5.2 přehledné tabulky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.2 přehledné tabulky"

Transkript

1 5.2 přehledné tabulky Údaje, týkající se těžeb byly zpracovány podle odpovědí na formulářích zaslaných pro přípravu Hornické ročenky těžaři a z podkladů celostátního statistického sledování Hor(MPO)1-01, zaslaných na Ministerstvo průmyslu a obchodu do uzávěrky (Hodnoty se mnohde liší od údajů těžařů, uvedených v textové části, vzhledem k různým údajům těžařů v uvedených podkladech.) Tabulková část někde obsahuje přehledy za delší časové období, vesměs doplněné grafy. V některých případech je zachováno tradiční pořadí těžařů podle hornických revírů, ačkoliv někde zasahuje těžař do více revírů a oblastí. Do tabulek jsou zařazeny rovněž společnosti, vzniklé v průběhu roku a. s., a.s. akciová společnost AV ČR Akademie věd České republiky Br OBÚ Brno ČBÚ Český báňský úřad čj. číslo jednací ČNR Česká národní rada čp., č.p. číslo popisné ČR Česká republika ČSM důl Československé mládeže ČSN Československá státní norma ČSÚ Český statistický úřad ČUE černé uhlí energetické DP dobývycí prostor DPB Důlní průzkum, bezpečnost EU energetické uhlí EU Evropská unie FNM Fond národního majetku HaUKV hrubá a ušlechtilá kamenická výroba HBZS hlavní báňská záchranná stanice HK OBÚ Hradec Králové HR hornická ročenka CHKO Chráněná krajinná oblast CHLÚ Chráněné ložiskové území IČ identifikační číslo organizace Kč korun českých k. s., k.s. komanditní společnost Li OBÚ Liberec MDS Ministerstvo dopravy a spojů MF Ministerstvo financí MND Moravské naftové doly Mo OBÚ Most MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu HLAVNÍ POUŽITÉ ZKRATKY MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MZ Ministerstvo zdravotnictví Mze Ministerstvo zemědělství MŽP Ministerstvo životního prostředí NV nařízení vlády 0 organizace rekultivuje bývalou těžebnu o. z., o.z. odštěpný závod OBÚ obvodní báňský úřad ODD opuštěná důlní díla OKD Ostravsko-karvinské doly OKR Ostravsko-karvinský revír OO odborový orgán OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky OPDD opuštěná průzkumná důlní díla Ov OBÚ Ostrava OS PHGN odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu p. pod Pha OBÚ Praha PKÚ Palivový kombinát Ústí Pl OBÚ Plzeň POPD plán otvírky, přípravy a dobývání PSČ poštovní směrovací číslo s. p., s.p. státní podnik s. r. o., s.r.o. společnost s ručením omezeným Sb. Sbírka zákonů České republiky SBS státní báňská správa SD Severočeské doly SDD stará důlní díla SHR SKL a SL So spol. s r.o. SU SÚJB TPL UVPK v.o.j., VOJ v.o.s. VP VUD xx ZD ZL ZZK Použité symboly Severočeský hnědouhelný revír sklářské a slévárenské písky OBÚ Sokolov společnost s ručením omezeným Sokolovská uhelná společnost Státní úřad pro jadernou bezpečnost technický plán likvidace uhlí vhodné pro koksování výrobně organizační jednotka veřejná obchodní společnost vedoucí pracovník Východočeské uhelné doly organizace těžící pro vlastníka dobývacího prostoru nebo ložiska závodní dolu závodní lomu Záchranářský záslužný kříž obchodní jméno a adresa telefon (vesměs pevná linka) mobilní telefon fax E mail; www stránky ID schránka pokračování na další straně Cizí zkratky a zkratky v obchodních jménech a názvech ve vnitřní organizaci jednotlivých firem zde nejsou uvedeny. AB abraziva AG stříbro - kov BO bentonit ostatní BS bentonit pro slévárenské účely CK cementářské korekční sialitické suroviny CS cihlářská surovina CT čedič tavný DK drcené kamenivo DL dolomit DT dolomity EX lehčené kamenivo GA tuha amorfní GK tuha krystalická GT grafit KÓDY TĚŽENÝCH SUROVIN HK hrubá kamenická výroba JL jíly JN jíly keramické nežáruvzdorné JZ jíly žáruvzdorné na ostřivo KA kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu KJ kaolin pro výrobu porcelánu KK kaolin pro keramický průmysl KM křemen KP kaolin pro papírenský průmysl KR křemenná surovina LK lomový kámen LT lignit OX oxihumolit PB olovo - kov PH pyroponosná hornina PK písky sklářské PS písky slévárenské RP ropa RS radioaktivní suroviny SA sádrovec SD slída SE štěrkopísek SK stavební kámen SM písky maltařské SP štěrkopísek UC uhlí černé UH uhlí hnědé UK ušlechtilá kamenická výroba VA vápenec obecně VH vltavínonosná hornina VJ vápence jílovité VO vápence ostatní VV vápence vysokoprocentní VZ vápence zemědělské WL wollastonit xx viz hlavní zkratky ZP zemní plyn ZS živcová surovina ZZ živce žilné 155

