Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 7 Vyhlášky ze dne Zprávu předkládá ředitel školy Mgr. Ivana Pečenková Školská rada projednala a schválila dne

2 1) Základní údaje o škole Název: Právní forma: Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace Příspěvková organizace Sídlo: Oloví , Smetanova 1 Zřizovatel školy: Město Oloví, Hory 42 Údaje o vedení školy: Ředitel Mgr. Bc. Ivana Pečenková Zástupce ředitele pro ZŠ I.stupeň Mgr. Lenka Filandrová Zástupce ředitele pro ZŠ II.stupeň Mgr. Daniela Ševčíková Zástupce ředitele pro MŠ Dagmar Kunštárová Adresa pro dálkový přístup: internetové stránky: zsolovi.cz skolaolovi.webnode.cz (stránky projektu Do budoucna s kvalitnější výukou na ZŠ) olovizs.rajce.idnes.cz (fotogalerie školy) Školská rada : Školská rada byla ustanovena k 1. lednu Ve školním roce 2013/2014 se sešla celkem 3 krát. Školská rada pracovala v tomto složení: Předseda Martina Sussnerová (zastupuje rodiče) Místopředseda Radek Jelínek (zastupuje zřizovatele ) Členové- Mgr. Lenka Filandrová (zastupuje pedagog.pracovníky) Stanislav Polášek (zastupuje zřizovatele) Jarmila Šramková (zastupuje rodiče) Tomáš Korel (zastupuje pedagog. pracovníky) 2

3 Charakteristika školy: Úplnost a velikost školy: Základní škola a mateřská škola Oloví je středně velká škola s odloučenými pracovišti umístěná ve výhodné poloze na kraji parku a u místa kulturního dění v našem městě. Vybavení školy: 1. Mateřská škola je umístěna v typizované budově s kapacitou 90 dětí a v současné době se předškolního vzdělávání účastní nejvýše 52 dětí. MŠ se skládá ze dvou oddělení. Každé oddělení má svůj vchod a své kompletní vybavení. K budově mateřské školy patří menší zahrada s pískovištěm. 2. Základní škola je středně velká, úplná základní škola s devíti ročníky po jedné třídě v každém ročníku. Máme i třídu s upraveným vzdělávacím programem. Celková kapacita školy je 205 žáků. K budově základní školy patří pozemek určený částečně k výuce tělesné výchovy a pro výuku pracovních činností (zahrádka se skleníkem). Každá třída má svou kmenovou učebnu. Dále škola disponuje odbornými učebnami učebna výtvarné výchovy, interaktivní učebna, počítačová učebna, chemická laboratoř, učebna fyziky, kulturní sál, školní kuchyňka (nyní v rekonstrukci), dílny a tělocvična. Pro některé sportovní disciplíny je tělocvična nevyhovující a škola musí využívat fotbalové hřiště vzdálené cca 500m. Zázemí pro osobní hygienu tvoří oddělená WC a dvě sprchy. V době přestávek mohou žáci za doprovodu učitele využívat tělocvičnu. Za zmínku stojí vybavení počítačové učebny s připojením k internetu a mobilní audiovizuální učebna. 5 tříd má svou interaktivní tabuli. 3. Školní jídelna zajišťuje stravování žáků naší školy, dětí z mateřské školy a našich zaměstnanců. Obědy do mateřské školy dovážíme služebním vozidlem. 4. Školní družina je umístěna v budově ZŠ a má k dispozici všechny učebny školy. 3

