Výroční zpráva Centrum pro komunitní práci západní Čechy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2014. Centrum pro komunitní práci západní Čechy"

Transkript

1 Výroční zpráva 2014 Centrum pro komunitní práci západní Čechy

2 Obsah Úvodní slovo ředitele... 3 Představení CpKP... 4 Místní udržitelný rozvoj (MUR)... 5 Program Podpora sociální integrace (PSI)... 7 Výchova k občanství (VKO) Výchova k občanství (VKO) Přehled všech realizovaných projektů Poděkování Finanční zpráva

3 Úvodní slovo ředitele Na konci roku 2013 jsme předpokládali, že se ani v roce 2014 nebudeme nudit a tento předpoklad se vyplnil. Práce bylo opravdu hodně a doufáme, že se s námi nenudili ani ti, kteří se s ní během roku setkali. Jednalo se o účastníky setkání v Mariánských Lázních a ve Stodě, kteří přišli debatovat o pozitivních i negativních stránkách života ve městě účastníky setkání, na kterém byl představen záměr obnovy Lochotínského parku v Plzni, na který bezprostředně navázala realizace této obnovy účastníky setkání s kandidáty na starosty v čtyřech vybraných plzeňských obvodech, které proběhly před podzimními komunálními volbami žáky sedmi základních a středních škol z Plzně, kteří se zúčastnili třetího ročníku projektu Kreativní demokratická škola, ve kterém navrhovali potřebné úpravy jimi zvolených veřejných prostranství žáky ZŠ Dobřany, Chotěšov a Černošín, kteří se zapojili do mapování a prezentace historie svých měst a seznámili se tak s osudem krajiny a sídel v tzv. sudetských oblastech 70 účastníků semináře Romská problematika zkušenosti z Čech a Slovenska Více než 200 zaměstnanců čtyř poskytovatelů sociálních služeb z Plzeňského kraje, kteří se účastnili vzdělávacích seminářů a odborných stáží a mnoho dalších jedinců i organizací. Těm všem bychom chtěli poděkovat za aktivní přístup a zájem o dění v jejich okolí a doufáme, že jim naše práce pomohla získat zajímavé informace či umožnila i ve složitých otázkách najít společnou řeč a společně navrhnout potřebná řešení. Jan Martínek, ředitel místního zastoupení 3

4 Představení CpKP Centrum pro komunitní práci západní Čechy je nezisková organizace působící v Plzni a Plzeňském kraji od roku Naši práci dělíme do několika programů: Místní udržitelný rozvoj (MUR), Podpora sociální integrace (PSI) a Výchova k občanství (VkO). Pracovníci CpKP Mgr. Jan Martínek, ředitel CpKP ZČ Mgr. Tomáš Svoboda Daniel León Mgr. Tereza Pelclová Pavla Dusíková Jindrová, MSc Bc. Ondřej Starý Mgr. Iva Gracová Ing. Tereza Eberlová Mgr. Olga Mourková Šárka Fremrová Mgr. Marie Kubalíková Ing. Gabriela Šindlerová Mgr. Petr Pelcl Mgr. Ida Kaiserova, PhD. 4

