Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu"

Transkript

1 Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2013 Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes bych chtěl krátce pojednat o dalším obrazu, který nám pomáhá chápat tajemství církve, totiž chrámu (Lumen gentium, 6). Co se nám vybaví pod slovem chrám? Napadne nás budova, stavba. Mysl mnohých se vydá přímo do dějin Izraelského lidu, jak je podává Starý zákon. V Jeruzalémě stál velkolepý Šalomounův chrám, který byl místem setkání s Bohem v modlitbě; uvnitř chrámu byla archa úmluvy, znamení Boží přítomnosti mezi lidmi, v arše byly desky Zákona, mana a Áronova hůl jako připomínka skutečnosti, že Bůh v dějinách svého lidu jednal, provázel jej na cestě a vedl jeho kroky. Chrám tyto dějiny připomíná. A když vstupujeme do chrámu my, máme si také připomínat tyto dějiny a každý z nás své vlastní dějiny. Jak se Ježíš setkal se mnou, provázel mne, jak mne má rád a žehná mi. Co bylo ve Starém zákoně předobrazem, uskutečnilo se mocí Ducha svatého v církvi. Církev je Boží dům, místo Jeho přítomnosti, kde můžeme nalézt Pána a setkat se s Ním. Církev je Chrámem, kde přebývá Duch svatý, jenž ji oživuje, vede 1 O církvi jako chrámu a nese. Na otázku, kde se můžeme setkat s Bohem? Kde můžeme skrze Krista vejít do společenství s Ním? Kde můžeme najít světlo Ducha svatého, které osvěcuje náš život? zní odpověď: v Božím lidu, mezi námi, kteří jsme církví. Tady se setkáváme s Ježíšem, Duchem svatým i Otcem. Starozákonní Chrám byl zbudován lidskýma rukama. Byl výrazem snahy dát Bohu dům, aby existovalo viditelné znamení Jeho přítomnosti uprostřed lidu. Vtělením Božího Syna se uskutečňuje Nátanovo proroctví králi Davidovi (srov. 2 Sam 7,1-29): není to král, nejsme to my, kdo dává Bohu dům, nýbrž Bůh si staví Svůj dům, aby přišel přebývat mezi nás, jak píše svatý Jan v evangeliu (srov. Jan

2 1,14). Kristus je živý Chrám Otcův a sám Kristus buduje Svůj duchovní dům, církev stavěná nikoli z kamenů hmotných, nýbrž z živých kamenů, kterými jsme my. Apoštol Pavel říká křesťanům z Efesu: Jste jako budova: jejími základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. V něm je celá stavba spojena a vyrůstá ve svatý chrám v Pánu. V něm jste i vy budováni působením Ducha v Boží příbytek (Ef 2,20-22). To je krása! Jsme živými kameny Boží stavby, jsme hluboce spojeni s Kristem, který je nárožním kvádrem a tedy oporou také pro nás. Co to znamená? Znamená to, že my jsme chrámem, my jsme živou církví, živým chrámem, a jsme-li spolu, je tu také Duch svatý, který nám jakožto církvi pomáhá růst. Nejsme izolováni, jsme lidem Božím. Toto je církev! A Duch svatý svými dary určuje rozmanitost. To je důležité. Co působí Duch svatý mezi námi? Určuje rozmanitost, která je v církvi bohatstvím, a sjednocuje všechno a všechny, takže buduje duchovní chrám, do kterého nepřinášíme hmotné oběti, ale sami sebe, svůj život (srov. 1 Petr 2,4-5). Církev není spleť věcí a zájmů, nýbrž Chrám Ducha svatého, Chrám, ve kterém působí Bůh, Chrám Ducha svatého, Chrám, ve kterém je každý z nás díky křtu živým kamenem. Znamená to, že nikdo není v církvi neužitečný, a že když náhodou někdo někdy řekne druhému: Jdi pryč, jsi neužitečný, tak to není pravda, protože v církvi nikdo není neužitečný, všichni 2 jsme nezbytní pro budování tohoto Chrámu. Nikdo není druhotný. A nikdo není v církvi tím nejdůležitějším, všichni jsme si před Bohem rovni. Někdo z vás by mohl říci: Poslyšte, pane papež, ale Vy nejste stejný jako my. Ano, jsem jako každý z vás, všichni jsme stejní, jsme bratři! Nikdo není anonymní. Všichni tvoříme a budujeme církev. Vybízí nás to také k zamyšlení nad skutečností, že, schází-li cihla našeho křesťanského života, chybí něco na kráse církve. Někteří říkají: Já s církví nic nemám. Tím však schází jedna živá cihla v tomto Chrámu. Nikdo nemůže odejít, všichni musíme vnést do církve svůj život, svoje srdce, svoji lásku, své smýšlení, svou práci všichni společně. Chtěl bych ještě, abychom si položili otázku: jak prožíváme, že jsme církví? Jsme živými kameny anebo kameny umdlévajícími, znuděnými a lhostejnými? Víte, jak je ošklivé, dívat se na unaveného, znuděného a lhostejného křesťana? S takovým křesťanem něco není v pořádku. Křesťan musí být živý a mít radost, že je křesťanem. Musí žít touto krásou, tím že je součástí Božího lidu, kterým je církev. Otevřeme se působení Ducha svatého, abychom byli ve svých komunitách aktivní, anebo se uzavřeme v sobě a řekneme si: já už toho mám tolik, není to můj úkol? Kéž nám všem Pán daruje svoji milost a svoji sílu, abychom byli hluboce sjednoceni s Kristem, který je nárožním kamenem, pilířem, nosným kamenem našeho života a celého života církve.

3 Modleme se, abychom, oživeni Jeho Duchem, byli vždycky živými kameny Jeho církve. Přeložil Milan Glaser (převzato z internetového servru: SVÁTEČNÍ KALENDÁŘ Červenec - Srpen ČERVENEC středa svátek sv. Tomáše, apoštola čtení evang. Jan 20,24-29 Žaltář 1. týdne čtvrtek památka sv. Prokopa, opata čtení evang. Mt 9,1-8 Nešpory z následující slavnosti pátek Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy výročí příchodu věrozvěstů na Velkou Moravu pouť na Velehradě čtení: Iz 61,1-3a; 2K 4, ; Ž 117; evang. Lk 10, sobota (Jan Hus, státní svátek) sobota 13. týdne v mezidobí neděle v mezidobí čtení C, Iz 66,10-14c; Ga 6,14-18; Ž 66; evang. Lk 10, Žaltář 2. týdne Žeň je sice hojná, ale dělníků málo čtvrtek svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy evang. Mt 19, neděle v mezidobí čtení C, Dt30,10-14; Kol 1,15-20; Ž69; Lk10,25-37 Žaltář 3. týdne Miluj Pána, svého Boha, celou svou duší, celou svou silou i myslí, a svého bližního jako sám sebe pondělí památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve evang. Mt 10,34-11, úterý Panny Marie Karmelské nebo úterý 15. týdne, evang. Mt11, středa bl. Česlava a sv.hyacinta, kněží nebo středa 15. týdne, evang. Mt11, neděle v mezidobí čtení cyklu C; Gn18,1-10a; Kol 1,24-28; Ž15; Lk10,38-42; Žaltář 4. týdne Posadila se Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč pondělí památka sv.m arie Magdaleny evang. Jan 20, úterý svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy evang. Jan 15, čtvrtek svátek sv. Jakuba, apoštola evang. Mt 20, pátek památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie evang. Mt 13, neděle v mezidobí čtení C, Gn18,20-32; Kol 2,12-14; Ž138 evang.lk11,1-13 Žaltář 1. týdne Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám. 3

