Hurá na prázdniny. červenec Letní ordinační hodiny dětské ambulance. od do

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hurá na prázdniny. červenec 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance. od 2. 7. do 31. 8. 2012"

Transkript

1 červenec 2012 Hurá na prázdniny Jako všichni ostatní i pracovníci městského úřadu a města se těšíme na prázdniny. Prázdniny však nijak neomezí chod úřadu. Ten o prázdninách funguje normálně. Nezastaví se ani plánovaná investiční činnost. V letošním roce nabízí město ve spolupráci se společností ACCON velmi bohatou nabídku sportovních a kulturních akcí v areálu Libčická plovárna. Podařilo se získat stavební dokumentaci na rekonstrukci ZUŠ. Na zahájení rekonstrukce zastupitelstvo města uvolnilo prozatím částku Kč. Uvažujeme o výměně oken a výměně některých sítí (topení, voda, odpad). Intenzivně se zabýváme i otázkou získání grantu na rekonstrukci ZUŠ. Zajímavý vývoj nastal v našem školství. Již několik let libčická veřejnost volala po konkurzu na ředitele ZŠ. Nebudeme si zastírat, že neexistovalo v této věci značné napětí mezi vedením školy a částí rodičovské veřejnosti. Snahou města vždy bylo mít školu kvalitní a stabilní. Tomuto cíli se zřizovatel věnoval s velkou pečlivostí. Stačí připomenout investice do exteriéru i interiéru školy a přímé finanční dotace na školský rozvoj. PaedDr. Kuzníková svým odmítnutím ředitelské funkce umožnila zahájit jinou etapu libčické základní školy. Otvírá se prostor pro nové vedení školy a jinou komunikaci jak se zřizovatelem, tak s rodičovskou veřejností. Jsem přesvědčen, že máme dobrou školu. Rada města dne vyhlásila nový konkurz na ředitele ZŠ Libčice nad Vltavou. Ředitelské funkce v ZUŠ se ujímá pan Michal Filek. Pan Luboš Harazin se do konkurzu v Libčicích nad Vltavou nepřihlásil. Pavel Bartoš, starosta Letní ordinační hodiny dětské ambulance od do Pondělí 8-11 hod. Úterý 8-11 hod. Středa hod. Čtvrtek 8-11 hod. Pátek 8-11 hod. Město Libčice děkuje odcházející ředitelce základní školy, paní PaedDr. Dagmar Kuzníkové, za obětavou práci, která vedla k významnému pozvednutí naší školy, a odcházejícímu řediteli základní umělecké školy, panu Luboši Harazinovi, za kvalitní uměleckou a pedagogickou práci. Přejeme mnoho úspěchů paní Zdeňce Frantové, která v konkurzu obhájila své místo ředitelky mateřské školy, kterou již řadu let úspěšně vede, a do základní umělecké školy vítáme nového ředitele Michala Filka. Pavel Bartoš, starosta Jiří Zajíc, místostarosta Foto: H. Bartíková Měsíčník Libčické noviny vydává MěÚ, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou, IČ: Šéfredaktorka: Hannah Bartíková. Redakční rada: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Jaroslav Čermák, Evelýna Čížková, Ing. Vladimír Urbánek. Kontakt: Za jazykovou správnost zodpovídá: Mgr. Ludmila Zajícová. Grafické zpracování: Ondřej Pellar - Studio Klika. Tisk: Tiskárna Libertas a. s. Praha. Redakce si vyhrazuje právo texty redakčně upravovat, popřípadě krátit. Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady a za jejich obsahovou správnost zodpovídají podepsaní autoři. Náklad 1300 ks, zdarma, roznáška prostřednictvím České pošty do všech libčických domácností. Uzávěrka pro příjem příspěvků vždy k 15. dni v měsíci.

