Hlavní úkoly školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hlavní úkoly školy 2007-2008"

Transkript

1 LEDEN 2008 Cílem a smyslem vzdělávání v dnešním pojetí je vybavit žáky tzv. souborem klíčových kompetencí, jež představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní. dle RVP Předkládáme další vydání našeho tradičního školního zpravodaje. Samozřejmě nemůže postihnout zdaleka všechny naše aktivity, ale průřez činnosti a chodu školy naznačuje. Jistě však je z něho zřejmé, že práce ve škole je organizována, plánována, má své priority, záměry, mimoškolní činnost, vychovává a vybavuje děti a žáky postupně kompetencemi, které jsou v etapě základního vzdělávání považovány za klíčové. Vedení školy neřídí a nezodpovídá jen za školu základní. Součástí školy je i škola mateřská a školní jídelna. Jana Geržová Úvodník Sotva začal školní rok, už jsme hodnotili výsledky výchovně vzdělávacího procesu za první pololetí. V první a šesté třídě vyučujeme podle školního vzdělávacího programu vlčnovské školy. Na něm v loňském školním roce společně pracovali všichni pedagogové. Ostatní ročníky navázaly na program z předchozích let. Žáci se svými učiteli se opravdu nenudí. Kromě hlavních školních povinností zvládli společně řadu zajímavých akcí. Začali návštěvami místní knihovny a galerie, pak následovalo několik exkurzí - za poznáním i kvůli další profesní orientaci. Výuka byla doplněna rovněž výchovným koncertem, besedami, vycházkami. Společnost Seiferos všechny uchvátila na školním hřišti naučným programem o dravých ptácích. Žáci druhého stupně mohli navštívit divadelní představení v Brně, všem byl nabídnut zájezd do vánoční Vídně. Soutěže probíhaly především na poli sportovním. Děvčata a chlapci se zapojili do sportovního víceboje, atletického čtyřboje, přespolního běhu, turnajů ve stolním tenisu a v šachu, malé kopaná, v níž se naši žáci probojovali až do pražského semifi nále. S velkým nadšením se děti pustily do sběru papíru. I v rámci prevence sociopatologických jevů proběhlo několik besed. Škola spolupracuje s LŠU z Uh. Brodu a Dolního Němčí. Žáci navštěvují dle potřeby dyslektickou poradnu a nápravu výslovnosti. Zájmy žáků rozvíjíme v řadě kroužků. Vycházející připravujeme na zvládnutí přijímacích zkoušek na střední školy. Deváťáci vypracovali scio-testy, jejichž výsledky budou nápomocny žákům i rodičům při správném výběru střední školy či učiliště. Učitelé 1. stupně uspořádali Den otevřených dveří. Jak jsem zde stručně zmínila a naznačila, činnost školy je opravdu rozmanitá. Každý ji však hodnotí ze svého úhlu pohledu, popřípadě bez patřičného přehledu a informovanosti. A když se k tomu přidá dávka zaujetí, předsudků, nesoudnosti a kritiky, je vlčnovská škola místem, kam prý někteří rodiče nechtějí a nebudou posílat děti. Je to prý kvůli neaprobovaným učitelům, napjaté atmosféře a nedobrým mezilidským vztahům. Kritici zacházejí tak daleko, že se domnívají, že ze školy odcházejí dobří učitelé pro neshody s vedením školy. Zpochybňují výpovědní hodnotu dotazníkového šetření tzv. Mapa školy. Vedení školy prý prokazuje i nedostatek kompetencí. No a nakonec prý má škola problémů daleko víc, je tam hlavně kritická situace a ředitelka k ní přistupuje takovým způsobem.. Jakým? Vedení školy i většina učitelů se ptá, odkud se vzaly tyto názory a kam směřují? Rovněž je většině pedagogů líto /včetně pedagogů z LŠU/, jaké množství rodičů a občanů podlehlo nespokojenosti malé hrstky zaměstnanců, kteří především sledují svoje zájmy nebo jednají z neznalosti věci, o objektivním pohledu ani nemluvě. Vážení, věřím, že většina rodičů i občanů přehodnotí své stanovisko k vlčnovské škole a práci jejich zaměstnanců. Práce ve školství není jednoduchá a my potřebujeme podporu, pochopení a někdy i poděkování. K. Pavelčíková - 9. B Jana Geržová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 1

2 Hlavní úkoly školy Vyučující budou realizovat v 1. a 6. ročníku vzdělávací program školy, v ostatních ročnících program ZŠ: č. j /96-2, ve znění pozdějších úprav. Vyučující budou dodržovat zásady hodnocení a klasifi kace a řídit se vnitřními řády školy. Vyučující umožní žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní učení. Vyučující podněcují žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů. Vyučující vedou žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. Vyučující rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. Vyučující připravují žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti. Vyučující budou u žáků vytvářet potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. Vyučující budou žáky učit aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální zdraví a být za ně zodpovědní. Vyučující povedou žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám a budou je učit žít společně s ostatními lidmi. Vyučující budou pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Vyučující zaměří vzdělávací obsah, aktivity a činnosti, které ve škole probíhají, na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí. Vyučující budou zařazovat průřezová témata, která se stanou nedílnou součástí základního vzdělávání jako formativní prvek. Vyučující navazují na učivo probrané obsahově, organizačně a časově realizují záměry vzdělávacích programů. Vyučující se soustředí na základní učivo. Vyučující se soustředí na osvojení trvalých vědomostí, dovedností a návyků a na tvořivé myšlení žáků s ohledem na jejich jedinečnost. Budou rozvíjet tvořivé vyučování, volit vhodné metody práce. Vyučující budou věnovat pozornost tomu, aby žáci zvládli základní učivo přímo ve vyučování. Vyučující budou zařazovat do vzdělávání oblast výchovy k volbě povolání. Vyučující se zaměří na rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti. Vyučující dějepisu budou ve výuce respektovat mezipředmětové souvislosti - zejména ve vztahu k výchově k občanství a zeměpisu pro orientaci v současných společenských strukturách, sociálních, politických a geografi ckých souvislostech. V celém rozsahu naplní výuku dějin 2. pol. 20. století. Součástí dějepisu bude problematika multikulturní výchovy. Vyučující budou vhodně využívat informace o státních svátcích a významných dnech. Vyučující budou věnovat pozornost promyšlené přípravě na vyučování s cílem využít nejvhodnější metody a formy práce. Vyučující budou využívat vyučovací techniku, výukové programy a pomůcky. Vyučující, zvláště neaprobovaní a nekvalifi kovaní, se budou na výuku připravovat písemně, dále všichni vyučující dle ŠVP povedou stručné písemné přípravy o probíraném učivu. Přípravy nemusí být prováděny na každý den, stačí týdenní blok. Vyučující se zaměří na výchovu ke zdravému životnímu stylu. Součástí výchovy ke zdraví bude prevence sociálně patologických jevů - protidrogová prevence, výchova proti kouření a negativním účinkům alkoholu, problematika šikany a prevence násilí. Školní metodik prevence vypracuje Minimální preventivní program a předloží postup, jak se chovat v případě, kdy se ve škole objeví šikana. Vyučující budou věnovat pozornost environmentálnímu vzdělávání, povedou žáky k ochraně životního prostředí, budou se podílet na udržování zeleně kolem školy a budou se starat o květinovou výzdobu tříd a školy. Do výuky budou dle plánů zařazovat chování žáků v krizových situacích. Správce pozemku vypracuje plán pozemku. Koordinuje spolupráci s ostatními vyučujícími Pč. Vyučující se soustředí na celkový rozvoj osobnosti každého jedince. Pedagogičtí pracovníci budou věnovat náležitou pozornost olympiádám, soutěžím, vyhledávat talentované žáky a uplatňovat jejich přirozenou soutěživost. Vyučující budou věnovat pozornost žákům zaostávajícím a uplatňovat u nich individuální přístup. Ve škole bude pracovat dyslektická poradna pro žáky s vývojovými poruchami učení. TU budou pro ně vypracovávat individuální plány ve spolupráci s dyslektickou asistentkou a výchovnými poradci. Vyučující se budou vzdělávat v oblasti poruch učení a chování, budou integrovat zdravotně postižené žáky. Budou spolupracovat s poradnami. Vyučující se budou sebevzdělávat a využívat nabídek DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou věnovat pozornost pečlivému vyplňování třídních knih, třídních výkazů, katalogových listů a ostatní dokumentace /viz Obecné zásady/. Příslušnou dokumentaci budou vést v počítači. TU 9. tříd a dle potřeby ostatní TU vypracují závěrečné hodnocení žáků. Vyučující budou spolupracovat s výchovnými poradci a vedoucí dyslektické poradny. Vyučující budou prohlubovat spolupráci. Vyučující budou spolupracovat ve výchovném působení na žáky vzájemně, s rodiči a dle potřeby s veřejností. Vyučující budou promýšlet jednání a vystupování na pracovišti a veřejnosti. Vedení školy bude vydávat Školní zpravodaj /nejméně 2x za školní rok/. Do zpravodaje budou přispívat všichni vyučující. Na 1. stupni proběhne plavecký, dopravní výcvik žáků v příslušných ročnících a projekt Zdravé zuby. Vyučující Tv připraví pro žáky 8. tříd LVZ. Vyučující budou žáky pravidelně poučovat o správném chování na veřejných komunikacích, u vody, na výletech, exkurzích, LVK, prázdninách a vést o tom záznamy v třídních knihách. Vyučující budou věnovat maximální pozornost otázkám bezpečnosti práce a preventivně předcházet úrazům, zvláště v hodinách Tv a Pč. Vyučující zajistí bezpečnost při výuce F, Ch, Př, It. Třídní učitelé na 2. stupni pořádají s žáky nejméně 1 x za měsíc třídnické hodiny. Mají vypracovaný plán TU. Na 1. stupni bude pracovat metodické sdružení. Na 2. stupni budou pracovat předmětové komise Jč, Cj, M, Př, Z, D-Ov-Rv, F-Ch, Inf - Pč, Tv, Vv, Hv. Vyučující Jč, M píší se žáky čtvrtletní písemné práce a Př, F, Ch laboratorní práce. Vedení školy zaměří kontrolní činnost na plnění osnov a plánů, efektivní organizaci vyučovací hodiny a její celkové využití. Bude posuzovat kvalitu vědomostí žáků směrem k jejich trvalosti a využitelnosti. Hlavní úkoly v oblasti spolupráce s rodiči Zajistit informovanost rodičů prostřednictvím webových stránek. Vydávat informační zpravodaj. Organizovat třídní schůzky. Uskutečňovat pravidelné konzultační hodiny. Zkvalitňovat zápisy v deníčcích a žákovských knížkách. Upřednostňovat individuální pohovory. Organizovat ukázkové hodiny a dny otevřených dveří. Aktivizovat rodiče k větší spolupráci se školou. Uskutečňovat společné akce pro děti a rodiče. JG 2 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