4 pondělí památka sv. Marty evang. Jan11,19-27 / Lk10, středa památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze evang. Mt13,44-46 SRPEN čtvrtek památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve evang. Mt13, neděle v mezidobí čtení cyklu C, Kaz 1,2; 2,21-23; Kol 3, ; Ž90 evang. Lk12,13-21 Žaltář 2. týdne Čí bude to, co jsi nashromáždil? úterý svátek Proměnění Páně čtení Da 7, ; Ž 97 evang. Lk 9,28b čtvrtek památka sv. Dominika, kněze - evang. Mt 16, pátek svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy (Edith Stein) evang. Lk 9, sobota svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka evang. Jan 12, neděle v mezidobí čtení C; Mdr18,6-9; Žd11, ; Ž33 evang.lk12,32-48 Žaltář 3. týdne I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete středa památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka čtvrtek slavnost Nanebevzetí Panny Marie dop. svátek evang. Lk 1, sobota (Büchen u Lauenburgu, žehnání 4. kop. sošky Panny Marie Věrné) neděle v mezidobí čtení C; Jr38, ; Žd12,1-4; Ž 40; Lk12,49-53 Žaltář 4. týdne Oheň jsem přišel vrhnout na zem, a jak si přeji, aby již vzplanul! úterý památka sv. Bernarda, opata a učitele církve evang.mt19, středa památka sv. Pia X., papeže evang.mt20,1-16a čtvrtek památka Panny Marie Královny evang.mt22, sobota svátek sv. Bartoloměje, apoštola Zj21,9-14; Ž145 evang. Jan 1, neděle v mezidobí čtení C; Iz66,18-21; Žd12, ; Ž117; Lk13,22-30 Žaltář 1. týdne Jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou první, kteří budou posledními pondělí pondělí 21. týdne, nebo sv. Ludvíka evang.mt 23, úterý památka sv. Moniky evang. Lk7, středa památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve evang. Mt 23, čtvrtek památka Umučení sv. Jana Křtitele evang. Mk 6,

5 Brána Již často jsme jí vstoupili do chrámu a pokaždé něco řekla. K čemu zde asi je ta brána? Aby se vcházelo a vycházelo, řekneš. Zajisté, ale k vcházení a vycházení není potřeba brány se zdobeným portálem. Otvor ve zdi by k tomu také stačil, byl by levný a i dveře stlučené z prken by byly účelné. Ale brána by to nebyla. Ta chce víc než jen splnit praktický účel; ta mluví. Když procházíš jejím rámem, cítíš: Opouštím venek, trh, a vstupuji dovnitř. Branou vcházím do vnitřku odděleného od trhu, tichého a posvěceného. Zajisté, všechno je dílem a darem Božím, všude se s ním můžeme setkat. A přece lidé odedávna věděli, že určitá místa jsou zvláště posvěcena, oddělena pro Boha. Brána stojí uprostřed mezi trhem a svatyní. A když jí člověk prochází, mluví k němu: Zanech venku, co nepatří dovnitř: myšlenky, přání, starosti, zvědavost a marnivost. Co není posvěceno, zanech venku. Očisť se, vcházíš do svatyně. Náš pohled stoupá vzhůru, hruď se otvírá. Vysoký chrámový prostor je podobenství věčnosti. Náš cit proniká do vysokých pilířů, do vysoké klenby. Ano, je to dům Boží. A brána uvádí člověka do tohoto tajemství. Je to Boží chrám i podobenství 5 ZÁŘÍ neděle v mezidobí čtení cyklu C; Sir3, ; Žd12, ; Ž 68; evang. Lk 14, Žaltář 2. Týdne Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. DUCHOVNÍ IMPULZY tebe samého vždyť ty jsi sám živým Božím chrámem. Zdvihněte se, brány! Rozevřete se, brány věčné, aby vešel král slávy! volá Písmo. Slyš to volání. Co by ti pomohlo, kdyby se brány vysoko klenuly, ale v tobě se neotvírala žádná brána a Král slávy by nemohl vejít? Proto bychom branou neměli kvapně probíhat, ale procházet zcela zvolna a otevřít své srdce, aby uslyšelo, co mluví. Romano Guardini O posvátných znameních

6 Návštěva z Rastattu ZE ŽIVOTA FARNOSTI Po třech letech se opět setkali ostrovští farníci s farníky od sv.alexandra a Dvanácti apoštolů z Rastattu. Obvyklý mezičas vzájemných návštěv se tentokrát prodloužil o jeden rok, ale hned v příštím roce by se měl opět vyrovnat. Rastattští, vedeni svým farářem P. Ralfem Dickerhofem a členem farní rady Heinzem Marsetzem, přijeli naprosto včas na bohoslužbu v pátek 14. června. Počasí přálo, takže později farní zahrada ožila lidskými hlasy i vůněmi chystaného občerstvení, o které se staraly po celý víkend pilné ruce už osvědčeného týmu našich žen i mužů. Jiné pilné ruce napekly doma různé pečivo, k nim připojil svůj dar i dobrodinec naší farnosti, pan cukrář. V sobotu se ujala vedení další členka naší farnosti profesionální průvodkyně a úspěšně seznámila návštěvníky s památkami Plzně. Stihli také meditační zahradu pana Hrušky i Pivovarské muzeum. S bohatými zážitky přišli večer na Gala-večer. Gala-hala byla mezitím připravena dalšími farníky, byla vybavena bohatým výběrem jídel a různých pamlsků. Mezi ně patřily i pamlsky hudební, které vařili členové 6

