VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok 2010 / 2011 Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Schváleno na pedagogické radě:

2 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Personální údaje 2.1. Pracovníci celkem 2.2. Věková struktura 2.3. Přehled zaměstnanců 3. Vzdělávání 3.1. Vzdělávací program Zájmové kroužky 4. Údaje o žácích 4.1. Počty žáků školy Žáci cizinci Zápis do 1. třídy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Celkové hodnocení žáků 6. Činnost ČŠI a ostatní kontroly ČŠI Ostatní kontroly 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Hospitační činnost 9. Stížnosti 10. Spolupráce S rodiči Školská rada Zřizovatel 11. Akce školy 12. Hodnocení 13. Přílohy Tabulka vzdělávání Hospodaření školy za rok 2010

3 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Adresa: Potůčky 94, IČO: Telefon: , Ředitelka školy: Mgr. Jana Kunstová Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel školy: Obec Potůčky Součásti školy: Základní škola IZO: kapacita 40 žáků Mateřská škola IZO: kapacita 24 dětí Školní družina IZO: kapacita 20 žáků Školní jídelna IZO: kapacita 60 jídel

4 Základní škola Potůčky je svou organizací malotřídní. Nachází se v Krušných horách na samých hranicích se Spolkovou republikou Německo. Vyučování na této škole bylo zahájeno Areál školy tvoří 2 budovy, které jsou spojeny krytým, proskleným koridorem. V koridoru mezi budovami se nachází šatna dětí. Druhou budovu tvoří přízemní pavilon, kde je umístěno jedno oddělení školní družiny, školní jídelna a mateřská škola. Škola má pěkné, světlé, čisté a estetické prostory, které jsou pro výuku dostatečné. Na vzhledu školy se podílí ve velké míře žáci a učitelé. Škola má všechny ročníky prvního stupně. Ročníky se spojují do tříd podle aktuálního počtu žáků. Skutečný stav se v posledních letech pohybuje kolem 20 žáků. Ve školním roce 2010/2011 byly spojené v I. třídě 1. a 3. ročník a ve II. třídě 4. a 5. ročník. Ukončením 5. ročníku žáci přestupují do školy v Perninku, nebo do některé školy v Ostrově. Škola je od integrována s mateřskou školou. Mateřská škola je jednotřídní, navštěvují ji děti ve věku tři až šesti let. Ve školním roce 2010 /2011 bylo na konci školního roku zapsáno 21 dětí. V hlavní budově se nachází základní škola. V přízemí jsou dvě učebny - kmenová, která je zároveň i učebnou výpočetní techniky. V této třídě jsou žákům k dispozici čtyři počítače zapojené do sítě s přístupem na internet. V přízemí pracovna pro vzdělávací oblast Umění a kultura, zde je umístěna audiovizuální technika. V patře je učebna pro žáky ročníku, ředitelna, kabinet se sbírkami, učitelská a žákovská knihovna. Ke sportování žáci i děti z mateřské školy využívají menší tělocvičnu, která je v suterénu základní školy. Ve školním roce 2010/2011 prošlo celé školské zařízení drobnými rekonstrukcemi a nákupem nového vybavení. V celé budově školy byly barevně natřeny dveře a zárubně, což působí veselým dojmem. Do počítačové učebny II. třída bylo zakoupeno 7 počítačových stolů a 7 výškově nastavitelných židlí. Do školní jídelny byly zakoupeny 2 nerezové stoly. Mateřská škola byla vybavena sestavou skříněk, dětskými postýlkami. Na okna v ložnici, v herně a ve třídě byly instalovány žaluzie. V umývárně byla položena nová dlažba, zabudován sprchový kout a nad umyvadla zabudovány dávkovače na mýdlo. Ve školní družině bylo vyměněno umyvadlo s baterií, položen nový koberec. Je objednána dětská sedačka. Na toaletách byly opraveny stěny nové dlaždičky, byly vyměněny baterie, zabudovány dávkovače na mýdlo a papírové ručníky.