3 Seznam učitelů ZŠ Vlčnov ve šk. roce 2007/2008 titul příjmení jméno předměty funkce Mgr. Geržová Jana Německý jazyk A ředitelka školy, výchovná poradkyně Holáňová Ladislava 1. stupeň 19 třídní učitelka 5. A Mgr. Hrabovská Petra Přírodopis A, Rv A, Hv 2, Pč 1 třídní učitelka 8. B Mgr. Hrabovská Milena Matematika A/K učitelka Mgr. Jurčička Ivan Matematika A, Vv A třídní učitel 9. A Mgr. Knotková Kateřina 1. stupeň A, Hv 2 třídní učitelka 2. A Mgr. Koníčková Dana Anglický jazyk A/K učitelka Mgr. Kovářová Ivana 1. stupeň A třídní učitelka 4. A Mgr. Kučerová Jitka Anglický jazyk 10 zást. ředitelky školy, výchovná poradkyně pro 1. st. Mgr. Kundratová Soňa Dějepis A/K, Ov A, Pč 1 učitelka Mgr. Lamačová Anna 1. stupeň A třídní učitelka 5. B Milošová Jitka * Anglický jazyk 10 učitelka Mgr. Pavlicová Štěpánka Tv A, Matematika A, Inf 4 třídní učitelka 6. A Mgr. Rožková Radka Chemie A, Př A, Pč 6, Inf 2 třídní učitelka 8. A Slinták Michal * Český jazyk, Dějepis 21 třídní učitel 7. B, výchovný poradce Mgr. Stašek Zdeněk 1. stupeň A, Aj 3, Hv 3 třídní učitel 4. B Mgr. Surá Eva 1. stupeň A třídní učitelka 3. A Mgr. Štefaníková Jarmila Matematika A/K, Zeměpis A učitelka Štěrbová Jana 1. stupeň 20 třídní učitelka 1. A Mgr. Vorba Jan Český jazyk A, Dějepis A, Inf 2 třídní učitel 9. B RNDr. Mgr. Zeller Antonín Fyzika A, Inf 4 třídní učitel 7. A A aprobovaně, K kvalifikovaně /jde o případ, kdy např. aprobovaný učitel - češtinář nebo matematik 2. st. učí češtinu či matematiku na prvním stupni. Číslo u předmětu uvádí počet neaprobovaně vyučovaných hodin. * studující VŠ PS Průměrný počet přímé pedagogické činnosti učitele je 22 hodin. Z uvedené tabulky vyplývá, že většina hodin je vyučována aprobovaně/kvalifi kovaně. Škola potřebuje aprobované učitele pro výuku hudební výchovy, pracovních činností, informatiky, má nedostatek angličtinářů. Na prvním stupni zaměstnáváme 2 neaprobované učitelky. Jednu /učitelku MŠ/ je možno zaměstnávat dlouhodobě s použitím výjimky, druhá je zaměstnávána jako zástup za MD a s ohledem na to, že pracuje rovněž jako dyslektická asistentka a v oblasti integrace žáků má letité zkušenosti a výborné výsledky. JG Po krku Jedna vyučující se rozhodla školu opustit, podala výpověď. Své rozhodnutí nezměnila ani na opětovné výzvy ředitelky školy, aby ve škole zůstala. Část rodičovské veřejnosti na její setrvání ve škole zorganizovala petici. Vedení školy vyčítali nespokojení rodiče a občané odchod paní učitelky a požadovali, aby bylo vyhověno jejím požadavkům, a aby byly respektovány její názory a připomínky. Dále konstatovali, že paní učitelka je jedna z nemnoha zkušených a kvalitních pedagožek, které z této školy ještě neodešly. Udivilo je, že vedení školy přijalo výpověď tak zkušené kantorky. Dále upozornili na velkou fl uktuaci učitelů a poukazují na odchody žáků na jiné ZŠ. Z požadavků hlavně rodičů vyplývá, že se někteří neorientují v zákoníku práce, ve Školském zákonu a platných školských vyhláškách, jinak by nemohli zasahovat do povinností a pravomocí ředitele školy, který za organizaci a celkový chod školy zodpovídá. Neznají ani situaci ve vlčnovské škole. V ní totiž učí velká většina zkušených pedagogů i pedagožek a tomu odpovídají také výsledky jejich práce. Odchody učitelů ze školy nejsou nijak výjimečné, většinou se jedná o odchody na mateřské dovolené, na školy střední, do důchodu, popř. z důvodů nesplněné kvalifi kace a pak možná opouští školu i z jiných důvodů. Žáci, ti odcházejí na víceletá gymnázia, ZŠ s rozšířenou výukou některých předmětů, na soukromou křesťanskou ZŠ, těch nespokojených odešlo opravdu zanedbatelné množství. Očekávání odezvy první petice nebylo naplněno, a proto bylo třeba zaútočit znovu a více adresněji, obejít známé a příbuzné. Nové petice! Čím víc, tím lépe! Tentokrát to už určitě vyjde. Vážné argumenty a zákonné důvody v nich stále scházejí. Ano, přátelé, žijeme v demokratické společnosti, a máme možnost vyjadřovat své názory a požadavky. Vedení školy i učitelé ke komunikaci a spolupráci stále vybízí. Domnívám se však, že petice nejsou tím správným prostředkem. Jana Geržová Medializace školy Vlčnov trpí sporem pedagogů, Vlčnovskou kauzu obchází tajemno - psal Slovácký deník v prosinci minulého roku. Dále uvádí a cituje předsedu Občanského sdružení rodičů, že vedením jedné třídy se na pokyn ředitelky školy ujala nespokojená paní učitelka, která do té doby měla na starosti jinou třídu. Paní učitelka v ní ale setrvat nechtěla. Možnost vrátit se do té původní jí ale vedení školy nedalo, a tak se rozhodla odejít. V jiném vydání se píše, že k odchodu se pedagožka odhodlala poté, co jí představitelé školy požádali o vedení jiné třídy. Když se chtěla vrátit mezi své původní žáky, vznikl konfl ikt mezi ní a ředitelkou školy. A do třetice se čtenáři dovídají, že kantorka sice po určitou dobu u nové třídy působila, po čase se však chtěla vrátit mezi své původní žáky. Ani jedna varianta není správná. Paní učitelce vedení třídy nebylo odňato a třídnictví se jí nezměnilo. PS Na rodičovských schůzkách se mě někteří rodiče tázali, proč paní učitelka ze školy odchází. Paní učitelka mně ale písemně žádné důvody nesdělila. Na schůzku jsem ji proto přizvala a měla možnost vysvětlit rodičům důvody svého odchodu ze školy osobně. Ona tak ale neučinila. V zápisu z rodičovské schůzky jsem si pak přečetla kritiku na svou osobu, že jsem nebyla schopna důvody odchodu paní učitelka vysvětlit. A v tomto tajemném duchu začala a pokračuje vlčnovská kauza. Jana Geržová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 3

4 Fejeton Syn: Mami! Co je na tom pravdy, že jste společně s ředitelkou vyhodily údajně nejlepší učitelky Vaníčkovou a Zámečníkovou? Matka: Prosím tě, co je to za nesmysl! Kdo ti takový blábol říkal? A proč by zrovna ony dvě měly být nejlepší učitelky? Kdo může takové hodnocení dělat? Syn: No, právě jdu z koupaliště a potkal jsem se tam s kamarády. Skoro o ničem jiném se nebavili. Je toho plná dědina. Kluci ale říkali, že tomu vůbec nevěří a prý tuší, odkud vítr fouká. Říkali také, že ředitelka je podle nich férová ženská. Matka: No, ona to asi bude zase nějaká přípravná kampaň ve smyslu Stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Strategie takových špinavých manipulací je před útokem dobře připravit lidi, se kterými ve hře počítá. Už dopředu je třeba mezi ně pouštět připravené lži, které budou prezentovány jako tutovka. Tak to funguje! A pokud se této manipulace ujali ti, které mám na mysli, tak se teda máme ve škole brzy na co těšit! Syn: A má ten výplod letní okurkové sezóny alespoň nějaké reálné základy? Matka: Skoro žádné! Vaníčková měla důvod se nepohodnout snad s každým na škole. Ředitelka musela v posledních měsících školního roku řešit její neshody s některými kolegy. Ona ale asi nebyla spokojená, jak paní ředitelka její žabomyší spor s kolegy vyřešila a bez udání důvodu požádala o rozvázání pracovního poměru dohodou. Ředitelka jí vyhověla. Na jedné z pedagogických rad Vaníčková paní ředitelku slovně napadla a chovala se velmi arogantně. Spletla si nejspíš demokracii s anarchií a upřímnost zaměnila za neomalenost. Svůj monolog ukončila varováním, že se stejně brzy ukáže, že ona má pravdu! Asi se na to zeptala hvězd anebo jí to vyšlo v jejích numerologických výpočtech, kterým tak bezmezně věří! Všichni jsme na ni civěli a nikdo se nezmohl ani na slovo. Po poradě většina učitelů zůstala ve sborovně a vzpamatovávala se z šoku. I největší kamarádky Vaníčkové vyjádřily paní ředitelce svoji podporu a svůj zásadní nesouhlas s chováním a vystupováním své kámošky. Nejstarší paní učitelka, zkušená češtinářka, která velkou část života pracovala jako inspektorka, chování kolegyně Vaníčkové zhodnotila tak, že. s něčím tak drzým a sprostým se v průběhu celé své kariéry ještě nesetkala... Syn: No, a koho jste teda ještě vyhodili? Co ta Zámečníková? Matka: Nevím ani nic o tom, že by měla vůbec ze školy odejít. Fakt je, že nebyla moc spokojená, když se na konci školního roku dověděla, koho a co bude příští rok učit. Syn: A co bude učit? Matka: Pouze předměty své aprobace! Syn: A proč je tedy nespokojená? Matka: Nevím. Ona už je taková. Z důvodu své nespokojenosti se asi rozhodla pomáhat někomu, kdo potřebuje zahalit všechno, co se týká školy, tajemným závojem.tak, aby si každý představil vůbec to nejhorší. Říkat pravdu by nebylo vůbec taktické a hlavně ne prospěšné. Všechno tomu nasvědčuje, že se obě učitelky propůjčily k nějakým nekalým hrátkám. Možná, že už má někdo typ na nového ředitele školy a potřebují sehrát toto divadélko, na které veřejnost slyší. Z obou učitelek bude pravděpodobně nejlépe udělat v očích veřejnosti mučednice a rozsvítit jim kolem hlav svatozář. Na mě tyto umělé svatozáře působí stejně jako blikající světýlka laciné pouťové atrakce. Lidem v pozadí totiž vůbec nejde o školu, o žáky, o kvalitu výuky! Jim jde především o ně samotné. O jejich prospěch, vliv a moc! Syn: Tu situaci ti teda nezávidím. Matka: To opravdu nemáš co! Práce s lidmi je asi jedna z nejtěžších. A pokud by člověk nevěřil v dobro, spravedlnost a neměl rád děti, tak by tuto práci vůbec nemohl dělat. A součástí této práce je i umění povznést se nad lidskou sobeckost a hloupost. No, uvidíme po prázdninách, co přinese nový školní rok. Sama jsem na to zvědavá! Jitka Kučerová Přijímací řízení na střední školy Základní informace o přijímacím řízení poskytují příslušné střední školy, mnoho informací naleznete na jejich webových stránkách. Můžete se samozřejmě obrátit na výchovné poradce na základní škole, který vám pomůže se sběrem informací. Mnoho užitečných informací naleznete na internetových stránkách, které se specializují právě na vzdělávání, např. www. stredniskoly.cz, www. ceskaskola.cz, Uchazeči mohou podat v prvním kole přihlášku pouze na jeden obor a jednu školu. Formulář pro přijímací řízení dostanou žáci na základní škole. Přihlášky na veřejné střední školy musí být odevzdány nejpozději do 28. února 2008 výchovnému poradci, jenž je povinen rozeslat je na příslušné střední školy nejpozději do 15. března. K přihlášce se přikládá kopie výstupního hodnocení, lékařské potvrzení se vyžaduje podle potřeb příslušné střední školy. První kolo přijímacích zkoušek se koná 21. dubna Talentové zkoušky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou proběhly 14. ledna Talentové zkoušky na konzervatoře se konaly od 15. do 31. ledna Výsledky musí být oznámeny do 10. února. Nejpozději 14 dní před zkouškou obdrží uchazeč pozvánku společně s požadavky ke zkoušce. Zkouška obvykle probíhá formou písemného testu. Některé školy upřednostňují ústní zkoušky před písemnými, v jiných školách probíhá výběrové řízení na základě prospěchu žáka. Kritéria přijímacího řízení musí být závazně vyhlášena do 30. března. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu musí ředitel SŠ vyvěsit na veřejně přístupném místě v budově školy do 7 dnů po konání přijímací zkoušky. Ve stejném termínu obdržíte toto rozhodnutí písemně. Případné odvolání mohou podat jen ti uchazeči, kteří se hlásí na střední školy zřízené státem, krajem či obcí do 8 dnů od doručení o nepřijetí. Na soukromých a církevních školách se lze bránit pouze prostřednictvím občanskoprávního sporu. Do dalších kol lze podat neomezený počet přihlášek, vyplněné formuláře je třeba odevzdat přímo řediteli střední školy. Bohužel se uchazeči mohou přihlásit pouze na SŠ, které druhá a další kola vypisují (školy nemusejí další kola vyhlašovat). Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na středních školách nebo na příslušném krajském úřadu. V posledních letech začínají střední školy při výběru žáků upřednostňovat jejich prospěch na školách základních. Tuto skutečnost by si žáci měli uvědomit dříve, než na konci prvního pololetí devátého ročníku. Učivo základní školy na sebe navazuje. Děti v deváté třídě náhle začínají pilně pracovat, ale brzy zpozorují, že to nejde tak lehce. Je potřeba, aby si žáci uvědomili, že pilnou a poctivou prací v nižších ročnících získávají znalosti a dovednosti, které se jim bohatě vyplatí v ročníku posledním. Získají lepší známky, díky kterým se zvýší možnost dostat se na vybranou školu bez přijímacího řízení. Všem žákům přejeme pevné nervy a hodně štěstí, aby zdárně zvládli přijímací řízení a dostali se na střední školy, které si vybrali. Michal Slinták 4 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

