Plánování a řízení projektů, zkouška 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plánování a řízení projektů, zkouška 2011/2012"

Transkript

1 Plánování a řízení projektů, zkouška 2011/ Co víte o historii projektového řízení? Zakladatel: Henry L. Gantt ( ) první společnost pro řízení projektů (výstavba např. Hooverovy přehrady) od řízení lidí k řízení činností ( x Taylor, Fayol) první postupy: Ganttův diagram - časová osa, lineární diagram 50. léta rozvoj metod síťové analýzy CPM byla vyvinuta jako společný projekt dvou společností: DuPont Corporation a Remington Rand Corporation pro řízení projektů správy továren. PERT (Program Evaluation and Review Technique) americký válečný program: POLARIS (1958) MPM (Metra Potential Method) Metoda měření potenciálů v sítích (Bernard Roy, 1958) 60.léta projekty se stochastickou strukturou: GERT 80.léta rozvoj uzlových grafů (AON) (první softwarové aplikace pro řízení projektů) 90.Léta velké rozšíření softwarových nástrojů pro řízení projektů. aplikace měkkých přístupů a postupů teorie omezení: Critical Chain Method (Dr. E. Goldratt, 1996) Současnost Vysoký počet neúspěšných projektů, které končí daleko po termínu a s několikanásobně převýšeným rozpočtem, vede odbornou a profesní sféru v posledních desetiletích k vytváření standardů pro řízení projektů. Mnohé z nich získaly mezinárodní prestiž a uznání. Čtyři dnes nejpoužívanější standardy: IPMA (International Project Management Association) PMI (Project management institute) PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments no.2) ISO (International Organization for Standardization) Standardy si fyzické nebo právnické osoby osvojují tzv. certifikací u certifikačních autorit. 2. Vysvětlete pojmy projektové řízení, projekt, cíl projektu. Projektové řízení je souhrn aktivit spočívající v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů. (KERZNER, 1979) aplikace znalostí, schopností, nástrojů a technologií na aktivity projektu tak, aby tyto splnily požadavky projektu. (Project Management Institute, 2004) Projekt je jakýkoliv jedinečný sled aktivit a úkolů, který má: dán specifický cíl, který má být jeho realizací splněn; definováno datum začátku a konce uskutečnění; stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci.(kerzner,1979) dočasné úsilí vynaložené na vytvoření unikátního produktu, služby nebo určitého výsledku. (Project Management Institute, 2004)

2 Význam slova projekt Užívá se pro pojmenování sledu navazujících činností s daným počátkem a koncem v časovém horizontu, jehož účelem je realizace určitého cíle, dokumentu nebo služby při disponibilních zdrojích. Projektem je nazývána forma, kterou jsou prováděny vědecké výzkumy, školní úkoly, prováděna přestavba rodinného domu nebo výstavba jaderné elektrárny. 3.Vysvětlete pojmy, činnost, zdroj, portfolio, program. Činnost časově ohraničená aktivita zdroje, v rámci které je prováděna práce, jenž je potřebná pro naplnění cíle projektu. časově ohraničená = má svůj počátek a konec na časové ose. Zdroj uspořádaný soubor lidí, strojů a nástrojů, který je prezentován z hlediska pracovních úkonů jako celek. při jeho užívání vznikají finanční náklady. Alokace zdroje = přiřazení zdroje na činnost. Další struktury v projektovém řízení Portfolio (účel: spravování zdrojů, které jsou přerozdělovány)-obsahuje projekty a programy Program (účel: naplnění jednotného cíle, strategického záměru)-tvoří ho související projekty Projekt (účel: realizace dílčího cíle)- má definovaný cíl a je vymezen v čase 4. K čemu slouží projektová kancelář a steering committee? Projektová kancelář (Project Management Office, PMO) Je v organizaci podniku pro správné řízení projektů nenahraditelná její existence je podmínkou! Hlavním úkolem projektové kanceláře je: příprava podkladů pro zahájení projektů; sestavování projektových týmů a steering committee. metodická podpora realizace projektů; spravování programů a portfolií; ověřování výstupů a dosažených cílů u jednotlivých projektů a programů (vytváření zpětné vazby). Steering committee - je rozhodčí komisí, která řeší konflikty a schvaluje významné změny u projektů a programů. Členové této komise mohou být z libovolné úrovně řízení dané společnosti, nebo ze společnosti zákazníka, popřípadě z cizí nezávislé organizace či instituce.

3 5. Co vyjadřuje projektový trojimperativ? 6. Co by měl splňovat cíl projektu? Řízení projektu znamená naplnit cíle za pomoci zdrojů v požadované kvalitě do požadovaného termínu. Cíl je na počátku daný, proto zbývá provádět: Časová analýza projektu a změnové řízení (čas) Alokace zdrojů a nákladová analýza projektu (zdroje) Řízení rizik a kvality v projektu (kvalita) Cíl projektu je nová hodnota předmět, služba nebo jejich kombinace, která je výsledkem projektu a je reprezentována popisem určitého stavu, jenž má v budoucnosti existovat. Formulace cíle projektu (Doran, 1981) S Specific Cíle mají být specifické a konkrétní. M Measurable Mají být opatreny meritelnými parametry,podle nichž lze rozpoznat, zda bylo cíle dosaženo. A Assignable Cíle mají být pridelitelné jedinému subjektu s odpovedností a autoritou k výkonu rozhodnutí. R Realistic Cíle mají být dosažitelné s použitím disponibilních zdroju a realistické. T (i) Stanovení strategického cíle Odvození střednědobých a krátkodobých cílů Vymezení programů Naplnění programů jednotlivými projekty Iniciace a realizace projektů (naplnění dílčích cílů) Time-bound Cíle mají být casove ohranicené. integrated Cíl by mel být integrovatelný s naším celkovým strategickým zámerem. 7. K čemu se užívá logický rámec? Jaké jsou jeho náležitosti? Logický rámec projektu Užívá se při inicializaci projektu. Je mezinárodně uznávaný a často i vyžadovaný státními či mezinárodními institucemi.

4 Kvalita návrhu projektu závisí na logických vazbách, z kterých následně vyplývají základní parametry projektu. Návrh je nutné provádět v týmu. Sloupec popisu (tzv. strom cílů) Klíčové činnosti jsou ty, které rozhodují o realizaci konkrétních výstupů projektu. Konkrétní výstupy projektu by měli blíže specifikovat jak chceme změny (cíle) dosáhnout. Cíl (změna) popisuje zaměření projektu a odpovídá na otázku co a čeho chceme dosáhnout. V řádku účel (záměr) by měla být zodpovězena otázka proč chceme dosáhnout výše uvedené změny. Sloupec objektivně ověřitelných ukazatelů Uvádí ukazatele, které prokazují, že účelu, cílů, konkrétních výstupů bylo dosaženo. Ukazatelů by mělo být více než jeden. Ukazatele by měly být měřitelnými. Pokud není možné nalézt objektivně ověřitelné ukazatele je vhodné pozměnit formulaci ve sloupci popisu. Sloupec způsobu ověření By měl obsahovat informace nebo činnosti, které budou odpovídat na otázky: Jak budou objektivně ověřitelné ukazatele zjištěny? Kdo bude zodpovídat za ověření? Jaké náklady a čas ověření vyžaduje? Kdy budou objektivně ověřitelné ukazatele ověřeny? Jakým způsobem budou ukazatele dokumentovány? Sloupec předpokladů a rizik Uvádějí se výslovně předpoklady, ze kterých se vycházelo při stanovování jednotlivých skutečností a které podmiňují realizaci projektu. Uvádějí se významné skutečnosti, které mohou ohrozit projekt a které je potřeba mít na zřeteli při návrhu a realizaci projektu. Z uvedených informací lze vycházet při analýze rizik. 8. Co vyjadřuje a k čemu slouží WBS? Work Breakdown Structure (WBS) je osnova rozpisu praci v podobě stromu (typ siťoveho modelu). je analyticka technika, jejimž cilem je rozložit projekt nebo souhrnny ukol na jednotlive činnosti až do urovně, kdy je možne přiřadit na konkretni činnost zdroje, odpovědnou osobu, celkovy rozsah prace a časovou dotaci. Činnosti jsou podle potřeby čislovane, a to většinou podle úrovně a pořadi.

