Almanach. obce. Osová Bítýška. a osady. Osová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Almanach. obce. Osová Bítýška. a osady. Osová"

Transkript

1 Almanach obce Osová Bítýška a osady Osová 1

2 2 Klaus a Mach 2

3 disketa 3

4 Vážení spoluobčané, končící století je důvodem k tomu, aby se občané ohlédli za tím, co tvořili oni a jejich předkové, co se jim i nám všem podařilo zbudovat pro blaho společného soužití v obci. Ve spojitosti s tímto je na místě připomenout nejdůležitější momenty a kroky, které ve svém souhrnu ovlivňovaly proces vývoje, formování a zviditelňování naší obce. Almanach, který právě držíte v ruce, chce poskytnout tyto základní informace a připomenout významné události z historie Osové Bítýšky. Když jsem jako starosta Osové Bítýšky převzal 14.prosince roku 1998 z rukou předsedy Poslanecké sněmovny ČR pana Václava Klause znak a prapor, které byly naší obci uděleny, prožíval jsem velkou radost z tohoto projevu uznání, jehož se naší obci a všem jejím občanům dostalo. Oslavy udělení praporu a znaku jsou pro nás současně významnou příležitostí veřejně prezentovat naši hrdost nad oficiálním přidělením symbolů samostatnosti a identity, jimiž znak obce i prapor zcela nepochybně jsou. Slavnostní odhalení znaku a vyvěšení praporu spojené s jejich posvěcením dne 10.září letošního roku jsou završením procesu zviditelňování naší obce na přelomu tisíciletí. Možnost užívat vlastní prapor a znak je spolu s možností svobodně a demokraticky volit své zástupce dalším ukazatelem skutečné svébytnosti a samostatnosti obce, důvodem k hrdosti nad dosaženými úspěchy jejich občanů a současně závazkem,abychom nikdy nezapomínali na to, že obec, to jsme my všichni a současně každý sám za sebe. Tuto ideu nám připomíná i motiv zubří hlavy ztvárněný na našem znaku i praporu a dokumentuje tak vazby našich předků na význačný rod Pernštejnů, o jehož vlivu na rozsáhlé oblasti Moravy dodnes vypovídají historické dokumenty a pamětihodnosti. I naše doba jednou pomine, ale věřme, že naše současné dílo bude dobrou základnou pro šťastnou budoucnost těch, kdo budou psát historii obce Osová Bítýška po nás. Josef Mach starosta obce 4

5 Morava krásná zem. A v ní vesnička malá, ale přesto tak krásná. I kdybych šla světa kraj, najdu ji. Rozlehlé louky, panenská příroda, vůně mateřídoušky linoucí se ze všech stran. Pokaždé, když ji spatřím, dýchne na mne průzračná jemnost tohoto zvláštního místa. Ta čistota, přirozenost. Zlámance-kopce tyčící se nad obzor. Tři Dvory-rybník-klidné zákoutí. I kdybych šla světa kraj, najdu ji -Osovou Bítýšku. Iveta Pelánková 5

6 Zpracoval: Mgr. Milan Malý Slovo autora: Vážení čtenáři, připravil jsem pro Vás z pověření obecního zastupitelstva publikaci o historii, současnosti a perspektivách obce Osová Bítýška a osady Osová. Snažil jsem se na daném prostoru do jednotlivých kapitol zařadit tolik informací, aby z nich mohli čerpat poznání nejen žáci a studenti, ale aby zde našli mnoho zajímavého pamětníci i ostatní občané. Kromě obecní kroniky nebyl o naší obci žádný ucelený materiál. Mnoho informací a údajů bylo nutno hledat v archívech, neboť záznamy z kroniky jsou často poplatné době svého vzniku a jsou provázeny osobními sympatiemi či antipatiemi kronikářů k některým lidem i k vlastnímu dění v obci. Témata, která zde možná budete postrádat (rodokmeny majitelů zámku na Osové, významní rodáci, historie a současnost politických stran, přehledy volebních výsledků, jména členů obecního zastupitelstva, jména starostů, ředitelů školy, lékařů, činnost dalších spolků, nebo podrobnější rozpracování stávajících kapitol apod.), se mohou stát základem dalších, rozšiřujících publikací o obci 6

7 Proto jest obec společnost, aby, co jednotlivý sám dovésti nemůže, spojené síly dokázaly. Karel Havlíček Borovský 7

8 Základní údaje o obci Osová Bítýška je jednou z venkovských obcí v původně jihovýchodní části okresu Žďár nad Sázavou. Je vzdálená 6 km severozápadním směrem od Velké Bíteše. Obec se nachází na křižovatce dopravních 3 tahů ve směru Brno Havlíčkův Brod a Třebíč Tišnov. Leží na severním úbočí říčky Bítýšky v nadmořské výšce cca 524 m. n. m. K obci Osová Bítýška náleží i nedaleká osada Osová, která byla původně šlechtickým sídlem s dochovaným zámkem s oborou a s panským dvorem. Na západní části katastru obce se nachází rekreační oblast Tři Dvory. První písemné zprávy o obci Osová Bítýška pocházejí z roku 1264 pod jménemvitis a v roce 1364 už pod názvem Bytesska nebo také Malá Bythezka. Osada Osová vznikla kolem opevněného sídla - hradu. Tento v roce 1638 vyhořel a poté byl přestavěn na zámek, na kterém se za dobu jeho existence vystřídala celá řada majitelů. Po zrušení panského dvora v Osové v roce 1798 byly deputátníkům předány domy. Po zrušení roboty roku 1848 zůstávala pole neobdělaná, a proto je majitel v roce 1860 pronajal bratrům Wilhelmovým, kteří postavili v Osové lihovar. Do roku 1850 patřila Osová Bítýška k osovskému panství. Z hlediska začlenění obce do vyšších územních a správních celků v období od r do r. 1892, patřila obec do soudního okresu Velké Meziříčí, od r do r spadala obec postupně do okresů Velká Bíteš, Jihlava a Velké Meziříčí. Od roku 1960 až do současnosti je obec součástí okresu Žďár nad Sázavou. Od konce 70.let do r byly k Osové Bítýšce administrativně přičleněny okolní obce Ořechov, Skřinářov a Záblatí. V roce 1990 se všechny tři obce osamostatnily a u Osové Bítýšky zůstala pouze osada Osová. Katastrální výměra Osové Bítýšky, včetně osady Osová, činí 1030 ha. Z toho osada Osová zabírá 358 ha. Zemědělská půda je ve výměře 735 hektarů, z toho: orná půda 636 ha zahrady 21 ha ovocné sady 3 ha louky 51 ha pastviny 24 ha Nezemědělská půda je ve výměře 295 hektarů, z toho: lesní půda 166 ha vodní plochy 31 ha zastavěné plochy 82 ha ostatní 16 ha 8

