Hurá na prázdniny. červenec Letní ordinační hodiny dětské ambulance. od do

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hurá na prázdniny. červenec 2012. Letní ordinační hodiny dětské ambulance. od 2. 7. do 31. 8. 2012"

Transkript

1 červenec 2012 Hurá na prázdniny Jako všichni ostatní i pracovníci městského úřadu a města se těšíme na prázdniny. Prázdniny však nijak neomezí chod úřadu. Ten o prázdninách funguje normálně. Nezastaví se ani plánovaná investiční činnost. V letošním roce nabízí město ve spolupráci se společností ACCON velmi bohatou nabídku sportovních a kulturních akcí v areálu Libčická plovárna. Podařilo se získat stavební dokumentaci na rekonstrukci ZUŠ. Na zahájení rekonstrukce zastupitelstvo města uvolnilo prozatím částku Kč. Uvažujeme o výměně oken a výměně některých sítí (topení, voda, odpad). Intenzivně se zabýváme i otázkou získání grantu na rekonstrukci ZUŠ. Zajímavý vývoj nastal v našem školství. Již několik let libčická veřejnost volala po konkurzu na ředitele ZŠ. Nebudeme si zastírat, že neexistovalo v této věci značné napětí mezi vedením školy a částí rodičovské veřejnosti. Snahou města vždy bylo mít školu kvalitní a stabilní. Tomuto cíli se zřizovatel věnoval s velkou pečlivostí. Stačí připomenout investice do exteriéru i interiéru školy a přímé finanční dotace na školský rozvoj. PaedDr. Kuzníková svým odmítnutím ředitelské funkce umožnila zahájit jinou etapu libčické základní školy. Otvírá se prostor pro nové vedení školy a jinou komunikaci jak se zřizovatelem, tak s rodičovskou veřejností. Jsem přesvědčen, že máme dobrou školu. Rada města dne vyhlásila nový konkurz na ředitele ZŠ Libčice nad Vltavou. Ředitelské funkce v ZUŠ se ujímá pan Michal Filek. Pan Luboš Harazin se do konkurzu v Libčicích nad Vltavou nepřihlásil. Pavel Bartoš, starosta Letní ordinační hodiny dětské ambulance od do Pondělí 8-11 hod. Úterý 8-11 hod. Středa hod. Čtvrtek 8-11 hod. Pátek 8-11 hod. Město Libčice děkuje odcházející ředitelce základní školy, paní PaedDr. Dagmar Kuzníkové, za obětavou práci, která vedla k významnému pozvednutí naší školy, a odcházejícímu řediteli základní umělecké školy, panu Luboši Harazinovi, za kvalitní uměleckou a pedagogickou práci. Přejeme mnoho úspěchů paní Zdeňce Frantové, která v konkurzu obhájila své místo ředitelky mateřské školy, kterou již řadu let úspěšně vede, a do základní umělecké školy vítáme nového ředitele Michala Filka. Pavel Bartoš, starosta Jiří Zajíc, místostarosta Foto: H. Bartíková Měsíčník Libčické noviny vydává MěÚ, nám. Svobody 90, Libčice nad Vltavou, IČ: Šéfredaktorka: Hannah Bartíková. Redakční rada: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Jaroslav Čermák, Evelýna Čížková, Ing. Vladimír Urbánek. Kontakt: Za jazykovou správnost zodpovídá: Mgr. Ludmila Zajícová. Grafické zpracování: Ondřej Pellar - Studio Klika. Tisk: Tiskárna Libertas a. s. Praha. Redakce si vyhrazuje právo texty redakčně upravovat, popřípadě krátit. Uveřejněné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat názory redakční rady a za jejich obsahovou správnost zodpovídají podepsaní autoři. Náklad 1300 ks, zdarma, roznáška prostřednictvím České pošty do všech libčických domácností. Uzávěrka pro příjem příspěvků vždy k 15. dni v měsíci.