5 V těsné blízkosti školy se nachází krytý bazén a tenisový kurt, který patří obci Potůčky. Tato zařízení využíváme při sportovních akcích, v rámci výuky a v činnosti školní družiny. Kolem mateřské školy je zahrada, kde si děti hrají. K vybavení, které je na zahradě mateřské školy- pískoviště, zahradní domek, překážková sestava, kreslící tabule, dřevěný vláček, domeček, kyvadlová houpačka, byl zakoupen a zabudován kolotoč nízkopodlažní a závěsná kovová houpačka. Zahrada není zajištěna proti vstupu cizích osob. Naše škola je vzhledem k počtu žáků a ke vzdělávacímu programu velmi dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, výukovým SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici školní žákovská a učitelská knihovna, která je průběžně doplňována o nové tituly knihy, CD, DVD a CD Rom. Knihovní fond je bohatě využíván v rámci mimočítankové četby všech tříd i pro individuální výpůjčky žáků i učitelů, poskytuje kvalitní zdroj informací a tím vytváří podmínky pro projektové vyučování. 2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE 2.1 Pracovníci celkem fyzické osoby přepočtené osoby pedagogičtí pracovníci 6 5,171 nepedagogičtí pracovníci 2 2,325 celkem 8 7,496 Ve školním roce 2010/2011 pracovalo v základní škole 5 učitelek, z toho dvě na plný úvazek. Potřebnou kvalifikaci splňuje pouze ředitelka školy, učitelka Pavlína Pfeiferová dálkově studuje UK Praha, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 3. ročník. V mateřské škole pracovaly 2 pedagogické pracovnice - kvalifikovanost do prosince 2010 byla 100%. Vzhledem k tomu, že učitelka Alena Vítová odešla k do starobního důchodu, byla přijatá na dobu určitou do paní Kamila Krausová.

6 2.2. Věková struktura zaměstnanců k do 30 ti let do 40 ti let do 50 ti let nad 50 let Celkem počet z toho žen Přehled zaměstnanců PEDAGOGIČTÍ funkce vzdělání Počet let praxe Mgr. Jana Kunstová ředitelka školy PF Plzeň učit. pro 1.stupeň 35 Pavlína Pfeiferová učitelka ZŠ SPGŠ Karlovy Vary 12 Dagmar Pinterová vychovatelka ŠD učitelka ZŠ SZŠ Karlovy Vary 16 školnice MŠ Marta Juklová učitelka MŠ, ZŠ SPGŠ Karlovy Vary 29 Alena Vítová učitelka MŠ vedoucí školní jídelny SPGŠ Karlovy Vary 36 Štěpánka Rauchová učitelka ZŠ SIŠ Děčín Intermediatl Aj Kamila Krausová učitelka MŠ SZeměď.Š Karlovy Vary 1 1 OSTATNÍ Miluše Kubrová školnice Milena Zajíčková kuchařka SOU, zaučená kuchařka 26

7 3. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY 3. 1 Vzdělávací program Základní prostředek k dosažení cílů je plynulý přechod na výuku podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola kam chodím rád, podle kterého probíhala výuka ve školním roce 2010/2011 v 1., 3. a 4. ročníku. V 5. ročníku se učilo podle vzdělávacího programu Základní škola, podle učebních dokumentů č.j /96-2. Učební plány odpovídají požadavkům RVP a programu Základní škola. Škola našeho typu poskytuje žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání a snaží se vytvářet podmínky pro další vzdělávání, komunikace mezi lidmi a uplatnění v životě. Cíle výuky byly naplňovány činnostním učením a projektovým vyučováním, výuka byla spojována konkrétními příklady z praxe exkurze, vycházky, besedy. Škola zajišťovala pro žáky ZŠ a děti v MŠ vhodná filmová a divadelní představení, které mají za úkol obohatit a doplnit výuku. Tyto akce pomáhaly dětem lépe zdolat nové učivo, zejména učivo prvouky, vlastivědy a přírodovědy. Škola byla zapojena: do celoročního projektu: - Zdravá výživa Školní mléko a Ovoce do škol - projekt Ajax ve spolupráci s Policií ČR, návštěva dopravního hřiště ve Staré Roli, do týdenních projektů: - Zdravé zuby - dopravní výchova Mladý cyklista - svátky jara Velikonoce, velikonoční jarmark - Advent vánoční svátky Do jednodenních projektů: - Barevný den - Voda, voda, vodička - Pohádková noc ve ŠD

