Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu"

Transkript

1 Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2013 Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes bych chtěl krátce pojednat o dalším obrazu, který nám pomáhá chápat tajemství církve, totiž chrámu (Lumen gentium, 6). Co se nám vybaví pod slovem chrám? Napadne nás budova, stavba. Mysl mnohých se vydá přímo do dějin Izraelského lidu, jak je podává Starý zákon. V Jeruzalémě stál velkolepý Šalomounův chrám, který byl místem setkání s Bohem v modlitbě; uvnitř chrámu byla archa úmluvy, znamení Boží přítomnosti mezi lidmi, v arše byly desky Zákona, mana a Áronova hůl jako připomínka skutečnosti, že Bůh v dějinách svého lidu jednal, provázel jej na cestě a vedl jeho kroky. Chrám tyto dějiny připomíná. A když vstupujeme do chrámu my, máme si také připomínat tyto dějiny a každý z nás své vlastní dějiny. Jak se Ježíš setkal se mnou, provázel mne, jak mne má rád a žehná mi. Co bylo ve Starém zákoně předobrazem, uskutečnilo se mocí Ducha svatého v církvi. Církev je Boží dům, místo Jeho přítomnosti, kde můžeme nalézt Pána a setkat se s Ním. Církev je Chrámem, kde přebývá Duch svatý, jenž ji oživuje, vede 1 O církvi jako chrámu a nese. Na otázku, kde se můžeme setkat s Bohem? Kde můžeme skrze Krista vejít do společenství s Ním? Kde můžeme najít světlo Ducha svatého, které osvěcuje náš život? zní odpověď: v Božím lidu, mezi námi, kteří jsme církví. Tady se setkáváme s Ježíšem, Duchem svatým i Otcem. Starozákonní Chrám byl zbudován lidskýma rukama. Byl výrazem snahy dát Bohu dům, aby existovalo viditelné znamení Jeho přítomnosti uprostřed lidu. Vtělením Božího Syna se uskutečňuje Nátanovo proroctví králi Davidovi (srov. 2 Sam 7,1-29): není to král, nejsme to my, kdo dává Bohu dům, nýbrž Bůh si staví Svůj dům, aby přišel přebývat mezi nás, jak píše svatý Jan v evangeliu (srov. Jan

2 1,14). Kristus je živý Chrám Otcův a sám Kristus buduje Svůj duchovní dům, církev stavěná nikoli z kamenů hmotných, nýbrž z živých kamenů, kterými jsme my. Apoštol Pavel říká křesťanům z Efesu: Jste jako budova: jejími základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. V něm je celá stavba spojena a vyrůstá ve svatý chrám v Pánu. V něm jste i vy budováni působením Ducha v Boží příbytek (Ef 2,20-22). To je krása! Jsme živými kameny Boží stavby, jsme hluboce spojeni s Kristem, který je nárožním kvádrem a tedy oporou také pro nás. Co to znamená? Znamená to, že my jsme chrámem, my jsme živou církví, živým chrámem, a jsme-li spolu, je tu také Duch svatý, který nám jakožto církvi pomáhá růst. Nejsme izolováni, jsme lidem Božím. Toto je církev! A Duch svatý svými dary určuje rozmanitost. To je důležité. Co působí Duch svatý mezi námi? Určuje rozmanitost, která je v církvi bohatstvím, a sjednocuje všechno a všechny, takže buduje duchovní chrám, do kterého nepřinášíme hmotné oběti, ale sami sebe, svůj život (srov. 1 Petr 2,4-5). Církev není spleť věcí a zájmů, nýbrž Chrám Ducha svatého, Chrám, ve kterém působí Bůh, Chrám Ducha svatého, Chrám, ve kterém je každý z nás díky křtu živým kamenem. Znamená to, že nikdo není v církvi neužitečný, a že když náhodou někdo někdy řekne druhému: Jdi pryč, jsi neužitečný, tak to není pravda, protože v církvi nikdo není neužitečný, všichni 2 jsme nezbytní pro budování tohoto Chrámu. Nikdo není druhotný. A nikdo není v církvi tím nejdůležitějším, všichni jsme si před Bohem rovni. Někdo z vás by mohl říci: Poslyšte, pane papež, ale Vy nejste stejný jako my. Ano, jsem jako každý z vás, všichni jsme stejní, jsme bratři! Nikdo není anonymní. Všichni tvoříme a budujeme církev. Vybízí nás to také k zamyšlení nad skutečností, že, schází-li cihla našeho křesťanského života, chybí něco na kráse církve. Někteří říkají: Já s církví nic nemám. Tím však schází jedna živá cihla v tomto Chrámu. Nikdo nemůže odejít, všichni musíme vnést do církve svůj život, svoje srdce, svoji lásku, své smýšlení, svou práci všichni společně. Chtěl bych ještě, abychom si položili otázku: jak prožíváme, že jsme církví? Jsme živými kameny anebo kameny umdlévajícími, znuděnými a lhostejnými? Víte, jak je ošklivé, dívat se na unaveného, znuděného a lhostejného křesťana? S takovým křesťanem něco není v pořádku. Křesťan musí být živý a mít radost, že je křesťanem. Musí žít touto krásou, tím že je součástí Božího lidu, kterým je církev. Otevřeme se působení Ducha svatého, abychom byli ve svých komunitách aktivní, anebo se uzavřeme v sobě a řekneme si: já už toho mám tolik, není to můj úkol? Kéž nám všem Pán daruje svoji milost a svoji sílu, abychom byli hluboce sjednoceni s Kristem, který je nárožním kamenem, pilířem, nosným kamenem našeho života a celého života církve.

3 Modleme se, abychom, oživeni Jeho Duchem, byli vždycky živými kameny Jeho církve. Přeložil Milan Glaser (převzato z internetového servru: SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ Červenec - Srpen ČERVENEC středa svátek sv. Tomáše, apoštola čtení evang. Jan 20,24-29 Žaltář 1. týdne čtvrtek památka sv. Prokopa, opata čtení evang. Mt 9,1-8 Nešpory z následující slavnosti pátek Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy výročí příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu pouť na Velehradě čtení: Iz 61,1-3a; 2K 4, ; Ž 117; evang. Lk 10, sobota (Jan Hus, státní svátek) sobota 13. týdne v mezidobí neděle v mezidobí čtení C, Iz 66,10-14c; Ga 6,14-18; Ž 66; evang. Lk 10, Žaltář 2. týdne Žeň je sice hojná, ale dělníků málo čtvrtek svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy evang. Mt 19, neděle v mezidobí čtení C, Dt30,10-14; Kol 1,15-20; Ž69; Lk10,25-37 Žaltář 3. týdne Miluj Pána, svého Boha, celou svou duší, celou svou silou i myslí, a svého bližního jako sám sebe pondělí památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve evang. Mt 10,34-11, úterý Panny Marie Karmelské nebo úterý 15. týdne, evang. Mt11, středa bl. Česlava a sv.hyacinta, kněží nebo středa 15. týdne, evang. Mt11, neděle v mezidobí čtení cyklu C; Gn18,1-10a; Kol 1,24-28; Ž15; Lk10,38-42; Žaltář 4. týdne Posadila se Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč pondělí památka sv.m arie Magdaleny evang. Jan 20, úterý svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy evang. Jan 15, čtvrtek svátek sv. Jakuba, apoštola evang. Mt 20, pátek památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie evang. Mt 13, neděle v mezidobí čtení C, Gn18,20-32; Kol 2,12-14; Ž138 evang.lk11,1-13 Žaltář 1. týdne Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám. 3

