Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy!"

Transkript

1 Vážení ètenáøi, v textu publikace Projektový management podle IPMA (ISBN ) jsme po jejím vytištìní zjistili, že na stranì 80 je chyba v tabulce , na stranì 168 je chyba v obrázku a na stranách 227 a 229 jsou chyby ve vzorci CPI. Opravené strany pøikládáme. Omlouváme se všem ètenáøùm a autorùm knihy! Grada Publishing, a.s. nakladatelství odborné literatury

2 80 Projektový management podle IPMA Metoda RIPRAN umožòuje i tzv. verbální kvantifikaci, kdy se využívá slovního hodnocení. podle napø. podle tabulek Hodnotu pravdìpodobnosti rizika nad 66 % mùžeme verbálnì kvantifikovat jako vysokou hodnotu, hodnotu pod 33 % pak jako nízkou hodnotu. Tab Tabulka verbálních hodnot pravdìpodobnosti Vysoká pravdìpodobnost VP nad 66 % Støední pravdìpodobnost SP % Nízká pravdìpodobnost NP pod 33 % Tab Tabulka verbálních hodnot nepøíznivých dopadù na projekt Velký nepøíznivý dopad na projekt VD Støední nepøíznivý dopad na projekt SD Malý nepøíznivý dopad na projekt MD hrožení cíle projektu ohrožení koncového termínu projektu možnost pøekroèení celkového rozpoètu projektu škoda více než 20 % z hodnoty projektu škoda 0,51 19,5 % z hodnoty projektu ohrožení termínu, nákladù, resp. zdrojù nìkteré dílèí èinnosti, což bude vyžadovat mimoøádné akèní zásahy do plánu projektu škody do 0,5 % z celkové hodnoty projektu dopady vyžadující urèité zásahy do plánu projektu Tab Tabulka verbální hodnoty rizika Vysoká hodnota rizika Støední hodnota rizika Nízká hodnota rizika Tab Vazební tabulka pro pøiøazení verbální hodnoty rizika VD SD MD VP SP NP

3 168 Projektový management podle IPMA Nejdelší cestou v grafu je tedy A-C-F-H-I a trvá 33 dnù. To je nejkratší doba, za kterou mùže být projekt hotov. Jakékoli zdržení na této cestì znamená zdržení celého projektu. Naproti tomu, na ostatních vìtvích jsou rezervy (nejvìtší na vìtvi A-B-D-H-I). V dnešní praxi se již s èistì síťovými grafy už pøíliš nepracuje. Oblíbeným je zobrazení, které kombinuje síťový graf s tzv. Ganttovým diagramem - Ganttùv graf. Pro náš pøíklad viz obr V takovém zobrazení lze pomìrnì jednoduše odeèítat zmínìné rezervy (volnou, celkovou) prostým odeètením z èasové osy. Název úkolu Doba trvání srpen 2008 záøí A 2 B 5 dny 3 C 8 dny 4 D 4 dny 5 E 21 dny 6 F 19 dny 7 G 15 dny 8 H 9 I Obr Moderní Ganttùv graf (zdroj: J. Doležal) Podrobnìji výpoèet rezervy ukazuje na jiném jednoduchém pøíkladu obr A-4 B B C-6 D Obr Výpoèet èasové rezervy (zdroj: J. Doležal) Na obrázku vidíme ètyøi èinnosti v notaci Ganttova grafu. Èinnosti A, C a D nemají žádné rezervy a leží tedy na kritické cestì. Èinnost B na první pohled rezervu má, a to v rozsahu dvou dnù.

4 Kontrola, øízení a podávání zpráv 227 Pokud u 10denního úkolu vzniknou za první 3 dny náklady Kè za každý den, takže hodnota AC za uvedené období je Kè Kè = Kè (pùvodní hodnota PV je stále Kè Kè). Z toho je vidìt, že byl napøíklad použit zdroj s vyšší hodinovou sazbou. CV (Cost Variance). Odchylka nákladù je vyjádøena rozdílem mezi hodnotou rozpracovanosti a skuteènými náklady: CV=EV AC CV = = Kè CV% (%Cost Variance). Pomìr odchylky nákladù k hodnotì rozpracovanosti jednotlivých úkolù: CV%=CV/EV CV% = / = 44 % CPI (Cost Performance Index). Index výkonu podle nákladù je pomìrem hodnoty rozpracovanosti ke skuteènì èerpaným nákladùm v okamžiku data stavu (mùže být zadána i hodina). Indikuje skuteèné èerpání rozpoètu. Pokud je roven jedné, probíhá èerpání nákladù shodnì s plánem. Pokud je menší než jedna, skuteèné náklady jsou vyšší než plánované, což je nepøíznivá skuteènost. Pokud je vìtší než jedna, pak èerpané náklady jsou nižší než plánované, což mùže být výhoda, pokud to nebrzdí provádìní plánových èinností: CPI=EV/AC CPI = / = 0,69 SV (Schedule Variance). Èasová odchylka je vyjádøena rozdílem mezi hodnotou rozpracovanosti a plánovanými náklady: SV=EV PV SV = = Kè SV% (%Schedule Variance). Znak % vyjadøuje pomìr èasové odchylky k plánovaným nákladùm: SV%=SV/PV SV = / = 22 %

