5.2 přehledné tabulky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.2 přehledné tabulky"

Transkript

1 5.2 přehledné tabulky Údaje, týkající se těžeb byly zpracovány podle odpovědí na formulářích zaslaných pro přípravu Hornické ročenky těžaři a z podkladů celostátního statistického sledování Hor(MPO)1-01, zaslaných na Ministerstvo průmyslu a obchodu do uzávěrky (Hodnoty se mnohde liší od údajů těžařů, uvedených v textové části, vzhledem k různým údajům těžařů v uvedených podkladech.) Tabulková část někde obsahuje přehledy za delší časové období, vesměs doplněné grafy. V některých případech je zachováno tradiční pořadí těžařů podle hornických revírů, ačkoliv někde zasahuje těžař do více revírů a oblastí. Do tabulek jsou zařazeny rovněž společnosti, vzniklé v průběhu roku a. s., a.s. akciová společnost AV ČR Akademie věd České republiky Br OBÚ Brno ČBÚ Český báňský úřad čj. číslo jednací ČNR Česká národní rada čp., č.p. číslo popisné ČR Česká republika ČSM důl Československé mládeže ČSN Československá státní norma ČSÚ Český statistický úřad ČUE černé uhlí energetické DP dobývycí prostor DPB Důlní průzkum, bezpečnost EU energetické uhlí EU Evropská unie FNM Fond národního majetku HaUKV hrubá a ušlechtilá kamenická výroba HBZS hlavní báňská záchranná stanice HK OBÚ Hradec Králové HR hornická ročenka CHKO Chráněná krajinná oblast CHLÚ Chráněné ložiskové území IČ identifikační číslo organizace Kč korun českých k. s., k.s. komanditní společnost Li OBÚ Liberec MDS Ministerstvo dopravy a spojů MF Ministerstvo financí MND Moravské naftové doly Mo OBÚ Most MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu HLAVNÍ POUŽITÉ ZKRATKY MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí MZ Ministerstvo zdravotnictví Mze Ministerstvo zemědělství MŽP Ministerstvo životního prostředí NV nařízení vlády 0 organizace rekultivuje bývalou těžebnu o. z., o.z. odštěpný závod OBÚ obvodní báňský úřad ODD opuštěná důlní díla OKD Ostravsko-karvinské doly OKR Ostravsko-karvinský revír OO odborový orgán OOPP osobní ochranné pracovní pomůcky OPDD opuštěná průzkumná důlní díla Ov OBÚ Ostrava OS PHGN odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu p. pod Pha OBÚ Praha PKÚ Palivový kombinát Ústí Pl OBÚ Plzeň POPD plán otvírky, přípravy a dobývání PSČ poštovní směrovací číslo s. p., s.p. státní podnik s. r. o., s.r.o. společnost s ručením omezeným Sb. Sbírka zákonů České republiky SBS státní báňská správa SD Severočeské doly SDD stará důlní díla SHR SKL a SL So spol. s r.o. SU SÚJB TPL UVPK v.o.j., VOJ v.o.s. VP VUD xx ZD ZL ZZK Použité symboly Severočeský hnědouhelný revír sklářské a slévárenské písky OBÚ Sokolov společnost s ručením omezeným Sokolovská uhelná společnost Státní úřad pro jadernou bezpečnost technický plán likvidace uhlí vhodné pro koksování výrobně organizační jednotka veřejná obchodní společnost vedoucí pracovník Východočeské uhelné doly organizace těžící pro vlastníka dobývacího prostoru nebo ložiska závodní dolu závodní lomu Záchranářský záslužný kříž obchodní jméno a adresa telefon (vesměs pevná linka) mobilní telefon fax E mail; www stránky ID schránka pokračování na další straně Cizí zkratky a zkratky v obchodních jménech a názvech ve vnitřní organizaci jednotlivých firem zde nejsou uvedeny. AB abraziva AG stříbro - kov BO bentonit ostatní BS bentonit pro slévárenské účely CK cementářské korekční sialitické suroviny CS cihlářská surovina CT čedič tavný DK drcené kamenivo DL dolomit DT dolomity EX lehčené kamenivo GA tuha amorfní GK tuha krystalická GT grafit KÓDY TĚŽENÝCH SUROVIN HK hrubá kamenická výroba JL jíly JN jíly keramické nežáruvzdorné JZ jíly žáruvzdorné na ostřivo KA kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu KJ kaolin pro výrobu porcelánu KK kaolin pro keramický průmysl KM křemen KP kaolin pro papírenský průmysl KR křemenná surovina LK lomový kámen LT lignit OX oxihumolit PB olovo - kov PH pyroponosná hornina PK písky sklářské PS písky slévárenské RP ropa RS radioaktivní suroviny SA sádrovec SD slída SE štěrkopísek SK stavební kámen SM písky maltařské SP štěrkopísek UC uhlí černé UH uhlí hnědé UK ušlechtilá kamenická výroba VA vápenec obecně VH vltavínonosná hornina VJ vápence jílovité VO vápence ostatní VV vápence vysokoprocentní VZ vápence zemědělské WL wollastonit xx viz hlavní zkratky ZP zemní plyn ZS živcová surovina ZZ živce žilné 155

2 5.2 přehledné tabulky hornická ročenka /1 POČET LOKALIT VÝHRADNĺCH LOŽISEK NEROSTŮ NA ÚZEMĺ ČESKÉ REPUBLIKY Number of localities of exclusive mineral deposits in the Czech Republic 5.2/2 PŘEHLED DOBÝVACĺCH PROSTORŮ NA ÚZEMĺ ČESKÉ REPUBLIKY Overview of mining spaces in the Czech Republic Nerost Mineral Celkem Total Černé uhlí 61 Black Coal Hnědé uhlí a lignit 57 Brown Coal and lignite Ropa a zemní plyn 105 Crude oil and natural gas Rudy 34 Ores Radioaktivní suroviny 7 Radioactive raw materials Kaolin 74 Kaolin Stavební kámen 319 Construction stone Kámen pro HaUKV 158 Dimension stone Štěrkopísky, písky 201 Gravel sand, sand Písky SKL a SL 25 Glass and foundry sands Vápence a dolomity 93 Limistones and dolomites Cihlářské suroviny 131 Brick raw materials Jíly a bentonity 142 Clays and bentonites Ostatní 1) 119 Other minerals 1) CELKEM total Nerost Počet DP Rozloha DP Mineral Number of mining Total area spaces (claims) of claims [ km 2 ] Černé uhlí , Black Coal Hnědé uhlí a lignit , Brown Coal and lignite Ropa a zemní plyn , Crude oil and natural gas Rudy 4 2, Ores Radioaktivní suroviny 11 65, Radioactive raw materials Kaolin 35 16, Kaolin Stavební kámen , Construction stone Kámen pro HaUKV 117 8, Stone HaUKV Štěrkopísky, písky , Gravel sand, sands Písky SKL a SL 16 11, Glass and foundry sands Vápence + dolmity 48 25, Limistones and dolomites Cihlářské suroviny 78 17, Brick raw materials Jíly a bentonity 45 23, Clays and bentonites Ostatní 1) 42 23, Other minerals 1) CELKEM , ) Ostatní = pyroponosná hornina, živec, čedič tavný, diatomit, grafit, sádrovec, korekční sialitické suroviny 1) Other = pyrope-bearing rock, feldspar, fusible basalt, diatomite, graphite, gypsum, corrective sialic additives Podíl počtu lokalit Podíl plochy dobývacích prostorů 156

