TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KT , KLUB STV Pernerova 1490, Pardubice,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KT 109209, KLUB STV 3606108. Pernerova 1490, 530 02 Pardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp."

Transkript

1 TURISTIKÝ KUB SYNTHESI RDUBIE, o. s. ODBOR KT , KUB STV ernerova 1490, ardubice, KENDÁ KÍ N ROSINE 2007 Ž ISTOD 2008 (ktualizovaná verze, nové jízdní ády eských drah) kce nabízené v kalendái jsou oznaovány takto: B ší výlet s dopravou veejnými prostedky. Je teba hlásit se alespo dva dny pedem, pi mén než tech zájemcích (v. vedoucího) se akce nekoná. U výlet vlakem je sraz 15 minut ped odjezdem v hale nádraží ardubice-hlavní. Vedoucí kupuje spolenou jízdenku se slevou pro skupinu; nástup jinde je nutno závazn dohodnout - kvli zahrnutí do potu cestujících. Uvádná ísla map se vztahují k edici KT v mítku 1: (platí i pro další typy akcí). yžaský výlet s dopravou veejnými prostedky, jeho zásady jsou shodné s pším výletem. i špatných snhových podmínkách se obvykle ruší, trasa není vhodná pro zimní pší pesun. ykloturistika rzné náronosti - po vedlejších silnicích i polních a lesních cestách, po vyzna- ených cyklotrasách i mimo n. Úast musí být potvrzena minimáln ti dny ped konáním. - Všechny cykloakce jsou pístupné každému zájemci. Další informace v jarním kalendái. utokarový zájezd (pší, lyžaský) pro každý vk a výkonnost. Odjíždí se od Zimního stadionu, s vedoucím lze dohodnout nástup po trase jízdy. ihlášky jsou možné ihned, placení vždy do uvedeného termínu. Náhradníci, kteí mají telefon do bytu nebo ovou adresu, jsou vyzýváni k placení v poadí svých pihlášek, ostatní se musí dotazovat sami. Trojí ceny rozumí se: pro leny a hosty TKS do 18 let - pro leny a hosty TKS starší - pro osoby cizí (i když jsou leny KT, avšak v TKS nehostují). lenové TK mají pi zaazování na zájezdy absolutní pednost ped neleny! V zimní sezón 2007/08 jsou práva len TKS (ceny, poadí) na základ uzavené smlouvy piznávána rovnž všem lenm odboru KT Slovan ardubice. kce oddílu výkonnostní turistiky s bivakováním, tj. nocováním ve volné pírod mimo kempy a táboišt. edpokládá pimené vybavení a dostatenou fyzickou kondici, pátelské chování k pírod i kamarádm. Víkendové tuzemské akce v kombinaci s (tj. na jednu noc) jsou vhodné také pro zaáteníky a nesmlé. - Je úelné hlásit se týden pedem kvli domluv o spoleném vybavení (bivakovací stíšce i stanu, vaii atd.). Zájezdy, na které vybírá peníze uboš hládek (tel. dom , ), lze po dohod platit kdykoliv a kdekoliv. ouze v poslední den placení (obvykle je to steda uvedená konkrétním datem u každého zájezdu) lze využít úední hodiny od do v kancelái OV KT v ernerov ulici (2. patro), tel , jindy ne! o uzávrce placení picházejí na adu náhradníci-lenové v poadí, jak se hlásili, až po nich nelenové. eny standardních autokarových zájezd jsou kalkulovány pro 40 platících úastník. i konání s nižší úastí je vedoucí povinen dovybrat od všech pítomných patinou ástku. Úastníci se pihlášením na zájezd automaticky zavazují k pípadnému doplatku. i odhlášení v dob ped odjezdem kratší, než iní dvojnásobek potu dn zájezdu, se žádné zaplacené ástky již nevracejí. Všechny akce lze po dohod s výbrím platit bezhotovostn na úet TKS /0300, píslušný variabilní symbol je uveden vždy kurzívou v sloupci data a typu akce. Jako specifický symbol uvete prvních šest íslic svého rodného ísla, tím je zaruena identifikace plátce. Zimní akce, závislé na snhových podmínkách, mohou být zrušeny bez náhrady nebo pesunuty na náhradní termín i pesmrovány do jiné oblasti. Tyto zmny již nemusí být výborem TKS znovu schvalovány; staí, když píslušný vedoucí je oznámí alespo ti dny ped konáním. Na akcích turistického charakteru z kalendáe TKS jsou úrazov pojištni všichni úastníci, a to i nelenové KT. ípadný úraz je kryt pojištním z titulu píslušnosti TKS k STV. VŠIHNI SE MŽETE HÁSIT N KTERÝKOIV Z UTOKROVÝH ZÁJEZD IHNED O VY- DÁNÍ KENDÁE, E SOUSN OD VÁS OEKÁVÁME, ŽE SE BUDETE ZE ZÁJEZD TKÉ VS ODHŠOVT NE BOKOVT MÍST Ž DO UZÁVRKY ENÍ. DKUJEME VÁM!

2 - 2 - DTUM, NÁZEV KE, TRS, ODJEZDY, ENY TY KE St SVÁTENÍ YŽOVÁNÍ N VYSOIN Sp. vlakem v 8.17 (Rosice 8.22) do achnova. ouze za dobrých snhových podmínek! Jinak sraz ve 13 h u pard. zámku na vycházku NOVÝ ROK 2008 N KENOVSKÉM VERU ejezd (pechod) Veporských vrch z Valaské do sedla Zbojská (asi 53 km), dle podmínek B lyže nebo snžnice. Na o dovolená. Mapy. 133 oana a 134 Veporské vrchy Rychlíkem Šírava ve 23.30, pestup Vrútky Út B B EDSIVESTROVSKÁ VYHÁZK Sraz v 9.00 na Slovanech, konená trolejbusu. 1. Trasy cca 10, 13 a 16 km pes Veskou, Kolodje a Sezemice zpt do ardubic. NOVORONÍ SETKÁNÍ N KUNTIKÉ HOE roník íl na parkovišti pod hradem. HORNÍ MÍSEKY Klasická hebenovka nebo stopou na Rovinku, km. Odjezd v 7.00 od ZS pes ázn Bohdane. ENY: K. BOUDNÍ, ZIM, HD - 5. roník Z Jestebích hor do -T skal, asi 50 km. Vlakem v (Rosice 17.30, HK 18.04) do Rtyn v odkrkonoší. Mapa. 26. JESTEBÍ HORY - VZOMÍNK N ZDEK Obvyklý pejezd z Trutnova-oíí do Malých Svatoovic nebo erv. Kostelce. Mapa. 26. Vlakem v 6.25 (Rosice 6.30, HK 7.00). JUBIEJNÍ XV. TURISTIKÝ BÁ Jako vždy od U Kosteleckých v erné za Bory. Bál je nekuácký, obleení sportovní. Hraje soubor FNTI. Vstupné 60 K. VYSOINOU N YŽÍH si 15 km z achnova do Borové u oliky. Spšným vlakem v 8.17 (Rosice 8.22), sraz na nádraží v Mapa. 48. DO BYSTIE ND ERNŠTEJNEM yžaský pejezd centrální ásti Žárských vrch s dvma bivaky. Mapa. 48. Vlakem v (Rosice 17.32) do Hlinska. VYSOIN - NOVÉ MSTO N MORV Z Kižánek, Milov a Snžného na Skihotel. i špatných snhových podmínkách Deštné. Odjezd v 7.30 od ZS. ENY: K. JNSKÉ ÁZN Krkonoše pro bžkae i sjezdae. erná hora, Svtlá hora, uiny, iší hora - trasy od 15 do 25 km. Mapa. 22. Odjezd v 7.00 od ZS pes ázn Bohdane. ENY: K. VEDOUÍ (telefony, ), IHÁŠKY ENÍ ihlášky do 23. prosince! Karel Mlyná, mobil ; Jitka Netušilová, byt , mobil ; oádá: Klub rodinné turistiky ardubiky - Jií Horálek, tel. byt ihlášky a placení do 9.ledna u uboše hládka (viz na str. 1). etr Teplý, zam , mobil ; uboš hládek, ouze bude-li sníh na bžky! Vstupenky + místenky: uboš hládek, nna Rousková, byt , mobil ; Jitka Tošovská, byt , mobil ; Václav ícl, mobil ; ihlášky a placení do 30. ledna u uboše hládka (viz na str. 1). Olda át, tel. zam /5114 (od do 14.30), veer dom ; mobil ; ihlášky a placení do 6. února u uboše hládka (viz na str. 1).