2 5.2 přehledné tabulky hornická ročenka /1 POČET LOKALIT VÝHRADNĺCH LOŽISEK NEROSTŮ NA ÚZEMĺ ČESKÉ REPUBLIKY Number of localities of exclusive mineral deposits in the Czech Republic 5.2/2 PŘEHLED DOBÝVACĺCH PROSTORŮ NA ÚZEMĺ ČESKÉ REPUBLIKY Overview of mining spaces in the Czech Republic Nerost Mineral Celkem Total Černé uhlí 61 Black Coal Hnědé uhlí a lignit 57 Brown Coal and lignite Ropa a zemní plyn 105 Crude oil and natural gas Rudy 34 Ores Radioaktivní suroviny 7 Radioactive raw materials Kaolin 74 Kaolin Stavební kámen 319 Construction stone Kámen pro HaUKV 158 Dimension stone Štěrkopísky, písky 201 Gravel sand, sand Písky SKL a SL 25 Glass and foundry sands Vápence a dolomity 93 Limistones and dolomites Cihlářské suroviny 131 Brick raw materials Jíly a bentonity 142 Clays and bentonites Ostatní 1) 119 Other minerals 1) CELKEM total Nerost Počet DP Rozloha DP Mineral Number of mining Total area spaces (claims) of claims [ km 2 ] Černé uhlí , Black Coal Hnědé uhlí a lignit , Brown Coal and lignite Ropa a zemní plyn , Crude oil and natural gas Rudy 4 2, Ores Radioaktivní suroviny 11 65, Radioactive raw materials Kaolin 35 16, Kaolin Stavební kámen , Construction stone Kámen pro HaUKV 117 8, Stone HaUKV Štěrkopísky, písky , Gravel sand, sands Písky SKL a SL 16 11, Glass and foundry sands Vápence + dolmity 48 25, Limistones and dolomites Cihlářské suroviny 78 17, Brick raw materials Jíly a bentonity 45 23, Clays and bentonites Ostatní 1) 42 23, Other minerals 1) CELKEM , ) Ostatní = pyroponosná hornina, živec, čedič tavný, diatomit, grafit, sádrovec, korekční sialitické suroviny 1) Other = pyrope-bearing rock, feldspar, fusible basalt, diatomite, graphite, gypsum, corrective sialic additives Podíl počtu lokalit Podíl plochy dobývacích prostorů 156

3 hornická ročenka přehledné tabulky 5.2/3 CELKOVÁ TĚŽBA NEROSTŮ Total extraction 5.2/4 POČTY ZAMĚSTNANCů PŘI TĚŽBĚ UŽITKOVÝCH NEROSTŮ Number of Workers involved in Extraction of Minerals Těžený nerost Extracted mineral Těžba Extraction [10 3 ] ) ) Černé uhlí [t] Black Coal Hnědé uhlí a lignit [t] Brown Coal and lignite Ropa [t] Crude oil Zemní plyn [10 3 m 3 ] Natural gas Rudy - nerost [t] Ores Kaolin [t] Kaolin Stavební kámen [m 3 ] Construction stone Kámen pro HaUKV [m 3 ] Dimension stone Štěrkopísky, písky [m 3 ] Gravel sand, sands Písky SKLaSL [t] Glass and foundry sand Vápence [t] Limistones Cihlářské suroviny [m 3 ] Raw materials for bricks Jíly a bentonity [t] Clays and bentonites Ostatní [t] Other minerals Těžený nerost Extracted mineral 1) Údaje podle konečných bilancí vykazované k Data according to final balance sheet reported at ) Údaje před konečnou bilancí zpracované k Data before final balance sheet processed at Kámen pro HaUKV - hrubá a ušlechtilá kamenická výroba stone for raw and fine stone-cutting production Písky SKL a SL - sklářské a slévárenské glass and foundry sand Ostatní - pyroponosná hornina, živec, čedič tavný, diatomit, grafit, sádrovec, korekční sialitické suroviny Other- pyrope-bearing rock, feldspar, fusible basalt, diatomite, graphite, gypsum, corrective sialic additives Počty zaměstnanců Number v podzemí na povrchu celkem undergr. on total Černé uhlí Black Coal Hnědé uhlí a lignit Brown Coal and lignite Ropa, zemní plyn Crude oil and nat. gas Rudy Ores Kaolin Kaolin Stavební kámen Construction stone Kámen pro HaUKV Dimension stone Štěrkopísky, písky Gravel sand, sands Písky SKL a SL Glass and foundry sands Vápence Limestones Cihlářské suroviny Raw materials for bricks Jíly a bentonity Clays and bentonites Ostatní Other minerals CELKEM Počty zaměstnanců při těžbě užitkových nerostů 157

