Toulky Jindřichovým Hradcem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Toulky Jindřichovým Hradcem"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Nová Bystřice Hradecká 390, Nová Bystřice Absolventská práce Toulky Jindřichovým Hradcem Jolana Holopová 9. A Vedoucí práce: Josefa Rykrová, Marika Hauserová Školní rok 2010/2011

2 Prohlášení Prohlašuji, že předložená absolventská práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury. V Nové Bystřici dne Jméno autorky: Jolana Holopová

3 Poděkování Chtěla bych poděkovat Josefě Rykrové a Marice Hauserové za odborné vedení, za pomoc a rady při zpracování této práce.

4 Anotace Tato absolventská práce se zabývá historií a současností okresního města Jindřichův Hradec. Její součástí je popis dvou vycházkových okruhů a fotogalerie. Pro zpestření slouží dotazníkové šetření.

5 Obsah Úvod Z historie města Jindřichova Hradce Jindřichohradecký kolos Státní hrad a zámek Kostely Kostel Sv. Jana Křtitele s minoritským klášterem Proboštský chrám nanebevzetí Panny Marie Kostel nejsvětější Trojice Kostel sv. Kateřiny Kostel sv. Maří Magdalény Hřbitovní kostel sv. Václava Langrův dům Nežárecká brána Současnost První vycházkový okruh Jindřichovým Hradcem Druhý vycházkový okruh do okolí Jindřichova Hradce Co se může člověk dozvědět z panelů Jindrovy naučné stezky Dotazníkové šetření Závěr Seznam použité literatury a zdrojů informací Knihy a publikace Elektronické zdroje Seznam příloh PŘÍLOHA A Vysvětlivky k textu o historii města PŘÍLOHA B První vycházkový okruh Historie a současnost J. Hradce PŘÍLOHA C Významné instituce okresního města Jindřichův Hradec PŘÍLOHA D Jindrova naučná stezka PŘÍLOHA E - Dotazník PŘÍLOHA F - Příklad vyplněného dotazníku... 44

6 Úvod Práci s názvem Toulky Jindřichovým Hradcem jsem si vybrala proto, že jsem se chtěla dozvědět více informací o okresním městě, které leží pouhých 18 km od rodné Nové Bystřice, kde žiji a chodím do školy. Po dohodě s vedoucími práce, Josefou Rykrovou a Marikou Hauserovou, jsme obsah mé absolventské práce naplnily jednak informacemi o historii a současnosti Jindřichova Hradce, ty jsme zdokumentovaly pomocí fotogalerie, jednak dvěma vycházkovými okruhy, z nichž první vedl městem Jindřichů Hradec a mapoval historii a současnost a druhý nás zavedl po Jindrově naučné stezce do okolí Jindřichova Hradce. Také z této cesty je pořízena fotogalerie. Další část práce tvoří dotazníkové šetření. Sestavený dotazník Žiji v Jindřichově Hradci a jeden příklad vyplněného dotazníku je v práci obsažen.vyhodnocení nám mělo posloužit k získání informací, jak znají jindřichohradečtí občané své město a čeho si v něm považují, či naopak, co se jim nelíbí. V závěru práce jsem vyhodnotila svou práci a stručně uvedla, co zajímavého jsem zjistila

7 1 Z historie města Jindřichova Hradce První písemná zmínka o městě je z roku Ještě předtím bylo na tomto místě nejspíš slovanské hradiště a rozlehlé neobydlené hvozdy. Teprve na konci 12. století přichází do těchto končin více lidí. Stejně jako ostatní Vítkovci i páni z Hradce používali ve svém erbu pětilistou růži (dodnes je pětilistá zlatá růže nesená dvěma lvy znakem města). Na začátku 13. století byl na základech starého slovanského hradiště vystavěn gotický hrad. Ke gotickým stavbám se přidávaly stavby renesanční a při sčítaní lidu po třicetileté válce byl Jindřichův Hradec dokonce druhým největším městem celého Království českého. Gotický hrad byl s postupem času přestavěn na renesanční zámek (došlo k tomu v průběhu 16. století). 1.1 Jindřichohradecký kolos Přímo uprostřed náměstí vyrostlo sousoší Nanebevzetí Panny Marie. Jindřichohradecký kolos, jak bývalo také dříve nazýváno, vytvořil v letech dačický sochař Matouš Strachovský. Tato ojedinělá a poměrně pozdní barokní památka byla postavena s přispěním obce a zejména finančního daru jindřichohradeckého měšťana Ondřeje Josefa Bayera. Nová dominanta náměstí, jejíž vybudování stálo přes osmnáct set zlatých, byla za veliké slávy posvěcena 30.listopadu Rozsáhlé trojsoší tvoří trojboký jehlan, na němž spočívá sloup, v jehož horní části je znázorněna hlavní scéna, orientovaná směrem na sever. Představuje ji socha Panny Marie nesené anděly do nebe, kde ji očekávají Bůh Otec a Bůh Syn, kteří v rukou drží zlacenou korunu k jejímu korunování. Nad skupinou se ve svatozáři vznáší holubice, symbolizující Ducha svatého. Právě podle tohoto výjevu bývá dílo někdy označováno jako sousoší nejsvětější Trojice. Do výklenků ve spodní části monumentu umístil autor sochu ležící sv. Rozálie, která jako ochránkyně proti moru je symbolem života. Vědění představuje sv. Anna učící Pannu Marii číst, symbolem lásky je postava sv. Josefa držícího Ježíška. Na volutové konzoly postavil sochař plastiky českých světců, sv. Prokopa a sv. Vojtěcha, patronů tehdejší hradecké vrchnosti - Prokopa Vojtěcha Černína, a sv. Jiří. O patro výše stojí jezuitský světec sv. František Xaverský a spolu s ním sv. Hippolyt, patron města Jindřichova Hradce. Trojici doplňuje sv. Expeditus, patron poštovnictví, jako symbolická připomínka donátora celé akce, jehož jméno je ovšem zvěčněno i latinským nápisem. Z dalšího patra shlížejí na náměstí ještě sv. Florián, patron hasičů a ochránce před ohněm, a nejpopulárnější čeští světci - sv. Václav - 6 -

