, ; Ž90 evang. Lk12,13-21 Žaltář 2. týdne Čí bude to, co jsi nashromáždil? úterý svátek Proměnění Páně čtení Da 7, ; Ž 97 evang. Lk 9,28b čtvrtek památka sv. Dominika, kněze - evang. Mt 16, pátek svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy (Edith Stein) evang. Lk 9, sobota svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka evang. Jan 12, neděle v mezidobí čtení C; Mdr18,6-9; Žd11, ; Ž33 evang.lk12,32-48 Žaltář 3. týdne I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete středa památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka čtvrtek slavnost Nanebevzetí Panny Marie dop. svátek evang. Lk 1, sobota (Büchen u Lauenburgu, žehnání 4. kop. sošky Panny Marie Věrné) neděle v mezidobí čtení C; Jr38, ; Žd12,1-4; Ž 40; Lk12,49-53 Žaltář 4. týdne Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby již vzplanul! úterý památka sv. Bernarda, opata a učitele církve evang.mt19, středa památka sv. Pia X., papeže evang.mt20,1-16a čtvrtek památka Panny Marie Královny evang.mt22, sobota svátek sv. Bartoloměje, apoštola Zj21,9-14; Ž145 evang. Jan 1, neděle v mezidobí čtení C; Iz66,18-21; Žd12, ; Ž117; Lk13,22-30 Žaltář 1. týdne Jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou první, kteří budou posledními pondělí pondělí 21. týdne, nebo sv. Ludvíka evang.mt 23, úterý památka sv. Moniky evang. Lk7, středa památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve evang. Mt 23, čtvrtek památka Umučení sv. Jana Křtitele evang. Mk 6,

5 Brána Již často jsme jí vstoupili do chrámu a pokaždé něco řekla. K čemu zde asi je ta brána? Aby se vcházelo a vycházelo, řekneš. Zajisté, ale k vcházení a vycházení není potřeba brány se zdobeným portálem. Otvor ve zdi by k tomu také stačil, byl by levný a i dveře stlučené z prken by byly účelné. Ale brána by to nebyla. Ta chce víc než jen splnit praktický účel; ta mluví. Když procházíš jejím rámem, cítíš: Opouštím venek, trh, a vstupuji dovnitř. Branou vcházím do vnitřku odděleného od trhu, tichého a posvěceného. Zajisté, všechno je dílem a darem Božím, všude se s ním můžeme setkat. A přece lidé odedávna věděli, že určitá místa jsou zvláště posvěcena, oddělena pro Boha. Brána stojí uprostřed mezi trhem a svatyní. A když jí člověk prochází, mluví k němu: Zanech venku, co nepatří dovnitř: myšlenky, přání, starosti, zvědavost a marnivost. Co není posvěceno, zanech venku. Očisť se, vcházíš do svatyně. Náš pohled stoupá vzhůru, hruď se otvírá. Vysoký chrámový prostor je podobenství věčnosti. Náš cit proniká do vysokých pilířů, do vysoké klenby. Ano, je to dům Boží. A brána uvádí člověka do tohoto tajemství. Je to Boží chrám i podobenství 5 ZÁŘÍ neděle v mezidobí čtení cyklu C; Sir3, ; Žd12, ; Ž 68; evang. Lk 14, Žaltář 2. Týdne Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. DUCHOVNÍ IMPULZY tebe samého vždyť ty jsi sám živým Božím chrámem. Zdvihněte se, brány! Rozevřete se, brány věčné, aby vešel král slávy! volá Písmo. Slyš to volání. Co by ti pomohlo, kdyby se brány vysoko klenuly, ale v tobě se neotvírala žádná brána a Král slávy by nemohl vejít? Proto bychom branou neměli kvapně probíhat, ale procházet zcela zvolna a otevřít své srdce, aby uslyšelo, co mluví. Romano Guardini O posvátných znameních

6 Návštěva z Rastattu ZE ŽIVOTA FARNOSTI Po třech letech se opět setkali ostrovští farníci s farníky od sv.alexandra a Dvanácti apoštolů z Rastattu. Obvyklý mezičas vzájemných návštěv se tentokrát prodloužil o jeden rok, ale hned v příštím roce by se měl opět vyrovnat. Rastattští, vedeni svým farářem P. Ralfem Dickerhofem a členem farní rady Heinzem Marsetzem, přijeli naprosto včas na bohoslužbu v pátek 14. června. Počasí přálo, takže později farní zahrada ožila lidskými hlasy i vůněmi chystaného občerstvení, o které se staraly po celý víkend pilné ruce už osvědčeného týmu našich žen i mužů. Jiné pilné ruce napekly doma různé pečivo, k nim připojil svůj dar i dobrodinec naší farnosti, pan cukrář. V sobotu se ujala vedení další členka naší farnosti profesionální průvodkyně a úspěšně seznámila návštěvníky s památkami Plzně. Stihli také meditační zahradu pana Hrušky i Pivovarské muzeum. S bohatými zážitky přišli večer na Gala-večer. Gala-hala byla mezitím připravena dalšími farníky, byla vybavena bohatým výběrem jídel a různých pamlsků. Mezi ně patřily i pamlsky hudební, které vařili členové 6

