Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011"

Transkript

1 Muzeum Sokolov, příspě vková organizace Karlovarského kra je VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

2 OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDA JE PŘÍRODOVĚDNÉ ODDĚLENÍ 19 2 EXPOZICE A POBOČKY GEOPARK 20 4 HODNOCENÍ ROKU 2011 PREZENTAČNÍ ČINNOST 22 5 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2011 VÝSTAVY V MUZEU SOKOLOV 22 6 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA PUBLIKAČNÍ ČINNOST 26 8 POSLÁNÍ MUZEA PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST EXPOZICE 11 AK VIZICE PRO SBÍRKU MUZEA SOKOLOV V ROCE 2011 POPULÁRNĚ VZDĚLÁVACÍ A KULTURNÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY 32 OSTATNÍ KULTURNÍ AK TIVIT Y NÁKUPY PRO SBÍRKY MUZE JNÍ KNIHOVNA DARY - SBĚRY NÁVŠTĚVNOST AKCÍ MUZEA RESTAUROVÁNÍ 16 KONZER VACE SPOLUPRÁCE S MÉDII, KOMUNIK ACE, REKLAMA A PREZENTACE MUZEA 35 EKONOMICK Á, INVESTIČNÍ A PROVOZNÍ ČINNOST INVENTARIZACE PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ V ROCE ODBORNÁ ČINNOST A AKCE MUZEA PRO VEŘE JNOST PODĚKOVÁNÍ ZA PODPORU HISTORICKÉ ODDĚLENÍ ZÁVĚR ZHODNOCENÍ ČINNOSTI 51

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Muzeum Sokolov, p.o. Karlovarského kraje Zámecká 1, Sokolov IČ: Statutární orgán: Ing. Michael Rund, ředitel Zřizovatel: Karlovarský kraj Karlovy Vary, Dvory, Závodní 353/88 Tel: , Fax: Web: Facebook: P ř e d m ě t č i n n o s t i : - shromažďování přírodnin a lidských výtvorů, včetně děl výtvarných umění, vytváření sbírek muzejní povahy - dokumentace, jejich odborná správa a evidence, trvalé uchovávání včetně konzervování, restaurování nebo preparování, zpracovávání včetně katalogizování - zpřístupňování veřejnosti ve stálých expozicích a výstavách - publikační a přednášková činnost a poskytováním badatelských služeb k jejich využívání pro vědecké účely EXPOZICE A POBOČKY Zámek Sokolov Zámecká 2, Sokolov tel: , , Muzeum Horní Slavkov Pluhova 211, Horní Slavkov tel: Hornické muzeum Krásno Cínová 408, Krásno tel: Štola č.1 Jáchymov Na Svornosti, Jáchymov tel: tel:

4 Nová expozice Samuela Fullera 99 3

5 HODNOCENÍ ROKU 2011 Pro rok 2011 bylo pro naše muzeum stanoveno několik základních priorit: 1) Zajištění běžného chodu muzea ředitel, ekonomické oddělení, správa majetku - splněno 2) Zajištění výstavního plánu, Muzejní noci a přednáškového cyklu - splněno 3) Projekt do Cíle 3 Krásno- historické odd. - úspěšně zakončeno 4) Projekt do Cíle 3 odd. Geopark - probíhá 5) Příprava projektu do ROP odd. Geopark, ředitel - po stránce formální bez závad, projekt nepostoupil dále na základě subjektivního bodového ohodnocení hodnotitelů. 6) Zajištění odhalení pamětní desky Samuela Fullera a vytvoření jeho miniexpozice a zajištění návštěvy prezidenta ČR Václava Klause- splněno 4 99

6 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2011 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Výstava obrazů Josefa Černého, výstava Slavné vily Karlovarského kraje Přednáškový cyklus, sčítání netopýrů důl Jeroným Přednáškový cyklus, výstava Sudetoněmecká sociální demokracie Výstava FOS, Tradiční akce - Velikonoční zvyky - malování vajec, odhalení pamětní desky F. Barocha důl Jeroným, výstava Granit Grenzenlos - Wunsiedel - SRN Výstava sběratelů kuriozit a výstava obrazů Mariny Richter, Noc kostelů Sokolov, Jáchymovské peklo - Jáchymov Prohlídky pro mateřské školky na sokolovském zámku, výstava Jiřího Laubendorfa Horní Slavkov, zahájení projektu Cíl 3 a Muzejní noc v Hornickém muzeu v Krásně Odhalení pamětní desky S. Fullera - sokolovský zámek, turistická sezóna turistická sezóna, Muzejní noc sokolovský zámek, výstava Slavkovská dráha muzeum H.Slavkov turistická sezóna, Slavnosti Slavkovské dráhy - Hornické muzeum Krásno, Setkání hornických měst Chodov, Montánní dny Weissenstadt - SRN, návštěva prezidenta ČR Václava Klause na sokolovském zámku Křtění knihy o F. Grussovi, přednáškový cyklus Křtění knihy o sv. Mikuláši na Krudumu, přednáškový cyklus, soutěž Horní Slavkov, výstava Pocta starým stromům Sokolovský advent, zdobení perníčků, vánoční výstava starých hraček, přednáškový cyklus 99 5