8 a sv. Jan Nepomucký. Sousoší dotvářejí postavy archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela a sochy andělíčků, držící symboly Víry, Naděje a lásky. 1.2 Státní hrad a zámek Zámek, původně gotický hrad, v Jindřichově Hradci byl založen ve 13. století. Jeho zakladatelem byl Jindřich z Nového Hradce, z rodu Vítkovců, jejichž hradní linii patřil až do začátku 17. století, kdy rod vymřel po meči. Nejstarší dochovaná písemná zmínka o Jindřichovi pochází z roku 1220, kdy se Jindřich psal s přídomkem de Novo castro, tedy z Nového hradu. Později se však začalo užívat označení Nova Domus, tedy Nový dům. Předchůdcem hradu bylo přemyslovské hradiště. Původní stavbu nevelkého hradu dokončil Oldřich I. z Hradce. Za něho byla také postavena válcovitá věž, která měla chránit vstup do jeho pokojů. Za Jindřicha IV. z Hradce, který působil jako nejvyšší pražský purkrabí, dosáhl hrad zlepšení ochranných prostředků.v průběhu druhé poloviny 16.století dochází k proměně hradu ve výstavný zámek, který patří ke skvostům renesančního stavitelství ve střední Evropě. Svou rozlohou více než tři a půl hektaru se komplex jindřichohradeckého hradu a zámku řadí k největším památkovým objektům v Čechách (větší je pouze Pražský hrad a zámek v Českém Krumlově). Ve svých zdech ukrývá přes 320 místností, k jejichž dveřím je třeba mít přes 500 klíčů! O největší přestavbu se zasloužil Adam z Hradce a jeho syn Jáchym, kteří čerpali z prostředků, kterých dosáhl Adam, když pomohl Ferdinandu I. na trůn, díky čemuž získal vysoké postavení. Roku 1602 přešel zámek do rukou rodu Slavatů sňatkem mezi sestrou Jáchyma Oldřicha z Hradce a Vilémem Slavatou z Chlumu a Košumberka. Rodu Slavatů patřil zámek do konce17. století a během jejich vlivu nedošlo k žádným zásadním změnám.roku 1694 pak po jejich vymření přešel do rukou rodu Černínů z Chudenic, během sedmileté války se z něj stala vojenská nemocnice a roku 1773 vyhořel. Při tomto požáru došlo k poškození velké části zámku a rekonstrukce se dočkal až za Evžena Černína.Již od dob pánů z Hradce bylo v kuchyni na Zelený čtvrtek hoštěno mnoho chudých. Tomuto zvyku se říkalo rozdávání sladké kaše a byl zrušen až roku 1782 na příkaz císaře Josefa II

9 1.3 Kostely Kostel sv. Jana Křtitele s minoritským klášterem Nejstarší stojící církevní stavba v Jindřichově Hradci byla vybudována na místě starší románské stavby na konci 13. století. Od počátku 14. století byl kostel ve správě řádu německých rytířů. V polovině 14. století připadl minoritům. V té době byla hlavní loď vyzdobena mimořádně rozsáhlým nástěnným obrazovým cyklem, díky kterému kostel patří mezi významné české gotické památky. Založení kláštera je spojováno s Oldřichem III. z Hradce v 1. polovině 14. století. Rajský dvůr obklopuje křížová chodba zdobená pozdně gotickými malbami, které představují jeden z nejrozsáhlejších souborů svého druhu v českých zemích. K východnímu křídlu kláštera se přimyká bývalá kapitulní síň, později tzv. Soukenická kaple, působivá ukázka jihočeské architektonické tvorby. Roku 1564 byl klášter přeměněn na špitál a před jeho západním průčelím byla postavena nová budova špitálu v renesančním stylu. Perlou vrcholné gotiky je kaple sv. Mikuláše z doby před rokem 1369, jejíž interiéry jsou malebnou ukázkou české gotické architektury. Po hradu a zámku druhá nejvýznamnější památka města dodnes skrývá ne jedno tajemství. Až nejnovější archeologické výzkumy prokázaly, že na místě nynějšího kostela stávala dříve pozdně románská svatyně, jež byla zřejmě jindřichohradeckou církevní stavbou vůbec. V souvislosti se stavebním rozvojem města byl původní svatostánek nahrazen velkorysou stavbou gotického kostela sv. Jana Křtitele Proboštský chrám Nanebevzetí Panny Marie Dominantou starého města je kostel Nanebevzetí Panny Marie s 68 metrů vysokou hranolovou věží, která dnes slouží jako vyhlídka. Tento původně farní a později proboštský chrám byl postaven v gotickém slohu koncem 14. století. Ještě v 17. století se z věže ozývalo až sedm zvonů, z nichž největší, nazývaný Knaur, byl po známém Zikmundu z pražského chrámu sv. Víta druhým největším zvonem v Čechách. K severní lodi byla v roce 1506 přistavěna tzv. Špulířská kaple, která je umělecky velmi cennou stavbou a ukázkou pozdní jihočeské gotiky. Pozoruhodná je především její kroužená žebrová klenba, z níž dolů shlížejí plastické postavy zvířat. V kryptě pod presbytériem kostela jsou uloženy ostatky pánů z Hradce a Slavatů

