Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "www.diplomaticka-akademie.cz"

Transkript

1

2

3 Vážení čtenáři, je mi velkou ctí přiblížit Vám v tomto katalogu kurzy Diplomatické akademie. Diplomatická akademie, jediná svého druhu v České republice, nabízí řadu programů, které si kladou za cíl povznesení státní správy i reprezentace veřejných a soukromých institucí obecně. Naším cílem je, aby absolventi kurzů byli schopní sebevědomě a úspěšně reprezentovat svoji instituci, orientovali se v mezinárodních vztazích a diplomatickém protokolu, ale také aby uměli uvažovat o věcech v širším kontextu. Smyslem naší snahy je i připravit studenty, aby mohli uspět ve výběrových řízeních na evropském trhu práce. Diplomacii dnes již nelze vnímat jen v její úzké definici už dlouho nepatří pouze profesním diplomatům. Naopak, ovládnutí diplomatického jednání je v současné době vyžadováno v podstatě od všech zaměstnanců státních i soukromých institucí. Obraz každé organizace tvoří každodenní chování a vystupování jejích zaměstnanců. Úkolem Diplomatické akademie je tedy vybavit absolventy všemi nutnými dovednostmi pro reprezentaci a komunikaci s partnery či médii. Zároveň také vidím jako poslání Diplomatické akademie formování v duchu tradičních hodnot. Mají úkol reprezentovat otevřenou demokratickou společnost. Tato snaha ve spojení se zkušenostmi našich lektorů činí z Diplomatické akademie vskutku unikátní vzdělávací instituci. Pevně věřím, že kurzy Diplomatické akademie Vám mají co nabídnout a že na následujících stránkách budete mít možnost si vybrat přesně to, co Vaše instituce potřebuje. Cyril Svoboda ředitel Diplomatické akademie

4 O nás

5 Poslání Tradice Koncept Studium Poslání V globalizovaném, všemi vrstvami propojeném světě nepředstavuje tradiční profesionálními diplomaty vedená diplomacie než zlomek veškerých diplomatických jednání. Znalost diplomatického řemesla je dnes žádána na všech úrovních: v mezinárodních stycích úřadů, při zastupování úřadu v rámci státu, jakož i při jednání vedených nevládními organizacemi a soukromými podniky. Posláním Diplomatické akademie je výchova jedinců schopných zastupovat sebevědomě svou instituci za každé okolnosti poskytnuté soudobou, širokou diplomacií. Tradice Pražská Diplomatická akademie navazuje na odkaz obdobných institucí ve Vídni, v Berlíně a v Paříži. Diplomatická akademie je první svého druhu v nových státech Evropské unie. Po vzoru Londýnské akademie je ústavem ryze soukromým, otevřeným širokému poli studentů. Posláním Diplomatické akademie není pouze výchova diplomatů v nejužším slova smyslu, nýbrž, věrna širokému pojetí diplomacie, zasazuje se o profesionalizaci a povznesení správy vůbec ať již státní či soukromé. Koncept Studium na Diplomatické akademii je určeno především zaměstnancům státu, krajů, obcí, profesních komor, nevládních organizací, stejně jako obchodních společností. Diplomatická akademie vyznává víru ve vzájemné obohacování státní a soukromé oblasti a jejich spojení je jedním z pilířů jejího pojetí vzdělání. Diplomatická akademie se tak snaží vyjít v nejvyšší míře vstříc zaměstnaným studentům: výuka tedy probíhá především o víkendech. Studijní programy jsou vystaveny tak, aby na sebe jednotlivé předměty logicky navazovaly a aby si odpovídaly se současně probíhající praktickou výukou. Hlavními vyučovacími zásadami jsou interdisciplinarita, důraz na propojení teorie s praxí a vedení k přísné metodologii. Studium Diplomatická akademie není místem získání dalšího akademického titulu, nýbrž ústavem rozšiřujícím a prohlubujícím již nabyté školní a profesní vzdělání. Základním přínosem studia na Diplomatické akademii je úzký kontakt s nejpovolanějšími učiteli s dlouhodobou praxí na nejvyšších politických, úředních, diplomatických a akademických funkcích. Mimoto jsou studenti školeni profesionály zběhlými v každodenní rutině protokolu, úředního styku a mediální komunikace. Diplomatická akademie staví na aktivním pojetí výuky, bez dlouhých přednášek. Vyučování se opírá o veřejný výstup studentů a o zpětnou vazbu učitele. Interaktivnost výuky je podtržena praktickými tréninky, strategickými hrami, simulovanými vyjednáváními, simulovanými mediálními výstupy a protokolárními událostmi.