2 Desáté jednání zastupitelsva města, které proběhlo dne , zahájil starosta v hod.. Přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 14 členů zastupitelstva. Volba pracovních orgánů byla schválena a zastupitelstvo poté přikročilo ke schválení programu jednání. návrh programu jednání: 1. Závěrečný účet města za rok Čerpání rozpočtu města za I. čtvrtletí Přijetí dotací 4. Úprava č. 2 rozpočtu města na rok Žádost občana o zřízení věcného břemene plynovodní přípojky 6. Žádost ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene 7. Žádost Telefónica Czech Republic, a.s. o zřízení věcného břemene 8. Dar pozemku městu 9. Žádost o koupi pozemku parc. č. 391/3 v k.ú. Chýnov 10. Privatizace pozemků v okolí domů Letecká Žádost místního občana o odprodej pozemku 12. Žádost společenství vlastníků domu č.p. 472 o povolení vjezdu 13. Novela jednacího řádu zastupitelstva města 14. Oprava vyhlášky o místním poplatku za odpady 15. Různé doplnění programu jednání: Starosta navrhl doplnění programu o bod oprava vyhlášky o místním poplatku za odpady, který je již v rozeslaném materiálu, ale nebyl ve zveřejněné pozvánce. usnesení č. 1/ : Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2011, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2011, provedeného krajským úřadem bez výhrad. Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 5 usnesení č. 2/ : Zastupitelstvo města schvaluje čerpání rozpočtu města za I. čtvrtletí 2012 s celkovými výdaji ve výši Kč a celkovými příjmy ve výši Kč včetně zapojení zůstatku roku Hlasování: pro 9, proti 0, zdržel se 5 usnesení č. 3/ : Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím následujících dotací: Dotace pro peč. službu Kč, dotace pro knihovnu Kč a dotace od úřadu práce na 1 pracovníka VVP po dobu 6 měsíců. Hlasování: pro 14, proti 0, zdržel se 0 usnesení č. 4/ : Zastupitelstvo města schvaluje úpravu rozpočtu č. 2/2012 města Libčice nad Vltavou (rozpočtové opatření č. 13/2012 až 22/2012) s celkovými výdaji ve výši Kč a celkovými příjmy ve výši Kč. usnesení č. 5/ : Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene plynovodu pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem na pozemku parc.č. 866/4 v k.ú. Libčice nad Vltavou o délce 4 m za jednorázovou úhradu ve výši 400 Kč. usnesení č. 6/ : Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene kabelového vedení NN na pozemku města parc. č. 806/4 a 806/5 v k.ú. Libčice nad Vltavou v délce cca 160 m pro ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč za 1 m kabelového vedení. Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene kabelového vedení NN na pozemku města parc. č. 522/1 v k.ú. Chýnov v délce cca 2 m pro ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč za 1 m kabelového vedení. usnesení č. 7/ : Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene kabelového telekomunikačního vedení na pozemku města parc. č. 497/14, 195/5, 194/7, 202/5, 202/3, 202/8, a 524/4 v k.ú. Chýnov délce 550 m pro Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 za jednorázovou úhradu ve výši 100,- Kč za 1 m kabelového vedení. usnesení č. 8/ : Zastupitelstvo města souhlasí s přijetím daru pozemku pod komunikací parc. č. 1100/2 v k.ú. Libčice nad Vltavou o výměře 91 m 2 od občanů bytem Libčice nad Vltavou. usnesení č. 9/ : Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 391/1 v k.ú. Chýnov o výměře 97 m 2 občance za cenu 500,-Kč/m 2. usnesení č. 10/ : Zastupitelstvo města z důvodu stísněných prostorových podmínek a možných omezení užívacích práv vlastníkům bytů zastavuje privatizaci pozemků v okolí bytových domů Letecká usnesení č. 11/ : Zastupitelstvo města souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 418/5 v k.ú. Letky o výměře 94 m 2 občanovi za cenu 100 Kč/m 2. usnesení č. 12/ : Zastupitelstvo města souhlasí se zřízením věcného břemene příjezdu na pozemku města parc. č. 127/8 v k.ú. Letky o výměře cca 130 m 2 k pozemku parc. č. 133 v k.ú. Letky ve prospěch majitelů pozemku parc. č. 133, 132 a budovy č.p. 472 ležící na pozemku parc. č. 132, vše v k.ú. Letky za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč/m 2. Oprávnění nechají zpracovat geometrický plán a uhradí náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí. Údržbu příjezdové cesty bude provádět oprávněný. usnesení č. 13/ : Zastupitelstvo města schvaluje novelu jednacího řádu zastupitelstva města ze dne usnesení č. 14/ : Zastupitelstvo města ruší obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V bodě různé se diskutovala tato témata: 1. Starosta informoval o vývoji rozpočtového určení daní a dopadu Libčické noviny strana 2

3 na obce, kde by mohlo dojít i k posílení rozpočtu našeho města. Ing. Chrtová doplnila, že tento návrh byl zatím schválen jen vládou, je tedy na začátku celého legislativního procesu. 2. Paní Vorlová se dotázala na dokončení komunikace Ke Studánkám II. Starosta odkázal na bod č. 4., kde akce zatím nebyla odsouhlasena z důvodu nedodání podkladů investory. Přislíbil předpokládané dokončení komunikace do konce tohoto roku. Paní Vorlová prohlásila, že se nejedná o projekt developerů, který je dokončen a jich se netýká. 3. Ing. Kabourek se dotázal na vývoj rekonstrukce Hašlerovy ulice. Starosta sdělil, že projekt je hotov a budou následovat další kroky. Nejbližší možný termín vzhledem ke stavu rozpracovanosti výstavby je příští rok. Ing. Kabourek uvedl, že zastavěnost v této lokalitě je větší než v lokalitě Ke Studánkám. 4. Ing. Chrtová se dotázala na velkou plochu pod seřadištěm, kde se velmi práší a není to nová lokalita. Starosta sdělil, že je projekčně připravena k úpravě. Spuštění akce závisí na nemalých finančních prostředcích a na majetkovém řešení s vlastníkem značné části pozemků firmou CTR Group. 5. Ing. Baštář se dotázal na zápis ze ZM č. 9, zda jsou v něm uvedena čísla pozemků, které město převedlo do svého vlastnictví v oblasti Ke Studánkám II. Uvedl, že řada zápisů ze zastupitelstva je nekonkrétní. Tajemník přislíbil prověření. Ing. Baštář se dotázal, z jakých důvodů a s jakým prospěchem pro město došlo k převodu soukromých pozemků pod budoucími komunikacemi Ke Studánkám II do správy města, aniž by komunikace byla dokončena, tak jak k tomu docházelo u jiných projektů ve městě a jak je to standardní. Starosta přislíbil písemnou odpověď v řádném termínu. (Poznámka: dne se Ing. Baštář pomocí elektronické pošty starostovi omluvil za svá tvrzení na jednání zastupitelstva. Rada města projednala odpověď Ing. Baštářovi na jeho dotazy a byla mu odeslána). 6. Ing. Chrtová žádala starostu o sdělení, zda od 1.1. letošního roku byly doručeny na úřad požadavky, které byly určeny k projednávání zastupitelstvu města a dosud je zastupitelstvo neobdrželo. Požádala, aby odpověď byla uvedena do zápisu. Poté starosta poděkoval přítomným za práci a v ukončil jednání zastupitelstva. Informace z jednání rady města Libčice nad Vltavou Program jednání : 1/11) Žádost občana o prodloužení ubytovací smlouvy 2/11) Žádost o pomoc při dodávce vody pro zahrádkáře 3/11) Žádost občanky o prodloužení ubytovací smlouvy 4/11) Výpověď smlouvy zahrádkářské osadě Chýnov 5/11) Směna pozemků s občanem 6/11) Termín a program jednání ZM č /11) Inventura v ZUŠ a ZŠ Program jednání : 1/12) Konkurz na ředitele ZUŠ Libčice nad Vltavou 2/12) Konkurz na ředitele MŠ Libčice nad Vltavou 3/12) Konkurz na ředitele ZŠ Libčice nad Vltavou 4/12) Odměny pracovníkům města za I. pololetí /12) Záměr firmy RHG s.r.o. 6/12) Odpověď na dopis Ing. Baštářovi 7/12) Odměny ředitelce MŠ Pavel Bartoš, starosta Konkurz na ředitele libčické ZŠ Město Libčice nad Vltavou, náměstí Svobody 90, Libčice nad Vltavou, tel.: , zve uchazeče na konkurz na místo ředitel/ka základní školy. Konkurz byl vyhlášen dne , je zveřejněn na úřední desce města a na elektronické úřední desce Přihlášky zašlete do Konkurzy na ředitele libčických škol, a co bude dál Jak už jistě mnozí z vás vědí, ve dnech a proběhly konkurzy na ředitele všech libčických škol. Do konkurzu na ředitele ZUŠ se přihlásilo 7 kandidátů a do konkurzu v MŠ a ZŠ se jako jediné kandidátky přihlásily stávající ředitelky, paní PaedDr. Dagmar Kuzníková a paní Zdeňka Frantová. Konkurzní komise doporučila radě města tyto kandidáty: PaedDr. Dagmar Kuzníkovou jako ředitelku ZŠ, Zdeňku Frantovou jako ředitelku MŠ a Michala Filka jako ředitele ZUŠ. Do konkurzu na ředitele ZUŠ se přihlásilo 7 kandidátů, z nichž dva před konkurzem odstoupili. Ze zbývajících pěti vybrala komise tři vhodné kandidáty v tomto pořadí: 1. Michal Filek 2. Ing. Jana Doležalová 3. MgA. Jana Klinderová Rada města na svém zasedání jmenovala nové ředitele libčických škol a zdálo se, že můžeme konkurzní řízení zdárně uzavřít. Vzápětí se ale situace značně zkomplikovala tím, že paní Pead- Dr. Dagmar Kuzníková nepřevzala své jmenování a oznámila nám, že odchází na jinou školu do Kralup, kde rovněž zvítězila v konkurzu. Lze předpokládat, že odchází znechucena dlouhotrvajícími nenávistnými kampaněmi proti její osobě i proti vedení školy. Město jako zřizovatel základní školy je tak těsně před prázdninami postaveno do velmi obtížné situace. Jediným řešením je vypsání nového konkurzu. Jiří Zajíc, místostarosta Omluva Martinu Táčnerovi Pan Martin Táčner byl v březnovém čísle uveden jako příjemce příspěvku na tenisovou školu firmy ACCON. Pravda je, že M. Táčner v této škole tenisu působil pouze jako poradce a s jejím provozem nemá nic společného. Za potíže, které M. Táčnerovi z naší mylné informace vyplynuly, se velmi omlouváme. Grantová komise Libčické noviny strana 3

