Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, Králův Dvůr tel., fax: 0311/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 0311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz"

Transkript

1 Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, Králův Dvůr tel., fax: 0311/ VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Zpracovali : Ing. Evžen Krob, ředitel školy Mgr. Jana Rozhoňová, zást. řed. školy V Králově Dvoře dne 14. září 2001

2 2 O B S A H Obsah 2 1. Charakteristika školy 3 2. Učební plán 6 3. Přehled volitelných předmětů 8 4. Přehled počtu žáků 9 5. Přehled prospěchu a chování Výsledky přijímacího řízení Přehled pracovníků školy Struktura pedagogického sboru Přehled o odborném vyučování Další vzdělávání učitelů Aktivity školy Zájmové útvary Kulturní akce Preventivní protidrogový program ZŠ Sportovní aktivity Přehled soutěží Přehled exkurzí Ostatní Péče o děti se SPU Plnění ozdravných opatření Záměry rozvoje školy Přehled provedených kontrol 37

3 3 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Králův Dvůr je úplná základní škola s devíti ročníky. Ve školním roce 2000/2001 byl průměrný počet žáků navštěvující školu 342. To znamená, že oproti předcházejícímu školnímu roku došlo k poklesu o 20 žáků. Podle dosud známých skutečností neočekáváme ve školním roce 2001/2002 další větší snížení počtu žáků. Přehled počtu žáků uvádíme v tabulce na str. 9. Žáci školy jsou rozděleni do 15 tříd, z toho je 7 tříd na prvním a 8 tříd na druhém stupni. Nejmladší žáci (z tříd) mohou navštěvovat tři oddělení školní družiny, která jsou naplněna maximálně povoleným počtem žáků. Škola je umístěna uprostřed obce, poblíž dvou větších sídlišť. Žáci ze spádových oblastí (především Hudlice, Nový Jáchymov) nastupují do naší školy do 6. ročníku. 2. stupeň školy je tedy složen z místních a dojíždějících žáků (je možné pozorovat trend umisťování dojíždějících žáků na naši školu již na 1. stupeň). 1. stupeň tvoří většinou děti z Králova Dvora. Jejich počet v některých ročnících není možné z ekonomického hlediska rozdělit do dvou tříd, a tak vznikají dva ročníky s větším počtem žáků. Klademe však důraz na to, aby první třídy byly s menším počtem žáků. Obdobná situace zřejmě nastane i ve školním roce 2001/2002. Škola má od (po uskutečněném konkurzu v červnu 2000) nového ředitele i zástupce. Kromě bývalé paní ředitelky odešly do předčasného nebo řádného důchodu další tři plně kvalifikované učitelky. Velmi obtížně se dařilo zajistit během prázdnin kvalitní náhradu. Důvodem byl nedostatek kvalifikovaných uchazečů na trhu práce. Ani kontakt s Úřadem práce a se Školským úřadě v Berouně nepřinesl v tomto směru pomoc. Celková situace tak nepříznivě ovlivňuje záměr nahradit středoškolsky vzdělané učitelky kvalifikovanými pracovními silami. Počet vyučujících oproti loňskému školnímu roku je snížen o 2. Bylo zrušeno místo sekretářky ředitele školy.

4 4 Pedagogický sbor tvoří 20 učitelek a učitelů a 3 vychovatelky školní družiny. Provozní úsek zajišťuje 6 pracovníků. Přehled pracovníků školy s údaji o jejich vzdělání a praxi uvádíme na straně 14. V současné době má 18 vyučujících a 2 vychovatelky pracovní smlouvu na dobu neurčitou a 2 vyučující a 1 vychovatelka na dobu určitou. I nadále zůstává hlavním záměrem koncepce školy zajištění kvalifikovaných pracovních sil. Tabulku odučených hodin z hlediska kvalifikace vyučujících uvádíme (viz. bod 9.) na straně 16. Materiálně technické zázemí školy tvoří 7 učeben pro 1. stupeň a pro 2. stupeň tyto odborné učebny: - učebna fyziky a chemie - učebna přírodopisu - učebna zeměpisu - učebna matematiky - učebna českého jazyka - učebna anglického jazyka - učebna dějepisu - učebna výtvarné výchovy - učebna výpočetní techniky - učebna pro výuku vaření - pracovna pro výuku dílenských prací - relaxační místnost V objektu školy se nacházejí 2 tělocvičny a venkovní sportovní hřiště. Školní družina má k dispozici 2 místnosti dopoledne využívané k výuce a 1 místnost hernu.