4 5.2 přehledné tabulky hornická ročenka /5 HLUBINNÁ TĚŽBA Z PORUBŮ A DOBÝVEK (SUROVÁ) PODLE POUŽITÉ TECHNOLOGIE [t] Underground run-of-mine Extraction from Working Faces and Stopes by used Technology Těžař Důl Technologie Celkem Poznámka pro jiné technologie companies engaged in Mine, In total Note for others technologies extraction of useful Colliery... kombajn pluh jiné minerals continuous min plough other DIAMO GEAM sestupné láv. pod umělým stropem Kohinoor Centrum stěnování v lávkách na zával RAKO-LUPKY zátinkování OKD Darkov Karviná Paskov ČSM CELKEM in total Pozn.: Rozdíl oproti těžbám uvedeným v tab. 5.2/9 je dán těžbami z příprav, přibírek ap. Difference from extraction given in table 5.2/9 results from extraction from ripping, opening etc. Podíl základních technologií na hlubinné těžbě Podíl základních technologií při ražení dlouhých důlních děl 158

5 hornická ročenka přehledné tabulky 5.2/6 RAŽENĺ DLOUHÝCH DŮLNĺCH DĚL PŘI TĚŽBĚ SUROVIN [m] A STAV DLOUHÝCH DŮLNĺCH DĚL K [m] Driving Long Mining Works in Extraction of Minerals [m] and Total Lenght of Long Mining Works [m] Těžař Důl Důlní díla Použitá technologie ražení Stav důl. děl companies engaged Mine working, excavation working, excavation k in extraction of useful Colliery vodorovná úklonná svislá celkem kombajn vrt. vůz ruč. vrt. ostatní celkem mineral horizontal dipping vertical in total continuous a TP a TP other in total miner drill car. blasting +blasting DIAMO GEAM Důl Kohinoor a.s. Centrum P-D Refractories CZ a.s. Březinka RAKO - LUPKY, spol.s r.o. Rako Lubná OKD Darkov Karviná Paskov ČSM Frenštát CELKEM Lignit Hodonín Mír Břidlicový důl Lhotka s. r. o ČVÚT (štola Josef) DIAMO - SUL Příbram Dědičná štola Drkolnovská štola 485 Mariánská štola 355 Jáma Prokop 182 Vodní štola Anna 555 Ševčínská dopravní štola patro Anna Vojtěch 784 Wasserlaufe štola 447 DIAMO - SUL Stříbro štoly, vč. štoly Dlouhý tah 934 DIAMO - SUL Jáchymov štola č DIAMO - TÚU Křižany štola Křižany 60 DIAMO - Důl Odra Vodní jáma Žofie Vodní jáma Jeremenko ARCADIS Geotechnika a.s. (část Dolu Jeroným) 76 Geofyzikální ústav AV ČR - štola Kristýna 100 Grafitový důl Č.Krumlov PKÚ - lokalita Kohinoor Léčebné lázně Jáchymov (Důl Svornost) Sanatorium Edel s.r.o DRAFT-OVA a.s. (Břidlicový důl Staré Oldřůvky) Správa uložišť radioaktivních odpadů (Důl Richard - Litoměřice, Důl Bratrství - Jáchymov) SU, a.s. (Důl Marie - Kr.Poříčí) Šumavský pramen, a.s. (Důl Bližná - Černá v Pošumaví) 570 Silnice Čáslav dědičná štola lomu Vlastějovice Marie 175 HORNICkÁ MUZEA Březové hory (Prokopská štola 1600m, Marianská štola 532) Jiřetím pod Jedlovou 300 Země zaslíbená (Měděnec) 110 Koňská jáma (Měděnec) 120 Krupka 750 Planá 200 štola č. 1 - Jáchymov 278 Harrachov Jílové u Prahy (štola sv.josefa-200 m, štola sv.antonína Paduánského-140m, štola Halíře-270 m) 610 Chrustenická šachta Štola Čistá (Důl Jeroným) 520 Obecní úřad Bohutín B bohutínská vodní štola 130 řimbabská štola 528 Ludovít Selucký Vodní štola Příbram 160 ALGOMAN, s.r.o. štola Světlá hora 30 CELKEM UDRŽOVÁNO Total maintainet mining works (m) 159

