Výroční zpráva Centrum pro komunitní práci západní Čechy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014. Centrum pro komunitní práci západní Čechy"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014 Centrum pro komunitní práci západní Čechy

2 Obsah Úvodní slovo ředitele... 3 Představení CpKP... 4 Místní udržitelný rozvoj (MUR)... 5 Program Podpora sociální integrace (PSI)... 7 Výchova k občanství (VKO) Výchova k občanství (VKO) Přehled všech realizovaných projektů Poděkování Finanční zpráva

3 Úvodní slovo ředitele Na konci roku 2013 jsme předpokládali, že se ani v roce 2014 nebudeme nudit a tento předpoklad se vyplnil. Práce bylo opravdu hodně a doufáme, že se s námi nenudili ani ti, kteří se s ní během roku setkali. Jednalo se o účastníky setkání v Mariánských Lázních a ve Stodě, kteří přišli debatovat o pozitivních i negativních stránkách života ve městě účastníky setkání, na kterém byl představen záměr obnovy Lochotínského parku v Plzni, na který bezprostředně navázala realizace této obnovy účastníky setkání s kandidáty na starosty v čtyřech vybraných plzeňských obvodech, které proběhly před podzimními komunálními volbami žáky sedmi základních a středních škol z Plzně, kteří se zúčastnili třetího ročníku projektu Kreativní demokratická škola, ve kterém navrhovali potřebné úpravy jimi zvolených veřejných prostranství žáky ZŠ Dobřany, Chotěšov a Černošín, kteří se zapojili do mapování a prezentace historie svých měst a seznámili se tak s osudem krajiny a sídel v tzv. sudetských oblastech 70 účastníků semináře Romská problematika zkušenosti z Čech a Slovenska Více než 200 zaměstnanců čtyř poskytovatelů sociálních služeb z Plzeňského kraje, kteří se účastnili vzdělávacích seminářů a odborných stáží a mnoho dalších jedinců i organizací. Těm všem bychom chtěli poděkovat za aktivní přístup a zájem o dění v jejich okolí a doufáme, že jim naše práce pomohla získat zajímavé informace či umožnila i ve složitých otázkách najít společnou řeč a společně navrhnout potřebná řešení. Jan Martínek, ředitel místního zastoupení 3

4 Představení CpKP Centrum pro komunitní práci západní Čechy je nezisková organizace působící v Plzni a Plzeňském kraji od roku Naši práci dělíme do několika programů: Místní udržitelný rozvoj (MUR), Podpora sociální integrace (PSI) a Výchova k občanství (VkO). Pracovníci CpKP Mgr. Jan Martínek, ředitel CpKP ZČ Mgr. Tomáš Svoboda Daniel León Mgr. Tereza Pelclová Pavla Dusíková Jindrová, MSc Bc. Ondřej Starý Mgr. Iva Gracová Ing. Tereza Eberlová Mgr. Olga Mourková Šárka Fremrová Mgr. Marie Kubalíková Ing. Gabriela Šindlerová Mgr. Petr Pelcl Mgr. Ida Kaiserova, PhD. 4

5 Následují výčty programů a jejich pod-projektů, na kterých jsme v roce 2014 nejvíce pracovali. Místní udržitelný rozvoj (MUR) Udržitelný rozvoj je možný pouze za předpokladu, že do snahy přinést změnu se zapojí většina obyvatel. Proto realizujeme aktivity, které otevírají plánovací a rozhodovací procesy a vytváří možnosti, jak konkrétní rozhodnutí či plán ovlivnit. Zapojení veřejnosti do rozvoje obcí a regionů považujeme za jeden ze základních pilířů demokratické společnosti. Z tohoto důvodu pomáháme městům, obcím, mikroregionům, místním akčním skupinám i krajům při tvorbě jejich strategických i rozvojových dokumentů a při práci na těchto dokumentech vytváříme co nejširší prostor pro diskuzi s veřejností o rozvoji jejich obcí i regionů. Asistujeme při přípravě místních rozvojových projektů a aktivit zaměřených na znevýhodněné skupiny obyvatel. Pracujeme ve vzájemné spolupráci s místními partnery (veřejnou správou, podnikateli a NNO), což umožňuje co nejvíce přizpůsobit aktivity místním podmínkám. Spolupracujeme také v přeshraničních projektech s německými partnery s cílem podpořit rozvoj příhraničních oblastí se zapojením lidí, kteří zde žijí. Principy udržitelného rozvoje propagujeme jak prostřednictvím publikační činnosti, tak realizací vzdělávacích akcí. Plzeň město (politické) kultury Pouze malá část obyvatel se může stát zastupiteli či poslanci, ale každý se může aktivně podílet na změně ve svém sousedství či komunitě. Pokud pro to dostane alespoň malý prostor. Dvouletým projektem Plzeň město (politické) kultury chceme podpořit účast občanů v širším spektru rozhodnutí a postupně směřovat k zavedení prvků participativní demokracie do běžné rozhodovací/plánovací praxe v Plzni. Začali jsme uspořádáním série nadstranický fór kandidátů na starosty vybraných městských obvodů a dvěma tematickými diskuzemi kandidátů do zastupitelstva města. S kandidáty na starosty všech politických stran mohli přijít diskutovat občané městského obvodu: Lochotín, Slovany, Lhota a Černice. Se Společností Tady a Teď jsme se ptali kandidátů do zastupitelstva města, zda Bude Plzeň městem chudoby 2015? a pro síťování názorů všech lokálních politických stran na budoucnost kultury v Plzni jsme uspořádali fórum Rokem 2015 to nekončí?! ve spolupráci s platformou Za Plzeň kulturní. Záznamy všech diskuzí jsme zveřejnili na stránkách a pro sdílení dalších informací, a to nejen o politické kultuře v Plzni, založili facebookovou stránku Rozhoduj o Plzni. 5