3 B BUNKROVK Tradiní pejezd Orlických hor. Mapa. 27. Vlakem v (Rosice 18.30, HK 19.05) do Rokytnice v Orlických horách. DEŠTNÉ V ORIKÝH HORÁH ro bžkae a sjezdae, trasy km. Odjezd v 7.30 od ZS. ENY: K. OMEZNÍ BOUDY Východní Krkonoše - Malá Úpa, Rýchory, pi dobrých snhových podmínkách až do Trutnova - trasy délky od 15 do 30 km. Mapa. 22. Odjezd v 7.00 od ZS pes ázn Bohdane. ENY: K OBSTNÍ KONFERENE KT v Hostinci U Kosteleckých v erné za Bory. Delegáti zvolení na VS dostanou pozvánky B () DO OSK N BŽKY Turistika s bivaky v polské ásti Jizerských hor. Rychlíkem v (Rosice 17.00, HK 17.23) do Harrachova. Mapy a 22. OKOO ÍEK V ORIKÝH HORÁH Obvyklými i mén obvyklými trasami od 20 do 35 km. Mapa. 27. Odjezd v 7.00 od ZS. ENY: K. BUKOVÁ HOR SUHÝ VRH Sjezdaský areál enkovice, bžecké trasy v jihovýchodní ásti Orlických hor. Mapa. 53. Odjezd v 7.30 od ZS. ENY: K. BŽKOVÁNÍ MEZI BENEKEM MÍSEKMI Ubytování v chat v ední abské, 200 K za noc. Denní trasy od 12 do 30 km. Mapa. 22. Sraz v 6.40, odj. rychlíkem v 6.55 (Rosice 7.00). Vrka Blohlavová, mobil ; ihlášky a placení do 13. února u uboše hládka (viz na str. 1). Olda át, tel. zam /5114 (od do 14.30), veer dom ; mobil ; ihlášky a placení do 20. února u uboše hládka (viz na str. 1). Oblastní výbor KT ardubický kraj leš Tošovský, byt ; Marie átová, zam , byt , mobil ; ihlášky a placení do 27. února u uboše hládka (viz na str. 1). uboš hládek, ihlášky a placení do 5. bezna. nna Rousková, byt , mobil ; EHOD RYHEBSKÝH HOR - 3. roník Ota uák, si 60 km na snžnicích z Bílé Vody do Starého zam , Msta pod Snžníkem se tymi bivaky. Mapy mobil ;. 54 a 53. Vlakem do HK, pak autobusem do Jeseníku (bližší informace u vedoucího). EDJÍ N VYSOIN uboš hládek, ravdpodobn pšky po neznaených cestách mezi achnovem a Borovou u. - otebná bude mapa. 48, možná i buzola! - Spšným vlakem v 8.17 (Rosice 8.22, z HK v 7.43). BŽKOVÁNÍ V KRKONOŠÍH Ubyt. s polopenzí v Husov boud v eci p. Sn. (530 K/den, dchodci 430 K/den, plná penze +50 K/den). Mapa. 22. Veejnou dopravou. VEIKONOE V BETÉM Ubytování s polopenzí v Janských ázních v rekr. zaízení Královéhradecké diecéze SH. Vlakem v 6.25 (Rosice 6.30, HK 7.00) do Svobody n. Úpou, dál pšky do J. ázní. avla ekárková, tel. byt Záloha 50 % do u vedoucí! uboš hládek, Závazné pihlášky (s nevratnou zálohou 200 K) do 31. ledna.