10 Původní interiér kostela se bohužel téměř nedochoval, současná výzdoba pochází z 19. století. Kostel Nanebevzetí Panny Marie se později stal kostelem proboštským, neboť papežskou bulou, jistě na přímluvu Viléma Slavaty, byla v roce 1625 jindřichohradecká fara povýšena na proboštství. Avšak ani to chrám neuchránilo od pohromy v podobě požáru, jemuž na počátku 19. století padl za oběť nejen cenný mobiliář, ale v jehož důsledku se také zřítila klenba. Náročná rekonstrukce, řízená Josefem Schafferem, trvala až do sklonku dvanáctých let 19. století. Do nové krásy se pak kostel i věž oděly na konci století následujícího. V kostele je vzácná křtitelnice z roku 1525 a gotická socha Madony z roku V presbytériu je mauzoleum Jáchyma z Hradce, v kryptě jsou pochovány ostatky pánů z Hradce a rodu Slavatů. Kostel je otevřen pouze v době mší a církevních slavností. U kostela je městská vyhlídková věž, odkud se návštěvníkům nabízí Jindřichův Hradec jako na dlani Kostel nejsvětější Trojice Renesanční kostel nejsvětější Trojice byl vybudován na hřbitově vysvěceném r.1584 na konci 16. století hradeckými utrakvisty. Později byla k jižní straně kostela přistavěna tzv. Pirchanská kaple, která je nejcennější částí kostela. Najdeme zde bohatou výzdobu a je zde také umístěna hrobka rodiny Šimona Pirchana. Renesanční oltář kaple je vystaven v jindřichohradeckém muzeu. Původní věž hřbitovního kostela byla do současné podoby upravena v 19. století, poslední úpravy kostela proběhly v roce Po obvodu chrámu se dodnes zachovaly náhrobky významných osobností z 19. století, samotný hřbitov však byl v roce 1961 zrušen a přeměněn v park. Mezi nejzajímavější náhrobky patří zejména velká empírová hrobka rodiny Landfrasovy v podobě antického chrámu a rodinná hrobka černínských lesníků Wachtelů Kostel sv. Kateřiny Prostá jednolodní stavba kostela sv. Kateřiny byla vybudována roku Raně barokní rotundové přístavky kaplí sv. Antonína a tzv. Porcinkule při jižní části kostela pocházejí z konce 17. století. Obě jsou cenné především svými interiéry. Na severní straně přiléhá ke kostelu klášter, čtyřkřídlá jednopatrová budova s křížovou chodbou v přízemí. V roce 1534 byl kostel krytou chodbou spojen s protějším "klášteříčkem". Od 16. století sloužil klášteříček jako špitál pro malomocné a později jako vdovské sídlo hradeckých šlechtičen

