3.3 Riziko a nejistota

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3.3 Riziko a nejistota"

Transkript

1 3.3 Riziko a nejistota Kalkulace nákladů životního cyklu se zabývá budoucností a ta je neznámá. Je třeba předpovědět na dlouhou dobu mnoho faktorů životní cykly, budoucí provozní náklady a náklady na údržbu, diskontní sazby a míry inflace. Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici dostatečná data, je ošetření nejistoty v informacích a datech klíčové pro úspěšnou implementaci kalkulace nákladů životního cyklu. Řízení rizika a příležitostí je neustálý proces odehrávající se v průběhu všech fází životního cyklu stavby. Rizika a příležitosti jsou posuzovány již ve studii příležitosti, dále ve studii proveditelnosti. Kompletní analýzu rizik je třeba provést i ve fázi projektování a zadávání stavby, pochopitelně i během realizace a užívání. Hodnota rizika je součin pravděpodobnosti, že riziko nastane a hodnoty předpokládané škody (ztráty): HRi = pri$ ZRi, [28] kde: HR i je finančně vyjádřená míra rizika R i, p Ri je pravděpodobnost, že riziko i nastane, ZR i je finančně vyjádřená hodnota předpokládané škody (ztráty), kterou riziko R i způsobí Řízení rizik Řízení rizik zahrnuje dva základní procesy: analýzu rizik a sledování rizik. Analýza rizik se skládá z: identifikace rizik (použití brainstormingu nebo checklistů na základě vyhodnocení minulých projektů), ohodnocení rizik určení pravděpodobnosti a očekávaných škod (většinou expertní odhady, statistické přehledy), odezvy na rizika (nalezení vhodných reakcí na zjištěná rizika). 52

2 Analýza nákladů životního cyklu Ohodnocení rizik může být provedeno kvantitativně (hodnota pravděpodobnosti i ztráty je určena přímou číselnou hodnotou) nebo kvalitativně (slovní hodnocení pravděpodobnosti i ztráty například bodovací stupnice). Odezvou na riziko může být: akceptování rizika, přenesení rizika na jiný subjekt (např. pojištění), zmírnění rizika návrhem opatření, které sníží pravděpodobnost nebo ztrátu, vyloučení rizika (nalezení jiného řešení, které rizikovou událost neobsahuje), vytvoření rezervy (časové, nákladové, zdrojové kompenzování nepříznivé situace), záložní plán (contingency plan) pro případ, že riziko nastane. Každé opatření s sebou nese náklady jejich výše by neměla překročit hodnotu rizika (např. pojistné). V rámci procesu sledování rizik je zjišťováno, zda se změnila hodnota rizika (změna podmínek vede ke změně velikosti pravděpodobnosti nebo ztráty), zda vzniklo nové riziko, zda riziko nepominulo, zda je aktuální realizovat opatření připravené jako odezva na riziko (například pojistná událost, čerpání rezervy apod.). Dokument obsahující seznam všech sledovaných rizik se nazývá Registr rizik (nebo Katalog rizik) Přehled metod doporučovaných pro analýzu rizik Metody doporučované 40 pro analýzu rizik projektu: Metoda RIPRAN (podrobněji na <www.ripran.cz>), Skórovací metoda s mapou rizik, Metoda FRAP (Facilitated Risk Analysis Process), Strom rizik, Analýza citlivosti, Metoda plánování scénářů (Scenario Planning Method), SWOT analýza. 40 Doležal, J., Máchal, P, Lacko, B., et al. Projektový management podle IPMA. Praha : Grada Publishing, a. s.,