7 Swing Melody bandu, o kterém se dočtete na dalších řádcích. Čtyři z nich také patří do farnosti myslím, že náš pater Marek měl radost. Nehledě k tomu, že během téže soboty se fotbalové mužstvo naší farnosti čestně umístilo na Biskupcupu v Domažlicích. Veselým swingováním končila tato úspěšná sobota. Neděle začala slavnostní bohoslužbou spojenou se svěcením obrazu-relikviáře Jana Pavla II. Po příjemném kafíčku na faře se návštěvníci, pod vedením další průvodkyně z našich řad odebrali na prohlídku ostrovských památek. Když byli posléze vybaveni proviantem na cestu, odjeli ke zlaté tečce do muzea Becherovky. O tečku se postarala další průvodkyně a členka naší farnosti. Všem obětavým členkám a členům píšeme jedničku s poděkováním. A dočista všem patří díky za modlitby. Všichni moc dobře víme, že bez Božího požehnání marné lidské namáhání. Do Rastattu jsme pozváni na 300. výročí Einsiedelnské kaple, které se bude slavit července (han) Došlo po uzávěrce: Paní B. Weberová píše, že dobře dojeli díky posilující svačině od nás. Po cestě chytili pověstnou Stau, pak šofér musel dodržet povinnou pauzu. Na parkovišti si vyložili zásoby od nás a v síle tohoto pokrmu dobře dojeli domů. Náš rozhovor Všechny nás zaujala už zmíněná kapela Jana Veverky. Jan byl ochoten odpovědět na několik otázek a myslím, že to bude pěkné a inspirující čtení pro prázdninové číslo zpravodaje. Kdy jsi vůbec začal s hudbou, a jak? Abych se přiznal, tak jsem nikdy nechtěl hrát na žádný hudební nástroj. Sice mě má maminka přemlouvala, ale já jsem říkal K čemu mi to bude. A dnes jsem na konzervatoři. K hudbě mě vlastně přivedlo moje koktání. Třídní učitelka na ZŠ Hroznětín mě i moji maminku informovala, že ZUŠ Ostrov otevřela pobočku v Hroznětíně, právě na ZŠ. A že bych tam mohl chodit na flétničku. Získám tím více dechu a mé koktání se zlepší. A právě tak jsem se dostal v mých 12 letech k hudbě. Proč tě zaujala trubka? Dostal jsem se k ní přes mého učitele na flétnu. Nejen, že je flétnista, ale také výborný trumpetista a houslista. Právě on mě přemluvil ke hře na trumpetu a tím mi ukázal nesmírnou krásu tohoto nástroje. Lhal bych ale, kdybych tvrdil, že to byla moje první zkušenost s trumpetou. Doma jsem už měl, a stále mám malou vojenskou polnici a dokonce jsem měl i možnost zahrát si na profesionální nástroj..spíše vydávat zvuky než zahrát. A pak jsem už nastoupil do ZUŠ, kde začala má kariéra trumpetisty. Na střední zdravotnické škole, kam jsem chodil, jsem si přibral hru na kontrabas. Ještě 7

8 před maturitou jsem udělal přijímací zkoušky na Konzervatoř Jaroslava Ježka, kde teď studuji právě trumpetu. Jen jsem přešel ze Základní umělecké školy na Střední uměleckou školu. Co všechno obnáší tvoje současné studium? Studium na konzervatoři je podstatně těžší než na ZUŠ. Zahrnuje všechny možné předměty týkající se hudby, např. intonaci, harmonii, hudební formy. Dále studium klavíru a příští rok mě čekají ještě bicí nástroje. A pak je tu samozřejmě hlavní obor trubka. Člověk musí hodně cvičit, aby uspokojil svého profesora. Tím, že už mám maturitu, jsem naštěstí osvobozen od neodborných předmětů, jako jsou český jazyk nebo občanská nauka. Pokud se dostanu do čtvrtého ročníku, tak mě čeká odborná maturita a v šestém ročníku absolutorium. Jaké máš vzory? Vzorů mám hodně. Je to například bl. Hroznata, ale máte na mysli spíš vzory hudební. Ve vážné hudbě to bude G.F.Händel, A.Dvořák, B.Smetana. Musím říci, že vážná hudba je úžasná a fantastická, ale mě baví hlavně Jazz Swing. Tam mám vzorů opravdu hodně. Kdybych je měl všechny vyjmenovat, nevešli by se do zpravodaje. Z trumpetistů vede Louis Armstrong. Dále G.Gerschwin, B.Goodman, atd. Mám také moc rád český taneční swing 30. a 40. let. A tam to je Karel Vlach, Emil Ludvík a samozřejmě Jaroslav Ježek. Ze současnosti jmenuji Ondřeje Havelku a celý jeho úžasný orchestr Melody Makers. Mohl bych pokračovat. Kdy vznikl tvůj band a jaké byly začátky? Band vznikl ke konci roku 2010 z jedné kapely písk-písk na ZUŠ Ostrov. S myšlenkou jsem nejprve přišel já; náš vedoucí pan Mareš napsal tři arrange na písně a začali jsme zkoušet. Naše první veřejné vystoupení se konalo Hráli jsme písně: Jen pro ten dnešní den, Sám s děvčetem v dešti a Krásně je v létě. Zahráli jsme to na několika místech a vždy jsme zaznamenali úspěch. V té době jsme ještě hráli v menší sestavě a hráli jsme i plno dalších stylů. Pod tíhou úspěchu jsme pak rozšířili repertoár i kapelu. V dnešní době hrajeme ve složení: 3 saxofony, dvoje housle, trumpeta, bicí, kontrabas, kytara, klavír a dámské vokální trio. Snažíme se zdokonalit i po stránce vizuální. Už přes rok se věnujeme čistě hudbě 30. a 40. let. V září 2012 mi pan 8

9 Mareš předal kapelnické otěže, veškeré zařizování je na mně, zkrátka stal jsem se kapelníkem. Jak jste našli název, hráče, zpěváky-zpěvačky? S názvem to bylo složité. Padly návrhy jako Ostrovský Onomatopoický Orchestr, Orient Bar Jana Veverka aj. Nakonec jsme s panem Marešem vybrali Swing Melody Ostrov. Myslím, že tento název je úžasný. Hráče přijímáme z řad žáků i bývalých žáků ZUŠ. Mám v záloze i několik hráčů na záskoky. Na Galavečeru jsem měl dva záskoky na saxofony. Zpěvačky jsou stálé, ale jedna bude hrát v kapele klavír. To se pak ty ostatní poohlédnou ve sboru a někoho přivedou. A mužský zpěv zpívám sám. Hraješ na trubku, zpíváš, také komponuješ pro band? Bohužel nejsem tak dobrý muzikant, abych skládal písně. Musím ale přiznat, že mě pan Mareš učí psát arrange na písně, tak snad časem zvládnu alespoň to. Seznámil ses s Ondřejem Havelkou? S panem Havelkou jsem se nikdy oficiálně neseznámil. Ví o mně z koncertů, ví že jsem jejich fanoušek, ale o Swing Melody Ostrov zatím neví. Dobře se znám s některými členy jeho orchestru. Trumpetista pan Krása mi nedávno ukazoval nějaké historické nástroje z 20. a 30. let. Kontrabasista pan Vlášek vyučuje u nás na konzervatoři a pan Tichý, kapelník a kytarista Melody Makers, mi dal jedny noty pro orchestr. Které bylo tvoje první hudební vystoupení před farníky? A hraješ také při liturgii? Před dávnými lety to byla píseň Já jsem malý ministrant, kterou jsme tak usilovně nacvičovali při hodinách náboženství. Text jsme přímo herecky ztvárňovali, zakopávali jsme o tu velikánskou sukni a když na závěr zaznělo už jsem zase dóle, všichni jsme spadli na zem. To se nám líbilo a dodnes na to rád vzpomínám. Co se týká liturgie ostrovští mě znají jako trubače fanfár při slavnostech, ale pokud se nemohou v Hroznětíně rozeznít varhany, tak hrávám i celou mši. Jednou jsem hrál celé ordinárium. Jsem rád, když mohu svojí hrou udělat mši slavnostnější. Co plánuješ na prázdniny? Hlavně hodně cvičit na trumpetu a s něčím pomoci doma. Samozřejmě budu vytížený i kapelnicky. Už máme dohodnuto nějaké to hraní s kapelou. Takže o zábavu nebude nouze. Přejeme hodně radosti s hudbou, krásné dny prázdnin a děkujeme za rozhovor. (han) 9