5 9. Co vyjadřuje a k čemu slouží Ganttův diagram? Ganttův diagram je druh pruhoveho diagramu, ktery se využiva pro grafické znazorněni naplanovanych činnosti v čase. je pojmenovany po Henry L. Ganttovi ( ), jenž byl americkym strojnim inženyrem a konzultantem v oblasti managementu a řizeni projektů (např. Hooverova přehrada). V původni podobě Ganttův diagram neobsahuje vztahy mezi činnostmi (navaznosti); ty byly přidany později při rozvoji softwarovych nastrojů pro projektove řizeni. Prvni dochovany Ganttův diagram byl vytvořen v roce 1896 KarolemAdamieckim(polskeho původu), ktery však svůj koncept nepublikoval. Ganttův diagram (Gantt Chart) = linearni diagram slouží k zobrazeni časové náročnosti a posloupnosti jednotlivých činnosti projektu. je zakladnim nastrojem v oblasti projektoveho řizeni a časove analyzy projektů. 10. Jaký je rozdíl mezi směrným a aktuálním plánem projektu? K jakým analýzám slouží? Směrny vs. Aktualni plan projektu porovnavanim směrneho a aktualniho planu projektu posuzujeme stav a vyvoj projektu. ukazuji posun od předpokladaneho průběhu ukolů k průběhu skutečnemu. Jsou podkladem pro nakladovou analyzu projektu (tzv. EVA Earned Value Analysis; resp. EVM Earned Value Management). 11. Vysvětlete, co zahrnuje zdrojová analýza projektu? Zdroje: Materialove neobnovitelne Pracovni obnovitelne Smišene např. rychle opotřebitelne součastky Parametry zdrojů Mohutnost zdroje Ak naklady sazba, na použiti Parametr přiřazeni Rik Intenzita čerpani k-teho zdroje i-tou činnosti Konstantni Funkci času f(t) 12. Co znamená zdrojově přípustný projekt? Zdrojově připustny projekt časova připustnost viz CPM, MPM Intenzita využivani k-teho zdroje i-tou činnosti: Nesplněni podminek: zdrojovy konflikt

6 13. Jaký existuje vztah mezi dobou trvání, jednotkami zdroje a prací? Celková délka trvání činnosti je dána vzorcem: Doba trvání = max ( Práce / Jednotky) A) Pevné jednotky Intenzita čerpání zdroje je konstantní. Se změnou práce se mění délka trvání činnosti. Se změnou délky trvání se mění normovaná práce určujícího (kritického) zdroje. B) Pevná doba trvání Doba trvání činnosti je konstantní. Se změnou práce se mění intenzita čerpání zdroje (počet potřebných jednotek příslušného zdroje). Se změnou intenzity čerpání zdroje se mění normovaná práce. C) Pevná práce Normovaná práce zdroje je konstantní. Se změnou délky trvání činnosti se mění intenzita čerpání určujícího zdroje. Se změnou intenzity čerpání určujícího zdroje se mění délka trvání činnosti. 14. Co vyjadřuje zdrojový konflikt a jak je možné jej řešit? Řešeni zdrojovych konfliktů 1) Algoritmy matematickeho programovani Vazany extrem funkce 2) Kombinatoricky Velke množstvi variant řešeni 3) Komplexně analyticke a heuristicke metody Heuristicke zaměřeni na pravděpodobne varianty Analyticke: Ukoly s vazbou FS důležitějši než SS Ukoly delši pro projekt důležitějši Ukoly bližši od počatku - důležitějši Řešeni zdrojovych projektů v softwarových aplikacich Automaticky Princip minimalizace zpožďovani počatku zdrojově nepřipustnych ukolů Ručně Převažně kriticke ukoly Automaticka řešeni Princip minimalizace zpožďovani počatku zdrojově nepřípustných ukolů: Vyrovnani v ramci časove rezervy Vyrovnani zdrojů pouze u nekritickych činnosti. Nema vliv na dokončeni projektu. Změna přiřazeni ukolu Zdroj zpracovava ukol nezavisle na dalšich zdrojich (pozor na připad: auto-řidič; nutna kontrola). Rozděleni zbyvajici prace Neměni delku trvani ukolu, zachova vytvořenou vazbu celeho ukolu. 15. Popište životní cyklus projektu s jeho fázemi realizace. Zahájení projektu Iniciace projektu - seznámení se s problematikou, navázání, kontaktů, sestavení plánu jak zahájit projekt. Specifikace cílů a rozsahu projektu. Sestavení organizační struktury projektu: Kdo jsou sponzoři, kdo všechno bude v řídící radě projektu. Kdo bude vedoucí projektu a jeho etap, kdo bude členem týmu. Sestavení věcné struktury projektu: Naplánování etap projektu a jejich dílčích kroků (činností).

7 Odhadnutí pracnosti a dob trvání u jednotlivých činností. Identifikace zdrojů a přidělení zdrojů k činnostem. Sestavení harmonogramu projektu (směrný plán projektu). Sestavení rozpočtu a potřebného cash flow. Zahájení projektu Specifikace procedur pro řízení projektu (dle firemního standardu): Pro řízení kvality v projektu. Pro řízení postupu (realizace projektu). Pro řízení komunikace v organizační struktuře projektu. Pro řízení případných změn v projektu. Pro řízení krizí během realizace projektu. Sestavení věcného rámce: Analýza rizik v projektu. Analýza výnosů a nákladů projektu. Stanovení kritérií úspěšnosti projektu. Řízení projektu Řízení postupu etap a činností. Řízení subdodavatelů. Řízení změn (revize harmonogramu a rizik). Řízení kvality a kontroly. Řízení krizí. Uzavření projektu Závěrečná kontrola produktů a cílů. Ukončení projektu. Zjištění přínosů projektu (popř. naplánování sledování těchto přínosů). Zdokonalení postupu řízení (zpětná vazba). 16. O kterých procesech či skupinách procesů je možné hovořit při řízení projektu?

8 17. O kterých znalostních oblastech procesů je možné hovořit při řízení projektu? Znalostní oblasti procesů Standard PMI znalostní oblasti vymezuje takto: 1. Řízení integrace projektu (Project IntegrationManagement) 2. Řízení rozsahu a rámce projektu (Project ScopeManagement) 3. Řízení projektu v čase (Project Time Management) 4. Řízení nákladů projektu (Project Cost Management) 5. Řízení kvality projektu (Project Quality Management) 6. Řízení lidských zdrojů v projektu (Project Human ResourceManagement) 7. Řízení komunikace v projektu (Project CommunicationsManagement) 8. Řízení rizik v projektu (Project Risk Management) 9. Řízení zakázek / dodávek (Project ProcurementManagement) 18. Vyjmenujte základní dokumentaci projektu. Co v ní musí být obsaženo a proč? Před zahájením projektu: Studie příležitosti (Opportunity study) Studie proveditelnosti (Feasibility study) Investiční studie (Investment study) Základní dokumentace projektu Při zahájení projektu: Identifikační listina projektu (ILP) Revidovaná studie proveditelnosti s popisem projektu Plán řízení projektu (Project management plan) Směrný plán (Baseline) V průběhu realizace projektu Průběžné zprávy (reflektující změnové řízení) Po skončení projektu: Závěrečná zpráva (včetně zpětné vazby) Hlavní dokumenty projektu aneb Co projekt musí mít PMI mezi základní dokumenty projektu řadí: Základní listina projektu (Project Charter) formálně opravňuje projekt realizovat; formální vymezení projektu (vize, cíle, účastníci, příležitosti, rizika, zdroje,..). Rozsah a oblast projektu (Project Scope Statement) vymezuje stav, kterého má být dosaženo; věcné vymezení projektu (Logický rámec, WBS,..). Plán řízení projektu (také: Harmonogram projektu, Plán projektu) (Project Management Plan) uvádí, jak bude práce prováděna 19. Vysvětlete, co je Project Charter. Projekt Charter se často užívá ve fázi přípravy projektu jako souhrnný dokument, a to ve struktuře: 1. Popis projektu 2. Obchodní cíle projektu a kritéria úspěchu 3. Zúčastněné strany 4. Dlouhodobá strategie a vize 5. Rozsah projektu 6. Předpoklady a vazby projektu 7. Omezení vnitřní a vnější 8. Milníky fáze projektu 9. Možná rizika a ohrožení 10. Potřebné zdroje

