S T A N O V Y - N Á V R H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S T A N O V Y - N Á V R H"

Transkript

1 AGRIA Obrataň, zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Obratani S T A N O V Y - N Á V R H Schválené členskou schůzí dne Jejich znění upraveno členskou schůzí dne Dále členskou schůzí dne a Dále představenstvem družstva dne upraveno znění předmětu podnikání v důsledku vydání nových živnostenských listů na základě zákona č. 356/99 Sb., kterým se mění zákon č. 455/91 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Dále členskou schůzí dne , Dále členskou schůzí dne v důsledku ust. 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. S t a n o v y d r u ž s t v a Členové družstva se usnesli a v souladu s ustanoveními 552 až 726 a dalších souvisejících ustanovení zákona č. 90 / 2013 Sb. - zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) - schválili jako základní předpis pro družstvo tyto vlastní Stanovy. Část první: O b e c n á u s t a n o v e n í I. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Jako obchodní firmu bude družstvo používat název: AGRIA Obrataň, zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Obratani (v těchto Stanovách dále jen "družstvo") 2. Sídlem družstva je : Obrataň č.p. 190, okres Pelhřimov II. Předmět podnikání družstva Předmětem podnikání družstva je: a) zemědělská výroba a činnosti s ní související, b) pronájem půdy a zemědělského majetku k půdě náležejícího, c) hostinská činnost, d) silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou li určeny k přepravě zvířat nebo věcí e) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, v oborech činnosti výroba strojů a zařízení, velkoobchod a maloobchod, poskytování technických služeb, f) výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení, g) opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů. III. Základní kapitál a členské vklady zakládajících členů družstva 1. Základní kapitál je souhrn všech členských vkladů členů družstva. Část druhá: Č l e n s t v í v d r u ž s t v u I. Vznik členství 1. Členem družstva může být právnická osoba i fyzická osoba ( člověk -dále též osoba a nebo osoby). Členem družstva se může stát pouze osoba jejíž svéprávnost ve vztahu k členství v družstvu nebyla zákonným způsobem omezena, tzn. že člověk se může stát členem družstva

2 teprve po dosažení věku 18 let a nebo mu svéprávnost byla přiznána rozhodnutím soudu. Právnická osoba se může stát členem družstva od svého vzniku za podmínek stanovených platnými právními předpisy. 2. S členstvím v družstvu nevzniká právní nárok na sjednání pracovního poměru, členství je tedy jak s pracovní účastí, tak také bez pracovní účasti. 3. Osoba, která není zakládajícím členem družstva, se stane členem družstva buď přijetím za člena nebo převzetím práv a povinností jiného člena, a to za následujících podmínek: a) vznik členství přijetím za člena -o přijetí nového člena rozhoduje na základě písemné členské přihlášky představenstvo družstva. Členství nového člena vzniká dnem, kdy nově přistupující člen složí vstupní členský vklad. b) vznik členství na základě převzetí práv a povinností člena - člen družstva může s jinou osobou uzavřít písemnou smlouvu o převodu členských práv a povinností, která je dnem podpisu pro obě smluvní strany závazná a nabude účinnosti dnem jejího schválení představenstvem družstva.představenstvo družstva o smlouvě rozhodne v souladu s ustanoveními těchto Stanov a potřebami a zájmy družstva. II. Základní členský vklad 1. Základní členský vklad pro každého člena se stanoví částkou 10000,- Kč (slovy: desettisíckorun českých). Člen je povinen složit minimální vstupní členský vklad 500,- Kč (slovy: pětsetkorun českých) a dnem splacení tohoto vkladu vzniká členství. Zbývající částku 9500,- Kč je povinen splatit do dvou let od počátku členství, a to do konce prvého roku členství částku 4500,- Kč a do konce druhého roku členství zbývajících 5000,- Kč. Základní členský vklad může být splacen v penězích nebo nepeněžitým vkladem, a to postoupením pohledávky a vkladu movitých a nemovitých věcí. O povolení splacení základního členského vkladu vkladem movitých a nemovitých věcí rozhodne v souladu s potřebami družstva představenstvo. Zvýšení základního členského vkladu doplatky členů je možné. Základní členský vklad lze zvýšit doplatky členů pouze jednou za tři roky a nejvýše na trojnásobek stávající výše. Mezi přijetím rozhodnutí o změně stanov, kterým se umožní zvýšení základního členského vkladu doplatkem člena, a přijetím rozhodnutí o zvýšení základního členského vkladu musí uplynout lhůta alespoň 90 dnů. 2. Hodnota nepeněžitého členského vkladu musí být vždy oceněna soudním znalcem v ceně platné v době přijetí za člena. 3. Člen družstva se může zavázat pouze písemnou smlouvou s družstvem k dalšímu členskému vkladu, přesahujícímu základní členský vklad. Další členský vklad se nepoužije jako zdroj ke zvýšení základních vkladů z vlastních zdrojů družstva; zdrojů z dalších členských vkladů ke zvýšení základního vkladu lze použít pouze u člena, který vklady vnesl a s jeho předchozím písemným souhlasem. O částku zvýšení se v takovém případě další členský vklad snižuje. 4. Představenstvo navrhuje a členská schůze, s přihlédnutím k hospodářským výsledkům a finančním možnostem družstva, schvaluje mimořádná zvýhodnění výše nájemného na půdu členů. III. Práva a povinnosti člena