5 Následují výčty programů a jejich pod-projektů, na kterých jsme v roce 2014 nejvíce pracovali. Místní udržitelný rozvoj (MUR) Udržitelný rozvoj je možný pouze za předpokladu, že do snahy přinést změnu se zapojí většina obyvatel. Proto realizujeme aktivity, které otevírají plánovací a rozhodovací procesy a vytváří možnosti, jak konkrétní rozhodnutí či plán ovlivnit. Zapojení veřejnosti do rozvoje obcí a regionů považujeme za jeden ze základních pilířů demokratické společnosti. Z tohoto důvodu pomáháme městům, obcím, mikroregionům, místním akčním skupinám i krajům při tvorbě jejich strategických i rozvojových dokumentů a při práci na těchto dokumentech vytváříme co nejširší prostor pro diskuzi s veřejností o rozvoji jejich obcí i regionů. Asistujeme při přípravě místních rozvojových projektů a aktivit zaměřených na znevýhodněné skupiny obyvatel. Pracujeme ve vzájemné spolupráci s místními partnery (veřejnou správou, podnikateli a NNO), což umožňuje co nejvíce přizpůsobit aktivity místním podmínkám. Spolupracujeme také v přeshraničních projektech s německými partnery s cílem podpořit rozvoj příhraničních oblastí se zapojením lidí, kteří zde žijí. Principy udržitelného rozvoje propagujeme jak prostřednictvím publikační činnosti, tak realizací vzdělávacích akcí. Plzeň město (politické) kultury Pouze malá část obyvatel se může stát zastupiteli či poslanci, ale každý se může aktivně podílet na změně ve svém sousedství či komunitě. Pokud pro to dostane alespoň malý prostor. Dvouletým projektem Plzeň město (politické) kultury chceme podpořit účast občanů v širším spektru rozhodnutí a postupně směřovat k zavedení prvků participativní demokracie do běžné rozhodovací/plánovací praxe v Plzni. Začali jsme uspořádáním série nadstranický fór kandidátů na starosty vybraných městských obvodů a dvěma tematickými diskuzemi kandidátů do zastupitelstva města. S kandidáty na starosty všech politických stran mohli přijít diskutovat občané městského obvodu: Lochotín, Slovany, Lhota a Černice. Se Společností Tady a Teď jsme se ptali kandidátů do zastupitelstva města, zda Bude Plzeň městem chudoby 2015? a pro síťování názorů všech lokálních politických stran na budoucnost kultury v Plzni jsme uspořádali fórum Rokem 2015 to nekončí?! ve spolupráci s platformou Za Plzeň kulturní. Záznamy všech diskuzí jsme zveřejnili na stránkách a pro sdílení dalších informací, a to nejen o politické kultuře v Plzni, založili facebookovou stránku Rozhoduj o Plzni. 5

6 Další rovinou projektu je sdílení a výměna zkušeností s partnerskou organizaci Ideas Bank Foundation z Osla, která působí v oblasti občanské participace v Severských zemí. V rámci spolupráce jsme v listopadu s její ředitelkou Kirsten Paaby uspořádali odborný seminář k metodám a praxi zapojování veřejnosti v Norsku. Další výměnu zkušeností plánujeme příští rok studijní cestou do Osla. Otevřený úřad - Horažďovice V rámci rozsáhlého projektu Městský úřad Horažďovice Profesionalita s lidskou tváří financovaného z Evropského sociálního fondu (OPLZZ) zaměřeného na zlepšení výkonnosti, kvality a efektivity služeb úřadu, jsme realizovali aktivity související s komunikací a otevřeností úřadu vůči občanům. Ve spolupráci s klíčovými pracovníky městského úřadu jsme prováděli průzkumy spokojenosti zaměstnanců úřadu, rozpočtových a příspěvkových organizací, zastupitelů a v neposlední řadě občanů města. Dále budeme zpracovávat Standardy zákaznické organizace pracovníků městského úřadu a Standardy komunikace městského úřadu s médii. 6

