FYZIKA ROČNÍK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FYZIKA 8.- 9. ROČNÍK"

Transkript

1 SBORNÍK FYZIKA ROČNÍK Mgr. Petra Trnčíková Vytvořeno v rámci Projektu Škola hrou - počítače ve výuce kroměřížských základních škol Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

2 Člověk a příroda FYZIKA 8.ročník Kompetence, které se během výuky mohou plnit: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává Kompetence k řešení problémů samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

3 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu Kompetence občanská chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy Kompetence pracovní používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla

4 MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ VLASTNOSTI KAPALIN A PLYNŮ cíl: na základě experimentů si osvojit vlastnosti kapalin a plynů Vlastnosti kapalin - dají se přelévat - mění tvar podle tvaru nádoby - nemění objem - snadno se dělí - téměř nestlačitelné - v GP Země zaujímá hladina volný vodorovný povrch tvar tekuté nestlačitelné vodorovná hladina

5 Vlastnosti plynů - dají se přelévat - mění tvar podle tvaru nádoby - mění objem (rozpínavost a stlačitelnost) - snadno se dělí stlačitelnost tekutost (TEKUTINY = společný název pro kapaliny a plyny z důvodu společných vlastností hlavně přelévání)

6 TLAK V KAPALINĚ cíl: a) na základě experimentu ukázat, že při stlačení kapaliny nebo plynu vzroste tlak ve všech místech stejně b) experimentálně dokázat, že tlak v kapalině s hloubkou roste c) umět vysvětlit jevy související s hydrostatickým tlakem, zejména funkci spojených nádob Tlak p je fyzikální veličina, která charakterizuje stav tekutiny v klidu. Tlak v tekutinách může být vyvolán: a) vnější silou prostřednictvím pevného tělesa, které je s tekutinou v přímém styku b) účinkem gravitační síly Země na kapalinu a) Působením vnější tlakové síly kolmo na povrch kapaliny v uzavřené nádobě vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak. tzv. PASCALŮV ZÁKON (neboli tlak v kapalině se šíří všemi směry rovnoměrně a stejně) Blaise Pascal

7 - využívá se zde vlastnosti kapaliny nestlačitelnost - tlak počítáme podle vztahu: p = F S F = tlaková síla S = plocha pístu Pascalův zákon je základem hydraulických zařízení, která využívají přenosu tlaku a tím i tlakové síly od jednoho pístu k druhému. Velikostí pístu se dá ovlivnit i velikost tlakové síly.

8 - lisy, brzdy, nůžky, zvedáky, Hlavní částí hydraulického zařízení jsou dvě válcové nádoby s různým průřezem u dna spojené trubicí. Oba válce i trubice jsou vyplněny kapalinou, která je uzavřena pohyblivými písty. princip: Širší píst bude působit tolikrát větší silou, kolikrát je obsah jeho průřezu větší než obsah průřezu menšího pístu.

9 b) V důsledku působení gravitační síly Země působí kapalina v nádobě v klidu tlakovou silou kolmo - na dno nádoby - na stěny nádoby - na plochy ponořené v kapalině Tato síla se nazývá HYDROSTATICKÁ značka F h jednotka N TLAKOVÁ SÍLA vztah pro výpočet F h = S. h.. g S = obsah plochy h = hloubka kapaliny = hustota kapaliny g = gravitační konstanta

10 Hydrostatická tlaková síla vyvolá v klidné kapalině HYDROSTATICKÝ TLAK. značka p h jednotka Pa vztah pro výpočet p h = h.. g h = hloubka kapaliny = hustota kapaliny Hydrostatický tlak v kapalině roste s hloubkou a hustotou kapaliny. g = gravitační konstanta důsledky v praxi: krk žirafy, infúze, potápěči, spojené nádoby

11 podstata spojených nádob: - jsou to nádoby, které jsou u dna spojeny trubicí. Jejich tvar může být jakýkoli. Nalijeme-li do těchto nádob kapalinu o stejné hustotě, pak se hladina ve všech nádobách ustálí ve stejné výšce. - např. konvice, vodojem, WC, sifon - umyvadlo, hadicová libela

12 ATMOSFÉRICKÝ TLAK cíl: pochopit příčinu existence atmosférického tlaku a jeho běžné projevy (důraz na předpověď počasí) Atmosféra = plynný obal Země - 21% kyslík, 78 % dusík, 1% ostatní plyny

13 Atmosférický tlak Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace = tlak vzduchu na zemský povrch - není v určitých místech pořád stejný, závisí na teplotě, bouřkách aj. - se stoupající nadmořskou výškou klesá - hodnota normálního atmosférického tlaku: p a = 1013 hpa (přesně Pa) - měření atm.tlaku (Torricelli)

14 barograf aneroid rtuťový tlakoměr

15 METEOROLOGIE Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace - zabývá se fyzikálními vlastnostmi atmosféry (zkoumá hlavně troposféru, ve které probíhají veškeré jevy, týkající se počasí) - zákl.meteorologické prvky: teplota vzduchu tlak vzduchu vlhkost vzduchu proudění vzduchu oblačnost srážky tlak vzduchu - na různých místech zemského povrchu není stejný - tlakové poměry popisuje tzv. synoptická mapa (obsahuje IZOBARY= myšlené čáry, spojující místa nad Zemí se stejným atmosférickým tlakem)

16 - rozdílný tlak nad zemským povrchem se vyrovnává pomocí proudění vzduchu (anemometr = přístroj na měření rychlosti větru) Tlaková výše - tlak vyšší než normál.atm.tlak - jasno, teplo

17 Tlaková níže - tlak nižší než normál.atm.tlak - velká oblačnost, ochlazení Fronta - hranice mezi teplým a studeným vzduchem - při přechodu teplé fronty prší slabě a dlouze - při přechodu studené fronty prší krátce a silně Oblaka = shluky kapek a ledových krystalků, které se hromadí v atmosféře některé typy oblak: cumulus cirrus stratus

18 TLAK PLYNU V UZAVŘENÉ NÁDOBĚ cíl: experimentálně vytvořit podtlak a přetlak vzduchu v nádobě Tlak plynu v uzavřené nádobě měříme manometrem kapalinový deformační Je-li tlak plynu v nádobě menší než atmosférický tlak p a podtlak Je-li tlak plynu v nádobě větší než atmosférický tlak p a přetlak

19 VZTLAKOVÁ SÍLA (v kapalinách a plynech) cíl: experimentálně ukázat působení vztlakové síly na těleso ponořené do kapaliny, umět rozhodnout, kdy těleso v kapalině stoupá, vznáší se nebo klesá dolů, pochopit praktické důsledky Archimédova zákona - působí na těleso ponořené do kapaliny nebo plynu svisle vzhůru (nadnáší ho) Vztlaková síla závisí na:

20 - objemu ponořené části tělesa (čím větší objem ponoření, tím větší vztlak) - hustotě kapaliny (čím větší hustota kapaliny, tím větší vztlak)! Nezáleží na hloubce a množství kapaliny! ARCHIMÉDŮV ZÁKON: - Archimedés (Heuréka)

21 Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno silou, která je rovna tíze kapaliny, kterou těleso vytlačí. F vz = V p.. g F vz...vztlaková síla V p...objem ponořené části tělesa k...hustota kapaliny (hustota vody =1000 kg/m 3 ) g...gravitační konstanta (g =10 N/kg) Hustota lidského těla kg/m3 Po nadechnutí 945 Průměr 985 Po vydechnutí 1 025

22 Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace CHOVÁNÍ STEJNORODÉHO TĚLESA V KAPALINĚ cíl: umět rozhodnout, kdy těleso v kapalině stoupá, vznáší se nebo klesá dolů 1. těleso plove ϱ t < ϱ k např. dřevěný špalek ve vodě

23 Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 2. těleso se v kapalině volně vznáší ϱ t = ϱ k např.ryby 3. těleso klesá ke dnu ϱ t > ϱ k např. kovové předměty ve vodě

24 ENERGIE cíl: naučit se na konkrétních příkladech určit, zda má těleso energii a jaký druh - charakterizuje STAV tělesa z hlediska možnosti konat práci - fyzikální veličina značka E jednotka J (joule) - platí tzv. Zákon zachování energie Energie se nemůže nikde ztratit, může jenom jeden její druh přecházet v jiný její druh. (např. cirkulárka: elektrická energie pohybová energie tepelná energie) Druhy energie:

25 1) pohybová (kinetická) jedoucí auto 2) polohová (potenciální) zvednuté činky 3) elektrická zdroj elektrického napětí 4) jaderná atomové jádro 5) chemická vazebná energie 6) tepelná pára v hrnci 7) sluneční Slunce (4, 5, 6 souhrnně nazýváme vnitřní energie) 1) pohybová energie - závisí na rychlosti a hmotnosti tělesa - vztah pro výpočet E K = 0,5 m v 2 2) polohová energie - závisí na hmotnosti tělesa a výšce tělesa nad Zemí - vztah pro výpočet E P = m g h

26 PRÁCE cíl: pochopit podstatu práce jako fyzikální veličiny, naučit se vypočítat velikost práce, prakticky předvést práci o velikosti 1J, umět převádět běžné jednotky práce - fyzikální veličina - značka W jednotka 1J (joule) James Prescott Joule Těleso koná práci, jestliže působí na jiné těleso silou a přemísťuje ho po určité dráze (je tím větší, čím větší je působící síla a dráha).

