FYZIKA ROČNÍK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK"

Transkript

1 SBORNÍK FYZIKA ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

2 Člověk a příroda FYZIKA 8.ročník Kompetence, které se během výuky mohou plnit: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává Kompetence k řešení problémů samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

3 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu Kompetence občanská chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy Kompetence pracovní používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla

4 MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ cíl: na základě experimentů si osvojit vlastnosti kapalin a plynů Vlastnosti kapalin - dají se přelévat - mění tvar podle tvaru nádoby - nemění objem - snadno se dělí - téměř nestlačitelné - v GP Země zaujímá hladina volný vodorovný povrch tvar tekuté nestlačitelné vodorovná hladina

5 Vlastnosti plynů - dají se přelévat - mění tvar podle tvaru nádoby - mění objem (rozpínavost a stlačitelnost) - snadno se dělí stlačitelnost tekutost (TEKUTINY = společný název pro kapaliny a plyny z důvodu společných vlastností hlavně přelévání)

6 TLAK V KAPALINĚ cíl: a) na základě experimentu ukázat, že při stlačení kapaliny nebo plynu vzroste tlak ve všech místech stejně b) experimentálně dokázat, že tlak v kapalině s hloubkou roste c) umět vysvětlit jevy související s hydrostatickým tlakem, zejména funkci spojených nádob Tlak p je fyzikální veličina, která charakterizuje stav tekutiny v klidu. Tlak v tekutinách může být vyvolán: a) vnější silou prostřednictvím pevného tělesa, které je s tekutinou v přímém styku b) účinkem gravitační síly Země na kapalinu a) Působením vnější tlakové síly kolmo na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak. tzv. PASCALŮV ZÁKON (neboli tlak v kapalině se šíří všemi směry rovnoměrně a stejně) Blaise Pascal

7 - využívá se zde vlastnosti kapaliny nestlačitelnost - tlak počítáme podle vztahu: p = F S F = tlaková síla S = plocha pístu Pascalův zákon je základem hydraulických zařízení, která využívají přenosu tlaku a tím i tlakové síly od jednoho pístu k druhému. Velikostí pístu se dá ovlivnit i velikost tlakové síly.

8 - lisy, brzdy, nůžky, zvedáky, Hlavní částí hydraulického zařízení jsou dvě válcové nádoby s různým průřezem u dna spojené trubicí. Oba válce i trubice jsou vyplněny kapalinou, která je uzavřena pohyblivými písty. princip: Širší píst bude působit tolikrát větší silou, kolikrát je obsah jeho průřezu větší než obsah průřezu menšího pístu.

9 b) V důsledku působení gravitační síly Země působí kapalina v nádobě v klidu tlakovou silou kolmo - na dno nádoby - na stěny nádoby - na plochy ponořené v kapalině Tato síla se nazývá HYDROSTATICKÁ značka F h jednotka N TLAKOVÁ SÍLA vztah pro výpočet F h = S. h.. g S = obsah plochy h = hloubka kapaliny = hustota kapaliny g = gravitační konstanta

10 Hydrostatická tlaková síla vyvolá v klidné kapalině HYDROSTATICKÝ TLAK. značka p h jednotka Pa vztah pro výpočet p h = h.. g h = hloubka kapaliny = hustota kapaliny Hydrostatický tlak v kapalině roste s hloubkou a hustotou kapaliny. g = gravitační konstanta důsledky v praxi: krk žirafy, infúze, potápěči, spojené nádoby

11 podstata spojených nádob: - jsou to nádoby, které jsou u dna spojeny trubicí. Jejich tvar může být jakýkoli. Nalijeme-li do těchto nádob kapalinu o stejné hustotě, pak se hladina ve všech nádobách ustálí ve stejné výšce. - např. konvice, vodojem, WC, sifon - umyvadlo, hadicová libela

12 ATMOSFÉRICKÝ TLAK cíl: pochopit příčinu existence atmosférického tlaku a jeho běžné projevy (důraz na předpověď počasí) Atmosféra = plynný obal Země - 21% kyslík, 78 % dusík, 1% ostatní plyny

13 Atmosférický tlak Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace = tlak vzduchu na zemský povrch - není v určitých místech pořád stejný, závisí na teplotě, bouřkách aj. - se stoupající nadmořskou výškou klesá - hodnota normálního atmosférického tlaku: p a = 1013 hpa (přesně Pa) - měření atm.tlaku (Torricelli)

14 barograf aneroid rtuťový tlakoměr

15 METEOROLOGIE Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace - zabývá se fyzikálními vlastnostmi atmosféry (zkoumá hlavně troposféru, ve které probíhají veškeré jevy, týkající se počasí) - zákl.meteorologické prvky: teplota vzduchu tlak vzduchu vlhkost vzduchu proudění vzduchu oblačnost srážky tlak vzduchu - na různých místech zemského povrchu není stejný - tlakové poměry popisuje tzv. synoptická mapa (obsahuje IZOBARY= myšlené čáry, spojující místa nad Zemí se stejným atmosférickým tlakem)

16 - rozdílný tlak nad zemským povrchem se vyrovnává pomocí proudění vzduchu (anemometr = přístroj na měření rychlosti větru) Tlaková výše - tlak vyšší než normál.atm.tlak - jasno, teplo

17 Tlaková níže - tlak nižší než normál.atm.tlak - velká oblačnost, ochlazení Fronta - hranice mezi teplým a studeným vzduchem - při přechodu teplé fronty prší slabě a dlouze - při přechodu studené fronty prší krátce a silně Oblaka = shluky kapek a ledových krystalků, které se hromadí v atmosféře některé typy oblak: cumulus cirrus stratus

18 TLAK PLYNU V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ cíl: experimentálně vytvořit podtlak a přetlak vzduchu v nádobě Tlak plynu v uzavřené nádobě měříme manometrem kapalinový deformační Je-li tlak plynu v nádobě menší než atmosférický tlak p a podtlak Je-li tlak plynu v nádobě větší než atmosférický tlak p a přetlak

19 VZTLAKOVÁ SÍLA (v kapalinách a plynech) cíl: experimentálně ukázat působení vztlakové síly na těleso ponořené do kapaliny, umět rozhodnout, kdy těleso v kapalině stoupá, vznáší se nebo klesá dolů, pochopit praktické důsledky Archimédova zákona - působí na těleso ponořené do kapaliny nebo plynu svisle vzhůru (nadnáší ho) Vztlaková síla závisí na:

20 - objemu ponořené části tělesa (čím větší objem ponoření, tím větší vztlak) - hustotě kapaliny (čím větší hustota kapaliny, tím větší vztlak)! Nezáleží na hloubce a množství kapaliny! ARCHIMÉDŮV ZÁKON: - Archimedés (Heuréka)

21 Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která je rovna tíze kapaliny, kterou těleso vytlačí. F vz = V p.. g F vz...vztlaková síla V p...objem ponořené části tělesa k...hustota kapaliny (hustota vody =1000 kg/m 3 ) g...gravitační konstanta (g =10 N/kg) Hustota lidského těla kg/m3 Po nadechnutí 945 Průměr 985 Po vydechnutí 1 025

22 Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace CHOVÁNÍ STEJNORODÉHO TĚLESA V KAPALINĚ cíl: umět rozhodnout, kdy těleso v kapalině stoupá, vznáší se nebo klesá dolů 1. těleso plove ϱ t < ϱ k např. dřevěný špalek ve vodě

23 Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 2. těleso se v kapalině volně vznáší ϱ t = ϱ k např.ryby 3. těleso klesá ke dnu ϱ t > ϱ k např. kovové předměty ve vodě

24 ENERGIE cíl: naučit se na konkrétních příkladech určit, zda má těleso energii a jaký druh - charakterizuje STAV tělesa z hlediska možnosti konat práci - fyzikální veličina značka E jednotka J (joule) - platí tzv. Zákon zachování energie Energie se nemůže nikde ztratit, může jenom jeden její druh přecházet v jiný její druh. (např. cirkulárka: elektrická energie pohybová energie tepelná energie) Druhy energie:

25 1) pohybová (kinetická) jedoucí auto 2) polohová (potenciální) zvednuté činky 3) elektrická zdroj elektrického napětí 4) jaderná atomové jádro 5) chemická vazebná energie 6) tepelná pára v hrnci 7) sluneční Slunce (4, 5, 6 souhrnně nazýváme vnitřní energie) 1) pohybová energie - závisí na rychlosti a hmotnosti tělesa - vztah pro výpočet E K = 0,5 m v 2 2) polohová energie - závisí na hmotnosti tělesa a výšce tělesa nad Zemí - vztah pro výpočet E P = m g h

26 PRÁCE cíl: pochopit podstatu práce jako fyzikální veličiny, naučit se vypočítat velikost práce, prakticky předvést práci o velikosti 1J, umět převádět běžné jednotky práce - fyzikální veličina - značka W jednotka 1J (joule) James Prescott Joule Těleso koná práci, jestliže působí na jiné těleso silou a přemísťuje ho po určité dráze (je tím větší, čím větší je působící síla a dráha).

