2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území"

Transkript

1

2 ČESKÝ DUB Textvá část ŽALUDA, prjektvá kancelář Autrský klektiv: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejkvá Mgr. et. Bc. Tmáš Marek Ing. arch. Alena Švandelíkvá Ing. arch. Michal Čapek Ing. Renata Kašpárkvá Ing. Květslav Havlíček Ing. arch. Michaela Dejdarvá Ing. Jana Kalertvá Petr Schejbal Jakub Vik září 2011

3 ÚZEMNÍ PLÁN ČESKÝ DUB 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území je v územním plánu vymezen k datu , kdy byla v rámci návrhu aktualizvána hranice dle průzkumů a rzbrů. Hranice zastavěnéh území je patrná z grafické části dkumentace (výkres základníh členění, hlavní výkres). 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2.1. Kncepce rzvje území bce, hlavní cíle rzvje Priritami kncepce rzvje území bce jsu: bnva a rzvj města za sučasnéh respektvání jeh urbanistických, civilizačních a přírdních hdnt; stanvení pdmínek pr ptimální plšný a prstrvý rzvj města s priritu vytvření nabídky plch pr bydlení dplněnéh veřejnu infrastrukturu, zejména v návaznsti na uvažvaný rzvj výrbních činnstí, rekreace a dalších suvisejících aktivit; vymezení plch pr rzvj jedntlivých frem bydlení; návrh plch pr rzvj eknmických aktivit (výrba, služby, vybavenst kmerčníh charakteru) veducí ke zvýšení prsperity města; vytvření pdmínek pr naplnění ptřeb byvatelstva v blasti rekreace, bčanské vybavensti a služeb veřejnéh i kmerčníh charakteru; návrh kncepce dpravní a technické infrastruktury; bnva a chrana přírdních, hspdářských a kulturních hdnt území; vytvření pdmínek pr psílení městských funkcí v jádrvém sídle Českém Dubu; vytvření pdmínek pr psílení sprtvních a rekreačních kapacit území; psílení vzájemných prstrvých a funkčních vazeb města a jeh místních částí za sučasnéh respektvání jejich identit; zachvání přirzené hierarchie sídel ve správním území Českéh Dubu; prstrvý a funkční rzvj jedntlivých slžek urbanizvanéh území kncepčně prvázat s bnvu krajiny, vytvřit pdmínky pr její rekreační využívání za sučasné chrany jejích hdnt; vytvřit pdmínky pr rzvj alternativních způsbů hspdaření na zemědělské půdě; v rámci kncepce uspřádání krajiny psílit její eklgick stabilizační a esteticku funkci; ŽALUDA, prjektvá kancelář 2

4 2.2. Hlavní cíle chrany a rzvje hdnt území Území města Českéh Dubu a jeh místních částí je nutn rzvíjet s hledem na chranu a rzvj jeh hdnt, tzn. respektvat urbanistické, architektnické, histrické a přírdní hdnty řešenéh území. Při vymezvání plch je třeba vycházet z prstředí, d kteréh budu vsazvány, respektvat prstrvé a bjemvé parametry, jejich vlivy pak nesmí narušvat hdnty klníh prstředí. Územním plánem je stanvena chrana a rzvj následujících hdnt: Hdnty urbanistické, architektnické, kulturní Přírdní hdnty a zdrje respektvání urbanistické struktury histrickéh a funkčníh jádra Českéh Dubu, které je prstrvě vymezen funkcí SM Plchy smíšené bytné městské; dchvaná urbanistická struktura jedntlivých sídel v řešeném území, především Staréh Dubu, Maléh Dubu, Smržva, Sbákva a Mdlibhva, tvřící stabilizvaná sídla; respektvání charakteristických znaků u statních sídel v řešeném území; bnva a chrana unikátní kulturní krajiny nesucí výrazné stpy anthrpgenní činnsti; chrana a bnva vyhlášené městské památkvé zóny v centrální části Českéh Dubu chrana památek registrvaných v seznamu kulturních památek a dalších památek místníh významu; respektvání vdních tků v území, především Ještědky a Rašvky představující hlavní přírdní sy území; respektvání phledvých s, významných výhledů, stavebních a přírdních dminant. Krmě chráněných území přírdy dle zvláštních předpisů (PP Ještěd, lkalita sustavy NATURA 2000, malplšná zvláště chráněná území, významné krajinné prvky dané ze zákna, VKP registrvané, registrvané památné strmy, vdní zdrje, vdní plchy v řešeném území, pzemky určené k plnění funkcí lesa, zemědělské půdy I. a II. třídy chrany) jsu územní plánem chráněny následující přírdní hdnty: prvky územníh systému eklgické stability všech kategrií; plchy vymezené v územním plánu jak NP - plchy přírdní a NSzp - smíšené plchy nezastavěnéh území; rzmanitst krajinných plch - krajinné frmace, břehvé prsty, remízy, meze, slitérní strmy i skupinvé prsty ve vlné krajině. Hdnty civilizační, technické cestní síť v krajině, značené turistické a cyklturistické trasy, navržené cyklstezky a cykltrasy; bčanská vybavenst veřejnéh charakteru, bslužnst hrmadnu dpravu (silniční), sprtvní a rekreační plchy; významné prvky sídelní zeleně (parky, uliční strmřadí, vzrstlá zeleň pdél vdních tků, apd.); systémy technické infrastruktury jak základní hdnty nezbytné pr trvalé bydlení. ŽALUDA, prjektvá kancelář 3

5 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH, PLOCH PŘESTAVBY A SYSTÉMU SÍDELNÍ ZELENĚ 3.1. Urbanistická kncepce Urbanistická kncepce Urbanistická kncepce vychází z principu zachvání stávajících hdnt a funkcí v území tak, aby byla udržena sučasná rvnváha mezi jedntlivými plchami s rzdílným způsbem využití a byly vytvřeny ptimální pdmínky pr jejich další rzvj. Urbanistický návrh sustřeďuje těžiště rzvjvých plch d jádrvéh sídla Českéh Dubu, ppř. d jeh těsné blízksti. Vychází přitm ze základních urbanistických hdnt, tedy histricky vytvřené struktury sídla, existující kmunikační sítě, dstupnsti veřejné infrastruktury a všech slžek limitů využití území. Územní plán vytváří pdmínky pr kmplexní rzvj řešenéh území pr trvalu stabilizaci pčtu byvatel a zlepšení scieknmických pdmínek za sučasné chrany a rzvje hdnt území: - vymezením plch s rzdílným způsbem využití ve stabilizvaných plchách; - návrhem plch pr rzvj jedntlivých funkcí (plch bydlení, smíšených bytných, výrbních, rekreačních, bčanské vybavensti a statních suvisejících funkčních plch); - řešením kncepce dpravní a technické infrastruktury; - řešením kncepce uspřádání krajiny, vymezením prvků ÚSES. Předpkladem pr vyvážený a efektivní rzvj plch bydlení je jejich strukturalizace d něklika typů umžňujících jejich využívání pdle specifických ptřeb jedntlivých urbanizvaných území. Nejvýznamnějším sídlem řešenéh území je. Jeh úlhu správníh centra návrh respektuje a pdpruje vymezením především plch smíšených městských, umžňujících kexistenci bydlení a bčanskéh vybavení veřejnéh i kmerčníh charakteru s jednznačným záměrem psílit městtvrné funkce. V plchách mim centrální část sídla jsu vymezeny plchy bydlení v rdinných dmech městské a příměstské, které jasně definují charakter Českéh Dubu jak jádrvéh sídla. Strukturu zástavby dplňují plchy bčanskéh vybavení veřejnéh i kmerčníh charakteru, plchy tělvýchvných a sprtvních zařízení a plchy lehké výrby. Nedílnu sučástí městskéh prstru jsu plchy veřejných prstranství a zeleně, zastupené především ve frmě zeleně na veřejných prstranstvích a částečně i zeleně přírdníh charakteru. Gemrflgické pdmínky území v severzápadním a jihvýchdním segmentu města umžňují jeh plšný rzvj. Těžiště rzvje výrbních plch je sustředěn na severvýchdním kraji města v návaznsti na silnici II/278 s předpkladem pstupnéh útlumu výrby v centrální části města. Ostatní venkvská sídla a rzvlněná zástavba v krajvých plhách města, především v území Kněžiček, Sbtic, severně d dmva důchdců a na jižním kraji v řešeném území, jsu charakterizvaná funkční nejednznačnstí, vyjádřenu zařazením jejich zastavěných území d funkce smíšené. V těcht plchách jsu vytvřeny pdmínky pr integraci vzájemně nerušících funkcí v rámci přípustnéh využití. Návrh zde uvažuje puze s rzvjem smíšených plch bytných venkvskéh charakteru. V případě Staréh Dubu a Kněžiček je tent rzvj dplněn plchami pr výrbu zemědělskéh charakteru a pr sprtvní využití. Zastavitelné plchy v těcht menších sídlech dplňují stávající půdrysnu strukturu jasně vymezenu především sítí kmunikací. Jsu lkalizvány převážně v prlukách stávající zástavby a jednznačně tak uzavírají zastavěná území. Územním plánem je řešena kncepce dpravní a technické infrastruktury. Z dpravníh hlediska návrh přejímá a upřesňuje vymezený kridr pr přelžku silnice II/278, vedený mim zastavěné ŽALUDA, prjektvá kancelář 4