11 1.3.5 Kostel sv. Maří Magdalény Jde zřejmě o nejstarší kostel v Jindřichově Hradci založený Jindřichem I., který udělil patronátní právo k jeho postavení řádu Německých rytířů. Od Jindřichova syna Vítka bylo toto právo potvrzené v r Protože kostel nebyl velký, býval často nazýván kaplí. Řád zde zároveň vystavěl špitál pro 12 osob. Roku 1594 byl kostel připojen k jezuitské koleji, která zde byla místo špitálu a sousedních budov vystavěna. Když roku 1615 shořel, nechal v letech Vilém Slavata vystavět nový kostel za 12 tisíc rýnských zlatých ze zabaveného majetku odbojných měšťanů. V roce 1652 byla přistavěna ke kostelu věž, která byla údajně tak velká jako farní. Když byl r jezuitský řád zrušen, konaly se zde do r vojenské mše, pak byl kostel uzavřen a prodán měšťanům jindřichohradeckým. Třetí majitel dal r po velkém požáru kostel znovu pokrýt, zbořit věž a mrtvé z hrobky pochovat na hřbitově u sv. Trojice. Zanedlouho prodal kostel vojenskému eráru. Raně barokní kostel je jednolodní s pětibokým presbytářem. Na jeho jižní straně je kaple sv. Hypolita s historicky cennými freskami. K budově koleje přiléhá kaple sv. Maří Magdaleny. Jedná se o zajímavou stavbu z 1. poloviny 17. století, jejíž interiér je zajímavý unikátní štukovou výzdobou. Objekty přešly v r do majetku města Jindřichův Hradec v dezolátním stavu a za vynaložení velkých finančních prostředků se podařilo odstranit necitlivě instalovaná dřevěná mezipatra včetně stavebních zásahů, byla obnovena štuková výzdoba, vyměněna dlažba, zavedlo se osvětlení a kaple byla vybavena nábytkem. Kaple je nyní využívána k výstavním, kulturním a společenským účelům Hřbitovní kostel sv. Václava Kostel svatého Václava se nachází na předměstí, jižně od centra. Původní gotický kostelík byl poprvé připomínán v roce Během 16. století však nebyl udržován a chátral. Poté byl Jezuity opraven, ale v roce 1618 byl vypálen Dampierovým vojskem. Roku 1621 byl kostel znovu obnoven, ale při požáru v roce 1801 byl opět téměř celý zničen. Celkové opravy proběhly až v roce Z vnitřního vybavení kostela je hodnotný zejména žebrově klenutý gotický presbytář, socha sv. Václava pocházející pravděpodobně z roku 1647 a četné náhrobníky s figurálními reliéfy, které můžeme vidět i zvenku kostela. Přilehlá čtyřboká věž a kaple vedle ní jsou z 19. století. Hřbitov při kostele byl využíván až do 20. století

12 1.4 Langrův dům Langrův dům na jindřichohradeckém náměstí patří nejen k nejvýstavnějším budovám ve městě, ale řadí se k nejcennějším památkám měšťanské architektury v Čechách. Rozsáhlý objekt vznikl spojením dvou původně gotických, renesančně upravených domů, k němuž došlo v osmdesátých letech 16.století za majitele Jana Čecha z Komáčova. Traduje se, že pravá část budovy uvnitř s malebným dvorem, charakteristickými renesančními pavlačovými arkádami, a s bohatou sgrafitovou výzdobou na vnější fasádě je nejstarším domem ve městě. Původně patřil vrchnosti, o čemž vypovídala i terakotová deska se znakem pánů z Hradce, která kdysi shlížela na rynk z průčelí domu. Typicky renesanční vzhled dodávají domu figurální sgrafita z roku 1579, jež zobrazují výjevy ze Starého zákona. V držení domu se v průběhu staletí vystřídalo několik majitelů, až ho na počátku 19.století koupil obchodník Antonín Langer, po němž dům nese své pojmenování. 1.5 Nežárecká brána Nežárecká brána je podobně jako pozdější přilehlý bývalý jezuitský seminář prvkem městského opevnění. Z původních tří městských bran se zachovala právě jen tato jediná, dříve též nazývaná Linecká. Původní středověká brána o dvou gotických patrech byla rozšířena při výstavbě přilehlé budovy semináře o další patro pozdně renesanční podoby s klíčovými střílnami a sedlovou střechou. Na počátku 19. století vznikl ještě nástavec trojúhelníkového štítku, do něhož byly umístěny ciferníky hodin. V roce 1879 byly v bráně instalovány věžní hodiny jindřichohradeckého hodináře Martina Rezka. Brána je na západní straně ozdobena kamenným reliéfem městského znaku v renesanční kartuši, vnitřní strana brány byla na konci 17. století opatřena malovanými erby Jana Jiřího Jáchyma Slavaty a jeho manželky Marie Markéty z Rappachu

