TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KT , KLUB STV Pernerova 1490, Pardubice,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KT 109209, KLUB STV 3606108. Pernerova 1490, 530 02 Pardubice, tksp@seznam.cz, www.tksp."

Transkript

1 TURISTIKÝ KUB SYNTHESI RDUBIE, o. s. ODBOR KT , KUB STV ernerova 1490, ardubice, KENDÁ KÍ N ROSINE 2007 Ž ISTOD 2008 (ktualizovaná verze, nové jízdní ády eských drah) kce nabízené v kalendái jsou oznaovány takto: B ší výlet s dopravou veejnými prostedky. Je teba hlásit se alespo dva dny pedem, pi mén než tech zájemcích (v. vedoucího) se akce nekoná. U výlet vlakem je sraz 15 minut ped odjezdem v hale nádraží ardubice-hlavní. Vedoucí kupuje spolenou jízdenku se slevou pro skupinu; nástup jinde je nutno závazn dohodnout - kvli zahrnutí do potu cestujících. Uvádná ísla map se vztahují k edici KT v mítku 1: (platí i pro další typy akcí). yžaský výlet s dopravou veejnými prostedky, jeho zásady jsou shodné s pším výletem. i špatných snhových podmínkách se obvykle ruší, trasa není vhodná pro zimní pší pesun. ykloturistika rzné náronosti - po vedlejších silnicích i polních a lesních cestách, po vyzna- ených cyklotrasách i mimo n. Úast musí být potvrzena minimáln ti dny ped konáním. - Všechny cykloakce jsou pístupné každému zájemci. Další informace v jarním kalendái. utokarový zájezd (pší, lyžaský) pro každý vk a výkonnost. Odjíždí se od Zimního stadionu, s vedoucím lze dohodnout nástup po trase jízdy. ihlášky jsou možné ihned, placení vždy do uvedeného termínu. Náhradníci, kteí mají telefon do bytu nebo ovou adresu, jsou vyzýváni k placení v poadí svých pihlášek, ostatní se musí dotazovat sami. Trojí ceny rozumí se: pro leny a hosty TKS do 18 let - pro leny a hosty TKS starší - pro osoby cizí (i když jsou leny KT, avšak v TKS nehostují). lenové TK mají pi zaazování na zájezdy absolutní pednost ped neleny! V zimní sezón 2007/08 jsou práva len TKS (ceny, poadí) na základ uzavené smlouvy piznávána rovnž všem lenm odboru KT Slovan ardubice. kce oddílu výkonnostní turistiky s bivakováním, tj. nocováním ve volné pírod mimo kempy a táboišt. edpokládá pimené vybavení a dostatenou fyzickou kondici, pátelské chování k pírod i kamarádm. Víkendové tuzemské akce v kombinaci s (tj. na jednu noc) jsou vhodné také pro zaáteníky a nesmlé. - Je úelné hlásit se týden pedem kvli domluv o spoleném vybavení (bivakovací stíšce i stanu, vaii atd.). Zájezdy, na které vybírá peníze uboš hládek (tel. dom , ), lze po dohod platit kdykoliv a kdekoliv. ouze v poslední den placení (obvykle je to steda uvedená konkrétním datem u každého zájezdu) lze využít úední hodiny od do v kancelái OV KT v ernerov ulici (2. patro), tel , jindy ne! o uzávrce placení picházejí na adu náhradníci-lenové v poadí, jak se hlásili, až po nich nelenové. eny standardních autokarových zájezd jsou kalkulovány pro 40 platících úastník. i konání s nižší úastí je vedoucí povinen dovybrat od všech pítomných patinou ástku. Úastníci se pihlášením na zájezd automaticky zavazují k pípadnému doplatku. i odhlášení v dob ped odjezdem kratší, než iní dvojnásobek potu dn zájezdu, se žádné zaplacené ástky již nevracejí. Všechny akce lze po dohod s výbrím platit bezhotovostn na úet TKS /0300, píslušný variabilní symbol je uveden vždy kurzívou v sloupci data a typu akce. Jako specifický symbol uvete prvních šest íslic svého rodného ísla, tím je zaruena identifikace plátce. Zimní akce, závislé na snhových podmínkách, mohou být zrušeny bez náhrady nebo pesunuty na náhradní termín i pesmrovány do jiné oblasti. Tyto zmny již nemusí být výborem TKS znovu schvalovány; staí, když píslušný vedoucí je oznámí alespo ti dny ped konáním. Na akcích turistického charakteru z kalendáe TKS jsou úrazov pojištni všichni úastníci, a to i nelenové KT. ípadný úraz je kryt pojištním z titulu píslušnosti TKS k STV. VŠIHNI SE MŽETE HÁSIT N KTERÝKOIV Z UTOKROVÝH ZÁJEZD IHNED O VY- DÁNÍ KENDÁE, E SOUSN OD VÁS OEKÁVÁME, ŽE SE BUDETE ZE ZÁJEZD TKÉ VS ODHŠOVT NE BOKOVT MÍST Ž DO UZÁVRKY ENÍ. DKUJEME VÁM!