3 Metody doporučované 41 pro analýzu rizika při kalkulaci celkových nákladů stavby pro kvalitativní hodnocení rizik: Matice rizika (pravděpodobnost a velikost důsledku), Registr rizik aktualizace během projektu, Strom událostí (Event tree) vč. kvantifikace pravděpodobnosti, rizika, chronologicky po větvích, Diagram závislostí (influence diagram, knowledge map) včetně kvantifikace pravděpodobnosti, rizika, strukturování předpokladů, proměnných, scénářů, SWOT analýza, Brainstorming. Metody doporučované 42 pro analýzu rizika při kalkulaci celkových nákladů stavby pro kvantitativní hodnocení rizik: pravděpodobnostní distribuce by měla být konstruována identifikováním proměnných, které mají největší vliv, doplnit citlivostní analýzou, pravděpodobnostní distribuční funkce, histogramy, definice rozdělení intervaly. Ověření vybraného rozdělení hypotetická distribuce X sledovaná data (test chi-square, Kolmogorov-Smirnov test, Anderson-Darling test). Doporučovaná rozdělení pravděpodobnosti: normální rozdělení (Gaussovo) pro modelování inflace, diskontní sazby, Weibull rozdělení pro modelování životnosti a opotřebení, Exponenciální pro modelování pravděpodobnosti vady konstrukce v čase t, dále Beta rozdělení, Paretovo rozdělení, Gamma rozdělení, Lognormální. Simulace Monte Carlo. Dále je doporučována matematická optimalizace například maximalizace NPV, maximalizace výnosnosti, minimalizace rizika po dobu životního cyklu, maximalizace životnosti stavby a komponent. 41 Boussabaine, A., Kirkham, R. Whole Life-cycle Costing, Risk and risk responses. Oxford : Blackwell Publishing Ltd., Boussabaine, A., Kirkham, R. Whole Life-cycle Costing, Risk and risk responses. Oxford : Blackwell Publishing Ltd.,

4 Analýza nákladů životního cyklu Metody kvalitativní analýzy rizika doporučované ve Společné metodice kalkulace nákladů životního cyklu 43 : Brainstorming, Interview, Checklists, Diagramy příčin a důsledků (rybí kost, Ishikawa diagrams), Matice rizik, Influence diagrams, Registry rizik. Obr. 3.1 Příklad matice rizik Dopad rizika Pravděpodobnost výskytu nízká střední vysoká nízký střední vysoký Registr rizik: název a popis rizika, popis příčin, datum identifikace a modifikace rizika, kód rizika, ownership rizika, pravděpodobnost výskytu, dopad rizika, klasifikace (hodnocení) rizika, plán vypořádání se s rizikem, reziduální efekty rizika. 43 Langdon, D. A common European methodology for Life Cycle Costing. European Commission,

5 3.3.3 Analýza citlivosti Analýza citlivosti 44 je technika používaná k identifikaci dopadu změny nezávislé proměnné na závislou proměnnou. Postup aplikace 45 probíhá obvykle ve třech krocích: přiřazení několika racionálních hodnot vstupnímu parametru, výpočet odpovídajících hodnot závislé proměnné, analýza hodnot. V kalkulacích nákladů životního cyklu je obvykle závislou proměnnou čistá současná hodnota (NPV) nebo roční ekvivalent nákladů (EAC) životního cyklu nejlevnější varianty a vstupním parametrem je neurčitá veličina. Zkoumáme tedy citlivost čisté současné hodnoty (NPV) nebo ročního ekvivalentu nákladů (EAC) životního cyklu varianty na délce analyzovaného období, diskontní sazbě apod. Cílem je najít bod zvratu (break-even point) definovaný jako hodnota vstupního parametru, která způsobí, že se náklady životního cyklu nejlevnější varianty vyrovnají druhé nejlevnější variantě 46. Analýza citlivosti má dvě omezení: v daném čase lze měnit pouze jeden parametr, nekvantifikuje riziko, ale pouze identifikuje parametry, které jsou citlivé na rizika Techniky založené na pravděpodobnosti Techniky založené na pravděpodobnosti jsou aplikovány v rozhodovacích procesech řadu let, například průhledná střecha fotbalového olympijského stadionu v Mnichově, Entwurfsbüro Boenisch Mnichov, Ingenieur Büro Walter a TU Mnichov Analýza citlivosti je systematický postup pro určení stupně ovlivnění výsledku studie zvolenými metodami nebo údaji (ISO 14041). 45 Jovanovic, P. (1999) Application of sensitivity analysis in investment project evaluation under uncertainty and risk. International Journal of Project Management, 17 (4), s Kishk, M., Al-Hajj, A., Pollock, R., Aouad, G., Bakis, N., Sun, M. (2003) Whole life costing in construction. A state of the art review. RICS Foundation Papers, 4(18). 47 Beran, V. Základy teorie rozhodování : Aplikace ve stavebnictví. 1. vyd. Praha : Ediční středisko Českého vysokého učení technického, s. + 3 příl. 56