4 Období od poloviny května do poloviny června bylo v naší škole plné nejrůznějších aktivit. Pojďte se společně s námi podívat alespoň na ty nejzajímavější... V úterý se žáci naší školy zúčastnili biologické soutěže na Ekofarmě Čapí hnízdo v Olbramovicích. Naši žáci se umístili v soutěžích na předních místech: 1. místo Michaela Knorová a Bára Pavlíková (IX. třída) 2. místo Hana Augustová(IX. třída) a Josef Bukač (VII. třída) 3. místo Jakub Čermoch (VI. třída) a Martin Zummer (VIII. třída) Žáci si ze soutěže odvezli drobné dárky a naše škola získala zajímavé pomůcky, které využijí při výuce i ostatní. Ve čtvrtek se žáci z třídy vydali na dějepisnou exkurzi do německého koncentračního tábora ve Flossenburgu v horní Falci, který leží v území nazývaném také bavorská sibiř. Tábor vznikl původně jako vězení pro těžké zločince, kteří byli nuceni pracovat v granitových dolech (granit je vyvřelá hornina podobná žule), později byl určen pro nepohodlné. Vězni zde pracovali v nelidských podmínkách, bez dostatečné stravy a za neustálé šikany. Zahynulo zde i Čechů - u jejich symbolického hrobu jsme společně položili kytici. Celou exkurzí s velmi příjemným odborným výkladem nás provázela paní Tykalová, která sama prošla koncentračními tábory a se školou již dlouho spolupracuje. Autobusovou dopravu nám uhradila Legionářská obec v Praze. Ve čtvrtek uspořádalo 2. oddělení družiny představení (nejen) pro maminky. Děti z první, druhé a třetí třídy si připravily písničky a krátké divadelní představení s názvem Zajíc, liška a kohout. V pátek 25. května se libčický školní sbor SHALOM vydal na cestu do Chomutova, kam nás pozval chomutovský pěvecký sbor Happy Smile na společný koncert. Ten se konal v chomutovské barokní galerii Špejchar. Naši žáci měli připraven repertoár osmnácti písní různých Ajvaz, M.: Lucemburská zahrada, Druhé město 2011 Batlička, O.: Dotyk smrti a jiné povídky, XYZ 2011 Follet, K.: Pád Titánů, KK 2011 French, T.: Podoba, Argo 2011 Guin, Le, K.U.: Čaroděj Zeměmoří, Triton Haslinger, J.: Jáchymov, tragický osud legendárního československého brankáře Bohumila Modrého, Jota King, S.: Černočerná tma, Beta 2011 Kinney, J.: Deník malého poseroutky. Ponorková nemoc, Coo Boo 2012 Kosatík, P.: České snění, České okamžiky, Torst Kryl, K.: Země Lhostejnost, Torst 2012 Martin G.R.R.: Hra o trůny. Hostina pro vrány, Talpress Reidová, A.: Leningrad, tragédie obleženého města, , Jota 2011 Šabach, P.: Máslem dolů, Paseka 2012 Škvorecký, J.: Tankový prapor, Plus 2011 Titěra, D.: Včelí produkty mýtů zbavené, nakladatelství Brázda Young, P.: Chatrč, KK 2009 Knihy od Klobouku na pařezu Koupili jsme dvě knihy autorky Daisy Mrázkové. Auto z pralesa a Haló, Jácíčku. Obě jsou autorkou ilustrované a obě jsou tak půvabné a dobrosrdečné jako Klobouk na pařezu. Pozor! Knihovna bude celý červenec uzavřená. Šárka Sekerová Libčické noviny strana 4 žánrů. Společně s Happy Smile si děti zazpívaly dva spirituály a píseň Chválím tě, země má. Dne 1. června proběhl celoškolní projekt s názvem Voda. Na prvním stupni si třídy zvolily jednotlivá témata, která zpracovaly a prezentovaly ostatním ročníkům. Seznámili jsme se například s vodou v historii, oblečením k vodě, povodněmi a tsunami, vodními rostlinami a živočichy, se zásadami hygieny, vodou v pohádkách i s dalšími zajímavými tématy. Na druhém stupni si žáci napříč třídami sami vybírali z nabídnutých témat pod vedením jednotlivých vyučujících. Témata byla následující: Voda a vodní sporty, Lázně a lázeňství v České republice, Voda v hudbě a literatuře, Voda jako zdroj života, Voda a rostliny, Ohrožení vodní živočichové. Celý projekt doprovázely tři dlouhodobé soutěže: Voda ve fotografii, Voda - jak ji vidím já (výtvarná soutěž), Voda - volný literární útvar. V pondělí 4. června se každá třída druhého stupně zúčastnila školení Komunikační výchovy. Toto školení zajišťuje společnost Face of New Europe, která mimo jiné poskytuje poradenské služby v oblasti komunikace. Naši školu navštívily dvě lektorky této společnosti - Mgr. Drahoslava Dolejší a Mgr. Jana Adámková, Ph.D, která je moderátorkou TV NOVA. Žáci každé třídy strávili s jednou z lektorek vyučovací hodinu. Dozvěděli se např. něco o tajích neverbální komunikace - jaká je řeč těla, jak může na druhé působit náš postoj a gesta. Učili se dál prakticky s těmito poznatky pracovat a vylepšit tak svůj neverbální i verbální projev. V úterý 5. června se vybraní žáci tříd zúčastnili okresního kola Atletického trojboje pod vedením pana učitele Prokeše. Vybojovali skvělé druhé místo z 20 přihlášených škol, přestože trénovat zde není vzhledem k vybavení příliš jednoduché. Vybojovaný pohár přijede předat osobně ředitel závodu. Ve středu 6. června odpoledne uspořádal pan Štros ve spolupráci se školní družinou a s učitelem tělesné výchovy panem Prokešem turnaj ve fotbalu, kterého se zúčastnili zájemci z řad dětí. Turnaj se vyvedl a radost ze získaných medailí byla veliká. Veronika Šenová, učitelka Klobouk na Pařezu je v první řadě zajímavý projekt, který spojuje několik autorů. Cílem Klobouku je vytvářet nekomerční a interaktivní dobrosrdečný časopis a skrze něj podporovat hravost, tvořivost, lásku, uvolněnost a pozitivní myšlení. Takto představují svůj časopis nakladatelky Lenka Rojíková, Lucie Čapková a Vilma Kollmanová. A když si otevřete stránky nakladatelství Dýně na Pařezu, vidíte, že se jim to opravdu povedlo. A protože dobré věci fungují dobrým směrem, tak už jsme z výtěžku prodeje nakoupily pro knihovnu dvě knihy pro děti. Další číslo tohoto krásného časopisu pro celou rodinu vyjde v září, a kdo si jej koupí, podpoří tím i naši skvělou knihovnu. Zájemci mne mohou kontaktovat na adrese: Kateřina Judová Program 4.7. Stolní hry Z historie Chýnova M. Malíková Posezení u kávy Zábavná soutěž Scházíme se každou středu od