6 území a trasu nadreginálníh cyklkridru NR7. Za účelem zvýšení atraktivity území jsu územím plánem dplněny cyklstezky, které tak prpjují zejména místa vlnčasvých aktivit. V blasti systémů technické infrastruktury vytváří územní plán pdmínky zejména pr jejich kvalitativní rzvj. Ve Starém Dubu a Smržvě jsu vymezeny plchy pr umístění navrhvaných čistíren dpadních vd ve vazbě na vdteče. Pr navrhvanu transfrmvnu TR 110/35 kv je vymezena zastavitelná plcha v lkalitě mezi Českým a Starým Dubem. Pr nadřazená vedení VVN 110 kv a ZVN 400 kv jsu vymezeny kridry technické infrastruktury. V rámci urbanistické kncepce jsu vymezeny následující plchy s rzdílným způsbem využití, jejichž hlavní, přípustné, pdmíněně přípustné a nepřípustné využití je stanven v kap. č. 6: BH - Bydlení v bytvých dmech Jsu vymezeny jak stabilizvané jihzápadně d centra města a v místní části Hření Starý Dub. BI - Bydlení v rdinných dmech městské a příměstské Stabilizvané plchy bydlení městskéh a příměstskéh charakteru jsu vymezeny v úzké vazbě na centrální prstr města, převážně na jeh výchdním, resp. západním kraji. V přímé návaznsti na tyt části je také situvána převážná část rzvjvých plch. RI - Rekreace plchy staveb pr rdinu rekreaci V území jsu lkalizvány na severním kraji Českéh Dubu v údlí Ještědky, na jihvýchdním kraji města při silnici III/27711 a na severzápadě místní části Lukvičky. Rzvjvé plchy jsu situvány na severvýchdním kraji řešenéh území (v lkalitě Plsk) a v Lukvičkách. RH - Rekreace plchy staveb pr hrmadnu rekreaci Stabilizvané plchy jsu vymezeny na jihvýchdním kraji Českéh Dubu při silnici III/ Rzvjvé plchy nejsu vymezeny. RZ - Rekreace zahrádkvé sady Zahrádkvé sady jsu v územním plánu stabilizvány v jihvýchdní části Českéh Dubu v údlí Rašvky a na výchdním kraji tht území pdél Smržvskéh ptka. Rzvjvé plchy nejsu vymezeny. OV Občanské vybavení veřejná infrastruktura Samstatně jsu vymezeny významné plchy veřejné infrastruktury mim jádrvé území města. Plchu přestavby představuje lkalita C37. OM Občanské vybavení kmerční zařízení malá a střední Samstatně jsu vymezeny puze významnější plchy mim jádrvé území města. Rzvjvé plchy představují rzšíření kapacit stabilizvaných plch. OS Občanská vybavení tělvýchvná a sprtvní zařízení Těžiště těcht plch je lkalizván v jižní části řešenéh území, zejména při silnici II/277. Dále se v území vyskytuje něklik menších sprtvních plch (Starý Dub, výchdní část Českéh Dubu). Návrh sustřeďuje rzvjvé plchy výhradně ve vazbě na stávající sprtviště. Výjimku tvří návrhvé plchy C7, resp. C28, lkalizvané na výchdním kraji řešenéh území, resp. v severní části města. OH Občanské vybavení hřbitvy Jedná se stabilizvanu plchu severně d centra města. PV - Veřejná prstranství Zahrnují veškeré stabilizvané plchy s převažující prstrtvrnu funkcí v zastavěných územích sídel. Územní plán dplňuje veřejná prstranství plchu přestavby v jádru města ŽALUDA, prjektvá kancelář 5

7 ZV Veřejná prstranství veřejná zeleň Pr tut funkci jsu v územním plánu vymezeny významné plchy veřejné zeleně, převážně lkalizvané v jádrvých částech sídel. Rzvjvá plcha je vymezena na jihzápadním kraji. SM - Plchy smíšené bytné městské Zahrnují širší centrum Českéh Dubu. Jedná se plchy stabilizvané se zástavbu bytných dmů, jež jsu dplněny bčanským vybavením veřejnéh i kmerčníh charakteru, prvzvnami bchdních nevýrbních a výrbních služeb, apd. SV - Plchy smíšené Převažují ve všech místních částech v řešeném území. Kncepce rzvje stanvená v územním plánu předpkládá rzvj těcht plch výhradně ve vazbě na plchy stabilizvané. Plchy dpravní infrastruktury představují v řešeném území výhradně plchy DS Plchy dpravní infrastruktury silniční. Zahrnují zejména stabilizvané plchy silnic II. a III. třídy a místních a účelvých kmunikací. Rzvjvé plchy jsu vymezeny pr parkviště u Mírvéh sídliště a přístupvu kmunikaci v lkalitě Za vrchy. TI - Plchy technické infrastruktury jsu vymezeny v území jak stabilizvané, představují stávající plchy a zařízení technické infrastruktury. V blasti rzvje plch technické infrastruktury jsu vymezeny plchy pr umístění ČOV ve Smržvě a Starém Dubu a pr transfrmvnu na severním kraji k.ú.. TO Plchy pr stavby a zařízení pr nakládání s dpady - v řešeném území je tat plcha zastupena ve výchdní části Českéh Dubu při silnici II. třídy č Rzvjvé plchy tht charakteru nejsu vymezeny. VL - Výrba a skladvání lehký průmysl zahrnující stabilizvané plchy v zastavěných územích Českéh Dubu, Staréh Dubu (k.ú. Mdlibhv) a Sbákva. Těžiště rzvjvých plch územní plán sustřeďuje na severvýchdní kraj Českéh Dubu ve vazbě na hlavní kmunikační tah v území. VZ - Výrba a skladvání zemědělská výrba v řešeném území jsu tyt plchy zastupeny zemědělskými areály v Sbticích (v k.ú. ), Starém Dubu (k.ú. Mdlibhv) a Mdlibhvě. V územním plánu jsu mim rzsáhlé stabilizvané plchy vymezeny rzvjvé plchy v Sbticích a ve Starém Dubu. VF - Výrba a skladvání ftvltaická elektrárna v řešeném území je tat plcha zastupena na severvýchdním kraji Českéh Dubu ve vazbě na stávající výrbní areály. Rzvjvé plchy nejsu vymezeny. ZP - Zeleň přírdníh charakteru stabilizvané plchy jsu vymezeny v zastavěném území, jedná se zejména plchy PUPFL, trvalých travních prstů, břehvých prstů vdních tků a plch, linivých prvků zeleně na statních plchách, apd. V některých případech, především na území města, plní funkci chranné a izlační zeleně. V kap. č. 3.3 a 3.4 jsu stanveny pdrbné pdmínky pr rzvj zastavitelných plch a plch přestavby. Vymezení systému sídelní zeleně Kncepce systému sídelní zeleně představuje následující členění plch s rzdílným způsbem využití vymezených v zastavěném území a zastavitelných plchách: Zeleň přírdníh charakteru zahrnuje stabilizvané plchy přírdníh charakteru v zastavěném území. Mim samstatné plchy s rzdílným způsbem využití je systém sídelní zeleně tvřen: Plchami zeleně, které jsu v územním plánu zahrnuty d jiných plch s rzdílným způsbem využití. Jsu tvřeny veřejnu zelení (v rámci specifikace veřejných prstranství), zelení sukrmu (zahrady v plchách bydlení a smíšených bytných), zelení v rámci plch bčanskéh vybavení, dpravní infrastruktury, výrby, apd.); ŽALUDA, prjektvá kancelář 6

