Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň"

Transkript

1 Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň

2 16 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska. Jsem velice vděčný všem, kdo pracují pro druhé ve jménu lásky. Mons František Radkovský biskup plzeňský

3 Obsah Seznam zkratek...3 Slovo biskupa Mons. Františka Radkovského...4 Slovo spirituála DCHP Bc. Ladislava Lega...5 Slovo ředitele DCHP Ing. Jiřího Lodra...5 Základní údaje DCHP a dobrovolné Charity...6 Mapa míst s profesionálními charitními službami DCHP...8 Adresář Charit DCHP...9 Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni...11 Domov pro seniory Bor Středisko sociální rehabilitace v Plzni Terénní krizová služba v Plzeňském kraji Intervenční centrum v Plzeňském kraji Poradna pro cizince a uprchlíky v Plzeňském kraji Charitní pečovatelská služba DCHP Blovice Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice Terénní sociální služba v Domažlicích Volnočasové kluby Duha v Domažlicích Služby DCHP v Chebu Adopce na dálku DCHP Středisko rozvojové spolupráce DCHP...22 Dům pro občany bez vlastního bytu v M. Lázních...23 Tříkrálová sbírka 2009 a Projekty zahájené v roce Hospodaření...26 Zpráva auditora...30 Podpora a poděkování

4 2

5 Seznam zkratek: AWO ADCH AND CPO ČCE ČR ČT ČTK ESF EU EU CHOPS RB DCH DCHP DCV R DMD DPS FHS FCH SRS FÚ GŘ HSZ CHČR CHPS VČK IC LDN MCHP MKC Arbeiter Wohlfahrt Organisation Arcidiecézní charita adopce na dálku Církevní právnická osoba Českobratrská církev evangelická Česká republika Česká televize Česká tisková kancelář evropský sociální fond EU Evropská unie Charitní ošetřovtelská a pečovatelská služba Renovabis Diecézní charita Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Regensburg domov pro matky s dětmi v tísni dům pokojného stáří fakulta humanitních studií farní charita středisko rozvojové spolupráce farní úřad generální ředitelství hasičský záchranný sbor Charita Česká republika charitní pečovateslká služba volnočasové kluby intervenční centrum léčebna dlouhodobě nemocných Městská charita Plzeň multikulturní centrum MMP Magistrát města Plzně MO městský obvod MO ČR Ministerstvo obrany ČR MPSV ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy MV ČR Ministerstvo vnitra ČR MZ ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR NDC nízkoprahové denní centrum OCH oblastní charita OFM Ordo Fratrum Minorum, Provincie bratří františkánů O.S. občanské sdružení PCU Poradna pro cizince a uprchlíky PMDP Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. PR public relations, styk s veřejností ŘKF Římskokatolická farnost SF EU strukturální fondy EU SROP EU společný regionální operační program EU SSR středisko sociální rehabilitace TKS terénní krizová služba TS Tříkrálová sbírka TSS terénní sociální služba TV televize ÚMO úřad městského obvodu IT informační technologie ZAK Západčeské aktuality ZČG Západočeská galerie ZO základní organizace ZP zdravotně postižení ZŠ základní škola 3

6 Úvod SLOVO BISKUPA Milí čtenáři, každý rok dostáváte do rukou výroční zprávu DCHP. Jejím cílem je informovat Vás o tom, co se za uplynulý rok Diecézní charitě Plzeň podařilo. Je to svědectví o obětavém úsilí mnoha lidí, pro které práce v Diecézní charitě Plzeň, v oblastních a městských Charitách a v charitních zařízeních není jen otázka zaměstnání, ale především láskyplné služby potřebným lidem. Motivací pro tuto službu tedy rozhodně nejsou výhodné platové podmínky či jiné výhody, které často při volbě zaměstnání hrají roli. Velká část charitních pracovníků jsou křesťané, pro které jde o naplnění slov Pána Ježíše: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali (Mt 25,40). Avšak i pracovníci, kteří se nepovažují za věřící, jsou motivováni atmosférou solidarity, která v charitních zařízeních panuje, a ve své obětavé službě nezůstávají nijak pozadu. Chci tedy především vyjádřit všem pracovníkům Diecézní charity Plzeň i pracovníkům všech jejích podřízených složek, počínaje ředitelem DCHP a jeho spolupracovníky, až po posledního charitního pracovníka, svoji vděčnost za tuto velmi náročnou a přitom velmi požehnanou činnost. Chci jim poděkovat nejen jménem svým, protože charitní služba je jednou z předních starostí a povinností biskupa, ale také jménem těch, kterým slouží a kteří někdy nejsou schopni jim sami vyjádřit vděčnost. Chci poděkovat i jménem příbuzných a známých těchto klientů Charity, kteří jsou rádi, že jejich blízcí mohou využívat dobré a láskyplné péče charitních institucí. A chci poděkovat i jménem veřejnosti, kterou Charit a svojí službou motivuje k větší vzájemné solidaritě. Stačí si vzpomenout na velmi úspěšnou každoroční charitní akci Tříkrálových koledníků, u které se vždy znovu přesvědčujeme o tom, že se vpravdě dotýká široké veřejnosti a je přijímána téměř výhradně velmi pozitivně. Diecézní charitě Plzeň přeji a za to se i denně modlím, aby ji Bůh posiloval svým požehnáním, dodával jejím pracovníkům sílu a také aby jim dával radost a nadšení při jejich bohulibé činnosti. Zároveň charitě přeji přízeň orgánů a institucí státní správy i veřejné samosprávy především při zajišťování potřebných finančních prostředků, aby tak odpovědní pracovníci charitních institucí nemuseli každoročně svádět boj o přežití. Je to boj velmi dramatický a vysilující a většinou i zbytečný; stačí, když nechybí dobrá vůle a potřebné prostředky se vždy najdou. A klientům, kteří využivají charitní služby, přeji a vyprošuji hojnou Boží pomoc a dostatek duchovní útěchy a síly, která jim pomůže snášet nepříznivé podmínky tělesné i jiné, ve kterých se nacházejí a pro které potřebují tuto charitní službu František Radkovský, biskup plzeňský 4

