Hurá na prázdniny. červenec Letní ordinační hodiny dětské ambulance. od do

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hurá na prázdniny. červenec 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance. od 2. 7. do 31. 8. 2012"

Transkript

1 červenec 2012 Hurá na prázdniny Jako všichni ostatní i pracovníci městského úřadu a města se těšíme na prázdniny. Prázdniny však nijak neomezí chod úřadu. Ten o prázdninách funguje normálně. Nezastaví se ani plánovaná investiční činnost. V letošním roce nabízí město ve spolupráci se společností ACCON velmi bohatou nabídku sportovních a kulturních akcí v areálu Libčická plovárna. Podařilo se získat stavební dokumentaci na rekonstrukci ZUŠ. Na zahájení rekonstrukce zastupitelstvo města uvolnilo prozatím částku Kč. Uvažujeme o výměně oken a výměně některých sítí (topení, voda, odpad). Intenzivně se zabýváme i otázkou získání grantu na rekonstrukci ZUŠ. Zajímavý vývoj nastal v našem školství. Již několik let libčická veřejnost volala po konkurzu na ředitele ZŠ. Nebudeme si zastírat, že neexistovalo v této věci značné napětí mezi vedením školy a částí rodičovské veřejnosti. Snahou města vždy bylo mít školu kvalitní a stabilní. Tomuto cíli se zřizovatel věnoval s velkou pečlivostí. Stačí připomenout investice do exteriéru i interiéru školy a přímé finanční dotace na školský rozvoj. PaedDr. Kuzníková svým odmítnutím ředitelské funkce umožnila zahájit jinou etapu libčické základní školy. Otvírá se prostor pro nové vedení školy a jinou komunikaci jak se zřizovatelem, tak s rodičovskou veřejností. Jsem přesvědčen, že máme dobrou školu. Rada města dne vyhlásila nový konkurz na ředitele ZŠ Libčice nad Vltavou. Ředitelské funkce v ZUŠ se ujímá pan Michal Filek. Pan Luboš Harazin se do konkurzu v Libčicích nad Vltavou nepřihlásil. Pavel Bartoš, starosta Letní ordinační hodiny dětské ambulance od do Pondělí 8-11 hod. Úterý 8-11 hod. Středa hod. Čtvrtek 8-11 hod. Pátek 8-11 hod. Město Libčice děkuje odcházející ředitelce základní školy, paní PaedDr. Dagmar Kuzníkové, za obětavou práci, která vedla k významnému pozvednutí naší školy, a odcházejícímu řediteli základní umělecké školy, panu Luboši Harazinovi, za kvalitní uměleckou a pedagogickou práci. Přejeme mnoho úspěchů paní Zdeňce Frantové, která v konkurzu obhájila své místo ředitelky mateřské školy, kterou již řadu let úspěšně vede, a do základní umělecké školy vítáme nového ředitele Michala Filka. Pavel Bartoš, starosta Jiří Zajíc, místostarosta Foto: H. Bartíková Měsíčník Libčické noviny vydává MěÚ, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou, IČ: Šéfredaktorka: Hannah Bartíková. Redakční rada: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Jaroslav Čermák, Evelýna Čížková, Ing. Vladimír Urbánek. Kontakt: Za jazykovou správnost zodpovídá: Mgr. Ludmila Zajícová. Grafické zpracování: Ondřej Pellar - Studio Klika. Tisk: Tiskárna Libertas a. s. Praha. Redakce si vyhrazuje právo texty redakčně upravovat, popřípadě krátit. Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady a za jejich obsahovou správnost zodpovídají podepsaní autoři. Náklad 1300 ks, zdarma, roznáška prostřednictvím České pošty do všech libčických domácností. Uzávěrka pro příjem příspěvků vždy k 15. dni v měsíci.