9 20. U jaké analýzy v projektu a proč provádíme srovnávání směrného a aktuálního plánu? 21. Co vyjadřují a k čemu se užívají následující ukazatele: BCWS (PV), BCWP (EV), ACWP (AC). Ukazatele vytvořené hodnoty projektu: BCWS rozpočtové náklady plánovaných prací BCWP rozpočtové náklady provedených prací ACWP skutečné náklady provedených prací BCWS Budgeted Cost of Work Scheduled Náklady které mají být na daný úkol vyčerpány mezi datem zahájení úkolu a stavovým datem. BCWS = BAC * (plánované % dokončenosti) / 100 BAC rozpočet na dokončení BCWP Budgeted Cost of Work Performed Procentuální hodnota množství rozpočtu, které mělo být vynaloženo na dané množství práce úkolu vyjádřené procentuální hodnotou. BCWP = BAC * (reálné % dokončenosti) / 100 BAC rozpočet na dokončení ACWP Actual Cost of Work Performed Celkové skutečné náklady, které vznikly v průběhu provádění práce na úkolu za dané období. 22. Jakým způsobem lze užít indexy EVM pro vývoj a sledování projektu? Význam indexů EVM CPI (Cost performance index) Pokud je roven jedné, probíhá čerpání nákladů shodně s plánem. Pokud je menší než jedna, skutečné náklady jsou vyšší než plánované, což je nepříznivá skutečnost. Pokud je větší než jedna, pak čerpané náklady jsou nižší než plánované, což může být výhoda, pokud to nebrzdí provádění plánových činností. SPI (Schedule performance index) Pokud je roven jedné, probíhá vše v časovém plánu. Pokud má hodnotu větší než jedna, probíhají práce v předstihu, což je velmi dobré (pokud tím netrpí kvalita). Pokud je menší než jedna, dochází při plnění činností ke zpožďování. 23. Popište strukturu řízení rizik v projektu. Rízení rizik v projektu (PMI: Project Risk Management) Oblast řizeni rizik v projektu je tvořena souborem aktivit, ve kterých jsou prostřednictvim preventivnich nebo korektivnich zasahů odvraceny udalosti a odstraňovany vlivy, ktere by mohly ohrozit řiditelnost planovanych procesů nebo by mohli vest k jinym nechtěnym vysledkům a cilům. Hlavnim cilem řizeni rizik v projektu je snižit pravděpodobnost a dopad nepřiznivych udalosti na vysledek a cile projektu. Riziko může mit jednu nebo vice přičin, a pokud nastane, může mit jeden nebo vice negativnich vlivů na průběh i vysledek projektu. Riziko je neurčity jev, jehož vyskyt ma pozitivní nebo negativni efekt na cile projektu.

10 Planovani řizeni rizik Stanoveni globalni urovně rizikovosti projektu. Posouzeni hlavnich projektovych a externich rizik a vytvořeni jejich seznamu. Určeni hlavnich indikatorů a urovně přijatelnosti ostatnich rizik projektu - strukturovani a klasifikace rizik. Navrženi zakladnich metod a přistupů, ktere budeme v projektu uživat. 24. Popište kvalitativní a kvantitativní analýzu rizik v projektu. Jak se od sebe liší? Kvalitativni analyza rizik spočiva předevšim ve stanoveni: 1. Zavažnosti rizik. 2. Předvidatelnosti rizik. 3. Potencialni vazby a vztahy mezi riziky. 4. Stupeň kontrolovatelnosti a odvratitelnosti rizika. Kvalitativni analyzou se ma na mysli slovni strukturovane ohodnoceni rizik z hlediska jejich vlivu a předpokladů vzniku Kvalitativni analyza rizik Vystupem kvalitativni analyzy rizik je rozšiřeni a doplněni registru rizik o klasifikaci a zavažnost rizik. Při kvalitativni analyze je možne užit take stupnice slovnich hodnot (např.: maly středni vysoky), a to pro vyjadřeni dilčich charakteristik rizik, např. pro zavažnost nebo odvratitelnost rizika. Registr rizik je nedilnou současti dokumentace projektu. Kvantitativni analyza rizik Charakterizuje riziko čiselnym vyjádřením a rozšiřuje vyznamnym způsobem Registr rizik projektu. Vytvaři podklady pro prioritizaci opatřeni a obrannych strategii v planu řizeni rizik projektu. Podava zakladni kalkulace pro stanoveni rozpočtových rezerv projektu pro nenadale udalosti a krize. Poskytuje fakta pro vyjednavani se zakaznikem nebo s nadřizenym organem nebo v ramci tymu 25. Jakým způsobem je možné v projektu stanovit očekávanou hodnotu rizika? Stanoveni dopadu a vyskytu rizika Dopad i vyskyt rizika může byt buď přesně stanoven, tj. za pomoci finančnich jednotek (dopad) a relativni četnosti v procentech (vyskyt), nebo přibližně odhadnut, tj. za pomoci bodove stupnice dle zkušenosti a praxe. Obě charakteristiky vždy slouži ke stanoveni celkove očekavane hodnoty rizika (provadi se součinem). Vypočet očekavane hodnoty rizika... stanovi veličinu ohodnoceni rizika ve finančnich jednotkach: Při řizeni rizik v projektu se uživa tato hodnota jako celkova hodnota rizika = vysledna kvantifikace rizik: Např. při nizkych nakladech nebo nizke pravděpodobnosti vyskytu je i celkova hodnota rizika nizka a riziko lze považovat za malo 26. Vyjmenujte a popište nástroje, které lze užít při identifikaci a kvalitativní analýze rizik? Metody použitelne při kvalitativni analyze rizik Brainstorming Metoda Delphi Crawford Slips Root Cause Identification Thinking Process Sokratovska metoda Diagramy a siťove grafy