4 pondělí památka sv. Marty evang. Jan11,19-27 / Lk10, středa památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze evang. Mt13,44-46 SRPEN čtvrtek památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve evang. Mt13, neděle v mezidobí čtení cyklu C, Kaz 1,2; 2,21-23; Kol 3, ; Ž90 evang. Lk12,13-21 Žaltář 2. týdne Čí bude to, co jsi nashromáždil? úterý svátek Proměnění Páně čtení Da 7, ; Ž 97 evang. Lk 9,28b čtvrtek památka sv. Dominika, kněze - evang. Mt 16, pátek svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy (Edith Stein) evang. Lk 9, sobota svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka evang. Jan 12, neděle v mezidobí čtení C; Mdr18,6-9; Žd11, ; Ž33 evang.lk12,32-48 Žaltář 3. týdne I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete středa památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka čtvrtek slavnost Nanebevzetí Panny Marie dop. svátek evang. Lk 1, sobota (Büchen u Lauenburgu, žehnání 4. kop. sošky Panny Marie Věrné) neděle v mezidobí čtení C; Jr38, ; Žd12,1-4; Ž 40; Lk12,49-53 Žaltář 4. týdne Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby již vzplanul! úterý památka sv. Bernarda, opata a učitele církve evang.mt19, středa památka sv. Pia X., papeže evang.mt20,1-16a čtvrtek památka Panny Marie Královny evang.mt22, sobota svátek sv. Bartoloměje, apoštola Zj21,9-14; Ž145 evang. Jan 1, neděle v mezidobí čtení C; Iz66,18-21; Žd12, ; Ž117; Lk13,22-30 Žaltář 1. týdne Jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou první, kteří budou posledními pondělí pondělí 21. týdne, nebo sv. Ludvíka evang.mt 23, úterý památka sv. Moniky evang. Lk7, středa památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve evang. Mt 23, čtvrtek památka Umučení sv. Jana Křtitele evang. Mk 6,

5 Brána Již často jsme jí vstoupili do chrámu a pokaždé něco řekla. K čemu zde asi je ta brána? Aby se vcházelo a vycházelo, řekneš. Zajisté, ale k vcházení a vycházení není potřeba brány se zdobeným portálem. Otvor ve zdi by k tomu také stačil, byl by levný a i dveře stlučené z prken by byly účelné. Ale brána by to nebyla. Ta chce víc než jen splnit praktický účel; ta mluví. Když procházíš jejím rámem, cítíš: Opouštím venek, trh, a vstupuji dovnitř. Branou vcházím do vnitřku odděleného od trhu, tichého a posvěceného. Zajisté, všechno je dílem a darem Božím, všude se s ním můžeme setkat. A přece lidé odedávna věděli, že určitá místa jsou zvláště posvěcena, oddělena pro Boha. Brána stojí uprostřed mezi trhem a svatyní. A když jí člověk prochází, mluví k němu: Zanech venku, co nepatří dovnitř: myšlenky, přání, starosti, zvědavost a marnivost. Co není posvěceno, zanech venku. Očisť se, vcházíš do svatyně. Náš pohled stoupá vzhůru, hruď se otvírá. Vysoký chrámový prostor je podobenství věčnosti. Náš cit proniká do vysokých pilířů, do vysoké klenby. Ano, je to dům Boží. A brána uvádí člověka do tohoto tajemství. Je to Boží chrám i podobenství 5 ZÁŘÍ neděle v mezidobí čtení cyklu C; Sir3, ; Žd12, ; Ž 68; evang. Lk 14, Žaltář 2. Týdne Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. DUCHOVNÍ IMPULZY tebe samého vždyť ty jsi sám živým Božím chrámem. Zdvihněte se, brány! Rozevřete se, brány věčné, aby vešel král slávy! volá Písmo. Slyš to volání. Co by ti pomohlo, kdyby se brány vysoko klenuly, ale v tobě se neotvírala žádná brána a Král slávy by nemohl vejít? Proto bychom branou neměli kvapně probíhat, ale procházet zcela zvolna a otevřít své srdce, aby uslyšelo, co mluví. Romano Guardini O posvátných znameních

6 Návštěva z Rastattu ZE ŽIVOTA FARNOSTI Po třech letech se opět setkali ostrovští farníci s farníky od sv.alexandra a Dvanácti apoštolů z Rastattu. Obvyklý mezičas vzájemných návštěv se tentokrát prodloužil o jeden rok, ale hned v příštím roce by se měl opět vyrovnat. Rastattští, vedeni svým farářem P. Ralfem Dickerhofem a členem farní rady Heinzem Marsetzem, přijeli naprosto včas na bohoslužbu v pátek 14. června. Počasí přálo, takže později farní zahrada ožila lidskými hlasy i vůněmi chystaného občerstvení, o které se staraly po celý víkend pilné ruce už osvědčeného týmu našich žen i mužů. Jiné pilné ruce napekly doma různé pečivo, k nim připojil svůj dar i dobrodinec naší farnosti, pan cukrář. V sobotu se ujala vedení další členka naší farnosti profesionální průvodkyně a úspěšně seznámila návštěvníky s památkami Plzně. Stihli také meditační zahradu pana Hrušky i Pivovarské muzeum. S bohatými zážitky přišli večer na Gala-večer. Gala-hala byla mezitím připravena dalšími farníky, byla vybavena bohatým výběrem jídel a různých pamlsků. Mezi ně patřily i pamlsky hudební, které vařili členové 6