2 Desáté jednání zastupitelsva města, které proběhlo dne , zahájil starosta v hod.. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva. Volba pracovních orgánů byla schválena a zastupitelstvo poté přikročilo ke schválení programu jednání. návrh programu jednání: 1. Závěrečný účet města za rok Čerpání rozpočtu města za I. čtvrtletí Přijetí dotací 4. Úprava č. 2 rozpočtu města na rok Žádost občana o zřízení věcného břemene plynovodní přípojky 6. Žádost ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene 7. Žádost Telefónica Czech Republic, a.s. o zřízení věcného břemene 8. Dar pozemku městu 9. Žádost o koupi pozemku parc. č. 391/3 v k.ú. Chýnov 10. Privatizace pozemků v okolí domů Letecká Žádost místního občana o odprodej pozemku 12. Žádost společenství vlastníků domu č.p. 472 o povolení vjezdu 13. Novela jednacího řádu zastupitelstva města 14. Oprava vyhlášky o místním poplatku za odpady 15. Různé doplnění programu jednání: Starosta navrhl doplnění programu o bod oprava vyhlášky o místním poplatku za odpady, který je již v rozeslaném materiálu, ale nebyl ve zveřejněné pozvánce. usnesení č. 1/ : Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2011, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011, provedeného krajským úřadem bez výhrad. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 5 usnesení č. 2/ : Zastupitelstvo města schvaluje čerpání rozpočtu města za I. čtvrtletí 2012 s celkovými výdaji ve výši Kč a celkovými příjmy ve výši Kč včetně zapojení zůstatku roku Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 5 usnesení č. 3/ : Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím následujících dotací: Dotace pro peč. službu Kč, dotace pro knihovnu Kč a dotace od úřadu práce na 1 pracovníka VVP po dobu 6 měsíců. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 usnesení č. 4/ : Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu č. 2/2012 města Libčice nad Vltavou (rozpočtové opatření č. 13/2012 až 22/2012) s celkovými výdaji ve výši Kč a celkovými příjmy ve výši Kč. usnesení č. 5/ : Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene plynovodu pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem na pozemku parc.č. 866/4 v k.ú. Libčice nad Vltavou o délce 4 m za jednorázovou úhradu ve výši 400 Kč. usnesení č. 6/ : Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene kabelového vedení NN na pozemku města parc. č. 806/4 a 806/5 v k.ú. Libčice nad Vltavou v délce cca 160 m pro ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč za 1 m kabelového vedení. Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene kabelového vedení NN na pozemku města parc. č. 522/1 v k.ú. Chýnov v délce cca 2 m pro ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč za 1 m kabelového vedení. usnesení č. 7/ : Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene kabelového telekomunikačního vedení na pozemku města parc. č. 497/14, 195/5, 194/7, 202/5, 202/3, 202/8, a 524/4 v k.ú. Chýnov délce 550 m pro Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč za 1 m kabelového vedení. usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím daru pozemku pod komunikací parc. č. 1100/2 v k.ú. Libčice nad Vltavou o výměře 91 m 2 od občanů bytem Libčice nad Vltavou. usnesení č. 9/ : Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 391/1 v k.ú. Chýnov o výměře 97 m 2 občance za cenu 500,-Kč/m 2. usnesení č. 10/ : Zastupitelstvo města z důvodu stísněných prostorových podmínek a možných omezení užívacích práv vlastníkům bytů zastavuje privatizaci pozemků v okolí bytových domů Letecká usnesení č. 11/ : Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 418/5 v k.ú. Letky o výměře 94 m 2 občanovi za cenu 100 Kč/m 2. usnesení č. 12/ : Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene příjezdu na pozemku města parc. č. 127/8 v k.ú. Letky o výměře cca 130 m 2 k pozemku parc. č. 133 v k.ú. Letky ve prospěch majitelů pozemku parc. č. 133, 132 a budovy č.p. 472 ležící na pozemku parc. č. 132, vše v k.ú. Letky za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč/m 2. Oprávnění nechají zpracovat geometrický plán a uhradí náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí. Údržbu příjezdové cesty bude provádět oprávněný. usnesení č. 13/ : Zastupitelstvo města schvaluje novelu jednacího řádu zastupitelstva města ze dne usnesení č. 14/ : Zastupitelstvo města ruší obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V bodě různé se diskutovala tato témata: 1. Starosta informoval o vývoji rozpočtového určení daní a dopadu Libčické noviny strana 2