6 Další rovinou projektu je sdílení a výměna zkušeností s partnerskou organizaci Ideas Bank Foundation z Osla, která působí v oblasti občanské participace v Severských zemí. V rámci spolupráce jsme v listopadu s její ředitelkou Kirsten Paaby uspořádali odborný seminář k metodám a praxi zapojování veřejnosti v Norsku. Další výměnu zkušeností plánujeme příští rok studijní cestou do Osla. Otevřený úřad - Horažďovice V rámci rozsáhlého projektu Městský úřad Horažďovice Profesionalita s lidskou tváří financovaného z Evropského sociálního fondu (OPLZZ) zaměřeného na zlepšení výkonnosti, kvality a efektivity služeb úřadu, jsme realizovali aktivity související s komunikací a otevřeností úřadu vůči občanům. Ve spolupráci s klíčovými pracovníky městského úřadu jsme prováděli průzkumy spokojenosti zaměstnanců úřadu, rozpočtových a příspěvkových organizací, zastupitelů a v neposlední řadě občanů města. Dále budeme zpracovávat Standardy zákaznické organizace pracovníků městského úřadu a Standardy komunikace městského úřadu s médii. 6

7 Program Podpora sociální integrace (PSI) Program Podpora sociální integrace je zaměřen na vytváření prostředí, které není lhostejné k občanům v nepříznivých sociálních situacích a podporuje rozvoj a zefektivňování služeb pro tyto občany. Projekty v programu jsou zaměřeny na podporu obcí, kraje, poskytovatelů sociálních služeb a dalších organizací v jejich činnostech směřovaných k občanům v tíživých situacích. Zaměřujeme se zejména na komunitní plánování sociálních služeb, které zavádíme a aktualizujeme pro obce a mikroregiony v Plzeňském kraji již od roku V rámci komunitního plánování zapojujeme místní odborníky na sociální a související služby, uživatele služeb, zástupce obcí a měst a zájemce z řad široké veřejnosti do diskuzí na téma, jaké sociální a související služby místním občanům chybí. Mapujeme potřeby občanů, kteří se ocitli v tíživých sociálních situacích, a zkoumáme další nedostatky v poskytování potřebných služeb, např. v předávání informací, ve spolupráci místních organizací apod. Na základě těchto zjištění pak společně diskutujeme o možnostech řešení, navrhujeme konkrétní kroky, jejichž realizace přispěje ke zlepšení služeb potřebným občanům. Po všech diskuzích a jednáních sepíšeme výstupy do dokumentu nazvaného Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který je poté projednán orgány města. V případě jeho schválení se stává závazným dokumentem určujícím sociální politiku daného regionu. Komunitní plánování sociálních služeb V roce 2014 byla ukončena 2. etapa komunitního plánování sociálních služeb na Klatovsku a rovněž bylo ukončeno plánování rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Touškovsko. Pro obě sledované oblasti byly zpracovány komunitní plány sociálních služeb a služeb návazných (pro Klatovsko na období a pro Touškovsko na období ). V komunitním plánu pro Klatovsko je pozornost zaměřena například na zajištění služeb osobní asistence pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiny, dále na rozvoj sociálně aktivizační služby a zajištění služby mediace a krizové intervence pro rodiny s dětmi v sociálně nepříznivých situacích či provozování zařízení pro předškolní vzdělávání dětí z těchto rodin. Uskutečněná jednání také potvrdila potřebu rozvoje služeb či aktivit pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Dalším důležitým tématem je provozování domova se zvláštním režimem v Klatovech, odstraňování stavebních bariér či zajištění činnosti ambulantního sociálního pracovníka v rámci podporovaného bydlení. 7