7 Swing Melody bandu, o kterém se dočtete na dalších řádcích. Čtyři z nich také patří do farnosti myslím, že náš pater Marek měl radost. Nehledě k tomu, že během téže soboty se fotbalové mužstvo naší farnosti čestně umístilo na Biskupcupu v Domažlicích. Veselým swingováním končila tato úspěšná sobota. Neděle začala slavnostní bohoslužbou spojenou se svěcením obrazu-relikviáře Jana Pavla II. Po příjemném kafíčku na faře se návštěvníci, pod vedením další průvodkyně z našich řad odebrali na prohlídku ostrovských památek. Když byli posléze vybaveni proviantem na cestu, odjeli ke zlaté tečce do muzea Becherovky. O tečku se postarala další průvodkyně a členka naší farnosti. Všem obětavým členkám a členům píšeme jedničku s poděkováním. A dočista všem patří díky za modlitby. Všichni moc dobře víme, že bez Božího požehnání marné lidské namáhání. Do Rastattu jsme pozváni na 300. výročí Einsiedelnské kaple, které se bude slavit července (han) Došlo po uzávěrce: Paní B. Weberová píše, že dobře dojeli díky posilující svačině od nás. Po cestě chytili pověstnou Stau, pak šofér musel dodržet povinnou pauzu. Na parkovišti si vyložili zásoby od nás a v síle tohoto pokrmu dobře dojeli domů. Náš rozhovor Všechny nás zaujala už zmíněná kapela Jana Veverky. Jan byl ochoten odpovědět na několik otázek a myslím, že to bude pěkné a inspirující čtení pro prázdninové číslo zpravodaje. Kdy jsi vůbec začal s hudbou, a jak? Abych se přiznal, tak jsem nikdy nechtěl hrát na žádný hudební nástroj. Sice mě má maminka přemlouvala, ale já jsem říkal K čemu mi to bude. A dnes jsem na konzervatoři. K hudbě mě vlastně přivedlo moje koktání. Třídní učitelka na ZŠ Hroznětín mě i moji maminku informovala, že ZUŠ Ostrov otevřela pobočku v Hroznětíně, právě na ZŠ. A že bych tam mohl chodit na flétničku. Získám tím více dechu a mé koktání se zlepší. A právě tak jsem se dostal v mých 12 letech k hudbě. Proč tě zaujala trubka? Dostal jsem se k ní přes mého učitele na flétnu. Nejen, že je flétnista, ale také výborný trumpetista a houslista. Právě on mě přemluvil ke hře na trumpetu a tím mi ukázal nesmírnou krásu tohoto nástroje. Lhal bych ale, kdybych tvrdil, že to byla moje první zkušenost s trumpetou. Doma jsem už měl, a stále mám malou vojenskou polnici a dokonce jsem měl i možnost zahrát si na profesionální nástroj..spíše vydávat zvuky než zahrát. A pak jsem už nastoupil do ZUŠ, kde začala má kariéra trumpetisty. Na střední zdravotnické škole, kam jsem chodil, jsem si přibral hru na kontrabas. Ještě 7

8 před maturitou jsem udělal přijímací zkoušky na Konzervatoř Jaroslava Ježka, kde teď studuji právě trumpetu. Jen jsem přešel ze Základní umělecké školy na Střední uměleckou školu. Co všechno obnáší tvoje současné studium? Studium na konzervatoři je podstatně těžší než na ZUŠ. Zahrnuje všechny možné předměty týkající se hudby, např. intonaci, harmonii, hudební formy. Dále studium klavíru a příští rok mě čekají ještě bicí nástroje. A pak je tu samozřejmě hlavní obor trubka. Člověk musí hodně cvičit, aby uspokojil svého profesora. Tím, že už mám maturitu, jsem naštěstí osvobozen od neodborných předmětů, jako jsou český jazyk nebo občanská nauka. Pokud se dostanu do čtvrtého ročníku, tak mě čeká odborná maturita a v šestém ročníku absolutorium. Jaké máš vzory? Vzorů mám hodně. Je to například bl. Hroznata, ale máte na mysli spíš vzory hudební. Ve vážné hudbě to bude G.F.Händel, A.Dvořák, B.Smetana. Musím říci, že vážná hudba je úžasná a fantastická, ale mě baví hlavně Jazz Swing. Tam mám vzorů opravdu hodně. Kdybych je měl všechny vyjmenovat, nevešli by se do zpravodaje. Z trumpetistů vede Louis Armstrong. Dále G.Gerschwin, B.Goodman, atd. Mám také moc rád český taneční swing 30. a 40. let. A tam to je Karel Vlach, Emil Ludvík a samozřejmě Jaroslav Ježek. Ze současnosti jmenuji Ondřeje Havelku a celý jeho úžasný orchestr Melody Makers. Mohl bych pokračovat. Kdy vznikl tvůj band a jaké byly začátky? Band vznikl ke konci roku 2010 z jedné kapely písk-písk na ZUŠ Ostrov. S myšlenkou jsem nejprve přišel já; náš vedoucí pan Mareš napsal tři arrange na písně a začali jsme zkoušet. Naše první veřejné vystoupení se konalo Hráli jsme písně: Jen pro ten dnešní den, Sám s děvčetem v dešti a Krásně je v létě. Zahráli jsme to na několika místech a vždy jsme zaznamenali úspěch. V té době jsme ještě hráli v menší sestavě a hráli jsme i plno dalších stylů. Pod tíhou úspěchu jsme pak rozšířili repertoár i kapelu. V dnešní době hrajeme ve složení: 3 saxofony, dvoje housle, trumpeta, bicí, kontrabas, kytara, klavír a dámské vokální trio. Snažíme se zdokonalit i po stránce vizuální. Už přes rok se věnujeme čistě hudbě 30. a 40. let. V září 2012 mi pan 8