27 1J - práce, kterou vykoná síla 1N působením na dráze 1m (např. posunutí 100gramové čokolády o 1 metr). Výpočet mechanické práce W = F s W [J]... práce v joulech F [N]... síla v newtonech s [m]... dráha v metrech. př. Jakou práci vykoná jeřáb, jestliže zdvihne cihly do výšky 5 m silou 6 kn? s = 5 m F = 6 kn = N W =? [J] W = F s

28 W = Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace W= J = 30 kj Jeřáb vykoná práci 30 kj. Jednoduché stroje práci nezmenšují, ale usnadňují např. kladka, kladkostroj, páka, nakloněná rovina pevná kladka kladkostroj páka

29 nakloněná rovina

30 VÝKON cíl: pochopení závislosti tří veličin: práce, výkon, čas Výkon je práce vykonaná za čas. Výkon je veličina charakterizující jak rychle byla práce vykonána. značka P jednotka W(watt) dříve 1 kůň = 3/4kW James Watt

31 1W - výkon, kdy dojde k práci 1J za 1s (např. zvednutí 100gramové čokolády do výšky 1m za 1 s). Výpočet výkonu P = W : t P [W]...výkon ve wattech W [J]... mechanická práce v joulech t [s]... čas v sekundách př. Jaký výkon má jeřáb, jestliže zdvihne cihly do výšky 5 m silou 6 kn za 20 s? s = 5 m F = 6 kn = N

32 t = 20 s P=? [W] W = F s P = W : t P = : 20 P = W = 1,5 kw Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Jeřáb má výkon 1,5 kw. Vyjádření práce pomocí výkonu W = P t W [J]... práce v joulech P [W]... výkon ve wattech t [s]... čas v sekundách

33 TEPLO cíl: pochopit rozdíl mezi teplotou a teplem, naučit se rozlišit druhy tepelné výměny, pochopit význam měrné tepelné kapacity látky pro danou látku v praxi Teplo je druh energie, která přechází z jednoho tělesa na druhé pomocí tepelné výměny. tepelná výměna vedením - dotyk těles př. ruka na kamnech, lžička v čaji ap.

34 sáláním = zářením - na dálku - závisí na teplotě zdroje, vzdálenosti, barvě tělesa a úpravě povrchu př. Slunce, kamna, žárovka prouděním - teplejší látka stoupá vzhůru, studenější klesá, v kapalinách a plynech př. tvorba větru, ústřední topení

35 Teplo - fyzikální veličina značka Q jednotka 1 J (joule) měří se kalorimetrem Rozdělení látek z hlediska schopnosti vést teplo a) tepelné vodiče (kovy, ) b) tepelné nevodiče-izolanty (peří, srst, polystyrén, vakuum, ) Měrná tepelná kapacita = důležitá charakteristika látky z hlediska vodivosti tepla

36 - udává, jaké množství tepla je třeba dodat 1 kg látky, aby se její teplota zvýšila 1 C - fyzikální veličina značka c jednotka kj/kg. o C např. voda c=4,18kj/kg. C Výpočet množství tepla Q = m.c.(t-t o ) Q teplo [J] m hmotnost [kg] c měrná tepelná kapacita [kj/kg. o C] t konečná teplota [ C] t 0 počáteční teplota [ C]

37 př. Jaké teplo přijme voda o hmotnosti 5kg, když zvýší svou teplotu z 20 o C na 90 o C? m = 5 kg t = 90 o C t o = 20 o C c = 4,18 kj/kg. o C Q =? [kj] Q = m.c.(t-t o ) Q = 5.4,18.(90-20) Q = 1463kJ Voda přijme teplo 1463 kj.

38 ZMĚNY SKUPENSTVÍ cíl: naučit se popsat částicovou stavbu tří skupenství látek, v konkrétních situacích umět předpovědět, k jaké změně skupenství dojde (s využitím MFCh tabulek), zaměřit se na praktické aplikace ovlivňování rychlosti vypařování a teploty varu

39 Tání Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace - změna z pevné látky na kapalinu - teplota, při které se látka mění na kapalinu se označuje jako teplota tání (pro jednotlivé látky najdeme v tabulkách) Tuhnutí - změna z kapalné látky na pevnou - teplota tuhnutí má stejnou hodnotu jako teplota tání - např. voda taje i tuhne při 0 C (amorfní látky např.vosk - nemají konkrétní teplotu tání a tuhnutí, pozvolna měknou a tuhnou)

40 Vypařování a var Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace - změna z kapaliny na plynnou látku - kapalina se a) vypařuje ze svého povrchu při jakékoliv teplotě b) vaří v celém svém objemu při určité teplotě varu (MFCh tabulky) Teplota varu není stálá, závisí na tlaku (např. voda obvykle vaří při 100 C, ale vysoko v horách je nižší tlak vzduchu a voda vaří při teplotě menší než 100 C)

41 Kapalnění (kondenzace) - změna z plynné látky na kapalinu (např. vodní pára z úst zkondenzuje na studeném okně) Sublimace - změna z pevné látky přímo na plynnou látku (např. naftalen) Desublimace - změna z plynné látky přímo na pevnou látku (např. jinovatka)

42 Skupenské teplo Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace tání sníh, led vypařování voda do atmosf. sublimace mizející sníh kondenzace rosa, mlha, déšť tuhnutí led, kroupy desublimace jinovatka,námraza - fyzikální veličina, označuje teplo, které je nutné předat nebo odebrat látce, aby změnila své skupenství (např. vypařila se, roztála, ztuhla) - skupenské teplo se potřebuje k vypařování varu sublimaci tání uvolňuje se při kapalnění tuhnutí desublimaci

43 SPALOVACÍ MOTORY cíl: naučit se pojmenovat vstupující a vystupující energii a umět popsat změny energií při činnosti spalovacího motoru

44 ELEKTRICKÉ JEVY cíl: pomocí periodické tabulky ovládat zjednodušený model atomu konkrétního prvku, umět těleso nabít třením, experimentálně dokázat, zda jsou tělesa nabitá, zda se vzájemně přitahují nebo odpuzují - starověké Řecko, rozvoj 18.a 19.stol. - ELEKTRON = řecky jantar - stavba atomu:

45 atomové jádro obsahuje protony mají kladný elektrický náboj neutrony jsou elektricky neutrální atomový obal elektrony mají záporný elektrický náboj Zelektrování ( nabití ) tělesa 1. třením např.ebonitová tyč třená liščím ohonem

46 2. dotykem např.nabitá tyč a elektroskop Tělesa nabitá souhlasnými náboji se vzájemně odpuzují elektrickou silou. Tělesa s nesouhlasnými náboji se vzájemně přitahují elektrickou silou.