7 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA Muzeum bylo v Sokolově založeno již v roce 1934 místním muzejním spolkem s původním sídlem v budově na okraji Starého náměstí. Po 2. světové válce byly sbírky deponovány v budově dnešní Základní umělecké školy. Po opuštění zámku armádou bylo muzeum přemístěno do tohoto objektu. Část sbírek byla zlikvidována tehdejšími odborníky, část rozkradena a ta část, která měla větší štěstí, byla rozvezena do sousedních muzeí a na hrad Loket. Zámecké nosticovské sbírky měly podobný osud s tím, že vzhledem ke své hodnotě se alespoň některé zachránily v centrálních institucích či svozových depozitářích. V roce 1960 byla otevřena nová stálá expozice muzea pod názvem Muzeum hornického Sokolovska. Nejednalo se však o muzeum v pravém slova smyslu, ale pouze o výstavní sály se stálou expozicí. V roce 1982 bylo muzeum přeměněno na městské a od roku 1984 neslo statut muzea okresního. To už muzeum fungovalo jako plnohodnotná instituce s odbornými pracovníky, výzkumnou činností a prakticky téměř od nuly budovalo znovu svůj sbírkový fond. Dokonce se podařilo zachránit i některé už prakticky papírově neexistující sbírkové předměty z původního fondu muzea. Roku 1986 byla otevřena nová stálá muzejní expozice. V přelomovém roce 1989 je však stav organizace poměrně žalostný. Prakticky neexistují odpovídající depozitáře, odborná pracoviště jsou umístěna ve zcela nevyhovujících podmínkách a celkový kredit muzea, jako posledního okresního muzea zřízeného v tehdejším Československu za účelem prezentace výdobytků socialismu na Sokolovsku, také 6 99

8 není nejlepší. Po roce 1989 však nastává poměrně rychlý rozvoj, kdy se etablují odborná oddělení, získávají se nové a opravují se stávající objekty ve správě muzea a prudce narůstá sbírkový fond díky velmi intenzivní činnosti odborných pracovníků. Rovněž jsou budovány postupně nové depozitáře v Sokolově i v Krásně. Sbírkový fond tak získává odpovídající uložení a díky kvalitnímu odbornému zpracování i odpovídající úroveň. Organizace postupně získává odborný kredit u nás i v zahraničí. Podařilo se využít určité euforie po roce 1989 a získat řadu cenných přírůstků. V období let bylo sloučeno s okresní knihovnou a společně tvořily jednu organizaci Okresní muzeum a knihovnu Sokolov, která zajišťovala jak muzejní, tak knihovnické služby v regionu. V roce 1994 byla zprovozněna nová pobočka - Hornické muzeum Krásno a v roce 2001 ve spolupráci s městem Horní Slavkov druhá pobočka - Muzeum Horní Slavkov. V roce 1998 byla otevřena stálá expozice v hlavní budově v pobočce muzea v Krásně a podle finančních možností probíhaly postupně práce na vybudování hornického muzea v přírodě v areálu bývalého cínového dolu Vilém. 16. října 2004 byl slavnostně otevřen pro veřejnost celý areál dolu Vilém v Krásně včetně strojovny, těžní věže, trafostanice, ukázkové štoly a expozice důlní kolejové dopravy na rozchodech 450, 600 a 900 mm. K se muzeum opět osamostatňuje oddělením knihovny. Od přešla celá instituce pod zřizovací pravomoc Karlovarského kraje jako Krajské muzeum Sokolov. V roce 2004 bylo muzeum přejmenováno na Krajské muzeum Sokolov, příspěvková organizace. Na základě usnesení zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 66/03/05 ze dne byla zřízena administrativně třetí pobočka Hornický skanzen Barbora Jáchymov (Štola č.1.jáchymov). V roce 2006 se podařilo zajistit finanční prostředky na provedení první etapy prací (odvodnění nad štolou, oprava portálu, kompletní větrání atd.). V letech bylo Krajské muzeum Sokolov začleněno spolu s muzeem Cheb a Karlovy Vary do Krajského muzea Karlovarského kraje se sídlem v Chebu. Tento krok se ukázal jako chybný a od roku 2010 byla muzea opět osamostatněna. Muzeum je specializované na hornictví (těžba, úprava a zpracování rud, nerud a uhlí, geologie a mineralogie ložisek, hornické technologie apod.) a návazné výroby (hutnictví, výroba porcelánu a skla, chemické výroby minerální závody, cínařství apod.). Tyto základní obory jsou doplněny o historii a přírodu regionu, ekologii, život lidí, etnografii apod. Zvláštní kapitolou je dokumentace starých a památných stromů v České republice a montánních památek i geologických lokalit v Karlovarském kraji v kontextu České republiky a příhraničních oblastí Německa. (zdroj: Výroční zpráva Krajského muzea Sokolov 2006, aktualizováno) 99 7

