Almanach. obce. Osová Bítýška. a osady. Osová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Almanach. obce. Osová Bítýška. a osady. Osová"

Transkript

1 Almanach obce Osová Bítýška a osady Osová 1

2 2 Klaus a Mach 2

3 disketa 3

4 Vážení spoluobčané, končící století je důvodem k tomu, aby se občané ohlédli za tím, co tvořili oni a jejich předkové, co se jim i nám všem podařilo zbudovat pro blaho společného soužití v obci. Ve spojitosti s tímto je na místě připomenout nejdůležitější momenty a kroky, které ve svém souhrnu ovlivňovaly proces vývoje, formování a zviditelňování naší obce. Almanach, který právě držíte v ruce, chce poskytnout tyto základní informace a připomenout významné události z historie Osové Bítýšky. Když jsem jako starosta Osové Bítýšky převzal 14.prosince roku 1998 z rukou předsedy Poslanecké sněmovny ČR pana Václava Klause znak a prapor, které byly naší obci uděleny, prožíval jsem velkou radost z tohoto projevu uznání, jehož se naší obci a všem jejím občanům dostalo. Oslavy udělení praporu a znaku jsou pro nás současně významnou příležitostí veřejně prezentovat naši hrdost nad oficiálním přidělením symbolů samostatnosti a identity, jimiž znak obce i prapor zcela nepochybně jsou. Slavnostní odhalení znaku a vyvěšení praporu spojené s jejich posvěcením dne 10.září letošního roku jsou završením procesu zviditelňování naší obce na přelomu tisíciletí. Možnost užívat vlastní prapor a znak je spolu s možností svobodně a demokraticky volit své zástupce dalším ukazatelem skutečné svébytnosti a samostatnosti obce, důvodem k hrdosti nad dosaženými úspěchy jejich občanů a současně závazkem,abychom nikdy nezapomínali na to, že obec, to jsme my všichni a současně každý sám za sebe. Tuto ideu nám připomíná i motiv zubří hlavy ztvárněný na našem znaku i praporu a dokumentuje tak vazby našich předků na význačný rod Pernštejnů, o jehož vlivu na rozsáhlé oblasti Moravy dodnes vypovídají historické dokumenty a pamětihodnosti. I naše doba jednou pomine, ale věřme, že naše současné dílo bude dobrou základnou pro šťastnou budoucnost těch, kdo budou psát historii obce Osová Bítýška po nás. Josef Mach starosta obce 4

5 Morava krásná zem. A v ní vesnička malá, ale přesto tak krásná. I kdybych šla světa kraj, najdu ji. Rozlehlé louky, panenská příroda, vůně mateřídoušky linoucí se ze všech stran. Pokaždé, když ji spatřím, dýchne na mne průzračná jemnost tohoto zvláštního místa. Ta čistota, přirozenost. Zlámance-kopce tyčící se nad obzor. Tři Dvory-rybník-klidné zákoutí. I kdybych šla světa kraj, najdu ji -Osovou Bítýšku. Iveta Pelánková 5

6 Zpracoval: Mgr. Milan Malý Slovo autora: Vážení čtenáři, připravil jsem pro Vás z pověření obecního zastupitelstva publikaci o historii, současnosti a perspektivách obce Osová Bítýška a osady Osová. Snažil jsem se na daném prostoru do jednotlivých kapitol zařadit tolik informací, aby z nich mohli čerpat poznání nejen žáci a studenti, ale aby zde našli mnoho zajímavého pamětníci i ostatní občané. Kromě obecní kroniky nebyl o naší obci žádný ucelený materiál. Mnoho informací a údajů bylo nutno hledat v archívech, neboť záznamy z kroniky jsou často poplatné době svého vzniku a jsou provázeny osobními sympatiemi či antipatiemi kronikářů k některým lidem i k vlastnímu dění v obci. Témata, která zde možná budete postrádat (rodokmeny majitelů zámku na Osové, významní rodáci, historie a současnost politických stran, přehledy volebních výsledků, jména členů obecního zastupitelstva, jména starostů, ředitelů školy, lékařů, činnost dalších spolků, nebo podrobnější rozpracování stávajících kapitol apod.), se mohou stát základem dalších, rozšiřujících publikací o obci 6