9 Osová Bítýška byla v minulosti velmi dlouho obcí zemědělskou. V uplynulém období, zvláště v 1. polovině tohoto století se část drobných a středních rolníků zabývala rozvážením vápna z nedalekých Lažánek. Někteří sváželi lesní kulatinu do uhelných dolů v Rosicích. V obci bylo vždy hodně obchodníků se zemědělskými plodinami (vejce, máslo apod.), které nakupovali od pěstitelů a jezdili prodávat do Brna. V současnosti značná část obyvatel musí denně vyjíždět za prací do větších i vzdálenějších hospodářských středisek a s tím slábne původní agrární charakter obce a mění se postupně na obec s převažující ubytovací funkcí. Demografická skladba obyvatelstva Roku 1869 žilo v obci 783 obyvatel. Z toho v Osové Bítýšce 701 a v osadě Osová 82 obyvatel. Pozn: V historických pramenech se pro sčítání v roce 1869 a 1880 objevují údaje, které zahrnují pod Osovou Bítýškou i obce, které se sem administrativně počítaly jako osady - v letech obec Záblatí, obec Vlkov, obec Skřinářov. Osová je oficiálně osadou obce Osová Bítýška od roku ( Pro rok 1869 se tedy uvádí počet domů 207 a obyvatel 1444, pro rok 1880 domů 167 a obyvatel 1003 ). Roku obyvatel Roku obyvatel V r se počet obyvatel zvýšil na 817 (v Osové Bítýšce 715 a v Osové 102). Roku obyvatel Roku obyvatel V r v Osové Bítýšce počet obyvatel poklesl na 694 a v Osové naopak vzrostl na 112. Celkem tedy v tomto roce 806 obyvatel. K dalšímu poklesu došlo v r ( v Osové Bítýšce na 650 a v Osovém na 85). Celkem tedy 735 obyvatel Roku obyvatel Roku obyvatel V r se celkový počet trvale bydlících obyvatel obce (včetně Osové) snížil na 804 (z toho 379 mužů a 425 žen). V roce 1997 žilo v obci (včetně Osové) 817 obyvatel (z toho 387 mužů a 430 žen). V roce 1998 žilo v obci (včetně Osové) 814 obyvatel (z toho 389 mužů a 425 žen). V roce 1999 žilo v obci (včetně Osové) 808 obyvatel (z toho 383 mužů a 425 žen) K 1.červnu 2000 bylo v Osové Bítýšce a Osové celkem 803 obyvatel /382 mužů a 421 žen/ Z toho v místní části Osová 46 obyvatel /27 mužů a 19 žen/. 9

10 Věková skladba obyvatel obce se v létech vyvíjela takto: počet obyvatel předproduktivního věku se snížil z 24 na 21%, počet obyvatel produktivního věku se zvýšil z 54 na 59% a po produktivního věku se snížil z 22 na 20%. Průměrný věk obyvatel obce Osová Bítýška včetně osady Osová byl v polovině devadesátých let 36 let. Dnes se věkový průměr zvýšil na 37 let. Obyvatelstvo podle věku: rok 0-14 let let 60 a více let K 1.červnu 2000 bylo v Osové Bítýšce a v Osové rozvrstvení obyvatelstva podle věku následující: Věková skupina muži ženy

11 Pohyb obyvatelstva v posledních pěti letech: rok narození zemřeli přistěhovali vystěhovali celkově Životní prostředí v obci a stav okolní krajiny Areál zemědělského družstva na severovýchodním okraji obce je oddělen od obytné zóny. Stávající provozy živočišné výroby však vyžadují poměrně velké pásmo hygienické ochrany, které dosahuje až na hranici novější obytné lokality tvořené rodinnými domky na severovýchodě obce. Železniční trať procházející katastrem obce je přiměřeně odkloněna od obce. Problémem je současný průtah tranzitní automobilové dopravy na silnici I. třídy, procházející severní částí obytné zástavby v obci. Na vývoj krajiny mělo vliv odlesnění. Rozsáhlejší plochy byly odlesněny zřejmě až na počátku středověku. Lesní vegetace byla vesměs přeměněna na lignikultury, na odlesněných místech dnes vesměs převažují pole, méně se vyskytují kulturní a v poslední době meliorované louky a pastviny. Místy byly vybudovány rybníky. Očima geologa Území má jako celek charakter zvlněné plošiny, která se rozkládá na samém počátku Českomoravské vrchoviny. Geologickým podkladem jsou horniny krystalinika, místa překryté čtvrtohorními sedimenty. Horniny krystaliniky jsou zastoupeny syenity, orthorulami a pararulami. Syenity řadíme do skupiny hornin středně až málo výživných, hlubinných, vyvřelých. Snadněji zvětrávají na převážně lehké půdy, s malým podílem kamenů, zato však s vysokým podílem hrubého písku nebo drobného štěrku. Pararuly při zvětrávání poskytují štěrkovitý materiál, převážně lehčího zrnitostního složení, malé minerální síly, pouze s vyrovnanějším obsahem draslíku. Obdobné mineralogické složení jako pararuly vykazují orthoruly, avšak na rozdíl od pararul je rozpad těchto hornin hrubozrnější a obsahuje většinou četné úlomky podložní horniny. Čtvrtohorní sedimenty jsou zastoupeny sprašovitými pokryvy a svahovinami z převážně kyselého materiálu. Mladší holocén je zastoupen nevápnitými nivními uloženinami. Veřejná prostranství a návsi V době svého vzniku byla Osová Bítýška vystavěna na nepravidelném půdorysu návsi, jehož jednu stranu tvořil v jižní části tok Bítýšky, dvě ulice na západním a východním směru 11