47 Elektrický náboj Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace - fyzikální veličina značka Q jednotka C (coulomb [kulomb] podle fyzika Coulomba) Nejmenší nedělitelný elektrický náboj se nazývá elementární elektrický náboj - označuje se e - jeho nositeli jsou proton... +e elektron e (neutrony jsou elektricky neutrální) (jde o velmi malou jednotku, která by nevyhovovala praxi, proto byl za jednotku elektrického náboje zvolen 1C ) 1 C = e

48 - atom elektricky neutrální počet protonů a elektronů je stejný - atom elektricky nabitý počty protonů a elektronů jsou různé a) kladně nabitý převažují protony b) záporně nabitý převažují elektrony Zjišťování a měření elektrického náboje ELEKTROSKOP přístroj pouze na zjištění elektrického náboje

49 ELEKTROMETR přístroj na měření velikosti elektrického náboje

50 ELEKTRICKÉ POLE cíl: umět experimentálně zjistit, zda je v určité oblasti elektrické pole - existuje kolem každého nabitého tělesa - nemůžeme ho přímo pozorovat a vnímat - ke znázornění elektrického pole navrhl anglický fyzik Faraday představu siločar = myšlené křivky, které vystupují z kladně nabitého a vstupují do záporně nabitého náboje (nebo tělesa)

51 Siločáry dvou opačných nábojů vedle sebe STEJNORODÉ ELEKTRICKÉ POLE - elektrické siločáry jsou rovnoběžné a stejně daleko od sebe

52 VODIVOST cíl: umět experimentálně ověřit, zda je látka elektrický vodič nebo nevodič Různé látky mají různou schopnost přenášet elektrický náboj - mají různou vodivost. Vodivost látek závisí především na počtu volných nábojů v jejich struktuře - mohou jimi být volné elektrony (v kovech) - kladné a záporné ionty (v kapalinách a plynech) Podle vodivosti rozdělujeme látky do tří skupin: vodiče, nevodiče, polovodiče VODIČE - obsahují dostatek volných nábojů

53 kovy (Ag, Cu, Al ) roztoky solí a kyselin lidské tělo za určitých okolností plyny NEVODIČE - neobsahují téměř žádné volné náboje. Nevodiče se také nazývají izolanty neboli dielektrika. sklo, porcelán, guma, některé plasty, suchý vzduch apod. POLOVODIČE - jejich vodivost leží mezi vodiči a nevodiči, počet volných nábojů v

54 jejich struktuře se může měnit např. změnou teploty nebo osvětlením. křemík- prvek na výrobu polovodičových součástek (diody, mikroprocesory )

55 ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ cíl: pochopit princip činnosti zdroje napětí, umět zvolit vhodný zdroj napětí pro daný spotřebič, změřit napětí mezi dvěma body obvodu, převádět jednotky napětí - fyzikální veličina - značka U - jednotka V (volt) - měřidlo voltmetr schématická značka paralelní zapojení k prvku definice: Je to práce sil elektrického pole při přemísťování el.nábojů ve vodiči. Zdroje el.napětí - galvanické články

56 - Luigi Galvani, Alessandro Volta - funkce galvanického článku spočívá v přeměně chemické energie na elektrickou energii - dělí se na primární a sekundární (akumulátory) a) primární články - poskytují drahou energii, jsou jen na jedno použití (po vybití = nebezpečný odpad). (tužková baterka, plochá baterka, ) Nejjednodušší galvanický článek se

57 skládá z elektrolytu a dvou elektrod. b)sekundární články - akumulátory, které se mohou opakovaně vybíjet a nabíjet

58 ELEKTRICKÝ PROUD cíl: pochopit podstatu elektrického proudu na základě částicové stavby látek, umět změřit el.proud v daném místě obvodu, převádět jednotky proudu - André Marie Ampér - fyzikální veličina - značka I jednotka A (ampér) měřidlo ampérmetr schématická značka zapojení do obvodu sériově

59 definice: Je to uspořádaný pohyb nabitých částic. - v kovech jsou nabité částice volné elektrony - v kapalinách a plynech jsou to ionty Velikost el.proudu je daná nábojem Q, který projde vodičem za čas t I = Q / t!!!aby vodičem procházel el.proud, musí být připojen ke zdroji napětí!!! El.proudy protékají i v lidském těle a jiných živých organismech. V lidském těle souvisí el.proudy s činností srdce a mozku.

60 EKG elektrokardiograf EEG elektroencefalograf EKG EEG

61 Směr el.proudu Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace dohoda od + pólu zdroje k - pólu zdroje skutečnost od - pólu zdroje k + pólu zdroje Rychlost šíření el.proudu (tj.vzájemných nárazů jednotlivých částic s nábojem) je m/s (= rychlost světla) (samotné částice urazí přitom jen několik mm/s)

62 VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNECH cíl: pochopit souvislost mezi bleskem a jevem vedení elektrického proudu v plynech Plyny - za normálních podmínek nevodivé = izolanty - aby mohl plynem procházet elektrický proud, musí v něm vzniknout dostatečný počet elektricky nabitých částic - iontů - děj, při kterém se vytvářejí ionty, nazývá- me ionizace (např.zahřátím, radioaktiv- ním zářením nebo působením silného el.pole např.při bouřce, v zářivkách ) - elektrický proud v plynu = VÝBOJ V PLYNU

63 BLESK Blesk je obrovský elektrický výboj - typy blesků: jiskrový, kulový a) jiskrový - délka dráhy blesku je kolem 2-3 km - trvání 0,001 s - teplota C i víc - je způsoben nevyvážeností elektrického náboje mezi dvěma mraky nebo mezi mrakem a povrchem Země - hrom je zvukový efekt, provázející blesk, vzniká prudkým zahřátím a rozpínáním vzduchu - ochrana - bleskosvody - kovové tyče s hrotem, postavené na nejvyšších místech budov a vodivě spojené se Zemí - vynálezci bleskosvodu jsou

64 Prokop Diviš a Benjamin Franklin b)kulový - vzniká při každé bouřce v místech zlomu jiskrového blesku - tvar : koule(prům.15-30cm), elipsoid, toroid - teplota: na povrchu 100 C uvnitř C - barva: bílá, žlutá, namodralá - svítí jako 100W žárovka - pohyb: tichý, šumí, praská, kopíruje povrch

65 Země, obchází vodivé předměty - životnost: asi 10s - 1min, pak vybuchne nebo tiše vyhasne

66 ELEKTRICKÝ ODPOR cíl: pochopit podstatu elektrického odporu, umět porovnat odpor kovových drátů lišících se délkou, průřezem a materiálem, umět zapojit spotřebiče sériově a paralelně, umět určit jejich výsledný odpor - fyzikální veličina - značka R - jednotka Ω (ohm) - měřidlo ohmmetr George Simon Ohm - definice: Je to schopnost elektrických vodičů vést elektrický proud. - elektrický odpor závisí na materiálu tvaru (délka, průřez) teplotě vodiče

67 Elektrický odpor vodiče je přímo úměrný jeho délce. Elektrický odpor vodiče je nepřímo úměrný obsahu příčného řezu drátu. Elektrický odpor vodiče závisí na materiálu vodiče. Elektrický odpor kovů se zvětšuje se stoupající teplotou. Rezistor je elektrotechnická součástka elektrotechnická značka rezistoru:

68 Spojení za sebou sériově R = R 1 + R 2 U = U 1 + U 2 I = konstantní Sériově se zapojují do elektrických obvodů např.žárovky na vánočním stromku. spojení vedle sebe paralelně I = I 1 + I 2 U = konstantní Paralelně jsou spojeny elektrické spotřebiče v domácnosti. Každý spotřebič má vlastní větev, proto pracuje nezávisle na ostatních spotřebičích.

