PROJECT MANAGEMENT AND ITS MORE EFFECTIVE PROCESSES

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJECT MANAGEMENT AND ITS MORE EFFECTIVE PROCESSES"

Transkript

1 PROJECT MANAGEMENT AND ITS MORE EFFECTIVE PROCESSES Jaroslav Morkus 1, Rudolf Kampf 2, Ji í Kolá 3 ABSTRACT Article discusses the problems in project management, where it is currently be able to find several aspects that lead to adverse the economic and the non-economic consequences in the project management. In the first region can be described in a few cases high turnover of staff in positions of the project managers and the team players, of course also non-significant principles of project management (e.g. according to the methodology IPMA) and as further downside can be called the wrong set of an information flow that causes problems in deciding the employees who are related to a specific project. The article tries to describe in his body on the example of the possible solutions which could be adopted in general in the most companies. KEY WORDS project management, project, organization LANGUAGE OF THE PAPER Czech REVIEWERS doc. Ing. Marek Potkány, PhD. - Ing. Eva Brumer íková, PhD. - 1 Ing. Jaroslav Morkus, University of Pardubice, Transport Faculty Jan Perner, Department of Transport Management, Marketing and Logistics, Studentská 95, Pardubice, Czech Republic 2 Doc. Ing. Rudolf Kampf, CSc., University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration, Studenská 84, Pardubice, Czech Republic 3 Ing. Ji í Kolár, Ph.D., The Institute of Technology and Business, Okružní 517/10, eské Bud jovice, Czech Republic 325

2 ZEFEKTIVN NÍ ÍZENÍ PROJEKT Abstrakt: lánek se zabývá problémy v oblasti ízení projekt, kde je v sou asné dob moci najít n kolik aspekt, které vedou k nep íznivím ekonomickým a neekonomickým d sledk m v oblasti projektového ízení. V první oblasti lze popsat v n kolika málo p ípadech vysokou fluktuaci zam stnanc na pozicích projektových manažer a týmovích hrá, samoz ejm i mén významné principy projektového ízení (nap. podle metodiky IPMA) a jako další nevýhodou m že být spomenuté nesprávné nastavení informa ního toku, které zp sobuje problémy p i rozhodování o zam stnancech, kte í se angažují v konkrétním projekt. Tento lánek se snaží popsat ve svém podstat na p íkladu z možných ešení, která by mohla být p ijata obecn ve v tšin firem. Klí ová slova: projektové ízení, projekt, organizace Úvod Pod pojmem projekt si p edstavíme sou asn úsilí dosáhnout stanovených cíl a proces, len ný do závislých a ízených inností s ur enými body zahájení a ukon ení, vyžadující specifické p ístupy k ízení. Projekt je jedine ný, má za átek a konec, má vyty ené cíle, omezené náklady, prost edky a as. Vyžaduje r zné znalosti, je nástrojem zm ny. N kdo za n j zodpovídá a obsahuje v sob prvky rizika. Projekt je soubor aktivit zam ených k dosažení ur itého cíle vyzna ující se tím, že má sv j za átek a konec. (1) Projektový management tvo í souhrn aktivit spo ívající v plánování, organizování, ízení a kontrole zdroj spole nosti s relativn krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cíl a zám r. Projektový management zvyšuje efektivitu projekt, šet í náklady p i zachování kvality a rozsahu výstup projektu, významn zkracuje celkovou dobu trvání projektu, redukuje obecn p edimenzované zdroje, ídí projekty tak, aby sm ovaly k napl ování dlouhodobých priorit a strategií, je nástrojem ízení r zných projekt za použití stejných nástroj a postup. Hlavní jevy a veli iny vytvá ející hranice projektového prost edí a ovliv ující pr b h projektu jsou p edm t projektu, as a náklady, míra neur itosti a rizika a kvalita realizovaných výstup. Projektu jsou p id leny pracovní, finan ní nebo technologické zdroje podle jeho plánovaných pot eb a po jeho skon ení jsou tyto zdroje spot ebovány nebo p evedeny do jiných projekt. Zdroje pracovních jednotek podléhajících operativnímu ízení jsou kontinuáln plánovány a dopl ovány, po ukon ení pot eby jejich užívání mohou být uvoln ny pro skladování, likvidaci nebo p evod mimo spole nost jiným zp sobem. 326