4 Charakteristika pedagogického sboru: MŠ Pedagogický sbor tvořily 4 učitelky. Dvě měly požadovanou kvalifikaci a jedna byla studující. ZŠ Pedagogický sbor tvořil 15 členů, 1 asistentka pedagoga a 1 vychovatelka ŠD. 8 pedagogických pracovníků mělo požadovanou kvalifikaci, 7 si doplňuje vzdělání. Nové pedagogy vedou kvalifikovaní učitelé a vzdělávají se kurzy v rámci celoživotního vzdělávání a intenzivně a svědomitě se tak připravují na svoji práci. 7 učitelů ovládá alespoň jeden cizí jazyk. 3 učitelky úspěšně absolvovaly kurz Logopedické prevence. Škola má také svou kvalifikovanou výchovnou poradkyni. Zástupkyně ředitele je kvalifikovaná k výkonu specializovaných činností Tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů. Ředitelka školy má ke své aprobaci vystudovaný Školský management. Nyní absolvuje Vzdělávání lektorů a mentorů v oblasti diferenciace vzdělávání. Charakteristika žáků: Žáky tvoří převážně děti z města Oloví. V tomto školním roce k nám dojížděl 1 žák ze Sokolova. Máme dobré zkušenosti s integrací žáků. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty: Spolupráce s rodiči žáků se rozvíjí. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a třídních schůzek, které se konají 4x do roka. Rodiče jsou o činnosti školy informováni prostřednictvím žákovských knížek, informačních knížek, webových stránek nebo letáků. Spolupráce se školskou radou. Předsedkyně školské rady zve k jednáním ředitelku školy a obě strany spolu komunikují, aby se činnost školy zefektivnila. Spolupráce PPP v Sokolově při řešení výchovných a vzdělávacích problémů dětí. Další spolupráce se zřizovatelem město Oloví, s DDM v Kraslicích, OSZV v Kraslicích, PPP v Sokolově, SPC v Sokolově, PČR v Kraslicích v rámci preventivních opatření. 4

5 MŠ vzdělávací plán Svět okolo nás V mateřské škole pracovali podle vlastního školního vzdělávacího programu MŠ Svět kolo nás, který vychází z rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Program se opírá o prvky Zdravé mateřské školy. V celoročním vzdělávacím plánu, zvaném Svět okolo nás, jsme se zaměřili na cíl školního vzdělávacího programu, který umožnil dětem vnímat svět v jeho přirozených souvislostech a získat tak reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu, zajistit dětem bezpečné a dostatečně podnětné prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně a svobodně ŠVP je vypracován jako schematický a umožňuje učitelkám pracovat v jednotlivých třídách samostatně. Vychází z podmínek města a mateřské školy a využívá i přírodních zajímavostí, které tato lokalita poskytuje. Jednotlivé integrované bloky nebyly pevně časově ohraničeny. Jejich časovou délku určoval zájem dětí a aktuální dění v mateřské škole, byly dostatečně široké, aby poskytovaly dostatek podnětů k činnostem. Vycházely z přirozeného života kolem nás. Integrované bloky pedagog dále realizuje a konkretizuje stanovením dílčích cílů vzdělávacích oblastí a rozpracováním do třídních programů v podobě podtémat. Integrovaný blok konkretizovaný pedagogem v třídních programech si klade za cíl dosáhnout u dětí ukončujících školní docházku výstupy očekávané klíčové kompetence dle RVP PV. Pro děti a jejich rodiče připravujeme akce a slavnosti, při kterých mohou společně prožívat radostné chvíle. Významnou součástí života MŠ jsou i tradice, ke kterým patří oslava narozenin dětí, vítání občánků, mikulášská nadílka, vánoční setkání u stromečku s dárky, masopust, slavnostní rozloučení s předškoláky, školní akademie. Podmínky vzdělávání: Ve školním roce 2013/2014 byla opravena tělocvična. Z důvodu nedostatku finančních prostředků byly konány pouze opravy havárií. Vstup na školní pozemek byl obnoven, nebezpečné průlezky byly odmontovány a odvezeny. Vybavení výukovými pomůckami a materiály bylo průběžně doplňováno. 5

6 8. Učební plán - pro 1. stupeň - ŠVP od 2013/2014 Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Inform. a komunik. tech. Člověk a jeho svět Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce Doplňující vzdělávací obory Vzdělávací obor Vyučovací předmět Ročník Celkem předm. z toho RVP min Český jazyk a Český jazyk literatura Cizí jazyk Anglický jazyk Matematika Matematika a její aplikace Inf.a komunikační Informatika tech. Prvouka Člověk a jeho svět Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člověk a svět práce Pracovní činnosti Dramatická výchova Dramatická výchova CELKOVÁ POVINNÁ ČASOVÁ DOTACE Rozpětí týdenní hodinové dotace v ročnících dle RVP Disponibilní časová dotace

