Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011"

Transkript

1 Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDA JE PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ 19 2 EXPOZICE A POBOČKY GEOPARK 20 4 HODNOCENÍ ROKU 2011 PREZENTAČNÍ ČINNOST 22 5 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2011 VÝSTAVY V MUZEU SOKOLOV 22 6 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA PUBLIKAČNÍ ČINNOST 26 8 POSLÁNÍ MUZEA PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST EXPOZICE 11 AK VIZICE PRO SBÍRKU MUZEA SOKOLOV V ROCE 2011 POPULÁRNĚ VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY 32 OSTATNÍ KULTURNÍ AK TIVIT Y NÁKUPY PRO SBÍRKY MUZE JNÍ KNIHOVNA DARY - SBĚRY NÁVŠTĚVNOST AKCÍ MUZEA RESTAUROVÁNÍ 16 KONZER VACE SPOLUPRÁCE S MÉDII, KOMUNIK ACE, REKLAMA A PREZENTACE MUZEA 35 EKONOMICK Á, INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ČINNOST INVENTARIZACE PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ V ROCE ODBORNÁ ČINNOST A AKCE MUZEA PRO VEŘE JNOST PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU HISTORICKÉ ODDĚLENÍ ZÁVĚR ZHODNOCENÍ ČINNOSTI 51

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Muzeum Sokolov, p.o. Karlovarského kraje Zámecká 1, Sokolov IČ: Statutární orgán: Ing. Michael Rund, ředitel Zřizovatel: Karlovarský kraj Karlovy Vary, Dvory, Závodní 353/88 Tel: , Fax: Web: Facebook: P ř e d m ě t č i n n o s t i : - shromažďování přírodnin a lidských výtvorů, včetně děl výtvarných umění, vytváření sbírek muzejní povahy - dokumentace, jejich odborná správa a evidence, trvalé uchovávání včetně konzervování, restaurování nebo preparování, zpracovávání včetně katalogizování - zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a výstavách - publikační a přednášková činnost a poskytováním badatelských služeb k jejich využívání pro vědecké účely EXPOZICE A POBOČKY Zámek Sokolov Zámecká 2, Sokolov tel: , , Muzeum Horní Slavkov Pluhova 211, Horní Slavkov tel: Hornické muzeum Krásno Cínová 408, Krásno tel: Štola č.1 Jáchymov Na Svornosti, Jáchymov tel: tel:

4 Nová expozice Samuela Fullera 99 3

5 HODNOCENÍ ROKU 2011 Pro rok 2011 bylo pro naše muzeum stanoveno několik základních priorit: 1) Zajištění běžného chodu muzea ředitel, ekonomické oddělení, správa majetku - splněno 2) Zajištění výstavního plánu, Muzejní noci a přednáškového cyklu - splněno 3) Projekt do Cíle 3 Krásno- historické odd. - úspěšně zakončeno 4) Projekt do Cíle 3 odd. Geopark - probíhá 5) Příprava projektu do ROP odd. Geopark, ředitel - po stránce formální bez závad, projekt nepostoupil dále na základě subjektivního bodového ohodnocení hodnotitelů. 6) Zajištění odhalení pamětní desky Samuela Fullera a vytvoření jeho miniexpozice a zajištění návštěvy prezidenta ČR Václava Klause- splněno 4 99

6 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2011 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Výstava obrazů Josefa Černého, výstava Slavné vily Karlovarského kraje Přednáškový cyklus, sčítání netopýrů důl Jeroným Přednáškový cyklus, výstava Sudetoněmecká sociální demokracie Výstava FOS, Tradiční akce - Velikonoční zvyky - malování vajec, odhalení pamětní desky F. Barocha důl Jeroným, výstava Granit Grenzenlos - Wunsiedel - SRN Výstava sběratelů kuriozit a výstava obrazů Mariny Richter, Noc kostelů Sokolov, Jáchymovské peklo - Jáchymov Prohlídky pro mateřské školky na sokolovském zámku, výstava Jiřího Laubendorfa Horní Slavkov, zahájení projektu Cíl 3 a Muzejní noc v Hornickém muzeu v Krásně Odhalení pamětní desky S. Fullera - sokolovský zámek, turistická sezóna turistická sezóna, Muzejní noc sokolovský zámek, výstava Slavkovská dráha muzeum H.Slavkov turistická sezóna, Slavnosti Slavkovské dráhy - Hornické muzeum Krásno, Setkání hornických měst Chodov, Montánní dny Weissenstadt - SRN, návštěva prezidenta ČR Václava Klause na sokolovském zámku Křtění knihy o F. Grussovi, přednáškový cyklus Křtění knihy o sv. Mikuláši na Krudumu, přednáškový cyklus, soutěž Horní Slavkov, výstava Pocta starým stromům Sokolovský advent, zdobení perníčků, vánoční výstava starých hraček, přednáškový cyklus 99 5

7 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA Muzeum bylo v Sokolově založeno již v roce 1934 místním muzejním spolkem s původním sídlem v budově na okraji Starého náměstí. Po 2. světové válce byly sbírky deponovány v budově dnešní Základní umělecké školy. Po opuštění zámku armádou bylo muzeum přemístěno do tohoto objektu. Část sbírek byla zlikvidována tehdejšími odborníky, část rozkradena a ta část, která měla větší štěstí, byla rozvezena do sousedních muzeí a na hrad Loket. Zámecké nosticovské sbírky měly podobný osud s tím, že vzhledem ke své hodnotě se alespoň některé zachránily v centrálních institucích či svozových depozitářích. V roce 1960 byla otevřena nová stálá expozice muzea pod názvem Muzeum hornického Sokolovska. Nejednalo se však o muzeum v pravém slova smyslu, ale pouze o výstavní sály se stálou expozicí. V roce 1982 bylo muzeum přeměněno na městské a od roku 1984 neslo statut muzea okresního. To už muzeum fungovalo jako plnohodnotná instituce s odbornými pracovníky, výzkumnou činností a prakticky téměř od nuly budovalo znovu svůj sbírkový fond. Dokonce se podařilo zachránit i některé už prakticky papírově neexistující sbírkové předměty z původního fondu muzea. Roku 1986 byla otevřena nová stálá muzejní expozice. V přelomovém roce 1989 je však stav organizace poměrně žalostný. Prakticky neexistují odpovídající depozitáře, odborná pracoviště jsou umístěna ve zcela nevyhovujících podmínkách a celkový kredit muzea, jako posledního okresního muzea zřízeného v tehdejším Československu za účelem prezentace výdobytků socialismu na Sokolovsku, také 6 99