6 Analýza nákladů životního cyklu V pravděpodobnostních přístupech k analýze rizika se předpokládá, že neurčité proměnné se chovají jako náhodné veličiny. Základem je tedy náhodný proces. Index spolehlivosti (The Confidence Index Approach) 48 Jedná se o zjednodušený přístup založený na pravděpodobnosti. Je založen na dvou předpokladech: Všechna nákladová data jsou normálně rozdělena. Nejvyšší a nejnižší 90% odhady pro každou položku nákladů odpovídají 90 % normální distribuce pravděpodobnosti pro tento náklad. Hodnota indexu spolehlivosti menší než 0,15 indikuje nízkou spolehlivost, odpovídá pravděpodobnosti menší než 0,6. Hodnota indexu spolehlivosti z intervalu (0,15;0,5) indikuje střední spolehlivost a odpovídá pravděpodobnosti mezi 0,6 a 0,67. Hodnota indexu spolehlivosti větší než 0,5 znamená vysokou spolehlivost a odpovídá pravděpodobnosti větší než 0,67. Simulace Monte Carlo Simulace Monte Carlo je používána pro kalkulaci nákladů životního cyklu řadou autorů. 49 S neurčitými proměnnými se zachází jako s náhodnými veličinami, ale nemusí být rovnoměrně rozdělené. V případě použití pro kalkulaci nákladů životního cyklu je náhodnou veličinou obvykle čistá současná hodnota nákladů životního cyklu. Nejlepší variantou je varianta s největší pravděpodobností být nejlevnější. Hodnotitel musí zvážit kompromis mezi nejnižšími očekávanými náklady varianty a vyšším rizikem, že tyto náklady budou překročeny, a dostatečně obhájit volbu varianty. PREV 50 K vyhodnocení spolehlivosti a rizik navrhovaného řešení lze využít systém PREV, který je koncipován jako otevřený systém sestavený v tabulkovém procesoru, který si může uživatel individuálně upravovat. Metodika využívá postupu založeného na stochastickém ohodnocení rozhodovacího faktoru. 48 Kirk, S., Dell Isola, A. (1995) Life Cycle Costing for Design Professionals. Second edition. New York : McGraw-Hill. 49 Například Flanagan, R., Kendell, A., Norman, G., Robinson, G. (1987) Life cycle costing and risk management. Construction Management and Economics, 5, s Beran, V., Dlask, P. PREV Project Evaluation, software. 57

7 Hodnocení pomocí rozložení hustoty pravděpodobnosti spočívá na třech charakteristikách: x absolutní expertní ohodnocení, y očekávaná míra rozptýlení expertního ohodnocení (riziko), z předpokládaný pozitivní/negativní vývoj ohodnocení (šikmost zvoleného rozložení). Základní struktura dat je sestavena v modulu PREV-in. Dále navazuje výpočetní modul PREV-solve, který zpracuje vstupní údaje a vypočítá výsledné simulované hodnoty. Obr. 3.2 Volba mezi variantami distribuční funkce variant 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 V1 varianta návrhu 1 V2 varianta návrhu 2 V3 varianta návrhu 3 0,00 6,30 6,55 6,80 7,05 7,30 7,55 7,80 8,05 LCC (mil Kč) Zdroj: Beran, Dlask Beran, V., Dlask, P. Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí, 1. vyd. Praha : ACADEMIA, s. 58

G5 Řízení rizik a příležitostí v projektech

G5 Řízení rizik a příležitostí v projektech Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! G Řízení kvality, kontroling, rizika G5 Řízení rizik a příležitostí v projektech Anotace tématu: Téma řízení rizik a příležitostí v projektech