2 Desáté jednání zastupitelsva města, které proběhlo dne , zahájil starosta v hod.. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva. Volba pracovních orgánů byla schválena a zastupitelstvo poté přikročilo ke schválení programu jednání. návrh programu jednání: 1. Závěrečný účet města za rok Čerpání rozpočtu města za I. čtvrtletí Přijetí dotací 4. Úprava č. 2 rozpočtu města na rok Žádost občana o zřízení věcného břemene plynovodní přípojky 6. Žádost ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene 7. Žádost Telefónica Czech Republic, a.s. o zřízení věcného břemene 8. Dar pozemku městu 9. Žádost o koupi pozemku parc. č. 391/3 v k.ú. Chýnov 10. Privatizace pozemků v okolí domů Letecká Žádost místního občana o odprodej pozemku 12. Žádost společenství vlastníků domu č.p. 472 o povolení vjezdu 13. Novela jednacího řádu zastupitelstva města 14. Oprava vyhlášky o místním poplatku za odpady 15. Různé doplnění programu jednání: Starosta navrhl doplnění programu o bod oprava vyhlášky o místním poplatku za odpady, který je již v rozeslaném materiálu, ale nebyl ve zveřejněné pozvánce. usnesení č. 1/ : Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2011, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011, provedeného krajským úřadem bez výhrad. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 5 usnesení č. 2/ : Zastupitelstvo města schvaluje čerpání rozpočtu města za I. čtvrtletí 2012 s celkovými výdaji ve výši Kč a celkovými příjmy ve výši Kč včetně zapojení zůstatku roku Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 5 usnesení č. 3/ : Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím následujících dotací: Dotace pro peč. službu Kč, dotace pro knihovnu Kč a dotace od úřadu práce na 1 pracovníka VVP po dobu 6 měsíců. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 usnesení č. 4/ : Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu č. 2/2012 města Libčice nad Vltavou (rozpočtové opatření č. 13/2012 až 22/2012) s celkovými výdaji ve výši Kč a celkovými příjmy ve výši Kč. usnesení č. 5/ : Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene plynovodu pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem na pozemku parc.č. 866/4 v k.ú. Libčice nad Vltavou o délce 4 m za jednorázovou úhradu ve výši 400 Kč. usnesení č. 6/ : Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene kabelového vedení NN na pozemku města parc. č. 806/4 a 806/5 v k.ú. Libčice nad Vltavou v délce cca 160 m pro ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč za 1 m kabelového vedení. Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene kabelového vedení NN na pozemku města parc. č. 522/1 v k.ú. Chýnov v délce cca 2 m pro ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč za 1 m kabelového vedení. usnesení č. 7/ : Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene kabelového telekomunikačního vedení na pozemku města parc. č. 497/14, 195/5, 194/7, 202/5, 202/3, 202/8, a 524/4 v k.ú. Chýnov délce 550 m pro Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč za 1 m kabelového vedení. usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím daru pozemku pod komunikací parc. č. 1100/2 v k.ú. Libčice nad Vltavou o výměře 91 m 2 od občanů bytem Libčice nad Vltavou. usnesení č. 9/ : Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 391/1 v k.ú. Chýnov o výměře 97 m 2 občance za cenu 500,-Kč/m 2. usnesení č. 10/ : Zastupitelstvo města z důvodu stísněných prostorových podmínek a možných omezení užívacích práv vlastníkům bytů zastavuje privatizaci pozemků v okolí bytových domů Letecká usnesení č. 11/ : Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 418/5 v k.ú. Letky o výměře 94 m 2 občanovi za cenu 100 Kč/m 2. usnesení č. 12/ : Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene příjezdu na pozemku města parc. č. 127/8 v k.ú. Letky o výměře cca 130 m 2 k pozemku parc. č. 133 v k.ú. Letky ve prospěch majitelů pozemku parc. č. 133, 132 a budovy č.p. 472 ležící na pozemku parc. č. 132, vše v k.ú. Letky za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč/m 2. Oprávnění nechají zpracovat geometrický plán a uhradí náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí. Údržbu příjezdové cesty bude provádět oprávněný. usnesení č. 13/ : Zastupitelstvo města schvaluje novelu jednacího řádu zastupitelstva města ze dne usnesení č. 14/ : Zastupitelstvo města ruší obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V bodě různé se diskutovala tato témata: 1. Starosta informoval o vývoji rozpočtového určení daní a dopadu Libčické noviny strana 2