9 Mareš předal kapelnické otěže, veškeré zařizování je na mně, zkrátka stal jsem se kapelníkem. Jak jste našli název, hráče, zpěváky-zpěvačky? S názvem to bylo složité. Padly návrhy jako Ostrovský Onomatopoický Orchestr, Orient Bar Jana Veverka aj. Nakonec jsme s panem Marešem vybrali Swing Melody Ostrov. Myslím, že tento název je úžasný. Hráče přijímáme z řad žáků i bývalých žáků ZUŠ. Mám v záloze i několik hráčů na záskoky. Na Galavečeru jsem měl dva záskoky na saxofony. Zpěvačky jsou stálé, ale jedna bude hrát v kapele klavír. To se pak ty ostatní poohlédnou ve sboru a někoho přivedou. A mužský zpěv zpívám sám. Hraješ na trubku, zpíváš, také komponuješ pro band? Bohužel nejsem tak dobrý muzikant, abych skládal písně. Musím ale přiznat, že mě pan Mareš učí psát arrange na písně, tak snad časem zvládnu alespoň to. Seznámil ses s Ondřejem Havelkou? S panem Havelkou jsem se nikdy oficiálně neseznámil. Ví o mně z koncertů, ví že jsem jejich fanoušek, ale o Swing Melody Ostrov zatím neví. Dobře se znám s některými členy jeho orchestru. Trumpetista pan Krása mi nedávno ukazoval nějaké historické nástroje z 20. a 30. let. Kontrabasista pan Vlášek vyučuje u nás na konzervatoři a pan Tichý, kapelník a kytarista Melody Makers, mi dal jedny noty pro orchestr. Které bylo tvoje první hudební vystoupení před farníky? A hraješ také při liturgii? Před dávnými lety to byla píseň Já jsem malý ministrant, kterou jsme tak usilovně nacvičovali při hodinách náboženství. Text jsme přímo herecky ztvárňovali, zakopávali jsme o tu velikánskou sukni a když na závěr zaznělo už jsem zase dóle, všichni jsme spadli na zem. To se nám líbilo a dodnes na to rád vzpomínám. Co se týká liturgie ostrovští mě znají jako trubače fanfár při slavnostech, ale pokud se nemohou v Hroznětíně rozeznít varhany, tak hrávám i celou mši. Jednou jsem hrál celé ordinárium. Jsem rád, když mohu svojí hrou udělat mši slavnostnější. Co plánuješ na prázdniny? Hlavně hodně cvičit na trumpetu a s něčím pomoci doma. Samozřejmě budu vytížený i kapelnicky. Už máme dohodnuto nějaké to hraní s kapelou. Takže o zábavu nebude nouze. Přejeme hodně radosti s hudbou, krásné dny prázdnin a děkujeme za rozhovor. (han) 9

10 Mužská spiritualita - Tématické večery pro muže Základní téma: Muže něco bolí, pojďme společně hledat co. Pro koho: pro muže od 18 let výše, pro ty, kdo jsou schopni naslouchat nebo mluvit, či tázat se společně znepokojivými otázkami na příčiny neúspěchu, nezdarů a všemožných životních karambolů, bojů a zápasů. Cíl: Pokusit se pojmenovat zvláštnosti a potřeby mužské spirituality. - Následovat nebo uctívat (Getsemany, ukřižování, smrt, vzkříšení) (proběhne ve 20 h. - farní sál) Rozpis úklidu a výzdoby červenec srpen : Prvá; : Michalová; : Srncová; : Běhounková 2. 8.: Prvá; 9. 8.: Michalová; : Srncová; : Běhounková; : Prvá Skupiny pro úklid: 1. Běhounková Marie; Breindlová Jitka 2. Prvá Elena; Kamarádová Věra 3. Michalová Anna; Velemanová Jarka 4. Srncová Marie Na rozložení skupin je patrná potřeba doplnit je. Zvláště prosíme o pomoc mladší. Zvláště bychom prosili o posílení čtvrté skupiny. Úklid probíhá každý pátek, ve skupině je možné domluvit i jiný termín. Hodinu si dohodnou členové skupin mezi sebou. Výzdoba kostela: Božena Matláková a Mariana Nežatická Rozpis lektorů Červenec - Srpen Čtení 2. čtení Slavnost Sv. Cyrila a Metoděje upřesní se neděle v mezidobí Hraba Kamarád st neděle v mezidobí Jechová Kamarád ml neděle v mezidobí Radová Hynk neděle v mezidobí Faltová Poledníček neděle v mezidobí Kamarád st. Hanzlová neděle v mezidobí Kamarád ml. Hraba Nanebevzetí P. Marie upřesní se neděle v mezidobí Radová Hynk neděle v mezidobí Faltová Jechová Za rozdělení služby je odpovědný Pavel Breindl. Pokud nemůžete v stanovený den číst, prosím zajistěte si náhradu, nebo kontaktujte P. Breindla na telefonu

11 Farní knihovna sv. Anny nabízí širokou škálu knih k zapůjčení i k zakoupení. K četbě Bible můžeme zapůjčit zajímavá díla evropských biblistů nebo objemné dílo Biblica, biblický atlas či audiokazety se čtením ze Starého i Nového zákona. Pro poznání sebe sama, svých problémů, a k nalezení správné cesty doporučujeme oblíbené knihy řeholního kněze a psychologa Anselma Grüna např. Buď dobrý sám k sobě, Umění stárnout aj. K zakoupení doporučujeme šest nových titulů o papeži Františkovi nebo z díla papeže Františka, doplněných řadou fotografií. Farní knihovna je otevřena ve čtvrtek odpoledne (15-18) a v neděli dopoledne ( ). Z farnosti do divadla Národní divadlo v Praze v rámci projektu Kultura 2013 přišlo s nabídkou zlevněných vstupenek na jednotlivá představení pro různé organizace. Této možnosti se dostalo i nám. Máte-li zájem využít tuto možnost, hlaste se v kanceláři farnosti. Přehled zlevněných představení: OPERA Nápoj lásky, Pelleas a Melisanda, Rusalka, Jakobín, Dvě vdovy, Cosi fan tutte, Le nozze di Figaro (Figarová svadba), Orfeus a Eurydika, Sedlák kavalír/ Komedianti, Lazebník sevillský, Rigoletto, Trubadúr, Don Carlo; ČINOHRA Troilus a Krassida, Radúz a Mahulena, Bláznivý den aneb Figarová svadba, Srpen v zemi indiánů, Enron, Mikve, Racek, Strýček Váňa, Deváté srdce, Z prachu hvězd, Ohrožené druhy, Nosorožec; BALET Don Quijote, Amerikana III, Čarodějův učeň, Sólo pro tři; LATERNA MAGIKA Graffiti. Bližší informace získáte u P. Marka. Poutní slavnosti v letních termínech Prázdninový čas tradičně v naší farnosti probíhá velmi hekticky. Velikost obvodu v sobě ukrývá více patrocinii. Společně prožijeme následující: Pěší pouť do Hroznětína odchod od fary Ostrov v 8. Hodin, mše svatá začíná v kostele v Hroznětíně v 10 hodin; Poutní mše svatá ke sv. Anně v kapli sv. Anny v Jáchymově v 16 hodin; Poutní slavnost ke sv. Anně na Božím Daru: začátek programu v 10 hodin mše svatá v kostele sv. Anny ve 13 hodin; Setkání přátel sv. Františka z Asissi v Sokolově: Mše svatá ve 14 hodin za Františkánskou rodinu a následně buřty na farní záhradě; Společné setkání modlitby za odpuštění vin a smíření na Popově: dopoledne pochod na Popov; sraz účastníků cca ve 13 hodin na návsi, buřty a jiné pohoštění a následně společná modlitba nad krajem u kříže; Poutní slavnost v Horní Blatné: Mše svatá v 16 hodin; Mše svatá na zahájení školního roku v Ostrově v 18 hodin. 11