6 5.2 přehledné tabulky hornická ročenka /7 SPOTŘEBA TRHAVIN 5.2/8 SPOTŘEBA ROZNĚCOVADEL a BLESKOVICE Consumption of Explosives [in tons] + Consumption of Explosives [in thousand pieces] and consumption of detonating cords [m] Těžený nerost Mineral Spotřeba celkem Consumption in total Trhaviny Rozněcovadla Bleskovice Explosives Detonators Detonating Cords [t] [10 3 ks] [m] Těžba uhlí v letech Extraction of Coal in Černé uhlí 825,66 749,96 - Black Coal Hnědé uhlí 1 263,51 21, Brown Coal Rudy 96,32 146, Ores Stavební kámen 7 242,68 229, Construction stone Kámen pro HaUKV 62,77 74, Dimension stone Vápence 2 034,51 68, Limistones Ostatní suroviny 269,66 35, Other minerals Ostatní činnost 1 ) 146,11 47, Other activities CELKEM , , total 1) Stavební činnost, destrukce ap. Used by subcontractors for construction, demolition etc. 5.2/9 TĚŽBA UHLĺ Extraction of Coal Těžební organizace Těžba surová [10 3 t] Těžba odbytová [10 3 t] companies engaged run-of-mine output salable output in extraction of useful minerals Důl Darkov Důl Karviná Důl Paskov Důl ČSM Celkem OKR Černé uhlí celkem Total bituminous coal Severní energetická Vršanská uhelná KOHINOOR SD Chomutov Celkem SHR SU 1) Celkem hnědé uhlí Total brown coal Celkem ČR Total ČR 1) Těžba odbytová je bez vsázky do elektrárny Vřesová 5.2/9b TĚŽBA SKRÝVKY [10 3 m 3] Stripping Těžař Miningcompanies Severní energetická Vršanská uhelná SD Chomutov SU Sokolov Celkem Total 160

7 hornická ročenka přehledné tabulky 5.2/10 HISTORICKÝ VÝVOJ TĚŽBY UHLĺ OD ROKU 1876 NA ÚZEMĺ ČR (odbytová těžba uváděná v tisící tunách) The historical development of seleable coal extraction in the Czech Republic since 1876 (in tausend tons) Odbytová Černé uhlí Hnědé uhlí a lignit ČR těžba Black Coal Brown Coal and lignite celkem saleable Ostravsko- ostatní Severočeský Sokolovský Jihomorav- total extract. karvinský revíry celkem hnědouhelný hnědouhelný ský lignit celkem in CR revír revír revír 1) O. K. other total North-Bohem. Sokolov South Mor. total Coalfield Coalfields Brown Coalf. Brown Coalf. Lignite ) Do r zahrnuty i těžby malodolů v jiných částech ČR; JML z toho jen 65 až 70 %. Until 1950 this included extraction of small mines in other regions of the CR, 65-70% from this is extraction of JML (South-Moravian Lignite Mines) 5.2/11 JAKOST UHLĺ V ROCE 2014 Quality of Coal in 2014 Těžař Druh Výhřevnost Vlhkost Popelnatost Síra Mining companies Sort Fuel effic. Moisture Ash content Sulphur Q i r W i r A d S t d [MJ/kg] [%] [%] [%] OKD Ostrava DARKOV UVPK 29,10 9,30 6,40 0,42 ČUE 25,50 9,90 22,90 0,39 KARVINÁ UVPK 29,50 9,30 6,40 0,42 ČUE 27,80 7,00 12,80 0,43 PASKOV UVPK 29,00 10,10 8,20 0,58 ČUE 19,34 4,40 39,80 0,50 ČSM UVPK 29,22 8,50 6,90 0,59 ČUE 25,26 6,20 20,30 0,41 Severní energetická tříděné 21,90 28,80 7,70 1,40 energetické 14,30 26,90 30,90 1,30 Vršanská uhelná 10,83 27,22 41,16 1,00 KOHINOOR 14,08 27,11 29,12 0,96 SČD Chomutov (Tušimice) ps2 10,00 31,00 42,00 2,00 (Bílina) ps1 15,00 28,10 22,50 0,85 SU Sokolov uhlí 13,40 37,40 21,00 1,80 UVPK = uhlí vhodné pro koksování (coal suitable for coking) ČUE = černé uhlí energetické (hard power coal) 161

8 5.2 přehledné tabulky hornická ročenka /12 POČTY ZAMĚSTNCŮ PŘI TĚŽBĚ UHLĺ Number of Workers involved in Extraction of Coal Těžební celky Počty zaměstnanců companies engaged in number extraction of useful minerals v podzemí na povrchu celkem underground on the surface total 5.2/13 těžba ropy A zemního plynu Extraction of Crude Oil and Natural Gas Důl ČSM Důl Darkov Důl Karviná Důl Paskov Subdodavatelé v OKD Černé uhlí celkem Total bituminous coal Severní energetická Vršanská uhelná KOHINOOR SD Chomutov SU Sokolov Celkem hnědé uhlí Total brown coal Celkem ČR Total ČR U OKD, a. s., včetně důlních subdodavatelů (zejména POL-ALPEX s.r.o., POLCARBO s.r.o., CARBOKOV s.r.o., ALPEX PBG, Sp. z o.o., CZ BASTAV s.r.o.) Těžař Těžba companies engaged in Excavation extraction of useful ropa zemní plyn minerals crude oil natural gas [10 3 t] [10 6 m 3 ] 1) Green Gas DPB 1) 103,6 105,4 101,3 MND Hodonín 146,6 148,4 144,4 116,0 111,9 116,5 UNIGEO 1,7 0,9 1,2 LAMA GAS & OIL 3,7 3,3 2,9 41,6 46,3 45,4 Celkem 150,3 151,7 147,3 262,9 264,6 264,4 1) Včetně degazovaného metanu z podzemí OKR Including coalbed methaneof OKR 5.2/14 PODZEMNĺ USKLADNĚNĺ ZEMNĺHO PLYNU Underground Storage of Natural Gas 5.2/14a Kapacita podzemních zásobníků Capacity underground chambers mil m 3 RWE Dolní Bojanovice II 900 Háje 64 Lobodice 177 Štramberk 500 Třanovice 530 Tvrdonice 525 SPP Storage Dolní Bojanovice II 576 MNG Gas Storage Uhřice 280 Vtlačeno Těžba Stav zásob Forset underground Extraction Reserves [10 6 m 3 ] [10 6 m 3 ] [10 6 m 3 ] RWE Gas Storage, s. r. o , , , , , , ,0 162