3 1. Člen má tato základní práva: - právo účasti na členské schůzi - právo volit a být volen do orgánů družstva - účastnit se řízení a rozhodování družstva - právo na podíl na zisku v případě, kdy členská schůze schválí rozdělit zisk nebo jeho část na výplatu podílů členům. Podíly na zisku jsou vždy vypočteny dle poměru splaceného členského podílu člena v poměru ke všem splaceným členským podílům všech členů, a to ve stavu k poslednímu dni účetního období, za které je podíl na zisku rozdělován - právo na přednostní poskytnutí služeb, výrobků a výkonů, jež jsou předmětem podnikání družstva - právo podávat podněty k činnosti družstva nebo jeho orgánů, žádat vysvětlení apod. - právo na vypořádací podíl 2. Člen má tyto základní povinnosti: - povinnost splatit členský vklad - povinnost dodržovat povinnosti člena stanovené platnými právními předpisy a v jejich mezích i Stanovami družstva, schválenými vnitřními předpisy a rozhodnutími orgánů družstva - povinnost účasti na členské schůzi a na jednání orgánů, do nichž byl zvolen nebo na jejichž jednání byl přizván a uvedených jednání se aktivně podílet - povinnost spolupracovat s družstvem při jeho podnikatelské činnosti na základě vzájemné výhodnosti - ručit za případnou ztrátu družstva maximálně do výše členského vkladu - povinnost předat do nájmu družstva veškeré pozemky, které sám nebo prostřednictvím členů své rodiny neužívá a které družstvo potřebuje. Členovi družstva pro svou potřebu a potřebu členů rodiny lze ponechat maximálně 1 hektar zemědělské půdy. Vyšší nároky lze vykrýt pouze se souhlasem členské schůze - povinnost vložit veškeré pohledávky, které má proti družstvu AGRIA Obrataň, zemědělské obchodní družstvo se sídlem v Obratani. IV. Seznam členů 1. Družstvo vede seznam členů. Seznam obsahuje zejména: a) jméno a příjmení člena a vědeckou hodnost či titul, pokud jej v občanském životě osoba používá, adresu bydliště fyzické osoby nebo sídlo u právnické osoby, b) výše členského vkladu a rozsah splnění vkladové povinnosti. 2. Seznam členů vede představenstvo družstva. 3. Seznam členů musí být na požádání poskytnut k nahlédnutí každému členovi družstva. V. Zánik členství 1. Členství zanikne: a) písemnou dohodou kdykoli. V případě skončení členského poměru s pracovní účastí, požádá-li o to člen, je družstvo povinno uvést důvod skončení členství, b) vystoupením člena s tím, že člen podá představenstvu družstva písemnou výpověď členství a uplyne tříměsíční výpovědní lhůta, která počne běžet od prvního dne měsíce následujícího po jejím doručení. Doručená výpověď může být členem odvolána jen se souhlasem představenstva, c) vyloučením člena, pokud tento: - byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, který spáchal proti družstvu, jeho členovi nebo majetku družstva, případně který spáchal při výkonu práce v družstvu nebo v přímé souvislosti s ní,

4 - porušil hrubým způsobem nebo přes písemné upozornění opětovně své členské povinnosti vyplývající z právních předpisů, těchto Stanov nebo jiných vnitřních předpisů družstva, schválených členskou schůzí, - porušil vůči družstvu pravidla hospodářské soutěže nebo proti družstvu naplnil skutkovou podstatu nekalé soutěže. Rozhodnutí o vyloučení předchází písemná výstraha, o jejímž udělení rozhoduje představenstvo. Obsah výstrahy stanoví zákon. Výstraha nemusí předcházet v případě kdy tak stanoví zákon. O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva a rozhodnutí v písemné formě se doručí dotyčnému členovi. V rozhodnutí musí být uveden důvod vyloučení, který nemůže být měněn. Rozhodnutí musí být učiněno nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejdéle však do jednoho roku ode dne kdy důvod nastal. Člen má právo podat odůvodněné námitky do 30 dnů od doručení rozhodnutí k členské schůzi družstva, která rozhoduje s konečnou platností. d) udělením souhlasu představenstva s převodem družstevního podílu, e) přechodem družstevního podílu, f) zánikem právnické osoby, g) prohlášením konkurzu na majetek člena, h) zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena, i) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu, j) smrtí člena družstva, avšak v takovém případě má dědic členských práv a povinností právo požádat družstvo o členství, o němž rozhoduje s konečnou platností představenstvo družstva. Představenstvo je povinno přijmout za členy dědice, pokud byli v den smrti zůstavitele manželem nebo dětmi zemřelého a pokud ke dni podání žádosti jsou splaceny všechny vkladové povinnosti spojené s družstevním podílem, k) zánikem družstva bez právního nástupce, l) vylučuje se, aby byl družstevní podíl ve spoluvlastnictví. 2. Zánikem členství vzniká bývalému členovi nebo jeho nástupcům právo na vypořádání jeho členských práv, s výjimkou zániku členství dle odst. 1, písm. j) této kapitoly. a) Při zániku členství za trvání družstva má člen nárok na vypořádací podíl ve výši odpovídající splacenému základnímu členskému vkladu. Vypořádací podíl se vyplácí v penězích, nedohodne-li se bývalý člen s družstvem jinak. b) Další členský vklad se vydává nekrácený mimo režim vypořádacího podílu, v souladu se smlouvou o jeho vložení; pokud byl tvořen penězi, vydá se v penězích, pokud byl tvořen majetkem, vydá se příslušný majetek, nestanoví-li smlouva mezi družstvem a bývalým členem něco jiného. c) Vypořádací podíl je splatný do 3 měsíců po schválení účetní závěrky za rok, v němž členství zaniklo. Ujednání smlouvy o vložení a vydání dalšího členského vkladu tím není dotčeno. 3. Při zániku členství zánikem družstva se vypořádání provede v souladu s platnými právními předpisy, a to dle způsobu zániku družstva. Část třetí: O r g á n y I. Orgány družstva d r u ž s t v a