3 hornická ročenka přehledné tabulky 5.2/3 CELKOVÁ TĚŽBA NEROSTŮ Total extraction 5.2/4 POČTY ZAMĚSTNANCů PŘI TĚŽBĚ UŽITKOVÝCH NEROSTŮ Number of Workers involved in Extraction of Minerals Těžený nerost Extracted mineral Těžba Extraction [10 3 ] ) ) Černé uhlí [t] Black Coal Hnědé uhlí a lignit [t] Brown Coal and lignite Ropa [t] Crude oil Zemní plyn [10 3 m 3 ] Natural gas Rudy - nerost [t] Ores Kaolin [t] Kaolin Stavební kámen [m 3 ] Construction stone Kámen pro HaUKV [m 3 ] Dimension stone Štěrkopísky, písky [m 3 ] Gravel sand, sands Písky SKLaSL [t] Glass and foundry sand Vápence [t] Limistones Cihlářské suroviny [m 3 ] Raw materials for bricks Jíly a bentonity [t] Clays and bentonites Ostatní [t] Other minerals Těžený nerost Extracted mineral 1) Údaje podle konečných bilancí vykazované k Data according to final balance sheet reported at ) Údaje před konečnou bilancí zpracované k Data before final balance sheet processed at Kámen pro HaUKV - hrubá a ušlechtilá kamenická výroba stone for raw and fine stone-cutting production Písky SKL a SL - sklářské a slévárenské glass and foundry sand Ostatní - pyroponosná hornina, živec, čedič tavný, diatomit, grafit, sádrovec, korekční sialitické suroviny Other- pyrope-bearing rock, feldspar, fusible basalt, diatomite, graphite, gypsum, corrective sialic additives Počty zaměstnanců Number v podzemí na povrchu celkem undergr. on total Černé uhlí Black Coal Hnědé uhlí a lignit Brown Coal and lignite Ropa, zemní plyn Crude oil and nat. gas Rudy Ores Kaolin Kaolin Stavební kámen Construction stone Kámen pro HaUKV Dimension stone Štěrkopísky, písky Gravel sand, sands Písky SKL a SL Glass and foundry sands Vápence Limestones Cihlářské suroviny Raw materials for bricks Jíly a bentonity Clays and bentonites Ostatní Other minerals CELKEM Počty zaměstnanců při těžbě užitkových nerostů 157

4 5.2 přehledné tabulky hornická ročenka /5 HLUBINNÁ TĚŽBA Z PORUBŮ A DOBÝVEK (SUROVÁ) PODLE POUŽITÉ TECHNOLOGIE [t] Underground run-of-mine Extraction from Working Faces and Stopes by used Technology Těžař Důl Technologie Celkem Poznámka pro jiné technologie companies engaged in Mine, In total Note for others technologies extraction of useful Colliery... kombajn pluh jiné minerals continuous min plough other DIAMO GEAM sestupné láv. pod umělým stropem Kohinoor Centrum stěnování v lávkách na zával RAKO-LUPKY zátinkování OKD Darkov Karviná Paskov ČSM CELKEM in total Pozn.: Rozdíl oproti těžbám uvedeným v tab. 5.2/9 je dán těžbami z příprav, přibírek ap. Difference from extraction given in table 5.2/9 results from extraction from ripping, opening etc. Podíl základních technologií na hlubinné těžbě Podíl základních technologií při ražení dlouhých důlních děl 158

5 hornická ročenka přehledné tabulky 5.2/6 RAŽENĺ DLOUHÝCH DŮLNĺCH DĚL PŘI TĚŽBĚ SUROVIN [m] A STAV DLOUHÝCH DŮLNĺCH DĚL K [m] Driving Long Mining Works in Extraction of Minerals [m] and Total Lenght of Long Mining Works [m] Těžař Důl Důlní díla Použitá technologie ražení Stav důl. děl companies engaged Mine working, excavation working, excavation k in extraction of useful Colliery vodorovná úklonná svislá celkem kombajn vrt. vůz ruč. vrt. ostatní celkem mineral horizontal dipping vertical in total continuous a TP a TP other in total miner drill car. blasting +blasting DIAMO GEAM Důl Kohinoor a.s. Centrum P-D Refractories CZ a.s. Březinka RAKO - LUPKY, spol.s r.o. Rako Lubná OKD Darkov Karviná Paskov ČSM Frenštát CELKEM Lignit Hodonín Mír Břidlicový důl Lhotka s. r. o ČVÚT (štola Josef) DIAMO - SUL Příbram Dědičná štola Drkolnovská štola 485 Mariánská štola 355 Jáma Prokop 182 Vodní štola Anna 555 Ševčínská dopravní štola patro Anna Vojtěch 784 Wasserlaufe štola 447 DIAMO - SUL Stříbro štoly, vč. štoly Dlouhý tah 934 DIAMO - SUL Jáchymov štola č DIAMO - TÚU Křižany štola Křižany 60 DIAMO - Důl Odra Vodní jáma Žofie Vodní jáma Jeremenko ARCADIS Geotechnika a.s. (část Dolu Jeroným) 76 Geofyzikální ústav AV ČR - štola Kristýna 100 Grafitový důl Č.Krumlov PKÚ - lokalita Kohinoor Léčebné lázně Jáchymov (Důl Svornost) Sanatorium Edel s.r.o DRAFT-OVA a.s. (Břidlicový důl Staré Oldřůvky) Správa uložišť radioaktivních odpadů (Důl Richard - Litoměřice, Důl Bratrství - Jáchymov) SU, a.s. (Důl Marie - Kr.Poříčí) Šumavský pramen, a.s. (Důl Bližná - Černá v Pošumaví) 570 Silnice Čáslav dědičná štola lomu Vlastějovice Marie 175 HORNICkÁ MUZEA Březové hory (Prokopská štola 1600m, Marianská štola 532) Jiřetím pod Jedlovou 300 Země zaslíbená (Měděnec) 110 Koňská jáma (Měděnec) 120 Krupka 750 Planá 200 štola č. 1 - Jáchymov 278 Harrachov Jílové u Prahy (štola sv.josefa-200 m, štola sv.antonína Paduánského-140m, štola Halíře-270 m) 610 Chrustenická šachta Štola Čistá (Důl Jeroným) 520 Obecní úřad Bohutín B bohutínská vodní štola 130 řimbabská štola 528 Ludovít Selucký Vodní štola Příbram 160 ALGOMAN, s.r.o. štola Světlá hora 30 CELKEM UDRŽOVÁNO Total maintainet mining works (m) 159

6 5.2 přehledné tabulky hornická ročenka /7 SPOTŘEBA TRHAVIN 5.2/8 SPOTŘEBA ROZNĚCOVADEL a BLESKOVICE Consumption of Explosives [in tons] + Consumption of Explosives [in thousand pieces] and consumption of detonating cords [m] Těžený nerost Mineral Spotřeba celkem Consumption in total Trhaviny Rozněcovadla Bleskovice Explosives Detonators Detonating Cords [t] [10 3 ks] [m] Těžba uhlí v letech Extraction of Coal in Černé uhlí 825,66 749,96 - Black Coal Hnědé uhlí 1 263,51 21, Brown Coal Rudy 96,32 146, Ores Stavební kámen 7 242,68 229, Construction stone Kámen pro HaUKV 62,77 74, Dimension stone Vápence 2 034,51 68, Limistones Ostatní suroviny 269,66 35, Other minerals Ostatní činnost 1 ) 146,11 47, Other activities CELKEM , , total 1) Stavební činnost, destrukce ap. Used by subcontractors for construction, demolition etc. 5.2/9 TĚŽBA UHLĺ Extraction of Coal Těžební organizace Těžba surová [10 3 t] Těžba odbytová [10 3 t] companies engaged run-of-mine output salable output in extraction of useful minerals Důl Darkov Důl Karviná Důl Paskov Důl ČSM Celkem OKR Černé uhlí celkem Total bituminous coal Severní energetická Vršanská uhelná KOHINOOR SD Chomutov Celkem SHR SU 1) Celkem hnědé uhlí Total brown coal Celkem ČR Total ČR 1) Těžba odbytová je bez vsázky do elektrárny Vřesová 5.2/9b TĚŽBA SKRÝVKY [10 3 m 3] Stripping Těžař Miningcompanies Severní energetická Vršanská uhelná SD Chomutov SU Sokolov Celkem Total 160