2 - 2 - DTUM, NÁZEV KE, TRS, ODJEZDY, ENY TY KE St SVÁTENÍ YŽOVÁNÍ N VYSOIN Sp. vlakem v 8.17 (Rosice 8.22) do achnova. ouze za dobrých snhových podmínek! Jinak sraz ve 13 h u pard. zámku na vycházku NOVÝ ROK 2008 N KENOVSKÉM VERU ejezd (pechod) Veporských vrch z Valaské do sedla Zbojská (asi 53 km), dle podmínek B lyže nebo snžnice. Na o dovolená. Mapy. 133 oana a 134 Veporské vrchy Rychlíkem Šírava ve 23.30, pestup Vrútky Út B B EDSIVESTROVSKÁ VYHÁZK Sraz v 9.00 na Slovanech, konená trolejbusu. 1. Trasy cca 10, 13 a 16 km pes Veskou, Kolodje a Sezemice zpt do ardubic. NOVORONÍ SETKÁNÍ N KUNTIKÉ HOE roník íl na parkovišti pod hradem. HORNÍ MÍSEKY Klasická hebenovka nebo stopou na Rovinku, km. Odjezd v 7.00 od ZS pes ázn Bohdane. ENY: K. BOUDNÍ, ZIM, HD - 5. roník Z Jestebích hor do -T skal, asi 50 km. Vlakem v (Rosice 17.30, HK 18.04) do Rtyn v odkrkonoší. Mapa. 26. JESTEBÍ HORY - VZOMÍNK N ZDEK Obvyklý pejezd z Trutnova-oíí do Malých Svatoovic nebo erv. Kostelce. Mapa. 26. Vlakem v 6.25 (Rosice 6.30, HK 7.00). JUBIEJNÍ XV. TURISTIKÝ BÁ Jako vždy od U Kosteleckých v erné za Bory. Bál je nekuácký, obleení sportovní. Hraje soubor FNTI. Vstupné 60 K. VYSOINOU N YŽÍH si 15 km z achnova do Borové u oliky. Spšným vlakem v 8.17 (Rosice 8.22), sraz na nádraží v Mapa. 48. DO BYSTIE ND ERNŠTEJNEM yžaský pejezd centrální ásti Žárských vrch s dvma bivaky. Mapa. 48. Vlakem v (Rosice 17.32) do Hlinska. VYSOIN - NOVÉ MSTO N MORV Z Kižánek, Milov a Snžného na Skihotel. i špatných snhových podmínkách Deštné. Odjezd v 7.30 od ZS. ENY: K. JNSKÉ ÁZN Krkonoše pro bžkae i sjezdae. erná hora, Svtlá hora, uiny, iší hora - trasy od 15 do 25 km. Mapa. 22. Odjezd v 7.00 od ZS pes ázn Bohdane. ENY: K. VEDOUÍ (telefony, ), IHÁŠKY ENÍ ihlášky do 23. prosince! Karel Mlyná, mobil ; Jitka Netušilová, byt , mobil ; oádá: Klub rodinné turistiky ardubiky - Jií Horálek, tel. byt ihlášky a placení do 9.ledna u uboše hládka (viz na str. 1). etr Teplý, zam , mobil ; uboš hládek, ouze bude-li sníh na bžky! Vstupenky + místenky: uboš hládek, nna Rousková, byt , mobil ; Jitka Tošovská, byt , mobil ; Václav ícl, mobil ; ihlášky a placení do 30. ledna u uboše hládka (viz na str. 1). Olda át, tel. zam /5114 (od do 14.30), veer dom ; mobil ; ihlášky a placení do 6. února u uboše hládka (viz na str. 1).