5 5 Domnívám se, že se v tomto školním roce zlepšila celková úroveň prostředí školy, což pozitivně působí na žáky i pracovníky školy. Zásluhu na tom má velmi dobrá spolupráce s Obecním úřadem v Králově Dvoře. Jejich pomoc a vstřícný přístup ke škole je příkladný. Výsledkem této spolupráce je zjevné zlepšení úpravy okolí školy rozsáhlá pravidelná úprava zeleně a nové přístupové cesty. V interiéru školy jsou v některých učebnách nové podlahové krytiny, nově natřené lavice, instalované odpadkové koše na chodbách školy; byla zřízena relaxační místnost pro zlepšení psychohygienických podmínek žáků. Pokračuje vybavování učeben moderními pomůckami. Pokud jde o přínos z hlediska vzdělávání žáků pak za nejdůležitější považuji urychlené dokončení odborné učebny pro výuku informatiky a zavedení internetu. Učebna byla slavnostně uvedena do provozu Byly uskutečněny dvě velké investiční akce zřízení nové, zcela automatické výměníkové stanice a vybudování nové rozvodny. Další úkoly týkající se zlepšení prostředí pro práci žáků a vyučujících jsou uvedeny v bodě 14 Záměry rozvoje školy.

6 6 2. UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2000/2001 První až devátý ročník se řídí vzdělávacím programem Základní škola MŠMT ČR č.j /96-2 (Úpravy a doplňky č.j /98-22 s platností od ). DOTACE HODIN UČEBNÍHO PLÁNU ZÁKL. ŠKOLY ROČNÍK R o č n í k P ř e d m ě t Součet Minimum Český jazyk Cizí jazyk Matematika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Chemie Fyzika Přírodopis Zeměpis Dějepis Občanská výchova Rodinná výchova

7 7 Hudební výchova Výtvarná výchova Praktická činnost Volitelný předmět Tělesná výchova Součet Dotace Při rozhodování o časové dotaci jednotlivých předmětů sledoval ředitel školy minimální počet hodin určený pro jednotlivé předměty, dodržení týdenní časové dotace a usiloval o co největší aprobovanost odučených hodin (tuto skutečnost určuje složení pedagogického sboru).

8 8 3. PŘEHLED VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ Volitelné předměty 7. ročník - vyučuje se 2 hodiny týdně: Informatika Pohybové hry Výtvarné činnosti 8. ročník - vyučuje se 2 hodiny týdně: Informatika Francouzský jazyk (pokračování od 7. třídy) Pohybové hry 9. ročník - vyučuje se 2 hodiny týdně: Informatika Francouzský jazyk (pokračování od 7. třídy) Pohybové hry Praktické činnosti 6. ročník - Základy práce na PC Elektrotechnika kolem nás Příprava pokrmů 7. ročník - Základy práce na PC Provoz a údržba domácnosti Příprava pokrmů 8. ročník - Základy práce na PC Elektrotechnika kolem nás Provoz a údržba domácnosti 9. ročník - Základy práce na PC (2 skupiny)

9 9 4. PŘEHLED POČTU ŽÁKŮ k září 2000 Třída Tř. učitel Počty žáků Opakují ročník Celkem Dívky Chlapci Celkem Dívky Chlapci I.A Mgr. Křečková I.B Mgr. Straškrábová II. Mgr. Milfaitová III.A Vlasáková III.B Horváthová IV. Mgr. Horová V. Klimtová Celkem 1. stupeň VI.A Bc. Spurná VI.B Mgr. Jirásková VII.A Mgr. Hrášková VII.B Mgr. Karšňáková VIII.A Mgr. Culková VIII.B Mgr. Souček IX.A Mgr. Dobriničová IX.B Mgr. Seidl Celkem 2. stupeň ZŠ celkem (I.-IX. ročník)

10 P o è e t á k ù Dívky Chla pci Celkem -1.stu peò V. IV. III.B III.A II. I.B I.A P o è e t á k ù Dívky Chla pci Celkem -2.stu peò IX.B IX.A VIII.B VIII.A VII.B VII.A VI.B VI.A

11 11 5. PŘEHLED PROSPĚCHU A CHOVÁNÍ k 30. červnu 2001 Ročník Počet žáků Prospěli Chování Neoml. hodiny s vyznamenáním prospěli neprospěli II. st. III. st ZŠ Podíl žáků s vyznamenáním vyznamenaní 16% prospěli 84%

12 12 6. VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2001 Povinnou školní docházku na naší škole ukončilo 40 žáků. Žáci byli umístěni s těmito výsledky: Střední školy: Gymnázia 4 Obchodní akademie 4 Soukromá manažerská akademie 2 Střední pedagogická škola 1 Střední zdravotní škola 6 Střední školy technického zaměření 5 Celkem žáků: 22 Odborná učiliště: SOU Beroun - Hlinky 3 Integr. stř. škola technická 11 Ostatní 4 Celkem žáků: 18 V přijímacím řízení uspěli všichni žáci, převažuje u nich zájem o studium na středních školách a integrovaných školách ukončené maturitní zkouškou. Zvýšený zájem byl o studium v oboru zdravotnictví (děvčata) a ekonomiky. Ve srovnání s loňským školním rokem je opět zájem o studium na gymnáziu. Dále odešli žáci 2. třídy : Kapal Martin Žáčková Karla Bulla Martin třída s rozšířenou výukou cizích jazyků při Jungmannově ZŠ v Berouně třída s rozšířenou výukou výtvarné výchovy při Jungmannově ZŠ v Berouně šk. rok 2000/2001