5 Střední průmyslová škola Uherský Brod Střední průmyslová škola Uherský Brod je škola s dlouholetou tradicí nabízející širokou škálu vzdělávacích možností z oblasti strojírenství, elektrotechniky a logistiky s administrativou. V těchto oblastech SPŠ vyučuje perspektivní maturitní i učební obory, k jejichž hlavním přednostem patří vysoká odborná úroveň a uplatnitelnost absolventů v praxi. V současné době ve škole studuje 710 žáků, přičemž dvě třetiny v maturitních oborech: - Technické lyceum - Přírodovědné lyceum - Strojírenství - Mechanik elektronik v nástavbovém studiu: - Podnikání a zbývající třetina v učebních oborech: - Operátor skladování - Elektrikář slaboproud - Elektrikář silnoproud - Autoelektrikář - Autokarosář - Zámečník - Nástrojař - Obráběč kovů Moderně koncipovaná výuka se opírá o řadu specializovaných laboratorních pracovišť a učeben, jako jsou laboratoře pro výuku automatizace, CAD-CAM systémů a CNC techniky, výpočetní techniky, SMT technologií či speciální jazykové učebny. Škola má i vlastní sportovní halu s posilovnou. Od března roku 2006 využívá škola pro svou výuku nově vybavené Vzdělávací centrum Slováckých strojíren, a. s. Uherský Brod, vybavené špičkovou výukovou technikou, technologií a zařízením (metrologická laboratoř, mechatronika, EIB sběrnicové systémy). Značnou předností školy je, že se všechny výukové prostory (učebny, odborné laboratoře, dílny, tělocvična, posilovna apod.) nacházejí na jednom místě. Díky tomu, že škola sousedí s průmyslovým areálem Slováckých strojíren, a. s. Uherský Brod, těší se významné podpoře této fi rmy, s níž velmi úzce spolupracuje, zejména při propojení teoretické výuky s praxí. Vedle toho škola rozvíjí spolupráci i s dalšími fi rmami v regionu, např. Zálesí Luhačovice, Kredit Slavkov, Imtradex Nivnice, stavební fi rma 3V&H, Česká zbrojovka Uherský Brod či PRIMA Bilavčík. Značný význam má i spolupráce s vysokými školami. V této oblasti již několik let patří k nejvýznamnějším partnerům Fakulta strojního inženýrství VUT Brno. Výsledkem spolupráce je možnost vysokoškolského bakalářského studia přímo na SPŠ v Uherském Brodě v oborech Aplikovaná informatika a Strojírenská technologie. Velmi úzké kontakty má škola rovněž s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně a Filozofi ckou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. Opomenout nelze i neustále se rozvíjející spolupráci se zahraničními školami. Našimi partnery jsou Berufsbildende Schule Technik 1 v německém Ludwigshafenu am Rhein a Střední technická školou v polském Ležajsku, se kterými připravujeme výměnné studijní pobyty žáků a vyučujících. Se zahraničními školami spolupracujeme na projektech v rámci programů podpory Leonardo, Socrates či Grundtwig. Za velkou výzvu škola v současnosti považuje rozvoj celoživotního učení dospělých, zejména jejich dalšího profesního vzdělávání. Od ledna roku 2008 začne při škole svoji činnost rozvíjet Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání Zlínského kraje, o. p. s., jež si klade za cíl zastupovat zájmy středních škol Zlínského kraje v oblasti celoživotního vzdělávání. Toto krajské centrum bude svou činností navazovat na dosavadní aktivity Centra celoživotního vzdělávání Střední průmyslové školy, zejména v oblastech přípravy, administrace a realizace projektů ze strukturálních fondů Evropské unie, vytváření koncepční nabídky fi remního vzdělávání, působení v oblasti rekvalifi kace nezaměstnaných osob, tvorby vzdělávacích kurzů pro veřejnost a v neposlední řadě při zpracování analýz a metodiky pro potřeby výše nastíněných aktivit. Střední průmyslová škola Uherský Brod se snaží být pro své žáky partnerem, čemuž podřizuje vše. Zároveň se snaží vystupovat jako spolehlivý a silný partner i navenek, pro podniky a další organizace. To vše s jediným cílem - nabízet opravdu kvalitní vzdělání a připravit své absolventy co možná nejlépe na jejich budoucí profesní i osobní život. Rostislav Šmíd, ředitel SPŠ Scio testy Žáci devátých tříd se zúčastnili i letos projektu Optimalizace 2007/2008. Zapojené školy testovaly své žáky z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Školy zapojené do krajských projektů /i naše škola/ navíc vyplňovaly dotazníky žáků, rodičů a učitelů. V republikovém měřítku se projektu zúčastnilo 726 škol, tříd a žáků. Nejvíce žáků se zapojilo z Prahy a Zlínského kraje. V polovině ledna obdržela škola výsledky projektu. Zpráva, kterou obdrželi žáci, obsahuje podrobné výsledky žáka, doporučení ke studiu a přehled pro volbu SŠ. Jeden set je určený pro vedení školy, druhý pro předmětové komise. PS Je na vedení školy, zda se zprávou určenou pro školu seznámí rodiče a do jaké míry nebo zda užitečné informace využije jen pro další práci školy. Tak bylo naloženo i s výsledky šetření zpochybňované Mapy školy. Výsledky /škola je obdržela v září 2006/ byly využity vedením školy pro další práci, rodiče byli s nimi seznámeni na rodičovských schůzkách a zlomek informací byl zveřejněn i ve školních zpravodajích. Někteří rodiče se však domnívají, že vedení školy je arogantní vůči spolupráci s rodiči, když obsah šetření nezveřejní např. na webu školy nebo zájemcům nenechá výsledky rozmnožit. Jana Geržová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 5

6 6 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

7 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 7

8 Spolupráce mateřské školy s partnery Současné mateřské školy hledají různé možnosti spolupráce s vnějšími partnery, a tak chtějí ozvláštnit a obohatit život školy. Ne jinak je to v naší mateřské škole. Tím, že jsme vesnická MŠ, spolupráce se může odvíjet v mnoha směrech. S rodiči - partnery jsme v kontaktu vlastně každý den. Po dobu 3 4 let se potkáváme v běžném pracovním dnu, kdy ráno rodiče pospíchají do zaměstnání nebo naopak zase odpoledne si své děti vyzvedávají. Rodiče jsou v každodenním kontaktu s učitelkou a mají-li zájem, vždy najdeme prostor pro rozhovor o dítěti. U nejmladších dětí většinou využijí maminky možnost pobýt se svým dítětem v MŠ v rámci nabídky naší školy v adaptačním programu. Takové dopoledne je velmi přínosné pro dítě, kdy si postupně zvyká na prostředí, kolektiv dětí, učitelku a naopak maminka se seznámí s organizací ve třídě a vidí, co všechno děti v průběhu dopoledne nebo celého dne zvládají. Samostatnou kapitolou spolupráce s rodiči jsou akce mateřské školy, které pořádáme v odpoledních hodinách a zveme na ně všechny rodiče. Zájem a účast bývá velká a setkává se s kladnou odezvou jak ze strany rodičů tak MŠ. Příkladná byla také pomoc tatínků, členů rodin a přátel školy při přípravě zahrady a její rekonstrukce. Už v průběhu května jsme měli přislíbenou pomoc snad od poloviny rodičů. Práce však začaly probíhat až v době prázdnin, kdy většina rodin trávila dovolenou mimo domov. Přesto jsme všechno zvládli a za pomoci tatínka Tomáška Pacíka, tatínka a bratra Adámka Pavelčíka, Dominika Pavelčíka, který zastupoval rodinu Tomáška Pavelčíka, tatínka Mirečka Jedličky, bratra Klárky Vlčkové Zdeňka Pavlíčka a tatínků Elišky Lukášové a Verunky Straňákové jsme zvládli všechny potřebné přípravné práce. Za tuto velkou pomoc jim za všechny děti naší školky moc děkuji! Na zahradu nám tatínek Tomáška Pavelčíka daroval krásnou velkou budku pro ptáky. Jindy nám zase rodiče od Verunky Nevařilové nakoupili výtvarný materiál. Tatínek od Honzíka Hradílka nám věnoval několik krabic papíru určených ke kopírování. Dalším oddílem při sponzorování je mikulášská nadílka, kdy nám pro všechny děti lákavými cukrovinkami pravidelně přispívají rodiče Ivoška Koníčka. Drobnými sladkosti při nadílce přispěli také rodiče Anetky Svobodové. Na sponzorování největší akce školního roku Loučení s předškoláky se rodiče také významně podílejí. Jedná se o dárky pro děti, sponzorují taktéž program a občerstvení. Dalším partnerem je základní škola. Mateřská škola již 5 let funguje ve společném subjektu se ZŠ. Hledáme společně možnosti, kdy bychom pozvali ty nejmladší školáky, kterým se ještě občas po mateřské škole posteskne. Při sourozeneckém odpoledni přišlo do MŠ na divadlo a pohrát si dětí sourozenců, žáků základní školy. Při masopustním karnevalu nás přišli navštívit všichni prvňáčci a společně jsme se pobavili při kouzelníkovi. Již druhým rokem pořádáme společně s družinou Drakiádu, která již má svá pravidla : krásné počasí právě pro draky, velký prostor nad školkou, mnoho perfektních draků, až přechází zrak, a samozřejmě opékání, brambor na loupačku, dárky a sladkosti. Před zápisem dětí do první třídy navštíví předškoláci se svou učitelkou první třídu a samozřejmě neopomenou si prohlédnout družinu, která tak trochu připomíná školku. Již několik let úspěšně spolupracujeme s Klubem sportu a kultury, při velkých akcích jako Chystáme Vánoce nebo Velikonoční tvoření. Vedení KSK nám vychází vstříc i v případě potřeby prostor pro akce školky. Mezinárodní den dětí již tradičně prožíváme na myslivecké chatě s myslivci a hasiči, kteří nás seznámí zábavnou formou s jednoduchou hasící technikou. Pro všechny děti i dospělé bývá tento den s pomocí těchto dvou sborů jedinečným zážitkem. V letošním předvánočním čase, kdy všechny děti čekají nejdříve Mikuláše, přišly mezi ty nejmenší děti do mateřské školy vlčnovské maminky se svými ještě menšími než máme ve školce my. Třináct maminek z Vlčnovského klubu matek prožilo dvě dopolední hodiny společně s dětmi a paní učitelkou ve třídě při hrách. Na závěr tohoto povídání ráda vzpomenu našeho zřizovatele, s jehož přičiněním můžeme obnovovat zastaralý dětský nábytek, dokupovat didaktické pomůcky, pořizovat nové moderní hračky a stavebnice a v neposlední řadě vylepšovat interiéry tříd a rekonstruovat zahradu. Nemalé částky stojí výtvarný a kreslící materiál a všechny ostatní potřeby pro tvoření s dětmi. Všem zastupitelům je třeba poděkovat také za to, že obecní úřad každoročně přispívá dětem na předplavecký výcvik. Tento kurz mohou navštěvovat všechny 5 7 leté děti, jejichž rodiče mají o plavání svých dětí zájem. Pravidelně spolupracujeme s p. Kolajovou, vedoucí místní knihovny. My, v mateřské škole, se snažíme využívat všech prostředků a forem práce k tomu, aby se děti, potažmo rodiče, ve vlčnovské mateřské škole cítili příjemně a všem nám společně bylo dobře. Všem, které jsem vzpomněla i ostatním rodičům a přátelům školky, kteří rádi navštěvují mateřskou školu a rádi si prohlíží ať výzdobu, nástěnky či práce dětí, děkuji za přízeň a pomoc. A věřte, za velmi příjemné a povzbuzující pro každodenní práci, alespoň já to tak cítím, jsou úsměvy a pozdravy, či několik slov mezi učitelkou a rodiči, kteří nám svěřují své děti. Matkéta Píšková 8 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