7 Swing Melody bandu, o kterém se dočtete na dalších řádcích. Čtyři z nich také patří do farnosti myslím, že náš pater Marek měl radost. Nehledě k tomu, že během téže soboty se fotbalové mužstvo naší farnosti čestně umístilo na Biskupcupu v Domažlicích. Veselým swingováním končila tato úspěšná sobota. Neděle začala slavnostní bohoslužbou spojenou se svěcením obrazu-relikviáře Jana Pavla II. Po příjemném kafíčku na faře se návštěvníci, pod vedením další průvodkyně z našich řad odebrali na prohlídku ostrovských památek. Když byli posléze vybaveni proviantem na cestu, odjeli ke zlaté tečce do muzea Becherovky. O tečku se postarala další průvodkyně a členka naší farnosti. Všem obětavým členkám a členům píšeme jedničku s poděkováním. A dočista všem patří díky za modlitby. Všichni moc dobře víme, že bez Božího požehnání marné lidské namáhání. Do Rastattu jsme pozváni na 300. výročí Einsiedelnské kaple, které se bude slavit července (han) Došlo po uzávěrce: Paní B. Weberová píše, že dobře dojeli díky posilující svačině od nás. Po cestě chytili pověstnou Stau, pak šofér musel dodržet povinnou pauzu. Na parkovišti si vyložili zásoby od nás a v síle tohoto pokrmu dobře dojeli domů. Náš rozhovor Všechny nás zaujala už zmíněná kapela Jana Veverky. Jan byl ochoten odpovědět na několik otázek a myslím, že to bude pěkné a inspirující čtení pro prázdninové číslo zpravodaje. Kdy jsi vůbec začal s hudbou, a jak? Abych se přiznal, tak jsem nikdy nechtěl hrát na žádný hudební nástroj. Sice mě má maminka přemlouvala, ale já jsem říkal K čemu mi to bude. A dnes jsem na konzervatoři. K hudbě mě vlastně přivedlo moje koktání. Třídní učitelka na ZŠ Hroznětín mě i moji maminku informovala, že ZUŠ Ostrov otevřela pobočku v Hroznětíně, právě na ZŠ. A že bych tam mohl chodit na flétničku. Získám tím více dechu a mé koktání se zlepší. A právě tak jsem se dostal v mých 12 letech k hudbě. Proč tě zaujala trubka? Dostal jsem se k ní přes mého učitele na flétnu. Nejen, že je flétnista, ale také výborný trumpetista a houslista. Právě on mě přemluvil ke hře na trumpetu a tím mi ukázal nesmírnou krásu tohoto nástroje. Lhal bych ale, kdybych tvrdil, že to byla moje první zkušenost s trumpetou. Doma jsem už měl, a stále mám malou vojenskou polnici a dokonce jsem měl i možnost zahrát si na profesionální nástroj..spíše vydávat zvuky než zahrát. A pak jsem už nastoupil do ZUŠ, kde začala má kariéra trumpetisty. Na střední zdravotnické škole, kam jsem chodil, jsem si přibral hru na kontrabas. Ještě 7

8 před maturitou jsem udělal přijímací zkoušky na Konzervatoř Jaroslava Ježka, kde teď studuji právě trumpetu. Jen jsem přešel ze Základní umělecké školy na Střední uměleckou školu. Co všechno obnáší tvoje současné studium? Studium na konzervatoři je podstatně těžší než na ZUŠ. Zahrnuje všechny možné předměty týkající se hudby, např. intonaci, harmonii, hudební formy. Dále studium klavíru a příští rok mě čekají ještě bicí nástroje. A pak je tu samozřejmě hlavní obor trubka. Člověk musí hodně cvičit, aby uspokojil svého profesora. Tím, že už mám maturitu, jsem naštěstí osvobozen od neodborných předmětů, jako jsou český jazyk nebo občanská nauka. Pokud se dostanu do čtvrtého ročníku, tak mě čeká odborná maturita a v šestém ročníku absolutorium. Jaké máš vzory? Vzorů mám hodně. Je to například bl. Hroznata, ale máte na mysli spíš vzory hudební. Ve vážné hudbě to bude G.F.Händel, A.Dvořák, B.Smetana. Musím říci, že vážná hudba je úžasná a fantastická, ale mě baví hlavně Jazz Swing. Tam mám vzorů opravdu hodně. Kdybych je měl všechny vyjmenovat, nevešli by se do zpravodaje. Z trumpetistů vede Louis Armstrong. Dále G.Gerschwin, B.Goodman, atd. Mám také moc rád český taneční swing 30. a 40. let. A tam to je Karel Vlach, Emil Ludvík a samozřejmě Jaroslav Ježek. Ze současnosti jmenuji Ondřeje Havelku a celý jeho úžasný orchestr Melody Makers. Mohl bych pokračovat. Kdy vznikl tvůj band a jaké byly začátky? Band vznikl ke konci roku 2010 z jedné kapely písk-písk na ZUŠ Ostrov. S myšlenkou jsem nejprve přišel já; náš vedoucí pan Mareš napsal tři arrange na písně a začali jsme zkoušet. Naše první veřejné vystoupení se konalo Hráli jsme písně: Jen pro ten dnešní den, Sám s děvčetem v dešti a Krásně je v létě. Zahráli jsme to na několika místech a vždy jsme zaznamenali úspěch. V té době jsme ještě hráli v menší sestavě a hráli jsme i plno dalších stylů. Pod tíhou úspěchu jsme pak rozšířili repertoár i kapelu. V dnešní době hrajeme ve složení: 3 saxofony, dvoje housle, trumpeta, bicí, kontrabas, kytara, klavír a dámské vokální trio. Snažíme se zdokonalit i po stránce vizuální. Už přes rok se věnujeme čistě hudbě 30. a 40. let. V září 2012 mi pan 8