8 Kncepce systému sídelní zeleně stanvuje následující zásady: plchy zeleně vymezené v územním plánu jsu nezastavitelné plchy zeleně budu vymezvány v rámci statních plch s rzdílným způsbem využití, zejména pak v rámci zastavitelných plch jak specifická sučást veřejných prstranství (v rámci zastavitelných plch bydlení a plch smíšených bytných); 3.2. Vymezení zastavitelných plch V rámci zastavitelných plch budu respektvány limity využití území vyplývající ze zvláštních právních předpisů a rzhdnutí. Zastavitelné plchy jsu vymezeny v zásadě v bezprstřední návaznsti na zastavěné území. V územním plánu jsu vymezeny následující zastavitelné plchy: Ozn. funkční využití Pdmínky využití plchy katastrální území DS dpravní C1 - infrastruktura - silniční C2 (US) C3 C4 C5 C7 C8 C10 C11 (US) OS bčanské vybavení tělvýchva a sprtvní zařízení BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské - prvěření územní studií jak pdmínka pr rzhdvání plcha pr rekreačně sprtvní využití ve frmě pbytvých rekreačních luk, ddychvých plch pr turisty, travnatých či dětských hřišť s mžnstí umístění sciálníh a technickéh zázemí areálu -pr zpracvání navazující dkumentace, zejména pr zpracvání dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí, se stanví tat pdmínka: v chráněném venkvním prstru staveb navrhvané bytné zástavby nesmí djít k překrčení hygienických limitů hluku v denní ani nční dbě -pr zpracvání navazující dkumentace, zejména pr zpracvání dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí, se stanví tat pdmínka: v chráněném venkvním prstru staveb navrhvané bytné zástavby nesmí djít k překrčení hygienických limitů hluku v denní ani nční dbě - realizace puze jednřadé zástavby pdél silnice III. třídy - prvěření územní studií jak pdmínka pr rzhdvání ŽALUDA, prjektvá kancelář 7

9 C12 C13 C14 C15 (US) C16 (US) C17 C21 C22 (US) C23 C24 C25 C26 C27 C28 C29 C30 C31 BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské OM bčanské vybavení km. zařízení malá a střední ZV veřejná prstranství veřejná zeleň OS bčanské vybavení tělvýchva a sprtvní zařízení BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské VL výrba a skladvání lehký průmysl BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské OS bčanské vybavení tělvýchva a sprtvní zařízení VL výrba a skladvání lehký průmysl VL výrba a skladvání lehký průmysl VL výrba a skladvání lehký průmysl -pr zpracvání navazující dkumentace, zejména pr zpracvání dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí, se stanví tat pdmínka: v chráněném venkvním prstru staveb navrhvané bytné zástavby nesmí djít k překrčení hygienických limitů hluku v denní ani nční dbě prvěření územní studií jak pdmínka pr rzhdvání, - lkality C15, C16 a navazující stabilizvané plchy bčanskéh vybavení (OM) řešit v rámci jedné územní studie prvěření územní studií jak pdmínka pr rzhdvání - max. výška bjektů 9 m pr zpracvání navazující dkumentace, zejména pr zpracvání dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí, se stanví tat pdmínka: v chráněném venkvním prstru staveb navrhvané bytné zástavby nesmí djít k překrčení hygienických limitů hluku v denní ani nční dbě ŽALUDA, prjektvá kancelář 8

10 C34 (US) C35 (US) C38 (US) C39 (US) C40 C43 C46 C47 C48 C49 C50 C51 D1 D2 D3 D4 D5 BI - bydlení v rdinných dmech městské a příměstské BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské OS bčanské vybavení tělvýchva a sprtvní zařízení VZ výrba a skladvání zemědělská výrba RI rekreace plchy staveb pr rdinu rekreaci RI rekreace plchy staveb pr rdinu rekreaci RI rekreace plchy staveb pr rdinu rekreaci RI rekreace plchy staveb pr rdinu rekreaci TI plchy technické infrastruktury - prvěření územní studií jak pdmínka pr rzhdvání - prvěření územní studií jak pdmínka pr rzhdvání - prvěření územní studií jak pdmínka pr rzhdvání - prvěření územní studií jak pdmínka pr rzhdvání - realizvat jednřadu zástavbu přístupnu ze stávající kmunikace pr zpracvání navazující dkumentace, zejména pr zpracvání dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí, se stanví tat pdmínka: v chráněném venkvním prstru staveb navrhvané bytné zástavby nesmí djít k překrčení hygienických limitů hluku v denní ani nční dbě - realizvat jednřadu zástavbu přístupnu ze stávající kmunikace 2 - bjekty s max. zastavěnu plchu 80 m 2 - bjekty s max. zastavěnu plchu 120 m 2 - bjekty s max. zastavěnu plchu 120 m 2 - bjekty s max. zastavěnu plchu 120 m - - Starý Dub - Starý Dub - Starý Dub - Starý Dub - Starý Dub ŽALUDA, prjektvá kancelář 9

11 D6 D7 D8 D10 M1 M2 M3 M4 M7 (US) R1 (US) R2 R3 R4 TI plchy technické infrastruktury VL výrba a skladvání lehký průmysl VZ výrba a skladvání výrba zemědělská - Starý Dub -pr zpracvání navazující dkumentace, zejména pr zpracvání dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí, se stanví tat pdmínka: v chráněném venkvním prstru staveb navrhvané bytné zástavby nesmí djít k překrčení hygienických limitů hluku v denní ani nční dbě Starý Dub - Starý Dub - Starý Dub - Mdlibhv - Mdlibhv - Mdlibhv - Mdlibhv - prvěření územní studií jak pdmínka pr rzhdvání - pr zpracvání navazující dkumentace, zejména pr zpracvání dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí, se stanví tat pdmínka: - v chráněném venkvním prstru staveb navrhvané bytné zástavby nesmí djít k překrčení hygienických limitů hluku v denní ani nční dbě - prvěření územní studií jak pdmínka pr rzhdvání Mdlibhv Smržv - Smržv - Smržv - Smržv ŽALUDA, prjektvá kancelář 10

12 R5 -pr zpracvání navazující dkumentace, zejména pr zpracvání dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí, se stanví tat pdmínka: v chráněném venkvním prstru staveb navrhvané bytné zástavby nesmí djít k překrčení hygienických limitů hluku v denní ani nční dbě Smržv R6 - realizvat jednřadu zástavbu přístupnu ze stávající kmunikace Smržv R7 R8 R10 R11 SV - plchy smíšené TI plchy technické infrastruktury - Smržv - Smržv - Smržv - Smržv R12 - realizvat jednřadu zástavbu přístupnu ze stávající kmunikace Smržv R13 - realizvat jednřadu zástavbu přístupnu ze stávající kmunikace Smržv R14 L2 L3 L7 L8 O1 RI rekreace plchy staveb pr rdinu rekreaci - Smržv - Libíč -pr zpracvání navazující dkumentace, zejména pr zpracvání dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí, se stanví tat pdmínka: v chráněném venkvním prstru staveb navrhvané bytné zástavby nesmí djít k překrčení hygienických limitů hluku v denní ani nční dbě Libíč - Libíč - Libíč 2 - bjekty s max. zastavěnu plchu 120 m Lukvičky (US) pdmínku pr rzhdvání změnách využití v těcht lkalitách je zpracvání územní studie ŽALUDA, prjektvá kancelář 11

13 3.3. Vymezení plch přestavby V rámci plch přestavby budu respektvány limity využití území vyplývající ze zvláštních právních předpisů a rzhdnutí. V řešeném území jsu vymezeny následující plchy přestavby: Ozn. funkční zařazení Pdmínky využití plchy C9 C18 C19 BI bydlení v rdinných dmech městské a příměstské OV bčanské vybavení kmerční zařízení malá a střední DS plchy dpravní infrastruktury silniční -pr zpracvání navazující dkumentace, zejména pr zpracvání dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí, se stanví tat pdmínka: v chráněném venkvním prstru staveb navrhvané bytné zástavby nesmí djít k překrčení hygienických limitů hluku v denní ani nční dbě katastrální území /základní sídelní jedntka - - C20 OS bčanské vybavení tělvýchva a sprtvní zařízení - C36 PV veřejná prstranství - C37 D9 M5 OV bčanské vybavení veřejná infrastruktura VL výrba a skladvání lehký průmysl - - Starý Dub - Mdlibhv R9 -pr zpracvání navazující dkumentace, zejména pr zpracvání dkumentace pr vydání územníh rzhdnutí, se stanví tat pdmínka: v chráněném venkvním prstru staveb navrhvané bytné zástavby nesmí djít k překrčení hygienických limitů hluku v denní ani nční dbě Smržv 4. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK PRO JEJÍ UMÍSŤOVÁNÍ 4.1. Občanské vybavení Sučástí veřejné infrastruktury jsu plchy bčanskéh vybavení pr vzdělávání, zdravtnictví, sciální péči, zařízení církevní a administrativní pr správu bce. Tyt plchy je nutn ve struktuře města chránit a přednstně využívat pr veřejné účely - jsu vymezeny pd funkčním značením Občanské vybavení - veřejná infrastruktura (OV). Případné kmerční využívání těcht plch musí být v suladu s veřejným zájmem a v návaznsti na něj (např. suvisející a dplňkvé služby, apd.). Plchy bčanské vybavensti veřejnéh charakteru jsu sučástí smíšených plch a i v tmt případě je nutná jejich chrana. ŽALUDA, prjektvá kancelář 12