27 1J - práce, kterou vykoná síla 1N působením na dráze 1m (např. posunutí 100gramové čokolády o 1 metr). Výpočet mechanické práce W = F s W [J]... práce v joulech F [N]... síla v newtonech s [m]... dráha v metrech. př. Jakou práci vykoná jeřáb, jestliže zdvihne cihly do výšky 5 m silou 6 kn? s = 5 m F = 6 kn = N W =? [J] W = F s

28 W = Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace W= J = 30 kj Jeřáb vykoná práci 30 kj. Jednoduché stroje práci nezmenšují, ale usnadňují např. kladka, kladkostroj, páka, nakloněná rovina pevná kladka kladkostroj páka

29 nakloněná rovina

30 VÝKON cíl: pochopení závislosti tří veličin: práce, výkon, čas Výkon je práce vykonaná za čas. Výkon je veličina charakterizující jak rychle byla práce vykonána. značka P jednotka W(watt) dříve 1 kůň = 3/4kW James Watt

31 1W - výkon, kdy dojde k práci 1J za 1s (např. zvednutí 100gramové čokolády do výšky 1m za 1 s). Výpočet výkonu P = W : t P [W]...výkon ve wattech W [J]... mechanická práce v joulech t [s]... čas v sekundách př. Jaký výkon má jeřáb, jestliže zdvihne cihly do výšky 5 m silou 6 kn za 20 s? s = 5 m F = 6 kn = N

32 t = 20 s P=? [W] W = F s P = W : t P = : 20 P = W = 1,5 kw Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Jeřáb má výkon 1,5 kw. Vyjádření práce pomocí výkonu W = P t W [J]... práce v joulech P [W]... výkon ve wattech t [s]... čas v sekundách

33 TEPLO cíl: pochopit rozdíl mezi teplotou a teplem, naučit se rozlišit druhy tepelné výměny, pochopit význam měrné tepelné kapacity látky pro danou látku v praxi Teplo je druh energie, která přechází z jednoho tělesa na druhé pomocí tepelné výměny. tepelná výměna vedením - dotyk těles př. ruka na kamnech, lžička v čaji ap.

34 sáláním = zářením - na dálku - závisí na teplotě zdroje, vzdálenosti, barvě tělesa a úpravě povrchu př. Slunce, kamna, žárovka prouděním - teplejší látka stoupá vzhůru, studenější klesá, v kapalinách a plynech př. tvorba větru, ústřední topení

35 Teplo - fyzikální veličina značka Q jednotka 1 J (joule) měří se kalorimetrem Rozdělení látek z hlediska schopnosti vést teplo a) tepelné vodiče (kovy, ) b) tepelné nevodiče-izolanty (peří, srst, polystyrén, vakuum, ) Měrná tepelná kapacita = důležitá charakteristika látky z hlediska vodivosti tepla

36 - udává, jaké množství tepla je třeba dodat 1 kg látky, aby se její teplota zvýšila 1 C - fyzikální veličina značka c jednotka kj/kg. o C např. voda c=4,18kj/kg. C Výpočet množství tepla Q = m.c.(t-t o ) Q teplo [J] m hmotnost [kg] c měrná tepelná kapacita [kj/kg. o C] t konečná teplota [ C] t 0 počáteční teplota [ C]

37 př. Jaké teplo přijme voda o hmotnosti 5kg, když zvýší svou teplotu z 20 o C na 90 o C? m = 5 kg t = 90 o C t o = 20 o C c = 4,18 kj/kg. o C Q =? [kj] Q = m.c.(t-t o ) Q = 5.4,18.(90-20) Q = 1463kJ Voda přijme teplo 1463 kj.

38 ZMĚNY SKUPENSTVÍ cíl: naučit se popsat částicovou stavbu tří skupenství látek, v konkrétních situacích umět předpovědět, k jaké změně skupenství dojde (s využitím MFCh tabulek), zaměřit se na praktické aplikace ovlivňování rychlosti vypařování a teploty varu

39 Tání Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace - změna z pevné látky na kapalinu - teplota, při které se látka mění na kapalinu se označuje jako teplota tání (pro jednotlivé látky najdeme v tabulkách) Tuhnutí - změna z kapalné látky na pevnou - teplota tuhnutí má stejnou hodnotu jako teplota tání - např. voda taje i tuhne při 0 C (amorfní látky např.vosk - nemají konkrétní teplotu tání a tuhnutí, pozvolna měknou a tuhnou)

40 Vypařování a var Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace - změna z kapaliny na plynnou látku - kapalina se a) vypařuje ze svého povrchu při jakékoliv teplotě b) vaří v celém svém objemu při určité teplotě varu (MFCh tabulky) Teplota varu není stálá, závisí na tlaku (např. voda obvykle vaří při 100 C, ale vysoko v horách je nižší tlak vzduchu a voda vaří při teplotě menší než 100 C)

41 Kapalnění (kondenzace) - změna z plynné látky na kapalinu (např. vodní pára z úst zkondenzuje na studeném okně) Sublimace - změna z pevné látky přímo na plynnou látku (např. naftalen) Desublimace - změna z plynné látky přímo na pevnou látku (např. jinovatka)

42 Skupenské teplo Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace tání sníh, led vypařování voda do atmosf. sublimace mizející sníh kondenzace rosa, mlha, déšť tuhnutí led, kroupy desublimace jinovatka,námraza - fyzikální veličina, označuje teplo, které je nutné předat nebo odebrat látce, aby změnila své skupenství (např. vypařila se, roztála, ztuhla) - skupenské teplo se potřebuje k vypařování varu sublimaci tání uvolňuje se při kapalnění tuhnutí desublimaci

43 SPALOVACÍ MOTORY cíl: naučit se pojmenovat vstupující a vystupující energii a umět popsat změny energií při činnosti spalovacího motoru

44 ELEKTRICKÉ JEVY cíl: pomocí periodické tabulky ovládat zjednodušený model atomu konkrétního prvku, umět těleso nabít třením, experimentálně dokázat, zda jsou tělesa nabitá, zda se vzájemně přitahují nebo odpuzují - starověké Řecko, rozvoj 18.a 19.stol. - ELEKTRON = řecky jantar - stavba atomu:

45 atomové jádro obsahuje protony mají kladný elektrický náboj neutrony jsou elektricky neutrální atomový obal elektrony mají záporný elektrický náboj Zelektrování ( nabití ) tělesa 1. třením např.ebonitová tyč třená liščím ohonem

46 2. dotykem např.nabitá tyč a elektroskop Tělesa nabitá souhlasnými náboji se vzájemně odpuzují elektrickou silou. Tělesa s nesouhlasnými náboji se vzájemně přitahují elektrickou silou.