12 Zprávy z diecéze Knihu S důvěrou a nadějí - 20 let plzeňské diecéze vydalo Biskupství plzeňské k 20. výročí založení plzeňské diecéze. Lze ji získat na vrátnici biskupství za 100 Kč nebo ji lze objednat na dobírku u Aleny Ouředníkové, mobil Doporučujeme objednávat hromadně po více kusech, protože se tak ušetří za poměrně vysoké poštovné. Na vrátnici biskupství nebo u tiskové mluvčí jsou také k dispozici CD s fotografiemi z Diecézní poutě v Kladrubech a z oslav 20 let diecéze v Plzni, jedno CD á 20 Kč. 20 let plzeňské diecéze Video Radia Proglas Fotografie: Večer pro klášter Chotěšov již pojedenácté se 3. srpna otevřou brány chotěšovského kláštera veřejnosti. Také letos je pro příchozí připraven bohatý kulturní program. Ten nabídne jak odborné přednášky a historický šerm, tak divadlo a koncerty hudebních skupin. Na hlavním podiu vystoupí například skupiny Znouzectnost, Orange, Sebevrány či Démophobia. Hlavním důvodem návštěvy akce je však klášter Chotěšov jako takový a unikátní prohlídky míst, která jsou během roku očím veřejnosti skryta: gotická sklepení v nejstarší části kláštera, historické krovy konventu kláštera a odpadní štolu. Zpřístupněn bude samozřejmě celý konvent s zrekonstruovanou freskou, klášterní kostel a kapitulní síň. V předních zahradách bude probíhat dobový řemeslný trh, prezentace terapeutických center, kavárnička s domácími zákusky, hry pro děti a mnoho dalšího. Program na Přípravný seminář pro zájemce o organizování kurzu Alfa Dne 5. září v 17 hod. se uskuteční v prostorách Biskupství plzeňského seminář pro ty, kteří by chtěli organizovat kurz Alfa. Obsahem kurzu budou následující témata: Vybudování a formace týmu Alfy Jak přednášet na kurzech Alfa Vedení diskuzní skupinky Jak řešit Víkend s Duchem svatým Program semináře: seznámení s pracovními materiály, diskuse, otázky a odpovědi. Účast na semináři je zdarma, přihlašovat se můžete na Jubilejní 15. setkání sborů plzeňské diecéze Plzeň 15. října Srdečně zveme všechny sbory naší diecéze na jubilejní 15. Setkání sborů plzeňské diecéze v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni v sobotu 12. října. Program začíná 12

13 tradičně mší sv. Při ní zazní zpěvy z repertoáru gregoriánského chorálu v podání plzeňské Scholy Cantorum, která působí při katedrále sv. Bartoloměje. Dále bude následovat společná zkouška všech zúčastněných sborů a ve Svatý Prokop Opat Prokop, který byl prohlášen za svatého v roce 1204, se přiřadil ke třem tehdejším světcům českého nebe jako čtvrtý. Jeho svátek slavíme 4. července, v těsném sousedství svátku svatých Cyrila a Metoděje, se kterými ho pojí slovanská liturgie. Jeho tři předchůdci v českém panteonu jsou sv. Ludmila, Václav a Vojtěch. Svatý Prokop zůstává tak trochu v jejich stínu, zvláště dnes pro nás. Naši předkové ale bojovali za den volna na jeho svátek, získali půlden i tak se mohli náležitou bohoslužbou pozastavit u významného patrona 13 Přehlídka - sólová vystoupení jednotlivých sborů. V se pak uskuteční v katedrále sv. Bartoloměje společný koncert všech zúčastněných sborů. Účast přislíbil též plzeňský biskup Mons. František Radkovský. Více informací získáte a přihlášky zasílejte na I. Diecézní setkání dětí a ministrantů v plzeňské diecézi dobrodružství misijní cesty se koná září v Plzni. Ministranti a děti mohou přijet už v pátek 13. září mezi a anebo až ráno v sobotu 14. září na 9 hod. Akce se uskuteční v prostorách salesiánského střediska mládeže Plzeň--Lobzy, Revoluční 98, Plzeň. Na programu nebudou chybět hry, tvůrčí dílny a možnost sportování. Děti se mohou těšit na návštěvu Muzea loutek a ministranti se zúčastní pouti do Chotíkova, kam budou odvezeni zvláštním autobusem. Srdečně jsou zváni katecheté i rodiče. Na setkání přislíbil svou účast náš biskup František. Přihlášky a bližší informace na adrese: mob (bratr Juniper) nebo Centrum pro rodinu tel Víkend pro ženy října s Komunitou Blahoslavenství v Plzni. Víkend pro chlapy OKÉNKO SVĚTCŮ