7 SLOVO SPIRITUÁLA DCHP Celosvětová ekonomická krize slova, která slyšel každý z nás. Projevy krize jsou různé. Někdo přišel o zaměstnání. V neziskovém sektoru se ztížily podmínky k financování služeb potřebným. U každého člověka vyvolává slovo krize určité obavy z budoucnosti, obavy z nutných změn, které nás čekají. Klademe si otázky, zda pravidla, kterými se řídíme, jsou správná. Doposud jsem neslyšel, že by příčinou ekonomické krize bylo evidentní protizákonné jednání. I když tedy lidé jednají v rámci zákonů, přesto dochází k této krizi. Do života lidí také vstupuje globalizace, která neovlivňuje pouze ekonomiku, ale zásadně proměňuje též přístup k informacím a lidé se prostřednictvím médií stávají účastníky událostí, které se jich v minulosti nedotýkaly. Prožíváme v reálném čase bolest lidí postižených katastrofami, válkami, násilnostmi. Člověku tak již k upokojení nestačí usilovat o spravedlnost pouze pro sebe, objevuje se nutnost velmi vážně uvažovat o společném dobru. Benedikt XVI. napsal v encyklice Láska v pravdě: Lidská obec se nerozvíjí jen díky vztahům, založeným na právech a povinnostech, ale mnohem víc a na prvním místě díky vztahům, charakterizovaným nezištností, milosrdenstvím a společenstvím. Kdyby krize způsobila proměnu nás lidí v duchu této věty, byla by budoucnost naplněna nadějí. Ladislav Lego, spirituál DCHP SLOVO ŘEDITELE DCHP Přeji vše dobré čtenářům stránek výroční zprávy DCHP za rok Drazí přátelé, v každé stránce výroční zprávy je vepsán rok života těch, kdo v Charitě slouží a angažují se pro naplnění jejího poslání, ale i těch, kteří pomoc Charity potřebují a naleznou radost, povzbuzení z její pomoci, a v neposlední řadě pak i vás, kteří dílo Charity doprovázíte a podporujete svoji modlitbou, odříkáním, finančním darem, dobrovolnou pomocí. Nedávno jsem dostal takový podnět k přemýšlení. Ve filmu Pokání jedna stařenka hledá kostel, který byl zbořen. Stařenka se všude ptá a potká pocestného, který jí sdělí, že je ve správné ulici, ale kostel již byl zbořen. Stařenka zesmutní a říká: K čemu je tedy tato ulice, když nevede ke kostelu? Toto je otázka, která nás pobízí k přemýšlení o smyslu našeho života. Má život bez Boha smysl? Bůh je láska, která nás vede, ukazuje směr a pomáhá nám zjišťovat, co se v našem životě podařilo a kde máme rezervy. Boží láska nás též učí, že bez Božího požehnání je marné lidské namáhání, a já moc děkuji, že na díle této lásky, který představuje Charita, mohu každý den spatřovat velký dar a zázrak. Nemáme mnoho, ale dost na to, abychom se mohli rozdělit. Tyto řádky píši na počátku roku 2010, kdy se podařilo v naší diecézi velké společné dílo lidí dobré vůle. Prvně překročil výsledek Tříkrálové sbírky přes 3 mil. Kč, a to v době, kdy všichni jsou kontaktováni s ekonomickou krizí. Srdce člověka touží pomoci těm, kteří jsou na tom ještě hůře, a to je moc dobrá zpráva a já všem dárcům, koledníkům a organizátorům sbírky moc děkuji. Tyto řádky píši i v okamžiku, kdy nám dnes bylo potvrzeno, že na sociální služby diecézní charity v roce 2010 chybí z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR 5,5 mil. Kč. Je to takový deficit, že se mi ráno zatajil dech obavou, ale to trvalo jen chvilku. Jen co jsem si stačil uvědomit, že služba Charity není jen dílem lidským, ale dílem Božím a On říká nebojte se! Tak mi dovolte, abych to opakoval s velkou vděčností za vás všechny. Duchovní otcové, dobrodinci, zaměstnanci, pracovníci úřadů, kteří podporujete a dokonce i nepodporujete naše služby, vážení uživatelé našich služeb i všichni lidé dobré vůle, nebojme se udělat společně další krok v hledání Boží vůle. S úctou Jiří Lodr, ředitel DCHP 5

8 Základní údaje o Diecézní Charitě Plzeň (DCHP) Statut: církevní právnická osoba (CPO) dle zákona č. 3/2002 Sb. Zřizovatel: biskup Mons. František Radkovský, Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, Plzeň Datum zřízení: Poslání: pomoc lidem v nouzi bez rozdílu barvy pleti, náboženství či národnosti Působnost: Diecéze plzeňská (zhruba území Plzeňského a Karlovarského kraje) viz mapa na str. 8 Statutární adresa: Sady 5. května 8, Plzeň Kontaktní adresa: Hlavanova 16, Plzeň Telefon: , (+fax a záznamník) WEB: IČO: Konto DCHP: ČSOB Plzeň / 0300 Konto adopce na dálku: UniCredit Bank / 2700 Orgány DCHP Rada DCHP (poradní orgán ředitele): předseda ředitel DCHP Ing. Jiří Lodr, členové Mons. Vladimír Born, Bc. Ladislav Lego, Mgr. Pavel Janouškovec, Bc. Marie Malkusová, Ing. Alena Drlíková, Ing. Jiří Novák Revizní komise: Ing. Ludmila Čtvrtníková, Ing. Věra Flídrová, Marie Kojzarová Prezident: Mons. Vladimír Born Adresa: Farní úřad, 5. května 31, Bor u Tachova, tel.: , Viceprezident a spirituál: Bc. Ladislav Lego, Statutární zástupce, ředitel: Ing. Jiří Lodr, zástupce ředitele pro projekty DCHP v Chebu: Pavel Barták, vedoucí kanceláře ředitele a sekretářka ředitele, koordinátorka TS: Ing. Marie Krondlová, vedoucí ekonomického oddělení: Jana Hýblová, asistent ředitele pro SF EU a hledání ek. zdrojů, správce sítě: Ing. Petr Sýkora, asistentka ředitele pro sociální projekty: Ing. Bc. Jitka Pišlová, vztahy s veřejností a médii, PR: Mgr. Alena Ouředníková, 6

9 Činnost střediska DCHP a) řídící, koordinační a servisní centrum pro Charity v diecézi při přípravě nových projektů, koordinace Tříkrálové sbírky, vyhledávání finančních zdrojů a organizace humanitárních sbírek, vztahy s veřejností a médii, zahraniční kontakty b) přímé řízení provozů a projektů (podrobně viz dále ve zprávě): Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni; Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice; Domov pro seniory Bor; Charitní pečovatelská služba DCHP Blovice, Spálené Poříčí; Noclehárna Betlém Cheb; Projekt Středisko sociální rehabilitace Cheb; Azylový dům Betlém Cheb; Nízkoprahové denní centrum Cheb, Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň; Středisko sociální rehabilitace Plzeň; Terénní krizová služba; Intervenční centrum Plzeňského kraje; TSS Domažlice (od SOS Domažlice); Volnočasové kluby Duha pro domažlický region; Adopce na dálku do Bolívie, Paraquaye a Peru; Středisko rozvojové spolupráce, Humanitární pomoc do zahraničí domácí péče v Guymri (Arménie); Dům pro občany bez vlastního bytu Mariánské Lázně; Ke dni řídila přímo DCH Plzeň 26 profesionálních projektů, o které se staralo 109 zaměstnanců, a dále bylo do projektů zapojeno 340 dobrovolníků a v době Tříkrálové sbírky až 2500 dalších dobrovolníků. Dobrovolné Charity Slovo charita (latinsky caritas) znamená lásku k bližnímu, solidaritu, vstřícnost, nezištnost. Podstatou charity obecně je ochota věnovat lidem, kteří se ocitli v nouzi, něco ze svého času, prostředků, znalostí a dovedností. Na práci dobrovolných pracovníků pomáhajících podle svých možností a znalostí místních potřeb je založena činnost Charity jako organizace. Působení dobrovolníků, kteří jsou zapojeni prakticky do všech charitních společenství a provozů DCHP, je nezbytnou součástí charitní služby. Za to patří všem veliký obdiv a dík. Na území Plzeňské diecéze pracuje 20 Charit vedených dobrovolníky: FCH Blovice, OCH Bor, FCH Dolní Bělá, FCH Domažlice, FCH Druztová, FCH Horšovský Týn, FCH Cheb, FCH Chlum sv. Maří, FCH Chodov, FCH Jáchymov (činnost pozastavena), FCH Kraslice, FCH Luby, FCH Mariánské Lázně, FCH Plasy, FCH Přeštice, FCH Sokolov, FCH Staňkov, FCH Stráž u Tachova, OCH Teplá, FCH Zbiroh a další 4 plzeňské farní Charity u sv. Bartoloměje, u sv. Martina a Prokopa, u Panny Marie Růžencové a Severní předměstí (spadají pod Městskou charitu Plzeň, ale vedené jsou dobrovolníky). Příklady jejich aktivit jsou: kontaktní místa pro lidi hledající pomoc, základní poradenství, provozování šatníků, sběr a odesílání šatstva do humanitárních skladů, návštěvní služba a drobná pečovatelská služba u nemocných, postižených a osamělých, občanská výpomoc (např. odvoz autem, drobné opravy apod.), gratulace a drobné dárky jubilantům, organizování klubů pro seniory, sbírkové akce finanční a materiálové pomoci pro lidi postižené válkami či živelnými pohromami, organizování Tříkrálové sbírky, podpora vzdělávání dětí ze slabých sociálních vrstev v rámci projektu Adopce na dálku, pořádání přednášek, kulturních a společenských akcí především pro seniory a děti, podpora misií, benefiční akce, asistence u zdravotně postižených, půjčování kompenzačních pomůcek nebo invalidních vozíků, zajištění pohřbu osamělým a pomoc s vyklízením bytů, spolupráce s partnerskými organizacemi v ČR a v cizině, poskytování jednorázové hmotné pomoci v případě akutní nouze, dopisování si s vězni, na doporučení sociálního pracovníka zasílání základních hygienických potřeb a civilního oblečení vězňům atd. 7