7 9. Učební plán - pro 2. stupeň - ŠVP od 2013/2014 Ročník z toho Vzdělávací Vzdělávací Vyučovací Celkem RVP Disp.časová oblast obor předmět předm. min dotace Český jazyk a literatura Český jazyk Jazyk a jazyk. Cizí jazyk Anglický jazyk komunikace Další cizí jazyk Německý jazyk Matematika a Matematika a její její aplikace aplikace Matematika Informač. a Informač. a komunik. technol. komunik. technologie Informatika Člověk a Dějepis Dějepis společnost Výchova k občanství Občanská výchova Fyzika Fyzika Chemie Chemie Člověk a příroda Přírodopis Přírodopis Zeměpis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Výtvarná výchova Člověk Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova Člov. a svět práce Člověk a svět práce Praktické činnosti Volitelné vzděl. př. Volitelné vzděláv. před CELKOVÁ POVINNÁ ČASOVÁ DOTACE Rozpětí týdenní hodinové dotace v ročnících dle RVP

8 3) Přehled pracovníků školy PRACOVNÍK TŘÍDNÍ POZNÁMKA I. stupeň Mgr. Hana Svobodová I. A Mgr. Jana Šporková II. A Kateřina Srbová III. A studující Ivana Vokurková IV. A studující Miroslav Svoboda V. A studující II. stupeň Dana Tomašovová VI. A studující Tomáš Korel VII. A studující Mgr. Tereza Šislerová VIII. A Blanka Polanová Terezie Houdková IX. A IX. B Studující studující vedení školy Mgr. Bc. Ivana Pečenková Mgr. Lenka Filandrová SZŘ Mgr. Daniela Ševčíková ZŘ Učitelé-bez tříd. Ing. Pavel Plavec Mgr. Richard Aubrecht Asistent pedagoga Kateřina Hoffmanová Kateřina Srbová studující studující Vychovatelky Zita Košťálová Mateřská škola Dagmar Kunštárová - ZŘ Bc. Andrea Štětinová Monika Stowitzová studující Mgr. Tereza Šislerová Provoz Jarmila Šramková školnice Helena Bocková uklizečka ZŠ Lenka Strnadelová uklizečka MŠ Krista Mertlová školní jídelna,mš M. Kričfalušiová ved. šk. jídelny Květoslava Siebrová kuchařka Alžběta Černá vedoucí kuchařka Martina Sussnerová hospodářka Ing. Václav Neuberg ekonom

9 4) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy Podle 36 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není povolen odklad: dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od počátku školního roku do konce roku kalendářního, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádáli o to jeho zákonný zástupce. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zápis budoucích prvňáčků se konal dne od hodin v budově Základní školy. Náhradní termín byl stanoven na 6. února 2014 od hodin. K zápisu se dostavilo 23 dětí (úbytek 8 dětí oproti předchozímu zápisu). Zápis do MŠ se konal od hodin do hodin. K docházce bylo ve školním roce 2013/2014 v mateřské škole přihlášeno 52 dětí. Školní družinu navštěvovalo 30 dětí. 9

10 5) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje uvedené v tabulce jsou za II. pololetí školního roku 2013/2014. Třída s UVP byla složená s žáků ze tří ročníků. (Ještě všichni neukončili základní vzdělávání.) Povinnou školní docházku ukončilo 21 žáků. Při přijímacích řízeních se 9 žáků umístilo na středních školách s maturitními obory, 8 žáků v učebních oborech a 3 žáci se nehlásili na žádnou školu. 10

11 6) Údaje o dalším vzdělávání pedagog. pracovníků V průběhu školního roku se zapojili téměř všichni učitelé do kurzů a školení pořádaných Pedagogickým centrem Karlovy Vary, NIDV, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Sokolově a Policií ČR. Jednalo se zejména o semináře zaměřené na změny v legislativě, problematiku ŠVP, činnostní učení, protidrogovou prevenci, semináře pro výuku jednotlivých předmětů, na zavádění nových metod do výuky a používání nových učebních pomůcek. Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji čtenářské, finanční a informační gramotnosti žáků škol, kurz etické výchovy a k individualizaci výuky v těchto oblastech. Dále se pak pedagogičtí pracovníci zapojili do kurzů Logopedické prevence a do jazykových kurzů zaměřených především na anglický jazyk. Všechna školení probíhala podle potřeb organizace a plánu DVPP. 11