10 Mužská spiritualita - Tématické večery pro muže Základní téma: Muže něco bolí, pojďme společně hledat co. Pro koho: pro muže od 18 let výše, pro ty, kdo jsou schopni naslouchat nebo mluvit, či tázat se společně znepokojivými otázkami na příčiny neúspěchu, nezdarů a všemožných životních karambolů, bojů a zápasů. Cíl: Pokusit se pojmenovat zvláštnosti a potřeby mužské spirituality. - Následovat nebo uctívat (Getsemany, ukřižování, smrt, vzkříšení) (proběhne ve 20 h. - farní sál) Rozpis úklidu a výzdoby červenec srpen : Prvá; : Michalová; : Srncová; : Běhounková 2. 8.: Prvá; 9. 8.: Michalová; : Srncová; : Běhounková; : Prvá Skupiny pro úklid: 1. Běhounková Marie; Breindlová Jitka 2. Prvá Elena; Kamarádová Věra 3. Michalová Anna; Velemanová Jarka 4. Srncová Marie Na rozložení skupin je patrná potřeba doplnit je. Zvláště prosíme o pomoc mladší. Zvláště bychom prosili o posílení čtvrté skupiny. Úklid probíhá každý pátek, ve skupině je možné domluvit i jiný termín. Hodinu si dohodnou členové skupin mezi sebou. Výzdoba kostela: Božena Matláková a Mariana Nežatická Rozpis lektorů Červenec - Srpen Čtení 2. čtení Slavnost Sv. Cyrila a Metoděje upřesní se neděle v mezidobí Hraba Kamarád st neděle v mezidobí Jechová Kamarád ml neděle v mezidobí Radová Hynk neděle v mezidobí Faltová Poledníček neděle v mezidobí Kamarád st. Hanzlová neděle v mezidobí Kamarád ml. Hraba Nanebevzetí P. Marie upřesní se neděle v mezidobí Radová Hynk neděle v mezidobí Faltová Jechová Za rozdělení služby je odpovědný Pavel Breindl. Pokud nemůžete v stanovený den číst, prosím zajistěte si náhradu, nebo kontaktujte P. Breindla na telefonu

11 Farní knihovna sv. Anny nabízí širokou škálu knih k zapůjčení i k zakoupení. K četbě Bible můžeme zapůjčit zajímavá díla evropských biblistů nebo objemné dílo Biblica, biblický atlas či audiokazety se čtením ze Starého i Nového zákona. Pro poznání sebe sama, svých problémů, a k nalezení správné cesty doporučujeme oblíbené knihy řeholního kněze a psychologa Anselma Grüna např. Buď dobrý sám k sobě, Umění stárnout aj. K zakoupení doporučujeme šest nových titulů o papeži Františkovi nebo z díla papeže Františka, doplněných řadou fotografií. Farní knihovna je otevřena ve čtvrtek odpoledne (15-18) a v neděli dopoledne ( ). Z farnosti do divadla Národní divadlo v Praze v rámci projektu Kultura 2013 přišlo s nabídkou zlevněných vstupenek na jednotlivá představení pro různé organizace. Této možnosti se dostalo i nám. Máte-li zájem využít tuto možnost, hlaste se v kanceláři farnosti. Přehled zlevněných představení: OPERA Nápoj lásky, Pelleas a Melisanda, Rusalka, Jakobín, Dvě vdovy, Cosi fan tutte, Le nozze di Figaro (Figarová svadba), Orfeus a Eurydika, Sedlák kavalír/ Komedianti, Lazebník sevillský, Rigoletto, Trubadúr, Don Carlo; ČINOHRA Troilus a Krassida, Radúz a Mahulena, Bláznivý den aneb Figarová svadba, Srpen v zemi indiánů, Enron, Mikve, Racek, Strýček Váňa, Deváté srdce, Z prachu hvězd, Ohrožené druhy, Nosorožec; BALET Don Quijote, Amerikana III, Čarodějův učeň, Sólo pro tři; LATERNA MAGIKA Graffiti. Bližší informace získáte u P. Marka. Poutní slavnosti v letních termínech Prázdninový čas tradičně v naší farnosti probíhá velmi hekticky. Velikost obvodu v sobě ukrývá více patrocinii. Společně prožijeme následující: Pěší pouť do Hroznětína odchod od fary Ostrov v 8. Hodin, mše svatá začíná v kostele v Hroznětíně v 10 hodin; Poutní mše svatá ke sv. Anně v kapli sv. Anny v Jáchymově v 16 hodin; Poutní slavnost ke sv. Anně na Božím Daru: začátek programu v 10 hodin mše svatá v kostele sv. Anny ve 13 hodin; Setkání přátel sv. Františka z Asissi v Sokolově: Mše svatá ve 14 hodin za Františkánskou rodinu a následně buřty na farní záhradě; Společné setkání modlitby za odpuštění vin a smíření na Popově: dopoledne pochod na Popov; sraz účastníků cca ve 13 hodin na návsi, buřty a jiné pohoštění a následně společná modlitba nad krajem u kříže; Poutní slavnost v Horní Blatné: Mše svatá v 16 hodin; Mše svatá na zahájení školního roku v Ostrově v 18 hodin. 11