69 Shrnutí: Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Paralelní zapojení Sériové zapojení Proud I = I 1 + I 2 I = I 1 = I 2 Napětí U = U 1 = U 2 U = U 1 + U 2 Odpor R = R 1 + R 2 REOSTAT = nastavitelný rezistor schématická značka reostatu - reostat se používá 1. na změnu proudu v obvodě 2. jako dělič napětí tzv.potenciometr (v praxi - na regulaci hlasitosti, basů a výšek, vypínače na regulování intenzity světla)

70 OHMŮV ZÁKON (pro část kovového vodiče) cíl: naučit se předpovědět změnu proudu v obvodu v závislosti na změně další veličiny, umět vypočítat jednu z veličin, jsou-li známy zbývající dvě, umět používat reostat k regulaci proudu v obvodu Elektrický proud v kovech můžeme popsat několika vztahy, které slouží k výpočtu proudu, napětí, odporu, výkonu a energie. Ohmův zákon - vztah mezi elektrickým proudem, napětím zdroje a odporem spotřebiče - je jedním z nejdůležitějších zákonů elektrotechniky - objevil ho německý fyzik Georg Simon Ohm Elektrický proud procházející obvodem je tím větší, čím větší je napětí a čím menší je odpor.

71 Fyzikální veličina proud má značku I a jednotku A (ampér). Fyzikální veličina napětí má značku U a jednotku V (volt). Fyzikální veličina odpor má značku R a jednotku (ohm). Ohmův zákon můžeme psát třemi způsoby: I = U / R nebo U = R. I nebo R = U / I

72 ELEKTRICKÁ PRÁCE, ENERGIE, VÝKON cíl: pochopit souvislost mezi elektrickou prací, energií a výkonem, orientovat se v příslušných matematických vztazích, umět porovnat velikost příkonu u běžných el.spotřebičů, vypočítat cenu el.energie spotřebované při činnosti el.spotřebiče Při průchodu elektrického proudu vodičem konají síly elektrického pole práci. Tato práce se nazývá elektrická práce. Prochází-li vodičem, mezi jehož konci je napětí U, proud I po dobu t, vykoná elektrické pole práci: W = U.I.t příklad: Mezi svorkami elektrického spotřebiče je napětí 28 V. Spotřebičem prochází elektrický proud 200mA po dobu 60 s. Jakou elektrickou práci vykonají síly elektrického pole ve spotřebiči? U = 28 V

73 t = 60 s I = 0,200 A W =? [J] W = U.I.t W= ,200 W = 336 J Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Síly elektrického pole vykonají ve spotřebiči práci 336 J. Elektrická energie - protože elektrické pole koná práci, přisuzuje me mu energii, kterou nazýváme elektrická energie - pochází ze zdroje elektrického napětí

74 Výkon elektrického proudu Elektrický výkon je elektrická práce W vykonaná za dobu t elektrickým proudem I ve vodiči P = W / t = U. I S použitím Ohmova zákona můžeme výkon proudu vypočítat také ze vzorců: P = R.I 2 nebo P = U 2 / R Příkon spotřebiče P o - práce dodaná zdrojem za jednotku času Výkon spotřebiče - práce vykonaná tímto spotřebičem za jednotku času

75 Účinnost elektrického zařízení (éta) se vypočítá jako podíl výkonu a příkonu: P - výkon (jednotka W) P o - příkon (jednotka W) - účinnost (bezrozměrné číslo - nemá jednotku, často se vyjadřuje v procentech, např. účinnost 0,6 = 60%) Elektroměr měří spotřebovanou elektrickou energii (v kilowatthodinách) 1 kwh = J

76 Člověk a příroda FYZIKA 9.ročník Kompetence, které se během výuky mohou plnit: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává Kompetence k řešení problémů samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

77 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu Kompetence občanská chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy Kompetence pracovní používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla

78 ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY MAGNETISMUS cíl: naučit se na konkrétních příkladech jevů ukázat magnetické vlastnosti látek, pochopit princip magnetizace, princip vzájemného silového působení mezi magnety = schopnost tělesa přitahovat předměty z feromagnetických materiálů (např. ocel, železo, nikl, kobalt) - rozdělení magnetů a) přírodní = nerost magnetovec

79 b) umělé = ferity (tvar tyče, válce, podkovy, koule) - části magnetu 2 póly a mezi nimi netečné pásmo

80 - okolo magnetu působí MAGNETICKÁ SÍLA v tzv. MAGNETICKÉM POLI (důkaz: železné piliny, které se položí do tvaru oblouků = magnetické indukční čáry) Vzájemné silové působení magnetů souhlasné póly se odpuzují nesouhlasné póly se přitahují

81 Magnetické pole (MP) Země - magnetické póly nejsou totožné se zeměpisnými póly - magnetické póly se na zeměkouli stěhují - využití MP Země kompasy, buzoly V současné do ne ní nikdo schopen říci, jak dlouho

82 Magnetizace = přeměna tělesa z feromagnetické látky na magnet a) dočasně tzv. magneticky měkká ocel b) trvale tzv. magneticky tvrdá ocel (využití: diskety, disky, platební karty, magnetická rezonance)

83 ELEKTROMAGNETISMUS cíl: umět prakticky předvést vznik indukovaného proudu, naučit se rozlišovat zdroje napětí na střídavé a stejnosměrné, pochopit princip činnosti transformátoru, pochopit vzájemné vztahy mezi veličinami popisující střídavý proud, pochopit pozitivní a negativní vliv střídavého elektrického proudu na člověka, naučit se základní pravidla bezpečnosti při práci s elektrospotřebiči - dánský fyzik Oersted: MP existuje nejen okolo magnetů, ale taky okolo vodičů s elektrickým proudem (ukázal na souvislost mezi elektřinou a magnetismem, neboť EP vyvolalo vznik MP)

84 - výborné výsledky vykazoval vodič smotaný do několika závitů = cívka - teče-li cívkou proud, vzniká kolem MP, jehož velikost závisí na počtu závitů cívky a na procházejícím proudu

85 Elektromagnet = cívka s jádrem z magneticky měkké oceli (toto jádro se při průchodu el.proudu stává magnetem - využití: kovošroty) - anglický fyzik Faraday: platí to i naopak? - vyvolá MP vznik EP? Faraday objevil princip ELEKTROMAGNETICKÉ INDUKCE: = jev, kdy při změně MP v okolí cívky vzniká v obvodu cívky proud

86 K elektromagnetické indukci může dojít různým způsobem: pohybem permanentního magnetu nebo elektromagnetu v blízkosti cívky pohybem cívky v blízkosti permanentního magnetu nebo elektromagnetu změnou proudu v primární cívce - do primární cívky přivádíme proud ze zdroje, sekundární cívka je nasunuta na společném jádře s primární. Změna velikosti proudu v primární cívce vyvolá indukci napětí na sekundární cívce. Jde o základní princip transformátoru.

87

88 STŘÍDAVÝ PROUD - výroba založena na jevu elektromagnetické indukce (vzájemný pohyb cívky a magnetu) Otáčením závitu v magnetickém poli vzniká v obvodu STŘÍDAVÝ PROUD. - doba jedné otočky se nazývá perioda, má značku T a jednotku s (sekunda) - počet period za sekundu se nazývá frekvence (kmitočet), má značku f a jednotku Hz (hertz) - frekvence střídavého proudu v naší energetické síti je Hz - mezi periodou a frekvencí platí jednodu-

89 ché vztahy T = 1 / f a f = 1 / T - průběh střídavého proudu se pravidelně (periodicky) opakuje - grafickým znázorněním závislosti střídavého proudu na čase je křivka sinusoida schéma rozvodné energetické sítě:

90 Zásuvka (síťová) - v domácnosti Do zásuvky jsou přivedeny tři vodiče: fázový vodič - mezi ním a zemí je napětí 230 V. V zásuvce musí být vždy vlevo a zapojen musí být vodičem s černou izolací.!!!v případě dotyku= zasažení elektrickým proudem! Elektrikáři ho hovorově nazývají "fáze". nulový vodič - mezi ním a fázovým vodičem je napětí 230 V, proti zemi 0 V. V zásuvce musí být vždy vpravo a zapojen musí být vodičem s modrou izolací. Spolu s fázovým vodičem tvoří dva póly, na které se připojují spotřebiče. Elektrikáři ho hovorově nazývají "nulák".