5 Orgány družstva jsou: a) členská schůze b) představenstvo c) kontrolní komise II. Členská schůze Členská schůze 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Jednání členské schůze se účastní členové osobně nebo prostřednictvím zmocněných zástupců. 2. Členské schůze se schází dle potřeby, nejméně jednou za rok. Představenstvo je povinno do dvou měsíců svolat členskou schůzi, požádá-li o to 10% členů nebo kontrolní komise. 3. Jednání členské schůze se svolává písemnými pozvánkami, zaslanými nebo předanými všem členům alespoň 15 dní před konáním členské schůze. Svolavatel současně uveřejní pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a informační desce družstva v jeho sídle. Technické záležitosti přípravy členské schůze zabezpečuje předseda představenstva nebo svolavatel, liší - li se od představenstva. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení. 4. Do působnosti členské schůze patří zejména: a) měnit Stanovy, b) volit a odvolávat členy představenstva, členy kontrolní komise, předsedu družstva a předsedu kontrolní komise, c) schvalovat roční účetní závěrku, d) rozhodovat o rozdělení a užití zisku, případně o způsobu vypořádání ztráty, e) rozhodovat o základních otázkách koncepce rozvoje družstva, f) rozhodovat o zrušení družstva všemi zákonnými způsoby, a to bez likvidace i s likvidací, g) jmenovat likvidátory družstva, h) rozhodovat o dalších otázkách, které jí jsou svěřeny zákonem a o věcech, které si k rozhodnutí vyhradí; členská schůze si však nemůže vyhradit k rozhodnutí záležitost zákonem výlučně svěřenou do působnosti jiného orgánu družstva. 5. Členská schůze je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů družstva a to včetně členů, kteří jsou zastoupení na základě plné moci. K přijetí usnesení členské schůze je třeba souhlasu alespoň nadpoloviční většiny členů družstva, přítomných na členské schůzi a to včetně členů, kteří jsou zastoupeni na základě plné moci. V případě, že řádně svolaná členská schůze není schopna se usnášet, představenstvo ji nezahájí a svolá v termínu do tří týdnů novou náhradní členskou schůzi s nezměněným pořadem jednání. Tato je schopná se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny členů včetně členů zastoupených na základě plné moci. 6. Každý člen má jeden hlas. Člen družstva může pověřit zmocněnce, aby jej na základě plné moci na členské schůzi zastupoval. Plná moc se může týkat pouze jediné schůze, tuto musí zastupující člen při prezenci odevzdat. 7. Při rozhodování o zásadních otázkách družstva, a to: a) rozhodování o změně Stanov, b) rozhodování o splynutí, sloučení, přeměně, rozdělení a o jiném zrušení družstva, je členská schůze schopna se usnášet, pokud jsou přítomny alespoň dvě třetiny všech členů a usnesení musí být přijato alespoň dvěma třetinami přítomných členů,

6 každý člen má jeden hlas, rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence, uhrazovací povinnosti, zrušení družstva s likvidací, přeměně družstva a vydání dluhopisů. 8. Nemohlo-li být rozhodnutí dle odstavce 7. učiněno pro nedostatečný počet přítomných členů, může představenstvo přiměřeně dle odstavce 5. svolat náhradní členskou schůzi. V případě, že se náhradní členské schůze nezúčastní potřebný počet členů, může členská schůze o záležitosti jednat a přítomní mohou hlasovat, avšak s tím, že výsledek hlasování se uvede v zápise a hlasování bude doplněno písemnou formou. Představenstvo do tří dnů písemně vyzve nepřítomné na náhradní členské schůzi, aby k projednávané otázce zaslali písemné stanovisko, které musí být podepsáno statutárním orgánem právnické osoby nebo přímo členem - fyzickou osobou. Pokud písemné vyjádření obsahuje bezvýhradný souhlas s projednávaným a schváleným návrhem, přičtou se hlasy člena k hlasujícím pro návrh na náhradní členské schůzi. Vyjádří-li se člen neurčitě, s výhradami, nebo se ve lhůtě sedmi dnů nevyjádří vůbec, má se za to, že nesouhlasí. O výsledku takového hlasování je představenstvo povinno vyrozumět všechny členy. 9. Zápis z členské schůze musí mít tyto náležitosti: a) datum a místo konání schůze, b) přijatá usnesení včetně výsledků hlasování a údajem o usnášeníschopnosti c) nepřijaté návrhy členů, d) námitky členů, e) přílohou zápisu jsou: seznam účastníků schůze, pozvánka na schůzi a podklady, jež byly předloženy k projednávaným bodům. Zápis včetně příloh je družstvo povinno na základě vyžádání předložit členovi k nahlédnutí. III. Představenstvo 1. Statutárním orgánem družstva je představenstvo. Jménem družstva navenek jedná předseda představenstva, v jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva, právní úkony, k jejichž platnosti je právním předpisem předepsána písemná forma, podepisují dva členové představenstva. 2. Představenstvo je voleno členskou schůzí v počtu 5 členů. Určuje se, že představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští členské schůze. 3. Představenstvo je schopné se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Každý člen představenstva má jeden hlas. Pro rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů představenstva. 4. Předseda představenstva je volen členskou schůzí. 5. Místopředsedu představenstva volí představenstvo ze svého středu. IV. Kontrolní komise 1. Kontrolní komise je volena členskou schůzí v počtu tří členů. Určuje se, že kontrolní komise, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příští členské schůze. 2. O rozhodování kontrolní komise platí přiměřené ustanovení čl. III, odst. 3 této části Stanov.