5 Kontrola, øízení a podávání zpráv 229 IEAC (Independent Estimated at Completion). Nezávislý odhad nákladù v okamžiku dokonèení. Pro jeho urèení je tøeba sumarizovat veškeré skuteèné náklady provedených prací, dále pøièíst rozdíl rozpoètu v okamžiku dokonèení a sumy hodnot rozpracovanosti k ukazateli èerpání nákladù: IEAC = AC + [(BAC EV) /CPI] IEAC = [( ) / 0,69] = Kè Pokud hodnoty uspoøádáme do grafu, tvoøí v souøadnicích èas náklady charakteristickou S-køivku viz obr Kè Smluvní cena Pùvodnì plánovaný zisk ETC EAC oèekávaný zisk VAC BAC AC PV SV CV EV èasová odchylka k termínu aktualizace oèekávaný skluz celého projektu 0 Termín zahájení projektu Termín aktualizace projektu Plánovaný termín ukonèení projektu èas Obr S-køivka (stylizovaný prùbìh) (zdroj: J. Doležal) V bezproblémovém pøípadì by mìlo platit: PV = EV = AC S využitím hodnot indexù SPI a CPI je možno vyjádøit takto orientaènì stav projektu, který se mùže nacházet ve ètyøech kvadrantech, jak ukazuje obr

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189

4. Marketingová strategie destinace Èeská republika 189 Obsah webové èásti 4. Marketingová strategie destinace Èeská republika...189 4.1 Marketingová strategie destinace Èeská republika úvod...190 4.2 Vybrané problémy øízení destinace Èeská republika...191

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013)

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) 1.Historie projektového řízení Zakladatel: Henry L. Gantt (1861-1919) 1901 - první společnost pro řízení projektů (výstavba např. Hooverovy

Více

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE

KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE KNIŽNÍ NOVINKY Z OLYMPIE Joanna Trollopeová: DRUHÉ LÍBÁNKY Pøíbìh dvou generací stále se vracející literární téma, dokázala Trollopeová zpracovat s entuziasmem a mistrovstvím sobì vlastním. Ne nadarmo

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

G5 Řízení rizik a příležitostí v projektech

G5 Řízení rizik a příležitostí v projektech Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! G Řízení kvality, kontroling, rizika G5 Řízení rizik a příležitostí v projektech Anotace tématu: Téma řízení rizik a příležitostí v projektech

Více

B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd pøi B.R.N.O.

B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd pøi B.R.N.O. Vizuální pozorování promìnných hvìzd - malá pøíruèka pro zaèáteèníky - B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti

Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti UP E CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Softwarová podpora a public relations při projektové činnosti Studijní text Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

STÁTNÍ PODPORA PODNIKÙ A KONKURENCESCHOPNOST ODVÌTVÍ

STÁTNÍ PODPORA PODNIKÙ A KONKURENCESCHOPNOST ODVÌTVÍ STÁTNÍ PODPORA PODNIKÙ A KONKURENCESCHOPNOST ODVÌTVÍ Ale na Zem pli ne ro vá, Ná ro do hos po dáø ský ústav Aka de mie vìd ÈR; Pa trik Pa neš, Vy so ká ško la eko no mic ká v Praze* 1. Úvod Stát ní pod

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly

TECHNIKY A TECHNOLOGIE V CHIRURGICKÝCH OBORECH Vybrané kapitoly Upozornìní pro ètenáøe a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná èást této tištìné èi elektronické knihy nesmí být reprodukována a šíøena v papírové, elektronické èi jiné podobì bez pøedchozího

Více

Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax.

Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax. URGENTNÍ UM MEDICÍNA 3/2010 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Urgentní medicína je v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR. Archiv 2000 2009 též na www.mediprax.cz

Více

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání

prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání prof. PhDr. Jarmila Skalková, DrSc. OBECNÁ DIDAKTIKA 2., rozšíøené a aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000

STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1999 STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉÈE PRAHA 2000 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Organizace a øízení Státního ústavu památkové péèe... 13 3 Souhrn hlavních èinností... 23 4 Rozbor

Více

ZBYNÌK IBLER A KOL TECHNICKÝ PRÙVODCE ENERGETIKA Praha 2002 Publikace Technický prùvodce energetika obsahuje souhrn dùležitých informací z oblasti elektrárenství a teplárenství, potøebných pro pracovníky

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le:

Přiřazení zdrojů. V té to ka pi to le: 5 Přiřazení zdrojů V té to ka pi to le: Přiřazení pracovních zdrojů Přiřazení materiálových zdrojů Přiřazení nákladových zdrojů Přiřazení rozpočtových zdrojů Kapitola 5 Přiřazení zdrojů V minulých kapitolách

Více

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů

Obsah Předmluva Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů Investiční a finanční rozhodování Grafická analýza investičních projektů Obsah Předmluva............................................. 7 1. Finanční kritéria efektivnosti investičních projektů...... 9 1.1 Doba návratnosti.................................. 12 1.2 Čistá současná

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu

Obsah Úvod Pøedmìt sociologie životního zpùsobu Teorie životního zpùsobu Obsah Úvod...9 1. Pøedmìt sociologie životního zpùsobu...11 1.1 Pojmy, kterými se vyjadøuje zpùsob života...12 1.1.1 Životní zpùsob, životní styl, životní sloh...13 1.1.2 Životní úroveò a kvalita života...20

Více

Plánování a tvorba hodnoty firmy

Plánování a tvorba hodnoty firmy Ing. Pavel Mariniè, Ph.D., MBA Plánování a tvorba hodnoty firmy Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3410. publikaci

Více

Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 1

Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 1 Prezentace dat. Slovní popis a tabulky prosté Aleš Drobník strana 1 8. PREZENTACE DAT Jakými prostředky sdělujeme informace, údaje, účetní a statistické charakteristiky? Používáme tyto prostředky sdělování

Více