9 ZÁŘÍ Akce prvního stupně v 1. pololetí školního roku 2007/ návštěva místní knihovny postupně po třídách (září - listopad) - environmentální výchova třídění odpadů dlouhodobě - práce jednotlivých tříd na projektu Zdravé zuby průběžně během 1. pololetí - zapojení se do školního kola výtvarné soutěže - dlouhodobě ŘÍJEN - vycházky jednotlivých tříd do podzimní přírody, plnění vědomostních úkolů podle probíraného učiva - beseda na obecním úřadě s paní místostarostkou M. Mošťkovou 3. A - sběr papíru environmentální výchova - zapojení se do výtvarné soutěže Vánoce očima dětí, vyhlášené Klubem sportu a kultury ve Vlčnově LISTOPAD - letové ukázky dravců Seiferos na hřišti za školou - zapojení se do sbírky na podporu chovu dravců společnosti Seiferos (prodej fotografi í dravců a kalendářů s dravci) - zapojení se do sbírky Kůň terapeut na podporu chovu koní (prodej placek s obrázky koní) - Den otevřených dveří PROSINEC - exkurze do Planetária a muzea Antropos v Brně 4. A, 5. B - Vánoční dílna tvořivé dílničky ve vestibulu školy - environmentální výchova sportovní vycházka do zimní přírody spojená se zakrmením zvěře vánoční dárek zvířátkům - návštěva výstavy Vánoce očima dětí v galerii Na měšťance - Vánoční strom na Buchlově 5. A a keramický kroužek - Vánoční zpívání dětí prvního stupně ve vestibulu školy doplněné Živým betlémem žáků z 2. stupně LEDEN - exkurze do Muzea J. A. Komenského v Uh. Brodě 4. A, 5. B - environmentální výchova příprava na výstavu výrobků z odpadových materiálů - výchovný koncert hudební skupiny Motýl Erika na téma lidová píseň a píseň tvořená skladatelem - beseda se zdravotní sestrou 1. A - třídní kola recitační soutěže, příprava na školní kolo Kateřina Knotková DRAKIÁDA Poletí či nepoletí? Tak tuto otázku jsme si kladly nejen my, učitelky, ale především děti z naší mateřské školy. Na den jsme si totiž naplánovali už tradiční Drakiádu. Proto jsme ten den neustále sledovali počasí, které nám k tomu moc nepřálo. Když ale odpoledne začal foukat vítr, bylo vyhráno. S úsměvem na tvářích jsme se všichni vydali na pole za školku, kde se sešly v opravdu hojném počtu děti z MŠ s rodiči (60 dětí s rodiči) a také děti ze školní družiny. No, co vám budu povídat. Během chvilky už se nám nad hlavami vznášeli draci různých motivů, tvarů, velikostí a barev. Bylo se opravdu na co dívat. Měla jsem pocit, jakoby všichni ti draci mezi sebou soutěžili, který z nich bude nejvýš a který nejdéle poletí. Děti byly nadšené a myslím, že my, dospělí, také. Až nám z toho všem pořádně vyhládlo, tak jsme se přesunuli na zahradu ŠD, kde bylo připraveno občerstvení. Opékaly se špekáčky a kdo měl chuť (a věřte, že všichni), tak si vzal vařené brambory, kterých nám paní kuchařky ze školní jídelny připravily plný hrnec. A jak šly na odbyt! Pro děti byl nachystán také čaj na zahřátí a sladkosti. Nechyběli ani soutěže, které si připravily děti ze ŠD. No, bylo toho hodně. Vládla dobrá nálada a to bylo to nejdůležitější. Prožili jsme zkrátka krásné podzimní odpoledne, ale největším uspokojením pro nás, učitelky, byl rozzářený úsměv na tvářích dětí. Ty si odnesly domů krásné zápichy, které vyráběly děti ze ŠD, ale především dobrou náladu a pěkné zážitky. A my, učitelky? Když jsme odcházely domů, tak na nás mával ten nejposlednější drak, kterému se nechtělo dolů. Jakoby celou Drakiádu zakončil. Všichni máme plno vzpomínek, a to nejen v podobě fotek. Kateřina Josefíková Včera předškoláci, dnes školáci Všechno nechť volně jen plyne - buď násilí vzdáleno věcí. Krédo J. A. Komenského Vstup dítěte do školy představuje v jeho životě významnou etapu a bývá pro děti i rodiče velmi náročný. Pro optimální rozvoj osobnosti je velmi důležité, aby počátky školního vzdělávání byly provázeny úspěchem a radostí, bez stresů a násilí, proto se přikládá značný důraz školní zralosti dětí. Jak dopadla adaptace žáků první třídy? Po půl roce můžu říci výborně. Výuka probíhá klasicky v lavicích, ale často se děti vzdělávají formou hry. Někdy mám pocit, že by mohlo být na hry více prostrou a času. Děti se učí pracovat individuálně, ale i ve dvojicích a menších skupinkách. To pak mají možnost pomáhat si vzájemně. Chválím děti také za kázeň, sebeovládání a toleranci vzájemných odlišností, reakcí, nekázně, vyrušování. Máme problémy, ale proto chodíme do školy, abychom je odbourávali a snad se nám to ve spolupráci s rodiči bude dařit. Jana Štěrbová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 9

10 Zajímavá prvouka Je to rok, co jsme Vás informovali o naší první exkurzi. Od září chodíme do 3. třídy a v rámci učiva prvouky nemáme nouzi o nové zážitky 14. září 2007 jsme si vyšlápli do Búd, kde jsme se seznámili, co je to obzor a z kopce jsme pozorovali Vlčnov. Z dálky jsme rozeznávali důležité body naší vesnice radnici a poštu, školu, obchody, zdravotní středisko atd. Nechyběla zastávka u orientační tabule Vlčnova, kde jsme určovali, na které hlavní nebo vedlejší světové strany jsou jednotlivé budovy. 17. října 2007 jsme si v terénu procvičili práci s buzolou a mapou. Byli jsme rozděleni do skupinek, každá dostala několik úkolů, které spočívaly v určování světových stran určitých budov a míst ve vesnici. Práce se nám líbila a dařila, pomáhali jsme si a byli jsme po zásluze odměněni jedničkami. 19. října 2007 jsme v rámci učiva o obci navštívili Obecní úřad ve Vlčnově, kde nás přivítala paní místostarostka Marta Denisa Navláčilová - 5. A Mošťková. V kanceláři pana starosty J. Pijáčka nám vyprávěla o jeho historii, dnešní funkci a každodenní práci obecního úřadu. Měli jsme možnost nahlédnout do místních kronik. Viděli jsme i pozvánku pana starosty od prezidenta republiky. Nahlédli jsme do jednotlivých kanceláří, podatelny, matriky, účtárny. Prohlédli jsme si obřadní síň, kde vítají občánky do života a také se zde uzavírají sňatky. Zaujala nás galerie vlčnovských králů. Sešli jsme až do sklepení. Po celou dobu nám paní místostarostka Mošťková ochotně odpovídala na naše otázky, za což jí opět moc děkujeme. 20. prosince 2007 jsme byli na vycházce spojené se zakrmováním zvěře. Z domu jsme si přinesli seno, kukuřici, mrkev, jablka a kaštany, které jsme věnovali zvířatům v lokalitě za koupalištěm. Stále se učíme o ochraně přírody a životního prostředí a když se blížily Vánoce, chtěli jsme i my rozdat dárky a to nejen doma pod vánočním stromečkem. No a na závěr jsme shlédli v galerii výstavu s názvem Vánoce očima dětí, kam přispěli žáci svými pracemi z oblastních škol a tedy i té naší. žáci 3. A a Eva Surá, třídní učitelka Australia Live Už jste ho viděli? Jak se jmenuje? Odkud je? - to jsou otázky, které jsem zaslechla po vánočních prázdninách o přestávce na chodbě. Nejdřív jsem nevěděla, o koho může být tak eminentní zájem, ale když jsem uviděla kluka, který mluví anglicky, začala jsem se ptát také. Samuel, jak se chlapec jmenoval, byl sympatický dvanáctiletý kluk z Austrálie, přijel na návštěvu do Vlčnova a chodil 2 týdny do naší školy. Většinu času trávil s kolektivem 7. B třídy, kam ho přivedl jeho kamarád a hostitel, Petr Šobáň. Jenže, to víte, nový kluk ve škole a navíc z Austrálie to se hned tak nevidí. Ostatní se s ním chtěli také seznámit. Jedinečná příležitost byla pozvat ho na hodiny angličtiny i do jiných tříd. Zpočátku byl Samuel rozpačitý a nejraději by se od Petra ani nehnul, ale pak se odhodlal, že to zkusí. Nejdříve navštívil šesťáky a pak také vyšší ročníky. Po překonání počátečního ostychu se pomalu začal rozbíhat rozhovor. Rozhovor (dialog) čili rozmlouvání dvou nebo několika lidí je jedna z přirozených komunikativních metod výuky cizího jazyka. Tuto metodu využíváme v hodinách velmi často, ale není rozhovor jako rozhovor. Mluvit s rodilým mluvčím, s tím se většina žáků setkala poprvé. Ověřili si, že australská angličtina se v mnohém podobá té britské, kterou se učíme my, ale výslovnost, přízvuk i slovní zásoba se mohou lišit. A co děti zajímalo? Téměř všechno. Po vzájemném představení jsme se dověděli, že Samuel má ve škole angličtinu každý den. Bydlí se svými rodiči a bratry ve městě Darwin na severu Austrálie, kde žije kromě původních obyvatel Aborigenů, dalších padesát etnických skupin. Město je daleko od metropolí Sydney, Melbourne nebo hlavního města Canberry. Sam chodí do mnohem menší školy než je ta naše, baví ho přírodověda, hraje na kytaru a stará se o osm psů, kterým dal česká jména např. Kuba, Eliška, Šárka. Rád jezdí v buši autem a hraje ragby. Kluci mu nejvíce záviděli, že už v šestnácti bude mít řidičák na auto a Samovi se zase moc líbila naše škola. Na mapě Austrálie jsme si ukázali důležitá města a cestu letadlem z Darwinu přes Singapur a Londýn do Prahy. Společně jsme si také prohlédli obrázky některých unikátních zvířat, která žijí pouze v Austrálii. Dověděli jsme se, že klokana tam potkáte i na silnici, andulky poletují všude jako u nás vrabci, v řekách je hodně krokodýlů a ve všech částech Austrálie se vyskytuje pes dingo. Některá zvířata jsou pro nás obzvlášť exotická např. agama límcová, ptakopysk, ďábel medvědovitý nebo vombat obecný. A tak se nám podařilo integrovat do angličtiny i jiné předměty, třeba zeměpis a přírodopis. Ale nejdůležitější byla živá komunikace s rodilým mluvčím a dobrý pocit, že se cizí jazyk učíme proto, abychom se dorozuměli. Dana Koníčková 10 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