4 VÍTÁNÍ JR N SÁZV km údolím eky mezi Svtlou n. S. a Zruí n. S. s odbokou na ipnici. Rychlíkem v pes Kolín do Svtlé n. S. (z HK 17.05). - Mapy. 43 a 46. JRNÍ YŽOVÁNÍ N HORNÍH MÍSEKÁH Upravenou stopou na Rovinku, Benecko a Žalý. Trasy km. Odjezd v 7.00 od ZS pes ázn Bohdane. ENY: K EOSTÁTNÍ KONFERENE KT Tradiní poadatelská výpomoc. Nákup map KT se slevou EUROBEDS OBSTNÍ ZHÁJENÍ JRNÍ TURISTIKÉ SEZÓNY 2008 v hrudimi - poádá OKT Treking hrudim. rezentace od 8.30, slavnostní zahájení v 9.00, památky a trasy od Vlakem v Slávek áp, tel. zam , mobil ; ihlášky a placení do 26. bezna u uboše hládka (viz na str. 1). ihlášky ochotných pomocník u uboše hládka do 21. bezna. Úast len TKS organizuje: Vladimír Štreit, tel. zam /3491; odrobnosti k následujícím akcím (zejména ceny autokarových zájezd) viz v kalendái na jaro až podzim 2008, který vyjde v beznu (ješt ped zahájením jarní sezóny). OZOR, do 31. bezna je nutno zaplatit zálohy na kvtnové zájezdy (KRUŠNÉ HORY) a (KROMÍŽ HIBY), podle toho se ten který zájezd bude konat i ne (tzn. noclehy a doprava budou potvrzeny nebo zrušeny). Zálohy jsou stanoveny ve výši nedotovaných náklad na dopravu a vráceny všem budou tehdy, když se akce neuskutení pro malý zájem, a také tomu, za nhož pojede (a zaplatí) náhradník. ihlášky po už konání i nekonání neovlivní! ozor také na zálohy na ti cykloakce Bohouše Vacka - platit do 15. 3, do 31 3 a do ! BOHDNESKO OSEDMÉ Ddek, Neratov, Rozhrna - trasy 7, 9 a 18 km. Sraz v 9.00 u kostela v ázních Bohdane. ZHÁJENÍ YKOTURISTIKÉ SEZÓNY - již 7. roníku: ardubice - Monako a zpt, trasa 51 km. Odjezd ve od ZS. JRO N ÁV echod s dvma bivaky, doprava vlakem. Více viz v jarním kalendái. Z VESEÍ ZVESE N BRBORKU si 15 km do Hem. Mstce. Mapy. 24 a 45. Vlakem v 7.47 pes elou, sraz v JRNÍ ÍRODOU yklotrasy do 50 km v okolí ardubic. Odjezd ve od ZS. Z EN DO EN 13, 17 nebo 19 km pes Kladruby, Hlaveník a Tetov. Mapa. 42 (píp. i 24). Vlakem v YKOVÝET N BRBORKU Srnojedy, Valy, Veselí, holtice, H. Raškovice, Nákle, epí (50 km). Odjezd ve od ZS. KRÁIKÝ SNŽNÍK Z odlesí vých. hebenem na vrchol a záp. hebenem do Králík a D. ipky, asi 55 km. K HROBU RNOŠT Z RDUBI Homole, Vambeice, msto Kladsko a okolí. Odjezd v 7.30 od ZS pes ázn Bohdane. Hanka Nmcová, tel. zam /4462, mobil Jitka Komárková, zam , mobil ; Dáša Vodová, mobil ; ída Svobodová, tel. byt , mobil ; nna Rousková, Ota uák, zam , mobil ; uboš hládek,

5 Út B t ÍSNÍKY V BÍZKÉM OKOÍ RDUBI ehká cyklotrasa do 60 km. Odjezd ve od Zimního stadionu. KRUŠNÉ HORY Okolí Klínovce, Jáchymov, Boží Dar, Vejprty, Oberwiesenthal (SRN). Ubytování v tlocvin, možný je vlastní program s bivaky (vedoucí etr Teplý). Mapy. 4 a 5. Odjezd v 6.30 od ZS. MEBNÉ OKOÍ OTŠTEJN Ubytování v penzionu Orlice v Zámli, možnost polopenze. ihlášky + záloha 250 K do KROMÍŽ HIBY Kromíž, Buchlov, Buchlovice, Velehrad. Noclehy v chatkách na postelích ve vlastních spacích pytlích. Mapa Odjezd v OD RMENE HRUDIMKY - 7. roník si 75 km s dvma bivaky obvyklou trasou do Slatian. Vlakem v do achnova. KOŠUMBERK Z-HRSTÍ ošetilý výlet pro pár lidí - omezená kapacita dopravy - cyklobusem v si 20 km. ES HRUBÝ JESENÍK Z JEDEN DEN - 2. ro. Hr. Jeseník, Mstec Král., hlumec n.. - asi 85 km. Vlakem v 6.36 pes Kolín do Nymburka. Z NOVOKÝM IVEM Trasy 11 a 14 km z ázní Blohradu do Nové aky. Mapa. 23. Vlakem v 8.25 (Rosice 8.30). SKUTESKO N KOE oadatelská innosti na 10. roníku pochodu a cyklojízdy o Krounce a Novohradce. O KROUNE NOVOHRDE roník Trasy: pší 8-40 km, kolo km. rbžný start + v Otradov , cíl na Rychmburku ODKRKONOŠÍ Z N. aky pes Kumburk a Tábor do Rovenska p. Troskami, km. Odjezd v 7.00 od ZS. BSKÁ YKOTRS - 7. roník Z ardubic do ysé n.. pes ibici, odbrady a Nymburk, km. Odjezd v 9.00 od ZS. Z JRUŠKOU DO HUME S koly vlakem do ean nad abem, trasa asi 65 km. KIVOKÁTSKO Kivoklát, Skryje, Beroun - asi 60 km a 2 bivaky. Rychlíkem v pes rahu do Berouna. JESENÍKY Denní trasy km v oblasti Hrubého Jeseníku. Mapa. 55. Odjezd v 6.30 od ZS. SESKÁ roník ardubice - Se a zpt s vrcholovými prémiemi. Trasy km. Odjezd v 9.00 od ZS. Slávek áp, tel. zam , mobil ; ihlášky a nevratná záloha 500 K do 31. bezna u uboše hládka (d vody viz na pedchozí stránce). Dáša Vodová, mobil ; ihlášky a nevratná zál. 500 K do u vedoucí (d vody: viz str. 4). Karel Mlyná, mobil ; Vladimír Štreit, tel. zam /3491; Václav ícl, zam /147, mobil ; avla ekárková, tel. byt uboš hládek, uboš hládek, ozvánky s informacemi budou vydány. ihlášky do 16. kvtna! lena Hylmarová, mobil ; nna Rousková, Martin Koní, mobil ; Jitka Netušilová, byt , mobil ;

6 St ervenec srpen t SOBOTK, HUMREH KOST Dtský den v eském ráji, trasy od 3 km. Doprava a vstupy na zámek a hrad budou dtem-lenm hrazeny z prostedk TKS. Mapa. 19. Odjezd v 7.30 od ZS. BRODEKÝ OKRUH II. eliny, Brandýs n. O., hleny, H. Jelení, ce - asi 75 km. Do hocn vlakem v SUNOVRT OVT V ODKRKONOŠÍ Nenároný výlet s dvma bivaky, asi 45 km. Vlakem v do Hoic v odkrkonoší. KOZÁKOVSKÝ HEBEN si 21 km ze Žel. Brodu do Semil. Mapa. 19. Rychlíkem v 6.55 (Rosice 7.00, HK 7.23). SUNOVRT N SUHÉM VRHU yklotrasy v írodním parku Suchý vrch a Buková hora. Max. pro 8 osob, ubytování na postelích v Jablonném nad Orlicí. Odjezd v 9.00 od ZS. DO ZJEIKÉHO ES N BORVKY Trasa 15 km, pro borvkáe 5 km. Vlakem v 7.33 do Zajeic. Mapa. 45 nebo 47. ODORIKO Ústí n. O. - etohrad - anškroun -. Tebová, trasy km. Vlakem do Ústí n. O. DOMŽIKO odmínky konání a další informace v jarním kalendái. O TIHÉ ORII Trasa cca 50 km, trasa B cca 80 km Vlakem v 7.25 (ardubiky 7.28) do Zámrsku. ROHÁE Nároná vysokohorská turistika. Termín a další podrobnosti v jarním kalendái. TÝDEN N JIŽNÍ MORV - 2 Vinaské cykostezky v okolí Kyjova, Hodonína, Strážnice a Uherského hradišt. Jízda král ve Vlnov. Ochutnávky moravských vín. Max. pro 10 osob, ubytování na postelích v Kyjov. Další údaje v jarním kalendái. RUMUNSKÉ HORY - MUNII IMN Vysokohorský pechod s bivaky. Termín a další podrobnosti v jarním kalendái. N KOIÍ HRÁDEK Trasa asi 50 km, nenároné. Sraz v 9.00 u Zimního stadionu. MD DO MDJOV si 21 km pes nenskou Studánku do eské Tebové. Mapa. 49. Rychlíkem v Z JROME N ES KRÁOVSTVÍ Trasa km, stedn nároné. Vlakem v 6.55 nebo 8.08 do Jarome. lena Reinbergová, mobil ; ihlášky a placení do 4. ervna u uboše hládka (viz na str. 1). nna Rousková, uboš hládek, lena Hylmarová, mobil ; ihlášky vetn zálohy 200 K do 30. dubna. avla ekárková, tel. byt Marie átová, zam , byt , mobil ; nna Rousková, Karel Mlyná, mobil ; ihlášky v. zálohy 1000 K do 31. bezna. leš Tošovský, zam /2398, byt ; nna Rousková, Vladimír Štreit, tel. zam /3491; Václav ícl, zam /147, mobil ;