8 V Mikroregionu Touškovsko se například potvrdila potřeba provádění prevence rizikového chování dětí a mládeže, poskytování domácí ošetřovatelské péče a další rozvoj pečovatelské služby v regionu. Pro Klatovsko byl aktualizován Průvodce sociálními a doprovodnými službami, pro Mikroregion Touškovsko byl zpracován nový Přehled poskytovatelů sociálních služeb a služeb návazných. Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb ( ) Předmětem projektu, na kterém spolupracuje CpKP západní Čechy a CpKP jižní Čechy, je zajištění odborného vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách poskytovatelů sociálních služeb Domovy pro seniory, Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a Denní a týdenní stacionáře ve venkovských oblastech Jihočeského a Plzeňského kraje. V Plzeňském kraji jsou do projektu zapojeny následující organizace: Centrum sociálních služeb Domažlice a Centrum sociálních služeb Tachov, DOZP Bystřice a Sociální služby města Sušice. Na odborné vzdělávání v kurzech akreditovaných MPSV bezprostředně navazuje odborná stáž u některé ze zapojených organizací. Díky tomuto přístupu je možné informace získané v odborném kurzu bezprostředně doplnit zkušenostmi z praxe u daného poskytovatele. Seminář Romská problematika zkušenosti z Čech a Slovenska Na žádost Krajského úřadu Plzeňského kraje jsme organizovali seminář věnující se romské problematice, který by měl být prvním v řadě dalších setkání v rámci předpokládaného přednáškového cyklu věnovanému tomuto tématu. Během programu zazněly příspěvky o historii, kultuře i současné marginalizaci a integraci Romů. Rovněž byla popsána současná situace Romů na Slovensku v kontextu pozitivních příkladů. Nedílnou součástí semináře byly příspěvky o praktických zkušenostech z Karlovarského kraje. Konkrétně šlo o popis zkušeností organizace Český západ, o. p. s. z práce v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku. Dále byly představeny praktické zkušenosti s tzv. inkluzivním modelem vzdělávání na ZŠ Marie Curie-Sklodowské v Jáchymově, kdy jsou všechny děti vzdělávány v tzv. hlavním vzdělávacím proudu, tedy všechny pohromadě za současné individuální podpory každému z nich podle jeho individuálních potřeb a potenciálu. Tím je možno předcházet reprodukci a vzniku sociálního znevýhodnění, ale i dalším nežádoucím společenským jevům. Od účastníků semináře byly shromážděny podněty pro další možné 8

9 workshopy k této problematice (např. předškolní výchova dětí, zadluženost atd.). Prezentace, které na semináři zazněly, jsou k dispozici na webových stránkách CpKP. 9

10 Výchova k občanství (VKO) Pokud usilujeme o to, aby lidé nebyli lhostejní k dění ve společnosti, uznávali demokratické hodnoty, chovali se zodpovědně k životnímu prostředí a celkově přispívali k rozvoji občanské společnosti. Není vhodnější příležitost než začlenění těchto témat do výuky na školách. Proto nabízíme výchovněvzdělávací aktivity, které rozvíjejí kritické myšlení žáků, jejich komunikační a prezentační dovednosti, učí je respektovat názory druhých a zároveň vhodně formulovat argumenty vlastní. Naše projekty se dále zaměřují na zapojení škol do života místní komunity a posílení vztahu žáků k místu, kde žijí a studují. K tomu využíváme zážitkovou pedagogiku žáci se vzdělávají vlastním prožitkem. Pedagogům poskytujeme poradenství a metodické materiály k obohacení průřezových témat Výchova demokratického občana a Environmentální výchova. Kreativní demokratická škola v Plzni II. a III. Program využívá metodiky a zkušenosti z původního programu Kreativní demokratická škola, který zpracovalo Centrum pro komunitní práci západní Čechy společně s Gemini, o.s. a probíhá v Plzni již třetím rokem. Druhého ročníku Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor se ve školním roce 2013/14 zúčastnilo deset týmů ze sedmi plzeňských základních a středních škol. Žáci na projektech pracovali v týmu, ve kterém demokraticky činili jednotlivá rozhodnutí. Jejich úkolem bylo rozpracovat řešení problému ve veřejném prostoru co možná nejpodrobněji. Za tímto účelem navštěvovali úřady a vlastníky pozemků, oslovovali odborníky a zvali koordinátory programu a architekty na konzultace. Svou činnost také projednávali s veřejností, např. s obyvateli dané čtvrti. Týmy hodně dbaly na vizuální stránku svých projektů, díky tomu vzniklo několik poutavých videí či trojrozměrných modelů. Výsledek žáci prezentovali na závěrečné konferenci před plným sálem a odbornou porotou. Uveďme zde některé příklady žákovských projektů z ročníku 2013/2014: oživení podchodu na Americké třídě živou hudbou a grafickými hudebními motivy (Církevní gymnázium Plzeň); vybudování herních prvků u řeky Úslavy (28. ZŠ) či rekultivace hřiště u Radbuzy (Masarykova ZŠ); grafické pojednání zdi oddělující Klatovskou třídu od areálu bývalých kasáren na Borech a celkové zlepšení orientace v areálu (SŠIFS). Projekty ukazují, že žáci dokáží citlivě identifikovat problémy veřejného prostoru a upozornit na skutečnosti, které většina z nás již přestává vnímat, nebo je považuje za jednou dané. Odborná porota přizvaná na konferenci tentokrát nevybírala vítěze, 10