Více

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola

Řízení rizik v projektech PPP. Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Identifikace, ohodnocení, alokace, ošetření a kontrola Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: září 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces

Více

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013)

Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) Plánování a řízení projektů zkouškové otázky (vypracováno r. 2013) 1.Historie projektového řízení Zakladatel: Henry L. Gantt (1861-1919) 1901 - první společnost pro řízení projektů (výstavba např. Hooverovy

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení

Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení Doporučená praxe Společnosti pro projektové řízení oblast Řízení rizik Verze 1.00 Duben 2013 1/31 Obsah 1 Termíny a definice... 6 2 Jak chápat riziko a proč řídit rizika... 8 3 Řízení rizik principy a

Více

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova.dana@ujak.cz Abstract To ensure the safe organisation with a potential do develop sustainable

Více

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011

Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Hodnota za peníze Datum vydání: prosinec 2008 Datum aktualizace: červenec 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické vhodnosti

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI

ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Novotného lávka 5, 6 6 Praha ÚLOHA A APLIKAČNÍ MOŽNOSTI METODY FMEA PŘI ZABEZPEČOVÁNÍ SPOLEHLIVOSTI MATERIÁLY Z 5. SETKÁNÍ ODBORNÉ SKUPINY PRO SPOLEHLIVOST Praha, listopad 00

Více

PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK

PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK PŘÍRUČKA ŘÍZENÍ RIZIK PRO ŘÍDÍCÍ ORGÁNY OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Pomůcka pro implementaci řízení rizik Prosinec 2006, verse 1.1 OBSAH 1 ÚVOD...3 1.1 ÚČEL A CÍL PŘÍRUČKY...3 1.2 CHARAKTERISTIKA ŘÍZENÍ RIZIK

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy. Číslo 11/2013 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu ministerstva dopravy Číslo 11/2013 22. května 2013 Obsah Část oznamovací... 2 Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury...

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Simona Dlugošová Výběr vhodné metodiky vývoje softwaru pro společnost HOUR, spol. s r.o.

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

Srovnávací analýza metodik vývoje software

Srovnávací analýza metodik vývoje software Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb Vladimír Popelka Srovnávací analýza metodik vývoje software Bakalářská práce 2009 Zadání bakalářské

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic

Konzultační materiál. Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Konzultační materiál Interní metodika ČNB určená pro účely přezkumu a vyhodnocování rizika koncentrace svrchovaných expozic Účel konzultace Cílem tohoto konzultačního materiálu je (1) představit připravovaný

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE. Studijní pomùcka pro distanèní studium Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky PODNIKOVÉ FINANCE Studijní pomùcka pro distanèní studium DRAHOMÍRA PAVELKOVÁ ADRIANA KNÁPKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzoval: Miroslav Nejezchleba

Více

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA)

OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) (účinnost od 1. února 2014) Leden 2014 1 OBECNÉ ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) schválené usnesením vlády ze dne 14. prosince

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

REÁLNÉ OPCE JAKO PODPORA INVESTIČNÍHO MANAŽERSKÉHO ROZHODOVÁNÍ

REÁLNÉ OPCE JAKO PODPORA INVESTIČNÍHO MANAŽERSKÉHO ROZHODOVÁNÍ REÁLNÉ OPCE JAKO PODPORA INVESTIČNÍHO MANAŽERSKÉHO ROZHODOVÁNÍ Tomáš Viktořík, Antonín Stehlík 1. Úvod Každá ekonomická jednotka musí - v rámci svých výrobních možností - volit mezi výrobou spotřebních

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. vybrané kapitoly

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. vybrané kapitoly ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ vybrané kapitoly Prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. Prof. Ing. Jiří Bartuněk,

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR

AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR AKTUALIZACE ODHADU HYDROLOGICKÝCH DOPADŮ KLIMATICKÉ ZMĚNY NA POVODÍCH ČR Martin Hanel, Stanislav Horáček, Jan Daňhelka, Martin Tomek, Kateřina Hánová, Adam Vizina, Ondřej Ledvinka, Pavel Treml, Eva Melišová

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více