9 Mareš předal kapelnické otěže, veškeré zařizování je na mně, zkrátka stal jsem se kapelníkem. Jak jste našli název, hráče, zpěváky-zpěvačky? S názvem to bylo složité. Padly návrhy jako Ostrovský Onomatopoický Orchestr, Orient Bar Jana Veverka aj. Nakonec jsme s panem Marešem vybrali Swing Melody Ostrov. Myslím, že tento název je úžasný. Hráče přijímáme z řad žáků i bývalých žáků ZUŠ. Mám v záloze i několik hráčů na záskoky. Na Galavečeru jsem měl dva záskoky na saxofony. Zpěvačky jsou stálé, ale jedna bude hrát v kapele klavír. To se pak ty ostatní poohlédnou ve sboru a někoho přivedou. A mužský zpěv zpívám sám. Hraješ na trubku, zpíváš, také komponuješ pro band? Bohužel nejsem tak dobrý muzikant, abych skládal písně. Musím ale přiznat, že mě pan Mareš učí psát arrange na písně, tak snad časem zvládnu alespoň to. Seznámil ses s Ondřejem Havelkou? S panem Havelkou jsem se nikdy oficiálně neseznámil. Ví o mně z koncertů, ví že jsem jejich fanoušek, ale o Swing Melody Ostrov zatím neví. Dobře se znám s některými členy jeho orchestru. Trumpetista pan Krása mi nedávno ukazoval nějaké historické nástroje z 20. a 30. let. Kontrabasista pan Vlášek vyučuje u nás na konzervatoři a pan Tichý, kapelník a kytarista Melody Makers, mi dal jedny noty pro orchestr. Které bylo tvoje první hudební vystoupení před farníky? A hraješ také při liturgii? Před dávnými lety to byla píseň Já jsem malý ministrant, kterou jsme tak usilovně nacvičovali při hodinách náboženství. Text jsme přímo herecky ztvárňovali, zakopávali jsme o tu velikánskou sukni a když na závěr zaznělo už jsem zase dóle, všichni jsme spadli na zem. To se nám líbilo a dodnes na to rád vzpomínám. Co se týká liturgie ostrovští mě znají jako trubače fanfár při slavnostech, ale pokud se nemohou v Hroznětíně rozeznít varhany, tak hrávám i celou mši. Jednou jsem hrál celé ordinárium. Jsem rád, když mohu svojí hrou udělat mši slavnostnější. Co plánuješ na prázdniny? Hlavně hodně cvičit na trumpetu a s něčím pomoci doma. Samozřejmě budu vytížený i kapelnicky. Už máme dohodnuto nějaké to hraní s kapelou. Takže o zábavu nebude nouze. Přejeme hodně radosti s hudbou, krásné dny prázdnin a děkujeme za rozhovor. (han) 9

10 Mužská spiritualita - Tématické večery pro muže Základní téma: Muže něco bolí, pojďme společně hledat co. Pro koho: pro muže od 18 let výše, pro ty, kdo jsou schopni naslouchat nebo mluvit, či tázat se společně znepokojivými otázkami na příčiny neúspěchu, nezdarů a všemožných životních karambolů, bojů a zápasů. Cíl: Pokusit se pojmenovat zvláštnosti a potřeby mužské spirituality. - Následovat nebo uctívat (Getsemany, ukřižování, smrt, vzkříšení) (proběhne ve 20 h. - farní sál) Rozpis úklidu a výzdoby červenec srpen : Prvá; : Michalová; : Srncová; : Běhounková 2. 8.: Prvá; 9. 8.: Michalová; : Srncová; : Běhounková; : Prvá Skupiny pro úklid: 1. Běhounková Marie; Breindlová Jitka 2. Prvá Elena; Kamarádová Věra 3. Michalová Anna; Velemanová Jarka 4. Srncová Marie Na rozložení skupin je patrná potřeba doplnit je. Zvláště prosíme o pomoc mladší. Zvláště bychom prosili o posílení čtvrté skupiny. Úklid probíhá každý pátek, ve skupině je možné domluvit i jiný termín. Hodinu si dohodnou členové skupin mezi sebou. Výzdoba kostela: Božena Matláková a Mariana Nežatická Rozpis lektorů Červenec - Srpen Čtení 2. čtení Slavnost Sv. Cyrila a Metoděje upřesní se neděle v mezidobí Hraba Kamarád st neděle v mezidobí Jechová Kamarád ml neděle v mezidobí Radová Hynk neděle v mezidobí Faltová Poledníček neděle v mezidobí Kamarád st. Hanzlová neděle v mezidobí Kamarád ml. Hraba Nanebevzetí P. Marie upřesní se neděle v mezidobí Radová Hynk neděle v mezidobí Faltová Jechová Za rozdělení služby je odpovědný Pavel Breindl. Pokud nemůžete v stanovený den číst, prosím zajistěte si náhradu, nebo kontaktujte P. Breindla na telefonu