11 ale měla za úkol vyzdvihnout silné i slabé stránky jednotlivých projektů. Zpětná vazba slouží žákům k odstranění nedostatků a k další práci na navržených projektech. Do třetího ročníku plzeňské Kreativní demokratické školy (2014/2015) se přihlásilo šest tříd. Vyučující těchto tříd absolvovali v říjnu úvodní seminář programu, poté se i se svými žáky pustili do návrhu úprav veřejných míst v Plzni. Žáci na konci roku identifikovali místa, která se jim v Plzni nelíbí a která by si zasloužila změnu. Dále budou hlasovat o tom, do jakého projektu se pustí a navrhnou konkrétní změnu. Obrazy historie regionu žáci odhalují historii českého a německého pohraničí Propojení občanského vzdělávání na základních školách s praktickým poznáním historie svého města a regionu, posílení mezigeneračního dialogu a posílení komunikativních, sociálních a občanských kompetencí žáků má za cíl nový projekt. Projekt byl zahájen v červenci 2014 a navazuje na společné aktivity CpKP a Volkshochschule im Landkreis Cham oživující příběhy Sudet. Hledání historické paměti oblasti pohraničí západních Čech a Bavorska tentokrát absolvují žáci a žákyně českých škol (ZŠ Chotěšov, ZŠ Dobřany, ZŠ Černošín) a německých škol (Grundschule und Mittelschule Rötz a Johann-Brunner- Mittelschule Cham). Objevování historie započali žáci na začátku školního roku 2014/2015. Nejprve absolvovali projektový den Co jsou to Sudety, který představil a uvedl žáky do téma společné českoněmecké historie. Poté se žáci a žákyně začali seznamovat s historií na základě vlastního bádání, sběrem historických fotografií a především rozhovory s dosud žijícími pamětníky z jejich okolí. Zjišťovali, jaký byl život pamětníků během 2. světové války i po jejím konci. Někteří z nich také navštívili místní muzea, archivy či prováděli analýzou novinových článků. V dalším roce na žáky čeká zinscenování historické události prostřednictvím divadelního představení a na závěr školního roku představení výstupů jejich bádání. Výstupem projektu bude vzdělávací program týkající se společné česko-německé historie. 11

12 Přehled všech realizovaných projektů Popis projektu Realizováno pro Zdroj PSI* Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb ve venkovských oblastech JČ a Plzeňského kraje KPSS na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko Organizace semináře Romská problematika zkušenosti z Čech a Slovenska Plzeňský kraj Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) MUR* Plzeň - město (politické) kultury Stod - Vaše město, zapojení veřejnosti do tvorby situační analýzy města Horažďovice Profesionalita s lidskou tváří Františkovy Lázně - Strategie rozvoje cestovního ruchu a zlepšení komunikace s veřejností Tvorba integrovaných strategií území místních akčních skupin Organizace Národní konference venkov 2014 v Konstantinových Lázních Zmapování subjektů působících v okolí řeky Radbuzy a moderace diskuze k plánu jeho úprav Setkání veřejnosti k plánované obnově Lochotínského parku v Plzni Wokshop s obyvateli města Mariánské Lázně k problémům a kladným stránkám života ve městě Město Stod MC Triton a Město Horažďovice MC Triton a Město Františkovy Lázně místním akčním skupinám Aktivios, Broumovsko+, Ekoregion Úhlava, MAS 21, Radbuza Spolek pro obnovu venkova Sdružení k světu. Správa veřejného statku města Plzně Mariánské Lázně Fond pro nestátní a neziskové organizace, EHP a Norské fondy Město Stod Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Plzeň 2015, o.p.s. VkO* II. a III. ročník programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor Obrazy historie regionu ZŠ, SŠ a gymnázia v Plzni ZŠ Chotěšov, Dobřany, Černošín, Grundschule und Mittelschule Rötz a Johann- Brunner-Mittelschule Cham OPVK PK Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Svobodný stát Bavorsko * PSI Program sociální integrace MUR Místní udržitelný rovoj VkO Výchova k občanství 12