13 13 Seznam žáků 9.A třídní učitelka: Mgr. Dobriničová Zdeňka 1. Bartoníčková Adéla 11. Kinclová Veronika 2. Brož Václav 12. Koucourková Kateřina 3. Capůrková Jana 13. Kopecká Roman 4. David Martin 14. Kořínek Filip 5. Dřevená Soňa 15. Leitner Martin 6. Foltýn Michal 16. Michálková Petra 7. Holečková Daniela 17. Popek Tomáš 8. Hrušková Kateřina 18. Segečová Petra 9. Jahodka Aleš 19. Šívrová Jitka 10. Kaňa Zdeněk 20. Zajacová Věra Seznam žáků 9.B třídní učitel: Mgr. Seidl Zdeněk 1. Cipro Miroslav 11. Marek Vít 2. Cvejn Jiří 12. Mikovec Lukáš 3. Černá Kateřina 13. Pelc Jan 4. Goldammerová Lucie 14. Richtrová Alena 5. Grünerová Eliška 15. Roček Tomáš 6. Hošková Petra 16. Truneček Tomáš 7. Huml Jakub 17. Vlasák Michal 8. Huml Lukáš 18. Vydrová Lucie 9. Kolářová Markéta 19. Kolaříková Vendula 10. Lisý Michal 20. Žamboch Luboš

14 14 7. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY P.č. Pracovník Praxe Funkce Aprobace Poznámka 1. Culková Helena přes 32 učitelka M, Vv 2. Dobriničová Zdeňka přes 32 učitelka M, Fy 3. Dohnalová Marcela 20 učitelka Rj, D 4. Horová Iva 17 učitelka 1. st. ZŠ 5. Jirásková Petra 6 učitelka Fy, Tp 6. Karšňáková Jana 22 učitelka Rj, Tv částečný úvaz. 7. Klimtová Hana 28 učitelka ŠD 8. Křečková Jana 11 učitelka 1. st. ZŠ 9. Rozhoňová Jana 29 zást. řed. ZŠ Čj, Fr.j 10. Seidl Zdeněk přes 32 učitel Př, Z 11. Souček Ivan 12 učitel Tv, Z 12. Vlasáková Šárka 16 učitelka ŠD protidrog. koor. 13. Krob Evžen 7 ředitel ZŠ Př, Ch 14. Horváthová Hana 15 učitelka ŠD 15. Straškrábová Eva 9 učitelka 1. st. ZŠ 16. Milfaitová Drahuše 10 učitelka 1. st. ZŠ 17. Hrášková Jaroslava 17 učitelka Tv, Br.v 18. Spurná Jiřina 21 učitelka Využ. vol. času výchov. poradce 19. Meškanová Iva 10 učitelka SO částečný úvaz. 20. Rosolová Markéta 8 učitelka Gym. stát. zk. z Aj 21. Chlupová Jana 22 vychovatelka ŠD vedoucí ŠD 22. Rendlová Eva 11 vychovatelka ŠD 23. Schovánková Romana 18 vychovatelka ŠD 24. Králová Jana administrativní pracovnice 25. Bílková Ilona správní zaměstnankyně 26. Fürstová Dana správní zaměstnankyně 27. Hnojská Vlasta správní zaměstnankyně 28. Rozsypalová Alena správní zaměstnankyně 29. Veselý Jan školník 30. Štěpánová Vlasta učitelka Čj, Vv mateřská dov. 31. Dvořáková Marcela vychovatelka ŠD mateřská dov.

15 15 8. STRUKTURA PEDAGOGICKÉHO SBORU Pedagogický sbor naší školy je zastoupen velkou většinou ženami (85 %). Značná feminizace školství není problémem pouze naší školy. Jedním z důvodů této skutečnosti je nízké společenské i finanční ohodnocení práce učitelů. Feminizace pedagogického sboru ženy muži Věkové rozvrstvení pedagogického sboru naší školy ( pro přehlednost uvádíme tři kategorie věkových skupin ) : Kategorie Praxe Počet pracovníků % 1. 1 rok až 9 let až 23 let a více let 5 22 V ìkové rozvrstvenípedagogického sboru 22% 61% 17% 1. 1 rok a 9 let a 23 let a více let