13 2 Současnost V r.1945 byl obnoven Jindřichohradecký okres. Podle nového správního uspořádání byly k němu v r.1960 připojeny zrušené okresy Třeboňský a Dačický. Obnovené a nové provozovny textilní lnářské výrobny v městě nesly od r.1950 název Jiholen. Postupně se proměňovaly na bavlnářské závody, od r.1960 fungovaly pod názvem Jitka. V r.1957 zahájil činnost strojírenský závod Lada n.p. s programem výroby šicích a pletacích strojů. Po r.1960 byl zrekonstruován starší závod jihočeské Fruty s produkcí sirupů, lihovin, ovocných vín. Na přelomu 60. a 70. let byla vystavena velkokapacitní Jihočeská mlékárna. Díky početnému souboru unikátních stavebních a uměleckých památek, bylo v r.1950 vyhlášeno historické jádro Jindřichova Hradce městskou památkovou rezervací. Na bohatý spolkový život v předchozím období navázala po r.1950 celá řada spolků a klubů (např.: pěvecký spolek Smetana , divadelní spolek Jablonský , Spolek přátel starého Hradce ). Hranice okresu přesáhla Jindřichohradecká opera, která v letech nastudovala 22 premiér operních děl. Po přestávce operní představení pokračují od r Bohatý kulturní a společenský život doplnila další tradice (od r.1966) - mezinárodní soutěž mladých hudebníků Concertino Praga; v Jindřichově Hradci se každoročně pořádají koncerty laureátů. Významných úspěchů na sportovním poli dosáhli i veslaři ( Václav Chalupa a další). Přechod k tržním formám ekonomiky po r.1989 uvolnil cestu k rozmachu soukromého podnikání ve stavebnictví, obchodu a službách. Postupně se obnovila větší část historického jádra města. V r.1993, kdy se slavilo 700. výročí města, se znovu otevřely brány opraveného státního hradu a zámku. Rozšířily se unikátní gobelínové dílny, zrekonstruovaly se koželužské domky u Nežárky. K dobře prosperujícím podnikům patří Kasalova pila, která přešla do rukou p.ing. Bořivoje Kasala v r.1994 (Bohumil Kasal zakoupil pilu v J.Hradci v r.1928, v r.1948 byla rodině znárodněna). V r.1991 se otevřela Fakulta managementu Jihočeské univerzity, čímž byl dán základní kámen vysokoškolskému studiu v Jindřichově Hradci (v současné době Vysoká škola ekonomická - fakulta managementu). Město Jindřichův Hradec nabízí návštěvníkům bohaté kulturní, společenské a sportovní vyžití v nádherném prostředí historického města (galerie, prohlídky památek, koncerty a pravidelná představení opery na zámku; toulky krásnou přírodou; sportovní vyžití, např. na tenisových a volejbalových kurtech; cyklotrasy; obchody, hotely, restaurace, kavárny a další)

14 3 První vycházkový okruh Jindřichovým Hradcem Po domluvě s paní učitelkou Rykrovou a paní učitelkou Hauserovou jsme ve středu 2. února ve 14,15 hodin vyrazily do Jindřichova Hradce na první vycházku po pamětihodnostech Jindřichova Hradce. Přitom jsme však registrovaly i novou tvář města nad Vajgarem, jak se mu často v literatuře říká. Naše vycházka začala na parkovišti u zimního stadionu a u velké sportovní haly. Prošly jsme zkratkou kolem fitcentra Eden, kde se cvičí Zumba, karate, jóga, spinning a další. Pokračovaly jsme doprava kolem budovy tělovýchovné jednoty Slovan, dále jsme tu viděly Fakultu managementu a III. základní školu. Poté co jsme přešly ulici, narazily jsme na Landfrasovic hrobku a kostel sv. Trojice, u kterého stojí tři sochy - muž, žena a anděl. Pak následovala solná jeskyně Beruška. Dále jsme spatřily Střední odborné učiliště a Střední odbornou školu Jindřichův Hradec, budovu Městské policie a tiskárnu Rain. Na křižovatce jsme odbočily doleva a minuly jsme Českou spořitelnu. Vpravo jsme se mohly kochat kostelem sv. Kateřiny s klášterem františkánů, je to gotická stavba. Vlastní klášter je čtyřkřídlá budova kolem Rajského dvora, severně od kostela stojí jednokřídlý klášteříček, barokně upravený. Od kostela vlevo se nalézá Okresní soud v Jindřichově Hradci. Poté jsme prošly kolem banky Waldviertler Sparkasse von 1842 k Obchodní akademii T. G. Masaryka a ke Gymnáziu Vítězslava Nováka. Před námi byly městské sady, kde se nachází hřiště a sportovní hala. Prochází tudy také část nové cyklostezky. Prošly jsme těmito sady kolem řeky Nežárky a ocitly jsme se u Nežárecké brány. Odtud jsme si zaběhly na pěknou vyhlídku na renesanční zámek a řeku Nežárku. Nežáreckou bránou jsme potom prošly kolem Muzea, kde se nacházejí Krýzovy jesličky a Landfrasova tiskárna, o kus dál stojí dům, ve kterém žil Bedřich Smetana. Dostaly jsme se až k zámku a podívaly jsme se k opravenému zámeckému mlýnu. Pak už jsme dorazily na Mírové náměstí, tzv. spodní, k sousoší Nanebevzetí Panny Marie. Obdivovaly jsme krásně opravené renesanční domy a vešly jsme do jednoho z nich, tzv. Langrova domu. Podívaly jsme se do Štítného ulice, kde jsme spatřily 1. základní školu a Městské muzeum. Zde bývala městská knihovna, ale ta je v současné době v blízkosti supermarketu Lidl. Pak jsme Panskou ulicí spěchaly ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie, kolem kaple sv. Maří Magdalény a Muzea fotografie k místu, kudy prochází 15. poledník. Krásnými úzkými uličkami přes tzv. Kozí plácek jsme dorazily k soše Jana Husa a odsud jsme se Husovými sady ještě vydaly k budově