11 27. Vyjmenujte a popište nástroje, které lze užít při kvantifikaci rizik v projektu? Kvantifikace rizika se provadi za pomoci: Matematicke statistiky (časove řady, prognostika). Pojistne matematiky (demografie, aj.). a dalšich disciplin. 28. Jaké existují současné metody řízení rizik? Popište jejich principy. Současne metody pro řizeni rizik Nejuživanějši: Bodovaci metoda s mapou rizik Česke nebo v Čechach uživane: IPR (Identifikace procesů a rizik) RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) UMPRA (Univerzalni Matice Rizikove Analyzy) Dalši existujici: FRAP (Facility Risk Analysis Process) FMEA, CRAMM, HAZOP, aj. IPR Identifikace procesů a rizik Metoda pro řizeni rizik: Ktera pracuje s analyzou kauzality a přičinnych souvislosti: Identifikace procesů vede k identifikaci rizik. Strom: Nasledků => Udalosti => Přičin => Opatřeni Kdo visi na šibenici, ten krade a skonči jako lhař. Ktera předpoklada dominove a lavinove efekty, a efekt nejslabšiho članku. Ktera uživa tzv. checklistů pro vyčet a klasifikaci rizik. Ktera vytvaři hierarchii rizik a formuluje argumenty. RIPRAN (RIsk PRoject ANalysis) Cely proces analyzy rizik podle metody RIPRAN se sklada z nasledujicich fazi: Připrava analyzy rizika Identifikace rizika Kvantifikace rizika Odezva na riziko Celkove zhodnoceni rizika Činnosti v jednotlivych fazich jsou koncipovany jako procesy, ktere na sebe navazuji. Metoda akceptuje filosofii jakosti (TQM) podle ISO norem a respektuje zasady pro Risk Project Management podle standardů IPMA a PMI. Vytvořena vyzkumnym tymem v letech na VUT v Brně. 29. Vysvětlete pojmy: multitasking, Studentův syndrom, Parkinsonův zákon. Multitasking = možne riziko růstu nakladů a zpožďovani projektu Multitasking nastava tehdy, když je zdroj alokovan na vice ukolů najednou a je nucen v čase se mezi nimi přesouvat. může způsobovat zpožděni, neboť při něm vznika potřeba času navic, ktery je nutny na připravu ukolu, při změně ukolu nebo je ho třeba na odpočinek. Řešenim multitaskingu se zabyva napřiklad metoda Critical Chain.

12 Prvni ze zakonů profesora Parkinsona = možne riziko zpožděni 3. typu Prace přibyva uměrně s tim, kolik času na ni můžeme vynaložit. Dost přesně to vystihuje rčeni: Nejvice prace miva ten, kdo na ni ma cely den. Důsledkem je, že prace na činnosti trva minimalně tak dlouho, kolik je času na činnost přiděleno. Take častym důvodem, proč činnost neni skoro nikdy dokončena před terminem, je fakt, že při přištim ukolu by byla časova dotace snižena. 30. Jaká znáte slabá místa při řízení projektů? Co je slabým místem v projektech? 31. Co vyjadřuje kritická cesta v projektu? Jak ji odhalíme? Kritická cesta je nejdelší posloupnost na sebe navazujících činností v projektu. je tvořena kritickými činnostmi. má celkovou časovou rezervu nulovou. tzn. nemá žádnou časovou rezervu. svým zpožděním ohrožuje celý projekt. Formalizace problému do síťového grafu 2. Očíslování uzlů grafu 3. Výpočet kritické cesty výpočtem časových parametrů jednotlivých činností (úkolů) 4. Výpočet časových rezerv činností je podgrafem v grafu projektu. může mít více větví. Klasifikace nekritických činností slouží pro přidělování zdrojů, zejména při změnovém řízení projektu. 32. Jaké existují metody síťové analýzy? Popište je. 33. Jaké existují modely síťové analýzy? Popište je. Síťové modely Uzly a/nebo hrany mohou být ohodnoceny -ohodnocení uzlů reprezentuje např. délku trvání úkolu či jeho náklady -ohodnocení hran reprezentuje délku resp. typ vazby Dva základní typy sítí AOA - hranově ohodnocené ( Activity on Arc ) AON - uzlově ohodnocené ( Activity on Node ) 34. Jaké znáte typy časových rezerv v metodě CPM? Interpretujte je z hlediska jejich závažnosti.

13 35. Jaké jsou výhody a možnosti metody PERT? Metoda PERT Odvozena v roce 1958 pro učely Uřadu válečného namořnictva USA při vyvoji raketoveho systemupolaris. Stochasticka modifikace metody CPM, kdy doba trvani činnosti je nahodnou veličinou. Do dnes v praxi jedna z nejuživanějšich metod pro řizeni projektů. Vyhody PERT Časove terminy uzlů mohou mit při stejne středni hodnotě rozdilnou variabilitu rozděleni; resp. rozdilnou hodnotu rozptylu. Důsledkem je rozdilna pravděpodobnost překročeni či nedosaženi terminu uzlů při stejných hodnotach středni doby trvani. 36. Jak je možné ovlivnit riziko zpoždění užitím metody PERT? Ovlivněni rizika zpožděni Modifikace tři bodoveho odhadu pro praxi: Kdy parametrem sigma může byt koeficient odhadu pro očekavane maximalni vytiženi zdroje v % během realizace činnosti. 37. Vysvětlete možnosti a výhody užití fuzzy přístupů v projektovém řízení. 38. Jaké jsou možnosti užití metody GERT při řízení projektů? Metoda GERT Odvozena začatkem 60. let 20. stoleti a od te doby několikrat modifikovana. Stochasticka modifikace metody CPM, kdy realizace činnosti a tim i nasledně uzlů v grafu je dana pravděpodobnosti p(a). V praxi se uživa zřidka a to předevšim pro analyzu realne realizace projektu jako celku. 39. Jaké jsou výhody a nevýhody metody MPM? Pro jaký model síťových grafů byla odvozena? MPM Metra PotentialMethod Potencial vazby umožňuje zadani různych typů vazeb. Metoda umožňuje intervalove zadani počatků činnosti pomoci dvou typů potencialů. Metoda kriticke cesty pro AON grafy. Deterministicka struktura. Deterministicke trvani ukolů.

14 40. Jakým způsobem je možné užít simulační modely v projektovém řízení. Definice simulace Simulace je numericka metoda, ktera spočiva v experimentovani s matematickym modelem realneho systemu na počitači. Simulace je proces, během něhož počitač napodobuje realne situace. Ziskane a analyzovane vysledky umožňuji usuzovat na chovani, vlastnosti a funkce modelovaného systemu. Zakladni prvky simulačniho modelu Proměnné Vstupni proměnne Řiditelne Neřiditelne Nahodne Stavove proměnne Parametry modelu Vystupni proměnne _ Funkční vztahy _ Různa nastaveni parametrů modelu. -Vztahy mezi vstupnimi a vystupnimi proměnnymi. - Charakter pravděpodobnostnich zakonů. Realizace simulačnich modelů VĚDA nebo UMĚNI Programova realizace vhodna struktura (imperativni vs. neimperativni přistup) Specialni simulačni jazyky (Simula, ) Standardni programovaci jazyky (Visual Basic, C++, Object Pascal, ) Objektove programova Postup při simulačnim modelovani Sestrojeni souboru matematickych a logickych vztahů. Zahrnuti nahodnych vlivů do modelu. Zahrnuti času do modelu. Postupne vypočty s různymi vstupnimi udaji. 41. Jaké jsou principy teorie omezení? Jaký má vztah k projektovému řízení? Zakladni princip teorie omezeni lze shrnout: Najděme slabe (uzke, kriticke) misto a zlepšeme (rozšiřme, zabezpečme) ho. Teorie omezeni tedy vždy hleda uzke misto, tzn. ten nejslabši članek z řetězu vzajemnych udalosti, ktery omezuje cely system (projekt, program), respektive určuje maximalni průtok systemu (uspěšnost projektu, programu). Pět kroků teorie omezeni 1. Identifikace kritickeho (nejužšiho) mista. 2. Maximalni využiti kritickeho mista. 3. Podřizeni všech ostatnich nekritickych mist tomuto mistu. 4. Odstraněni omezeni, tzn. rozšiřeni kritickeho mista. 5. Neustale opakovani tohoto postupu. 42. Jaké nástroje a metody teorie omezení znáte? Popište je. Nastroje teorie omezeni