7 3. Pravomoc, působnost a činnost kontrolní komise se řídí ustanovením zákonem. V. Společná ustanovení o orgánech 1. Členové představenstva, jakož i členové kontrolní komise jsou voleni na funkční období v délce pěti let. Členové orgánů družstva mohou být do funkce voleni opětovně. 2. Funkce člena kontrolní komise je neslučitelná s funkcí člena představenstva, prokuristy a ekonoma družstva. 3. Zástupci právnických osob, kteří jsou členy orgánů družstva, mají stejnou odpovědnost, jako by byli členy těchto orgánů osobně. Za jejich závazky z této odpovědnosti ručí právnická osoba, která je zmocnila. VI. Zákaz konkurence Předseda představenstva, členové představenstva a kontrolní komise, nesmí být podnikatelem ani členem statutárního nebo kontrolního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo podobným předmětem podnikání. Zákaz konkurence neplatí pro členy družstva a pro členství v orgánu jiné právnické osoby, na jejímž podnikání se družstvo majetkově podílí. Část čtvrtá: H o s p o d a ř e n í d r u ž s t v a a j e h o f o n d y I. Hospodaření družstva 1. Družstvo hospodaří se svým majetkem svým jménem a na svůj účet. 2. Zisk vytvořený družstvem z jeho činnosti se použije: a) na daně a odvody dle příslušných právních předpisů, b) na příděl do rezervního fondu, c) na rozvoj družstva, d) na podíly ze zisku vyplácené členům. 3. O rozdělení zisku po odvodech dle odst. 2 bodu a) rozhoduje členská schůze na návrh představenstva. 4. Pokud v příslušném roce hospodářský výsledek vykáže ztrátu, rozhodne členská schůze o způsobu vyrovnání této ztráty s tím, že pro vypořádání ztráty z hospodaření se přednostně použije rezervní fond. II. Rezervní fond 1. Družstvo zřizuje rezervní fond, do kterého přiděluje část zisku, na základě návrhu představenstva a vyjádření kontrolní komise k takovému návrhu, ve výši dané rozhodnutím členské schůze. 2. Rezervní fond nesmí být za trvání družstva použit k rozdělení mezi členy družstva. 3. Za trvání družstva se rezervní fond používá výlučně na krytí ztrát z hospodaření družstva. 4. V případě zániku družstva, rozpuštění nebo likvidace družstva rozhoduje o jeho rozdělení členská schůze, na základě návrhu představenstva a vyjádření kontrolní komise. III. Jiné fondy 1. Družstvo tvoří ze zisku fond kulturních a sociálních potřeb, do kterého přiděluje část zisku, na základě návrhu představenstva a vyjádření kontrolní komise k takovému návrhu, ve výši dané rozhodnutím členské schůze. 2. Družstvo může na základě usnesení členské schůze vytvářet i další fondy družstva, avšak žádný z dalších fondů nesmí mít zajišťovací povahu.

8 IV. Roční účetní závěrka a výroční zpráva o hospodaření 1. Představenstvo družstva je každoročně povinno zajistit sestavení roční účetní závěrky, která musí obsahovat mimo jiné i návrh na rozdělení zisku a vypořádání ztráty. Roční účetní závěrku přezkoumá kontrolní komise a při projednávání na členské schůzi k ní zaujme stanovisko. Každý člen má právo nahlédnout do roční účetní závěrky. 2. V souvislosti s roční účetní závěrkou je představenstvo družstva povinno zajistit sestavení a na členské schůzi projednat výroční zprávu o hospodaření družstva, která navazuje a doplňuje roční účetní závěrku. Součástí výroční zprávy musí být i výhled hospodaření družstva na další období a případné návrhy na změnu koncepce družstva. Část pátá: P ř e c h o d n á a z á v ě r e č n á u s t a n o v e n í I. Právní poměry družstva 1. Družstvo je právnickou osobou, jejíž právní poměry se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů platných v České republice. 2. Právní vztahy těmito Stanovami přímo neupravené se řídí ustanoveními zákona. Odkazy na zákon použité v těchto stanovách či rozhodnutí o jejich změně se odkazuje na text zákona platný v den schválení těchto Stanov či jejich změny. II. Platnost a účinnost Stanov 1. Tyto Stanovy nabývají platnosti schválením členskou schůzí družstva. 2. Tyto Stanovy nabudou účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku, pokud jde o skutečnost, s jejímž zápisem je dle zákona účinnost spojena, jinak okamžikem jejich schválení členskou schůzí. 3. Každý nově přistupující člen družstva může být přijat pouze za předpokladu, že ve své přihlášce za člena vyjádří se Stanovami souhlas. III. Změny Stanov Změny a doplňky Stanov musí schválit členská schůze, a to 2/3 většinou všech hlasů přítomných členů. Schválené změny a doplňky Stanov, jakož i jiné skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku musí předseda představenstva zaslat k zápisu do obchodního rejstříku do 15 dnů od příslušného rozhodnutí. V. Schválení Stanov Tyto Stanovy byly schváleny členskou schůzí družstva, která se konala dne Za správnost vyhotovení: V Obratani dne