6 Hlavní program

7

8 Hlavní program Cíle programu Záměrem hlavního programu Diplomatické akademie je důkladná průprava studentů ve všech zásadních oblastech současné diplomacie a jejich příprava na výběrová řízení v České republice i celé Evropské unii. Hlavním cílem programu je výchova absolventů schopných sebevědomě zastupovat svou instituci či firmu za všech okolností. Absolventi by kromě každodenní reprezentace měli být připraveni i na účast na protokolárních akcích či pracovních setkáních, jejich organizaci, přípravu podkladů či přednes projevů. Zároveň jsou také vedeni k objektivnímu analyzování krizových situací a jejich efektivnímu řešení. Struktura programu Kurz v rozsahu 150 vyučovacích hodin je rozdělen do pěti tematických bloků a celý program završuje závěrečná zkouška formou bezpečnostně-politické strategické hry, simulované protokolární události a veřejného vystoupení. Na strategických hrách se podílí vždy vícero vyučujících tak, aby byly obsaženy všechny aspekty simulované situace (mediální, bezpečnostní, politické). Práce studentů je průběžně hodnocena, zejména jejich ústní prezentace, krátké písemné dokumenty (memoranda, analýzy, executive summaries) a účast v diskusi při výuce. Program klade na studenty značné výkonnostní nároky a vyžaduje přísný metodologický přístup zejména pokud se formy a struktury prací studentů týče. Kurz vystavuje adepty tlaku veřejného projevu, vyžaduje od nich průběžnou přípravu a pobízí je k aktivnímu přístupu při diskusích a během simulací. Výuka probíhá pouze v sobotu a neděli. Celý kurz zahrnuje devět víkendů a trvá přibližně tři a půl měsíce.

9 Administrativa a komunikace s médii První blok poskytuje nejen nutnou profesní průpravu, ale zároveň vytváří podmínky pro splnění nároků dalších bloků hlavního programu. Jeho první část se týká zásad veřejného projevu a zásad styku s médii. Studenti se učí vytvářet vizuální prezentace, seznamují se i s pravidly tvorby rozhovorů v televizi a rozhlase. Důraz je kladen na přesnost a výstižnost vyjadřování. Druhá část metodického bloku je věnována písemnému styku. Studenti se cvičí v tvorbě textů pro styk mezi institucemi, jako jsou memorandum, pozvánka, oficiální dopis atp. Důraz je kladen rovněž na povzbuzení obecných slohových schopností studentů. Mediální poradce Daniel Váňa učí mediální strategii. // Lingvistka Petra Stejskalová a publicistka Petra Zaviačičová učí písemnému a administrativnímu styku. Obsah výuky Práce s lidmi a rétorika Druhá část se zabývá vyjednávacími strategiemi. Čerpá jak z praxe diplomatů, tak obchodníků. Absolvent má být po jejím dokončení schopen sám vést vrcholné jednání, případně připravovat podklady pro jednání svých nadřízených. Na umění vyjednávat pak navazuje úvod do práce ve vedoucí pozici. Absolvent by měl mít schopnost uvědomovat si vlastní přednosti a nedostatky, efektivně pracovat s dovednostmi ostatních lidí a v neposlední řadě efektivně nakládat s časem a informacemi. Rétorická část bloku si pak především klade za cíl naučit frekventanty jak nejlépe zaujmout posluchače a získat ho na svou stranu, včetně zvládnutí různých situací, které mohou při projevu nastat. Absolventi by měli ovládat jak metody výstavby řečí a projevů, tak obecné rétorické zásady. Právnička Hana Lenghartová učí umění vyjednávat. // Manažer a lektor Ondřej Andrys přednáší leadership. // Politik Cyril Svoboda a lektorka Lenka Holečková učí veřejný projev. Mezinárodní právo a finance Tento blok je věnován nezbytným předpokladům pro pochopení stávající mezinárodní politiky: mezinárodnímu právu a financím. Jsou vybrána klíčová témata nutná pro pochopení politického vyústění právních a ekonomických předpokladů. Učitelé jsou zkušenými praktiky v oboru finanční analýzy a mezinárodněprávní problematiky. Vyučují studenty, jak se vyrovnat se skutečnými situacemi jak číst ekonomický podtext politických vyjednávání, jak analyzovat mezinárodní smlouvu nebo jak přistupovat k té či oné mezinárodní instituci. Studenti si mimo jiné osvojí potřebný slovník umožňující jim vyjadřovat se přesvědčivě v právní a finanční oblasti. Bývalý ministr financí Ivan Pilip vyučuje mezinárodní finance. // Právnička Hana Lenghartová učí mezinárodní právo. Zahranièní politika a Evropa Čtvrtý blok se týká nejzávažnějších okruhů dnešní zahraniční politiky České republiky, tedy bezpečnostních otázek a evropské integrace. Blok nemá být uvedením do mezinárodně bezpečnostní a evropské problematiky ani nevyučuje historii diplomacie a Evropského společenství. Výuka je vybudována tak, aby absolvent byl schopen vést jednání, ať už vnitrostátní či mezistátní, zahrnující v sobě evropský nebo bezpečnostní prvek. Vedle této praktické roviny klade blok na adepty jistý etický apel směřující k nutnosti koncipovat dlouhodobou strategii a utvářet vizi. V tomto bloku je rovněž zdůrazňováno skutečné pochopení základních idejí Evropské unie, přesahující pragmatický přístup byrokracie a žadatelů o subvence. Evropskou integraci učí Vladimír Špidla. // Diplomat Jaromír Novotný, generál František Štěpánek a bývalý ministr obrany Miroslav Kostelka vyučují bezpečnostní otázky. // Filosofka a lektorka Tijana Milosavljevič-Čajetinac učí politickou etiku. Protokol a etiketa Poslední blok zahrnuje každodenní praxi diplomacie v širokém slova smyslu vyučuje diplomatickému protokolu a společenské etiketě. Výuka protokolu je pojata tak, aby byl obsáhnut v celé své šíři přesahující přísně diplomatická jednání. Absolvent by měl být nejen připraven zajistit návštěvu na vysoké úrovni, dozorovat protokolární večeře, přijímat vysoké funkcionáře a instruovat personál své instituce, ale také být schopen reprezentovat svoji instituci či firmu v každodenním styku. Výuka je zakončena simulovanou protokolární událostí. Protokolista František Rob přednáší protokol a etiketu.