14 Územním plánem je vymezena následující plcha bčanskéh vybavení veřejné infrastruktury (OV): Ozn. funkční zařazení pdmínky využití plchy C37 OV bčanské vybavení veřejná infrastruktura katastrální území - Mim bčanské vybavení veřejnéh charakteru jsu územním plánem vymezeny následující plchy bčanskéh vybavení: OM bčanské vybavení - kmerční zařízení malá a střední Územní plán vymezuje následující plchu bčanskéh vybavení kmerčních zařízení malých a středních (OM): zn. funkční zařazení pdmínky využití plchy katastrální území C16 (US) C18 OM bčanské vybavení km. zařízení malá a střední OM bčanské vybavení km. zařízení malá a střední - prvěření územní studií jak pdmínka pr rzhdvání, - řešit jak sučást lkality C15 a stabilizvané plchy bčanskéh vybavení (OM) OS bčanské vybavení - tělvýchvná a sprtvní zařízení - Územní plán vymezuje následující plchy bčanskéh vybavení tělvýchvných a sprtvních zařízení (OS): zn. funkční zařazení pdmínky využití plchy katastrální území OS bčanské C7 vybavení tělvýchvná a - sprtvní zařízení C20 OS bčanské vybavení tělvýchvná a - sprtvní zařízení C21 OS bčanské vybavení tělvýchvná a - sprtvní zařízení C28 OS bčanské vybavení tělvýchvná a - sprtvní zařízení C40 OS bčanské vybavení tělvýchvná a sprtvní zařízení - Plchy bčanskéh vybavení tělvýchvná a sprtvní zařízení jsu dále sučástí plch bydlení (BH, BI) a smíšených plch bytných (SM, SV) v rámci jejich přípustnéh a pdmíněně přípustnéh využití. OH - Občanské vybavení hřbitvy V řešeném území jsu vymezeny puze plchy stabilizvané. ŽALUDA, prjektvá kancelář 13

15 4.2. Veřejná prstranství Územní plán dále specifikuje následující plchy veřejných prstranství: PV veřejná prstranství Jak veřejná prstranství jsu územním plánem vymezeny prstrtvrné a kmunikační plchy v zastavěném území. D plch veřejných prstranství jsu zahrnuty rvněž suvisející méně významné plchy zeleně. Územním plánem je vymezena plcha přestavby: zn. funkční zařazení pdmínky využití plchy katastrální území C36 PV veřejná prstranství - ZV veřejná prstranství veřejná zeleň Plchy veřejných prstranství veřejné zeleně jsu vymezeny jak stabilizvané v zastavěném území. Zahrnují významné plchy veřejné zeleně ve struktuře sídel a jsu nezastavitelné. Územním plánem je vymezena plcha: zn. funkční zařazení pdmínky využití plchy katastrální území C17 ZV veřejná prstranství veřejná zeleň - Plchy veřejné zeleně jsu dále sučástí plch bydlení (BH, BI), bčanskéh vybavení veřejné infrastruktury (OV), plch bčanskéh vybavení kmerčních zařízení malých a středních (OM), plch bčanskéh vybavení tělvýchvných a sprtvních zařízení (OS), dpravní infrastruktury silniční (DS), smíšených bytných plch městských (SM) a venkvských (SV). V rámci rzsáhlejších zastavitelných plch bydlení a plch smíšených bytných budu v navazujících dkumentacích navrhvány dstatečné plchy veřejných prstranství a veřejné zeleně Dpravní infrastruktura Dprava silniční Kncepce dpravy řeší přelžku silnice II/278 severní bchvat Českéh Dubu. Pr přelžku silnice II/278 je v územním plánu vymezen kridr šířce 80 m. KD1 kridr pr přelžku silnice II/278 Omezení stanvená v kridru pzbývají platnsti vydáním územníh rzhdnutí umístění stavby, pr niž jsu vymezeny. Pdmínky využití v kridru pr přelžku silnice II/278 Pr části plch s rzdílným způsbem využití zasahující d kridru dpravní infrastruktury platí krmě pdmínek využití stanvených pr tyt plchy následující pdmínky využití: - pzemní kmunikace včetně suvisejících plch - úpravy stávajících pzemních kmunikací vyvlané navrhvanu dpravní stavbu - suvisející kmunikace pr pěší a cyklisty - suvisející stavby a zařízení technické infrastruktury ŽALUDA, prjektvá kancelář 14

16 - plchy chranné a izlační zeleně, prvky ÚSES - prtihlukvá patření - prtierzní a prtipvdňvá patření - revitalizační patření na vdních tcích, terénní úpravy - nezbytné asanační úpravy pdmíněně - statní pzemní kmunikace, stavby a zařízení technické infrastruktury, pkud pdstatným způsbem nemezí umístění navrhvané dpravní stavby - jakékliv využití, které by pdstatným způsbem mezil umístění navrhvané dpravní stavby Ozn. funkční využití pzn. k. ú. KD1 kridr pr přelžku silnice II/278 severní bchvat Českéh Dubu Mdlibhv V územním plánu je dále vymezena přístupvá kmunikace (C1) v lkalitě Za vrchy: Ozn. funkční využití pzn. k. ú. C1 DS - dpravní infrastruktura - silniční - Pr kapacitní parkviště, příp. bjekt hrmadnéh parkvání je vymezena plcha: Ozn. funkční využití pzn. k. ú. C19 DS - dpravní infrastruktura - silniční parkvací plcha, bjekt hrmadných garáží Na statních silnicích nejsu vzhledem k jejich významu a dpravnímu zatížení navrhvány žádné úpravy. Územní plán dpručuje lkální úpravy rganizace silničníh prvzu prstřednictvím svisléh a vdrvnéh dpravníh značení a kvalitativní úpravu kmunikací ve stávajícím rzsahu. Pr jedntlivé nvě navržené rzvjvé lkality budu vybudvány, resp. prdluženy místní kmunikace napjené na stávající dpravní systém. Způsb napjení je nutn řešit v suvislsti se způsbem zástavby zejména u rzsáhlejších rzvjvých lkalit. Umístění kmunikací v rámci jedntlivých zastavitelných plch a plch přestavby bude předmětem řešení navazujících stupňů prjektvých prací. Budu respektvány stávající a navržené plchy a zařízení pr dpravu silniční dpravní infrastruktura - silniční - DS a jejich chranná pásma. Budu respektvána veřejná prstranství PV (místní bslužné kmunikace včetně zklidněných pr bsluhu zejména bytných zón). V rámci zastavitelných plch budu umisťvány kmunikace v suladu s příslušnými předpisy a nrmami dle účelu dané kmunikace. Živtní prstředí Pr rzvjvé lkality C8, C9, C10, C12, C27, C46, D7, M7, R5, R9, L3 situvané v blízksti silnic II. a III. třídy platí následující: Nebudu li splněny limity hlukvé zátěže pdle 11 Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. chraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění následných předpisů v nvě navržených plchách v blízksti silnic II. a III. třídy (cca 100 m d sy kmunikace), bude zřejmé, že překrčení limitů hlukvé zátěže pchází z prvzu p silnicích II. a III. třídy a stavebník bude následně pvinen v rámci stavby prvést takvá patření, která pvedu k dstranění negativních vlivů z prvzu p silnicích II. a III. třídy, učiní tak na vlastní náklady. Tat pdmínka se vztahuje na ŽALUDA, prjektvá kancelář 15