11 Tak tu máme zase pololetí. Mnozí naši žáci se nestačili ani ohlédnout a opět na poslední chvíli zachraňují, co se dá, a slibují nápravu (překrásné kulturní deníky, vypracované domácí úkoly, pomůcky připravené na každou hodinu ). Někteří na sobě ale velmi zapracovali a odvedli veliký kus poctivé práce. Ohlédněme se i my a zkusme zhodnotit, co se nám společně podařilo a co bychom měli ještě zlepšit. V září jsme se všemi ročníky navštívili místní knihovnu ve Vlčnově, kde pro nás už tradičně paní knihovnice Marie Kolajová připravila pěkný poučný program. Od začátku školního roku mají žáci devátých tříd možnost navštěvovat kroužek českého jazyka, který napomáhá k přípravě na přijímací zkoušky středních škol a rozšiřuje základní znalosti. Letos je o tyto hodiny veliký zájem: z 9. A chodí 10 žáků a z 9. B 19 žáků. Naprostá většina žáků si uvědomuje důležitost poctivé přípravy, vede si kvalitně zápisky a ranní vstávání přemáhá s odhodlaností sobě vlastní V šesté třídě jsme zahájili výuku podle nového školního vzdělávacího programu, v němž je začleněna tvorba projektů. Zatím se nám podařilo sestavit jazykové mapy nářečí v České republice a nyní dlouhodobě pracujeme na srovnávání školy dřívější a současné. Bohužel se od začátku vyskytují problémy s pravopisem, s jehož zlepšením se snažíme potýkat, ale je to, lidově řečeno, běh na dlouhou trať. Velké problémy byly v této třídě i se zapomínáním, což nás vedlo k nápadu zřídit webové stránky informující každý den o tom, co jsme ve škole dělali, jaké byly domácí úkoly, kdy se píší písemné práce a co, případně z čeho se naučit (adresa: jan. vorba.txt.cz). Tento nápad se velmi osvědčil, zapomínání pokleslo. Mnoho rodičů tento moderní způsob komunikace ocenilo. Někteří kolegové se nechali inspirovat, a tak se počet webových stránek jednotlivých vyučujících zvyšuje. U dětí vidíme snahu a odhodlání na sobě pracovat, proto se těšíme na další spolupráci. Naší tradiční akcí nabízenou všem žákům druhého stupně je podzimní zájezd do Janáčkova divadla v Brně. V listopadu jsme zhlédli operetu Cikánský baron od Johanna Strausse. Z naší školy za kulturou vyrazilo 38 dětí společně se 7 učiteli. Představení sklidilo u žáků velký úspěch, což nás vedlo k uspořádání další podobné akce. Zvolili jsme operu Nabucco od Giuseppe Verdiho. Představení se uskuteční To nám to letí - poletí Projekt Šelmy Společně s další vyučující přírodopisu Petrou Hrabovskou jsme přemýšlely o tom, jak žákům zpříjemnit výuku přírodopisu trochu jinou formou než je náš vlastní výklad. Proto jsme se rozhodly, že v obou 8. ročnících přenecháme výuku na žácích a domluvily jsme se na projektu Šelmy. Sepsaly jsme témata, kterých by se žáci při tvorbě projektu měli držet, určily jsme počet skupin, formu zpracování a vše ostatní nechaly na žácích. Témata zahrnovala jednotlivé čeledi od kunovitých, medvědovitých, kočkovitých až po psovité šelmy. Šlo nám především o to, aby se žáci naučili vyhledávat informace a tyto informace předaly dalším spolužákům nejen ve své třídě, ale i ve třídě paralelní, protože mluvit před zhruba 40 lidmi není opravdu jednoduché. Projekt žáci prezentovali nejprve ve své třídě a poté ve společné hodině. Každá třída stejné téma samozřejmě zpracovala individuálně. Výhoda společné prezentace byla v tom, že jedna skupina zjistila na stejné téma to a druhá ono. Samozřejmě jsme obě vyučující postřehly i známky jisté soutěživosti, ale ta není v malé míře nikdy na škodu. Závěrem naší společné prezentace bylo vytvoření slepé mapy světa s nalepenými fotografi emi jednotlivých zástupců šelem podle místa jejich přirozeného výskytu. v úterý 25. března 2008 (19-21:45 hod.). Mnoho z vás se nás v minulosti tázalo, zda může jet také, a proto jsme tentokrát vyšli těmto podnětům vstříc. Předběžně počítáme se dvěma autobusy (90 míst). V závěru pololetí jsme pečlivě rozvažovali, jak ohodnotit naše žáky. Není to práce záviděníhodná, neboť je obtížné stanovit jasnou čáru mezi jednotlivými stupni známky a každý žák je originální svými schopnostmi, nadáním a přístupem. Snažíme se, aby se každý žák nad svojí prací zamyslel a dokázal sám sebe kriticky ohodnotit. V brzké době nás čeká třídní kolo recitační soutěže, z něhož nejlepší recitátoři postoupí do školního kola. To bude stejně jako loni uspořádáno za účasti široké veřejnosti ve vestibulu školy. Termín bude ještě upřesněn (polovina února). Na školní kolo naváže okrskové kolo v Uherském Brodě. Žáci si báseň vybrali sami, případně si nechali poradit. Právě teď opravujeme práce Olympiády českého jazyka, nejúspěšnější soutěžící postoupí do okresního kola. Od pololetí bychom rádi provozovali fi lmový klub, v němž chceme zájemcům promítat kvalitní a hodnotné české i zahraniční fi lmy. Vybraná díla budou doplňovat výuku literatury, zvláště devátých ročníků. Další novinkou v našich akcích bude Noc s Andersenem, která se bude konat 28. března. Připojíme se ke knihovnám v celé republice a dětem šestého a sedmého ročníku bude nabídnuto přespat tuto noc v naší školní knihovně. Na večer bude připraven zajímavý a možná i trochu strašidelný program. V květnu vyrazíme s deváťáky na třídenní poznávací zájezd Prahy, na jehož náplni již pracujeme. Musíme se přiznat i k tomu, že se nám ještě zcela nedaří motivovat některé děti k většímu zájmu o náš mateřský jazyk. Přáli bychom si, aby děti uměly nejen správně napsat tvrdé a měkké y/i, ale aby dokázaly kultivovaně mluvit a vystupovat na veřejnosti. Co dodat na závěr? Děti nám vyrůstají nám před očima. Z malých chlapců a děvčat se stávají mladíci a slečny. Jsme velmi rádi, že můžeme být při tom, s dětmi nejen pracovat, ale i sdílet jejich všední starosti, radosti i nějaké ty bolesti. Jan Vorba, Michal Slinták M. Pestlová - 9. A Myslíme si, že tento projekt se oběma třídám velmi povedl, obohatil jejich znalosti a přispěl ke zlepšení vztahů mezi kolektivy. Už se těšíme na další takové společné projekty! Radka Rožková, Petra Hrabovská ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 11

12 CHEMIE TROCHU JINAK Projektové vyučování v 8. a 9. ročnících Většině lidí při vyslovení chemie běhá mráz po zádech. Přitom tato exaktní přírodní věda doprovází lidstvo od počátku věků a jen málokdo by si bez ní dovedl představit každodenní život. Jednou z takových chemických látek je i obyčejná voda, bez které by život neexistoval. Voda, voda, voděnka 8. ročníky Na projektu VODA pracovali žáci 8. ročníků. Cílem tohoto projektu bylo, aby se žáci naučili samostatně vyhledávat informace, pracovat ve skupinách, obohatili své znalosti a uvědomili si, že voda není jen chemickou sloučeninou, ale vyskytuje se na celé naší planetě, ve vesmíru, v rostlinné a živočišné říši, v poezii a próze a má bezpochyby historický a politický význam. Žáci byli rozděleni do 6 skupin, z nichž každá měla zpracovat nějaké téma. Další dva žáci zpracovali projekt z dílčích částí, řídili panelovou diskuzi a shrnuli získané poznatky. CHEMICKÁ OLYMPIÁDA Tématy projektové výuky byly: Chemicky - fyzikální význam vody, voda jako chemická a fyzikální sloučenina, vlastnosti, zajímavosti, skupenství Výskyt vody = biologický význam vody ( voda v přírodě: rostlinná říše, živočišná říše, potrava, nerosty,.) Koloběh vody v přírodě, vodstvo - moře, oceány, brakická voda, řeky a jezera (u nás i ve světě), salinita vody Samočisticí schopnost vody, ČOV, dělení vod podle obsahu minerálních látek a nečistot, tvrdost vody a její odstranění popřípadě další dělení, (popis, nákres, vysvětlení, vlastní nápad, jak lze vodu přečistit nákres a vysvětlení,.. ) Voda mimo planetu Země, voda v politice (zákony, smlouvy, ), historii (doba starověkých fi lozofů) Voda v poezii a próze, hudbě (citáty, básně, knihy,..), vymyslet krátký příběh, báseň nebo píseň o vodě Po téměř čtrnáctidenní samostatné práci žáky čekala prezentace toho, co sami zjistili a písemně i výtvarně zpracovali na výkresech. Všichni se úkolu zhostili velmi zodpovědně, o čemž také svědčily jejich prezentace s výkresy a poznatky, které nás všechny obohatily. Vyčerpatelné zdroje energie 9. ročníky V posledních letech se hodně mluví o tom, že dosavadní zdroje energie uhlí, ropa, zemní plyn a mnohé další budou zanedlouho vyčerpány a je nutné hledat další alternativy, jak je nahradit. Zpracováním poznatků o vyčerpatelných zdrojích energie, a to nejen z pohledu chemie, se pokusili žáci 9. ročníků. Žáci pracovali ve skupinách, které si sami vytvořili na vybrané téma. Dva žáci zpracovali projekt z dílčích částí, řídili panelovou diskuzi a shrnuli získané poznatky. Tématy projektové výuky byly: UHLÍ - proces vzniku uhlí, složení uhlí, typy uhlí jejich kvalita a složení UHLÍ - karbonizace uhlí, produkty karbonizace (plyn, dehet, koks), vodní plyn, naleziště uhlí v ČR, vlivy těžby na životní prostředí, výhody a nevýhody tohoto zdroje ROPA - vlastnosti ropy, její složení, zpracování - frakční destilace (produkty frakční destilace) ROPA - zpracování a využití ropných produktů, naleziště ropy ve světě a v ČR, vliv těžby na životní prostředí, výhody a nevýhody tohoto zdroje ZEMNÍ PLYN - složení, využití, naleziště, vliv na životní prostředí, výhody a nevýhody tohoto zdroje Žáci projekt prezentovali nejen z pohledu chemického, ale také ekologického, zeměpisného a politického. Informace sepisovali na výkresy a jedna skupina si kromě výkresu připravila i velice názornou prezentaci v Power Pointu, takže využili i znalostí z oblasti informatiky. Přínosem tohoto projektu bylo poznání, že bez uvedených zdrojů se lidstvo zatím bohužel neobejde a je proto nutné hledat další alternativní zdroje, které by je nahradily. Zjistili jsme také, jaké mají tyto zdroje jak už pozitivní, tak i negativní vliv na životní prostředí a jak se v historii civilizace staly zdrojem mnoha válečných konfl iktů. A co říci závěrem? Myslím, že všechny žáky tento způsob výuky obohatil, a to nejen o schopnost získávat nové poznatky, schopnost samostatně vyhledávat informace, ale především umět pracovat v týmu a získané vědomosti předat dál. Radka Rožková Školní kolo 44. ročníku chemické olympiády kategorie D proběhlo na naší škole ve dnech Do školního kola se přihlásily čtyři žákyně z 9. ročníků. Z 9. A to byly Kateřina Pijáčková, Zuzana Straňáková a z 9. B se školního kola zúčastnily Sabina Gomelská a Ivana Mošťková. Témata školního kola: směsi, dělení směsí, chemické sklo a nádobí, vyčíslování a úprava chemických rovnic, převody jednotek, chemické výpočty, názvosloví anorganických sloučenin a přírodní látky z oboru organické chemie. Školní kolo se skládalo ze 3 částí: 1) Teoretická část tu soutěžící zpracovávaly doma 2) Praktická část probíhala v učebně chemie, zde měly soutěžící za úkol provést důkaz škrobu a vytvořit chromatogram z různých typů černých fi xů 3) Kontrolní test probíhal rovněž v učebně chemie a obsahoval otázky ze zadaných témat 44. ročníku ChO Po skončení školního kola byly všechny tři části opraveny, obodovány a výsledky společně s protokoly dvou nejlepších olympioniček odeslány okresní komisy na Zkladní škole v Šumicích. Do okresního kola byly navrženy: 1. Ivana Mošťková, 9. B 2. Sabina Gomelská, 9. B Okresní kolo se uskutečnilo na Základní škole v Šumicích Radka Rožková 12 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