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo

Úplné znění stanov. ZD Výčapy, družstvo Úplné znění stanov ZD Výčapy, družstva IČ: 00140538, se sídlem Výčapy 189, 674 01, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl DrXXXVI, vložka 2012 Obchodní firma družstva: Čl.

Více

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř

STANOVY. Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř STANOVY Zemědělského družstva Vítkovice Nekoř Čl. 1 Firma a sídlo družstva, informační deska Obchodní firma družstva: Sídlo družstva: Nekoř, PSČ 561 63 Zemědělské družstvo Vítkovice Nekoř Informační deska

Více

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33

S t a n o v y. AGRO, družstvo Záhoří. Firma družstva: Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 S t a n o v y Firma družstva: AGRO, družstvo Záhoří Sídlo: Záhoří, Dolní Záhoří 5, PSČ 398 18 Identifikační číslo: 49 02 32 33 Článek 1. Úvodní ustanovení 1) AGRO, družstvo Záhoří, Záhoří, Dolní Záhoří

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č.

Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. Mgr. Martin Říha, notář v Plzni náměstí Republiky 236/37, Plzeň 1 - Vnitřní Město, 30100 zapsán v seznamu notářů vedeném NK ČR pod č. 648 POZVÁNKA na členskou schůzi družstva: KOVODRUŽSTVO, výrobní družstvo

Více

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí

S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí S T A N O V Y Zemědělské družstvo vlastníků Štědrá Tutleky, Tutleky 10, 517 41 Kostelec nad Orlicí Díl I. Základní ustanovení o družstvu Článek 1. Firma a sídlo družstva 1. Firma: Zemědělské družstvo vlastníků

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo

S T A N O V Y. Morava, mlékařské odbytové družstvo S T A N O V Y Morava, mlékařské odbytové družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu právnických a fyzických osob, založeným za účelem podnikání a zajišťování hospodářských anebo jiných potřeb svých členů

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva S T A N O V Y D R U Ž S T V A ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1.Obchodní firma družstva zní: N.K. STAV Brno, družstvo. ---------------------------------------

Více

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1

S T A N O V Y. Zemědělského obchodního družstva DEJAS. Článek 1 S T A N O V Y Zemědělského obchodního družstva DEJAS Základní ustanovení Článek 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem podnikání, vzájemné podpory svých členů

Více

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA

STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA STANOVY ELEKTRODRUŽSTVA PRAHA I. Základní ustanovení čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva je: Elektrodružstvo Praha (dále jen "družstvo"). 2. Sídlem družstva je: Praha 8, Kundratka

Více

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371

B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 B y t o v é d r u ž s t v o T a s o v s k á 370 a 371 S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. Základní ustanovení čl. 1 1.1 Obchodní firma a sídlo družstva 1.1. Družstvo přijalo název: Bytové družstvo Tasovská

Více

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání

Čl. I. Název, sídlo a definice družstva. Čl. II. Předmět podnikání STANOVY Zemědělského družstva Křižovatka přijaté v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (o obchodních korporacích, dále v textu jen ZOK ) Obchodní firma: Zemědělské

Více

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice

Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Stanovy Zemědělského družstva Dřevohostice Obchodní firma: Zemědělské družstvo Dřevohostice Sidlo družstva: Dřevohostice IČ: 00149098 Čl. 1 1. Zemědělské družstvo Dřevohostice (dále jen družstvo) vzniklo

Více

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové

S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové S T A N O V Y D R U Ž S T V A I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma a sídlo družstva, zakládající členové 1. Obchodní firma družstva: KDP DATEV, družstvo. Pod touto obchodní firmou se družstvo

Více

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva

S t a n o v y. Zemědělského družstva vlastníků Štichovice. Část I. Základní ustanovení. čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Štichovice Část I. Základní ustanovení čl. 1. Obchodní firma a sídlo družstva Obchodní firma : Zemědělské družstvo vlastníků Štichovice Sídlo družstva: Štichovice

Více

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA. Část první: Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA DRUŽSTVO LETOHRADSKÁ SEDMA Část první: Základní ustanovení Čl. 1 Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma: Družstvo Letohradská Sedma. 2. Sídlo družstva: Praha 7, Letohradská

