TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KT , KLUB STV Pernerova 1490, Pardubice,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KT 109209, KLUB STV 3606108. Pernerova 1490, 530 02 Pardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp."

Transkript

1 TURISTIKÝ KUB SYNTHESI RDUBIE, o. s. ODBOR KT , KUB STV ernerova 1490, ardubice, KENDÁ KÍ N ROSINE 2007 Ž ISTOD 2008 (ktualizovaná verze, nové jízdní ády eských drah) kce nabízené v kalendái jsou oznaovány takto: B ší výlet s dopravou veejnými prostedky. Je teba hlásit se alespo dva dny pedem, pi mén než tech zájemcích (v. vedoucího) se akce nekoná. U výlet vlakem je sraz 15 minut ped odjezdem v hale nádraží ardubice-hlavní. Vedoucí kupuje spolenou jízdenku se slevou pro skupinu; nástup jinde je nutno závazn dohodnout - kvli zahrnutí do potu cestujících. Uvádná ísla map se vztahují k edici KT v mítku 1: (platí i pro další typy akcí). yžaský výlet s dopravou veejnými prostedky, jeho zásady jsou shodné s pším výletem. i špatných snhových podmínkách se obvykle ruší, trasa není vhodná pro zimní pší pesun. ykloturistika rzné náronosti - po vedlejších silnicích i polních a lesních cestách, po vyzna- ených cyklotrasách i mimo n. Úast musí být potvrzena minimáln ti dny ped konáním. - Všechny cykloakce jsou pístupné každému zájemci. Další informace v jarním kalendái. utokarový zájezd (pší, lyžaský) pro každý vk a výkonnost. Odjíždí se od Zimního stadionu, s vedoucím lze dohodnout nástup po trase jízdy. ihlášky jsou možné ihned, placení vždy do uvedeného termínu. Náhradníci, kteí mají telefon do bytu nebo ovou adresu, jsou vyzýváni k placení v poadí svých pihlášek, ostatní se musí dotazovat sami. Trojí ceny rozumí se: pro leny a hosty TKS do 18 let - pro leny a hosty TKS starší - pro osoby cizí (i když jsou leny KT, avšak v TKS nehostují). lenové TK mají pi zaazování na zájezdy absolutní pednost ped neleny! V zimní sezón 2007/08 jsou práva len TKS (ceny, poadí) na základ uzavené smlouvy piznávána rovnž všem lenm odboru KT Slovan ardubice. kce oddílu výkonnostní turistiky s bivakováním, tj. nocováním ve volné pírod mimo kempy a táboišt. edpokládá pimené vybavení a dostatenou fyzickou kondici, pátelské chování k pírod i kamarádm. Víkendové tuzemské akce v kombinaci s (tj. na jednu noc) jsou vhodné také pro zaáteníky a nesmlé. - Je úelné hlásit se týden pedem kvli domluv o spoleném vybavení (bivakovací stíšce i stanu, vaii atd.). Zájezdy, na které vybírá peníze uboš hládek (tel. dom , ), lze po dohod platit kdykoliv a kdekoliv. ouze v poslední den placení (obvykle je to steda uvedená konkrétním datem u každého zájezdu) lze využít úední hodiny od do v kancelái OV KT v ernerov ulici (2. patro), tel , jindy ne! o uzávrce placení picházejí na adu náhradníci-lenové v poadí, jak se hlásili, až po nich nelenové. eny standardních autokarových zájezd jsou kalkulovány pro 40 platících úastník. i konání s nižší úastí je vedoucí povinen dovybrat od všech pítomných patinou ástku. Úastníci se pihlášením na zájezd automaticky zavazují k pípadnému doplatku. i odhlášení v dob ped odjezdem kratší, než iní dvojnásobek potu dn zájezdu, se žádné zaplacené ástky již nevracejí. Všechny akce lze po dohod s výbrím platit bezhotovostn na úet TKS /0300, píslušný variabilní symbol je uveden vždy kurzívou v sloupci data a typu akce. Jako specifický symbol uvete prvních šest íslic svého rodného ísla, tím je zaruena identifikace plátce. Zimní akce, závislé na snhových podmínkách, mohou být zrušeny bez náhrady nebo pesunuty na náhradní termín i pesmrovány do jiné oblasti. Tyto zmny již nemusí být výborem TKS znovu schvalovány; staí, když píslušný vedoucí je oznámí alespo ti dny ped konáním. Na akcích turistického charakteru z kalendáe TKS jsou úrazov pojištni všichni úastníci, a to i nelenové KT. ípadný úraz je kryt pojištním z titulu píslušnosti TKS k STV. VŠIHNI SE MŽETE HÁSIT N KTERÝKOIV Z UTOKROVÝH ZÁJEZD IHNED O VY- DÁNÍ KENDÁE, E SOUSN OD VÁS OEKÁVÁME, ŽE SE BUDETE ZE ZÁJEZD TKÉ VS ODHŠOVT NE BOKOVT MÍST Ž DO UZÁVRKY ENÍ. DKUJEME VÁM!