12 vytvořily mezi sebou prostranství pro kostel. Ten byl obklopen zelení a vytvářel přirozený střed obce. Směrem na sever k železniční zastávce se tyto ulice spojily v ulici jedinou. Obec se zpočátku rozvíjela kolem tohoto centra. Byly zde prostory pro shromažďování občanů a pro služby. Po výstavbě komunikace I. třídy Velká Bíteš Žďár nad Sázavou a železniční zastávky se aktivity obce začaly z centra obce vytrácet a hledat si nové místo podél této komunikace. Tradiční centrum obce je dnes stále vnímáno na jeho původním místě, ale je však dnes daleko méně využíváno ke společenským akcím než v minulosti. Kostel obklopený kamennou zdí, nevyužitá budova školy, pošta, obecní úřad, malé soukromé zahrádky, budova hasičské zbrojnice, taneční plocha uprostřed zeleného hájku a příležitostné občerstvení při kulturních akcích vytvářejí dnes hlavní aktivity na návsi. V severovýchodní části je náves ukončena plochou veřejné zeleně s památníkem padlým a Božími mukami. Pod nimi je zastávka autobusu. Na horní části návsi je hostinec, ve spodní části kadeřnictví, drogerie a sídlo ústředny Telekomu. Z návsi vybíhají do všech stran ulice, které obec rozdělují na několik částí. 4, Střed obce Jak již bylo zmíněno, dnes nejatraktivnější z nich je podél komunikace I. třídy -Velká Bíteš- Žďár nad Sázavou.Vzniklo na ní postupně několik druhů zařízení obchodu a služeb, např.: smíšené zboží, prodejna Jednoty, pohostinství,prodejna zmrzliny,sezónní výkupna léčivých rostlin, autobusová zastávka, nedaleká železniční zastávka a na východním okraji zástavby byl vybudován hřbitov. Po rozčlenění obce ulicemi (vybíhajícími z návsi paprskovitě ve všech směrech), došlo k vytvoření několika poměrně kompaktních částí obce, ať již velmi malých nebo naopak značně rozsáhlých, s nízkou hustotou zástavby. Menší centrální prostory jsou pro obec typické; například u rybníčka, nad návsí, na křižovatkách ulic, a u základní školy. Pro Osovou Bítýšku jsou velmi typické zelené ostrůvky se stromy v místech,kde se ulice rozšiřuje- na návsi nebo i podél komunikace Velká Bíteš-Žďár nad Sázavou i u hřbitova. Jak již bylo zmíněno,uprostřed návsi je kostel se zahradou a přes cestu je fara i s farskou zahradou, která je využívána především v letních měsících. Náves je zčásti zaplněna vzrostlou zelení, parčík je jen sporadicky využíván k odpočinku a dalším aktivitám. Oplocený, ale průchodný prostor parčíku kolem hasičské zbrojnice sloužícím ke shromážděním a slavnostem, je vybaven parketem a pódiem pro hudbu. 12

13 Kulturní a památkové hodnoty v obci. Do Státního seznamu památkové péče II.kategorie byl zařazen farní kostel sv. Jakuba, ohradní zeď s branou kostela, věž u kostela,fara,boží muka/na návsi/ a zámek Osová společně se zámeckým parkem v Osové. Do II. kategorie seznamu památek byla zařazena socha p.marie na návsi a smírčí kámen u Třech Dvorů. V roce 1992 byla do seznamu nemovitých kulturních památek zapsána galerie Sýpka, ležící nedaleko obce. Do poloviny 17. století byl v obci malý kostelík. Vzhledem k tomu, že se nacházel ve špatném stavu, byl postaven nový kostel, současný, sv. Jakuba. Stavba je barokního stylu s pozdně gotickou věží a barokní branou. 5,Kostel sv. Jakuba Fara je postavena v raně barokním stylu s dochovanou původní dispozicí. Nedaleko osady Osová se nachází barokní objekt bývalé sýpky. Tato budova byla postavena v roce Ve struktuře domovního fondu se nedochovaly ani v Osové Bítýšce ani v osadě Osová další dobové příklady čistě lidové architektury. Bytová výstavba a bydlení V obci Osová Bítýška (včetně Osové) bylo v devadesátých letech dvacátého století 218 domů (z toho 205 rodinných) a 271 bytů (z toho 241 v rodinných domech). Počet domů v obci vzrostl od r o 14, z toho od r o 7 domů. Stavebně technický stav obytných domů a zemědělských usedlostí odpovídá jejich stáří (cca 30% domovního fondu je starší než 90 let, pouze čtvrtina domovního fondu byla postavena po r. 1945). V obci je asi 10 chalupářů. Na území katastru obce se nachází více než 50 chat, z toho 38 chat v blízkosti Osové Bítýšky (lokalita Třídvorský rybník) a 15 v Osové. V posledních třiceti letech bylo v obci postaveno několik nájemních a družstevních bytových domů. Rodinná zástavba příměstského typu, převážně dvoupodlažní, je dokončována na jihovýchodním okraji obce, i na západním okraji historického jádra v údolí Bítýšky. Zčásti bylo započato s přestavbou a modernizací starého domovního fondu přímo v jádrovém území obce. 13

14 Sociální infrastruktura (občanská zařízení) v obci V obci je dvoutřídní mateřská škola, postavená v 70. letech. Navštěvuji ji téměř 50 dětí z Osové Bítýšky, Osové, Záblatí, Skřinářova a z Rudy. Nyní v mateřské škole pracuje 5 zaměstnanců, 4 z nich jsou místní. Mateřská škola vyhovuje kapacitním i stavebně technickým požadavkům. V posledních letech byly ovšem nutné statisícové investice do oprav střechy, vodovodních rozvodů a do plynofikace. Nová škola na východním kraji obce byla vybudována v nedávné době postupně ve dvou etapách. První etapa výstavby pochází z počátku 80. let, druhá etapa z let Vedle školy se nachází hřiště. Novou základní školu navštěvovalo ve školním roce 1999/2000 celkem 234 žáků. Z toho je téměř polovina z Osové Bítýšky a Osové. Další žáci jsou z okolních obcí (Březí, Ondrušky, Březské, Ořechov, Ronov, Vlkov, Skřinářov, Záblatí a v posledních letech i z Rozseče a Milešína). Kromě tělocvičny, do které musí žáci docházet na druhý konec obce, splňuje škola ty nejvyšší nároky na kvalitu výuky. Se stavbou tělocvičny se však v blízké době počítá v prostorách bývalé kotelny. Ve škole je zaměstnáno 25 osob, z nichž je 15 místních. V severozápadní části obce je sokolovna, využívaná víceúčelově na tělovýchovné a kulturně- společenské akce. Na pozemku vedle sokolovny je nově vybudováno travnaté fotbalové hřiště. Sousední plocha bývalé komunální skládky je po ukončené rekultivaci určena k rozšíření a dobudování sportovního areálu obce. V obvodním zdravotním středisku byla na přelomu osmdesátých a devadesátých let uskutečněna generální oprava. V nedávné době zde byla ukončena plynofikace. Zdravotní středisko slouží nejen místním obyvatelům, ale i potřebám pacientů z přilehlých spádových obcí. Ve středisku pracuje 6 zaměstnanců ( zubní ordinace, praktický lékař, dětská lékařka). Kromě lékařských ordinací jsou v budově dva obecní byty ,Zdravotní středisko Ve východní části obce by měla v budoucnu vyrůst průmyslová zóna. Již nyní se zde začínají rozvíjet podnikatelské aktivity. 14