16 16 9. PŘEHLED O ODBORNÉM VYUČOVÁNÍ Přehled o odborném vyučování v tř. ve škol. roce 2000/2001 Povinné a volitelné předměty: Předmět Počet hodin týdně celkem odbor. % neodbor. % Český jazyk a lit ,5% 28 87,5% Anglický jazyk ,3% 12 66,7% Německý jazyk 12 0,0% ,0% Matematika ,0% 8 25,0% Občanská vých ,5% 3 37,5% Tělesná vých ,5% 6 37,5% Zeměpis ,0% 0,0% Dějepis ,5% 2 12,5% Přírodopis ,5% 2 12,5% Hudební vých. 8 0,0% 8 100,0% Výtvarná vých ,1% 6 42,9% Fyzika ,0% 0,0% Chemie ,0% 0,0% Pracovní činnosti ,4% 7 63,6% Rodinná vých ,5% 3 37,5% Celkem ,3% 97 42,7% Povinně volitelné předměty: Předmět Počet hodin týdně celkem odbor. % neodbor. % Pohybové hry ,0% Francouzský jazyk ,0% Výtvarné čin ,0% Informatika ,0% Celkem ,7% 6 33,3% Přehled o odborném vyučování v tř. ve škol. roce 2000/2001 Počet hodin týdně celkem odbor. % neodbor. % ,6% 82 47,4%

17 PŘEHLED O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ve škol. roce 2000/2001 Termín Seminář, kurz Pořadatel Účastník Základy PC, Internet Čáp-Internet Krob, Rozhoňová Matematika ZŠ SSŠ Beroun Culková Porada škol. protidrog. koordin. ŠÚ Beroun Vlasáková Školení ředitelů ŠÚ Beroun Krob Cesty za poznáním ŠÚ Beroun Klimtová Cesty za poznáním ŠÚ Beroun Dohnalová Informatika MŠMT Meškanová Sám sebou, peer aktivisté ŠÚ Beroun Vlasáková 8.1. Specific. poruchy učení a chování DYS Centrum Praha Křečková Protidrogový koordinátor ŠÚ Beroun Vlasáková Specific. poruchy učení a chování DYS Centrum Praha Křečková Specific. poruchy učení a chování DYS Centrum Praha Křečková 5.3. Specific. poruchy učení a chování DYS Centrum Praha Křečková 7.3. Seminář PPP PPP Králův Dvůr Spurná, Křečková Specific. poruchy učení a chování DYS Centrum Praha Křečková "Stonožka 2001" MÚ Beroun Culková, Chlupová Kašírované loutky SSŠ Beroun Chlupová Specific. poruchy učení a chování DYS Centrum Praha Křečková Stáž Nizozemí ŠÚ Beroun Krob 5.4. Dramatizace písniček a pohádek PC Praha Klimtová, Rendlová Pedagogové proti drogám ŠÚ Beroun Vlasáková, Jirásková Specific. poruchy učení a chování DYS Centrum Praha Křečková Pracovní zájezd OÚ KD - Dánsko OÚ Králův Dvůr Krob Specific. poruchy učení a chování DYS Centrum Praha Křečková Specific. poruchy učení a chování DYS Centrum Praha Křečková Další vzdělávání učitelů bude i nadále naší prioritou.

18 AKTIVITY ŠKOLY Přehled zájmových útvarů V souvislosti s tím, že v Králově Dvoře nejsou nejlepší podmínky pro využití volného času dětí, pokládáme za důležité, že se při naší škole podařily uvést v život některé aktivity, které umožní dětem naplnit jejich volný čas. S otevřením počítačové učebny se naskytla možnost pro naše žáky prohlubovat si znalosti práce na PC a na Internetu i v době mimo vyučování (dva kroužky). Další činností, do které jsou zapojeny děti v době svého volna, jsou dva keramické kroužky. Práce dětí byly vystaveny na různých výstavách. Žáci se zájmem o výuku anglického jazyka mají možnost navštěvovat nepovinný předmět. Škola má tradici ve velmi dobrých sportovních výkonech žáků, kteří mohou docházet do sportovního kroužku. Máme zájem, aby trend vhodného využívání volného času dětí pokračoval i nadále. Kladně hodnotíme plnění minimálního preventivního programu ZŠ Sám sebou. Tento program má značnou část své činnosti zaměřenou právě na mimoškolní aktivitu dětí. Náplň tohoto programu přikládáme (viz 11.3.) Přehled kulturních akcí hudební představení Drobek divadelní představení Klub mladých diváků baletní představení Praha vánoční koncert ZUŠ pí Tauberová Divadlo Spejbla a Hurvínka

19 divadelní představení Klub mladých diváků Divadélko Karla Čapka Divadlo Šípková Růženka, Sněhurka Gladius šermířská společnost divadelní představení Klub mladých diváků 5.4. účast na Velikonoční akci Beroun koncert skupiny Vidličky 3.5. představení herce Romana Skamene 5.5. divadelní představení Klub mladých diváků artistické vystoupení 4.6. Písně ztraceného ráje (Š. Rak, A. Strejček) Preventivní protidrogový program Jedním z našich prvořadých úkolů je minimalizovat nebezpečí drog a zamezit jevu šikanování mezi dětmi. S oběma těmito jevy jsme se na naší škole v tomto školním roce setkali. Je třeba se zmínit, že při řešení těchto problémů jsme našli podporu ve spolupráci se sociální pracovníci při OÚ v Králově Dvoře, s Odborem péče o dítě v Berouně, s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Králově Dvoře a s Policií v Králově Dvoře. Jen společným úsilím všech jmenovaných složek se dařil zmírnit negativní dopad narušeného rodinného zázemí a následně drog u našich dvou žáků. Preventivní protidrogový program naší školy ve školním roce 2000/2001 přikládáme.