3 na obce, kde by mohlo dojít i k posílení rozpočtu našeho města. Ing. Chrtová doplnila, že tento návrh byl zatím schválen jen vládou, je tedy na začátku celého legislativního procesu. 2. Paní Vorlová se dotázala na dokončení komunikace Ke Studánkám II. Starosta odkázal na bod č. 4., kde akce zatím nebyla odsouhlasena z důvodu nedodání podkladů investory. Přislíbil předpokládané dokončení komunikace do konce tohoto roku. Paní Vorlová prohlásila, že se nejedná o projekt developerů, který je dokončen a jich se netýká. 3. Ing. Kabourek se dotázal na vývoj rekonstrukce Hašlerovy ulice. Starosta sdělil, že projekt je hotov a budou následovat další kroky. Nejbližší možný termín vzhledem ke stavu rozpracovanosti výstavby je příští rok. Ing. Kabourek uvedl, že zastavěnost v této lokalitě je větší než v lokalitě Ke Studánkám. 4. Ing. Chrtová se dotázala na velkou plochu pod seřadištěm, kde se velmi práší a není to nová lokalita. Starosta sdělil, že je projekčně připravena k úpravě. Spuštění akce závisí na nemalých finančních prostředcích a na majetkovém řešení s vlastníkem značné části pozemků firmou CTR Group. 5. Ing. Baštář se dotázal na zápis ze ZM č. 9, zda jsou v něm uvedena čísla pozemků, které město převedlo do svého vlastnictví v oblasti Ke Studánkám II. Uvedl, že řada zápisů ze zastupitelstva je nekonkrétní. Tajemník přislíbil prověření. Ing. Baštář se dotázal, z jakých důvodů a s jakým prospěchem pro město došlo k převodu soukromých pozemků pod budoucími komunikacemi Ke Studánkám II do správy města, aniž by komunikace byla dokončena, tak jak k tomu docházelo u jiných projektů ve městě a jak je to standardní. Starosta přislíbil písemnou odpověď v řádném termínu. (Poznámka: dne se Ing. Baštář pomocí elektronické pošty starostovi omluvil za svá tvrzení na jednání zastupitelstva. Rada města projednala odpověď Ing. Baštářovi na jeho dotazy a byla mu odeslána). 6. Ing. Chrtová žádala starostu o sdělení, zda od 1.1. letošního roku byly doručeny na úřad požadavky, které byly určeny k projednávání zastupitelstvu města a dosud je zastupitelstvo neobdrželo. Požádala, aby odpověď byla uvedena do zápisu. Poté starosta poděkoval přítomným za práci a v ukončil jednání zastupitelstva. Informace z jednání rady města Libčice nad Vltavou Program jednání : 1/11) Žádost občana o prodloužení ubytovací smlouvy 2/11) Žádost o pomoc při dodávce vody pro zahrádkáře 3/11) Žádost občanky o prodloužení ubytovací smlouvy 4/11) Výpověď smlouvy zahrádkářské osadě Chýnov 5/11) Směna pozemků s občanem 6/11) Termín a program jednání ZM č /11) Inventura v ZUŠ a ZŠ Program jednání : 1/12) Konkurz na ředitele ZUŠ Libčice nad Vltavou 2/12) Konkurz na ředitele MŠ Libčice nad Vltavou 3/12) Konkurz na ředitele ZŠ Libčice nad Vltavou 4/12) Odměny pracovníkům města za I. pololetí /12) Záměr firmy RHG s.r.o. 6/12) Odpověď na dopis Ing. Baštářovi 7/12) Odměny ředitelce MŠ Pavel Bartoš, starosta Konkurz na ředitele libčické ZŠ Město Libčice nad Vltavou, náměstí Svobody 90, Libčice nad Vltavou, tel.: , zve uchazeče na konkurz na místo ředitel/ka základní školy. Konkurz byl vyhlášen dne , je zveřejněn na úřední desce města a na elektronické úřední desce Přihlášky zašlete do Konkurzy na ředitele libčických škol, a co bude dál Jak už jistě mnozí z vás vědí, ve dnech a proběhly konkurzy na ředitele všech libčických škol. Do konkurzu na ředitele ZUŠ se přihlásilo 7 kandidátů a do konkurzu v MŠ a ZŠ se jako jediné kandidátky přihlásily stávající ředitelky, paní PaedDr. Dagmar Kuzníková a paní Zdeňka Frantová. Konkurzní komise doporučila radě města tyto kandidáty: PaedDr. Dagmar Kuzníkovou jako ředitelku ZŠ, Zdeňku Frantovou jako ředitelku MŠ a Michala Filka jako ředitele ZUŠ. Do konkurzu na ředitele ZUŠ se přihlásilo 7 kandidátů, z nichž dva před konkurzem odstoupili. Ze zbývajících pěti vybrala komise tři vhodné kandidáty v tomto pořadí: 1. Michal Filek 2. Ing. Jana Doležalová 3. MgA. Jana Klinderová Rada města na svém zasedání jmenovala nové ředitele libčických škol a zdálo se, že můžeme konkurzní řízení zdárně uzavřít. Vzápětí se ale situace značně zkomplikovala tím, že paní Pead- Dr. Dagmar Kuzníková nepřevzala své jmenování a oznámila nám, že odchází na jinou školu do Kralup, kde rovněž zvítězila v konkurzu. Lze předpokládat, že odchází znechucena dlouhotrvajícími nenávistnými kampaněmi proti její osobě i proti vedení školy. Město jako zřizovatel základní školy je tak těsně před prázdninami postaveno do velmi obtížné situace. Jediným řešením je vypsání nového konkurzu. Jiří Zajíc, místostarosta Omluva Martinu Táčnerovi Pan Martin Táčner byl v březnovém čísle uveden jako příjemce příspěvku na tenisovou školu firmy ACCON. Pravda je, že M. Táčner v této škole tenisu působil pouze jako poradce a s jejím provozem nemá nic společného. Za potíže, které M. Táčnerovi z naší mylné informace vyplynuly, se velmi omlouváme. Grantová komise Libčické noviny strana 3

