2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území"

Transkript

1

2 ČESKÝ DUB Textvá část ŽALUDA, prjektvá kancelář Autrský klektiv: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejkvá Mgr. et. Bc. Tmáš Marek Ing. arch. Alena Švandelíkvá Ing. arch. Michal Čapek Ing. Renata Kašpárkvá Ing. Květslav Havlíček Ing. arch. Michaela Dejdarvá Ing. Jana Kalertvá Petr Schejbal Jakub Vik září 2011

3 ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÝ DUB 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území je v územním plánu vymezen k datu , kdy byla v rámci návrhu aktualizvána hranice dle průzkumů a rzbrů. Hranice zastavěnéh území je patrná z grafické části dkumentace (výkres základníh členění, hlavní výkres). 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2.1. Kncepce rzvje území bce, hlavní cíle rzvje Priritami kncepce rzvje území bce jsu: bnva a rzvj města za sučasnéh respektvání jeh urbanistických, civilizačních a přírdních hdnt; stanvení pdmínek pr ptimální plšný a prstrvý rzvj města s priritu vytvření nabídky plch pr bydlení dplněnéh veřejnu infrastrukturu, zejména v návaznsti na uvažvaný rzvj výrbních činnstí, rekreace a dalších suvisejících aktivit; vymezení plch pr rzvj jedntlivých frem bydlení; návrh plch pr rzvj eknmických aktivit (výrba, služby, vybavenst kmerčníh charakteru) veducí ke zvýšení prsperity města; vytvření pdmínek pr naplnění ptřeb byvatelstva v blasti rekreace, bčanské vybavensti a služeb veřejnéh i kmerčníh charakteru; návrh kncepce dpravní a technické infrastruktury; bnva a chrana přírdních, hspdářských a kulturních hdnt území; vytvření pdmínek pr psílení městských funkcí v jádrvém sídle Českém Dubu; vytvření pdmínek pr psílení sprtvních a rekreačních kapacit území; psílení vzájemných prstrvých a funkčních vazeb města a jeh místních částí za sučasnéh respektvání jejich identit; zachvání přirzené hierarchie sídel ve správním území Českéh Dubu; prstrvý a funkční rzvj jedntlivých slžek urbanizvanéh území kncepčně prvázat s bnvu krajiny, vytvřit pdmínky pr její rekreační využívání za sučasné chrany jejích hdnt; vytvřit pdmínky pr rzvj alternativních způsbů hspdaření na zemědělské půdě; v rámci kncepce uspřádání krajiny psílit její eklgick stabilizační a esteticku funkci; ŽALUDA, prjektvá kancelář 2

4 2.2. Hlavní cíle chrany a rzvje hdnt území Území města Českéh Dubu a jeh místních částí je nutn rzvíjet s hledem na chranu a rzvj jeh hdnt, tzn. respektvat urbanistické, architektnické, histrické a přírdní hdnty řešenéh území. Při vymezvání plch je třeba vycházet z prstředí, d kteréh budu vsazvány, respektvat prstrvé a bjemvé parametry, jejich vlivy pak nesmí narušvat hdnty klníh prstředí. Územním plánem je stanvena chrana a rzvj následujících hdnt: Hdnty urbanistické, architektnické, kulturní Přírdní hdnty a zdrje respektvání urbanistické struktury histrickéh a funkčníh jádra Českéh Dubu, které je prstrvě vymezen funkcí SM Plchy smíšené bytné městské; dchvaná urbanistická struktura jedntlivých sídel v řešeném území, především Staréh Dubu, Maléh Dubu, Smržva, Sbákva a Mdlibhva, tvřící stabilizvaná sídla; respektvání charakteristických znaků u statních sídel v řešeném území; bnva a chrana unikátní kulturní krajiny nesucí výrazné stpy anthrpgenní činnsti; chrana a bnva vyhlášené městské památkvé zóny v centrální části Českéh Dubu chrana památek registrvaných v seznamu kulturních památek a dalších památek místníh významu; respektvání vdních tků v území, především Ještědky a Rašvky představující hlavní přírdní sy území; respektvání phledvých s, významných výhledů, stavebních a přírdních dminant. Krmě chráněných území přírdy dle zvláštních předpisů (PP Ještěd, lkalita sustavy NATURA 2000, malplšná zvláště chráněná území, významné krajinné prvky dané ze zákna, VKP registrvané, registrvané památné strmy, vdní zdrje, vdní plchy v řešeném území, pzemky určené k plnění funkcí lesa, zemědělské půdy I. a II. třídy chrany) jsu územní plánem chráněny následující přírdní hdnty: prvky územníh systému eklgické stability všech kategrií; plchy vymezené v územním plánu jak NP - plchy přírdní a NSzp - smíšené plchy nezastavěnéh území; rzmanitst krajinných plch - krajinné frmace, břehvé prsty, remízy, meze, slitérní strmy i skupinvé prsty ve vlné krajině. Hdnty civilizační, technické cestní síť v krajině, značené turistické a cyklturistické trasy, navržené cyklstezky a cykltrasy; bčanská vybavenst veřejnéh charakteru, bslužnst hrmadnu dpravu (silniční), sprtvní a rekreační plchy; významné prvky sídelní zeleně (parky, uliční strmřadí, vzrstlá zeleň pdél vdních tků, apd.); systémy technické infrastruktury jak základní hdnty nezbytné pr trvalé bydlení. ŽALUDA, prjektvá kancelář 3

5 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 3.1. Urbanistická kncepce Urbanistická kncepce Urbanistická kncepce vychází z principu zachvání stávajících hdnt a funkcí v území tak, aby byla udržena sučasná rvnváha mezi jedntlivými plchami s rzdílným způsbem využití a byly vytvřeny ptimální pdmínky pr jejich další rzvj. Urbanistický návrh sustřeďuje těžiště rzvjvých plch d jádrvéh sídla Českéh Dubu, ppř. d jeh těsné blízksti. Vychází přitm ze základních urbanistických hdnt, tedy histricky vytvřené struktury sídla, existující kmunikační sítě, dstupnsti veřejné infrastruktury a všech slžek limitů využití území. Územní plán vytváří pdmínky pr kmplexní rzvj řešenéh území pr trvalu stabilizaci pčtu byvatel a zlepšení scieknmických pdmínek za sučasné chrany a rzvje hdnt území: - vymezením plch s rzdílným způsbem využití ve stabilizvaných plchách; - návrhem plch pr rzvj jedntlivých funkcí (plch bydlení, smíšených bytných, výrbních, rekreačních, bčanské vybavensti a statních suvisejících funkčních plch); - řešením kncepce dpravní a technické infrastruktury; - řešením kncepce uspřádání krajiny, vymezením prvků ÚSES. Předpkladem pr vyvážený a efektivní rzvj plch bydlení je jejich strukturalizace d něklika typů umžňujících jejich využívání pdle specifických ptřeb jedntlivých urbanizvaných území. Nejvýznamnějším sídlem řešenéh území je. Jeh úlhu správníh centra návrh respektuje a pdpruje vymezením především plch smíšených městských, umžňujících kexistenci bydlení a bčanskéh vybavení veřejnéh i kmerčníh charakteru s jednznačným záměrem psílit městtvrné funkce. V plchách mim centrální část sídla jsu vymezeny plchy bydlení v rdinných dmech městské a příměstské, které jasně definují charakter Českéh Dubu jak jádrvéh sídla. Strukturu zástavby dplňují plchy bčanskéh vybavení veřejnéh i kmerčníh charakteru, plchy tělvýchvných a sprtvních zařízení a plchy lehké výrby. Nedílnu sučástí městskéh prstru jsu plchy veřejných prstranství a zeleně, zastupené především ve frmě zeleně na veřejných prstranstvích a částečně i zeleně přírdníh charakteru. Gemrflgické pdmínky území v severzápadním a jihvýchdním segmentu města umžňují jeh plšný rzvj. Těžiště rzvje výrbních plch je sustředěn na severvýchdním kraji města v návaznsti na silnici II/278 s předpkladem pstupnéh útlumu výrby v centrální části města. Ostatní venkvská sídla a rzvlněná zástavba v krajvých plhách města, především v území Kněžiček, Sbtic, severně d dmva důchdců a na jižním kraji v řešeném území, jsu charakterizvaná funkční nejednznačnstí, vyjádřenu zařazením jejich zastavěných území d funkce smíšené. V těcht plchách jsu vytvřeny pdmínky pr integraci vzájemně nerušících funkcí v rámci přípustnéh využití. Návrh zde uvažuje puze s rzvjem smíšených plch bytných venkvskéh charakteru. V případě Staréh Dubu a Kněžiček je tent rzvj dplněn plchami pr výrbu zemědělskéh charakteru a pr sprtvní využití. Zastavitelné plchy v těcht menších sídlech dplňují stávající půdrysnu strukturu jasně vymezenu především sítí kmunikací. Jsu lkalizvány převážně v prlukách stávající zástavby a jednznačně tak uzavírají zastavěná území. Územním plánem je řešena kncepce dpravní a technické infrastruktury. Z dpravníh hlediska návrh přejímá a upřesňuje vymezený kridr pr přelžku silnice II/278, vedený mim zastavěné ŽALUDA, prjektvá kancelář 4