14 českého národa. V našem sousedním Jáchymově je jeho postava zobrazena na hlavním oltáři, je připomínán i v kostele v Abertamech, v nadživotní velikosti je součástí pomníku sv. Václava na Václavském náměstí v Praze. Je nejen patronem českého národa, také patronem horníků a rolníků. S jeho druhým úkolem souvisí úcta, které se těšil u nás v Krušných horách. Když z našeho letopočtu odečteme tisíc let, najdeme dobu, ve které žil. Po linii mnichů benediktinů byl pokračovatelem sv. Vojtěcha. Narodil se okolo roku 970 v Chotouni ve středních Čechách, zemřel roku 1053 na Sázavě, v klášteře, který založil a jehož byl opatem. Jeho jméno, které jsme v dětství parodovali jako Prokop Otoman aj., má skutečně něco společného s průkopníkem, pakliže sledujeme stopu z řečtiny prokópos. Je však možná i stopa latinská procus pius zbožný činitel. V mládí Prokop navštěvoval školu sv Petra na Vyšehradě, kde se vyučovalo slovanským jazykem. Byl posléze vysvěcen na kněze a zařazen do katedrální družiny u sv.víta. Snad proto byly v roce 1588 ostatky sv.prokopa převezeny do kaple Všech svatých na Pražském hradě, kde jsou dosud. Vstoupil do řádu benediktinů, přijal řeholi sv. Benedikta, z níž se vždy uvádí slavné ora et labora modli se a pracuj. Pravděpodobně byl přijímán v klášteře v Břevnově u Prahy, který založil sv.vojtěch. Pro nás je zajímavá i druhá možnost, že byl mnichem kláštera ostrovského. Ovšem nikoliv zde 14 v Ostrově, ale na ostrově, který se nachází u soutoku Sázavy s Vltavou. Pravděpodobnější je však Břevnov. Prokop byl jistě mužem nebojácným a odvážným. Svou víru prohluboval poustevnickým způsobem života, později odešel do lesů poblíž Sázavy. Kácel stromy, obdělával půdu, později se k němu přidali další muži a společně založili poustevnickou osadu. K tomuto způsobu života dostávali mniši povolení svého kláštera, většinou pak vznikla další klášterní odnož. Tak tomu bylo i v případě benediktina Prokopa. Skutečně vzniká na Sázavě ponejrv skupina chatrčí s kaplí zasvěcenou Panně Marii. Muži se scházejí osmkrát denně k modlitbám a pěstují slovanskou liturgii podle Cyrila a Metoděje. Do tohoto údobí patří legendární setkání Prokopa s knížetem Oldřichem, který lovil v sázavských lesích. Prokop se stává Oldřichovým zpovědníkem a je jím vybídnut, aby na Sázavě založil klášter. V roce 1032 k založení opravdu došlo. Kníže Oldřich věnoval klášteru přilehlé pozemky na Sázavě a později kníže Břetislav přidal pozemky další. Nový klášterní kostel byl zasvěcen Panně Marii a Janu Křtiteli. Posléze se Prokop stává prvním opatem nového kláštera. V této funkci také umírá v roce 1053 a původně byl pohřben před hlavním oltářem klášterního kostela. Slovanská liturgie pak prodělává těžké časy. Husitství a další doby pak zničily ostatní hodnoty. Dnes nacházíme sázavský klášter v torzální podobě. Postava sv Prokopa, jednoho z patronů

15 české země, však žije dál. Symbol sv. Prokopa, atribut, který představuje čerta zapřaženého do pluhu, nám připomíná Denní tichá chvíle Prokopovu zbožnost a odvahu i zlé podrobuje Boží moci. (han) Impulsy ke cˇtenı Pı sma svate ho Jsme zváni denně číst Písmo svaté a vstupovat do osobní modlitby. Vezměme si k tomu úryvek z Písma, který je pro ten den určen. Uvědomme si, že Bůh je přítomen, že on sám s námi v tomto textu vstupuje do rozhovoru a že nám jeho pomocí chce říci něco důležitého pro náš život. Vedle rozjímavé modlitby s biblickým textem, je k hlubšímu porozumění Božímu slovu také velkou pomocí souvislé čtení Písma na pokračování. Vždyť knihy a dopisy obsažené v Písmu svatém vznikly jako větší celky. Abychom rozpoznali velké myšlenkové oblouky a spojitosti, musíme je také příležitostně číst jako nějaký román či osobní dopis od začátku do konce, jakoby jedním dechem. Jako malý kompas ke čtení Písma svatého nám může posloužit 12 bodu (z článku Norberta Baumerta: Kniha ze života živě čtená): 1. Buďte si vědomi, že celé Písmo svaté, Starý i Nový zákon, je napsáno pro vás. 2. Vyhraďte si denně určitý čas k rozjímavému čtení Písma, příležitostně také k souvislému čtení nějaké biblické knihy vcelku. 3. Vzbuďte v sobě víru, že zde nasloucháte Božímu slovu. 4. Před čtením se otevřete Duchu svatému, jenž je zde přítomný a jenž vám bude ukazovat, co je v tomto textu pro vás důležité. 5. Při rozjímavém čtení: Tažte se textu pomocí tázacích zájmen: kdo, co, komu, kdy, kde, proč, jak, k čemu říká nebo dělá. Jestliže to vztáhneme na nás samotné: Co říká Bůh (Ježíš) mneˇ? Co řeknu já jemu? Na co se ptá Bůh (Ježíš) mne? Co já mu odpovím? Při souvislém čtení: Označte si místa, kde vám něco není jasné, otazníkem (?) jste nově objevili něco důležitého, vykřičníkem (!) 15

16 jste byli osobně zasaženi, šipkou (!) Nezůstaňte pak u těchto míst stát, ale čtěte dále. Časem si označená místa můžete v klidu promyslit. 6. Při rozjímavém čtení si udělejte čas k naslouchání. Prodlévejte tam, kde jste byli něčím zasaženi. 7. Rozlišujte: Co říká text sám o sobě a co říká mně osobně? 8. Mějte dostatek pokory používat pomůcky církevní vědy, např. komentáře, avšak i dostatek trpělivosti nechat těžko srozumitelná místa stát, dokud vám je Bůh neodhalí. 9. Mějte odvahu vidět svůj život ve vztahu k Božímu slovu a naopak. 10. Odpovězte na Boží slovo modlitbou a skutkem. 11. Buďte citliví k příležitosti dělit se s druhými o to, co jste při čtení a žití Božího slova získali. 12. Buďte připraveni své poznatky uvést do souladu s církevním porozuměním Písmu. Gal 1,10 - Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. Mk 12, Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. A pokud jde o mrtvé, že vstanou, nečetli jste v knize Mojžíšově, ve vyprávění o hořícím keři, jak Bůh Mojžíšovi řekl: Já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův? On přece není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých. Velmi se mýlíte! Tob 8,5 - Vstala a počali se modlit a prosit, aby se jim dostalo spásy. Tobijáš začal slovy: Požehnaný jsi, Bože našich otců, a požehnané tvé jméno po všechny věky a pokolení. Ať ti dobrořečí nebesa a všechno tvé stvoření po všechny věky. Lk 15,7 - Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. 16 Lk 2,49 - On jim řekl: Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce? Lk 7,13 - Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: Neplač! 2Kor 1,5-6 - Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse; docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení; to vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. Mt 5,16 - Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Mt 5,19 - Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým. Mt 5,22 - Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude

17 vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Mt 5,37 - Vaše slovo buď ano, ano ne, ne; co je nad to, je ze zlého. 2Sam 12,13 - David Nátanovi řekl: Zhřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi pravil: Týž Hospodin tvůj hřích sňal. Nezemřeš. 2Kor 6, máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše. 2Kor 8,9 - Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. 2Kor 9,8 - Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá na věky. O VĚROZVĚSTECH 11 2Kor 12, ale on mi řekl: Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. Gn 13,8 - Tu řekl Abram Lotovi: Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. Gn 15,6 - Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. Mt 8,2 - Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. Gal 5,13 - Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. GOSPODI POMILUJ Po oslavě Vzkříšení, psal se rok 863, vydává se na cestu malá družina vedená vysokým a hubeným Konstantinem a jeho robustním bratrem Metodějem. V Byzantské říši využívají tamní cesty a silnice, po překročení hranice se drží Dunaje a Moravy. Přes dnešní Bulharsko a Maďarsko došli až k Rostislavovu sídlu na Veligrad. Putování si bratři obohatili diskusemi o podobě mise i o překladu Písma, který stále pokračoval. 17