7 hornická ročenka přehledné tabulky 5.2/10 HISTORICKÝ VÝVOJ TĚŽBY UHLĺ OD ROKU 1876 NA ÚZEMĺ ČR (odbytová těžba uváděná v tisící tunách) The historical development of seleable coal extraction in the Czech Republic since 1876 (in tausend tons) Odbytová Černé uhlí Hnědé uhlí a lignit ČR těžba Black Coal Brown Coal and lignite celkem saleable Ostravsko- ostatní Severočeský Sokolovský Jihomorav- total extract. karvinský revíry celkem hnědouhelný hnědouhelný ský lignit celkem in CR revír revír revír 1) O. K. other total North-Bohem. Sokolov South Mor. total Coalfield Coalfields Brown Coalf. Brown Coalf. Lignite ) Do r zahrnuty i těžby malodolů v jiných částech ČR; JML z toho jen 65 až 70 %. Until 1950 this included extraction of small mines in other regions of the CR, 65-70% from this is extraction of JML (South-Moravian Lignite Mines) 5.2/11 JAKOST UHLĺ V ROCE 2014 Quality of Coal in 2014 Těžař Druh Výhřevnost Vlhkost Popelnatost Síra Mining companies Sort Fuel effic. Moisture Ash content Sulphur Q i r W i r A d S t d [MJ/kg] [%] [%] [%] OKD Ostrava DARKOV UVPK 29,10 9,30 6,40 0,42 ČUE 25,50 9,90 22,90 0,39 KARVINÁ UVPK 29,50 9,30 6,40 0,42 ČUE 27,80 7,00 12,80 0,43 PASKOV UVPK 29,00 10,10 8,20 0,58 ČUE 19,34 4,40 39,80 0,50 ČSM UVPK 29,22 8,50 6,90 0,59 ČUE 25,26 6,20 20,30 0,41 Severní energetická tříděné 21,90 28,80 7,70 1,40 energetické 14,30 26,90 30,90 1,30 Vršanská uhelná 10,83 27,22 41,16 1,00 KOHINOOR 14,08 27,11 29,12 0,96 SČD Chomutov (Tušimice) ps2 10,00 31,00 42,00 2,00 (Bílina) ps1 15,00 28,10 22,50 0,85 SU Sokolov uhlí 13,40 37,40 21,00 1,80 UVPK = uhlí vhodné pro koksování (coal suitable for coking) ČUE = černé uhlí energetické (hard power coal) 161

8 5.2 přehledné tabulky hornická ročenka /12 POČTY ZAMĚSTNCŮ PŘI TĚŽBĚ UHLĺ Number of Workers involved in Extraction of Coal Těžební celky Počty zaměstnanců companies engaged in number extraction of useful minerals v podzemí na povrchu celkem underground on the surface total 5.2/13 těžba ropy A zemního plynu Extraction of Crude Oil and Natural Gas Důl ČSM Důl Darkov Důl Karviná Důl Paskov Subdodavatelé v OKD Černé uhlí celkem Total bituminous coal Severní energetická Vršanská uhelná KOHINOOR SD Chomutov SU Sokolov Celkem hnědé uhlí Total brown coal Celkem ČR Total ČR U OKD, a. s., včetně důlních subdodavatelů (zejména POL-ALPEX s.r.o., POLCARBO s.r.o., CARBOKOV s.r.o., ALPEX PBG, Sp. z o.o., CZ BASTAV s.r.o.) Těžař Těžba companies engaged in Excavation extraction of useful ropa zemní plyn minerals crude oil natural gas [10 3 t] [10 6 m 3 ] 1) Green Gas DPB 1) 103,6 105,4 101,3 MND Hodonín 146,6 148,4 144,4 116,0 111,9 116,5 UNIGEO 1,7 0,9 1,2 LAMA GAS & OIL 3,7 3,3 2,9 41,6 46,3 45,4 Celkem 150,3 151,7 147,3 262,9 264,6 264,4 1) Včetně degazovaného metanu z podzemí OKR Including coalbed methaneof OKR 5.2/14 PODZEMNĺ USKLADNĚNĺ ZEMNĺHO PLYNU Underground Storage of Natural Gas 5.2/14a Kapacita podzemních zásobníků Capacity underground chambers mil m 3 RWE Dolní Bojanovice II 900 Háje 64 Lobodice 177 Štramberk 500 Třanovice 530 Tvrdonice 525 SPP Storage Dolní Bojanovice II 576 MNG Gas Storage Uhřice 280 Vtlačeno Těžba Stav zásob Forset underground Extraction Reserves [10 6 m 3 ] [10 6 m 3 ] [10 6 m 3 ] RWE Gas Storage, s. r. o , , , , , , ,0 162

9 hornická ročenka přehledné tabulky 5.2/15 POČTY ZAMĚSTNANCŮ PŘI TĚŽBĚ ROPY A ZEMNĺHO PLYNU 1) Number of Workers involved in Extraction of Crude Oil and Natural Gas Těžař Počty zaměstnanců Companies engaged Number in extraction of useful minerals Ropa a zemní plyn Podzemní zásobníky plynu Ccrude oil and nat. gas Undergr. storage of nat. gas RWE Gas Storage MND Hodonín Green Gas DPB 2) UNIGEO 2) LAMA GAS & OIL CELKEM ) Včetně uskladňování, které není zahrnuto v tab.5.2/14, kde je jen těžba Including underground storage which is not covered in table 5.2/14 2) Pouze zemní plyn Natural gas only 5.2/16 TĚŽBA RUD URANU A PRODUKCE U-KOVU V KONCENTRÁTU Extraction of RA Ores and Produktion U-metal in Concentrate TĚŽBA RUDY URANU a PRODUKCE U-KOVU Extraction of RA ores and Produktion U-metal Těžební org. Těžba rudy Výroba koncentrátu Mining Extraction of ores Produktion U-metal Company [10 3 t] [t] DIAMO Pouze rudy uranu 5.2/17 POČTY ZAMĚSTNANCů PŘI TĚŽBĚ RUD Number of Workers involved in Extraction of Ores Těžař Mining Počty zaměstnanců Number Company v podzemí na povrchu celkem underground on the surface total DIAMO

10 5.2 přehledné tabulky hornická ročenka /18 TĚŽBA NERUDNĺCH SUROVIN A POČET ZAMĚSTNANCŮ Non-ore Raw Materials Extraction and Number of Workers involved Těžený nerost Mineral Těžba Extraction ) ) Kaolin [t] Kaolin Stavební kámen [m 3 ] Construction stone Kámen pro HaUKV,[m 3 ] Dimension stone Štěrkopísky a písky [m 3 ] Gravel sand, sands Písky SKLaSL [t] Glass and foundry sands Vápence [t] Limestones Cihlářské suroviny [m 3 ] Brick raw materials Jíly a bentonity [t] Clays and bentonites Ostatní 3) [t] Other minerals 1) Údaje podle konečných bilancí vykazované k Data according to final balance sheet reported at ) Údaje před konečnou bilancí zpracované k Data before final balance sheet processed at Těžený nerost Počet zaměstnanců Number Kaolin Kaolin Stavební kámen Construction stone Kámen pro HaUKV Stone for stonemasnory Štěrkopísky a písky Gravel sand, sands Písky SKLaSL Glass and foundry sands Vápence Limestones Cihlářské suroviny Brick raw materials Jíly a bentonity Clays and bentonites Ostatní 3) Other minerals CELKEM ) Ostatní - pyroponosná hornina, živec, čedič tavný, diatomit, grafit, sádrovec, korekční sialitické suroviny 3) Other- pyrope-bearing rock, feldspar, fusible basalt, diatomite, graphite, gypsum, corrective sialic additives 164

11 hornická ročenka přehledné tabulky 5.2/19 TĚŽBA KAOLINU A POČET ZAMĚSTNANCŮ Extraction of Kaolin and Number of Workers involved Těžař Těžba Počet Mining companies [t] zaměstnanců Extraction Number Kaolin Hlubany, a.s * KERAMOST, a.s * KSB spol. s r.o * LB MINERALS, a.s * Sedlecký kaolin a.s * CELKEM Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu. 1 ) Platí pouze pro uvedený nerost Data field valid only for named mineral 5.2/20 TĚŽBA STAVEBNĺHO KAMENE (DRCENÉHO KAMENIVA) (nad m 3 ) A POČET ZAMĚSTNANCŮ Extraction of Construction Stone (crushed aggregates) (over m 3 ) and Number of Workers involved Těžař Těžba Počet Mining companies [m 3 ] zaměstnanců Extraction Number BASALT CZ s.r.o BASALT s.r.o BERGER BOHEMIA a. s BÖGL a KRÝSL, k.s CEMEX Sand, k.s * COLAS CZ, a.s Českomoravský štěrk, a.s * DOBET, spol. s r.o * EUROVIA Kamenolomy, a.s * GRANITA s.r.o Kámen a písek, spol. s r.o Kámen Brno, spol. s r.o KÁMEN Zbraslav, a.s * KAMENOLOMY ČR s.r.o * LOMY MOŘINA spol. s r.o * M - SILNICE a.s Reno Šumava a.s Rosa, s.r.o SHB, s.r.o SILNICE MORAVA s.r.o Skanska a.s Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s * ZAPA beton a.s * Další organizace vyhrazený nerost nevýhradní Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu. 1 ) Platí pouze pro uvedený nerost Data field valid only for named mineral CELKEM Těžba kaolinu Těžba stavebního kamene 165