15 Thinking Process (TOC/TP) je analyza přičinnych souvislosti, ktera uživa kvalitativniho přistupu s užitim otazek typu: jestliže potom protože vychazi ze zakladniho poznani nezbytnosti: jestliže chci, pak musim snaži se najit odpovědi na otazky: Co změnit? Na co to změnit? Jak vyvolat požadovane změny? Drum-Buffer-Rope (DBR) Drum-Buffer-Rope jako metoda ma tyto časti: Drum (buben): Vytvořeni planu vyroby podle kritickeho mista. Uzke (kriticke) misto určuje rytmus vyroby. Buffer (zasobnik): Vytvořeni časovych a materialovych zasobniků prace před kritickym mistem vyroby. Každa minuta ztracena v kritickem mistě systemu je nenahraditelna a každa hodina ušetřena v jinem než kritickem mistě nema žadny ekonomicky vyznam. Rope (lano): Vytvořeni planu vyroby pro nekriticke zdroje. Ostatni nekriticka mista vyroby nesmi byt zbytečně přetěžovana (zahlcovana), když průtok udava nejužši misto v řetězci. Critical Chain (CC) konfrontace kriticke cesty a alokace zdrojů Critical Chain Method (CCM) Kriticky řetěz je zobecněnim kriticke cesty, protože neni určen pouze nejdelši posloupnosti činnosti, danou logickymi a časovymi navaznostmi jak je tomu v připadě kriticke cesty, ale take dostupnosti jednotlivych zdrojů v danem časovem intervalu. 43. Popište metodu kritického řetězu. Jaké jsou její výhody a přínosy pro řízení projektů? Metoda kritickeho řetězu (CCM) vychazi z předpokladů: Parkinsonův projektovy zakon Studentův syndrom Multitasking přeskakovani mezi ukoly čas na připravu před zahajenim ukolu nebo při změně ukolu, typu prace čas na nutny odpočinek Kriticky řetěz se může lišit od kriticke cesty značnym způsobem. Kriticky řetěz na rozdil od kriticke cesty zahrnuje alokaci zdrojů, a to ve smyslu aktivace zdroje (nutna připrava, potřebny odpočinek, atd.) a navaznosti činnosti při totožnem zdroji (činnosti, ktere alokuji totožny zdroj nemohou byt realizovany současně). Metoda pracuje s tzv. očišťovanim dob trvani u jednotlivych činnosti. Metoda do grafu projektu přidava tzv. buffery jako časove a zdrojove narazniky.

16 44. Jaký je vztah systémového myšlení a projektového řízení. Co víte o systémové analýze? 45. Jaký je význam a jaká je úloha projektové kanceláře v organizaci podniku? Projektová kancelář (Project Management Office, PMO) Je v organizaci podniku pro správné řízení projektů nenahraditelná její existence je podmínkou! Hlavním úkolem projektové kanceláře je: příprava podkladů pro zahájení projektů (iniciace); sestavování projektových týmů a steering committee. metodická podpora realizace projektů; ověřování výstupů a dosažených cílů u jednotlivých projektů a programů (vytváření zpětné vazby). Typy projektové kanceláře (PMO) Podpůrná PMO podporuje, ale nekontroluje projekty, tj. zaměřuje se na znalostní centra a administraci; Kontrolní PMO podporuje a kontroluje projekty, tj. vedle znalostních center se zaměřuje na monitoring a analýzu projektů; Řídící PMO podporuje a kontroluje projekty, řídí programy a portfolia projektů, tj. plně zodpovídá za řízení projektů v organizaci. 46. Jaké manažerské role mohou vznikat v projektové kanceláři a v jakém by měli být vztahu k ostatnímu managementu podniku (liniovému, vrcholovému)?

17 47. Vysvětlete pojmy: projekt, program, portfolio. Interpretujte je také z hlediska hierarchie cílů. Struktury v projektovém řízení Portfolio obsahuje projekty a programy Program tvoří ho související projekty Projekt má cíl a je vymezen v čase Portfolio zahrnuje všechny realizující se, připravované či přerušené projekty, které se dělí o společnou zdrojovou základnu. je tvořeno zdrojovou základnou, jejíž zdroje jsou přerozdělovány dle priorit k jednotlivým projektům. řídí ho manažer portfolia, který je zodpovědný obvykle přímo a jen vrcholovému vedení. se často dělí na subportfolia. obsahuje projekty a programy. Program je ustanoven pro naplnění strategického cíle. je definován v časovém rámci. je u něho sledován celkový přínos a naplnění. je naplněn realizací dílčích projektů. je tvořen souvisejícími projekty, které jsou zpravidla v jeho rámci zahajovány. Projekt jedinečný sled aktivit a úkolů, který má:...svůj specifický cíl, jenž má být naplněn; definováno datum začátku a konce; stanoven rámec pro čerpání zdrojů potřebných pro jeho realizaci. svou prioritu, svůj přínos, svou rizikovost. 48. Vysvětlete pojmy: multiprojektování, multi-dimensionální programy, projektově orientovanáspolečnost. Interpretujte je také z hlediska velikosti podniku a projektového týmu. Multiprojektování znamená řízení více projektů souběžně, a to pomocí PMO. využívá řízení projektů podle priorit. provádějí ho manažeři programů a manažeři portfolií, kteří mají status ředitele (tzv. Projects Director rozlišeno při certifikacích (PMI, IPMA)). často je založeno na outsourcingu a subdodávkách. je v praxi realizováno za pomoci serverových softwarových aplikací užívajících SQL servery a tenké www klienty. Multi-dimensionální projekty/programy jsou soustavou souvisejících projektů se synchronizací jednotlivých výstupů (dílčích plnění). jedná se o silně komplexní (složité, chaotické) systémy. Synchronizace harmonogramů, zdrojových základen, kontrolních a ukončovacích procesů sebou přináší extrémní nároky na řízení. Efektivita řízení a koordinace v multi-dimensionálních projektech je založena na informačních tocích (procesech) a systémové integraci (ICT). 49. Jaké znáte mezinárodní standardy a normy projektového řízení? Popište je. Řízení projektů v mezinárodním prostředí Kulturní odlišnosti mohou být hrozbou i příležitostí (jiné zvyky v subordinaci, pracovní návyky, způsoby motivace; charakter schůzek (např. dochvilnost, temperament), aj.). Skrytým i zjevným ohrožením může být jazyková bariéra nebo metrický systém (např. centimetry vs. palce). Mezinárodní projektový tým = vysoká komplexita mezilidských vztahů a komunikace v projektu.

18 Vyšší nároky na přípravu a precizaci základních dokumentů projektu (Charter project, Project plan, Project Risk Management, aj.). Standardy v projektovém řízení Vysoký počet neúspěšných projektů, které končí daleko po termínu a s několikanásobně převýšeným rozpočtem, vede odbornou a profesní sféru v posledních desetiletích k vytváření standardů pro řízení projektů. Mnohé z nich získaly mezinárodní prestiž, uznání a postavení. Čtyři dnes nejpoužívanější standardy a normy: IPMA (International Project Management Association) PMI (Project management institute) PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments no.2) ISO 9001 ISO 9004 ISO (International Organization for Standardization ISO (International Organization for Standardization) Standard byl přijat do českých státních norem jako ČSN ISO Certifikační autoritou je Český normalizační institut (ČNI) (www.cni.cz). Cílem normy ČSN ISO 10006:2004 Systémy managementu jakosti Směrnice pro management jakosti projektů je podat návod jak uplatnit management jakosti v procesech managementu projektu. Norma ISO zahrnuje: definice pojmů (např. co je to projekt, aj.), pravidla pro vedení společnosti, zásady pro procesy vztahující se ke zdrojům, pro procesy realizace a procesy monitorování, analyzování a zlepšování. Standard ISO je založen na osmi zásadách managementu jakosti vyplývající z ISO Jaká je struktura standardu PMI a jak se liší od standardu IPMA? Struktura standardu PMI PMBoK je rozdělen do 3 hlavních oddílů: Rámec řízení projektu (obecné vymezení problematiky PM) Procesy při řízení projektu (PMI definuje 44 procesů v 5 skupinách (fázích)) Znalostní oblasti řízení projektu (PMI vymezuje 9 znalostních oblastí) Hlavní dokumenty projektu aneb Co projekt musí mít PMI mezi základní dokumenty projektu řadí: Základní listina projektu (Project Charter) formálně opravňuje projekt realizovat; formální vymezení projektu (vize, cíle, účastníci, příležitosti, rizika, zdroje,..). Rozsah a oblast projektu (Project Scope Statement) vymezuje stav, kterého má být dosaženo; věcné vymezení projektu (Logický rámec, WBS,..). Plán řízení projektu (také: Harmonogram projektu, Plán projektu) (Project Management Plan) uvádí, jak bude práce prováděna. Definice a pojmy v IPMA Kompetence projektového manažera: Slovo kompetence má původ v latinském slově competentia, které lze překládat jako ten, kdo má právo soudit nebo ten, kdo má právo promluvit.