9 hornická ročenka přehledné tabulky 5.2/15 POČTY ZAMĚSTNANCŮ PŘI TĚŽBĚ ROPY A ZEMNĺHO PLYNU 1) Number of Workers involved in Extraction of Crude Oil and Natural Gas Těžař Počty zaměstnanců Companies engaged Number in extraction of useful minerals Ropa a zemní plyn Podzemní zásobníky plynu Ccrude oil and nat. gas Undergr. storage of nat. gas RWE Gas Storage MND Hodonín Green Gas DPB 2) UNIGEO 2) LAMA GAS & OIL CELKEM ) Včetně uskladňování, které není zahrnuto v tab.5.2/14, kde je jen těžba Including underground storage which is not covered in table 5.2/14 2) Pouze zemní plyn Natural gas only 5.2/16 TĚŽBA RUD URANU A PRODUKCE U-KOVU V KONCENTRÁTU Extraction of RA Ores and Produktion U-metal in Concentrate TĚŽBA RUDY URANU a PRODUKCE U-KOVU Extraction of RA ores and Produktion U-metal Těžební org. Těžba rudy Výroba koncentrátu Mining Extraction of ores Produktion U-metal Company [10 3 t] [t] DIAMO Pouze rudy uranu 5.2/17 POČTY ZAMĚSTNANCů PŘI TĚŽBĚ RUD Number of Workers involved in Extraction of Ores Těžař Mining Počty zaměstnanců Number Company v podzemí na povrchu celkem underground on the surface total DIAMO

10 5.2 přehledné tabulky hornická ročenka /18 TĚŽBA NERUDNĺCH SUROVIN A POČET ZAMĚSTNANCŮ Non-ore Raw Materials Extraction and Number of Workers involved Těžený nerost Mineral Těžba Extraction ) ) Kaolin [t] Kaolin Stavební kámen [m 3 ] Construction stone Kámen pro HaUKV,[m 3 ] Dimension stone Štěrkopísky a písky [m 3 ] Gravel sand, sands Písky SKLaSL [t] Glass and foundry sands Vápence [t] Limestones Cihlářské suroviny [m 3 ] Brick raw materials Jíly a bentonity [t] Clays and bentonites Ostatní 3) [t] Other minerals 1) Údaje podle konečných bilancí vykazované k Data according to final balance sheet reported at ) Údaje před konečnou bilancí zpracované k Data before final balance sheet processed at Těžený nerost Počet zaměstnanců Number Kaolin Kaolin Stavební kámen Construction stone Kámen pro HaUKV Stone for stonemasnory Štěrkopísky a písky Gravel sand, sands Písky SKLaSL Glass and foundry sands Vápence Limestones Cihlářské suroviny Brick raw materials Jíly a bentonity Clays and bentonites Ostatní 3) Other minerals CELKEM ) Ostatní - pyroponosná hornina, živec, čedič tavný, diatomit, grafit, sádrovec, korekční sialitické suroviny 3) Other- pyrope-bearing rock, feldspar, fusible basalt, diatomite, graphite, gypsum, corrective sialic additives 164

11 hornická ročenka přehledné tabulky 5.2/19 TĚŽBA KAOLINU A POČET ZAMĚSTNANCŮ Extraction of Kaolin and Number of Workers involved Těžař Těžba Počet Mining companies [t] zaměstnanců Extraction Number Kaolin Hlubany, a.s * KERAMOST, a.s * KSB spol. s r.o * LB MINERALS, a.s * Sedlecký kaolin a.s * CELKEM Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu. 1 ) Platí pouze pro uvedený nerost Data field valid only for named mineral 5.2/20 TĚŽBA STAVEBNĺHO KAMENE (DRCENÉHO KAMENIVA) (nad m 3 ) A POČET ZAMĚSTNANCŮ Extraction of Construction Stone (crushed aggregates) (over m 3 ) and Number of Workers involved Těžař Těžba Počet Mining companies [m 3 ] zaměstnanců Extraction Number BASALT CZ s.r.o BASALT s.r.o BERGER BOHEMIA a. s BÖGL a KRÝSL, k.s CEMEX Sand, k.s * COLAS CZ, a.s Českomoravský štěrk, a.s * DOBET, spol. s r.o * EUROVIA Kamenolomy, a.s * GRANITA s.r.o Kámen a písek, spol. s r.o Kámen Brno, spol. s r.o KÁMEN Zbraslav, a.s * KAMENOLOMY ČR s.r.o * LOMY MOŘINA spol. s r.o * M - SILNICE a.s Reno Šumava a.s Rosa, s.r.o SHB, s.r.o SILNICE MORAVA s.r.o Skanska a.s Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s * ZAPA beton a.s * Další organizace vyhrazený nerost nevýhradní Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu. 1 ) Platí pouze pro uvedený nerost Data field valid only for named mineral CELKEM Těžba kaolinu Těžba stavebního kamene 165