12 5.2 přehledné tabulky hornická ročenka /21a TĚŽBA ŠTĚRKOPĺSKŮ A PĺSKŮ (nad m 3 ) A POČET ZAMĚSTNANCŮ Extraction of Gravel Sand and Sands (over m 3 ) and Number of Workers involved Těžař Těžba Počet Mining companies [m 3 ] zaměstnanců Extraction Number CEMEX Sand, k.s * České štěrkopísky spol. s r.o * Českomoravský štěrk, a.s * DOBET, spol. s r.o * EUROVIA Kamenolomy, a.s * František Jampílek Holcim (Česko) a.s., člen koncernu * KÁMEN Zbraslav, a.s * KAMENOLOMY ČR s.r.o * LB MINERALS, s.r.o * Lubomír Kruncl realma-pískovna dolany s. r. o Písek - Beton, a.s Severočeské pískovny a štěrkovny, s.r.o Štěrkovny Olomouc a.s TEKAZ, s.r.o TVARBET MORAVIA, a.s Václav Maurer Vltavské štěrkopísky, s.r.o ZAPA beton a.s * ZEPIKO spol. s r.o /21b TĚŽBA PĺSKŮ SKLÁŘSKÝCH A SLÉVÁRENSKÝCH A POČET ZAMĚSTNANCŮ Extraction of Glass and Foundry Sands and Number of Workers involved Těžař Těžba Počet Mining companies [t] zaměstnanců Extraction Number Kalcit s.r.o. (PS) * LB MINERALS, s.r.o. (PK+PS) * PEDOP s.r.o. (PS) * Provodínské písky a.s. (PK+PS) SEDOS doprava a.s. (PS) Sklopísek Střeleč, a.s. (PK+PS) * CELKEM Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu. 1 ) Platí pouze pro uvedený nerost Data field valid only for named mineral Další organizace vyhrazený nerost nevýhradní CELKEM Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu. 1 ) Platí pouze pro uvedený nerost Data field valid only for named mineral Těžba štěrkopísků a písků Těžba písků sklářských a slévárenských 166

13 hornická ročenka přehledné tabulky 5.2/22 TĚŽBA KAMENE PRO HRUBOU A UŠLECHTILOU KAMENICKOU VÝROBU (nad m 3 ) A POČET ZAMĚSTNANCŮ Extraction of Stone for Raw and Fine Stone-cutting Production (over m 3 ) and Number of Workers involved Těžař Těžba Počet Mining companies [m 3 ] zaměstnanců Extraction Number ČESKÁ ŽULA spol. s r.o Granit Lipnice, s.r.o HERLIN spol. s r.o Jiří Sršeň - Tekam KAVEX - GRANIT HOLDING a.s LIGRANIT a.s MEDIGRAN s.r.o Plzeňská žula a.s Průmysl kamene a.s * SATES ČECHY s.r.o Slezský kámen a.s Žula, s.r.o Další organizace vyhrazený nerost nevýhradní CELKEM Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu. 1 ) Platí pouze pro uvedený nerost Data field valid only for named mineral 5.2/23 TĚŽBA VÁPENCŮ A POČET ZAMĚSTNANCŮ Extraction of Limestones and Number of Workers involved Těžař Těžba Počet Mining companies [t] zaměstnanců Extraction Number Agir s.r.o Cement Hranice, akciová společnost * Českomoravský cement, a.s * HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o Holcim (Česko) a.s., člen koncernu * JHF Heřmanovice spol. s r.o Kalcit s.r.o * KARETA s.r.o KOTOUČ ŠTRAMBERK, spol. s r.o Krkonošské vápenky Kunčice, a.s * Lafarge Cement, a.s LB CEMIX, s.r.o LOMY MOŘINA spol. s r.o * Omya CZ s.r.o PRACTIC 99, s.r.o VÁPENKA VITOŠOV s.r.o VÁPENKA VITOUL s.r.o Velkolom Čertovy schody, akciová společnost CELKEM Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu. 1 ) Platí pouze pro uvedený nerost Data field valid only for named mineral Kámen pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu Těžba vápenců 167

14 5.2 přehledné tabulky hornická ročenka /24 TĚŽBA CIHLÁŘSKÝCH SUROVIN A POČET ZAMĚSTNANCŮ Extraction of Raw Materials for Bricks and Number of Workers involved 5.2/25 TĚŽBA JĺLŮ A BENTONITU A POČET ZAMĚSTNANCŮ Extraction of Clays and Bentonites and Number of Workers involved Těžař Těžba Počet Mining companies [m 3 ] zaměstnanců Extraction Number Cihelna Hodonín, s.r.o Cihelna Vysoké Mýto s.r.o HELUZ cihlářský průmysl v.o.s Ing. Jiří Hercl LB MINERALS, s.r.o * TONDACH Česká republika s.r.o Wienerberger cihlářský průmysl, a. s Zlínské cihelny s.r.o CELKEM Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu. 1 ) Platí pouze pro uvedený nerost Data field valid only for named mineral Těžař Těžba Počet Mining companies [t] zaměstnanců Extraction Number České lupkové závody, a.s Kaolin Hlubany, a.s * KERACLAY, a.s KERAMOST, a.s. bentonitt * KSB spol. s r.o. bentonitt * LB MINERALS, s.r.o * P-D Refractories CZ a.s RAKO - LUPKY, spol. s r.o Sedlecký kaolin a.s. bentonitt * CELKEM Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu. 1 ) Platí pouze pro uvedený nerost Data field valid only for named mineral Těžba cihlářských surovin Těžba jílů a bentonitu 168

15 hornická ročenka přehledné tabulky 5.2/26 TĚŽBA ostatních surovin A POČET ZAMĚSTNANCŮ Extraction other minerals and Number of Workers involved Těžař Druh suroviny Kód Těžba 2014 Počet Mining companies Sort Code [t] zaměstnanců Extraction number AGRO Brno - Tuřany, a.s. živec ZS * Bludovit, s.r.o wollastonit WL Budějovické štěrkopísky, s.r.o. křemenná surovina KR * Cement Hranice, a.s. cementářské korekční sialitické suroviny CK * České štěrkopísky spol. s r.o. živec ZS * Českomoravský cement, a.s. cementářské korekční sialitické suroviny CK * Granát, družstvo umělecké výroby pyroponosné štěrkopísky PH GYPSTREND, s.r.o. sádrovec SA Humanex, a.s. oxihumolit OX KERAMOST, a.s. náhrada živců NZ * KMK GRANIT, s.r.o. živec ZS Krkonošské vápenky Kunčice, a.s. dolomit DL * LB MINERALS, a.s. živec ZS * LB MINERALS, a.s. diatomit (křemelina) DT * MAWE CK s.r.o. vltavínonosné horniny (m 3 ) VH Pavel Dragoun tavný čedič CT PÍSKOVNY MORAVA spol. s r.o. živec ZS * UNIKOM a.s. dolomit DL Advanced World Transport a.s. černouhelné kaly ) 12 Celkem Pozn.: * Údaj platí i pro těžbu dalšího nerostu 1) nejde o prvotní těžbu, není v sumě This is not promaeval axtraction, it is not involved in the sum total 169

16 5.2 přehledné tabulky hornická ročenka 2014 Těžba černého uhlí Těžba hnědého uhlí Těžba ropy Těžba zemního plynu a degazovaného metanu 170

5.2 přehledné tabulky

5.2 přehledné tabulky 5.2 přehledné tabulky Údaje, týkající se těžeb byly zpracovány podle odpovědí na formulářích zaslaných pro přípravu Hornické ročenky těžaři a z podkladů celostátního statistického sledování Hor(MPO)1-01,

Více

VS/2005/0512 Questionnaire

VS/2005/0512 Questionnaire VS/2005/0512 Questionnaire Příloha DOPORUČENÉ OTÁZKY SUMARIZACE PŘIPRAVENÁ ZEMĚMI I. EKONOMICKÁ DATA ODVĚTVÍ 1) Společnosti v odvětví hornictví Střední podnik (počty zaměstnanců): Název podniku 2000 2001