19 Standard IPMA rozlišuje kompetence na: technické vymezují základy řízení projektů, behaviorální vymezují práci s lidskými zdroji, členy týmu, se zúčastněnými stranami, kontextové vymezují oblast kontextu projektu a jeho řízení. Stupně kompetencí (taxonomie standardu): A stupeň excellence, vedení programů, strategické vedení B stupeň vyšší znalosti a dovednosti pro vedení programu a projektů C stupeň praktických znalostí a zkušeností pro vedení projektu D stupeň praktických znalostí pro podporu řízení a tvorbu dokumentace Struktura kompetence u IPMA Element každé kompetence je ve standardu IPMA tvořen textem rozčleněným do následujících částí: Popis dané oblasti. Možné procesní kroky, které lze doporučit k vykonání. Odborná či profesní témata, která se kompetence týkají. Klíčové doporučení (key competence), co by manažer měl znát a umět. Vztahy vůči okolí v dané oblasti, které s kompetencí souvisí.

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013)

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) 1.Historie projektového řízení Zakladatel: Henry L. Gantt (1861-1919) 1901 - první společnost pro řízení projektů (výstavba např. Hooverovy

Více

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1

P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1. Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 P R O J E K T O V É Ř Í Z E N Í A M A R K E T I N G 1 Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing - VŽ 1 Vznik a historie projektového řízení Akad. rok 2015/2016, LS Projektové řízení a marketing

Více

Teorie síťových modelů a síťové plánování

Teorie síťových modelů a síťové plánování KSI PEF ČZU Teorie síťových modelů a síťové plánování Část přednášky doc. Jaroslava Švasty z předmětu systémové analýzy a modelování. Zápis obsahuje základní vymezení projektu, časového plánování a popis

Více

Management projektu III. Fakulta sportovních studií přednáška do předmětu Projektový management ve sportu

Management projektu III. Fakulta sportovních studií přednáška do předmětu Projektový management ve sportu Management projektu III. Fakulta sportovních studií 2016 5. přednáška do předmětu Projektový management ve sportu doc. Ing. Petr Pirožek,Ph.D. Ekonomicko-správní fakulta Lipova 41a 602 00 Brno Email: pirozek@econ.muni.cz

Více

Seznam zkratek PRVNÍ ČÁST. Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3

Seznam zkratek PRVNÍ ČÁST. Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3 Seznam zkratek xi PRVNÍ ČÁST Lidské dovednosti a technické nástroje 1 Úvod k první části 3 Co je to projektové řízení? 3 Proč projektové řízení? 4 Požadavky na technické dovednosti 4 Požadavky na umění

Více

ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS

ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS ANALÝZA A PROJEKTOVÁNÍ SYSTÉMŮ Řízení projektů zavádění IS Roman Danel VŠB TU Ostrava HGF Institut ekonomiky a systémů řízení Literatura Staníček, Z, - Hajkr, J.: Řízení projektů zavádění IS do organizací.

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Znalostní oblasti průřezové aktivity

Znalostní oblasti průřezové aktivity Znalostní oblasti průřezové aktivity Zajišťuje návaznost na okolí projektu a integraci dílčích komponent řízení projektu Procesy: Vymezení předmětu projektu (Project Charter projektový záměr viz Dokumenty

Více

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů

Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Manažer programů a komplexních projektů Manažer programů a komplexních projektů (kód: 63-008-T) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Manažer programů a komplexních projektů

Více

Řízení projektového cyklu. představení oboru

Řízení projektového cyklu. představení oboru ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) představení oboru Co je projekt? 2 Projekt Co je možno vlastně

Více

CW52 Modelování výrobních procesů PPT #02 Plánování a řízení stavebních procesů pomocí MS Project Ing. Václav Venkrbec

CW52 Modelování výrobních procesů PPT #02 Plánování a řízení stavebních procesů pomocí MS Project Ing. Václav Venkrbec CW52 Modelování výrobních procesů PPT #02 Plánování a řízení stavebních procesů pomocí MS Project Ing. Václav Venkrbec Projektové řízení Co jsou projekty? Na začátku každého projektu dáváme tři sliby (navzájem

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM PARTNERS s.r.o. Název programu: Projektové řízení

Více

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU

NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU NÁSTROJE A TECHNIKY PROJEKTOVÉHO MANAGEMENTU Projektová dekompozice Přednáška Teorie PM č. 2 Úvod do vybraných nástrojů projektového managementu Úvodní etapa projektu je nejdůležitější fáze projektu. Pokud

Více

A3RIP Řízení projektů. 6. seminář

A3RIP Řízení projektů. 6. seminář A3RIP Řízení projektů 6. seminář 24. 10. 2012 Obsah 1. od iniciace k plánovaní 2. plánování projektu fáze projektu činnosti (WBS) čas (Ganttův diagram, síťové diagramy) zdroje náklady rizika 3. bonusový

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. PLÁN RIZIK, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A NÁKUPY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB 24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB Síťová analýza 50.let V souvislosti s potřebou urychlit vývoj a výrobu raket POLARIS v USA při závodech ve zbrojení za studené války se SSSR V roce 1958 se díky aplikaci

Více

Řízení projektů. Konstrukce síťového grafu pro řízení projektů Metoda CPM Metoda PERT

Řízení projektů. Konstrukce síťového grafu pro řízení projektů Metoda CPM Metoda PERT Řízení projektů Konstrukce síťového grafu pro řízení projektů Metoda CPM Metoda PERT 1 Úvod základní pojmy Projekt souhrn činností, které musí být všechny realizovány, aby byl projekt dokončen Činnost

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Vzdělávací subjekt: HM Partners, s.r.o. Název programu: Projektové

Více

Management. Stanovování, monitorování a měření cílů v organizaci - metody

Management. Stanovování, monitorování a měření cílů v organizaci - metody Management Stanovování, monitorování a měření cílů v organizaci - metody Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Management. Základní pojmy a procesy řízení projektů v organizaci

Management. Základní pojmy a procesy řízení projektů v organizaci Management Základní pojmy a procesy řízení projektů v organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Vstupní a výstupní test modul D

Vstupní a výstupní test modul D Vstupní a výstupní test modul D 1) Jaký je význam prvního řádku logického rámce? a) Na prvním řádku je uveden hlavní cíl projektu, jakožto formulace výsledného stavu v okamžiku ukončení projektu b) Význam

Více

Cíle projektu. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011

Cíle projektu. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení (BI-PRR) Cíle projektu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení ZS 2011/12,

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of

Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Association for the advancement of Cost Engineering International (AACE) Australian Institute of Project Management (AIPM) English Association of Project Managers (APM) Association for Project Management