91 ochranný vodič mezi ním a fázovým vodičem je napětí 230 V, proti zemi 0 V. V zásuvce je připojen na kolík a zapojen musí být vodičem se žlutozelenou izolací. Je určen k tomu, aby se na něj připojil kryt kovových spotřebičů. V případě, že by se totiž na tento kryt dostalo (např. poruchou spotřebiče) elektrické napětí, zajistí, aby bylo svedeno do země.!!! I přesto, že spotřebič bez něj bude fungovat, je velice důležitý, protože ochrání v případě poruchy spotřebiče od zásahu elektrickým proudem! Spotřebiče s kovovým krytem nesmí být bez ochranného vodiče provozovány! Správné zapojení zásuvky je na obrázcích:

92 jističe = ochranný prvek v rozvodné síti

93 POLOVODIČE cíl: na základě pochopení vnitřní struktury prvků pochopit vznik jednotlivých typů polovodičů, umět se orientovat v periodické tabulce prvků, pochopit fyzikální děj v P-N přechodu, vytvoření představy o činnosti polovodičových součástek v praxi - vedou elektrický proud jen za určitých podmínek (změna osvětlení, teploty, přidání příměsí) - rozdělení: 1.vlastní (čisté) 2.nevlastní (příměsové) 1.vlastní polovodiče - Ge, Si, Se, Te, Bi 2.nevlastní polovodič typu N polovodič typu P

94 - v nevlastních polovodičích zprostředkuje elektrický proud jen jeden typ volných částic s nábojem (elektrony nebo díry) Diodový jev - nastává při přechodu 2 typů polovodičů - v místě rozhraní vzniká přechod PN, který se vyznačuje usměrňovací vlastností = propouští elektrický proud jen jedním směrem bez zdroje napětí:

95 propustný směr: závěrný směr: Polovodičová dioda - schématická značka: - prvek s jedním přechodem PN - nejjednodušší polovodičová součástka - polovodič P je připojen k elektrodě

96 nazývané anoda, polovodič N je připojen ke katodě - slouží k usměrnění střídavého proudu a umožňuje tak napájení stejnosměrných spotřebičů ze střídavé sítě LED dioda fotodioda baterie slunečních článků

97 využití: je součástí zařízení, která převádí osvětlení na elektrické napětí Tranzistor - schématická značka - je tvořen 2 přechody PN - slouží k zesilování proudu Integrovaný obvod velké množství polovodičových součástek na malé ploše

98 Termistor Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace - sch.značka - použití: teplotní čidla, teploměry

99 AKUSTIKA cíl: umět porovnat šíření a vnímání světla a zvuku v různých prostředích, experimentálně dokázat chvění částic tělesa jako zdroje zvuku, naučit se pochopit vzájemný vztah mezi veličinami popisující zvuk, pochopit negativní vliv zvuku nadměrné intenzity na člověka = nauka o zvuku - zvuk - rozruch vycházející z chvějícího se tělesa a šířící se prostředím (chvění vzniká při kmitání částic tělesa a šíří se VLNĚNÍM pomocí vln) - chvění pravidelné - vznik tónu - chvění nepravidelné vznik hluku

100 podmínky slyšení zvuku = zdroj + prostředí + zdravé ucho zdroj zvuku - chvějící se těleso, které rozkmitá částice okolního prostředí př.: hlasivky, struny, blány, vzduch v trubici, křídla a nohy hmyzu, ladička, šíření zvuku - pouze hmotným prostředím!!!ne ve vakuu!!! a) vodiče zvuku - ocel, voda, vzduch b) zvukový izolant - vakuum

101 rychlost zvuku - ve vzduchu 340 m/s tzv. 1 MACH ve vodě 1460 m/s v oceli m/s ucho - kmitající část = bubínek

102 - slyšíme zvuky v rozmezí frekvence 16 Hz Hz (frekvence lidské řeči je okolo 1000 Hz) - je-li frekvence nižší než 16 Hz...tzv.infrazvuk - je-li frekvence vyšší než 16kHz tzv.ultrazvuk Vyšetření pomocí ultrazvuku:

103 Dorozumívání kosatek infrazvukem: využití ultrazvuku využití infrazvuku charakteristiky zvuku 1) frekvence = kmitočet - jednotka Hz (hertz) 2) hlasitost = intenzita - jednotka B (bell) v praxi 1 decibel db = 0,1B

104 Odraz zvuku - nastává při nárazu zvuku na překážku ozvěna - pokud je překážka vzdálena víc jak 17m Dozvuk - prodloužení původního zvuku

105 JADERNÁ FYZIKA - zkoumá stavbu a vlastnosti atomového jádra STAVBA ATOMU cíl: na základě znalostí z chemie ovládat stavbu atomu prvku, zejména atomového jádra

106 Základní složení atomu Elektronový obal elektron J. J. Thomson, 1897 Atomové jádro proton E. Rutherford, 1913 neutron J. Chadwick, 1932 nukleony společný název pro protony a neutrony

107 RADIOAKTIVITA (RA) cíl: pochopení radioaktivity jako průvodního jevu přeměny atomových jader, naučit se rozlišit negativní a pozitivní vliv radioaktivity na člověka = schopnost některých (nestabilních) atomových jader přeměňovat se ve stabilní atomová jádra a vyzařovat přitom neviditelné pronikavé záření - přirozená r probíhá samovolně (M.C.Sklodowská+Becquerel)

108 - umělá - r probíhá v laboratoři (Irena Sklodowská) Marie Curie Sklodowská - Polka žijící ve Francii - 2 Nobelovy ceny 1903 za fyziku objev přirozené RA 1911 za chemii objev 2 prvků Polonium - Po Radium - Ra - výzkum jáchymovského smolince = uranová ruda)

109 Pierre Curie původní laboratoř M.a P.Curieových Jáchymovský smolinec uran - v čisté formě se nevyskytuje - známý už ve starověkém Řecku - rozpuštěn v říční i mořské vodě - k nám dovoz z Ruska - štěpný uran je 3milionkrát výhřevnější než uhlí

110 Radioaktivita z přírody Měření RA přístroje dozimetry

111 - typy RA záření a) alfa - - ochrana kůží, listem papíru - zdroj např. plyn radon v podloží, stavebních hmotách, jídlo b) beta - - ochrana tenkým Al plechem - zdroj např. lékařské přístroje c) gama - - ochrana vrstva betonu, těžké kovy (Pb) - zdroj např. jaderný reaktor d) neutronové - ochrana silnou vrstvou vody, betonu, bóru - zdroj např. jaderný reaktor, atomová bomba

112 Využití RA ve zdravotnictví - radiofarmaka: při léčení zhoubných nádorů štítné žlázy se zářič dostane přímo do ložiska nádoru, jeho účinek se omezuje prakticky jen na ozařovaný nádor - radioterapie: zhoubné nádory se ozařují zdroji, umístěnými mimo tělo pacienta - radiochirurgie: k operacím, například mozku, se využívá pronikavé záření - Leksellův gama nůž počítačový tomograf Leksellův gama nůž

113 - balneologie: používání radioaktivních koupelí má dlouhou tradici, např. v lázních Jáchymov - hl. nemoci pohybového ústrojí Využití RA v průmyslu, zemědělství, archeologii

114 ŠTĚPNÁ REAKCE cíl: pochopení principu štěpné reakce, rozlišení řízené a neřízené štěpné reakce - souvisí s atomovým jádrem - uvolňuje se při ní obrovské množství energie podle Einsteinovy rovnice E = m.c 2 - poprvé provedena v r.1939 v Německu (Hahn, Strassmann, Meitnerová) - schéma:

115 - typy - a) řízená (v elektrárnách) b) neřízená (při jaderné havárii, v jader. zbraních)

116 JADERNÁ ELEKTRÁRNA cíl: pochopit princip činnosti JE, rozlišit typ JE Černobyl a Temelín, Dukovany, orientovat se v různých možnostech uložení jaderného odpadu, resp.vlivu na zdraví člověka primární o. sekundární o. chladicí o. schéma reaktoru: Enrico Fermi