4 Období od poloviny května do poloviny června bylo v naší škole plné nejrůznějších aktivit. Pojďte se společně s námi podívat alespoň na ty nejzajímavější... V úterý se žáci naší školy zúčastnili biologické soutěže na Ekofarmě Čapí hnízdo v Olbramovicích. Naši žáci se umístili v soutěžích na předních místech: 1. místo Michaela Knorová a Bára Pavlíková (IX. třída) 2. místo Hana Augustová(IX. třída) a Josef Bukač (VII. třída) 3. místo Jakub Čermoch (VI. třída) a Martin Zummer (VIII. třída) Žáci si ze soutěže odvezli drobné dárky a naše škola získala zajímavé pomůcky, které využijí při výuce i ostatní. Ve čtvrtek se žáci z třídy vydali na dějepisnou exkurzi do německého koncentračního tábora ve Flossenburgu v horní Falci, který leží v území nazývaném také bavorská sibiř. Tábor vznikl původně jako vězení pro těžké zločince, kteří byli nuceni pracovat v granitových dolech (granit je vyvřelá hornina podobná žule), později byl určen pro nepohodlné. Vězni zde pracovali v nelidských podmínkách, bez dostatečné stravy a za neustálé šikany. Zahynulo zde i Čechů - u jejich symbolického hrobu jsme společně položili kytici. Celou exkurzí s velmi příjemným odborným výkladem nás provázela paní Tykalová, která sama prošla koncentračními tábory a se školou již dlouho spolupracuje. Autobusovou dopravu nám uhradila Legionářská obec v Praze. Ve čtvrtek uspořádalo 2. oddělení družiny představení (nejen) pro maminky. Děti z první, druhé a třetí třídy si připravily písničky a krátké divadelní představení s názvem Zajíc, liška a kohout. V pátek 25. května se libčický školní sbor SHALOM vydal na cestu do Chomutova, kam nás pozval chomutovský pěvecký sbor Happy Smile na společný koncert. Ten se konal v chomutovské barokní galerii Špejchar. Naši žáci měli připraven repertoár osmnácti písní různých Ajvaz, M.: Lucemburská zahrada, Druhé město 2011 Batlička, O.: Dotyk smrti a jiné povídky, XYZ 2011 Follet, K.: Pád Titánů, KK 2011 French, T.: Podoba, Argo 2011 Guin, Le, K.U.: Čaroděj Zeměmoří, Triton Haslinger, J.: Jáchymov, tragický osud legendárního československého brankáře Bohumila Modrého, Jota King, S.: Černočerná tma, Beta 2011 Kinney, J.: Deník malého poseroutky. Ponorková nemoc, Coo Boo 2012 Kosatík, P.: České snění, České okamžiky, Torst Kryl, K.: Země Lhostejnost, Torst 2012 Martin G.R.R.: Hra o trůny. Hostina pro vrány, Talpress Reidová, A.: Leningrad, tragédie obleženého města, , Jota 2011 Šabach, P.: Máslem dolů, Paseka 2012 Škvorecký, J.: Tankový prapor, Plus 2011 Titěra, D.: Včelí produkty mýtů zbavené, nakladatelství Brázda Young, P.: Chatrč, KK 2009 Knihy od Klobouku na pařezu Koupili jsme dvě knihy autorky Daisy Mrázkové. Auto z pralesa a Haló, Jácíčku. Obě jsou autorkou ilustrované a obě jsou tak půvabné a dobrosrdečné jako Klobouk na pařezu. Pozor! Knihovna bude celý červenec uzavřená. Šárka Sekerová Libčické noviny strana 4 žánrů. Společně s Happy Smile si děti zazpívaly dva spirituály a píseň Chválím tě, země má. Dne 1. června proběhl celoškolní projekt s názvem Voda. Na prvním stupni si třídy zvolily jednotlivá témata, která zpracovaly a prezentovaly ostatním ročníkům. Seznámili jsme se například s vodou v historii, oblečením k vodě, povodněmi a tsunami, vodními rostlinami a živočichy, se zásadami hygieny, vodou v pohádkách i s dalšími zajímavými tématy. Na druhém stupni si žáci napříč třídami sami vybírali z nabídnutých témat pod vedením jednotlivých vyučujících. Témata byla následující: Voda a vodní sporty, Lázně a lázeňství v České republice, Voda v hudbě a literatuře, Voda jako zdroj života, Voda a rostliny, Ohrožení vodní živočichové. Celý projekt doprovázely tři dlouhodobé soutěže: Voda ve fotografii, Voda - jak ji vidím já (výtvarná soutěž), Voda - volný literární útvar. V pondělí 4. června se každá třída druhého stupně zúčastnila školení Komunikační výchovy. Toto školení zajišťuje společnost Face of New Europe, která mimo jiné poskytuje poradenské služby v oblasti komunikace. Naši školu navštívily dvě lektorky této společnosti - Mgr. Drahoslava Dolejší a Mgr. Jana Adámková, Ph.D, která je moderátorkou TV NOVA. Žáci každé třídy strávili s jednou z lektorek vyučovací hodinu. Dozvěděli se např. něco o tajích neverbální komunikace - jaká je řeč těla, jak může na druhé působit náš postoj a gesta. Učili se dál prakticky s těmito poznatky pracovat a vylepšit tak svůj neverbální i verbální projev. V úterý 5. června se vybraní žáci tříd zúčastnili okresního kola Atletického trojboje pod vedením pana učitele Prokeše. Vybojovali skvělé druhé místo z 20 přihlášených škol, přestože trénovat zde není vzhledem k vybavení příliš jednoduché. Vybojovaný pohár přijede předat osobně ředitel závodu. Ve středu 6. června odpoledne uspořádal pan Štros ve spolupráci se školní družinou a s učitelem tělesné výchovy panem Prokešem turnaj ve fotbalu, kterého se zúčastnili zájemci z řad dětí. Turnaj se vyvedl a radost ze získaných medailí byla veliká. Veronika Šenová, učitelka Klobouk na Pařezu je v první řadě zajímavý projekt, který spojuje několik autorů. Cílem Klobouku je vytvářet nekomerční a interaktivní dobrosrdečný časopis a skrze něj podporovat hravost, tvořivost, lásku, uvolněnost a pozitivní myšlení. Takto představují svůj časopis nakladatelky Lenka Rojíková, Lucie Čapková a Vilma Kollmanová. A když si otevřete stránky nakladatelství Dýně na Pařezu, vidíte, že se jim to opravdu povedlo. A protože dobré věci fungují dobrým směrem, tak už jsme z výtěžku prodeje nakoupily pro knihovnu dvě knihy pro děti. Další číslo tohoto krásného časopisu pro celou rodinu vyjde v září, a kdo si jej koupí, podpoří tím i naši skvělou knihovnu. Zájemci mne mohou kontaktovat na adrese: Kateřina Judová Program 4.7. Stolní hry Z historie Chýnova M. Malíková Posezení u kávy Zábavná soutěž Scházíme se každou středu od