15 Technická infrastruktura v obci V obci byl vybudován v osmdesátých letech veřejný vodovod ze zdroje Mostiště a jednotná kanalizace. V roce 1994 byla uvedena do provozu kořenová čistírna odpadních vod. V prosinci 1996 byl kolaudován vodovodní přivaděč do osady Osová. Přeložka solnice I-37 mimo obec, plánovaná již od 70. let je základní podmínkou odstranění existujících dopravních závad a cestou k celkovému zlepšení životního prostředí v obci i podmínkou další urbanizace na území obce. Železniční dopravní tah zajišťuje v současnosti v kombinaci s veřejnou autobusovou dopravou nezbytný každodenní pohyb obyvatel za prací do blízkých i vzdálenějších hospodářských středisek. V osadě Osová bude nezbytné zabývat se způsoby likvidace závad na silnici II/390 směrem do Březí a celkovou rekultivaci vodního toku Bílého potoka, vodních ploch a sytému umělých náhonů, včetně břehové zeleně. Hospodářské podmínky v obci Hospodářské podmínky obce jsou charakteristické tradičním zastoupením zemědělské malovýroby, v nedávné minulosti pak typickými formami zemědělské velkovýroby. V současnosti nemá obec ekonomické priority, jež by přinesly obyvatelům obce i z okolí významnější podíl na trhu pracovních sil. K bylo v naší obci registrováno celkem 105 podnikatelských subjektů: obchodní společnost 1 podnikatelé fyzické osoby 84 samostatně hospodařící rolníci 12 svobodná povolání 2 ostatní 6 Podle odvětví podnikají subjekty v činnostech: zemědělství,lesnictví a rybolov 17 průmysl 15 stavebnictví 9 doprava a spoje 3 obchod,prodej a oprava motor.vozidel,spotřeb.zboží,pohostinství 41 služby (peněžnictví,spoje) 9 státní správa 2 školství a zdravotnictví 3 ostatní veřejné,sociální a osobní služby 6 Zastoupené převládající zemědělství prošlo různými organizačními změnami, jejichž výsledkem je snížení počtu zaměstnanců v zemědělství. V současné době pracují 15

16 v zemědělském družstvu Agro a v závodě Agrofarm dvě desítky obyvatel obce. Obě firmy však mají sídlo v Záblatí. Dva zemědělci provozují zemědělské farmy s výměrami přes 10 ha zemědělské půdy. Mnoho ostatních občanů obhospodařuje drobné výměry (do 1 ha), jako vedlejší činnost. Pracovní příležitosti přímo v obci v současnosti pokrývají pouze malou část nabídky místních ekonomicky aktivních obyvatel. Rozdíl mezi možnostmi zaměstnání v obci a nabídkou občanů obce je již dlouhodobě řešen značnou vyjížďkou za prací. Nejvíce se v současné době dojíždí za prací do Velké Bíteše, Velkého Meziříčí, Žďáru nad Sázavou a do Brna. Vyjíždí přes 70% ekonomicky činného obyvatelstva. Dnes je v obci kolem 20 nezaměstnaných. Z toho 2 občané pracují v obci ve veřejně prospěšných pracích. Hlavním problémem rozvoje obce bude tedy hledání způsobů, jak zastavit nebo alespoň zpomalit procesy, které vedou k poklesu trvale bydlícího obyvatelstva a nabídnout řešení, jež bude dlouhodobě podněcovat stabilizaci populace v místě. S tím úzce souvisí zvýšení nabídky pracovních míst v obci. Rekreace a cestovní ruch Přírodní rámec potoka Bítýšky a soustava rybníků na katastru Osové vytvářejí mimořádně atraktivní prostor pro rekreaci, zejména rodinnou. Proto bylo také zastoupení rekreačních objektů v podobě soukromých rodinných chat a bývalých usedlostí v minulém období značné a z části usměrňováno do více drobnějších lokalit. Z nich největší je lokalita na východním břehu Třídvorského rybníka a na západním břehu rybníka Štěpnice. Z hlediska rekreačního využití je zátěž krajiny dosud únosná, malé rezervy jsou koexistence a rozvoj nových rekreačních aktivit se stávající hospodářskou funkcí rybníků (chov ryb, drůbeže apod.) a s údržbou polních a zemědělských cest. Rozvoj nových forem rekreace a cestovního ruchu přinese do regionu řadu nových pracovních příležitostí celoročního i sezónního charakteru. 7, Třídvorský rybník 16

17 Místní pověsti O Strašné skále Ve Zlámancích, pěkném údolí podél potoka Bítýšky, asi dva kilometry východně od obce Osová Bítýška se vypíná skála, na které byl odedávna kříž. Lidé říkají oné skále Strašná skála. V dobách před čtyřmi staletími, kdy byli pronásledováni členové jednoty bratrské a evangelických církví, scházeli se jejich přívrženci na místech, kde by nemohli být vypátráni. Čeští bratři z naší obce se scházeli v noci ve Zlámancích. Tehdy prý byla ve stráni rozsáhlá jeskyně. V ní zpívali věřící bratrské písně, konali pobožnosti a naslouchali kázáním. Jednou v noci, kdy se opět sešli k pobožnosti,byli přepadeni dráby z osovského zámku. Drábi lidi do jednoho pobili. Aby nevyšel zločin najevo, pochovali zavražděné v jeskyni, kterou zasypali.od té doby se této skále říká Strašná skála. 8,Strašná skála Smírčí kameny Půjdeme-li ke Třídvorskému rybníku, 9,Smírčí kámen u Křeptova narazíme na smírčí kámen o rozměrech v nadzemní části asi 56 x 56 x 20 cm. Podobný kámen je u silnice směrem ke Křeptovu. Uprostřed kříže jsou vytesána písmena IHS a pod nimi je letopočet 1812 a sotva čitelné jméno, Josef Ponyn Tento kříž je větší a má rozměry v nadzemní části 77x44x13cm. Staří předkové říkávali, že snad v některé válce měli v lásce dva vojáci děvče, o které vedli souboj. Na znamení, které dávala dívka z kostelní věže oběma mládencům, oba na sebe zaráz vystřelili a nebylo vítěze-oba v souboji zahynuli. Když dívka viděla, co se stalo, skočila z věže dolů...na místě skonu obou chlapců byly postaveny smírčí kameny... 17