9 POSLÁNÍ MUZEA Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje je významnou kulturní, sbírkotvornou, osvětovou a vědeckou institucí specializovanou na dokumentaci určujícího oboru života Sokolovska, tj. hornictví. Mimo tento hlavní obor zohledňuje ve své práci všechny historické i současné náležitosti dějin, přírody i dnešního života společnosti. Muzeum Sokolov plní funkci muzea ve smyslu ustanovení 10 odst. 6 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je zřízeno za účelem získávat, shromažďovat, ochraňovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně spravovat, zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti doklady vývoje přírody a společnosti, jimiž jsou přírodniny a lidské výtvory v podobě sbírek muzejní povahy jako součásti kulturního dědictví, umožňovat a zprostředkovat jejich veřejné užívání, zkoumat prostředí, z něhož jsou získávány a poskytovat služby pro výchovné, vzdělávací, studijní a vědecké účely, včetně doplňkových služeb odborné i široké veřejnosti. 8 99

10 Návštěva prezidenta ČR pana Václava Klause v Sokolově 99 9

11 EXPOZICE Sokolovský zámek Probíhaly přípravy na rozšíření expozice (Nosticovská expozice, vystavení obrazů Davida Friedmanna). V roce 2011 proběhlo v Muzeu Sokolov křtění několika významných publikací: v říjnu to byla kniha Vladimíra Prokopa o významném regionálním malíři Franzi Grussovi a v listopadu práce Jiřího Klsáka a Vladislava Podrackého shrnující výsledky archeologického průzkumu lokality kostela sv. Mikuláše pod Krudumem. V zimní zahradě sokolovského zámku proběhl úspěšný jarní a podzimní přednáškový cyklus. Také proběhlo 11 výstav. Návštěvnost vzrostla z 6453 návštěvníků v roce 2010 na 8464, kdy se kladně ukázal nárůst spolupráce se školami po zaměstnání pedagogicko - výchovné pracovnice od září Kromě zvýšené spolupráce se školami se naši pracovníci podíleli i na zajištění cyklu přednášek pro Univerzitu třetího věku. V červenci byla na zámku odhalena pamětní deska významného amerického režiséra Samuela Fullera v rámci MFF Karlovy Vary a v září proběhla návštěva prezidenta ČR Václava Klause s chotí. Krásno V letních měsících jsme pro zlepšení atraktivnosti prohlídky zaměstnali studentské průvodce. Od června do zde byl realizován projekt Hornické muzeum Krásno místo setkávání a poznávání, který byl spolufinancován evropskou unií z evropského fondu pro regionální rozvoj. Péčí Sokolovské uhelné, právní nástupce a.s. byly natřeny volně stojící exponáty. Návštěvnost vzrostla z loňských 3109 návštěvníků na Horní Slavkov V roce 2011 proběhlo 5 výstav, z nichž nejúspěšnější byla výstava Slavkovská dráha. Díky tomu narostla návštěvnost z loňských 1619 návštěvníků na Jáchymov Zlepšila se spolupráce s městem Jáchymov - s jáchymovským infocentrem. Návštěvnost se oproti loňskému roku mírně snížila. (5177 návštěvníků 2011 a 5444 návštěvníků 2010) Jeroným V letošním roce zde proběhly práce za 1,4 mil. Kč z dotace Ministerstva průmyslu a obchodu

