O činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O činnosti školy ve školním roce 2011/2012"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Žalany V ý r o č n í z p r á v a O činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Sb.. Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne: Výroční zpráva byla projednána v pedagogické radě dne: Mgr. Jan Smrž Mgr. Lukáš Šimon

2 Základní charakteristika školy a) Název: Základní škola a Mateřská škola Žalany Adresa: Rtyňská 156, Žalany Zřizovatel školy: Obecní úřad Žalany, Pražská 93, Žalany Ředitel školy: Mgr. Jan Smrž do Mgr. Lukáš Šimon od Zástupkyně ředitele ZŠ: Mgr. Miroslava Tkáčová Zástupkyně ředitele pro předšk. vých.: Radimíra Ježková do Součásti školy: Mateřská škola, Školní družina, Školní jídelna Kontakty: telefon fax webové stránky b) Školská rada Zřízena ke dni usnesením Zastupitelstva OÚ Žalany, ze dne , č.j. 13/2011, na základě zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. c) Obory vzdělávání Základní škola C/01 č.j / v ročníku , , od , ŠVP pro ZV, Brána k vědění d) Součásti školy ZŠ - 1. stupeň, ročník s počtem 94 žáci 2. stupeň, ročník s počtem 79 žáků MŠ - 1 oddělení s počtem 24 dětí ŠD - 3 oddělení s počtem 73 žáci ŠJ s kuchyní s počtem 149 strávníků z celkového počtu strávníků jsou 103 žáci ZŠ 24 děti MŠ 22 zaměstnanci ZŠ

3 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a) Kvalifikovanost pedagogických pracovníků Součást Počet Kvalifikováno % ZŠ ,4 MŠ ŠD ,6 Celkem b) Správní zaměstnanci Funkce Počet pracovníků účetní 1 správce bazénu, školník 1 uklízečka 3 2,76 úv. Celkem 5 4,76 úv. c) Zaměstnanci školní jídelny Funkce Počet pracovníků vedoucí 1 hlavní kuchařka 1 pomocná kuchařka 1 Celkem 3 Výsledky vzdělávání a výchovy a) Celkové hodnocení a klasifikace žáků (na konci š.r.) třída celkem prospělo s prospělo neprospělo vyznamenáním Celkem Celkem Celkem ZŠ

4 b) Výchovná opatření (během š.r.) třída Napomenutí TUTřídní důtka Ředitelská důtka 2.stupeň z chování 3.stupeň z chovánípochvala Celkem c) Absence - průměrný počet omluvených hodin na žáka 99,9 hodin Celkový počet neomluvených hodin na škole 174 hodin Průměr na jednoho žáka 1,005 hodin d) Údaje o přijímacím řízení vycházejících žáků třída 4 leté gymnázium SOŠ M SOU VL-3 OU VL-2 8 leté gymnázium celkem pozn.: M - Maturita VL 3 - výuční list 3 roky VL 2 - výuční list 2 roky e) Údaje o integrovaných žácích třída počet žáků diagnóza SPU 5. 3 SPU+Sl.post SPU 7. 3 SPU 8. 9 SPU 9. 3 SPU Celkem 20 SPU - specifické poruchy učení ( dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie) Sl.post. - postižení sluchu Prevence před sociálně patologickými vlivy a) Průběžná spolupráce pedagoga s: žáky PPP rodiči Odborem "Péče o děti" při MgM Teplice Policií ČR - soutěž 2.tř. AJAX b) Výskyt sociálně patologických jevů ve škole

5 Návykové látky Počet případů Věk Třída alkohol marihuana pervitin heroin kouření Celkem Další jevy záškoláctví šikana gambling vandalství rasismus kriminalita-krádež MT jiné Celkem Celkem Další vzdělávání pedagogických pracovníků Druh kurzu Počet zúčastněných pracovníků Odborné semináře zaměřené na výuku 6 Zdravý životní styl z pohledu BOZP 2 Zákon o pedagog. pracovnících 2 Školský zákon 2 EU peníze školám 1 Vzdělávací program výchov. poradenství 1 Nekázeň ve školním prostředí 1 Standardy předškolního vzdělávání 1 MŠ očima ČŠI 1 Sociokulturní kompetence pro ped.pracov. 1 Čtenářská gramotnost 1 Odměna a trest 1 Logopedie 1 Celkem 21 Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Babí olympiáda - ŠD - zábavně společenská akce pro rodiče a žáky Vánoční zpívání - v obci Žalany a Žim - Vánoční koledy při rozsvěcování Vánočního stromu Žalanský jarmark - hudebně recitační pásmo Výsledky inspekční činnosti provedené ČŠI V letošním školním roce se inspekční činnost provedená ČŠI neuskutečnila. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2011