47 Elektrický náboj Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace - fyzikální veličina značka Q jednotka C (coulomb [kulomb] podle fyzika Coulomba) Nejmenší nedělitelný elektrický náboj se nazývá elementární elektrický náboj - označuje se e - jeho nositeli jsou proton... +e elektron e (neutrony jsou elektricky neutrální) (jde o velmi malou jednotku, která by nevyhovovala praxi, proto byl za jednotku elektrického náboje zvolen 1C ) 1 C = e

48 - atom elektricky neutrální počet protonů a elektronů je stejný - atom elektricky nabitý počty protonů a elektronů jsou různé a) kladně nabitý převažují protony b) záporně nabitý převažují elektrony Zjišťování a měření elektrického náboje ELEKTROSKOP přístroj pouze na zjištění elektrického náboje

49 ELEKTROMETR přístroj na měření velikosti elektrického náboje

50 ELEKTRICKÉ POLE cíl: umět experimentálně zjistit, zda je v určité oblasti elektrické pole - existuje kolem každého nabitého tělesa - nemůžeme ho přímo pozorovat a vnímat - ke znázornění elektrického pole navrhl anglický fyzik Faraday představu siločar = myšlené křivky, které vystupují z kladně nabitého a vstupují do záporně nabitého náboje (nebo tělesa)

51 Siločáry dvou opačných nábojů vedle sebe STEJNORODÉ ELEKTRICKÉ POLE - elektrické siločáry jsou rovnoběžné a stejně daleko od sebe

52 VODIVOST cíl: umět experimentálně ověřit, zda je látka elektrický vodič nebo nevodič Různé látky mají různou schopnost přenášet elektrický náboj - mají různou vodivost. Vodivost látek závisí především na počtu volných nábojů v jejich struktuře - mohou jimi být volné elektrony (v kovech) - kladné a záporné ionty (v kapalinách a plynech) Podle vodivosti rozdělujeme látky do tří skupin: vodiče, nevodiče, polovodiče VODIČE - obsahují dostatek volných nábojů

53 kovy (Ag, Cu, Al ) roztoky solí a kyselin lidské tělo za určitých okolností plyny NEVODIČE - neobsahují téměř žádné volné náboje. Nevodiče se také nazývají izolanty neboli dielektrika. sklo, porcelán, guma, některé plasty, suchý vzduch apod. POLOVODIČE - jejich vodivost leží mezi vodiči a nevodiči, počet volných nábojů v

54 jejich struktuře se může měnit např. změnou teploty nebo osvětlením. křemík- prvek na výrobu polovodičových součástek (diody, mikroprocesory )

55 ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ cíl: pochopit princip činnosti zdroje napětí, umět zvolit vhodný zdroj napětí pro daný spotřebič, změřit napětí mezi dvěma body obvodu, převádět jednotky napětí - fyzikální veličina - značka U - jednotka V (volt) - měřidlo voltmetr schématická značka paralelní zapojení k prvku definice: Je to práce sil elektrického pole při přemísťování el.nábojů ve vodiči. Zdroje el.napětí - galvanické články

56 - Luigi Galvani, Alessandro Volta - funkce galvanického článku spočívá v přeměně chemické energie na elektrickou energii - dělí se na primární a sekundární (akumulátory) a) primární články - poskytují drahou energii, jsou jen na jedno použití (po vybití = nebezpečný odpad). (tužková baterka, plochá baterka, ) Nejjednodušší galvanický článek se

57 skládá z elektrolytu a dvou elektrod. b)sekundární články - akumulátory, které se mohou opakovaně vybíjet a nabíjet

58 ELEKTRICKÝ PROUD cíl: pochopit podstatu elektrického proudu na základě částicové stavby látek, umět změřit el.proud v daném místě obvodu, převádět jednotky proudu - André Marie Ampér - fyzikální veličina - značka I jednotka A (ampér) měřidlo ampérmetr schématická značka zapojení do obvodu sériově

59 definice: Je to uspořádaný pohyb nabitých částic. - v kovech jsou nabité částice volné elektrony - v kapalinách a plynech jsou to ionty Velikost el.proudu je daná nábojem Q, který projde vodičem za čas t I = Q / t!!!aby vodičem procházel el.proud, musí být připojen ke zdroji napětí!!! El.proudy protékají i v lidském těle a jiných živých organismech. V lidském těle souvisí el.proudy s činností srdce a mozku.

60 EKG elektrokardiograf EEG elektroencefalograf EKG EEG

61 Směr el.proudu Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace dohoda od + pólu zdroje k - pólu zdroje skutečnost od - pólu zdroje k + pólu zdroje Rychlost šíření el.proudu (tj.vzájemných nárazů jednotlivých částic s nábojem) je m/s (= rychlost světla) (samotné částice urazí přitom jen několik mm/s)

62 VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V PLYNECH cíl: pochopit souvislost mezi bleskem a jevem vedení elektrického proudu v plynech Plyny - za normálních podmínek nevodivé = izolanty - aby mohl plynem procházet elektrický proud, musí v něm vzniknout dostatečný počet elektricky nabitých částic - iontů - děj, při kterém se vytvářejí ionty, nazývá- me ionizace (např.zahřátím, radioaktiv- ním zářením nebo působením silného el.pole např.při bouřce, v zářivkách ) - elektrický proud v plynu = VÝBOJ V PLYNU

63 BLESK Blesk je obrovský elektrický výboj - typy blesků: jiskrový, kulový a) jiskrový - délka dráhy blesku je kolem 2-3 km - trvání 0,001 s - teplota C i víc - je způsoben nevyvážeností elektrického náboje mezi dvěma mraky nebo mezi mrakem a povrchem Země - hrom je zvukový efekt, provázející blesk, vzniká prudkým zahřátím a rozpínáním vzduchu - ochrana - bleskosvody - kovové tyče s hrotem, postavené na nejvyšších místech budov a vodivě spojené se Zemí - vynálezci bleskosvodu jsou

64 Prokop Diviš a Benjamin Franklin b)kulový - vzniká při každé bouřce v místech zlomu jiskrového blesku - tvar : koule(prům.15-30cm), elipsoid, toroid - teplota: na povrchu 100 C uvnitř C - barva: bílá, žlutá, namodralá - svítí jako 100W žárovka - pohyb: tichý, šumí, praská, kopíruje povrch

65 Země, obchází vodivé předměty - životnost: asi 10s - 1min, pak vybuchne nebo tiše vyhasne

66 ELEKTRICKÝ ODPOR cíl: pochopit podstatu elektrického odporu, umět porovnat odpor kovových drátů lišících se délkou, průřezem a materiálem, umět zapojit spotřebiče sériově a paralelně, umět určit jejich výsledný odpor - fyzikální veličina - značka R - jednotka Ω (ohm) - měřidlo ohmmetr George Simon Ohm - definice: Je to schopnost elektrických vodičů vést elektrický proud. - elektrický odpor závisí na materiálu tvaru (délka, průřez) teplotě vodiče

67 Elektrický odpor vodiče je přímo úměrný jeho délce. Elektrický odpor vodiče je nepřímo úměrný obsahu příčného řezu drátu. Elektrický odpor vodiče závisí na materiálu vodiče. Elektrický odpor kovů se zvětšuje se stoupající teplotou. Rezistor je elektrotechnická součástka elektrotechnická značka rezistoru:

68 Spojení za sebou sériově R = R 1 + R 2 U = U 1 + U 2 I = konstantní Sériově se zapojují do elektrických obvodů např.žárovky na vánočním stromku. spojení vedle sebe paralelně I = I 1 + I 2 U = konstantní Paralelně jsou spojeny elektrické spotřebiče v domácnosti. Každý spotřebič má vlastní větev, proto pracuje nezávisle na ostatních spotřebičích.

69 Shrnutí: Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Paralelní zapojení Sériové zapojení Proud I = I 1 + I 2 I = I 1 = I 2 Napětí U = U 1 = U 2 U = U 1 + U 2 Odpor R = R 1 + R 2 REOSTAT = nastavitelný rezistor schématická značka reostatu - reostat se používá 1. na změnu proudu v obvodě 2. jako dělič napětí tzv.potenciometr (v praxi - na regulaci hlasitosti, basů a výšek, vypínače na regulování intenzity světla)

70 OHMŮV ZÁKON (pro část kovového vodiče) cíl: naučit se předpovědět změnu proudu v obvodu v závislosti na změně další veličiny, umět vypočítat jednu z veličin, jsou-li známy zbývající dvě, umět používat reostat k regulaci proudu v obvodu Elektrický proud v kovech můžeme popsat několika vztahy, které slouží k výpočtu proudu, napětí, odporu, výkonu a energie. Ohmův zákon - vztah mezi elektrickým proudem, napětím zdroje a odporem spotřebiče - je jedním z nejdůležitějších zákonů elektrotechniky - objevil ho německý fyzik Georg Simon Ohm Elektrický proud procházející obvodem je tím větší, čím větší je napětí a čím menší je odpor.