6 území a trasu nadreginálníh cyklkridru NR7. Za účelem zvýšení atraktivity území jsu územím plánem dplněny cyklstezky, které tak prpjují zejména místa vlnčasvých aktivit. V blasti systémů technické infrastruktury vytváří územní plán pdmínky zejména pr jejich kvalitativní rzvj. Ve Starém Dubu a Smržvě jsu vymezeny plchy pr umístění navrhvaných čistíren dpadních vd ve vazbě na vdteče. Pr navrhvanu transfrmvnu TR 110/35 kv je vymezena zastavitelná plcha v lkalitě mezi Českým a Starým Dubem. Pr nadřazená vedení VVN 110 kv a ZVN 400 kv jsu vymezeny kridry technické infrastruktury. V rámci urbanistické kncepce jsu vymezeny následující plchy s rzdílným způsbem využití, jejichž hlavní, přípustné, pdmíněně přípustné a nepřípustné využití je stanven v kap. č. 6: BH - Bydlení v bytvých dmech Jsu vymezeny jak stabilizvané jihzápadně d centra města a v místní části Hření Starý Dub. BI - Bydlení v rdinných dmech městské a příměstské Stabilizvané plchy bydlení městskéh a příměstskéh charakteru jsu vymezeny v úzké vazbě na centrální prstr města, převážně na jeh výchdním, resp. západním kraji. V přímé návaznsti na tyt části je také situvána převážná část rzvjvých plch. RI - Rekreace plchy staveb pr rdinu rekreaci V území jsu lkalizvány na severním kraji Českéh Dubu v údlí Ještědky, na jihvýchdním kraji města při silnici III/27711 a na severzápadě místní části Lukvičky. Rzvjvé plchy jsu situvány na severvýchdním kraji řešenéh území (v lkalitě Plsk) a v Lukvičkách. RH - Rekreace plchy staveb pr hrmadnu rekreaci Stabilizvané plchy jsu vymezeny na jihvýchdním kraji Českéh Dubu při silnici III/ Rzvjvé plchy nejsu vymezeny. RZ - Rekreace zahrádkvé sady Zahrádkvé sady jsu v územním plánu stabilizvány v jihvýchdní části Českéh Dubu v údlí Rašvky a na výchdním kraji tht území pdél Smržvskéh ptka. Rzvjvé plchy nejsu vymezeny. OV Občanské vybavení veřejná infrastruktura Samstatně jsu vymezeny významné plchy veřejné infrastruktury mim jádrvé území města. Plchu přestavby představuje lkalita C37. OM Občanské vybavení kmerční zařízení malá a střední Samstatně jsu vymezeny puze významnější plchy mim jádrvé území města. Rzvjvé plchy představují rzšíření kapacit stabilizvaných plch. OS Občanská vybavení tělvýchvná a sprtvní zařízení Těžiště těcht plch je lkalizván v jižní části řešenéh území, zejména při silnici II/277. Dále se v území vyskytuje něklik menších sprtvních plch (Starý Dub, výchdní část Českéh Dubu). Návrh sustřeďuje rzvjvé plchy výhradně ve vazbě na stávající sprtviště. Výjimku tvří návrhvé plchy C7, resp. C28, lkalizvané na výchdním kraji řešenéh území, resp. v severní části města. OH Občanské vybavení hřbitvy Jedná se stabilizvanu plchu severně d centra města. PV - Veřejná prstranství Zahrnují veškeré stabilizvané plchy s převažující prstrtvrnu funkcí v zastavěných územích sídel. Územní plán dplňuje veřejná prstranství plchu přestavby v jádru města ŽALUDA, prjektvá kancelář 5

7 ZV Veřejná prstranství veřejná zeleň Pr tut funkci jsu v územním plánu vymezeny významné plchy veřejné zeleně, převážně lkalizvané v jádrvých částech sídel. Rzvjvá plcha je vymezena na jihzápadním kraji. SM - Plchy smíšené bytné městské Zahrnují širší centrum Českéh Dubu. Jedná se plchy stabilizvané se zástavbu bytných dmů, jež jsu dplněny bčanským vybavením veřejnéh i kmerčníh charakteru, prvzvnami bchdních nevýrbních a výrbních služeb, apd. SV - Plchy smíšené Převažují ve všech místních částech v řešeném území. Kncepce rzvje stanvená v územním plánu předpkládá rzvj těcht plch výhradně ve vazbě na plchy stabilizvané. Plchy dpravní infrastruktury představují v řešeném území výhradně plchy DS Plchy dpravní infrastruktury silniční. Zahrnují zejména stabilizvané plchy silnic II. a III. třídy a místních a účelvých kmunikací. Rzvjvé plchy jsu vymezeny pr parkviště u Mírvéh sídliště a přístupvu kmunikaci v lkalitě Za vrchy. TI - Plchy technické infrastruktury jsu vymezeny v území jak stabilizvané, představují stávající plchy a zařízení technické infrastruktury. V blasti rzvje plch technické infrastruktury jsu vymezeny plchy pr umístění ČOV ve Smržvě a Starém Dubu a pr transfrmvnu na severním kraji k.ú.. TO Plchy pr stavby a zařízení pr nakládání s dpady - v řešeném území je tat plcha zastupena ve výchdní části Českéh Dubu při silnici II. třídy č Rzvjvé plchy tht charakteru nejsu vymezeny. VL - Výrba a skladvání lehký průmysl zahrnující stabilizvané plchy v zastavěných územích Českéh Dubu, Staréh Dubu (k.ú. Mdlibhv) a Sbákva. Těžiště rzvjvých plch územní plán sustřeďuje na severvýchdní kraj Českéh Dubu ve vazbě na hlavní kmunikační tah v území. VZ - Výrba a skladvání zemědělská výrba v řešeném území jsu tyt plchy zastupeny zemědělskými areály v Sbticích (v k.ú. ), Starém Dubu (k.ú. Mdlibhv) a Mdlibhvě. V územním plánu jsu mim rzsáhlé stabilizvané plchy vymezeny rzvjvé plchy v Sbticích a ve Starém Dubu. VF - Výrba a skladvání ftvltaická elektrárna v řešeném území je tat plcha zastupena na severvýchdním kraji Českéh Dubu ve vazbě na stávající výrbní areály. Rzvjvé plchy nejsu vymezeny. ZP - Zeleň přírdníh charakteru stabilizvané plchy jsu vymezeny v zastavěném území, jedná se zejména plchy PUPFL, trvalých travních prstů, břehvých prstů vdních tků a plch, linivých prvků zeleně na statních plchách, apd. V některých případech, především na území města, plní funkci chranné a izlační zeleně. V kap. č. 3.3 a 3.4 jsu stanveny pdrbné pdmínky pr rzvj zastavitelných plch a plch přestavby. Vymezení systému sídelní zeleně Kncepce systému sídelní zeleně představuje následující členění plch s rzdílným způsbem využití vymezených v zastavěném území a zastavitelných plchách: Zeleň přírdníh charakteru zahrnuje stabilizvané plchy přírdníh charakteru v zastavěném území. Mim samstatné plchy s rzdílným způsbem využití je systém sídelní zeleně tvřen: Plchami zeleně, které jsu v územním plánu zahrnuty d jiných plch s rzdílným způsbem využití. Jsu tvřeny veřejnu zelení (v rámci specifikace veřejných prstranství), zelení sukrmu (zahrady v plchách bydlení a smíšených bytných), zelení v rámci plch bčanskéh vybavení, dpravní infrastruktury, výrby, apd.); ŽALUDA, prjektvá kancelář 6