3 B BUNKROVK Tradiní pejezd Orlických hor. Mapa. 27. Vlakem v (Rosice 18.30, HK 19.05) do Rokytnice v Orlických horách. DEŠTNÉ V ORIKÝH HORÁH ro bžkae a sjezdae, trasy km. Odjezd v 7.30 od ZS. ENY: K. OMEZNÍ BOUDY Východní Krkonoše - Malá Úpa, Rýchory, pi dobrých snhových podmínkách až do Trutnova - trasy délky od 15 do 30 km. Mapa. 22. Odjezd v 7.00 od ZS pes ázn Bohdane. ENY: K OBSTNÍ KONFERENE KT v Hostinci U Kosteleckých v erné za Bory. Delegáti zvolení na VS dostanou pozvánky B () DO OSK N BŽKY Turistika s bivaky v polské ásti Jizerských hor. Rychlíkem v (Rosice 17.00, HK 17.23) do Harrachova. Mapy a 22. OKOO ÍEK V ORIKÝH HORÁH Obvyklými i mén obvyklými trasami od 20 do 35 km. Mapa. 27. Odjezd v 7.00 od ZS. ENY: K. BUKOVÁ HOR SUHÝ VRH Sjezdaský areál enkovice, bžecké trasy v jihovýchodní ásti Orlických hor. Mapa. 53. Odjezd v 7.30 od ZS. ENY: K. BŽKOVÁNÍ MEZI BENEKEM MÍSEKMI Ubytování v chat v ední abské, 200 K za noc. Denní trasy od 12 do 30 km. Mapa. 22. Sraz v 6.40, odj. rychlíkem v 6.55 (Rosice 7.00). Vrka Blohlavová, mobil ; ihlášky a placení do 13. února u uboše hládka (viz na str. 1). Olda át, tel. zam /5114 (od do 14.30), veer dom ; mobil ; ihlášky a placení do 20. února u uboše hládka (viz na str. 1). Oblastní výbor KT ardubický kraj leš Tošovský, byt ; Marie átová, zam , byt , mobil ; ihlášky a placení do 27. února u uboše hládka (viz na str. 1). uboš hládek, ihlášky a placení do 5. bezna. nna Rousková, byt , mobil ; EHOD RYHEBSKÝH HOR - 3. roník Ota uák, si 60 km na snžnicích z Bílé Vody do Starého zam , Msta pod Snžníkem se tymi bivaky. Mapy mobil ;. 54 a 53. Vlakem do HK, pak autobusem do Jeseníku (bližší informace u vedoucího). EDJÍ N VYSOIN uboš hládek, ravdpodobn pšky po neznaených cestách mezi achnovem a Borovou u. - otebná bude mapa. 48, možná i buzola! - Spšným vlakem v 8.17 (Rosice 8.22, z HK v 7.43). BŽKOVÁNÍ V KRKONOŠÍH Ubyt. s polopenzí v Husov boud v eci p. Sn. (530 K/den, dchodci 430 K/den, plná penze +50 K/den). Mapa. 22. Veejnou dopravou. VEIKONOE V BETÉM Ubytování s polopenzí v Janských ázních v rekr. zaízení Královéhradecké diecéze SH. Vlakem v 6.25 (Rosice 6.30, HK 7.00) do Svobody n. Úpou, dál pšky do J. ázní. avla ekárková, tel. byt Záloha 50 % do u vedoucí! uboš hládek, Závazné pihlášky (s nevratnou zálohou 200 K) do 31. ledna.

4 VÍTÁNÍ JR N SÁZV km údolím eky mezi Svtlou n. S. a Zruí n. S. s odbokou na ipnici. Rychlíkem v pes Kolín do Svtlé n. S. (z HK 17.05). - Mapy. 43 a 46. JRNÍ YŽOVÁNÍ N HORNÍH MÍSEKÁH Upravenou stopou na Rovinku, Benecko a Žalý. Trasy km. Odjezd v 7.00 od ZS pes ázn Bohdane. ENY: K EOSTÁTNÍ KONFERENE KT Tradiní poadatelská výpomoc. Nákup map KT se slevou EUROBEDS OBSTNÍ ZHÁJENÍ JRNÍ TURISTIKÉ SEZÓNY 2008 v hrudimi - poádá OKT Treking hrudim. rezentace od 8.30, slavnostní zahájení v 9.00, památky a trasy od Vlakem v Slávek áp, tel. zam , mobil ; ihlášky a placení do 26. bezna u uboše hládka (viz na str. 1). ihlášky ochotných pomocník u uboše hládka do 21. bezna. Úast len TKS organizuje: Vladimír Štreit, tel. zam /3491; odrobnosti k následujícím akcím (zejména ceny autokarových zájezd) viz v kalendái na jaro až podzim 2008, který vyjde v beznu (ješt ped zahájením jarní sezóny). OZOR, do 31. bezna je nutno zaplatit zálohy na kvtnové zájezdy (KRUŠNÉ HORY) a (KROMÍŽ HIBY), podle toho se ten který zájezd bude konat i ne (tzn. noclehy a doprava budou potvrzeny nebo zrušeny). Zálohy jsou stanoveny ve výši nedotovaných náklad na dopravu a vráceny všem budou tehdy, když se akce neuskutení pro malý zájem, a také tomu, za nhož pojede (a zaplatí) náhradník. ihlášky po už konání i nekonání neovlivní! ozor také na zálohy na ti cykloakce Bohouše Vacka - platit do 15. 3, do 31 3 a do ! BOHDNESKO OSEDMÉ Ddek, Neratov, Rozhrna - trasy 7, 9 a 18 km. Sraz v 9.00 u kostela v ázních Bohdane. ZHÁJENÍ YKOTURISTIKÉ SEZÓNY - již 7. roníku: ardubice - Monako a zpt, trasa 51 km. Odjezd ve od ZS. JRO N ÁV echod s dvma bivaky, doprava vlakem. Více viz v jarním kalendái. Z VESEÍ ZVESE N BRBORKU si 15 km do Hem. Mstce. Mapy. 24 a 45. Vlakem v 7.47 pes elou, sraz v JRNÍ ÍRODOU yklotrasy do 50 km v okolí ardubic. Odjezd ve od ZS. Z EN DO EN 13, 17 nebo 19 km pes Kladruby, Hlaveník a Tetov. Mapa. 42 (píp. i 24). Vlakem v YKOVÝET N BRBORKU Srnojedy, Valy, Veselí, holtice, H. Raškovice, Nákle, epí (50 km). Odjezd ve od ZS. KRÁIKÝ SNŽNÍK Z odlesí vých. hebenem na vrchol a záp. hebenem do Králík a D. ipky, asi 55 km. K HROBU RNOŠT Z RDUBI Homole, Vambeice, msto Kladsko a okolí. Odjezd v 7.30 od ZS pes ázn Bohdane. Hanka Nmcová, tel. zam /4462, mobil Jitka Komárková, zam , mobil ; Dáša Vodová, mobil ; ída Svobodová, tel. byt , mobil ; nna Rousková, Ota uák, zam , mobil ; uboš hládek,