13 Beseda s paní Annou Honovou Období dějin po druhé světové válce se dle časového plánu probírá na konci devátého ročníku. Je to učivo náročné a není dost času na důkladné opakování. A tak často slyšíme, že žáci o novodobých dějinách toho moc neví. Rozhodli jsme se tomuto tématu věnovat v předstihu a pozvat na besedu paní Annu Honovou, která patří k svědkům, kteří zažili uherskohradišťskou věznici a metody vyšetřovatelů státní bezpečnosti. Za boj proti totalitě ji prezident republiky Václav Klaus udělil 28. října 2007 státní vyznamenání. Jakou odezvu měla beseda u žáků 9. A? Myslela jsem si, že komunizmus nebylo něco tak hrozného, ale teď už jsem změnila svůj názor defi nitivně. Bylo to hrozné, co jim tam dělali. Já bych nedokázala vztáhnout ruku na někoho, třeba na svého kamaráda nebo kohokoliv. Paní Honová na mě zapůsobila velmi pozitivně. Přes to, co si musela prožít, vypadala hezky. Byla ráda, že to může někomu říct, nemít to jen pro sebe. Nevěděla jsem o tom, co se tehdy dělo, až do té doby, než jsme o tom začali mluvit v dějepise. A pak přišla pí Honová a já jsem se o tom dozvěděla ještě víc. Nikdo z nás neví, jak to bylo, ale ona tu hrůzu zažila. Obdivuji ji, že o tom měla chuť vyprávět. Na to, že má 81 let, je ve velmi dobré kondici a dokázala tu dobu věrohodně popsat. Myslím si, že si tu cenu od prezidenta zaslouží. Jsem velmi ráda, že nám škola tu besedu zabezpečila a my jsme si mohli představit, jak hrozné to v té době bylo. Čekala jsem nějakou vysokou paní a překvapilo mě, že to byla malá a na první pohled křehká žena. Věděla jsem to už před tím, co se tehdy dělo. Dědeček byl 8 let v Jáchymově a znal se s paní Honovou. Vážím si toho, že žiji v zemi, kde mohu říct nahlas svůj názor a nic se mi nestane. Divím se, že lidé jako paní Honová to týrání ve věznici přežili. Ale je to dobře, že zůstal alespoň někdo, kdo nás seznámil s tím, co se dělo. Jsem ráda, že se vůbec někdo našel a přišel nás informovat do naší školy. Beseda mě velmi zaujala a určitě bych šla na podobnou víckrát. Tato beseda mě přinesla hodně. Dokáži si teď představit tu dobu, jak to probíhalo. Muselo to být strašné. Spousta trestů a potupné ponižování. Jsem šťastná za to, že máme demokracii. Jak vyplývá z uvedených komentářů, tato beseda byla přínosem pro naše žáky. Soňa Kundratová Plavu si, ani nevím jak... Hurrrá po půlroční přestávce jezdíme opět plavat! Pokračovací kurz nám začal v září a potrvá jedno pololetí 3. třídy. A protože jsme ho vloni zvládli, už se nebojíme a každé úterý směle vyrážíme do plaveckého areálu Delfín v Uherském Brodě. Splýváme, lovíme puky, zdokonalujeme plavecké styly, skáčeme do vody a snažíme se uplavat co nejvíc metrů. Vždy se moc těšíme na volné plavání, které bývá 5 minut před ukončením hodiny. Konec ledna jsme končili jízdou na tobogánu a dostali jsme mokré vysvědčení! žáci 3. A a Eva Surá, třídní učitelka ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 13

14 Sportovní víceboj Dne uspořádala Základní škola Vlčnov pro žáky 2. stupně sportovní víceboj. Žáci byli rozděleni do čtyř kategorií: mladší žačky, mladší žáci (6. 7. třída), starší žačky a starší žáci (8. 9. třída). Závodilo se ve čtyřech disciplínách: střelba, 60m sprint, vytrvalostní běh, třída hod kriketovým míčkem, 9. třída vrh koulí. Nejlepších výkonů v jednotlivých kategoriích dosáhli: Mladší žačky: 1. místo: Kateřina Uškrtová bodů 2. místo: Kateřina Živná bodů 3. místo: Monika Hauerlandová bodů Mladší žáci: 1. místo: Ivo Leško bodů 2. místo: Kryštof Šabršula bodů 3. místo: Jakub Flasar bodů Starší žačky: 1. místo: Kateřina Knotková bodů 2. místo: Leona Míšková bodů 3. místo: Denisa Srncová bodů Starší žáci: 1. místo: Petr Bičan bodů 2. místo: Ondřej Moštěk bodů 3. místo: Jakub Figura bodů Atletický čtyřboj Dne se konaly v Uherském Hradišti závody družstev v atletickém čtyřboji. Zúčastnilo se jich 13 škol. Závodilo se ve čtyřech kategoriích: mladší žačky, mladší žáci, starší žačky a starší žáci. Nejlepšího výkonu dosáhly starší žačky (Knotková Kateřina 9. B, Míšková Leona 8. B, Vozárová Veronika 8. B), které se umístily na 5. místě. Mladší žačky (Uškrtová Kateřina 6. A, Hauerlandová Monika 7. B, Zajícová Alena 7. B) vybojovaly vynikající 10. místo, mladší žáci (Šabršula Kryštof 7. A, Křapa Ivo 7. A, Flasar Jakub 7. A) obsadili vynikající 9. příčku, starší žáci (Moštěk Ondřej 8. A, Moštěk Jan 8. B, Bičan Petr 8. B) se umístili na 12. místě. V soutěži jednotlivců nejlepšího výkonu dosáhl Ondřej Moštěk, který obsadil 10. místo. Vynikajícího výkonu dosáhly také starší žačky, které obsadily příčky: Kateřina Knotková 12., Veronika Vozárová 13., Leona Míšková 14. Mladší žačka Kateřina Uškrtová se probojovala na 16. místo. V soutěži škol se ZŠ Vlčnov umístila na vynikajícím 9. místě. Přespolní běh Dne se konal v Uherském Ostrohu závod družstev v Přespolním běhu. Zúčastnilo se ho 12 škol. Závodilo se ve čtyřech kategoriích: mladší žačky, mladší žáci, starší žačky a starší žáci. Nejlepšího výkonu dosáhly mladší žačky (Uškrtová Kateřina 6. A, Hauerlandová Monika 7. B, Eliášová Hana 7.B, Solařová Klára 7. B) a starší žačky (Knotková Kateřina 9. B, Míšková Leona 8. B, Vozárová Veronika 8. B, Solařová Petra 8. B, Tykalová Kateřina 8. B), které se umístily na 6. místě. Mladší žáci (Horenský Zdeněk 7. A, Šabršula Kryštof 7. A, Soukeník Petr 7. A, Křapa Ivo 7. A, Flasar Jakub 7. A, Machala Dušan 7. A) obsadili vynikající 7. místo. Starší žáci (Viktorin Ondřej 9. A, Mikulec Jan 9. B, Fray Petr 9. B, Moštěk Jan 8. B, Bičan Petr 8. B) se probojovali na 8. příčku. Štěpánka Pavlicová 14 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

15 Stolní tenis Dne uspořádala ZŠ Vlčnov turnaj ve stolním tenisu. Žáci startovali v kategoriích mladší žáci, mladší žačky a starší žačky. V kategorii mladších žáků zvítězil Přemysl Mlýnek 6. A, 2. místo Zdeněk Horenský 7. A, 3. místo: Jan Zhoř 6. A. V kategorii mladších žaček zvítězila Monika Hauerlandová 7. B, 2. místo: Petra Junaštíková 7. A. V kategorii starších žaček zvítězila Monika Hauerlandová 7. B, 2. místo: Nicole Polanská 9. A, 3. místo: Marika Mlýnková 9. A. Dne se konalo v Kunovicích okresní kolo ve stolním tenisu. Zúčastnilo se ho 9 škol. Závodilo se ve čtyřech kategoriích: mladší žačky, mladší žáci, starší žačky a starší žáci. Nejlepšího výkonu dosáhly mladší žačky (Hauerlandová Monika 7. B, Junaštíková Petra 7. A, Uškrtová Kateřina 6. A,), které se umístily na 1. místě. Mladší žáci ( Mlýnek Přemysl 6. A, Horenský Zdeněk 7. A, Soukeník Petr 7. A) po velkém boji obsadili vynikající 2. místo. Starší žákyně (Polanská Nicole 9. A, Vozárová Andrea 9. A) se umístily na výborném 5. místě. Starší žáci (Bednařík Marek 6. A, Podškubka Ondřej 6. A, Zhoř Jan 6. A) se probojovali na 8. příčku. Nohejbal Dne se konalo v Dolním Němčí okresní kolo v nohejbalu. Naši školu reprezentovalo družstvo žáků ve složení: Podškubka Ondřej 6. A, Šabršula Kryštof 7. A, Soukeník Petr 7. A a Indra Patrik 8. A. Toto družstvo zde nenašlo přemožitele a obsadilo vynikající 1. místo a postoupilo do republikového kola, které se konalo v Praze. Šachy Dne se konalo v Hluku okresní kolo žáků v šachu. Zúčastnilo se ho 10 škol. Naši školu reprezentovalo družstvo starších žáků ve složení: Jan Moštěk 8. A, Ondřej Podškubka 6. A, které bylo doplněno o žáky z prvního stupně Petra Mošťka 3. A, Adama Pešla 4. A. Toto družstvo po vynikajícím výkonu obsadilo 6. místo. Žákům gratulujeme! K. Mošťková - 8. A Štěpánka Pavlicová Alena Zajícová - 7. B ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 15

16 Ekofór 2007 V lednu 2007 se konal 4. ročník soutěže pořádané pod záštitou Ministerstva životního prostředí Hnutím Brontosaurus Ekofór Ústředním tématem byl zajíc, který se musel ve vtipu v nějakém kontextu vyskytovat a vtipy měly předávat nějaké ekologické poselství či vjem. V naší kategorii Zajíček (pro děti do 15 let) a Příběh (kreslený příběh, věkově neomezeno) bylo pro prezentaci naší školy odesláno 32 výtvarných prací, na kterých žáci pracovali v rámci výuky výtvarné a rodinné výchovy. Celorepublikově bylo do soutěže přijato přes kreslených vtipů, z nichž bylo porotou vybráno 75 prací. Ty se staly součástí putovní výstavy i internetové galerie, kde je mohlo zhlédnout tisíce diváků. Naši 4 žáci Alena Zajícová ze 7. B, Dominik Kroupa z 9. B, Lucie Rohlíková a Jakub Vaculík žáci loňské 9. A se se svými pracemi zařadili mezi nejlepší. Děkujeme za reprezentaci školy, gratulujeme a přejeme další úspěchy v soutěžích. Petra Hrabovská 16 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