12 1. AKVIZICE AKVIZICE PRO SBÍRKU MUZEA SOKOLOV V ROCE Soupis realizo va n ýc h n á k u p ů p r o S b í r k u M u z e a S o ko lo v Číslo Předmět Nákup od Cena Zařazení Vrtačka ruční Václav Němec, Habartov 500,- Kč podsbírka 10 Historická H Kulomet M 53 Naše vojsko, Praha ,- Kč podsbírka 10 Historická H Samopal vz. 58 sklop. pažba Naše vojsko, Praha 1999,- Kč podsbírka 10 Historická H Sumka + 4 ks zásobníků Naše vojsko, Praha 449,- Kč podsbírka 10 Historická H Samopal MPPS Špagin Naše vojsko, Praha 5 600,- Kč podsbírka 10 Historická H Samopal vz. 26, sklop. pažba Naše vojsko, Praha 2 350,- Kč podsbírka 10 Historická H Kulomet ZB 30/37 Naše vojsko, Praha ,- Kč podsbírka 10 Historická H Uniforma armády ČR Mgr. Jan Haas, Praha ,- Kč podsbírka 10 Historická H 4565/ Máselnice Vladimír Bláha, Vintířov 500,- Kč podsbírka 10 Historická H Formy na bábovku Vladimír Bláha, Vintířov 500,- Kč podsbírka 10 Historická H 4567, H Psací stroj Continental Vladimír Bláha, Vintířov 500,- Kč podsbírka 10 Historická H Sada na mytí Vladimír Bláha, Vintířov 500,- Kč podsbírka 10 Historická H 4570, H Kamna litinová, smaltovaná Jarmila Svobodová, Jesen. u Prahy ,- Kč podsbírka 10 Historická H 4585 Nákupy do sbírky Muzea Sokolov byly realizovány v celkové hodnotě ,- Kč 1 11

13 1.2. Da r y - s b ě r y Číslo Předmět Předchozí vlastník Zařazení Medaile Zasloužilý bojovník proti fašismu Ing. Rudolf Tyller, Sokolov podsbírka 10 - Historická H Medaile Vzorný pracovník Ing. Rudolf Tyller, Sokolov podsbírka 10 - Historická H Odznak zasloužilý zlepšovatel Ing. Rudolf Tyller, Sokolov podsbírka 10 - Historická H Plaketa Vzorný pracovník Ing. Rudolf Tyller, Sokolov podsbírka 10 - Historická H Odznak Vzorný absolvovent SOU Ing. Rudolf Tyller, Sokolov podsbírka 10 - Historická H 4529/ Odznak Vzorný prac. Palivového komb. Ing. Rudolf Tyller, Sokolov podsbírka 10 - Historická H 4530/ Odznak čestný - Svazarm Ing. Rudolf Tyller, Sokolov podsbírka 10 - Historická H Konvice porcelánová, kávová vlastní sběr podsbírka 10 - Historická H Kahan porcelánový vlastní sběr podsbírka 10 - Historická H Šálek ČSPB vlastní sběr podsbírka 10 - Historická H Korbel skleněný s cínovým víkem Jiří Beran, Sokolov podsbírka 10 - Historická H Magnetofon vlastní sběr podsbírka 10 - Historická H Radiopřijímač Pavel Holec, Sokolov podsbírka 10 - Historická H Korbel skleněný s cínovým víkem vlastní sběr podsbírka 10 - Historická H Pas cestovní Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Legitimace Svaz české mládeže Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H

14 Legitimace SČSP Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Průkazka SČSP Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Průkazka SČSP Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Průkazka ROH Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Průkazka ROH vlastní sběr podsbírka 10 - Historická H Průkaz pracovní Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Průkaz KSČ Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Průkaz KSČ Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Průkaz ROH Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Průkaz ROH Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Průkaz na slevu Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Nočník porcelánový vlastní sběr podsbírka 10 - Historická H Hrnec na mléko Anna Vaicová, Sokolov podsbírka 10 - Historická H Formička na puding Anna Vaicová, Sokolov podsbírka 10 - Historická H 4555/ Fotoaparát digitální vlastní sběr podsbírka 10 - Historická H Průkaz SČSP Rudolf Kříž, Chlum sv. Maří podsbírka 10 - Historická H Obraz Lobezský potok Josef Černý, Plzeň podsbírka 10 - Historická H Švancara s topůrkem Město Chodov podsbírka 10 - Historická H Švancara - biskvit Město Chodov podsbírka 10 - Historická H

15 Socha sv. Barbory Věznice Horní Slavkov podsbírka 10 - Historická H Kanystr vojenský Jiří Rohan, Sokolov podsbírka 10 - Historická H Talíř porcelánový, Důl Marie Ing. Jaroslav Jiskra podsbírka 10 - Historická H Popelník porcelánový Ing. Michael Rund, Sokolov podsbírka 10 - Historická H Obrazy starý Sokolov, akvarel manželé Součkovi, Zdice podsbírka 10 - Historická H 4578 H Radiopřijímač Robotron vlastní sběr podsbírka 10 - Historická H Televizor přenosný Tesla Pluto vlastní sběr podsbírka 10 - Historická H Interferometr vlastní sběr podsbírka 10 - Historická H Buldozer Dozer DET 250 Sokolovská uhelná, právní nástupce a.s. podsbírka 10 - Historická H