5 Út B t ÍSNÍKY V BÍZKÉM OKOÍ RDUBI ehká cyklotrasa do 60 km. Odjezd ve od Zimního stadionu. KRUŠNÉ HORY Okolí Klínovce, Jáchymov, Boží Dar, Vejprty, Oberwiesenthal (SRN). Ubytování v tlocvin, možný je vlastní program s bivaky (vedoucí etr Teplý). Mapy. 4 a 5. Odjezd v 6.30 od ZS. MEBNÉ OKOÍ OTŠTEJN Ubytování v penzionu Orlice v Zámli, možnost polopenze. ihlášky + záloha 250 K do KROMÍŽ HIBY Kromíž, Buchlov, Buchlovice, Velehrad. Noclehy v chatkách na postelích ve vlastních spacích pytlích. Mapa Odjezd v OD RMENE HRUDIMKY - 7. roník si 75 km s dvma bivaky obvyklou trasou do Slatian. Vlakem v do achnova. KOŠUMBERK Z-HRSTÍ ošetilý výlet pro pár lidí - omezená kapacita dopravy - cyklobusem v si 20 km. ES HRUBÝ JESENÍK Z JEDEN DEN - 2. ro. Hr. Jeseník, Mstec Král., hlumec n.. - asi 85 km. Vlakem v 6.36 pes Kolín do Nymburka. Z NOVOKÝM IVEM Trasy 11 a 14 km z ázní Blohradu do Nové aky. Mapa. 23. Vlakem v 8.25 (Rosice 8.30). SKUTESKO N KOE oadatelská innosti na 10. roníku pochodu a cyklojízdy o Krounce a Novohradce. O KROUNE NOVOHRDE roník Trasy: pší 8-40 km, kolo km. rbžný start + v Otradov , cíl na Rychmburku ODKRKONOŠÍ Z N. aky pes Kumburk a Tábor do Rovenska p. Troskami, km. Odjezd v 7.00 od ZS. BSKÁ YKOTRS - 7. roník Z ardubic do ysé n.. pes ibici, odbrady a Nymburk, km. Odjezd v 9.00 od ZS. Z JRUŠKOU DO HUME S koly vlakem do ean nad abem, trasa asi 65 km. KIVOKÁTSKO Kivoklát, Skryje, Beroun - asi 60 km a 2 bivaky. Rychlíkem v pes rahu do Berouna. JESENÍKY Denní trasy km v oblasti Hrubého Jeseníku. Mapa. 55. Odjezd v 6.30 od ZS. SESKÁ roník ardubice - Se a zpt s vrcholovými prémiemi. Trasy km. Odjezd v 9.00 od ZS. Slávek áp, tel. zam , mobil ; ihlášky a nevratná záloha 500 K do 31. bezna u uboše hládka (d vody viz na pedchozí stránce). Dáša Vodová, mobil ; ihlášky a nevratná zál. 500 K do u vedoucí (d vody: viz str. 4). Karel Mlyná, mobil ; Vladimír Štreit, tel. zam /3491; Václav ícl, zam /147, mobil ; avla ekárková, tel. byt uboš hládek, uboš hládek, ozvánky s informacemi budou vydány. ihlášky do 16. kvtna! lena Hylmarová, mobil ; nna Rousková, Martin Koní, mobil ; Jitka Netušilová, byt , mobil ;