7 Program Podpora sociální integrace (PSI) Program Podpora sociální integrace je zaměřen na vytváření prostředí, které není lhostejné k občanům v nepříznivých sociálních situacích a podporuje rozvoj a zefektivňování služeb pro tyto občany. Projekty v programu jsou zaměřeny na podporu obcí, kraje, poskytovatelů sociálních služeb a dalších organizací v jejich činnostech směřovaných k občanům v tíživých situacích. Zaměřujeme se zejména na komunitní plánování sociálních služeb, které zavádíme a aktualizujeme pro obce a mikroregiony v Plzeňském kraji již od roku V rámci komunitního plánování zapojujeme místní odborníky na sociální a související služby, uživatele služeb, zástupce obcí a měst a zájemce z řad široké veřejnosti do diskuzí na téma, jaké sociální a související služby místním občanům chybí. Mapujeme potřeby občanů, kteří se ocitli v tíživých sociálních situacích, a zkoumáme další nedostatky v poskytování potřebných služeb, např. v předávání informací, ve spolupráci místních organizací apod. Na základě těchto zjištění pak společně diskutujeme o možnostech řešení, navrhujeme konkrétní kroky, jejichž realizace přispěje ke zlepšení služeb potřebným občanům. Po všech diskuzích a jednáních sepíšeme výstupy do dokumentu nazvaného Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který je poté projednán orgány města. V případě jeho schválení se stává závazným dokumentem určujícím sociální politiku daného regionu. Komunitní plánování sociálních služeb V roce 2014 byla ukončena 2. etapa komunitního plánování sociálních služeb na Klatovsku a rovněž bylo ukončeno plánování rozvoje sociálních služeb na území Mikroregionu Touškovsko. Pro obě sledované oblasti byly zpracovány komunitní plány sociálních služeb a služeb návazných (pro Klatovsko na období a pro Touškovsko na období ). V komunitním plánu pro Klatovsko je pozornost zaměřena například na zajištění služeb osobní asistence pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiny, dále na rozvoj sociálně aktivizační služby a zajištění služby mediace a krizové intervence pro rodiny s dětmi v sociálně nepříznivých situacích či provozování zařízení pro předškolní vzdělávání dětí z těchto rodin. Uskutečněná jednání také potvrdila potřebu rozvoje služeb či aktivit pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách. Dalším důležitým tématem je provozování domova se zvláštním režimem v Klatovech, odstraňování stavebních bariér či zajištění činnosti ambulantního sociálního pracovníka v rámci podporovaného bydlení. 7

8 V Mikroregionu Touškovsko se například potvrdila potřeba provádění prevence rizikového chování dětí a mládeže, poskytování domácí ošetřovatelské péče a další rozvoj pečovatelské služby v regionu. Pro Klatovsko byl aktualizován Průvodce sociálními a doprovodnými službami, pro Mikroregion Touškovsko byl zpracován nový Přehled poskytovatelů sociálních služeb a služeb návazných. Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb ( ) Předmětem projektu, na kterém spolupracuje CpKP západní Čechy a CpKP jižní Čechy, je zajištění odborného vzdělávání pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách poskytovatelů sociálních služeb Domovy pro seniory, Domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a Denní a týdenní stacionáře ve venkovských oblastech Jihočeského a Plzeňského kraje. V Plzeňském kraji jsou do projektu zapojeny následující organizace: Centrum sociálních služeb Domažlice a Centrum sociálních služeb Tachov, DOZP Bystřice a Sociální služby města Sušice. Na odborné vzdělávání v kurzech akreditovaných MPSV bezprostředně navazuje odborná stáž u některé ze zapojených organizací. Díky tomuto přístupu je možné informace získané v odborném kurzu bezprostředně doplnit zkušenostmi z praxe u daného poskytovatele. Seminář Romská problematika zkušenosti z Čech a Slovenska Na žádost Krajského úřadu Plzeňského kraje jsme organizovali seminář věnující se romské problematice, který by měl být prvním v řadě dalších setkání v rámci předpokládaného přednáškového cyklu věnovanému tomuto tématu. Během programu zazněly příspěvky o historii, kultuře i současné marginalizaci a integraci Romů. Rovněž byla popsána současná situace Romů na Slovensku v kontextu pozitivních příkladů. Nedílnou součástí semináře byly příspěvky o praktických zkušenostech z Karlovarského kraje. Konkrétně šlo o popis zkušeností organizace Český západ, o. p. s. z práce v sociálně vyloučených lokalitách na Toužimsku a Tepelsku. Dále byly představeny praktické zkušenosti s tzv. inkluzivním modelem vzdělávání na ZŠ Marie Curie-Sklodowské v Jáchymově, kdy jsou všechny děti vzdělávány v tzv. hlavním vzdělávacím proudu, tedy všechny pohromadě za současné individuální podpory každému z nich podle jeho individuálních potřeb a potenciálu. Tím je možno předcházet reprodukci a vzniku sociálního znevýhodnění, ale i dalším nežádoucím společenským jevům. Od účastníků semináře byly shromážděny podněty pro další možné 8

9 workshopy k této problematice (např. předškolní výchova dětí, zadluženost atd.). Prezentace, které na semináři zazněly, jsou k dispozici na webových stránkách CpKP. 9