2 - 2 - DTUM, NÁZEV KE, TRS, ODJEZDY, ENY TY KE St SVÁTENÍ YŽOVÁNÍ N VYSOIN Sp. vlakem v 8.17 (Rosice 8.22) do achnova. ouze za dobrých snhových podmínek! Jinak sraz ve 13 h u pard. zámku na vycházku NOVÝ ROK 2008 N KENOVSKÉM VERU ejezd (pechod) Veporských vrch z Valaské do sedla Zbojská (asi 53 km), dle podmínek B lyže nebo snžnice. Na o dovolená. Mapy. 133 oana a 134 Veporské vrchy Rychlíkem Šírava ve 23.30, pestup Vrútky Út B B EDSIVESTROVSKÁ VYHÁZK Sraz v 9.00 na Slovanech, konená trolejbusu. 1. Trasy cca 10, 13 a 16 km pes Veskou, Kolodje a Sezemice zpt do ardubic. NOVORONÍ SETKÁNÍ N KUNTIKÉ HOE roník íl na parkovišti pod hradem. HORNÍ MÍSEKY Klasická hebenovka nebo stopou na Rovinku, km. Odjezd v 7.00 od ZS pes ázn Bohdane. ENY: K. BOUDNÍ, ZIM, HD - 5. roník Z Jestebích hor do -T skal, asi 50 km. Vlakem v (Rosice 17.30, HK 18.04) do Rtyn v odkrkonoší. Mapa. 26. JESTEBÍ HORY - VZOMÍNK N ZDEK Obvyklý pejezd z Trutnova-oíí do Malých Svatoovic nebo erv. Kostelce. Mapa. 26. Vlakem v 6.25 (Rosice 6.30, HK 7.00). JUBIEJNÍ XV. TURISTIKÝ BÁ Jako vždy od U Kosteleckých v erné za Bory. Bál je nekuácký, obleení sportovní. Hraje soubor FNTI. Vstupné 60 K. VYSOINOU N YŽÍH si 15 km z achnova do Borové u oliky. Spšným vlakem v 8.17 (Rosice 8.22), sraz na nádraží v Mapa. 48. DO BYSTIE ND ERNŠTEJNEM yžaský pejezd centrální ásti Žárských vrch s dvma bivaky. Mapa. 48. Vlakem v (Rosice 17.32) do Hlinska. VYSOIN - NOVÉ MSTO N MORV Z Kižánek, Milov a Snžného na Skihotel. i špatných snhových podmínkách Deštné. Odjezd v 7.30 od ZS. ENY: K. JNSKÉ ÁZN Krkonoše pro bžkae i sjezdae. erná hora, Svtlá hora, uiny, iší hora - trasy od 15 do 25 km. Mapa. 22. Odjezd v 7.00 od ZS pes ázn Bohdane. ENY: K. VEDOUÍ (telefony, ), IHÁŠKY ENÍ ihlášky do 23. prosince! Karel Mlyná, mobil ; Jitka Netušilová, byt , mobil ; oádá: Klub rodinné turistiky ardubiky - Jií Horálek, tel. byt ihlášky a placení do 9.ledna u uboše hládka (viz na str. 1). etr Teplý, zam , mobil ; uboš hládek, ouze bude-li sníh na bžky! Vstupenky + místenky: uboš hládek, nna Rousková, byt , mobil ; Jitka Tošovská, byt , mobil ; Václav ícl, mobil ; ihlášky a placení do 30. ledna u uboše hládka (viz na str. 1). Olda át, tel. zam /5114 (od do 14.30), veer dom ; mobil ; ihlášky a placení do 6. února u uboše hládka (viz na str. 1).

3 B BUNKROVK Tradiní pejezd Orlických hor. Mapa. 27. Vlakem v (Rosice 18.30, HK 19.05) do Rokytnice v Orlických horách. DEŠTNÉ V ORIKÝH HORÁH ro bžkae a sjezdae, trasy km. Odjezd v 7.30 od ZS. ENY: K. OMEZNÍ BOUDY Východní Krkonoše - Malá Úpa, Rýchory, pi dobrých snhových podmínkách až do Trutnova - trasy délky od 15 do 30 km. Mapa. 22. Odjezd v 7.00 od ZS pes ázn Bohdane. ENY: K OBSTNÍ KONFERENE KT v Hostinci U Kosteleckých v erné za Bory. Delegáti zvolení na VS dostanou pozvánky B () DO OSK N BŽKY Turistika s bivaky v polské ásti Jizerských hor. Rychlíkem v (Rosice 17.00, HK 17.23) do Harrachova. Mapy a 22. OKOO ÍEK V ORIKÝH HORÁH Obvyklými i mén obvyklými trasami od 20 do 35 km. Mapa. 27. Odjezd v 7.00 od ZS. ENY: K. BUKOVÁ HOR SUHÝ VRH Sjezdaský areál enkovice, bžecké trasy v jihovýchodní ásti Orlických hor. Mapa. 53. Odjezd v 7.30 od ZS. ENY: K. BŽKOVÁNÍ MEZI BENEKEM MÍSEKMI Ubytování v chat v ední abské, 200 K za noc. Denní trasy od 12 do 30 km. Mapa. 22. Sraz v 6.40, odj. rychlíkem v 6.55 (Rosice 7.00). Vrka Blohlavová, mobil ; ihlášky a placení do 13. února u uboše hládka (viz na str. 1). Olda át, tel. zam /5114 (od do 14.30), veer dom ; mobil ; ihlášky a placení do 20. února u uboše hládka (viz na str. 1). Oblastní výbor KT ardubický kraj leš Tošovský, byt ; Marie átová, zam , byt , mobil ; ihlášky a placení do 27. února u uboše hládka (viz na str. 1). uboš hládek, ihlášky a placení do 5. bezna. nna Rousková, byt , mobil ; EHOD RYHEBSKÝH HOR - 3. roník Ota uák, si 60 km na snžnicích z Bílé Vody do Starého zam , Msta pod Snžníkem se tymi bivaky. Mapy mobil ;. 54 a 53. Vlakem do HK, pak autobusem do Jeseníku (bližší informace u vedoucího). EDJÍ N VYSOIN uboš hládek, ravdpodobn pšky po neznaených cestách mezi achnovem a Borovou u. - otebná bude mapa. 48, možná i buzola! - Spšným vlakem v 8.17 (Rosice 8.22, z HK v 7.43). BŽKOVÁNÍ V KRKONOŠÍH Ubyt. s polopenzí v Husov boud v eci p. Sn. (530 K/den, dchodci 430 K/den, plná penze +50 K/den). Mapa. 22. Veejnou dopravou. VEIKONOE V BETÉM Ubytování s polopenzí v Janských ázních v rekr. zaízení Královéhradecké diecéze SH. Vlakem v 6.25 (Rosice 6.30, HK 7.00) do Svobody n. Úpou, dál pšky do J. ázní. avla ekárková, tel. byt Záloha 50 % do u vedoucí! uboš hládek, Závazné pihlášky (s nevratnou zálohou 200 K) do 31. ledna.