10 Komunikace s médii

11

12 Komunikace s médii Cíle programu Intenzivní kurz mediální průpravy na Diplomatické akademii probíhá v malé skupině studentů a vede ho mediální poradce, aktivní novinář a češtinář. Cílem programu je připravit absolventy na statické reprezentování jejich instituce navenek při projevu, při vizuální prezentaci nebo v tiskové zprávě. Kurz si také klade za cíl průpravu pro interaktivní prezentaci při rozhovorech, tiskových konferencích a televizních vystoupeních. Součástí programu je rovněž výuka mediální strategie. Kurz je koncipován tak, aby studenti byli provedeni procesem mediální komunikace od samotného začátku až do jeho konce. Učí se přitom, jak umístit určitou mediální událost do celkového kontextu mediální strategie své instituce, jak se na veřejnou prezentaci připravit, co se týče struktury projevu, podoby vizuálních podkladů nebo přípravy na očekávatelné otázky. Součástí programu je rovněž psychologická průprava pro vyrovnávání se s trémou a ostychem těsně před vystoupením. Studenti se také seznamují se základy organizace tiskové konference a dalších tiskových vystoupení a výuka se soustřeďuje i na další nakládání se vzniklými tiskovými materiály. Studenti jsou vedeni k samostatnému zpracovávání materiálu a nově nabyté zkušenosti si mohou ihned prakticky vyzkoušet. Adepti jsou rovněž vedeni k používání neotřelých prezentačních metod. Závěr kurzu tvoří simulovaná tisková konference s prezentací, kterou lze na přání klienta nahrávat na kameru. Studenti si tak při zpětné projekci mohou lépe uvědomit chyby, jichž se dopouštějí.