11 Farní knihovna sv. Anny nabízí širokou škálu knih k zapůjčení i k zakoupení. K četbě Bible můžeme zapůjčit zajímavá díla evropských biblistů nebo objemné dílo Biblica, biblický atlas či audiokazety se čtením ze Starého i Nového zákona. Pro poznání sebe sama, svých problémů, a k nalezení správné cesty doporučujeme oblíbené knihy řeholního kněze a psychologa Anselma Grüna např. Buď dobrý sám k sobě, Umění stárnout aj. K zakoupení doporučujeme šest nových titulů o papeži Františkovi nebo z díla papeže Františka, doplněných řadou fotografií. Farní knihovna je otevřena ve čtvrtek odpoledne (15-18) a v neděli dopoledne ( ). Z farnosti do divadla Národní divadlo v Praze v rámci projektu Kultura 2013 přišlo s nabídkou zlevněných vstupenek na jednotlivá představení pro různé organizace. Této možnosti se dostalo i nám. Máte-li zájem využít tuto možnost, hlaste se v kanceláři farnosti. Přehled zlevněných představení: OPERA Nápoj lásky, Pelleas a Melisanda, Rusalka, Jakobín, Dvě vdovy, Cosi fan tutte, Le nozze di Figaro (Figarová svadba), Orfeus a Eurydika, Sedlák kavalír/ Komedianti, Lazebník sevillský, Rigoletto, Trubadúr, Don Carlo; ČINOHRA Troilus a Krassida, Radúz a Mahulena, Bláznivý den aneb Figarová svadba, Srpen v zemi indiánů, Enron, Mikve, Racek, Strýček Váňa, Deváté srdce, Z prachu hvězd, Ohrožené druhy, Nosorožec; BALET Don Quijote, Amerikana III, Čarodějův učeň, Sólo pro tři; LATERNA MAGIKA Graffiti. Bližší informace získáte u P. Marka. Poutní slavnosti v letních termínech Prázdninový čas tradičně v naší farnosti probíhá velmi hekticky. Velikost obvodu v sobě ukrývá více patrocinii. Společně prožijeme následující: Pěší pouť do Hroznětína odchod od fary Ostrov v 8. Hodin, mše svatá začíná v kostele v Hroznětíně v 10 hodin; Poutní mše svatá ke sv. Anně v kapli sv. Anny v Jáchymově v 16 hodin; Poutní slavnost ke sv. Anně na Božím Daru: začátek programu v 10 hodin mše svatá v kostele sv. Anny ve 13 hodin; Setkání přátel sv. Františka z Asissi v Sokolově: Mše svatá ve 14 hodin za Františkánskou rodinu a následně buřty na farní záhradě; Společné setkání modlitby za odpuštění vin a smíření na Popově: dopoledne pochod na Popov; sraz účastníků cca ve 13 hodin na návsi, buřty a jiné pohoštění a následně společná modlitba nad krajem u kříže; Poutní slavnost v Horní Blatné: Mše svatá v 16 hodin; Mše svatá na zahájení školního roku v Ostrově v 18 hodin. 11