7 Proto jest obec společnost, aby, co jednotlivý sám dovésti nemůže, spojené síly dokázaly. Karel Havlíček Borovský 7

8 Základní údaje o obci Osová Bítýška je jednou z venkovských obcí v původně jihovýchodní části okresu Žďár nad Sázavou. Je vzdálená 6 km severozápadním směrem od Velké Bíteše. Obec se nachází na křižovatce dopravních 3 tahů ve směru Brno Havlíčkův Brod a Třebíč Tišnov. Leží na severním úbočí říčky Bítýšky v nadmořské výšce cca 524 m. n. m. K obci Osová Bítýška náleží i nedaleká osada Osová, která byla původně šlechtickým sídlem s dochovaným zámkem s oborou a s panským dvorem. Na západní části katastru obce se nachází rekreační oblast Tři Dvory. První písemné zprávy o obci Osová Bítýška pocházejí z roku 1264 pod jménemvitis a v roce 1364 už pod názvem Bytesska nebo také Malá Bythezka. Osada Osová vznikla kolem opevněného sídla - hradu. Tento v roce 1638 vyhořel a poté byl přestavěn na zámek, na kterém se za dobu jeho existence vystřídala celá řada majitelů. Po zrušení panského dvora v Osové v roce 1798 byly deputátníkům předány domy. Po zrušení roboty roku 1848 zůstávala pole neobdělaná, a proto je majitel v roce 1860 pronajal bratrům Wilhelmovým, kteří postavili v Osové lihovar. Do roku 1850 patřila Osová Bítýška k osovskému panství. Z hlediska začlenění obce do vyšších územních a správních celků v období od r do r. 1892, patřila obec do soudního okresu Velké Meziříčí, od r do r spadala obec postupně do okresů Velká Bíteš, Jihlava a Velké Meziříčí. Od roku 1960 až do současnosti je obec součástí okresu Žďár nad Sázavou. Od konce 70.let do r byly k Osové Bítýšce administrativně přičleněny okolní obce Ořechov, Skřinářov a Záblatí. V roce 1990 se všechny tři obce osamostatnily a u Osové Bítýšky zůstala pouze osada Osová. Katastrální výměra Osové Bítýšky, včetně osady Osová, činí 1030 ha. Z toho osada Osová zabírá 358 ha. Zemědělská půda je ve výměře 735 hektarů, z toho: orná půda 636 ha zahrady 21 ha ovocné sady 3 ha louky 51 ha pastviny 24 ha Nezemědělská půda je ve výměře 295 hektarů, z toho: lesní půda 166 ha vodní plochy 31 ha zastavěné plochy 82 ha ostatní 16 ha 8

9 Osová Bítýška byla v minulosti velmi dlouho obcí zemědělskou. V uplynulém období, zvláště v 1. polovině tohoto století se část drobných a středních rolníků zabývala rozvážením vápna z nedalekých Lažánek. Někteří sváželi lesní kulatinu do uhelných dolů v Rosicích. V obci bylo vždy hodně obchodníků se zemědělskými plodinami (vejce, máslo apod.), které nakupovali od pěstitelů a jezdili prodávat do Brna. V současnosti značná část obyvatel musí denně vyjíždět za prací do větších i vzdálenějších hospodářských středisek a s tím slábne původní agrární charakter obce a mění se postupně na obec s převažující ubytovací funkcí. Demografická skladba obyvatelstva Roku 1869 žilo v obci 783 obyvatel. Z toho v Osové Bítýšce 701 a v osadě Osová 82 obyvatel. Pozn: V historických pramenech se pro sčítání v roce 1869 a 1880 objevují údaje, které zahrnují pod Osovou Bítýškou i obce, které se sem administrativně počítaly jako osady - v letech obec Záblatí, obec Vlkov, obec Skřinářov. Osová je oficiálně osadou obce Osová Bítýška od roku ( Pro rok 1869 se tedy uvádí počet domů 207 a obyvatel 1444, pro rok 1880 domů 167 a obyvatel 1003 ). Roku obyvatel Roku obyvatel V r se počet obyvatel zvýšil na 817 (v Osové Bítýšce 715 a v Osové 102). Roku obyvatel Roku obyvatel V r v Osové Bítýšce počet obyvatel poklesl na 694 a v Osové naopak vzrostl na 112. Celkem tedy v tomto roce 806 obyvatel. K dalšímu poklesu došlo v r ( v Osové Bítýšce na 650 a v Osovém na 85). Celkem tedy 735 obyvatel Roku obyvatel Roku obyvatel V r se celkový počet trvale bydlících obyvatel obce (včetně Osové) snížil na 804 (z toho 379 mužů a 425 žen). V roce 1997 žilo v obci (včetně Osové) 817 obyvatel (z toho 387 mužů a 430 žen). V roce 1998 žilo v obci (včetně Osové) 814 obyvatel (z toho 389 mužů a 425 žen). V roce 1999 žilo v obci (včetně Osové) 808 obyvatel (z toho 383 mužů a 425 žen) K 1.červnu 2000 bylo v Osové Bítýšce a Osové celkem 803 obyvatel /382 mužů a 421 žen/ Z toho v místní části Osová 46 obyvatel /27 mužů a 19 žen/. 9

10 Věková skladba obyvatel obce se v létech vyvíjela takto: počet obyvatel předproduktivního věku se snížil z 24 na 21%, počet obyvatel produktivního věku se zvýšil z 54 na 59% a po produktivního věku se snížil z 22 na 20%. Průměrný věk obyvatel obce Osová Bítýška včetně osady Osová byl v polovině devadesátých let 36 let. Dnes se věkový průměr zvýšil na 37 let. Obyvatelstvo podle věku: rok 0-14 let let 60 a více let K 1.červnu 2000 bylo v Osové Bítýšce a v Osové rozvrstvení obyvatelstva podle věku následující: Věková skupina muži ženy