71 Fyzikální veličina proud má značku I a jednotku A (ampér). Fyzikální veličina napětí má značku U a jednotku V (volt). Fyzikální veličina odpor má značku R a jednotku (ohm). Ohmův zákon můžeme psát třemi způsoby: I = U / R nebo U = R. I nebo R = U / I

72 ELEKTRICKÁ PRÁCE, ENERGIE, VÝKON cíl: pochopit souvislost mezi elektrickou prací, energií a výkonem, orientovat se v příslušných matematických vztazích, umět porovnat velikost příkonu u běžných el.spotřebičů, vypočítat cenu el.energie spotřebované při činnosti el.spotřebiče Při průchodu elektrického proudu vodičem konají síly elektrického pole práci. Tato práce se nazývá elektrická práce. Prochází-li vodičem, mezi jehož konci je napětí U, proud I po dobu t, vykoná elektrické pole práci: W = U.I.t příklad: Mezi svorkami elektrického spotřebiče je napětí 28 V. Spotřebičem prochází elektrický proud 200mA po dobu 60 s. Jakou elektrickou práci vykonají síly elektrického pole ve spotřebiči? U = 28 V

73 t = 60 s I = 0,200 A W =? [J] W = U.I.t W= ,200 W = 336 J Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Síly elektrického pole vykonají ve spotřebiči práci 336 J. Elektrická energie - protože elektrické pole koná práci, přisuzuje me mu energii, kterou nazýváme elektrická energie - pochází ze zdroje elektrického napětí

74 Výkon elektrického proudu Elektrický výkon je elektrická práce W vykonaná za dobu t elektrickým proudem I ve vodiči P = W / t = U. I S použitím Ohmova zákona můžeme výkon proudu vypočítat také ze vzorců: P = R.I 2 nebo P = U 2 / R Příkon spotřebiče P o - práce dodaná zdrojem za jednotku času Výkon spotřebiče - práce vykonaná tímto spotřebičem za jednotku času

75 Účinnost elektrického zařízení (éta) se vypočítá jako podíl výkonu a příkonu: P - výkon (jednotka W) P o - příkon (jednotka W) - účinnost (bezrozměrné číslo - nemá jednotku, často se vyjadřuje v procentech, např. účinnost 0,6 = 60%) Elektroměr měří spotřebovanou elektrickou energii (v kilowatthodinách) 1 kwh = J

76 Člověk a příroda FYZIKA 9.ročník Kompetence, které se během výuky mohou plnit: Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na přírodní jevy samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává Kompetence k řešení problémů samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy ověřuje prakticky správnost řešení problémů Kompetence komunikativní formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

77 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem Kompetence sociální a personální účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu Kompetence občanská chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy Kompetence pracovní používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla

78 ELEKTROMAGNETICKÉ JEVY MAGNETISMUS cíl: naučit se na konkrétních příkladech jevů ukázat magnetické vlastnosti látek, pochopit princip magnetizace, princip vzájemného silového působení mezi magnety = schopnost tělesa přitahovat předměty z feromagnetických materiálů (např. ocel, železo, nikl, kobalt) - rozdělení magnetů a) přírodní = nerost magnetovec

79 b) umělé = ferity (tvar tyče, válce, podkovy, koule) - části magnetu 2 póly a mezi nimi netečné pásmo

80 - okolo magnetu působí MAGNETICKÁ SÍLA v tzv. MAGNETICKÉM POLI (důkaz: železné piliny, které se položí do tvaru oblouků = magnetické indukční čáry) Vzájemné silové působení magnetů souhlasné póly se odpuzují nesouhlasné póly se přitahují

81 Magnetické pole (MP) Země - magnetické póly nejsou totožné se zeměpisnými póly - magnetické póly se na zeměkouli stěhují - využití MP Země kompasy, buzoly V současné do ne ní nikdo schopen říci, jak dlouho

82 Magnetizace = přeměna tělesa z feromagnetické látky na magnet a) dočasně tzv. magneticky měkká ocel b) trvale tzv. magneticky tvrdá ocel (využití: diskety, disky, platební karty, magnetická rezonance)

83 ELEKTROMAGNETISMUS cíl: umět prakticky předvést vznik indukovaného proudu, naučit se rozlišovat zdroje napětí na střídavé a stejnosměrné, pochopit princip činnosti transformátoru, pochopit vzájemné vztahy mezi veličinami popisující střídavý proud, pochopit pozitivní a negativní vliv střídavého elektrického proudu na člověka, naučit se základní pravidla bezpečnosti při práci s elektrospotřebiči - dánský fyzik Oersted: MP existuje nejen okolo magnetů, ale taky okolo vodičů s elektrickým proudem (ukázal na souvislost mezi elektřinou a magnetismem, neboť EP vyvolalo vznik MP)

84 - výborné výsledky vykazoval vodič smotaný do několika závitů = cívka - teče-li cívkou proud, vzniká kolem MP, jehož velikost závisí na počtu závitů cívky a na procházejícím proudu

85 Elektromagnet = cívka s jádrem z magneticky měkké oceli (toto jádro se při průchodu el.proudu stává magnetem - využití: kovošroty) - anglický fyzik Faraday: platí to i naopak? - vyvolá MP vznik EP? Faraday objevil princip ELEKTROMAGNETICKÉ INDUKCE: = jev, kdy při změně MP v okolí cívky vzniká v obvodu cívky proud

86 K elektromagnetické indukci může dojít různým způsobem: pohybem permanentního magnetu nebo elektromagnetu v blízkosti cívky pohybem cívky v blízkosti permanentního magnetu nebo elektromagnetu změnou proudu v primární cívce - do primární cívky přivádíme proud ze zdroje, sekundární cívka je nasunuta na společném jádře s primární. Změna velikosti proudu v primární cívce vyvolá indukci napětí na sekundární cívce. Jde o základní princip transformátoru.

87

88 STŘÍDAVÝ PROUD - výroba založena na jevu elektromagnetické indukce (vzájemný pohyb cívky a magnetu) Otáčením závitu v magnetickém poli vzniká v obvodu STŘÍDAVÝ PROUD. - doba jedné otočky se nazývá perioda, má značku T a jednotku s (sekunda) - počet period za sekundu se nazývá frekvence (kmitočet), má značku f a jednotku Hz (hertz) - frekvence střídavého proudu v naší energetické síti je Hz - mezi periodou a frekvencí platí jednodu-

89 ché vztahy T = 1 / f a f = 1 / T - průběh střídavého proudu se pravidelně (periodicky) opakuje - grafickým znázorněním závislosti střídavého proudu na čase je křivka sinusoida schéma rozvodné energetické sítě:

90 Zásuvka (síťová) - v domácnosti Do zásuvky jsou přivedeny tři vodiče: fázový vodič - mezi ním a zemí je napětí 230 V. V zásuvce musí být vždy vlevo a zapojen musí být vodičem s černou izolací.!!!v případě dotyku= zasažení elektrickým proudem! Elektrikáři ho hovorově nazývají "fáze". nulový vodič - mezi ním a fázovým vodičem je napětí 230 V, proti zemi 0 V. V zásuvce musí být vždy vpravo a zapojen musí být vodičem s modrou izolací. Spolu s fázovým vodičem tvoří dva póly, na které se připojují spotřebiče. Elektrikáři ho hovorově nazývají "nulák".

91 ochranný vodič mezi ním a fázovým vodičem je napětí 230 V, proti zemi 0 V. V zásuvce je připojen na kolík a zapojen musí být vodičem se žlutozelenou izolací. Je určen k tomu, aby se na něj připojil kryt kovových spotřebičů. V případě, že by se totiž na tento kryt dostalo (např. poruchou spotřebiče) elektrické napětí, zajistí, aby bylo svedeno do země.!!! I přesto, že spotřebič bez něj bude fungovat, je velice důležitý, protože ochrání v případě poruchy spotřebiče od zásahu elektrickým proudem! Spotřebiče s kovovým krytem nesmí být bez ochranného vodiče provozovány! Správné zapojení zásuvky je na obrázcích:

92 jističe = ochranný prvek v rozvodné síti

93 POLOVODIČE cíl: na základě pochopení vnitřní struktury prvků pochopit vznik jednotlivých typů polovodičů, umět se orientovat v periodické tabulce prvků, pochopit fyzikální děj v P-N přechodu, vytvoření představy o činnosti polovodičových součástek v praxi - vedou elektrický proud jen za určitých podmínek (změna osvětlení, teploty, přidání příměsí) - rozdělení: 1.vlastní (čisté) 2.nevlastní (příměsové) 1.vlastní polovodiče - Ge, Si, Se, Te, Bi 2.nevlastní polovodič typu N polovodič typu P

94 - v nevlastních polovodičích zprostředkuje elektrický proud jen jeden typ volných částic s nábojem (elektrony nebo díry) Diodový jev - nastává při přechodu 2 typů polovodičů - v místě rozhraní vzniká přechod PN, který se vyznačuje usměrňovací vlastností = propouští elektrický proud jen jedním směrem bez zdroje napětí:

95 propustný směr: závěrný směr: Polovodičová dioda - schématická značka: - prvek s jedním přechodem PN - nejjednodušší polovodičová součástka - polovodič P je připojen k elektrodě

96 nazývané anoda, polovodič N je připojen ke katodě - slouží k usměrnění střídavého proudu a umožňuje tak napájení stejnosměrných spotřebičů ze střídavé sítě LED dioda fotodioda baterie slunečních článků

97 využití: je součástí zařízení, která převádí osvětlení na elektrické napětí Tranzistor - schématická značka - je tvořen 2 přechody PN - slouží k zesilování proudu Integrovaný obvod velké množství polovodičových součástek na malé ploše

98 Termistor Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace - sch.značka - použití: teplotní čidla, teploměry

99 AKUSTIKA cíl: umět porovnat šíření a vnímání světla a zvuku v různých prostředích, experimentálně dokázat chvění částic tělesa jako zdroje zvuku, naučit se pochopit vzájemný vztah mezi veličinami popisující zvuk, pochopit negativní vliv zvuku nadměrné intenzity na člověka = nauka o zvuku - zvuk - rozruch vycházející z chvějícího se tělesa a šířící se prostředím (chvění vzniká při kmitání částic tělesa a šíří se VLNĚNÍM pomocí vln) - chvění pravidelné - vznik tónu - chvění nepravidelné vznik hluku

100 podmínky slyšení zvuku = zdroj + prostředí + zdravé ucho zdroj zvuku - chvějící se těleso, které rozkmitá částice okolního prostředí př.: hlasivky, struny, blány, vzduch v trubici, křídla a nohy hmyzu, ladička, šíření zvuku - pouze hmotným prostředím!!!ne ve vakuu!!! a) vodiče zvuku - ocel, voda, vzduch b) zvukový izolant - vakuum

101 rychlost zvuku - ve vzduchu 340 m/s tzv. 1 MACH ve vodě 1460 m/s v oceli m/s ucho - kmitající část = bubínek

102 - slyšíme zvuky v rozmezí frekvence 16 Hz Hz (frekvence lidské řeči je okolo 1000 Hz) - je-li frekvence nižší než 16 Hz...tzv.infrazvuk - je-li frekvence vyšší než 16kHz tzv.ultrazvuk Vyšetření pomocí ultrazvuku:

103 Dorozumívání kosatek infrazvukem: využití ultrazvuku využití infrazvuku charakteristiky zvuku 1) frekvence = kmitočet - jednotka Hz (hertz) 2) hlasitost = intenzita - jednotka B (bell) v praxi 1 decibel db = 0,1B

104 Odraz zvuku - nastává při nárazu zvuku na překážku ozvěna - pokud je překážka vzdálena víc jak 17m Dozvuk - prodloužení původního zvuku

105 JADERNÁ FYZIKA - zkoumá stavbu a vlastnosti atomového jádra STAVBA ATOMU cíl: na základě znalostí z chemie ovládat stavbu atomu prvku, zejména atomového jádra

106 Základní složení atomu Elektronový obal elektron J. J. Thomson, 1897 Atomové jádro proton E. Rutherford, 1913 neutron J. Chadwick, 1932 nukleony společný název pro protony a neutrony

107 RADIOAKTIVITA (RA) cíl: pochopení radioaktivity jako průvodního jevu přeměny atomových jader, naučit se rozlišit negativní a pozitivní vliv radioaktivity na člověka = schopnost některých (nestabilních) atomových jader přeměňovat se ve stabilní atomová jádra a vyzařovat přitom neviditelné pronikavé záření - přirozená r probíhá samovolně (M.C.Sklodowská+Becquerel)

108 - umělá - r probíhá v laboratoři (Irena Sklodowská) Marie Curie Sklodowská - Polka žijící ve Francii - 2 Nobelovy ceny 1903 za fyziku objev přirozené RA 1911 za chemii objev 2 prvků Polonium - Po Radium - Ra - výzkum jáchymovského smolince = uranová ruda)

109 Pierre Curie původní laboratoř M.a P.Curieových Jáchymovský smolinec uran - v čisté formě se nevyskytuje - známý už ve starověkém Řecku - rozpuštěn v říční i mořské vodě - k nám dovoz z Ruska - štěpný uran je 3milionkrát výhřevnější než uhlí

110 Radioaktivita z přírody Měření RA přístroje dozimetry

111 - typy RA záření a) alfa - - ochrana kůží, listem papíru - zdroj např. plyn radon v podloží, stavebních hmotách, jídlo b) beta - - ochrana tenkým Al plechem - zdroj např. lékařské přístroje c) gama - - ochrana vrstva betonu, těžké kovy (Pb) - zdroj např. jaderný reaktor d) neutronové - ochrana silnou vrstvou vody, betonu, bóru - zdroj např. jaderný reaktor, atomová bomba

112 Využití RA ve zdravotnictví - radiofarmaka: při léčení zhoubných nádorů štítné žlázy se zářič dostane přímo do ložiska nádoru, jeho účinek se omezuje prakticky jen na ozařovaný nádor - radioterapie: zhoubné nádory se ozařují zdroji, umístěnými mimo tělo pacienta - radiochirurgie: k operacím, například mozku, se využívá pronikavé záření - Leksellův gama nůž počítačový tomograf Leksellův gama nůž

113 - balneologie: používání radioaktivních koupelí má dlouhou tradici, např. v lázních Jáchymov - hl. nemoci pohybového ústrojí Využití RA v průmyslu, zemědělství, archeologii

114 ŠTĚPNÁ REAKCE cíl: pochopení principu štěpné reakce, rozlišení řízené a neřízené štěpné reakce - souvisí s atomovým jádrem - uvolňuje se při ní obrovské množství energie podle Einsteinovy rovnice E = m.c 2 - poprvé provedena v r.1939 v Německu (Hahn, Strassmann, Meitnerová) - schéma:

115 - typy - a) řízená (v elektrárnách) b) neřízená (při jaderné havárii, v jader. zbraních)

116 JADERNÁ ELEKTRÁRNA cíl: pochopit princip činnosti JE, rozlišit typ JE Černobyl a Temelín, Dukovany, orientovat se v různých možnostech uložení jaderného odpadu, resp.vlivu na zdraví člověka primární o. sekundární o. chladicí o. schéma reaktoru: Enrico Fermi

117 princip činnosti JE : štěpná reakce uvolnění energie voda pára turbína generátor transformátor rozvodná energetická síť

118 Jaderný odpad = vyhořelé palivové články let v bazénu vedle reaktoru - pak 40 let v kontejnerech v suchém meziskladu na území JE - trvalé úložiště (podzemí)

119 Černobyl ( ) - destrukce jednoho ze čtyř reaktorů - zanedbání bezpečnostních pravidel (odstavení havarijních tyčí a snaha o max.výkon) - po havárii vytvořen tzv.sarkofág (120 tun nevyhořelého paliva)

120 JADERNÉ ZBRANĚ cíl: získat základní přehled o jednotlivých typech atomových zbraní Robert Jacob Oppenheimer = otec atomové bomby - konstruktér Albert Einstein = teorie k výrobě bomby - tajný vojenský projekt Manhattan - poušť Nevada, středisko Los Alamos v Novém Mexiku

121 Národní laboratoř Los Alamos, Nové Mexiko, USA - bomby Little boy a Fat man použity v Japonsku (2.sv.válka) Hirošima Nagasaki

122 VESMÍR VZNIK VESMÍRU cíl: pochopení podstaty Velkého třesku a dalšího vývoje vesmíru, naučit se popsat objekty ve vzdáleném vesmíru mimo Sluneční soustavu (zejm. galaxie, hvězdy, černé díry), pochopit princip termojaderné fúze, ovládat jednotky délky pro rozměry vesmíru, seznámení se s problematikou UFO, činnosti NASA a ESA - asi před 13,7 mld let došlo k explozi hmoty, prostoru a času tzv.velký třesk (Big Bang) - teorie poprvé uveřejněna v r.1948 (vědci USA v čele s Gamovem - Rus) - nejdříve vznikly elementární částice - p,n,e pak prvky H,He,,sloučeniny,.