18 10,Smírčí kámen u Třídvorského rybníka Kámen u dráhy Podobná pověst vypráví o tomto souboji, jen s tím rozdílem, že zde vstupuje na scénu kámen na paloučku u dráhy /směrem na Skřinářov /. O tomto kameni se říkalo, že sem byl posazen na paměť dívky, která skočila z kostelní věže, když uviděla, že v souboji padli oba její milí. Že to byl kámen obdařený nadpřirozenou mocí, dokládá pověst dále takto: Jednoho dne hospodář kvůli orání odvezl kámen z pole domů jako práh před vchod do domu. Ve spánku v noci ale neustále slyšel: Dej mě na místo, kde jsi mě vzal, dej mě na místo, kde jsi mě vzal!!! A tak hospodář kámen odvezl kvůli svému čistému svědomí zpět a raději pozemek zalučnil travou. Prý v padesátých letech tohoto století byl tento kámen po provedení úpravy pozemku odvezen neznámo kam. Dnes asi nejsou poblíž uši, které by vyslyšely jeho prosby a vrátily ho zpět. Pověst o sedmi dlábkách I Jednoho krásného podzimního večera,za dob čertů, klekánic a jiných strašidel, se vracel z lesa myslivec. A najednou zahlédl v houštině pytláka,který právě líčil past na mladičkou lesní zvěř.myslivec se prodíral pomalu a bez dechu houštinou.chtěl pytláka chytit.ale najednou pod jeho nohou zapraskala větvička,pytlák myslivce spatřil a dal se na útěk. Myslivec se po pytlákovi rozběhl, ale zakopl o velký placatý kámen a upadl. Zvedl se,oprášil se a z úst vypustil ona čtyři osudná slova: Aby to čert vzal. Tu se najednou pod mladým myslivcem rozevřela zem a staří plesniví čerti ho začali stahovat z povrchu dolů do pekla. Mladý myslivec se sedmi prsty pevně držel za kámen, a proto se tam říká dodnes U sedmi dlábek. 18

19 Pověst o sedmi dlábkách II Mezi Ořechovem a Skřinářovem je místo, kde se říká U sedmi dlábek. Je tam na kameni vyryto sedm teček. Povídá se, že tam zahrabali sedminásobnou křivopřísežnici. Stalo se to tehdy, když se osovské a křižanovské panství přela o les. Měl se vyjádřit pamětník starých časů. A tak se přihlásila nějaká žena. Zahrabali ji po krk do země a žena vypovídala a sedmkrát odpřisáhla, že les patříval panství křižanovskému. Po sedmé přísaze ale žena zčernala a zemřela. Při vyhráli osovští. Ženu na místě pochovali. Pověst o skřinářovském lese Jednoho letního slunečního dne se chudí manželé rozhodli, že budou pracovat na svém malém políčku a vezmou s sebou svoje malé děti. Ty začaly jásat, protože chtěly jít do blízkého lesíka trhat sladké jahody. Když přišli na pole, maminka vážným hlasem pravila: Milé děti, do setmění se vraťte! Nechoďte daleko do lesa! Děti to mamince slíbily, rozloučily se a vesele se rozběhly do lesa. Chodily od keříčku ke keříčku, sbíraly jahody a skotačily. Čas utíkal jako voda. V tom si uvědomily, že se stmívá a chystaly se k odchodu z lesa. Chytily se za ručičky a šly. Najednou slyší podivné šustění v křoví. Nakouknou se a co nevidí! Obrovské vlčí tlamy a nebezpečně vyhlížející oči. Děti úprkem běžely pryč. Vlci je však brzy dohonili a děti nikdo víc už živé nespatřil Rodičům se zdálo podezřelé, že děti ještě nejdou. Už byla tma. Rozhodli se, že půjdou děti hledat. Hledali a hledali a po chvíli uviděli jen dva páry dětských botiček... Oba rodiče se dali do žalostného pláče. Chudáci děti! Vždyť byly tak malé! Na památku vystavěli na tom místě dva křížky, které připomínají tu tragickou událost Další pověsti najdeme ve Vlastivědě moravské z roku Literární badatelé tehdy hledali po vsích zapomenuté pověsti. Žáci měšťanské školy v Osové Bítýšce napsali slohové práce, ve kterých zachytili tyto pověsti z obce a okolí: O Třídvorském rybníku U Třídvorského rybníka je kámen s vytesaným křížem. Lidé vypravují, že kámen byl postaven na upomínku této události: Jistá žena šla do Rudy. V mlze zabloudila k rybníku. Šla cestou, necestou, nedbala, že už je nablízku rybník Na krok nebylo vidět před sebe. A tak chodila, chudák žena, sem a tam, až se ocitla v rybníku. Zděšeně vykřikla, žalostně a zoufale zanaříkala. Voda se nad ní zavřela a ubohá žena utonula. 19

20 Tři rybníky Na polní cestě ze Skřinářova k Osovému jsou tři rybníky,jejichž okolí je opředeno nesčetnými pověstmi. Nejvíce se vypravuje o tom, jak se u rybníků zjevovala strašidla. Tak prý, je tomu už dávno, šla k rybníkům na trávu jakási žena ze Skřinářova. Cestou ji napadlo, aby si nažala trávu na cizím. Myslila, že z cizího krev neteče. A úmysl svůj provedla. Její hřích zahalovala večerní tma a tak žena žala a žala. Ale najednou spatřila, že se k ní blíží postava, která zřetelně roste! Když se obrátila, poznala, že ji pronásleduje bezhlavý muž. Sotva dechu popadala, když vrazila všechna vyjevena do světnice. 11,Rybník nad Osovou Vlčí jáma U silnice na straně k Vlkovu stojí kříž. Když ještě u nás žili vlci, tak v těch místech bývaly vlčí jáma. Do ní se chytali vlci. jednou však neznámý muzikant do té jámy padl. Nemohl si z ní pomoci. A čekal ustrašeně na svůj další osud. Přihnala se v tu chvíli smečka vlků a obstoupili jámu. Vlci hrozivě svítili svýma očima na muzikanta a strašlivě vyli. V muzikantovi byla malá dušička, ale "když je nouze nejvyšší, pomoc Boží nejbližší". Muzikant vzal housle pod tetelící se bradu a začal hrát. Vlci utekli, ale vrátili se zpět, když housle umlkly. A tak hrál muzikant až do samého rána, kdy ho lidé vytáhli. Sázka 12,Stromořadí k Osové Na lípě ve stromořadí k Osové visí obrázek, znázorňující duše, padající do očistce. Obrázek dala zavěsit na lípu paní hraběnka, protože na tom místě se stalo neštěstí. Pan učitel se prý vsadil s panem správcem, že objede celé Osovské panství za pět minut. Vypůjčil si koně, osedlal a vyjel. Přesně za pět minut se vrátil na místo výjezdu. Kůň však klesl a jezdec si při pádu z koně zlomil vaz. 20