17 všechny stavby na nvě navržených plchách, které by mhly být hržené hlukem ze silnic II. a III. třídy (cca. 100 m d sy kmunikace) nikli jen ty, které se vyskytují v jejich chranném pásmu. Pdmínka prvedení zmíněných patření na náklady stavebníka se vztahuje i na případy, kdy by výstavba na nvě navržených plchách způsbila ve spjení s dpravu na předmětných silnicích II. a III. třídy (např. drazem) hržení nepříznivými účinky hluku na již navržených či zastavěných plchách. Dprava v klidu V bytných plchách bude parkvání a dstavvání vzidel řešen v rámci územních studií a navazujících dkumentací u zastavitelných a přestavbvých plch a prjektvě u plch stabilizvaných (při deficitu). V přípustném využití jedntlivých plch s rzdílným způsbem využití je umžněna realizace plch, staveb a zařízení pr parkvání a dstavvání vzidel (plchy na terénu, individuální a hrmadné garáže). Cyklistická dprava Územním plánem je upřesněn nadreginální cyklkridr NR7 (Prseč p. J. Jičín), vedený územím p značené cyklturistické trase č. 14. Kridr je v území stabilizván bez územních nárků. kód dle ÚAP LK funkce/účel název/trasa NR 7 nadreginální cyklkridr Prseč pd Ještědem Jičín (Prseč p. J. Přepeře Turnv Trskvice hranice LK) Územní plán vymezuje kridr pr cyklstezku šířce 14 m. KD2 místní cyklstezka areál kupaliště Dubenka, sprtvní areál Pdještědský, ftbalvé hřiště Bhumileč 4.4. Technická infrastruktura Kncepce zásbvání pitnu vdu Distribuční síť v Českém Dubu je vybudvaná v pdstatě ve vyhvujícím rzsahu. V návrhvém bdbí se předpkládá dplnění vdvdní sítě v lkalitách nvé výstavby. Dále je nutné se zaměřit na údržbu a reknstrukce technicky ptřebvaných a džívajících zařízení, cca 30 % stávajících sítí. Starý Dub V územním plánu je navržen napjení na skupinvý vdvd zásbvacím řadem DN 100. Napjení lze řešit variantně d výchdu přes Vlčetín, případně d jihu pdél silnice II/278 přím z Českéh Dubu. Vdvdní řad je mžné pak prdlužit dále d Mdlibhva a Sbákva. Malý Dub Vdvd je navržen na celý rzsah zástavby. V návrhvém bdbí se předpkládá jeh rzšíření v lkalitách nvé výstavby. Kněžičky Vdvd zásbuje 60% byvatel. V návrhvém bdbí se předpkládá jeh rzšíření v lkalitách stávající i nvé výstavby. Sbtice Vdvd je navržen na celý rzsah zástavby, bez velkých prvzních prblémů. V návrhvém bdbí se předpkládá jeh rzšíření v lkalitách nvé výstavby. ŽALUDA, prjektvá kancelář 16

18 Mdlibhv V územním plánu je navržen napjení na skupinvý vdvd zásbvacím řadem DN 100 přes Starý Dub s mžnstí prdlužení d Sbákva. Sbákv Územní plán navrhuje napjení na skupinvý vdvd zásbvacím řadem DN 100 přes Starý Dub a Mdlibhv. Smržv Vdvd je navržen prakticky na celý rzsah zástavby. V návrhvém bdbí se předpkládá jeh rzšíření v lkalitách nvé výstavby. Lukvičky, Bhumileč, Libíč Vdvd je navržen na celý rzsah zástavby. V návrhvém bdbí se předpkládá jeh rzšíření v lkalitách nvé výstavby. Rzvdy vdy v zastavěném území a zastavitelných plchách budu řešeny přednstně v rámci veřejných prstranství a plch pr dpravu, v maximální míře budu vdvdní řady zkruhvány. Pžární vda: Skupinvý vdvd služí i jak pžární vdvd, dimenze hlavních řadů zajišťuje pr běžnu zástavbu ddávku pžární vdy v ptřebném tlaku. V kncvých úsecích vdvdní sítě menších prfilů neb u atypických pžadavků na pžární ptřebu vdy je tedy nutn situaci psudit individuálně a případně řešit ddávku pžární vdy i jiným způsbem (vdteč, pžární nádrž apd.). Nuzvé zásbvání pitnu vdu V dbě výpadku ddávky pitné vdy bude zásbvání zajišťván dpravu pitné vdy v mnžství maximálně 15 l/b/den cisternami. Zásbvání pitnu vdu bude dplňván vdu balenu. Nuzvé zásbvání užitkvu vdu bude zajišťván z vdvdu pr veřejnu ptřebu a z dmvních studní. Při využívání zdrjů pr zásbvání užitkvu vdu se bude pstupvat pdle pkynů územně příslušnéh hygienika. * * * Návrh kncepce kanalizace a dstraňvání dpadních vd Kanalizační síť v Českém Dubu včetně čistírny dpadních vd je celkvě vyřešena dle sučasných pžadavků. V návrhvém bdbí d rku 2020 se pčítá pr území města (krmě reknstrukcí) převážně s výstavbu nvých kanalizačních stk suvisejících s územním rzvjem města. V krajvých částech území města budu i nadále splaškvé vdy likvidvány individuálně v bezdtkých jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu dpadních vd. Při splnění určitých pdmínek (např. na základě hydrgelgickéh psudku, psuzení vlivu výstavby malé dmvní čistírny na živtní prstředí v dané lkalitě a výskyt vyhvujícíh recipientu) je případně mžné též akceptvat využití malých dmvních čistíren pr čištění dpadních vd. Převážná část rzvjvých lkalit je navržena tak, aby byl mžné využít gravitačníh systému dkanalizvání a napjení na stávající, resp. navrhvané kanalizační řady. Kncepce dvádění dešťvých vd zůstane zachvána. V návrhvých lkalitách budu srážkvé vdy z důvdu zpmalení dtku z území v maximální mžné míře likvidvány přím na pzemcích (akumulací zálivku, vsakváním) v suladu s vyhlášku č. 501/2006 Sb., becných pžadavcích na využívání území. Starý Dub Ve Starém Dubu se i nadále uvažuje s individuální likvidací splaškvých vd. Stávající septiky budu zrušeny a nahrazeny bezdtkvými jímkami s následným vyvážením na kapacitní čistírnu dpadních vd. Při splnění určitých pdmínek (např. na základě hydrgelgickéh psudku, ŽALUDA, prjektvá kancelář 17

19 psuzení vlivu výstavby malé dmvní čistírny na živtní prstředí v dané lkalitě a výskyt vyhvujícíh recipientu) je případně mžné též akceptvat jejich reknstrukci na malé dmvní čistírny. Stávající způsb dvádění dešťvých vd zůstane zachván. S hledem na kmpaktní uspřádání zástavby a velikst sídla byla v územním plánu rvněž prvěřvána mžnst kncepčníh řešení dkanalizvání Staréh Dubu. Alternativně lze uvažvat vybudvání ddílné kanalizace vyústěné na navrhvanu čistírnu dpadních vd v nejnižším místě v údlní nivě Ještědky, případně napjené gravitační stku na kanalizační síť města a centrální ČOV. Stávající způsb dvádění dešťvých vd zůstane zachván. V územním plánu je jižně d zastavěnéh území vymezena zastavitelná plcha D6 pr navrhvanu čistírnu dpadních vd. Pdél tku Ještědky je vymezen kridr KT3 pr kanalizační stku umžňující napjení na centrální ČOV. KT3 kridr pr kanalizační přivaděč v úseku Starý Dub Pdmínky využití v kridru pr technicku infrastrukturu KT3 Pr části plch s rzdílným způsbem využití zasahující d kridru technické infrastruktury platí krmě pdmínek využití stanvených pr tyt plchy následující pdmínky využití: - kanalizační stky včetně bjektů na síti - plchy chranné a izlační zeleně, prvky ÚSES - prtierzní a prtipvdňvá patření - revitalizační patření na vdních tcích, terénní úpravy - nezbytné asanační úpravy pdmíněně - není stanven - jakékliv využití, které by pdstatným způsbem mezil umístění navrhvané stavby technické infrastruktury Malý Dub Vzhledem k malému pčtu byvatelstva je v Malém Dubu i nadále uvažván s individuální likvidací dpadních vd. Odpadní vdy budu akumulvány v bezdtkvých jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu dpadních vd. Stávající septiky budu nahrazeny bezdtkvými jímkami. Při splnění určitých pdmínek (např. na základě hydrgelgickéh psudku, psuzení vlivu výstavby malé dmvní čistírny na živtní prstředí v dané lkalitě a výskyt vyhvujícíh recipientu) je případně mžné též akceptvat jejich reknstrukci na malé dmvní čistírny. Stávající způsb dvádění dešťvých vd zůstane zachván. Smržv Ve Smržvě se i nadále uvažuje s individuální likvidací dpadních vd. Odpadní vdy budu akumulvány v bezdtkvých jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu dpadních vd. Stávající septiky budu nahrazeny bezdtkvými jímkami. Při splnění určitých pdmínek (např. na základě hydrgelgickéh psudku, psuzení vlivu výstavby malé dmvní čistírny na živtní prstředí v dané lkalitě a výskyt vyhvujícíh recipientu) je případně mžné též akceptvat jejich reknstrukci na malé dmvní čistírny. Stávající způsb dvádění dešťvých vd zůstane zachván. V rámci tvrby kncepce dkanalizvání Smržva byla rvněž prvěřvána mžnst vybudvání ddílné kanalizace vyústěné na navrhvanu čistírnu dpadních vd jižně d zastavěnéh území s vyústěním d Smržvskéh ptka. S hledem na strukturu zástavby a gemrflgické pměry lze alternativně uvažvat vybudvání ddílné kanalizace včetně ČOV. Územní plán vymezuje v nivě Smržvskéh ptka zastavitelnu plchu R11 pr navrhvanu čistírnu dpadních vd. ŽALUDA, prjektvá kancelář 18