8 Kncepce systému sídelní zeleně stanvuje následující zásady: plchy zeleně vymezené v územním plánu jsu nezastavitelné plchy zeleně budu vymezvány v rámci statních plch s rzdílným způsbem využití, zejména pak v rámci zastavitelných plch jak specifická sučást veřejných prstranství (v rámci zastavitelných plch bydlení a plch smíšených bytných); 3.2. Vymezení zastavitelných plch V rámci zastavitelných plch budu respektvány limity využití území vyplývající ze zvláštních právních předpisů a rzhdnutí. Zastavitelné plchy jsu vymezeny v zásadě v bezprstřední návaznsti na zastavěné území. V územním plánu jsu vymezeny následující zastavitelné plchy: Ozn. funkční využití Pdmínky využití plchy katastrální území DS dpravní C1 - infrastruktura - silniční C2 (US) C3 C4 C5 C7 C8 C10 C11 (US) OS bčanské vybavení tělvýchva a sprtvní zařízení BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské - prvěření územní studií jak pdmínka pr rzhdvání plcha pr rekreačně sprtvní využití ve frmě pbytvých rekreačních luk, ddychvých plch pr turisty, travnatých či dětských hřišť s mžnstí umístění sciálníh a technickéh zázemí areálu -pr zpracvání navazující dkumentace, zejména pr zpracvání dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí, se stanví tat pdmínka: v chráněném venkvním prstru staveb navrhvané bytné zástavby nesmí djít k překrčení hygienických limitů hluku v denní ani nční dbě -pr zpracvání navazující dkumentace, zejména pr zpracvání dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí, se stanví tat pdmínka: v chráněném venkvním prstru staveb navrhvané bytné zástavby nesmí djít k překrčení hygienických limitů hluku v denní ani nční dbě - realizace puze jednřadé zástavby pdél silnice III. třídy - prvěření územní studií jak pdmínka pr rzhdvání ŽALUDA, prjektvá kancelář 7

9 C12 C13 C14 C15 (US) C16 (US) C17 C21 C22 (US) C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské OM bčanské vybavení km. zařízení malá a střední ZV veřejná prstranství veřejná zeleň OS bčanské vybavení tělvýchva a sprtvní zařízení BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské VL výrba a skladvání lehký průmysl BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské OS bčanské vybavení tělvýchva a sprtvní zařízení VL výrba a skladvání lehký průmysl VL výrba a skladvání lehký průmysl VL výrba a skladvání lehký průmysl -pr zpracvání navazující dkumentace, zejména pr zpracvání dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí, se stanví tat pdmínka: v chráněném venkvním prstru staveb navrhvané bytné zástavby nesmí djít k překrčení hygienických limitů hluku v denní ani nční dbě prvěření územní studií jak pdmínka pr rzhdvání, - lkality C15, C16 a navazující stabilizvané plchy bčanskéh vybavení (OM) řešit v rámci jedné územní studie prvěření územní studií jak pdmínka pr rzhdvání - max. výška bjektů 9 m pr zpracvání navazující dkumentace, zejména pr zpracvání dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí, se stanví tat pdmínka: v chráněném venkvním prstru staveb navrhvané bytné zástavby nesmí djít k překrčení hygienických limitů hluku v denní ani nční dbě ŽALUDA, prjektvá kancelář 8

10 C34 (US) C35 (US) C38 (US) C39 (US) C40 C43 C46 C47 C48 C49 C50 C51 D1 D2 D3 D4 D5 BI - bydlení v rdinných dmech městské a příměstské BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské OS bčanské vybavení tělvýchva a sprtvní zařízení VZ výrba a skladvání zemědělská výrba RI rekreace plchy staveb pr rdinu rekreaci RI rekreace plchy staveb pr rdinu rekreaci RI rekreace plchy staveb pr rdinu rekreaci RI rekreace plchy staveb pr rdinu rekreaci TI plchy technické infrastruktury - prvěření územní studií jak pdmínka pr rzhdvání - prvěření územní studií jak pdmínka pr rzhdvání - prvěření územní studií jak pdmínka pr rzhdvání - prvěření územní studií jak pdmínka pr rzhdvání - realizvat jednřadu zástavbu přístupnu ze stávající kmunikace pr zpracvání navazující dkumentace, zejména pr zpracvání dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí, se stanví tat pdmínka: v chráněném venkvním prstru staveb navrhvané bytné zástavby nesmí djít k překrčení hygienických limitů hluku v denní ani nční dbě - realizvat jednřadu zástavbu přístupnu ze stávající kmunikace 2 - bjekty s max. zastavěnu plchu 80 m 2 - bjekty s max. zastavěnu plchu 120 m 2 - bjekty s max. zastavěnu plchu 120 m 2 - bjekty s max. zastavěnu plchu 120 m - - Starý Dub - Starý Dub - Starý Dub - Starý Dub - Starý Dub ŽALUDA, prjektvá kancelář 9

11 D6 D7 D8 D10 M1 M2 M3 M4 M7 (US) R1 (US) R2 R3 R4 TI plchy technické infrastruktury VL výrba a skladvání lehký průmysl VZ výrba a skladvání výrba zemědělská - Starý Dub -pr zpracvání navazující dkumentace, zejména pr zpracvání dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí, se stanví tat pdmínka: v chráněném venkvním prstru staveb navrhvané bytné zástavby nesmí djít k překrčení hygienických limitů hluku v denní ani nční dbě Starý Dub - Starý Dub - Starý Dub - Mdlibhv - Mdlibhv - Mdlibhv - Mdlibhv - prvěření územní studií jak pdmínka pr rzhdvání - pr zpracvání navazující dkumentace, zejména pr zpracvání dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí, se stanví tat pdmínka: - v chráněném venkvním prstru staveb navrhvané bytné zástavby nesmí djít k překrčení hygienických limitů hluku v denní ani nční dbě - prvěření územní studií jak pdmínka pr rzhdvání Mdlibhv Smržv - Smržv - Smržv - Smržv ŽALUDA, prjektvá kancelář 10

12 R5 -pr zpracvání navazující dkumentace, zejména pr zpracvání dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí, se stanví tat pdmínka: v chráněném venkvním prstru staveb navrhvané bytné zástavby nesmí djít k překrčení hygienických limitů hluku v denní ani nční dbě Smržv R6 - realizvat jednřadu zástavbu přístupnu ze stávající kmunikace Smržv R7 R8 R10 R11 SV - plchy smíšené TI plchy technické infrastruktury - Smržv - Smržv - Smržv - Smržv R12 - realizvat jednřadu zástavbu přístupnu ze stávající kmunikace Smržv R13 - realizvat jednřadu zástavbu přístupnu ze stávající kmunikace Smržv R14 L2 L3 L7 L8 O1 RI rekreace plchy staveb pr rdinu rekreaci - Smržv - Libíč -pr zpracvání navazující dkumentace, zejména pr zpracvání dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí, se stanví tat pdmínka: v chráněném venkvním prstru staveb navrhvané bytné zástavby nesmí djít k překrčení hygienických limitů hluku v denní ani nční dbě Libíč - Libíč - Libíč 2 - bjekty s max. zastavěnu plchu 120 m Lukvičky (US) pdmínku pr rzhdvání změnách využití v těcht lkalitách je zpracvání územní studie ŽALUDA, prjektvá kancelář 11

13 3.3. Vymezení plch přestavby V rámci plch přestavby budu respektvány limity využití území vyplývající ze zvláštních právních předpisů a rzhdnutí. V řešeném území jsu vymezeny následující plchy přestavby: Ozn. funkční zařazení Pdmínky využití plchy C9 C18 C19 BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské OV bčanské vybavení kmerční zařízení malá a střední DS plchy dpravní infrastruktury silniční -pr zpracvání navazující dkumentace, zejména pr zpracvání dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí, se stanví tat pdmínka: v chráněném venkvním prstru staveb navrhvané bytné zástavby nesmí djít k překrčení hygienických limitů hluku v denní ani nční dbě katastrální území /základní sídelní jedntka - - C20 OS bčanské vybavení tělvýchva a sprtvní zařízení - C36 PV veřejná prstranství - C37 D9 M5 OV bčanské vybavení veřejná infrastruktura VL výrba a skladvání lehký průmysl - - Starý Dub - Mdlibhv R9 -pr zpracvání navazující dkumentace, zejména pr zpracvání dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí, se stanví tat pdmínka: v chráněném venkvním prstru staveb navrhvané bytné zástavby nesmí djít k překrčení hygienických limitů hluku v denní ani nční dbě Smržv 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 4.1. Občanské vybavení Sučástí veřejné infrastruktury jsu plchy bčanskéh vybavení pr vzdělávání, zdravtnictví, sciální péči, zařízení církevní a administrativní pr správu bce. Tyt plchy je nutn ve struktuře města chránit a přednstně využívat pr veřejné účely - jsu vymezeny pd funkčním značením Občanské vybavení - veřejná infrastruktura (OV). Případné kmerční využívání těcht plch musí být v suladu s veřejným zájmem a v návaznsti na něj (např. suvisející a dplňkvé služby, apd.). Plchy bčanské vybavensti veřejnéh charakteru jsu sučástí smíšených plch a i v tmt případě je nutná jejich chrana. ŽALUDA, prjektvá kancelář 12