11 Pohyb obyvatelstva v posledních pěti letech: rok narození zemřeli přistěhovali vystěhovali celkově Životní prostředí v obci a stav okolní krajiny Areál zemědělského družstva na severovýchodním okraji obce je oddělen od obytné zóny. Stávající provozy živočišné výroby však vyžadují poměrně velké pásmo hygienické ochrany, které dosahuje až na hranici novější obytné lokality tvořené rodinnými domky na severovýchodě obce. Železniční trať procházející katastrem obce je přiměřeně odkloněna od obce. Problémem je současný průtah tranzitní automobilové dopravy na silnici I. třídy, procházející severní částí obytné zástavby v obci. Na vývoj krajiny mělo vliv odlesnění. Rozsáhlejší plochy byly odlesněny zřejmě až na počátku středověku. Lesní vegetace byla vesměs přeměněna na lignikultury, na odlesněných místech dnes vesměs převažují pole, méně se vyskytují kulturní a v poslední době meliorované louky a pastviny. Místy byly vybudovány rybníky. Očima geologa Území má jako celek charakter zvlněné plošiny, která se rozkládá na samém počátku Českomoravské vrchoviny. Geologickým podkladem jsou horniny krystalinika, místa překryté čtvrtohorními sedimenty. Horniny krystaliniky jsou zastoupeny syenity, orthorulami a pararulami. Syenity řadíme do skupiny hornin středně až málo výživných, hlubinných, vyvřelých. Snadněji zvětrávají na převážně lehké půdy, s malým podílem kamenů, zato však s vysokým podílem hrubého písku nebo drobného štěrku. Pararuly při zvětrávání poskytují štěrkovitý materiál, převážně lehčího zrnitostního složení, malé minerální síly, pouze s vyrovnanějším obsahem draslíku. Obdobné mineralogické složení jako pararuly vykazují orthoruly, avšak na rozdíl od pararul je rozpad těchto hornin hrubozrnější a obsahuje většinou četné úlomky podložní horniny. Čtvrtohorní sedimenty jsou zastoupeny sprašovitými pokryvy a svahovinami z převážně kyselého materiálu. Mladší holocén je zastoupen nevápnitými nivními uloženinami. Veřejná prostranství a návsi V době svého vzniku byla Osová Bítýška vystavěna na nepravidelném půdorysu návsi, jehož jednu stranu tvořil v jižní části tok Bítýšky, dvě ulice na západním a východním směru 11

12 vytvořily mezi sebou prostranství pro kostel. Ten byl obklopen zelení a vytvářel přirozený střed obce. Směrem na sever k železniční zastávce se tyto ulice spojily v ulici jedinou. Obec se zpočátku rozvíjela kolem tohoto centra. Byly zde prostory pro shromažďování občanů a pro služby. Po výstavbě komunikace I. třídy Velká Bíteš Žďár nad Sázavou a železniční zastávky se aktivity obce začaly z centra obce vytrácet a hledat si nové místo podél této komunikace. Tradiční centrum obce je dnes stále vnímáno na jeho původním místě, ale je však dnes daleko méně využíváno ke společenským akcím než v minulosti. Kostel obklopený kamennou zdí, nevyužitá budova školy, pošta, obecní úřad, malé soukromé zahrádky, budova hasičské zbrojnice, taneční plocha uprostřed zeleného hájku a příležitostné občerstvení při kulturních akcích vytvářejí dnes hlavní aktivity na návsi. V severovýchodní části je náves ukončena plochou veřejné zeleně s památníkem padlým a Božími mukami. Pod nimi je zastávka autobusu. Na horní části návsi je hostinec, ve spodní části kadeřnictví, drogerie a sídlo ústředny Telekomu. Z návsi vybíhají do všech stran ulice, které obec rozdělují na několik částí. 4, Střed obce Jak již bylo zmíněno, dnes nejatraktivnější z nich je podél komunikace I. třídy -Velká Bíteš- Žďár nad Sázavou.Vzniklo na ní postupně několik druhů zařízení obchodu a služeb, např.: smíšené zboží, prodejna Jednoty, pohostinství,prodejna zmrzliny,sezónní výkupna léčivých rostlin, autobusová zastávka, nedaleká železniční zastávka a na východním okraji zástavby byl vybudován hřbitov. Po rozčlenění obce ulicemi (vybíhajícími z návsi paprskovitě ve všech směrech), došlo k vytvoření několika poměrně kompaktních částí obce, ať již velmi malých nebo naopak značně rozsáhlých, s nízkou hustotou zástavby. Menší centrální prostory jsou pro obec typické; například u rybníčka, nad návsí, na křižovatkách ulic, a u základní školy. Pro Osovou Bítýšku jsou velmi typické zelené ostrůvky se stromy v místech,kde se ulice rozšiřuje- na návsi nebo i podél komunikace Velká Bíteš-Žďár nad Sázavou i u hřbitova. Jak již bylo zmíněno,uprostřed návsi je kostel se zahradou a přes cestu je fara i s farskou zahradou, která je využívána především v letních měsících. Náves je zčásti zaplněna vzrostlou zelení, parčík je jen sporadicky využíván k odpočinku a dalším aktivitám. Oplocený, ale průchodný prostor parčíku kolem hasičské zbrojnice sloužícím ke shromážděním a slavnostem, je vybaven parketem a pódiem pro hudbu. 12