3 Postup projektového ízení 14 th International Scientific Conference Postupu prací (nejedná se o sestavování projektového týmu), které neodmysliteln navazují na strategická rozhodnutí o daném projektu, by m l být následující: a.) Logický rámec neboli p esné zadaní úkolu (projektu) projektovému manažerovi tak, aby bylo do budoucna jasné, za jaké oblasti nese zodpov dnost a kde již zodpov dnost padá na n koho druhé; tento logický rámec m že mít v organizacích r znou specifikaci, ale v tšinou by to m l být dokument na cca 1 stránku A4 (z hlediska p ehlednosti), který bude obsahovat viditelné propojení s dlouhodobou strategií organizace, samotný cíl projektu, jednotlivé jeho výstupy a innosti s návazností, co bude považovat za napln ní dané innosti až celého projektu, b.) následující innost je možné vypracovat na základ metody WBS = Work Breakdown Structure viz níže vizualizace, u které je možné spat ovat návaznost na logický rámec v tom, že v dosti p ípadech jsou shodné uvedené výstupy v logickém rámci a u WBS-ky; v obecnosti jde o identifikace pracovních balík, které se dají s pozice projektového manažera delegovat na p íslušná jednotlivá odd lení nebo jednotlivce, jde-li o výstup vykonávaný intern v rámci organizace, nebo na vn jší firmy, jestliže se rozhodneme daný výstup delegovat na externí firmu, plus se u WBS zobrazuje jeden pracovní balík s názvem projektové ízení, na které se také nesmí zapomenout, jelikož i toto odd lení má své náklady a procesy v ase, které se budou nyní v rámci jednotlivých pracovních balík a jejich rozpracovaných inností zjiš ovat a pak sumarizovat, Uveden cíl projektu Pracovní balík 1 Pracovní balík 2 Pracovní balík n Projektový management pracovní balík 11 pracovní balík 1n Obr. 1 Ilustrativní zobrazení Work Breakdows Structure Zdroj: [9] len ní na jednotlivé podúrovn se využívá tehdy, nejde-li celý pracovník balík p i adit jako úkol celkov, toto strukturované víceúrov ové použití je u složit jších/náro n jších projekt. 327

4 c.) další innosti pak postupuje skrz tyto balíky a sestavuji se podrobné plány inností v jednotlivých pracovních balicích s identifikací pot ebných náklad, které to sebou ponese, dále pak asová náro nost daných inností, k tomu samoz ejm analýza rizik a analýza zainteresovaných stran, metoda CPM s analýzou p etíženosti zdroj, Gantt v diagram, metoda kritického et zu atd. tím se nebude dopodrobna seznamovat. V další kapitolce se letmo p edstaví nej ast ji identifikované problémy p i ízení projekt, které organizacím p ináší ekonomicky vyjád itelné následky, o které se v tomto lánku nesnažíme. Nej ast jší problémy ízení projekt V sou asné praxi se m že tená setkat s dalšími možnými problémy p i projektovém ízení, to nezastíráme, pouze tyto p edstavené problémy byly námi identifikovány jako nej ast jší proh ešky, které mají velký dopad na celkové projektové ízení v organizaci. Ve fázi iniciace nemusí být jasná vazba mezi strategickými zám ry podniku a stanovenými cíli, m že být zvolena špatná cenová strategie, podcen ny nebo nadhodnoceny zdroje i je celkové nedocen na náro nost a rizikovost projektu. B hem plánování se mohou vyskytnout chyby ve zpracování podrobného rozpisu prací, n které oblasti plánovacích dokument mohou být opomenuty, m žeme také podlehnout tlak m na rychlé vyhotovení plánovacích dokument. P i koordinaci a ízení prací m že dojít k nedorozum ním v komunikaci cíl a zám r v projektovém týmu, n které komunika ní kanály nemusí být dostupné pro všechny leny týmu, asto je podce ována výhoda osobního setkání, mohou být špatn rozd leny odpov dnosti rozhodování, nemusí být dostate ná autorita manažera projektu, nad ízení dostate n nepodporují sv j projektový tým nebo se vyskytnou problémy v mezilidských vztazích, zejména pak nekonstruktivní sout živost. V pr b hu monitorování a kontroly nejsou dostate n naplánované kontrolní metody, vyskytují se chyby v m ení díky subjektivním odhad m a zkreslování výsledk, jsou chybn nastaveny limity p ijatelnosti zjišt ných výsledk kontrol nebo je opomíjena kontrola v oblasti ízení rizik a kvality projektu. Po uzav ení projektu je podcen n rozsah a náro nost dokon ovaných prací a administrativních úkon, p ed asn jsou p evedeny pracovní zdroje na jiné projekty i jsou špatn navrženy akcepta ní procedury. 328