6 St ervenec srpen t SOBOTK, HUMREH KOST Dtský den v eském ráji, trasy od 3 km. Doprava a vstupy na zámek a hrad budou dtem-lenm hrazeny z prostedk TKS. Mapa. 19. Odjezd v 7.30 od ZS. BRODEKÝ OKRUH II. eliny, Brandýs n. O., hleny, H. Jelení, ce - asi 75 km. Do hocn vlakem v SUNOVRT OVT V ODKRKONOŠÍ Nenároný výlet s dvma bivaky, asi 45 km. Vlakem v do Hoic v odkrkonoší. KOZÁKOVSKÝ HEBEN si 21 km ze Žel. Brodu do Semil. Mapa. 19. Rychlíkem v 6.55 (Rosice 7.00, HK 7.23). SUNOVRT N SUHÉM VRHU yklotrasy v írodním parku Suchý vrch a Buková hora. Max. pro 8 osob, ubytování na postelích v Jablonném nad Orlicí. Odjezd v 9.00 od ZS. DO ZJEIKÉHO ES N BORVKY Trasa 15 km, pro borvkáe 5 km. Vlakem v 7.33 do Zajeic. Mapa. 45 nebo 47. ODORIKO Ústí n. O. - etohrad - anškroun -. Tebová, trasy km. Vlakem do Ústí n. O. DOMŽIKO odmínky konání a další informace v jarním kalendái. O TIHÉ ORII Trasa cca 50 km, trasa B cca 80 km Vlakem v 7.25 (ardubiky 7.28) do Zámrsku. ROHÁE Nároná vysokohorská turistika. Termín a další podrobnosti v jarním kalendái. TÝDEN N JIŽNÍ MORV - 2 Vinaské cykostezky v okolí Kyjova, Hodonína, Strážnice a Uherského hradišt. Jízda král ve Vlnov. Ochutnávky moravských vín. Max. pro 10 osob, ubytování na postelích v Kyjov. Další údaje v jarním kalendái. RUMUNSKÉ HORY - MUNII IMN Vysokohorský pechod s bivaky. Termín a další podrobnosti v jarním kalendái. N KOIÍ HRÁDEK Trasa asi 50 km, nenároné. Sraz v 9.00 u Zimního stadionu. MD DO MDJOV si 21 km pes nenskou Studánku do eské Tebové. Mapa. 49. Rychlíkem v Z JROME N ES KRÁOVSTVÍ Trasa km, stedn nároné. Vlakem v 6.55 nebo 8.08 do Jarome. lena Reinbergová, mobil ; ihlášky a placení do 4. ervna u uboše hládka (viz na str. 1). nna Rousková, uboš hládek, lena Hylmarová, mobil ; ihlášky vetn zálohy 200 K do 30. dubna. avla ekárková, tel. byt Marie átová, zam , byt , mobil ; nna Rousková, Karel Mlyná, mobil ; ihlášky v. zálohy 1000 K do 31. bezna. leš Tošovský, zam /2398, byt ; nna Rousková, Vladimír Štreit, tel. zam /3491; Václav ícl, zam /147, mobil ;

7 Út ,,B VÝHEDY N ERNOU HORU si 55 km s dvma bivaky. Vlakem v (HK 18.04) do Trutnova. Mapa. 22. BOSKOVIKO Westernové msteko Boskovice, Drahanská vrchovina. ro dti-leny zdarma. BROUMOVSKÝ VÝBŽEK traktivní cyklotrasy Kladského pomezí. odrobnosti v jarním kalendái. OIK Vž sv. Jakuba, Sádek, Telecí, ucký vrch, Borová (asi 16 km). Rychlíkem v VYSOINOU TROHU JINK roník Z Jimramova k Novému Mstu na Morav, mapa. 48. Odjezd v 7.30 od ZS. Z KOUDENÍKEM DO KUTNÉ HORY Kolín - Kutná Hora - áslav - Žleby - ce, asi 80 km. Vlakem do Kolína. OSTŠ BROUMOVSKÉ STNY si 50 km s dvma bivaky. Mapa. 26. Vlakem v (HK 18.04) do Teplic n. Metují. ODZIM N SIBII roník SETKÁNÍ Vlašim, Blaník, Tábor, Vrchotovy Janovice, íprava kalendáe TKS na rok BRTNIE Zíc. Rokštejn, úd. Jihlavy, Bransouze, íchov - 14 až 27 km. Mapa. 79. Odjezd v 7.00 od ZS. VYBRVENOU VYSOINOU N KOE odrobnosti v jarním kalendái. ES KONE SVT DO BETÉM si 55 km z Hamr nad Sázavou do Hlinska. Spš. vlakem v 17.25, pestup v Havl. Brod. N HOUBY K ORII si 20 km okolo oorlické nauné stezky. ímým vlakem v 7.25 do Týništ n. Orlicí. Z KVSNIOVÝM REM DO BE ardubice - Vysoké hvojno - Ble - ce, asi 65 km. Odjezd ve od ZS. OBSTNÍ SEMINÁ YKOTURIST ozvánky budou vas rozeslány. Ubytování a stravování hradí OV KT. OD HNOV N SEVER Vysoinou po neznaených cestách. Vlakem v 8.17, zpátení jízdenka do usté Kamenice. SETKÁNÍ KMRÁD Z OVT enzion u Dostál v Olešnici u astolovic. Volba vedoucího OVT pro rok 2009 atd. ZKONENÍ YKOTURISTIKÉ SEZÓNY si 50 km okolím ardubic, od tradiní posezení v oáplech. Odjezd ve od ZS. Martin Koní, mobil ; uboš hládek, Hanka Kolibová, mobil ; uboš hládek, Magda Kulíšková, mobil ; Dáša Vodová, mobil ; Vít Vavina, mobil ; ihlášky a placení: uboš hládek Ota uák, zam , mobil ; nna Rousková, Sekce cykloturistiky R OV KT pro všechny aktivisty, vedoucí a cviitele cykloturistiky v oblasti KT. uboš hládek, Vláa Dostál, zam , mobil ;