10 Výchova k občanství (VKO) Pokud usilujeme o to, aby lidé nebyli lhostejní k dění ve společnosti, uznávali demokratické hodnoty, chovali se zodpovědně k životnímu prostředí a celkově přispívali k rozvoji občanské společnosti. Není vhodnější příležitost než začlenění těchto témat do výuky na školách. Proto nabízíme výchovněvzdělávací aktivity, které rozvíjejí kritické myšlení žáků, jejich komunikační a prezentační dovednosti, učí je respektovat názory druhých a zároveň vhodně formulovat argumenty vlastní. Naše projekty se dále zaměřují na zapojení škol do života místní komunity a posílení vztahu žáků k místu, kde žijí a studují. K tomu využíváme zážitkovou pedagogiku žáci se vzdělávají vlastním prožitkem. Pedagogům poskytujeme poradenství a metodické materiály k obohacení průřezových témat Výchova demokratického občana a Environmentální výchova. Kreativní demokratická škola v Plzni II. a III. Program využívá metodiky a zkušenosti z původního programu Kreativní demokratická škola, který zpracovalo Centrum pro komunitní práci západní Čechy společně s Gemini, o.s. a probíhá v Plzni již třetím rokem. Druhého ročníku Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor se ve školním roce 2013/14 zúčastnilo deset týmů ze sedmi plzeňských základních a středních škol. Žáci na projektech pracovali v týmu, ve kterém demokraticky činili jednotlivá rozhodnutí. Jejich úkolem bylo rozpracovat řešení problému ve veřejném prostoru co možná nejpodrobněji. Za tímto účelem navštěvovali úřady a vlastníky pozemků, oslovovali odborníky a zvali koordinátory programu a architekty na konzultace. Svou činnost také projednávali s veřejností, např. s obyvateli dané čtvrti. Týmy hodně dbaly na vizuální stránku svých projektů, díky tomu vzniklo několik poutavých videí či trojrozměrných modelů. Výsledek žáci prezentovali na závěrečné konferenci před plným sálem a odbornou porotou. Uveďme zde některé příklady žákovských projektů z ročníku 2013/2014: oživení podchodu na Americké třídě živou hudbou a grafickými hudebními motivy (Církevní gymnázium Plzeň); vybudování herních prvků u řeky Úslavy (28. ZŠ) či rekultivace hřiště u Radbuzy (Masarykova ZŠ); grafické pojednání zdi oddělující Klatovskou třídu od areálu bývalých kasáren na Borech a celkové zlepšení orientace v areálu (SŠIFS). Projekty ukazují, že žáci dokáží citlivě identifikovat problémy veřejného prostoru a upozornit na skutečnosti, které většina z nás již přestává vnímat, nebo je považuje za jednou dané. Odborná porota přizvaná na konferenci tentokrát nevybírala vítěze, 10

11 ale měla za úkol vyzdvihnout silné i slabé stránky jednotlivých projektů. Zpětná vazba slouží žákům k odstranění nedostatků a k další práci na navržených projektech. Do třetího ročníku plzeňské Kreativní demokratické školy (2014/2015) se přihlásilo šest tříd. Vyučující těchto tříd absolvovali v říjnu úvodní seminář programu, poté se i se svými žáky pustili do návrhu úprav veřejných míst v Plzni. Žáci na konci roku identifikovali místa, která se jim v Plzni nelíbí a která by si zasloužila změnu. Dále budou hlasovat o tom, do jakého projektu se pustí a navrhnou konkrétní změnu. Obrazy historie regionu žáci odhalují historii českého a německého pohraničí Propojení občanského vzdělávání na základních školách s praktickým poznáním historie svého města a regionu, posílení mezigeneračního dialogu a posílení komunikativních, sociálních a občanských kompetencí žáků má za cíl nový projekt. Projekt byl zahájen v červenci 2014 a navazuje na společné aktivity CpKP a Volkshochschule im Landkreis Cham oživující příběhy Sudet. Hledání historické paměti oblasti pohraničí západních Čech a Bavorska tentokrát absolvují žáci a žákyně českých škol (ZŠ Chotěšov, ZŠ Dobřany, ZŠ Černošín) a německých škol (Grundschule und Mittelschule Rötz a Johann-Brunner- Mittelschule Cham). Objevování historie započali žáci na začátku školního roku 2014/2015. Nejprve absolvovali projektový den Co jsou to Sudety, který představil a uvedl žáky do téma společné českoněmecké historie. Poté se žáci a žákyně začali seznamovat s historií na základě vlastního bádání, sběrem historických fotografií a především rozhovory s dosud žijícími pamětníky z jejich okolí. Zjišťovali, jaký byl život pamětníků během 2. světové války i po jejím konci. Někteří z nich také navštívili místní muzea, archivy či prováděli analýzou novinových článků. V dalším roce na žáky čeká zinscenování historické události prostřednictvím divadelního představení a na závěr školního roku představení výstupů jejich bádání. Výstupem projektu bude vzdělávací program týkající se společné česko-německé historie. 11