13 Mediální komunikace součást života v moderním světě Reálný svět a mediální svět proč a v čem se liší? Co jsou to masová média? Jaká typy masových médií existují a v čem se liší? Obsah výuky Novináři Co je cílem práce novináře? Bez čeho se novinář neobejde? Jaké informace novináře zajímají a jaké ne? Jak fungují redakce? Jak pracují novináři v jednotlivých typech médií? Co bychom měli dělat, když nám zavolá novinář? Smrtelné hříchy při komunikaci s novinářem? Public relations (PR), media relations (MR) Co jsou to PR a MR? Jaké mají PR cíle, funkce a jaké nástroje používají? Jak pracují PR agentury? Jak pracuje tiskový mluvčí? Jak by měl být napsaný PR článek a jak by napsaný být neměl? Základní prostředky komunikace s novináři Co je to tisková zpráva a jak má tisková zpráva vypadat? Co je to tisková konference a jak má tisková konference probíhat? Krizová komunikace Co je to krizová komunikace a kdy k ní dochází? Jaké jsou typy komunikačních krizí? Co je to scénář krizové komunikace a co v něm nesmí chybět? Jakou roli v krizové komunikaci hraje čas? Jaké jsou zásady krizové komunikace? Jaký je rozdíl mezi aktivní prací s pravdou a lhaním? Prezentace ve vysílacích médiích rozhlas a TV Jaké jsou principy fungování rozhlasového a TV studia? V čem se liší rozhlasová a televizní prezentace ze záznamu a v živém přenosu? Jak trému nejen zvládnout, ale jak ji umět využít? Proč je důležitá příprava na vystoupení v rozhlase a TV a jak by měla probíhat? Jak se máme a nemáme chovat, jsme-li pozváni na vystoupení v rozhlase a televizi? Co jsou to paradoxy rozhlasového a TV studia? Garantem programu je Daniel Váňa. Správnému vyjadřování učí a nejčastějším chybám v něm odnaučuje Petra Stejskalová.

14 Leadership

15

16 Leadership Cíle programu Cílem jednodenního kurzu efektivního leadershipu na Diplomatické akademii je představit v souvislostech ty nejdůležitější dovednosti a techniky vedení, přičemž představované metody, postupy a nástroje mohou moderním leaderům výrazně usnadnit jejich nelehký společenský úkol. Smyslem kurzu však není prezentace zázračných a všespasitelných metod, jejichž ovládnutí automaticky zajistí dosažení úspěchu či lepších výsledků, ale snaha naučit posluchače pracovat s vlastním potenciálem i s potenciálem spolupracovníků. Úspěch každého pracovního kolektivu, každé soukromé firmy nebo veřejného úřadu je zásadním způsobem ovlivněn mírou znalostí, schopností a dovedností jejich vůdčích osobností. Tento kurz rozvíjí především následující schopnosti a dovednosti: schopnost uvědomovat si vlastní přednosti, vnímat vlastní nedostatky a permanentně pracovat na jejich minimalizaci; efektivní práce s vlastnostmi, schopnostmi i dovednostmi ostatních lidí a pracovních partnerů, včetně schopnosti tyto lidi motivovat, inspirovat, hodnotit i účinně kritizovat; efektivní nakládání s časem a s informacemi či správné vnímání objektivních situací uvnitř i vně pracovního prostředí. Teoretické poznatky jsou v rámci kurzu průběžně promítány do modelových situací a skupinových simulací a posluchači jsou vedeni k aplikaci prezentovaných dovedností na konkrétní situace ve svých firmách či úřadech. Kurz probíhá v malé skupině studentů nebo individuálně.

17 Obsah výuky Osobnost leadera a strategický leadership manažerská kultura a výkonnost, firemní kultura a firemní hodnoty, etický leadership rozdíly mezi vedením a řízením (leadership versus management) komplexní rozvoj leadera sebeřízení a time management strategické koncepty, plánování, inovace, rozhodování analýzy vnitřního i vnějšího prostředí a jejich praktické využití management změn a základy efektivní komunikace Personální leadership role zaměstnance a jeho výběr nastavení personálních procesů a personální audit řízení výkonu: schopnost nadchnout, přesvědčit, inspirovat a motivovat personální feedback, hodnocení, odměňování a komplexní rozvoj zaměstnanců direktiva versus kooperace, individualizace a diferenciace delegování kompetencí vedení a koncepce porad, zadávání úkolů a kontrola jejich plnění konflikty na pracovišti Efektivní práce s informacemi a projektové řízení informace jako základní nástroj efektivního vedení management informací firemní informační systémy (Enterprise Resource Planning, Business Intelligence, Customer Relationship Management, Enterprise Content Management) základy projektového řízení výzvy a projektové financování programové dokumenty zdroje projektu, cyklus projektu projektová příprava, hodnocení projektu, realizace, ukončení projektu projektový management podle IPMA Garantem programu je PhDr. Ondřej Andrys.