8 Soutěže : sportovní - AŠSK výtvarné - O hejtmanský mobil- soutěž vyhlášena Krajským úřadem Karlovarského kraje Kytička pro maminku Dům kultury Ostrov Jarní pohledy Řád svatého Huberta Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba MŠMT O pohár madame Curie Sklodowské lázně Jáchymov, jednalo se o putovní výstavu, nejen u nás, ale i v sousedním Německu fotografické - Jarní pohledy Řád svatého Huberta Někteří žáci naší školičky se v silné konkurenci ostatních škol umístili na předních místech, což svědčí o jejich dobrém přístupu k zadanému úkolu. Žáci s nadšením pracovali pod vedením p. učitelky Pavlíny Pfeiferové v kroužku Dovedné ruce. Seznamovali se zde s novými technikami ve výtvarné výchově. Martin Dvořák 1. místo Kytička pro maminku Nguyen Anh 3. místo Kytička pro maminku Míša Adamová 9. místo Řád sv.huberta Marek Plachý 12. místo Řád sv.huberta Tomáš Karfiol 3. místo O hejtmanský mobil Le Duc Do 4. místo O hejtmanský mobil Ve fotografické soutěži byli z deseti vyhodnocených čtyři naši žáci: Tomáš Karfiol 4. místo Quoc Truong Anh 6. místo Le Duc Do 9. místo Phuong Van Thanh 10. Místo Tito žáci byli oceněni jak vyhlašovateli soutěží, tak i ve škole. Na konci školního roku žáci obdrželi za reprezentaci školy pochvalu na vysvědčení a knižní odměnu.

9 Mateřská škola pracovala a plánovala podle Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program pro mateřskou školu v Potůčkách byl inovován s platností od Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř bloků: I. Červený podzim II. Bílá zima III. Zelené jaro IV. Žluté léto Vzdělávací činnosti byly rozděleny do pěti oblastí: - dítě a jeho tělo - dítě a jeho psychika - dítě a ten druhý - dítě a společnost - dítě a svět Ve školní družině se pracovalo podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Celoroční téma - Putování za pohárem poznání 3.2 Zájmové kroužky Název Počet zařazených žáků Jazyková výchova 10 Dovedné ruce 20 Cvičení s hudbou 18 Plavání - MŠ 20

10 4. POČTY ŽÁKŮ Počty žáků školy Počet žáků Chlapci Dívky MŠ I. třída 1. ročník ročník II.třída 4.ročník ročník celkem Žáci cizinci Na naší škole vzděláváme děti a žáky vietnamské národnosti. Zaměřujeme se na jazykovou výchovu, rozvoj slovní zásoby, gramatickou správnost a souvislé vyjadřování. Mateřská škola Základní škola 4 dětí 8 žáků Zápis do 1. ročníku proběhl 3.února 2011 počet prvních tříd Počet přijatých dětí Počet odkladů pro školní rok 2009/ Zápis do mateřské školy se uskutečňuje v měsíci květnu. Rodiče dětí jsou informováni o termínu na vývěsce obce Potůčky

11 5. HODNOCENÍ ŽÁKŮ 5. 1 Celkové hodnocení žáků Z celkového počtu 22 žáků prospělo 15 žáků s vyznamenáním, 7 žáků prospělo. V chování některých žáků došlo k přestupkům proti Školnímu řádu, bylo nutno udělit dvě Napomenutí třídního učitele a šest Třídních důtek za opakované zapomínání pomůcek, domácích úkolů, neplnění uložených povinností. Všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny. Za reprezentaci školy ve výtvarných soutěžích byly uděleny pochvaly žákům: Marek Plachý, Michala Adamová, Martin Dvořák, Phuong Van Than, Nguyen Anh. Za píli, aktivitu a školní výsledky byla udělena pochvala na vysvědčení a knižní odměna žákům: Lucie Frýdlová, Marek Plachý, Simona Mazurová a Tomáš Karfiol. Přehledné údaje o výsledcích a vzdělávání žáků jsou uvedeny v Tabulce výsledků a vzdělávání ve školním roce 2010/ příloha. 6. ČINNOST ČŠI A OSTATNÍ KONTROLY ČŠI Ve školním roce 210 /2011 nebyla provedena inspekční činnost Českou školní inspekcí Ostatní kontroly Kontroly zřizovatelem Ze strany zřizovatele byly ve školním roce 2010/2011 provedeny dvě kontroly. Veřejnoprávní kontrola předmětem byla kontrola jednotlivých položek výkazů rozvaha a výsledovka k a jejich vazba na skutečná plnění a kontrola nakládání s hospodářským výsledkem za rok Druhé kontrole bylo podrobeno nakládání s finančními prostředky ve