5 Vítání občánků Město Libčice nad Vltavou uvedlo 26. června 2012 osm dětí mezi občany města. Ve slavnostně vyzdobené obřadní místnosti, kde nechyběla kolébka s vyšívanými peřinkami, promluvil pan starosta Pavel Bartoš, který popřál novým libčickým občánkům a jejich rodičům nejen štěstí, lásku a mnoho životních radostí, ale také aby se jim v našem městě dobře žilo a děti měly na své první bydliště ty nejhezčí vzpomínky. Čtyři roztomilé holčičky z mateřské školy přednesly pod vedením paní ředitelky Zdeňky Frantové básničky, které v jejich podání zněly tak dojemně, že jsme se my dospělí neubránili slzám. O hudební program se postarali o kousek starší občánkové, muzikanti z místní ZUŠ. Redakční rada se připojuje ke gratulantům a svým budoucím čtenářům přeje též vše nejlepší! Hannah Bartíková&FotoTon Johana Slaninová Dominik Skála Stela Landová Anna Náměstková Tobiáš Dostál Agáta Boháčová Libčické noviny strana 5 Jan Wimmer Dominik Valigurský

6 Je morče vhodné jako živá hračka? Morče peruánské je jedním z nejčastěji chovaných domácích zvířat a těší se mimořádné oblibě jak u dětí, tak u dospělých. V zoologické systematice se řadí mezi hlodavce a pochází z Peru v Jižní Americe. Morčátka chováme v bedničkách, klecích nebo plastových nádržích, s minimálním půdorysem 35x50 cm a výšce 30 cm. Jako podestýlku můžeme použít hrubé hobliny nebo nasekanou slámu, ale v dnešní době se často používají už komerčně vyráběné podestýlky z odpadu rostlinné výroby, speciálně upravené pro malé hlodavce. Důležité ale je, aby podestýlka dobře nasávala jejich moč. Nejlepší teplotní prostředí je od 12 do 28 C. Můžeme je chovat v bytě nebo venku na zahradě. V zimě se ale chov morčátek venku nedoporučuje, protože trpí zimou, a to se odrazí na jejich opožděném páření a nízkém počtu mláďat. Morčata patří mezi polysterická zvířata. To znamená, že mají říji po celý rok. Délka gravidity je dnů. Samice morčat mají jenom jeden pár mléčných bradavek a to je omezuje v počtu mláďat. Počet mladých v jednom vrhu se pohybuje od 1 do 5 kusů. Zřídka se ale narodí víc než 3 mláďata. Ta se rodí osrstěná a hned od prvního dne jsou schopná přijímat potravu. Od matky se můžou odstavit ve věku 3 týdnů a velikosti svých rodičů dosahují ve věku 4-6 měsíců. Průměrný věk je 6-8 let. Nejvyšší věk, jakého se morčátko dožilo, je 15 let. Morče je typický hlodavec. Základem jeho potravy je vláknina. Krmení tvoří hlavně zelené krmivo, v zimě kvalitní seno, zelenina a ovoce. Jádrové krmivo, jako pšenice, oves, slunečnice, které tvoří 90% komerčně vyráběných krmiv, by se mělo podávat spíš výjimečně, protože pak mohou mít morčata trávicí potíže. Zrní může dostatečně nahradit například suchý, neplesnivý chléb. Morče je charakteristické tím, že stejně jako my a primáti si nedokáže samo vyrábět vitamín C. Proto ho musí přijímat v potravě, hlavně v podobě zeleniny a ovoce. Pro zimní období, kdy není tolik zeleného krmiva, se dají koupit preparáty s obsahem vitamínu C, vyráběné přímo pro morčata. Také je důležité zajistit morčeti dostatek čisté pitné vody. Spotřeba vody se mění v závislosti na šťavnaté potravě. Nejvíce pije v zimním období, kdy se krmí hlavně senem. Kromě neustálého přijímání potravy morčata často pojídají vlastní bobečky. Je to pro ně životně důležité. Dělají to nejen proto, že je jejich trus bohatý na vitamíny skupiny B a bílkoviny, ale hlavně si tím obnovují střevní mikroflóru. Především večerní a noční trus je světlý, měkký a bohatý na živiny. Kromě zabezpečení kvalitní stravy je důležitá i pravidelná kontrola jejich zdravotního stavu. Je třeba kontrolovat délku drápků, protože často prorůstají a kroutí se, což je dosti bolestivé. Pokud je podlaha moc tvrdá, nebo málo vystlaná podestýlkou, dělají se jim mozoly. Pravidelným čištěním a odebíráním močí nasáklé podestýlky předcházíme zánětům kůže na polštářcích nohou. Měli bychom také sledovat, jestli morčátko každý den jí, protože jakmile mají nějaké zdravotní potíže, přestávají přijímat potravu, a pokud 3 dny nejedí, začínají jim tukovatět játra. Pak přes veškerou snahu morčata umírají. I proto je nutné každý den sledovat, jak se morče chová, jestli jí, má formovaná hovínka, zda je v pohybu a nesedí naježené někde v rohu. A jak se k morčeti chovat? Jsou to hodně plachá a nedůvěřivá zvířátka. Proto by bylo dobré si osvojit několik pravidel. Nedělat žádné rychlé a překvapivé pohyby, nikdy je nehonit, v bezprostřední blízkosti zvířete se vyvarovat hluku i křiku, a hlavně mít hodně trpělivosti. Přeji vám s plachým morčátkem hodně štěstí. MVDr. Julius Punka a Evelýna Čížková Libčické noviny strana 6