8 není nejlepší. Po roce 1989 však nastává poměrně rychlý rozvoj, kdy se etablují odborná oddělení, získávají se nové a opravují se stávající objekty ve správě muzea a prudce narůstá sbírkový fond díky velmi intenzivní činnosti odborných pracovníků. Rovněž jsou budovány postupně nové depozitáře v Sokolově i v Krásně. Sbírkový fond tak získává odpovídající uložení a díky kvalitnímu odbornému zpracování i odpovídající úroveň. Organizace postupně získává odborný kredit u nás i v zahraničí. Podařilo se využít určité euforie po roce 1989 a získat řadu cenných přírůstků. V období let bylo sloučeno s okresní knihovnou a společně tvořily jednu organizaci Okresní muzeum a knihovnu Sokolov, která zajišťovala jak muzejní, tak knihovnické služby v regionu. V roce 1994 byla zprovozněna nová pobočka - Hornické muzeum Krásno a v roce 2001 ve spolupráci s městem Horní Slavkov druhá pobočka - Muzeum Horní Slavkov. V roce 1998 byla otevřena stálá expozice v hlavní budově v pobočce muzea v Krásně a podle finančních možností probíhaly postupně práce na vybudování hornického muzea v přírodě v areálu bývalého cínového dolu Vilém. 16. října 2004 byl slavnostně otevřen pro veřejnost celý areál dolu Vilém v Krásně včetně strojovny, těžní věže, trafostanice, ukázkové štoly a expozice důlní kolejové dopravy na rozchodech 450, 600 a 900 mm. K se muzeum opět osamostatňuje oddělením knihovny. Od přešla celá instituce pod zřizovací pravomoc Karlovarského kraje jako Krajské muzeum Sokolov. V roce 2004 bylo muzeum přejmenováno na Krajské muzeum Sokolov, příspěvková organizace. Na základě usnesení zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 66/03/05 ze dne byla zřízena administrativně třetí pobočka Hornický skanzen Barbora Jáchymov (Štola č.1.jáchymov). V roce 2006 se podařilo zajistit finanční prostředky na provedení první etapy prací (odvodnění nad štolou, oprava portálu, kompletní větrání atd.). V letech bylo Krajské muzeum Sokolov začleněno spolu s muzeem Cheb a Karlovy Vary do Krajského muzea Karlovarského kraje se sídlem v Chebu. Tento krok se ukázal jako chybný a od roku 2010 byla muzea opět osamostatněna. Muzeum je specializované na hornictví (těžba, úprava a zpracování rud, nerud a uhlí, geologie a mineralogie ložisek, hornické technologie apod.) a návazné výroby (hutnictví, výroba porcelánu a skla, chemické výroby minerální závody, cínařství apod.). Tyto základní obory jsou doplněny o historii a přírodu regionu, ekologii, život lidí, etnografii apod. Zvláštní kapitolou je dokumentace starých a památných stromů v České republice a montánních památek i geologických lokalit v Karlovarském kraji v kontextu České republiky a příhraničních oblastí Německa. (zdroj: Výroční zpráva Krajského muzea Sokolov 2006, aktualizováno) 99 7

9 POSLÁNÍ MUZEA Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje je významnou kulturní, sbírkotvornou, osvětovou a vědeckou institucí specializovanou na dokumentaci určujícího oboru života Sokolovska, tj. hornictví. Mimo tento hlavní obor zohledňuje ve své práci všechny historické i současné náležitosti dějin, přírody i dnešního života společnosti. Muzeum Sokolov plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je zřízeno za účelem získávat, shromažďovat, ochraňovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně spravovat, zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti doklady vývoje přírody a společnosti, jimiž jsou přírodniny a lidské výtvory v podobě sbírek muzejní povahy jako součásti kulturního dědictví, umožňovat a zprostředkovat jejich veřejné užívání, zkoumat prostředí, z něhož jsou získávány a poskytovat služby pro výchovné, vzdělávací, studijní a vědecké účely, včetně doplňkových služeb odborné i široké veřejnosti. 8 99

10 Návštěva prezidenta ČR pana Václava Klause v Sokolově 99 9

11 EXPOZICE Sokolovský zámek Probíhaly přípravy na rozšíření expozice (Nosticovská expozice, vystavení obrazů Davida Friedmanna). V roce 2011 proběhlo v Muzeu Sokolov křtění několika významných publikací: v říjnu to byla kniha Vladimíra Prokopa o významném regionálním malíři Franzi Grussovi a v listopadu práce Jiřího Klsáka a Vladislava Podrackého shrnující výsledky archeologického průzkumu lokality kostela sv. Mikuláše pod Krudumem. V zimní zahradě sokolovského zámku proběhl úspěšný jarní a podzimní přednáškový cyklus. Také proběhlo 11 výstav. Návštěvnost vzrostla z 6453 návštěvníků v roce 2010 na 8464, kdy se kladně ukázal nárůst spolupráce se školami po zaměstnání pedagogicko - výchovné pracovnice od září Kromě zvýšené spolupráce se školami se naši pracovníci podíleli i na zajištění cyklu přednášek pro Univerzitu třetího věku. V červenci byla na zámku odhalena pamětní deska významného amerického režiséra Samuela Fullera v rámci MFF Karlovy Vary a v září proběhla návštěva prezidenta ČR Václava Klause s chotí. Krásno V letních měsících jsme pro zlepšení atraktivnosti prohlídky zaměstnali studentské průvodce. Od června do zde byl realizován projekt Hornické muzeum Krásno místo setkávání a poznávání, který byl spolufinancován evropskou unií z evropského fondu pro regionální rozvoj. Péčí Sokolovské uhelné, právní nástupce a.s. byly natřeny volně stojící exponáty. Návštěvnost vzrostla z loňských 3109 návštěvníků na Horní Slavkov V roce 2011 proběhlo 5 výstav, z nichž nejúspěšnější byla výstava Slavkovská dráha. Díky tomu narostla návštěvnost z loňských 1619 návštěvníků na Jáchymov Zlepšila se spolupráce s městem Jáchymov - s jáchymovským infocentrem. Návštěvnost se oproti loňskému roku mírně snížila. (5177 návštěvníků 2011 a 5444 návštěvníků 2010) Jeroným V letošním roce zde proběhly práce za 1,4 mil. Kč z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu

12 1. AKVIZICE AKVIZICE PRO SBÍRKU MUZEA SOKOLOV V ROCE Soupis realizo va n ýc h n á k u p ů p r o S b í r k u M u z e a S o ko lo v Číslo Předmět Nákup od Cena Zařazení Vrtačka ruční Václav Němec, Habartov 500,- Kč podsbírka 10 Historická H Kulomet M 53 Naše vojsko, Praha ,- Kč podsbírka 10 Historická H Samopal vz. 58 sklop. pažba Naše vojsko, Praha 1999,- Kč podsbírka 10 Historická H Sumka + 4 ks zásobníků Naše vojsko, Praha 449,- Kč podsbírka 10 Historická H Samopal MPPS Špagin Naše vojsko, Praha 5 600,- Kč podsbírka 10 Historická H Samopal vz. 26, sklop. pažba Naše vojsko, Praha 2 350,- Kč podsbírka 10 Historická H Kulomet ZB 30/37 Naše vojsko, Praha ,- Kč podsbírka 10 Historická H Uniforma armády ČR Mgr. Jan Haas, Praha ,- Kč podsbírka 10 Historická H 4565/ Máselnice Vladimír Bláha, Vintířov 500,- Kč podsbírka 10 Historická H Formy na bábovku Vladimír Bláha, Vintířov 500,- Kč podsbírka 10 Historická H 4567, H Psací stroj Continental Vladimír Bláha, Vintířov 500,- Kč podsbírka 10 Historická H Sada na mytí Vladimír Bláha, Vintířov 500,- Kč podsbírka 10 Historická H 4570, H Kamna litinová, smaltovaná Jarmila Svobodová, Jesen. u Prahy ,- Kč podsbírka 10 Historická H 4585 Nákupy do sbírky Muzea Sokolov byly realizovány v celkové hodnotě ,- Kč 1 11

13 1.2. Da r y - s b ě r y Číslo Předmět Předchozí vlastník Zařazení Medaile Zasloužilý bojovník proti fašismu Ing. Rudolf Tyller, Sokolov podsbírka 10 - Historická H Medaile Vzorný pracovník Ing. Rudolf Tyller, Sokolov podsbírka 10 - Historická H Odznak zasloužilý zlepšovatel Ing. Rudolf Tyller, Sokolov podsbírka 10 - Historická H Plaketa Vzorný pracovník Ing. Rudolf Tyller, Sokolov podsbírka 10 - Historická H Odznak Vzorný absolvovent SOU Ing. Rudolf Tyller, Sokolov podsbírka 10 - Historická H 4529/ Odznak Vzorný prac. Palivového komb. Ing. Rudolf Tyller, Sokolov podsbírka 10 - Historická H 4530/ Odznak čestný - Svazarm Ing. Rudolf Tyller, Sokolov podsbírka 10 - Historická H Konvice porcelánová, kávová vlastní sběr podsbírka 10 - Historická H Kahan porcelánový vlastní sběr podsbírka 10 - Historická H Šálek ČSPB vlastní sběr podsbírka 10 - Historická H Korbel skleněný s cínovým víkem Jiří Beran, Sokolov podsbírka 10 - Historická H Magnetofon vlastní sběr podsbírka 10 - Historická H Radiopřijímač Pavel Holec, Sokolov podsbírka 10 - Historická H Korbel skleněný s cínovým víkem vlastní sběr podsbírka 10 - Historická H Pas cestovní Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Legitimace Svaz české mládeže Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H

14 Legitimace SČSP Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Průkazka SČSP Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Průkazka SČSP Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Průkazka ROH Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Průkazka ROH vlastní sběr podsbírka 10 - Historická H Průkaz pracovní Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Průkaz KSČ Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Průkaz KSČ Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Průkaz ROH Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Průkaz ROH Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Průkaz na slevu Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Nočník porcelánový vlastní sběr podsbírka 10 - Historická H Hrnec na mléko Anna Vaicová, Sokolov podsbírka 10 - Historická H Formička na puding Anna Vaicová, Sokolov podsbírka 10 - Historická H 4555/ Fotoaparát digitální vlastní sběr podsbírka 10 - Historická H Průkaz SČSP Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Obraz Lobezský potok Josef Černý, Plzeň podsbírka 10 - Historická H Švancara s topůrkem Město Chodov podsbírka 10 - Historická H Švancara - biskvit Město Chodov podsbírka 10 - Historická H

15 Socha sv. Barbory Věznice Horní Slavkov podsbírka 10 - Historická H Kanystr vojenský Jiří Rohan, Sokolov podsbírka 10 - Historická H Talíř porcelánový, Důl Marie Ing. Jaroslav Jiskra podsbírka 10 - Historická H Popelník porcelánový Ing. Michael Rund, Sokolov podsbírka 10 - Historická H Obrazy starý Sokolov, akvarel manželé Součkovi, Zdice podsbírka 10 - Historická H 4578 H Radiopřijímač Robotron vlastní sběr podsbírka 10 - Historická H Televizor přenosný Tesla Pluto vlastní sběr podsbírka 10 - Historická H Interferometr vlastní sběr podsbírka 10 - Historická H Buldozer Dozer DET 250 Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. podsbírka 10 - Historická H