12 školní družině a v mateřské škole za období od do Kontrolní protokoly a vyjádření ředitelky školy ke kontrolním protokolům jsou založeny v ředitelně školy Kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení Karlovy Vary a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou Karlovy Vary Podle 22 zákona č.592/92 Sb. v platném znění byla provedena kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance a ostatních povinností plátce pojistného. 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Ve školním roce 2010/2011 využívali pedagogičtí pracovníci nabídky DVPP, aby si částečně doplnili kvalifikaci, seznámili se s novými trendy ve výuce. Akce byly zaměřeny do těchto oblastí řízení a evaluace v MŠ, cizí jazyk, informační a komunikační technologie, aktivizace a motivace na 1. stupni ZŠ, umění a kultura, předškolní vzdělávání, hygienické minimum, Vyučující využívali programové nabídky jak Pedagogického centra Karlovy Vary, tak i nabídky Národního institutu dalšího vzdělávání. Celkem se zaměstnanci školy zúčastnili 16 akcí. Vedení školy podporuje účast na kurzech, školeních a akcích DVPP. Ředitelka školy vydává každoročně Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Na základě tohoto plánu je organizován průběh a podmínky následujících forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účast vyučujících na dalším vzdělávání je vždy doložena příslušným osvědčením.

13 7. 2. Přehled akcí Název semináře Jazyk a řeč - nové pomůcky ve výchově Hrátky s papírem Metody aktivizace a motivace žáků ve vyučování na 1. stupni ZŠ Jóga v pohádkových příbězích Podpora pedagogů při realizaci školních vzdělávacích programů v MŠ Pojďte si hrát, pojďte cvičit Enkaustika pro začátečníky Evaluace v MŠ Velikonoční inspirace Něžná krása kraslickraslice zdobené staronovými technikami Angličtina pro nejmenší vyučovacích jednotek Řízení v MŠ v kostce Námětová a dramatická hra v MŠ Jazyk a řeč v rámcově vzdělávacím programucviky pro rozvíjení motoriky mluvidel Hygienické minimum pro pracovníky ve stravovacích službách Informační a komunikační technologie délka 20 vyučovacích hodin Informační a komunikační technologie délka 20 vyučovacích hodin Účastník Marta Juklová Marta Juklová Pavlína Pfeiferová Marta Juklová Marta Juklová Dagmar Pinterová Pavlína Pfeiferová Marta Juklová Dagmar Pinterová Pavlína Pfeiferová Marta Juklová Kamila Krausová Kamila Krausová Milena Zajíčková Pavlína Pfeiferová Mgr. Jana Kunstová DVPP se zúčastňují všechny vyučující, četnost individuálně absolvovaných vzdělávacích akcí je vysoká. Hodnotím velmi kladně.

14 8. HOSPITAČNÍ ČINNOST Hospitační a kontrolní činnost v základní škole je prováděna podle plánu ředitelky školy. Vzhledem k absenci ředitelky na podzim školního roku 2010/2011 ( hospitalizace v nemocnici v Praze ) nebyl tento plán dodržen. V mateřské škole vedoucí učitelka Marta Juklová prováděla ukázková zaměstnání nekvalifikované učitelce Kamile Krausové a prováděla i rozbory jejího samostatného zaměstnání. Při jednotlivých hodinách byly sledovány tyto oblasti: soulad se ŠVP pro ZV, PV, soulad s učebními osnovami, příprava na vyučování, podmínky vyučování, řízení vyučování, motivace, komunikace ve vyučování, hodnocení žáků, klima ve třídě. Dále byla kontrolována třídní dokumentace v ZŠ, ŠD a v MŠ, zápisy v žákovských knížkách, klasifikace žáků v jednotlivých předmětech, sešity, absence žáků, omluvenky. Výsledky z kontrolní činnosti jsou projednávány s jednotlivými pedagogickými pracovníky, je proveden zápis, který je založen v ředitelně školy a je součástí kontrolního systému. pracovník počet hospitací místo Ředitelka školy 5 ZŠ 2 komplexní, 3 orientační Zástupce pro MŠ 10 MŠ Výuka ve třídách probíhala v souladu s cíli ŠVP ZV a vzdělávacího programu Základní škola. Ve většině sledovaných hodin byla výuka vedena správně. Učitelky vhodně motivují žáky, aktivně zapojují žáky do hodin. Vyučování je doplňováno skupinovou a individuální výukou, projektovou prací, prací na počítačích. Metody aktivního a prožitkového učení se také v hodinách objevily. Vyučující se snaží vést děti k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení. 9. STÍŽNOSTI V průběhu školního roku 2010 /20011 nebyly řešeny žádné stížnosti.