7 Út ,,B VÝHEDY N ERNOU HORU si 55 km s dvma bivaky. Vlakem v (HK 18.04) do Trutnova. Mapa. 22. BOSKOVIKO Westernové msteko Boskovice, Drahanská vrchovina. ro dti-leny zdarma. BROUMOVSKÝ VÝBŽEK traktivní cyklotrasy Kladského pomezí. odrobnosti v jarním kalendái. OIK Vž sv. Jakuba, Sádek, Telecí, ucký vrch, Borová (asi 16 km). Rychlíkem v VYSOINOU TROHU JINK roník Z Jimramova k Novému Mstu na Morav, mapa. 48. Odjezd v 7.30 od ZS. Z KOUDENÍKEM DO KUTNÉ HORY Kolín - Kutná Hora - áslav - Žleby - ce, asi 80 km. Vlakem do Kolína. OSTŠ BROUMOVSKÉ STNY si 50 km s dvma bivaky. Mapa. 26. Vlakem v (HK 18.04) do Teplic n. Metují. ODZIM N SIBII roník SETKÁNÍ Vlašim, Blaník, Tábor, Vrchotovy Janovice, íprava kalendáe TKS na rok BRTNIE Zíc. Rokštejn, úd. Jihlavy, Bransouze, íchov - 14 až 27 km. Mapa. 79. Odjezd v 7.00 od ZS. VYBRVENOU VYSOINOU N KOE odrobnosti v jarním kalendái. ES KONE SVT DO BETÉM si 55 km z Hamr nad Sázavou do Hlinska. Spš. vlakem v 17.25, pestup v Havl. Brod. N HOUBY K ORII si 20 km okolo oorlické nauné stezky. ímým vlakem v 7.25 do Týništ n. Orlicí. Z KVSNIOVÝM REM DO BE ardubice - Vysoké hvojno - Ble - ce, asi 65 km. Odjezd ve od ZS. OBSTNÍ SEMINÁ YKOTURIST ozvánky budou vas rozeslány. Ubytování a stravování hradí OV KT. OD HNOV N SEVER Vysoinou po neznaených cestách. Vlakem v 8.17, zpátení jízdenka do usté Kamenice. SETKÁNÍ KMRÁD Z OVT enzion u Dostál v Olešnici u astolovic. Volba vedoucího OVT pro rok 2009 atd. ZKONENÍ YKOTURISTIKÉ SEZÓNY si 50 km okolím ardubic, od tradiní posezení v oáplech. Odjezd ve od ZS. Martin Koní, mobil ; uboš hládek, Hanka Kolibová, mobil ; uboš hládek, Magda Kulíšková, mobil ; Dáša Vodová, mobil ; Vít Vavina, mobil ; ihlášky a placení: uboš hládek Ota uák, zam , mobil ; nna Rousková, Sekce cykloturistiky R OV KT pro všechny aktivisty, vedoucí a cviitele cykloturistiky v oblasti KT. uboš hládek, Vláa Dostál, zam , mobil ;

8 ÚDOÍ SVRTKY echod s temi bivaky, doprava vlakem a link. autobusem. Více viz v jarním kalendái. Jitka Komárková, zam , mobil ; ro období do 31. bezna jsou dotace na dopravu pi autokarových zájezdech i výletech veejnou dopravou shodné s dosavadními, tj. do 30 K/den pro dosplého lena TKS, do 130 K/den pro lena do 18 let. imit dotování placeného ubytování pro vedoucí akcí je 40 K/noc. lenské píspvky na rok 2008 je teba uhradit do 31. ledna platit lze u každého lena výboru nebo prostednictvím vedoucích akcí. Výše píspvk je stejná jako v roce 2007, tedy: Dosplí lenové Dti a mládež do 26 let Senioi (ženy nad 55 let, muži nad 60 let) a invalidní dchodci Rodinná známka (rodie nebo prarodie a nejmén jedno dít i vnoue do 26 let) 250 K 120 K 130 K 500 K edplatné asopisu Turista na r bylo zvýšeno - vyjde 10 ísel - na K asopis musí být zaplacen do 10. ledna, pi pozdjší platb už není zarueno dodání ísla 1/2008!!! Od výroní lenské schze 12. prosince 2007 pracují v TKS tito inovníci:! & ' ( ) * ) )... ) +., + / 0 %0 " # $ % + *,, ( 4 " ( , * 6. ) - 5, ( %/ 7 % + *,, ( $ 7 7 % : ;!- + ) = = = <, ) + - < %( ( / 0 %0 + *, < 5 >? 9!! 7 % 5 = 6 * + *,, 5 = * * 5 = / 7 %0 % / %0 9!! 9 B ( < - * < = 5 6, 6 ) ( / 0 %0 + *,, 5 ( 0! : 3 7 % = =.,. + = 5 < 02 0/ 0 %0 + * * ) < %B ' D ( 0! 4! ( 8 : ( ) ), + * * ) < %B '., ) Hezké zážitky na všech cestách pejí tvrci kalendáe 12. prosince 2007 vedoucí pší turistiky a cykloturistiky v TKS a za výbor uboš hládek! " Msto podporuje sport #$%$& ' $

KALENDÁ AKCÍ NA JARO AŽ KONEC ROKU 2008

KALENDÁ AKCÍ NA JARO AŽ KONEC ROKU 2008 TURISTIKÝ KLUB SYNTHESI RDUBIE, o. s. ODBOR KT 109209, KLUB STV 3606108 ernerova 1490, 530 02 ardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp.info KLENDÁ KÍ N JRO Ž KONE ROKU 2008 kce nabízené v kalendái jsou oznaovány

Více

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KT 109209, KLUB STV 3606108. Pernerova 1490, 530 02 Pardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp.