16 Výstava Hornictví na Sokolovsku 99 15

17 2. SBÍRKY 2.1. RESTAUROVÁNÍ V roce 2011 nebylo zadáváno KONZERVACE V depozitářích Muzea Sokolov a expozici byly prováděny pravidelné kontroly depozitárního režimu: v historických depozitářích 1x měsíčně a dále dle aktuální potřeby. (Beran, Klier) Konzervační zásahy pro potřeby výstav V Muzeu Sokolov není konzervátor ani konzervátorské pracoviště, prováděny jsou pouze drobné zásahy: 1. Údržba a konzervace sbírkových předmětů vystavených v expozici Hornického muzea Krásno - v roce 2011 se podařilo získat od Sokolovské uhelné a.s. právní nástupce sponzorský dar ve formě zajištění ošetření a nového nátěru části vystavených důlních vozíků o rozchodu 450, 600 a 900 mm. 2. Údržba a konzervace exponátů ve štole č.1 Jáchymov. (Klier, Loskot) Konzervační zásahy v podsbírkách h i s to r i e Základní očištění předmětů v depozitáři. (Beran) P ř í r o d o v ě d a : p o d s b í r k a b ota n i k a : V průběhu roku 2011 byly opakovaně vymrazovány všechny sbírkové kusy botanické sbírky vyšších rostlin (5354 ks), protože bylo nezbytné dokonale vyhubit hmyzí škůdce (potemníci zřejmě r. Tribolium). U té části sbírek, kde byly v r nalezeny hmyzem poškozené části, byla znovu provedena masivní dezinfekce insekticidem Invet. Sbírky byly ponechány v těsně uzavíratelných umělohmotných obalech v zakonzervovaném stavu a odděleny od nově zpracovávaných botanických exsikátů, které budou připisovány do sbírkového fondu v r. 2012, až bude zřejmé, že nehrozí vzájemná kontaminace hmyzem. Minimální provoz v depozitáři byl nezbytný pro zajištění vysoké účinnosti dezinfekce. Z provozních a finančních důvodů bylo upuštěno od razantní dezinfekce plynem. K normálnímu provozu se herbáře vrátí po odborné revizi v roce p o d s b í r k a e n to m o lo g i e : Pravidelné ošetření insekticidem (Invet) aplikovaným na lisované dřevěné tablety, které jsou umístěny v uzavřených krabicích. (Michálek, Uhlík) 2.3. Inventarizace H i s to r i c k á p o d s b í r k a : V roce 2011 byla rovněž provedena průběžná inventarizace sbírek zapsaných v centrální evidenci sbírek pod číslem 16 2

18 MSO/ / Inventarizováno 600 inventárních čísel: H 2101/1 H 2700/2, což představuje 1371 kusů, tj. 17,44 % z celkového stavu podsbírky k (Beran, Beranová, Rund) P ř í r o d o v ě d n á : Inventarizováno bylo: 558 inventárních čísel (B1611/0 B1867/0 a B2020/0 2320/0) podsbírky botanika, což odpovídá 10,4% celkového stavu podsbírky k inventárních čísel (L201/0 L260/0) podsbírky lišejníky, což je 9,9% celkového stavu podsbírky k inventárních čísel (E180/1 E205/15) podsbírky entomologie, což je 6,2% celkového stavu podsbírky k inventárních čísel (G1001/0 G1600/0) podsbírky mineralogie, tj. 10,65 % z celkového stavu podsbírky k (Michálek, Uhlík, Kuncová, Pospíšilová) 2.4. Centrální evidence sbírek (CES) - sbírka MSO/ / Změny v přírodovědných a historických podsbírkách byly zpracovány v programu CESík a zaslány na MK do Centrální evidence sbírek. 2 17

19 3. ODBORNÁ ČINNOST A AKCE MUZEA PRO VEŘEJNOST Odborná činnost a akce muzea pro veřejnost zajišťované s finanční grantovou podporou: M ě s to S o ko lo v: 1. Přednáškový cyklus 2. Sokolovský advent 3. Muzejní noc 4. Malování velikonočních kraslic 5. Zdobení vánočních perníčků E v r o p s k á u n i e f o n d p r o r e g i o n á l n í r o z v o j : 1. Hornické muzeum Krásno místo setkávání a poznávání 2. Česko-bavorský geopark přírodní dědictví jako šance pro region výstava Geopark a Hornictví OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY: V oblasti společenskovědní plnili pracovníci odborného oddělení úkoly plynoucí z dlouhodobého plánu odborné činnosti: 3.1. HISTORICKÉ ODDĚLENÍ Mgr. Romana Beranová: 1. Historie hornictví na Sokolovsku, historie města Krásno Dokončení příprav a realizace výstav v Hornickém muzeu Krásno a v obci Bischofsgrün v rámci projektu Hornické muzeum Krásno místo setkávání a poznávání. 2. Historie města Sokolov Odborná práce na přípravě textů do publikace Sokolov Jiří Beran: 1.Historie hornictví na Sokolovsku Dlouhodobé studium nosného tématu získané poznatky jsou využívány při doplňování stávajících expozic, eventuelně při vytváření nových. 2. Druhá světová válka na Sokolovsku 18 3