15 10. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY S rodiči Formy spolupráce Třídní schůzky Konzultace pro rodiče Školská rada Komentář 2x Individuálně dle potřeby 2x Třídní schůzky a konzultace pro rodiče jsou součástí informačního systému školy. Na třídních schůzkách byli rodiče informováni o prospěchu a chování žáků, o změnách, aktivitách a záměrech školy. Většina rodičů se zapojuje do života školy a úzce spolupracuje s třídními učitelkami, ale přesto je nutné zlepšit komunikaci učitel rodič Školská rada Ve své činnosti se školská rada řídí 167 a 168 zákona č. 561/ 2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Během školního roku 2010/2011 se zvolení zástupci sešli 2x. Školská rada schvalovala Školní řád a jeho přílohy, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání, Výroční zprávu za rok 2009/2010 a přílohy Výsledky vzdělávání, Hospodaření za rok 2009, rozpočet školy. Seznámila se se závěry veřejnoprávních kontrol finančního výboru obce Potůčky. Dále se seznamovala se změnami ve Školském zákoně, novými vyhláškami a nařízeními. Aktivně se zajímala o práci v základní škole. Ředitelka školy byla pravidelně zvána na jednání školské rady, vytváří podmínky pro práci školské rady v souladu s uvedenými předpisy ( Školský zákon ) Se zřizovatelem Spolupráce ředitelství školy se zřizovatelem je výborná. Obec má velký zájem, aby se škola udržela. Vzhledem k počtu žáků na ZŠ má naše škola již několik let výjimku z počtu žáků. Obec částečně dotuje i mzdy zaměstnanců. Při sestavování rozpočtu zastupitelstvo obce spolu se starostkou paní Jarmilou Fořtovou v rámci rozpočtu obce vychází vstříc v našich požadavcích.

16 Ředitelka školy informuje paní starostku o akcích školy, úspěších našich žáků, ale také o problémech školy atd. Také s nimi konzultuje údržbu školy opravy Zástupci obce se zúčastňují slavnostního zahájení školního roku. Spolu se všemi učitelkami ZŠ jsou přítomni při slavnostním rozdávání vysvědčení, pasování žáků 1. ročníku loučí se se žáky 5.ročniku. Žákům jsou předávány upomínkové předměty Spolupráce s okolními školami Pedagogičtí pracovníci naší školy, včetně ředitelky spolupracují s ostatními malotřídními školami v našem kraji i mimo něj. Zaměřují se na kompatibilitu ŠVP, návaznosti výuky v jednotlivých ročnících. Mezi školami v našem regionu jsme pořádali vzájemné sportovní utkání, různé literární a výtvarné soutěže. 11. AKCE ŠKOLY Jeden z hlavních úkolů naší školy je zúčastňovat se s žáky různých soutěží, kulturních akcí, výletů, exkurzí atd. Vedení školy vytváří pro uskutečnění těchto akcí organizační a finanční podmínky ve spolupráci s obcí. Škola zajišťovala pro žáky ZŠ a děti v MŠ vhodná filmová a divadelní představení, které mají za úkol obohatit a doplnit výuku, dále exkurze, sportovní soutěže, výtvarné soutěže Přehled akcí Typ akce Ročník Poznámka Výuka plavání 4., 5. Exkurze Policie ČR ZŠ Stará Role Bio statek ZŠ Valeč Školní výlet Bečov nad Tepolou ZŠ dvoudenní výlet Ekocentrum MŠ Stará Role

17 Divadelní představení, kino Látané příběhy krejčíka Honzy Předškoláci MŠ Kino Nejdek 1., 3. ročník Divadlo Z bedny MŠ a ZŠ MŠ Potůčky Hudební divadlo Karlovy Vary ZŠ, MŠ O červíku Ervínovi Divadelní představení MŠ a ZŠ Ekologická výchova FFOH Ostrov ZŠ Besedy Beseda s policisty ZŠ Projekt Ajax 3. ročník Horniny a nerosty-karlovarsko ZŠ Myslivost MŠ, ZŠ BESIP dopravní výchova, testy 4. a 5. ročník p.jenšíková - koordinátorka ostatní Dopravní hřiště- Stará Role ročník podzim, jaro Vánoční besídka pro děti a MŠ, ZŠ Restaurace Gambrinus přátele školy Maškarní rej MŠ, ZŠ Velikonoční trhy MŠ, ZŠ Den dětí MŠ, ZŠ Ve spolupráci s obcí Potůčky, hasiči, sportovci Rozloučení se žáky 5. ročníku soutěže Sportovní soutěže v rámci AŠSK minikopaná přehazovaná plavání vybíjená ZŠ Školní, okresní kola