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KT 109209, KLUB STV 3606108. Pernerova 1490, 530 02 Pardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp. TURISTIKÝ KUB SYNTHESI RDUBIE, o. s. ODBOR KT 109209, KUB STV 3606108 ernerova 1490, 530 02 ardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp.info KENDÁ KÍ N ROSINE 2008 Ž KONE ROKU 2009 ktualizované vydání - opravené

Více

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KT 109209, KLUB STV 3606108. Pernerova 1490, 530 02 Pardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp.

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KT 109209, KLUB STV 3606108. Pernerova 1490, 530 02 Pardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp. TURISTIKÝ KUB SYNTHESI RDUBIE, o. s. ODBOR KT 109209, KUB STV 3606108 ernerova 1490, 530 02 ardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp.info KENDÁ KÍ N ISTOD 2009 Ž ÍJEN 2010 (po výroní schzi bude vydána doplnná

Více

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KT 109209, KLUB STV 3606108. Pernerova 1490, 530 02 Pardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp.

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KT 109209, KLUB STV 3606108. Pernerova 1490, 530 02 Pardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp. TURISTIKÝ KLUB SYNTHESI RDUBIE, o. s. ODBOR KT 109209, KLUB STV 3606108 ernerova 1490, 530 02 ardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp.info KLENDÁ KÍ N ROSINE 2006 Ž ROSINE 2007 KTULIZOVNÉ VYDÁNÍ S ORVENÝMI

Více

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s.

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. TURISTIKÝ KLUB SYNTHESI RDUBIE, o. s. ODBOR KT 109209, KLUB STV 3606108 ernerova 1490, 530 02 ardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp.info KLENDÁ KÍ OD JR DO KONE ROKU 2010 ktualizované jízdní ády, ceny zájezd

Více

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KT 109209, KLUB STV 3606108. Pernerova 1490, 530 02 Pardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp.

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KT 109209, KLUB STV 3606108. Pernerova 1490, 530 02 Pardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp. TURISTIKÝ KLUB SYNTHESI RDUBIE, o. s. ODBOR KT 109209, KLUB STV 3606108 ernerova 1490, 530 02 ardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp.info KLENDÁ KÍ N JRO Ž ODZIM 2009 Jízdní ády D platné od 8. bezna, další

Více

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s.

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. TURISTIKÝ KLUB SYNTHESI RDUBIE, o. s. ODBOR KT 109209, KLUB STV 3606108 ernerova 1490, 530 02 ardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp.info KLENDÁ KÍ OD LISTODU 2010 DO ÍJN 2011 o výroní schzi bude vydána doplnná

Více

L C KALENDÁŘ AKCÍ NA LISTOPAD 2005 AŽ PROSINEC 2006 TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE ODBOR KČT 109209, KLUB ČSTV 3606108

L C KALENDÁŘ AKCÍ NA LISTOPAD 2005 AŽ PROSINEC 2006 TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE ODBOR KČT 109209, KLUB ČSTV 3606108 TURISTICKÝ KUB SYNTHESI RDUBICE ODBOR KČT 109209, KUB ČSTV 3606108 ernerova 1490, 530 02 ardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp.info KENDÁŘ KCÍ N ISTOD 2005 Ž ROSINEC 2006 Nabízené akce jsou označovány takto:

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ESKÝCH TURIST Odbory KT UNIOV A ŠUMPERK Oblast KT Olomouckého kraje poádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaíka a starostky Starého Msta pod Snžníkem Ing. Vlasty Pichové ve

Více

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000

SLEZSKÝ 26. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy. Termíny turistických závod 2000 SLEZSKÝ 26 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko a Beskydy Termíny turistických závod 2000 Turistické závody: 8. 4. 2000 TZ II. stupn - klasifikaní a postupový - Orlová (oblast Slezsko)

Více

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s.

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. TURISTIKÝ KLUB SYNTHESI RDUBIE, o. s. ODBOR KČT 109209, KLUB ČSTV 3606108 ernštýnské nám. 55, 530 02 ardubice; tksp@seznam.cz, www.tksp.info KLENDÁŘ KÍ OD LISTODU 2011 DO KONE ROKU 2012 o výroční schůzi

Více

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KT , KLUB STV Pernerova 1490, Pardubice,

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KT , KLUB STV Pernerova 1490, Pardubice, TURISTIKÝ KUB SYNTHESI RDUBIE, o. s. ODBOR KT 109209, KUB STV 3606108 ernerova 1490, 530 02 ardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp.info KENDÁ KÍ N EÝ ROK 2010 Nabízené akce jsou oznaovány takto: B ší výlet

Více

P 8-50 Inf: E.Biedermanová 724258088 pochody.lansperk@seznam.cz 19. března

P 8-50 Inf: E.Biedermanová 724258088 pochody.lansperk@seznam.cz 19. března lán činnosti KČT Hlinsko na rok 2016 Turistické akce KČT Hlinsko a akce z kalendáře pochodů v našem okolí v dosahu vlaku a autobusu. Nejsou zde akce z kalendáře ardubického kraje. Legenda: L = lyže, =

Více

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry Obecní úřad Bystřec a KČT Malá Haná Velké Opatovice pořádají 15. ročník turistického pochodu a cykloturistiky Bystřecké kilometry Datum konání: 8. srpna 2015 Start a cíl pochodu: Hostinec u Špičáků koupaliště

Více

Po rozhlednách v okolí Boskovic

Po rozhlednách v okolí Boskovic Po rozhlednách v okolí Boskovic Za podporu d kuje projektový tým ve složení Jakub Chuda, Lukáš Chuda, Vojt ch Borkovec, Patrik Pr ša, Patrik Trávní ek, Martin Lasl, Michal erný a ostatní d ti z D tského

Více

VYSOČINOU K TELČI aneb Od rakouských hranic

VYSOČINOU K TELČI aneb Od rakouských hranic Klub českých turistů v TELČI pořádá ve dnech sobota 3. listopadu 2012 42. ročník dálkového pochodu VYSOČINOU K TELČI aneb Od rakouských hranic neděle 4. listopadu 2012 35. ročník dálkového pochodu Cestou

Více

Turistické závody v Ostravském kraji v roce 2001

Turistické závody v Ostravském kraji v roce 2001 SLEZSKÝ 29 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Ostravského kraje Termíny turistických závod 2001 Turistické závody: 31. 3. 2001 TZ II. stupn - klasifikaní a postupový - Ostrava (oblast Slezsko) 15.

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998 SLEZSKÝ 20 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1998 4. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Bílovec 18. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Orlová 25. 4.