12 5.2 přehledné tabulky hornická ročenka /21a TĚŽBA ŠTĚRKOPĺSKŮ A PĺSKŮ (nad m 3 ) A POČET ZAMĚSTNANCŮ Extraction of Gravel Sand and Sands (over m 3 ) and Number of Workers involved Těžař Těžba Počet Mining companies [m 3 ] zaměstnanců Extraction Number CEMEX Sand, k.s * České štěrkopísky spol. s r.o * Českomoravský štěrk, a.s * DOBET, spol. s r.o * EUROVIA Kamenolomy, a.s * František Jampílek Holcim (Česko) a.s., člen koncernu * KÁMEN Zbraslav, a.s * KAMENOLOMY ČR s.r.o * LB MINERALS, s.r.o * Lubomír Kruncl realma-pískovna dolany s. r. o Písek - Beton, a.s Severočeské pískovny a štěrkovny, s.r.o Štěrkovny Olomouc a.s TEKAZ, s.r.o TVARBET MORAVIA, a.s Václav Maurer Vltavské štěrkopísky, s.r.o ZAPA beton a.s * ZEPIKO spol. s r.o /21b TĚŽBA PĺSKŮ SKLÁŘSKÝCH A SLÉVÁRENSKÝCH A POČET ZAMĚSTNANCŮ Extraction of Glass and Foundry Sands and Number of Workers involved Těžař Těžba Počet Mining companies [t] zaměstnanců Extraction Number Kalcit s.r.o. (PS) * LB MINERALS, s.r.o. (PK+PS) * PEDOP s.r.o. (PS) * Provodínské písky a.s. (PK+PS) SEDOS doprava a.s. (PS) Sklopísek Střeleč, a.s. (PK+PS) * CELKEM Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu. 1 ) Platí pouze pro uvedený nerost Data field valid only for named mineral Další organizace vyhrazený nerost nevýhradní CELKEM Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu. 1 ) Platí pouze pro uvedený nerost Data field valid only for named mineral Těžba štěrkopísků a písků Těžba písků sklářských a slévárenských 166

13 hornická ročenka přehledné tabulky 5.2/22 TĚŽBA KAMENE PRO HRUBOU A UŠLECHTILOU KAMENICKOU VÝROBU (nad m 3 ) A POČET ZAMĚSTNANCŮ Extraction of Stone for Raw and Fine Stone-cutting Production (over m 3 ) and Number of Workers involved Těžař Těžba Počet Mining companies [m 3 ] zaměstnanců Extraction Number ČESKÁ ŽULA spol. s r.o Granit Lipnice, s.r.o HERLIN spol. s r.o Jiří Sršeň - Tekam KAVEX - GRANIT HOLDING a.s LIGRANIT a.s MEDIGRAN s.r.o Plzeňská žula a.s Průmysl kamene a.s * SATES ČECHY s.r.o Slezský kámen a.s Žula, s.r.o Další organizace vyhrazený nerost nevýhradní CELKEM Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu. 1 ) Platí pouze pro uvedený nerost Data field valid only for named mineral 5.2/23 TĚŽBA VÁPENCŮ A POČET ZAMĚSTNANCŮ Extraction of Limestones and Number of Workers involved Těžař Těžba Počet Mining companies [t] zaměstnanců Extraction Number Agir s.r.o Cement Hranice, akciová společnost * Českomoravský cement, a.s * HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o Holcim (Česko) a.s., člen koncernu * JHF Heřmanovice spol. s r.o Kalcit s.r.o * KARETA s.r.o KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o Krkonošské vápenky Kunčice, a.s * Lafarge Cement, a.s LB CEMIX, s.r.o LOMY MOŘINA spol. s r.o * Omya CZ s.r.o PRACTIC 99, s.r.o VÁPENKA VITOŠOV s.r.o VÁPENKA VITOUL s.r.o Velkolom Čertovy schody, akciová společnost CELKEM Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu. 1 ) Platí pouze pro uvedený nerost Data field valid only for named mineral Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu Těžba vápenců 167