5 Všechny tyto obecn platné problematické body v projektovém ízení mají n kolik neoddiskutovatelných p í in, které si dovolíme zde p edstavit. Opravdu se nejedná o veškeré p í iny pouze, dle našeho názoru, o nej ast ji vyskytující se d sledky, které nejsou v organizacích d sledn hlídány a ešeny prost ednictvím vnit ních sm rnic. Jedná se zejména o: neodborné vedení projektových tým (kvalifikace projektových manažer ), velký po et ešených projekt v organizaci nebo naopak, ve fluktuaci zam stnanc (neustále st ídání bu na pozici projektového manažera, pop. p ímo v projektovém týmu), nesprávn nastaven interní podnikový systém toku informací (d sledkem ztráta dat nebo jejich nep ehledné uložení, sdílení apod.). Tyto p í iny a jejich d sledné nesledování a ignorace (ve smyslu ono se to n jak vy eší ) mají za d sledek vliv na známý projektový trojimperativ: as (nap. prodlužování konce projektu a s tím spojené náklady od zákazníka), zdroje (nap. neustálé zaškolování zam stnanc, s tím spojený neplánovaný výstup z projektu, který zákazník reklamuje), kvalita (neustálé ešení nepodstatných administrativních problém místo p esn definovaného cíle op t vede ke ztrát d v ry zákazníka organizace). V íme, že za použití námi navržených nástroj v p edchozí kapitole jako jsou Logický rámec projektu, WBS a Gantt v diagram a d sledn sdílené databáze všech zú astn ných na projektu by byly projekty realizovány bez penalizací a reklamací. V obou p ípadech se jedná o chybu v komunikaci nap í spole ností. Tento problém zmi ujeme už v úvodu našeho lánk. Nejv tší odpov dnost u t chto bod spat ujeme v innosti strategického nebo st edního management, kte í bu necht jí zm ny nebo si neuv domují jejich pot ebnost nenasloucháním problému pod ízených. Na druhou stranu také u pracovník v projektových týmech, kte í nedokáží tyto problematické body identifikovat a správn komunikovat s vedením spole nosti v nápravných opat eních. Z našeho pohledu je ešení t chto bod v nalezení takého komunika ního systému p i tvorb, ízení a ukon ování projekt, které bude odsouhlaseno všemi projektovými manažery ve firm. Jako p íklad zajímavého ešení pro organizace uvádíme nap. ešení centrálního interního virtuálního disku, do kterého budou mít na základ nastavené matice zodpov dnosti a pravomocí p ístup jednotlivý pracovníci. Toto ešení je snadné pro organizace s menším po tem projektu a 329

6 pobo ek v rámci globálního sv ta. Pro v tší organizace se nabízí r zná další databázová ešení nap. v cloudových systémech, které mají následné napojení na vnit ní poštovní servery organizace, tak aby dle RACI matice byli zam stnanci vždy upozor ovány, že dochází k p íprav (pop. již samotnému zadaní úkolu), který se jich bude dotýkat. A u kterých bude po ukon ení d sledn požadováno napln ní p íslušného dokumentu ze zpracovaného úkolu/ innosti/projektu do ur itého p edem vytvo eného centrálního uložišt. A toto bude d sledn hlídáno a dodržováno v rámci celého projektového ízení, aby výpadek jednoho lánku nezp sobil pád celého projektu nebo jeho nep im ené navýšení asu nebo náklad pop. zhoršení kvality výstupního produktu. Záv r V lánku byly shrnuty problematické body v projektovém ízení (nejedná se zde o body v p edprojektové nebo poprojektové fázi). V lánku jsme dosp li k názoru, že nejvíce se ve firmách v projektovém ízení pokulhává v oblasti sdílení informací, nestanovené komunika ní kanály, astá fluktuace zam stnanc, zp sobená dosti asto tlakem zákazníku a vedení spole nosti, a ve ztrátovosti asu p i nejasném uložení dat o projektu na r zná disková pole jako p íkladu. To vše je zp sobeno bu managementem firem, kte í p ehlížejí názor, že na to nejsou finan ní prost edky, p ípadn informa ní negramotností lidí v projektových týmech, kte í si nedokáží prost ednictvím projektového manažera nastavit vše pot ebné tak, aby si práci, co nejvíce uleh ili, v p eneseném slova smyslu tak, aby co nejvíce ztrátových as strávených na projektu bylo eliminováno (což je cílem i leanového ízení). ešení v t chto p ípadech spat ujeme nejvíce v oblasti nastavení tzv. norem projektového ízení (v sou asné dob neúpln obsažené v r zných normách ISO, dnes se již p ipravuje ucelená ISO norma, která bude d ležitým vodítkem v metodice projektového ízení) a tlakem na zvyšování možností využívání sou asných vnitropodnikových systém pro projektové ízení. Pod kování: Tento lánek vznikl za podpory projektu Podpora stáží a odborných aktivit p i inovaci oblasti terciárního vzd lávání na DFJP a FEI Univerzity Pardubice, reg. Nr. CZ.1.07/2.4.00/ LITERATURA [1] SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 2. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., [2] SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. 5. p epracované a dopln né vydání. Praha: C. H. Beck