20 20 PŘÍLOHA Minimální preventivní program ZŠ SÁM SEBOU Obsah: 1. Vzdělávací program 2. Peer program 3. Aktivity pro žáky 4. Jednorázové akce 5. Vícedenní akce 6. Školní propagace 1. Vzdělávací program! vychází ze vzdělávacího dokumentu MŠMT ČR pro základní školy! příručka pro učitele Sám sebou! pracovní sešity Sám sebou (1.-5. třída)! pracovní sešity Sám sebou (6., 7., 8. a 9. třída) Osnova vzdělávacího programu: A) třída - Zdraví hygiena - Nemoc alergie - Relaxace tělesná cvičení - Léčivé a jedovaté rostliny a houby - Léky, vitamíny reklamy na léky - Návykové látky, drogy jejich účinky - Děkuji, já nechci - Alkohol, tabák, kouření - Chemické prostředky a jejich využití - Prostředí, ve kterém žiji - Moje povolání - Sám doma (osobní bezpečí, malé lsti, mejdan)

21 21 - Týrání, obrana - Komu se mám svěřit se svým problémem - Bezpečné chování B) 6. třída - Taková jsme třída - Já jsem nejlepší - Volný čas x samota - Mám problém ve škole - Kdo jsem já a kdo jsme my C) 7. třída - Mapa a drogy - Pastičky na hloupé lidičky - Mám přátele? - Parta x samota - Kariéra D) 8. třída - Droga - Opium pro miliony - Krajina - Samota x parta - Odmítnutí - Když se drogy stanou součástí života E) 9. třída - Jaké zákony u nás platí - Drogy a láska - Ideální partner - Sebeúcta - Pozitivní situace v životě

22 22 2. Peer program A) Školení Peer aktivistů ( ) TZ Libušín Účast: 32 dětí Kádrové zajištění: Šárka Vlasáková, Petra Jirásková, Jolana Bendová (IZVMŠMT Beroun) Program: soc. komunikativní hry a soutěže, debatní kroužky a sezení (program Sám sebou), příprava celoroční spolupráce Peer aktivistů na ZŠ B) Sezení, besedy Účast: pro zájemce z řad dětí ZŠ Program sezení: listopad Jak nebýt outsiderem prosinec Jak být neoblíbený leden Chci být chválen únor Jsi můj přítel březen Neodmítejte mne duben Žádný problém květen Nelíbím se červen Jsem sám sebou C) Schůzky Peer aktivistů 1x každý měsíc: Perr aktivisté, jejich kamarádi Program sezení: Školní postřehy Příprava plánovaných akcí Úprava, aktualizace nástěnky D) Školení Peer aktivistů Beroun

23 23 3. Aktivity pro žáky Aktivity pro žáky A) Nejsportovnější třída # celoroční průběh, # maximální zapojení žáků všech tříd, # bodování účasti na jednotlivých akcích, # sportovní soutěže mezi třídami (vybíjená, fotbal, florbal, košíková atd.) B) Hry bez hranic # celoroční průběh, # školní družina C) Šikulka měsíce # celoroční průběh, # školní družina D) Školní přebory # celoroční průběh atletika (skok dálka, výška, běh 60 m) E) Badminton, košíková # celoroční průběh zájmový kroužek - SOKOL KR. DVŮR F) Zdravotní kroužek # příprava na okresní zdr. soutěž Mladý zdravotník G) Míčové hry # celoroční průběh DŮM DĚTÍ H) Soukromá ZUŠ paní Tauberové # celoroční průběh # výuka flétna, kytara, klavír, dechové nástroje, zpěv # celoroční průběh CH) Keramický kroužek I) Počítačové kroužky # celoroční průběh J) Letecko-modelářský # celoroční průběh kroužek K) Přírodní zajímavosti okresu # celoroční průběh: žáci Beroun 5. třídy L) Klub mladých diváků # celoroční průběh: žáci 2. stupně