12 Zprávy z diecéze Knihu S důvěrou a nadějí - 20 let plzeňské diecéze vydalo Biskupství plzeňské k 20. výročí založení plzeňské diecéze. Lze ji získat na vrátnici biskupství za 100 Kč nebo ji lze objednat na dobírku u Aleny Ouředníkové, mobil Doporučujeme objednávat hromadně po více kusech, protože se tak ušetří za poměrně vysoké poštovné. Na vrátnici biskupství nebo u tiskové mluvčí jsou také k dispozici CD s fotografiemi z Diecézní poutě v Kladrubech a z oslav 20 let diecéze v Plzni, jedno CD á 20 Kč. 20 let plzeňské diecéze Video Radia Proglas Fotografie: Večer pro klášter Chotěšov již pojedenácté se 3. srpna otevřou brány chotěšovského kláštera veřejnosti. Také letos je pro příchozí připraven bohatý kulturní program. Ten nabídne jak odborné přednášky a historický šerm, tak divadlo a koncerty hudebních skupin. Na hlavním podiu vystoupí například skupiny Znouzectnost, Orange, Sebevrány či Démophobia. Hlavním důvodem návštěvy akce je však klášter Chotěšov jako takový a unikátní prohlídky míst, která jsou během roku očím veřejnosti skryta: gotická sklepení v nejstarší části kláštera, historické krovy konventu kláštera a odpadní štolu. Zpřístupněn bude samozřejmě celý konvent s zrekonstruovanou freskou, klášterní kostel a kapitulní síň. V předních zahradách bude probíhat dobový řemeslný trh, prezentace terapeutických center, kavárnička s domácími zákusky, hry pro děti a mnoho dalšího. Program na Přípravný seminář pro zájemce o organizování kurzu Alfa Dne 5. září v 17 hod. se uskuteční v prostorách Biskupství plzeňského seminář pro ty, kteří by chtěli organizovat kurz Alfa. Obsahem kurzu budou následující témata: Vybudování a formace týmu Alfy Jak přednášet na kurzech Alfa Vedení diskuzní skupinky Jak řešit Víkend s Duchem svatým Program semináře: seznámení s pracovními materiály, diskuse, otázky a odpovědi. Účast na semináři je zdarma, přihlašovat se můžete na Jubilejní 15. setkání sborů plzeňské diecéze Plzeň 15. října Srdečně zveme všechny sbory naší diecéze na jubilejní 15. Setkání sborů plzeňské diecéze v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni v sobotu 12. října. Program začíná 12

13 tradičně mší sv. Při ní zazní zpěvy z repertoáru gregoriánského chorálu v podání plzeňské Scholy Cantorum, která působí při katedrále sv. Bartoloměje. Dále bude následovat společná zkouška všech zúčastněných sborů a ve Svatý Prokop Opat Prokop, který byl prohlášen za svatého v roce 1204, se přiřadil ke třem tehdejším světcům českého nebe jako čtvrtý. Jeho svátek slavíme 4. července, v těsném sousedství svátku svatých Cyrila a Metoděje, se kterými ho pojí slovanská liturgie. Jeho tři předchůdci v českém panteonu jsou sv. Ludmila, Václav a Vojtěch. Svatý Prokop zůstává tak trochu v jejich stínu, zvláště dnes pro nás. Naši předkové ale bojovali za den volna na jeho svátek, získali půlden i tak se mohli náležitou bohoslužbou pozastavit u významného patrona 13 Přehlídka - sólová vystoupení jednotlivých sborů. V se pak uskuteční v katedrále sv. Bartoloměje společný koncert všech zúčastněných sborů. Účast přislíbil též plzeňský biskup Mons. František Radkovský. Více informací získáte a přihlášky zasílejte na I. Diecézní setkání dětí a ministrantů v plzeňské diecézi dobrodružství misijní cesty se koná září v Plzni. Ministranti a děti mohou přijet už v pátek 13. září mezi a anebo až ráno v sobotu 14. září na 9 hod. Akce se uskuteční v prostorách salesiánského střediska mládeže Plzeň--Lobzy, Revoluční 98, Plzeň. Na programu nebudou chybět hry, tvůrčí dílny a možnost sportování. Děti se mohou těšit na návštěvu Muzea loutek a ministranti se zúčastní pouti do Chotíkova, kam budou odvezeni zvláštním autobusem. Srdečně jsou zváni katecheté i rodiče. Na setkání přislíbil svou účast náš biskup František. Přihlášky a bližší informace na adrese: mob (bratr Juniper) nebo Centrum pro rodinu tel Víkend pro ženy října s Komunitou Blahoslavenství v Plzni. Víkend pro chlapy OKÉNKO SVĚTCŮ

14 českého národa. V našem sousedním Jáchymově je jeho postava zobrazena na hlavním oltáři, je připomínán i v kostele v Abertamech, v nadživotní velikosti je součástí pomníku sv. Václava na Václavském náměstí v Praze. Je nejen patronem českého národa, také patronem horníků a rolníků. S jeho druhým úkolem souvisí úcta, které se těšil u nás v Krušných horách. Když z našeho letopočtu odečteme tisíc let, najdeme dobu, ve které žil. Po linii mnichů benediktinů byl pokračovatelem sv. Vojtěcha. Narodil se okolo roku 970 v Chotouni ve středních Čechách, zemřel roku 1053 na Sázavě, v klášteře, který založil a jehož byl opatem. Jeho jméno, které jsme v dětství parodovali jako Prokop Otoman aj., má skutečně něco společného s průkopníkem, pakliže sledujeme stopu z řečtiny prokópos. Je však možná i stopa latinská procus pius zbožný činitel. V mládí Prokop navštěvoval školu sv Petra na Vyšehradě, kde se vyučovalo slovanským jazykem. Byl posléze vysvěcen na kněze a zařazen do katedrální družiny u sv.víta. Snad proto byly v roce 1588 ostatky sv.prokopa převezeny do kaple Všech svatých na Pražském hradě, kde jsou dosud. Vstoupil do řádu benediktinů, přijal řeholi sv. Benedikta, z níž se vždy uvádí slavné ora et labora modli se a pracuj. Pravděpodobně byl přijímán v klášteře v Břevnově u Prahy, který založil sv.vojtěch. Pro nás je zajímavá i druhá možnost, že byl mnichem kláštera ostrovského. Ovšem nikoliv zde 14 v Ostrově, ale na ostrově, který se nachází u soutoku Sázavy s Vltavou. Pravděpodobnější je však Břevnov. Prokop byl jistě mužem nebojácným a odvážným. Svou víru prohluboval poustevnickým způsobem života, později odešel do lesů poblíž Sázavy. Kácel stromy, obdělával půdu, později se k němu přidali další muži a společně založili poustevnickou osadu. K tomuto způsobu života dostávali mniši povolení svého kláštera, většinou pak vznikla další klášterní odnož. Tak tomu bylo i v případě benediktina Prokopa. Skutečně vzniká na Sázavě ponejrv skupina chatrčí s kaplí zasvěcenou Panně Marii. Muži se scházejí osmkrát denně k modlitbám a pěstují slovanskou liturgii podle Cyrila a Metoděje. Do tohoto údobí patří legendární setkání Prokopa s knížetem Oldřichem, který lovil v sázavských lesích. Prokop se stává Oldřichovým zpovědníkem a je jím vybídnut, aby na Sázavě založil klášter. V roce 1032 k založení opravdu došlo. Kníže Oldřich věnoval klášteru přilehlé pozemky na Sázavě a později kníže Břetislav přidal pozemky další. Nový klášterní kostel byl zasvěcen Panně Marii a Janu Křtiteli. Posléze se Prokop stává prvním opatem nového kláštera. V této funkci také umírá v roce 1053 a původně byl pohřben před hlavním oltářem klášterního kostela. Slovanská liturgie pak prodělává těžké časy. Husitství a další doby pak zničily ostatní hodnoty. Dnes nacházíme sázavský klášter v torzální podobě. Postava sv Prokopa, jednoho z patronů