123 - rozpínání vesmíru (potvrdil astronom Hubble svým zákonem o vzdalování se galaxií) - smršťování vesmíru (Velký křach) - v r.1951 přijala teorii Velkého třesku katolická církev

124 Jednotky používané pro vzdálenosti ve vesmíru: AU (astronomická jednotka) =1,5.108 km (vzdálenost Z-S) ly (světelný rok) = 63,3 tisíc AU (vzdálenost, kterou urazí světlo za 1 pozemský rok) pc (parsek) = 3,26 ly

125 GALAXIE = obrovský systém hvězd, mezihvězdného prachu a plynu - vše je vázáno vzájemnou gravitací - hrubý odhad: v pozorovatelném vesmíru existuje okolo 120 mld galaxií - tvar: nejčastěji spirála (zboku disk) - názvy: naše = Galaxie (obsahuje pás

126 Mléčné dráhy) Slunce je jedna z 200 miliard hvězd v této spirální galaxii

127 Velké a Malé mračno Magellanovo galaxie Andromedy

128 NGC 3953 vzdálená 55 milionů světelných let s průměrem světelných let

129 HVĚZDY - září vlastním světlem! - materiál - plyn H, He (plazma) - teplota - povrch: C střed : 13 mil. C - světlo a teplo hvězdy pochází z termojaderné fúze (opak štěpné reakce, spojování atomových jader H a He)

130 - fáze života hvězdy (typu našeho Slunce) Celý vývoj hvězdy trvá minimálně miliony a maximálně stovky miliard let. Nejsme tedy prakticky schopni zkoumat vývojové změny na jedné hvězdě. 1. zrod z mlhovin (mračno prachu, H) 2. shlukování částí mlhovin do útvarů, rotace, vznik mladé protohvězdy

131 3. obři (rudí a červení) naše Slunce = rudý obr je staré 5-6 mld let (celkem 10mld let) 4. umírání hvězdy = výbuch dále pak možnosti: bílý trpaslík černá díra neutr.hvězda (konec našeho Slunce)

132 VÝZKUM VESMÍRU NASA (National Aeronautics and Space Administration, Národní úřad pro letectví a kosmonautiku) je americká vládní agentura zodpovědná za americký kosmický program a všeobecný výzkum v oblasti letectví. Evropská kosmická agentura (ESA, European Space Agency) je mezivládní organizace pro využití vesmíru, která má v současnosti 18 členských států. Sídlo jejího ředitelství je v Paříži. Kosmodrom ESA je v jihoamerické Francouzské Guyaně.

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk,

TEMATICKÝ PLÁN. Literatura: FYZIKA pro 6. ročník ZŠ PROMETHEUS, doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaeDr. Jiří Bohuněk, TEMATICKÝ PLÁN Předmět: FYZIKA Týdenní dotace: 2h/týden Vyučující: Mgr. Jan Souček Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Literatura: FYZIKA pro 6. ročník

Více

Elektřina a magnetizmus závěrečný test

Elektřina a magnetizmus závěrečný test DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-20 Téma: závěrečný test Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: TEST - A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník TEST Elektřina a magnetizmus závěrečný

Více

Předmět: FYZIKA Ročník: 6.

Předmět: FYZIKA Ročník: 6. Ročník: 6. Látky a tělesa - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí - na konkrétním příkladu rozezná těleso a látku, určí skupenství

Více

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník:

ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY. Témata 7. ročník: Opakování bude obsahovat následující body: ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ z FYZIKY Každý žák si vybere jedno téma (okruh) Vysvětlení daného tématu na každou kapitolu procvičování (v podobě doplňování, výpočtů a otázek

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom

Fyzika pro 6.ročník. mezipředmětové vztahy. výstupy okruh učivo dílčí kompetence. poznámky. Ch8 - atom Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el.

Fyzika pro 6.ročník. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly. Elektrické vlastnosti látek, el. Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo dílčí kompetence Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole, model atomu Magnetické vlastnosti látek, magnetické

Více

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly

Fyzika pro 6.ročník. výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky. Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Látky a tělesa, elektrický obvod Fyzika pro 6.ročník výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy poznámky Stavba látek-vlastnosti, gravitace, částice, atomy a molekuly Elektrické vlastnosti látek, el.pole,

Více

5.6. Člověk a jeho svět

5.6. Člověk a jeho svět 5.6. Člověk a jeho svět 5.6.1. Fyzika ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 Charakteristika vyučujícího předmětu FYZIKA I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Fyzika vychází z obsahu vzdělávacího

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná fyzika Top-Hit Atomy a molekuly Atom Brownův pohyb Difúze Elektron Elementární náboj Jádro atomu Kladný iont Model atomu Molekula Neutron Nukleonové číslo Pevná látka Plyn Proton Protonové číslo

Více

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah

Tématický celek - téma. Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah 6. ročník květen Stavba látek Stavba látek Elektrické vlastnosti látek Magnetické vlastnosti látek Laboratorní úloha: Určení hmotnosti tělesa podle rovnoramenných vah Magnetické vlastnosti látek Měření

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v odborné učebně pro fyziku a chemii, v odborné učebně s interaktivní tabulí či v multimediální učebně.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v odborné učebně pro fyziku a chemii, v odborné učebně s interaktivní tabulí či v multimediální učebně. 7.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 7.6.1 Fyzika (F) Charakteristika předmětu 2. stupně Předmět fyzika je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. a 8. ročníku 1 hodinu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 9. ročník M.Macháček : Fyzika 8/1 (Prometheus ), M.Macháček : Fyzika 8/2 (Prometheus ) J.Bohuněk : Pracovní sešit k učebnici fyziky 8

Více

Opakování učiva 7. ročníku. Práce vykonaná při zvedání tělesa jednoduchými stroji (kladka, páka, nakloněná rovina a kol na hřídeli)

Opakování učiva 7. ročníku. Práce vykonaná při zvedání tělesa jednoduchými stroji (kladka, páka, nakloněná rovina a kol na hřídeli) A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 8. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,

Více

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie

TEPELNÉ JEVY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie TEPELNÉ JEVY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Tercie Vnitřní energie tělesa Každé těleso se skládá z látek. Látky se skládají z částic. neustálý neuspořádaný pohyb kinetická energie vzájemné působení

Více

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah

Fyzika 7. ročník Vzdělávací obsah Fyzika 7. ročník Druhy látek a jejich vlastnosti Pohyb a síla Skupenství látek Vlastnosti pevných látek Vlastnosti kapalin Vlastnosti plynů Tlak v kapalinách a plynech Hydrostatický a atmosférický tlak

Více

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program

Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program Číslo materiálu Předmět ročník Téma hodiny Ověřený materiál Program 1 VY_32_INOVACE_01_13 fyzika 6. Elektrické vlastnosti těles Výklad učiva PowerPoint 6 4 2 VY_32_INOVACE_01_14 fyzika 6. Atom Výklad učiva

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Pohybová a polohová energie Přeměna polohové a pohybové energie Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Fyzikální vzdělávání. 1. ročník. Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Fyzikální vzdělávání 1. ročník Učební obor: Kuchař číšník Kadeřník 1 Elektřina a magnetismus - elektrický náboj tělesa, elektrická síla, elektrické pole, kapacita vodiče - elektrický proud v látkách, zákony

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA 8. JOSKA Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede hlavní jednotky práce a výkonu, jejich díly a násobky

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule a i-učebnice Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO

Fyzika, maturitní okruhy (profilová část), školní rok 2014/2015 Gymnázium INTEGRA BRNO 1. Jednotky a veličiny soustava SI odvozené jednotky násobky a díly jednotek skalární a vektorové fyzikální veličiny rozměrová analýza 2. Kinematika hmotného bodu základní pojmy kinematiky hmotného bodu

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Kompetence sociální a personální Člověk a měření síly 5. technika 1. LÁTKY A TĚLESA Žák umí měřit některé fyz. veličiny, Měření veličin Neživá měření hmotnosti,objemu, 4. zná některé jevy o pohybu částic,

Více

Polohová a pohybová energie

Polohová a pohybová energie - určí, kdy těleso ve fyzikálním významu koná práci - s porozuměním používá vztah mezi vykonanou prací, dráhou a působící silou při řešení úloh - využívá s porozuměním vztah mezi výkonem, vykonanou prací

Více

Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky

Opakování učiva 8. ročníku. Elektrodynamika. Působení magnetického pole na vodič, vzájemné působení vodičů. Magnetické pole cívky A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 9. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,

Více

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek

Fyzika 6. ročník. Poznámky. Stavba látek Vlastnosti látek Částicová stavba látek Fyzika 6. ročník Očekávaný výstup Školní výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule

Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika v učebně fyziky, interaktivní tabule Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Práce a energie, tepelné jevy, elektrický proud, zvukové jevy Tercie 1+1 hodina týdně Pomůcky, které poskytuje sbírka fyziky, a audiovizuální technika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus)