24 24 4. Jednorázové akce Měsíc Akce Říjen Drakiáda soutěž v létání s draky, kupovanými i vlastnoručně vyrobenými - akce pro děti i rodiče Listopad Návštěva galerie pana Kaňky - poznáváme svět umění - 1. stupeň, družina Šikovné české ručičky - účast na výstavě, zapojení vlastními výrobky Prosinec Mikulášská nadílka Mikulášské házedlo - akce pro rodiče a děti Výstava betlémů vernisáž vestibul ZŠ Třídní vánoční besídky Puzzleiáda turnaj ve skládání Puzzlí Leden Únor Březen Rychlostní jízda - závody ve sjezdu na bobech (Bora) Skok z místa - turnaj ve skoku z místa pro 1. stupeň Karneval - soutěž o nejlepší masku - diskotéka Taneční Discomaraton - taneční soutěž ( hodin) - nejzajímavější pár - nejlepší tanečník, tanečnice - spolupráce s IZVMŠMT Beroun Výstava keramiky Zvířata z celého světa Duben Velikonoční vejce - výstava prací 1. a 2. stupně Hledáme nejmenší zvířátko - putování po ZOO 1. třída

25 25 Kuličkiáda - turnaj ve cvrnkání kuliček Květen Červen Sponzorujeme zvířátko - příspěvková akce na chov v ZOO Vodní svět - zájezd do bazénu ve Slaném Den dětí - sportovní soutěže pro děti 5. Vícedenní akce Akce A) Expedice Šumava týdenní pobyt pro 4. třídu B) Lyžařský výcvik týdenní lyžařský kurs - mimo lyžařskou výuku zábavné hry a soutěže C) Školy v přírodě Orlík 2. a 3. třída Orlík (Putování časem) 4. a 5. třída Orlík (Cestování pohádkou) 1. třídy Jesenice (Jesenický Pižmoň) 3. a 6. třída - vyjma základní školní výuky budou během pobytů probíhat zajímavé soutěže a dobrodružné hry D) Itálie týdenní ozdravný pobyt u moře E) Hecboj stanový letní tábor GO kurs (40 dětí) - sportovní hry a soutěže, výlety na kolech - sezení a povídání Sám sebou

26 26 6. Školní propagace $ Schránka důvěry (vestibul ZŠ) $ Nástěnka (přízemí ZŠ) $ Kronika $ Videodokumentace (škola kameru vlastní) $ Prezentace v tisku $ Knihovna (sborovna ZŠ)

27 Sportovní aktivity - průběžně výuka plavání 2., 3. třída - průběžně výuka bruslení 4., 5., 6., 7., 8., a 9. třída Běh T. Foxe La Grand Prix Okresní přebor v krosu žáků (naše škola je organizátorem společně s ODDM) Přátelské utkání v kopané se ZvŠ Počaply Okresní přebor škol v košíkové Okresní kolo florbal dívky Přebor škol ve skoku vysokém dívky Celoškolní akce plavání Příbram Přebor chlapců tř. ve skoku vysokém Oblastní finále florbal dívky Laťka dvojky přebor škol Královácký líňák turnaj škol v kopané (3. ročník), organizátor naše ZŠ Rybníková liga Beroun Coca-Cola školský pohár v kopané Olympijský atletický čtyřboj Broumy Malá kopaná Hořovice Pohár rozhlasu McDonald s cup Beroun Dětský den: Běh T. Foxe, vybíjená, kopaná turnaj škol KD Přebor školy dívek 2. st. skok daleký Přebor školy chlapců 2. st. skok daleký Košíková Beroun Přebor školy dívek 2. st. skok daleký LA Beroun Přebor školy 60 m, skok daleký, hod kriket. míčkem

28 28 Sportovní úspěchy (do 4. místa) Akce Umístění Košíková (hoši) - 4. Florbal (hoši) - 2. Florbal (dívky) - 1. Králodvorský líňák (hoši) - 2. Pohár rozhlasu (ml. dívky) - 3. Laťka dvojky - 1., 2., 3. Street ball (hoši) - 3. Street ball (dívky) - 3. Grand Prix LA dálka - 1. Grand Prix LA - výška - 3. Okresní přebor v přespolním běhu - 3. Turnaj škol KD v kopané - 1. Turnaj škol KD ve vybíjené - 1. McDonald s cup kopaná (ml. žáci) - 2. Olympijský atletický čtyřboj - 3. Králodvorský čtverec (kategorie žákyň) Přehled soutěží Konverzace v Nj školní kolo Olympiáda v Čj školní kolo Znalosti v zeměpise školní kolo Matematická olympiáda okresní kolo Mladý historik okresní kolo Soutěž Praktické činnosti školní kolo Olympiáda v Čj okresní kolo

29 Klokan matematická soutěž Pythagoriáda okres. kolo Mladý zdravotník - okresní kolo Praktické činnosti okresní kolo Králodvorská koruna školní kolo Úspěchy žáků (umístění do 9. místa) Akce Umístění Soutěž Praktické činnosti okresní kolo - 2. Soutěž Mladý zdravotník okresní kolo - 2., 4. Králodvorská koruna (zpěv) - 2.