12 Zprávy z diecéze Knihu S důvěrou a nadějí - 20 let plzeňské diecéze vydalo Biskupství plzeňské k 20. výročí založení plzeňské diecéze. Lze ji získat na vrátnici biskupství za 100 Kč nebo ji lze objednat na dobírku u Aleny Ouředníkové, mobil Doporučujeme objednávat hromadně po více kusech, protože se tak ušetří za poměrně vysoké poštovné. Na vrátnici biskupství nebo u tiskové mluvčí jsou také k dispozici CD s fotografiemi z Diecézní poutě v Kladrubech a z oslav 20 let diecéze v Plzni, jedno CD á 20 Kč. 20 let plzeňské diecéze Video Radia Proglas Fotografie: Večer pro klášter Chotěšov již pojedenácté se 3. srpna otevřou brány chotěšovského kláštera veřejnosti. Také letos je pro příchozí připraven bohatý kulturní program. Ten nabídne jak odborné přednášky a historický šerm, tak divadlo a koncerty hudebních skupin. Na hlavním podiu vystoupí například skupiny Znouzectnost, Orange, Sebevrány či Démophobia. Hlavním důvodem návštěvy akce je však klášter Chotěšov jako takový a unikátní prohlídky míst, která jsou během roku očím veřejnosti skryta: gotická sklepení v nejstarší části kláštera, historické krovy konventu kláštera a odpadní štolu. Zpřístupněn bude samozřejmě celý konvent s zrekonstruovanou freskou, klášterní kostel a kapitulní síň. V předních zahradách bude probíhat dobový řemeslný trh, prezentace terapeutických center, kavárnička s domácími zákusky, hry pro děti a mnoho dalšího. Program na Přípravný seminář pro zájemce o organizování kurzu Alfa Dne 5. září v 17 hod. se uskuteční v prostorách Biskupství plzeňského seminář pro ty, kteří by chtěli organizovat kurz Alfa. Obsahem kurzu budou následující témata: Vybudování a formace týmu Alfy Jak přednášet na kurzech Alfa Vedení diskuzní skupinky Jak řešit Víkend s Duchem svatým Program semináře: seznámení s pracovními materiály, diskuse, otázky a odpovědi. Účast na semináři je zdarma, přihlašovat se můžete na Jubilejní 15. setkání sborů plzeňské diecéze Plzeň 15. října Srdečně zveme všechny sbory naší diecéze na jubilejní 15. Setkání sborů plzeňské diecéze v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni v sobotu 12. října. Program začíná 12

13 tradičně mší sv. Při ní zazní zpěvy z repertoáru gregoriánského chorálu v podání plzeňské Scholy Cantorum, která působí při katedrále sv. Bartoloměje. Dále bude následovat společná zkouška všech zúčastněných sborů a ve Svatý Prokop Opat Prokop, který byl prohlášen za svatého v roce 1204, se přiřadil ke třem tehdejším světcům českého nebe jako čtvrtý. Jeho svátek slavíme 4. července, v těsném sousedství svátku svatých Cyrila a Metoděje, se kterými ho pojí slovanská liturgie. Jeho tři předchůdci v českém panteonu jsou sv. Ludmila, Václav a Vojtěch. Svatý Prokop zůstává tak trochu v jejich stínu, zvláště dnes pro nás. Naši předkové ale bojovali za den volna na jeho svátek, získali půlden i tak se mohli náležitou bohoslužbou pozastavit u významného patrona 13 Přehlídka - sólová vystoupení jednotlivých sborů. V se pak uskuteční v katedrále sv. Bartoloměje společný koncert všech zúčastněných sborů. Účast přislíbil též plzeňský biskup Mons. František Radkovský. Více informací získáte a přihlášky zasílejte na I. Diecézní setkání dětí a ministrantů v plzeňské diecézi dobrodružství misijní cesty se koná září v Plzni. Ministranti a děti mohou přijet už v pátek 13. září mezi a anebo až ráno v sobotu 14. září na 9 hod. Akce se uskuteční v prostorách salesiánského střediska mládeže Plzeň--Lobzy, Revoluční 98, Plzeň. Na programu nebudou chybět hry, tvůrčí dílny a možnost sportování. Děti se mohou těšit na návštěvu Muzea loutek a ministranti se zúčastní pouti do Chotíkova, kam budou odvezeni zvláštním autobusem. Srdečně jsou zváni katecheté i rodiče. Na setkání přislíbil svou účast náš biskup František. Přihlášky a bližší informace na adrese: mob (bratr Juniper) nebo Centrum pro rodinu tel Víkend pro ženy října s Komunitou Blahoslavenství v Plzni. Víkend pro chlapy OKÉNKO SVĚTCŮ