4 VÍTÁNÍ JR N SÁZV km údolím eky mezi Svtlou n. S. a Zruí n. S. s odbokou na ipnici. Rychlíkem v pes Kolín do Svtlé n. S. (z HK 17.05). - Mapy. 43 a 46. JRNÍ YŽOVÁNÍ N HORNÍH MÍSEKÁH Upravenou stopou na Rovinku, Benecko a Žalý. Trasy km. Odjezd v 7.00 od ZS pes ázn Bohdane. ENY: K EOSTÁTNÍ KONFERENE KT Tradiní poadatelská výpomoc. Nákup map KT se slevou EUROBEDS OBSTNÍ ZHÁJENÍ JRNÍ TURISTIKÉ SEZÓNY 2008 v hrudimi - poádá OKT Treking hrudim. rezentace od 8.30, slavnostní zahájení v 9.00, památky a trasy od Vlakem v Slávek áp, tel. zam , mobil ; ihlášky a placení do 26. bezna u uboše hládka (viz na str. 1). ihlášky ochotných pomocník u uboše hládka do 21. bezna. Úast len TKS organizuje: Vladimír Štreit, tel. zam /3491; odrobnosti k následujícím akcím (zejména ceny autokarových zájezd) viz v kalendái na jaro až podzim 2008, který vyjde v beznu (ješt ped zahájením jarní sezóny). OZOR, do 31. bezna je nutno zaplatit zálohy na kvtnové zájezdy (KRUŠNÉ HORY) a (KROMÍŽ HIBY), podle toho se ten který zájezd bude konat i ne (tzn. noclehy a doprava budou potvrzeny nebo zrušeny). Zálohy jsou stanoveny ve výši nedotovaných náklad na dopravu a vráceny všem budou tehdy, když se akce neuskutení pro malý zájem, a také tomu, za nhož pojede (a zaplatí) náhradník. ihlášky po už konání i nekonání neovlivní! ozor také na zálohy na ti cykloakce Bohouše Vacka - platit do 15. 3, do 31 3 a do ! BOHDNESKO OSEDMÉ Ddek, Neratov, Rozhrna - trasy 7, 9 a 18 km. Sraz v 9.00 u kostela v ázních Bohdane. ZHÁJENÍ YKOTURISTIKÉ SEZÓNY - již 7. roníku: ardubice - Monako a zpt, trasa 51 km. Odjezd ve od ZS. JRO N ÁV echod s dvma bivaky, doprava vlakem. Více viz v jarním kalendái. Z VESEÍ ZVESE N BRBORKU si 15 km do Hem. Mstce. Mapy. 24 a 45. Vlakem v 7.47 pes elou, sraz v JRNÍ ÍRODOU yklotrasy do 50 km v okolí ardubic. Odjezd ve od ZS. Z EN DO EN 13, 17 nebo 19 km pes Kladruby, Hlaveník a Tetov. Mapa. 42 (píp. i 24). Vlakem v YKOVÝET N BRBORKU Srnojedy, Valy, Veselí, holtice, H. Raškovice, Nákle, epí (50 km). Odjezd ve od ZS. KRÁIKÝ SNŽNÍK Z odlesí vých. hebenem na vrchol a záp. hebenem do Králík a D. ipky, asi 55 km. K HROBU RNOŠT Z RDUBI Homole, Vambeice, msto Kladsko a okolí. Odjezd v 7.30 od ZS pes ázn Bohdane. Hanka Nmcová, tel. zam /4462, mobil Jitka Komárková, zam , mobil ; Dáša Vodová, mobil ; ída Svobodová, tel. byt , mobil ; nna Rousková, Ota uák, zam , mobil ; uboš hládek,