13 Poděkování MUR Městům a obcím Bezdružice, Dolní Lukavice, Františkovy Lázně, Horažďovice, Konstantinovy Lázně, Mariánské Lázně a Nečtiny místním akčním skupinám Aktivios, Broumovsko+, Ekoregion Úhlava, MAS 21, Radbuza Volkshochschule im Landkreis Cham (Centrum dalšího vzdělávání dospělých v Chamu) VkO Základním školám Černošín, ZŠ Dobřany a ZŠ Chotěšov Základním a středním školám v Plzni: 16. základní škola a mateřská škola, 22. základní škola, 28. základní škola, Benešova základní škola, Církevní gymnázium Plzeň, Integrovaná střední škola živnostenská, Masarykova základní škola, Střední škola informatiky a finančních služeb Společnosti Plzeň 2015, o.p.s. Správě veřejného statku města Plzně Volkshochschule Cham Centrum vzdělávání dospělých PSI Pracovníkům Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje Bc. Haně Křivohlavé, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Klatovy JUDr. Jiřímu Štanclovi, místostarostovi města Klatovy Ing. Michaele Opltové, starostce obce Kozolupy Mgr. Janu Musilovi (řediteli ZŠ Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov) Mgr. Evě Halbrštátové, Bc. Anně Juráčkové, DiS. a Anně Dunčekové (Český západ, o. p. s.) 13

14 Finanční zpráva Výkaz zisků a ztrát (v Kč) NÁKLADY Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Spotřeba energie Služby celkem Cestovné Ostatní služby Osobní náklady Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní náklady celkem Poskytnuté příspěvky CELKEM náklady VÝNOSY Tržby za vlastní výkony Změna stavu nedokončené výroby Ostatní výnosy Přijaté příspěvky Provozní dotace CELKEM výnosy Výsledek hospodaření * * Vykázaná ztráta bude uhrazena ze zisků minulých let. 14

15 Na základě zkušeností, které CpKP má, nabízíme veřejné správě a ostatním zájemcům následující služby: facilitace veřejných setkání a pracovních skupin metodická i organizační pomoc v oblasti zapojení veřejnosti do rozhodování, dále v oblasti komunitního plánování a strategií komunikace plánování veřejných prostranství se zapojením veřejnosti strategické plánování měst, obcí i regionů se zapojením veřejnosti pomoc při přípravě partnerských projektů a při budování místních partnerství zpracování analýz a evaluací v oblastech komunikace s veřejností a občanské společnosti akreditované školení veřejné správy v oblasti komunikace s veřejností a facilitace vzdělávací semináře v oblasti komunitního plánování sociálních služeb

16 Výroční zpráva CpKP západní Čechy 2014 Napsal kolektiv autorů CpKP Grafická úprava: Štěpánka Bláhovcová Sazba: Helena Kopecká Tisk: Dragonprint s.r.o., Klatovská tř. 121/24, V Plzni vydalo vydavatelství Centrum pro komunitní práci v roce 2015 CpKP západní Čechy, Americká 29, Plzeň, ISBN

výroční zpráva 2014 Centrum pro komunitní práci západní Čechy

výroční zpráva 2014 Centrum pro komunitní práci západní Čechy výroční zpráva 2014 Centrum pro komunitní práci západní Čechy V minulé výroční zprávě jsme tvrdili, že se ani v roce 2014 nebudeme nudit a tento předpoklad se vyplnil. Práce bylo opravdu hodně a doufáme,

Více

Otevřeli jsme Pořádali jsme Rozšířili jsme Rozvíjeli jsme Mapujeme Zapojujeme Spolupracujeme Připravujeme...

Otevřeli jsme Pořádali jsme Rozšířili jsme Rozvíjeli jsme Mapujeme Zapojujeme Spolupracujeme Připravujeme... Výroční zpráva 2015 Centrum pro komunitní práci západní Čechy Otevřeli jsme Pořádali jsme Rozšířili jsme Rozvíjeli jsme Mapujeme Zapojujeme Spolupracujeme Připravujeme... Obsah Úvodní slovo ředitele 5

Více

menu: výroční zpráva 2013 Centrum pro komunitní práci západní Čechy

menu: výroční zpráva 2013 Centrum pro komunitní práci západní Čechy menu: výroční zpráva 2013 Centrum pro komunitní práci západní Čechy I v roce 2013 byla naše práce rozdělena do tří oblastí místní udržitelný rozvoj, podpora sociální integrace a výchova k občanství, o

Více

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009

REALIZAČNÍ PLÁN. pro roky 2008 a 2009 Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. REALIZAČNÍ PLÁN pro roky

Více

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI ZAČÁTEK Slavnostní zahájení 20.5.2003. Cílem kpss je zajistit dostupné sociální služby pro lidi, kteří je opravdu potřebují. Motto: Komunitním plánováním

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

Účast veřejnosti, rozvoj komunit

Účast veřejnosti, rozvoj komunit CpKP Centrum pro komunitní práci západní Čechy Výroční zpráva 2012 Účast veřejnosti, rozvoj komunit Slovo ředitele Po celou dobu naší existence se zaměřujeme na podporu místní komunity. To je značně široký