Více

Nerostné suroviny a jejich těžba

Nerostné suroviny a jejich těžba Nerostné suroviny a jejich těžba Potenciál geologická stavba + technické možnosti horní zákon č. 44/1988 Sb. O ochraně a využití nerostného bohatství nerosty (za nerosty se nepovažují např. mineralizované

Více

ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA Výrobci stavebních hmot a materiálů

ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA Výrobci stavebních hmot a materiálů Stránka 1 z 8 ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA Výrobci stavebních hmot a materiálů Součástí této analýzy je 69 společností podnikajících v oblasti výroby stavebních hmot a materiálů. Z finančních výsledků

Více

Drahé kameny. Ložiska českého granátu-pyropu vltavíny (tektity) těžba - malý rozsah malý ekonomický význam těžená ložiska:

Drahé kameny. Ložiska českého granátu-pyropu vltavíny (tektity) těžba - malý rozsah malý ekonomický význam těžená ložiska: Nerudní suroviny po energetických - 2. nejvýznamnější skupina významné: vápence, kaolin, jíly, přírodní písky vývozní komodity časté střety zájmů (MŽP x těžařské společnosti) velké objemy velké změny reliéfu

Více

Vývoj zásob a těžby vybraných surovin v České republice po roce 1989

Vývoj zásob a těžby vybraných surovin v České republice po roce 1989 Vývoj zásob a těžby vybraných surovin v České republice po roce 1989 Jaromír Starý Assarel (BG): porfyrické Cu (Mo, MM) rudy http://www.geology.cz Kostelní 26, 17 6 Praha 7 jaromir.stary@geology.cz 1 Obsah

Více

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Future of the mining industry in Czech Republic JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Tradiční hornické oblasti před rokem 1999 v České republice PKÚ Ústí n.l. UD HAMR VÚD Trutnov SHD MOST SOKOLOV

Více

3.3 BÁŇSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

3.3 BÁŇSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA Změny v organizační struktuře Na konci roku působily na území České republiky čtyři HBZS, a to: HBZS Ostrava HBZS Most HBZS Hodonín HBZS Praha Úkoly báňské záchranné služby plnilo v roce 2014: * V obvodu

Více

N Á V O D. K VYPLŇOVÁNÍ EVIDENČNÍHO LISTU GEOLOGICKÝCH PRACÍ podle vyhlášky MŽP č. 282/2001 Sb. ze dne 17. července 2001 o evidenci geologických prací

N Á V O D. K VYPLŇOVÁNÍ EVIDENČNÍHO LISTU GEOLOGICKÝCH PRACÍ podle vyhlášky MŽP č. 282/2001 Sb. ze dne 17. července 2001 o evidenci geologických prací N Á V O D K VYPLŇOVÁNÍ EVIDENČNÍHO LISTU GEOLOGICKÝCH PRACÍ podle vyhlášky MŽP č. 282/2001 Sb. ze dne 17. července 2001 o evidenci geologických prací Jednotlivé body žádosti o evidenci geologických prací

Více

Suroviny. rudy nerudy energetické suroviny stavební suroviny vápence štěrkopísky cihlářské suroviny

Suroviny. rudy nerudy energetické suroviny stavební suroviny vápence štěrkopísky cihlářské suroviny Suroviny rudy nerudy energetické suroviny stavební suroviny vápence štěrkopísky cihlářské suroviny Vývoj těžby nerostných surovin v ČR v letech 1993-2010 nerostná surovina celkový objem těžby 1990 1993

Více

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách

70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách 70. výročí uranového průmyslu v České republice 50 let těžby uranu v severních Čechách Ing. Tomáš Rychtařík ředitel DIAMO, s. p., Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem, Hornické sympozium 2016 Příbram

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 31.12.1992 Účinnosť od: 31.12.1992

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1992. Uverejnené: 31.12.1992 Účinnosť od: 31.12.1992 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Uverejnené: 31.12.1992 Účinnosť od: 31.12.1992 617 V Y H L Á Š K A ministerstva hospodářství České republiky ze dne 3. prosince 1992 o podrobnostech placení

Více

REGISTR STARÝCH DŮLNÍCH DĚL

REGISTR STARÝCH DŮLNÍCH DĚL Číslo úkolu ČGS REGISTR STARÝCH DŮLNÍCH DĚL PŘEHLED STAVU DATABÁZE ZA ROK 2014 Odpovědný řešitel: RNDr. Pavel Šír Předkládá ředitel České geologické služby Zdeněk Venera Česká geologická služba/ Czech

Více

Emise oxidu uhličitého

Emise oxidu uhličitého Autor Ing. Vladimír Neužil, CSc. Organizace KONEKO Marketing spol. s r.o. Název textu Emise oxidu uhličitého Blok BK2 - Emise-stacionární zdroje Datum Červenec 2001 Poznámka Text neprošel redakční ani

Více

3.3 BÁŇSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

3.3 BÁŇSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 3.3 BÁŇSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 3.3.1 SOUČASNÝ STAV Změny v organizační struktuře Na konci roku působily na území České republiky čtyři HBZS, a to: HBZS Ostrava HBZS Most HBZS Hodonín HBZS Praha Úkoly báňské

Více

Ministerstvo životního prostředí. Česká geologická služba INSTRUKCE. pro zpracování

Ministerstvo životního prostředí. Česká geologická služba INSTRUKCE. pro zpracování Ministerstvo životního prostředí Česká geologická služba INSTRUKCE pro zpracování Výkazů o pohybu a stavu zásob výhradních ložisek nerostných surovin Geo (MŽP) V 3-01 2014 1 Tato instrukce se vydává jako

Více

PADESÁTÉ VÝROČÍ ZAHÁJENÍ TĚŽBY URANU NA LOŽISKU ROŽNÁ

PADESÁTÉ VÝROČÍ ZAHÁJENÍ TĚŽBY URANU NA LOŽISKU ROŽNÁ PADESÁTÉ VÝROČÍ ZAHÁJENÍ TĚŽBY URANU NA LOŽISKU ROŽNÁ Ing. Břetislav Sedláček Ing. Antonín Hájek, CSc. Ing. Bedřich Michálek, Ph.D. Ing. Jiří Šikula DIAMO státní podnik odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka

Více

Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO

Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO kavina@mpo.cz Cesty nerostných surovin na český trh Většina zemí světa neprodukuje všechny

Více

Role nerudních surovin v české ekonomice

Role nerudních surovin v české ekonomice Role nerudních surovin v české ekonomice Jaromír Starý Koněprusy VČS východ : vysokoprocentní vápenec (VV) 1 Obsah Úvod, postavení nerud v EU a ČR Celkové zásoby a těžba nerostných surovin v ČR Kaolin

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu. Česká geologická služba - Geofond INSTRUKCE. pro zpracování. Ročních výkazů báňsko-technických a provozních údajů

Ministerstvo průmyslu a obchodu. Česká geologická služba - Geofond INSTRUKCE. pro zpracování. Ročních výkazů báňsko-technických a provozních údajů Ministerstvo průmyslu a obchodu Česká geologická služba - Geofond INSTRUKCE pro zpracování Ročních výkazů báňsko-technických a provozních údajů Hor (MPO) 1-01 2014 Pokud zpravodajská jednotka v daném roce

Více

Hornická Příbram 2011 Hlavní báňská záchranná stanice skupiny MND. Říjen 2011

Hornická Příbram 2011 Hlavní báňská záchranná stanice skupiny MND. Říjen 2011 Hornická Příbram 2011 Hlavní báňská záchranná stanice skupiny MND Říjen 2011 Aktivity a struktura společnosti Skupina MND MND a.s. vyhledávání, průzkum a těžba ropy a zemního plynu, výstavba PZP dceřiné

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 542- Garantující institut: Garant předmětu: Technologie lomového dobývání ložisek Institut hornického inženýrství a bezpečnosti Doc. Ing.