5 Út B t ÍSNÍKY V BÍZKÉM OKOÍ RDUBI ehká cyklotrasa do 60 km. Odjezd ve od Zimního stadionu. KRUŠNÉ HORY Okolí Klínovce, Jáchymov, Boží Dar, Vejprty, Oberwiesenthal (SRN). Ubytování v tlocvin, možný je vlastní program s bivaky (vedoucí etr Teplý). Mapy. 4 a 5. Odjezd v 6.30 od ZS. MEBNÉ OKOÍ OTŠTEJN Ubytování v penzionu Orlice v Zámli, možnost polopenze. ihlášky + záloha 250 K do KROMÍŽ HIBY Kromíž, Buchlov, Buchlovice, Velehrad. Noclehy v chatkách na postelích ve vlastních spacích pytlích. Mapa Odjezd v OD RMENE HRUDIMKY - 7. roník si 75 km s dvma bivaky obvyklou trasou do Slatian. Vlakem v do achnova. KOŠUMBERK Z-HRSTÍ ošetilý výlet pro pár lidí - omezená kapacita dopravy - cyklobusem v si 20 km. ES HRUBÝ JESENÍK Z JEDEN DEN - 2. ro. Hr. Jeseník, Mstec Král., hlumec n.. - asi 85 km. Vlakem v 6.36 pes Kolín do Nymburka. Z NOVOKÝM IVEM Trasy 11 a 14 km z ázní Blohradu do Nové aky. Mapa. 23. Vlakem v 8.25 (Rosice 8.30). SKUTESKO N KOE oadatelská innosti na 10. roníku pochodu a cyklojízdy o Krounce a Novohradce. O KROUNE NOVOHRDE roník Trasy: pší 8-40 km, kolo km. rbžný start + v Otradov , cíl na Rychmburku ODKRKONOŠÍ Z N. aky pes Kumburk a Tábor do Rovenska p. Troskami, km. Odjezd v 7.00 od ZS. BSKÁ YKOTRS - 7. roník Z ardubic do ysé n.. pes ibici, odbrady a Nymburk, km. Odjezd v 9.00 od ZS. Z JRUŠKOU DO HUME S koly vlakem do ean nad abem, trasa asi 65 km. KIVOKÁTSKO Kivoklát, Skryje, Beroun - asi 60 km a 2 bivaky. Rychlíkem v pes rahu do Berouna. JESENÍKY Denní trasy km v oblasti Hrubého Jeseníku. Mapa. 55. Odjezd v 6.30 od ZS. SESKÁ roník ardubice - Se a zpt s vrcholovými prémiemi. Trasy km. Odjezd v 9.00 od ZS. Slávek áp, tel. zam , mobil ; ihlášky a nevratná záloha 500 K do 31. bezna u uboše hládka (d vody viz na pedchozí stránce). Dáša Vodová, mobil ; ihlášky a nevratná zál. 500 K do u vedoucí (d vody: viz str. 4). Karel Mlyná, mobil ; Vladimír Štreit, tel. zam /3491; Václav ícl, zam /147, mobil ; avla ekárková, tel. byt uboš hládek, uboš hládek, ozvánky s informacemi budou vydány. ihlášky do 16. kvtna! lena Hylmarová, mobil ; nna Rousková, Martin Koní, mobil ; Jitka Netušilová, byt , mobil ;

6 St ervenec srpen t SOBOTK, HUMREH KOST Dtský den v eském ráji, trasy od 3 km. Doprava a vstupy na zámek a hrad budou dtem-lenm hrazeny z prostedk TKS. Mapa. 19. Odjezd v 7.30 od ZS. BRODEKÝ OKRUH II. eliny, Brandýs n. O., hleny, H. Jelení, ce - asi 75 km. Do hocn vlakem v SUNOVRT OVT V ODKRKONOŠÍ Nenároný výlet s dvma bivaky, asi 45 km. Vlakem v do Hoic v odkrkonoší. KOZÁKOVSKÝ HEBEN si 21 km ze Žel. Brodu do Semil. Mapa. 19. Rychlíkem v 6.55 (Rosice 7.00, HK 7.23). SUNOVRT N SUHÉM VRHU yklotrasy v írodním parku Suchý vrch a Buková hora. Max. pro 8 osob, ubytování na postelích v Jablonném nad Orlicí. Odjezd v 9.00 od ZS. DO ZJEIKÉHO ES N BORVKY Trasa 15 km, pro borvkáe 5 km. Vlakem v 7.33 do Zajeic. Mapa. 45 nebo 47. ODORIKO Ústí n. O. - etohrad - anškroun -. Tebová, trasy km. Vlakem do Ústí n. O. DOMŽIKO odmínky konání a další informace v jarním kalendái. O TIHÉ ORII Trasa cca 50 km, trasa B cca 80 km Vlakem v 7.25 (ardubiky 7.28) do Zámrsku. ROHÁE Nároná vysokohorská turistika. Termín a další podrobnosti v jarním kalendái. TÝDEN N JIŽNÍ MORV - 2 Vinaské cykostezky v okolí Kyjova, Hodonína, Strážnice a Uherského hradišt. Jízda král ve Vlnov. Ochutnávky moravských vín. Max. pro 10 osob, ubytování na postelích v Kyjov. Další údaje v jarním kalendái. RUMUNSKÉ HORY - MUNII IMN Vysokohorský pechod s bivaky. Termín a další podrobnosti v jarním kalendái. N KOIÍ HRÁDEK Trasa asi 50 km, nenároné. Sraz v 9.00 u Zimního stadionu. MD DO MDJOV si 21 km pes nenskou Studánku do eské Tebové. Mapa. 49. Rychlíkem v Z JROME N ES KRÁOVSTVÍ Trasa km, stedn nároné. Vlakem v 6.55 nebo 8.08 do Jarome. lena Reinbergová, mobil ; ihlášky a placení do 4. ervna u uboše hládka (viz na str. 1). nna Rousková, uboš hládek, lena Hylmarová, mobil ; ihlášky vetn zálohy 200 K do 30. dubna. avla ekárková, tel. byt Marie átová, zam , byt , mobil ; nna Rousková, Karel Mlyná, mobil ; ihlášky v. zálohy 1000 K do 31. bezna. leš Tošovský, zam /2398, byt ; nna Rousková, Vladimír Štreit, tel. zam /3491; Václav ícl, zam /147, mobil ;

