VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Školní rok 2010 / 2011 Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová Schváleno na pedagogické radě:

2 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Personální údaje 2.1. Pracovníci celkem 2.2. Věková struktura 2.3. Přehled zaměstnanců 3. Vzdělávání 3.1. Vzdělávací program Zájmové kroužky 4. Údaje o žácích 4.1. Počty žáků školy Žáci cizinci Zápis do 1. třídy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Celkové hodnocení žáků 6. Činnost ČŠI a ostatní kontroly ČŠI Ostatní kontroly 7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 8. Hospitační činnost 9. Stížnosti 10. Spolupráce S rodiči Školská rada Zřizovatel 11. Akce školy 12. Hodnocení 13. Přílohy Tabulka vzdělávání Hospodaření školy za rok 2010

3 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Adresa: Potůčky 94, IČO: Telefon: , Ředitelka školy: Mgr. Jana Kunstová Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel školy: Obec Potůčky Součásti školy: Základní škola IZO: kapacita 40 žáků Mateřská škola IZO: kapacita 24 dětí Školní družina IZO: kapacita 20 žáků Školní jídelna IZO: kapacita 60 jídel

4 Základní škola Potůčky je svou organizací malotřídní. Nachází se v Krušných horách na samých hranicích se Spolkovou republikou Německo. Vyučování na této škole bylo zahájeno Areál školy tvoří 2 budovy, které jsou spojeny krytým, proskleným koridorem. V koridoru mezi budovami se nachází šatna dětí. Druhou budovu tvoří přízemní pavilon, kde je umístěno jedno oddělení školní družiny, školní jídelna a mateřská škola. Škola má pěkné, světlé, čisté a estetické prostory, které jsou pro výuku dostatečné. Na vzhledu školy se podílí ve velké míře žáci a učitelé. Škola má všechny ročníky prvního stupně. Ročníky se spojují do tříd podle aktuálního počtu žáků. Skutečný stav se v posledních letech pohybuje kolem 20 žáků. Ve školním roce 2010/2011 byly spojené v I. třídě 1. a 3. ročník a ve II. třídě 4. a 5. ročník. Ukončením 5. ročníku žáci přestupují do školy v Perninku, nebo do některé školy v Ostrově. Škola je od integrována s mateřskou školou. Mateřská škola je jednotřídní, navštěvují ji děti ve věku tři až šesti let. Ve školním roce 2010 /2011 bylo na konci školního roku zapsáno 21 dětí. V hlavní budově se nachází základní škola. V přízemí jsou dvě učebny - kmenová, která je zároveň i učebnou výpočetní techniky. V této třídě jsou žákům k dispozici čtyři počítače zapojené do sítě s přístupem na internet. V přízemí pracovna pro vzdělávací oblast Umění a kultura, zde je umístěna audiovizuální technika. V patře je učebna pro žáky ročníku, ředitelna, kabinet se sbírkami, učitelská a žákovská knihovna. Ke sportování žáci i děti z mateřské školy využívají menší tělocvičnu, která je v suterénu základní školy. Ve školním roce 2010/2011 prošlo celé školské zařízení drobnými rekonstrukcemi a nákupem nového vybavení. V celé budově školy byly barevně natřeny dveře a zárubně, což působí veselým dojmem. Do počítačové učebny II. třída bylo zakoupeno 7 počítačových stolů a 7 výškově nastavitelných židlí. Do školní jídelny byly zakoupeny 2 nerezové stoly. Mateřská škola byla vybavena sestavou skříněk, dětskými postýlkami. Na okna v ložnici, v herně a ve třídě byly instalovány žaluzie. V umývárně byla položena nová dlažba, zabudován sprchový kout a nad umyvadla zabudovány dávkovače na mýdlo. Ve školní družině bylo vyměněno umyvadlo s baterií, položen nový koberec. Je objednána dětská sedačka. Na toaletách byly opraveny stěny nové dlaždičky, byly vyměněny baterie, zabudovány dávkovače na mýdlo a papírové ručníky.