13 Kulturní a památkové hodnoty v obci. Do Státního seznamu památkové péče II.kategorie byl zařazen farní kostel sv. Jakuba, ohradní zeď s branou kostela, věž u kostela,fara,boží muka/na návsi/ a zámek Osová společně se zámeckým parkem v Osové. Do II. kategorie seznamu památek byla zařazena socha p.marie na návsi a smírčí kámen u Třech Dvorů. V roce 1992 byla do seznamu nemovitých kulturních památek zapsána galerie Sýpka, ležící nedaleko obce. Do poloviny 17. století byl v obci malý kostelík. Vzhledem k tomu, že se nacházel ve špatném stavu, byl postaven nový kostel, současný, sv. Jakuba. Stavba je barokního stylu s pozdně gotickou věží a barokní branou. 5,Kostel sv. Jakuba Fara je postavena v raně barokním stylu s dochovanou původní dispozicí. Nedaleko osady Osová se nachází barokní objekt bývalé sýpky. Tato budova byla postavena v roce Ve struktuře domovního fondu se nedochovaly ani v Osové Bítýšce ani v osadě Osová další dobové příklady čistě lidové architektury. Bytová výstavba a bydlení V obci Osová Bítýška (včetně Osové) bylo v devadesátých letech dvacátého století 218 domů (z toho 205 rodinných) a 271 bytů (z toho 241 v rodinných domech). Počet domů v obci vzrostl od r o 14, z toho od r o 7 domů. Stavebně technický stav obytných domů a zemědělských usedlostí odpovídá jejich stáří (cca 30% domovního fondu je starší než 90 let, pouze čtvrtina domovního fondu byla postavena po r. 1945). V obci je asi 10 chalupářů. Na území katastru obce se nachází více než 50 chat, z toho 38 chat v blízkosti Osové Bítýšky (lokalita Třídvorský rybník) a 15 v Osové. V posledních třiceti letech bylo v obci postaveno několik nájemních a družstevních bytových domů. Rodinná zástavba příměstského typu, převážně dvoupodlažní, je dokončována na jihovýchodním okraji obce, i na západním okraji historického jádra v údolí Bítýšky. Zčásti bylo započato s přestavbou a modernizací starého domovního fondu přímo v jádrovém území obce. 13

14 Sociální infrastruktura (občanská zařízení) v obci V obci je dvoutřídní mateřská škola, postavená v 70. letech. Navštěvuji ji téměř 50 dětí z Osové Bítýšky, Osové, Záblatí, Skřinářova a z Rudy. Nyní v mateřské škole pracuje 5 zaměstnanců, 4 z nich jsou místní. Mateřská škola vyhovuje kapacitním i stavebně technickým požadavkům. V posledních letech byly ovšem nutné statisícové investice do oprav střechy, vodovodních rozvodů a do plynofikace. Nová škola na východním kraji obce byla vybudována v nedávné době postupně ve dvou etapách. První etapa výstavby pochází z počátku 80. let, druhá etapa z let Vedle školy se nachází hřiště. Novou základní školu navštěvovalo ve školním roce 1999/2000 celkem 234 žáků. Z toho je téměř polovina z Osové Bítýšky a Osové. Další žáci jsou z okolních obcí (Březí, Ondrušky, Březské, Ořechov, Ronov, Vlkov, Skřinářov, Záblatí a v posledních letech i z Rozseče a Milešína). Kromě tělocvičny, do které musí žáci docházet na druhý konec obce, splňuje škola ty nejvyšší nároky na kvalitu výuky. Se stavbou tělocvičny se však v blízké době počítá v prostorách bývalé kotelny. Ve škole je zaměstnáno 25 osob, z nichž je 15 místních. V severozápadní části obce je sokolovna, využívaná víceúčelově na tělovýchovné a kulturně- společenské akce. Na pozemku vedle sokolovny je nově vybudováno travnaté fotbalové hřiště. Sousední plocha bývalé komunální skládky je po ukončené rekultivaci určena k rozšíření a dobudování sportovního areálu obce. V obvodním zdravotním středisku byla na přelomu osmdesátých a devadesátých let uskutečněna generální oprava. V nedávné době zde byla ukončena plynofikace. Zdravotní středisko slouží nejen místním obyvatelům, ale i potřebám pacientů z přilehlých spádových obcí. Ve středisku pracuje 6 zaměstnanců ( zubní ordinace, praktický lékař, dětská lékařka). Kromě lékařských ordinací jsou v budově dva obecní byty ,Zdravotní středisko Ve východní části obce by měla v budoucnu vyrůst průmyslová zóna. Již nyní se zde začínají rozvíjet podnikatelské aktivity. 14

15 Technická infrastruktura v obci V obci byl vybudován v osmdesátých letech veřejný vodovod ze zdroje Mostiště a jednotná kanalizace. V roce 1994 byla uvedena do provozu kořenová čistírna odpadních vod. V prosinci 1996 byl kolaudován vodovodní přivaděč do osady Osová. Přeložka solnice I-37 mimo obec, plánovaná již od 70. let je základní podmínkou odstranění existujících dopravních závad a cestou k celkovému zlepšení životního prostředí v obci i podmínkou další urbanizace na území obce. Železniční dopravní tah zajišťuje v současnosti v kombinaci s veřejnou autobusovou dopravou nezbytný každodenní pohyb obyvatel za prací do blízkých i vzdálenějších hospodářských středisek. V osadě Osová bude nezbytné zabývat se způsoby likvidace závad na silnici II/390 směrem do Březí a celkovou rekultivaci vodního toku Bílého potoka, vodních ploch a sytému umělých náhonů, včetně břehové zeleně. Hospodářské podmínky v obci Hospodářské podmínky obce jsou charakteristické tradičním zastoupením zemědělské malovýroby, v nedávné minulosti pak typickými formami zemědělské velkovýroby. V současnosti nemá obec ekonomické priority, jež by přinesly obyvatelům obce i z okolí významnější podíl na trhu pracovních sil. K bylo v naší obci registrováno celkem 105 podnikatelských subjektů: obchodní společnost 1 podnikatelé fyzické osoby 84 samostatně hospodařící rolníci 12 svobodná povolání 2 ostatní 6 Podle odvětví podnikají subjekty v činnostech: zemědělství,lesnictví a rybolov 17 průmysl 15 stavebnictví 9 doprava a spoje 3 obchod,prodej a oprava motor.vozidel,spotřeb.zboží,pohostinství 41 služby (peněžnictví,spoje) 9 státní správa 2 školství a zdravotnictví 3 ostatní veřejné,sociální a osobní služby 6 Zastoupené převládající zemědělství prošlo různými organizačními změnami, jejichž výsledkem je snížení počtu zaměstnanců v zemědělství. V současné době pracují 15