10 Mapa míst s profesionálními charitními službami poskytovanými v rámci Diecéze plzeňské více info na: diecézní Charita (DCH) oblastní Charita (OCH) městská Charita (MCH) farní Charita (FCH) DCH Litoměřice Aš Luby Cheb Kraslice Sokolov Chlum sv. Máří Jáchymov Ostrov n. Ohří Chodov Karlovy Vary DCH Plzeň Most Chomutov Žatec Rakovník ACH Praha Mariánské Lázně Bor u Tachova Stříbro Plasy Dolní Bělá PLZEŇ Druztová Zbiroh Rokycany Beroun Stráž u Tachova Přeštice Blovice Příbram Horšovský Týn Domažlice Staňkov Klatovy MCH Plzeň - FCH u sv. Bartoloměje - FCH u sv. Martina a sv. Prokopa - FCH u Panny Marie Růžencové - FCH Severní předměstí Železná Ruda Sušice Hartmanice Horažďovice DCH České Budějovice DCHP zastřešuje ve všech Charitách diecéze celkem 82 profesionálních projektů. Projekty se dělí na přímo řízené DCHP, podrobný popis je součástí této výroční zprávy, jejich počet je 26 projektů, a ostatní projekty jednotlivých Charit v Diecézi plzeňské. Ty jsou rozepsány ve výročních zprávách příslušných Charit. Kontakty na jednotlivé služby jsou v adresáři Charit a na 8

11 Adresář Charit DCHP Údaje v adresáři jsou aktualizovány k Diecézní charita Plzeň sdružuje 27 Charit, z toho 13 Charit s vlastní právní subjektivitou a 14 Charit bez právní subjektivity. U Charit s právní subjektivitou je statutární zástupce ředitel dané Charity a u Charit bez právní subjektivity je statutární zástupce ředitel DCHP a výkonným orgánem pak ředitel dané Charity. 13 Charit s vlastní právní subjektivitou: FCH Aš, OCH Bor u Tachova, FCH Cheb, FCH Chodov, FCH Karlovy Vary, OCH Klatovy, FCH Kraslice, OCH Ostrov, MCH Plzeň, OCH Rokycany, FCH Stráž u Tachova, OCH Teplá ukončena činnost likvidací, FCH Stříbro Název, adresa, PSČ, IČO, telefon, , ředitel, hlavní činnost, počet dobrovolníků (D) + zaměstnanců (Z) FCH Aš Klicperova 4, , IČO: , , , Ing. Jan Šanovec, Domov pro matky s dětmi v tísni, charitní šatník, 7Z OCH Bor u Tachova 5. května 31, , IČO: , , Marie Macošková, kulturní akce, humanitární pomoc, dítě v adopci na dálku, 5D FCH Cheb Kostelní nám. 15, , IČO: , , , Mgr. Petr Hruška Th.D. STL, Dobrovolnické centrum, Kontaktní místo Charity, dluhové poradenství, svépomocná skupina Sasanka, návštěvní služba, spolupráce s hospicovým hnutím, 55D FCH Chodov Nám. Míru 38, , IČO: , , ředitel: Ing. Jiří Lodr, koordinátor P. Antoni Wasil, dětské centrum, péče o seniory, šatník, 7 D FCH Karlovy Vary Svobodova 743/ 12, , IČO: , , fax: , , Ing. Jiří Novák, Denní a týdenní stacionář pro staré a zdravotně postižené občany, Denní stacionář pro mentálně postižené, Poradna s kontaktním místem České Alzheimerovské společnosti, Domov pro matky s dětmi v tísni, Dům na půl cesty, Odlehčovací služba při denním stacionáři pro staré a zdravotně postižené občany, Dům na půl cesty, Krizová pomoc Domu na půl cesty a Sociálně terapeutické dílny, 4D + 30 Z OCH Klatovy Měchurova 317, , kontaktní adresa: Klatovy, Václavská 12, IČO: , , , Bc. Marie Malkusová, Charitní ošetřovatelská služba Klatovy, Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Klatovy, Domov pokojného stáří Naší Paní Klatovy, Pečovatelská služba Plánicko, Švihovsko, Chudenicko, Měčínsko a Janovicko, Sociální poradna, Osobní asistence těžce tělesně postižených, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež klub Chapadlo, 15D + 47Z FCH Kraslice kap. Jaroše 321/2, , IČO: , , Eva Němečková, rekreační centrum Stříbrná, humanitární sbírky, šatník, v adopci na dálku 5 dětí, kulturní a společenské akce, 5D OCH Ostrov Mírové nám. 733, PS 89, , IČO: , , (i fax), , Mgr. Tomáš Fexa, Domov pokojného stáří bl. Hroznaty v Hroznětíně, Stacionář pro seniory v Ostrově (denní, týdenní a nepřetržitá péče), rozsáhlá Dobrovolnická služba Tereza, velký šatník Veronika, Kontaktní místo sv. Vojtěcha, 25D + 28Z MCH Plzeň Plzenecká 13, Plzeň, IČO: , (i fax), , , Mgr. Pavel Janouškovec, Charitní ošetřovatelská služba (Plzeň, Stříbro, Bor u Tachova, Tachov), Charitní pečovatelská služba (Plzeň, Dýšina), Denní stacionář pro seniory a ZP (Plzeň), Týdenní stacionář pro seniory a ZP (Plzeň), Domov sv. Františka: azylový dům, nízkoprahové denní centrum a noclehárny; Osobní asistence pro těžce tělesně postižené, Domov pro matky s dětmi v tísni (Plzeň a Radobyčice), Pohotovostní asistenční služba, Tísňová péče, Domov pro seniory sv. Jiří, Sociální ubytovna, Krizové a sociální centrum Vochov, Centrum pro rodinu Vinice, Poradna Čs. Alzheimerovské společnosti, práce s dobrovolníky, kulturní a společenské akce, sociální pomoc lidem ve výkonu trestu, 144 Z + 92D + 74 zam. na dohodu OCH Rokycany Kozlerova 791/II, , IČO: , , , Ing. Alena Drlíková, Byt sv. Lukáše pro muže bez domova noclehárna, Krizové zařízení pro ženy (oběti domácího násilí, matky s dětmi v tísni), Osobní asistence pro lidi s mentálním a kombinovaných postižením, Domov pro seniory sv. Pavla, Sociálně terapeutické dílny a stacionář Pohodička, 0D +13Z FCH Stráž u Tachova, čp. 100, , IČO: , (byt řed.) Ludmila Váchalová, velký šatník, zasílání humanitární pomoci, návštěvní služba, podpora projektu v Boru, dítě v adopci na dálku, 4D 9