14 Územním plánem je vymezena následující plcha bčanskéh vybavení veřejné infrastruktury (OV): Ozn. funkční zařazení pdmínky využití plchy C37 OV bčanské vybavení veřejná infrastruktura katastrální území - Mim bčanské vybavení veřejnéh charakteru jsu územním plánem vymezeny následující plchy bčanskéh vybavení: OM bčanské vybavení - kmerční zařízení malá a střední Územní plán vymezuje následující plchu bčanskéh vybavení kmerčních zařízení malých a středních (OM): zn. funkční zařazení pdmínky využití plchy katastrální území C16 (US) C18 OM bčanské vybavení km. zařízení malá a střední OM bčanské vybavení km. zařízení malá a střední - prvěření územní studií jak pdmínka pr rzhdvání, - řešit jak sučást lkality C15 a stabilizvané plchy bčanskéh vybavení (OM) OS bčanské vybavení - tělvýchvná a sprtvní zařízení - Územní plán vymezuje následující plchy bčanskéh vybavení tělvýchvných a sprtvních zařízení (OS): zn. funkční zařazení pdmínky využití plchy katastrální území OS bčanské C7 vybavení tělvýchvná a - sprtvní zařízení C20 OS bčanské vybavení tělvýchvná a - sprtvní zařízení C21 OS bčanské vybavení tělvýchvná a - sprtvní zařízení C28 OS bčanské vybavení tělvýchvná a - sprtvní zařízení C40 OS bčanské vybavení tělvýchvná a sprtvní zařízení - Plchy bčanskéh vybavení tělvýchvná a sprtvní zařízení jsu dále sučástí plch bydlení (BH, BI) a smíšených plch bytných (SM, SV) v rámci jejich přípustnéh a pdmíněně přípustnéh využití. OH - Občanské vybavení hřbitvy V řešeném území jsu vymezeny puze plchy stabilizvané. ŽALUDA, prjektvá kancelář 13

15 4.2. Veřejná prstranství Územní plán dále specifikuje následující plchy veřejných prstranství: PV veřejná prstranství Jak veřejná prstranství jsu územním plánem vymezeny prstrtvrné a kmunikační plchy v zastavěném území. D plch veřejných prstranství jsu zahrnuty rvněž suvisející méně významné plchy zeleně. Územním plánem je vymezena plcha přestavby: zn. funkční zařazení pdmínky využití plchy katastrální území C36 PV veřejná prstranství - ZV veřejná prstranství veřejná zeleň Plchy veřejných prstranství veřejné zeleně jsu vymezeny jak stabilizvané v zastavěném území. Zahrnují významné plchy veřejné zeleně ve struktuře sídel a jsu nezastavitelné. Územním plánem je vymezena plcha: zn. funkční zařazení pdmínky využití plchy katastrální území C17 ZV veřejná prstranství veřejná zeleň - Plchy veřejné zeleně jsu dále sučástí plch bydlení (BH, BI), bčanskéh vybavení veřejné infrastruktury (OV), plch bčanskéh vybavení kmerčních zařízení malých a středních (OM), plch bčanskéh vybavení tělvýchvných a sprtvních zařízení (OS), dpravní infrastruktury silniční (DS), smíšených bytných plch městských (SM) a venkvských (SV). V rámci rzsáhlejších zastavitelných plch bydlení a plch smíšených bytných budu v navazujících dkumentacích navrhvány dstatečné plchy veřejných prstranství a veřejné zeleně Dpravní infrastruktura Dprava silniční Kncepce dpravy řeší přelžku silnice II/278 severní bchvat Českéh Dubu. Pr přelžku silnice II/278 je v územním plánu vymezen kridr šířce 80 m. KD1 kridr pr přelžku silnice II/278 Omezení stanvená v kridru pzbývají platnsti vydáním územníh rzhdnutí umístění stavby, pr niž jsu vymezeny. Pdmínky využití v kridru pr přelžku silnice II/278 Pr části plch s rzdílným způsbem využití zasahující d kridru dpravní infrastruktury platí krmě pdmínek využití stanvených pr tyt plchy následující pdmínky využití: - pzemní kmunikace včetně suvisejících plch - úpravy stávajících pzemních kmunikací vyvlané navrhvanu dpravní stavbu - suvisející kmunikace pr pěší a cyklisty - suvisející stavby a zařízení technické infrastruktury ŽALUDA, prjektvá kancelář 14

16 - plchy chranné a izlační zeleně, prvky ÚSES - prtihlukvá patření - prtierzní a prtipvdňvá patření - revitalizační patření na vdních tcích, terénní úpravy - nezbytné asanační úpravy pdmíněně - statní pzemní kmunikace, stavby a zařízení technické infrastruktury, pkud pdstatným způsbem nemezí umístění navrhvané dpravní stavby - jakékliv využití, které by pdstatným způsbem mezil umístění navrhvané dpravní stavby Ozn. funkční využití pzn. k. ú. KD1 kridr pr přelžku silnice II/278 severní bchvat Českéh Dubu Mdlibhv V územním plánu je dále vymezena přístupvá kmunikace (C1) v lkalitě Za vrchy: Ozn. funkční využití pzn. k. ú. C1 DS - dpravní infrastruktura - silniční - Pr kapacitní parkviště, příp. bjekt hrmadnéh parkvání je vymezena plcha: Ozn. funkční využití pzn. k. ú. C19 DS - dpravní infrastruktura - silniční parkvací plcha, bjekt hrmadných garáží Na statních silnicích nejsu vzhledem k jejich významu a dpravnímu zatížení navrhvány žádné úpravy. Územní plán dpručuje lkální úpravy rganizace silničníh prvzu prstřednictvím svisléh a vdrvnéh dpravníh značení a kvalitativní úpravu kmunikací ve stávajícím rzsahu. Pr jedntlivé nvě navržené rzvjvé lkality budu vybudvány, resp. prdluženy místní kmunikace napjené na stávající dpravní systém. Způsb napjení je nutn řešit v suvislsti se způsbem zástavby zejména u rzsáhlejších rzvjvých lkalit. Umístění kmunikací v rámci jedntlivých zastavitelných plch a plch přestavby bude předmětem řešení navazujících stupňů prjektvých prací. Budu respektvány stávající a navržené plchy a zařízení pr dpravu silniční dpravní infrastruktura - silniční - DS a jejich chranná pásma. Budu respektvána veřejná prstranství PV (místní bslužné kmunikace včetně zklidněných pr bsluhu zejména bytných zón). V rámci zastavitelných plch budu umisťvány kmunikace v suladu s příslušnými předpisy a nrmami dle účelu dané kmunikace. Živtní prstředí Pr rzvjvé lkality C8, C9, C10, C12, C27, C46, D7, M7, R5, R9, L3 situvané v blízksti silnic II. a III. třídy platí následující: Nebudu li splněny limity hlukvé zátěže pdle 11 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. chraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění následných předpisů v nvě navržených plchách v blízksti silnic II. a III. třídy (cca 100 m d sy kmunikace), bude zřejmé, že překrčení limitů hlukvé zátěže pchází z prvzu p silnicích II. a III. třídy a stavebník bude následně pvinen v rámci stavby prvést takvá patření, která pvedu k dstranění negativních vlivů z prvzu p silnicích II. a III. třídy, učiní tak na vlastní náklady. Tat pdmínka se vztahuje na ŽALUDA, prjektvá kancelář 15