5 Vítání občánků Město Libčice nad Vltavou uvedlo 26. června 2012 osm dětí mezi občany města. Ve slavnostně vyzdobené obřadní místnosti, kde nechyběla kolébka s vyšívanými peřinkami, promluvil pan starosta Pavel Bartoš, který popřál novým libčickým občánkům a jejich rodičům nejen štěstí, lásku a mnoho životních radostí, ale také aby se jim v našem městě dobře žilo a děti měly na své první bydliště ty nejhezčí vzpomínky. Čtyři roztomilé holčičky z mateřské školy přednesly pod vedením paní ředitelky Zdeňky Frantové básničky, které v jejich podání zněly tak dojemně, že jsme se my dospělí neubránili slzám. O hudební program se postarali o kousek starší občánkové, muzikanti z místní ZUŠ. Redakční rada se připojuje ke gratulantům a svým budoucím čtenářům přeje též vše nejlepší! Hannah Bartíková&FotoTon Johana Slaninová Dominik Skála Stela Landová Anna Náměstková Tobiáš Dostál Agáta Boháčová Libčické noviny strana 5 Jan Wimmer Dominik Valigurský

6 Je morče vhodné jako živá hračka? Morče peruánské je jedním z nejčastěji chovaných domácích zvířat a těší se mimořádné oblibě jak u dětí, tak u dospělých. V zoologické systematice se řadí mezi hlodavce a pochází z Peru v Jižní Americe. Morčátka chováme v bedničkách, klecích nebo plastových nádržích, s minimálním půdorysem 35x50 cm a výšce 30 cm. Jako podestýlku můžeme použít hrubé hobliny nebo nasekanou slámu, ale v dnešní době se často používají už komerčně vyráběné podestýlky z odpadu rostlinné výroby, speciálně upravené pro malé hlodavce. Důležité ale je, aby podestýlka dobře nasávala jejich moč. Nejlepší teplotní prostředí je od 12 do 28 C. Můžeme je chovat v bytě nebo venku na zahradě. V zimě se ale chov morčátek venku nedoporučuje, protože trpí zimou, a to se odrazí na jejich opožděném páření a nízkém počtu mláďat. Morčata patří mezi polysterická zvířata. To znamená, že mají říji po celý rok. Délka gravidity je dnů. Samice morčat mají jenom jeden pár mléčných bradavek a to je omezuje v počtu mláďat. Počet mladých v jednom vrhu se pohybuje od 1 do 5 kusů. Zřídka se ale narodí víc než 3 mláďata. Ta se rodí osrstěná a hned od prvního dne jsou schopná přijímat potravu. Od matky se můžou odstavit ve věku 3 týdnů a velikosti svých rodičů dosahují ve věku 4-6 měsíců. Průměrný věk je 6-8 let. Nejvyšší věk, jakého se morčátko dožilo, je 15 let. Morče je typický hlodavec. Základem jeho potravy je vláknina. Krmení tvoří hlavně zelené krmivo, v zimě kvalitní seno, zelenina a ovoce. Jádrové krmivo, jako pšenice, oves, slunečnice, které tvoří 90% komerčně vyráběných krmiv, by se mělo podávat spíš výjimečně, protože pak mohou mít morčata trávicí potíže. Zrní může dostatečně nahradit například suchý, neplesnivý chléb. Morče je charakteristické tím, že stejně jako my a primáti si nedokáže samo vyrábět vitamín C. Proto ho musí přijímat v potravě, hlavně v podobě zeleniny a ovoce. Pro zimní období, kdy není tolik zeleného krmiva, se dají koupit preparáty s obsahem vitamínu C, vyráběné přímo pro morčata. Také je důležité zajistit morčeti dostatek čisté pitné vody. Spotřeba vody se mění v závislosti na šťavnaté potravě. Nejvíce pije v zimním období, kdy se krmí hlavně senem. Kromě neustálého přijímání potravy morčata často pojídají vlastní bobečky. Je to pro ně životně důležité. Dělají to nejen proto, že je jejich trus bohatý na vitamíny skupiny B a bílkoviny, ale hlavně si tím obnovují střevní mikroflóru. Především večerní a noční trus je světlý, měkký a bohatý na živiny. Kromě zabezpečení kvalitní stravy je důležitá i pravidelná kontrola jejich zdravotního stavu. Je třeba kontrolovat délku drápků, protože často prorůstají a kroutí se, což je dosti bolestivé. Pokud je podlaha moc tvrdá, nebo málo vystlaná podestýlkou, dělají se jim mozoly. Pravidelným čištěním a odebíráním močí nasáklé podestýlky předcházíme zánětům kůže na polštářcích nohou. Měli bychom také sledovat, jestli morčátko každý den jí, protože jakmile mají nějaké zdravotní potíže, přestávají přijímat potravu, a pokud 3 dny nejedí, začínají jim tukovatět játra. Pak přes veškerou snahu morčata umírají. I proto je nutné každý den sledovat, jak se morče chová, jestli jí, má formovaná hovínka, zda je v pohybu a nesedí naježené někde v rohu. A jak se k morčeti chovat? Jsou to hodně plachá a nedůvěřivá zvířátka. Proto by bylo dobré si osvojit několik pravidel. Nedělat žádné rychlé a překvapivé pohyby, nikdy je nehonit, v bezprostřední blízkosti zvířete se vyvarovat hluku i křiku, a hlavně mít hodně trpělivosti. Přeji vám s plachým morčátkem hodně štěstí. MVDr. Julius Punka a Evelýna Čížková Libčické noviny strana 6