12 FCH Stříbro Jiřího z Poděbrad 78, , IČO: , , Ing. Teresa Kupcová, Týdenní stacionář pro seniory a ZP občany, krizový byt, kulturní akce, šatník, půjčování inv. vozíků a zdravotních pomůcek, podpora Papežského misijního díla, podpora nemocnice v Ugandě, 7D + 18Z Charity Aš, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Ostrov, Plzeň, Rokycany a Stříbro vydávají vlastní výroční zprávu, proto činnosti nejsou obsahem této výroční zprávy DCHP. 14 Charit bez právní subjektivity: FCH Blovice, FCH Dolní Bělá, FCH Domažlice, FCH Druztová pozastavená činnost, FCH Horšovský Týn, FCH Chlum Svaté Maří, FCH Jáchymov pozastavená činnost, FCH Luby pozastavená činnost, FCH Mariánské Lázně, FCH Plasy, FCH Přeštice, FCH Sokolov, FCH Staňkov, FCH Zbiroh Název, adresa, PSČ, telefon, , ředitel, hlavní činnost, počet dobrovolníků (D) + zaměstnanců (Z) FCH Blovice Americká 53, , kontaktní adresa: Husova 273, Blovice, , Irena Velhartická, akce pro seniory, drobná návštěvní služba, dítě v adopci na dálku - Indie 6D FCH Dolní Bělá čp. 41, , (byt řed.) Halina Vetenglová, drobná péče a návštěvy osamělých a nemocných lidí, dětí z dětských domovů, 7D FCH Domažlice Náměstí 136, , Marie Šindelářová, nouzový šatník jen pro výdej, drobná pečovatelská služba, dvě děti v adopci na dálku, 7D FCH Mariánské Lázně Nehrova 26, , , Daniela Waagnerová, velké humanitární sbírky, Klub seniorů, šatník, spolupráce s humanit. organizací AWO Bad-Doberan, drobná pečovatelská služba, dítě v adopci na dálku, kulturní a polečenské akce, 29D FCH Plasy Žebnická 559, , Mgr. Daniel Váhala, návštěvy nemocných, návštěvy odsouzených ve věznici Oráčov, organizace Tříkrálové sbírky, 6D FCH Přeštice Hlávkova 30, , Ludmila Sekerková, drobná pečovatelská a návštěvní služba, humanitární sbírky, dítě v adopci na dálku, podpora misií, kulturní a společenské akce, podpora dětí ze sociálně slabých rodin, 16D FCH Sokolov J. K. Tyla 4, , , Jitka Odehnalová, sběr šatstva, péče o imobilní osobu, adopce na dálku 1 studenta z Bolívie, návštěvní služba seniorů a nemocných, finanční a věcné dary pro Azyl Sokolov, Nízkoprahové centrum pro bezdomovce Sokolov, Domov pro matky a děti K.Vary, příspěvky na sbírky vyhlášené DCHP a charit. organizacemi při živelných a válečných pohromách, podpora nemajetných dětí příspěvky na Letní dětské tábory, 11D FCH Staňkov B. Němcové 3/2, , (byt řed.), Ludmila Petrašovská, šatník, drobná návštěvní služba, dvě děti v adopci na dálku, kulturně-společenské akce, podpora dětí ZŠ ze sociálně slabých rodin, 8D FCH Zbiroh Zbiroh 133, , (byt řed.) Ing. Hana Skalková, adopce na dálku, dobročinné akce, 2D FCH Druztová čp. 1, , (byt řed.) Oldřich Rosůlek, činnost dočasně utlumena, 1D FCH Horšovský Týn Nám. Republiky 3, , Marie Schöntag, Tříkrálová sbírka, programy s dětmi nejen z farnosti, 20D FCH Chlum Sv. Maří nám. J. W. Goetha 1, , (FÚ), , Marie Josefová, drobná pečovatelská a návštěvní služba, provoz šatníku, 2D FCH Jáchymov (činnost byla k pozastavena) FCH Luby Kostelní 166, činnost dočasně utlumena, 0D 10

13 Domov pokojného stáří sv. Alžběty v Plzni Adresa: Hlavanova 15 a 17, Plzeň Tel.: , Vedoucí: Eliška Fundová Provoz: nepřetržitý Služba je registrována podle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách jako domov pro seniory. Posláním zařízení je snaha vytvořit uživatelům služeb optimální prostředí, které co nejvíce připomíná pobyt ve vlastním domově. Poskytujeme komplexní odbornou péči ošetřovatelskou, pečovatelskou, ergoterapeutickou, duchovní i sociální podporu plnohodnotného života našich seniorů. Na doporučení lékařů je klientům poskytována odborná ošetřovatelská péče (podání léků, převazy, prevence proleženin atd.) Pečovatelská služba nabízí pomoc při individuálních potřebách klientů (osobní hygieně, přípravě a podání stravy, nákupech, praní a žehlení prádla, úklidu atd.). Přesto hlavní snahou zůstává, aby člověk byl co nejdéle podporován v přirozené aktivitě svého života a tedy ve všem, co dokáže zvládnout sám. Denní rytmus je ovlivněn individuálním přáním, momentální potřebou či zdravotním stavem klientů. Za klienty pravidelně dochází pedikérka a kadeřnice. Díky zajištění celodenní komplexní péče mohou klienti plnohodnotně trávit svůj volný čas a podle chuti a možností též využívat nabídky podpůrných motivačních a aktivizačních programů, např. ergoterapie, společného cvičení, trénování paměti, canisterapie apod. V Domově jsou zajištěna všechna práva uživatelů služeb. Pro věřící klienty je sloužena jednou týdně mše svatá a je zajištěné duchovní doprovázení. Všechny tyto činnosti viditelně přispívají k přátelské atmosféře, toleranci a udržování dobrých sociálních vztahů. Ke společnému setkávání, kulturním akcím i odpočinku je k dispozici společenská místnost a přilehlý dvorek s altánkem a venkovním grilem. Domov také dbá na kontakty s vnějším společenským prostředím. Pravidelně jej navštěvují děti z mateřských a základních škol, sportovního a církevního gymnázia. V Domově se také konají kulturní programy spolupráce např. s div. spol. KOSTÝM, ZČG, besedy se zajímavými osobnostmi. Od roku 2007 probíhá družba našich klientů se seniory postiženými zemětřesením v roce 1988 v Arménii, kterou zprostředkovává humanitární sdružení ARCHA. Spolupracujeme s O.S. TOTEM Regionální Dobrovolnické Centrum. V létě jsme společně oslavili již desáté výročí fungování Domova. V roce 2009 se z prostředků dárcovského programu Prazdroj lidem zastřešil dvorek markýzami a vybavila se nová kuchyně pro změnu stravování uživatelů služeb. Dalším velkým darem byla myčka do kuchyně od Nadace České spořitelny. Dále se povedlo zajistit z darů města Plzně z programu na odstranění barier města Plzně, Nadace České spořitelny a Zemědělského družstva Štichovice schodišťové křeslo pro imobilní uživatele služeb, děkujeme za pomoc. Kapacita objektu je 30 míst, z toho čtyři lůžka jsou vyhrazena občanům města Plzně postiženým povodní v roce Jednotlivé byty jsou řešeny jako jednolůžkové a dvoulůžkové garsoniéry a klienti si je mohou vybavit svým vlastním zařízením. Domov vede pořadník zájemců o pobyt, který v současné době čítá téměř 140 žádostí. Žádost o umístění je možné získat na adrese Domova nebo na 11

14 Domov pro seniory Bor Adresa: Přimdská 501, Bor Telefon: , Vedoucí: Marie Macošková Provoz: nepřetržitý Služba je registrovaná podle 49 zákona o sociálních službách č. 108 / 2006 Sb. jako domov pro seniory. Domov pro seniory v Boru je určen pro dospělé občany, kteří jsou z důvodu snížené soběstačnosti (zejména z důvodu věku a zdravotního stavu) odkázáni na pomoc druhé osoby. Posláním Domova pro seniory v Boru je poskytování sociálních služeb klientům, zejména chronicky nemocným a osamělým seniorům, kteří nejsou nadále schopni žít ve svém přirozeném prostředí při zachování plnohodnotného života. Hlavním cílem je zajistit kvalitní poskytování ošetřovatelských, pečovatelských a sociálních služeb. Všechny poskytované služby jsou zaměřeny hlavně na udržení, popřípadě zlepšení stávajícího stavu klienta. Služby jsou naplňovány podle standardů poskytovaných sociálních služeb. Hlavním cílem je poskytování služeb podle potřeb klientů, které se provádí na základě individuálního plánování poskytovaných služeb. Služby zahrnují: ubytování, podávání stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, základní ošetřovatelské úkony poskytované podle ordinací lékařů, dále zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a aktivizační činnosti. Každý klient má zpracovaný osobní plán služeb a přiděleného klíčového pracovníka. Zaměstnanci plánují společně s klientem průběh poskytovaných služeb s ohledem na možnosti klienta a společně hodnotí, zda jsou osobní cíle naplňovány. Přímo ke klientům do Domova docházejí kadeřnice a pedikérka. Kapacita zařízení je 15 klientů, ubytování je poskytováno v pěti jednolůžkových a pěti dvoulůžkových pokojích, se společným sociálním zařízením. V průběhu roku bylo obnovováno zařízení společných prostor v Domově, byly zakoupeny nové židle do jídelny, nové lůžkoviny a přehozy na postele. Zařízení spolupracuje s dalšími institucemi, pravidelně jsou pořádány akce s dětmi ze ZŠ a MŠ Bor a s dobrovolnickým sdružením Totem, který vysílá dobrovolníky k návštěvám obyvatel Domova. V roce 2009 využilo služeb Domova pro seniory v Boru 18 klientů a věkový průměr klientů v tomto roce byl 81 let. Domov vede pořadník zájemců o pobyt, který v současné době čítá 12 žádostí. Žádost o umístění je možné získat na adrese Domova nebo na 12