17 všechny stavby na nvě navržených plchách, které by mhly být hržené hlukem ze silnic II. a III. třídy (cca. 100 m d sy kmunikace) nikli jen ty, které se vyskytují v jejich chranném pásmu. Pdmínka prvedení zmíněných patření na náklady stavebníka se vztahuje i na případy, kdy by výstavba na nvě navržených plchách způsbila ve spjení s dpravu na předmětných silnicích II. a III. třídy (např. drazem) hržení nepříznivými účinky hluku na již navržených či zastavěných plchách. Dprava v klidu V bytných plchách bude parkvání a dstavvání vzidel řešen v rámci územních studií a navazujících dkumentací u zastavitelných a přestavbvých plch a prjektvě u plch stabilizvaných (při deficitu). V přípustném využití jedntlivých plch s rzdílným způsbem využití je umžněna realizace plch, staveb a zařízení pr parkvání a dstavvání vzidel (plchy na terénu, individuální a hrmadné garáže). Cyklistická dprava Územním plánem je upřesněn nadreginální cyklkridr NR7 (Prseč p. J. Jičín), vedený územím p značené cyklturistické trase č. 14. Kridr je v území stabilizván bez územních nárků. kód dle ÚAP LK funkce/účel název/trasa NR 7 nadreginální cyklkridr Prseč pd Ještědem Jičín (Prseč p. J. Přepeře Turnv Trskvice hranice LK) Územní plán vymezuje kridr pr cyklstezku šířce 14 m. KD2 místní cyklstezka areál kupaliště Dubenka, sprtvní areál Pdještědský, ftbalvé hřiště Bhumileč 4.4. Technická infrastruktura Kncepce zásbvání pitnu vdu Distribuční síť v Českém Dubu je vybudvaná v pdstatě ve vyhvujícím rzsahu. V návrhvém bdbí se předpkládá dplnění vdvdní sítě v lkalitách nvé výstavby. Dále je nutné se zaměřit na údržbu a reknstrukce technicky ptřebvaných a džívajících zařízení, cca 30 % stávajících sítí. Starý Dub V územním plánu je navržen napjení na skupinvý vdvd zásbvacím řadem DN 100. Napjení lze řešit variantně d výchdu přes Vlčetín, případně d jihu pdél silnice II/278 přím z Českéh Dubu. Vdvdní řad je mžné pak prdlužit dále d Mdlibhva a Sbákva. Malý Dub Vdvd je navržen na celý rzsah zástavby. V návrhvém bdbí se předpkládá jeh rzšíření v lkalitách nvé výstavby. Kněžičky Vdvd zásbuje 60% byvatel. V návrhvém bdbí se předpkládá jeh rzšíření v lkalitách stávající i nvé výstavby. Sbtice Vdvd je navržen na celý rzsah zástavby, bez velkých prvzních prblémů. V návrhvém bdbí se předpkládá jeh rzšíření v lkalitách nvé výstavby. ŽALUDA, prjektvá kancelář 16

18 Mdlibhv V územním plánu je navržen napjení na skupinvý vdvd zásbvacím řadem DN 100 přes Starý Dub s mžnstí prdlužení d Sbákva. Sbákv Územní plán navrhuje napjení na skupinvý vdvd zásbvacím řadem DN 100 přes Starý Dub a Mdlibhv. Smržv Vdvd je navržen prakticky na celý rzsah zástavby. V návrhvém bdbí se předpkládá jeh rzšíření v lkalitách nvé výstavby. Lukvičky, Bhumileč, Libíč Vdvd je navržen na celý rzsah zástavby. V návrhvém bdbí se předpkládá jeh rzšíření v lkalitách nvé výstavby. Rzvdy vdy v zastavěném území a zastavitelných plchách budu řešeny přednstně v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu, v maximální míře budu vdvdní řady zkruhvány. Pžární vda: Skupinvý vdvd služí i jak pžární vdvd, dimenze hlavních řadů zajišťuje pr běžnu zástavbu ddávku pžární vdy v ptřebném tlaku. V kncvých úsecích vdvdní sítě menších prfilů neb u atypických pžadavků na pžární ptřebu vdy je tedy nutn situaci psudit individuálně a případně řešit ddávku pžární vdy i jiným způsbem (vdteč, pžární nádrž apd.). Nuzvé zásbvání pitnu vdu V dbě výpadku ddávky pitné vdy bude zásbvání zajišťván dpravu pitné vdy v mnžství maximálně 15 l/b/den cisternami. Zásbvání pitnu vdu bude dplňván vdu balenu. Nuzvé zásbvání užitkvu vdu bude zajišťván z vdvdu pr veřejnu ptřebu a z dmvních studní. Při využívání zdrjů pr zásbvání užitkvu vdu se bude pstupvat pdle pkynů územně příslušnéh hygienika. * * * Návrh kncepce kanalizace a dstraňvání dpadních vd Kanalizační síť v Českém Dubu včetně čistírny dpadních vd je celkvě vyřešena dle sučasných pžadavků. V návrhvém bdbí d rku 2020 se pčítá pr území města (krmě reknstrukcí) převážně s výstavbu nvých kanalizačních stk suvisejících s územním rzvjem města. V krajvých částech území města budu i nadále splaškvé vdy likvidvány individuálně v bezdtkých jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu dpadních vd. Při splnění určitých pdmínek (např. na základě hydrgelgickéh psudku, psuzení vlivu výstavby malé dmvní čistírny na živtní prstředí v dané lkalitě a výskyt vyhvujícíh recipientu) je případně mžné též akceptvat využití malých dmvních čistíren pr čištění dpadních vd. Převážná část rzvjvých lkalit je navržena tak, aby byl mžné využít gravitačníh systému dkanalizvání a napjení na stávající, resp. navrhvané kanalizační řady. Kncepce dvádění dešťvých vd zůstane zachvána. V návrhvých lkalitách budu srážkvé vdy z důvdu zpmalení dtku z území v maximální mžné míře likvidvány přím na pzemcích (akumulací zálivku, vsakváním) v suladu s vyhlášku č. 501/2006 Sb., becných pžadavcích na využívání území. Starý Dub Ve Starém Dubu se i nadále uvažuje s individuální likvidací splaškvých vd. Stávající septiky budu zrušeny a nahrazeny bezdtkvými jímkami s následným vyvážením na kapacitní čistírnu dpadních vd. Při splnění určitých pdmínek (např. na základě hydrgelgickéh psudku, ŽALUDA, prjektvá kancelář 17

19 psuzení vlivu výstavby malé dmvní čistírny na živtní prstředí v dané lkalitě a výskyt vyhvujícíh recipientu) je případně mžné též akceptvat jejich reknstrukci na malé dmvní čistírny. Stávající způsb dvádění dešťvých vd zůstane zachván. S hledem na kmpaktní uspřádání zástavby a velikst sídla byla v územním plánu rvněž prvěřvána mžnst kncepčníh řešení dkanalizvání Staréh Dubu. Alternativně lze uvažvat vybudvání ddílné kanalizace vyústěné na navrhvanu čistírnu dpadních vd v nejnižším místě v údlní nivě Ještědky, případně napjené gravitační stku na kanalizační síť města a centrální ČOV. Stávající způsb dvádění dešťvých vd zůstane zachván. V územním plánu je jižně d zastavěnéh území vymezena zastavitelná plcha D6 pr navrhvanu čistírnu dpadních vd. Pdél tku Ještědky je vymezen kridr KT3 pr kanalizační stku umžňující napjení na centrální ČOV. KT3 kridr pr kanalizační přivaděč v úseku Starý Dub Pdmínky využití v kridru pr technicku infrastrukturu KT3 Pr části plch s rzdílným způsbem využití zasahující d kridru technické infrastruktury platí krmě pdmínek využití stanvených pr tyt plchy následující pdmínky využití: - kanalizační stky včetně bjektů na síti - plchy chranné a izlační zeleně, prvky ÚSES - prtierzní a prtipvdňvá patření - revitalizační patření na vdních tcích, terénní úpravy - nezbytné asanační úpravy pdmíněně - není stanven - jakékliv využití, které by pdstatným způsbem mezil umístění navrhvané stavby technické infrastruktury Malý Dub Vzhledem k malému pčtu byvatelstva je v Malém Dubu i nadále uvažván s individuální likvidací dpadních vd. Odpadní vdy budu akumulvány v bezdtkvých jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu dpadních vd. Stávající septiky budu nahrazeny bezdtkvými jímkami. Při splnění určitých pdmínek (např. na základě hydrgelgickéh psudku, psuzení vlivu výstavby malé dmvní čistírny na živtní prstředí v dané lkalitě a výskyt vyhvujícíh recipientu) je případně mžné též akceptvat jejich reknstrukci na malé dmvní čistírny. Stávající způsb dvádění dešťvých vd zůstane zachván. Smržv Ve Smržvě se i nadále uvažuje s individuální likvidací dpadních vd. Odpadní vdy budu akumulvány v bezdtkvých jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu dpadních vd. Stávající septiky budu nahrazeny bezdtkvými jímkami. Při splnění určitých pdmínek (např. na základě hydrgelgickéh psudku, psuzení vlivu výstavby malé dmvní čistírny na živtní prstředí v dané lkalitě a výskyt vyhvujícíh recipientu) je případně mžné též akceptvat jejich reknstrukci na malé dmvní čistírny. Stávající způsb dvádění dešťvých vd zůstane zachván. V rámci tvrby kncepce dkanalizvání Smržva byla rvněž prvěřvána mžnst vybudvání ddílné kanalizace vyústěné na navrhvanu čistírnu dpadních vd jižně d zastavěnéh území s vyústěním d Smržvskéh ptka. S hledem na strukturu zástavby a gemrflgické pměry lze alternativně uvažvat vybudvání ddílné kanalizace včetně ČOV. Územní plán vymezuje v nivě Smržvskéh ptka zastavitelnu plchu R11 pr navrhvanu čistírnu dpadních vd. ŽALUDA, prjektvá kancelář 18