16 v zemědělském družstvu Agro a v závodě Agrofarm dvě desítky obyvatel obce. Obě firmy však mají sídlo v Záblatí. Dva zemědělci provozují zemědělské farmy s výměrami přes 10 ha zemědělské půdy. Mnoho ostatních občanů obhospodařuje drobné výměry (do 1 ha), jako vedlejší činnost. Pracovní příležitosti přímo v obci v současnosti pokrývají pouze malou část nabídky místních ekonomicky aktivních obyvatel. Rozdíl mezi možnostmi zaměstnání v obci a nabídkou občanů obce je již dlouhodobě řešen značnou vyjížďkou za prací. Nejvíce se v současné době dojíždí za prací do Velké Bíteše, Velkého Meziříčí, Žďáru nad Sázavou a do Brna. Vyjíždí přes 70% ekonomicky činného obyvatelstva. Dnes je v obci kolem 20 nezaměstnaných. Z toho 2 občané pracují v obci ve veřejně prospěšných pracích. Hlavním problémem rozvoje obce bude tedy hledání způsobů, jak zastavit nebo alespoň zpomalit procesy, které vedou k poklesu trvale bydlícího obyvatelstva a nabídnout řešení, jež bude dlouhodobě podněcovat stabilizaci populace v místě. S tím úzce souvisí zvýšení nabídky pracovních míst v obci. Rekreace a cestovní ruch Přírodní rámec potoka Bítýšky a soustava rybníků na katastru Osové vytvářejí mimořádně atraktivní prostor pro rekreaci, zejména rodinnou. Proto bylo také zastoupení rekreačních objektů v podobě soukromých rodinných chat a bývalých usedlostí v minulém období značné a z části usměrňováno do více drobnějších lokalit. Z nich největší je lokalita na východním břehu Třídvorského rybníka a na západním břehu rybníka Štěpnice. Z hlediska rekreačního využití je zátěž krajiny dosud únosná, malé rezervy jsou koexistence a rozvoj nových rekreačních aktivit se stávající hospodářskou funkcí rybníků (chov ryb, drůbeže apod.) a s údržbou polních a zemědělských cest. Rozvoj nových forem rekreace a cestovního ruchu přinese do regionu řadu nových pracovních příležitostí celoročního i sezónního charakteru. 7, Třídvorský rybník 16

17 Místní pověsti O Strašné skále Ve Zlámancích, pěkném údolí podél potoka Bítýšky, asi dva kilometry východně od obce Osová Bítýška se vypíná skála, na které byl odedávna kříž. Lidé říkají oné skále Strašná skála. V dobách před čtyřmi staletími, kdy byli pronásledováni členové jednoty bratrské a evangelických církví, scházeli se jejich přívrženci na místech, kde by nemohli být vypátráni. Čeští bratři z naší obce se scházeli v noci ve Zlámancích. Tehdy prý byla ve stráni rozsáhlá jeskyně. V ní zpívali věřící bratrské písně, konali pobožnosti a naslouchali kázáním. Jednou v noci, kdy se opět sešli k pobožnosti,byli přepadeni dráby z osovského zámku. Drábi lidi do jednoho pobili. Aby nevyšel zločin najevo, pochovali zavražděné v jeskyni, kterou zasypali.od té doby se této skále říká Strašná skála. 8,Strašná skála Smírčí kameny Půjdeme-li ke Třídvorskému rybníku, 9,Smírčí kámen u Křeptova narazíme na smírčí kámen o rozměrech v nadzemní části asi 56 x 56 x 20 cm. Podobný kámen je u silnice směrem ke Křeptovu. Uprostřed kříže jsou vytesána písmena IHS a pod nimi je letopočet 1812 a sotva čitelné jméno, Josef Ponyn Tento kříž je větší a má rozměry v nadzemní části 77x44x13cm. Staří předkové říkávali, že snad v některé válce měli v lásce dva vojáci děvče, o které vedli souboj. Na znamení, které dávala dívka z kostelní věže oběma mládencům, oba na sebe zaráz vystřelili a nebylo vítěze-oba v souboji zahynuli. Když dívka viděla, co se stalo, skočila z věže dolů...na místě skonu obou chlapců byly postaveny smírčí kameny... 17