12 7) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Umístění ve sportovních soutěžích sport datum úroveň kategorie umístění florbal okres 4.-5.tř. 2. florbal Okrsek dívky 2.st. 2. florbal Okrsek chlapci 2.st. 2. florbal Okrsek dívky 1.st 3. florbal Okrsek chlapci 1.st 2. florbal Okres chlapci 1.st 1. florbal Kraj chlapci 1.st 3. florbal kraj 1.st 4. futsal Okrsek chlapci 2.st 3. přehazovaná Mix okrsek 1.st 2. Přehazovaná Mix okres 1.st 7. basketbal Okrsek dívky 2.st 2. basketbal Okrsek dívky 2.st 3. basketbal Okrsek chlapci 2.st 2. basketbal Okrsek chlapci 2.st 3. páka LMP Toužim 2.st vybíjená okrsek 1.st fotbal okrsek 2.st McDonald cup okrsek 1.-3.tř 2. McDonald cup okrsek 4.-5.tř 1. McDonald cup okres 4.-5.tř 5. petanque Okres dívky 1.st 5. petanque Okres chlapci 1.st 1. Vypracoval: Miroslav Svoboda 12

13 Soutěže MŠMT: SAPERE vědět, jak žít a Finanční gramotnost 1. Finanční gramotnost 2. místo v okresním kole v kategorii 2. stupeň (1. místo Obchodní akademie, Chodov) 2. Sapere vědět, jak žít ve II. kategorii (2. stupeň) postup do finálového celorepublikového kola (1. v kraji) žáci IX.A; v I. kategorii (4. a 5. třída) jsme se umístili na 2. místě v okresním kole Dále byly pro žáky školy pořádány učiteli tyto akce Štrůdlování - Den stromů Branný závod Ukázka dravců Den dětí Vánoční dílny Vánoční besídka Rozsvícení Vánočního stromu Olympijský den (pořádala IX.třída) Maškarní bál Den Čarodějnic Poslední zvonění Vítání budoucích prvňáčků Recitační soutěž Školní akademie Cesta z města Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti: Vánoční trh (podpora finanční gramotnosti) Divadelní představení Spolupráce s Policií ČR Přednáška na téma Sex, AIDS a vztahy Dopravní akce rozdávání jablíček a citronků řidičům našimi žáky Výstava výrobků v prostorách školy Projekt zdravé zuby Čarodějnický průvod Dále pak: o Vánoční jarmark o Logická olympiáda o Matematický klokan o Chemická olympiáda o Dějepisná olympiáda o Matematický Cvrček o Pythagoriáda 13

14 Čestná uznání a Certifikáty Certifikát o účasti v šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření počítačové a informační gramotnosti. Certifikát získala ZŠ a MŠ za pomoc při veřejné sbírce se zúčastnila Veřejné sbírky č. S-MHMP/958815/2012. Sbírku pořádá společnost Fond Sidus, o.p.s. č. S- MHMP/958815/2012. Certifikát za aktivní zapojení naší školy do recyklačního programu Recyklohraní. Škola aktivně využívá služeb portálu Proškoly.cz a získala certifikát Aktivní škola,. Jako Aktivní škola jsme zařazeni v on-line katalogu škol, který mohou využívat rodiče pro získávání informací o školách. Možnost využívání testů neomezeně i na domácích počítačích je cenný vzkaz pro rodiče, že starost školy o rozvoj žáků nekončí zvoněním, ale že jim nabízíme něco navíc. Vzdělávací exkurze a výlety: PČR přednášky prevence Dopravní hřiště Sokolov Exkurze do Temelína (udržitelnost projektu EU2) Planeta Země Indonesie Po stopách lidojedů (Výuková projekce Sokolov) Výchovný koncert Kraslice Návštěva Městské knihovny a Muzea v Sokolově Návštěva Multifunkčního informačního centra v K. Varech Návštěva Kulturního a informačního centra v Kraslicích Návštěva ISŠTE Sokolov Sportovní hala Sokolov propagace škol Karlovarského kraje Divadlo Cheb divadelní představení Výlet Jáchymov štola a mincovna Ekocentrum Cheb Akce školní družiny: Zdobení ŠD a ŠJ Spoluúčast na Vánočním jarmarku Celoroční třídění odpadu Projekt-Zdravá výživa Projekt-Svátek matek Jiné: Plavecký výcvik 3.ročník 14