Více

KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Klub Krušnohorců, Tonerman, CDS holding s. r. o Český Dub

KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Klub Krušnohorců, Tonerman, CDS holding s. r. o Český Dub KČT Loko Teplice, Olafplaz - dalkovepochody.cz, Klub Krušnohorců, Tonerman, CDS holding s. r. o Český Dub připravili a tím zvou všechny turisty, turistky a turistčata, celé turistické oddíly, příznivce

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

Návrh akcí 2012 ke schválení na VČS KČT SLOVAN Pce 25. 1. 2012 poslední aktualizace 25. 1. 2012

Návrh akcí 2012 ke schválení na VČS KČT SLOVAN Pce 25. 1. 2012 poslední aktualizace 25. 1. 2012 Návrh akcí ke schválení na VČS KČT SLOVAN Pce 25. 1. poslední aktualizace 25. 1. LEDEN 1. 1., 14. 1. 14. 1. 21. 1., 25. 1., středa 31. 1. vodácký ples lyžařská a ČMCC 64. ročník Novoročního setkání cyklo

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DUBEN 11. dubna 2015 Zahájení letní sezony pěší procházkou Akci zajišťují Mirka a Oldřich Novotní Jedná se o jednodenní pěší procházku, která začíná a končí u Oldy a Mirky Novotných. Sraz v 10:00 hod u

Více

Tra 240 Brno Nám nad Oslavou - Jihlava Náhradní autobusová doprava za vlaky Os 4843 a Os 4845

Tra 240 Brno Nám nad Oslavou - Jihlava Náhradní autobusová doprava za vlaky Os 4843 a Os 4845 Tra 240 Brno Nám nad Oslavou - Jihlava Náhradní autobusová doprava za vlaky Os 4843 a Os 4845 Datum konání: 4., 5., 6. 5. 2016 Vážení cestující, provozovatel dráhy SŽDC, s.o., informuje, že ve dnech 4.

Více

8. Přejezd Orlických hor

8. Přejezd Orlických hor Náhradní program 8. Přejezd Orlických hor (běžky, 2 dny, 66-34 km, převýšení 1450-500 m) Situace: Dle vyjádření Horské služby, doplněno chatáři Šerlich a Červenovodské sedlo: Dá se jet na běžkách ze Šerlichu

Více

Výlukový jízdní ád platný od (od 8:15 hod) do (do 21:00 hod)

Výlukový jízdní ád platný od (od 8:15 hod) do (do 21:00 hod) 240 Brno - Jihlava Výlukový jízdní ád IDS JMK S4, R4 Brno - Nám nad Oslavou Jízdní ád obsahuje pouze vlaky dotené výlukou, vlaky v jízdním ádu neuvedené jedou bez omezení. km SŽDC, státní organizace /

Více

1951-2011 Strana 1 (celkem 9) 1951-2011 60 let nepřetržité činnosti KČT SLOVAN PARDUBICE www.kct-slovan-pardubice.info

1951-2011 Strana 1 (celkem 9) 1951-2011 60 let nepřetržité činnosti KČT SLOVAN PARDUBICE www.kct-slovan-pardubice.info Termín: 6. 13. srpna 2011 Odjezd: v sobotu 6. srpna v 6:30 od nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 13. srpna v cca 18:00 hod Ubytování: Horský hotel M&M, Nové Město u Jáchymova Více informací o ubytování

Více

Přejezd Orlických hor

Přejezd Orlických hor Přejezd Orlických hor (běžky, 2 dny, 62-34 km, převýšení 1720-480 m) Olomoucký kraj - sponzor turistického značení Termín: so-ne 13. a 14. února 2010 Sraz: V sobotu 13.2. v 5:30 hod z parkoviště u restaurace

Více

Plán turistických akcí

Plán turistických akcí KČT Vsetín Plán turistických akcí *2015* Adresa: KČT Vsetín, Potoční 171, 755 01 Vsetín. IČO 47863587 Telefon: 731 925 650 Úřed.den: pouze ve středu ( 14-17 hod.) http://turisti.czweb.org e-mail: eva.witti@tiscali.cz

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

Penzion ŽERNOV Český ráj

Penzion ŽERNOV Český ráj Penzion ŽERNOV Český ráj Český ráj je oblíbeným cílem letní turistiky i cykloturistiky. Z místních zajímavostí můžeme uvést Památný strom - lípu v Tatobitech, Obrácené zvony v Rovensku, blízké jsou Prachovské

Více

odboru KČT Mladá Boleslav prosinec 2013

odboru KČT Mladá Boleslav prosinec 2013 odboru KČT Mladá Boleslav prosinec 2013 INFORMAČNÍ SERVIS Novoroční čtyřlístek Náš odbor se již podesáté připojí k tradiční prospěšné akci KČT Novoroční čtyřlístek pořádané na podporu aktivit pro zdravotně

Více

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KČT 109209, KLUB ČSTV 3606108 Pernštýnské nám. 55, 530 02 Pardubice; tksp@seznam.cz, www.tksp.

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KČT 109209, KLUB ČSTV 3606108 Pernštýnské nám. 55, 530 02 Pardubice; tksp@seznam.cz, www.tksp. TURISTIKÝ KLUB SYNTHESI RDUBIE, o. s. ODBOR KČT 109209, KLUB ČSTV 3606108 ernštýnské nám. 55, 530 02 ardubice; tksp@seznam.cz, www.tksp.info KLENDÁŘ KÍ N JRO Ž KONE ROKU 2012 Nabízené akce jsou označovány

Více

1! "! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7

1! ! # $ % &'( ' ) ( *+ *,*- *,., -. - - / 0 12 1 3 ( ( 4) 456 5 * 6 - * 7 - / 7 $ 8 56 5 * 6 - * 7 - + 7 $ 7 1!" # $% &'() *+,*- *-,.--,.--/0123 0123 ( 4) 4)56*-7/$8 56*-7/$8 56*-7+$7 56*-7+$7 2 Funkcionái závodu: Poadatel: p. Josef Abrahám tel.: 776 710 671 p. Radek iica tel.: 603 536 674 Garant: ing. Jan Mika

Více

POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie

POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie Dobrovolný svazek obcí severního Písecka a obec Kestřany vás zvou na cyklistickou akci NEDĚLE 4. 10. 2015 POZNEJ SVŮJ KRAJ - po stopách husitské historie Po stopách husitské historie < Prezentace účastníků

Více

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011)

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Úterý 5. 7. 2011 od 13:30 do 20:30 hodin Linka R2 IDS JMK Praha Česká Třebová Brno Vlaky v uvedené době nebudou vedeny přes Brno hl.

Více

Výlukový jízdní ád. Linka ND 304 304 S3 104601 S3 4601 311 312 304 S3 104927 S3 4927 311 312 304 304 S3 104603 S3 4603 R 973

Výlukový jízdní ád. Linka ND 304 304 S3 104601 S3 4601 311 312 304 S3 104927 S3 4927 311 312 304 304 S3 104603 S3 4603 R 973 Výlukový jízdní ád platný od 15. 6., 0:00 hod. nepetržit do 31. 8. 2015, 24:00 hod. 250 (Praha -) Vlkov u Tišnova - Brno IDS JMK S3 Níhov Beclav, IDS JMK R3 Tišnov Brno SŽDC, státní organizace / D, a.s.