Více

Metodika k vzdělávacímu programu Obrazy historie regionu pro učitele II. stupě ZŠ

Metodika k vzdělávacímu programu Obrazy historie regionu pro učitele II. stupě ZŠ Metodika k vzdělávacímu programu Obrazy historie regionu pro učitele II. stupě ZŠ Úvodní projektový den Co jsou to Sudety? Samotnému projektovému dni by měl předcházet historický vhled zaměřený na problematiku

Více

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 JESENÍK 2014 O B S A H: A. Úvodní slovo ředitelky společnosti B. Údaje o společnosti C. Cíle a poslání společnosti D. Struktura společnosti Správní rada Dozorčí rada Zaměstnanci E. Činnost společnosti

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na území Chance in Nature Local Action Group a území správního obvodu obce s rozšířenou působnost Prachatice (KPSS) 3. VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ Průběh akce KPSS 11. LEDNA

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN

IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN IDENTIFIKACE DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SEZNAM RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VE SO ORP HORŠOVSKÝ TÝN 1 ÚVOD Místní akční plán vzdělávání ve SO ORP Horšovský Týn (MAP) je prioritně zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2016 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Zpracovatel: Městský úřad Klatovy Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Akční plán pro rok 2013

Akční plán pro rok 2013 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ŽELEZNOBRODSKA A SLUŽBY S NÍM SOUVISEJÍCÍ 2011-2015 Akční plán pro rok 2013 Dokument vznikl v rámci projektu IP 3 Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních

Více

Sylabus předmětu: Komunitní práce

Sylabus předmětu: Komunitní práce Sylabus předmětu: Komunitní práce Centrum adiktologie PK VFN 1. lékařská fakulta Univerzita Karlova v Praze Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2 www.adiktologie.cz Název oboru: Číslo předmětu: Navazující magisterské

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

O P R O J E K T U. 1. Shrnutí projektu

O P R O J E K T U. 1. Shrnutí projektu O P R O J E K T U O PROJEKTU 1. Shrnutí projektu Úroveň zapojení občanů, především pak mladých lidí, do rozhodovacích procesů je v České republice všeobecně nízká. Aktivity zapojující mládež do demokratického

Více

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov

Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov Popis fungování Místního akčního plánu ORP Sokolov ÚVOD Místní akční plán ORP Sokolov je projekt, který je realizován jako součást tzv. akce KLIMA Kultura učení, Leadership, Inkluze, Metodická podpora

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ

Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Místní akční plány - pokračujeme MAP 2, IMAP PARTNERSTVÍ REALIZACE PLÁNOVÁNÍ VYHODNOCOVÁNÍ Cílem výzvy je podporovat společné plánování a sdílení aktivit v území a podpořit intervence naplánované v místním

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA

Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu Centrum pro komunitní práci západní Čechy představuje projekt EKOZNAČKA ÚHLAVA Vytvoření

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání

Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Místní akční plány pro rozvoj vzdělávání Podmínka rozvoje regionálního školství prostřednictvím OP VVV a IROP Liberec, 14.9.2015 Co je MAP? Místní akční plán vzdělávání,

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Udržitelný rozvoj na Praze 14

Udržitelný rozvoj na Praze 14 Udržitelný rozvoj na Praze 14 Městská část Praha 14 jedna z 57 městských částí hlavního města Prahy původní historické obce Kyje, Hloubětín, Hostavice a sídliště Černý Most přibližně 45565 obyvatel 2 Městská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ MAS ČESKÝ ZÁPAD ZA ROK 2014 Zpracoval Jan Dražský Florian říjen 2015 IDENTIFIKACE SUBJEKTU do 13. 5. 2015 od 13. 5. 2015 Název: Český Západ Místní partnerství, o.s.

Více

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014

REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 REALIZAČNÍ PLÁN NA ROK 2014 Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a služeb návazných na Klatovsku pro období 2014 2019 Realizační plán byl zpracován v rámci projektu Podpora udržitelnosti

Více

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015

ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 ZAHRADA HROU GRANTOVÁ VÝZVA 2015 METODIKA PRO ŽADATELE O NADAČNÍ PODPORU Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2015 v programu Zahrada hrou (dále jen grantová výzva ). Program Zahrada

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Zdravý kraj Vysočina. Marta Vencovská. Marta Vencovská

Zdravý kraj Vysočina. Marta Vencovská. Marta Vencovská Zdravý kraj Vysočina Cílové skupiny VEŘEJNOST VEŘEJNÁ SPRÁVA Neziskové organizace Příspěvkové organizace (MŠ a ZŠ, domov pro seniory, DDM PODNIKATELSKÝ SEKTOR 2 3 M MA 21 Místní Agenda 21 MAS Místní akční

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj

Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj 739 53 Třanovice 1 okres Frýdek-Místek Moravskoslezský kraj Obnova venkova: zastřešující pojem pro zachování protipólu k městu, zachování alternativního způsobu a přístupu k životu. Prof. Ing. arch. Miroslav

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Verze: 01 Zpracovala: Bc. Petra Podzimková, Výkonná manažerka projektu Schválila: Řídící skupina Rozvojového plánování sociálních služeb České

Více

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.

Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou. Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Místní akční plán ORP Veselí nad Moravou Nositel projektu: Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s. Projekt je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Cílem

Více

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM

PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM PREVENCE KRIMINALITY REALIZOVANÁ KARLOVARSKÝM KRAJEM I. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 22. 23. 9. 2010 Koncepce prevence kriminality Karlovarského kraje na léta 2009-2011

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský kraj" Poskytovatel

Více

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji

Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Agentura pro sociální začleňování v Ústeckém kraji Poslání AGENTURY podpora obcím v procesu sociálního začleňování podpora subjektů na místní úrovni nadresortní přístup propojování veřejné správy a neziskového

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O.

FINANČNÍ ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MIKROREGIONU BĚLEČ Z. S. P. O. Podpora udržitelnosti procesu plánování dostupnosti sociálních služeb na území ORP Přeštice, DSO Úhlava a mikroregionu Běleč CZ.1.04/3.1.03/45.00087 Tento projekt je podpořen finančními prostředky z ESF

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Řídícího výboru MAP ORP Klatovy

Zápis z ustavujícího zasedání Řídícího výboru MAP ORP Klatovy Zápis z ustavujícího zasedání Řídícího výboru MAP ORP Téma Účastníci Ustavení Řídícího výboru MAP ORP Viz prezenční listina 35 přítomných Datum 29.09.2016 Čas 14:30 16:30 Místo zasedací místnost Městského

Více

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva

Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant. 2. výzva Fond pro nestátní neziskové organizace - Seminář pro žadatele o grant 2. výzva Program semináře Specifika 2. výzvy FNNO Prioritní oblasti FNNO Doplňkové granty v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Představení SMS ČR Doba realizace projektu: 09/2014 11/2015 Realizátor projektu: SMS ČR Financování: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Cíl projektu

Více

Čtvrtek 25. listopadu

Čtvrtek 25. listopadu Závěrečná konference projektu NAPSI spolu! a 7. oborová konference NNO působících v sociální a zdravotně sociální oblasti SOCIÁLNÍ SLUŽBY SOUČÁST UDRŽITELNÉHO ROZVOJE pod záštitou ministra práce a sociálních

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Kulatý stůl V Českých Budějovicích 10. prosince 2012 Plánování sociálních služeb na úrovni Jihočeského kraje Plánování sociálních služeb na úrovni Jihočeského

Více

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17

DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17 1 DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRAHY 17-19.10. 2016 Historie a současnost komunitního plánování sociálních služeb Prahy 17 Co je to komunitní plánování 2 sociálních služeb Komunitní plánovaní sociálních služeb

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo 2012 Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA

AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA AMPI ASOCIACE MÍSTNÍCH POTRAVINOVÝCH INICIATIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2014 Cílem organizace je podporovat blízký vztah lidí ke krajině,

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám.

Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám. Projekt č. 3640069 - Aktivní detekce ohrožených dětí v prvních třídách základních škol v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejich rodinám; Realizátor: Oběcně prospěšná společnost

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP. Synergie IROP Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Petra Bartáková, MSc. NM pro řízení OP Synergie IROP Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského

Více

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA - JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Základní informace: Název projektu: Komunitní plánování sociálních služeb města Kolína Registrační číslo

Více

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ

Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ Představení programu FNNO HANA ŠILHÁNOVÁ, NROS MIROSLAV KUNDRATA, NADACE PARTNERSTVÍ ZAHAJOVACÍ KONFERENCE PROGRAMU FNNO, 24. 9. 2013 Zprostředkovatel Nadace rozvoje občanské společnosti (hlavní partner)

Více

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016

Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Realizační plán rozvoje sociálních služeb na rok 2016 Cíl 1. Podpora řešení bytové problematiky v regionu Opatření 1.1. Zpracování koncepce sociálního bydlení v Rokycanech Město Rokycany schválilo svoji

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Občanské sdružení. Český západ. se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi

Občanské sdružení. Český západ. se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi Občanské sdružení Český západ se sídlem v Dobré Vodě u Toužimi Český západ Zplnomocňování romské komunity v Dobré Vodě u Toužimi a okolí (na Toužimsku a Tepelsku) Vznik sdružení v roce 2001. Poslání sdružení