7 Přechod planety Venuše před Sluncem O letních bouřkách a Perunovi Odjakživa děsily zemědělce letní bouřky, často doprovázené prudkým deštěm a kroupami. Ti netrpělivě čekali na chvíli, kdy obilí dozraje natolik, aby ho mohli sklidit a odvézt do bezpečí sýpek. Není proto divu, že v předkřesťanských dobách byla uctívána božstva, která vládla nad hromy a blesky. Slovanský pán hromů, blesků a bouří se jmenoval Perun a lidé si ho představovali jako postaršího, věčně nabručeného muže, který nebyl příliš upravený. Perunova rozcuchaná kštice prý připomínala bouřkové mračno, a když jí pohodil, zatřásla se země i nebe. Slovo Perun se překládá buď jako ten, kdo umí silně udeřit, nebo jako prvý, či pravý. Perun je pánem blesku, kterému vděčí za své jméno. Prvý by se mohl nazývat, protože byl prvorozeným synem boha Svaroga a také prvním mezi bohy. Ale proč pravý? Možná proto, že byl prvním z bohů, který se pokusil nalézt a hájit pravdu a vytvořil jakýsi kodex mravního chování pro smrtelníky. Po nebi se Perun pohyboval ve zlatém voze, a protože často zapomínal promazat kola, hřmělo při jeho vyjížďkách do všech stran. Blesk symbolizuje pohyb ohnivé sekery, kterou Perun bojoval proti nečistým démonům. Zajímavé vysvětlení provází příjemný závan ozonu, který osvěžuje vzduch po skončení bouřky. Naši předkové byli přesvědčeni, že zlí duchové, škodící lidem mimo jiné i nelibým zápachem, se po odeznění Perunova hněvu ještě nějakou dobu báli vyjít ze svých úkrytů, a tak to na zemi aspoň na okamžik vonělo jako v ráji. Podle pověsti vládl Perun dvěma druhy blesků. Ty, které měly narůžověle modrou barvu, zabíjely. Pomocí blesků zlaté barvy však mohl Bůh vdechnout život, zachránit úrodu, vrátit vyprahlé zemi plodnost nebo vykouzlit na obloze červánky či duhu. Perun se smrtelníkům zjevoval jako zubr. V jeho podobě se prý někdy nechal spatřit na paloucích nebo mýtinách hustých lesů. Zubra se občas podařilo ulovit jenom těm nejodvážnějším. Takový úlovek pak lovce stavěl na úroveň knížat a stařešinů. Dnes už jsou zubři jen vzpomínkou. Perunovo uctívané zvíře zmizelo z našich lesů stejně rychle, jako se začala šířit nová víra v Ježíše Krista. Po Perunovi nám zůstal jemu zasvěcený strom dub a oblíbená květina, která připomíná tvarem blesk a barvou duhu. A co že je to za květinu, která kdysi okouzlila jednoho z nejmocnějších bohů? No přece kosatec. Evelýna Čížková Libčické noviny strana 7 Před 8 lety jsme mohli pozorovat celý tento zajímavý astronomický úkaz za krásného počasí. Letos se úkaz opakoval 6. 6., ale v České republice nebyl pozorovatelný v celém průběhu. Většina úkazu se totiž odehrávala v době, kdy Slunce bylo ještě pod obzorem. Počasí den předem vypadalo velmi nepříznivě, ale v noci se vyjasnilo a brzy ráno byla obloha krásně modrá. Jemná průzračná oblačnost nad severovýchodním obzorem naštěstí příliš nerušila. Na Slunci byly dobře pozorovatelné i skvrny. Začátek pozorování byl závislý na tom, jak vysoko je obzor v místě pozorování. Venuši jsme zahlédli jako malý černý kotouček na slunečním disku již ve chvíli, kdy Slunce prokukovalo mezi stromy rostoucími na protilehlé skále nad Vltavou, tedy krátce před 6. hodinou ranní. Pak jsme již fotografovali přes dalekohledy, pozorovali triedrem, pouhýma očima přes svářečské sklo a speciálními slunečními brýlemi. Filtry, které nepropustí většinu slunečního světla, jsou u dalekohledů naprosto nutné. Brýle a triedry musí být vybaveny speciální sluneční folií. Pouze pozorování Slunce pomocí promítání na bílé pozadí lze uskutečnit bez filtru. Z našeho pozorování bylo pořízeno fotoaparátem přes dalekohled krátké video. Zachycuje nejzajímavější část pozorování, kdy kotouček Venuše se dotkne okraje slunečního disku a je viditelné jeho protažení (kapkovitý efekt) směrem k okraji Slunce. Tento jev je důkazem atmosféry, kterou je Venuše obklopena. Díky kvalitním dalekohledům byl jev znám a vysvětlen už koncem 18. století. V minulosti bylo také možné z pozorování přechodu Venuše přes sluneční disk zpřesnit vzdálenost Země od Slunce. Dnes již je tato metoda málo přesná. Celý úkaz skončil v 6:55. Pak již byla Venuše přezářena slunečním svitem a až se dostatečně od Slunce vzdálí, bude opět pozorovatelná jako jitřenka před východem Slunce. Pokud jste tedy neměli možnost na vlastní oči přechod Venuše vidět, nabízíme vám malou ukázku našeho pozorování. Příště totiž bude přechod Venuše pozorovatelný až a toho se patrně žádný čtenář tohoto sdělení nedočká. Ing. Milena Procházková Foto: Otakar Procházka