30 Přehled exkurzí a vzdělávacích akcí Planetarium v Praze 3. třídy Planetarium v Praze 1. třídy, 2. třída Muzeum v Berouně 3. třídy Seznámení s dravci celoškolní akce Technické muzeum v Praze 3.B, 6.A 4.4. Národní muzeum v Praze Planetarium v Praze 4. třída 4.4. Knihovna Počaply 3.B ZOO Praha 1. třídy, 3.B, 6.A Rodný dům Josefa Jungmanna 5. třída Kutná Hora 8. třídy Ekxurze letiště Ruzyň 9. třídy Exkurze Vápenka Lhoist Tmaň 9. třídy Ostatní akce! Výstava prací dětí z keramického kroužku! Karneval dětí z družiny! Výstava Keramické ZOO! Psí den 1. ročník! Návštěva dětí z Dánska! Závěrečná akademie dopolední pro školu, odpolední pro veřejnost (1. ročník)! Text v rámci mezinárodního výzkumu PIRLS 4. třída

31 PÉČE O DĚTI SE SPU Pro žáky, u kterých byla zjištěna specifická vývojová porucha učení, je zajištěna péče zaměřená na nápravu a odstranění těchto poruch vedená vyučující, která si doplňuje specializační kurz v DYS Centru Praha. Výuka v počtu 8 žáků probíhala 3x týdně. Vyučující používala speciální pomůcky:! Čítanky pro dyslektiky! Pracovní sešity k nápravě vývojových poruch učení! Dyslektické tabulky! Počítačové programy! Soubory pro práci s dyslektiky! Pracovní sešity dyskalkulie

32 PLNĚNÍ OZDRAVNÝCH OPATŘENÍ VE ŠK. ROCE 2000/2001 Závada Termín Rekonstrukce zastaralé el. rozvodny a rozvaděčů do poč. šk. roku 2001/ probíhá Nástřik fasády budovy školy do poč. šk. roku 2001/ probíhá Parková úprava venkovního prostranství školy do poč. šk. roku 2001/ probíhá Přesunutí nevyhovující autoobusové zastávky do poč. šk. roku 2001/ probíhá Žádost o snížení rychlosti na 30 km/hod předána policii ČR -zamítnuto Dokončení PC učebny a její začlenění do výuky září splněno Zavedení internetu do konce školního roku splněno Nalakování lavic v učebně matematiky říjen splněno Oplocení areálu školního hřiště výhled do roku 2001 Realizace krytého bazénu v budově školy vize do roku 2002 Opatřit zábranami okna proti ramenům schodiště, řádně září splněno upevnit Opatřit ventily radiátorů kryty září splněno V malé učebně odstranit 3 háky po radiátoru září splněno Provést rekonstrukci vstupního prostoru před vchodem do září splněno budovy školy dlažbou U všech radiátorů překontrolovat svorníky a kryty hřídele září splněno ventilů Ve třech třídách vyměnit pruh linolea u dveří a tabule září až říjen splněno Třídy se špatným stavem parket pokrýt linoleem (uč. školní rok matem., 3.A, 3.B, Aj)

33 33 Na dívčí záchody doplnit do kabin odpadkové koše V kabinetu přírodopisu, matem., a výt. Výchovy označit únosnost regál. polic Zvýšit zábradlí u vchodu na půdu a pravidelně upozorňovat žáky na nízké zábradlí v celé budově!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Drobné závady ve třídách bude průběžně odstraňovat p. školník, informace dle sešitu závad (veden na 1. patře vedle sborovny) Revize jsou v pořádku září bude realizováno září zadáno Průběžné plnění Průběžné plnění

34 ZÁMĚRY ROZVOJE ŠKOLY Žáci:! i nadále vytvářet estetičtější a hygieničtější prostředí pro žáky,! rozšiřovat zájmové využití jejich volného času,! každodenním působením vytvářet pocit důvěry ve vztazích pedagog-žák,! i nadále provozovat schránku důvěry, která byla v letošním škol. roce zavedena,! působit na ohleduplné vztahy mezi žáky,! utvořit žákovské samosprávy, tím dát možnost žákům spolupodílet se na chodu školy (v letošním školním roce již fungovali PEER aktivisté),! i nadále sledovat problém šikany mezi žáky,! napnout veškeré úsilí pedagogů v otázce užívání drog mezi žáky,! zahájení činnosti florbalového klubu. Učitelé:! dbát o další systematické vzdělávání pracovníků (výchovné poradenství, cizí jazyky, kurzy práce na PC, Internet, drogová prevence),! získat odborně i pedagogicky vzdělané učitele, a tak zvýšit počet aprobovaně odučených hodin (Čj, Z, Tv, Informatika, cizí jazyky). Tento záměr je v současné době obtížně uskutečnitelný, po odchodu starších vyučujících do důchodu se i s vynaložením velkého úsilí nedaří přijmout kvalifikované pracovníky.! zaměřit se na výchovu žáků k pozitivnímu vnímání světa,! potlačovat autoritativní postoj učitelů k žákům,