7 Přechod planety Venuše před Sluncem O letních bouřkách a Perunovi Odjakživa děsily zemědělce letní bouřky, často doprovázené prudkým deštěm a kroupami. Ti netrpělivě čekali na chvíli, kdy obilí dozraje natolik, aby ho mohli sklidit a odvézt do bezpečí sýpek. Není proto divu, že v předkřesťanských dobách byla uctívána božstva, která vládla nad hromy a blesky. Slovanský pán hromů, blesků a bouří se jmenoval Perun a lidé si ho představovali jako postaršího, věčně nabručeného muže, který nebyl příliš upravený. Perunova rozcuchaná kštice prý připomínala bouřkové mračno, a když jí pohodil, zatřásla se země i nebe. Slovo Perun se překládá buď jako ten, kdo umí silně udeřit, nebo jako prvý, či pravý. Perun je pánem blesku, kterému vděčí za své jméno. Prvý by se mohl nazývat, protože byl prvorozeným synem boha Svaroga a také prvním mezi bohy. Ale proč pravý? Možná proto, že byl prvním z bohů, který se pokusil nalézt a hájit pravdu a vytvořil jakýsi kodex mravního chování pro smrtelníky. Po nebi se Perun pohyboval ve zlatém voze, a protože často zapomínal promazat kola, hřmělo při jeho vyjížďkách do všech stran. Blesk symbolizuje pohyb ohnivé sekery, kterou Perun bojoval proti nečistým démonům. Zajímavé vysvětlení provází příjemný závan ozonu, který osvěžuje vzduch po skončení bouřky. Naši předkové byli přesvědčeni, že zlí duchové, škodící lidem mimo jiné i nelibým zápachem, se po odeznění Perunova hněvu ještě nějakou dobu báli vyjít ze svých úkrytů, a tak to na zemi aspoň na okamžik vonělo jako v ráji. Podle pověsti vládl Perun dvěma druhy blesků. Ty, které měly narůžověle modrou barvu, zabíjely. Pomocí blesků zlaté barvy však mohl Bůh vdechnout život, zachránit úrodu, vrátit vyprahlé zemi plodnost nebo vykouzlit na obloze červánky či duhu. Perun se smrtelníkům zjevoval jako zubr. V jeho podobě se prý někdy nechal spatřit na paloucích nebo mýtinách hustých lesů. Zubra se občas podařilo ulovit jenom těm nejodvážnějším. Takový úlovek pak lovce stavěl na úroveň knížat a stařešinů. Dnes už jsou zubři jen vzpomínkou. Perunovo uctívané zvíře zmizelo z našich lesů stejně rychle, jako se začala šířit nová víra v Ježíše Krista. Po Perunovi nám zůstal jemu zasvěcený strom dub a oblíbená květina, která připomíná tvarem blesk a barvou duhu. A co že je to za květinu, která kdysi okouzlila jednoho z nejmocnějších bohů? No přece kosatec. Evelýna Čížková Libčické noviny strana 7 Před 8 lety jsme mohli pozorovat celý tento zajímavý astronomický úkaz za krásného počasí. Letos se úkaz opakoval 6. 6., ale v České republice nebyl pozorovatelný v celém průběhu. Většina úkazu se totiž odehrávala v době, kdy Slunce bylo ještě pod obzorem. Počasí den předem vypadalo velmi nepříznivě, ale v noci se vyjasnilo a brzy ráno byla obloha krásně modrá. Jemná průzračná oblačnost nad severovýchodním obzorem naštěstí příliš nerušila. Na Slunci byly dobře pozorovatelné i skvrny. Začátek pozorování byl závislý na tom, jak vysoko je obzor v místě pozorování. Venuši jsme zahlédli jako malý černý kotouček na slunečním disku již ve chvíli, kdy Slunce prokukovalo mezi stromy rostoucími na protilehlé skále nad Vltavou, tedy krátce před 6. hodinou ranní. Pak jsme již fotografovali přes dalekohledy, pozorovali triedrem, pouhýma očima přes svářečské sklo a speciálními slunečními brýlemi. Filtry, které nepropustí většinu slunečního světla, jsou u dalekohledů naprosto nutné. Brýle a triedry musí být vybaveny speciální sluneční folií. Pouze pozorování Slunce pomocí promítání na bílé pozadí lze uskutečnit bez filtru. Z našeho pozorování bylo pořízeno fotoaparátem přes dalekohled krátké video. Zachycuje nejzajímavější část pozorování, kdy kotouček Venuše se dotkne okraje slunečního disku a je viditelné jeho protažení (kapkovitý efekt) směrem k okraji Slunce. Tento jev je důkazem atmosféry, kterou je Venuše obklopena. Díky kvalitním dalekohledům byl jev znám a vysvětlen už koncem 18. století. V minulosti bylo také možné z pozorování přechodu Venuše přes sluneční disk zpřesnit vzdálenost Země od Slunce. Dnes již je tato metoda málo přesná. Celý úkaz skončil v 6:55. Pak již byla Venuše přezářena slunečním svitem a až se dostatečně od Slunce vzdálí, bude opět pozorovatelná jako jitřenka před východem Slunce. Pokud jste tedy neměli možnost na vlastní oči přechod Venuše vidět, nabízíme vám malou ukázku našeho pozorování. Příště totiž bude přechod Venuše pozorovatelný až a toho se patrně žádný čtenář tohoto sdělení nedočká. Ing. Milena Procházková Foto: Otakar Procházka