15 Středisko sociální rehabilitace v Plzni Adresa: Cukrovarská 16, Plzeň Tel.: , Vedoucí projektu: Josef Pechmann provozní doba SSR: pondělí, středa, čtvrtek: 7:15 15:45 hod. úterý: 7:15 17:45 hod. pátek: 7:15 13:45 hod. Provozní doba humanitárního skladu pro veřejnost: sociální den pro jednotlivce: středa: 9 12 hod. sociální den pro matky s dětmi: pátek: 8 12 hod. pro ostatní veřejnost: pondělí, středa, čtvrtek: 9 12, hod. úterý: 9 12, hod. pátek: 8 12 hod. Přijďte se podívat do šatníku Humanitárního skladu a vybrat si, finančním darem za vybrané věci pomůžete DCHP v náročné ekonomice pro zajištění příjmů pro naše sociální služby. Děkujeme za pomoc a podporu. Pracovníci SSR dále nabízejí zdravotní pomůcky (polohovací lůžka, chodítka, vozíky apod.), které mohou být zapůjčeny široké veřejnosti. Služba je registrovaná podle 70 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. jako sociální rehabilitace. Od došlo ke změně názvu projektu ze Střediska pracovní rehabilitace na Středisko sociální rehabilitace (SSR). Projekt je určen lidem bez přístřeší a dlouhodobě nezaměstnaným. Usiluje o jejich uplatnění na trhu práce, minimalizování rizika sociálního vyloučení prostřednictvím jejich přímého zaměstnávání a socioterapeutické podpory. Cíle projektu jsou definovány jako realizace nebo obnova pracovních, případně také psychosociálních návyků uživatelů služby. Dále usilujeme o rozvoj schopnosti rozhodovat se ve vlastních záležitostech informovaně a samostatně, o zvýšení sebedůvěry, obnovení motivace, zejména k přijetí závazků z vlastní minulosti (exekuce, dluhy) a snaze tyto závazky řešit. Snažíme se rozvíjet schopnost uživatele sladit vlastní požadavky a potřeby s realitou a okolím, zlepšovat komunikační dovednosti, podpořit rozvíjení uváženého nakládání s finančními prostředky apod. Od ledna do prosince 2009 se celkem do projektu zapojilo 26 uživatelů. Z tohoto počtu bylo 15 uživatelů nových a 11 pokračovalo na smlouvu z roku uživatelů úspěšně projekt ukončilo a pouze 4 uživatelé prošli projektem SSR neúspěšně. V rámci výkonu veřejné služby dále do SSR docházely 3 osoby. 2 osoby si zde odpracovaly úspěšně trest obecně prospěšných prací a jedna osoba neúspěšně. Za rok 2009 bylo do služby začleněno 10 žen a 16 mužů. SSR spolupracuje s Azylovým domem sv. Františka pro lidi v nouzi v Plzni, zařízením Městské charity Plzeň. V roce 2009 bylo v sociální službě 11 uživatelů z tohoto zařízení. Další uživatelé SSR pak využívají návaznou službu Diecézní charity Plzeň, sociální bydlení v Domě sv. Vincence v Koterově. Od ledna do prosince 2009 bylo v šatníku Humanitárního skladu bezplatně vydáno 263 osobám v nouzi celkem 3400 kusů ošacení, nábytku či nádobí zejména na doporučení sociálního úřadu, ale rovněž bez tohoto doporučení. Celkem bylo vydáno 2384 kusů ošacení, 498 kusů nádobí, 101 kusů nábytku a 417 kusů dalších potřebných věcí jako např. cestovní tašky, spacáky, deky, ručníky apod. 13

16 Terénní krizová služba v Plzeňském kraji Adresa: Cukrovarská 16, Plzeň Telefon: (pohotovost), (vedoucí) Vedoucí: Mgr. Jan Jung Provoz: nonstop pohotovost na telefonu Služba je registrovaná podle 60 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. jako krizová pomoc. Terénní krizová služba poskytuje terénní krizovou pomoc lidem v obtížné životní situaci, kterou vnímají jako neodkladnou a naléhavou a v danou chvíli ji nemohou zvládnout vlastními silami a psychosociální pomoc osobám zasaženým individuálním nebo hromadným neštěstím. Profesionální tým poskytuje na žádost složek Integrovaného záchranného systému, partnerských organizací nebo přímo uživatelů služeb první psychickou pomoc a krizovou intervenci, sociálně právní poradenství, dále pomáhá při jednání s úřady, zprostředkovává důležité informace, kontakty nebo následnou pomoc dle potřeby. V nutných případech, zejména v souvislosti s mimořádnými událostmi, zajišťuje rovněž nezbytnou materiální pomoc (potravinový a hygienický servis, pomoc při zajištění náhradního ubytování, pomůcky na likvidaci škod, pracovní, ochranné a čistící prostředky, kamna, vysoušeče apod). Důležitou součástí týmu je proto také 20 proškolených a pojištěných dobrovolníků v rámci registrace dobrovolnické spolupráce DCHP. Po zacvičení se zapojují formou manuální práce nebo naslouchání postiženým nejen do následné pomoci při rozsáhlých událostech, ale spolu s profesionály i do pohotovostních služeb. TKS řešila 261 případů, poskytla pomoc a podporu 223 osobám v 559 intervencích a 80 kontaktech. Ve 102 případech se jednalo o osobní krize nejrůznějšího charakteru, mezi nejčastější patří vztahové problémy a problémy s bydlením. Ve 24 případech vyjížděli pracovníci TKS k mimořádným událostem, z nichž bylo 15 požárů. Pomoc lidem, do jejichž života zasáhlo tragické úmrtí blízkých, byla poskytnuta v 4 případech. V rámci spolupráce s Poradnou pro cizince a uprchlíky pomohla TKS 69 cizincům v dobrovolných návratech do vlasti. Kromě přímé intervenční činnosti se TKS DCHP účastnila a spoluorganizovala konferenci o psychosociální krizové pomoci Víme o sobě. Vedoucí TKS se dále podílí na vytváření standardů Psychosociální krizové pomoci při generálním ředitelství HZS MV ČR, ve spolupráci s Městskou charitou Plzeň se podílí na vzdělávání sociálních pracovníků v oblasti krizové intervence a psychosociální krizové pomoci. Pracovníci TKS nabízejí též k zapůjčení vysoušeče, které jsou k dispozici pro širokou veřejnost. Na webových stránkách DCHP (www.dchp.cz/krize) jsou rovněž ke stažení informační materiály pro různé krizové životní situace. Intervenční centrum Plzeňského kraje Adresa: Cukrovarská 16, Plzeň Telefon: (pohotovost), (vedoucí) Vedoucí: Mgr. Jan Jung Provoz ambulance: pondělí - pátek: 9-12 a hod. je možné sjednat službu individuálně nonstop na tel: Služba je registrovaná podle 60 a) zákona o sociálních službách 108/2006 Sb. jako intervenční centrum. Intervenční centrum (IC) pod Diecézní charitou Plzeň, poskytuje sociální služby, které se zaměřují na pomoc a podporu osobám ohroženým domácím násilím žijícím v Plzeňském kraji. Pomoc intervenčního centra je poskytována zejména v souvislosti s institutem vykázání Policie České republiky. IC rovněž poskytuje služby na základě žádosti osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí. Pracovníci centra oběť domácího násilí kontaktují, pomohou jí s orientací v situaci, informují o možnostech jejího dalšího řešení, poskytnou základní sociálně právní poradenství, zprostředkují návazné odborné služby, např. psychologické, právní, lékařské nebo v případě potřeby zajistí azylové ubytování nebo doprovodí při jednáních s úřady nebo vyšetřování. IC dále spolupracuje s Policií ČR, vedoucí IC je zároveň proškolen a jako jediný v kraji je oprávněn školit policisty v oblasti domácího násilí. Dalším partnerem jsou orgány sociálně právní ochrany dětí, soudy a další neziskové organizace. V roce 2009 byla služba poskytována terénní formou, tzn. že žadatelé o službu nechodí za námi, ale vyjíždíme my za nimi tam, kam je zapotřebí (domů, na ulici nebo jinam do terénu, do zdravotnického zařízení, na služebnu policie apod.). Tato praxe se velice osvědčuje v případech, kdy osoby ohrožené nejsou z Plzně, popřípadě mají děti apod. V těchto případech je terénní forma nezastupitelnou a přínosnou. V průběhu roku připravilo IC rozšíření svých služeb a od 1. ledna 2010 funguje při IC také ambulance v přízemí objektu Cukrovarská 16 možnost i na objednání na telefonu: V roce 2009 poskytlo IC v Plzeňském kraji podporu a pomoc 79 lidem, z toho se ve 14 případech jednalo o vykázání násilné osoby ze společného obydlí. V jednom případě poskytlo IC pomoc v případě domácího násilí muži. 14