15 české země, však žije dál. Symbol sv. Prokopa, atribut, který představuje čerta zapřaženého do pluhu, nám připomíná Denní tichá chvíle Prokopovu zbožnost a odvahu i zlé podrobuje Boží moci. (han) Impulsy ke cˇtenı Pı sma svate ho Jsme zváni denně číst Písmo svaté a vstupovat do osobní modlitby. Vezměme si k tomu úryvek z Písma, který je pro ten den určen. Uvědomme si, že Bůh je přítomen, že on sám s námi v tomto textu vstupuje do rozhovoru a že nám jeho pomocí chce říci něco důležitého pro náš život. Vedle rozjímavé modlitby s biblickým textem, je k hlubšímu porozumění Božímu slovu také velkou pomocí souvislé čtení Písma na pokračování. Vždyť knihy a dopisy obsažené v Písmu svatém vznikly jako větší celky. Abychom rozpoznali velké myšlenkové oblouky a spojitosti, musíme je také příležitostně číst jako nějaký román či osobní dopis od začátku do konce, jakoby jedním dechem. Jako malý kompas ke čtení Písma svatého nám může posloužit 12 bodu (z článku Norberta Baumerta: Kniha ze života živě čtená): 1. Buďte si vědomi, že celé Písmo svaté, Starý i Nový zákon, je napsáno pro vás. 2. Vyhraďte si denně určitý čas k rozjímavému čtení Písma, příležitostně také k souvislému čtení nějaké biblické knihy vcelku. 3. Vzbuďte v sobě víru, že zde nasloucháte Božímu slovu. 4. Před čtením se otevřete Duchu svatému, jenž je zde přítomný a jenž vám bude ukazovat, co je v tomto textu pro vás důležité. 5. Při rozjímavém čtení: Tažte se textu pomocí tázacích zájmen: kdo, co, komu, kdy, kde, proč, jak, k čemu říká nebo dělá. Jestliže to vztáhneme na nás samotné: Co říká Bůh (Ježíš) mneˇ? Co řeknu já jemu? Na co se ptá Bůh (Ježíš) mne? Co já mu odpovím? Při souvislém čtení: Označte si místa, kde vám něco není jasné, otazníkem (?) jste nově objevili něco důležitého, vykřičníkem (!) 15

16 jste byli osobně zasaženi, šipkou (!) Nezůstaňte pak u těchto míst stát, ale čtěte dále. Časem si označená místa můžete v klidu promyslit. 6. Při rozjímavém čtení si udělejte čas k naslouchání. Prodlévejte tam, kde jste byli něčím zasaženi. 7. Rozlišujte: Co říká text sám o sobě a co říká mně osobně? 8. Mějte dostatek pokory používat pomůcky církevní vědy, např. komentáře, avšak i dostatek trpělivosti nechat těžko srozumitelná místa stát, dokud vám je Bůh neodhalí. 9. Mějte odvahu vidět svůj život ve vztahu k Božímu slovu a naopak. 10. Odpovězte na Boží slovo modlitbou a skutkem. 11. Buďte citliví k příležitosti dělit se s druhými o to, co jste při čtení a žití Božího slova získali. 12. Buďte připraveni své poznatky uvést do souladu s církevním porozuměním Písmu. Gal 1,10 - Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým. Mk 12, Když lidé vstanou z mrtvých, nežení se ani nevdávají, ale jsou jako nebeští andělé. A pokud jde o mrtvé, že vstanou, nečetli jste v knize Mojžíšově, ve vyprávění o hořícím keři, jak Bůh Mojžíšovi řekl: Já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův? On přece není Bohem mrtvých, nýbrž Bohem živých. Velmi se mýlíte! Tob 8,5 - Vstala a počali se modlit a prosit, aby se jim dostalo spásy. Tobijáš začal slovy: Požehnaný jsi, Bože našich otců, a požehnané tvé jméno po všechny věky a pokolení. Ať ti dobrořečí nebesa a všechno tvé stvoření po všechny věky. Lk 15,7 - Pravím vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. 16 Lk 2,49 - On jim řekl: Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce? Lk 7,13 - Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: Neplač! 2Kor 1,5-6 - Jako na nás v hojnosti přicházejí utrpení Kristova, tak na nás skrze Krista přichází v hojnosti i útěcha. Máme-li soužení, je to k vašemu povzbuzení a spáse; docházíme-li útěchy, je to zase k vašemu povzbuzení; to vám dá sílu, abyste vydrželi stejné utrpení, v jakém jsme my. Mt 5,16 - Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích. Mt 5,19 - Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával a učil, ten bude v království nebeském vyhlášen velkým. Mt 5,22 - Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude

17 vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Mt 5,37 - Vaše slovo buď ano, ano ne, ne; co je nad to, je ze zlého. 2Sam 12,13 - David Nátanovi řekl: Zhřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi pravil: Týž Hospodin tvůj hřích sňal. Nezemřeš. 2Kor 6, máme proč se rmoutit, a přece se stále radujeme; jsme chudí, a přece mnohé obohacujeme; nic nemáme, a přece nám patří vše. 2Kor 8,9 - Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli. 2Kor 9,8 - Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo, jak je psáno: Rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá na věky. O VĚROZVĚSTECH 11 2Kor 12, ale on mi řekl: Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista. Vždyť právě když jsem sláb, jsem silný. Gn 13,8 - Tu řekl Abram Lotovi: Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. Gn 15,6 - Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. Mt 8,2 - Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a řekl: Pane, chceš-li, můžeš mě očistit. Gal 5,13 - Vy jste byli povoláni ke svobodě, bratří. Jen nemějte svobodu za příležitost k prosazování sebe, ale služte v lásce jedni druhým. GOSPODI POMILUJ Po oslavě Vzkříšení, psal se rok 863, vydává se na cestu malá družina vedená vysokým a hubeným Konstantinem a jeho robustním bratrem Metodějem. V Byzantské říši využívají tamní cesty a silnice, po překročení hranice se drží Dunaje a Moravy. Přes dnešní Bulharsko a Maďarsko došli až k Rostislavovu sídlu na Veligrad. Putování si bratři obohatili diskusemi o podobě mise i o překladu Písma, který stále pokračoval. 17