Více

Souhrnná zpráva. Vyhodnocení statistických údajů z energetiky za rok 2005

Souhrnná zpráva. Vyhodnocení statistických údajů z energetiky za rok 2005 Souhrnná zpráva Vyhodnocení statistických údajů z energetiky za rok 2005 Obsah Úvod 3 Tuhá paliva 4 Tuhá paliva grafy a tabulky 7 Elektrická energie 19 Elektrická energie grafy a tabulky 21 Zemní plyn

Více

REGISTR STARÝCH DŮLNÍCH DĚL

REGISTR STARÝCH DŮLNÍCH DĚL Číslo úkolu ČGS REGISTR STARÝCH DŮLNÍCH DĚL PŘEHLED STAVU DATABÁZE ZA ROK 2013 Odpovědný řešitel: RNDr. Pavel Šír Předkládá ředitel České geologické služby Zdeněk Venera Česká geologická služba/ Czech

Více

VY_32_INOVACE_19_Nerostné suroviny_11

VY_32_INOVACE_19_Nerostné suroviny_11 VY_32_INOVACE_19_Nerostné suroviny_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo

Více

Úhrady z vydobytých nerostů po novele horního zákona. Čemu odzvoní(?) a co nás čeká v oblas? úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů

Úhrady z vydobytých nerostů po novele horního zákona. Čemu odzvoní(?) a co nás čeká v oblas? úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů Úhrady z vydobytých nerostů po novele horního zákona Čemu odzvoní(?) a co nás čeká v oblas? úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých nerostů Výhradní ložisko jako majetek - 1 4 Ložisko nerostů Ložiskem

Více

Zpráva o stavu energetiky České republiky:

Zpráva o stavu energetiky České republiky: 1 Konference u kulatého stolu, 25.-29. března 29 v Balatongyörök Zpráva o stavu energetiky České republiky: I. ČR má od roku 25 přijatu Státní energetickou koncepci postavenou na mixu s využitím jaderné

Více

UTVHLGP_ID ID_SUBPOV SUBPOVODÍ CISLO_GF název dobývacího prostoru organizace 103050210 3 Střední Labe 1 87106700 Slavíkov Silnice Hradec Králové a.s.

UTVHLGP_ID ID_SUBPOV SUBPOVODÍ CISLO_GF název dobývacího prostoru organizace 103050210 3 Střední Labe 1 87106700 Slavíkov Silnice Hradec Králové a.s. UTVHLGP_ID ID_SUBPOV SUBPOVODÍ CISLO_GF název dobývacího prostoru organizace 103050210 3 Střední Labe 1 87106700 Slavíkov Silnice Hradec Králové a.s. 103020300 3 Střední Labe 1 87060400 Budislav Granita

Více

Nerostné suroviny a jejich těžba

Nerostné suroviny a jejich těžba Nerostné suroviny a jejich těžba Potenciál geologická stavba + technické možnosti horní zákon č. 44/1988 Sb. O ochraně a využití nerostného bohatství nerosty (za nerosty se nepovažují např. mineralizované

Více

RNDr. Petr ŠPONAR, Ing. Zinka TIETZOVÁ L 8 Český báňský úřad Praha

RNDr. Petr ŠPONAR, Ing. Zinka TIETZOVÁ L 8 Český báňský úřad Praha RNDr. Petr ŠPONAR, Ing. Zinka TIETZOVÁ L 8 Český báňský úřad Praha ÚHRADY Z DOBÝVACÍCH PROSTORŮ A Z VYDOBYTÝCH NEROSTŮ A FINANČNÍ REZERVY NA DŮLNÍ ŠKODY, SANACE A REKULTIVACE Úhrady z dobývacích prostorů

Více

Tabulka č. 2: Přehled výhradních ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin na území Jihomoravského kraje

Tabulka č. 2: Přehled výhradních ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin na území Jihomoravského kraje Tabulka č. 2: Přehled výhradních ložisek a prognózních zdrojů nerostných surovin na území Jihomoravského kraje Výhradní ložiska a schválené prognózní zdroje nerostných surovin na území Jihomoravského kraje

Více

Surovinová politika ČR

Surovinová politika ČR Surovinová politika ČR v kontextu evropské surovinové strategie Raw Materials Initiative aneb čím se zabývá státní surovinová politika a jak se dotýká území Libereckého kraje Mgr. Pavel Kavina, Ph.D.,

Více

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO

Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013. Regenerace brownfields z pohledu státního podniku DIAMO Ing. Libor Jalůvka Datum: 10.10.2013 Obsah prezentace 1. Úloha, odštěpného závodu ODRA v Moravskoslezském kraji 2. Přehled lokalit utlumených dolů (areálů) 3. Postup při vypořádání areálů a nemovitého

Více

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA O PLATBÁCH ORGÁNŮM SPRÁVY ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE NEBO TŘETÍ ZEMĚ

SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA O PLATBÁCH ORGÁNŮM SPRÁVY ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE NEBO TŘETÍ ZEMĚ SKUPINA ČEZ KONSOLIDOVANÁ ZPRÁVA O PLATBÁCH ORGÁNŮM SPRÁVY ČLENSKÉHO STÁTU EVROPSKÉ UNIE NEBO TŘETÍ ZEMĚ ZA ROK 2016 1 1. Společnost a důvod zpracování konsolidované zprávy o platbách ČEZ, a. s. (dále

Více

Rozvoj znalostí a kompetencí žáků v oblasti geověd na Gymnáziu Chotěboř a Základní škole a Mateřské škole Maleč. Doteky geologie.

Rozvoj znalostí a kompetencí žáků v oblasti geověd na Gymnáziu Chotěboř a Základní škole a Mateřské škole Maleč. Doteky geologie. Rozvoj znalostí a kompetencí žáků v oblasti geověd na Gymnáziu Chotěboř a Základní škole a Mateřské škole Maleč Doteky geologie Kvarta Doteky geologie Obsahvýukového bloku: nerostné suroviny - druhy nerostných

Více

Uhlí, koks a brikety v České republice v roce 2007

Uhlí, koks a brikety v České republice v roce 2007 Energetická statistika Uhlí, koks a brikety v České republice v roce 2007 Výsledky statistických zjišťování únor 2009 Oddělení surovinové a energetické statistiky Obsah Použité zkratky 3 Úvod 4 Metodika

Více

Surovinová politika ČR. Ing. Jiří Hřebík odbor surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu

Surovinová politika ČR. Ing. Jiří Hřebík odbor surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Surovinová politika ČR Ing. Jiří Hřebík odbor surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové politiky ČR má platnou surovinovou politiku, která byla

Více

PROJEKT UNČOVICE - SEVER TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKŮ ČINNOST PROVÁDĚNÁ HORNICKÝM ZPŮSOBEM

PROJEKT UNČOVICE - SEVER TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKŮ ČINNOST PROVÁDĚNÁ HORNICKÝM ZPŮSOBEM PROJEKT UNČOVICE - SEVER TĚŽBA ŠTĚRKOPÍSKŮ ČINNOST PROVÁDĚNÁ HORNICKÝM ZPŮSOBEM Úvodní slovo Vážení občané, dovolujeme se tímto krátce vrátit k veřejnému setkání s Vámi dne 6.5.2015, kdy jsme Vám opakovaně

Více

Bělorusko - surovinový profil. Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin

Bělorusko - surovinový profil. Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin Bělorusko - surovinový profil Obchodní příležitosti v sektoru průzkumu, těžby a zpracování nerostných surovin Úvod V Bělorusku bylo zjištěno více než 10 tis. různých nalezišť užitkových nerostů, přičemž

Více

NOVÉ DOBÝVACÍ PROSTORY V REGIONÁLNÍ STRUKTUŘE ČR

NOVÉ DOBÝVACÍ PROSTORY V REGIONÁLNÍ STRUKTUŘE ČR NOVÉ DOBÝVACÍ PROSTORY V REGIONÁLNÍ STRUKTUŘE ČR DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-85 NEW MINING AREAS IN THE REGIONAL STRUCTURE OF THE CZECH REPUBLIC DOC. RNDR. IRENA SMOLOVÁ, PH.D. MGR. MILADA DUŠKOVÁ

Více

II. Informace o užití finančních prostředků na sanace a rekultivace hnědouhelných lomů

II. Informace o užití finančních prostředků na sanace a rekultivace hnědouhelných lomů II. Informace o užití finančních prostředků na sanace a rekultivace hnědouhelných lomů Březen 2016 1 Obsah 1. Současný stav pozemků dotčených těžbou na hnědouhelných lomech 1.1. Severočeské doly a.s...3

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Organizace a řízení dobývání surovin (ORDS) Číslo předmětu: 545-0403 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení prof. Ing.