17 Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň Adresa: Cukrovarská 16, Plzeň Telefon: , Vedoucí: Mgr. Helena Duchková Konzultační hodiny: pondělí, úterý, čtvrtek: 8-12 hod. a hod. středa: 8-12 hod. a hod. pátek: 8-12 hod. a hod. DALŠÍ AKTIVITY PCU Cyklus besed V roce 2009 se uskutečnil další ročník cyklu interaktivních besed se studenty plzeňských základních a středních škol. Celkem bylo realizováno 18 besed. Cílem projektu je přispět k překonávání bariér mezi cizinci a Čechy. Důraz je kladen na prevenci xenofobie a rasismu. Služba je registrována podle 37 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako sociální poradenství. Posláním Poradny pro cizince a uprchlíky Plzeň (PCU) je poskytování sociálního a právního poradenství na území Plzeňské diecéze cizincům, kteří se ocitli v takové osobní situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami a z vlastních zdrojů. Cílem pracovníků poradny je umožnit cizincům nalézat vhodná řešení složité osobní situace, posílit jejich samostatné schopnosti, informovanost a orientaci v českém sociálním a institucionálním prostředí. Dále pomáhat cizincům se začlenit do většinové společnosti, využívat dostupné zdroje, sítě a služby a žít běžným životem. Služba je poskytována formou ambulantní, ale i terénní. Uživatelům služby jsou dle jejich individuálních potřeb předávány informace, poskytovány rady a doprovody na úřady a jiné instituce. Dále je zajišťována odborná jazyková asistence, nebo specializované právní poradenství zaměřené zejména na pracovněprávní vztahy a na právní normy související s životem cizince v ČR. V případech prokazatelné sociální a finanční nouze je poskytována materiální pomoc, nejčastěji v podobě základních potravin, hygienických potřeb a oblečení. Poradna pravidelně zprostředkovává odborné konzultace policistů z Inspektorátu cizinecké policie Plzeň. Snahou pracovníků poradny je také přispět ke zvýšení informovanosti většinové společnosti, napomáhat k rovnému přístupu při řešení otázek života cizinců v ČR a upozorňovat na nedostatky legislativních norem pro cizince. V roce 2009 se na poradnu obrátili uživatelé služby v 1481 případech. Prvními třemi nejpočetnějšími skupinami uživatelů služeb se stali občané Mongolska, Bulharska a Slovenska. Multikulturní centrum Multikulturní centrum (MKC) si klade za cíl vytvářet vhodné podmínky a prostor pro sociálně - kulturní integraci cizinců. V rámci MKC v roce 2009 byla s dětmi azylantů a cizinců organizována společná návštěva plzeňského Muzea strašidel. Již tradičně byla v létě uspořádána zahradní slavnost s grilováním, ukázkou výcviku policejních služebních psů, soutěžemi pro děti a zpěvem mongolských lidových písní. Rok byl zakončen vánočním multikulturním setkáním cizinců v Plzni. PCU rovněž spolupracovala se Střediskem rozvojové spolupráce DCHP při organizaci pěti neformálních besed Setkání se solidaritou, které byly po celý rok organizovány v kulturní kavárně Jabloň. Cílem besed bylo informovat laickou veřejnost o aktivitách lidí, kteří se profesionálně nebo dobrovolně podílejí na charitativních, humanitárních a jiných solidárních akcích či projektech po celém světě. Kurzy češtiny pro cizince K činnosti PCU patřilo rovněž pravidelné organizování nízkoprahových jazykových kurzů pro cizince. Jazykové kurzy probíhaly i nadále ve dvou úrovních náročnosti začátečníci a pokročilí. Během roku 2009 navštívilo jazykové kurzy celkem 784 účastníků různých národností. Dobrovolné návraty cizinců do země původu Diecézní charita Plzeň spolupracovala s Ministerstvem vnitra ČR na Projektu dobrovolných návratů pro cizince s legálním, ale také nelegálním statutem pobytu. 15

18 Charitní pečovatelská služba DCHP Blovice Adresa: 5. května 663, Blovice, Kancelář CHPS na adrese: Americká 38, Blovice Telefon: Fax: vedoucí: Markéta Kaslová Služba je registrována dle 40 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách jako pečovatelská služba. Pečovatelská služba je poskytována ve dvou domech s pečovatelskou službou v Blovicích a ve Vlčicích, v terénu pro občany města Blovic a okolních obcí a pro občany Spáleného Poříčí a okolních obcí. Zajišťujeme základní úkony péče dle zákona 108/2006 Sb., dále rozvoz obědů a některé doplňkové činnosti, jako například praní a žehlení prádla, pedikúru a půjčování kompenzačních pomůcek a aktivizační činnosti. S aktivizačními činnostmi nám pomáhají nejen žáci a učitelé základní školy, ale třeba i ředitel zdejší umělecké školy a další občané a podnikatelé. Chceme, aby naši senioři žili co možná nejdéle plnohodnotný život ve svém domácím prostředí a aby byli co nejvíce aktivní. V roce 2009 jsme dlouhodobě poskytovali smluvní výkony pečovatelské služby 53 uživatelům služeb, z toho bylo 36 žen a 17 mužů. Naši uživatelé jsou ve věkovém rozmezí od 22 do 95let. Dalším 60 uživatelům služby rozvážíme obědy. Základní sociální poradenství u nás využilo asi 50 osob. Služba je provozována za výrazné pomoci města Blovice, MPSV a dárců. Děkujeme. Domov pro matky s dětmi v tísni Domažlice Adresa: Havlovice 5, Domažlice tel.: , vedoucí: Dagmar Řezáčová provoz: nepřetržitý Služba je registrovaná podle 57 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako azylový dům. Posláním domova je pomoc matkám s dětmi, nezletilým matkám a těhotným ženám, které se ocitly v tíživé situaci (domácí násilí, ztráta domova). Tento domov matkám v krizi nabízí ubytování, sociálně právní poradenství, každodenní pomoc a podporu při výchově a péči o děti i při vedení domácnosti. Cílem domova je pomoci matkám získat základní vědomosti a dovednosti, aby byly schopny vyřešit svoji situaci včetně zajištění péče o děti. Většinou se jedná o sociálně handicapované ženy, které samy nezažily normálně prosperující rodinu. Snahou personálu je předejít opakování podobné situace v další generaci. Individuální programy vedou matku k samostatnosti v péči o dítě a domácnost a podporují rozvoj jejich vzájemných citových vazeb. U dětí se dbá na docházku a přípravu do školy, na rozvoj schopností a odreagování se od stresů, kterým byly většinou pod vlivem kritické sociální situace v rodině vystaveny. Těhotným ženám dává zařízení možnost připravit se v bezpečí na porod a ponechat si dítě ve své péči po dobu, než se podaří najít jiné vhodné zázemí. Během roku 2009 poskytlo zařízení pomoc a podporu 17 maminkám se 39 dětmi. Aktivity, které proběhly v roce 2009 pod záštitou DMD Havlovice: maškarní zábava v rámci zařízení; oslava Dne matek, Dne dětí hry pro děti, zpívání atd.; táborové akce za příznivého počasí opékání, zpívání; Mikulášská akce návštěva čertů a Mikuláše; vánoční posezení - zpívání, povídání, nadílka; divadelní představení s dětmi, výroba kostýmů a další volnočasové aktivity pro matky a děti. 16