8 Příroda Je ZáZrak rozhovor s ing. ivo hánlem, csc. telefon zvedla paní hánlová a sdělila mi, že její muž je právě v sadu. Znělo to jak z románu. když jsem se pak za pár dní po nádherně upraveném, šesti hektarovém ovocném sadu v doprovodu jeho klidného a vzdělaného majitele procházela, měla jsem pocit, že jsem vstoupila do křehkého příběhu o lásce a pokoře k přírodě člověka, který zůstal celoživotně věrný svému oboru a nasbíral v něm hluboké znalosti i bohaté zkušenosti. ano, tak na mě zapůsobil sadař ivo hánl, jehož sad je kultivovaným klenotem libčických, resp. leteckých, pozemků, na kterých se kdysi těžila cihlářská hlína. V dětství jsme bydleli v Letkách v tzv. cihelňáckých barákách, proto jsou mi tyto pozemky z našich různých dobrodružných výprav důvěrně známé. Zdá se mi neuvěřitelné, že pěstujete ovoce v bývalém hliníku? Ve 40. letech tu založil smíšený sad můj děda s mým otcem. Když o něj pak o deset let později vlivem tehdejší politické situace přišli, změnil se záhy k nepoznání a začala se tu těžit cihlářská hlína, která se vytěžila až na písek. V 90. letech byl tento pozemek dle platných předpisů rekultivován na zemědělskou půdu. Bohužel velmi nekvalitně, takže se tu ovocné stromy, zejména meruňky, pěstují velmi obtížně. co vás vedlo k tomu, že jste se těsně v předdůchodovém věku rozhodl na tak nejisté půdě obnovit sad své rodiny? Jeden z důvodů byl můj syn, který v 90. roce končil Vysokou školu zemědělskou v Suchdole a jako téma své diplomové práce si vybral vybudování rodinné farmy zaměřené na výrobu ovoce. Šli jsme do toho spolu, ale slíbil jsem synovi, že když se po ukončení školy bude chtít vydat jiným směrem, že se o sad postarám sám. A stalo se tak? Přesně. Syn dnes pracuje u firmy, která se zabývá okrasnými dřevinami, a dcera je fyzička. Tak jsme na sad zůstali s manželkou sami, ale když je potřeba, zapojí se do práce celá rodina i s mým bratrem, který na sousedních pozemcích chová ovce. Mohu se zeptat, co jste studoval a kde jste pracoval předtím, než jste se pustil do ovocnářství? Předpokládám, že jste nebyl pouhým ovocným konzumentem jako já. Tak to by bylo asi velmi riskantní. V padesátých letech jsem se vyučil zahradníkem v Molitorově, pak jsem v Mělníku vystudoval obor ovocnářství a vinařství na střední zemědělské škole a po vojně jsem absolvoval agronomii na Vysoké škole zemědělské, kde jsem si pak ještě udělal aspiranturu. Poté jsem pracoval ve šlechtění rostlin, výrobě, kontrole rozmnožovacího materiálu a ověřování odrůd. Lepší kvalifikace pro založení vlastního sadu snad ani nemůže být. Mají Libčice pro ovocnářství vhodné klima? Budete asi překvapená, ale Libčice se řadí mezi nejteplejší lokality v Čechách. Z toho důvodu zde byl zřízen Výzkumný ústav včelařský v Dole. Místní pěstitelské podmínky jsou srovnatelné s jižní Moravou, což se projevuje výraznou raností sklizní všech odrůd, které tu máme. Nedovedu si představit, že byste tady, tak vysoko nad městem, měl zavlažovací systém, takže čekáte na déšť? Pokud jde o srážky, patří Libčice mezi suchou oblast a vláha zde často chybí. Z toho důvodu jsem zde musel vysázet takové podnože, které jsou vůči nedostatku vláhy odolnější a jejich kořenový systém si dokáže vytáhnout vláhu z půdy. Velkou nevýhodou je, že podle dlouholetého sledování patříme k vysoce rizikovým oblastem v častém krupobití. Teplo, sucho a kroupy? Mají Libčice vůbec nějakou ovocnářskou tradici? Tato část Povltaví se v minulosti proslavila pěstováním peckovin, především třešní a vysoce kvalitní domácí švestky, známé jako odrůda Dolanka, která se konzumovala v čerstvém stavu, nebo se sušila či pálila. Tehdejším vývozním artiklem byla specialitka - sušená švestka, do které se místo pecky vložilo jádro z vlašského ořechu. To musela být lahůdka. Ale mám pocit, že dnes tu o švestku člověk nezavadí? Konec švestkové tradice přineslo po druhé světové válce plošné rozšíření virového onemocnění slivoní, známé jako šarka, které zničilo stávající porosty. Jde o celoevropský problém, a tak se šlechtitelé zaměřili na hledání a introdukování takových odrůd slivoní, které jsou vůči této chorobě odolné. Sám jsem dvě takové odrůdy, Čačanskou a Gabrovskou, v našem sadu vysázel. Které další druhy ovoce pěstujete? Převážně jablka, ale máme tu i hrušky, meruňky, broskve, ryngle, samozřejmě třešně, slívy, již zmíněné švestky, a pro svou vlastní spotřebu jsem zasadil vinnou révu. S nostalgií tu udržuji pár ořešáků, které v 37. roce zasadil ještě můj děda. Jistě se ty stromy neobejdou bez vaší péče, kam patří i hnojení a postřiky. Nebo to tu vše pěstujete čistě ekologicky? Ne, nemohu tvrdit, že by tento sad byl čistě ekologický. Předpisy pro ekologickou produkci jsou u nás velmi přísné a je třeba říci, že při výskytu celé řady chorob a škůdců nelze při důsledném respektování těchto předpisů dosáhnout kvalitní a uspokojivé úrody. Proto je ekologické ovoce tak drahé. Opakem ekologické produkce je tzv. superintenzivní výsadba, kdy se stromy sází co nejblíže k sobě, aby se maximálně využila plocha pozemku. Pak ale musíte stromům zajistit co nejlepší ochranu, výživu a závlahu. Jakou cestou jste se tedy vydal vy? Střední cestou selského rozumu, což je uvážlivé používání doporučených pesticidů jak v četnosti, tak v čase jejich používání. Mým Kontrola lapače obaleče jablečného. Libčické noviny strana 8