15 umělecké školy, 2. základní školy a k okresnímu úřadu. Ještě jsme se zastavily u budovy Komerční banky. Čas rychle utíkal, a tak jsme ještě seběhly na nábřeží k rybníku Vajgar, jenž měří 49 ha a má největší hloubku 4,5 m. Zde jsme obdivně hleděly na opravený kostel sv. Jana Křtitele. Dvě hodiny utekly jako voda. Vycházka to byla příjemná. Zjistila jsem, že okresní město Jindřichův Hradec je velmi pěkně upravené, čisté, plné historie, ale má i svou osobitou současnou tvář. Tu představuje třeba rekonstruovaná budova Jihočeské univerzity, nebo Nemocnice s poliklinikou, jež má také novou přístavbu, moderní kruhové objezdy, opravený plavecký stadion, nově kino s 3D provedením, nová mateřská škola na Hvězdárně a určitě bych mohla pokračovat ve výčtu dál. Vycházka se mi líbila a vřele všem doporučuji, aby podnikli něco podobného. Jen nás mrzelo, že muzea jsou nyní zavřená. znak města Jindřichův Hradec vlajka města Jindřichova Hradce

16 4 Druhý vycházkový okruh do okolí Jindřichova Hradce Vycházku po naučné Jindrově stezce jsme s paní učitelkou Rykrovou začaly ve středu 9.3. ve 14,45 hodin u Slavíkova les v blízkosti autobusové zastávky Jáchymova. Lesíkem jsme prošly až na cestu vedoucí po břehu rybníka Vajgar. Podél břehu, kde naučná stezka začíná, jsme pokračovaly v celém úseku městské části Jindrovy naučné stezky. Informační panely nás seznámily s historickými i přírodovědně ekologickými skutečnostmi týkajícími se rybníka Vajgar. Na trase jsme procházely pod místním krytým plaveckým bazénem s moderním aquaparkem, který kromě rekreačního a dětského bazénu nabízí několik vodních atrakcí. Cestou jsme narazily na dětské lanové herní zařízení umístěné přímo pod aquaparkem, kde se mohou děti vydovádět. Při ústí Hamerského potoka do rybníka je stezka vyvedena nahoru k obchvatu a poté je nutné sejít po schodech dolů. Poslední panel stezky je umístěn před Denisovou ulicí. Nás ale lákal výlet za město, a tak jsme se u posledního panelu otočily a pokračovaly jsme dále až na konec Jindrovy naučné stezky, šly jsme po červené turistické značce. I zde nám panely naučné stezky podaly informace o přírodních, historických a ekologických zajímavostech míst. Po lávce přes Hamerský potok jsme se dostaly do míst zajímavých mokřadů. Nejdříve jsme spatřily mokřadní olšinu a poté mokřadní louky s rašeliništěm v nivě Hamerského potoka. Na první pohled nevlídná krajina hostí mnoho chráněných rostlinných druhů, informace jsme opět získaly z panelů podél stezky. Krátký úsek mezi zahrádkářskou kolonií ústí do městského lesa, kde jsme narazily na další z místních historických atrakcí, úzkorozchodnou dráhu do Nové Bystřice. Městský les jsme velmi brzy opustily a na trase stezky se nám naskytl zajímavý pohled na přirozeně meandrující koryto Hamerského potoka a jeho rozsáhlou nivu. Následující silnice nás zavedla přes barokní most se sochou sv. Jana Nepomuckého do Jindřiše, jedné z nejstarších obcí z okolí. Více jsme se o ní dozvěděly z panelu umístěného naproti místní hospodě. Tuto vycházku jsme ukončily v blízkosti Jindřišského údolí. Bylo 17,00 hodin, za námi byla zhruba polovina naučné stezky. Druhou část jsme si prošly v neděli Na cestu jsme se vypravily ve 13,00 hodin z Jindřiše. Cesta nás vedla po červené turistické značce do Jindřišského údolí. Zde nás upoutaly suťové lesy, o nichž jsme získaly informace z několika zde umístěných panelů. Také jsme zjistily mnohé o rostlinách a zvířatech, jež se zde vyskytují. Před vesnicí Blažejov jsme vystoupaly na Vítkův hrádek, kde jsme spatřily nepatrné zbytky zdiva a stopy základů hradu, který tu vystavěl Vítek z Hradce ve

17 století. Cesta nás přes Blažejov vedla do Malého Ratmírova. Procházely jsme nádhernými lesy, vzácnými bučinami a jedlinami. Celou cestu jsme sledovaly Hamerský potok, jednou plynul potichu a klidně, jindy se jeho vody rozvlnily, dokonce i zlověstně zazněly. Poslední panel trasy je umístěn před rekreační oblastí v Malém Ratmírově nedaleko Ratmírovského rybníka. Nádherný velký rybník je sídlem mnoha chatařů, ale i vyhledávaným místem turistů. Je zde možné i koupání. Vycházku jsme ukončily v 16,00 hodin. Podle času odhadujeme délku trasy asi na 14 km. Ratmírovský rybník