14 českého národa. V našem sousedním Jáchymově je jeho postava zobrazena na hlavním oltáři, je připomínán i v kostele v Abertamech, v nadživotní velikosti je součástí pomníku sv. Václava na Václavském náměstí v Praze. Je nejen patronem českého národa, také patronem horníků a rolníků. S jeho druhým úkolem souvisí úcta, které se těšil u nás v Krušných horách. Když z našeho letopočtu odečteme tisíc let, najdeme dobu, ve které žil. Po linii mnichů benediktinů byl pokračovatelem sv. Vojtěcha. Narodil se okolo roku 970 v Chotouni ve středních Čechách, zemřel roku 1053 na Sázavě, v klášteře, který založil a jehož byl opatem. Jeho jméno, které jsme v dětství parodovali jako Prokop Otoman aj., má skutečně něco společného s průkopníkem, pakliže sledujeme stopu z řečtiny prokópos. Je však možná i stopa latinská procus pius zbožný činitel. V mládí Prokop navštěvoval školu sv Petra na Vyšehradě, kde se vyučovalo slovanským jazykem. Byl posléze vysvěcen na kněze a zařazen do katedrální družiny u sv.víta. Snad proto byly v roce 1588 ostatky sv.prokopa převezeny do kaple Všech svatých na Pražském hradě, kde jsou dosud. Vstoupil do řádu benediktinů, přijal řeholi sv. Benedikta, z níž se vždy uvádí slavné ora et labora modli se a pracuj. Pravděpodobně byl přijímán v klášteře v Břevnově u Prahy, který založil sv.vojtěch. Pro nás je zajímavá i druhá možnost, že byl mnichem kláštera ostrovského. Ovšem nikoliv zde 14 v Ostrově, ale na ostrově, který se nachází u soutoku Sázavy s Vltavou. Pravděpodobnější je však Břevnov. Prokop byl jistě mužem nebojácným a odvážným. Svou víru prohluboval poustevnickým způsobem života, později odešel do lesů poblíž Sázavy. Kácel stromy, obdělával půdu, později se k němu přidali další muži a společně založili poustevnickou osadu. K tomuto způsobu života dostávali mniši povolení svého kláštera, většinou pak vznikla další klášterní odnož. Tak tomu bylo i v případě benediktina Prokopa. Skutečně vzniká na Sázavě ponejrv skupina chatrčí s kaplí zasvěcenou Panně Marii. Muži se scházejí osmkrát denně k modlitbám a pěstují slovanskou liturgii podle Cyrila a Metoděje. Do tohoto údobí patří legendární setkání Prokopa s knížetem Oldřichem, který lovil v sázavských lesích. Prokop se stává Oldřichovým zpovědníkem a je jím vybídnut, aby na Sázavě založil klášter. V roce 1032 k založení opravdu došlo. Kníže Oldřich věnoval klášteru přilehlé pozemky na Sázavě a později kníže Břetislav přidal pozemky další. Nový klášterní kostel byl zasvěcen Panně Marii a Janu Křtiteli. Posléze se Prokop stává prvním opatem nového kláštera. V této funkci také umírá v roce 1053 a původně byl pohřben před hlavním oltářem klášterního kostela. Slovanská liturgie pak prodělává těžké časy. Husitství a další doby pak zničily ostatní hodnoty. Dnes nacházíme sázavský klášter v torzální podobě. Postava sv Prokopa, jednoho z patronů

15 české země, však žije dál. Symbol sv. Prokopa, atribut, který představuje čerta zapřaženého do pluhu, nám připomíná Denní tichá chvíle Prokopovu zbožnost a odvahu i zlé podrobuje Boží moci. (han) Impulsy ke cˇtenı Pı sma svate ho Jsme zváni denně číst Písmo svaté a vstupovat do osobní modlitby. Vezměme si k tomu úryvek z Písma, který je pro ten den určen. Uvědomme si, že Bůh je přítomen, že on sám s námi v tomto textu vstupuje do rozhovoru a že nám jeho pomocí chce říci něco důležitého pro náš život. Vedle rozjímavé modlitby s biblickým textem, je k hlubšímu porozumění Božímu slovu také velkou pomocí souvislé čtení Písma na pokračování. Vždyť knihy a dopisy obsažené v Písmu svatém vznikly jako větší celky. Abychom rozpoznali velké myšlenkové oblouky a spojitosti, musíme je také příležitostně číst jako nějaký román či osobní dopis od začátku do konce, jakoby jedním dechem. Jako malý kompas ke čtení Písma svatého nám může posloužit 12 bodu (z článku Norberta Baumerta: Kniha ze života živě čtená): 1. Buďte si vědomi, že celé Písmo svaté, Starý i Nový zákon, je napsáno pro vás. 2. Vyhraďte si denně určitý čas k rozjímavému čtení Písma, příležitostně také k souvislému čtení nějaké biblické knihy vcelku. 3. Vzbuďte v sobě víru, že zde nasloucháte Božímu slovu. 4. Před čtením se otevřete Duchu svatému, jenž je zde přítomný a jenž vám bude ukazovat, co je v tomto textu pro vás důležité. 5. Při rozjímavém čtení: Tažte se textu pomocí tázacích zájmen: kdo, co, komu, kdy, kde, proč, jak, k čemu říká nebo dělá. Jestliže to vztáhneme na nás samotné: Co říká Bůh (Ježíš) mneˇ? Co řeknu já jemu? Na co se ptá Bůh (Ježíš) mne? Co já mu odpovím? Při souvislém čtení: Označte si místa, kde vám něco není jasné, otazníkem (?) jste nově objevili něco důležitého, vykřičníkem (!) 15