35 35! v průběhu výuky věnovat větší pozornost rozvoji komunikativních dovedností, snižovat míru frontální výuky,! dbát více na psychohygienické podmínky (zařazovat prvky relaxace do vyučování),! vytvořit systém kontroly práce učitelů (hospitační činnost),! obnovit práce metodických komisí na škole,! obnovit funkce zavádějících pedagogů. Rodiče:! dbát o vztahy důvěry a pochopení mezi rodiči a učiteli,! vést rodiče k většímu zájmu o život školy,! uskutečňovat setkání zástupců rodičů Rady školy s vedením školy. Budova školy:! vytvořit důstojný vstupní areál školy,! zrekonstruovat elektrické rozvaděče,! pokračovat v rekonstrukci podlahových krytin,! pokračovat v opravách a nátěrech oken a žaluzií,! dokončení nástřiku fasády a zámkové dlažby,! přesunutí nevyhovující autobusové zastávky,! vybudovat bezpečné místo pro odkládání kol žáků,! oprava nevyhovující střechy a svodů tělocvičny školy,! instalace ventilátorů do tělocvičny,! vytvoření areálu školního hřiště pod správcem (v odpol. hodinách).

36 36 Materiálně-technické podmínky:! vybavení dalších učeben novými lavicemi a židlemi,! obnovování sortimentu učebnic,! zlepšovat pracovní podmínky pro zaměstnance,! obnova vybavení kabinetů (audiovizuální technika, odborná literatura, počítačová síť). Některé záměry lze zajišťovat pro nedostatek financí jen s velkým úsilím. Je nutné konstatovat, že Obecní úřad v Králově Dvoře je velice vstřícný. Některé záměry můžeme realizovat jen s pomocí sponzorů. Ti jsou z řad rodičů a podnikatelů v Králově Dvoře. Pokračujeme:! v provozování prodejny potravin a školních pomůcek v areálu školy,! v nabídce mléčných přesnídávek Školní mléko,! v nabídce svačin pro žáky,! v prezentaci práce školy na veřejnosti,! ve spolupráci s Okresním úřadem v Berouně Komise pro sociál. právní ochranu mládeže s Obecním úřadem v Králově Dvoře v záležitosti problémových žáků,! v zajištění možnosti sponzorské pomoci škole.

Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 311637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz

Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 311637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz Základní škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 311637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Zpracovali : Ing. Evžen Krob, ředitel školy Mgr. Jana Rozhoňová,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek

Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Minimální preventivní program pro školy a školská zařízení v oblasti zneužívání návykových látek ŠKOLA : ZŠ a MŠ Horní Jiřetín ŠK. ROK : 2014/2015 1.SEZNÁMENÍ

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Prevence sociálně patologických jevů a zneužívání návykových látek pro školy a školská zařízení OKRESU ZLÍN ZŠ Vlachovice, okres Zlín, příspěvková organizace 763 24 Vlachovice

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2016/2017 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok

Výroční zpráva školy. za školní rok Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151 tel.: 499881138, tel.+fax: 499884875 e-mail: blahovkaupice@volny.cz; zakouril@zsbcupice.cz web: www.zsbcupice.cz zřizovatel: Město Úpice Výroční zpráva

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E. pro rok 2013/2014 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 P L Á N P R Á C E pro rok 2013/2014 O B S A H: 1. Výchovně vzdělávací činnost 2. Metodická a hospitační činnost 3. Vzdělávací, odborná

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2016/2017 V Chrudimi dne 28.srpna 2016 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

Měsíční plán činností ZŠ Lipov

Měsíční plán činností ZŠ Lipov Měsíc: září Rok: 2014 1.9. všichni Slavnostní zahájení 24.9. 1. stupeň Koncert J. Uhlíře (Strážnice) 24.9. Šá + ž. Přespolní běh - okres (Hodonín) 29.9. Ve DVPP - ŠMP na škole (Hodonín) 30.9. Jv + 9. tř.

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever

Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Učební plán pro 1. 5. ročník ZŠ Sever Vzdělávací oblast (šk. rok 2008/2009-2012/2013) Ročník Předmět 1. 2. 3. 4. 5. Min. čas.dotace Dispon. hodiny Jazyková komunikace Český jazyk 8+1 7+1 8+1 6+2 6+1 35

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2016/2017 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace

oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet 46 Český jazyk a lit komunikace Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. součet Jazyk a jazyková 46 Český jazyk a lit. 6 8 7 8 8 37 komunikace Cizí jazyk (AJ) 3 3 3 9 25 Matematika 5 5

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN

Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklin@volny.cz * web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.31 únor 2008 Vážení rodiče, dnešní zpravodaj

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝRO NÍ ZPRÁVA ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Králův Dvůr Jungmannova 292, 267 01 Králův Dvůr tel., fax: 0311/637088 e-mail: zskraluvdvur@centrum.cz stránky: www.zskraluvdvur.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Zpracovali : Ing.

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více