8 ÚDOÍ SVRTKY echod s temi bivaky, doprava vlakem a link. autobusem. Více viz v jarním kalendái. Jitka Komárková, zam , mobil ; ro období do 31. bezna jsou dotace na dopravu pi autokarových zájezdech i výletech veejnou dopravou shodné s dosavadními, tj. do 30 K/den pro dosplého lena TKS, do 130 K/den pro lena do 18 let. imit dotování placeného ubytování pro vedoucí akcí je 40 K/noc. lenské píspvky na rok 2008 je teba uhradit do 31. ledna platit lze u každého lena výboru nebo prostednictvím vedoucích akcí. Výše píspvk je stejná jako v roce 2007, tedy: Dosplí lenové Dti a mládež do 26 let Senioi (ženy nad 55 let, muži nad 60 let) a invalidní dchodci Rodinná známka (rodie nebo prarodie a nejmén jedno dít i vnoue do 26 let) 250 K 120 K 130 K 500 K edplatné asopisu Turista na r bylo zvýšeno - vyjde 10 ísel - na K asopis musí být zaplacen do 10. ledna, pi pozdjší platb už není zarueno dodání ísla 1/2008!!! Od výroní lenské schze 12. prosince 2007 pracují v TKS tito inovníci:! & ' ( ) * ) )... ) +., + / 0 %0 " # $ % + *,, ( 4 " ( , * 6. ) - 5, ( %/ 7 % + *,, ( $ 7 7 % : ;!- + ) = = = <, ) + - < %( ( / 0 %0 + *, < 5 >? 9!! 7 % 5 = 6 * + *,, 5 = * * 5 = / 7 %0 % / %0 9!! 9 B ( < - * < = 5 6, 6 ) ( / 0 %0 + *,, 5 ( 0! : 3 7 % = =.,. + = 5 < 02 0/ 0 %0 + * * ) < %B ' D ( 0! 4! ( 8 : ( ) ), + * * ) < %B '., ) Hezké zážitky na všech cestách pejí tvrci kalendáe 12. prosince 2007 vedoucí pší turistiky a cykloturistiky v TKS a za výbor uboš hládek! " Msto podporuje sport #$%$& ' $

UŠETŘETE AŽ 400 KČ. 20.9. PRAHA 27.9. olomouc 4.10. pardubice 11.10. liberec 18.10. c. budejovice 8.11. brno 15.11. ostrava RODINNÉ VSTUPNÉ

UŠETŘETE AŽ 400 KČ. 20.9. PRAHA 27.9. olomouc 4.10. pardubice 11.10. liberec 18.10. c. budejovice 8.11. brno 15.11. ostrava RODINNÉ VSTUPNÉ NOVÁ SHOW NA LEDĚ PRO CELOU RODINU JEN POCKEJ, ZAJICI! ÚČINKUJÍ: MICHAL NESVADBA A TOMÁŠ VERNER SCÉNÁŘ: ALEXEJ KOTĚNOČKIN 20.9. PRAHA 27.9. olomouc 4.10. pardubice 11.10. liberec 18.10. c. budejovice 8.11.