14 5.2 přehledné tabulky hornická ročenka /24 TĚŽBA CIHLÁŘSKÝCH SUROVIN A POČET ZAMĚSTNANCŮ Extraction of Raw Materials for Bricks and Number of Workers involved 5.2/25 TĚŽBA JĺLŮ A BENTONITU A POČET ZAMĚSTNANCŮ Extraction of Clays and Bentonites and Number of Workers involved Těžař Těžba Počet Mining companies [m 3 ] zaměstnanců Extraction Number Cihelna Hodonín, s.r.o Cihelna Vysoké Mýto s.r.o HELUZ cihlářský průmysl v.o.s Ing. Jiří Hercl LB MINERALS, s.r.o * TONDACH Česká republika s.r.o Wienerberger cihlářský průmysl, a. s Zlínské cihelny s.r.o CELKEM Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu. 1 ) Platí pouze pro uvedený nerost Data field valid only for named mineral Těžař Těžba Počet Mining companies [t] zaměstnanců Extraction Number České lupkové závody, a.s Kaolin Hlubany, a.s * KERACLAY, a.s KERAMOST, a.s. bentonitt * KSB spol. s r.o. bentonitt * LB MINERALS, s.r.o * P-D Refractories CZ a.s RAKO - LUPKY, spol. s r.o Sedlecký kaolin a.s. bentonitt * CELKEM Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu. 1 ) Platí pouze pro uvedený nerost Data field valid only for named mineral Těžba cihlářských surovin Těžba jílů a bentonitu 168

15 hornická ročenka přehledné tabulky 5.2/26 TĚŽBA ostatních surovin A POČET ZAMĚSTNANCŮ Extraction other minerals and Number of Workers involved Těžař Druh suroviny Kód Těžba 2014 Počet Mining companies Sort Code [t] zaměstnanců Extraction number AGRO Brno - Tuřany, a.s. živec ZS * Bludovit, s.r.o wollastonit WL Budějovické štěrkopísky, s.r.o. křemenná surovina KR * Cement Hranice, a.s. cementářské korekční sialitické suroviny CK * České štěrkopísky spol. s r.o. živec ZS * Českomoravský cement, a.s. cementářské korekční sialitické suroviny CK * Granát, družstvo umělecké výroby pyroponosné štěrkopísky PH GYPSTREND, s.r.o. sádrovec SA Humanex, a.s. oxihumolit OX KERAMOST, a.s. náhrada živců NZ * KMK GRANIT, s.r.o. živec ZS Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. dolomit DL * LB MINERALS, a.s. živec ZS * LB MINERALS, a.s. diatomit (křemelina) DT * MAWE CK s.r.o. vltavínonosné horniny (m 3 ) VH Pavel Dragoun tavný čedič CT PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o. živec ZS * UNIKOM a.s. dolomit DL Advanced World Transport a.s. černouhelné kaly ) 12 Celkem Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu 1) nejde o prvotní těžbu, není v sumě This is not promaeval axtraction, it is not involved in the sum total 169

16 5.2 přehledné tabulky hornická ročenka 2014 Těžba černého uhlí Těžba hnědého uhlí Těžba ropy Těžba zemního plynu a degazovaného metanu 170

VS/2005/0512 Questionnaire

VS/2005/0512 Questionnaire VS/2005/0512 Questionnaire Příloha DOPORUČENÉ OTÁZKY SUMARIZACE PŘIPRAVENÁ ZEMĚMI I. EKONOMICKÁ DATA ODVĚTVÍ 1) Společnosti v odvětví hornictví Střední podnik (počty zaměstnanců): Název podniku 2000 2001

Více

SUROVINOVÉ ZDROJE ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÉ ZDROJE ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÉ ZDROJE ČESKÉ REPUBLIKY NEROSTNÉ SUROVINY 2012 Statistické údaje do roku 2011 (Uzávěrka odborných podkladů 31. srpna 2012) Česká geologická služba Říjen 2012 Sestavili: RNDr. Jaromír Starý Mgr.

Více

SUROVINOVÉ ZDROJE ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÉ ZDROJE ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÉ ZDROJE ČESKÉ REPUBLIKY NEROSTNÉ SUROVINY (STAV 2008) (Uzávěrka odborných podkladů 31. srpna 2009) Ministerstvo životního prostředí Česká geologická služba - Geofond Říjen 2009 Recenzovali: Prof.

Více

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Future of the mining industry in Czech Republic JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Tradiční hornické oblasti před rokem 1999 v České republice PKÚ Ústí n.l. UD HAMR VÚD Trutnov SHD MOST SOKOLOV

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ČERVENEC 2012 1 ZÁKLADNÍ VIZE: I. PŘEDNOSTNÍ VYUŽÍVÁNÍ DOMÁCÍCH NEROSTNÝCH ZDROJŮ II. PŘEMĚNA ODPADŮ NA ZDROJE Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracováním aktualizace

Více

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím

Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím VUPEK - ECONOMY, spol. s r.o. Dlouhodobá prognóza trhu s hnědým uhlím Podpis odpovědného zástupce zhotovitele: Praha, květen 215 Obsah Úvod... 6 1. Význam hnědého uhlí v energetickém hospodářství ČR...