16 Výstava Hornictví na Sokolovsku 99 15

17 2. SBÍRKY 2.1. RESTAUROVÁNÍ V roce 2011 nebylo zadáváno KONZERVACE V depozitářích Muzea Sokolov a expozici byly prováděny pravidelné kontroly depozitárního režimu: v historických depozitářích 1x měsíčně a dále dle aktuální potřeby. (Beran, Klier) Konzervační zásahy pro potřeby výstav V Muzeu Sokolov není konzervátor ani konzervátorské pracoviště, prováděny jsou pouze drobné zásahy: 1. Údržba a konzervace sbírkových předmětů vystavených v expozici Hornického muzea Krásno - v roce 2011 se podařilo získat od Sokolovské uhelné a.s. právní nástupce sponzorský dar ve formě zajištění ošetření a nového nátěru části vystavených důlních vozíků o rozchodu 450, 600 a 900 mm. 2. Údržba a konzervace exponátů ve štole č.1 Jáchymov. (Klier, Loskot) Konzervační zásahy v podsbírkách h i s to r i e Základní očištění předmětů v depozitáři. (Beran) P ř í r o d o v ě d a : p o d s b í r k a b ota n i k a : V průběhu roku 2011 byly opakovaně vymrazovány všechny sbírkové kusy botanické sbírky vyšších rostlin (5354 ks), protože bylo nezbytné dokonale vyhubit hmyzí škůdce (potemníci zřejmě r. Tribolium). U té části sbírek, kde byly v r nalezeny hmyzem poškozené části, byla znovu provedena masivní dezinfekce insekticidem Invet. Sbírky byly ponechány v těsně uzavíratelných umělohmotných obalech v zakonzervovaném stavu a odděleny od nově zpracovávaných botanických exsikátů, které budou připisovány do sbírkového fondu v r. 2012, až bude zřejmé, že nehrozí vzájemná kontaminace hmyzem. Minimální provoz v depozitáři byl nezbytný pro zajištění vysoké účinnosti dezinfekce. Z provozních a finančních důvodů bylo upuštěno od razantní dezinfekce plynem. K normálnímu provozu se herbáře vrátí po odborné revizi v roce p o d s b í r k a e n to m o lo g i e : Pravidelné ošetření insekticidem (Invet) aplikovaným na lisované dřevěné tablety, které jsou umístěny v uzavřených krabicích. (Michálek, Uhlík) 2.3. Inventarizace H i s to r i c k á p o d s b í r k a : V roce 2011 byla rovněž provedena průběžná inventarizace sbírek zapsaných v centrální evidenci sbírek pod číslem 16 2

18 MSO/ / Inventarizováno 600 inventárních čísel: H 2101/1 H 2700/2, což představuje 1371 kusů, tj. 17,44 % z celkového stavu podsbírky k (Beran, Beranová, Rund) P ř í r o d o v ě d n á : Inventarizováno bylo: 558 inventárních čísel (B1611/0 B1867/0 a B2020/0 2320/0) podsbírky botanika, což odpovídá 10,4% celkového stavu podsbírky k inventárních čísel (L201/0 L260/0) podsbírky lišejníky, což je 9,9% celkového stavu podsbírky k inventárních čísel (E180/1 E205/15) podsbírky entomologie, což je 6,2% celkového stavu podsbírky k inventárních čísel (G1001/0 G1600/0) podsbírky mineralogie, tj. 10,65 % z celkového stavu podsbírky k (Michálek, Uhlík, Kuncová, Pospíšilová) 2.4. Centrální evidence sbírek (CES) - sbírka MSO/ / Změny v přírodovědných a historických podsbírkách byly zpracovány v programu CESík a zaslány na MK do Centrální evidence sbírek. 2 17