Více

Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů

Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů Roční výkaz báňsko-technických a provozních údajů za rok 2014 Hor (MPO) 1-01 Schváleno ČSÚ pro MPO ČV 161/14 ze dne 30. 10. 2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014 Výkaz je součástí

Více

Energie a životní prostředí

Energie a životní prostředí Energie a životní prostředí Spotřeba energie neustále roste V roce 1997 byla celosvětová spotřeba energie rovna ekvivalentu 12,8 miliardy tun hnědého uhlí Podle studie International Energy Outlook 2002

Více

3. BEZPEČNOST PRÁCE A JEJÍ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA

3. BEZPEČNOST PRÁCE A JEJÍ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA 3. BEZPEČNOST PRÁCE A JEJÍ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA 3.1 TVORBA PŘEDPISŮ horního práva Legislativní činnost v oblasti horního práva spočívala v r. 2014 v přípravě nových zákonů a vyhlášek nacházejících se v

Více

ZPRÁVA O PLATBÁCH 2016

ZPRÁVA O PLATBÁCH 2016 ZPRÁVA O PLATBÁCH 2016 státního podniku DIAMO sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2016 DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Více

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Stavební zákon

Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Stavební zákon Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Vliv legislativy na konkurenceschopnost podniků v těžebním průmyslu Stavební zákon (odvětvová studie č. 22) Zpracováno v rámci projektu Posilování

Více

Uhlí, koks a brikety v České republice v roce 2006

Uhlí, koks a brikety v České republice v roce 2006 Energetická statistika Uhlí, koks a brikety v České republice v roce 2006 Výsledky statistických zjišťování srpen 2007 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

Horniny a nerosty DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-02-03_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Člověk a jeho svět

Horniny a nerosty DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL VY_32_INOVACE_MAN-02-03_PRD-4. autor. Mgr. Lenka Maňasová. vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Horniny

Více

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD. č. 44/1988 Sb.

ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD. č. 44/1988 Sb. ČESKÝ BÁŇSKÝ ÚŘAD Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zák. ČNR č. 541/1991 Sb., zák. č. 10/1993 Sb., zák. č. 168/1993 Sb., zák. č. 132/2000 Sb., zák. č. 258/2000 Sb.,

Více

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s přírodními podmínkami v ČR.

PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s přírodními podmínkami v ČR. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ REPUBLIKY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s přírodními podmínkami v ČR. POČASÍ je okamžitý stav ovzduší, je dáno: teplotou měříme

Více

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové

Více

Profesní životopis vedoucího pracovníka

Profesní životopis vedoucího pracovníka Ing. Zbyněk Skála ředitel odštěpného závodu SUL Příbram tel. 318 644 120, email: skala@diamo.cz 1983 1987 Vysoká škola zemědělská v Praze obor Mechanizace zemědělství 1979 1983 Střední průmyslová škola

Více

Horniny a jejich použití ve stavebnictví

Horniny a jejich použití ve stavebnictví a jejich použití ve stavebnictví Hornina anorganická nestejnorodá přírodnina tvořená minerály Minerál prvek nebo chemická sloučenina, (nerost) která je krystalická a která vznikla jako výsledek geologických

Více

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY Jiří Korbel Tisková konference, 8. října 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Nařízení EP a Rady (ES) č. 1099/2008 Stanoví společný

Více

Spr. 1990/99, Krajský soud v Hradci Králové. těžba - specializace těžba a úprava nerostných surovin

Spr. 1990/99, Krajský soud v Hradci Králové. těžba - specializace těžba a úprava nerostných surovin Znalec: Průkaz znalce: Obor: Objednatel posudku: Ing. Petr Moravčík Spr. 1990/99, Krajský soud v Hradci Králové těžba - specializace těžba a úprava nerostných surovin Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem

Více

TRENDY V DOMÁCÍ PRODUKCI STAVEBNÍHO KAMENE A JEHO POTENCIÁLNÍ NÁHRADA RECYKLOVANÝMI STAVEBNÍMI A DEMOLIČNÍMI ODPADY

TRENDY V DOMÁCÍ PRODUKCI STAVEBNÍHO KAMENE A JEHO POTENCIÁLNÍ NÁHRADA RECYKLOVANÝMI STAVEBNÍMI A DEMOLIČNÍMI ODPADY TRENDY V DOMÁCÍ PRODUKCI STAVEBNÍHO KAMENE A JEHO POTENCIÁLNÍ NÁHRADA RECYKLOVANÝMI STAVEBNÍMI A DEMOLIČNÍMI ODPADY DOMESTIC BUILDING STONE PRODUCTION TRENDS AND THE EVENTUAL BUILDING STONE SUBSTITUTION

Více

Zásoby uhlí v ČR. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. odbor surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Zásoby uhlí v ČR. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. odbor surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Zásoby uhlí v ČR Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. odbor surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Primární energetické zdroje (PEZ) 2 Terminologie Zásoby v ložiskách surovin Geologické

Více

Profesní životopis vedoucího pracovníka

Profesní životopis vedoucího pracovníka Ing. Tomáš Rychtařík ředitel státního podniku tel. 487 851 338, email: rychtarik@diamo.cz 1984 1987 Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta obor Úprava nerostných surovin

Více

Evropská strategie Raw Materials Initiative

Evropská strategie Raw Materials Initiative Evropská strategie Raw Materials Initiative Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Národní technická knihovna, 10.12.2012 Specifika

Více

Registr starých důlních děl

Registr starých důlních děl Česká geologická služba - G e o f o n d Kostelní 26, 170 06 Praha 7 tel.: +420/233 371 190, fax: +420/233 373 806, http:/www.geofond.cz Registr starých důlních děl Přehled stavu databáze za rok 2008 Zpracoval:

Více

Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů Surovinová politika v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů Obsah Úvod 2 1. Vymezení pojmů 2 2. Analýza současné úrovně využívání nerostných surovin v České republice 3 2.1 Zařazení ekonomické kategorie

Více

Báňské a měřičské služby Blatná, v.o.s.

Báňské a měřičské služby Blatná, v.o.s. Báňské a měřičské služby Blatná, v.o.s. Obec Horní Olešnice Horní Olešnice 2 543 71 Hostinné tel. 499 448 345, 603 196 055 ID dat. schr. bmhapkb Váš dopis zn.:/ze dne: Naše zn.: KK/02-16 Vyřizuje: Dne:

Více

Alternativní možnosti optimalizace těžby hnědého uhlí v České republice

Alternativní možnosti optimalizace těžby hnědého uhlí v České republice Alternativní možnosti optimalizace těžby hnědého uhlí v České republice Václav Valášek 1 Alternative possibilities of optimalization brown mining in Czech Republic This work presents the strategy of the

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

NABÍDKA KAOLINOVÉHO LOŽISKA

NABÍDKA KAOLINOVÉHO LOŽISKA 1 NABÍDKA KAOLINOVÉHO LOŽISKA VIDNAVA Leden 2011 1 2 Základní údaje k nabídce Kraj: Olomoucký Město /obec/: Vidnava Lokalita: KAOLINOVÉ LOŽISKO VIDNAVA Rozloha pozemků celkem: 179 760 m 2 PRODEJ CCA 18

Více

Profesní životopis vedoucího pracovníka

Profesní životopis vedoucího pracovníka Ing. Pavel Koscielniak ředitel odštěpného závodu GEAM Dolní Rožínka tel. 566 593 794, email: koscielniak@diamo.cz 1987 1992 Vysoká škola chemicko-technologická v Pardubicích fakulta chemicko-technologická

Více

Pohled na investiční záměr využití ploch postižených důlní činností ve vztahu k zajištění starých důlních děl

Pohled na investiční záměr využití ploch postižených důlní činností ve vztahu k zajištění starých důlních děl Pohled na investiční záměr využití ploch postižených důlní činností ve vztahu k zajištění starých důlních děl Příklad: Rozvojová zóna Hrušov, Ostrava Pohled na investiční záměr využití ploch postižených

Více

Přírůstky zpráv v archivu ČGS-Geofondu

Přírůstky zpráv v archivu ČGS-Geofondu Česká geologická služba Geofond Kostelní 26, 170 06 Praha 7, tel. 234 742 111 Přírůstky zpráv v archivu ČGS-Geofondu za rok 2010 Signaturní řada FZ (FZ006926 FZ007072) Praha, únor 2011 GF FZ007026 BRZOBOHATÝ,

Více

CEMENTÁRNA PRACHOVICE. CZECH REPUBLIC, s.r.o. CEMEX Cement, k.s.