5 V těsné blízkosti školy se nachází krytý bazén a tenisový kurt, který patří obci Potůčky. Tato zařízení využíváme při sportovních akcích, v rámci výuky a v činnosti školní družiny. Kolem mateřské školy je zahrada, kde si děti hrají. K vybavení, které je na zahradě mateřské školy- pískoviště, zahradní domek, překážková sestava, kreslící tabule, dřevěný vláček, domeček, kyvadlová houpačka, byl zakoupen a zabudován kolotoč nízkopodlažní a závěsná kovová houpačka. Zahrada není zajištěna proti vstupu cizích osob. Naše škola je vzhledem k počtu žáků a ke vzdělávacímu programu velmi dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, výukovým SW. Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici školní žákovská a učitelská knihovna, která je průběžně doplňována o nové tituly knihy, CD, DVD a CD Rom. Knihovní fond je bohatě využíván v rámci mimočítankové četby všech tříd i pro individuální výpůjčky žáků i učitelů, poskytuje kvalitní zdroj informací a tím vytváří podmínky pro projektové vyučování. 2. PERSONÁLNÍ ÚDAJE 2.1 Pracovníci celkem fyzické osoby přepočtené osoby pedagogičtí pracovníci 6 5,171 nepedagogičtí pracovníci 2 2,325 celkem 8 7,496 Ve školním roce 2010/2011 pracovalo v základní škole 5 učitelek, z toho dvě na plný úvazek. Potřebnou kvalifikaci splňuje pouze ředitelka školy, učitelka Pavlína Pfeiferová dálkově studuje UK Praha, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ 3. ročník. V mateřské škole pracovaly 2 pedagogické pracovnice - kvalifikovanost do prosince 2010 byla 100%. Vzhledem k tomu, že učitelka Alena Vítová odešla k do starobního důchodu, byla přijatá na dobu určitou do paní Kamila Krausová.

6 2.2. Věková struktura zaměstnanců k do 30 ti let do 40 ti let do 50 ti let nad 50 let Celkem počet z toho žen Přehled zaměstnanců PEDAGOGIČTÍ funkce vzdělání Počet let praxe Mgr. Jana Kunstová ředitelka školy PF Plzeň učit. pro 1.stupeň 35 Pavlína Pfeiferová učitelka ZŠ SPGŠ Karlovy Vary 12 Dagmar Pinterová vychovatelka ŠD učitelka ZŠ SZŠ Karlovy Vary 16 školnice MŠ Marta Juklová učitelka MŠ, ZŠ SPGŠ Karlovy Vary 29 Alena Vítová učitelka MŠ vedoucí školní jídelny SPGŠ Karlovy Vary 36 Štěpánka Rauchová učitelka ZŠ SIŠ Děčín Intermediatl Aj Kamila Krausová učitelka MŠ SZeměď.Š Karlovy Vary 1 1 OSTATNÍ Miluše Kubrová školnice Milena Zajíčková kuchařka SOU, zaučená kuchařka 26

7 3. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY 3. 1 Vzdělávací program Základní prostředek k dosažení cílů je plynulý přechod na výuku podle vlastního školního vzdělávacího programu Škola kam chodím rád, podle kterého probíhala výuka ve školním roce 2010/2011 v 1., 3. a 4. ročníku. V 5. ročníku se učilo podle vzdělávacího programu Základní škola, podle učebních dokumentů č.j /96-2. Učební plány odpovídají požadavkům RVP a programu Základní škola. Škola našeho typu poskytuje žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání a snaží se vytvářet podmínky pro další vzdělávání, komunikace mezi lidmi a uplatnění v životě. Cíle výuky byly naplňovány činnostním učením a projektovým vyučováním, výuka byla spojována konkrétními příklady z praxe exkurze, vycházky, besedy. Škola zajišťovala pro žáky ZŠ a děti v MŠ vhodná filmová a divadelní představení, které mají za úkol obohatit a doplnit výuku. Tyto akce pomáhaly dětem lépe zdolat nové učivo, zejména učivo prvouky, vlastivědy a přírodovědy. Škola byla zapojena: do celoročního projektu: - Zdravá výživa Školní mléko a Ovoce do škol - projekt Ajax ve spolupráci s Policií ČR, návštěva dopravního hřiště ve Staré Roli, do týdenních projektů: - Zdravé zuby - dopravní výchova Mladý cyklista - svátky jara Velikonoce, velikonoční jarmark - Advent vánoční svátky Do jednodenních projektů: - Barevný den - Voda, voda, vodička - Pohádková noc ve ŠD