20 Mdlibhv, Sbákv, Sbtice V Sbákvě, Mdlibhvě a Sbticích se i nadále uvažuje s individuální likvidací splaškvých vd. Stávající septiky budu zrušeny a nahrazeny bezdtkvými jímkami s následným vyvážením na kapacitní čistírnu dpadních vd. Při splnění určitých pdmínek (např. na základě hydrgelgickéh psudku, psuzení vlivu výstavby malé dmvní čistírny na živtní prstředí v dané lkalitě a výskyt vyhvujícíh recipientu) je případně mžné též akceptvat jejich reknstrukci na malé dmvní čistírny. Stávající způsb dvádění dešťvých vd zůstane zachván. Kněžičky V Kněžičkách se i nadále uvažuje s individuální likvidací dpadních vd. Odpadní vdy budu akumulvány v bezdtkvých jímkách s následným vyvážením na kapacitní čistírnu dpadních vd. Stávající septiky budu nahrazeny bezdtkvými jímkami. Při splnění určitých pdmínek (např. na základě hydrgelgickéh psudku, psuzení vlivu výstavby malé dmvní čistírny na živtní prstředí v dané lkalitě a výskyt vyhvujícíh recipientu) je případně mžné též akceptvat jejich reknstrukci na malé dmvní čistírny. P rce 2020 lze alternativně uvažvat prdlužení kanalizační stky DN 300 v ulici Svbdy a napjení Kněžiček na ČOV. Stávající způsb dvádění dešťvých vd zůstane zachván. Bhumileč, Libíč Vzhledem k rzptýlené zástavbě a malému pčtu byvatelstva se v Bhumilči a Libíči i nadále uvažuje s individuální likvidací splaškvých vd. Stávající septiky budu zrušeny a nahrazeny bezdtkvými jímkami s následným vyvážením na kapacitní čistírnu dpadních vd. Při splnění určitých pdmínek (např. na základě hydrgelgickéh psudku, psuzení vlivu výstavby malé dmvní čistírny na živtní prstředí v dané lkalitě a výskyt vyhvujícíh recipientu) je případně mžné též akceptvat jejich reknstrukci na malé dmvní čistírny. Stávající způsb dvádění dešťvých vd zůstane zachván. Lukvičky Vzhledem k rzptýlené zástavbě a malému pčtu byvatelstva se v Bhumilči a Libíči i nadále uvažuje s individuální likvidací splaškvých vd. Stávající septiky budu zrušeny a nahrazeny bezdtkvými jímkami s následným vyvážením na kapacitní čistírnu dpadních vd. Při splnění určitých pdmínek (např. na základě hydrgelgickéh psudku, psuzení vlivu výstavby malé dmvní čistírny na živtní prstředí v dané lkalitě a výskyt vyhvujícíh recipientu) je případně mžné též akceptvat jejich reknstrukci na malé dmvní čistírny. Samstatnu studií byla prvěřvána mžnst realizace splaškvé kanalizace s výtlakem vedeným údlní nivu Ještědky pdél silnice II/277 na ČOV. Z hlediska eknmických a prvzních pdmínek lze tmt řešení uvažvat v bdbí p rce Stávající způsb dvádění dešťvých vd zůstane zachván. Zásbvání elektricku energií Kncepce zásbvání bce elektricku energií je vyhvující a zůstane i nadále zachvána. Navrhvaná patření Pžadvaný výkn pr distribuci bude zajištěn ze stávajících trafstanic, které se přezbrjí a sadí většími transfrmátry. V případě ptřeby pr lkality bytvých dmů a rdinných dmů většíh rzsahu a plchy bčanské vybavensti budu realizvány samstatné trafstanice. Primární rzvd Sekundární rzvd Primární rzvdný systém zůstane zachván. Nvá zástavba bude připjvána vrchním neb kabelvým sekundárním vedením. Stávající vrchní rzvdná síť bude pdle mžnstí a pžadavků na výkn pstupně kabelizvána. Nadřazená vedení a zařízení přensvé sustavy V územním plánu je vymezen kridr KT1 šířce 600 m pr zdvjení stávajícíh vedení ZVN 400 kv v úseku TR Bybyln TR Bezděčín. ŽALUDA, prjektvá kancelář 19

21 KT1 kridr pr ZVN 400 kv TR Bybyln TR Bezděčín V územním plánu je vymezen kridr KT2 šířce m pr dbčku ze stávajícíh vedení VVN V1546 d navrhvané TR. KT2 kridr pr VVN 110 kv vedení VVN V1546 navrhvaná TR Český Dub Pdmínky využití v kridru pr technicku infrastrukturu KT1, KT2 Pr části plch s rzdílným způsbem využití zasahující d kridru technické infrastruktury platí krmě pdmínek využití stanvených pr tyt plchy následující pdmínky využití: - nadzemní vedení elektrenergetické přensvé sustavy - suvisející bjekty a zařízení přensvé sustavy - statní stavby a zařízení suvisející s vedením technické infrastruktury - terénní úpravy - nezbytné asanační úpravy pdmíněně - není stanven - jakékliv využití, které by pdstatným způsbem mezil umístění navrhvané stavby technické infrastruktury Dub. V územním plánu je vymezena zastavitelná plcha pr transfrmvnu TR 110/35 kv Český C51 TR 110/35 kv k. ú. Telekmunikace Není navrhvána změna kncepce. Je nutn respektvat stávající zařízení a chranná pásma. Radikmunikace Není navrhvána změna kncepce. Budu respektvána stávající zařízení a chranná pásma. Zásbvání plynem a teplem Nedchází ke změně kncepce zásbvání plynem. V rzvjvých lkalitách se pčítá s napjením na stávající, resp. nvě vybudvané plynvdní řady. Při návrhu nvých tras budu zhdnceny stávající rzvdy a případně navržena jejich úprava či náhrada (přehdncení dimenzí stávající sítě, výměna některých úseků plynvdu apd.). Odpady Kncepce v blasti dstraňvání TKO je vyhvující. V návrhvém bdbí je uvažván se zachváním stávajícíh způsbu likvidace dpadu. V řešeném území nejsu navrhvány nvé plchy pr skládkvání. Ve výchdní části města je při silnici II/278 lkalizvána stabilizvaná plcha tht zaměření, plnící funkci sběrnéh dvra. Případné další sběrné dvry bude mžn umisťvat v rámci plch výrby. ŽALUDA, prjektvá kancelář 20

22 Shrmažďvací plchy pr tříděný dpad je mžn umisťvat v rámci jedntlivých funkčních plch jak zařízení technické infrastruktury pr bsluhu řešenéh území. 5. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PRO ZMĚNY V JEJICH VYUŽITÍ, ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ, OCHRANA PŘED POVODNĚMI, REKREACE, DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ A PODOBNĚ 5.1. Kncepce uspřádání krajiny Kncepce uspřádání krajiny v územním plánu představuje její členění na samstatné plchy s rzdílným způsbem využití. V krajině nevznikají nvá sídla ani samty. Celkvá kncepce návrhu upřednstňuje rzvíjení zástavby v přímé vazbě na zastavěné území na úkr zemědělsky využívaných plch. Nezastavitelné území je rzdělen na následující plchy s rzdílným způsbem využití, pr které jsu stanveny pdrbné pdmínky využití: W - Plchy vdní a vdhspdářské Návrh vytváří pdmínky pr bnvu a chranu plch stabilizvaných a vymezuje lkality pr návrh malých vdních plch rybníků, dplňující strukturu systému vdních tků a plch v území. Ozn. funkční využití pzn. rzlha (ha) R15 W - plchy vdní a vdhspdářské malá vdní nádrž (rybník) na Smržvském ptce v k.ú. Smržv u Českéh Dubu 0,08 C6 W - plchy vdní a vdhspdářské malá vdní nádrž (rybník) v k.ú. (část Malý Dub) 0,30 Rzvj těcht plch je umžněn v rámci funkčních plch smíšených dle stanvených pdmínek využití. NL - Plchy lesní Celkvě stabilizvané lesní plchy v území jsu vymezeny výhradně na pzemcích určených k plnění funkce lesa. Vymezením plch z důvdu zalesnění na vhdných pzemcích, návrh tut funkční slžku dále rzšiřuje. zn. lkality funkční využití k. ú. výměra zalesnění (ha) C52 NL - plchy lesní 0,20 C53 NL - plchy lesní 0,20 C54 NL - plchy lesní 0,54 L4 NL - plchy lesní Libíč 0,73 L5 NL - plchy lesní Libíč 0,36 L6 NL - plchy lesní Libíč 0,46 L9 NL - plchy lesní Libíč 1,45 ŽALUDA, prjektvá kancelář 21