117 princip činnosti JE : štěpná reakce uvolnění energie voda pára turbína generátor transformátor rozvodná energetická síť

118 Jaderný odpad = vyhořelé palivové články let v bazénu vedle reaktoru - pak 40 let v kontejnerech v suchém meziskladu na území JE - trvalé úložiště (podzemí)

119 Černobyl ( ) - destrukce jednoho ze čtyř reaktorů - zanedbání bezpečnostních pravidel (odstavení havarijních tyčí a snaha o max.výkon) - po havárii vytvořen tzv.sarkofág (120 tun nevyhořelého paliva)

120 JADERNÉ ZBRANĚ cíl: získat základní přehled o jednotlivých typech atomových zbraní Robert Jacob Oppenheimer = otec atomové bomby - konstruktér Albert Einstein = teorie k výrobě bomby - tajný vojenský projekt Manhattan - poušť Nevada, středisko Los Alamos v Novém Mexiku

121 Národní laboratoř Los Alamos, Nové Mexiko, USA - bomby Little boy a Fat man použity v Japonsku (2.sv.válka) Hirošima Nagasaki

122 VESMÍR VZNIK VESMÍRU cíl: pochopení podstaty Velkého třesku a dalšího vývoje vesmíru, naučit se popsat objekty ve vzdáleném vesmíru mimo Sluneční soustavu (zejm. galaxie, hvězdy, černé díry), pochopit princip termojaderné fúze, ovládat jednotky délky pro rozměry vesmíru, seznámení se s problematikou UFO, činnosti NASA a ESA - asi před 13,7 mld let došlo k explozi hmoty, prostoru a času tzv.velký třesk (Big Bang) - teorie poprvé uveřejněna v r.1948 (vědci USA v čele s Gamovem - Rus) - nejdříve vznikly elementární částice - p,n,e pak prvky H,He,,sloučeniny,.

123 - rozpínání vesmíru (potvrdil astronom Hubble svým zákonem o vzdalování se galaxií) - smršťování vesmíru (Velký křach) - v r.1951 přijala teorii Velkého třesku katolická církev

124 Jednotky používané pro vzdálenosti ve vesmíru: AU (astronomická jednotka) =1,5.108 km (vzdálenost Z-S) ly (světelný rok) = 63,3 tisíc AU (vzdálenost, kterou urazí světlo za 1 pozemský rok) pc (parsek) = 3,26 ly

125 GALAXIE = obrovský systém hvězd, mezihvězdného prachu a plynu - vše je vázáno vzájemnou gravitací - hrubý odhad: v pozorovatelném vesmíru existuje okolo 120 mld galaxií - tvar: nejčastěji spirála (zboku disk) - názvy: naše = Galaxie (obsahuje pás

126 Mléčné dráhy) Slunce je jedna z 200 miliard hvězd v této spirální galaxii

127 Velké a Malé mračno Magellanovo galaxie Andromedy

128 NGC 3953 vzdálená 55 milionů světelných let s průměrem světelných let

129 HVĚZDY - září vlastním světlem! - materiál - plyn H, He (plazma) - teplota - povrch: C střed : 13 mil. C - světlo a teplo hvězdy pochází z termojaderné fúze (opak štěpné reakce, spojování atomových jader H a He)

130 - fáze života hvězdy (typu našeho Slunce) Celý vývoj hvězdy trvá minimálně miliony a maximálně stovky miliard let. Nejsme tedy prakticky schopni zkoumat vývojové změny na jedné hvězdě. 1. zrod z mlhovin (mračno prachu, H) 2. shlukování částí mlhovin do útvarů, rotace, vznik mladé protohvězdy

131 3. obři (rudí a červení) naše Slunce = rudý obr je staré 5-6 mld let (celkem 10mld let) 4. umírání hvězdy = výbuch dále pak možnosti: bílý trpaslík černá díra neutr.hvězda (konec našeho Slunce)

132 VÝZKUM VESMÍRU NASA (National Aeronautics and Space Administration, Národní úřad pro letectví a kosmonautiku) je americká vládní agentura zodpovědná za americký kosmický program a všeobecný výzkum v oblasti letectví. Evropská kosmická agentura (ESA, European Space Agency) je mezivládní organizace pro využití vesmíru, která má v současnosti 18 členských států. Sídlo jejího ředitelství je v Paříži. Kosmodrom ESA je v jihoamerické Francouzské Guyaně.

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.6.1 Fyzika (F) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika vede žáky k hledání a poznávání fyzikálních

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 /2013 - Kře. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Škola považuje předmět Fyzika za významný

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 1 Fyzika Časová dotace 6. ročník 1 hodina 7. ročník 2 hodiny 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 7 hodin. Charakteristika: Fyzika navazuje

Více

Vyučovací předmět: FYZIKA

Vyučovací předmět: FYZIKA Vyučovací předmět: FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět fyzika navazuje na výuku zejména matematiky, a předmětu Svět kolem nás na prvním stupni. Fyzika

Více

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009

Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Fyzika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast Člověk a příroda je realizována ve vyučovacím předmětu Fyzika. Navazuje na předměty 1. stupně - prvouku a přírodovědu.

Více

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára)

1) Skupenství fáze, forma, stav. 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) SKUPENSTVÍ 1) Skupenství fáze, forma, stav 2) 3 druhy skupenství (1 látky): pevné (led) kapalné (voda) plynné (vodní pára) 3) Pevné látky nemění tvar, objem částice blízko sebe, pohybují se kolem urč.

Více

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků

FYZIKA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu. Obsahové, organizační a časové vymezení. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků FYZIKA 6. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Fyzika je samostatně vyučována v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Časová dotace byla posílena v 6. a 8.

Více

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata

Fyzika Fyzika Cíle vzdělávací oblasti: Formy a metody práce fyzika Člověk a příroda průřezová témata Fyzika Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět od šestého do devátého ročníku druhého stupně. Vyučování probíhá ve třídách, speciální učebně fyziky a chemie a v interaktivní učebně. Fyzika se obsahově

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

FYZIKA (7. 9. ročník)

FYZIKA (7. 9. ročník) FYZIKA (7. 9. ročník) Charakteristika předmětu Předmět fyzika je zařazen do výuky na druhém stupni od sedmého do devátého ročníku. Vyučuje se v běžných učebnách s dostupnými pomůckami. Spolu s ostatními

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Pracovní list číslo 01 Měření délky Jak se nazývá základní jednotka délky? Jaká délková měřidla používáme k měření rozměrů a) knihy b) okenní tabule c) třídy.. d) obvodu svého pasu.. Jaké díly a násobky

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013

Gymnázium, Havířov - Město, Komenského 2 MATURITNÍ OTÁZKY Z FYZIKY Školní rok: 2012/2013 1. a) Kinematika hmotného bodu klasifikace pohybů poloha, okamžitá a průměrná rychlost, zrychlení hmotného bodu grafické znázornění dráhy, rychlosti a zrychlení na čase kinematika volného pádu a rovnoměrného

Více

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud

FYZIKA II. Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud FYZIKA II Petr Praus 6. Přednáška elektrický proud Osnova přednášky Elektrický proud proudová hustota Elektrický odpor a Ohmův zákon měrná vodivost driftová rychlost Pohyblivost nosičů náboje teplotní

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA, SVĚT FYZIKY (pro třídy s rozšířenou výukou estetické výchovy) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika/Svět Fyziky je součástí vzdělávací

Více

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012

Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 Maturitní temata z fyziky pro 4.B, OkB ve školním roce 2011/2012 1. Kinematika pohybu hmotného bodu pojem hmotný bod, vztažná soustava, určení polohy, polohový vektor trajektorie, dráha, rychlost (okamžitá,

Více

Látka a těleso. Hustota Hustota látky udává, jaká je hmotnost jednoho metru krychlového této látky. Značí se: ρ (ró) Jednotka: kg/m 3, g/cm 3