18 Moravané i kníže své hlasatele víry očekávali a patřičně přivítali. V listě císaře Michaela III., který bratři předali knížeti, byl předznamenán jejich misijní úkol: Bůh, který si přeje, aby každý přišel k poznání pravdy, viděl tvou víru a snahu, proto zjevil písmo pro váš národ. Tím učinil nyní za našich let, abyste i vy byli připočteni k velkým národům, které oslavují Boha svým jazykem. Počátky mise bychom mohli charakterizovat slovy evangelia: Jiné zrno padlo na dobrou půdu, vzešlo, rostlo a přineslo užitek. (srov. Mk 4,8; Mt 13,8) Úspěch podporovalo několik faktorů: jazyk, kterému všichni rozuměli, spolupráce a ochota učit se. Rostislav vybral skupinu mladíků vhodných pro budoucí liturgickou službu. To byla práce pro Konstantina. Učil je jednotlivým literám, spojovali je do slov a celých textů, postupně vnikali do bohoslužby, i liturgie hodin tak, jak se rozšiřovala zásoba přeložených textů. Brzy však zjistili, že knížecí sídlo, neustále naplněné lidmi a ruchem, není pro jejich činnost nejlepší. Konstantin také toužil najít místo pro bezpečné uložení ostatků sv. Klementa, patrona této mise. Uprostřed chřibských vrcholků, ani ne den cesty, skrýval se pahorek, který dnes nese jméno římského papeže. Sem se Konstantin se svými žáky uchýlil, zde byl vystavěn kostelík, kam byly pravděpodobně uloženy svaté ostatky, a monastýr. Archeologický výzkum prokázal, že hradisko bylo skutečně vybudováno Slovany někdy v polovině 9. století. Výuka moravského lidu začala prakticky ihned po příchodu bratří. Liturgie ve srozumitelném jazyce všechny spojila a stala se možností, jak stále více vnikat do Božích tajemství. Už nemuseli komolit Kyrie eleison na vlastní Krleš. Literární práce obou bratrů se pro Moravu neomezila jen na překlad Písma a vytvoření liturgických knih. Především z ruky Metodějovy vyšel soubor církevních zákonů Nomokánon. I když za základ byl vzat podobný spis konstantinopolského patriarchy Jana, musely být udělány mnohé úpravy, aby to odpovídalo situaci na Moravě. Bylo také nutné kodifikovat civilní právo. Kníže požádal Metoděje o vytvoření civilního zákoníku. Podobně jako v případě církevních kánonů, bylo i zde nutné při zpracování přihlédnout k platnému zvykovému 18

19 právu, ale také k ustanovením západního římského práva. Rostislavovi byl text předložen k úvaze a po drobných úpravách byl vyhlášen jako Zakon sudnyj ljudem, první civilní zákoník na našem území. Úspěchy byzantské mise, která upevňovala Rastislavovo postavení jako knížete velkomoravského, začaly být trnem v oku knížeti Ludvíkovi i západním kněžím. Rok od příchodu slovanských bratří vydává se Ludvík na válečné tažení proti Rostislavovi. Oblehl jeho hrad a doufal v pomoc svých spojenců Bulharů, kteří měli zaútočit na Velkou Moravu z jihovýchodu. Byzantské vojsko je však rozprášilo dříve, než mohli útok provést a Ludvík byl najednou sám. Ukončil válku a nabídl moravskému knížeti velmi přijatelné podmínky a odtáhl. Tlak západních kněží se stále více stupňoval a týkal se jedné a té samé skutečnosti: slovanský jazyk v liturgii. To, co spojovalo, mělo se stát příčinou rozkolu. V monastýru na Klimentku zavládly přípravy na dalekou cestu. Konstantin oznámil připravenost první skupiny kleriků k přijetí svěcení. Bylo rozhodnuto, že skupina půjde do Cařihradu a svěcení bude projednáno s arcibiskupem akvilejským, do jehož pravomoci spadala i oblast Velké Moravy. Obrázky: 1 Cyril a Metoděj, socha, Mikulčice 2 Příchod na Moravu, řecká ikona 3 Základy kostela slovanského hradiska na hoře sv. Klimenta 4 Otče náš, hlaholice 5, 6 Mužský a ženský oděv Slovanů 7 slovanský proutěný štít, archeologický nález, ČR 19

20 Úterý Pernink Ostrov /18 00 Středa Ostrov / /19 00 Jáchymov Čtvrtek Hroznětín Ostrov / /18 35 Pátek Ostrov / Sobota Ostrov Abertamy H. Blatná Radošov Neděle Ostrov Jáchymov Hroznětín Poznámky Mše svatá Farní společenství Modlitba večerních chval (Z/L);! Mše svatá - + Nešpory (Z/L);! Biblické společenství (Z/L);! Mše svatá Mše svatá Mše svatá (Z/L); K Adorace (Z/L); K Adorace, Svatost smíření ** Klub seniorů Mše svatá (Z/L) Biřmovanci Mše svatá (kaple sv. Rodiny) * Mše svatá Mše svatá (první týden) * Mše svatá (třetí týden) * Mše svatá Řeckokatolická liturgie *** Modlitba večerních chval Mše svatá Mše svatá * - Mše svatá s nedělní platností ** - Vyskytuje se jen na PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI *** - Vyskytuje se vždy na první a třetí neděli v měsíci (Z/L) Čas bohoslužby podle zimního Z a letního L času! V období zimního času jsou bohoslužby přesunuty do Farního sálu. K V zimním čase je mše svatá s adorací ve čtvrtek v kapli sv. Rodiny Farní zpravodaj je vydáván farním společenstvím Římskokatolické farnosti v Ostrově. Příspěvky zasílejte na adresu: nebo na poštovní adresu: Malé nám. 25; Ostrov. Publikováno taky na stránkách farnosti: farnostostrov.wordpress.com Redakce: redakční uzávěrka příštího čísla: Redakční rada a spolupracovníci: P. Marek Hric, Pavel Rieger, Filip Breindl, Růžena Kamarádová, Marek Poledníček, Lidmila Hanzlová, Jana Kitzbergerová, Elena Hrubá. 20

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu.

Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Rozhovor s... Rodiče by měli víru předávat jako osobní vztah k Ježíši Kristu. Advent Jsou to čtyři neděle, během kterých bychom se měli zamyslet sami nad sebou. 4. listopadu

Více

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012

Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 Ročník XXIV, číslo 4 Vyšlo 16.12.2012 BŮH SE STAL DÍTĚTEM Bůh se vtělil. Strach se změnil v pokoj, neshoda se proměnila v objetí. Daleké se stalo blízké. Bůh se stal dítětem. Rozumíte, k jaké proměně došlo?

Více

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA

10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 10 /2011 ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA Hle, já a děti, které mi dal Hospodin, jsme v Izraeli znameními a zázraky od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sijónu. Iz 8,18 Nedělní mše sv. pro děti v

Více

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ

ZPRÁVY Z PROVINCIE KALENDÁŘ AKCÍ O B S A H Zprávy z provincie........................................... 1 Letní misie 2008............................................ 6 P. Martin Vladimír Fišer OP................................. 7 Dominikáni

Více

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze

IKD. 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil. Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXIV / 2014 25 Kč 12 Jubilejní rok 350 let diecéze skončil Mlčení v liturgii Sedlecká kostnice prochází opravou Kde pomáhají tříkrálové peníze TIPY NA KNIHY

Více

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S

Z P R A V O D A J. Březen 2012. Postní informace farnosti Bohdaneč. 13. číslo P R O S T Ř E D N Í V E S Z P R A V O D A J pro bohdanečskou farnost - Třebětín, Vickovice, Bělou, Tasice, Kotoučov, Novou Louku, Dvorecko, Prostřední Ves, Řeplice, Šlechtín, Dědice, Michalovice, Hostkovice a Hlohov Březen 2012