20 3.2. PŘÍRODOVĚDNÉ PRACOVIŠTĚ SOKOLOV RNDr. Jaroslav Michálek, Ing.Petr Uhlík - Dokumentace a sběry v regionu (botanika, lišejníky), z oblasti Krušných hor Kraslicko, Nejdecko (část využita jako podklady pro tématické vycházky a přednášky) a Slavkovského lesa. - Dokumentace starých a památných stromů Karlovarského kraje (zpracováno v článcích pro Arniku) a Českého lesa (příprava publikace Významné stromy Tachovska spolu s ing. M. Tréglerem). - Dokumentace starých a památných stromů Královéhradeckého kraje (s MUDr. Vladimírem Lepšem) příprava publikace pro tamní KrÚ (RNDr. Jaroslav Michálek) - Lichenologický průzkum rudných hald na Tisovci ve spolupráci s pracovníky Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a BÚ AVČR. Publikační výstupy - viz dále. (Ing. Petr Uhlík). - Odborný posudek na dřevomorkou poškozený trám v půdním prostoru sokolovského zámku (RNDr. Jaroslav Michálek) - Spolupráce na projektu na zachování vzácných rostlin bezlesého prostředí v Čechách a Sasku (Cíl 3) nositel projektu je Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. - Spolupráce na filmové projekcí Naučného centra řeky Ohře na statku Bernard v Královském Poříčí problematika invazivních rostlin (s režisérem B. Ludvíkem) Spolupráce s jinými institucemi (výběr): - Nadace Partnerství - účast v porotě pro výběr finalistů v anketě Strom roku ČR ( , RNDr. J. Michálek) - MěÚ Kraslice spolupráce při organizaci jarní vycházky ( ), podzimní exkurze k semináři Chaloupecké údolí u Přebuzi: lidé, dějiny, hornictví, příroda ( ) - Občanské sdružení JON trvalá spolupráce, odborné konzultace (RNDr. J. Michálek) - BÚ AVČR Průhonice, katedra botaniky Př. fakulty UK trvalá spolupráce - AOPK ČR Praha a AOPK ČR Karlovy Vary trvalá spolupráce - MěÚ Mariánské Lázně trvalá spolupráce s odborem ŽP - Mezinárodní dobrovolnická akademie na Hartenberku 3 19

21 3.3. ÚSEK JÁCHYMOV, KRÁSNO Loskot Jiří Štola č.1 Jáchymov zajištění provozu, příprava rozšíření. Klier Rudolf Hornické muzeum Krásno zajištění provozu 3.4. GEOPARK Bc. Jiří Loskot, Věra Plesníková 1. Projekt Informační tabule v rámci projektu ČBG monitoring, zajištění oprav a údržby. 2. Zajištění a organizace pravidelných pracovních setkání nad zajištěním úkolů Geoparku Egeria a KÚ KK. 3. Spolupráce se zhotovitelem žádosti na kompletaci žádosti do Regionálního operačního programu. 4. Zajišťování další spolupráce s v rámci ČBG. 5. Získání dotace v rámci OP Cíl 3 pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko pro propagaci území ČBG. 6. Realizace projektu financovaného z Cíle 3 a Ministerstva životního prostředí. Organizace výběrových řízení, zhotovení monitorovacích zpráv, organizace kontrolních dní. 7. Zhotovení nových webových stránek na doméně 8. Organizace společné výstavy Česko-bavorského geoparku v Muzeu Sokolov. 9. Účast na výjezdních zasedání Rady národních geoparků. 10. Spolupráce na přípravě a realizaci muzejních akcí (Muzejní noc, Sokolovský advent, výstavy, vernisáže, přednášky.) 11. Realizace projektu financovaného z dotací z MPO na dalším zpřístupnění dolu Jeroným. 12. Spolupráce s firmou zajišťující realizační práce v Jeronýmu v rámci projektu Náprava škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov, financované z MPO za spoluúčasti Karlovarského kraje. 20 3

22 Měření na dole Jeroným 99 21

23 4. PREZENTAČNÍ ČINNOST V roce 2011 jsme realizovali několik velkých akcí výstavy v rámci projektu Hornické muzeum Krásno místo setkávání a poznávání, výstavy Česko bavorský geopark a Hornictví na Sokolovsku, Muzejní noc, již tradiční akce na Velikonoce a v předvánočním čase- Sokolovský advent. K velice atraktivním akcím patřila vedle již zmiňovaných Vánoční výstava hraček, která probíhala ve dnech a výstava Klubu sběratelů kuriozit ve dnech VÝSTAVY V MUZEU SOKOLOV V l a s t n í au to r s k é v ý s tav y Rudné a uhelné hornictví pobočka Krásno Autor námětu a scénáře: Romana Beranová, Jiří Beran Kurátor výstavy: Romana Beranová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 120 osob Program na vernisáži: Vystoupení ZUŠ Doba trvání: do Město Krásno pobočka Krásno Autor námětu a scénáře: Romana Beranová Kurátor výstavy: Romana Beranová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Hornictví na Sokolovsku Autor námětu a scénáře: Romana Beranová Kurátor výstavy: Jiří Beran Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 255 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 1341 osob Geopark Autor námětu a scénáře: Jiří Loskot Kurátor výstavy: Jiří Loskot Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 255 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 1833 osob 22 4

24 Vladimír Lepš: Pocta starým stromům Autor námětu a scénáře: RNDr.Jaroslav Michálek, Vladimír Lepš Kurátor výstavy: RNDr. Jaroslav Michálek Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 93 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 813 osob Tajemné pouště (Pod)Krušnohoří pobočka Horní Slavkov Autor námětu a scénáře: Ing. Petr Uhlík Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Doba trvání: Návštěvnost: 330 osob P Ř E V Z AT É V Ý S TAV Y: Kresba, kvaš, akvarel Autor výstavy: Josef Černý Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 121 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 349 osob Německá sociální demokracie Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 107 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 244 osob Klub sběratelů kuriozit Autor výstavy: Klub sběratelů kuriozit Sokolov Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 92 osob Doba trvání: do Návštěvnost : 1299 osob Pod modrým nebem Autor výstavy: o.s. Blueland Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Doba trvání: Návštěvnost: 244 osob 4 23

25 Slavné vily Karlovarského kraje Autor výstavy: FOIBOS BOOKS s.r.o. Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Doba trvání: Návštěvnost: 456 osob za rok Fotografické setkání Autor výstavy: FOS Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov, FOS Vernisáž: Účast na vernisáži: 122 osob Doba trvání: Návštěvnost: 393 osob Vzpomínka na Antverpy Autor výstavy: Marina Richter Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 40 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 203 osob Vánoční výstava hraček Autor výstavy: manželé Počepičtí, Loket Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov, manželé Počepičtí Vernisáž: Účast na vernisáži: 137 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 1272 osob za rok Veselé malování- pobočka Horní Slavkov: Autor výstavy: ZUŠ Horní Slavkov Kurátor výstavy: Helena Láchová, ZUŠ Horní Slavkov Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 76 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 223 osob Jak to vidím - pobočka Horní Slavkov: Autor výstavy: Jiří Laubendorf Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 83 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 317 osob 24 4