19 Terénní sociální služba Domažlice Adresa: Náměstí Míru 136, Domažlice Vedoucí TSS: PhDr. Ivana Havlíčková Telefonický kontakt (nepřetržitá pohotovost): PhDr. Ivana Havlíčková: , , Osobní kontakt TSS, Náměstí Míru 136, Domažlice: Po: 13:00 16:00 hod. Út: 11:30 16:30 hod. St: 13:00-16:00 hod. Čt: 11:30 16:30 hod. Osobní kontakt TSS, Meclov 1 Pondělí pátek: 8:00 20:00 hod Práce v terénu: Pondělí pátek: 8:00 18:00 hod. Sobota neděle: dle individuální dohody Od došlo ke změně názvu služby na SOS Domažlice, kdy původní služba ambulantní a terénní se rozšířila o potřebnou a poptávanou pobytovou formu sociální rehabilitace s nepřetržitým provozem v Meclově s názvem Domov sv. Vavřince. TSS je registrována podle zákona č. 108/2006 o sociálních službách jako sociální rehabilitace v terénní a ambulantní formě. Projekt TSS představuje sociální poradenství a konkrétní pomoc lidem v nepříznivé nebo krizové sociální situaci, kterou neumějí vyřešit vlastními silami. Základní poradenství se soustřeďuje na poskytování informací o nárocích, možnostech a službách, které vyplývají ze systému sociálního zabezpečení občana a programu aktivní politiky zaměstnanosti. Dále tým zprostředkovává konkrétní potřebnou odbornou pomoc a pomáhá s praktickým řešením obtížné sociální situace člověka. Jeho cílem je pomáhat klientům tak, aby se spolupodíleli na zlepšení své situace a později ji sami dokázali řešit. Uživatelé mohou buď přijít do centra TSS v Domažlicích, domluvit si telefonicky návštěvu pracovníka doma, nebo je tým vyhledává v terénu na základě doporučení sociálních pracovníků jiných institucí a organizací. Dlouhodobě spolupracujeme s psychiatrickými léčebnami. Pro stabilizované klienty zajišťujeme pomoc v prvních dnech po propuštění, zprostředkováváme poradenství rodině klienta, pomáháme hledat možnosti bydlení. Dlouhodobě doprovázíme při zvládání běžných životních situací, pomáháme zorganizovat režim dne a najít pro uživatele smysluplné činnosti. Lidé s psychickým handicapem často žijí v zaběhnutých stereotypech a v důsledku toho mají malé zkušenosti a nejasnou představu o zcela samostatném životě, o tom, co by mohli změnit a jak se účinně bránit případné manipulaci a zneužití. Psychiatrická diagnóza je stále ještě stigmatizující, uživatelé stigma často zvnitřňují a snaží se s ním vyrovnat tak, že se stahují do izolace nebo vstupují do agresivních konfrontací s okolím a nevnímají užitečnost léčby. Také v roce 2009 umožňovala TSS lidem s psychickým handicapem bez rodinného zázemí bydlení v objektu bývalé fary Meclov, která byla darována zřizovatelem do majetku DCHP. Cílem služby je umožnit klientům, kteří se opakovaně dostávali do nedůstojných životních podmínek, žít běžným způsobem života, pomoci obnovit co nejvíce fungující vztah s původní rodinou a nabídnout trvalou možnost řešení jejich situace V roce 2009 využilo ambulantní a terénní formy služby celkem 208 klientů. Bydlení v Meclově využívalo v roce 2009 sedm klientů. 17

20 Volnočasové kluby DUHA Domažlice Adresa: Náměstí Míru 136, Domažlice Telefon: Vedoucí: do Mgr. Anna Frak od Iveta Šlehoferová, DiS. Provozní doba klubů: PO 10,30 16,30 hod Klenčí pod Čerchovem ÚT 13,00 17,00 hod Domažlice ST 13,00 16,30 hod Klenčí pod Čerchovem ČT 13,00 17,00 hod Domažlice PÁ 1x za měsíc celodenní akce Volnočasové kluby Duha jsou reistrovány podle 66 zákona č. 108/2006 o sociálních službách jako sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Projekt zahrnuje činnost dvou volnočasových klubů Duha, které lidem se zdravotním postižením umožňují lepší začlenění do přirozené komunity, naplnění jejich životních cílů i posílení sebevědomí. První velký klub je určen pro mládež a dospělé, kteří mají z jakéhokoliv důvodu částečný nebo plný invalidní důchod a nemají možnost navázat přátelské a kamarádské vztahy jako běžný zaměstnaný člověk. Účastníci klubů se nejen podílejí na výrobě různých dekorativních předmětů, ale navštěvují společně i různé akce: výstavy, koncerty, plesy, návštěvy kin a muzeí, pořádají výlety. Malý klub, určený pro mentálně postiženou mládež, je alternativou zájmových kroužků u zdravých vrstevníků. Náplní jsou skupinové činnosti z oblasti výtvarné, hudební, pohybové a dramatické výchovy a práce s přírodním materiálem. Drobné užitkové a dekorativní výrobky jsou prezentovány na příležitostných výstavách. Kluby pracují i během prázdnin. O jarních prázdninách probíhá pět dní po sobě jarní program ve formě celodenních akcí, a v první polovině července je realizován souvislý pětidenní letní program, kterého se kromě stálých členů mohou účastnit i uživatelé z jiných regionů, kteří během roku nedocházejí do klubů. Během těchto programů se konají výlety, pobyty v přírodě, návštěvy kulturních akcí a památek. Za rok 2009 nám pravidelně docházelo do malého klubu 14 klientů a 6 klientů do klubu velkého. Vedle stálých charitních pracovníků pak v klubech navíc vypomáhají dva dobrovolníci. 18

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ. výroční zpráva 2015

DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ. výroční zpráva 2015 DIECÉZNÍ CHARITA PLZEŇ výroční zpráva 2015 [O DIECÉZNÍ CHARITĚ PLZEŇ] Statut: Církevní právnická osoba dle zákona č. 3/2002 Sb. Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň Statutární

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší

ZÁMĚRY TKS 13. charita záměr realizátor cílová skupina. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší ZÁMĚRY TKS 13 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

Podpořené projekty z Postní almužny 2010

Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořené projekty z Postní almužny 2010 Podpořený projekt Částka Kč OCH Centrum PRO Boskovice - SAS 9 981 Blansko Domácí hospicová péče 18 907 Blansko Stacionář Emanuel 2 346 Blansko Stacionář Emanuel