18 Moravané i kníže své hlasatele víry očekávali a patřičně přivítali. V listě císaře Michaela III., který bratři předali knížeti, byl předznamenán jejich misijní úkol: Bůh, který si přeje, aby každý přišel k poznání pravdy, viděl tvou víru a snahu, proto zjevil písmo pro váš národ. Tím učinil nyní za našich let, abyste i vy byli připočteni k velkým národům, které oslavují Boha svým jazykem. Počátky mise bychom mohli charakterizovat slovy evangelia: Jiné zrno padlo na dobrou půdu, vzešlo, rostlo a přineslo užitek. (srov. Mk 4,8; Mt 13,8) Úspěch podporovalo několik faktorů: jazyk, kterému všichni rozuměli, spolupráce a ochota učit se. Rostislav vybral skupinu mladíků vhodných pro budoucí liturgickou službu. To byla práce pro Konstantina. Učil je jednotlivým literám, spojovali je do slov a celých textů, postupně vnikali do bohoslužby, i liturgie hodin tak, jak se rozšiřovala zásoba přeložených textů. Brzy však zjistili, že knížecí sídlo, neustále naplněné lidmi a ruchem, není pro jejich činnost nejlepší. Konstantin také toužil najít místo pro bezpečné uložení ostatků sv. Klementa, patrona této mise. Uprostřed chřibských vrcholků, ani ne den cesty, skrýval se pahorek, který dnes nese jméno římského papeže. Sem se Konstantin se svými žáky uchýlil, zde byl vystavěn kostelík, kam byly pravděpodobně uloženy svaté ostatky, a monastýr. Archeologický výzkum prokázal, že hradisko bylo skutečně vybudováno Slovany někdy v polovině 9. století. Výuka moravského lidu začala prakticky ihned po příchodu bratří. Liturgie ve srozumitelném jazyce všechny spojila a stala se možností, jak stále více vnikat do Božích tajemství. Už nemuseli komolit Kyrie eleison na vlastní Krleš. Literární práce obou bratrů se pro Moravu neomezila jen na překlad Písma a vytvoření liturgických knih. Především z ruky Metodějovy vyšel soubor církevních zákonů Nomokánon. I když za základ byl vzat podobný spis konstantinopolského patriarchy Jana, musely být udělány mnohé úpravy, aby to odpovídalo situaci na Moravě. Bylo také nutné kodifikovat civilní právo. Kníže požádal Metoděje o vytvoření civilního zákoníku. Podobně jako v případě církevních kánonů, bylo i zde nutné při zpracování přihlédnout k platnému zvykovému 18

19 právu, ale také k ustanovením západního římského práva. Rostislavovi byl text předložen k úvaze a po drobných úpravách byl vyhlášen jako Zakon sudnyj ljudem, první civilní zákoník na našem území. Úspěchy byzantské mise, která upevňovala Rastislavovo postavení jako knížete velkomoravského, začaly být trnem v oku knížeti Ludvíkovi i západním kněžím. Rok od příchodu slovanských bratří vydává se Ludvík na válečné tažení proti Rostislavovi. Oblehl jeho hrad a doufal v pomoc svých spojenců Bulharů, kteří měli zaútočit na Velkou Moravu z jihovýchodu. Byzantské vojsko je však rozprášilo dříve, než mohli útok provést a Ludvík byl najednou sám. Ukončil válku a nabídl moravskému knížeti velmi přijatelné podmínky a odtáhl. Tlak západních kněží se stále více stupňoval a týkal se jedné a té samé skutečnosti: slovanský jazyk v liturgii. To, co spojovalo, mělo se stát příčinou rozkolu. V monastýru na Klimentku zavládly přípravy na dalekou cestu. Konstantin oznámil připravenost první skupiny kleriků k přijetí svěcení. Bylo rozhodnuto, že skupina půjde do Cařihradu a svěcení bude projednáno s arcibiskupem akvilejským, do jehož pravomoci spadala i oblast Velké Moravy. Obrázky: 1 Cyril a Metoděj, socha, Mikulčice 2 Příchod na Moravu, řecká ikona 3 Základy kostela slovanského hradiska na hoře sv. Klimenta 4 Otče náš, hlaholice 5, 6 Mužský a ženský oděv Slovanů 7 slovanský proutěný štít, archeologický nález, ČR 19

20 Úterý Pernink Ostrov /18 00 Středa Ostrov / /19 00 Jáchymov Čtvrtek Hroznětín Ostrov / /18 35 Pátek Ostrov / Sobota Ostrov Abertamy H. Blatná Radošov Neděle Ostrov Jáchymov Hroznětín Poznámky Mše svatá Farní společenství Modlitba večerních chval (Z/L);! Mše svatá - + Nešpory (Z/L);! Biblické společenství (Z/L);! Mše svatá Mše svatá Mše svatá (Z/L); K Adorace (Z/L); K Adorace, Svatost smíření ** Klub seniorů Mše svatá (Z/L) Biřmovanci Mše svatá (kaple sv. Rodiny) * Mše svatá Mše svatá (první týden) * Mše svatá (třetí týden) * Mše svatá Řeckokatolická liturgie *** Modlitba večerních chval Mše svatá Mše svatá * - Mše svatá s nedělní platností ** - Vyskytuje se jen na PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI *** - Vyskytuje se vždy na první a třetí neděli v měsíci (Z/L) Čas bohoslužby podle zimního Z a letního L času! V období zimního času jsou bohoslužby přesunuty do Farního sálu. K V zimním čase je mše svatá s adorací ve čtvrtek v kapli sv. Rodiny Farní zpravodaj je vydáván farním společenstvím Římskokatolické farnosti v Ostrově. Příspěvky zasílejte na adresu: nebo na poštovní adresu: Malé nám. 25; Ostrov. Publikováno taky na stránkách farnosti: farnostostrov.wordpress.com Redakce: redakční uzávěrka příštího čísla: Redakční rada a spolupracovníci: P. Marek Hric, Pavel Rieger, Filip Breindl, Růžena Kamarádová, Marek Poledníček, Lidmila Hanzlová, Jana Kitzbergerová, Elena Hrubá. 20

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

PROGRAM úterý 14. srpna

PROGRAM úterý 14. srpna PROGRAM úterý 14. srpna příjezd nabídka mše svaté v kostele sv. Prokopa (č. 4) 16.00 celebruje Mons. František Lobkowicz 17.30 celebruje Mons. Jiří Mikulášek 19.30 zahájení setkání, hlavní pódium u Zimního

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Střední

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 13. 02. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_CJL_1 Ročník: III. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a.