7 Út ,,B VÝHEDY N ERNOU HORU si 55 km s dvma bivaky. Vlakem v (HK 18.04) do Trutnova. Mapa. 22. BOSKOVIKO Westernové msteko Boskovice, Drahanská vrchovina. ro dti-leny zdarma. BROUMOVSKÝ VÝBŽEK traktivní cyklotrasy Kladského pomezí. odrobnosti v jarním kalendái. OIK Vž sv. Jakuba, Sádek, Telecí, ucký vrch, Borová (asi 16 km). Rychlíkem v VYSOINOU TROHU JINK roník Z Jimramova k Novému Mstu na Morav, mapa. 48. Odjezd v 7.30 od ZS. Z KOUDENÍKEM DO KUTNÉ HORY Kolín - Kutná Hora - áslav - Žleby - ce, asi 80 km. Vlakem do Kolína. OSTŠ BROUMOVSKÉ STNY si 50 km s dvma bivaky. Mapa. 26. Vlakem v (HK 18.04) do Teplic n. Metují. ODZIM N SIBII roník SETKÁNÍ Vlašim, Blaník, Tábor, Vrchotovy Janovice, íprava kalendáe TKS na rok BRTNIE Zíc. Rokštejn, úd. Jihlavy, Bransouze, íchov - 14 až 27 km. Mapa. 79. Odjezd v 7.00 od ZS. VYBRVENOU VYSOINOU N KOE odrobnosti v jarním kalendái. ES KONE SVT DO BETÉM si 55 km z Hamr nad Sázavou do Hlinska. Spš. vlakem v 17.25, pestup v Havl. Brod. N HOUBY K ORII si 20 km okolo oorlické nauné stezky. ímým vlakem v 7.25 do Týništ n. Orlicí. Z KVSNIOVÝM REM DO BE ardubice - Vysoké hvojno - Ble - ce, asi 65 km. Odjezd ve od ZS. OBSTNÍ SEMINÁ YKOTURIST ozvánky budou vas rozeslány. Ubytování a stravování hradí OV KT. OD HNOV N SEVER Vysoinou po neznaených cestách. Vlakem v 8.17, zpátení jízdenka do usté Kamenice. SETKÁNÍ KMRÁD Z OVT enzion u Dostál v Olešnici u astolovic. Volba vedoucího OVT pro rok 2009 atd. ZKONENÍ YKOTURISTIKÉ SEZÓNY si 50 km okolím ardubic, od tradiní posezení v oáplech. Odjezd ve od ZS. Martin Koní, mobil ; uboš hládek, Hanka Kolibová, mobil ; uboš hládek, Magda Kulíšková, mobil ; Dáša Vodová, mobil ; Vít Vavina, mobil ; ihlášky a placení: uboš hládek Ota uák, zam , mobil ; nna Rousková, Sekce cykloturistiky R OV KT pro všechny aktivisty, vedoucí a cviitele cykloturistiky v oblasti KT. uboš hládek, Vláa Dostál, zam , mobil ;

8 ÚDOÍ SVRTKY echod s temi bivaky, doprava vlakem a link. autobusem. Více viz v jarním kalendái. Jitka Komárková, zam , mobil ; ro období do 31. bezna jsou dotace na dopravu pi autokarových zájezdech i výletech veejnou dopravou shodné s dosavadními, tj. do 30 K/den pro dosplého lena TKS, do 130 K/den pro lena do 18 let. imit dotování placeného ubytování pro vedoucí akcí je 40 K/noc. lenské píspvky na rok 2008 je teba uhradit do 31. ledna platit lze u každého lena výboru nebo prostednictvím vedoucích akcí. Výše píspvk je stejná jako v roce 2007, tedy: Dosplí lenové Dti a mládež do 26 let Senioi (ženy nad 55 let, muži nad 60 let) a invalidní dchodci Rodinná známka (rodie nebo prarodie a nejmén jedno dít i vnoue do 26 let) 250 K 120 K 130 K 500 K edplatné asopisu Turista na r bylo zvýšeno - vyjde 10 ísel - na K asopis musí být zaplacen do 10. ledna, pi pozdjší platb už není zarueno dodání ísla 1/2008!!! Od výroní lenské schze 12. prosince 2007 pracují v TKS tito inovníci:! & ' ( ) * ) )... ) +., + / 0 %0 " # $ % + *,, ( 4 " ( , * 6. ) - 5, ( %/ 7 % + *,, ( $ 7 7 % : ;!- + ) = = = <, ) + - < %( ( / 0 %0 + *, < 5 >? 9!! 7 % 5 = 6 * + *,, 5 = * * 5 = / 7 %0 % / %0 9!! 9 B ( < - * < = 5 6, 6 ) ( / 0 %0 + *,, 5 ( 0! : 3 7 % = =.,. + = 5 < 02 0/ 0 %0 + * * ) < %B ' D ( 0! 4! ( 8 : ( ) ), + * * ) < %B '., ) Hezké zážitky na všech cestách pejí tvrci kalendáe 12. prosince 2007 vedoucí pší turistiky a cykloturistiky v TKS a za výbor uboš hládek! " Msto podporuje sport #$%$& ' $