Více

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2. ČÁST I. Základní ustanovení STANOVY DRUŽSTVO ČERCHOV ČERCHOVSKÁ 1744/5, PRAHA 2 ČÁST I. Základní ustanovení Čl. 1 1.1 Firma družstva : Družstvo Čerchov 1.2 Sídlo družstva : Čerchovská 1744/5, Vinohrady, Praha 2, PSČ 120 00. 1.3 Družstvo

Více

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí

Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Stanovy Zemědělského družstva Jamné nad Orlicí Aktuální znění od 20.05.2014 Článek I. Základní ustanovení 1) Obchodní firma : Zemědělské družstvo Jamné nad Orlicí 2 ) Sídlo družstva : Jamné nad Orlicí

Více

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001)

Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) Stanovy Bytového družstva Sezemínská 2028 (1. změna ke dni 18. 12. 2001) I. Základní ustanovení 1. Družstvo bylo založeno ustavující schůzí zájemců, kteří se rozhodli zřídit družstvo. Družstvo vznikne

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA

STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA STANOVY DRUŽSTVA JEDNANOTA Preambule Družstvo JednaNota je nezávislým, dobrovolným společenstvím fyzických a právnických osob. Posláním družstva je rozvíjet lokální soběstačnost v regionu jižních Čech.

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva

Přílohy: návrh změny stanov. V Praze dne 26.5.2014. za představenstvo družstva. Oksana Gorobets, předsedkyně představenstva ALMAX WORK, družstvo IČO 281 78 386, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 289/3, PSČ 130 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 6919 (dále jen Družstvo ) POZVÁNKA

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Petržílkova I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2. Družstvo se zakládá na

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva S T A N O V Y družstva s obchodní firmou COOP družstvo HB Článek 1 Založení a vývoj družstva 1. Družstvo s původní obchodní firmou JEDNOTA, lidové spotřební družstvo v Havlíčkově Brodě bylo založeno na

Více

S T A N O V Y. ZVOZD Horácko, družstvo, Opatov na Moravě 300 okr. Třebíč. Část I. Čl. 1

S T A N O V Y. ZVOZD Horácko, družstvo, Opatov na Moravě 300 okr. Třebíč. Část I. Čl. 1 S T A N O V Y ZVOZD Horácko, družstvo, Opatov na Moravě 300 okr. Třebíč ZVOZD Horácko, družstvo, Opatov na Moravě 300 je otevřené společenství korporace, založená za účelem podnikání a zajišťování hospodářských,

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení S T A N O V Y D R U Ž S T VA I. Úvodní ustanovení 1. Firma : Bytové družstvo Svatopluka Čecha 106 abc Brno -------------------------------- 2. Sídlo : Brno, Svatopluka Čecha 106 a, PSČ 612 00 -----------------------------------------

Více

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK

Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK Úplné znění stanov Družstva ENVICRACK HLAVA I. PREAMBULE Čl. 1 Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zaštítění fungování klastru ENVICRACK, vytvořeného s pomocí prostředků

Více

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva

Stanovy. Část I. článek 1. Základní ustanovení. článek 2. Část II. článek 3. Předmět činnosti družstva Stanovy Část I. článek 1 Základní ustanovení Firma: Bytové družstvo Jirečkova 11 článek 2 1. Bytové družstvo (dále jen družstvo) je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení. 1. Obchodní jméno: Bytové družstvo TŘÍSKALOVA, družstvo STANOVY DRUŽSTVA Preambule: Družstvo Třískalova je subjektem konstituovaným nájemníky bytových domů Třískalova 3, 5, 7, 16, 18 a 24 v Brně - Lesné. Společným cílem družstva a jeho zakládajících členů je

Více

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014)

S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) S T A N O V Y Zemědělského družstva Okříšky, družstva (úplné znění schválené členskou schůzí dne 29. května 2014) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo (dále jen družstvo ) je

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA KOZMÍKOVA se sídlem Kozmíkova 1103/7, Praha 10 IČO: 25130722 čl. 1 Základní ustanovení... 2 čl. 2 Obchodní firma a sídlo družstva... 2 čl. 3 Předmět činnosti... 2 čl. 4 Vznik

Více

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398

N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 N Á V R H STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA BOŽETICKÁ 3398 Čl. I Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů na adrese sídla

Více

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb.

S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE. úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. S T A N O V Y ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA NETŘEBICE úplné znění po jejich změně dle zák.č. 90/2012 Sb. se sídlem v Netřebicích IČ: 00109975, DIČ: CZ00109975 Čl. I. Firma družstva a sídlo 1. Firma: Zemědělské

Více

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení

STANOVY DRUŽSTVA. I. Úvodní ustanovení STANOVY DRUŽSTVA I. Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Bytové družstvo Zámezí, družstvo 2. Sídlo: Zámezí 14, Brno 621 00 3. Předmět podnikání (činnosti): pronájem bytových a nebytových prostor a poskytování

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573

STANOVY DRUŽSTVA. Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Výrobně-obchodní družstvo Zdislavice IČO 47078573 Družstvo zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Dr, vložka 1120 STANOVY DRUŽSTVA 2014 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva

Více

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a

S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a S T A N O V Y b y t o v é h o d r u ž s t v a ČÁST I. Základní pojmy 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. 2) Družstvo je právnickou

Více

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou

Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad Bečvou Návrh na úpravu stanov k přizpůsobení stanov dle 777 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Stanovy Zemědělského družstva PODHRADÍ Týn nad