18 10,Smírčí kámen u Třídvorského rybníka Kámen u dráhy Podobná pověst vypráví o tomto souboji, jen s tím rozdílem, že zde vstupuje na scénu kámen na paloučku u dráhy /směrem na Skřinářov /. O tomto kameni se říkalo, že sem byl posazen na paměť dívky, která skočila z kostelní věže, když uviděla, že v souboji padli oba její milí. Že to byl kámen obdařený nadpřirozenou mocí, dokládá pověst dále takto: Jednoho dne hospodář kvůli orání odvezl kámen z pole domů jako práh před vchod do domu. Ve spánku v noci ale neustále slyšel: Dej mě na místo, kde jsi mě vzal, dej mě na místo, kde jsi mě vzal!!! A tak hospodář kámen odvezl kvůli svému čistému svědomí zpět a raději pozemek zalučnil travou. Prý v padesátých letech tohoto století byl tento kámen po provedení úpravy pozemku odvezen neznámo kam. Dnes asi nejsou poblíž uši, které by vyslyšely jeho prosby a vrátily ho zpět. Pověst o sedmi dlábkách I Jednoho krásného podzimního večera,za dob čertů, klekánic a jiných strašidel, se vracel z lesa myslivec. A najednou zahlédl v houštině pytláka,který právě líčil past na mladičkou lesní zvěř.myslivec se prodíral pomalu a bez dechu houštinou.chtěl pytláka chytit.ale najednou pod jeho nohou zapraskala větvička,pytlák myslivce spatřil a dal se na útěk. Myslivec se po pytlákovi rozběhl, ale zakopl o velký placatý kámen a upadl. Zvedl se,oprášil se a z úst vypustil ona čtyři osudná slova: Aby to čert vzal. Tu se najednou pod mladým myslivcem rozevřela zem a staří plesniví čerti ho začali stahovat z povrchu dolů do pekla. Mladý myslivec se sedmi prsty pevně držel za kámen, a proto se tam říká dodnes U sedmi dlábek. 18

19 Pověst o sedmi dlábkách II Mezi Ořechovem a Skřinářovem je místo, kde se říká U sedmi dlábek. Je tam na kameni vyryto sedm teček. Povídá se, že tam zahrabali sedminásobnou křivopřísežnici. Stalo se to tehdy, když se osovské a křižanovské panství přela o les. Měl se vyjádřit pamětník starých časů. A tak se přihlásila nějaká žena. Zahrabali ji po krk do země a žena vypovídala a sedmkrát odpřisáhla, že les patříval panství křižanovskému. Po sedmé přísaze ale žena zčernala a zemřela. Při vyhráli osovští. Ženu na místě pochovali. Pověst o skřinářovském lese Jednoho letního slunečního dne se chudí manželé rozhodli, že budou pracovat na svém malém políčku a vezmou s sebou svoje malé děti. Ty začaly jásat, protože chtěly jít do blízkého lesíka trhat sladké jahody. Když přišli na pole, maminka vážným hlasem pravila: Milé děti, do setmění se vraťte! Nechoďte daleko do lesa! Děti to mamince slíbily, rozloučily se a vesele se rozběhly do lesa. Chodily od keříčku ke keříčku, sbíraly jahody a skotačily. Čas utíkal jako voda. V tom si uvědomily, že se stmívá a chystaly se k odchodu z lesa. Chytily se za ručičky a šly. Najednou slyší podivné šustění v křoví. Nakouknou se a co nevidí! Obrovské vlčí tlamy a nebezpečně vyhlížející oči. Děti úprkem běžely pryč. Vlci je však brzy dohonili a děti nikdo víc už živé nespatřil Rodičům se zdálo podezřelé, že děti ještě nejdou. Už byla tma. Rozhodli se, že půjdou děti hledat. Hledali a hledali a po chvíli uviděli jen dva páry dětských botiček... Oba rodiče se dali do žalostného pláče. Chudáci děti! Vždyť byly tak malé! Na památku vystavěli na tom místě dva křížky, které připomínají tu tragickou událost Další pověsti najdeme ve Vlastivědě moravské z roku Literární badatelé tehdy hledali po vsích zapomenuté pověsti. Žáci měšťanské školy v Osové Bítýšce napsali slohové práce, ve kterých zachytili tyto pověsti z obce a okolí: O Třídvorském rybníku U Třídvorského rybníka je kámen s vytesaným křížem. Lidé vypravují, že kámen byl postaven na upomínku této události: Jistá žena šla do Rudy. V mlze zabloudila k rybníku. Šla cestou, necestou, nedbala, že už je nablízku rybník Na krok nebylo vidět před sebe. A tak chodila, chudák žena, sem a tam, až se ocitla v rybníku. Zděšeně vykřikla, žalostně a zoufale zanaříkala. Voda se nad ní zavřela a ubohá žena utonula. 19

20 Tři rybníky Na polní cestě ze Skřinářova k Osovému jsou tři rybníky,jejichž okolí je opředeno nesčetnými pověstmi. Nejvíce se vypravuje o tom, jak se u rybníků zjevovala strašidla. Tak prý, je tomu už dávno, šla k rybníkům na trávu jakási žena ze Skřinářova. Cestou ji napadlo, aby si nažala trávu na cizím. Myslila, že z cizího krev neteče. A úmysl svůj provedla. Její hřích zahalovala večerní tma a tak žena žala a žala. Ale najednou spatřila, že se k ní blíží postava, která zřetelně roste! Když se obrátila, poznala, že ji pronásleduje bezhlavý muž. Sotva dechu popadala, když vrazila všechna vyjevena do světnice. 11,Rybník nad Osovou Vlčí jáma U silnice na straně k Vlkovu stojí kříž. Když ještě u nás žili vlci, tak v těch místech bývaly vlčí jáma. Do ní se chytali vlci. jednou však neznámý muzikant do té jámy padl. Nemohl si z ní pomoci. A čekal ustrašeně na svůj další osud. Přihnala se v tu chvíli smečka vlků a obstoupili jámu. Vlci hrozivě svítili svýma očima na muzikanta a strašlivě vyli. V muzikantovi byla malá dušička, ale "když je nouze nejvyšší, pomoc Boží nejbližší". Muzikant vzal housle pod tetelící se bradu a začal hrát. Vlci utekli, ale vrátili se zpět, když housle umlkly. A tak hrál muzikant až do samého rána, kdy ho lidé vytáhli. Sázka 12,Stromořadí k Osové Na lípě ve stromořadí k Osové visí obrázek, znázorňující duše, padající do očistce. Obrázek dala zavěsit na lípu paní hraběnka, protože na tom místě se stalo neštěstí. Pan učitel se prý vsadil s panem správcem, že objede celé Osovské panství za pět minut. Vypůjčil si koně, osedlal a vyjel. Přesně za pět minut se vrátil na místo výjezdu. Kůň však klesl a jezdec si při pádu z koně zlomil vaz. 20