3 na obce, kde by mohlo dojít i k posílení rozpočtu našeho města. Ing. Chrtová doplnila, že tento návrh byl zatím schválen jen vládou, je tedy na začátku celého legislativního procesu. 2. Paní Vorlová se dotázala na dokončení komunikace Ke Studánkám II. Starosta odkázal na bod č. 4., kde akce zatím nebyla odsouhlasena z důvodu nedodání podkladů investory. Přislíbil předpokládané dokončení komunikace do konce tohoto roku. Paní Vorlová prohlásila, že se nejedná o projekt developerů, který je dokončen a jich se netýká. 3. Ing. Kabourek se dotázal na vývoj rekonstrukce Hašlerovy ulice. Starosta sdělil, že projekt je hotov a budou následovat další kroky. Nejbližší možný termín vzhledem ke stavu rozpracovanosti výstavby je příští rok. Ing. Kabourek uvedl, že zastavěnost v této lokalitě je větší než v lokalitě Ke Studánkám. 4. Ing. Chrtová se dotázala na velkou plochu pod seřadištěm, kde se velmi práší a není to nová lokalita. Starosta sdělil, že je projekčně připravena k úpravě. Spuštění akce závisí na nemalých finančních prostředcích a na majetkovém řešení s vlastníkem značné části pozemků firmou CTR Group. 5. Ing. Baštář se dotázal na zápis ze ZM č. 9, zda jsou v něm uvedena čísla pozemků, které město převedlo do svého vlastnictví v oblasti Ke Studánkám II. Uvedl, že řada zápisů ze zastupitelstva je nekonkrétní. Tajemník přislíbil prověření. Ing. Baštář se dotázal, z jakých důvodů a s jakým prospěchem pro město došlo k převodu soukromých pozemků pod budoucími komunikacemi Ke Studánkám II do správy města, aniž by komunikace byla dokončena, tak jak k tomu docházelo u jiných projektů ve městě a jak je to standardní. Starosta přislíbil písemnou odpověď v řádném termínu. (Poznámka: dne se Ing. Baštář pomocí elektronické pošty starostovi omluvil za svá tvrzení na jednání zastupitelstva. Rada města projednala odpověď Ing. Baštářovi na jeho dotazy a byla mu odeslána). 6. Ing. Chrtová žádala starostu o sdělení, zda od 1.1. letošního roku byly doručeny na úřad požadavky, které byly určeny k projednávání zastupitelstvu města a dosud je zastupitelstvo neobdrželo. Požádala, aby odpověď byla uvedena do zápisu. Poté starosta poděkoval přítomným za práci a v ukončil jednání zastupitelstva. Informace z jednání rady města Libčice nad Vltavou Program jednání : 1/11) Žádost občana o prodloužení ubytovací smlouvy 2/11) Žádost o pomoc při dodávce vody pro zahrádkáře 3/11) Žádost občanky o prodloužení ubytovací smlouvy 4/11) Výpověď smlouvy zahrádkářské osadě Chýnov 5/11) Směna pozemků s občanem 6/11) Termín a program jednání ZM č /11) Inventura v ZUŠ a ZŠ Program jednání : 1/12) Konkurz na ředitele ZUŠ Libčice nad Vltavou 2/12) Konkurz na ředitele MŠ Libčice nad Vltavou 3/12) Konkurz na ředitele ZŠ Libčice nad Vltavou 4/12) Odměny pracovníkům města za I. pololetí /12) Záměr firmy RHG s.r.o. 6/12) Odpověď na dopis Ing. Baštářovi 7/12) Odměny ředitelce MŠ Pavel Bartoš, starosta Konkurz na ředitele libčické ZŠ Město Libčice nad Vltavou, náměstí Svobody 90, Libčice nad Vltavou, tel.: , zve uchazeče na konkurz na místo ředitel/ka základní školy. Konkurz byl vyhlášen dne , je zveřejněn na úřední desce města a na elektronické úřední desce Přihlášky zašlete do Konkurzy na ředitele libčických škol, a co bude dál Jak už jistě mnozí z vás vědí, ve dnech a proběhly konkurzy na ředitele všech libčických škol. Do konkurzu na ředitele ZUŠ se přihlásilo 7 kandidátů a do konkurzu v MŠ a ZŠ se jako jediné kandidátky přihlásily stávající ředitelky, paní PaedDr. Dagmar Kuzníková a paní Zdeňka Frantová. Konkurzní komise doporučila radě města tyto kandidáty: PaedDr. Dagmar Kuzníkovou jako ředitelku ZŠ, Zdeňku Frantovou jako ředitelku MŠ a Michala Filka jako ředitele ZUŠ. Do konkurzu na ředitele ZUŠ se přihlásilo 7 kandidátů, z nichž dva před konkurzem odstoupili. Ze zbývajících pěti vybrala komise tři vhodné kandidáty v tomto pořadí: 1. Michal Filek 2. Ing. Jana Doležalová 3. MgA. Jana Klinderová Rada města na svém zasedání jmenovala nové ředitele libčických škol a zdálo se, že můžeme konkurzní řízení zdárně uzavřít. Vzápětí se ale situace značně zkomplikovala tím, že paní Pead- Dr. Dagmar Kuzníková nepřevzala své jmenování a oznámila nám, že odchází na jinou školu do Kralup, kde rovněž zvítězila v konkurzu. Lze předpokládat, že odchází znechucena dlouhotrvajícími nenávistnými kampaněmi proti její osobě i proti vedení školy. Město jako zřizovatel základní školy je tak těsně před prázdninami postaveno do velmi obtížné situace. Jediným řešením je vypsání nového konkurzu. Jiří Zajíc, místostarosta Omluva Martinu Táčnerovi Pan Martin Táčner byl v březnovém čísle uveden jako příjemce příspěvku na tenisovou školu firmy ACCON. Pravda je, že M. Táčner v této škole tenisu působil pouze jako poradce a s jejím provozem nemá nic společného. Za potíže, které M. Táčnerovi z naší mylné informace vyplynuly, se velmi omlouváme. Grantová komise Libčické noviny strana 3