21 Z historických pramenů První zmínka o Osové Bítýšce "...Ve stol. XIII. Náležela komendě řádu německých rytířů v Opavě, který ji osazoval svými řádovými kněžími. Jako první farář je znám r pan Kuno ze Zbraslavi...". Tato věta z kapitoly Ladislava Zavadila ve Vlastivědě moravské z roku 1900 se objevuje v historických pramenech o Osové Bítýšce i v obecní kronice. Přesto se v přehledech měst a obcí objevuje u naší obce letopočet 1349 jako rok, ve kterém je první zmínka o Osové Bítýšce, neboť toto datum lze doložit historickými prameny.. Pokud budeme pátrat v archívech, najdeme také článek o tom, že první zmínka o Osové Bítýšce je před rokem Následující příspěvek pana Jaroslava Šilhana v 30. čísle Vlastivědy moravské z roku 1978 v kapitole Mistr Jindřich z Osové Bítýšky pojednává o tom, kde hledat první zmínku o Osové Bítýšce a ke kterému datu lze přiřadit první zmínku o obci: "V moravských listinách poslední čtvrti 13.století přichází několikrát M. Henricus de Vitis. Byl ve "Vitis" plebánem a později byl i kroměřížským kanovníkem. Wolný jej správně přiřadil k Osové Bítýšce. Do Velké Bíteše se mu nehodil, protože tamější patronát patřil tišnovskému klášteru a protože znal bítešské plebány Giselberta před rokem 1278 a Petra z roku Tiray ve Vlastivědě moravské klade sice komendu Německých rytířů do Velké Bíteše, připomíná však, že se nověji ona komenda klade do Osové Bítýšky. Snad vlivem Šebánkovým, který v Archívech zrušených klášterů,registr č.207, ztotožnil Vitis z roku 1266 s Velkou Bíteší, mluví pozdější literatura o Mistru Jindřichu z Velké Bíteše. Hosák v "Místních jménech" má doklad o Vitis z roku 1266 u Velké Bíteše, kdežto doklady pro Vitis ze 14.století má správně u Osové Bítýšky. Také Kouřil mluví ještě o Jindřichu z velké Bíteše, i když již předtím má správně Vitis = Osová Bítýška Anna Maria Drabek ve své práci Die Weisen. Při vydání listiny z roku 1266 v novém CDB V č.478,stejně tak u listin tamže č. 421 a 422 z roku 1264, mají Šebánek-Dušková správně Osovou Bítýšku. Nesprávnosti o M.Jindřichu de Vitis shrnuje jedna věta u Šebánka-Duškové, Česká listina doby přemyslovské, SAP 1956, I,str.153. Autor probírá listiny nižšího duchovního feudála, v nichž se mluví o panovníkově souhlasu s právním pořízením takového feudála, a uvádí mezi jinými tři listiny z roku 1295, přičemž prvým z těchto dokladů "je listina,jíž ustanovuje plebán ve Velké Bíteši, člen řádu Německých rytířů, jiného člena svého řádu svým zástupcem s výslovným souhlasem nejen biskupovým a dokonce papežovým, nýbrž i královým." V poznámce se odvolává na Reg. IV.,č Ale M. Jindřich nebyl plebánem ve Velké Bíteši, nebyl členem řádu Německých rytířů, k pronájmu své fary neměl souhlas papežův a králův, biskupský souhlas byl jenom tichý,vyjádřený přivěšením pečeti - a tak není tato listina dokladem pro dokazovanou snahu o panovníkův souhlas. Pravda, listina sice mluví o souhlasu biskupově, králově a papežově, ale s darováním patronátu v Osové Bítýšce řádu Německých rytířů Eliškou Kadoltissou, cf.listiny CDB V č.421,322 z roku Toto darování, jak bylo požadavkem církve, mělo vstoupit v platnost až po smrti současného plebána Jindřicha, kterého Eliška nazývá svým notářem. A v listině o pronájmu fary v Osové Bítýšce roku 1295, Reg. IV,č. 1902, připomíná M.Jindřich de Vitis toto doživotní právo. Plyne z toho, že plebán Jindřich v Osové Bítýšce, o němž mluví listina CDB V, 422 k roku 1264, a Mistr Jindřich de Vitis, který 1295 pronajímá prebendu v Osové Bítýšce Německým rytířům, je jedna a tatáž osoba. Je tedy omylem poznámka č. 2 u listiny CDB V,č. 478 z roku 1266, že jméno svědka, blíže neoznačeného plebána v Osové Bítýšce, neznáme. Je to náš M.Jindřich z Osové Bítýšky, doložený tam v letech , i když se tam asi moc nezdržoval, nýbrž pronajímal faru zástupcům. Proto žádali Němečtí rytíři, kteří byli již přes 21

1 Baliny NKP_zvonice 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí turistická trasa NKP_kaple sv. Jana Nepomuckého významný vyhlídkový bod - Dědkovská hora významný vyhlídkový bod - pohled z Pekepských skal NKP_kostel

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Krkonoše. Smrk. Jeseníky

Krkonoše. Smrk. Jeseníky Krkonoše Nejvyšší pohoří v České republice najdeme na severu Čech při hranici s Polskem. Pokrývá je smrkový les. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a samozřejmě Sněžka.

Více

Program rozvoje. Obce Slavošov

Program rozvoje. Obce Slavošov Program rozvoje Obce Slavošov 2003-2006 Obsah 1. Úvod. 2. Charakteristika a základní analýza obce 2.1. Základní charakteristika obyvatelstvo 2.2. Zemědělství... 2.3. Průmysl.. 2.4. Komunikace... 2.5. Technická

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

4. Ochrana přírody a krajiny Obec Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby 1 Baliny Přírodní park Baliny 2 Blízkov 3 Bory 4 Březejc 5 Březí 6 Březské maloplošné chráněné území - přírodní památky

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

18. Přírodní rezervace Rybníky

18. Přírodní rezervace Rybníky 18. Přírodní rezervace Rybníky Nedaleko od silnice Kozlovice Tichá, asi v polovině vzdálenosti mezi okraji těchto obcí, byl kdysi rybníček, který již zanikl. Na jeho místě vznikla přirozenou sukcesí mokřadní

Více

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007.

Ještě funkční, ale už téměř nevyužívaná studna v blízkosti domu č.p.69, poblíž potoka pochází z roku 1936. Foto 2007. OBECNÍ STUDNY. Když se naši předkové usazovali v tomto kraji, určitě zohledňovali vše co jim tenkráte mohlo přinést dobré životní podmínky. Zřejmě je zaujali hned i dva výrazné prameny (Blinka a Voděradský

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Strategický rozvojový plán Obce Ústí

Strategický rozvojový plán Obce Ústí Strategický rozvojový plán Obce Ústí Schváleno zastupitelstvem obce dne: Zpracovatel: PL realizace s. r. o, v XI/2015 Obsah 1 Základní údaje o obci 2 1.1 Základní údaje 2 1.2 Identifikační a kontaktní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE SOCRATES - COMENIUS - OLYMPISM KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZŠ BYSTŘICE 848 739 95 Bystřice WWW.bystrice.cz/skola CZECH REPUBLIC zs@bystrice.cz BYSTŘICE POČET OBYVATEL 5 078 HISTORIE Obec