7 [3] KUDLÁ KOVÁ, N. P ednášky marketing a management. Universita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera, [4] KAMPF, R.; MORKUS, J.: Projektový management, studijní opora Universita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera, [5] GOLDRATT, E. Critical Chain. Great Barrington: The North River Press Publishing Corporation, ISBN ISBN [6] GOLDRATT, E. The Goal. Revised Third Edition, Great Barrington: The North River Press Publishing Corporation. ISBN [7] MARTÍNKOVÁ, M. Zefektivn ní inností p i ízení projektu divize Privátní zna ky ve spole nosti Hügli Food. Diplomová práce, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, [8] VYTLA IL, D. Projektové ízení a ízení projekt. Praha: Nakladatelství VUT, ISBN [8] FIALA, P. ízení projekt. Vysoká škola ekonomická Praha: Nakladatelství Oeconomica, ISBN [9] DOLEŽAL, J., MÁCHAL, P., LACKO, B. a kolektiv. Projektový management podle IPMA. 2. vydání. Grada Publishing, Praha, ISBN

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti

Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Sociální podniky v rozší ené Evrop Koncept a skute nosti Jacques DEFOURNY 1, President evropské sít EMES 2 ÚVOD Vzr stající ocen ní sociální ekonomie v Evrop spolu s v tším zájmem o nekonven ní podnikatelskou

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ. Rozvojový potenciál mezinárodní migrace. Kolektiv autor UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD MIGRACE A ROZVOJ Rozvojový potenciál mezinárodní migrace Kolektiv autor PRAHA 2011 Migrace a rozvoj - text B5.indd 1 22.8.2011 12:34:27 Recenzent: Doc.

Více

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti

Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek. Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Václav Vostrovský, Jaromír Štůsek Strategické plánování neziskových organizací v podmínkách znalostní společnosti Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D.

PRACOVNÍ SEŠIT. Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování. Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. PRACOVNÍ SEŠIT Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování Autorka: PhDr. Lucie ROHLÍKOVÁ, Ph.D. Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem Didaktická struktura

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS

SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS SOU ASNÉ TRENDY V OBLASTI (NE) BEZPE NOSTI INFORMA NÍCH SYSTÉM CURRENT TRENDS IN (UN) SECURITY OF INFORMATION SYSTEMS Dagmar BRECHLEROVÁ, Radim KRUPI KA, Zoltán SZABÓ dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz, krupicka@fbmi.cvut.cz,

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES

UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA. Studijní materiály pro obor CNES UNIVERZITA KARLOVA Filozofická fakulta STRUKTURA A FUNGOVÁNÍ ZNAKOVÉHO JAZYKA Studijní materiály pro obor CNES Praha 2007 VÝZKUM KOMUNIKACE NESLYŠÍCÍCH. ESKÝ ZNAKOVÝ JAZYK. Alena Macurová, Ivana Homolá

Více

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi.

Antény, hromosvody, p ep ové ochrany. a EN SN 62305 v praxi. Antény, hromosvody, p ep ové ochrany Vážení zákazníci, a EN SN 62305 v praxi. z d vodu opakujících se a navzájem si podobných vašich dotaz jsme se rozhodli p idat na naše stránky co nejjednodušší a jasné

Více

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium

JITKA KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium UNIVERZIT PLCKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra psychologie a patopsychologie JITK KRÁLÍKOVÁ VI. ro ník kombinované studium Obor: Pedagogika správní innost CHRKTERISTIK VÝVOJOVÉHO ODOÍ PUESCENCE

Více

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE

INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE INTEGRACE KLIENTA WEBOVÝCH GIS SLUŽEB DO LMS MOODLE Vilém Pechanec, Aleš Vávra Katedra geoinformatiky, P írodov decká fakulta, Univerzita Palackého, T. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, email: vilem.pechanec@upol.cz,

Více

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce

ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická. Bakalá ská práce ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Bakalá ská práce Plze 2013 Václav Zeman ZÁPADO ESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra ve ejné správy Studijní program: Právní specializace Studijní

Více

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS

APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS APLIKACE KRIZOVÉHO ÍZENÍ DO VÝUKY OCHRANY OBYVATELSTVA NA UK FTVS Josef Vilášek Anotace: V souvislosti s výukou p edm tu Krizové ízení ve ve ejné správ se u student projevují problémy s pochopením nejen

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13.

ESKÉHO POHOSTINSTVÍ. Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR v kategorii hotel, hotel garni, motel, botel a penzion. Více na straně 13. RO NÍK 4 ZÁ Í 2010 Generální partner AHR R ESKÉHO POHOSTINSTVÍ Exkluzivní partner AHR R Foto: Gregor909/sxc.hu Chceme bydlet také u vás! Vaše hotelové hvězdičky Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra Ekonomie a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UI a UX mobilních aplikací (historie, metodiky tvorby UI designu), Vývoj mobilní aplikace pro ios Autor BP: Filip Procházka Vedoucí BP: Ing.

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více