18 Protokol & etiketa

19

20 Protokol & etiketa Cíle programu Náplní soustavného programu společenské etikety a diplomatického protokolu je uvedení a trénink absolventů v každodenní praxi, kontaktu mezi vysokými funkcionáři soukromých i státních institucí a styku na společenské úrovni. Kurz je koncipován tak, aby přinášel užitek jak lidem, kteří teprve na pozici vyžadující použití protokolu začínají, i těm, kteří již mají předchozí zkušenosti a chtějí je prohloubit. Strukturu programu proto upravujeme přímo na míru jednotlivým zájemcům. Frekventanti kurzu diplomatického protokolu a společenské etikety jsou tříbeni ve schopnosti zasadit společenskou událost do celkového politického kontextu, zejména pak v rozlišování mezi jednotlivými typy oficiálního styku a v kategorizaci funkcionářů a jejich společenské úloze. Nedílnou součástí kurzu je i příprava na organizaci událostí po protokolární stránce, zásady vítání, přijímání, pohybu, projevů a přípitků a v neposlední řadě nechybí ani zásady pozvání a odpovídání na ně. Obraz každé soukromé firmy nebo veřejného úřadu je zásadním způsobem ovlivněn chováním jejích pracovníků. Proto je tento program zaměřen i na zásady společenské etikety pro úřední styk, včetně zásad společenského oblékání pro jednotlivé druhy událostí, zásad společenského hovoru a také stolování.

21 Obsah výuky Základy etiky a protokolu definice etikety zevnějšek, osobnost, slova slušnost, zdvořilost, takt, tolerance pozdrav, kdo koho zdraví, slova pozdravu společenské přednosti v různých situacích pravidla představování vizitky a jejich používání důležitost křestních jmen podávání ruky líbání rozloučení tituly a titulování tykání a vykání Společenské události přijetí ústavního činitele protokolární postup pracovní setkání na krajském úřadu - jeho příprava pracovní setkání na krajském úřadu jeho průběh pracovní setkání na krajském úřadu jeho vyhodnocení a doprovodné kroky společenské akce, příprava akce pro vedoucího delegace nebo hostitele akce mimo úřad za účasti hostů zahajovací akce, pietní akce a podobně pozvání na společenskou akci (odpověď na pozvání) role hostitele a hlavního hosta předávání a přijímání daru krátká vystoupení, přípitky, vhodný čas a způsob jejich přednesu zvládnutí faux pas (trapasu) Zásady oblékání oblékaní pro běžný den oblékaní na společenské akce oblékaní pro speciální příležitosti Zásady společenského hovoru Zásady stolování Garantem programu je František Rob.

22 Rétorika

23

24 Rétorika Cíle programu Intenzivní kurz rétoriky na Diplomatické akademii je zaměřený na zdokonalení schopnosti mluvit na veřejnosti. Řečnické umění je v současné době velmi podceňovanou dovedností na rozdíl od západní Evropy, kde se klade velký důraz na sebeprezentaci a veřejné vystupování. Velká část řečníků, mnohdy nevědomky, neumí přizpůsobit projev situaci a publiku, nebo jednoduše podcení přípravu. Kurz si klade za cíl především naučit absolventy jak nejlépe zaujmout posluchače a získat ho na svou stranu. Dobrý řečník je totiž schopen i přes nepřízeň publika svým projevem oslovit. Absolventy také připravíme na zvládnutí různých situací, které mohou při projevu nastat. První část tohoto programu se nejprve zaměřuje na vysvětlení základních pravidel struktury projevu jak po obsahové, tak po formální stránce. Tato teoretická část je doplněna pomocí audiovizuálních ukázek a diskuse s účastníky kurzu. Praktická část kurzu pak umožní studentům připravit si proslov na dané téma a pro danou cílovou skupinu, možnost přednést ho před skupinou a zároveň probrat s ostatními studenty a zkušeným vysokoškolským lektorem chyby, kterých se dopustili a na nichž mohou do budoucna zapracovat. Naši zkušení lektoři jsou přichystáni tento kurz upravit jak pro studenty, kteří teprve s rétorikou přicházejí do styku, tak pro zkušenější zájemce.