21 Z historických pramenů První zmínka o Osové Bítýšce "...Ve stol. XIII. Náležela komendě řádu německých rytířů v Opavě, který ji osazoval svými řádovými kněžími. Jako první farář je znám r pan Kuno ze Zbraslavi...". Tato věta z kapitoly Ladislava Zavadila ve Vlastivědě moravské z roku 1900 se objevuje v historických pramenech o Osové Bítýšce i v obecní kronice. Přesto se v přehledech měst a obcí objevuje u naší obce letopočet 1349 jako rok, ve kterém je první zmínka o Osové Bítýšce, neboť toto datum lze doložit historickými prameny.. Pokud budeme pátrat v archívech, najdeme také článek o tom, že první zmínka o Osové Bítýšce je před rokem Následující příspěvek pana Jaroslava Šilhana v 30. čísle Vlastivědy moravské z roku 1978 v kapitole Mistr Jindřich z Osové Bítýšky pojednává o tom, kde hledat první zmínku o Osové Bítýšce a ke kterému datu lze přiřadit první zmínku o obci: "V moravských listinách poslední čtvrti 13.století přichází několikrát M. Henricus de Vitis. Byl ve "Vitis" plebánem a později byl i kroměřížským kanovníkem. Wolný jej správně přiřadil k Osové Bítýšce. Do Velké Bíteše se mu nehodil, protože tamější patronát patřil tišnovskému klášteru a protože znal bítešské plebány Giselberta před rokem 1278 a Petra z roku Tiray ve Vlastivědě moravské klade sice komendu Německých rytířů do Velké Bíteše, připomíná však, že se nověji ona komenda klade do Osové Bítýšky. Snad vlivem Šebánkovým, který v Archívech zrušených klášterů,registr č.207, ztotožnil Vitis z roku 1266 s Velkou Bíteší, mluví pozdější literatura o Mistru Jindřichu z Velké Bíteše. Hosák v "Místních jménech" má doklad o Vitis z roku 1266 u Velké Bíteše, kdežto doklady pro Vitis ze 14.století má správně u Osové Bítýšky. Také Kouřil mluví ještě o Jindřichu z velké Bíteše, i když již předtím má správně Vitis = Osová Bítýška Anna Maria Drabek ve své práci Die Weisen. Při vydání listiny z roku 1266 v novém CDB V č.478,stejně tak u listin tamže č. 421 a 422 z roku 1264, mají Šebánek-Dušková správně Osovou Bítýšku. Nesprávnosti o M.Jindřichu de Vitis shrnuje jedna věta u Šebánka-Duškové, Česká listina doby přemyslovské, SAP 1956, I,str.153. Autor probírá listiny nižšího duchovního feudála, v nichž se mluví o panovníkově souhlasu s právním pořízením takového feudála, a uvádí mezi jinými tři listiny z roku 1295, přičemž prvým z těchto dokladů "je listina,jíž ustanovuje plebán ve Velké Bíteši, člen řádu Německých rytířů, jiného člena svého řádu svým zástupcem s výslovným souhlasem nejen biskupovým a dokonce papežovým, nýbrž i královým." V poznámce se odvolává na Reg. IV.,č Ale M. Jindřich nebyl plebánem ve Velké Bíteši, nebyl členem řádu Německých rytířů, k pronájmu své fary neměl souhlas papežův a králův, biskupský souhlas byl jenom tichý,vyjádřený přivěšením pečeti - a tak není tato listina dokladem pro dokazovanou snahu o panovníkův souhlas. Pravda, listina sice mluví o souhlasu biskupově, králově a papežově, ale s darováním patronátu v Osové Bítýšce řádu Německých rytířů Eliškou Kadoltissou, cf.listiny CDB V č.421,322 z roku Toto darování, jak bylo požadavkem církve, mělo vstoupit v platnost až po smrti současného plebána Jindřicha, kterého Eliška nazývá svým notářem. A v listině o pronájmu fary v Osové Bítýšce roku 1295, Reg. IV,č. 1902, připomíná M.Jindřich de Vitis toto doživotní právo. Plyne z toho, že plebán Jindřich v Osové Bítýšce, o němž mluví listina CDB V, 422 k roku 1264, a Mistr Jindřich de Vitis, který 1295 pronajímá prebendu v Osové Bítýšce Německým rytířům, je jedna a tatáž osoba. Je tedy omylem poznámka č. 2 u listiny CDB V,č. 478 z roku 1266, že jméno svědka, blíže neoznačeného plebána v Osové Bítýšce, neznáme. Je to náš M.Jindřich z Osové Bítýšky, doložený tam v letech , i když se tam asi moc nezdržoval, nýbrž pronajímal faru zástupcům. Proto žádali Němečtí rytíři, kteří byli již přes 21

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 MAS Lužnice, z.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lužnice 2014-2020 Pracovní verze, neprošlo jazykovou korekturou Obsah Obsah... 2 1 Základní informace o MAS... 8 Identifikace právnické