8 Soutěže : sportovní - AŠSK výtvarné - O hejtmanský mobil- soutěž vyhlášena Krajským úřadem Karlovarského kraje Kytička pro maminku Dům kultury Ostrov Jarní pohledy Řád svatého Huberta Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba MŠMT O pohár madame Curie Sklodowské lázně Jáchymov, jednalo se o putovní výstavu, nejen u nás, ale i v sousedním Německu fotografické - Jarní pohledy Řád svatého Huberta Někteří žáci naší školičky se v silné konkurenci ostatních škol umístili na předních místech, což svědčí o jejich dobrém přístupu k zadanému úkolu. Žáci s nadšením pracovali pod vedením p. učitelky Pavlíny Pfeiferové v kroužku Dovedné ruce. Seznamovali se zde s novými technikami ve výtvarné výchově. Martin Dvořák 1. místo Kytička pro maminku Nguyen Anh 3. místo Kytička pro maminku Míša Adamová 9. místo Řád sv.huberta Marek Plachý 12. místo Řád sv.huberta Tomáš Karfiol 3. místo O hejtmanský mobil Le Duc Do 4. místo O hejtmanský mobil Ve fotografické soutěži byli z deseti vyhodnocených čtyři naši žáci: Tomáš Karfiol 4. místo Quoc Truong Anh 6. místo Le Duc Do 9. místo Phuong Van Thanh 10. Místo Tito žáci byli oceněni jak vyhlašovateli soutěží, tak i ve škole. Na konci školního roku žáci obdrželi za reprezentaci školy pochvalu na vysvědčení a knižní odměnu.

9 Mateřská škola pracovala a plánovala podle Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program pro mateřskou školu v Potůčkách byl inovován s platností od Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř bloků: I. Červený podzim II. Bílá zima III. Zelené jaro IV. Žluté léto Vzdělávací činnosti byly rozděleny do pěti oblastí: - dítě a jeho tělo - dítě a jeho psychika - dítě a ten druhý - dítě a společnost - dítě a svět Ve školní družině se pracovalo podle Školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Celoroční téma - Putování za pohárem poznání 3.2 Zájmové kroužky Název Počet zařazených žáků Jazyková výchova 10 Dovedné ruce 20 Cvičení s hudbou 18 Plavání - MŠ 20

10 4. POČTY ŽÁKŮ Počty žáků školy Počet žáků Chlapci Dívky MŠ I. třída 1. ročník ročník II.třída 4.ročník ročník celkem Žáci cizinci Na naší škole vzděláváme děti a žáky vietnamské národnosti. Zaměřujeme se na jazykovou výchovu, rozvoj slovní zásoby, gramatickou správnost a souvislé vyjadřování. Mateřská škola Základní škola 4 dětí 8 žáků Zápis do 1. ročníku proběhl 3.února 2011 počet prvních tříd Počet přijatých dětí Počet odkladů pro školní rok 2009/ Zápis do mateřské školy se uskutečňuje v měsíci květnu. Rodiče dětí jsou informováni o termínu na vývěsce obce Potůčky

11 5. HODNOCENÍ ŽÁKŮ 5. 1 Celkové hodnocení žáků Z celkového počtu 22 žáků prospělo 15 žáků s vyznamenáním, 7 žáků prospělo. V chování některých žáků došlo k přestupkům proti Školnímu řádu, bylo nutno udělit dvě Napomenutí třídního učitele a šest Třídních důtek za opakované zapomínání pomůcek, domácích úkolů, neplnění uložených povinností. Všechny zameškané hodiny byly řádně omluveny. Za reprezentaci školy ve výtvarných soutěžích byly uděleny pochvaly žákům: Marek Plachý, Michala Adamová, Martin Dvořák, Phuong Van Than, Nguyen Anh. Za píli, aktivitu a školní výsledky byla udělena pochvala na vysvědčení a knižní odměna žákům: Lucie Frýdlová, Marek Plachý, Simona Mazurová a Tomáš Karfiol. Přehledné údaje o výsledcích a vzdělávání žáků jsou uvedeny v Tabulce výsledků a vzdělávání ve školním roce 2010/ příloha. 6. ČINNOST ČŠI A OSTATNÍ KONTROLY ČŠI Ve školním roce 210 /2011 nebyla provedena inspekční činnost Českou školní inspekcí Ostatní kontroly Kontroly zřizovatelem Ze strany zřizovatele byly ve školním roce 2010/2011 provedeny dvě kontroly. Veřejnoprávní kontrola předmětem byla kontrola jednotlivých položek výkazů rozvaha a výsledovka k a jejich vazba na skutečná plnění a kontrola nakládání s hospodářským výsledkem za rok Druhé kontrole bylo podrobeno nakládání s finančními prostředky ve