23 L10 NL - plchy lesní Libíč 0,93 M8 NL - plchy lesní Mdlibhv 1,17 M10 NL - plchy lesní Mdlibhv 0,21 M11 NL - plchy lesní Mdlibhv 0,13 M12 NL - plchy lesní Mdlibhv 0,46 M13 NL - plchy lesní Mdlibhv 0,26 S1 NL - plchy lesní Sbákv 0,96 S2 NL - plchy lesní Sbákv 0,75 S3 NL - plchy lesní Sbákv 1,14 S4 NL - plchy lesní Sbákv 0,47 S5 NL - plchy lesní Sbákv 0,90 S6 NL - plchy lesní Sbákv 0,31 S7 NL - plchy lesní Sbákv 0,31 S8 NL - plchy lesní Sbákv 0,25 R16 NL - plchy lesní Smržv u Českéh Dubu 0,11 R17 NL - plchy lesní Smržv u Českéh Dubu 1,14 R18 NL - plchy lesní Smržv u Českéh Dubu 0,47 NP - Plchy přírdní V rámci kncepce uspřádání krajiny jsu vymezeny plchy s jednznačnu priritu chrany přírdy a krajiny. Tyt plchy zahrnují v řešeném území převážně prvky územníh systému eklgické stability a NPP Čertva Zeď včetně vyhlášenéh chrannéh pásma. V územním plánu je vymezena plcha pr zalesnění jak sučást LBC 195 Pdjukv. M9 NL - plchy přírdní Mdlibhv 0,31 NZ - Plchy zemědělské Snahu návrhu je specifikvat jejich rzsah a jednznačně určit plchy s převažujícím zemědělským využitím. Diferenciací zemědělských plch jsu vytvřeny pdmínky pr bnvení mimprdukčních funkcí krajiny a eliminaci negativních důsledků intenzivníh zemědělskéh využití území. NSzp - Plchy smíšené nezastavěnéh území přírdní, zemědělské Zaujímají významný pdíl plch v nezastavěném území. Jsu funkčně nejednznačné, prlíná se v nich přírdní funkce, kde je nutné respektvat pžadavky chrany přírdy a funkce zemědělské prvvýrby plnící také mimprdukční funkci. Jedná se především trvalé travní prsty, pastviny, údlní nivy vdních tků, krajvé partie lesních pzemků, přechdvé plchy mezi přírdními, lesními a zemědělskými plchami, litrální pásma vdních plch, apd. Další navrhvaná patření: příkln k extenzívnímu hspdaření na zemědělských pzemcích, zejména v nivách vdtečí; bnva tradice slitérních strmů v krajině jak rientačních bdů, zviditelnění hranic pzemků, výsadba k bjektům apd. s využitím dluhvěkých dřevin (lípa, klen, buk), chrana stávajících slitérních dřevin v krajině; ŽALUDA, prjektvá kancelář 22

24 dplnění mimlesní zeleně v pdbě linivé zeleně pdél plních cest a vdtečí či remízků (interakční prvky), zelenění dřevinami přirzenéh charakteru; zvýšení eklgick stabilizačních funkcí krajiny; dplnění chranné a izlační zeleně u areálů zemědělské a průmyslvé výrby, které jsu situvány v návaznsti na bytné plchy; revitalizace vdních tků v rámci přípustnéh využití plch přírdních a smíšených nezast. území Prstupnst krajiny Územní plán respektuje stabilizvanu cestní síť v krajině, vymezuje ÚSES a vytváří předpklady pr zachvání bilgické, vizuální a fyzické prstupnsti krajiny. Prtierzní patření, chrana před pvdněmi Část řešenéh území je hržena pvdňvu aktivitu vdtečí prcházejících urbanizvaným územím. Z tht důvdu budu v návrhvých plchách nacházejících se v rizikvých plhách ddržvány následující zásady: - neumísťvat stavby v záplavvém území Q 100 (vdní tk Mhelka) - vytvřit pdmínky pr realizaci prtipvdňvých patření na tcích Za účelem zdržení vdy v krajině budu na hržených a prblematických pzemcích uplatňvány následující zásady: - rganizace půdníh fndu a vhdné způsby bhspdařvání; - změny rstlinnéh pkryvu; - tvrba prtierzních a vegetačních pásů; - stavebně technická patření, apd. Kridry prtipvdňvých patření - Území plán vymezuje kridry pr umístění prtipvdňvých patření a staveb (úpravy kryt vdtečí, kaskády, chranné a pěrné zdi, jezy, pldry atd.) název pdmínky využití, zásady pr prvz KPO1 15 Kridry pr umístění prtipvdňvých patření v rzsahu kridru je mžné prvádět údržbu kryt vdtečí a realizvat patření a zařízení nezbytná pr snížení rizika pvdně, zejména prtipvdňvé hráze, jezy, prpusti, vdní skky, pldry, rybníky, meandry, tůně, plchy řízených rzlivů, náhny, příkpy, apd Vymezením plch smíšených nezastavěnéh území (NSzp) jsu vytvřeny pdmínky pr snížení rizika hržení území vdní a větrnu erzí (splečně se skladebnými částmi ÚSES). Za účelem zdržení vdy v krajině budu na prblematických plchách uplatňvány následující zásady: (rganizace půdníh fndu a vhdné způsby bhspdařvání, změny rstlinnéh pkryvu, tvrba prtierzních a vegetačních pásů, stavebně technická patření, apd.). V rámci zastavitelných plch budu přijata patření, aby dtkvé pměry z pvrchu urbanizvanéh území byly p výstavbě srvnatelné se stavem před ní, tzn., aby nedcházel ke zhršení dtkvých pměrů Návrh systému eklgické stability Územní plán vymezil s upřesněním skladebné prvky ÚSES reginálníh a lkálníh významu plchy bicenter a trasy bikridrů, které budu respektvány. V řešeném území se jedná následující prvky: - prvky reginálníh charakteru: reginální bicentra RC 02 a RC 1247 reginální bikridry RK 666 a RK 07 - prvky lkálníh charakteru: ŽALUDA, prjektvá kancelář 23

25 lkální bicentra LBC 86, 100, 101, 102, 195, 196, 197, 198, 205, 208, 209, 211, 212, 213, 261, lkální bikridry LBK 184/101, 100/205, 195/196, 195/217, 196/197, 197/198, 11/197/198, 217/261, 13/213, 13/213/212 Funkční, částečně funkční i nvě zalžená bicentra jsu v územním plánu vymezena jak Plchy přírdní (NP). Bikridry jsu vymezeny tzv. překryvnu funkcí. Většina prvků ÚSES má zajištěny prstrvé parametry a zajištění jejich funkčnsti spčívá ve správném způsbu hspdaření (na LPF bnva přirzené dřevinné skladby dle stanviště, na ZPF bnva květnatých luk v nivách vdtečí, dplnění břehvých prstů vdtečí a rzptýlené zeleně, bnva malých vdních nádrží či pldrů). 6. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ S URČENÍM PŘEVAŽUJÍCÍHO ÚČELU VYUŽITÍ (HLAVNÍ VYUŽITÍ), POKUD JE MOŽNÉ JEJ STANOVIT, PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, NEPŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ, POPŘÍPADĚ PODMÍNĚNĚ PŘÍPUSTNÉHO VYUŽITÍ TĚCHTO PLOCH A STANOVENÍ PODMÍNEK PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ, VČETNĚ ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘ. VÝŠKOVÁ REGULACE ZÁSTAVBY, INTENZITY VYUŽITÍ POZEMKŮ V PLOCHÁCH) Řešené území je členěn na následující plchy s rzdílnými způsby využití: Bydlení v bytvých dmech - BH - bydlení v bytvých dmech a přím suvisející stavby, zařízení a činnsti - plchy staveb pr bydlení v bytvých dmech - plchy staveb bčanské vybavensti pr bsluhu řešenéh území - plchy veřejných prstranství, veřejné zeleně, zeleně plsukrmé - plchy dpravní a technické infrastruktury pr bsluhu řešenéh území pdmíněně - plchy staveb pr služby (výrbní a nevýrbní služby) za pdmínky, že svým prvzváním a technickým zařízením nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém klí a nesnižují kvalitu klníh prstředí a svým charakterem a kapacitu nezvyšují dpravní zátěž v území - pzemky staveb pr malbchdní prdej a služby za pdmínky rzsahu d 200 m 2 prdejní plchy - plchy dalších staveb a zařízení, za pdmínky, že nesnižují kvalitu prstředí a phdu bydlení ve vymezené plše, jsu slučitelné s bydlením a služí zejména byvatelům v takt vymezené plše - přestavby bjektů technické, ev. bčanské vybavensti na byty za pdmínky, že tyt bjekty nemhu služit svému půvdnímu účelu - hrmadné garáže a parkvací stání pd pdmínku, že jejich výstavbu nebudu výrazně zmenšvány plchy zeleně ve stávající zástavbě - stavby, zařízení a činnsti, které snižují kvalitu prstředí a phdu bydlení ve vymezené plše, či nejsu slučitelné s bydlením; - supermarkety a hypermarkety; ŽALUDA, prjektvá kancelář 24

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č.