4 Období od poloviny května do poloviny června bylo v naší škole plné nejrůznějších aktivit. Pojďte se společně s námi podívat alespoň na ty nejzajímavější... V úterý se žáci naší školy zúčastnili biologické soutěže na Ekofarmě Čapí hnízdo v Olbramovicích. Naši žáci se umístili v soutěžích na předních místech: 1. místo Michaela Knorová a Bára Pavlíková (IX. třída) 2. místo Hana Augustová(IX. třída) a Josef Bukač (VII. třída) 3. místo Jakub Čermoch (VI. třída) a Martin Zummer (VIII. třída) Žáci si ze soutěže odvezli drobné dárky a naše škola získala zajímavé pomůcky, které využijí při výuce i ostatní. Ve čtvrtek se žáci z třídy vydali na dějepisnou exkurzi do německého koncentračního tábora ve Flossenburgu v horní Falci, který leží v území nazývaném také bavorská sibiř. Tábor vznikl původně jako vězení pro těžké zločince, kteří byli nuceni pracovat v granitových dolech (granit je vyvřelá hornina podobná žule), později byl určen pro nepohodlné. Vězni zde pracovali v nelidských podmínkách, bez dostatečné stravy a za neustálé šikany. Zahynulo zde i Čechů - u jejich symbolického hrobu jsme společně položili kytici. Celou exkurzí s velmi příjemným odborným výkladem nás provázela paní Tykalová, která sama prošla koncentračními tábory a se školou již dlouho spolupracuje. Autobusovou dopravu nám uhradila Legionářská obec v Praze. Ve čtvrtek uspořádalo 2. oddělení družiny představení (nejen) pro maminky. Děti z první, druhé a třetí třídy si připravily písničky a krátké divadelní představení s názvem Zajíc, liška a kohout. V pátek 25. května se libčický školní sbor SHALOM vydal na cestu do Chomutova, kam nás pozval chomutovský pěvecký sbor Happy Smile na společný koncert. Ten se konal v chomutovské barokní galerii Špejchar. Naši žáci měli připraven repertoár osmnácti písní různých Ajvaz, M.: Lucemburská zahrada, Druhé město 2011 Batlička, O.: Dotyk smrti a jiné povídky, XYZ 2011 Follet, K.: Pád Titánů, KK 2011 French, T.: Podoba, Argo 2011 Guin, Le, K.U.: Čaroděj Zeměmoří, Triton Haslinger, J.: Jáchymov, tragický osud legendárního československého brankáře Bohumila Modrého, Jota King, S.: Černočerná tma, Beta 2011 Kinney, J.: Deník malého poseroutky. Ponorková nemoc, Coo Boo 2012 Kosatík, P.: České snění, České okamžiky, Torst Kryl, K.: Země Lhostejnost, Torst 2012 Martin G.R.R.: Hra o trůny. Hostina pro vrány, Talpress Reidová, A.: Leningrad, tragédie obleženého města, , Jota 2011 Šabach, P.: Máslem dolů, Paseka 2012 Škvorecký, J.: Tankový prapor, Plus 2011 Titěra, D.: Včelí produkty mýtů zbavené, nakladatelství Brázda Young, P.: Chatrč, KK 2009 Knihy od Klobouku na pařezu Koupili jsme dvě knihy autorky Daisy Mrázkové. Auto z pralesa a Haló, Jácíčku. Obě jsou autorkou ilustrované a obě jsou tak půvabné a dobrosrdečné jako Klobouk na pařezu. Pozor! Knihovna bude celý červenec uzavřená. Šárka Sekerová Libčické noviny strana 4 žánrů. Společně s Happy Smile si děti zazpívaly dva spirituály a píseň Chválím tě, země má. Dne 1. června proběhl celoškolní projekt s názvem Voda. Na prvním stupni si třídy zvolily jednotlivá témata, která zpracovaly a prezentovaly ostatním ročníkům. Seznámili jsme se například s vodou v historii, oblečením k vodě, povodněmi a tsunami, vodními rostlinami a živočichy, se zásadami hygieny, vodou v pohádkách i s dalšími zajímavými tématy. Na druhém stupni si žáci napříč třídami sami vybírali z nabídnutých témat pod vedením jednotlivých vyučujících. Témata byla následující: Voda a vodní sporty, Lázně a lázeňství v České republice, Voda v hudbě a literatuře, Voda jako zdroj života, Voda a rostliny, Ohrožení vodní živočichové. Celý projekt doprovázely tři dlouhodobé soutěže: Voda ve fotografii, Voda - jak ji vidím já (výtvarná soutěž), Voda - volný literární útvar. V pondělí 4. června se každá třída druhého stupně zúčastnila školení Komunikační výchovy. Toto školení zajišťuje společnost Face of New Europe, která mimo jiné poskytuje poradenské služby v oblasti komunikace. Naši školu navštívily dvě lektorky této společnosti - Mgr. Drahoslava Dolejší a Mgr. Jana Adámková, Ph.D, která je moderátorkou TV NOVA. Žáci každé třídy strávili s jednou z lektorek vyučovací hodinu. Dozvěděli se např. něco o tajích neverbální komunikace - jaká je řeč těla, jak může na druhé působit náš postoj a gesta. Učili se dál prakticky s těmito poznatky pracovat a vylepšit tak svůj neverbální i verbální projev. V úterý 5. června se vybraní žáci tříd zúčastnili okresního kola Atletického trojboje pod vedením pana učitele Prokeše. Vybojovali skvělé druhé místo z 20 přihlášených škol, přestože trénovat zde není vzhledem k vybavení příliš jednoduché. Vybojovaný pohár přijede předat osobně ředitel závodu. Ve středu 6. června odpoledne uspořádal pan Štros ve spolupráci se školní družinou a s učitelem tělesné výchovy panem Prokešem turnaj ve fotbalu, kterého se zúčastnili zájemci z řad dětí. Turnaj se vyvedl a radost ze získaných medailí byla veliká. Veronika Šenová, učitelka Klobouk na Pařezu je v první řadě zajímavý projekt, který spojuje několik autorů. Cílem Klobouku je vytvářet nekomerční a interaktivní dobrosrdečný časopis a skrze něj podporovat hravost, tvořivost, lásku, uvolněnost a pozitivní myšlení. Takto představují svůj časopis nakladatelky Lenka Rojíková, Lucie Čapková a Vilma Kollmanová. A když si otevřete stránky nakladatelství Dýně na Pařezu, vidíte, že se jim to opravdu povedlo. A protože dobré věci fungují dobrým směrem, tak už jsme z výtěžku prodeje nakoupily pro knihovnu dvě knihy pro děti. Další číslo tohoto krásného časopisu pro celou rodinu vyjde v září, a kdo si jej koupí, podpoří tím i naši skvělou knihovnu. Zájemci mne mohou kontaktovat na adrese: Kateřina Judová Program 4.7. Stolní hry Z historie Chýnova M. Malíková Posezení u kávy Zábavná soutěž Scházíme se každou středu od