15 Ve škole byly v rámci mimoškolní činnosti pro žáky pořádány tyto zájmové kroužky: Kroužek angličtiny ZŠ ( vedeno v DDM) Školní nápravná péče Keramika (vedeno pod DDM Kraslice) Taneční kroužek 1, 2 pod vedením Mgr. Hany Svobodové Stolní tenis (vedeno DDM) Práce s počítačem Angličtina (vedeno pod DDM) Přírodovědný kroužek Všechny kroužky byly zajišťovány učiteli školy. Údaje o aktivitách našich nejmenších dětí v MŠ: Divadelní představení Kouzelnické představení Logopedické vyšetření Bramboriáda Divadelní představení v ZŠ Drakiáda Beseda s revírníkem Vítání občánků na MěÚ Preventivní vyšetření zraku Účast v soutěži Avent pro školky a Rytíř z nosu Rozsvícení vánočního stromu Mikulášská nadílka Vánoční jarmark Vánoční besídka Návštěva v 1. Třídě ZŠ a DM Karnevalshow v MŠ Barevný den v MŠ Velikonoce v MŠ (barvení vajec, pečení beránka) Rej čarodějnic Besídka ke Dni matek Školní výlet Společné se ZŠ: Příjezd svatého Martina Rozsvícení vánočního stromu Vánoční posezení se seniory Vánoční jarmark Poslední rozloučení Návštěva ZŠ předškoláci Den dětí Pohádková cesta 15

16 8) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Práce metodika prevence: Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2013/2014 kontrola schránky důvěry účast a vedení výchovných komisí debata s žáky o jejich problémech řešení konfliktů na škole řešení výskytu cigaret alkoholu a drog na naší škole ve spolupráci s Policií ČR komunikace s rodiči i kolegy o daných problémech vstřícnost účast při řešení problému s konkrétním žákem vyslechnutí žáka i mimo konzultační hodiny Hodnocení metod a forem realizace: - přednášky policie ČR splněno (AJAX, přednášky) - školní řád výklad a tištěná forma - splněno - poučení o bezpečnosti výklad - splněno - projektová činnost viz webové stránky školy - splněno - ovoce do škol, akce na mléčné výrobky - splněno - zapracované aktivity do ŠVP různé metody - splněno - kroužky v DDM splněno ( Sportovní přípravka, angličtina, keramika) - DVPP - schránka důvěry splněno - další činnost olympiády, sportovní soutěže, vědomostní soutěže, přednášky, divadelní představení, hudební představení, projektové dny, zájmové kroužky dobrovolné (pořádané učiteli ve svém volnu), výstavy, jarmark, charitativní sbírky různé metody Zpracoval: Miroslav Svoboda 16

17 9) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů ZŠ Etwinningové projekty ve školním roce 2013/2014: Etwinning volitelný předmět 6.,7.,9. Projekt Naše město včera a dnes je zaměřen na prezentaci města. Do tohoto projektu byly zapojeny zahraniční školy: z Itálie, z Polska a z Chorvatska. Cílem projektu bylo ukázat žákům místo, ve kterém žijí, ve kterém žili jejich rodiče a prarodiče. Žáci vytvářeli prezentace s fotografiemi jejich města z minulosti i současnosti. Na Vánoce jsme si poštou vzájemně vyměnili vánoční přání typická pro danou zemi. Každý měsíc školního roku jsme se zaměřili tematicky na jednu oblast v souvislosti s poznáním našeho města - příroda, památky, škola, život ve městě apod. Celoroční aktivity AJ II. stupeň Vyučující: Ing. Pavel Plavec, Tomáš Korel, Miroslav Svoboda, Mgr. Daniela Ševčíková 1. Filmový den v cizím jazyce projektový den (prosinec) projekce filmů (seriálů) v anglickém znění s titulky 2. měsíční projekty v AJ tematické zpracování jednoho z kalendářních měsíců: ZÁŘÍ VI.třída ŘÍJEN VII. třída LISTOPAD VIII. třída PROSINEC IX.A LEDEN IX.B ÚNOR - VI.třída BŘEZEN VII. třída DUBEN VIII. třída KVĚTEN IX.A ČERVEN IX.B výstupy jsou na chodbě II.stupně - pod projektem roční období v rámci evropského dne jazyků (září) 3. interní testování 5. a 9. ročníku AJ 17