6 Provozní dotace od zřizovatele z toho od OÚ od KÚ čerpáno Státní dotace NIV čerpáno Ostatní dotace - státní - školní vybavení pro žáky 1.r čerpáno Hustota a specifika čerpáno Posílení plat. úrovně ped. prac. VŠ čerpáno EU OP čerpáno Příjmy do rozpočtu školy z doplňkové činnosti čerpáno Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů V letošním roce nebyl vypsán odpovídající program, do kterého bychom se mohli zapojit. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V tomto roce se nikdo z pedagogů nezapojil. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 1. Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Oblast podpory 1.4, projekt "Cesta k aktivnímu učení". Stále trvá. 2. Projekt NF ČEZ - Oranžová učebna - nebyl v rámci výběrového řízení vybrán. Spolupráce s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 1. Pedagogické centrum ÚL, zařízení pro DVPP, o.p.s. - pracoviště Teplice. 2. NIDV - pracoviště Ústí nad Labem, zařízení pro DVPP. 3. Centrum komplexní péče ÚL - Demosthenes - spec. Pedagogické centrum - vypracování diagnosticko - terapeutického systému pro sl. postiženého žáka a žáky s SPU, konzultace. a) Účast žáků v soutěžích Další údaje o škole

7 Název Oblast Třída Počet ž. Pořadí Sportovní soutěž Plavecká štafeta měst r Sportovní soutěž Stolní tenis - okresní kolo, chlapci 7.r Sportovní soutěž Florbal - Orion Florbal Cup, okrskové kolo r Sportovní soutěž Florbal - Orion Florbal Cup, okrskové kolo r Sportovní soutěž Florbal - turnaj v rámci AŠSK, okrskové kolo r Matematická soutěž "Taktik" Matematika - republiková soutěž 6.,7., 9.r (3ž.) Matematická soutěž "Pythágoriáda" Matematika - všichni žáci, školní kolo r Sportovní soutěž Halová kopaná r Sportovní soutěž Florbal - Pohár ministra školství - okresní kolo 8.r Sportovní soutěž Kopaná - Mc Donald Cup - oblastní kolo r Sportovní soutěž Kopaná - Mc Donald Cup - okresní kolo r Matematický "Klokan" Matematika - všichni žáci, školní kolo r Soutěž "Den Země" Projektová soutěž školní r Sportovní soutěž Oranžový pětiboj r Soutěž "Recyklohraní" Ekologická soutěž r b) Další akce Druh Termín Třída Babí olympiáda 5.9. ŠD Plavecký výcvik - Plavecká škola Žabka" tř. Výstava - Botanická zahrada tř. Návštěva Planetária tř. Výstava - Botanická zahrada tř. Exkurze Letiště Praha tř. Výlet Tropical Island Berlín tř. Exkurze do SPŠ Duchcov tř. Návštěva Divadla Spejbla a Hurvínka tř. Návštěva Muzea v ÚL - výstava "Antika" tř. Adventní kocert v obci Žalany tř. Adventní kocert v obci Žim tř. Mikulášská nadílka tř. Šance - exkurze pro vycházející žáky, nabídka studia tř. Pohádky pro MŠ "O Smolíčkovi" - představení žáků pro MŠ tř. Vánoční karneval ŠD Projektový den "Vánoce" tř. Kouzelník "Baldini" st. Odborná přednáška v DDM Tce - Podnebné pásy tř. Odborná exkurze - Muzeum čokolády Praha 2.12 ŠD Enviromentální projektový den - Schola Humanitas Litvínov tř. Keramická dílna v Teplicích 3.12 ŠD Žalanský jarmark - hudebně recitační pásmo st. Odborná přednáška sexuologie - Láska ano, děti ještě ne tř. Odborná exkurze - výtvarný ateliér Teplice st. Jarní pásmo pro MŠ Žalany - představení žáků pro MŠ tř. Jarní pásmo pro MŠ Bžany - představení žáků pro MŠ tř. Neviditelná výstava Praha st. Africká pohádka st. Aquapark Babylon Liberec tř. Den otevřených dveří SZHS Teplice st. Lesní pedagogika - Lovoš ,9.tř., ŠD Výstava - Putování světem antických her, Klášterec n.o st. Zábavně vzdělávací pásmo "Saga Afrika" tř. Projektový den "Den dětí" tř. Výlet 1.tř. - ZOO Ústí n.l tř.