12 školní družině a v mateřské škole za období od do Kontrolní protokoly a vyjádření ředitelky školy ke kontrolním protokolům jsou založeny v ředitelně školy Kontrola Okresní správou sociálního zabezpečení Karlovy Vary a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou Karlovy Vary Podle 22 zákona č.592/92 Sb. v platném znění byla provedena kontrola placení pojistného na veřejné zdravotní pojištění za zaměstnance a ostatních povinností plátce pojistného. 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Ve školním roce 2010/2011 využívali pedagogičtí pracovníci nabídky DVPP, aby si částečně doplnili kvalifikaci, seznámili se s novými trendy ve výuce. Akce byly zaměřeny do těchto oblastí řízení a evaluace v MŠ, cizí jazyk, informační a komunikační technologie, aktivizace a motivace na 1. stupni ZŠ, umění a kultura, předškolní vzdělávání, hygienické minimum, Vyučující využívali programové nabídky jak Pedagogického centra Karlovy Vary, tak i nabídky Národního institutu dalšího vzdělávání. Celkem se zaměstnanci školy zúčastnili 16 akcí. Vedení školy podporuje účast na kurzech, školeních a akcích DVPP. Ředitelka školy vydává každoročně Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Na základě tohoto plánu je organizován průběh a podmínky následujících forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účast vyučujících na dalším vzdělávání je vždy doložena příslušným osvědčením.

13 7. 2. Přehled akcí Název semináře Jazyk a řeč - nové pomůcky ve výchově Hrátky s papírem Metody aktivizace a motivace žáků ve vyučování na 1. stupni ZŠ Jóga v pohádkových příbězích Podpora pedagogů při realizaci školních vzdělávacích programů v MŠ Pojďte si hrát, pojďte cvičit Enkaustika pro začátečníky Evaluace v MŠ Velikonoční inspirace Něžná krása kraslickraslice zdobené staronovými technikami Angličtina pro nejmenší vyučovacích jednotek Řízení v MŠ v kostce Námětová a dramatická hra v MŠ Jazyk a řeč v rámcově vzdělávacím programucviky pro rozvíjení motoriky mluvidel Hygienické minimum pro pracovníky ve stravovacích službách Informační a komunikační technologie délka 20 vyučovacích hodin Informační a komunikační technologie délka 20 vyučovacích hodin Účastník Marta Juklová Marta Juklová Pavlína Pfeiferová Marta Juklová Marta Juklová Dagmar Pinterová Pavlína Pfeiferová Marta Juklová Dagmar Pinterová Pavlína Pfeiferová Marta Juklová Kamila Krausová Kamila Krausová Milena Zajíčková Pavlína Pfeiferová Mgr. Jana Kunstová DVPP se zúčastňují všechny vyučující, četnost individuálně absolvovaných vzdělávacích akcí je vysoká. Hodnotím velmi kladně.

14 8. HOSPITAČNÍ ČINNOST Hospitační a kontrolní činnost v základní škole je prováděna podle plánu ředitelky školy. Vzhledem k absenci ředitelky na podzim školního roku 2010/2011 ( hospitalizace v nemocnici v Praze ) nebyl tento plán dodržen. V mateřské škole vedoucí učitelka Marta Juklová prováděla ukázková zaměstnání nekvalifikované učitelce Kamile Krausové a prováděla i rozbory jejího samostatného zaměstnání. Při jednotlivých hodinách byly sledovány tyto oblasti: soulad se ŠVP pro ZV, PV, soulad s učebními osnovami, příprava na vyučování, podmínky vyučování, řízení vyučování, motivace, komunikace ve vyučování, hodnocení žáků, klima ve třídě. Dále byla kontrolována třídní dokumentace v ZŠ, ŠD a v MŠ, zápisy v žákovských knížkách, klasifikace žáků v jednotlivých předmětech, sešity, absence žáků, omluvenky. Výsledky z kontrolní činnosti jsou projednávány s jednotlivými pedagogickými pracovníky, je proveden zápis, který je založen v ředitelně školy a je součástí kontrolního systému. pracovník počet hospitací místo Ředitelka školy 5 ZŠ 2 komplexní, 3 orientační Zástupce pro MŠ 10 MŠ Výuka ve třídách probíhala v souladu s cíli ŠVP ZV a vzdělávacího programu Základní škola. Ve většině sledovaných hodin byla výuka vedena správně. Učitelky vhodně motivují žáky, aktivně zapojují žáky do hodin. Vyučování je doplňováno skupinovou a individuální výukou, projektovou prací, prací na počítačích. Metody aktivního a prožitkového učení se také v hodinách objevily. Vyučující se snaží vést děti k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení. 9. STÍŽNOSTI V průběhu školního roku 2010 /20011 nebyly řešeny žádné stížnosti.