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č. SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN N Á V R H Z A D Á N Í Přizvatel : Magistrát města Mladá Bleslav Schvalující rgán : Zastupitelstv bce Sedlec Určený člen zastupitelstva : Václav Hrabě - starsta Zadání územníh plánu Sedlec

Více

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2015

Opatření obecné povahy č. 1/2015 Opatření becné pvahy č. 1/2015 Zastupitelstv bce Skrchv jak příslušný správní rgán dle ust. 6 dst. 5 písm. c) zákna č.183/2006 Sb., územním plánu a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N SKRCHOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 e-mail:ciznerva@usbrn.cz tel.: +420 545 175

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP Velké Bílvice - návrh textvá část Akce ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele 212 001

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BOROVNÁ Územní plán Evidenční čísl: 26 002 090 Přizvatel: Městský úřad Telč, Odbr rzvje a územníh plánvání

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011 - 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ září 2011 Vypracval : Městský úřad Prachatice, dbr stavebně správní a reginálníh rzvje ve splupráci s Prjektvým ateliérem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD Schválené zadání Zpracvané v suladu s 47 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, v platném znění, a v suladu s 11 a s přílhu č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., územně analytických pdkladech,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ ÚPO Bzvá - vyhdncení ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zpracván pdle ustanvení 55 dst. 1 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn) v platném

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II 2015 Územní studie Lučvice DVOREČNÁ II návrh POŘIZOVANÁ ÚZEMNÍ STUDIE LOUČOVICE DVOREČNÁ II BUDE SLOUŽIT JAKO PODKLAD PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ V ROZSAHU VYMEZENÉ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ. ZPRACOVAL: Urbanistické

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00 O D Ů V O D N Ě N Í územníh plánu Hať Přizvatel: Městský úřad Hlučín dbr výstavby Zpracvatel: David Brthers Ltd, rganizační slžka Stallichva 936/1, Praha 4, 140 00 E- mail: inf@davidbrthers.cz Telefn:

Více

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN LIPŮVKA ÚZEMNÍ PLÁN I. ÚZEMNÍ PLÁN textvá část Akce Lipůvka územní plán Evidenční čísl zhtvitele 27 001 144 Přizvatel Odd.ÚP a RR SÚ MěÚ Blansk Zhtvitel Urbanistické středisk Brn, spl. s r.. Jednatelé

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U C TEXTOVÁ ČÁST důvdnění územníh plánu Název díla: Stupeň: územní plán OOP Evidenční čísl zhtvitele 211 001 457 Objednatel: Přizvatel: Městys Městský

Více

B O R O V Y ODŮVODNĚNÍ

B O R O V Y ODŮVODNĚNÍ OBEC B O R O V Y KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC BOROVY, B O R O V Y č. 21, 334 01 PŘEŠTICE POŘIZOVATEL : MěÚ PŘEŠTICE, ÚÚP, MASARYKOVO

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

Návrh zadání Územního plánu Vranov

Návrh zadání Územního plánu Vranov Návrh zadání Územníh plánu Vranv Přizvatel: MÚ Stříbr Odbr výstavby a územníh plánvání Masarykv náměstí 63 349 01 Stříbr Určený zastupitel: Milslava Svbdvá starstka bce Datum: září 2011 OBSAH: Návrh zadání

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 1 ÚP Mičvice Pzn. : Knečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných pžadavků a pdnětů v rámci veřejnéh prjednání ORP PRACHATICE KRAJ JIHOČESKÝ PROSINEC 2013 Vypracval: Městský

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu

Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané Vdhspdářsku splečnstí Vrchlice-Maleč, a.s. jak vlastníkem a

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

INFORMACE O PROTIPOVODŇOVÝCH PROJEKTECH

INFORMACE O PROTIPOVODŇOVÝCH PROJEKTECH CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY INFORMACE O PROTIPOVODŇOVÝCH PROJEKTECH Zpracvání pdkladů k realizaci přírdě blízkých prtipvdňvých patření na hrním a středním tku Luhy v bcích Jindřichv,

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N návrh TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N návrh TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N Ú Z E M N Í P L Á N TEXTOVÁ ČÁST ÚP Zlín, textvá část URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN Územní plán - Evidenční čísl: 26 003 117 Přizvatel: Magistrát města

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ODŮVODNĚNÍ. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ODŮVODNĚNÍ. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ODŮVODNĚNÍ ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn,

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

Jílové u Prahy - LOKALITA "ZA HUMNY" ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Jílové u Prahy - LOKALITA ZA HUMNY ÚZEMNÍ STUDIE. HW PROJEKT s r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Rev. Datum Důvd vydání dkumentu, druh změny Vypracval Tech. kntrla Investr: PROFI AUTO CZ, a.s. Klvratská 1367/15 251 01 Říčany IČ 26178559 Kraj: Středčeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Jílvé u Prahy, 660094

Více

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební

DOLNÍ LHOTA. Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE. Obec Dolní Lhota. : Zlínský. : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLNÍ LHOTA Změna č. 7 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC : Dolní Lhota OKRES : Zlín KRAJ : Zlínský POŘIZOVATEL OBJEDNATEL : Městský úřad Luhačovice, odbor stavební Obec Dolní Lhota

Více

DATUM ZPRACOVATEL IX/2011 ETAPA

DATUM ZPRACOVATEL IX/2011 ETAPA POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL MěÚ TANVALD ŽALUDA, projektová kancelář AUTORSKÝ KOLEKTIV ING. EDUARD ŽALUDA, ING. ARCH. MICHAL ČAPEK, ING. ARCH. ALENA ŠVANDELÍKOVÁ, ING. RENATA KAŠPÁRKOVÁ, ING. KRISTINA LEJKOVÁ,

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ STUDIE Z5 - ROZVOJ PÍSEČNÉ

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod Přílha k metdice Ochrana vd Dtace v lesním hspdářství v blasti vd Ústav pr hspdářsku úpravu lesů Brandýs nad Labem 2013 1 Obsah 1. Úvd...3 2. Dtace z nárdních prgramů d blasti vd...4 2.1. Závazná pravidla

Více

LOKALITA TRBOUŠANSKÁ 1.ETAPA

LOKALITA TRBOUŠANSKÁ 1.ETAPA Regulační plán města Dlní Kunice LOKALITA TRBOUŠANSKÁ 1.ETAPA část území řešenéh dílčí změnu 1.01 ÚPO Dlní Kunice západně d hřbitva) A. TEXTOVÁ ČÁST REGULAČNÍHO PLÁNU URBANISMUS ARCHITEKTURA DESIGN STUDIO

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KOZLANY. zasedání Zastupitelstva bce Kzlany, usnesení č. Dne OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv bce Kzlany, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM V UPLYNULÉM OBDOBÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM V UPLYNULÉM OBDOBÍ Říjen 2015 NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚSTÍ NAD LABEM V UPLYNULÉM OBDOBÍ (nabytí účinnsti ÚP Ústí nad Labem dne 31. prsince 2011) Přizvatel: Magistrát města Ústí nad Labem, Odbr rzvje města,

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

P O L I Č K A ÚZEMNÍ PLÁN PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST

P O L I Č K A ÚZEMNÍ PLÁN PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST P O L I Č K A ÚZEMNÍ PLÁN PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ PLÁN - POLIČKA průzkumy a rzbry Evidenční čísl zhtvitele: 27 006 138 Přizvatel:

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

P O L I Č K A R E G U L A Č N Í P L Á N MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A. TEXTOVÁ ČÁST RP. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P O L I Č K A R E G U L A Č N Í P L Á N MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A. TEXTOVÁ ČÁST RP. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P O L I Č K A R E G U L A Č N Í P L Á N MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

integrované povolení

integrované povolení V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení. Uvedený dkument má puze infrmativní charakter a není závazný. Aktuální znění výrkvé

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

1) Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou. potřebu.

1) Technické požadavky pro napojení vodovodní nebo kanalizační přípojky na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou. potřebu. 1) Technické pžadavky pr napjení vdvdní neb kanalizační přípjky na vdvd neb kanalizaci pr veřejnu ptřebu stanvené pr vdvdy a kanalizace prvzvané splečnstí VODOS s.r.. ( dále jen prvzvatel ) ve smyslu ustanvení

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.3. Požárně bezpečnostní řešení 1.3. Pžárně bezpečnstní řešení Název akce : Míst : 3.ddělení MŠ přístavba budvy stávající MŠ, bří. Musálků 249, Řepiště kat.ú. Řepiště, par.č.292/2 Žadatel : Charakter akce : Obec Řepiště ul.mírvá 178

Více