18 5 Co se může člověk dozvědět z panelů Jindrovy naučné stezky panel Název panelu -dozvídáme se 1. Slavíkův les Les nese jméno dle Judr. Jana Slavíka, významného občana Jindřichova Hradce. Vlastnil několik měšťanských domů. 2. Historie rybníka Vajgar Jeden z nejstarších rybníků v Čechách,vznikl v 10.století. Parametry: plocha 48 ha, průměrná hloubka 2,2 m, největší hloubka 4,5 m. 3. Vodní svět sinic Sinice jsou nejstarší bakterie, které napomáhají fotosyntéze. Jsou li přemnoženy, voda kvete, není vhodné koupání ze zdravotních důvodů. 4. Rostliny a živočichové Vajgaru Vajgar nabízí domov širokému spektru břehové zeleně a živočichů např. sýkory, kosi, kapři, štiky, sumci, candáti, líni, škeble říční a rybniční. 5. Rybník Vajgar Hlavním přítokem je Hamerský potol řečený Studenský, který pramení na svazích řeky Javořice. Povodí Hamerského potoka měří 250 km 2 a potok má délku 43,35 km. 6. Mokřadní olšina Typický strom pro tato území je olše lepkavá, která bezproblémově snáší vysokou hladinu spodní vody bez kyslíku. Používá se k výrobě nábytku. 7. Mokřady - Území, které umožňuje svou charakteristickou vlhkostí růst specifických rostlin. 8. Městský les Podává informace o 33 km dlouhé úzkorozchodné železnici mezi Jindřichovým Hradcem a Novou Bystřicí, o ochranné zdi z kvalitního lomového kamene (4 m vysoká, 521 m dlouhá), jež kdysi chránila cestující vlaku před šrapnely, létajícími z nedaleké střelnice. Uvádí se také květena a ptáci lesa. 9. Meandry potoka Jsou to zákruty potoka. Uvádí se zde, jak vznikají. 10. Niva Je to záplavové území, kam se může vodní tok přirozeně rozlévat při zvýšení průtoku. 11. Jindřiš Je to jedna z nejstarších obcí v okolí. Leží v nadmořské výšce 546 m.n.m. Je místní částí obce Rodvínov. 12. Suťové lesy a svahy Jejich výsledkem je Jindřišské údolí významné. Patří pro svou nepřístupnost k nejlépe zachovaným lesním společenstvím a hostí řadu vzácných rostlinných druhů např. javor, jedle, lípa,jilm. 13. Pásma vodních toků Jsou zde podány obecné informace o těchto pásmech a jejich dělení na pstruhové a lipanové, parmové a cejnové. 14. Skalnaté svahy Jsou obvykle porostlé suťovými lesy. Skrývají bohaté mechové polštáře. Rostou zde sleziník červený a severní, žijí tu datel černý a výr velký. 15. Vítkův hrádek u Blažejova Nalézá se na zalesněném ostrohu nad Hamerským potokem. Pochází ze 13.století z období gotiky a vystavěl ho Vítek z Hradce. Zanikl asi v polovině 15.století. 16. Jindřišské údolí Je území ohraničené strmými svahy ostře spadajícími k Hamerskému potoku. Jedná se o úsek mezi Ratmírovským rybníkem a Jindřiší

19 17. Olšina a mokřady V mokřadních porostech dominuje rákos a ostřice štíhlá. Jsou významným hnízdištěm ptactva. Olšiny jsou přirozeným okrajem vodních toků. Jedná se o olši lepkavou. 18. Lužní louky a lesy Lužní louky vznikaly pravidelným kosením, jinak by zarůstaly dřevinami. Lužní louky i lesy jsou charakteristické tím, že alespoň v některé části roku jsou zatopené. Často jimi protéká vodní tok. Jsou přechodem mezi suchozemskými a vodními ekosystémy. 19. Potok, vodní prostředí Voda v Hamerském potoce je znečištěna zplachy ze zemědělské půdy a odpadními vodami z obcí. Kleslo tak zastoupení původních druhů vodních rostlin, ryb a dalších živočichů. Živočichové: vydra říční, ledňáček říční, motýlice lesklá, skorec vodní. 20. Lesní společenstva V tomto údolí se vedle kulturního lesa vyskytují také zachovalé lesní porosty. Pro přirozený les je charakteristické různé stáří stromů. Takový les je stabilní a snadno odolává vlivům počasí a škůdcům. Jsou zde zastoupeny vzácné bučiny a jedliny, roste tu velmi vzácná dřípatka borská. 21. Ratmírovský rybník V písemných pramenech poprvé uveden v roce Patří tak k nejstarším vodním nádržím na Jindřichohradecku. Jeho plocha měří 78 ha