8 Příroda Je ZáZrak rozhovor s ing. ivo hánlem, csc. telefon zvedla paní hánlová a sdělila mi, že její muž je právě v sadu. Znělo to jak z románu. když jsem se pak za pár dní po nádherně upraveném, šesti hektarovém ovocném sadu v doprovodu jeho klidného a vzdělaného majitele procházela, měla jsem pocit, že jsem vstoupila do křehkého příběhu o lásce a pokoře k přírodě člověka, který zůstal celoživotně věrný svému oboru a nasbíral v něm hluboké znalosti i bohaté zkušenosti. ano, tak na mě zapůsobil sadař ivo hánl, jehož sad je kultivovaným klenotem libčických, resp. leteckých, pozemků, na kterých se kdysi těžila cihlářská hlína. V dětství jsme bydleli v Letkách v tzv. cihelňáckých barákách, proto jsou mi tyto pozemky z našich různých dobrodružných výprav důvěrně známé. Zdá se mi neuvěřitelné, že pěstujete ovoce v bývalém hliníku? Ve 40. letech tu založil smíšený sad můj děda s mým otcem. Když o něj pak o deset let později vlivem tehdejší politické situace přišli, změnil se záhy k nepoznání a začala se tu těžit cihlářská hlína, která se vytěžila až na písek. V 90. letech byl tento pozemek dle platných předpisů rekultivován na zemědělskou půdu. Bohužel velmi nekvalitně, takže se tu ovocné stromy, zejména meruňky, pěstují velmi obtížně. co vás vedlo k tomu, že jste se těsně v předdůchodovém věku rozhodl na tak nejisté půdě obnovit sad své rodiny? Jeden z důvodů byl můj syn, který v 90. roce končil Vysokou školu zemědělskou v Suchdole a jako téma své diplomové práce si vybral vybudování rodinné farmy zaměřené na výrobu ovoce. Šli jsme do toho spolu, ale slíbil jsem synovi, že když se po ukončení školy bude chtít vydat jiným směrem, že se o sad postarám sám. A stalo se tak? Přesně. Syn dnes pracuje u firmy, která se zabývá okrasnými dřevinami, a dcera je fyzička. Tak jsme na sad zůstali s manželkou sami, ale když je potřeba, zapojí se do práce celá rodina i s mým bratrem, který na sousedních pozemcích chová ovce. Mohu se zeptat, co jste studoval a kde jste pracoval předtím, než jste se pustil do ovocnářství? Předpokládám, že jste nebyl pouhým ovocným konzumentem jako já. Tak to by bylo asi velmi riskantní. V padesátých letech jsem se vyučil zahradníkem v Molitorově, pak jsem v Mělníku vystudoval obor ovocnářství a vinařství na střední zemědělské škole a po vojně jsem absolvoval agronomii na Vysoké škole zemědělské, kde jsem si pak ještě udělal aspiranturu. Poté jsem pracoval ve šlechtění rostlin, výrobě, kontrole rozmnožovacího materiálu a ověřování odrůd. Lepší kvalifikace pro založení vlastního sadu snad ani nemůže být. Mají Libčice pro ovocnářství vhodné klima? Budete asi překvapená, ale Libčice se řadí mezi nejteplejší lokality v Čechách. Z toho důvodu zde byl zřízen Výzkumný ústav včelařský v Dole. Místní pěstitelské podmínky jsou srovnatelné s jižní Moravou, což se projevuje výraznou raností sklizní všech odrůd, které tu máme. Nedovedu si představit, že byste tady, tak vysoko nad městem, měl zavlažovací systém, takže čekáte na déšť? Pokud jde o srážky, patří Libčice mezi suchou oblast a vláha zde často chybí. Z toho důvodu jsem zde musel vysázet takové podnože, které jsou vůči nedostatku vláhy odolnější a jejich kořenový systém si dokáže vytáhnout vláhu z půdy. Velkou nevýhodou je, že podle dlouholetého sledování patříme k vysoce rizikovým oblastem v častém krupobití. Teplo, sucho a kroupy? Mají Libčice vůbec nějakou ovocnářskou tradici? Tato část Povltaví se v minulosti proslavila pěstováním peckovin, především třešní a vysoce kvalitní domácí švestky, známé jako odrůda Dolanka, která se konzumovala v čerstvém stavu, nebo se sušila či pálila. Tehdejším vývozním artiklem byla specialitka - sušená švestka, do které se místo pecky vložilo jádro z vlašského ořechu. To musela být lahůdka. Ale mám pocit, že dnes tu o švestku člověk nezavadí? Konec švestkové tradice přineslo po druhé světové válce plošné rozšíření virového onemocnění slivoní, známé jako šarka, které zničilo stávající porosty. Jde o celoevropský problém, a tak se šlechtitelé zaměřili na hledání a introdukování takových odrůd slivoní, které jsou vůči této chorobě odolné. Sám jsem dvě takové odrůdy, Čačanskou a Gabrovskou, v našem sadu vysázel. Které další druhy ovoce pěstujete? Převážně jablka, ale máme tu i hrušky, meruňky, broskve, ryngle, samozřejmě třešně, slívy, již zmíněné švestky, a pro svou vlastní spotřebu jsem zasadil vinnou révu. S nostalgií tu udržuji pár ořešáků, které v 37. roce zasadil ještě můj děda. Jistě se ty stromy neobejdou bez vaší péče, kam patří i hnojení a postřiky. Nebo to tu vše pěstujete čistě ekologicky? Ne, nemohu tvrdit, že by tento sad byl čistě ekologický. Předpisy pro ekologickou produkci jsou u nás velmi přísné a je třeba říci, že při výskytu celé řady chorob a škůdců nelze při důsledném respektování těchto předpisů dosáhnout kvalitní a uspokojivé úrody. Proto je ekologické ovoce tak drahé. Opakem ekologické produkce je tzv. superintenzivní výsadba, kdy se stromy sází co nejblíže k sobě, aby se maximálně využila plocha pozemku. Pak ale musíte stromům zajistit co nejlepší ochranu, výživu a závlahu. Jakou cestou jste se tedy vydal vy? Střední cestou selského rozumu, což je uvážlivé používání doporučených pesticidů jak v četnosti, tak v čase jejich používání. Mým Kontrola lapače obaleče jablečného. Libčické noviny strana 8

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod.