5 Vítání občánků Město Libčice nad Vltavou uvedlo 26. června 2012 osm dětí mezi občany města. Ve slavnostně vyzdobené obřadní místnosti, kde nechyběla kolébka s vyšívanými peřinkami, promluvil pan starosta Pavel Bartoš, který popřál novým libčickým občánkům a jejich rodičům nejen štěstí, lásku a mnoho životních radostí, ale také aby se jim v našem městě dobře žilo a děti měly na své první bydliště ty nejhezčí vzpomínky. Čtyři roztomilé holčičky z mateřské školy přednesly pod vedením paní ředitelky Zdeňky Frantové básničky, které v jejich podání zněly tak dojemně, že jsme se my dospělí neubránili slzám. O hudební program se postarali o kousek starší občánkové, muzikanti z místní ZUŠ. Redakční rada se připojuje ke gratulantům a svým budoucím čtenářům přeje též vše nejlepší! Hannah Bartíková&FotoTon Johana Slaninová Dominik Skála Stela Landová Anna Náměstková Tobiáš Dostál Agáta Boháčová Libčické noviny strana 5 Jan Wimmer Dominik Valigurský

6 Je morče vhodné jako živá hračka? Morče peruánské je jedním z nejčastěji chovaných domácích zvířat a těší se mimořádné oblibě jak u dětí, tak u dospělých. V zoologické systematice se řadí mezi hlodavce a pochází z Peru v Jižní Americe. Morčátka chováme v bedničkách, klecích nebo plastových nádržích, s minimálním půdorysem 35x50 cm a výšce 30 cm. Jako podestýlku můžeme použít hrubé hobliny nebo nasekanou slámu, ale v dnešní době se často používají už komerčně vyráběné podestýlky z odpadu rostlinné výroby, speciálně upravené pro malé hlodavce. Důležité ale je, aby podestýlka dobře nasávala jejich moč. Nejlepší teplotní prostředí je od 12 do 28 C. Můžeme je chovat v bytě nebo venku na zahradě. V zimě se ale chov morčátek venku nedoporučuje, protože trpí zimou, a to se odrazí na jejich opožděném páření a nízkém počtu mláďat. Morčata patří mezi polysterická zvířata. To znamená, že mají říji po celý rok. Délka gravidity je dnů. Samice morčat mají jenom jeden pár mléčných bradavek a to je omezuje v počtu mláďat. Počet mladých v jednom vrhu se pohybuje od 1 do 5 kusů. Zřídka se ale narodí víc než 3 mláďata. Ta se rodí osrstěná a hned od prvního dne jsou schopná přijímat potravu. Od matky se můžou odstavit ve věku 3 týdnů a velikosti svých rodičů dosahují ve věku 4-6 měsíců. Průměrný věk je 6-8 let. Nejvyšší věk, jakého se morčátko dožilo, je 15 let. Morče je typický hlodavec. Základem jeho potravy je vláknina. Krmení tvoří hlavně zelené krmivo, v zimě kvalitní seno, zelenina a ovoce. Jádrové krmivo, jako pšenice, oves, slunečnice, které tvoří 90% komerčně vyráběných krmiv, by se mělo podávat spíš výjimečně, protože pak mohou mít morčata trávicí potíže. Zrní může dostatečně nahradit například suchý, neplesnivý chléb. Morče je charakteristické tím, že stejně jako my a primáti si nedokáže samo vyrábět vitamín C. Proto ho musí přijímat v potravě, hlavně v podobě zeleniny a ovoce. Pro zimní období, kdy není tolik zeleného krmiva, se dají koupit preparáty s obsahem vitamínu C, vyráběné přímo pro morčata. Také je důležité zajistit morčeti dostatek čisté pitné vody. Spotřeba vody se mění v závislosti na šťavnaté potravě. Nejvíce pije v zimním období, kdy se krmí hlavně senem. Kromě neustálého přijímání potravy morčata často pojídají vlastní bobečky. Je to pro ně životně důležité. Dělají to nejen proto, že je jejich trus bohatý na vitamíny skupiny B a bílkoviny, ale hlavně si tím obnovují střevní mikroflóru. Především večerní a noční trus je světlý, měkký a bohatý na živiny. Kromě zabezpečení kvalitní stravy je důležitá i pravidelná kontrola jejich zdravotního stavu. Je třeba kontrolovat délku drápků, protože často prorůstají a kroutí se, což je dosti bolestivé. Pokud je podlaha moc tvrdá, nebo málo vystlaná podestýlkou, dělají se jim mozoly. Pravidelným čištěním a odebíráním močí nasáklé podestýlky předcházíme zánětům kůže na polštářcích nohou. Měli bychom také sledovat, jestli morčátko každý den jí, protože jakmile mají nějaké zdravotní potíže, přestávají přijímat potravu, a pokud 3 dny nejedí, začínají jim tukovatět játra. Pak přes veškerou snahu morčata umírají. I proto je nutné každý den sledovat, jak se morče chová, jestli jí, má formovaná hovínka, zda je v pohybu a nesedí naježené někde v rohu. A jak se k morčeti chovat? Jsou to hodně plachá a nedůvěřivá zvířátka. Proto by bylo dobré si osvojit několik pravidel. Nedělat žádné rychlé a překvapivé pohyby, nikdy je nehonit, v bezprostřední blízkosti zvířete se vyvarovat hluku i křiku, a hlavně mít hodně trpělivosti. Přeji vám s plachým morčátkem hodně štěstí. MVDr. Julius Punka a Evelýna Čížková Libčické noviny strana 6