17 Divoké vlčnovské kmeny Těžko spočítat na prstech obou rukou, kolik fenoménů na určitou dobu poznamenalo život dětí na naší škole. Vliv médií, internetu a reklamy je nesporně cítit na každém kroku. Někdy na podzim minulého roku jsem začal pozorovat výraznou změnu v chování většiny kluků na našem patře. Ještě nedávno o sebe někteří ani nezavadili a najednou začali tvořit skupinky, vzrušeně diskutovat nebo potají vyzvídat. Tradiční přestávkové aktivity jako fotbálek, honění se, hraní si s autíčky, poletování po budově, apod. zničehonic ustaly. Nahradil je nový slovník opírající se o výrazy jako kód, kmen, lučištník, zaútočit, A tak jsem poznal Divoké kmeny počítačovou hru, která u kluků nahradila to, co jsem já a mí vrstevníci prožívali naživo. Bojují sice, vymýšlejí taktiku, uzavírají spojenectví a používají rozličné zbraně jako meče, luky, oštěpy, stavějí opevnění a hájí je proti sokům, podporují a zrazují se podle aktuální nálady.ale jen jako! V hodinách tělocviku potom mnozí tito novodobí válečníci nepřeručkují kousek hrazdy, nevyšplhají do poloviny tyče (o lanu nemluvě) a nezvládnou oběhnout kolečko na stadionu. A tak přemýšlím, co by asi řekli dávní, opravdu divocí válečníci, jejichž kmeny podle pramenů došly až do Vlčnova a zanechaly zde svůj zřetelný otisk. Asi by nevěřili. P.S. Snad jaro zavelí k návratu do lesů, bunkrů, žlebů,.. Zdeněk Stašek Silvie Navláčilova - 6. třída Jak k environmentální výchově přistupujeme my? Každý z nás si uvědomuje, jak je důležité bavit se s žáky na toto téma a vysvětlovat jim správný postoj k přírodě a jejímu bohatství, protože právě příroda ovlivňuje naši budoucnost. Snažíme se jim odhalovat zápory současného ( konzumního) způsobu života, který vede k ničení planety (znečišťování životního prostředí, hromadění odpadů ). Pěstujeme v nich rozvíjení vyšších hodnot, jako jsou zodpovědnost, pomoc druhým. Připomínání přiměřené péče o svůj zevnějšek, udržování hezkého vzhledu společných prostor (třídy, školy), včetně okolní zeleně, to už považujeme za samozřejmost. Potěší nás, když žáci sledují tisk, dění v našem regionu, dokáží komentovat ekologickou katastrofu, vést rozhovor o tom, co jí asi předcházelo, a přemýšlet, zda se jí nedalo nějakým způsobem předejít. Chceme je tedy vychovávat k tomu, aby si utvářeli kladný vztah k životnímu prostředí, aby byli schopni zaujmout k problémům určité stanovisko. Při sestavování celoročního plánu environmentální výchovy na 1. stupni jsme se snažili o to, aby plán akcí nebyl pro žáky příliš náročný, aby byl zajímavý a dal se vhodně skloubit s výukovým procesem. V měsíci září jsme na prvním stupni zorganizovali tematické vycházky. Pozorovali jsme, jak se příroda mění, jak toto roční období působí na živočichy a rostliny v našem okolí. Dále jsme ve škole vyhlásili podmínky soutěže ve sběru papíru, v jednotlivých třídách jsme opět začali třídit odpadky (zvlášť třídíme papír, zvlášť plasty). V měsíci říjnu jsme potom ve vestibulu školy slavnostně vyhlásili výsledky soutěže ve sběru papíru (viz fotografi e na školním webu). Také jsme se rozhodli, že budeme v průběhu celého školního roku společně sbírat vršky od PET lahví pro společnost purus Kostelany, a. s., která se zabývá sběrem plastových odpadů od fi rem a domácností a následně jejich recyklací. V měsíci listopadu jsme měli možnost účastnit se programu společnosti SEIFEROS, která se aktivně věnuje ochraně dravých ptáků, pečuje o ptáky poraněné a pak je navrací zpět do volné přírody. Z reakcí a vyprávění dětí bylo zcela zřetelné, jak se jim tato akce líbila. V předvánočním čase jsme opět vyrazili do přírody. Nemohli jsme přece zapomenout na volně žijící zvířátka v našem okolí! Někteří dali přednost vlčnovskému háji, jiní se vydali za místní koupaliště, další ke Žlebu. Cíl byl ale stejný, přilepšit zvířátkům nějakou dobrotou. V některých třídách si také žáci vyzkoušeli splnit úkoly s přírodovědnou tématikou. V měsíci lednu teď v jednotlivých třídách vymýšlíme, co zajímavého by šlo, s přidáním odpadového materiálu, vyrobit. V únoru si totiž chceme těmito žákovskými pracemi naše školní prostředí, trochu netradičně, vyzdobit. A co plánujeme na měsíc únor? Ve spolupráci s pracovníky sdružení Ekocentra CHRPA rádi využijeme nabídku jejich výukových programů a přivítáme je na naší škole. Už se těšíme, co zajímavého si pro žáky připraví v programech Freonový drak, Život v půdě a Musíme se bát?, které jsme pro jednotlivé ročníky z této nabídky pro žáky Jiří Vozár - 5. A vybrali. A jak byli žáci s těmito akcemi spokojeni? Na to se jich stačí už jenom zeptat. Ivana Kovářová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 17

18 Celoškolní soutěž ve sběru papíru Na začátku školního roku jsme se rozhodli, že pro děti vyhlásíme soutěž ve sběru papíru. Proč právě sběr papíru? Co se s ním potom stane? Náš papír svezou k recyklaci dalšímu zpracování, k výrobě směsí. Ty se potom přidávají do papíru na výrobu novin, sešitů, lepenkových krabic, obalů na vajíčka nebo toaletního papíru. A odtud vzniklo naše heslo: Sběrem šetříme další stromy, a to za naši snahu přece stojí! A žáci začali s chutí shromažďovat veškerý starý papír, ke kterému měli přístup. O tom, že sháněli opravdu důkladně, svědčil i fakt, že z některých zažloutlých novinových plátků jsme se mohli při vážení tohoto sběru dozvědět různé zajímavosti - třeba i z osmdesátých let minulého století. Postupně se začaly naplňovat kabinety jednotlivých tříd, a to do takové míry, že se v nich už nedalo vůbec orientovat. Všichni jsme tedy s radostí očekávali, jak soutěž jednotlivých třídních kolektivů asi dopadne. V pátek 19. října jsme si sběr společně převážili a zaměstnanci Sběrných surovin v Uh. Hradišti si kontejnery s nasbíraným papírem postupně, museli přijet pro náklad třikrát, odvezli. A pak se již čekalo pouze na sečtení výsledků jednotlivých tříd. Jaké bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že se nám podařilo sesbírat úctyhodných kilogramů papíru! K částce Kč, kterou jsme za nasbíraný papír obdrželi, jsme si ještě připočetli sponzorský dar od vedení naší školy (2 000 Kč) a také od Občanského sdružení ve Vlčnově ( Kč). Mnohokrát tímto děkujeme. A výsledky soutěžního klání se mohly vyhlásit. Slavnostní vyhlášení proběhlo 14. listopadu ve vestibulu školy. Zvlášť se vyhlašovaly výsledky na prvním stupni, zvlášť na stupni druhém. Na prvním stupni obsadila: 1. místo třída 5. A ( kg ) 2. místo třída 5. B (1 043 kg ) 3. místo třída 4. A (855 kg ) Na druhém stupni byla udělena dvě první místa: 1.místo třída 8. B (1 330 kg ) a třída 8. A (1 300 kg) 3. místo třída 6. A (492 kg ) Družstva na stupních vítězů obdržela ovocné dorty a šeky v hodnotě: 1. místo Kč, 2. místo Kč a 3. místo Kč. Zbývající třídy, kterým se podařilo sesbírat více než 100 kg, získaly balíčky se sladkostmi. Vítězům blahopřejeme a všem výše zmiňovaným srdečně děkujeme. Ivana Kovářová Exkurze na 23. základnu vrtulníkového letectva Edvarda Beneše v Přerově 19. října žáci devátých ročníků v rámci výuky dějepisu navštívili základnu Armády ČR v Přerově. Po příjezdu nás v leteckém klubu zástupce velitele informoval o úloze bitevních vrtulníků v současné armádě naší republiky i o jejich začlenění do systému NATO. Poutavý výklad byl doplněn názornou prezentací, kterou zakončili přizvaní piloti vlastním vyprávěním. Poté jsme přesedli do armádního autobusu a vyjeli na letiště. Prohlédli jsme si vrtulníky Mi -171, Mi - 35, SAR a nakonec se odebrali do rozlehlé haly, v níž nám byla ukázána oprava a servis těchto strojů. Exkurze byla velmi zajímavá a přínosná. Děkujeme místním vojákům za čas, který si na nás udělali, a za skvěle připravený program pro žáky naší školy. Fotky vrtulníků v naší fotogalerii na webových stránkách nebo na army.cz. Jan Vorba O. Plachý - 9. B 18 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