CEMENTÁRNA PRACHOVICE. CZECH REPUBLIC, s.r.o. CEMEX Cement, k.s. CEMENTÁRNA PRACHOVICE CZECH REPUBLIC, s.r.o. CEMEX Cement, k.s. Layout Historie Důležité datumy v rozvoji společnosti: 1950 Založení národního podniku CEVA 1980 Přeměna na koncernový podnik 1990 Formální

Více

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor

Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor VY 32_INOVACE_02_02_VL Téma Horniny a nerosty Anotace Materiál slouží pro práci ve skupinách. Jde o pracovní list, žáci při práci mohou používat atlas hornin a nerostů. Autor Mgr. Kateřina Svobodová Jazyk

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín

České dráhy a.s. Generální ředitelství. Rozkaz. o doprovodu vlaků vlakovými četami. sešit 2. Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín České dráhy a.s. Generální ředitelství Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami sešit 2 Krajské centrum Olomouc, Ostrava, Zlín Účinnost od 11. prosince 2005 Jen pro služební potřebu České dráhy Generální

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 500/10

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 500/10 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 500/10 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství

Více

Přírůstky zpráv v archivu ČGS-Geofondu

Přírůstky zpráv v archivu ČGS-Geofondu Česká geologická služba Geofond Kostelní 26, 170 06 Praha 7, tel. 233 371 190 Přírůstky zpráv v archivu ČGS-Geofondu za rok 2009 Signaturní řada FZ (FZ006938 FZ007025) Praha, leden 2010 GF FZ006938 MIKŠ,

Více

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP

Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. z pohledu MŽP Řešení STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ, resp. KONTAMINOVANÝCH MÍST, z pohledu MŽP Mgr. Ivana Vávrová Ministerstvo životního prostředí odbor ekologických škod ivana.vavrova@mzp.cz OBSAH Stará ekologická zátěž

Více

Severočeské doly a.s. Chomutov

Severočeské doly a.s. Chomutov Severočeské doly a.s. Chomutov leader a trhu hnědého uhlí Jaroslava Šťovíčková specialista strategie a komunikace základní fakta o naší společnosti největší hnědouhelná společnost v ČR vznik 1. ledna 1994

Více

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010

Role zemního plynu v ekonomice ČR. Ing. Jan Zaplatílek. Praha 26.10. 2010 Role zemního plynu v ekonomice ČR Ing. Jan Zaplatílek Praha 26.10. 2010 Celková roční spotřeba plynu Spotřeba v mil. м3 Spotřeba v GWh Meziroční změna v м3 Meziroční změna v % 1999 9 427 98 982 +37 +0.4

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 253 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 10.2.2012 Ročník, pro který je DUM určen 9. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Provoz Úpravna 1. máj, Strojně montážní provoz, Elektroprovoz, Provoz Dopravního hospodářství, Provoz MTZ, Ubytování, Stravování.

Provoz Úpravna 1. máj, Strojně montážní provoz, Elektroprovoz, Provoz Dopravního hospodářství, Provoz MTZ, Ubytování, Stravování. Počátek historie příbramského uranového ložiska spadá do roku 1947, kdy činností průzkumné jednotky, vyslané do prostoru Příbrami z Jáchymova, byla v této oblasti potvrzena existence významného naleziště

Více

ATMOGEOCHEMICKÝ PRŮZKUM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ATMOGEOCHEMICKÝ PRŮZKUM ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Objednatel: Hutní projekt Ostrava, a.s. Stavba: Město Ostrava Plošná kanalizace Michálkovice Objekt: Posouzení trasy z hlediska nebezpečí výstupu důlních plynů Stupeň: DSP Zakázka: G-3403 Datum: 06/2003

Více

III STAVEBNÍ HMOTY. 1. Postavení výroby stavebních hmot v národním hospodářství ČR. 2. Počet a struktura subjektů působících na trhu

III STAVEBNÍ HMOTY. 1. Postavení výroby stavebních hmot v národním hospodářství ČR. 2. Počet a struktura subjektů působících na trhu III STAVEBNÍ HMOTY 1. Postavení výroby stavebních hmot v národním hospodářství ČR 2. Počet a struktura subjektů působících na trhu 3. Produkce stavebních hmot 4. Pracovníci a mzdy 5. Hospodářské výsledky

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 2. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 2. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 2 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. ČESKÉ BUDĚJOVICE leží na soutoku Vltavy a Malše město je proslulé výrobou piva

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne. listopadu 2003 Č.j.: 4797/OIP/03/LP ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, základy společenských věd, historie

Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy. Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, základy společenských věd, historie Název: Ropa Autor: Mgr. Jaroslav Tomeš Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, základy společenských věd, historie Ročník: 6. (4. ročník vyššího

Více

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE okr. Břeclav KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednatel: Obec

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

VY_V/2_inovace_sada01

VY_V/2_inovace_sada01 Autor: Josef Kraus Datum: 19.10.2011 Škola: Integrovaná ZŠ a MŠ Trnová, Trnová 222, okres Plzeň - Sever Šablona: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast : Člověk a

Více

PŘÍRŮSTKOVÁ KNIHA POSUDKŮ - ROK 2014 řada GF FZ (FZ007169 FZ007212)

PŘÍRŮSTKOVÁ KNIHA POSUDKŮ - ROK 2014 řada GF FZ (FZ007169 FZ007212) PŘÍRŮSTKOVÁ KNIHA POSUDKŮ - ROK 2014 řada GF FZ (FZ007169 FZ007212) archiv útvaru GEOFOND Předkládá ředitel České geologické služby Mgr.Zdeněk Venera, PhD. Česká geologická služba/ Czech Geological Survey

Více

Usazené horniny úlomkovité

Usazené horniny úlomkovité Usazené horniny úlomkovité Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 4. 10. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s horninami, které vznikly z úlomků vzniklých

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Čj. MV-140575-1/PO-IZS-2015 Datum: 23. října 2015 Počet listů: 6 Přílohy: 2/2 Schválil: brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Sokolovský hornický region

Sokolovský hornický region Sokolovský hornický region Sokolov mining region w w w. r e s o u r c e c e. e u This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF Miroslav Makovička Mikroregion

Více

Těžba, úprava a skladování zemního plynu. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

Těžba, úprava a skladování zemního plynu. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D. Těžba, úprava a skladování zemního plynu Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D. Světové prokázané zásoby zemního plynu v roce 2008 byly 185,2 x 10 12 m 3 Severní Amerika 8,9 5% Austrálie a Oceánie 15,4 8% Střední a

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

Inventarizace opuštěných úložných míst těžebních odpadů v ČR. Vít Štrupl

Inventarizace opuštěných úložných míst těžebních odpadů v ČR. Vít Štrupl Inventarizace opuštěných úložných míst těžebních odpadů v ČR Vít Štrupl 1 Obsah prezentace Úvod Vývoj evidence úložných míst Projekt OPŽP Současný způsob evidování úložných míst Problémy vyplývající ze

Více

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY IV. PŘÍLOHY

SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY IV. PŘÍLOHY SUROVINOVÁ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY IV. PŘÍLOHY 1 Obsah Přílohy k části I. Politika nerostných surovin ČR... 3 Příloha č. 1 Grafy k části Politika nerostných surovin... 3 Příloha č. 2 Tabulky k části Politika

Více

Severočeské doly a.s. člen Skupiny ČEZ

Severočeské doly a.s. člen Skupiny ČEZ 2011 2012 KATALOG HNĚDÉHO UHLÍ Severočeské doly a.s. člen Skupiny ČEZ Vážení obchodní přátelé, Severočeské doly a.s. člen skupiny ČEZ, Vám předkládají pro rok 2011 2012 nabídku tříděného a prachového hnědého

Více

Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje

Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje Povinnost pořídit ÚEK ukládá krajům, statutárním městům a hlavnímu městu Praze zákon č. 406/2000 Sb. (zákon o hospodaření energií). Obsah ÚEK je stanoven

Více