20 Mdlibhv, Sbákv, Sbtice V Sbákvě, Mdlibhvě a Sbticích se i nadále uvažuje s individuální likvidací splaškvých vd. Stávající septiky budu zrušeny a nahrazeny bezdtkvými jímkami s následným vyvážením na kapacitní čistírnu dpadních vd. Při splnění určitých pdmínek (např. na základě hydrgelgickéh psudku, psuzení vlivu výstavby malé dmvní čistírny na živtní prstředí v dané lkalitě a výskyt vyhvujícíh recipientu) je případně mžné též akceptvat jejich reknstrukci na malé dmvní čistírny. Stávající způsb dvádění dešťvých vd zůstane zachván. Kněžičky V Kněžičkách se i nadále uvažuje s individuální likvidací dpadních vd. Odpadní vdy budu akumulvány v bezdtkvých jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu dpadních vd. Stávající septiky budu nahrazeny bezdtkvými jímkami. Při splnění určitých pdmínek (např. na základě hydrgelgickéh psudku, psuzení vlivu výstavby malé dmvní čistírny na živtní prstředí v dané lkalitě a výskyt vyhvujícíh recipientu) je případně mžné též akceptvat jejich reknstrukci na malé dmvní čistírny. P rce 2020 lze alternativně uvažvat prdlužení kanalizační stky DN 300 v ulici Svbdy a napjení Kněžiček na ČOV. Stávající způsb dvádění dešťvých vd zůstane zachván. Bhumileč, Libíč Vzhledem k rzptýlené zástavbě a malému pčtu byvatelstva se v Bhumilči a Libíči i nadále uvažuje s individuální likvidací splaškvých vd. Stávající septiky budu zrušeny a nahrazeny bezdtkvými jímkami s následným vyvážením na kapacitní čistírnu dpadních vd. Při splnění určitých pdmínek (např. na základě hydrgelgickéh psudku, psuzení vlivu výstavby malé dmvní čistírny na živtní prstředí v dané lkalitě a výskyt vyhvujícíh recipientu) je případně mžné též akceptvat jejich reknstrukci na malé dmvní čistírny. Stávající způsb dvádění dešťvých vd zůstane zachván. Lukvičky Vzhledem k rzptýlené zástavbě a malému pčtu byvatelstva se v Bhumilči a Libíči i nadále uvažuje s individuální likvidací splaškvých vd. Stávající septiky budu zrušeny a nahrazeny bezdtkvými jímkami s následným vyvážením na kapacitní čistírnu dpadních vd. Při splnění určitých pdmínek (např. na základě hydrgelgickéh psudku, psuzení vlivu výstavby malé dmvní čistírny na živtní prstředí v dané lkalitě a výskyt vyhvujícíh recipientu) je případně mžné též akceptvat jejich reknstrukci na malé dmvní čistírny. Samstatnu studií byla prvěřvána mžnst realizace splaškvé kanalizace s výtlakem vedeným údlní nivu Ještědky pdél silnice II/277 na ČOV. Z hlediska eknmických a prvzních pdmínek lze tmt řešení uvažvat v bdbí p rce Stávající způsb dvádění dešťvých vd zůstane zachván. Zásbvání elektricku energií Kncepce zásbvání bce elektricku energií je vyhvující a zůstane i nadále zachvána. Navrhvaná patření Pžadvaný výkn pr distribuci bude zajištěn ze stávajících trafstanic, které se přezbrjí a sadí většími transfrmátry. V případě ptřeby pr lkality bytvých dmů a rdinných dmů většíh rzsahu a plchy bčanské vybavensti budu realizvány samstatné trafstanice. Primární rzvd Sekundární rzvd Primární rzvdný systém zůstane zachván. Nvá zástavba bude připjvána vrchním neb kabelvým sekundárním vedením. Stávající vrchní rzvdná síť bude pdle mžnstí a pžadavků na výkn pstupně kabelizvána. Nadřazená vedení a zařízení přensvé sustavy V územním plánu je vymezen kridr KT1 šířce 600 m pr zdvjení stávajícíh vedení ZVN 400 kv v úseku TR Bybyln TR Bezděčín. ŽALUDA, prjektvá kancelář 19

21 KT1 kridr pr ZVN 400 kv TR Bybyln TR Bezděčín V územním plánu je vymezen kridr KT2 šířce m pr dbčku ze stávajícíh vedení VVN V1546 d navrhvané TR. KT2 kridr pr VVN 110 kv vedení VVN V1546 navrhvaná TR Český Dub Pdmínky využití v kridru pr technicku infrastrukturu KT1, KT2 Pr části plch s rzdílným způsbem využití zasahující d kridru technické infrastruktury platí krmě pdmínek využití stanvených pr tyt plchy následující pdmínky využití: - nadzemní vedení elektrenergetické přensvé sustavy - suvisející bjekty a zařízení přensvé sustavy - statní stavby a zařízení suvisející s vedením technické infrastruktury - terénní úpravy - nezbytné asanační úpravy pdmíněně - není stanven - jakékliv využití, které by pdstatným způsbem mezil umístění navrhvané stavby technické infrastruktury Dub. V územním plánu je vymezena zastavitelná plcha pr transfrmvnu TR 110/35 kv Český C51 TR 110/35 kv k. ú. Telekmunikace Není navrhvána změna kncepce. Je nutn respektvat stávající zařízení a chranná pásma. Radikmunikace Není navrhvána změna kncepce. Budu respektvána stávající zařízení a chranná pásma. Zásbvání plynem a teplem Nedchází ke změně kncepce zásbvání plynem. V rzvjvých lkalitách se pčítá s napjením na stávající, resp. nvě vybudvané plynvdní řady. Při návrhu nvých tras budu zhdnceny stávající rzvdy a případně navržena jejich úprava či náhrada (přehdncení dimenzí stávající sítě, výměna některých úseků plynvdu apd.). Odpady Kncepce v blasti dstraňvání TKO je vyhvující. V návrhvém bdbí je uvažván se zachváním stávajícíh způsbu likvidace dpadu. V řešeném území nejsu navrhvány nvé plchy pr skládkvání. Ve výchdní části města je při silnici II/278 lkalizvána stabilizvaná plcha tht zaměření, plnící funkci sběrnéh dvra. Případné další sběrné dvry bude mžn umisťvat v rámci plch výrby. ŽALUDA, prjektvá kancelář 20

22 Shrmažďvací plchy pr tříděný dpad je mžn umisťvat v rámci jedntlivých funkčních plch jak zařízení technické infrastruktury pr bsluhu řešenéh území. 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ 5.1. Kncepce uspřádání krajiny Kncepce uspřádání krajiny v územním plánu představuje její členění na samstatné plchy s rzdílným způsbem využití. V krajině nevznikají nvá sídla ani samty. Celkvá kncepce návrhu upřednstňuje rzvíjení zástavby v přímé vazbě na zastavěné území na úkr zemědělsky využívaných plch. Nezastavitelné území je rzdělen na následující plchy s rzdílným způsbem využití, pr které jsu stanveny pdrbné pdmínky využití: W - Plchy vdní a vdhspdářské Návrh vytváří pdmínky pr bnvu a chranu plch stabilizvaných a vymezuje lkality pr návrh malých vdních plch rybníků, dplňující strukturu systému vdních tků a plch v území. Ozn. funkční využití pzn. rzlha (ha) R15 W - plchy vdní a vdhspdářské malá vdní nádrž (rybník) na Smržvském ptce v k.ú. Smržv u Českéh Dubu 0,08 C6 W - plchy vdní a vdhspdářské malá vdní nádrž (rybník) v k.ú. (část Malý Dub) 0,30 Rzvj těcht plch je umžněn v rámci funkčních plch smíšených dle stanvených pdmínek využití. NL - Plchy lesní Celkvě stabilizvané lesní plchy v území jsu vymezeny výhradně na pzemcích určených k plnění funkce lesa. Vymezením plch z důvdu zalesnění na vhdných pzemcích, návrh tut funkční slžku dále rzšiřuje. zn. lkality funkční využití k. ú. výměra zalesnění (ha) C52 NL - plchy lesní 0,20 C53 NL - plchy lesní 0,20 C54 NL - plchy lesní 0,54 L4 NL - plchy lesní Libíč 0,73 L5 NL - plchy lesní Libíč 0,36 L6 NL - plchy lesní Libíč 0,46 L9 NL - plchy lesní Libíč 1,45 ŽALUDA, prjektvá kancelář 21