Látka a těleso. Hustota Hustota látky udává, jaká je hmotnost jednoho metru krychlového této látky. Značí se: ρ (ró) Jednotka: kg/m 3, g/cm 3 Látka a těleso Všechna tělesa kolem nás jsou vytvořena z různých druhů látek, např. okno ze skla, stůl ze dřeva atd. Látky se skládají z atomů, které jsou složeny z jádra (obsahuje protony a neutrony)

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: FYZIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu fyzika je časové vymezení dáno učebním plánem. V šestém, sedmém

Více

5.11 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu

5.11 Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vyučovacího předmětu 5.11 Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP, který ovi umožňuje poznávání přírody jako systému a uvědomování si užitečnosti přírodovědných

Více

3. Elektrický náboj Q [C]

3. Elektrický náboj Q [C] 3. Elektrický náboj Q [C] Atom se skládá z neutronů, protonů a elektronů. Elektrony mají záporný náboj, protony mají kladný náboj a neutrony jsou bez náboje. Protony jsou společně s neutrony v jádře atomu

Více

6.10 Fyzika. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Fyzika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

6.10 Fyzika. Člověk a příroda VZDĚLÁVACÍ OBLAST : Fyzika VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Člověk a příroda Fyzika 6.10 Fyzika Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis,

Více

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta

Tabulace učebního plánu. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika. Ročník: I.ročník - kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Fyzika Ročník: I.ročník - kvinta Fyzikální veličiny a jejich měření Fyzikální veličiny a jejich měření Soustava fyzikálních veličin a jednotek

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 3 Základy elektrotechniky Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 3.1 Teorie elektronu 1 1 1 Struktura a rozložení elektrických nábojů uvnitř: atomů, molekul, iontů, sloučenin; Molekulární struktura vodičů, polovodičů a

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 15. července 2003, čj. 22 733/02-23 s platností od 1. září 2002 počínaje prvním ročníkem Učební osnova

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou JÁDRO ATOMU A RADIOAKTIVITA VY_32_INOVACE_03_3_03_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Atomové jádro je vnitřní

Více

5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP VZDĚLÁVACÍ OBSAH EVALUACE PŘESAHY, VAZBY, POMŮCKY Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo

5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP VZDĚLÁVACÍ OBSAH EVALUACE PŘESAHY, VAZBY, POMŮCKY Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo 5.6.3 - FYZIKA 7. ROČNÍK (1/7) Kompetence Učivo Očekávané výstupy, učivo Kompetence k učení Opakování látky 6. ročníku vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace

Více

Elektřina a magnetizmus

Elektřina a magnetizmus Elektřina a magnetizmus Elektrický náboj Všechny věci kolem nás se skládají z atomů. Atom obsahuje jádro (tvořené protony a neutrony) a obal tvořený elektrony. Protony a elektrony jsou částice elektricky

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět fyzika je koncipován na základě OVO Fyzika v RVP ZV v plném rozsahu Vzdělávání

Více

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie

Elektřina a magnetizmus rozvod elektrické energie DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-19 Téma: rozvod elektrické energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus rozvod

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Fyzika Obsahem předmětu Fyzika je oblast neživé přírody a současných technologií. Žák si osvojí

Více

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK

ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK TÁNÍ A TUHNUTÍ - OSNOVA Kapilární jevy příklad Skupenské přeměny látek Tání a tuhnutí Teorie s video experimentem Příklad KAPILÁRNÍ JEVY - OPAKOVÁNÍ KAPILÁRNÍ JEVY - PŘÍKLAD Jak

Více

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů

II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů FYZIKA Gymnázium Nový PORG Fyziku vyučujeme na gymnáziu Nový PORG jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu

Více

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody

Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 2. ročník šestiletého studia Laboratorní práce č. 3: Určení voltampérové charakteristiky polovodičové diody G Gymnázium Hranice Přírodní vědy moderně a interaktivně

Více

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný povinný povinný (skupina)

Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný povinný povinný (skupina) 242 Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: FYZIKA CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 2 2 1+1 Povinnost povinný povinný

Více

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1

Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice 2 Číslo úlohy : 1 Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem Fyzikální praktikum k elektronice Číslo úlohy : 1 Název úlohy : Vypracoval : ročník : 3 skupina : F-Zt Vnější podmínky měření : měřeno dne : 3.. 004 teplota : C tlak

Více

elektrický náboj elektrické pole

elektrický náboj elektrické pole elektrický náboj a elektrické pole Charles-Augustin de Coulomb elektrický náboj a jeho vlastnosti Elektrický náboj je fyzikální veličina, která vyjadřuje velikost schopnosti působit elektrickou silou.

Více

SKUPENSTVÍ LÁTEK Prima - Fyzika

SKUPENSTVÍ LÁTEK Prima - Fyzika SKUPENSTVÍ LÁTEK Prima - Fyzika Skupenství látek Pevné skupenství Skupenství látek Skupenství látek Pevné skupenství Kapalné skupenství Skupenství látek Pevné skupenství Kapalné skupenství Plynné skupenství

Více

Testové otázky za 2 body

Testové otázky za 2 body Přijímací zkoušky z fyziky pro obor PTA K vypracování písemné zkoušky máte k dispozici 90 minut. Kromě psacích potřeb je povoleno používání kalkulaček. Pro úspěšné zvládnutí zkoušky je třeba získat nejméně

Více

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA

ELEKTRICKÝ PROUD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA ELEKTRICKÝ PROD ELEKTRICKÝ ODPOR (REZISTANCE) REZISTIVITA 1 ELEKTRICKÝ PROD Jevem Elektrický proud nazveme usměrněný pohyb elektrických nábojů. Např.:- proud vodivostních elektronů v kovech - pohyb nabitých

Více

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.

6.07. Fyzika - FYZ. Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9. 6.07. Fyzika - FYZ Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 4 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu Vyučovací předmět fyzika

Více

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE

VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE VY_32_INOVACE_FY.17 JADERNÁ ENERGIE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Jaderná energie je energie, která existuje

Více

Elektrické vlastnosti látek

Elektrické vlastnosti látek Elektrické vlastnosti látek A) Výklad: Co mají popsané jevy společného? Při česání se vlasy přitahují k hřebenu, polyethylenový sáček se nechce oddělit od skleněné desky, proč se nám lepí kalhoty nebo

Více

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy

FYZIKA PORG Ostrava. I. Cíle výuky. II. Nástroje a metody, kterými ověřujeme plnění cílů. III. Hodinová dotace. IV. Osnovy FYZIKA PORG Ostrava Fyziku vyučujeme na gymnáziu PORG Ostrava jako samostatný předmět od sekundy do sexty. Fyziku vyučujeme v češtině a rozvíjíme v ní a doplňujeme témata probíraná v rámci předmětu Integrated

Více

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové

Obr. 9.1: Elektrické pole ve vodiči je nulové Stejnosměrný proud I Dosud jsme se při studiu elektrického pole zabývali elektrostatikou, která studuje elektrické náboje v klidu. V dalších kapitolách budeme studovat pohybující se náboje elektrický proud.

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum:

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ELEKTROTECHNIKA PRVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 30. 7. 203 Ele stejnosměrný proud (Ohmův zákon, řazení odporů, elektrická práce, výkon, účinnost, Kirchhofovy

Více

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

FYZIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7. a 8. ročníku 2 hodiny týdně a v 9.ročníku 1 hodinu

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: ELEKTŘINA A MAGNETISMUS FYZIKA JANA SUCHOMELOVÁ 01 - Elektrické pole elektrická síla

Více

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009

23-41-M/01 Strojírenství. Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Učební osnova vyučovacího předmětu elektrotechnika Obor vzdělání: 23-41-M/01 Strojírenství Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyuč. hodin: 3 Platnost od: 1.9.2009 Pojetí

Více

Za hranice současné fyziky

Za hranice současné fyziky Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie

Více

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9

3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie... 6 3.3 Potenciální energie... 6. 3.4 Zákon zachování mechanické energie... 9 Obsah 1 Mechanická práce 1 2 Výkon, příkon, účinnost 2 3 Mechanická energie 5 3.1 Kinetická energie......................... 6 3.2 Potenciální energie........................ 6 3.3 Potenciální energie........................