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Řeckokatolická charita

Řeckokatolická charita Řeckokatolická charita Výroční zpráva 2009 Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot, zakotvených v Písmu

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 17 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y

ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y ARCIDIECÉZNÍ CHARITA OLOMOUC S T A N O V Y Charita, jako milosrdná láska, je naplňováním Kristovy výzvy vyhledávat potřebné a pomáhat bližnímu v nouzi. I. Zřízení Arcidiecézní charita Olomouc (dále jen

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 18 let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

Farní charita Beroun Azylové domy

Farní charita Beroun Azylové domy Popis realizace poskytované sociální služby (plán rozvoje služby) V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších přepisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina

ZÁMĚRY TKS 14. charita záměr realizátor cílová skupina ZÁMĚRY TKS 14 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu zařízení - Rekonstrukce koupelny v Noclehárně sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace

Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Arcidiecéznícharita Praha Středisko Migrace Charita ČR a migrace Mgr. Svitlana Porche Vedoucí Střediska Migrace 20.3.2012 Charita České republiky Členem je 8 arci/diecézních charit na jejichž území působí

Více

diecézní charita výroční zpráva

diecézní charita výroční zpráva diecézní charita p l z e ň výroční zpráva 2013 [obsah] 1 Slovo biskupa 1 Slovo ředitele DCHP 2 Základní údaje o Diecézní charitě Plzeň 2 Orgány DCHP 3 Činnost střediska DCHP 3 Dobrovolné Charity 4 Adresář

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj

Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Příloha č. 2 : Ince o poskytovateli Výchozí stav sítě sociálních služeb pro Karlovarský kraj Identifikace IČO Druh Kapacita Farní charita Aš 3160752 64839991 azylové domy Domov sv. Zdislavy pro matky s

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň 15let Diecézní Charity Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1.listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Pečovatelská služba města Chodova adresa: Komenského 1077, 357 35 Chodov oprávněná osoba: Ing. Josef Hora, starosta města www.mestochodov.cz pecovatelskasluzba@mestochodov.cz

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Název poskytovatele: Druh služby: Jméno služby: Forma služby: Název zařízení a místo poskytování: Dítě a kůň, z.s. Sdružení pro hipoterapii Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Ambulantní, terénní

Více

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem

Farní charita. Dvůr Králové nad Labem Farní charita Dvůr Králové nad Labem Výroční zpráva za rok 2009 Slovo ředitele Předkládáme Vám Výroční zprávu Farní charity Dvůr Králové nad Labem za rok 2009. Snažíme se zde popsat a přiblížit Vám naši

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 2012 1 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2012 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

Charita Vsetín 24. 9. 2015

Charita Vsetín 24. 9. 2015 Charita Vsetín 24. 9. 2015 Historie a území působnosti Trvání činnosti: od 1. 7. 1992 zřizovací dekret CZ 36/93. Území působnosti: Město Vsetín a 25 přilehlých obcí o celkové rozloze 38 000 ha: Bystřička,

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŘÍLOHA: POPIS JEDNOTLIVÝCH REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zdroj: 1) Webové stránky poskytovatelů 2) Registr poskytovatelů sociálních služeb k datu 16.10.2015 3) Informace od poskytovatelů sociálních

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč

Původní požadavek na Plzeňský kraj Pečovatelská služba Kč Kč Kč Kč Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního titulu "Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 - Plzeňský kraj" Poskytovatel

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování, v nepřetržitém provozu, pro těhotné ženy a matky s dětmi z Českého Těšína a celé České republiky, které se ocitly v tíživé životní

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od

Vedoucí pobočky Mgr. Jan Kožešník, od AZYLOVÝ DŮM PRO MUŽE A RODINY od 1.1.2010 KRIZOVÁ POMOC PRO MUŽE od 1.7.2013 TERÉNNÍ PROGRAM pro Roudnici n/l a okolí 1.4.2006 SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA od 1.6.2013 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ 14.1.2015 Vedoucí

Více

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly

Veřejný závazek. Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly Poslání: Veřejný závazek Posláním služby je podpora a zajištění ubytování pro těhotné ženy a matky s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, a nejsou ji schopny vlastními silami vyřešit a jsou

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň

Výroční zpráva. Diecézní charita Plzeň Výroční zpráva Diecézní charita Plzeň Diecézní charita Plzeň byla založena dekretem plzeňského biskupa Mons. Františka Radkovského 1. listopadu 1993, záhy po vzniku Diecéze plzeňské. Caritas znamená láska.

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011

Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 1 2011 Zpráva o činnosti Farní charity Lovosice v roce 2011 www.fchlovosice.cz Farní charita Lovosice Kostelní 146/1, 410 02 Lovosice 2 Základní údaje o organizaci Název organizace: Zřízovatel: Právní

Více

Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje. Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016

Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje. Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016 Panel humanitárních organizací Ústeckého kraje Přehled členských organizací a činností Aktualizace 22. srpna 2016 Charakteristika Panelu humanitárních organizací Panel humanitárních organizací Ústeckého

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše

OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše OBLASTNÍ CHARITA ÚSTÍ NAD LABEM DŮM SAMARITÁN Štefánikova 1, 400 01 Ústí nad Labem Klíše Dům Samaritán navazuje na celý komplex služeb zabývající se osobami v krizi, které poskytuje Oblastní charita Ústí

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009

Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Vyhodnocení Realizačního plánu na rok 2009 Základní dokument: Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008 2011 (dále jen Plán) I. Cíle a opatření pracovní skupiny

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

1. Dům na půl cesty. Popis sociální služby. Personální zajištění sociální služby. Finanční rozvaha 1.Zajištění sociální služby

1. Dům na půl cesty. Popis sociální služby. Personální zajištění sociální služby. Finanční rozvaha 1.Zajištění sociální služby 1. Dům na půl cesty Popis sociální služby Základním principem Domu na půl cesty je : - ubytování v prostředí podobném bydlení v domácnosti - zajištění úklidu,praní a žehlení,výměna ložního prádla - pomoc

Více

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Důvodová zpráva. Příloha: Akční plán na rok 2017 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Důvodová zpráva V procesu komunitního plánování je hlavním dokumentem 3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka na období 2016 2019. Dalším dokumentem je akční plán na daný rok. Akční

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014

diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 diecézní charita plzeň výroční zpráva 2014 [O DIECÉZNÍ CHARITĚ PLZEŇ] Statut: Církevní právnická osoba (COP) dle zákona č. 3/2002 Sb. Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00 Plzeň Statutární

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové

Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení. Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Chráněné bydlení (výtah z Vnitřních pravidel poskytované sociální služby Chráněné bydlení, DaMPi dům chráněného bydlení Oblastního spolku

Více

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák

Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům. Ostrava ředitel: Petr Novák Nová šance, z.s. Azylový dům Nová šance Pilotní projekt Probační dům Ostrava ředitel: Petr Novák Hlavní poslání Integrace a resocializace mužů po výkonu trestu (začlenění do společnosti, osvojení pravidel)

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012

Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Zpráva o činnosti Agentury pro občany za rok 2012 Agentura pro občany navazuje svou činností na poslání Občanského sdružení KROK "nabídnout lidem podporu osobního růstu pro změnu života". Pomáhá lidem

Více

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov

Výroční zpráva Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a Vyškov Výroční zpráva 2010 Rodinná pohoda, o. s. Se sídlem: Morávkova 35 68201 Vyškov Kancelář: Sportovní 796/2a 68201 Vyškov Bankovní spojení: 196976514/0300 IČO: 26999030 Kontakt: mobil 605 473 698 E-mail:

Více

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově

Přehled poskytovatelů. sociálních služeb v Chodově Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově Vážení občané, v návaznosti na dobrou tradici je vydáván aktualizovaný, v pořadí již čtvrtý, Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Chodově. Jsou zde

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více