Z Á P I S č. 10/2015

Z Á P I S č. 10/2015 Z Á P I S č. 10/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 4. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Tajemník:

Více

Z Á P I S č. 11/2016

Z Á P I S č. 11/2016 Z Á P I S č. 11/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 11. 5. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D., František Hudek Omluveni: Ing. Jiří

Více

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 25. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 28.11. 2012 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Z Á P I S č. 15/2015

Z Á P I S č. 15/2015 Z Á P I S č. 15/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 8. 6. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, František Hudek Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 25. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 25 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 16. prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: dle prezenční listiny Program zasedání: 1. Zahájení 2. Zpráva

Více

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově

ZÁ P I S č. 4/2015. z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově ZÁ P I S č. 4/2015 z 4. zasedání zastupitelstva obce Kozlov, konaného dne 01.06.2015 od 19:00 hod. v Kozlově Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta Josef Borovský. Z celkového počtu 6 zvolených

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?...

Obsah. 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2. 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4. 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... Obsah 1. KROK: Víte, za co utrácíte?... 2 2. KROK? Máte odpovídající životní úroveň?... 4 3. KROK: Využíváte finančního trhu?... 5 4. Nechejte si poradit od odborníka... 6 www.anekamickova.cz 1 Zdravím

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015

Z Á P I S č. 9/2015. z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Tajemník: Ing. R. Dědič Starosta zahájil jednání

Více

Zápis č. 4/2014. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 4/2014. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 4/2014 ze zasedání ZO Malotice ze dne 10. 9. 2014 od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Přítomni: Ladislav Jirkovská Radka, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří, Mgr. Klímová

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 13. 6. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr.

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017

Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Zápis č. 5 z Komise bytové konané dne 19. června 2017 Přítomni: Iva Havlátová, Eduard Seidl, Michala Dvořáková, Milena Ševčíková, Lukáš Iwkovicz, Mgr. Michal Kudláček Nepřítomni: Mgr. Marie Permedlová,

Více

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání.

Starosta nechal hlasovat o protinávrhu pana Přerosta bod č. 9 Darovací smlouva Letiště Praha, a.s. nechat zařazený v programu jednání. MCPNE 02141/2016 Zápis č. 23 z 20. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 28.11.2016 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Petr Šimáček,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křoví číslo 2/2011, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křoví číslo 2/2011, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Křoví Zastupitelstvo obce Křoví Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křoví číslo 2/2011, konaného dne 29.4.2011, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Křoví

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: Program jednání:

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ. Zastupitelstvo města 5. jednání datum konání: Program jednání: ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 5. jednání datum konání: 04.10.2016 Přítomni: Mgr. Dalibor Carda Ing. Josef Hermann Mgr. Ivana Ambrusová Mgr. Bohumil Florián MUDr. Jindřich Florián Mgr. Bc. Oldřich Hluško MVDr. Libor

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Město Suchdol nad Lužnicí

Město Suchdol nad Lužnicí 1 Město Suchdol nad Lužnicí Zápis 3. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 22. 12. 2010 v 17:00 hod. v zasedací síni radnice v e ř e j n á v e r z e Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení:

Více

Českou hrušku dej si hned, vždyť je sladká jako med.

Českou hrušku dej si hned, vždyť je sladká jako med. Českou hrušku dej si hned, vždyť je sladká jako med. Hrušky jsou ovocem, které pomáhá tvému tělu zbavit se škodlivin. Zralé hrušky jsou šťavnaté a zdají se být hodně sladké. Ve skutečnosti však obsahují

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna.

ZÁPIS. Hlasování: PRO PROTI ZDRŽEL SE 7 0 0. 2. Byla provedena kontrola usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. Usnesení byla splněna. ZÁPIS z 25.zasedání zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 25.2.2010 od 18.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: (7) 8 členů ZO Omluveni: ing. Beránek, pí. Formánková dostavila

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Z Á P I S č. 26/2016

Z Á P I S č. 26/2016 Z Á P I S č. 26/2016 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 5. 12. 2016 Přítomni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František Hudek, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Jiří Lain Omluveni: Ing. Vít Penížek,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně.

Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Zápis z 9. schůze rady obce Velké Březno, která se konala ve středu 17. 6. 2015 v 16:30 na Obecním úřadě ve Velkém Březně. Přítomni: Michal Kulhánek, Marie Dvořanová, Michal Šidák, Karel Turek, Jaromír

Více

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod.