8 Výlet 3.tř. - Větruše Ústí n.l tř. ŠvP - Jáchymov st. Výlet - ZOO Ústí n.l.. Muzeum Teplice tř. Výlet - Hřensko tř. Výlet - Aquacentrum Most tř. Projektový den "Den Země" tř. Slavnostní rozloučení se žáky 9.ročníku tř. Sběr papíru - program ROPO šk.rok ZŠ Školní program - Mléko do škol šk.rok 1.st. Školní program - Ovoce do škol šk.rok 1.st. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků 5.12 rodiče Smluvní prodej svačinek - f. "BAKA" Srbice šk.rok ZŠ c) Zájmové kroužky Název TV - plavání TV - florbal Taneční Hra na flétnu Literární Výtvarně-pracovní Určen pro koho tř tř. 1.stupeň 2.stupeň 1.stupeň 2.stupeň Poradenské služby v ZŠ Počet pedagogů Vzdělání Výchovný poradce 1 VŠ Školní metodik prevence 1 VŠ Speciální poruchy učení 4 VŠ Závěr Charakteristika školy a její činnosti v uplynulém školním roce 2011/2012. a) všeobecná charakteristika - stálá Naše základní škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy fungující dle školského zákona 561/2004 Sb. ze dne 24.září 2004 spolu s dalšími vyhláškami a doplňky. Spolu s mateřskou školou poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie poskytuje mravní, estetickou, pracovní a tělesnou výchovu. Připravuje žáky k dalšímu studiu či na vstup do praktického života. Škola, jejímž zřizovatelem je OÚ Žalany, vystupuje jako právní subjekt v právních vztazích svým jménem a má odpovědnost, vyplývající z těchto vztahů. Ve školním roce 2011/2012 měla škola 9 tříd v devíti ročnících, které se členily na první a druhý stupeň, přičemž druhý začínal od ročníku šestého. Mateřská škola je jednotřídní s provozem celodenním od 6.50 hodin do hodin. Součástí organizace je i školní družina. Tři oddělení tohoto zařízení slouží v době mimo vyučování výchově, vzdělávání, zájmové činnosti a rekreaci žáků hlavně I.stupně. Školní jídelna zabezpečuje stravování dětí a zaměstnanců školy. Předškolní vzdělávání bylo poskytováno za úplatu ve výši 330,- Kč za měsíc, ŠD je poskytována za polatek 50,- Kč a měsíc. Činnosti v kroužcích jsou poskytovány dětem zdarma. Také tělocvična slouží v mimoškolní době ke sportovnímu a tělovýchovnému využití pro veřejnost

9 za úplatu 300,- Kč/hod. Chod organizace se řídí obecně závaznými právními normami, vnitřními předpisy školy a je koordinován na poradách. Řízení organizace se uskutečňuje prostřednictvím porad vedení školy s vedoucími organizačních složek, kterými jsou: MŠ - R.Ježková - zástupkyně pro předškolní výchovu, ŠD - Bc.I.Urbanová - vedoucí vychovatelka, ŠJ - L.Kitnerová - vedoucí ŠJ. Organizační záležitosti jsou operativně řešeny na provozních poradách. Vzhledem k velikosti školy jsou všichni pracovníci v každodenním kontaktu, což umožňuje okamžité a pružné řešení daných situací. b) navazující charakteristika - uplynulý školní rok, zhodnocení celého období Vzhledem k ukončení pracovní činnosti stávajícího ředitele a jeho odchodu do důchodu k , je vhodné v této zprávě zhodnotit stručně i období od š.r. 2000/ /12. Tento časový úsek, tedy cca 1/3 provozu žalanské školy od r. 1975, lze hodnotit jako období nejvyšší aktivity v oblasti modernizace výuky, ale i objektu jako takového. Od r. 2003, kdy se škola stala samostatným právním subjektem, hospodaří se svěřenými prostředky státu a zřizovatele, tj. OÚ. I přes nedostatek finančních prostředků, což je odrazem našeho školství i existence škol zřizovaných malými obcemi, se podařila řada úspěchů, které byly dosaženy díky naší iniciativě získání finančních prostředků a potažmo i zájmu OÚ. Největším problémem, ale vyřešeným, se staly výsledky kontrol a jednání se zástupci KHS ÚK, zvl. v oblastech: - podmínek a vybavení školní kuchyně - hrozilo ukončení provozu - vytápění a zajišťování teploty v celém objektu (nevyhovující kotelna a rozvody) - hrozila havárie systému - špatná větratelnost a nevyhovující stav oken téměř v celém objektu vč. stěny v tělocvičně - nevyhovující nábytek v učebnách - absence výškově stavitelných židlí a stolů ve všech učebnách - nevyhovující osvětlení - nevyhovující podlahové krytiny - nevyhovující prostory MŠ - rozšíření o místnost učebny, sociální vybavení + nová šatna - zajišťování pravidelného malování užívaných místností dle hygienických požadavků - udržování travnatých ploch z hlediska požadavků hygieny - z vlastní iniciativy byla v tomto období také vybudována, nyní již dosluhující, učebna výpočetní techniky - jednou z posledních důležitých, ale nezbytných akcí je vybudování hygienické kabiny pro dívky, která bude zahájena Výhledově, ale v nejbližším časovém horizontu bude dokončení vyhovujícího osvětlení, dokončení nové učebny výpočetní techniky, rekonstrukce učebny fyziky, vybudování dílny s kapacitou cca 14 žáků, dokončení výměny starých a nevyhovujících dřevěných oken zvl. v učebnách, úprava venkovního sportovního areálu - zvl. hřiště s běžeckou dráhou a velmi nákladná bude i rekonstrukce bazénu s přilehlými prostorami. Méně důležitými a z finančních důvodů pro závažnější záležitosti stále odsouvanými úpravami, leč usnadňujícími provoz by mělo být: - vybavení jednotlivých tříd funkčními, centrálně ovládanými, reproduktory a s celkovou ovládací aparaturou - výměna zámků - odemykání pavilonů i učeben v systému generálních klíčů, soustředění duplicitních klíčů a řádné jednotné označení všech klíčů - obnovení funkčního systému bezpečnostních záznamových kamer pro vstupní halu školy - rekonstrukce WC pro pedagogické pracovníky a návštěvy - vybavení kanceláří a kabinetů reprezentativním nábytkem. Údaje o příjímacím řízení do MŠ a ZŠ: ZŠ - Zápis Zapsáno: 17 žáků z toho 9 chlapců, 8 dívek.