Více

Milí spolupracovníci,

Milí spolupracovníci, 117 14. 2. 2012 Milí spolupracovníci, za měsíc bude na Lipinách předávána služba v provinciální radě. Ti z nás, kteří službu vykonávají již šest let, ji s ulehčením předají novým členům. Je to pro nás

Více

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY

ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY fchodoviny PRAHA 7 8 / 2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Děkuji našemu Pánu, který mi dal sílu, Kristu Ježíši, že mě uznal za spolehlivého a určil ke své službě. (1Tm

Více

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006

život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 život farností 12 ob č a s n í k pr o f a r nost i Va l a š s k é Me z i ř í č í, L e š n á a Br a n k y prosinec 2006 Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid To byla slova anděla, který oznámil

Více

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby Ročník III. Březen 2014 Číslo 26 Cena: 10 Kč velký formát, 5 Kč malý formát Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby U příležitosti postní doby nám papež František předkládá některé úvahy vycházející

Více

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár.

Září/říjen 5/2012. Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová. Dvouměsíčník farnosti Luže. Pouť bezdomovců. Mládežnický Žďár. Září/říjen 5/2012 Pouť bezdomovců Mládežnický Žďár Rytířský tábor Pouť rodin Chiara Luce Z cyklu děti malují Chlumeček: Adélka Tesařová Dvouměsíčník farnosti Luže DaR přestěhován Básnička CHLUMEČEK 5/2012

Více

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt

Milí p átelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci Milí spolupracovníci Osvobodit se od dvanácti mylných p edstav o odpušt 113 5. 4. 2011 Milí přátelé, salesiánky a salesiáni spolupracovníci, možná tyto řádky budete číst na závěr doby postní, možná je budete číst již v době velikonoční. To však není rozhodující. My pro vás

Více

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil!

Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! www.milujte.se 12/2010 ISSN 1802-4327 Časopis pro novou evangelizaci Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Jan15,12 Ne všichni svatí začali dobře, ale každý z nich dobře skončil! Svatý Jan Maria

Více

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby

AKTUALITY. únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby D I E C É Z N Í Č A S O P I S P R O K Ř E S Ť A N S K É S P O L E Č E N S T V Í AKTUALITY únor 2014 ročník 2 XXIV. Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby (...) Bůh se neprojevuje prostřednictvím

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

Dej nám více víry, Pane!

Dej nám více víry, Pane! Číslo 1/2015 11. ledna B lížíme se k půlce ledna. Za námi jsou již Vánoce, oslavy Nového roku a celá sváteční atmosféra s tím spojena. Za námi je už pomalu i tradiční charitní akce Tříkrálová sbírka. Evropské

Více

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA

1. PROVINCIÁLNÍ RADA JEDNALA 20 Zpravodaj Sdružení salesiánů spolupracovníků Vydává: Sdružení salesiánských spolupracovníků, IČ: 00406902, Kobyliské náměstí 1, 182 00 Praha 8 www.ascczech.cz Určeno pro informaci členů ASC. Vychází

Více

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI

5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI 5 / 2015 ZPRAVODAJ FARNOSTI fchodovinychodov PRAHA 8. května Panna Maria Prostřednice všech milostí Buď pozdravena, vonné kadidlo modliteb Buď pozdravena, odpuštění, jež očistí svět Buď pozdravena, vlídnosti

Více

Základním cílem je jednota

Základním cílem je jednota Číslo 11/2015 14. června K ončí školní rok a spolu s ním končí v životě naší farnosti další pastorační sezóna. Když se podívám zpět na to, co jsme společně prožili od září loňského roku, naplňuje mé srdce

Více

zaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný, ale všecko a ve všech je Kristus. (Kol 3,11) a Pro všechny jsem se stal

zaný, barbar, Skyta, otrok nebo člověk svobodný, ale všecko a ve všech je Kristus. (Kol 3,11) a Pro všechny jsem se stal Kněz pro všechny farnost pro všechny Poté, co jsem měl tu čest nastoupit do třebovické farnosti, se mě tu a tam někdo zeptá, jaké to je začínat v nové farnosti. Pro mě je to zkušenost nová a nemůžu říct,

Více

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012

12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20. 19. konference Člověk a média 12. www.focolare.cz. Pf 2012 12/2011 ROČNÍK 20 (14) Nade vším vítězí láska O Jarmile Synkové 8 a 20 Mezináboženské setkání v Assisi 4 19. konference Člověk a média 12 Uršula Pospíšilová a její vzpomínky 6 Pf 2012 www.focolare.cz PRO

Více

6/2011 ROČNÍK 20 (14)

6/2011 ROČNÍK 20 (14) 6/2011 ROČNÍK 20 (14) Přinášet Boha světu Rozhovor s Marií Voce 20 Jan Pavel II. Zastánce důstojnosti člověka 5 www.focolare.cz Ekonomická krize a životní styl 8 PRO INSPIRACI Dědictví Jana Pavla II. Vzápětí

Více

Číslo 7/2015 12. dubna

Číslo 7/2015 12. dubna Číslo 7/2015 12. dubna P říchod teplého jara určitě u všech vzbuzuje pozitivní náladu a vyvolává radost v srdci. Velikonoční svátky, kterými jsme prošli, jsou pro mnohé bodem zlomu mezi studeným obdobím

Více

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a ekologie Rozhovor s Ivo Králíčkem Po diecézi Hradec Králové Jak se pracuje v konzervátorském centru 2 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou

pevně a neodmyslitelně spjat se salesi- ánskou rodinou 122 18. 2. 213 Milí přátelé, salesiánky spolupracovnice a salesiáni spolupracovníci. Rád bych Vás srdečně pozdravil v prvních měsících nového roku 213 z východní části naší provincie, z Ostravy. Každý

Více

fchodoviny Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo...narodí se nám dítě.

fchodoviny Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo...narodí se nám dítě. fchodoviny ZPRAVODAJ FARNOSTI CHODOV PRAHA 1 /2012 KOSTEL SV. FRANTIŠKA Z ASSISI A KOMUNITNÍ CENTRUM BL. MATKY TEREZY Lid, který chodí v temnotách, uvidí veliké světlo; nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré

Více

O B S A H. Jubilejní pouť do Říma... 2. Zprávy z provincie... 6 Zprávy z České kongregace sester dominikánek... 7

O B S A H. Jubilejní pouť do Říma... 2. Zprávy z provincie... 6 Zprávy z České kongregace sester dominikánek... 7 O B S A H Jubilejní pouť do Říma....................................... 2 Zprávy z provincie........................................... 6 Zprávy z České kongregace sester dominikánek...................

Více

Srpen. 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4. Červenec-Srp DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM

Srpen. 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4. Červenec-Srp DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Červenec-Srp Srpen 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Dříve než k spánku ulehnu, k Bohu své srdce pozvednu: Buď věčně chválen, veleben za vše, co

Více