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období

Komunitně řízený místní rozvoj nástroj rozvoje venkova v období Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2007-2013, opatření III.4.1, Projekt : Příprava podkladů pro ISÚ a analýza současného stavu území partnerství v

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013

Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 Příloha č. 2 Zápisu č. 5 z jednání Pracovní skupiny II. ze dne 25.02.2013 Akční plán rozvoje sociálních služeb v Třebíči na rok 2013 1 Priority a opatření Tento akční plán vznikl na základě Střednědobého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Hlavní poslání a cíle společnosti a) ochrana nejvýznamnějších hodnot území střední Moravy, kterými jsou zejména venkovské prostředí, zachovalá příroda, estetická krajina, kulturní

Více

v Pištíně dne

v Pištíně dne PROJEKT MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ PRO EFEKTIVNÍ CHOD ÚŘADŮ v Pištíně dne 10.9.2015 CZ.1.04/4.1.00/B6.00043 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

JAK BÝT PŘIPRAVEN NA CHYTRÁ ŘEŠENÍ PRO ROZVOJ MĚST A OBCÍ?

JAK BÝT PŘIPRAVEN NA CHYTRÁ ŘEŠENÍ PRO ROZVOJ MĚST A OBCÍ? JAK BÝT PŘIPRAVEN NA CHYTRÁ ŘEŠENÍ PRO ROZVOJ MĚST A OBCÍ? CHYTRÝ REGION PŘÍLEŽITOST PRO OBCE A MĚSTA 19. 10. 2016, HRADEC KRÁLOVÉ ING. KLÁRA DOSTÁLOVÁ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁMĚSTKYNĚ PRO ŘÍZENÍ

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2005 1 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje za

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS

Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Zápis ze společného jednání pracovních skupin KPSS Datum konání: 19. 11. 2014 2014, 15:00 Místo konání: ÚMČ Praha 10, 1. patro, budova B Zasedací sál Přítomni: Pavel Petřík, vedoucí odboru sociálního,

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Středisko rané péče SPRP Plzeň Organizační jednotka SPRP, o.s., s právní subjektivitou Od 1.1.2011 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY ZA ROK 2010 Slovo

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání ORP Milevsko CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000032 Strategický rámec pro ORP Milevsko Platná aktuální verze k 1. červenci 2016 Obsah 1 Vize... 3 2 Popis zapojení aktérů...

Více

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU

OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU OP ZAMĚSTNANOST 2014-2020 - MOŽNOSTI PODPORY V RÁMCI PRIORITNÍ OSY 2 SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ A BOJ S CHUDOBOU Ing. Helena Petroková helena.petrokova@mpsv.cz Praha, 2.11.2015 Zaměření prezentace: OP Zaměstnanost

Více

SOCIÁLNĚ VYLOUČENÁ ROMSKÁ LOKALITA NEBO ZÁRODEK OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI?

SOCIÁLNĚ VYLOUČENÁ ROMSKÁ LOKALITA NEBO ZÁRODEK OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI? SOCIÁLNĚ VYLOUČENÁ ROMSKÁ LOKALITA NEBO ZÁRODEK OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI? Občanské sdružení Český západ se sídlem vdobrévodě u Toužimi na Karlovarsku POSLÁNÍ SDRUŽENÍ Posláním činnosti občanského sdružení

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE

Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE Komunitní plánování AKČNÍ PLÁN KOMUNITNÍHO PLÁNU MĚSTA AŠE 2016 Obsah: Stručná popis.. str. 2. 3. Struktura součinnosti a procesů. str. 4. Členění akčního plánu. str. 5. 7. Plán aktivit. str. 8. Závěr..

Více

Komunitní školy - centra místního vzdělávání

Komunitní školy - centra místního vzdělávání Komunitní školy - centra místního vzdělávání Stařeč 24.3.2011 Představení ředitel ZŠ a MŠ Bory Předseda občanského sdruţení Komunitní škola Bory Předseda občanského sdruţení Národní síť venkovských komunitních

Více

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti

Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán SRR ČR pro území Jihomoravského kraje a související přehled projektů v sociální oblasti Regionální akční plán (RAP) Vychází ze Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 Zajišťuje

Více

Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova. Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne

Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova. Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne 12. 6. 2012 Termín Místo Zapisovatel Ověřovatel Přítomni Omluveni

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. AMA Asociace manažerů absolventů, o.s VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 AMA Asociace manažerů absolventů, o.s Ing. Irena Zemánková, CSc. 3. 3. 2015 ZAMĚŘENÍ 1. Celoživotní vzdělávání - je stěžejním programem a patří mezi hlavní činností občanského sdružení

Více

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014

Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Zápis z jednání pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením dne 12. 5. 2014 Datum konání: 12. 5. 2014, 15:00 hodin Místo konání: ÚMČ Praha 10, budova B, 5. patro Radniční salonek Přítomni: Kateřina

Více