16 jste byli osobně zasaženi, šipkou (!) Nezůstaňte pak u těchto míst stát, ale čtěte dále. Časem si označená místa můžete v klidu promyslit. 6. Při rozjímavém čtení si udělejte čas k naslouchání. Prodlévejte tam, kde jste byli něčím zasaženi. 7. Rozlišujte: Co říká text sám o sobě a co říká mně osobně? 8. Mějte dostatek pokory používat pomůcky církevní vědy, např. komentáře, avšak i dostatek trpělivosti nechat těžko srozumitelná místa stát, dokud vám je Bůh neodhalí. 9. Mějte odvahu vidět svůj život ve vztahu k Božímu slovu a naopak. 10. Odpovězte na Boží slovo modlitbou a skutkem. 11. Buďte citliví k příležitosti dělit se s druhými o to, co jste při čtení a žití Božího slova získali. 12. Buďte připraveni své poznatky uvést do souladu s církevním porozuměním Písmu. Gal 1,10 - Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. Mk 12, Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. A pokud jde o mrtvé, že vstanou, nečetli jste v knize Mojžíšově, ve vyprávění o hořícím keři, jak Bůh Mojžíšovi řekl: Já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův? On přece není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých. Velmi se mýlíte! Tob 8,5 - Vstala a počali se modlit a prosit, aby se jim dostalo spásy. Tobijáš začal slovy: Požehnaný jsi, Bože našich otců, a požehnané tvé jméno po všechny věky a pokolení. Ať ti dobrořečí nebesa a všechno tvé stvoření po všechny věky. Lk 15,7 - Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. 16 Lk 2,49 - On jim řekl: Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce? Lk 7,13 - Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: Neplač! 2Kor 1,5-6 - Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse; docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení; to vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. Mt 5,16 - Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Mt 5,19 - Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým. Mt 5,22 - Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude

17 vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Mt 5,37 - Vaše slovo buď ano, ano ne, ne; co je nad to, je ze zlého. 2Sam 12,13 - David Nátanovi řekl: Zhřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi pravil: Týž Hospodin tvůj hřích sňal. Nezemřeš. 2Kor 6, máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše. 2Kor 8,9 - Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. 2Kor 9,8 - Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá na věky. O VĚROZVĚSTECH 11 2Kor 12, ale on mi řekl: Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. Gn 13,8 - Tu řekl Abram Lotovi: Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. Gn 15,6 - Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. Mt 8,2 - Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. Gal 5,13 - Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. GOSPODI POMILUJ Po oslavě Vzkříšení, psal se rok 863, vydává se na cestu malá družina vedená vysokým a hubeným Konstantinem a jeho robustním bratrem Metodějem. V Byzantské říši využívají tamní cesty a silnice, po překročení hranice se drží Dunaje a Moravy. Přes dnešní Bulharsko a Maďarsko došli až k Rostislavovu sídlu na Veligrad. Putování si bratři obohatili diskusemi o podobě mise i o překladu Písma, který stále pokračoval. 17

18 Moravané i kníže své hlasatele víry očekávali a patřičně přivítali. V listě císaře Michaela III., který bratři předali knížeti, byl předznamenán jejich misijní úkol: Bůh, který si přeje, aby každý přišel k poznání pravdy, viděl tvou víru a snahu, proto zjevil písmo pro váš národ. Tím učinil nyní za našich let, abyste i vy byli připočteni k velkým národům, které oslavují Boha svým jazykem. Počátky mise bychom mohli charakterizovat slovy evangelia: Jiné zrno padlo na dobrou půdu, vzešlo, rostlo a přineslo užitek. (srov. Mk 4,8; Mt 13,8) Úspěch podporovalo několik faktorů: jazyk, kterému všichni rozuměli, spolupráce a ochota učit se. Rostislav vybral skupinu mladíků vhodných pro budoucí liturgickou službu. To byla práce pro Konstantina. Učil je jednotlivým literám, spojovali je do slov a celých textů, postupně vnikali do bohoslužby, i liturgie hodin tak, jak se rozšiřovala zásoba přeložených textů. Brzy však zjistili, že knížecí sídlo, neustále naplněné lidmi a ruchem, není pro jejich činnost nejlepší. Konstantin také toužil najít místo pro bezpečné uložení ostatků sv. Klementa, patrona této mise. Uprostřed chřibských vrcholků, ani ne den cesty, skrýval se pahorek, který dnes nese jméno římského papeže. Sem se Konstantin se svými žáky uchýlil, zde byl vystavěn kostelík, kam byly pravděpodobně uloženy svaté ostatky, a monastýr. Archeologický výzkum prokázal, že hradisko bylo skutečně vybudováno Slovany někdy v polovině 9. století. Výuka moravského lidu začala prakticky ihned po příchodu bratří. Liturgie ve srozumitelném jazyce všechny spojila a stala se možností, jak stále více vnikat do Božích tajemství. Už nemuseli komolit Kyrie eleison na vlastní Krleš. Literární práce obou bratrů se pro Moravu neomezila jen na překlad Písma a vytvoření liturgických knih. Především z ruky Metodějovy vyšel soubor církevních zákonů Nomokánon. I když za základ byl vzat podobný spis konstantinopolského patriarchy Jana, musely být udělány mnohé úpravy, aby to odpovídalo situaci na Moravě. Bylo také nutné kodifikovat civilní právo. Kníže požádal Metoděje o vytvoření civilního zákoníku. Podobně jako v případě církevních kánonů, bylo i zde nutné při zpracování přihlédnout k platnému zvykovému 18