Více

Rok 2014 je významný. Výročí k zamyšlení pro dospělé i pro žáky našich škol

Rok 2014 je významný. Výročí k zamyšlení pro dospělé i pro žáky našich škol TÝDENÍK 5 5. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK Přehled základen EXOD 2014 Již po šedesáté prvé nabízí zaměstnancům škol a jejich rodinným příslušníkům Českomoravský odborový svaz pracovníků školství poznávací a

Více

EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ

EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ EXOD 2015 62. ROČNÍK EXKURZNÍCH ZÁKLADEN A ZÁJEZDŮ Akce EXOD Organizují je organizační jednotky ČMOS pracovníků školství, akce vedou členové Českomoravského odborového svazu pracovníků školství. Jsou určeny

Více

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice

RO NÍK 9 ÍSLO 6. erven 2005 LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC. Zprávy z radnice LIST OB AN VÝPRACHTIC, KOBURKU A VALTE IC erven 2005 RO NÍK 9 ÍSLO 6 Mla blbce do hlavy baterkou, stejn se mu nerozsvítí. ŽÁ EK Ji í, eský básník /1945- Zprávy z radnice Vážení p átelé, dovolte nám, abychom

Více

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ

KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ KALENDÁŘ TURISTICKÝCH AKCÍ A KATALOG TURISTICKÝCH INFORMACÍ 2010 OBLAST ÚSTECKÝ KRAJ VYDÁNO ZA PODPORY KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE Motto: S krajinami je to jako s lidmi, nikdy je úplně nepoznáme.

Více

POZ O R! Ministerstvo školství letos oslaví 160 let od svého vzniku

POZ O R! Ministerstvo školství letos oslaví 160 let od svého vzniku TÝDENÍK uplyne již dlouhých 160 let. První osobností, které bylo ministerské křeslo v nově vznikajícím úřadu nabídnuto, byl František Palacký. Svými slovy Nebažím po jiné cti, leč po té, abych byl a slul

Více

str. 3 18 str. 20 28 str. 31 43 str. 45 61

str. 3 18 str. 20 28 str. 31 43 str. 45 61 str. 3 18 str. 20 28 str. 31 43 str. 45 61 Tomík tomíkovi 2013 Ubytovací možnosti oddílů Asociace TOM ČR (a také Ligy lesní moudrosti) V nákladu 800 výtisků vydala na jaře roku 2013 Asociace TOM ČR jako

Více

CHORVATSKO MAĎARSKO ITÁLIE POLSKO RAKOUSKO ČR, SR

CHORVATSKO MAĎARSKO ITÁLIE POLSKO RAKOUSKO ČR, SR Autobusové zájezdy 2011 11. sezona MOŘE, HORY, LÁZNĚ, TERMÁLY, DOVOLENÁ, POZNÁVACÍ ZÁJEZDY CHORVATSKO MAĎARSKO ITÁLIE POLSKO RAKOUSKO ČR, SR CESTOVNÍ KANCELÁŘ A-Z TOUR 739 95 Bystřice n. O. č. 265 Tel.:

Více

Léto 2006. Česká Slovenská republika

Léto 2006. Česká Slovenská republika Léto 2006 Česká Slovenská republika Úvod katalogu Vážení přátelé, děkujeme za váš zájem o zájezdy cestovní kanceláře ČD travel. Věříme, že v naší nabídce najdete právě to, co hledáte. Přejeme vám krásnou

Více

RAKOUSKO ZIMA 2014 2015

RAKOUSKO ZIMA 2014 2015 RAKOUSKO ZIMA 2014 2015 ITÁLIE FRANCIE SLOVINSKO Využijte možnosti získat slevu až 9% a výhodné BONUSY SLEVY ČASOVÉ: 5% do 30.09. 2014 3% do 31.10. 2014 Slevy časové se nevztahují na děti a dospělé osoby

Více

do 31. 10. Francie od 2.590, 7x ubytování 6-denní skipas ZIMA 2012 ITÁLIE FRANCIE RAKOUSKO

do 31. 10. Francie od 2.590, 7x ubytování 6-denní skipas ZIMA 2012 ITÁLIE FRANCIE RAKOUSKO do 31. 10. Francie od 2.590, 7x ubytování 6-denní skipas ZIMA 2012 ITÁLIE FRANCIE RAKOUSKO Úvod Milí lyïafii a snowboardisté! Po roce opût nastává okamïik, na kter se v ichni tû íme. OkamÏik, kdy vyráïíme

Více

KANCELÁŘ. Letecky. Autokarem. Lázně a termály. Cestovní kancelář A-Z TOUR s.r.o. Tel: 558 551 187-89. www.ckaztour.cz

KANCELÁŘ. Letecky. Autokarem. Lázně a termály. Cestovní kancelář A-Z TOUR s.r.o. Tel: 558 551 187-89. www.ckaztour.cz 2 015 CESTOVNÍ KANCELÁŘ 15. 1 5. s sezona ezo n a Letecky BULHARSKO LONDÝN ŘÍM, PAŘÍŽ Autokarem ITÁLIE RAKOUSKO SLOVINSKO POLSKO ŠVÝCARSKO Lázně a termály MAĎARSKO ČR, SR Cestovní kancelář A-Z TOUR s.r.o.