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Fyzika 3. období 7. ročník M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 6/1, 6/2 (Prometheus) M.Macháček : Fyzika pro ZŠ a VG 7 (Prometheus) Očekávané výstupy předmětu

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 6. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 6. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo LÁTKY A TĚLESA F9101 F9102 změří vhodně zvolenými měřidly některé

Více

VY_32_INOVACE_246. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

VY_32_INOVACE_246. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky VY_32_INOVACE_246 Škola Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová Datum: 1.9.2012 Ročník: 9. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky Téma: Souhrnné opakování učiva

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Ročník: 9. Učebnice: R. Kolářová, J. Bohuněk - Fyzika pro 8. ročník základní školy, Prometheus, Praha, 2004 R. Kolářová, J. Bohuněk, M. Svoboda,

Více

Vzdělávací obor fyzika

Vzdělávací obor fyzika Platnost od 1. 9. 2016 Hlavní kompetence Učivo 6.ročník Kompetence sociální a personální 1. LÁTKY A Žák umí měřit některé fyzikální veličiny Měření veličin Člověk a měření síly 5. TĚLESA (F-9-1-01) délka,

Více

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles

Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles 6.ročník Výstupy Žák : rozliší na příkladech těleso a látku a dovede uvést příklady látek a těles určí, zda je daná látka plynná, kapalná či pevná, a popíše rozdíl ve vlastnostech správně používá pojem

Více

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.

Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19. Vhodné zařazení: Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8. Název: II.FYZIKÁLNÍ TESTY SOUHRNNÉ OPAKOVÁNÍ VY_52_INOVACE_F2.19 Autor: Vhodné zařazení: Ročník: Petr Pátek Fyzika osmý- druhé pololetí Časová náročnost: 45 minut Ověřeno: 5.6.2012. 8.A Metodické poznámky:

Více

4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika

4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika 4.5 VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA 4.5.1 Fyzika 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace 2 2 2 1 Realizuje obsah vzdělávacích oborů RVP ZV. Při vyučování mají žáci získat základní přehled o zákonitostech fyzikálních

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

Předmět: Fyzika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Fyzika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Fyzika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Objasní (kvalitativně) pomocí poznatků o gravitačních silách pohyb planet kolem Slunce a měsíců

Více

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení...

34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon _Tlak - příklady _Hydraulické stroje _PL: Hydraulické stroje - řešení... 34_Mechanické vlastnosti kapalin... 2 Pascalův zákon... 2 35_Tlak - příklady... 2 36_Hydraulické stroje... 3 37_PL: Hydraulické stroje - řešení... 4 38_Účinky gravitační síly Země na kapalinu... 6 Hydrostatická

Více

Úvodní hodina. Co nás obklopuje? 1 Z čeho se tělesa skládají? 1. Skupenství látek 1. Atomy a molekuly - animace 6. Vlastnosti atomů a molekul 1

Úvodní hodina. Co nás obklopuje? 1 Z čeho se tělesa skládají? 1. Skupenství látek 1. Atomy a molekuly - animace 6. Vlastnosti atomů a molekul 1 Úvodní a Úvodní a září Exkurze Exkurze září - červen - uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí Tělesa a látky Co nás obklopuje? Z čeho

Více

Maturitní témata fyzika

Maturitní témata fyzika Maturitní témata fyzika 1. Kinematika pohybů hmotného bodu - mechanický pohyb a jeho sledování, trajektorie, dráha - rychlost hmotného bodu - rovnoměrný pohyb - zrychlení hmotného bodu - rovnoměrně zrychlený

Více

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu

Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud Elektrický proud v kovech Odpor vodiče, Ohmův zákon Kirchhoffovy zákony, Spojování rezistorů Práce a výkon elektrického proudu Elektrický proud v kovech Elektrický proud = usměrněný pohyb

Více

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil

b) nevodiče izolanty nevedou el. proud plasty, umělé hmoty, sklo, keramika, kámen, suché dřevo,papír, textil VEDENÍ EL. PROUDU V PEVNÝCH LÁTKÁCH 1) Látky dělíme (podle toho, zda jimi může procházet el.proud) na: a) vodiče = vedou el. proud kovy (měď, hliník, zlato, stříbro,wolfram, cín, zinek) uhlík, tuha b)

Více

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie Kvarta 2 hodiny týdně Pomůcky, které

Více

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů.

Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Fyzika je přírodní věda, která zkoumá a popisuje zákonitosti přírodních jevů. Násobky jednotek název značka hodnota kilo k 1000 mega M 1000000 giga G 1000000000 tera T 1000000000000 Tělesa a látky Tělesa

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy

Více

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Fyzika se vyučuje jako samostatný předmět v 6. ročníku 1 hodinu týdně a v 7. až 9. ročníku 2 hodiny

Více

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla

akustika zvuk, zdroj zvuku šíření zvuku odraz zvuku tón, výška tónu kmitočet tónu hlasitost zvuku světlo, zdroj světla přímočaré šíření světla - určí, co je v jeho okolí zdrojem zvuku, pozná, že k šíření zvuku je nezbytnou podmínkou látkové prostředí - chápe odraz zvuku jako odraz zvukového vzruchu od překážky a dovede objasnit vznik ozvěny -

Více

Pohyb. Klid a pohyb tělesa vzhledem ke vztažné soustavě. Druhy pohybu - posuvný a otáčivý - přímočarý a křivočarý - rovnoměrný a nerovnoměrný

Pohyb. Klid a pohyb tělesa vzhledem ke vztažné soustavě. Druhy pohybu - posuvný a otáčivý - přímočarý a křivočarý - rovnoměrný a nerovnoměrný A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 2 Vzdělávací obor: Fyzika 3 Ročník: 7. 4 Klíčové kompetence (Dílčí kompetence) 5 Kompetence k učení vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení,

Více

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda

KAPALINY. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda KAPALINY Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Sekunda Vlastnosti molekul kapalin V neustálém pohybu Ve stejných vzdálenostech, nejsou ale vázány Působí na sebe silami: odpudivé x přitažlivé Vlastnosti kapalin

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a příroda Seminář z fyziky Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Seminář z fyziky je vzdělávací

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Fyzika 9. ročník Zpracovala: Ing. Irena Košťálková Elektromagnetické a světelné děje Využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku s proudem

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

VY_32_INOVACE_251. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

VY_32_INOVACE_251. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky VY_32_INOVACE_251 Škola Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová Datum: 1.9.2012 Jméno autora Ročník: 9. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky Téma: Souhrnné opakování

Více

Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti"

Evropský sociální fond Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti Střední škola umělecká a řemeslná Projekt Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Fyzika Obory nástavbového studia

Více

Člověk a příroda. Fyzika. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a příroda. Fyzika. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Fyzika 6. 9. ročník 6. 9. ročník 2 hodiny týdně 6. ročník (rozšířená výuka cizích jazyků)

Více

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy

Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Fyzika (FYZ) Elektrodynamika, elektrický proud v polovodičích, elektromagnetické záření, energie a její přeměny, astronomie, světelné jevy Kvarta 2 hodiny týdně

Více

Fyzika 6.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Úvod do fyziky. vymezení předmětu fyzika. fyzikální děje.

Fyzika 6.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Úvod do fyziky. vymezení předmětu fyzika. fyzikální děje. Fyzika 6.ročník Úvod do fyziky Zařadí fyziku mezi přírodní vědy. Uvede čím se fyzika zabývá. Uvede zásady bezpečnost práce v pracovně fyziky. Poskytne a přivolá první pomoc při úrazu. vymezení předmětu

Více

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Prima

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Prima ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI LÁTEK Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Prima Elektrování třením Při tření těles z určitých materiálů působí tyto tělesa na drobné předměty silou. Tato síla je někdy přitažlivá,

Více

Látka a těleso. Hustota Hustota látky udává, jaká je hmotnost jednoho metru krychlového této látky. Značí se: ρ (ró) Jednotka: kg/m 3, g/cm 3

Látka a těleso. Hustota Hustota látky udává, jaká je hmotnost jednoho metru krychlového této látky. Značí se: ρ (ró) Jednotka: kg/m 3, g/cm 3 Látka a těleso Všechna tělesa kolem nás jsou vytvořena z různých druhů látek, např. okno ze skla, stůl ze dřeva atd. Látky se skládají z atomů, které jsou složeny z jádra (obsahuje protony a neutrony)

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika - 7. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA - Fyzika - 7. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.1 FYZIKA Fyzika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo F9101 změří vhodně zvolenými měřidly některé důležité fyzikální