23 L10 NL - plchy lesní Libíč 0,93 M8 NL - plchy lesní Mdlibhv 1,17 M10 NL - plchy lesní Mdlibhv 0,21 M11 NL - plchy lesní Mdlibhv 0,13 M12 NL - plchy lesní Mdlibhv 0,46 M13 NL - plchy lesní Mdlibhv 0,26 S1 NL - plchy lesní Sbákv 0,96 S2 NL - plchy lesní Sbákv 0,75 S3 NL - plchy lesní Sbákv 1,14 S4 NL - plchy lesní Sbákv 0,47 S5 NL - plchy lesní Sbákv 0,90 S6 NL - plchy lesní Sbákv 0,31 S7 NL - plchy lesní Sbákv 0,31 S8 NL - plchy lesní Sbákv 0,25 R16 NL - plchy lesní Smržv u Českéh Dubu 0,11 R17 NL - plchy lesní Smržv u Českéh Dubu 1,14 R18 NL - plchy lesní Smržv u Českéh Dubu 0,47 NP - Plchy přírdní V rámci kncepce uspřádání krajiny jsu vymezeny plchy s jednznačnu priritu chrany přírdy a krajiny. Tyt plchy zahrnují v řešeném území převážně prvky územníh systému eklgické stability a NPP Čertva Zeď včetně vyhlášenéh chrannéh pásma. V územním plánu je vymezena plcha pr zalesnění jak sučást LBC 195 Pdjukv. M9 NL - plchy přírdní Mdlibhv 0,31 NZ - Plchy zemědělské Snahu návrhu je specifikvat jejich rzsah a jednznačně určit plchy s převažujícím zemědělským využitím. Diferenciací zemědělských plch jsu vytvřeny pdmínky pr bnvení mimprdukčních funkcí krajiny a eliminaci negativních důsledků intenzivníh zemědělskéh využití území. NSzp - Plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní, zemědělské Zaujímají významný pdíl plch v nezastavěném území. Jsu funkčně nejednznačné, prlíná se v nich přírdní funkce, kde je nutné respektvat pžadavky chrany přírdy a funkce zemědělské prvvýrby plnící také mimprdukční funkci. Jedná se především trvalé travní prsty, pastviny, údlní nivy vdních tků, krajvé partie lesních pzemků, přechdvé plchy mezi přírdními, lesními a zemědělskými plchami, litrální pásma vdních plch, apd. Další navrhvaná patření: příkln k extenzívnímu hspdaření na zemědělských pzemcích, zejména v nivách vdtečí; bnva tradice slitérních strmů v krajině jak rientačních bdů, zviditelnění hranic pzemků, výsadba k bjektům apd. s využitím dluhvěkých dřevin (lípa, klen, buk), chrana stávajících slitérních dřevin v krajině; ŽALUDA, prjektvá kancelář 22

24 dplnění mimlesní zeleně v pdbě linivé zeleně pdél plních cest a vdtečí či remízků (interakční prvky), zelenění dřevinami přirzenéh charakteru; zvýšení eklgick stabilizačních funkcí krajiny; dplnění chranné a izlační zeleně u areálů zemědělské a průmyslvé výrby, které jsu situvány v návaznsti na bytné plchy; revitalizace vdních tků v rámci přípustnéh využití plch přírdních a smíšených nezast. území Prstupnst krajiny Územní plán respektuje stabilizvanu cestní síť v krajině, vymezuje ÚSES a vytváří předpklady pr zachvání bilgické, vizuální a fyzické prstupnsti krajiny. Prtierzní patření, chrana před pvdněmi Část řešenéh území je hržena pvdňvu aktivitu vdtečí prcházejících urbanizvaným územím. Z tht důvdu budu v návrhvých plchách nacházejících se v rizikvých plhách ddržvány následující zásady: - neumísťvat stavby v záplavvém území Q 100 (vdní tk Mhelka) - vytvřit pdmínky pr realizaci prtipvdňvých patření na tcích Za účelem zdržení vdy v krajině budu na hržených a prblematických pzemcích uplatňvány následující zásady: - rganizace půdníh fndu a vhdné způsby bhspdařvání; - změny rstlinnéh pkryvu; - tvrba prtierzních a vegetačních pásů; - stavebně technická patření, apd. Kridry prtipvdňvých patření - Území plán vymezuje kridry pr umístění prtipvdňvých patření a staveb (úpravy kryt vdtečí, kaskády, chranné a pěrné zdi, jezy, pldry atd.) název pdmínky využití, zásady pr prvz KPO1 15 Kridry pr umístění prtipvdňvých patření v rzsahu kridru je mžné prvádět údržbu kryt vdtečí a realizvat patření a zařízení nezbytná pr snížení rizika pvdně, zejména prtipvdňvé hráze, jezy, prpusti, vdní skky, pldry, rybníky, meandry, tůně, plchy řízených rzlivů, náhny, příkpy, apd Vymezením plch smíšených nezastavěnéh území (NSzp) jsu vytvřeny pdmínky pr snížení rizika hržení území vdní a větrnu erzí (splečně se skladebnými částmi ÚSES). Za účelem zdržení vdy v krajině budu na prblematických plchách uplatňvány následující zásady: (rganizace půdníh fndu a vhdné způsby bhspdařvání, změny rstlinnéh pkryvu, tvrba prtierzních a vegetačních pásů, stavebně technická patření, apd.). V rámci zastavitelných plch budu přijata patření, aby dtkvé pměry z pvrchu urbanizvanéh území byly p výstavbě srvnatelné se stavem před ní, tzn., aby nedcházel ke zhršení dtkvých pměrů Návrh systému eklgické stability Územní plán vymezil s upřesněním skladebné prvky ÚSES reginálníh a lkálníh významu plchy bicenter a trasy bikridrů, které budu respektvány. V řešeném území se jedná následující prvky: - prvky reginálníh charakteru: reginální bicentra RC 02 a RC 1247 reginální bikridry RK 666 a RK 07 - prvky lkálníh charakteru: ŽALUDA, prjektvá kancelář 23

25 lkální bicentra LBC 86, 100, 101, 102, 195, 196, 197, 198, 205, 208, 209, 211, 212, 213, 261, lkální bikridry LBK 184/101, 100/205, 195/196, 195/217, 196/197, 197/198, 11/197/198, 217/261, 13/213, 13/213/212 Funkční, částečně funkční i nvě zalžená bicentra jsu v územním plánu vymezena jak Plchy přírdní (NP). Bikridry jsu vymezeny tzv. překryvnu funkcí. Většina prvků ÚSES má zajištěny prstrvé parametry a zajištění jejich funkčnsti spčívá ve správném způsbu hspdaření (na LPF bnva přirzené dřevinné skladby dle stanviště, na ZPF bnva květnatých luk v nivách vdtečí, dplnění břehvých prstů vdtečí a rzptýlené zeleně, bnva malých vdních nádrží či pldrů). 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘ. VÝŠKOVÁ REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŽITÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH) Řešené území je členěn na následující plchy s rzdílnými způsby využití: Bydlení v bytvých dmech - BH - bydlení v bytvých dmech a přím suvisející stavby, zařízení a činnsti - plchy staveb pr bydlení v bytvých dmech - plchy staveb bčanské vybavensti pr bsluhu řešenéh území - plchy veřejných prstranství, veřejné zeleně, zeleně plsukrmé - plchy dpravní a technické infrastruktury pr bsluhu řešenéh území pdmíněně - plchy staveb pr služby (výrbní a nevýrbní služby) za pdmínky, že svým prvzváním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém klí a nesnižují kvalitu klníh prstředí a svým charakterem a kapacitu nezvyšují dpravní zátěž v území - pzemky staveb pr malbchdní prdej a služby za pdmínky rzsahu d 200 m 2 prdejní plchy - plchy dalších staveb a zařízení, za pdmínky, že nesnižují kvalitu prstředí a phdu bydlení ve vymezené plše, jsu slučitelné s bydlením a služí zejména byvatelům v takt vymezené plše - přestavby bjektů technické, ev. bčanské vybavensti na byty za pdmínky, že tyt bjekty nemhu služit svému půvdnímu účelu - hrmadné garáže a parkvací stání pd pdmínku, že jejich výstavbu nebudu výrazně zmenšvány plchy zeleně ve stávající zástavbě - stavby, zařízení a činnsti, které snižují kvalitu prstředí a phdu bydlení ve vymezené plše, či nejsu slučitelné s bydlením; - supermarkety a hypermarkety; ŽALUDA, prjektvá kancelář 24