Více

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info

KČT SLOVAN PARDUBICE Strana 1 (celkem 7) www.kct-slovan-pardubice.info Termín: 17. 24. července 2010 Odjezd: v sobotu 17. července v 7:00 od nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 24. července v cca 18:00 hod Ubytování: Horská chata Soliter, v Karlově pod Pradědem Více informací

Více

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 Pozvánka na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013 ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 1 Vážené dámy a pánové, milovníci rybářského sportu a turistiky!! Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji ji pozvat

Více

5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek 8. Horní Mísečky, Špindlerův Mlýn, Praha

5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek 8. Horní Mísečky, Špindlerův Mlýn, Praha 1. Zájezdy 2. zájezdy 3. Horní Branná, Vrchlabí, Trutnov 4. Zálesní Lhota, Jablonec n.n., Liberec, Ústí nad Labem 5. Berlín, Benecko, Hradec Králové 6. Harrachov, Rokytnice 7. Semily, Lomnice n.p., Svojek

Více

Termín konání: sobota 29 srpna. sobota 5. září 2015

Termín konání: sobota 29 srpna. sobota 5. září 2015 Termín konání: sobota 29 srpna. sobota 5. září 2015 Ubytování: Bzenec, Hotel a Penzion Junior. Ubytování v penzionu je ve studiích, vždy 2 pokoje se společným sociálním zařízením. K dispozici pro celý

Více

1. eskomoravský turista ( MT)

1. eskomoravský turista ( MT) 1. eskomoravský turista ( MT) 1.1. Charakteristika eskomoravský turista je ur en pro leny i ne leny Klubu eských turist. Jeho cílem je dokonalé poznání eské republiky. Je zam en p edevším na poznávání

Více

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty

Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne v kancelái starosty Pítomni: Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení z 84. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 14. 5. 2014 v

Více

FRÝDLANT Penzion PLUMERT tel.: 602 186 163 Motel DANIELA - tel.: 482 312 028 737 195 403, Hotel Bílý K tel.: Hotel GARNI tel.

FRÝDLANT Penzion PLUMERT tel.: 602 186 163 Motel DANIELA - tel.: 482 312 028 737 195 403, Hotel Bílý K tel.: Hotel GARNI tel. FRÝDLANT 464 01 Penzion PLUMERT námstí TGM, Frýdlant v echách - tel.: 602 186 163 - kapacita : 18 osob, dvoulžkové pokoje každý se sociálním zaízením - cena : 650,-K / osoba / noc - stravování : restaurace

Více

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006

Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Zpráva o hospodaení a majetku MAESTRO CLUBU Kolovraty v roce 2006 Hospodá MC Kolovraty pedkládá lenské schzi ke schválení následující zprávu o hospodaení a majetku klubu, vetn závrky ke dni 31.12.2006.

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR.

MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3. Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. MĚSTA A KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 3 Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s kraji ČR. LIBEREC leží v severních Čechách protéká jím řeka Nisa je významným střediskem

Více

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 OBSAH: str. 1. Cíl a metodika výzkumu...2 2. Analýza pobytu návštěvníka...2 2.1. Důvod návštěvy... 2-3 2.2. Počet zahraničních návštěvníků...4 2.3... Průměrná doba

Více

Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018

Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 Přihláška k pořadatelství Her VIII. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2018 PARDUBICKÝ KRAJ 28. 1. 2. 2. 2018 TERMÍN KONÁNÍ ZODM 2018 Kdy: 28. 1. 2. 2. 2018 Proč? Jarní prázdniny pro školní rok 2017/2018:

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011)

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Úterý 5. 7. 2011 od 13:30 do 20:30 hodin Linka R2 IDS JMK Praha Česká Třebová Brno Vlaky v uvedené době nebudou vedeny přes Brno hl.

Více

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000

Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 ESKÝ NORMALIZANÍ INSTITUT ve spolupráci s asopisem Elektro si Vás dovoluje pozvat na odborný seminá Pravidla pro elektrotechniku, komentáe k normám ady SN 33 2000 který se bude konat dne 13. listopadu

Více

Mendelova univerzita v Brn. OBŽNÍK. 2/2013 Zimní podniková rekreace

Mendelova univerzita v Brn. OBŽNÍK. 2/2013 Zimní podniková rekreace Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 7. íjna 2013 Všem pracovištím MENDELU j.: 20026/2013-989 OBŽNÍK. 2/2013 Zimní podniková rekreace Oddlení personální a sociální Mendelovy univerzity v Brn ve spolupráci

Více

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub

MAESTRO CLUB Kolovraty Obanské sdružení sportovní klub Zpráva o innosti klubu za období leden duben 2007 sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty lenská základna Ke 15.4.2007 má náš klub 59 len (24 žen a 35 muž). V tomto období se novým lenem stal (v závorce

Více

SPORTOVNÍ DEN závod na kolekových bruslích

SPORTOVNÍ DEN závod na kolekových bruslích SPORTOVNÍ DEN závod na kolekových bruslích ADRENALINSPORT KLUB PROSTJOV pokrauje v poádaní sportovních dn na kolekových bruslích a kolobžkách.loský historicky druhý závod na kolekových bruslích ukázal,

Více

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI

VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

na 47. ročník turistické akce

na 47. ročník turistické akce Odbor KČT 106106 Šluknov,Turistický oddíl mládeže Skaláci,Olafplaz a Klub Krušnohorců KKKKKK připravili a tím zvou všechny turisty,turistky a turistčata,celé turistické oddíly, příznivce zimní turistiky

Více

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE Strana 1 24.11.2014 PŮJČOVNY KOL ČD Doplňková služba ČD funguje již od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku (některé půjčovny celoročně) V roce 2014 aktuálně

Více

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené

Soutěž. eská Kamenice B Jindřichův. radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené eská Kamenice B Jindřichův www.historickeputovani.cz radec B Kadaň F Klášterec ad Ohří G Kroměříž D Kutná Třeboň Nový Jičín Kutná Hora ora G Litomyšl C Nový Jičín olná C Prachatice G Spálené Jindřichův

Více

Spojení z: * Vlaky 2006/2007 Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007. do: Jindichv Hradec. 3 hod 36 min, 184 km, 224,- K / 157,- K

Spojení z: * Vlaky 2006/2007 Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007. do: Jindichv Hradec. 3 hod 36 min, 184 km, 224,- K / 157,- K Vlaky 2006/2007 Platí od 10.12.2006 do 8.12.2007 Spojení z: * do: Jindichv Hradec 3 hod, 156 km, 184,- K / 129,- K Praha hl.n. Odj. 14:14 R 639 Praha-Vršovice 14:18 14:19 íany 14:35 14:35 Stranice 14:42