Více

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S

Na libovolnou plochu o obsahu S v atmosférickém vzduchu působí kolmo tlaková síla, kterou vypočítáme ze vztahu: F = pa. S MECHANICKÉ VLASTNOSTI PLYNŮ. Co už víme o plynech? Vlastnosti ply nů: 1) jsou snadno stlačitelné a rozpínavé 2) nemají vlastní tvar ani vlastní objem 3) jsou tekuté 4) jsou složeny z částic, které se neustále

Více

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky

Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky Okruhy k maturitní zkoušce z fyziky 1. Fyzikální obraz světa - metody zkoumaní fyzikální reality, pojem vztažné soustavy ve fyzice, soustava jednotek SI, skalární a vektorové fyzikální veličiny, fyzikální

Více

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu

Elektrický proud 2. Zápisy do sešitu Elektrický proud 2 Zápisy do sešitu Směr elektrického proudu v obvodu 1/2 V různých materiálech vedou elektrický proud různé částice: kovy volné elektrony kapaliny (roztoky) ionty plyny kladné ionty a

Více

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01

ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 06 ELEKTRICKÝ PROUD - část 01 01) Co už víme o elektrickém proudu opakování učiva 6. ročníku: Elektrickým obvodem prochází elektrický proud, jestliže: je v něm zapojen zdroj

Více

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Elektrický proud Uspořádaný pohyb volných částic s nábojem Směr: od + k ( dle dohody - ve směru kladných

Více

jádro: obal: e n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr

jádro: obal: e n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr ELEKTRICKÝ NÁBOJ 1) Těleso látka molekula atom jádro: obal: e 2) ATOM n 0,p + n neutron, p proton, e elektron a) at. jádro velká hmotnost (n 0 ) b) el.obal velký rozměr 3) El.náboj vlastnost částic > e,p

Více

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony.

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony. září - říjen říjen - prosinec Porozumí pojmu fyzika, látka a těleso, rozliší na jednoduchých příkladech látky pevné, kapalné a plynné Změří velikost působící síly siloměrem, určí v konkrétní jednoduché

Více

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony.

Fyzika 6.ročník. 2.Síla jako fyzikální veličina, její měření, gravitační síla, vztah mezi gravitační sílou a hmotností, Newtonovy zákony. září - říjen říjen - prosinec Porozumí pojmu fyzika, látka a těleso, rozliší na jednoduchých příkladech látky pevné, kapalné a plynné Změří velikost působící síly siloměrem, určí v konkrétní jednoduché

Více

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika

Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika Mechanické vlastnosti kapalin hydromechanika Vlastnosti kapalných látek nemají vlastní tvar, mění tvar podle nádoby jsou tekuté, dají se přelévat jejich povrch je vodorovný se Zemí jsou téměř nestlačitelné

Více

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů

Elektrický proud. Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Elektrický proud Elektrický proud : Usměrněný pohyb částic s elektrickým nábojem. Kovy: Usměrněný pohyb volných elektronů Vodivé kapaliny : Usměrněný pohyb iontů Ionizované plyny: Usměrněný pohyb iontů

Více

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika

Tematické okruhy průřezových témat zařazené do předmětu fyzikální praktika Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vyučovací předmět Fyzikální praktika Charakteristika předmětu Obor, vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Fyzika, jehož součástí je předmět Fyzikální praktika, svým činnostním

Více

Změna pro školní rok 2010-2013

Změna pro školní rok 2010-2013 Změna pro školní rok 2010-2013 Z důvodu změny učebnic dochází k úpravě ŠVP předmětu Fyzika. Ţáci 7. 9. ročníků v letech 2010 2011, 2011 2012, 2012 2013 budou pracovat s pozměněným plánem v následující

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. 01) Složení látek opakování učiva 6. ročníku: Všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů (tj. atomy, molekuly,

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

Přijímací zkoušky FYZIKA

Přijímací zkoušky FYZIKA Přijímací zkoušky 2014 2015 FYZIKA 1. Soustava SI je: a) mezinárodní soustava fyzikálních jednotek a veličin b) skupina prvků s podobnými vlastnostmi jako křemík c) přehled fyzikálních vzorců 2. 500 cm

Více

Věra Keselicová. květen 2013

Věra Keselicová. květen 2013 VY_52_INOVACE_VK62 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová květen 2013 8. ročník

Více

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C

Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití. Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Radioaktivita a radionuklidy - pozitivní i negativní účinky a využití Jméno: Ondřej Lukas Třída: 9. C Co to je Radioaktivita/Co je radionuklid Radioaktivita = Samovolná přeměna atomových jader Objev 1896

Více

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina. Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektrostatika: Elektřina pro bakalářské obory Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, UK.LF Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektron

Více

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika

5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA. 5.6.1. Fyzika 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: fyzika. Třída: sekunda. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: fyzika Třída: sekunda Očekávané výstupy Nalezne společné a rozdílné vlastnosti kapalin, plynů a pevných látek Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících,

Více

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice

Základní zákony a terminologie v elektrotechnice Základní zákony a terminologie v elektrotechnice (opakování učiva SŠ, Fyziky) Určeno pro studenty komb. formy FMMI předmětu 452702 / 04 Elektrotechnika Zpracoval: Jan Dudek Prosinec 2006 Elektrický náboj

Více

Projekty, kurzy: SÍLA KOLEM NÁS - vyrábění modelů, jak nás síly ovlivňují v praxi - Environmentální výchova

Projekty, kurzy: SÍLA KOLEM NÁS - vyrábění modelů, jak nás síly ovlivňují v praxi - Environmentální výchova VZDĚLÁVACÍ BLAT: tupeň: 6. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky uvede konkrétní příklady, čím se fyzika zabývá dokáže rozlišit látky a tělesa, určit jejich vlastnosti umí

Více

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah

9 FYZIKA. 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu. 9.2 Vzdělávací obsah 9 FYZIKA 9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu je vytvořen na základě rozpracování oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vzdělávání

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ĆLOVĚK A PŘÍRODA FYZIKA Mgr. Zdeněk Kettner Vyučovací předmět fyzika je zařazen samostatně v 6. 9. ročníku v těchto hodinových dotacích: 6.

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda.

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 2. stupeň, Člověk a příroda. Fyzika Fyzika je tou součástí školního vzdělávacího plánu školy, která umožňuje žákům porozumět přírodním dějům a zákonitostem. Dává jim potřebný základ pro lepší pochopení a orientaci v životě. Díky praktickým

Více

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník

STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Elektřina a magnetismus - 3. ročník Magnetické pole Vytváří se okolo trvalého magnetu. Magnetické pole vodiče Na základě experimentů bylo

Více

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu

A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu 5.6.1 Fyzika (F) 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika vede žáky k hledání a poznávání fyzikálních

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: TERCIE

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: TERCIE 5.3.2. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Fyzika - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Práce a energie Práce a energie Pohybová a polohová

Více

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou.

Elektřina: Elektrostatika: Elektrostatika: Elektrostatika: Analogie elektřiny s mechanikou: Elektrostatika: Souvislost a analogie s mechanikou. Elektřina pro bakalářské obory Elektron ( v antice ) =?? Petr Heřman Ústav biofyziky, K.LF Elektron ( v antice ) = jantar Jak souvisí jantar s elektřinou?? Jak souvisí jantar s elektřinou: Mechanické působení

Více

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

ELEKTRICKÝ NÁBOJ A ELEKTRICKÉ POLE POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Jitka Novosadová MGV_F_SS_3S3_D12_Z_OPAK_E_Elektricky_naboj_a_elektricke_ pole_t Člověk a příroda Fyzika Elektrický

Více

Elektrotechnika - test

Elektrotechnika - test Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Elektrotechnika

Více

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu

15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 15. Elektrický proud v kovech, obvody stejnosměrného elektrického proudu 1. Definice elektrického proudu 2. Jednoduchý elektrický obvod a) Ohmův zákon pro část elektrického obvodu b) Elektrický spotřebič

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT: Fyzika ROČNÍK: 6. Výstupy Učivo Průřezová témata -rozlišuje látku a těleso, dovede uvést příklady látek a těles

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: FYZIKA

Více

Věra Keselicová. květen 2013

Věra Keselicová. květen 2013 VY_52_INOVACE_VK55 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová květen 2013 8. ročník

Více

VY_32_INOVACE_264. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky

VY_32_INOVACE_264. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky VY_32_INOVACE_264 Škola Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Ing. Dagmar Zapletalová Datum: 1.9.2012 Ročník: 9. Člověk a příroda Fyzika Opakování učiva fyziky Téma: Souhrnné opakování učiva

Více