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s.

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. TURISTIKÝ KLUB SYNTHESI RDUBIE, o. s. ODBOR KČT 109209, KLUB ČSTV 3606108 ernštýnské nám. 55, 530 02 ardubice; tksp@seznam.cz, www.tksp.info KLENDÁŘ KÍ OD LISTODU 2011 DO KONE ROKU 2012 o výroční schůzi

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 8.4.2011) Brožury Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Cestujeme po

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014) Brožury (větší letáky) Adršpašsko-Teplické skály Anenské slatinné lázně, Lázně Bělohrad Brány Orlických hor Cesta kamene turistický produkt Seznam prospektů v Bílých Poličanech (aktualizován k 1. 1. 2014)

Více

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999 SLEZSKÝ 23 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1999 17. 4. 1999 Turistický závod II. stupn - Ostrava - klasifikaní 24. 4. 1999 Turistický závod II. stupn -

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé,

POJEĎTE S NÁMI NA HORY. Milé rodiny, vážení přátelé, POJEĎTE S NÁMI NA HORY Milé rodiny, vážení přátelé, prožijte s námi pololetní a jarní prázdniny. Vybrali jsme pro Vás čtyři horská střediska v Jeseníkách, Beskydech, Krkonoších a Orlických horách. Kromě

Více

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KČT 109209, KLUB ČSTV 3606108 Pernštýnské nám. 55, 530 02 Pardubice; tksp@seznam.cz, www.tksp.

TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KČT 109209, KLUB ČSTV 3606108 Pernštýnské nám. 55, 530 02 Pardubice; tksp@seznam.cz, www.tksp. TURISTICKÝ KLUB SYNTHESI RDUBICE, o. s. ODBOR KČT 109209, KLUB ČSTV 3606108 ernštýnské nám. 55, 530 02 ardubice; tksp@seznam.cz, www.tksp.info Nabízené akce jsou označovány takto: B D L KLENDÁŘ KCÍ N ROK

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011)

Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Kompletní informace k výluce vlaků v Brně (od 5. 7. do 17. 7. 2011) Úterý 5. 7. 2011 od 13:30 do 20:30 hodin Linka R2 IDS JMK Praha Česká Třebová Brno Vlaky v uvedené době nebudou vedeny přes Brno hl.

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A

Řešení 1H, 2D, 3B, 4C, 5F, 6E, 7J, 8G, 9I, 10A Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_26 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR.

Učení pro život. Mgr. Jana Míková Cestovní ruch České republiky pracovní list. Pracovní list slouží k upevnění učiva tématu o cestovním ruchu v ČR. Název projektu: Učení pro život Reg.číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Číslo šablony: III / 2 Název sady A: Autor: Název DUM: Číslo DUM: Anotace: Cestovní ruch a kartografie Mgr. Jana Míková Cestovní

Více

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD "Plavy,,žel.st."

na křižovatce silnic I/10 a III/2886 (směr k obci Navarov) na silnici I/10 na zastávce PAD Plavy,,žel.st. Stávka v dopravě Upozorňujeme cestující, že z důvodu stávky vyhlášené dopravními odborovými organizacemi na čtvrtek 16. 6. 2011 od 00.00 do 24.00 hodin pravděpodobně dojde k úplnému zastavení dopravy.

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října.

Půjčovny kol Českých drah jsou v provozu každoročně od 1. dubna do 31. října. Půjčovny jízdních kol Českých drah České dráhy zavedly v turisticky atraktivních regionech novou službu půjčovnu jízdních kol. Jednoduše a bez starostí o své kolo přijedete vlakem do centra oblíbených

Více

Sobota 8. sobota 15. srpna 2015

Sobota 8. sobota 15. srpna 2015 Sobota 8. sobota 15. srpna 2015 Odjezd: v sobotu 8. srpna v 7:00 od zahrádky La Rocket u nádraží ČD Pardubice Návrat: v sobotu 15. srpna do 19:00 hod Ubytování: Hotel Bellevue, Jetřichovice 103, PSČ: 407

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR:

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR: HLAVNÍ SPONZOR: ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST H.S.H. Sport s.r.o. je spolenost s patnáctiletou tradicí v oboru sportovních poteb. Vedle sportester, hodinek a další sportovní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

ŠPANĚLSKO. Costa Brava - AKCE FORTUNA *** AUTOKAREM - 7denní pobyt příjezd do ČR. Jízdenka v LUXUSNÍM AUTOKARU:!!! J I Ž V C E N Ě!!!