19 právu, ale také k ustanovením západního římského práva. Rostislavovi byl text předložen k úvaze a po drobných úpravách byl vyhlášen jako Zakon sudnyj ljudem, první civilní zákoník na našem území. Úspěchy byzantské mise, která upevňovala Rastislavovo postavení jako knížete velkomoravského, začaly být trnem v oku knížeti Ludvíkovi i západním kněžím. Rok od příchodu slovanských bratří vydává se Ludvík na válečné tažení proti Rostislavovi. Oblehl jeho hrad a doufal v pomoc svých spojenců Bulharů, kteří měli zaútočit na Velkou Moravu z jihovýchodu. Byzantské vojsko je však rozprášilo dříve, než mohli útok provést a Ludvík byl najednou sám. Ukončil válku a nabídl moravskému knížeti velmi přijatelné podmínky a odtáhl. Tlak západních kněží se stále více stupňoval a týkal se jedné a té samé skutečnosti: slovanský jazyk v liturgii. To, co spojovalo, mělo se stát příčinou rozkolu. V monastýru na Klimentku zavládly přípravy na dalekou cestu. Konstantin oznámil připravenost první skupiny kleriků k přijetí svěcení. Bylo rozhodnuto, že skupina půjde do Cařihradu a svěcení bude projednáno s arcibiskupem akvilejským, do jehož pravomoci spadala i oblast Velké Moravy. Obrázky: 1 Cyril a Metoděj, socha, Mikulčice 2 Příchod na Moravu, řecká ikona 3 Základy kostela slovanského hradiska na hoře sv. Klimenta 4 Otče náš, hlaholice 5, 6 Mužský a ženský oděv Slovanů 7 slovanský proutěný štít, archeologický nález, ČR 19

20 Úterý Pernink Ostrov /18 00 Středa Ostrov / /19 00 Jáchymov Čtvrtek Hroznětín Ostrov / /18 35 Pátek Ostrov / Sobota Ostrov Abertamy H. Blatná Radošov Neděle Ostrov Jáchymov Hroznětín Poznámky Mše svatá Farní společenství Modlitba večerních chval (Z/L);! Mše svatá - + Nešpory (Z/L);! Biblické společenství (Z/L);! Mše svatá Mše svatá Mše svatá (Z/L); K Adorace (Z/L); K Adorace, Svatost smíření ** Klub seniorů Mše svatá (Z/L) Biřmovanci Mše svatá (kaple sv. Rodiny) * Mše svatá Mše svatá (první týden) * Mše svatá (třetí týden) * Mše svatá Řeckokatolická liturgie *** Modlitba večerních chval Mše svatá Mše svatá * - Mše svatá s nedělní platností ** - Vyskytuje se jen na PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI *** - Vyskytuje se vždy na první a třetí neděli v měsíci (Z/L) Čas bohoslužby podle zimního Z a letního L času! V období zimního času jsou bohoslužby přesunuty do Farního sálu. K V zimním čase je mše svatá s adorací ve čtvrtek v kapli sv. Rodiny Farní zpravodaj je vydáván farním společenstvím Římskokatolické farnosti v Ostrově. Příspěvky zasílejte na adresu: nebo na poštovní adresu: Malé nám. 25; Ostrov. Publikováno taky na stránkách farnosti: farnostostrov.wordpress.com Redakce: redakční uzávěrka příštího čísla: Redakční rada a spolupracovníci: P. Marek Hric, Pavel Rieger, Filip Breindl, Růžena Kamarádová, Marek Poledníček, Lidmila Hanzlová, Jana Kitzbergerová, Elena Hrubá. 20

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU

STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU STANOVY FARNÍ PASTORAČNÍ RADY ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI U KOSTELA SVATÉHO PROKOPA VE ŽĎÁŘE NAD SÁZAVOU 1. Poslání a úkoly farní pastorační rady Farní pastorační rada (dále jen farní rada) je společenství

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 mail: fatroubky@ado.cz / farní stránky: www.farnosttroubky. ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST TROUBKY Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 30.6. 13. NEDĚLE (kázání o významu oltáře P. Marián Petr Masařík, O Carm.) Pobožnost k srdci Ježíšovu 1.7. 2.7. 3.7. 4.7.

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2009 3. ročník /11. číslo... jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu s očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

Katedrála Svatého Ducha řím. katol.

Katedrála Svatého Ducha řím. katol. V HRADCI KRÁLOVÉ Katedrála Svatého Ducha řím. katol. Karla Tomana, 500 03 19.00 Zvony zvoní napříč časem Vyzvánění katedrálních zvonů 19.10 Přivítání návštěvníků Noci kostelů 19.15 Duchovní a varhanní

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12.

Pořad bohoslužeb. ve farním kostele sv. Petra a Pavla ve Žďárci. Dny Čas Svátky a úmysly mše svaté Pozn. datum Neděle. Pondělí 29.12. Úterý 30.12. Svátek sv. Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 28.12. 10:45 Za Jaroslava Melichara a syna 29.12. 30.12. 31.12. Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Jakešovu a duše v očistci

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY

LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY LITURGIE BÍLÉ SOBOTY ÚVOD: Proto jsme přemýšleli, jak dětem a mládeži a možná i mnohým dospělým usnadnit pochopení liturgie Bílé soboty. Tak vznikla tato pomůcka, která se snaží komentáři

Více