26 Slavkovská dráha pobočka Horní Slavkov: Autor výstavy: Klub M Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 47 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 604 osob Sorela- pobočka Horní Slavkov: Autor výstavy: Dům kultury Ostrov, p.o. města Ostrov Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: Helena Láchová Doba trvání: Návštěvnost: 209 osob Vánoční anděl -pobočka Horní Slavkov: Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: Helena Láchová Doba trvání: Návštěvnost: 309 osob 4.2. V Ý S TAV Y M I M O M U Z E U M S O KO LO V Hornické muzeum Krásno a Město Krásno (v rámci projektu Hornické muzeum Krásno místo setkávání a poznávání) Autor výstavy: Romana Beranová Kurátor výstavy: Romana Beranová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Doba trvání: Místo: Informační centrum obce Bischofsgrün Ohře - řeka pozoruhodná Místo: Krajská knihovna Karlovy Vary Termín: Kouzlo starých stromů Sokolovska Místo: Základní škola Kraslice Termín:

27 4.3. PUBLIKAČNÍ ČINNOST V letních měsících se podařilo vydat letáky pro pobočku Štola č. 1 Jáchymov a v rámci projektu Hornické muzeum Krásno místo setkávání a poznávání leták informující o Hornickém muzeu Krásno, městě Krásno a obci Bischofsgrün. Podklady pro oba letáky připravila R. Beranová. Halda J. & Uhlík P. (2011): Lišejníky rudných hald na Tisovci u Kraslic. In Hejkal et al.[eds.]: Příroda Kraslicka 3. Přírodovědný sborník Kraslicka. Nakladatelství Jan Farkač, Praha, p. Hejkal J., Michálek J., Prokop V., Rakovič M., Rojík P. [eds] (2011): Příroda Kraslicka 3. Přírodovědný sborník Kraslicka. Nakladatelství Jan Farkač, Praha, 155 p. Hrušková M. & Michálek J. (2011): Pozoruhodné stromy. Euromedia Group, k. s. - Knižní klub, 168 p. Michálek J. (2011): Návrh na vyhlášení památného stromu Buk nad Sylvárovem. - Ms., sine pag. [4 p.], 10 photo color. [Posudek a návrh na vyhlášení dvou památných stromů nad Sylvárovem; depon. in: Archiv přírodovědného oddělení Muzea Sokolov] Michálek J. (2011): Nově vyhlášené stromy v Karlovarském kraji. - Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje, ZO ČSOP Kladská, Mariánské Lázně, 2/2010: 26-30, 5 photo color. Michálek J. (2011): Památné stromy v Karlovarském kraji vyhlášené v roce Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje, ZO ČSOP Kladská, Mariánské Lázně, 2/2011: 30-34, 6 photo color. Michálek J. (2011): Pocta starým stromům Sokolovska v kresbách Vladimíra Lepše. Sokolovsko 3/3:12-4, 5 fig. Uhlík P. & Rojík P. (2011): Habartovské sluňáky. - Arnika 1/2011, ZO ČSOP Kladská, p.28 Beranová, R., Bružeňák, Vl., Kavková H.: Sokolov-Falkenau , Sokolov 2011 Muzeum Sokolov Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010, Sokolov 2010, ISBN Prokop V. : Franz Gruss, opomenutý umělec Kraslicka, Sokolov 2011 nákladem vlastním ve spolupráci s Muzeem Sokolov, ISBN

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 EXPOZICE A POBOČKY 3 HODNOCENÍ ROKU 2010 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2010 3 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzeum Sokolov,

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzeum Sokolov, VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2015 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2015 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA 8

Více

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009

Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 Zpráva o činnosti MAS Sokolovsko za rok 2009 V průběhu hodnoceného období se uskutečnila zasedání orgánů MAS v těchto dnech: Valná hromada: dne 11. 6. 2009 Dozorčí rada: dne 11. 6. 2009 Správní rada: dne

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014

Představení společnosti. Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Představení společnosti Michal Urban, Montanregion Krušné hory Erzgebirge, o.p.s. Karlovy Vary, 26. listopadu 2014 Montanregion Krušné hory - Erzgebirge Vznik a poslání společnosti Obecně prospěšná společnost

Více

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXIII Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 HODNOCENÍ ROKU 2013 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2013 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

Prezentace pro OKD a.s.

Prezentace pro OKD a.s. HORNICKÝ LANDEK Prezentace pro OKD a.s. OBSAH PREZENTACE 1. VÝCHODISKA 2. KONTEXT PROJEKTU 3. NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ 4. ÚSKALÍ A RIZIKA 5. PŘÍLEŽITOSTI 1 VÝCHODISKA I. Analýza současného stavu + KLADY Unikátnost

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015

Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015 Zpráva o činnosti a hospodaření Městského muzea Nové Město nad Metují za rok 2015 1) Název subjektu, adresa, IČ Název organizace: Městské muzeum Nové Město nad

Více

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST

Důvodová zpráva: 1. ZHODNOCENÍ KNIHOVNY V OBDOBÍ OD 1. 1. 2011 31. 12. 2011 1. 1. EKONOMICKÁ OBLAST Důvodová zpráva: Dle požadavku zastupitelů ze 4. zasedání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012 je zpráva doplněna o statistické výkazy knihovny za roky 2009 a 2010, koncepci rozvoje knihovny v roce 2012 a

Více

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace)

Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) Komentář k plnění Projektu Mladí hasiči 2015 (k čerpání státní dotace) 1. Anotace projektu Projekt Mladí hasiči 2015 je sumářem dílčí projektů nižších a základních článků. Jako základní podklad k vytvoření

Více

NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA. Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas

NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA. Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas NÁRODNÍ GEOPARK EGERIA Putování časem do dávné minulosti Země Eine grenzelose Zeitreise durch die geologische Mitte Europas Geopark Souvislé území s geologickými fenomény Základní činnost Aktivity Spolupráce

Více

Něco málo k historii:

Něco málo k historii: Něco málo k historii: 2001: vojenské cvičiště, převod městu - snaha o vytvoření koncepce údržby a rozšíření turistické lokality Mařatice-Vinohrady 2005: díky vzácnému motýlovi lokalita součástí soustavy

Více

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD č. O/8/2014 ze dne 1. 7. 2014 Obsah: Část I. Úvodní ustanovení Část II. Rozsah svěřených agend Část III. Závěrečná ustanovení 1 Část I.