Více

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní.

Všechny galaxie vysílají určité množství elektromagnetického záření. Některé vyzařují velké množství záření a nazývají se aktivní. VESMÍR Model velkého třesku předpovídá, že vesmír vznikl explozí před asi 15 miliardami let. To, co dnes pozorujeme, bylo na začátku koncentrováno ve velmi malém objemu, naplněném hmotou o vysoké hustotě

Více

Mezipředmětové vztahy při výuce F na SŠ. Jiří Tesař

Mezipředmětové vztahy při výuce F na SŠ. Jiří Tesař Mezipředmětové vztahy při výuce F na SŠ Jiří Tesař Vymezení vztahů RVP - průřezová témata (viz přednáška č.1): napříč vzdělávacími oblastmi, umožňují propojení vzdělávacích obsahů oborů, přispívají ke

Více

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013

Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Tematický plán učiva z fyziky pro 6. ročník na školní rok 2012-2013 Měsíc: Září Učivo: Látka a těleso Co nás obklopuje Z čeho se tělesa skládají Skupenství látek Atomy a molekuly Opakování a shrnutí Dovede

Více

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

PRÁCE A ENERGIE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie PRÁCE A ENERGIE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Práce Pokud síla vyvolává pohyb Fyzikální veličina ( odvozená ) značka: W základní jednotka: Joule ( J ) Vztah pro výpočet práce: W = F s Práce

Více

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s

mechanická práce W Studentovo minimum GNB Mechanická práce a energie skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s 1 Mechanická práce mechanická práce W jednotka: [W] = J (joule) skalární veličina a) síla rovnoběžná s vektorem posunutí F s s dráha, kterou těleso urazilo 1 J = N m = kg m s -2 m = kg m 2 s -2 vyjádření

Více

Název DUM: Změny skupenství v příkladech

Název DUM: Změny skupenství v příkladech Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454 Zpracováno v rámci OP VK - EU peníze školám Jednička ve vzdělávání CZ.1.07/1.4.00/21.2759 Název DUM: Změny skupenství

Více

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření

RADIOAKTIVITA KAP. 13 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE. Typy radioaktivního záření KAP. 3 RADIOAKTIVITA A JADERNÉ REAKCE sklo barvené uranem RADIOAKTIVITA =SCHOPNOST NĚKTERÝCH ATOMOVÝCH JADER VYSÍLAT ZÁŘENÍ přírodní nuklidy STABILNÍ NKLIDY RADIONKLIDY = projevují se PŘIROZENO RADIOAKTIVITO

Více

Fyzika nižší gymnázium

Fyzika nižší gymnázium Fyzika nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika je součástí vzdělávacích oblastí Člověk a příroda a Člověk a svět práce. Vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Fyzika a z tematického

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Období: 3. období Počet hodin ročník: 33 66 66 66 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti Vzdělávací

Více

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková

Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková Vznik vesmíru (SINGULARITA) CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Zpracovala: RNDr. Libuše Bartková Teorie Kosmologie - věda zabývající se vznikem a vývojem vesmírem. Vznik vesmírů je vysvětlován v bájích každé starobylé

Více

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů

Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů Přírodní vědy moderně a interaktivně FYZIKA 5. ročník šestiletého a 3. ročník čtyřletého studia Laboratorní práce č. 1: Určení voltampérových charakteristik spotřebičů G Gymnázium Hranice Přírodní vědy

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY

MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY MATURITNÍ OKRUHY Z FYZIKY 1.a) Kinematika hmotného bodu Hmotný bod, poloha hmotného bodu, vztažná soustava. Trajektorie a dráha, hm. bodu, průměrná a okamžitá rychlost, okamžité zrychlení. Klasifikace

Více

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý

JADERNÁ ENERGIE. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012. Ročník: devátý Autor: Mgr. Stanislava Bubíková JADERNÁ ENERGIE Datum (období) tvorby: 25. 6. 2012 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemické reakce; chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se

Více

Atomová a jaderná fyzika

Atomová a jaderná fyzika Mgr. Jan Ptáčník Atomová a jaderná fyzika Fyzika - kvarta Gymnázium J. V. Jirsíka Atom - historie Starověk - Démokritos 19. století - první důkazy Konec 19. stol. - objev elektronu Vznik modelů atomu Thomsonův

Více

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny.

2. Jaké jsou druhy napětí? Vyberte libovolný počet možných odpovědí. Správná nemusí být žádná, ale také mohou být správné všechny. Psaní testu Pokyny k vypracování testu: Za nesprávné odpovědi se poměrově odečítají body. Pro splnění testu je možné využít možnosti neodpovědět maximálně u šesti o tázek. Doba trvání je 90 minut. Způsob

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KAPITOLA 2: PRVEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 222 5.9 Člověk a příroda 5.9.1 Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný předmět v 6. 9. ročníku. 6. ročník 1 hod. týdně, 7., 8. a 9. ročník 2 hod. týdně. Sportovní

Více

VÝKON ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE

VÝKON ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice VÝKON ELEKTRICKÉHO SPOTŘEBIČE Autor: PaedDr. Miroslava Křupalová III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Molekulová fyzika, termika 2. ročník, sexta 2 hodiny týdně Fyzikální učebna vybavená audiovizuální technikou, interaktivní tabule, fyzikální pomůcky

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: FYZIKA (FYZ) Obor vzdělání: 63-41 -M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 68 (2 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009 počínaje

Více

5.7. Člověk a příroda

5.7. Člověk a příroda 5.7. Člověk a příroda 5.7.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Žáci dostávají příležitost poznávat přírodu jako systém. Jsou vedeni k pochopení, že udržování přírodní rovnováhy mezi přírodními procesy

Více

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku

4. Akustika. 4.1 Úvod. 4.2 Rychlost zvuku 4. Akustika 4.1 Úvod Fyzikálními ději, které probíhají při vzniku, šíření či vnímání zvuku, se zabývá akustika. Lidské ucho je schopné vnímat zvuky o frekvenčním rozsahu 16 Hz až 16 khz. Mechanické vlnění

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Seminář z fyziky oktáva, 4. ročník 1/5 žák řeší úlohy na vztah pro okamžitou výchylku kmitavého pohybu, určí z rovnice periodu frekvenci, počáteční fázi kmitání vypočítá periodu a

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 19. 12. 2012 Pořadové číslo 09 1 RADIOAKTIVITA Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Pracovní list žáka (ZŠ)

Pracovní list žáka (ZŠ) Pracovní list žáka (ZŠ) Účinky elektrického proudu Jméno Třída.. Datum.. 1. Teoretický úvod Elektrický proud jako jev je tvořen uspořádaným pohybem volných částic s elektrickým nábojem. Elektrický proud

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a příroda Fyzika Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Fyzika je vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Fyzika pro

Více

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce:

2.POPIS MĚŘENÉHO PŘEDMĚTU Měřený předmětem jsou v tomto případě polovodičové diody, jejich údaje jsou uvedeny v tabulce: REDL 3.EB 8 1/14 1.ZADÁNÍ a) Změřte voltampérovou charakteristiku polovodičových diod pomocí voltmetru a ampérmetru v propustném i závěrném směru. b) Sestrojte grafy =f(). c) Graficko početní metodou určete

Více

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5.

A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. A:Měření tlaku v závislosti na nadmořské výšce B:Cejchování deformačního manometru závažovou pumpou C:Diferenciální manometry KET/MNV (5. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A08B0268P A:Měření

Více

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory

Ideální plyn. Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, Tepelné motory Struktura a vlastnosti plynů Ideální plyn Vlastnosti ideálního plynu: Ideální plyn Stavová rovnice Děje v ideálním plynu Práce plynu, Kruhový děj, epelné motory rozměry molekul jsou ve srovnání se střední

Více