19 3. ODBORNÁ ČINNOST A AKCE MUZEA PRO VEŘEJNOST Odborná činnost a akce muzea pro veřejnost zajišťované s finanční grantovou podporou: M ě s to S o ko lo v: 1. Přednáškový cyklus 2. Sokolovský advent 3. Muzejní noc 4. Malování velikonočních kraslic 5. Zdobení vánočních perníčků E v r o p s k á u n i e f o n d p r o r e g i o n á l n í r o z v o j : 1. Hornické muzeum Krásno místo setkávání a poznávání 2. Česko-bavorský geopark přírodní dědictví jako šance pro region výstava Geopark a Hornictví OSTATNÍ SPOLEČENSKOVĚDNÍ OBORY: V oblasti společenskovědní plnili pracovníci odborného oddělení úkoly plynoucí z dlouhodobého plánu odborné činnosti: 3.1. HISTORICKÉ ODDĚLENÍ Mgr. Romana Beranová: 1. Historie hornictví na Sokolovsku, historie města Krásno Dokončení příprav a realizace výstav v Hornickém muzeu Krásno a v obci Bischofsgrün v rámci projektu Hornické muzeum Krásno místo setkávání a poznávání. 2. Historie města Sokolov Odborná práce na přípravě textů do publikace Sokolov Jiří Beran: 1.Historie hornictví na Sokolovsku Dlouhodobé studium nosného tématu získané poznatky jsou využívány při doplňování stávajících expozic, eventuelně při vytváření nových. 2. Druhá světová válka na Sokolovsku 18 3

20 3.2. PŘÍRODOVĚDNÉ PRACOVIŠTĚ SOKOLOV RNDr. Jaroslav Michálek, Ing.Petr Uhlík - Dokumentace a sběry v regionu (botanika, lišejníky), z oblasti Krušných hor Kraslicko, Nejdecko (část využita jako podklady pro tématické vycházky a přednášky) a Slavkovského lesa. - Dokumentace starých a památných stromů Karlovarského kraje (zpracováno v článcích pro Arniku) a Českého lesa (příprava publikace Významné stromy Tachovska spolu s ing. M. Tréglerem). - Dokumentace starých a památných stromů Královéhradeckého kraje (s MUDr. Vladimírem Lepšem) příprava publikace pro tamní KrÚ (RNDr. Jaroslav Michálek) - Lichenologický průzkum rudných hald na Tisovci ve spolupráci s pracovníky Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a BÚ AVČR. Publikační výstupy - viz dále. (Ing. Petr Uhlík). - Odborný posudek na dřevomorkou poškozený trám v půdním prostoru sokolovského zámku (RNDr. Jaroslav Michálek) - Spolupráce na projektu na zachování vzácných rostlin bezlesého prostředí v Čechách a Sasku (Cíl 3) nositel projektu je Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. - Spolupráce na filmové projekcí Naučného centra řeky Ohře na statku Bernard v Královském Poříčí problematika invazivních rostlin (s režisérem B. Ludvíkem) Spolupráce s jinými institucemi (výběr): - Nadace Partnerství - účast v porotě pro výběr finalistů v anketě Strom roku ČR ( , RNDr. J. Michálek) - MěÚ Kraslice spolupráce při organizaci jarní vycházky ( ), podzimní exkurze k semináři Chaloupecké údolí u Přebuzi: lidé, dějiny, hornictví, příroda ( ) - Občanské sdružení JON trvalá spolupráce, odborné konzultace (RNDr. J. Michálek) - BÚ AVČR Průhonice, katedra botaniky Př. fakulty UK trvalá spolupráce - AOPK ČR Praha a AOPK ČR Karlovy Vary trvalá spolupráce - MěÚ Mariánské Lázně trvalá spolupráce s odborem ŽP - Mezinárodní dobrovolnická akademie na Hartenberku 3 19

21 3.3. ÚSEK JÁCHYMOV, KRÁSNO Loskot Jiří Štola č.1 Jáchymov zajištění provozu, příprava rozšíření. Klier Rudolf Hornické muzeum Krásno zajištění provozu 3.4. GEOPARK Bc. Jiří Loskot, Věra Plesníková 1. Projekt Informační tabule v rámci projektu ČBG monitoring, zajištění oprav a údržby. 2. Zajištění a organizace pravidelných pracovních setkání nad zajištěním úkolů Geoparku Egeria a KÚ KK. 3. Spolupráce se zhotovitelem žádosti na kompletaci žádosti do Regionálního operačního programu. 4. Zajišťování další spolupráce s v rámci ČBG. 5. Získání dotace v rámci OP Cíl 3 pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko pro propagaci území ČBG. 6. Realizace projektu financovaného z Cíle 3 a Ministerstva životního prostředí. Organizace výběrových řízení, zhotovení monitorovacích zpráv, organizace kontrolních dní. 7. Zhotovení nových webových stránek na doméně 8. Organizace společné výstavy Česko-bavorského geoparku v Muzeu Sokolov. 9. Účast na výjezdních zasedání Rady národních geoparků. 10. Spolupráce na přípravě a realizaci muzejních akcí (Muzejní noc, Sokolovský advent, výstavy, vernisáže, přednášky.) 11. Realizace projektu financovaného z dotací z MPO na dalším zpřístupnění dolu Jeroným. 12. Spolupráce s firmou zajišťující realizační práce v Jeronýmu v rámci projektu Náprava škod způsobených dobýváním cínu na ložisku Čistá Jeroným Dolu Jeroným v k. ú. Čistá u Rovné okres Sokolov, financované z MPO za spoluúčasti Karlovarského kraje. 20 3