7 Přechod planety Venuše před Sluncem O letních bouřkách a Perunovi Odjakživa děsily zemědělce letní bouřky, často doprovázené prudkým deštěm a kroupami. Ti netrpělivě čekali na chvíli, kdy obilí dozraje natolik, aby ho mohli sklidit a odvézt do bezpečí sýpek. Není proto divu, že v předkřesťanských dobách byla uctívána božstva, která vládla nad hromy a blesky. Slovanský pán hromů, blesků a bouří se jmenoval Perun a lidé si ho představovali jako postaršího, věčně nabručeného muže, který nebyl příliš upravený. Perunova rozcuchaná kštice prý připomínala bouřkové mračno, a když jí pohodil, zatřásla se země i nebe. Slovo Perun se překládá buď jako ten, kdo umí silně udeřit, nebo jako prvý, či pravý. Perun je pánem blesku, kterému vděčí za své jméno. Prvý by se mohl nazývat, protože byl prvorozeným synem boha Svaroga a také prvním mezi bohy. Ale proč pravý? Možná proto, že byl prvním z bohů, který se pokusil nalézt a hájit pravdu a vytvořil jakýsi kodex mravního chování pro smrtelníky. Po nebi se Perun pohyboval ve zlatém voze, a protože často zapomínal promazat kola, hřmělo při jeho vyjížďkách do všech stran. Blesk symbolizuje pohyb ohnivé sekery, kterou Perun bojoval proti nečistým démonům. Zajímavé vysvětlení provází příjemný závan ozonu, který osvěžuje vzduch po skončení bouřky. Naši předkové byli přesvědčeni, že zlí duchové, škodící lidem mimo jiné i nelibým zápachem, se po odeznění Perunova hněvu ještě nějakou dobu báli vyjít ze svých úkrytů, a tak to na zemi aspoň na okamžik vonělo jako v ráji. Podle pověsti vládl Perun dvěma druhy blesků. Ty, které měly narůžověle modrou barvu, zabíjely. Pomocí blesků zlaté barvy však mohl Bůh vdechnout život, zachránit úrodu, vrátit vyprahlé zemi plodnost nebo vykouzlit na obloze červánky či duhu. Perun se smrtelníkům zjevoval jako zubr. V jeho podobě se prý někdy nechal spatřit na paloucích nebo mýtinách hustých lesů. Zubra se občas podařilo ulovit jenom těm nejodvážnějším. Takový úlovek pak lovce stavěl na úroveň knížat a stařešinů. Dnes už jsou zubři jen vzpomínkou. Perunovo uctívané zvíře zmizelo z našich lesů stejně rychle, jako se začala šířit nová víra v Ježíše Krista. Po Perunovi nám zůstal jemu zasvěcený strom dub a oblíbená květina, která připomíná tvarem blesk a barvou duhu. A co že je to za květinu, která kdysi okouzlila jednoho z nejmocnějších bohů? No přece kosatec. Evelýna Čížková Libčické noviny strana 7 Před 8 lety jsme mohli pozorovat celý tento zajímavý astronomický úkaz za krásného počasí. Letos se úkaz opakoval 6. 6., ale v České republice nebyl pozorovatelný v celém průběhu. Většina úkazu se totiž odehrávala v době, kdy Slunce bylo ještě pod obzorem. Počasí den předem vypadalo velmi nepříznivě, ale v noci se vyjasnilo a brzy ráno byla obloha krásně modrá. Jemná průzračná oblačnost nad severovýchodním obzorem naštěstí příliš nerušila. Na Slunci byly dobře pozorovatelné i skvrny. Začátek pozorování byl závislý na tom, jak vysoko je obzor v místě pozorování. Venuši jsme zahlédli jako malý černý kotouček na slunečním disku již ve chvíli, kdy Slunce prokukovalo mezi stromy rostoucími na protilehlé skále nad Vltavou, tedy krátce před 6. hodinou ranní. Pak jsme již fotografovali přes dalekohledy, pozorovali triedrem, pouhýma očima přes svářečské sklo a speciálními slunečními brýlemi. Filtry, které nepropustí většinu slunečního světla, jsou u dalekohledů naprosto nutné. Brýle a triedry musí být vybaveny speciální sluneční folií. Pouze pozorování Slunce pomocí promítání na bílé pozadí lze uskutečnit bez filtru. Z našeho pozorování bylo pořízeno fotoaparátem přes dalekohled krátké video. Zachycuje nejzajímavější část pozorování, kdy kotouček Venuše se dotkne okraje slunečního disku a je viditelné jeho protažení (kapkovitý efekt) směrem k okraji Slunce. Tento jev je důkazem atmosféry, kterou je Venuše obklopena. Díky kvalitním dalekohledům byl jev znám a vysvětlen už koncem 18. století. V minulosti bylo také možné z pozorování přechodu Venuše přes sluneční disk zpřesnit vzdálenost Země od Slunce. Dnes již je tato metoda málo přesná. Celý úkaz skončil v 6:55. Pak již byla Venuše přezářena slunečním svitem a až se dostatečně od Slunce vzdálí, bude opět pozorovatelná jako jitřenka před východem Slunce. Pokud jste tedy neměli možnost na vlastní oči přechod Venuše vidět, nabízíme vám malou ukázku našeho pozorování. Příště totiž bude přechod Venuše pozorovatelný až a toho se patrně žádný čtenář tohoto sdělení nedočká. Ing. Milena Procházková Foto: Otakar Procházka