Více

Projektový management

Projektový management Projektový management 2009 Ludmila Fridrichová Použité zdroje 1. Svozilová, A.: Projektový management. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. ISBN-80-247-1501-5 2. Němec, V.: Projektový management. Praha:

Více

- Perequisite Tree Future Reality Tree. CRT EC TT PT FRT (zapeklité zkratky viz dále) Current Reality Tree - Evaporating Cloud Tree Transition Tree -

- Perequisite Tree Future Reality Tree. CRT EC TT PT FRT (zapeklité zkratky viz dále) Current Reality Tree - Evaporating Cloud Tree Transition Tree - TOC - Kritický řetězec J.Skorkovský TOC v kostce I původ : E.M.Goldratt, Jeruzalém nákladový svět versus průtokový svět analogie váha řetězu pevnost řetězu jak najít kritické místo (omezení)? nástroje

Více

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014

Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Vindex JIH, s.r.o. Platnéřská 191 110 00 Praha IČO: 25173278 Název projektu: Školení v rámci zemědělské a lesnické činnosti 2014 Číslo projektu: 13/0181310b/131/000199 Financováno z Programu Rozvoje Venkova

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Novinky v projektovém řízení

Novinky v projektovém řízení Novinky v projektovém řízení Jiří Krátký Struktura prezentace - O Společnosti pro projektové řízení - Trendy v projektovém řízení - Nejčastější chyby v projektech - Certifikace projektových manažerů -

Více

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63)

Hodnoticí standard. Manažer projektu (kód: 63-007-R) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Manažer (kód: 63-007-R) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Týká se povolání: Manažer Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 6 Odborná způsobilost

Více

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ Jan Havlík, AIT s.r.o., jhavlik@ait.cz, www.ait.cz AIT, 2002 1 Obsah 1. Příležitosti, rizika, projekty 2. Management rizik v procesech managementu projektu

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model

Projekt: Koordinační centrum pro zavádění e-gov v územní veřejné správě. Koncepční dokument pro oblast řízení. Procesní model Koncepční dokument pro oblast řízení a koordinaci e-gov: Procesní model 18. 09. 2013 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 Použité pojmy... 4 1 Úvodní informace... 6 2 Procesní model: životní cyklus e-gov...

Více

Životní cyklus projektu

Životní cyklus projektu Projektové řízení (BI-PRR) Životní cyklus projektu Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011 Projektové řízení ZS

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Řízení rizik projektu přesunu sběrného dvora Risk management of the scrap yard dislocation Jana Široká Plzeň 2014 Prohlašuji, že jsem

Více

EDURO Projektové vzdělávání I

EDURO Projektové vzdělávání I EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EDURO Projektové vzdělávání I PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Ing. Jitka Svatošová Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Úvod Úvod - co je

Více

Hodnoticí standard. Administrátor projektu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od:

Hodnoticí standard. Administrátor projektu (kód: N) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: Administrátor projektu (kód: 63-006-N) Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj Skupina oborů: Ekonomika a administrativa (kód: 63) Povolání: Administrátor projektu Doklady potvrzující úplnou

Více

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ

NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ NÁRODNÍ CERTIFIKACE STUDENTŮ I N F O R M A C E N Á R O D N Í C E R T I F I K A C E S T U D E N T Ů Tato publikace je autorským dílem Národního certifikačního a akreditačního orgánu Společnosti pro projektové

Více

Indikátory vitality dřevin (INVID)

Indikátory vitality dřevin (INVID) Vzdělávací materiál projektu Indikátory vitality dřevin (INVID) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR INVID CZ.1.07/2.3.00/20.0265 Management kvality výzkumných

Více

Modely teorie grafů, min.kostra, max.tok, CPM, MPM, PERT

Modely teorie grafů, min.kostra, max.tok, CPM, MPM, PERT PEF ČZU Modely teorie grafů, min.kostra, max.tok, CPM, MPM, PERT Okruhy SZB č. 5 Zdroje: Demel, J., Operační výzkum Jablonský J., Operační výzkum Šubrt, T., Langrová, P., Projektové řízení I. a různá internetová

Více

Projektové řízení. 1. část. http://knihy.abz.cz/obchod/projektovy-management http://www.method123.com/free-projectmanagement-book.

Projektové řízení. 1. část. http://knihy.abz.cz/obchod/projektovy-management http://www.method123.com/free-projectmanagement-book. Projektové řízení 1. část http://knihy.abz.cz/obchod/projektovy-management http://www.method123.com/free-projectmanagement-book.php http://www.amazon.com/project-management- Books/lm/R2JSEO2N6WOUEJ Definice

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5. přednáška Analýzy rizik Doc. RNDr. Jiří Šimek, CSc. Analýza

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING PROJEKTOVÝ MANAGEMENT A FUNDRAISING III. Přednáška Mgr. Dušan Kučera, Ph.D., MBA ZS 2016/2017 1 ŘÍZENÍ Trojí dimenze rizika projektu: KDO? 2 1. Udržet rovnováhu =? 2. Zvýšení rozsahu projektu =? 3. Zmenšení

Více

Lenka Fialová Martina Procházková Ondřej Soukup Martin Valenta Cyril Vojáček

Lenka Fialová Martina Procházková Ondřej Soukup Martin Valenta Cyril Vojáček Lenka Fialová Martina Procházková Ondřej Soukup Martin Valenta Cyril Vojáček 1 Obsah prezentace Představení produktu Detailnějsí provedení produktem Zhodnocení projektu 2 Projektový management pro inženýrství

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 4.00 Tento metodický pokyn je zpracován v návaznosti na přílohu

Více

Standardy projektového řízení a certifikace

Standardy projektového řízení a certifikace Projektové řízení (BI-PRR) Standardy projektového řízení a certifikace Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Ing. Martin Půlpitel, 2011

Více

Standardy projektového řízení

Standardy projektového řízení Standardy projektového řízení Project Management Body of Knowledge Aktuálně pátá verze Zaštítěn Project Management Institute (PMI) V ČR Česká komora PMI Partner Studentského klub projektového řízení Rozšířen

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT)

Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Příloha č. 3. Charta projektu plné znění (pro jiné OSS než MŠMT) Charta projektu má za cíl poskytnout úplné a pevné informační základy pro schválení projektu. Následně je Charta projektu rozpracována do

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Časový rozvrh. Agenda. 1 PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI IPMA

Časový rozvrh. Agenda.  1 PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI IPMA PŘÍPRAVA K CERTIFIKACI IPMA MS Project Časový rozvrh 2 09:00 10:30 blok 1 10:30 10:45 přestávka 10:45 12:00 blok 2 12:00 13:00 oběd 13:00 14:15 blok 3 14:15 14:30 přestávka 14:30 16:00 blok 4 Agenda 3

Více

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1

RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI L 4 4-1 RiJ ŘÍZENÍ JAKOSTI ML 4-1 CÍL TÉMATICKÉHO CELKU Název tematického celku: Nástroje pro měření, analýzu a zlepšování systému jakosti v podniku Hlavním cílem tematického celku je nastínit význam interních

Více

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz

PROJEKTOVÁNÍ. jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt. Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz PROJEKTOVÁNÍ jak úspěšně vytvořit, realizovat a vyhodnotit projekt Michal Veselý, Partnerství, o.p.s. michal.vesely@nap.cz Co je to projekt?? Výuka přírodopisu? Specializační studium 250? Porod? Výměna

Více

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE

TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Tel. +420 543426329 TREND 07-201 POPIS ODPOVĚDNOSTI PRACOVNÍKA MANAŽER VÝVOJE Autor: Vít Chvál Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední změny: 18.2.2013 Obsah: 1 Pracovník 3 2 Pracovní činnosti (Náplň práce)

Více

Řízení SW projektů. Lekce 3. Projektové procesy a znalostní oblasti. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012