12 Přehled všech realizovaných projektů Popis projektu Realizováno pro Zdroj PSI* Vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb ve venkovských oblastech JČ a Plzeňského kraje KPSS na území ORP Klatovy a Mikroregionu Touškovsko Organizace semináře Romská problematika zkušenosti z Čech a Slovenska Plzeňský kraj Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) MUR* Plzeň - město (politické) kultury Stod - Vaše město, zapojení veřejnosti do tvorby situační analýzy města Horažďovice Profesionalita s lidskou tváří Františkovy Lázně - Strategie rozvoje cestovního ruchu a zlepšení komunikace s veřejností Tvorba integrovaných strategií území místních akčních skupin Organizace Národní konference venkov 2014 v Konstantinových Lázních Zmapování subjektů působících v okolí řeky Radbuzy a moderace diskuze k plánu jeho úprav Setkání veřejnosti k plánované obnově Lochotínského parku v Plzni Wokshop s obyvateli města Mariánské Lázně k problémům a kladným stránkám života ve městě Město Stod MC Triton a Město Horažďovice MC Triton a Město Františkovy Lázně místním akčním skupinám Aktivios, Broumovsko+, Ekoregion Úhlava, MAS 21, Radbuza Spolek pro obnovu venkova Sdružení k světu. Správa veřejného statku města Plzně Mariánské Lázně Fond pro nestátní a neziskové organizace, EHP a Norské fondy Město Stod Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) Plzeň 2015, o.p.s. VkO* II. a III. ročník programu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor Obrazy historie regionu ZŠ, SŠ a gymnázia v Plzni ZŠ Chotěšov, Dobřany, Černošín, Grundschule und Mittelschule Rötz a Johann- Brunner-Mittelschule Cham OPVK PK Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR - Svobodný stát Bavorsko * PSI Program sociální integrace MUR Místní udržitelný rovoj VkO Výchova k občanství 12

13 Poděkování MUR Městům a obcím Bezdružice, Dolní Lukavice, Františkovy Lázně, Horažďovice, Konstantinovy Lázně, Mariánské Lázně a Nečtiny místním akčním skupinám Aktivios, Broumovsko+, Ekoregion Úhlava, MAS 21, Radbuza Volkshochschule im Landkreis Cham (Centrum dalšího vzdělávání dospělých v Chamu) VkO Základním školám Černošín, ZŠ Dobřany a ZŠ Chotěšov Základním a středním školám v Plzni: 16. základní škola a mateřská škola, 22. základní škola, 28. základní škola, Benešova základní škola, Církevní gymnázium Plzeň, Integrovaná střední škola živnostenská, Masarykova základní škola, Střední škola informatiky a finančních služeb Společnosti Plzeň 2015, o.p.s. Správě veřejného statku města Plzně Volkshochschule Cham Centrum vzdělávání dospělých PSI Pracovníkům Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Plzeňského kraje Bc. Haně Křivohlavé, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Klatovy JUDr. Jiřímu Štanclovi, místostarostovi města Klatovy Ing. Michaele Opltové, starostce obce Kozolupy Mgr. Janu Musilovi (řediteli ZŠ Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov) Mgr. Evě Halbrštátové, Bc. Anně Juráčkové, DiS. a Anně Dunčekové (Český západ, o. p. s.) 13