8 Příroda Je ZáZrak rozhovor s ing. ivo hánlem, csc. telefon zvedla paní hánlová a sdělila mi, že její muž je právě v sadu. Znělo to jak z románu. když jsem se pak za pár dní po nádherně upraveném, šesti hektarovém ovocném sadu v doprovodu jeho klidného a vzdělaného majitele procházela, měla jsem pocit, že jsem vstoupila do křehkého příběhu o lásce a pokoře k přírodě člověka, který zůstal celoživotně věrný svému oboru a nasbíral v něm hluboké znalosti i bohaté zkušenosti. ano, tak na mě zapůsobil sadař ivo hánl, jehož sad je kultivovaným klenotem libčických, resp. leteckých, pozemků, na kterých se kdysi těžila cihlářská hlína. V dětství jsme bydleli v Letkách v tzv. cihelňáckých barákách, proto jsou mi tyto pozemky z našich různých dobrodružných výprav důvěrně známé. Zdá se mi neuvěřitelné, že pěstujete ovoce v bývalém hliníku? Ve 40. letech tu založil smíšený sad můj děda s mým otcem. Když o něj pak o deset let později vlivem tehdejší politické situace přišli, změnil se záhy k nepoznání a začala se tu těžit cihlářská hlína, která se vytěžila až na písek. V 90. letech byl tento pozemek dle platných předpisů rekultivován na zemědělskou půdu. Bohužel velmi nekvalitně, takže se tu ovocné stromy, zejména meruňky, pěstují velmi obtížně. co vás vedlo k tomu, že jste se těsně v předdůchodovém věku rozhodl na tak nejisté půdě obnovit sad své rodiny? Jeden z důvodů byl můj syn, který v 90. roce končil Vysokou školu zemědělskou v Suchdole a jako téma své diplomové práce si vybral vybudování rodinné farmy zaměřené na výrobu ovoce. Šli jsme do toho spolu, ale slíbil jsem synovi, že když se po ukončení školy bude chtít vydat jiným směrem, že se o sad postarám sám. A stalo se tak? Přesně. Syn dnes pracuje u firmy, která se zabývá okrasnými dřevinami, a dcera je fyzička. Tak jsme na sad zůstali s manželkou sami, ale když je potřeba, zapojí se do práce celá rodina i s mým bratrem, který na sousedních pozemcích chová ovce. Mohu se zeptat, co jste studoval a kde jste pracoval předtím, než jste se pustil do ovocnářství? Předpokládám, že jste nebyl pouhým ovocným konzumentem jako já. Tak to by bylo asi velmi riskantní. V padesátých letech jsem se vyučil zahradníkem v Molitorově, pak jsem v Mělníku vystudoval obor ovocnářství a vinařství na střední zemědělské škole a po vojně jsem absolvoval agronomii na Vysoké škole zemědělské, kde jsem si pak ještě udělal aspiranturu. Poté jsem pracoval ve šlechtění rostlin, výrobě, kontrole rozmnožovacího materiálu a ověřování odrůd. Lepší kvalifikace pro založení vlastního sadu snad ani nemůže být. Mají Libčice pro ovocnářství vhodné klima? Budete asi překvapená, ale Libčice se řadí mezi nejteplejší lokality v Čechách. Z toho důvodu zde byl zřízen Výzkumný ústav včelařský v Dole. Místní pěstitelské podmínky jsou srovnatelné s jižní Moravou, což se projevuje výraznou raností sklizní všech odrůd, které tu máme. Nedovedu si představit, že byste tady, tak vysoko nad městem, měl zavlažovací systém, takže čekáte na déšť? Pokud jde o srážky, patří Libčice mezi suchou oblast a vláha zde často chybí. Z toho důvodu jsem zde musel vysázet takové podnože, které jsou vůči nedostatku vláhy odolnější a jejich kořenový systém si dokáže vytáhnout vláhu z půdy. Velkou nevýhodou je, že podle dlouholetého sledování patříme k vysoce rizikovým oblastem v častém krupobití. Teplo, sucho a kroupy? Mají Libčice vůbec nějakou ovocnářskou tradici? Tato část Povltaví se v minulosti proslavila pěstováním peckovin, především třešní a vysoce kvalitní domácí švestky, známé jako odrůda Dolanka, která se konzumovala v čerstvém stavu, nebo se sušila či pálila. Tehdejším vývozním artiklem byla specialitka - sušená švestka, do které se místo pecky vložilo jádro z vlašského ořechu. To musela být lahůdka. Ale mám pocit, že dnes tu o švestku člověk nezavadí? Konec švestkové tradice přineslo po druhé světové válce plošné rozšíření virového onemocnění slivoní, známé jako šarka, které zničilo stávající porosty. Jde o celoevropský problém, a tak se šlechtitelé zaměřili na hledání a introdukování takových odrůd slivoní, které jsou vůči této chorobě odolné. Sám jsem dvě takové odrůdy, Čačanskou a Gabrovskou, v našem sadu vysázel. Které další druhy ovoce pěstujete? Převážně jablka, ale máme tu i hrušky, meruňky, broskve, ryngle, samozřejmě třešně, slívy, již zmíněné švestky, a pro svou vlastní spotřebu jsem zasadil vinnou révu. S nostalgií tu udržuji pár ořešáků, které v 37. roce zasadil ještě můj děda. Jistě se ty stromy neobejdou bez vaší péče, kam patří i hnojení a postřiky. Nebo to tu vše pěstujete čistě ekologicky? Ne, nemohu tvrdit, že by tento sad byl čistě ekologický. Předpisy pro ekologickou produkci jsou u nás velmi přísné a je třeba říci, že při výskytu celé řady chorob a škůdců nelze při důsledném respektování těchto předpisů dosáhnout kvalitní a uspokojivé úrody. Proto je ekologické ovoce tak drahé. Opakem ekologické produkce je tzv. superintenzivní výsadba, kdy se stromy sází co nejblíže k sobě, aby se maximálně využila plocha pozemku. Pak ale musíte stromům zajistit co nejlepší ochranu, výživu a závlahu. Jakou cestou jste se tedy vydal vy? Střední cestou selského rozumu, což je uvážlivé používání doporučených pesticidů jak v četnosti, tak v čase jejich používání. Mým Kontrola lapače obaleče jablečného. Libčické noviny strana 8