Více

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007

Propozice. Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007. Poádá : kynologický klub Beclav. dne 14.4.2007 Propozice Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a Mistrovství svta WUSV 2007 Poádá : kynologický klub Beclav dne 14.4.2007 na fotbalovém hišti TJ Sokol Hlohovec Kvalifikaní závod na Mistrovství MSKS a

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016

XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE. TERMÍN 10. 20. července 2016 XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

Plán turistických akcí 2017

Plán turistických akcí 2017 KČT Vsetín, z.s. Plán turistických akcí 2017 Adresa: KČT Vsetín, z.s., Dolní Jasenka 171, 755 01 Vsetín IČO 47863587 Telefon: 731 925 650 - jen v úřední den Úřední den: pouze ve středu, 14-17 hod. http://turisti.czweb.org

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Zpracoval: Mortalita - nehody (V1 X59): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ

XIII. MEZINÁRODNÍ LETNÍ TURISTICKÝ SRAZ KLUB ČESKÝCH TURISTŮ Odbory KČT UNIČOV A ŠUMPERK Oblast KČT Olomouckého kraje pořádají pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka a starostky Starého Města pod Sněžníkem Ing. Vlasty

Více

Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 21. 11. 2013 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2013 Semilsko V následujících odstavcích je uveden

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009

Stedisko Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem. Výroní zpráva za rok 2009 Junák svaz skaut a skautek R Stedisko 52101 Františka Barvíe Tebechovice pod Orebem Základní informace o stedisku Adresa stediska: Junák svaz skaut a skautek R Stedisko Fr. Barvíe Tebechovice p.o. Na Stav

Více

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října.

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října. Půjčovny jízdních kol Českých drah České dráhy zavedly v turisticky atraktivních regionech novou službu půjčovnu jízdních kol. Jednoduše a bez starostí o své kolo přijedete vlakem do centra oblíbených

Více

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE

PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE PREZENTACE PRODUKTU ČD BIKE Strana 1 27.10.2016 představení produktu Půjčovny kol ČD Doplňková služba ČD fungující od roku 2003. V provozu od dubna do října každého roku (některé půjčovny celoročně) V

Více

Dětský lyžařský výcvikový pobyt v termínu od 15. února do 22. února 2014 (I. turnus)

Dětský lyžařský výcvikový pobyt v termínu od 15. února do 22. února 2014 (I. turnus) Sdružení SRAZ - Společně za radostí a zdravím Vás srdečně zve na Dětský lyžařský výcvikový pobyt v termínu od 15. února do 22. února 2014 (I. turnus) Pojeďte s námi o jarních prázdninách Prahy na dětský

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Zpracoval: Mortalita - dopravní nehody (V1 V99): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano

Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano Ano 1. Nejrozsáhlejší česká nížina se jmenuje Hornomoravský úval. (Ne. Polabí) 2. Na horu Javořice se můžeme vydat na Českomoravské vrchovině. (Ano.) 3. Řeka Labe protéká na dolním toku Českým středohořím.

Více

Výroční členská schůze KSBC spojená s burzou HB cukrů

Výroční členská schůze KSBC spojená s burzou HB cukrů sobota 8. prosinec 2007 Křenovice u Slavkova Výroční členská schůze KSBC spojená s burzou HB cukrů Program: prezentace 10.30-11.30 výroční členská schůze klubu 11.30-13.00 společný oběd 13.00-14.00 burza

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KČT 109209, KLUB ČSTV 3606108 Pernštýnské nám. 55, 530 02 Pardubice; tksp@seznam.cz, www.tksp.

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KČT 109209, KLUB ČSTV 3606108 Pernštýnské nám. 55, 530 02 Pardubice; tksp@seznam.cz, www.tksp. TURISTICKÝ KLUB SYNTHESI RDUBICE, o. s. ODBOR KČT 109209, KLUB ČSTV 3606108 ernštýnské nám. 55, 530 02 ardubice; tksp@seznam.cz, www.tksp.info Nabízené akce jsou označovány takto: B D L KLENDÁŘ KCÍ N ROK

Více

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999 SLEZSKÝ 23 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1999 17. 4. 1999 Turistický závod II. stupn - Ostrava - klasifikaní 24. 4. 1999 Turistický závod II. stupn -

Více

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o.s.

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o.s. TURISTICKÝ KLUB SYNTHESI RDUBICE, o.s. ODBOR KČT 109209, KLUB ČSTV 3606108 ernštýnské nám. 55, 530 02 ardubice; tksp@seznam.cz, www.tksp.info KLENDÁŘ KCÍ N ROK 2016 Nabízené akce jsou označovány takto:

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Nymbursko, Poděbradsko, Staroboleslavsko VE DNECH Určeno pro cykloturistiku a pěší turistiku

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Nymbursko, Poděbradsko, Staroboleslavsko VE DNECH Určeno pro cykloturistiku a pěší turistiku NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU Nymbursko, Poděbradsko, Staroboleslavsko VE DNECH 1. 4. 6. 2017 Určeno pro cykloturistiku a pěší turistiku Ubytování: Doprava: Odjezd: Návrat: 3 noci s polopenzí v hotelu Zimní

Více

MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE

MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE XV. HASIČSKÝ TÁBOR NEJEN PRO HASIČE TERMÍN 10. 20. července 2016 MÍSTO - RADÍKOV U OLOMOUCE Blízká lokalita tábora je velkou výhodou snížení nákladů na dopravu dítěte 1 UBYTOVÁNÍ celkem max. 100 dětí ve

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL

VII. ro ník FLORBALOVÉHO TURNAJE ST EDO ESKÝCH ZÁKLADNÍCH #KOL VII. ročník FLORBALOVÉHO TURNAJE STŘEDOČESKÝCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL Základní!kola Bene!ov " Jiráskova 888, S-trio SP# Bene!ov, Sport " hobby Bene!ov, Kony Video, Squash Trio, SK Florbal Bene!ov a St edo eský

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006

NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006 NABÍDKA SPORTOVNÍHO ZÁJEZDU ORLICKÉ HORY + KRALICKÝ SNĚŽNÍK + RYCHLEBSKÉ HORY VE DNECH 1. 4.6.2006 Určeno pro pěší turistiku, cykloturistiku ( silnice, trek, MTB ) Ubytování: 3 noci s polopenzí v hotelu

Více

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin.

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin. 4.. AŽ 6.. ČERVENCE 2015 32. ROČNÍK POCHOD JE POŘÁDÁN ZA FINČNÍ SPOLUÚČASTI MĚSTA RAKOVNÍKA A KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE POCHOD JE POŘÁDÁN V RÁMCI OSLAV 600 LET OD UPÁLENÍ MISTRA JA POCHOD LZE

Více

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010

U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 U S N E S E N Í která byla p ijata na 16. zasedání rady m sta konaného dne 15.11. 2010 íslo usnesení vy izuje termín 342/10 Rada m sta bere na v domí provedenou p. B lonožník ihned kontrolu usnesení. 343/10

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více