18 10) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Realizované a ukončené projekty: 1. Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IP oblasti podpory 1.4 unit costs Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Pod jednou střechou Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Celková výše finanční podpory: ,- Kč 2. Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Karlovarský kraj Výzva č.3 pro GP oblast podpory 1.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Název projektu: Do budoucna s kvalitnější výukou na ZŠ Oloví Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Celková výše finanční podpory: ,20 Kč 3. Název OP: Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Karlovarský kraj Výzva č. 5 pro GP oblast podpory 1.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Název projektu: Znovuoživení dávných řemesel a tradic cestou z minulosti do současnosti Datum zahájení realizace projektu: Datum ukončení realizace projektu: Celková výše finanční podpory: ,44,- Kč Všechny tři projekty jsou již úspěšně ukončeny a vypořádány. 18

19 1. Předložený projekt (nyní již schválený a realizuje se): Identifikace projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo a název prioritní osy: Číslo a název oblasti podpory: Číslo výzvy: 54 Název výzvy: Typ projektu: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zkrácený název: Název projektu anglicky: century CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7.1 Počáteční vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žádost o finanční podporu z OPVK IPo Oblast podpory 1.1, výzva č. 54 IP ostatní CZ.1.07/1.1.00/ Rozvoj podnikání na ZŠ Dovednosti 21. století Rozvoj podnikání na ZŠ Business development at primary school 21st skills Předpokládané trvání projektu: zahájení , ukončení Žadatel projektu: Základní škola a mateřská školy Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace, IČ: Partněři projektu: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace, IČ: Základní škola Kraslice, Dukelská 1122, okres Sokolov, IČ: Střední škola, základní škola a mateřská škola Kraslice, příspěvková organizace, IČ: Základní škola Brno, Čejkovická 10, příspěvková organizace, IČ: Základní škola Nové Sedlo, okres Sokolov, IČ: Masarykova základní škola a Mateřská škola, Krupka, IČ: Celkový rozpočet projektu: Popis projektu ,84 Kč ZŠ a MŠ Oloví žadatel ,04 Kč ZŠ Nové Sedlo partner č ,20 Kč ZŠ Kraslice, Dukelská č ,20 Kč SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice, Havl. č ,80 Kč ZŠ Krupka, Masarykova č ,20 Kč ZŠ Brno, Čejkovická č ,20 Kč ZŠ a MŠ Krajková č ,20 Kč celkem ,84 19

20 Cíle projektu Zvýšení odbornosti učitelů v oblasti implementace do výuky a rozvíjení podnikatelské dovednosti žáků. Dlouhodobé zapojení téma finanční gramotnosti do výuky nebo kroužků. Rozvíjení podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků a zkvalitňování vzdělávání s důrazem na zlepšení klíčových kompetencí žáků a motivování žáků v dalším vzdělávání. Kromě oblasti finanční gramotnosti a základů podnikání, zvýšení kvality výuky také v oblasti jazyka a jazykové komunikace. Zajištění podmínek pro vytvoření firem v reálném prostředí. Seznámení žáků s novými technologiemi a technickým zařízením a tím informovat žáky o odborném vzdělávání a lokálním trhu práce. Podpoření navázání nových partnerských vztahů základních škol. Vznik nových výukových/metodických materiálů, které budou podporovat zavedení efektivních výukových metod, popularizaci podnikání, finanční gramotnosti, výuky technických oborů a řemesel. Vytvoření jednoho www portálu pro nově vytvořené podniky, každý podnik si zavede partnerská škola sama dle svých tradic, potřeb, možností a vize. Na základě získaných zkušeností bude vytvořena metodická příručka - Příklady dobré praxe, která bude mít kvalitní a vypovídající hodnotu. Popis cílové skupiny Cílovou skupinu projektu tvoří zaměstnanci školy žadatele a partnerských škol, pedagogové působící v oblasti vzdělávání a žáci naší školy a partnerských škol. Pedagogové budou zapojeni do projektu jako osoby podpořené v dalším vzdělávání i se budou aktivně podílet při realizaci jednotlivých aktivit. Budou využívat pořízené vybavení, tvořit výukové/metodické materiály a mít možnost odborné konzultace s odborníky z praxe a spolupracovat s nimi. Budou zapojeni učitelé i žáci především z druhého stupně ZŠ a jedné střední školy. Předpokládáme, že se projektu zúčastní 15 žáků z každé základní školy a 10 žáků ze střední školy, tedy celkem 115 a motivací pro ně bude moderní a zábavný způsob vyučování. Zapojeni budou nejméně 2 integrovaní žáci. Připravovaných školení se zúčastní 42 pedagogů. Seznam klíčových aktivit projektu 1. Vzdělávání pedagogických pracovníků 2. Tvorba výukových materiálů a metodické příručky 3. Studentský minipodnik na ZŠ 4. Za poznáním do podniku 5. Soutěž Prezentuj svůj minipodnik 6. Mini veletrh 20