Řízení SW projektů. Lekce 3. Projektové procesy a znalostní oblasti. přednáška pro studenty FJFI ČVUT. zimní semestr 2012 Řízení SW projektů Lekce 3 Projektové procesy a znalostní oblasti přednáška pro studenty FJFI ČVUT zimní semestr 2012 Ing. Pavel Rozsypal IBM Česká republika Global Business Services Lekce 3 - Projektové

Více

Projektové řízení (Projektový cyklus)

Projektové řízení (Projektový cyklus) Projektové řízení (Projektový cyklus) Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Projektový cyklus Metodické

Více

D8 Plánování projektu

D8 Plánování projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D8 Plánování projektu Toto téma obsahuje informace o správném postupu plánování projektu tak, aby byl respektován

Více

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci

Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci Charta projektu úplné znění pro MŠMT a jeho příspěvkové organizace a Českou školní inspekci 1 Obsah Manažerské Shrnutí... 3 Definice projektu rámcová část... 3 Stručný kontext realizace projektu... 3 Cíle

Více

Obsah. 1. část Definice projektových cílů

Obsah. 1. část Definice projektových cílů Předmluva 1 Proč je řízení projektů tak důležité 1 Komu je kniha určena 1 Pojetí výkladu řízení projektů v této knize 2 Užitečné a unikátní rysy knihy 2 Jak je kniha uspořádána 3 Poděkování 4 1. Co je

Více

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové

projektového řízení a vytvořit předpoklady pro osvojení základů, principů, metod a technik projektové PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení předmětu Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu,

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Metody síťové analýzy

Metody síťové analýzy Metody síťové analýzy Řeší problematiku složitých systémů, zejména pak vazby mezi jejich jednotlivými prvky. Vychází z teorie grafů. Základní metody síťové analýzy: CPM (Critical Path Method) deterministický

Více

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B

PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM. Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B PŘEDSTAVENÍ STANDARDŮ PM Ing. Jan Doležal, Ph.D., PMP, IPMA B Ing. Jan Doležal, Ph.D. 2 Ředitel a jednatel PM Consulting s.r.o. IPMA level B (senior projektový manažer) PMI Project Management Professional

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP Co je riziko? Hrozba, že při zajišťování činností nastane určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na plnění stanovených povinností, úkolů a schválených záměrů a cílů SPÚ. Je definováno

Více

Management projektů. 4. Zadávací listina projektu Logický rámec projektu. 2010, Kreslíková

Management projektů. 4. Zadávací listina projektu Logický rámec projektu. 2010, Kreslíková Management projektů 2010, Kreslíková 4. Zadávací listina projektu... 1 4.1. Logický rámec projektu... 1 4.1.1. Zobrazení dat v logickém rámci... 2 4.1.2. Čtení logického rámce... 4 4.1.3. Vytváření logického

Více

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010

SÍŤOVÁ ANALÝZA. Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz. 1. července 2010 SÍŤOVÁ ANALÝZA Kristýna Slabá, kslaba@students.zcu.cz 1. července 2010 Obsah 1 Úvod do síťové analýzy Hlavní metody síťové analýzy a jejich charakteristika Metoda CPM Metoda PERT Nákladová analýza Metoda

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

Obsah. Úvod. o autorech 9 , 11

Obsah. Úvod. o autorech 9 , 11 Obsah. o autorech 9 Úvod, 11 Část l. Základy teorie omezení (TOC) " 13 1. Současné podnikové paradigma 15 1.1 Základní konflikt v fízení podniku 15 1.1.1 Rozhodování v podnicích 15 1.1.2. Zmeny vyvolané

Více

Proč využít SW podporu řízení?

Proč využít SW podporu řízení? Proč využít SW podporu řízení? Shromáždění požadavků, úkolů, zdrojů, Roztřídění Přidělování Časová náročnost jednotlivých fází Návaznosti Přehlednost Výhody SW podpory Lepší načasování, sledování Snadnější

Více

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek

Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech v procesu zadávání veřejných zakázek Role zákona č. 219/ 2000 Sb. o majetku ČR a zákona č. 218/2000 Sb. o Příloha č. A2 Dokumentu Jak zohledňovat principy 3E (hospodárnost, efektivnost a účelnost) v postupech Vydal: Ministerstvo pro místní

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Plánování projektu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu Ukázky dokumentů

Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Plánování projektu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu Ukázky dokumentů Návrh a management projektu ČVUT FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ strana 1 Ing. Vladimír Jurka 2013 Obsah přednášky Vstupy výstupy procesu Základní dokumenty plánu projektu Ostatní dokumentace projektu

Více

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor "Management jakosti"

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor Management jakosti Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky bakalářské studium studijní obor "Management jakosti" školní rok 2013/2014 Management jakosti A 1. Pojem jakosti a význam managementu jakosti v současném období.

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

Projektové prostředí a přístup dle Logického rámce

Projektové prostředí a přístup dle Logického rámce Projektové prostředí a přístup dle Logického rámce Co je Logická rámcová matice? - definice dle NCB v.3.2 Dokument ve formě tabulky 4x4, který popisuje strategii. Obsahuje popis vlastního v souvislosti

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

D9 Realizace projektu

D9 Realizace projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D9 Realizace projektu Toto téma obsahuje informace o správném postupu realizace projektu tak, aby byl respektován

Více

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů

ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů ADVANTA / Dokumentace: Přehled funkčních modulů Primárním účelem nástroje ADVANTA je pokrýt aktuální potřeby správy projektového portfolia. Jak postupně roste úroveň akceptace a integrace do prostředí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice FORMULACE, VÝBĚR A IMPLEMENTACE STRATEGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 2 Tržní postavení produktu, management a síťová analýza. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 2 Tržní postavení produktu, management a síťová analýza. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 2 Tržní postavení produktu, management a síťová analýza LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Tržní postavení produktu LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku

Více

Obsah. Poděkování... 7

Obsah. Poděkování... 7 Obsah Poděkování.............................................................................. 7 Kapitola 1 Navigace v soustavě Projektového řízení.......................... 9 Dvojí rozměr projektového

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

Projektové řízení základní pojmy. Michal Beránek 17.1.2015

Projektové řízení základní pojmy. Michal Beránek 17.1.2015 Projektové řízení základní pojmy Michal Beránek 17.1.2015 Obsah Základní pojmy, definice Řízení projektu Souvislost strategie a projektu Životní cykly projektu Procesy řízení projektu Důležité techniky

Více

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor "Management jakosti"

Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky. bakalářské studium. studijní obor Management jakosti Tématické okruhy pro státní závěrečné zkoušky bakalářské studium studijní obor "Management jakosti" školní rok 2009/2010 Management jakosti A 1. Pojem jakosti a význam managementu jakosti v současném období.

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

B3 Vazba strategie byznys

B3 Vazba strategie byznys Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B3 Vazba strategie byznys Toto téma vysvětluje vzájemný vztah mezi tzv. byznysem organizace (hlavním

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA)

METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI A EKONOMICKÉ ANALÝZY (CBA) verze 2.00 Evidence změn 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 5.9.2007 2.00 2 9

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 1 JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ, MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI.. P MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 ...---- Obsah. Úvod 11 1 Proč práve jakost aneb Pochopení

Více

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM)

Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Logický rámec projektu (Logical Framework Matrix LFM) Při přípravě, realizaci, monitorování a hodnocení programů a projektů se obvykle uplatňuje ve vyspělých zemích i v mezinárodních organizacích (EU,

Více

1.1 Význam a cíl měření

1.1 Význam a cíl měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1.1 Význam a cíl měření Cílem obsahového okruhu Technická měření je vybavit žáky především souborem praktických

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu

Řízení projektového cyklu. Fáze projektového cyklu ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Řízení projektového cyklu (PCM - project cycle management) Fáze projektového cyklu Řízení projektového cyklu Projektový

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více