25 Obsah výuky Příprava a přednes mluveného projevu po formální a obsahové stránce příprava řeči základní sdělení k vybranému adresátovi myšlenková mapa v přípravě vystoupení způsob argumentace vhodná gesta, oblečení, způsob přednesu chování publika a nepřátelské prostředí Praktický přednes řeči Ukázky projevů při speciálních příležitostech způsoby oslovení odborný příspěvek na konferenci uvedení tématu a řečníka vedení debaty a diskuse přípitek a zdravice proslov na svatbě a rodinné oslavě Jak zvládnout faux pas a překonat nepřízeň konkurence Garanty programu jsou Cyril Svoboda a Lenka Holečková.

26 Reference

27

28 Reference Absolvování studia na Diplomatické akademii pro mě bylo jednoznačně přínosem. Poznal jsem neobyčejné a ochotné lidi z řad diplomacie, veřejného života, ekonomiky, armády a žurnalistiky. Tito lidé, lektoři Diplomatické akademie jsou skutečnými profesionály a odborníky ve svých odvětvích. Byli nám studentům vždy nápomocni v objasnění všech našich otázek a dotazů, i těch záludných. Bonusem pro mě samotného bylo to, že jsem získal zkušenosti s veřejným vystupováním a prezentováním, zdokonalil si schopnost analyzovat jakoukoliv zprávu a posílil své sebevědomí. Studium na Diplomatické akademii rozhodně doporučuji! Miroslav Štarha (student hlavního programu) Nejenom, že mi Diplomatická akademie poskytla výhodu pro budoucí získávání zaměstnání, ale také jsem díky studiu nabyla základní znalosti v širokém spektru oblastí, což je pro možné působení v diplomatických službách nezbytné. Důkazem kvality výuky jsou přednášející, kteří mimo základní učivo rozšířili výuku i o vlastní postřehy a postupy, získané při vykonávání dané profese. Nechyběly ani vzpomínky či kuriózní zážitky přibližující nám realitu, která je v mnohém od holé teorie vzdálena. To ostatně dokázala i závěrečná strategická hra, navozující atmosféru opravdové krizové situace. Největším přínosem studia v DA bylo ale jednoznačně zprostředkování kontaktu s profesionály z oboru. Petra Kunzmannová (studentka hlavního programu)

29 Diplomatická akademie byla pro mne velkým přínosem nejen z hlediska získání nových informací z oblasti mezinárodního práva a financí, oblasti bezpečnosti a strategie či diplomatického protokolu, ale především díky možnosti setkat se s přednášejícími, kteří jsou opravdovými profesionály v oboru, který vyučují a jsou ochotni se podělit se studenty o cenné poznatky z teorie i z praxe. Diplomatická akademie tak nenabízí svým studentům pouze nové vědomosti, ale rovněž jim poskytuje možnost nácviku praktických dovedností v oblasti diplomatického protokolu a etikety, mluveného či písemného projevu nebo při přípravě rozličných druhů oficiálních textů atd. Tento kurz tak přispívá k celkovému rozvoji, který je bezpochyby velkým přínosem pro jakékoli budoucí zaměstnání, nejen v oblasti diplomacie či státní správy. Diplomatická akademie zároveň pořádá mnoho zajímavých akcí pro své současné i bývalé studenty, jako byla například nedávná recepce na čínské ambasádě, které pomáhají studentům zůstat v kontaktu s vyučujícími a získávat kontakty nové. Proto mohu studium na Diplomatické akademii doporučit všem, kterým nejde jen o získání diplomu, ale především si chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti pod vedením skutečných odborníků. Pavlína Bláhová (studentka uspěla ve výběrovém řízení v centrále NATO v Bruselu) Kurz Diplomatické akademie mne obohatil o spoustu praktických znalostí a velice dobře tak doplnil má předchozí studia v oboru Mezinárodního managementu diplomacie, která byla více zaměřená na teorii. Jelikož v současnosti pracuji u jedné diplomatické mise v Praze, oceňuji přínos kurzu na Diplomatické akademii především v otázkách protokolu, rétoriky a mezinárodního práva. Díky němu jsem dnes schopna samostatně a spolehlivě řešit důležité protokolární záležitosti, oficiální recepce a večeře, připravovat návštěvy zahraničních delegací i důstojně promluvit před početnějším publikem. Díky těmto novým znalostem jsem si získala důvěru diplomatů, se kterými pracuji a pootevřela dveře pro další mezinárodní kariéru. Jitka Mulačová (vedoucí sekretariátu Alžírského velvyslanectví) Diplomatická akademie je úžasným místem střetávání názorů odborníků a studentů. Výuka je velmi zajímavá a hlavně v malém počtu studentů, což je plus. Největším přínosem je, že vyučující jsou lidé z praxe a odborníci na dané téma a neučí se jen strohá nic neříkající teorie a definice z učebnic. Hlavně jsem se dozvěděla spoustu věcí, které v učebnicích skutečně nejsou. Za sebe mohu říci, že mi Diplomatická akademie během 4 měsíců dala bezesporu víc do budoucího života a praxe než studium vysoké školy, které trvá 5 let. Eva Sadilová (studentka hlavního programu)