14 Finanční zpráva Výkaz zisků a ztrát (v Kč) NÁKLADY Spotřebované nákupy Spotřeba materiálu Spotřeba energie Služby celkem Cestovné Ostatní služby Osobní náklady Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní náklady celkem Poskytnuté příspěvky CELKEM náklady VÝNOSY Tržby za vlastní výkony Změna stavu nedokončené výroby Ostatní výnosy Přijaté příspěvky Provozní dotace CELKEM výnosy Výsledek hospodaření * * Vykázaná ztráta bude uhrazena ze zisků minulých let. 14

15 Na základě zkušeností, které CpKP má, nabízíme veřejné správě a ostatním zájemcům následující služby: facilitace veřejných setkání a pracovních skupin metodická i organizační pomoc v oblasti zapojení veřejnosti do rozhodování, dále v oblasti komunitního plánování a strategií komunikace plánování veřejných prostranství se zapojením veřejnosti strategické plánování měst, obcí i regionů se zapojením veřejnosti pomoc při přípravě partnerských projektů a při budování místních partnerství zpracování analýz a evaluací v oblastech komunikace s veřejností a občanské společnosti akreditované školení veřejné správy v oblasti komunikace s veřejností a facilitace vzdělávací semináře v oblasti komunitního plánování sociálních služeb

16 Výroční zpráva CpKP západní Čechy 2014 Napsal kolektiv autorů CpKP Grafická úprava: Štěpánka Bláhovcová Sazba: Helena Kopecká Tisk: Dragonprint s.r.o., Klatovská tř. 121/24, V Plzni vydalo vydavatelství Centrum pro komunitní práci v roce 2015 CpKP západní Čechy, Americká 29, Plzeň, ISBN

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s.

Výroční zpráva 2009. Otevřená společnost, o.p.s. Výroční zpráva 2009 Otevřená společnost, o.p.s. Motto Otevřená společnost může existovat jedině tehdy, jste-li ochotni za ni bojovat. Nikdo nemá patent na absolutní pravdu. George Soros Výroční zpráva

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Attavena, o.p.s. ÚVOD

Attavena, o.p.s. ÚVOD Attavena, o.p.s. 1 2 Servisní NNO Attavena, o.p.s. ÚVOD Tato publikace si vytkla za cíl shromáždit informace o servisních nestátních neziskových organizacích v ČR a webových portálech zabývajících se touto

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA

Venkovské noviny. Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS. Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 10/2006 ŘÍJEN 2006 ZDARMA Konference v Teplé: nové vztahy se zemědělci, prohloubení partnerství mezi MAS Národní observatoře venkova (NOV) o.p.s. a její zatím

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a

Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a Tento dokument byl vytvořen z finanční podpory Evropské unie a České republiky. Obsah tohoto dokumentu je plně v zodpovědnosti příjemce grantu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015

ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 ŽÁDOST O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA PROJEKTY OBCÍ NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ NA LOKÁLNÍ ÚROVNI V ROCE 2015 Název projektu: Integrace cizinců na MČ Praha 14 v roce 2015 Kategorie dotační žádosti:

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Plzně na období 2008-2015 Zpracovatel: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň www.cpkp.cz Autoři: Ing. Tereza Eberlová, Mgr. Aleš Kavalír, Mgr. Naďa

Více

Výroční zpráva 2014. Agora CE o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Agora CE o.p.s. Výroční zpráva 2014 Agora CE o.p.s. 1 OBSAH 1. Agora Central Europe... 3 2. Statutární orgány a tým organizace... 4 3. Slovo ředitelky: Agora CE v roce 2014... 5 4. Participační projekty... 6 Praha pro

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Strasbourg, 3 May 2010 ACFC/SR/III(2010)008 /Czech version/ THIRD REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP

EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP EVALUACE OPATŘENÍ 3.3 SROP IMPLEMENTAČNÍ STRUKTURY 6. dílčí analýza závěrečné zprávy Listopad 2008 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Zpracovatelé: Tima Liberec, s. r. o. Evasco, s. r. o.

Více