15 10. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY S rodiči Formy spolupráce Třídní schůzky Konzultace pro rodiče Školská rada Komentář 2x Individuálně dle potřeby 2x Třídní schůzky a konzultace pro rodiče jsou součástí informačního systému školy. Na třídních schůzkách byli rodiče informováni o prospěchu a chování žáků, o změnách, aktivitách a záměrech školy. Většina rodičů se zapojuje do života školy a úzce spolupracuje s třídními učitelkami, ale přesto je nutné zlepšit komunikaci učitel rodič Školská rada Ve své činnosti se školská rada řídí 167 a 168 zákona č. 561/ 2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Během školního roku 2010/2011 se zvolení zástupci sešli 2x. Školská rada schvalovala Školní řád a jeho přílohy, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání, Výroční zprávu za rok 2009/2010 a přílohy Výsledky vzdělávání, Hospodaření za rok 2009, rozpočet školy. Seznámila se se závěry veřejnoprávních kontrol finančního výboru obce Potůčky. Dále se seznamovala se změnami ve Školském zákoně, novými vyhláškami a nařízeními. Aktivně se zajímala o práci v základní škole. Ředitelka školy byla pravidelně zvána na jednání školské rady, vytváří podmínky pro práci školské rady v souladu s uvedenými předpisy ( Školský zákon ) Se zřizovatelem Spolupráce ředitelství školy se zřizovatelem je výborná. Obec má velký zájem, aby se škola udržela. Vzhledem k počtu žáků na ZŠ má naše škola již několik let výjimku z počtu žáků. Obec částečně dotuje i mzdy zaměstnanců. Při sestavování rozpočtu zastupitelstvo obce spolu se starostkou paní Jarmilou Fořtovou v rámci rozpočtu obce vychází vstříc v našich požadavcích.

16 Ředitelka školy informuje paní starostku o akcích školy, úspěších našich žáků, ale také o problémech školy atd. Také s nimi konzultuje údržbu školy opravy Zástupci obce se zúčastňují slavnostního zahájení školního roku. Spolu se všemi učitelkami ZŠ jsou přítomni při slavnostním rozdávání vysvědčení, pasování žáků 1. ročníku loučí se se žáky 5.ročniku. Žákům jsou předávány upomínkové předměty Spolupráce s okolními školami Pedagogičtí pracovníci naší školy, včetně ředitelky spolupracují s ostatními malotřídními školami v našem kraji i mimo něj. Zaměřují se na kompatibilitu ŠVP, návaznosti výuky v jednotlivých ročnících. Mezi školami v našem regionu jsme pořádali vzájemné sportovní utkání, různé literární a výtvarné soutěže. 11. AKCE ŠKOLY Jeden z hlavních úkolů naší školy je zúčastňovat se s žáky různých soutěží, kulturních akcí, výletů, exkurzí atd. Vedení školy vytváří pro uskutečnění těchto akcí organizační a finanční podmínky ve spolupráci s obcí. Škola zajišťovala pro žáky ZŠ a děti v MŠ vhodná filmová a divadelní představení, které mají za úkol obohatit a doplnit výuku, dále exkurze, sportovní soutěže, výtvarné soutěže Přehled akcí Typ akce Ročník Poznámka Výuka plavání 4., 5. Exkurze Policie ČR ZŠ Stará Role Bio statek ZŠ Valeč Školní výlet Bečov nad Tepolou ZŠ dvoudenní výlet Ekocentrum MŠ Stará Role