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Zápis č. 3/2014 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Viktor Dobrev, Žofia Vorlová, Josef

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva v Borovnici Datum: 26.6.2014 Přítomní členové zastupitelstva: Ondřej Lejdar, Květa Štilcová, Ing. Lucie Bartošová, Martin Vočka, Martin Kühnel, Pavel Votoček Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 4.4.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 4. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 11. 5. 2015 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Ing. Zuzana Vejvodová;

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Počet přítomných: 6 Omluven: Martin Průcha Hosté: 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 21. 12. 2015, od 18:00 hodin. Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou panem Gustavem Pilzem.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0

HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ - 0 Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30.3.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Liběchov konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Liběchov konaného dne od 18:00 hodin. Zápis ze zasedání zastupitelstva města Liběchov konaného dne 21. 10. 2015 od 18:00 hodin. Přítomni: Ing. Pavel Dostál, Jaroslav Groh, Ing. Štěpán Hladký, Ing. Kamil Janatka, Jan Rodr, Ing. Mgr. Vladimíra

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Domácí zvířata. Třída:

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Domácí zvířata. Třída: Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Domácí zvířata Jméno a příjmení: Jaroslav Mlejnecký Třída: 5. Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání:

Více

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne od hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 769 01 Holešov Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 24.3.2016 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 9 členů

Více

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová

11. Projednání žádosti o směnu a odkup pozemků dle geometrického plánu, č /2013 K. Pochopová ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Tuchoměřice č. 7/2015, které se konalo dne 1. 4. 2015 od 18.00 v budově OÚ v Tuchoměřicích Přítomni: J. Radostný, L. Csermelyiová, K. Böhm, J. Vöröšová, B. Švanda,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 11.6.2014, od 15:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Obec Újezd u Plánice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice, konaného dne 2.12.2016, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Újezd u Plánice

Více

-1- Z á p i s č. 3/2012. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne v Kulturním domě Malšovice.

-1- Z á p i s č. 3/2012. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne v Kulturním domě Malšovice. -1- Z á p i s č. 3/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Malšovice konaného dne 4.6. 2012 v Kulturním domě Malšovice. Přítomni: J. Krpálek, ing. J. Petrášek, M. Pileček, J. Pilařová, P. Plachý,

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 21. 10. 2009 v zasedací místnosti

Více

V celé ČR bylo vysazeno 6910 stromů. Námi 36 stromů a 3 keře.

V celé ČR bylo vysazeno 6910 stromů. Námi 36 stromů a 3 keře. Sady v minulosti vždy poskytovaly životní podmínky pro rozmanité druhy rostlin a živočichů. Proto má smysl zakládat tzv. extenzivní sady a pěstovat ovocné stromy tradičním způsobem, ověřeným po mnoho generací.

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice

Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice Zápis z jednání zastupitelstva obce Kynice 1 Konaného dne: 7.3.2014 Jednání zahájeno ve 20 00 hodin Jednání skončeno ve 22 00 hodin Zapsala: Matějková Šárka Přítomní: Jelínek Ladislav, Krajanský Karel,

Více

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech

Zápis č. 3/2014 ZO. ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Zápis č. 3/2014 ZO ze zasedání Zastupitelstva obce Bělkovice - Lašťany dne 19. 6. 2014 v budově č.p. 248 v Bělkovicích Lašťanech Začátek: 18.07 hodin Konec: 21.52 hodin Přítomní zastupitelé při zahájení

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

Starosta konstatoval, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a je přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva obce Slapy.

Starosta konstatoval, že zasedání obecního zastupitelstva bylo řádně svoláno a je přítomna nadpoloviční většina zastupitelstva obce Slapy. Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva konaného dne 31.05.2011, obce Slapy, od 19:00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19,05 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Zápis č. 1/2015. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v Domečku ve Lhotkách

Zápis č. 1/2015. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v Domečku ve Lhotkách Zápis č. 1/2015 ze zasedání ZO Malotice ze dne 18.2. 2015 od 19:00 hod., v Domečku ve Lhotkách. Přítomni: Jirkovská Radka, Kaše Jiří, Drahota Jan, Kallaschová Bohumila, Mgr. Klímová Tereza, Král Jiří,

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice

OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37, 410 02 Lovosice ZÁPIS z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 2.4.2014 od 18,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 3. 12. 2013 od 19.00 hodin v místním pohostinství Přítomni: Antoš Roman, Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav,

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v hodin a přivítal všechny přítomné.

Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v hodin a přivítal všechny přítomné. Zápis ze zasedání zastupitelstva Městyse Lukov č. 11, konaného dne 17.2.2016 v úřadovně městyse Schůzi zahájil starosta Městyse Lukov JUDr. Lubomír Mála v 17.30 hodin a přivítal všechny přítomné. Bod Č.

Více

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 24. z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 24 z 24. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 5. 12. 2013 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří.

Zápis. z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, které se konalo ve čtvrtek dne 3.4.3014 od 19. hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří. Přítomni: 9 členů ZO, 3 občané, viz prezenční listina Omluveni: 0 Neomluveni:

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý

Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 1 Zápis z jednání valné hromady spolku SETKÁVÁNÍ - ŽIVÝ VENKOV konaného v úterý 4. 8.2015 Přítomni: Hana Dufková, Iveta Rabasová Houfová, Ladislava Dolejšková, Anežka Ješinová, Milan Živný, Petr Šmíd,

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

Zápis z jednání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 6/2015 konaného dne

Zápis z jednání Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady Kraje Vysočina č. 6/2015 konaného dne Zápis z jednání č. 6/2015 konaného dne 24. 11. 2015 Přítomni: 1. Jiří Uchytil (místopředseda) 7. Ivo Rohovský (předseda) 2. František Kučera 8. Vladimír Mareček 3. Jiří Svoboda 9. Jiří Pykal 4. Josef Matějek

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 18:00 Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 19.12.2016 v 18:00 Ve Studené dne 20.12.2016 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 Program

Více

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 19,00 hodin

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva obce Kámen konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 19,00 hodin Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 8.10.2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kameni od 19,00 hodin Přítomni: Petr Pipek, Pavel Panský, Josef Vnuk, Luboš Špitálník, Martin Staněk,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 25.5.2015 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny. Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov

Výsledky projednání. z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov Výsledky projednání z XIII. zasedání Zastupitelstva obce Zlechov, konaného dne 5.5.2016 v zasedací místnosti Obecního úřadu Zlechov zastupitelstvo obce Zlechov zvolilo: USNESENÍ č. 192: Zastupitelstvo

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 6/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 15. července 2009 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více