Více

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech

Dokumentace přírodního bohatství. Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska. a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství Formy prezentace přírodního bohatství Ostravska a zprostředkování ve vzdělávacích programech Dokumentace přírodního bohatství širšího Ostravska základ pro ekologickou výchovu

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace

Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Lipý Česká Lípa, příspěvková organizace, U Vodního hradu 63 470 01 Česká Lípa, IČ : 72090642 Doplňující informace pro Lipý Česká Lípa příspěvková organizace Služby v rámci hlavní činnosti: Dle Zřizovací

Více

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu

Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Bavorsko 2007-2013 Průběžná zpráva o realizaci dílčí části projektu Číslo zprávy: 5. Zpráva za období: 1.12.2010 30.04.2011 1. Údaje o projektu: Číslo

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA

ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 2009 1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova (GMT) uspořádala v roce 2009 třináct výstav. Osm z nich proběhlo v hlavní budově galerie,

Více

I IIIII I I llll llllll llllll lllll llll lllj

I IIIII I I llll llllll llllll lllll llll lllj 06.06.2016 JID: 90302/2016/KUUK I IIIII I I llll llllll llllll lllll llll lllj 11111111 Oldřich Bubeníček hejtman Datum: 8. 6. 2016 Evidenční číslo: JID 90302/2016/KUUK Vážená paní, vážený pane, v souladu

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Vydaná dne 27. března 2016 Schválená školskou radou

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2010 Vydaná dne 20. září 2011 Schválená školskou radou dne

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na mimořádnou akviziční činnost muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina ze dne 10. 1. 2017 č. 02/17 1 Čl. 1 Úvodní

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová

Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji. Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Regionální knihovnické systémy v Karlovarském kraji Jitka Svobodová Eva Kaňovská Jitka Pařilová Rozdělení Karlovarského kraje a regionální systémy Krajská knihovna K. Vary okres K. Vary - Clavius REKS

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva

Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Výroční zpráva Společnost pro obnovu památek Úštěcka Výroční zpráva 2014 Základní informace Adresa: Občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka 1. máje 18, 411 45 Úštěk www stránky: www.pamatky-ustecko.cz

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzeum Sokolov,

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Muzeum Sokolov, VÝROČNÍ ZPRÁVA MMXVI Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2016 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2016 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, tel 572 551 370 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu

Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Roční zpráva o realizaci komunikačního plánu Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad Verze 2.0 ke dni 3. 1. 2014, revize č. 1 ke dni 15. 7. 2014-1 - OBSAH 1. Úvod 5 2. Realizace

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Doprovodné programy ke stálým expozicím

Doprovodné programy ke stálým expozicím Doprovodné programy ke stálým expozicím 1) historická expozice Rokycansko v minulosti : Výprava do pravěku (nástroje, činnosti, zbraně, šperky) Na návštěvě ve středověku (erby, rytíři a jejich zbroj, řemesla,

Více

ARCHEOLOGICKÉ ODDĚLENÍ Tvorba sbírek PhDr. A. Rusó (2), Mgr. M. Soukup (37), Mgr. J. Hudec (8), Bc. M. Nováček (47) a Bc. L. Rypka (30) provedli 124 odborných vyjádření ke stavebním záměrům. PhDr. A. Rusó

Více

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE

Zpráva o činnosti poradny za rok 2012. Pobočka Pardubice- KONZULTACE JEDNOTLIVÉ MĚSÍCE Zpráva o činnosti poradny za rok 2012 Ve zprávě o činnosti poradny za rok 2012 uvádíme několik tabulek a grafů pro snadné porovnání roku 2012 s rokem 2011, dále uvádíme porovnání konzultací za jednotlivé

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Společný regionální operační program

Společný regionální operační program Společný regionální operační program Průběžná/etapová/závěrečná monitorovací zpráva o realizaci projektu Číslo zprávy 5 Období 1 01.11.2006-30.06.2007 1. Údaje o projektu: Priorita Podopatření Rozvoj lidských

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Zaměření činnosti a přehled aktivit EUREGIA EGRENSIS v roce 2016

Zaměření činnosti a přehled aktivit EUREGIA EGRENSIS v roce 2016 Zaměření činnosti a přehled aktivit EUREGIA EGRENSIS v roce 2016 1. Program Evropské územní spolupráce - EÚS Malé projekty EÚS Euregio Egrensis se stane v tomto plánovacím období správcem i administrátorem

Více

Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova č.p. 1929, Sokolov

Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova č.p. 1929, Sokolov Městský úřad Sokolov odbor životního prostředí Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov ČÍSLO JEDNACÍ: 83704/2013/OŽP/LITO ČÍSLO EVIDENČNÍ: 96239/2013 VYŘIZUJE: Bc. Linda Tomeszová e-mail: linda.tomeszova@mu-sokolov.cz

Více

vyhlašuje Výzvu č. 1

vyhlašuje Výzvu č. 1 Název MAS: MAS Sokolovsko o.p.s. Registrační číslo žádosti: 08/005/41100/341/000145 Předseda správní rady MAS: Miroslav Bouda tel.: 352 633 522 Manažer MAS: Ing. Miroslav Makovička tel.: 603 322 411, mas.sokolovsko@volny.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci)

Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Výroční zpráva o činnosti Městského muzea v Ústí nad Orlicí za rok 2015 (podrobněji v instituci) Úvod: Příspěvková organizace města Městské muzeum v Ústí nad Orlicí spravuje objekt čp.72 v Ústí nad Orlicí

Více

Městská knihovna Beroun.