17 Divadelní představení, kino Látané příběhy krejčíka Honzy Předškoláci MŠ Kino Nejdek 1., 3. ročník Divadlo Z bedny MŠ a ZŠ MŠ Potůčky Hudební divadlo Karlovy Vary ZŠ, MŠ O červíku Ervínovi Divadelní představení MŠ a ZŠ Ekologická výchova FFOH Ostrov ZŠ Besedy Beseda s policisty ZŠ Projekt Ajax 3. ročník Horniny a nerosty-karlovarsko ZŠ Myslivost MŠ, ZŠ BESIP dopravní výchova, testy 4. a 5. ročník p.jenšíková - koordinátorka ostatní Dopravní hřiště- Stará Role ročník podzim, jaro Vánoční besídka pro děti a MŠ, ZŠ Restaurace Gambrinus přátele školy Maškarní rej MŠ, ZŠ Velikonoční trhy MŠ, ZŠ Den dětí MŠ, ZŠ Ve spolupráci s obcí Potůčky, hasiči, sportovci Rozloučení se žáky 5. ročníku soutěže Sportovní soutěže v rámci AŠSK minikopaná přehazovaná plavání vybíjená ZŠ Školní, okresní kola

18 Výtvarné soutěže O pohár madame Curie Sklodowské Přemyslovna sv. Anežka Česká a její doba Jarní pohledy Vv, foto Řád sv. Huberta 3.-5.ročník 3.-5.ročník 1.-5.ročník Putovní výstava nejen v ČR,ale i v Německu MŠMT Mezi dvaceti dvěma oceněnými žáky bylo šest žáků naší školy Kytička pro maminku 3.-5.ročník DDM Ostrov O mobil hejtmana Karlovarského kraje Literární soutěže Časopis Mateřídouška Obecně prospěšné práce Sběr pomerančové kůry, podbělu Fond CHRPA, SIDUS 1.místo Martin Dvořák, 3.místo Nguyen Anh ročník 3. místo Tomáš Karfiol 4. místo Le Duc Do ročník Školní družina ZŠ a MŠ 12. HODNOCENÍ Všechny vyučující během školního roku odváděly kvalitní práci. Přiměřeně věku žáků jsme ve vyučovacím procesu rozvíjely rozumové, citové a volní stránky dětské osobnosti. Spokojený žák, udržení naplněnosti školy, prezentace školy na veřejnosti, zlepšování prostředí a estetického vzhledu celého našeho zařízení jsou našimi hlavními cíli. Zpracovaly: Mgr. Jana Kunstová, ředitelka školy Pavlína Pfeiferová učitelka

19 13. Přílohy Tabulka vzdělávání ve školním roce 2010 / 2011 Ročník ročník Počet žáků Prospělo s vyzn Prospělo Neprospělo Neklasifikováno stupeň z chování stupeň z chování Omluvené hod Omluvených hodin na 1 žáka 87, ,3 91, ,8 Neomluvené hodiny Neomluvené hodiny na žáka Zpracovala: Mgr. Jana Kunstová, ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Stádlec za školní rok 2013/2014 Požadovaný podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji výchovně vzdělávací soustavy podle 10 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1093/09-04. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1093/09-04 Název školy: Základní škola Tachov, Kostelní 583, příspěvková organizace Adresa: Kostelní 583, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu.

Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. PSČ : 591 01 TEL/FAX : 566 625 768 Učení má být takové, aby to, co se žákům předkládá, chápali jako cenný dar a ne jako cosi povinného, co jim má zkazit dobrou náladu. Albert Einstein I. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Byšice, okres Mělník Komenského 200, Byšice 277 32 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Náměšť nad Oslavou Husova 579 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola v Náměšti nad Oslavou, Husova 579 je úplná škola s devíti ročníky.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Hrajeme si a poznáváme svět Mateřská škola Panenské Břežany Motto: Svět je plný vody, země, zvířat,rostlin, hraček, lidí, věcí..a o těch si budeme povídat celý rok přeci Zpracovala:

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01129/09-06. Základní škola Lenešice, okres Louny. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01129/09-06 Základní škola Lenešice, okres Louny Adresa: 439 23 Lenešice, Knížete Václava 391 Identifikátor: 600083101 IČ:

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O P Ř E D Š K O L N Í V Z D Ě L Á V Á N Í K R O K Z A K R O K E M Krůček sem, krůček tam, do světa se podívám. Poznám nové kamarády, postavím si z kostek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN-ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Osnova je v souladu s ustanovením 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2008/2009 (zpracována dle 10 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a podle 7 novely 225/2009 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti

Více