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Z Á P I S č. 20/2015

Z Á P I S č. 20/2015 Z Á P I S č. 20/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 20. 7. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D.

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008

Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 Přihláška do soutěže 18. ročníku Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2008 (Rok čtyř splněných přání) ZELENÉ KOLO, s. r. o. IČ: 25476793 400 02 Trmice Koštov 112 Společnost ZELENÉ KOLO se zabývá

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod.

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Zápis č. 3/2014 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Viktor Dobrev, Žofia Vorlová, Josef

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing.

USNESENÍ RADY OBCE. Obec LUČINA Rada obce. 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011. Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. USNESENÍ RADY OBCE 9. schůze konaná dne: 9. 5. 2011 Přítomni: Ing. Blahutová, Ing. Veselá, Ing. Boček, Ing. Pavlas, Omluven: p. Hruška Ing. Dagmar Veselá místostarostka obce Ing. Soňa Blahutová starostka

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015

Z Á P I S č. 8/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Z Á P I S č. 8/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 18. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1, ze dne 6. 3. 2015. Místo: v kině, začátek zasedání: 18:00 Přítomni: A. Novák, J. Kotalík, Z. Černý, J. Vocílka, P. Šitner, J. Dvořák, A. Picka, J. Čapek, V.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9 ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích Přítomno: Omluveno: P r o g r a m: 7 členů zastupitelstva obce 4 členi zastupitelstva obce 1) Zahájení,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zasedání obecního zastupitelstva

Zasedání obecního zastupitelstva Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 8 Datum 22.11.2007 Zápis: Veřejné zasedání ZO Přezletice ze dne 22.11.2007 Program: (po změně) 1. Diskuze s občany k výstavbě VaK 2. Žádost p.bohmové 3. Dostavba

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 1/11/2014- RO U Příloha k usnesení z 1. zasedání rady obce konané dne 10. 11. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 50 ze schůze Zastupitelstva obce Kunžak dne 08. 10. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Kálal Robert, Král Petr, Kudrna Josef, Ing. Popela Petr, Vobrová Drahoslava,

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin.

Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Obec Mouřínov Zastupitelstvo obce Mouřínov Zápis Z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mouřínov Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. konaného dne 21.3.2015 od 18.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2015 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 Zastupitelstvo obce Doubrava se na svém 3. zasedání konaném dne 9. 2. 2015 usnesením č.91/3/2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č.133/1985 Sb., o

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 1 č.j. 8/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.11.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.11.2014 17:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 2011.2014 19:40

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Omluveni: Ing. Alois Vrána

Omluveni: Ing. Alois Vrána Zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 14.12.2006 v budově Obecního úřadu Janovice (zahájení zasedání v 17:00 hod., ukončení v 19:40 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš, František

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012

Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 26.2.2012 Přítomni: Ota Dračka, Ing. Josef Kruml, Kateřina Štěpánková, Mgr. Jiří Špička, Mgr. Martina Rejmanová Projednáno bylo: Zdravotní stav aleje pod

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz OBEC JEVIŠOVKA Z Á P I S 691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3 zasedání

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 7. září 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17:15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 6 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53)

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Přílepy v roce 2014 konaného dne 16.5.2014 - zasedání veřejné ( jednání č. 53) -Přítomni: L. Daenemarková, Z.Gregor,, H.Huňatová R.Svatoň, J.Žižka = členové zastupitelstva

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení z 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 13.2.2013 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Veřejné zasedání zastupitelstva obce (dále jen ZO)

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 14. 4. 2014 od 18:00 hodin

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 14. 4. 2014 od 18:00 hodin Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Říčany konaného dne 14. 4. 2014 od 18:00 hodin Přítomni: Omluveni: Ing. Jan Studený starosta, Mgr. Radovan

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7

Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Čj: Prv7/14 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 7 Místo konání: Budova obecního úřadu Zahájení zasedání dne 15. 11. 2013 v 19 hod. Počet přítomných členů : Bc. Josef Náhlík, Josef Náhlík,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zápis ze zasedání zastupitelstva 2/2010 ze dne 09.03.2010 konaného na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 18,15 hod Přítomni: Ing. František Neužil, Michael Horáček, Jan Vebr, František Vosmik, František

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více