30 Vyuèující

31

32 Cyril Svoboda Právník, politik a diplomat. Mezi roky 1996 a 1998 vedl za Českou republiku jednání o vstupu do Evropské unie. V roce 1998 se stal ministrem vnitra, v roce 2002 pak ministrem zahraničních věcí, kterým zůstal až do roku Od roku 2007 do roku 2009 předsedal legislativní radě vlády a v roce 2009 se stal krátce ministrem pro místní rozvoj. Od svého odchodu z politiky vyučuje právo na vysokých školách. Od roku 2011 je ředitelem Diplomatické akademie, kde vyučuje rétoriku a diplomatické právo. Vladimír Špidla Historik a politik. V roce 1989 se podílel na vzniku jihočeského Občanského fóra a na zakládání České strany sociálně demokratické. V letech 1991 a 1996 byl ředitelem Úřadu práce v Jindřichově Hradci. V roce 1996 byl zvolen poslancem Parlamentu České republiky. Od roku 1998 byl místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí. V roce 2001 se stal předsedou ČSSD a o rok později předsedou vlády České republiky. V roce 2004 by jmenován Evropským komisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. Na Diplomatické akademii vyučuje evropskou integraci. František Štìpánek Povoláním voják a zpravodajec, odborník přes zpravodajské služby a blízký východ. V Armádě České republiky působil do roku 1997 jako Velitel armádního sboru. V letech 1997 až 2001 byl František Štěpánek náčelníkem Vojenské zpravodajské služby Generálního štábu Armády České republiky. V letech 2001 až 2004 působil jako národní vojenský představitel České republiky na velitelství NATO (S.H.A.P.E.) v Belgickém Mons. V letech 2006 až 2010 byl generálním konzulem v Turecku. Na Diplomatické akademii vyučuje o zpravodajských službách, riziku a Blízkém východu. Ivan Pilip Ekonom a politik. V letech 1992 až 1994 působil jako náměstek ministra vnitra. Mezi lety 1994 a 1997 působil jako ministr školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 1996 byl zvolen do Poslanecké sněmovny. V letech 1997 až 1998 byl ministrem financí. V roce 2001 byl krátce zadržen na Kubě za setkání s tamními disidenty. V roce 2004 byl jmenován viceprezidentem Evropské investiční banky, kde zůstal až do roku V současné době učí na vysoké škole. Na Diplomatické akademii vyučuje mezinárodní finance. Miroslav Kostelka Přední český odborník v otázkách vojenské bezpečnosti, bývalý ministr obrany České republiky. Velkou část své kariéry sloužil v Armádě ČR, kde byl povýšen do hodnosti generálporučíka (2002). Pracoval na pozici náčelník štábu hlavního týlu, inspektor logistiky a jako přidělenec obrany ČR v Kanadě. Po návratu vykonával funkce zástupce NGŠ a později 1. zástupce NGŠ. Na politických a diplomatických postech působil jako 1. náměstek ministra obrany a později ministr obrany ČR ( ), jako ředitel sekce předsedy vlády ( ) a jako velvyslanec ČR v Ruské federaci ( ). Na Diplomatické akademii vyučuje o vztazích Ruské federace s NATO, EU a ČR. Jaromír Novotný Diplomat, expert na bezpečnostní otázky a znalec problematiky vzdáleného východu. V roce 1993 nastoupil na Ministerstvo obrany jako vrchní ředitel sekce zahraničních vztahů. Až do června 1995 velel všem jednotkám a vojenským pozorovatelům Armády ČR v zahraničí. Zúčastnil se všech jednání souvisejících s vyjednáváním o vstupu ČR do NATO. V letech 1997 až 2001 působil jako 1. náměstek ministra obrany. V roce 2001 byl jmenován velvyslancem ČR v Indii, Bangladéši, Nepálu, Srí Lance a na Maledivách, v roce 2006 pak v Japonsku. Na Diplomatické akademii vyučuje mezinárodní bezpečnost. Lenka Holeèková Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze, jejímž zájmem je zejména oblast rétoriky a komunikace, ale věnuje se rovněž výuce ekonomických předmětů. V současné době vyučuje na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze předměty soudobá rétorika a rétorika pro učitele. Na Vysoké škole ekonomie a managementu vede workshop v rámci pravidelné soutěže Prezentiáda, rovněž zde vyučuje rétoriku v ekonomické sféře. Na Institutu informatiky učí předměty prezentace a komunikace a ekonomika a podnikání v praxi. Na Diplomatické akademii vyučuje rétoriku.