Více

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Karviná na závodě ČSA v období 2015 2023 RNDr. Milan Macháček - EKOEX JIHLAVA Holíkova 3834/71, 586 01 JIHLAVA Tel: + 420 603 891 284 e-mail: ekoex @post.cz ekologické expertizy, poradenství a služby IČO 665 37 819 Pokračování hornické činnosti

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více

Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin. klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny

Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin. klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny Přednáška IX. Nerostné zdroje surovin klíčová slova: ložisko nerostných surovin, ložisková geologie, rudy, nerudy, energetické suroviny 1 Nerostné zdroje surovin Mezi nerostné suroviny patří: půda a voda,

Více

Výroční zpráva 2010. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most

Výroční zpráva 2010. Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a. s., Most Obsah 1 2 3 4 5 6 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 8 9 10 Úvodní slovo předsedy představenstva... Poslání Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s.... Činnost

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Stav životního prostředí V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Obsah 1. CHARAKTERISTIKA KRAJE...3 2. OVZDUŠÍ...6 3. VODA...9 4. LESY A KRAJINA...12 5. OCHRANA PŘÍRODY...15 6. ENERGETIKA...19 7. PRŮMYSL A TĚŽBA...22

Více

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování

Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Hydrogeologie těžebny sklářských písků Střeleč a její vztah na podzemní vody určené pro vodárenské zásobování Daniel Smutek, Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., U vodárny 137, 537 01 Chrudim email:smutek@vz.cz

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ČESKÉ REPUBLIKY 2 1. Poloha, rozloha a historický vývoj České republiky rozloha : 78 864 km 2 počet obyvatel

Více

V 7 Možnost využití důlních vod po těžbě rud jako alternativní zdroje pitné vody v období sucha

V 7 Možnost využití důlních vod po těžbě rud jako alternativní zdroje pitné vody v období sucha V 7 Možnost využití důlních vod po těžbě rud jako alternativní zdroje pitné vody v období sucha Ing. Silvie Heviánková,Ph.D. 1, Ing. Iva Bestová, Ph.D. 1, Ing. Martina Juroková 1, Bc. Petra Tučková 1,

Více

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí

Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí RNDr. Vlastimila Dvořáková se spolupracovníky RNDr. Juraj Franců,

Více

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

V podzemí Dolu Darkov jezdí lanovky

V podzemí Dolu Darkov jezdí lanovky 20. května 2010 l číslo 20 l ročník 40 Noviny zdarma nejen pro havíře Bezpečnostní heslo na květen: Metan se nejen měří, ale i vyhledává!!! Povodně 2010 OSTRAVA Severní Moravu a Slezsko trápí od nedělního

Více

Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace

Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace 1 Geologickáčinnost člověka lze rozdělit na: rušivou přenosnou tvořivou 2 Zásahem

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 OBSAH 1 ÚVOD... 8 1.1 KONTEXT ROP NUTS II SEVEROZÁPAD... 8 1.2 METODICKÝ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A RESPEKTOVÁNÍ PRINCIPU

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

Obsah. HSRM v akci 30 HSRM v médiích 32 Naši členové 33

Obsah. HSRM v akci 30 HSRM v médiích 32 Naši členové 33 1 Obsah Úvodní slovo předsedů HSRM 1 Kdo jsme Hospodářská a sociální rada Mostecka cíle, priority, úspěchy 3 Orgány HSRM 5 Odborné komise HSRM 7 Jak šel čas 1999 2008 9 Fondy HSRM aneb Pomáháme Mostecku

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA LITOMĚŘICE 2008 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 Objednatel:

Více

Místní integrovaný program

Místní integrovaný program Místní integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí pro město - konečná verze září 25 ÚDAJE O ZAKÁZCE Hlavní řešitelská organizace: Agentura regionálního rozvoje Euroregionu Labe,

Více

TVORBA NOVÉ KRAJINY NA SOKOLOVSKU

TVORBA NOVÉ KRAJINY NA SOKOLOVSKU TVORBA NOVÉ KRAJINY NA SOKOLOVSKU SOKOLOVSKÁ UHELNÁ, PRÁVNÍ NÁSTUPCE, A. S. Úvodem Sokolovská uhelná, a. s., byla založena ke dni 1. 1. 1994 vkladem převážné části majetku bývalých státních podniků Palivový

Více

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening

Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014. Revitalizace trati České Budějovice - Volary. Podklad pro rescreening EKOLA group, spol. s r.o. Držitel certifikátů: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 ČSN OHSAS 18001:2008 Shrnutí změn stavby podle Usnesení vlády č. 1078 ze dne 15. 12. 2014 Revitalizace trati České

Více

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA

LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA LABORATORNÍ A DEMONSTRAČNÍ LINKA NA LIKVIDACI ODPADŮ METODOU VAKUOVÉ PYROLÝZY - OZNÁMENÍ ZÁMĚRU DLE PŘ.Č.3 ZÁK. Č. 100/2001 Sb. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Název lokality : Okres : Kraj : Investor

Více