18 Výtvarné soutěže O pohár madame Curie Sklodowské Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba Jarní pohledy Vv, foto Řád sv. Huberta 3.-5.ročník 3.-5.ročník 1.-5.ročník Putovní výstava nejen v ČR,ale i v Německu MŠMT Mezi dvaceti dvěma oceněnými žáky bylo šest žáků naší školy Kytička pro maminku 3.-5.ročník DDM Ostrov O mobil hejtmana Karlovarského kraje Literární soutěže Časopis Mateřídouška Obecně prospěšné práce Sběr pomerančové kůry, podbělu Fond CHRPA, SIDUS 1.místo Martin Dvořák, 3.místo Nguyen Anh ročník 3. místo Tomáš Karfiol 4. místo Le Duc Do ročník Školní družina ZŠ a MŠ 12. HODNOCENÍ Všechny vyučující během školního roku odváděly kvalitní práci. Přiměřeně věku žáků jsme ve vyučovacím procesu rozvíjely rozumové, citové a volní stránky dětské osobnosti. Spokojený žák, udržení naplněnosti školy, prezentace školy na veřejnosti, zlepšování prostředí a estetického vzhledu celého našeho zařízení jsou našimi hlavními cíli. Zpracovaly: Mgr. Jana Kunstová, ředitelka školy Pavlína Pfeiferová učitelka

19 13. Přílohy Tabulka vzdělávání ve školním roce 2010 / 2011 Ročník ročník Počet žáků Prospělo s vyzn Prospělo Neprospělo Neklasifikováno stupeň z chování stupeň z chování Omluvené hod Omluvených hodin na 1 žáka 87, ,3 91, ,8 Neomluvené hodiny Neomluvené hodiny na žáka Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová, ředitelka školy

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola)

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 (základní škola) 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy, adresa, právní forma, IZO, IČO, telefonní, e-mailové spojení, ředitel školy Základní

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr.

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Louka, okr. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Louka, okres Hodonín příspěvková organizace, Louka 52, 696 76 Louka nad Veličkou školní rok 2014-2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 12610/99-11025 Oblastní pracoviště č. 12 Signatura: al6as105 Okresní pracoviště Znojmo INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/zařízení: Mateřská škola Nový Šaldorf, okres Znojmo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Sokolov, Sokolovská 1507 Sokolovská 1507, 356 05 Sokolov Identifikátor školy: 600 072

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-304/09-J. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-304/09-J Název školy: Mateřská škola Markvartice Adresa: Markvartice 42, 675 22 Stařeč Identifikátor: 600 121 208 IČ: 70995184

Více

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2014/2015 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -1- VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 -2-1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 60 611 910 IZO 102 264 708 RED_IZO 600 070 352 Základní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466. Písek, Mírové náměstí 1466 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Edvarda Beneše a Mateřská škola Písek, Mírové náměstí 1466 Písek, Mírové náměstí 1466 Identifikátor školy: 600 062 121 Termín

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová

Základní škola a mateřská škola Útvina ČTYŘLÍSTEK. IČO 60610751 Identifikátor 600067319 ředitel: Mgr.Romana Prášilová 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Útvina adresa školy Útvina 153, 36401 Toužim právní forma příspěvková organizace IČO 60610751 Identifikátor 600067319 vedení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Forma hospodaření: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 p.slušovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Podle ust. 10 zákona

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7

Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 Výroční zpráva 2010/2011 Vyhláška15/2005 Sb., 7 údaje o škole Mateřská škola U Roháčových kasáren 14/1215, Praha 10, příspěvková organizace telefon: 267311073, 267310191 fax 267310190 web. www.rohacovky.cz

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Návrh struktury vlastního hodnocení školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká republika Česká školní inspekce. Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká republika Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Františkovy Lázně, Česká 39/1, okres Cheb Česká 39/1, 351 01 Františkovy Lázně Identifikátor

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1. Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc. Identifikátor školy: 600 140 270 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova 1 Řezníčkova 1, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140 270 Termín konání inspekce:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Dobrovice, okres Mladá Boleslav Komenského 46, 294 41 Dobrovice Identifikátor školy: 600 049 132 Vedoucí týmu:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov. Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice. Identifikátor školy: 600 110 885 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pravlov, okres Brno-venkov Pravlov 100, 664 64 Dolní Kounice Identifikátor školy: 600 110 885 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více