Konkurz na ředitele. srpen 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance Pondělí 8-11 hod. srpen 2012 V těchto dnech se vám dostává do ruky další číslo Libčických novin, které se od května svým vzhledem a také, jak doufáme, svým obsahem, od těch předchozích liší. Naše noviny se staly barevnější,

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 -

O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - O.S. VÍCHOV - KULTURNÍ AKCE 2012 03/2012 - Turnaj ve stolním tenise 04/2012 - Velikonoční výtvarná dílna - netradiční zdobení husích vajec 04/2012 - Velikonoční svátky - řehtání, velikonoční pomlázka 05/2012

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

NĚCO NOVÉHO PRO OBČANY Z NAŠICH OBCÍ Velkorysá pomoc Nadace ČEZ

NĚCO NOVÉHO PRO OBČANY Z NAŠICH OBCÍ Velkorysá pomoc Nadace ČEZ ROČNÍK XX číslo 4 duben 2012 18 Kč NĚCO NOVÉHO PRO OBČANY Z NAŠICH OBCÍ Velkorysá pomoc Nadace ČEZ Vážení spoluobčané, dovolte mi informovat vás o dvou investičních akcích ve druhé naší největší obci Krči.

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Soud stížnosti zamítl AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÁNOČNÍ INZERCE V ZRCADLE DO 14. PROSINCE!!! TEL.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Soud stížnosti zamítl AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÁNOČNÍ INZERCE V ZRCADLE DO 14. PROSINCE!!! TEL. www.penizelevne.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 10.000,- až 80.000,- Kč zaměstnanci, důchodci i OSVČ nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu v Moravském Krumlově stačí dva osobní doklady dva poslední

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC!

VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! květen 2015 ročník XVIII. (XXV.) číslo 5 VĚHLASNÝ FOTOGRAF DAL VŠANC SVÉ TĚLO PRO DOBROU VĚC! Puritáni, přivřete oči! Nahota pronikla už i do Opočenských novin. Ovšem zcela výjimečně a pro dobrou věc.

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

listopad, prosinec 2011

listopad, prosinec 2011 102 5,- Kč Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem svým i svých spolupracovníků popřál příjemné a klidné prožití vánočních svátků. Zároveň do Nového roku přeji všem hodně zdraví, pohody a štěstí

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty

JANOVSKÉ ZPRAVODAJ. RADNICE číslo 2/2010 ŘÍJEN 2010 OBECNÍ POLICIE JANOV NAD NISOU. Slovo starosty POLEMIKA x NÁZORY x POLEMIKA x NÁZORY Polemiky a kritiky aneb bouře ve sklenici vody Byl jsem pověřen, či spíše sám jsem se nabídl, že budu sledovat obecní návštěvní knihu a odpovídat na dotazy. Rozhodně

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA

Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA ZPRAVODAJ MORAVSKÁ NOVÁ VES Č. 5 DUBEN 2013 ZDARMA Reakce na otázky a podněty od občanů Dům s pečovatelskou službou nemá už nějakou dobu vedoucí a mluví se o tom, že by měl patřit pod Charitu Břeclav.

Více

PROSINEC 2010. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Cestovatelské večery. Vánoční koncert.

PROSINEC 2010. adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků. Cestovatelské večery. Vánoční koncert. PROSINEC 2010 adresa internetových stránek: www.slatinany.cz Vítání občánků V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 2. října 2010 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítání

Více

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro

2/2015. Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli. Přednášky o historii. Jaký je váš názor? Jak chutná stříbro Lid touží po jediném. Nebýt utlačován. Niccolo Machiavelli 2/2015 Jaký je váš názor? 4 Přednášky o historii 21 Jak chutná stříbro 28 staré fotky Vážení čtenáři, po loňském významném výročí 120 let od založení

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013

Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 Zpravodaj městyse Krucemburk 3/2013 PODOUBRAVSKÝ VÍCEBOJ 2013 První sobotu v září prosvítilo den ještě stále hřejivé sluníčko babího léta. V areálu za sokolovnou spadl při pohledu na slunné ráno všem pořadatelům

Více

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém!

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! 12 prosinec 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! Tři roky jsme byli bez betlému manželů Vostrých v telčském muzeu. Tolik roků trvalo jeho generální restaurování. Byly

Více

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení

SUCHDO L SKÉ. L ISTY stojí za přečtení SUCHDO L SKÉ 22010 občasník MČ Praha-Suchdol www.praha-suchdol.cz ZDARMA L ISTY stojí za přečtení Odpady, odpady, odpady... str. 6 7 Skončení pracovního poměru... str. 8 Co připravujeme v knihovně str.

Více