21 11) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Odborová organizace zde není vytvořena. Spolupráce s Policií ČR AJAX, BESIP, Citronky Preventivní vyšetření zraku předškolních dětí. Návštěva Městské knihovny Sokolov a městského muzea Sokolov Návštěva Multifunkčního informačního centra v K. Varech Úřad práce v Sokolově volba profesní orientace Návštěva ISŠTE Sokolov Sportovní hala Sokolov propagace škol Karlovarského kraje Spolupráce s rodiči-prostřednictvím ŽK, Informačních knížek a letáků, TS Spolupráce s OSVZ Kraslice Činnost koordinátora EVVO: Vysaď strom pro Mír sázení stromů EKOABECEDA RECYKLOHRANÍ Přírodověda IV. Třída a V. třída Odpady - dok. Film - Tonda obal - Přírodověda 4., 5. třída, Přírodopis 6., 7. třída Třídění odpadů - dok. Film Asekol Přírodopis VI. IX.třída Zajištění odvozu elektrospotřebičů červen 2013 Krajské středisko ekologické výchovy při Školním statku Cheb I.stupeň Projekt Ekopolis přírodovědný seminář Projekt Multipolis V průběhu školního roku plnění úkolů společnosti ASEKOL (Recyklohraní) Projekt třídění odpadů Sběr elektrospotřebičů od žáků a rodičů Třídění odpadů ve všech třídách ( plast, papír ) Vypracoval: Ing. Pavel Plavec 12) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2013/2014 nebyla provedena kontrola Českou školní inspekcí. 21

22 13) Základní údaje o hospodaření školy Základní údaje o hospodaření školy jsou za kalendářní rok Hospodaření příspěvkové organizace probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a rozpočtovými pravidly a skončilo k 31. prosinci 2013 ziskem ve výši 0,- Kč. Příspěvková organizace hospodaří s prostředky od zřizovatele, ze státního rozpočtu MŠMT ČR prostřednictvím rozpočtu Krajského úřadu Karlovarského kraje. Vedle hlavní činnosti provádí také činnost doplňkovou (pronájem nebytových prostor a nájemních bytů.) Zřizovatel poskytl prostředky v celkové výši ,- Kč. Tyto prostředky byly určeny na provoz ZŠ, MŠ, ŠJ a ŠD. Krajský úřad Karlovarského kraje poskytl ,- Kč. Tyto prostředky byly použity na platy a spojené náklady, ONIV. Všechny prostředky byly účelně využity. Doplňková činnost skončila ziskem ,- Kč. V Oloví dne Mgr. Bc. Ivana Pečenková ředitelka školy 22

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 S t r á n k a 1 Základní škola a městské osmileté gymnázium Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Název: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Sídlo: Masarykova 559, Chabařovice, 403 17 IČO: 70944105 Telefon: 475 225 186, 602

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV. Výroční zpráva. o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA HUMPOLEC, HÁLKOVA 591 OKRES PELHŘIMOV Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy o činnosti 1. Základní údaje o škole str. 3-4 2. Přehled oborů vzdělání, které

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam.

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-276/14-E. Štefánikova 448, 530 02 Pardubice zs.stefanikova@seznam. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-276/14-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48 161 047 Identifikátor 600 096 556 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více