ŠPANĚLSKO. Costa Brava - AKCE FORTUNA *** AUTOKAREM - 7denní pobyt příjezd do ČR. Jízdenka v LUXUSNÍM AUTOKARU:!!! J I Ž V C E N Ě!!! odjezd z ČR pátek 3.7.15 BUS VYPRODÁNO 10 090,- POLOPENZE šv. stůl 9 990,- 1. dítě (12) 8 480 Kč, 2. dítě (12) sleva -500, 3. a 4. osoba sleva -500 POLOPENZE šv. stůl 8 990,- 1. dítě (13) 2 500 Kč, 2.

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ

Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ Msto Pec pod Snžkou ZASTUPITELSTVO MSTA USNESENÍ z 25. veejného zasedání zastupitelstva msta konaného dne 20. ervna 2006 ve 14.00 hodin v zasedací místnosti školícího stediska UK (pension VaK) v Peci pod

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

APM klub senior Liberec

APM klub senior Liberec STÁÍ????? Co s tím????? Už t to taky eká????? Sko do klubu!!!!! ale opatrn prosím Aktivita, pohyb, nápady jak zstat mladý, sobstaný, veselý, zdravý, orientovaný. Je to vbec možné? Nabízí pravidelná setkávání

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

Nabídka ubytování v kempu DroomPark Buitenhuizen. Český dům v Holandsku MS žen 2014

Nabídka ubytování v kempu DroomPark Buitenhuizen. Český dům v Holandsku MS žen 2014 Nabídka ubytování v kempu DroomPark Buitenhuizen Český dům v Holandsku MS žen 2014 Adresa: DroomPark Buitenhuizen Buitenhuizerweg 2 1981 LK Velsen Zuid tel. 0031 23-5383726 www.droomparkbuitenhuizen.nl

Více

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin.

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin. 4.. AŽ 6.. ČERVENCE 2015 32. ROČNÍK POCHOD JE POŘÁDÁN ZA FINČNÍ SPOLUÚČASTI MĚSTA RAKOVNÍKA A KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE POCHOD JE POŘÁDÁN V RÁMCI OSLAV 600 LET OD UPÁLENÍ MISTRA JA POCHOD LZE

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 4. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 29. ledna 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Letecké snímky (bez materiálu). 2) Mandátní smlouva GrECo-MaP Brokers s.r.o. 3) Smlouva o dílo

Více

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY

MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY MORAVSKÉ VINAŘSKÉ STEZKY Luboš Kala 19. 3. 2013 Nadace Partnerství Pomáháme lidem chránit a zlepšovat jejich životní prostředí. Jakou formou pomáháme? Udělováním grantů Inspirací dobrými příklady Poskytováním

Více

Občanská sdružení zaměřená na obnovu hradních památek

Občanská sdružení zaměřená na obnovu hradních památek Název sdružení Památka Kraj Adresa Poznámky Karlovarský kraj Obecně prospěšná společnost Horní hrad Ústecký kraj Občanské sdružení Hrádek/ město Úštěk Hrady Českého středohoří, o. s Občanské sdružení pro

Více

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014

Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Česko jede 2014 Brno, 6. 11. 2014 Řeka Jizera Největší pravostranný přítok Labe (cca 165 km). Propojuje státní hranice s Polskem, turistické regiony Jizerské hory, Krkonoše, Český ráj, Střední Čechy (Polabí)

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka

Po Šluknově a okolí. (vůdcovská práce) Antonín Matějka Po Šluknově a okolí (vůdcovská práce) Antonín Matějka 23. února 2008 1 Úvod Dost často k nám na základnu přijíždí různé návštěvy. A proto jsem se rozhodl napsat pár návrhů na výlety po okolí Šluknova.

Více

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009

ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 ODBORNÁ KONFERENCE S MEZINÁRODNI ÚČASTÍ 1. cirkulář a výzva k příspěvkům a presentacím firem VODNÍ TOKY 2009 Obor vodních toků legislativa, financování, plánování Technická opatření na vodních tocích zkušenosti

Více

Závěrečný workshop. Ergotep pro žáky i pedagogy CZ.1.07/1.1.00/54.0051. PhDr. Jana Beránková

Závěrečný workshop. Ergotep pro žáky i pedagogy CZ.1.07/1.1.00/54.0051. PhDr. Jana Beránková Závěrečný workshop Ergotep pro žáky i pedagogy CZ.1.07/1.1.00/54.0051 PhDr. Jana Beránková Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ergotep, družstvo

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R

TJ Jäkl Karviná oddíl atletiky Městský stadion U Hřiště Karviná-Ráj 734 01, IČO: 14614243. Zapsaná na MV pod čj. VS/1-5832/91-R ČLENSKÉ A ODDÍLOVÉ PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2015 Aktivní členové skupiny Ia 2000 Kč (sleva na 1500Kč do 15.2.,1750Kč do 30.6.,1900Kč do 30.9.) Aktivní členové skupiny Ib 1400 Kč (sleva na 1000Kč do 15.2.,1200Kč

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering orienteering BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013 Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013 POŘADATEL: sportovní klub OK Jiskra Nový Bor ředitel závodu : Tomáš Vácha hlavní rozhodčí:

Více

Číslo 11/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy

Číslo 11/2015. PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů. 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ VĚSTNÍK Povinně zveřejňované informace na základě právních předpisů Číslo 11/2015 12. června 2015 Vydává Ministerstvo dopravy ISSN 1805-9864 Oddíl A: Věci přepravní a tarifní... 2 024/11/2015

Více

Závrený úet roku 2006 ( rozpoet )

Závrený úet roku 2006 ( rozpoet ) Vodohospodáské sdružení Turnov Antonína Dvoáka 287, Turnov Závrený úet roku 2006 ( rozpoet ) ENÍ TURNOV únor 2007 PÍJMY ROZPOET 1. ÚPRAVA 2. ÚPRAVA SKUTENOST POZNÁMKA.. OdPa Pol. Org. UZ Finanní operace

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

42 km - Týnec n.sázavou start: Kulturní dům (7.30-9.15 )

42 km - Týnec n.sázavou start: Kulturní dům (7.30-9.15 ) Přehled startů: Jednotný cíl 11.00-20.00 70 km - Trasa Karla Kulleho start: Praha - metro Háje (5.00-6.30 ) 1.punkt: Týnec n.sázavou (zbývá 42km, 8.30-12.30 ) 2.punkt: Neveklov (zbývá 28km, 9.30-14.30

Více

WWW.UBYTOVANIKRKONOSE.CZ

WWW.UBYTOVANIKRKONOSE.CZ WWW.UBYTOVANIKRKONOSE.CZ POZICE VYBRANÝCH KLÍČOVÝCH SLOV 12. 01. 2011 PŘEHLED POZIC VYBRANÝCH KLÍČOVÝCH SLOV Tento dokument obsahuje přehled pozic vybraných klíčových slov za domluvenou periodu. Sledovány

Více

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby

Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení. Pedmt dražby. III. Úastníci dražby Dražební ád spolenosti RSJ Invest, a.s. I. Základní ustanovení I.1. I.2. I.3. Tento Dražební ád upravuje prodej cenných papír ve veejné dražb (dále jen dražba ) podle zákona. 256/2004 Sb., o podnikání

Více

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV

EHLED OSV za rok 2013 vykonávajících pouze hlavní SV Zadání pro programátory ehled o p íjmech a výdajích OSV za rok 2013, i nasazení verze zpracující p ehled o p íjmech a výdajích za rok 2013 upozornit na projetí dávkového programu v N_UDRZBA pro vy len

Více

Smlouva o účasti dítěte na příměstském táboře WHITE CATS & BLACK DOGS CAMP. dále jen zákonný zástupce nebo objednatel

Smlouva o účasti dítěte na příměstském táboře WHITE CATS & BLACK DOGS CAMP. dále jen zákonný zástupce nebo objednatel Smlouva o účasti dítěte na příměstském táboře WHITE CATS & BLACK DOGS CAMP Zákonný zástupce dítěte: Jméno a příjmení: Datum narození: Bytem: Telefon: dále jen zákonný zástupce nebo objednatel za nezletilého

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí

Magistrát města HK - Renovace informačních tabulí - Aktualizace propagační publikace o Hradci Králové včetně okolí Pracovníci Destinačního managementu Hradecko během roku zajišťovali projektové aktivity projektu ROP Hradecko efektivní koordinace aktivit v cestovním ruchu a navazující mimoprojektové aktivity. 1. Jedním

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB

JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB Akce Pořadatel JAGUAR ENTHUSIASTS CLUB ČESKÁ A SLOVENSKÁ REPUBLIKA Účastníci členové a příznivci JEC (bez ohledu na typ a ročník vozu) Cíl: propagace klubu v rámci 50. výročí představení vozu JAGUAR E-TYPE

Více

Konečný návrh železničního jízdního řádu pro období od 14.12. 2008 do 12.12. 2009. 2203 ~ c. 2201 ~ c. R 791 w x v c ##

Konečný návrh železničního jízdního řádu pro období od 14.12. 2008 do 12.12. 2009. 2203 ~ c. 2201 ~ c. R 791 w x v c ## Praha - ysá nad - Kolín S 2 Praha - ysá nad - Kolín h PID Praha - Stratov km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 9401 2273 2275 U ~1 c1 9403 2201 2203 R 791 2203 2205 R 711 2205 Sp 1860 ~ ^ c 1 Praha-Smíchov

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012.

ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Stední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Kosinova 4, 772 00 Olomouc,tel.: 585 220 663, fax: 585 223 576, ssto@kosinka.com ijímací ízení ve šk. roce 2011/2012. Pro školní rok 2012/2013 budeme

Více

Akní pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky

Akní pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou psobností poádá konferenci AKNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. AKTUÁLNÍÍ OTÁZKY SOCIIÁLNÍÍ PRÁCE A SOCIIÁLNÍÍ PEDAGOGIIKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Ebnerwirt. Odjezdy: Odjezdy jsou stanoveny jednotně a to ve 4:30 hod!

Ebnerwirt. Odjezdy: Odjezdy jsou stanoveny jednotně a to ve 4:30 hod! Odjezdy: Na všechny naše zájezdy a jednodenní výlety odjíždí autobusy z Českých Budějovic, z nákladového nádraží, konec Nádražní ulice vlečka ČD, asi 100 m za TSE a 200 m od MERCURY CENTRA. Odjezdy jsou

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více