19 Sbíráme a jsme jedna parta Je vyhlášen celoškolní sběr papíru a začátky u nás ve třídě jsou, dá se říci, hodně vlahé, jak už to tak bývá. Chtěli bychom vyhrát, ne že ne, víme, že vytřídit papír má svůj nepopiratelný význam, ale to znamená starosti a práci navíc a do té se nám moc nechce! Spousta lidiček se nechává chlácholit myšlenkou, že ti druzí to zvládnou za nás, obejdou sousedy, tetičky a prarodiče, vytřídí, svážou, dovezou do školy a případnou smetanu slízneme všichni ze třídy. Jistě se našli i takoví, kteří už od samotného vyhlášení soutěže dělali pořádky v šuplících a balík po balíku přinášeli do mého kabinetu. Ale ono to nestačilo a my museli zabrat každý a do jednoho. Chci jít příkladem, a proto obcházím svou rodinu a známé, dodávám ostatním potřebnou motivaci. Najednou se spouští lavina kárek, speciálních automobilových dovážek sběrového papíru před brány školy, plné tašky - prostě všechen papír, co nám zkříží cestu, končí v mém kabinetu. Děti nervózně sledují kamarády z ostatních tříd a zjišťují, že i ostatní chtějí být nejlepší. Nastane boj o čas a každičký vytříděný papír se starou písemkou nebo úkolem. Prolezli jsme baráky od sklepů až po půdy a nastřádali slušnou kopu. Jedno odpoledne jsme dávali vše do konečné podoby. Spousta z nás se sešla po škole a v duchu fungující manufaktury se pustili do práce. Před svázáním ale bylo potřeba prolistovat noviny i časopisy a zachránit vše, co by se mohlo ještě v budoucnu hodit. Tak se ze starých ABCéček pobraly papírové vystřihovánky pro dlouhé zimní večery, z Bravíček sesbíraly všechny použitelné plakáty, z bulvárů se přečetly staronové sloupky ze života slavných. Ruku k dílu přidal i jeden bráška. Sice nedobrovolně, ale snad se mu mezi námi líbilo. V den vážení nás čekal ještě poslední úkol. Bylo potřeba přestěhovat náš náklad z druhého patra do dílen v přízemí. A právě tento moment vidím jako naše malé velké vítězství. Přenést jeden balík zvládne každý frajer, ale když jich je na každého dva tucty, je potřeba sejít nějakých 40 schodů, pěkně se pronesou. Už ani nevím, u koho vznikla ta myšlena, ale udělal se živý řetěz, který si předával balík za balíkem. Pouhých osmnáct osmáků a jeden dospělák odnesli několik stovek kilogramů papíru. Konečné číslo jsme se dozvěděli až po nervy drásajících dnech. Konečný verdikt zněl 1330 kg a první místo spolu se spolužáky z 8.A třídy. Odměna v podobě dortu a poukazu na fi nanční částku, kterou utratíme snad v jednom z lanových center, byla už jen pověstnou třešničkou. Zase se potvrdilo, že patříme k sobě a dokážeme společně pořádný kus práce. Sběr v naší třídě byl jedním z těch zážitků, kvůli kterému vím, proč dělám právě to, co dělám. Petra Hrabovská Exkurze do Brna Dne žáci V. B a VI. A navštívili Hvězdárnu a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, kde zhlédli, pod umělou oblohou planetária, výukový program: Záludná astronomická,,proč?. Nejdříve se seznámili se zajímavými objekty večerní oblohy: nejjasnějšími hvězdami, souhvězdími, galaxií v Andromedě, hvězdokupami a planetami. Poté formou krátké kvízové hry, při níž spolu soutěží dvě dvoučlenná družstva, si zopakovali a osvěžili učivo o ročních obdobích a pohybu Slunce po obloze. Na závěr přiletěli k naší planetě,,marťané a žáci tak mohli popřemýšlet, bude-li Země stále obyvatelná a do jaké míry mohou tuto skutečnost ovlivnit lidé. Program byl sestaven z živých výstupů moderátora s astronomickým vzděláním a z automatických částí s bohatým obrazovým materiálem a počítačovými simulacemi. Ve druhé části exkurze žáci zavítali do Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea, kde je stálá expozice o nejstarších dějinách osídlení Moravy i celého evropského kontinentu, na jejíž tvorbě se podíleli naši přední vědečtí odborníci. V první části si žáci prohlédli množství nálezů z nejranějších období lidských dějin, nejstarší umění Marek Bednařík - 6. A Evropy, rekonstrukce pravěkých lidí, zvířat a prostředí lovců a sběračů. Nejvíce je zaujal mamut, který je obklopen přirozeným přírodním prostředím. Ve druhé části se žáci seznámili s aktuálními poznatky z výzkumu evoluce člověka a počátků jeho kultury a s chováním a životem člověku nejbližších tvorů - primátů. Žákům se exkurze velice líbila a získané poznatky určitě využijí ve výuce. Anna Lamačová ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ 19

20 Školáček Každoročně si klade řada rodičů otázku, zda je jejich dítě zralé pro vstup do základní školy, zda je schopné zvládnout výuku čtení, psaní, počítání. Každý rok také poměrně velkému množství dětí bývá odložena školní docházka o jeden rok z důvodu školní nezralosti nezralosti nejen fyzické a sociální ( děti bývají ještě příliš hravé, nedokáží se odpoutat od rodičů, nejeví zájem o školu), ale také psychické, kdy jsou nezralé zejména funkce důležité pro výuku čtení, psaní a počítání. Jde především o smyslové vnímání zrakové a sluchové, jemnou a hrubou motoriku, paměť a pozornost, myšlení a řeč. Celkový vývoj dítěte a zvláště zrání centrální nervové soustavy samozřejmě napomáhá vymizení nebo alespoň zmenšení některých obtíží a nedostatků, ale v žádném případě se tyto děti nesmějí ponechávat osudu a je třeba s nimi cíleně pracovat a poskytovat jim individuální péči a pozornost. Erik Mikulec V letošním školním roce 2007/2008 navštěvuje 4. třídu MŠ Vlčnov 12 dětí s odloženou školní docházkou. Kroužek, ve kterém je věnována péče právě těmto dětem, se jmenuje Školáček. Práce je systematicky plánována a odpovídá individuálním zvláštnostem každého dítěte. Učitelka, která s těmito dětmi pracuje, sestavuje individuální plány s konkrétními úkoly vždy na dobu tří měsíců. Jednotlivé úkoly jsou specifi kovány tak, aby podněcovaly rozvoj dítěte právě v té oblasti, kde je třeba. Problémy se často objevují v oblasti jemné motoriky, grafomotoriky, orientace v prostoru a čase, v oblasti fonematického sluchu (rozlišování hlásky na začátku a konci slova), souvislého vyjadřování, vizuomotorické koordinace či zrakové diferenciace. To je výčet jen těch nejběžnějších problémů dětí s odloženou školní docházkou. Každé dítě plní tyto úkoly v předem určeném čase (čas vymezený pro kroužek je od do hod. denně). Speciální péče je každému věnována jedenkrát za čtrnáct dní po dobu 30ti minut. Vše je řádně zdokumentováno, výsledky jsou zaznamenávány a zakládány do složek, které jsou součástí portfolia každého dítěte. Touto prací napomáháme nejen zdárnému vývoji dítěte, ale předcházíme vzniku menších či větších problémů po nástupu dítěte do první třídy, ale také v průběhu celé školní docházky. V závěru bych chtěla podotknout, že rodiče, kteří požádali o odložení školní docházky pro své dítě, by měli počítat s tím, že odklad není jen ulehčením, ale také určitým závazkem vůči dítěti, že mu pomohou jeho obtíže překonat. Práce s dítětem není starostí navíc, ale vrátí se v podobě radosti ze hry a společného prožívání úspěchů, a leckdy nám pomůže více své dítě poznat a zjistit, že má schopnosti, které jsme u něj ani nepředpokládali. Čas a péče věnovaná dítěti v předškolním věku se ukládá jako do banky a začíná se vybírat nejen po nástupu do školy, ale i v období puberty a dokonce i v pozdějším věku. Dana Mikulcová Logopedická prevence v mateřské škole Logopedická prevence v mateřské škole je nezbytnou součástí našeho výchovně vzdělávacího procesu. Ve všech třídách probíhají pravidelné logopedické chvilky. Dětem třetí a čtvrté třídy se špatnou výslovností je věnována individuální péče, děti jsou zařazeny do individuální logopedické prevence. V letošním školním roce se projevilo daleko větší procento dětí se špatnou výslovností. Těmto dětem je třeba věnovat zvýšenou individuální péči i v domácím prostředí. U dětí se projevily problémy zejména v oblasti dýchání a pohyblivosti mluvidel. Dýchání Při mluvení bychom si měli všímat jak dítě dýchá, jak vytváří výdechový proud vzduchu, který je nezbytný při výslovnosti hlásek. Dechová cvičení vedou k přirozenému ovládání dechu / nacvičujeme prodloužení výdechového proudu, správný nádech nosem, hospodaření s dechem/. Pohyblivost mluvidel Velmi důležité je ovlivňovat obratnost mluvních orgánů. Procvičujeme pohyblivost rtů, jazyka, čelisti. Náš mluvní projev ovlivňuje mimika, to znamená pohyby svalů v obličeji. Všímáme si výrazu tváří při řeči, zda se umí dítě smát, zamračit se. Některé děti to nedokážou. Proto se snažíme procvičovat i pohyby mimického svalstva. Aby totiž mohl logoped přistoupit k nácviku artikulace, musí dítě připravit i po stránce motoriky mluvidel. To znamená, aby dítě hlásku vůbec dokázalo svými mluvidly vytvořit. Mnoho rodičů se předem ptá, za jak dlouho si dítě novou hlásku osvojí. Jedná se totiž o velmi individuální záležitost. Záleží na schopnosti dítěte napodobovat, na obratnosti jejich mluvidel a na každodenním několikrát opakovaném cvičení. Autorka publikace P ro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky uvádí jako optimální proces fi xace alespoň 10x denně 2-3 minuty cvičení. Na závěr několik dobrých rad : Buďte svému dítěti správným příkladem v řeči, mluvte na něj pomalu, zřetelně a v kratších větách nelitujte jej při nezdaru, netrestejte za neúspěch odměňujte pochvalou i malý úspěch nepřecvičujte případné leváctví za praváctví důsledně vyžadujte plnění úkolu dítětem-buďte trpěliví, cvičte s dítětem pravidelně několikrát denně, krátce a hravě. Uvedenou skutečnost potvrzují i slova mého oblíbeného prof. Matějčka, který v článku s titulkem Nové metody spíše jen slibují uvádí, že zatím nic moc lepšího nemáme než poctivá cvičení přiměřená individualitě dítěte a prováděná s citem, rozvahou a náležitou vytrvalostí. Jarmila Podškubková 20 ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště č. 15 - Zlín Inspekční zpráva Základní škola Salvátor Králova 380, 757 57 Valašské Meziříčí Identifikátor školy: 600 001 784 Zřizovatel: Arcibiskupství olomoucké,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem KONCEPCE ROZVOJE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ OBLASTI: 1. Vzdělávací program - poskytnout žákům, co nejkvalitnější základ všeobecného vzdělání 2. Mimoškolní

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZŠ BÁNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZŠ BÁNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ZŠ BÁNOV Charakteristika Školního klubu ZŠ Bánov Školní klub (dále jen ŠK) jsme založili, abychom zapojili děti do aktivní činnosti v jejich volném čase a také,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18

PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 PLÁN VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2017/18 1. Schůzky s pracovnicemi Pedagogicko-psychologické poradny Havířov - využívání možnosti konzultací v PPP Havířov a pokračování ve spolupráci, spolupráce v

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Cíle základního vzdělávání

Cíle základního vzdělávání Cíle základního vzdělávání 1 Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU

Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Po čem rodič touží aneb co rodič chce nebo by měl chtít? WORKSHOP 19.4.2016 V KOLÍNĚ - MAP VZDĚLÁVÁNÍ NA KOLÍNSKU Motto Cíle zákl. vzdělávání společný rámec Pomoci žákům utvářet a postupně rozvíjet klíčové

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Harmonická škola pro život

Harmonická škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Harmonická škola pro život Základní škola a mateřská škola Ostrava - Lhotka, příspěvková organizace Identifikační údaje Předkladatel Základní škola Ostrava

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012 Řemeslo má zlaté dno školní projekt 2011-2012 Základní škola Votice ul. Pražská 235 srdečně zve rodiče žáků a veřejnost na den otevřených dveří v rámci celoškolního projektu Řemeslo má zlaté dno 18.5.2012

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016

ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne č. j. ZSHost/36 /2016 ŠVP ZŠ HOSTĚRADICE Vydáno dne 30. 8. 2016 č. j. ZSHost/36 /2016 Obsah 1. Identifikační údaje 1. 1. Název školního vzdělávacího programu 1. 2. Předkladatel základní údaje 1. 3. Zřizovatel školy 1. 4. Platnost

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013

Plán práce. Výchovné poradenství 2012/2013 Plán práce Výchovné poradenství 2012/2013 1 I. Oblast volby povolání termín II. Metodická a informační činnost v devátých třídách určit žáka odpovědného za převzetí, předání a prezentaci materiálů k volbě

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE

MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Škola: Obec: Název: EFHO ZŠ, Komenského 163/2 69301 Hustopeče MAPA ŠKOLY PRO ZŠ 2011/12 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY PRO RODIČE Tento list se stručným souhrnem výsledků z šetření Mapa školy 2011/12 je určen rodičům

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice. Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice

Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice. Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice Burza středních škol 2017 & kariérové poradenství na ZŠ Židlochovice Školní poradenské pracoviště ZŠ Židlochovice Naše koncepce kariérového poradenství Kariérové poradenství školy stojí na třech základních

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZÁJMOVÉ KROUŽKY ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2017-2018 Vážení rodiče, v letošním školním roce je pro Vaše děti připravena tato nabídka zájmových kroužků. Přihlašování je možné od 5. do 15. září nebo do naplnění kapacity. Kroužky,

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více