Více

2012 založeno 1994 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY

2012 založeno 1994 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY l é t o 12 založeno 199 P ROG RAMY PRO SKU P I NY SKOLN I FI REMN I SPORTOVN I ZAJMOVE VZDELAVACI A J I NE PARTY OBSAH ÚVOD 2 Informace - platby, pojištění, ubytování, doprava 3 FESTIVAL, soustředění,

Více

ALPY KRKONOŠ. za cenu LYŽOVÁNÍ V AKCI A JINÉ VYCHYTÁVKY ITÁLIE FRANCIE RAKOUSKO

ALPY KRKONOŠ. za cenu LYŽOVÁNÍ V AKCI A JINÉ VYCHYTÁVKY ITÁLIE FRANCIE RAKOUSKO LYŽOVÁNÍ V AKCI A JINÉ VYCHYTÁVKY ALPY za cenu RAKOUSKO NASSFELD od 2 240 Kč/os. 7 nocí Apartmány Rosenstöckl od 2 240 Kč/os. Termíny: 6.12. 15.12., 7.2. 14.2., 8.3. 18.4. V ceně: ubytování na 7 nocí včetně

Více

Katalog zima 2013 2014

Katalog zima 2013 2014 Katalog zima 2013 2014 Vážení klienti, dostává se Vám do ruky náš nový samostatný zimní lyžařský katalog na sezónu 2013/2014. Dosud bývaly součástí zimního katalogu i adventní zájezdy, ale na základě dlouhodobých

Více

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva

E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva E X K U R Z N O V Z D E L Á V A C I E Z Á K L A D N E (EVZ) v Česku organizované Českomoravským odborovým zväzom pracovníkov školstva Pre členov OZ PŠaV na Slovensku a ich nezaopatrené deti platia ceny

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

ITÁLIE CHORVATSKO 2015

ITÁLIE CHORVATSKO 2015 ITÁLIE CHORVATSKO 2015 Cestovní kancelář je pojištěná dle zákona 159/1999 Sb. proti úpadku u pojišťovny RADY ŘED CESTOU www.sbv.cz www.mirobus.cz Vážení klienti, vítáme Vás u nabídky pro sezónu 2015, věříme,

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO SLOVINSKO RAKOUSKO NĚMECKO ITÁLIE CHORVATSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO SLOVINSKO RAKOUSKO NĚMECKO ITÁLIE CHORVATSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2013 ČESKO SLOVENSKO MAĎARSKO SLOVINSKO RAKOUSKO NĚMECKO ITÁLIE CHORVATSKO POZNÁVACÍ ZÁJEZDY Kompletní nabídka na www.daen.cz SLOVO ÚVODEM Vážení klien, děkujeme Vám. Děkujeme Vám za Vaši přízeň, díky

Více

130. DOPIS ČLENŮM Březen 2010

130. DOPIS ČLENŮM Březen 2010 130. DOPIS ČLENŮM Březen 2010 Sekretariát Ječná 1434/11, 120 00 Praha 2, telefon/fax: 222 250 603, 602 677 653 Úřední hodiny: pondělí 14 18 hodin, středa 9-12 hodin, čtvrtek 9 11 hodin Bankovní spojení:

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY... 78

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY... 78 ČESKO... 2 BRNO... 2 PRAHA... 3-5 Jižní Čechy - NOVOSEDLY N. NEŽÁRKOU... 6 - ZVÍKOVSKÉ PODHRADÍ... 6 - SEZIMOVO ÚSTÍ... 7 Šumava - STACHY... 7 - ŽELEZNÁ RUDA... 7-8 - KUBOVA HUŤ... 8 Západní Čechy - CHEB...

Více

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz

Jak na pomaturitní studium jazyka. Agentura VIKA Jazyková škola A! N! FR! IT! ŠP! RUŠ! NOR. www.vika.cz KVĚTEN 2006» ROČNÍK 5 JAZYKOVÉ ŠKOLY Jazykové pobyty v ČR i v zahraničí Dětské jazykové tábory VŠ A VOŠ Vyšší odborné školy nabízejí druhou šanci KURZY Tipy na léto pro děti i dospělé Počítačové kurzy

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) verze II, typ 1 Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, 198

Více

RELAXACE TOUR. cestovní kancelář

RELAXACE TOUR. cestovní kancelář RELAXACE TOUR cestovní kancelář PodjavorinskÈ 1603, 149 00 Praha 4 tel + fax: 283 870 284, 605 582 721, 732 665 713 www.ckrelaxace.cz e-mail: info@ckrelaxace.cz KATALOG 2007 Česko Slovensko Rakousko Maďarsko

Více