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 1 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2006 3 4 5 SAMOSPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ hl. m. Prahy 6 7 Samosprávné rozdělení hlavního

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Diplomová práce Dějiny školství ve Frýdku-Místku Autor: Bc. Radka Kulhánková Vedoucí práce: PhDr. Pavel Kopeček, Ph.D. Olomouc

Více

Stavění májí v obci Jetřichovec

Stavění májí v obci Jetřichovec Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Stavění májí v obci Jetřichovec (Kraj Vysočina) David Šenigl Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020

ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 ROZVOJOVÁ STRATEGIE VLTAVOTÝNSKA 2014-2020 MAS VLTAVA, srpen 2014 Obsah Obecný úvod... 5 1. Analytická část (základní charakteristika, problémy, potřeby, SWOT analýza)... 7 1.1 Mikroregion Vltavotýnsko...

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ

SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ SBORNÍK STUDENTSKÝCH PRACÍ Geografie v praxi ČR (exkurze) Brno, 2011 1 Obsah A KOMENTOVANÍ ZASTÁVEK PO TRASE... 3 1 BECHYNĚ GEOGRAFIE VYBRANÉ OBCE... 3 2 JADERNÁ ELEKTRÁRNA TEMELÍN JAKO REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL

Více

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Masopustní bláznovství

Masopustní bláznovství www.zdirec.cz Cena 2, Kè ÚNOR 2006 ROČNÍK XVI. ČÍSLO 166 Masopustní bláznovství Závěr zimy prožívali naši předkové často ve znamení zábav a bujarého veselí. Víte, kolik trápení, bolestí a problémů nás

Více

Jan Pekař. Historickogeografické aspekty populačního vývoje města Černovice. Bakalářská práce

Jan Pekař. Historickogeografické aspekty populačního vývoje města Černovice. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta katedra geografie Studijní program: B 1301 Geografie Studijní obor: Geografie pro veřejnou správu Jan Pekař Historickogeografické aspekty

Více

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček

SLOVO STAROSTY VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ. Foto: Antonín Špaček ZPRAVODAJ NEDVĚDICKÝ VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 3 ROČNÍK 2 ZÁŘÍ 2008 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou letos již třetí číslo Zpravodaje a věřím, že si v něm opět každý z Vás

Více

ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA

ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA ROZVOJ VENKOVA 2 (RURAL DEVELOPMENT) Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta MALÁ MĚSTA MOTORY ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO VENKOVA Výstup projektu Interní grantové agentury AF MENDELU Editor: Antonín

Více

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

Historie a součastnost školy ve Hvozdě

Historie a součastnost školy ve Hvozdě Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA HISTORIE Historie a součastnost školy ve Hvozdě Závěrečná práce rozšiřující studium dějepisu pro ZŠ Vedoucí práce: Doc. PhDr. František Čapka, CSc. Vypracoval:

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

Program rozvoje obce Hostětín. na období od 2013 do 2020

Program rozvoje obce Hostětín. na období od 2013 do 2020 Program rozvoje obce Hostětín na období od 2013 do 2020 Úvod Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje

Více

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á.

ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE. Územní plán obce P L A N Á. okres České Budějovice. T e x t o v á. ING.ARCH.MARTIN TIMR * NERUDOVA 36 * 370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE Územní plán obce P L A N Á okres České Budějovice T e x t o v á č á s t NÁVRH Objednatel: Obecní úřad Planá 370 01 České Budějovice starosta

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ

MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ MOŽNOSTI ROZVOJE ÚZEMÍ Základní mezioborová studie Kraj Zlínský a Olomoucký Horní Moštěnice, Přestavlky, Němčice, Stará ves, Kostelec u Holešova, Roštění OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLOVNÍČEK POJMŮ 5 3. POPIS PRACOVNÍ

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

HISTORIE HRANICKÝCH DOMů

HISTORIE HRANICKÝCH DOMů BOHUMÍR INDRA HISTORIE HRANICKÝCH DOMů Kapitolky z topografie města Hranic BOHUMÍR INDRA HISTORIE HRANICKÝCH DOMů Kapitolky z topografie města Hranic HRANICE 2005 Obsah Topografie města Hranic 9 Gallašův

Více

II. A. T E X T O V Á Č Á S T

II. A. T E X T O V Á Č Á S T ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU R Á C O V I C E II. A. T E X T O V Á Č Á S T pořizovatel: Městský úřad Moravské Budějovice zpracovatel: Atelier AVM s.r.o., Husova 8A, Brno zodpovědný projektant: Ing. arch. Zdeněk

Více

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán I ASISTENT:

Více

VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE

VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE 1 VÝVOJ KRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE Radim Lokoč Michaela Lokočová Miroslava Kolářová Šulcová 2 3 texty Radim Lokoč, Michaela Lokočová, 2010 grafický design a ilustrace Miroslava

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU 2007-2008 PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ OBSAH:. Úvod... - 8 -. Úvod do problematiky komunitního plánování...- 8 -.2 Základní východiska,

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu

Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Informace pro obyvatele Kašperských Hor Ročník 8 2/2011 Nové vedení NP Šumava má mezinárodní podporu Zástupci šumavských bavorských a hornorakouských spolků požadují zelenou a otevřenou Šumavu Společné

Více

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví

Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví Vydává Podblanické ekocentrum ČSOP a Muzeum Podblanicka Ročník XV. (XXXVII.) č. 2 2011 Kandík psí zub v národní přírodní

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více