20 6 Dotazníkové šetření Cíl: získat informace o tom, jak lidé žijící ve městě Jindřichův Hradec, znají své město, jaký k němu mají vztah, co se jim líbí, či naopak nelíbí. Cílová skupina: jindřichohradečtí občané ve věkovém rozmezí let. Počet respondentů celkem: 45 - do 20 let 15 - do 30 let 7 - do 40 let 3 - do 50 let 8 - do 60 let 7 - do 70 let 4 - do 80 let - 1 Dokumentace všech vyplněných dotazníků je uložena v prostorách určených k archivaci školních projektů. Výsledky dotazníkového šetření 1. Víte, kolik má Jindřichův Hradec obyvatel? V Jindřichově Hradci je v současné době evidováno obyvatel. K tomuto číslu se přiblížili 4 respondenti ze skupiny do 20 let, 2 dotázaní do 30 let, do 40 let nikdo, do 50 let 1 osoba, do 60 let také 1 osoba, do 70 a 80 let nikdo. Až na jednoho dotázaného (uvedl ) všichni ostatní se v odhadech pohybovali mezi obyvateli. 2. Jindřichův Hradec má mnoho historických památek? Můžete vyjmenovat alespoň pět z nich? Každý z respondentů uvedl nejméně pět památek. Nejčastěji uváděnými byly: zámek 44 osob to byl TOP, sousoší Nanebevzetí Panny Marie, Krýzovy jesličky, kostel sv. Jana Křtitele, zámecký rondel. K dalším uváděným památkám patřily kaple sv. Maří Magdaleny, Muzeum s Krýzovými jesličkami, Nežárecká brána, Langrův dům, gobelínka

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán I ASISTENT:

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 MAS Lužnice, z.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 Pracovní verze, neprošlo jazykovou korekturou Obsah Obsah... 2 1 Základní informace o MAS... 8 Identifikace právnické

Více

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu

Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu Výstup II. Vytvoření strategie rozvoje cestovního ruchu turistické oblasti Mikulovsko 1. Situační analýza 2. Definování strategické vize rozvoje destinace

Více

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem

výlety Úvodník současnosti Obsah 2 Monsieur Dakar rozhovor s Karlem Lopraisem Úvodník Letošní putování po Česku jsme zakončili v Českých Budějovicích. Město, které si příští rok připomene 750 let od svého založení, jsme s Tomášem Pexou prošmejdili důkladně. Alespoň tedy historické

Více

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí

Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Poznejte krásy Českého Krumlova a okolí Hotel Bellevue Přijeďte objevit středověkou atmosféru středověkého města rozprostřeného v meandrech řeky Vltavy a navštivte náš hotel - Bellevue hotel Český Krumlov,

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008

Co skr valy zdi franti kánského klá tera v královské Kadani. XIII. ročník, 3/2008 XIII. ročník, 3/2008 Sídlo: Horčičkova 546, 149 00 Praha 4 E-mail: travel-profi@volny.cz Webové stránky jsou v současné době v rekonstrukci Turistické informace z regionů České republiky Mûstské muzeum

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová

ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009. ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V KADANI 2009 ZPRACOVALI : PaedDr. Jiří Kulhánek Ing. Kateřina Čuboňová PODZIM 2009 OBSAH ZPRÁVY: 1) ÚVOD 2) VÝCHOZÍ DOKUMENTY S CELOSTÁTNÍ A REGIONÁLNÍ PŮSOBNOSTÍ 3) VYHODNOCENÍ

Více

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 2/2011 Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Zástupci šumavských bavorských a hornorakouských spolků požadují zelenou a otevřenou Šumavu Společné

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích.

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Severní valašsko 9. 16. srpna 2014 Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Adresa pobytu: Hotel Rusava, 768 41 Rusava 334. Tel. 573 392 076; e-mail recepce@hotelrusava.cz

Více

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 MAS VLTAVA, srpen 2014 Obsah Obecný úvod... 5 1. Analytická část (základní charakteristika, problémy, potřeby, SWOT analýza)... 7 1.1 Mikroregion Vltavotýnsko...

Více

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově

Co je dobré vědět: Zdroj: www.czechtourism.com. DinoPark ve Vyškově Obsah: Čtyřikrát něco jiného Metropole Krása nezná věk 6 UNESCO Lesk se snoubí s pokorou 8 Duchovní památky Stále živá minulost 11 Hrady, zámky a po stopách předků Když někdo umí 1 Technické zajímavosti,

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Miloslav Veselý Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově Bakalářská práce 2014 Úloha Otáčivého hlediště na cestovní ruch v Českém Krumlově

Více

Můžeme začít buď: na náměstí Dr. V. Holého před bývalým pivovarem, kde je dnes prodejna Albert...

Můžeme začít buď: na náměstí Dr. V. Holého před bývalým pivovarem, kde je dnes prodejna Albert... Vycházka Libní - okolo Rokytky Můžeme začít buď: na náměstí Dr. V. Holého před bývalým pivovarem, kde je dnes prodejna Albert... Kotlaska, dříve zahrádkářské kolonie, rozkládající se na kopci Solentka.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PLZEŇSKÝ KRAJ STŘEDOČESKÝ KRAJ JIHOČESKÝ KRAJ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA KARLOVARSKÝ KRAJ ÚSTECKÝ KRAJ LIBERECKÝ KRAJ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ PARDUBICKÝ KRAJ KRAJ VYSOČINA JIHOMORAVSKÝ KRAJ OLOMOUCKÝ KRAJ ZLÍNSKÝ

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008.

133 premiér. CzechTourism www.133premier.cz, 2008 Uvedené informace jsou podle stavu k srpnu 2008. 13 13 33premier.cz 133 premiér Neváhejte a objevte, co nového na vás čeká v České republice. Připraveny jsou pro vás zábavné dětské parky, adrenalinové či sportovní areály s bohatou nabídkou nejrůznějších

Více