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha

PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha PŘÍLOHA 1 Hodnoty a závady území obrazová příloha P1.1 Fotodokumentace hodnoty P1.2 PŘÍRODNÍ HODNOTY (HP) HP1 PŘÍRODA OBKLOPUJÍCÍ OBEC Nádherná cesta od Voděradských bučin, výjimečně krásné a hodnotné

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION

VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION VY_32_INOVACE_D56_VL4-5_NÁŠ_REGION Název: Náš region Autor: Mgr. Milena Hrabalová Škola: Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny Předmět/ročník: Vlastivěda /4.-5. ročník Datum vytvoření

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3899-22/2014. O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče ZNALECKÝ POSUDEK č. 3899-22/2014 O ceně pozemků p.č.101/6 a p.č.101/7, oba v k.ú. a obci Černá u Bohdanče Objednatel znaleckého posudku: EURODRAŽBY.CZ a.s. Čimícká 780/61 18100 Praha 8 Účel znaleckého

Více

http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0608-pozdni-stredovek-nastup-habsburku-v-ceskemkralovstvi.php

http://www.ucebnice-dejepisu.ic.cz/0608-pozdni-stredovek-nastup-habsburku-v-ceskemkralovstvi.php VY_32_INOVACE_02_03_VL ANOTACE Téma Anotace Život ve středověku Materiál slouží jako opakování a rozšíření k učivu Život ve 14. století Autor Mgr. Sylva Petrová Jazyk čeština Žák si procvičí probrané učivo

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod

Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Kulturní a přírodní dědictví regionu Místní akční skupiny Havlíčkův kraj III. Lidová architektura Havlíčkova Borová, okres Havlíčkův Brod Rodný dům Karla Havlíčka Borovského Rejstříkové číslo kulturní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012

Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina. Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Předběžné výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2011 v Kraji Vysočina Tisková konference, Jihlava 24. ledna 2012 Co ukázaly předběžné výsledky SLDB 2011 na Vysočině? Počet obyvatel se během 10 let zvýšil díky

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

Poloha obce. Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m.

Poloha obce. Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m. LOUKY nad Dřevnicí Poloha obce Obec se rozkládá 3 km západně od Zlína po obou březích Dřevnice v nadmořské výšce 208 m n.m. Podnebí je zde podle místní kroniky pro zdraví lidí i zvířectva jakož i pro rostlinstvo

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice

INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice INVESTIČNÍ ZÁMĚR IGRA CITY MNICHOVICE Pražská ulice Poskytovatel řešení: Nad Rokoskou 2361/2a Praha 8, PSČ 182 00 IČO: 61509001 DIČ: CZ61509001 Zpracovali: Ing. Arch. Pavla Zimová Jan Rod, autorizovaný

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14

Naučná stezka - 14 zastavení na Praze 14 Zastavení první... Hloubětín Na místě Hloubětína žili lidé již v 10. století. Jméno obce historické prameny spojují s postavou vladyky Hlupoty. Dnešní podobu získal Hloubětín až v roce 1907. K Praze byl

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Autor: Mgr. Romana Parobková Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Vlastivěda

Více

Církevní památky Regionu Slezská brána

Církevní památky Regionu Slezská brána Církevní památky Regionu Slezská brána Řepiště Šenov Sedliště Paskov Vratimov Václavovice Kaňovice Žabeň Region Slezská brána Úvodní slovo Řepiště Velikost území,01 Počet obyvatel 1 705 Mírová 17 739 31

Více

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem.

1. Palkovické hůrky se zvedají z údolí Ostravice hned za městem. 17. Krajinou Palkovických hůrek Palkovické hůrky jsou při pohledu z Ostravské pánve směrem k jihu k Moravskoslezským Beskydám prvním vyšším horským pásmem prudce se zvedajícím nad mírně zvlněnou plošinou.

Více

12. Park Puškinova Zajímavé dřeviny:

12. Park Puškinova Zajímavé dřeviny: 12. Park Puškinova Frýdek-Místek se po roce 1945 začal velmi rozvíjet především z potřeby okolních průmyslových podniků a dolů. Rozvoj hutnictví a hornictví si vyžadoval i výstavbu nových bytů. Do té doby

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název: Oblast: Autor: Číslo: Kraj Vysočina Zeměpis Mgr. Věra Sklenářová VY_32_inovace_Z78_15 Stručná anotace: Materiál slouží k procvičení, doplnění a aktualizaci učiva geografie krajů ČR Tento materiál

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Pištín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Pošta Pohostinství Ubytování Knihovna Benzínová pumpa-češnovice Obchod Zdravotnické zařízení

Pištín. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hřiště Pošta Pohostinství Ubytování Knihovna Benzínová pumpa-češnovice Obchod Zdravotnické zařízení Pištín Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Zjištění a vyhodnocení udržitelného rozvoje území (Zpracováno v souladu s požadavky 4, odst. 1, části. 1. bodu b) vyhlášky č. 500/2006 Sb. Střížov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp

Dasný. Vybavenost obce Požární zbrojnice Hostinec Knihovna Hřiště Obchod Mateřská škola Autokemp Dasný Zpracováno v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost obce Požární

Více

Znak obce. Vlajka obce

Znak obce. Vlajka obce Znak obce Vlajka obce 1 Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu Založení obce Dlouhá Ves souvisí úzce s objevem stříbrné rudy v okolí Německého Brodu. Obec byla založena při kolonizaci kraje na levém břehu Sázavy

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30

HLAVICE ÚZEMNÍ PLÁN. návrh. odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 pořizovatel: projektant: návrh HLAVICE Magistrát města Liberec odbor hlavního architekta oddělení územního plánování Ing. arch. M. Štěpánek, ARCH SEVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 nadřízený orgán

Více

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek

Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696. Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Informační memorandum ANGLICKÁ AUKCE A1696 Objekt se smíšeným využitím - Hlinsko Insolvenční řízení Miroslav Vavroušek Obsah Důležité informace:... 4 Poloha objektu... 5 Územní plán:... 6 Katastrální mapa...