Městská knihovna Beroun. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY Město Beroun, IČ 233 129, Husovo nám. 68, 266 43 Beroun 1, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Beroun č. 6/2002 ze dne 21.10.2002, v souladu se zákonem č.250/2000

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Národní geopark GeoLoci

Národní geopark GeoLoci Národní geopark GeoLoci Co je to geopark? - území poskytující obraz o geologickém vývoji Země a vlivu místního přírodního bohatství na ekonomický a kulturní rozvoj místní společnosti - zajímavá interpretace

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

PREZENTACE PRO PARTNERY

PREZENTACE PRO PARTNERY PREZENTACE PRO PARTNERY ÚVODNÍ SLOVO Česká republika je stále více vyhledávaným cílem zahraničních turistů. Ročně jich přijíždí obdivovat krásy naší země přes 27 miliónů. A není divu. Jen málo zemí na

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Prokešovo nám. 6, 728 30 Ostrava - Mor. Ostrava Telefon: +420 596 262 228 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 724 133 630 Internet: www.volny.cz/nadace-landek

Více

Rada města Kraslic. Soupis usnesení

Rada města Kraslic. Soupis usnesení Město Kraslice Náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice Soupis usnesení z 88. schůze Rady města Kraslic, která se uskutečnila mimo řádný termín dne 27.08.2014 v 15:00 hodin v malé zasedací síni Městského

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309

Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : Žádost o finanční spoluúčast - dluhové poradenství 14309 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 3.3.2014 od 15:00:00 do 17:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Seznam schválených dotací z Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Egrensis

Seznam schválených dotací z Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Egrensis Seznam schválených dotací z Fondu malých projektů INTERREG IIIA v regionu Egrensis Celková alokace FMP INTERREG IIIA v regionu Egrensis: 10 392 387,00 Kč Číslo projektu Název projektu Žadatel Výše dotace

Více

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015.

MEDIALIZAČNÍ PLÁN. TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. MEDIALIZAČNÍ PLÁN TRANSFORMAČNÍCH PROCESŮ V POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, ZŘIZOVANÝCH KARLOVARSKÝM KRAJEM, V OBDOBÍ r. 2011-2015. Velká : Malá : I. Individuální projekt služeb v KK, uživatele.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malá Štáhle, IČ 00575968 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01 6E41B Čj.: MSK 36526/2013 Stejnopis č. 1 Sp. zn.: KON/4402/2012/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 Vydaná dne 1. března 2012 Schválená školskou radou dne

Více

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov.

Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. - 63 - PRAMENY ČR MZA Brno - Státní okresní archiv Vyškov se sídlem ve Slavkově u Brna. Měšťanský střelecký spolek Vyškov. HORÁKOVÁ, Eva. O konzervaci střeleckých terčů ve vyškovském muzeu. In JORDÁN,

Více

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu

Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu KRUPKA TĚŽBA CÍNU PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY Oblast kolem Krupky patří k nejstarším těžebním revírům v Krušnohoří, město se stalo celoevropsky významným díky těžbě cínu První písemná zmínka o místě nebo hoře,

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2012 Nevážit si stáří znamená ráno bourat dům, ve kterém máme v noci spát Alphonse Karr Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 10.6. 2014 2014/RM/14/186 Právní stanovisko ve věci inventarizace v ZŠ JUDr. Alexandra Šoljaka vypracováním právního stanoviska k organizačnímu zajištění

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU

ROČNÍ PLÁN INTERNÍHO AUDITU A POVĚŘENÉHO AUDITNÍHO SUBJEKTU PRO ROK 2011 VERZE 1.0 PLATNOST A ÚČINNOST OD 1. LEDNA 2011 Osobní náklady na pracovníky, kteří se podíleli na činnostech souvisejících s tímto dokumentem, jsou spolufinancovány Evropskou unií (Evropským

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, okres Karlovy Vary Palackého 1045, 363 01

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 1. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012

Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012 Obsah Výroční zpráva občanského sdružení Život na Dyleň za rok 2012 I. Seznámení s výroční zprávou 1 1. Registrace občanského sdruženi u ministerstva vnitra 2. Volba výboru sdruženi, předsedy a místopředsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Klášter Plasy aedificivm hoc sine aqvis rvet

Klášter Plasy  aedificivm hoc sine aqvis rvet Klášter Plasy www.klaster-plasy.cz aedificivm hoc sine aqvis rvet CO? KDY? KDE? JAK? PRO KOHO? Hlavním cílem projektu je vytvoření moderního depozitáře s adekvátními podmínkami pro uložení předmětů mobiliárních

Více

Dotační program MK ČR pro spolky NOSTICKÝ PALÁC

Dotační program MK ČR pro spolky NOSTICKÝ PALÁC Dotační program MK ČR pro spolky M INISTERSTVO KULTURY NOSTICKÝ PALÁC 2 0. 10. 2016 Dotační program pro spolky pro spolky a pobočné spolky ve smyslu ustanovení 214 a násl. a 3045 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ ZA ROK 2012 Současný stav Od roku 2006 sídlí muzeum v domě čp. 80 v Klácelově ulici. Depozitáře jsou stále umístěny v objektu čp. 2055 na náměstí 17. listopadu.

Více

Městská galerie Litomyšl

Městská galerie Litomyšl Městská galerie Litomyšl Zpráva o činnosti rok 2011 Mgr. Dana Schlaichertová, ředitelka 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉ GALERIE LITOMYŠL V ROCE 2011 ÚVOD Sbírka výtvarného umění, kterou spravuje Městská galerie

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 463 Rada města schvaluje pronájem části pozemku označeného jako ppč. 70/8 o výměře 80 m 2, v hranicích stávajícího oplocení, v katastrálním území Lhotka u České Třebové, obci Česká Třebová, na dobu

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160 Roční plán školní rok 2009/2010 Tento rok s názvem: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima A. Krátkodobé cíle KALENDÁŘNÍ TÉMATICKÝ NAVRHOVANÉ

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více