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Jílové u Prahy - LOKALITA ZA HUMNY ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Rev. Datum Důvd vydání dkumentu, druh změny Vypracval Tech. kntrla Investr: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/15 251 01 Říčany IČ 26178559 Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Jílvé u Prahy, 660094

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ STUDIE Z5 - ROZVOJ PÍSEČNÉ

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Silniční infrastruktura a legislativa

Silniční infrastruktura a legislativa Silniční infrastruktura a legislativa Mtt: Hdnta spjení dvu měst je čast vyšší, než sučet hdnt těcht měst Hannibal (247-183 př. n. l.) V rce 2013 jsem měl tu čest vést pracvní skupinu dbrníků pr silniční

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O.

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SPOL. S R.O. SPRÁVA NEMOVITOSTÍ Sídl:Lidická 7, 15000, Praha 5, tel 257 324 581 mbil: 607 120 287, e-mail: atest.reality@vlny.cz Prvzvna: Rseveltva 34/615, Praha 6, 160 00, tel. 233

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

Územně analytické podklady Karlovarského kraje

Územně analytické podklady Karlovarského kraje Územně analytické pdklady Karlvarskéh kraje 2015 část b) Rzbr udržitelnéh rzvje území 3. úplná aktualizace červen 2015 Základní údaje První Územně analytické pdklady rku 2009 byly splufinancvány z prstředků

Více

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení

R O Z H O D N U T Í I. územní rozhodnutí II. stavební povolení M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbr výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Hrní Pčernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: P20/OV/9563/595/2010/Br/9 Vyřizuje: Ing.arch. Iva

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb.

podle přílohy č. 7 zákona č. 100/2001 Sb. Oznámení kncepce pdle přílhy č. 7 zákna č. 100/2001 Sb. ve znění pzdějších předpisů STRATEGIE ROZVOJE CYKLOTURISTIKY A CYKLODOPRAVY V KRAJI VYSOČINA NA OBDOBÍ 2014-2020 Duben 2014 EIA SERVIS s.r.. České

Více

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI

OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK POŠKOZENÝCH POVODNĚMI Jihčeský kraj vyhlašuje na základě usnesení zastupitelstva kraje čísl 158/2003/ZK ze dne 24. června 2003 ve smyslu ustanvení 16, dst. (1), zákna čísl 20/1987 Sb., státní památkvé péči, v platném znění,

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Zákon o zdravotních pojišťovnách

Zákon o zdravotních pojišťovnách Zákn zdravtních pjišťvnách Důvdy ke změně Nestandardní právní frma zdravtních pjišťven Nedstatečné a nejasné vymezení pdmínek pr vznik a zánik zaměstnaneckých zdravtních pjišťven Nedstatečně vymezené pdmínky

Více

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov

Městský úřad Holýšov stavební odbor náměstí 5. května 32, 345 62 Holýšov Městský úřad Hlýšv stavební dbr náměstí 5. května 32, 345 62 Hlýšv Spis. zn.: StO/180/2012/Va Č.j.: StO/964/2012 Vyřizuje: Naděžda Valešvá Tel.: 379 412 613 Fax: 379 412 650 E-mail: valesva@mesthlysv.cz

Více

část I. - analytická

část I. - analytická Plán udržitelné městské mbility města Brna část I. - analytická ČÁST D Vyhdncení vlivu na živtní prstředí Objednatel: Statutární měst Brn Dminikánské náměstí 1 601 67 Brn Zastupený: Bc. Rmanem Onderku,

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3

ÚZEMNÍ ROZVOJ. Ekonomika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ Eknmika staveb a sídel /3 ÚZEMNÍ ROZVOJ = jakékliv zhdncení nemvitsti změnu jejíh využívání změna funkčníh využití území nezastavěné zastavěné méně eknmicky výhdná funkce eknmicky výhdnější

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu

Dotační možnosti pro podnikatele v období 2014 2020. z OP Zaměstnanost, OP Životní prostředí a. Integrovaného regionálního operačního programu Dtační mžnsti pr pdnikatele v bdbí 2014 2020 z OP Zaměstnanst, OP Živtní prstředí a Integrvanéh reginálníh peračníh prgramu (zpracván dle aktuální verze peračních prgramů ke dni 20.2.2015) Operační prgram

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Postřekov Zápis z veřejnéh zasedání Zastupitelstva bce Pstřekv Míst: zasedací místnst Obecníh úřadu Datum: 26.11.2014 Zúčastnění členvé ZO: Omluveni: -- Jan Kreuz, Jarmír Steinberger, Petr Plák, Dana Vgeltanzvá,

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brn, 26. 5. 2014 František, Nantl Jednání s kraji, Staré Splavy u Dks, 5. 6. 2014 Infrmace revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům Vznikl z těcht důvdů: Na základě ustanvení Smluvy

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Přílha č. 3 PŘEDMĚT ČINNOSTI A ROZSAH PŮSOBNOSTI ODBORŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE OBSAH Odbr chrany živtníh prstředí... 2 Finanční dbr... 4 Odbr dpravy a silničníh hspdářství... 6 Odbr kultury

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějvice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějvice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějvice Viz

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1336-319-2014

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

o záměru PROJEKTU VÝSTAVBY FARMY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN ENERCON E-82 v k.ú. PROSEČNÉ

o záměru PROJEKTU VÝSTAVBY FARMY VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN ENERCON E-82 v k.ú. PROSEČNÉ OZNÁMENÍ pdle zákna č. 100/2001 Sb., ve znění zákna č. 93/2004 Sb. a zákna č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákn č. 100/2001 Sb., psuzvání vlivů na živtní prstředí (dle 6), přílhy č. 4 záměru PROJEKTU VÝSTAVBY

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1228-211-2014

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelv, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelv.eu Č.j.: BATE 738/2013 Zn. sp.: BATE 184/2013 Batelv dne 4.7.2013 úřední hdiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS

INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS PROJECT INSTINCT INSPEKČNÍ POSTUP ATESTACE DLOUHODOBÉHO ŘÍZENÍ ISVS Atestační středisk Equica 20. 10. 2011 Obsah 1. Úvdní infrmace... 3 1.1. Identifikace dkumentu... 3 1.1.1. Verze 1.3... 3 1.1.2. Verze

Více

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz bec@sudmerice.cz 1 MAS LUŽNICE,.s.

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj

Informační servis o dotačních možnostech pro Ústecký kraj Listpad 2012 INFORMAČNÍ SERVIS Infrmační servis dtačních mžnstech pr Ústecký kraj Listpad 2012 OBSAH ÚVOD... 4 FONDY EVROPSKÉ UNIE... 5 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SEVEROZÁPAD... 5 OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Město Tábor. Pravidla projektového řízení

Město Tábor. Pravidla projektového řízení Řízení a krdinace akčních plánů v rámci Organizačníh, prcesníh a eknmickéh auditu splečnsti BYTES Tábr s.r.. KPMG Česká republika, s.r.. 30. 7. 2008 Tent reprt bsahuje 12 stran 2008 KPMG Česká republika,

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy:

Daňový. Zpravodaj vznikl ve spolupráci se členem AMSP ČR společností Akont mezinárodní daňové poradenství, (WWW.AKONT.CZ) Kontakt pro Vaše dotazy: Čísl: 1/2015 Datum vydání: 9.2.2015 Daňvý gg zpravdaj Obsah I. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 586/1992 SB., O DANÍCH Z PŘÍJMŮ...2 II. NOVINKY V ZÁKONĚ Č. 235/2004 SB., O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY...3 III. NOVINKY V

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV

KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV KONFERENCE O ŘÍZENÍ HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ SAMOSPRÁV Nvela zákna veřejných zakázkách Adéla Havlvá, Rmana Derkvá Praha 12. 4. 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hdncená právnická

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 16.1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce dtace: 800 260 500 www.mzp.cz,

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více