Více

Popis. Délka trasy. 46 km. Průběh trasy

Popis. Délka trasy. 46 km. Průběh trasy Trasa č. 5 Popis Délka trasy Průběh trasy Náročnost Putování za vínem Vydejte se poznat krásy zdejšího půvabného kraje po vinařských stezkách. Trasa je dobře sjízdná, přehledná a rovinatá a po krátkých

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ EVROPA PŘÍRODNÍ POMĚRY BENELUXU Mgr. Iva Svobodová NIZOZEMSKO geografické vymezení nížinatá země na pobřeží Severního moře hranice

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny

Příloha č. 3. Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Příloha č. 3 Kopie zdrojů informací pro stanovení obvyklé ceny Prodej, pozemek trvalý travní porost, 25 746 m² Celková cena: 2 650 000 Kč za nemovitost včetně provize Cena za m²:103 Kč za m² Poznámka k

Více

Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku

Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Praha 2004 Expedice Tepelsko 2004 Botanický průzkum zaniklých vesnic na Tepelsku Alena Švarcová, Alexandra Brabcová, Jan Dernovšek, Barbora Jindrová, Kateřina

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

statutární město Frýdek-Místek (z větší části) vlastníkem části pozemků je Slezan Frýdek - Místek a. s.

statutární město Frýdek-Místek (z větší části) vlastníkem části pozemků je Slezan Frýdek - Místek a. s. 11. Park U nádraží Mezi ulicí Těšínskou a nádraţím vznikl textilní podnik Filipa Landsbergera, kterému patřily i pozemky aţ k silnici vedoucí před nádraţní budovu. Na fotografiích hotelu Škrábal (později

Více

Současnost (březen 2016)

Současnost (březen 2016) Současnost (březen 2016) Obec Velká Polom se nachází v Moravskoslezském kraji a od 1. ledna 2007 tvoří jednu z okrajových částí okresu Ostrava město. K 1. lednu 2016 je počet obyvatel 2043. 1 Se svou rozlohou

Více

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Obec: Okres: Kraj: Čenkovice Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: 1 500 000,00 CZK Číslo zakázky: 233-N00050 Poloha objektu: Samostatný

Více

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče

4. Přírodní památka Kamenná u Staříče 4. Přírodní památka Kamenná u Staříče Na území dávno opuštěných vápencových lomů v prostoru mezi obcí Staříč a dolem Staříč III, na severovýchodním svahu vrchu Kamenná (385 m n. m.) se vyvinula travnatá

Více

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Projektová dokumentace

Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč. Projektová dokumentace Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč Projektová dokumentace Datum: 28.11.2013 Razítko a podpis zpracovatele Razítko a podpis žadatele Obsah: 1.Identifikační údaje...3 1.1Název projektu...3

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44

06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 06382 KARVINÁ - Fryštát 15-44 Město Fryštát, t.j. historické jádro Karviné, bylo založeno v 1. polovině 14. století na mírném návrší nad potokem Mlýnkou. V jižní části jeho oválné půdorysné dispozice je

Více

Cihelna/Na Cihelně. Podívejme se nyní na zcela náhodně a losem! vybraná tři pomístní jména a opět zcela objektivně je srovnejme.

Cihelna/Na Cihelně. Podívejme se nyní na zcela náhodně a losem! vybraná tři pomístní jména a opět zcela objektivně je srovnejme. Obsahem referátu je srovnání pomístních jmen v obci Točník a městě Plasy. Ačkoliv jsem obyvatelka Plas, ve svém krátkém referátu se budu snažit vždy zachovat naprostou, jasnou a průkaznou objektivitu.

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3789/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3789/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 10 na pozemku parc.č. st. 107 a pozeme parc.č. st. 107 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemek k datu 7.2.2013 zapsány v katastru

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ------------------------------------------------------------------- URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN H E Ř M A N O V DOPLŇUJÍCÍ PRŮZKUMY A ROZBORY

Více

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1)

Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) Č.P. 2 bývalé zahradnictví. (také ev,č,1) V blízkosti brány do zámeckého parku, nedaleko od bývalého pivovaru, se nalézá dům č.2 komplex bývalého zahradnictví. Fotografie z roku 1996. Dům č.2, stejně tak

Více

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod

Kronika obce. V.díl. Krásné Údolí. Kronika obce Krásné Údolí V.díl - úvod Kronika obce V.díl Krásné Údolí Zápis vyhotovil : Martin Frank ( duben - květen 2009 ) Strana 1 / celkem stran 5 Motto : Dobře vedená kronika má být věrným, nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech

Více

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020

Obec Věrovany. Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 Obec Věrovany Strategický plán rozvoje obce Věrovany pro období 2016-2020 1 Obsah STRATEGICKÝ PLÁN... 3 STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA OBCE... 3 1. Charakteristika obce Věrovany... 3 Základní údaje... 3 Geografická

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

MALOPLOŠNÁ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ Přírodní památka Jílovské tisy Na pravém břehu Jílovského potoka nedaleko obce Jílové, v těžko přístupných, strmých skalnatých a suťovitých svazích vrchu Výrovna, je v lesních

Více

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města

Nemovitostmi v jiném vlastnictví na pozemcích v majetku města 131218_61_01_01 nám. J. M. Marků 12, Lanškroun Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun, www.mesto-lanskroun.cz Čj. MULA 35777/2013 Ukládací znak: 56.4. Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 0 Nemovitostmi

Více

ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY

ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY - 21 - - 22 - ZLIV ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ZÁSTAVBY Urbanistická struktura a rozvoj obce Císařský otisk z roku 1827 Letecký snímek ze současnosti (2008) URBANISTICKÉ REGULATIVY Uspořádání pozemků a doporučené regulativy

Více

Místní program obnovy vesnice 2012-2016 Obec Lovčice 118, 696 39 Lovčice u Kyjova. Obec Lovčice, Lovčice 118, 696 39 Lovčice u Kyjova

Místní program obnovy vesnice 2012-2016 Obec Lovčice 118, 696 39 Lovčice u Kyjova. Obec Lovčice, Lovčice 118, 696 39 Lovčice u Kyjova Obec Lovčice, Lovčice 118, 696 39 Lovčice u Kyjova Místní program obnovy vesnice na roky 2012 2016 Místní program obnovy vesnice na roky 2012 2016 Úvod Uvedený program přijímá Zastupitelstvo obce Lovčice

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu.

Foto č. 1. Pohled na lokalitu Stachovice 1. Obora od severu. Významné objevy pravěkých archeologických lokalit v okolí povodí Husího potoka na Fulnecku. Daniel Fryč V průběhu let 1996 2007 autor článku a předseda Archeologického klubu v Příboře Jan Diviš při povrchovém

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Město Velká Bystřice Auto-velo-klub o.s. a soubor Haná o.s. Velká Bystřice jsou pořadatelé projektu BÍLÝ KÁMEN

Město Velká Bystřice Auto-velo-klub o.s. a soubor Haná o.s. Velká Bystřice jsou pořadatelé projektu BÍLÝ KÁMEN Město Velká Bystřice Auto-velo-klub o.s. a soubor Haná o.s. Velká Bystřice jsou pořadatelé projektu BÍLÝ KÁMEN což je CYKLO-TURISTICKÁ AKCE na území vojenského prostoru Libavá S DVACETILETOU TRADICÍ 1994-2013

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko

Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko Sv. Jakub a Filip (nástěnné malby) kapitulní síň strakonického hradu Díky svému rozsáhlému majetku, hospodářskému zázemí a přízni dárců mohli johanité

Více