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007

Stanovy družstva. PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice. Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 Stanovy družstva PROFES vzdělávací a výrobní družstvo Rosice Schválené na členské schůzi dne 18.5.2007 I. Základní ustanovení Čl. 1 1. Obchodní jméno družstva zní : PROFES vzdělávací a výrobní družstvo

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5

STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 STANOVY Bytového družstva Babákova 2151-5 ČÁST PRVNÍ Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých

Více

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení,

Všem družstvům v naší správě. V Praze dne 1.11.2013. Věc: zákonné změny týkající se bytových družstev. Vážení, JUDr. Hana Slabá, IČ 15313425 Provoz Správa nemovitostí Bínova 532/8, 182 00 Praha 8 Tel. 86589994, 86589996, 0603211171, 0724200899 Fax: 86589998 E-mail: REA.S@iol.cz Všem družstvům v naší správě V Praze

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice

STANOVY. Obchodního družstva Soběšice STANOVY Obchodního družstva Soběšice se sídlem Soběšice 163, 342 01 Soběšice, zapsaného v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni v oddíle DrXXIV, vložka 692, schválené na členské schůzi konané dne

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo

Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y. IRISA, výrobní družstvo Navrhované změny v doposud platných stanovách, které by měla schválit členská schůze dne 11.4.2014 S T A N O V Y IRISA, výrobní družstvo Vsetín, Jasenická 697, PSČ: 755 01 IČO: 000 31 445 zapsané v obchodním

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810

Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 Stanovy Družstva Pod Zvonařkou 6810 I. Základní ustanovení 1. Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů. 2. Družstvo není družstvem bytovým.

Více

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění)

S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) S T A N O V Y ASV výrobní družstvo (nové úplné znění) I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: ASV výrobní družstvo Sídlo družstva je Solnice, Školní 71, PSČ 517 01 2. Předmětem podnikání

Více

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva

Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva I. 2 Předmět činnosti družstva I. Základní ustanovení I. 1 Firma, sídlo, identifikační číslo a právní postavení Základní údaje družstva Firma družstva: OTRADOVICKÁ 2000, bytové družstvo Družstvo sídlí pod adresou: Praha 4, MČ Praha

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy

Stanovy. MLECOOP odbytového družstva. Čl. 1. Obchodní firma a sídlo firmy Stanovy MLECOOP odbytového družstva Mlékařské odbytové družstvo (dále jen družstvo) je společenstvím neuzavřeného počtu právnických osob, podnikajících v oblasti obchodu s mlékem, založených producenty

Více

I. Obecné ustanovení. II. Základní ustanovení. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín

I. Obecné ustanovení. II. Základní ustanovení. Obchodní firma družstva : Zemědělské družstvo vlastníků Mrákotín 1 S t a n o v y Zemědělského družstva vlastníků Mrákotín ve znění změn a doplňků podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech ( zákon o obchodních korporacích ). Úplné znění Platnost

Více

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771

Stanovy. Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 Stanovy Zemědělského družstva Růžový palouček Morašice čp. 180 IČ 00129771 1 Článek I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: Zemědělské družstvo Růžový palouček. 2. Sídlem družstva jsou: Morašice

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2

STANOVY DRUŽSTVA. Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva. Článek 1. Článek 2 STANOVY DRUŽSTVA Vltava Lužec, bytové družstvo 1. Firma družstva: Vltava Lužec, bytové družstvo. Část I. Firma, sídlo a předmět činnosti družstva Článek 1 2. Sídlo družstva: 277 06 Lužec nad Vltavou, Jiráskova

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZENGROVA 6 I. Úvodní ustanovení (1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. (2) Družstvo odpovídá

Více

S T A N O V Y. Zemědělského družstva K o v á ř o v. Čl. 1 Obchodní firma a sídlo. Čl. 2 Trvání družstva. Čl. 3 Předmět činnosti družstva

S T A N O V Y. Zemědělského družstva K o v á ř o v. Čl. 1 Obchodní firma a sídlo. Čl. 2 Trvání družstva. Čl. 3 Předmět činnosti družstva 1 S T A N O V Y Zemědělského družstva K o v á ř o v Čl. 1 Obchodní firma a sídlo Firma : Zemědělské družstvo Kovářov Sídlo družstva : 398 55 Kovářov 113, okr. Písek Čl. 2 Trvání družstva Zemědělské družstvo

Více

STANOVY. Zemědělského družstva Kokory. Preambule

STANOVY. Zemědělského družstva Kokory. Preambule STANOVY Zemědělského družstva Kokory Preambule Zemědělské družstvo Kokory (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem podnikání a vzájemné podpory svých členů. Družstvo

Více

Článek I. Základní ustanovení

Článek I. Základní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA ČIMELICE zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka 16 dle zákona o obchodních korporacích Článek I. Základní ustanovení

Více

REZUL, bytové družstvo

REZUL, bytové družstvo STANOVY DRUŽSTVA REZUL, bytové družstvo Čl. 1 FIRMA A SÍDLO DRUŽSTVA 1.1. Firma družstva zní: REZUL, bytové družstvo. 1.2. Sídlem družstva je: Praha 10 - Petrovice, Rezlerova 275. Čl. 2 PŘEDMĚT ČINNOSTI