18:00 Za + kněze Václava Žákovského. 9:30 Mše svatá v Medlově. 18:00 Mše svatá v Renotech. 18:00 Za + manžela Jindřicha, rodiče a. Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 25. 9. do 2. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 26. neděle v mezidobí 25 Mše svatá v ě Mše svatá v Renotech

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání

40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání 40 dní duchovní šance pro každého z nás Popeleční středou jsme vykročili do postní doby 40 dnů, které nás mají připravit na prožívání zmrtvýchvstání Krista. Současná doba přináší nová ohrožení, ale také

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b)

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Svatý týden 02/2016. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Svatý týden 02/2016 Úvodní slovo Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života (Jan 8, 12b) Milí farníci,

Více

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 11.12.2010 49/2010 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 9.30 10.30 Sobotní škola 10.30 10.45 Přestávka 11.prosince 2010 Společná píseň

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě.

V sobotu 15 našich mladých a 40 dětí začínají tábor na Orlím hnízdě v Beskydech pod Lysou horou, prosíme vzpomeňte v modlitbě. v týdnu od 3. 7. - 10. 7. 2016 14. týden během roku Díky za úklid kostela, květinovou výzdobu, sbírku na opravu fary, která vynesla 15.670Kč. Začíná nový pořad bohoslužeb v letním čase večerních v 18:30

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1

STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 STARŠÍ ČESKÁ LITERATURA 1 Autor Mgr. Jiří Ondra Anotace Stručný přehled základních faktů o počáteční fázi domácího písemnictví. Očekávaný přínos Procvičení a opakování klíčových informací o počátcích slovesné

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem,

Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, Souhrn: Církev? Ježíš zopakoval své pozvání, aby se každý z nás stal jeho učedníkem-misionářem, aby v tom objevil nejvzácnější poklad svého života a sdílel toto bohatství s ostatními lidmi, blízkými i

Více

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost

základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Cyril a Metoděj základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace : Autor: Jazyk: Očekávaný výstup: Speciální vzdělávací potřeby: Klíčová slova:

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 27. 11. do 4. 12. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 1. neděle adventní Žehnání adventních věnců 27 Mše svatá v

Více

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB

PLÁN VELIKONOČNÍCH AKTIVIT A BOHOSLUŽEB 2/2011 Dostává se Vám do rukou další číslo Benjamína. Tradičně přináší informace ohledně Velikonoc časy bohoslužeb i příležitostí ke zpovědi. Jsem rád, že mnohé věci jako umývání nohou, otevření kostela

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci

9:30 Mše svatá v Medlově 11:00 Mše svatá v Renotech 18:00 Adorace doprovázená rytmickými písněmi 8:00 Za živou a + rodinu a duše v očistci Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 2. 10. do 9. 10. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky Po 3 Út 4 St Čt Pá 27. neděle v mezidobí 2 Mše svatá v ě Mše

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá.

Bůh zaplať! Za vás všechny bude obětována letošní půlnoční mše svatá. Markéta 12/2004 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři mobil: 776 887 907; tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz 1. Advent a Vánoce

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

informace polenské farnosti prosinec 2013

informace polenské farnosti prosinec 2013 informace polenské farnosti prosinec 2013 Děkujeme ti, Pane, že nám v době adventního očekávání připomínáš falešnost naší zbožnosti, jsmeli spokojeni sami se sebou. Děkujeme ti za prorocké slovo, které

Více

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 28.5.2011 21/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 28. května 2011 9.30 10.30 Sobotní škola - uvádí Liebl Petr Společná píseň č.

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň LISTOPAD 2010 Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Ony jsou jedinou cestou,

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu

POŘAD BOHOSLUŢEB V KOSTELE PANNY MARIE POMOCNICE V BRNĚ-ŢABOVŘESKÁCH v týdnu v týdnu 31. 7. 7. 8. 2016 18. NEDĚLE za rodinu Štěpánkovu, Klimešovu, Matulovu za Anetku a celou rodinu sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve sv. Petra Juliána Eymarda, kněze sv. Jana Marie

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

K ZAMYŠLENÍ. Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE FARNÍČEK Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 20. LISTOPADU 2016 46//2016 Stále znovu se v církvi objevuje otázka, zda Ježíš skutečně zvítězil nad zlem, když sledujeme množství zla šířeného ve světě. Dnešní slavnost

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :30 Mše svatá v Medlově Římskokatolická farnost. neděle v mezidobí Za farníky 9 Mše svatá v ě 3 Od 9:00 hod. návštěva nemocných skupina I. Mše svatá v Renotech Společná modlitba svatého růžence Společná modlitba svatého růžence

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze

Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Sněženka farní Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze Ročník XVII. Prosinec 2011 Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky, zatímco obchody již zdobí vánoční výzdoba a leckde dokonce zní i koledy,

Více

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už

Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už Minul čas letních prázdnin a vracíme se k našim běžným povinnostem v práci, ve škole, v domácnosti. Vracíme se jakoby do starého života, ale to už není ten stejný život, neboť my už nejsme tak úplně stejní.

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře

1 Harmonogram. Houba SuprMegaCool SZ. Harmonogram. 17:00 Registrace a večeře 1 Harmonogram Harmonogram PÁTEK 17:00 Registrace a večeře 19:30 Uvítání a chvály 20:15 Vyučování I (Otázky a odpovědi) 21:45 Pauza (15 min) 22:00 Alternativní program (večer chval, čajovna, pinec... )

Více

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky

NEDĚLE Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů PONDĚLÍ 6. den v oktávu Narození Páně. 8:30 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 29.12. 30.12. 31.12. 1.1. 2.1. 3.1. 4.1. Svátek sv. Rodiny Obnova manželských slibů 6. den v oktávu Narození Páně 6. den v oktávu Narození Páně Slavnost

Více

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 26.3.2011 12/2011 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 26.března 2011 9.30 12.00 Bohoslužba Večeře Páně uvádí br. Bohumil Špinar ml.

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ

VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ VINOHRADSKÝ ZPRAVODAJ 44/2010 Modlitebna CASD - Londýnská 30 - Praha 2 - Vinohrady CÍRKEV ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE P r o g r a m s o b o t n í b o h o s l u ž b y 6. listopadu 2010 9.30-10.30 Sobotní škola

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více