10 MŠ - Zápis Zapsáno: 9 dětí Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů pedagogických pracovníků: - úspěšně dokončila Ing. Bc. Pavla Broná - ZŠ - úspěšně dokončila Bc. Kamila Vlčková - MŠ Na základě nového zákona č. 472/2011 Sb., 166 a vlastního rozhodnutí, odcházejí dne do důchodu: - Mgr. Jan Smrž - ředitel ZŠ a MŠ Žalany - Radimíra Ježková - zástupkyně ředitele pro předškolní výchovu Mgr.Jan Smrž do ředitel Mgr. Lukáš Šimon od ředitel

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek

Výroční zpráva školní rok 2008/2009. Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Výroční zpráva školní rok 2008/2009 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 738 01 Frýdek Místek Obsah: I. Základní údaje o škole II. Obsah vzdělávání III. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Švihov, okres Klatovy, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 03/04 A O HOSPODAŘENÍ ZŠ a MŠ ŠVIHOV (za celou organizaci) ZA ROK

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Výroční zpráva je zpracována v souladu s 10 zákona 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 15/2005 Sb. v platných zněních A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

2013/2014. okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel.

2013/2014. okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Údlice, okres Chomutov 2013/2014 Stará čtvrť 363 431 41 Údlice IČ: 46787267 tel. +420 474 667 293 V Údlicích 10. září 2014 Zpracoval: Mgr. Jiří Chloupek 1

Více

Výroční zpráva 2013-2014

Výroční zpráva 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Bělá pod Pradědem,příspěvková organizace Adolfovice 170, 790 01 Jeseník Výroční zpráva 2013-2014 Výroční zpráva byla projednána s pedagogickými pracovníky na pedagogické

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK za školní rok 2010/2011 Zpracovala a předkládá: Ředitelka ZŠ Vendryně 236, okres Frýdek-Místek Mgr. Bohuslava Burá Hlavní činnost školy 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní údaje o škole 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Základní údaje o škole Název: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, okres Ústí nad Labem Sídlo: Masarykova 559, Chabařovice, 403 17 IČO: 70944105 Telefon: 475 225 186, 602

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 schváleno školskou radou dne: 18. 10. 2011 1 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12 Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, Frýdek-Místek 738 02 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/12 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 1.1 Charakteristika školy... 4 2.

Více

Obsah výroční zprávy

Obsah výroční zprávy Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 1.1. Název organizace a základní údaje 3 1.1.1. Vize školy 3 1.2. Vedení školy 4 1.3. Kapacita školy 4 1.3.1. Počty žáků a tříd od roku 2007 4 1.4. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/201 Nový Jičín 1. 9. 201 RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy OBSAH a) základní údaje o škole... - 1 - b) přehled oborů vzdělávání - učební plány... - 5 - c) personální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Pedagogická rada schválila: 30.9.2014 Školská rada schválila: 13.10.2014 Vypracovala: Mgr. Jana Brodová, ředitelka školy 1 Obsah: 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN-ŠTÍPA PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Osnova je v souladu s ustanovením 10

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, ŽATEC DVOŘÁKOVA 24, OKRES LOUNY O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽATEC, ZÁŘÍ 2014 SWOT analýza září 2013 Celospolečenské klima Silné stránky Umístění školy centrum města Mikroklima

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2006-2007 Obsah 1. Charakteristika školy... 2 1.1. Družina... 2 1.2. Stravování... 3 1.3. Organizace... 3 2. Vzdělávací program... 4 2.1. Učební plány... 4 2.2. Tvorba ŠVP...

Více

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy

SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ p Výroční zpráva 2013/2014 PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova

Více