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Stanovy družstva. Družstvo je obchodní korporací podle zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Stanovy družstva Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem podnikání, rozmnožování a zhodnocování majetku vlastníků vloženého do družstva a uspokojování sociálních a jiných

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Stanovy. Družstva PETEMUS. Článek 1. Základní ustanovení a sídlo družstva

Stanovy. Družstva PETEMUS. Článek 1. Základní ustanovení a sídlo družstva Stanovy Družstva PETEMUS Článek 1 Základní ustanovení a sídlo družstva 1) Toto družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob za účelem sdružování členů (fyzických i právnických osob), zajišťování jejich

Více

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín,

Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, Návrh Stanov Zemědělského družstva Popelín, se sídlem Popelín 189, 378 55 Popelín, okres Jindřichův Hradec zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII,

Více

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení

S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo. Článek 1 Úvodní ustanovení S T A N O V Y družstva s obchodní firmou Brno, Hoblíkova 22, družstvo Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je otevřeným společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem vzájemné podpory svých

Více

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1

STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 STANOVY Bytového družstva města Hlinska se sídlem v Hlinsku, Poděbradovo nám. 1 Článek I. Obchodní firma a sídlo družstva 1/ Družstvo je dobrovolným společenstvím právnických a fyzických osob, které se

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y

SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y Článek 1 Název, sídlo, obvod činnosti SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. S T A N O V Y 1. Název spolku je SVOL komora soukromých lesů v ČR, z. s. (dále jen Komora SL). Komora SL je nepolitickou korporací

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y

STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y STATEK KOSTELEC NA HANÉ, a. s. Smržická 537, 798 41 Kostelec na Hané, okres Prostějov ÚPLNÉ ZNĚNÍ S T A N O V Y Schváleno řádnou valnou hromadou společnosti dne 1 I. Obecná ustanovení 1 Firma a sídlo společnosti

Více

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku.

1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. I. Základní ustanovení 1. Obchodní firma družstva je: HYGIE družstvo kadeřníků ve Frýdku-Místku. 2. Předmětem podnikání družstva je: holičství, kadeřnictví, výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA I. Základní ustanovení a předmět činnosti 1. Bytové družstvo Rotavská, družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím neuzavřeného počtu osob založeným za účelem zajišťování bytových

Více

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným I. Úvodní ustanovení Společníci:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. pan xxxxxx

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

S p o l e č e n s k á s m l o u v a

S p o l e č e n s k á s m l o u v a strana první S p o l e č e n s k á s m l o u v a Z a p r v é : Společníky společnosti s ručením omezeným jsou, za podmínek dále touto společenskou smlouvou stanovených, Ing. Zdeněk K o u b a r.č. 68 09

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84

STANOVY DRUŽSTVA. KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 STANOVY DRUŽSTVA KOVOPLAST, výrobní družstvo Závodní 1057, 687 25 Hluk IČO: 49 97 40 84 Číslo výtisku: Číslo vydání: Platnost od: 1.7.2014 8 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Vypracoval: představenstvo VD Datum: Podpis:

Více

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, 784 01 LITOVEL IČ 00147630. I. část Úvodní ustanovení

STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, 784 01 LITOVEL IČ 00147630. I. část Úvodní ustanovení STANOVY ZEMĚDĚLSKÉHO DRUŽSTVA UNČOVICE SE SÍDLEM V UNČOVICÍCH 53, 784 01 LITOVEL IČ 00147630 I. část Úvodní ustanovení Zemědělské družstvo Unčovice je dobrovolným společenstvím osob (dále jen členů), sdružených

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Družstvo I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 14.12.2013 Vzdělávací

Více

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení

S T A N O V Y. Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení S T A N O V Y Klubu sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. 1 Základní ustanovení 1. Název sdružení: Klub sportovního tance QUICK Olomouc, o.s. používaná zkratka: KST QUICK Olomouc sídlo organizace: Sudova

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014)

DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY. (platné znění od 31.5.2014) DRUŽSTVO POD LVEM STANOVY (platné znění od 31.5.2014) ČÁST I. Úvodní ustanovení 1 Základní ustanovení o družstvu 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu fyzických i právnických osob, přičemž však

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

Stanovy Zemědělského družstva RADELO

Stanovy Zemědělského družstva RADELO Stanovy Zemědělského družstva RADELO se sídlem ve Velkém Ratmírově 24, 377 01 okres Jindřichův Hradec zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl DrXXXXII, vložka

Více

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081

Úplné znění stanov. INTRATECH družstvo. N á v r h. sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 N á v r h Úplné znění stanov INTRATECH družstvo sídlo : Hegerova 987, Horní Předměstí, 572 01 Polička IČO : 259 20 081 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové oddíl Dr, vložka 746

Více

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva

S t a n o v y. JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva S t a n o v y JEDNOTY spotřebního družstva v Uh. Ostrohu, družstva I. Obchodní firma a sídlo družstva 1. Obchodní firma družstva: Jednota spotřební družstvo v Uh. Ostrohu, družstvo (dále jen družstvo)

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II.

S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. S T A N O V Y B Y T O V É H O D R U Ž S T V A D U B I N A II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda, Nad Štolami 459, PSČ: 250 70

Více