22 Měření na dole Jeroným 99 21

23 4. PREZENTAČNÍ ČINNOST V roce 2011 jsme realizovali několik velkých akcí výstavy v rámci projektu Hornické muzeum Krásno místo setkávání a poznávání, výstavy Česko bavorský geopark a Hornictví na Sokolovsku, Muzejní noc, již tradiční akce na Velikonoce a v předvánočním čase- Sokolovský advent. K velice atraktivním akcím patřila vedle již zmiňovaných Vánoční výstava hraček, která probíhala ve dnech a výstava Klubu sběratelů kuriozit ve dnech VÝSTAVY V MUZEU SOKOLOV V l a s t n í au to r s k é v ý s tav y Rudné a uhelné hornictví pobočka Krásno Autor námětu a scénáře: Romana Beranová, Jiří Beran Kurátor výstavy: Romana Beranová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 120 osob Program na vernisáži: Vystoupení ZUŠ Doba trvání: do Město Krásno pobočka Krásno Autor námětu a scénáře: Romana Beranová Kurátor výstavy: Romana Beranová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Hornictví na Sokolovsku Autor námětu a scénáře: Romana Beranová Kurátor výstavy: Jiří Beran Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 255 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 1341 osob Geopark Autor námětu a scénáře: Jiří Loskot Kurátor výstavy: Jiří Loskot Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 255 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 1833 osob 22 4

24 Vladimír Lepš: Pocta starým stromům Autor námětu a scénáře: RNDr.Jaroslav Michálek, Vladimír Lepš Kurátor výstavy: RNDr. Jaroslav Michálek Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 93 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 813 osob Tajemné pouště (Pod)Krušnohoří pobočka Horní Slavkov Autor námětu a scénáře: Ing. Petr Uhlík Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Doba trvání: Návštěvnost: 330 osob P Ř E V Z AT É V Ý S TAV Y: Kresba, kvaš, akvarel Autor výstavy: Josef Černý Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 121 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 349 osob Německá sociální demokracie Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 107 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 244 osob Klub sběratelů kuriozit Autor výstavy: Klub sběratelů kuriozit Sokolov Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 92 osob Doba trvání: do Návštěvnost : 1299 osob Pod modrým nebem Autor výstavy: o.s. Blueland Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Doba trvání: Návštěvnost: 244 osob 4 23

25 Slavné vily Karlovarského kraje Autor výstavy: FOIBOS BOOKS s.r.o. Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Doba trvání: Návštěvnost: 456 osob za rok Fotografické setkání Autor výstavy: FOS Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov, FOS Vernisáž: Účast na vernisáži: 122 osob Doba trvání: Návštěvnost: 393 osob Vzpomínka na Antverpy Autor výstavy: Marina Richter Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 40 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 203 osob Vánoční výstava hraček Autor výstavy: manželé Počepičtí, Loket Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov, manželé Počepičtí Vernisáž: Účast na vernisáži: 137 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 1272 osob za rok Veselé malování- pobočka Horní Slavkov: Autor výstavy: ZUŠ Horní Slavkov Kurátor výstavy: Helena Láchová, ZUŠ Horní Slavkov Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 76 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 223 osob Jak to vidím - pobočka Horní Slavkov: Autor výstavy: Jiří Laubendorf Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 83 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 317 osob 24 4

26 Slavkovská dráha pobočka Horní Slavkov: Autor výstavy: Klub M Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Vernisáž: Účast na vernisáži: 47 osob Doba trvání: do Návštěvnost: 604 osob Sorela- pobočka Horní Slavkov: Autor výstavy: Dům kultury Ostrov, p.o. města Ostrov Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: Helena Láchová Doba trvání: Návštěvnost: 209 osob Vánoční anděl -pobočka Horní Slavkov: Kurátor výstavy: Helena Láchová Instalace: Helena Láchová Doba trvání: Návštěvnost: 309 osob 4.2. V Ý S TAV Y M I M O M U Z E U M S O KO LO V Hornické muzeum Krásno a Město Krásno (v rámci projektu Hornické muzeum Krásno místo setkávání a poznávání) Autor výstavy: Romana Beranová Kurátor výstavy: Romana Beranová Instalace: pracovníci Muzea Sokolov Doba trvání: Místo: Informační centrum obce Bischofsgrün Ohře - řeka pozoruhodná Místo: Krajská knihovna Karlovy Vary Termín: Kouzlo starých stromů Sokolovska Místo: Základní škola Kraslice Termín:

27 4.3. PUBLIKAČNÍ ČINNOST V letních měsících se podařilo vydat letáky pro pobočku Štola č. 1 Jáchymov a v rámci projektu Hornické muzeum Krásno místo setkávání a poznávání leták informující o Hornickém muzeu Krásno, městě Krásno a obci Bischofsgrün. Podklady pro oba letáky připravila R. Beranová. Halda J. & Uhlík P. (2011): Lišejníky rudných hald na Tisovci u Kraslic. In Hejkal et al.[eds.]: Příroda Kraslicka 3. Přírodovědný sborník Kraslicka. Nakladatelství Jan Farkač, Praha, p. Hejkal J., Michálek J., Prokop V., Rakovič M., Rojík P. [eds] (2011): Příroda Kraslicka 3. Přírodovědný sborník Kraslicka. Nakladatelství Jan Farkač, Praha, 155 p. Hrušková M. & Michálek J. (2011): Pozoruhodné stromy. Euromedia Group, k. s. - Knižní klub, 168 p. Michálek J. (2011): Návrh na vyhlášení památného stromu Buk nad Sylvárovem. - Ms., sine pag. [4 p.], 10 photo color. [Posudek a návrh na vyhlášení dvou památných stromů nad Sylvárovem; depon. in: Archiv přírodovědného oddělení Muzea Sokolov] Michálek J. (2011): Nově vyhlášené stromy v Karlovarském kraji. - Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje, ZO ČSOP Kladská, Mariánské Lázně, 2/2010: 26-30, 5 photo color. Michálek J. (2011): Památné stromy v Karlovarském kraji vyhlášené v roce Arnika, přírodou a historií Karlovarského kraje, ZO ČSOP Kladská, Mariánské Lázně, 2/2011: 30-34, 6 photo color. Michálek J. (2011): Pocta starým stromům Sokolovska v kresbách Vladimíra Lepše. Sokolovsko 3/3:12-4, 5 fig. Uhlík P. & Rojík P. (2011): Habartovské sluňáky. - Arnika 1/2011, ZO ČSOP Kladská, p.28 Beranová, R., Bružeňák, Vl., Kavková H.: Sokolov-Falkenau , Sokolov 2011 Muzeum Sokolov Výroční zpráva Muzea Sokolov, příspěvkové organizace Karlovarského kraje za rok 2010, Sokolov 2010, ISBN Prokop V. : Franz Gruss, opomenutý umělec Kraslicka, Sokolov 2011 nákladem vlastním ve spolupráci s Muzeem Sokolov, ISBN

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 1 Poslání a východiska muzea (místo muzea ve společnosti a vize dalšího rozvoje stanovením vlastních cílů) Poslání

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Hodnocení hlavní činnosti 5 II.1. Vymezení hlavní činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji

Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Analýza a návrh dotvoření systému EVVO (ekologické/environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty) v Královéhradeckém kraji Pro Královéhradecký kraj zpracovalo Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA KVĚTEN 2008 Českobratrská ulice byla předána řidičům Po téměř dvou letech byly ukončeny práce na rekonstrukci jedné z nejrušnějších dopravních tepen v centru Ostravy ulici Českobratrské.

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU...

OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... OBSAH 1. SOUHRNNÉ VYHODNOCENÍ... 2 2. SLUŽBY UŽIVATELŮM... 8 3. SLUŽBY KNIHOVNÁM... 10 4. DOPLŇOVÁNÍ, UCHOVÁVÁNÍ A OCHRANA KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.1. AKVIZICE KNIHOVNÍHO FONDU... 11 4.2. REVIZE, OBSAHOVÁ

Více

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009 ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová PODZIM 2009 OBSAH ZPRÁVY: 1) ÚVOD 2) VÝCHOZÍ DOKUMENTY S CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ 3) VYHODNOCENÍ

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS

1-2 2005. Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech. Místní kultura vstoupila do 15. ročníku. V Hradci Králové zakládají OPS Měsíčník pro kulturní život v místech a regionech 1-2 2005 Místní kultura vstoupila do 15. ročníku V Hradci Králové zakládají OPS Knihovna ve Vsetíně jako multikulturní zařízení Malá sonda do kultury Jihomoravského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOMORAVSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ

Více