33 František Rob Celoživotní učitel a protokolární odborník. Působil v protokolárních funkcích na Úřadu předsednictva vlády ČSFR, kde se stal ředitelem odboru. V letech 1993 až 2001 pracoval coby znalec protokolu a etikety jako ředitel protokolárního oddělení Kanceláře ministra obrany ČR. Ve své protokolární praxi jakožto expert na etikety zorganizoval 437 zahraničních cest českých ústavních činitelů a jejich delegací, stejně jako stovky zahraničních návštěv. Jeho největším počinem byla příprava první návštěvy papeže Jana Pavla II. v ČR. Na Diplomatické akademii vyučuje protokol a etiketu. Ondøej Andrys Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kde získal doktorát filozofie. Pracoval jako vysokoškolský učitel v České a Slovenské republice, působil ve veřejných funkcích v rámci regionální samosprávy i v managementu obchodních společností, řídil státní příspěvkovou organizaci. V současné době pracuje jako 1. náměstek ústřední školní inspektorky ČR. Díky své pracovní historii má zkušenost s řízením velkých organizací s několika sty zaměstnanci. V rámci své lektorské činnosti se zaměřuje především na obecný management. Na Diplomatické akademii vyučuje leadership. Petra Stejskalová Vzděláním lingvista a celoživotní učitel, Petra Stejskalová je každodenní praxí prověřeným odborníkem přes správné vyjadřování se v českém jazyce. V roce 2000 provedla jazykovou korekturu revidovaného vydání ekumenického překladu Bible, v roce 2005 pak vydala své onomastické články. Dlouhodobě také spolupracuje nakladatelstvími Svojtka & Co., Josef Raabe a H. C. Beck. V současné době vyučuje češtinu na pražském gymnáziu Budějovická. Na Diplomatické akademii vyučuje úřední komunikaci, písemný styk a vyjadřování se. Hana Lenghartová Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od r působí jako samostatná advokátka, od r zároveň jako mediátorka, certifikovaná Českou advokátní komorou. Několik let současně působila v manažerské pozici nadnárodní korporace. Zaměřuje se na poskytování právních a mediačních služeb v širokém spektru právních oblastí, a to zejména v oblasti civilního práva. Ve své praxi preferuje alternativní (mimosoudní) metody řešení sporů, a to přímé vyjednávání, mediaci a konciliaci. Na Diplomatické akademii vyučuje mezinárodní právo a vyjednávání. Petra Zaviaèièová Redaktorka, editorka, publicistka a lektorka. Petra Zaviačičová se profesně pohybuje ve dvou prostředích v médiích a školství. Spojuje tak dohromady nejrůznější roviny písemného projevu od jeho technické stránky, až po samotnou tvorbu z hlediska kreativity, řemesla i formální správnosti. Jako praktik se smyslem pro technickou stránku se s oblibou zabývá i vývojem zaznamenávání textu. Dlouhodobě také spolupracuje s několika nakladatelstvími a působila jako šéfredaktorka měsíčníku Planeta Země. Na Diplomatické akademii vyučuje administrativní styk. Daniel Váòa Expert na mediální komunikaci. Působil jako vedoucí Katedry hospodářských dějin Vysoké školy ekonomické v Praze. Konzultant v oblasti public relations a komunikace s médii. Pracoval rovněž jako mediální poradce pro řadu poslanců a senátorů Parlamentu České republiky. Na Diplomatické akademii učí komunikaci s médii. Tijana Milosavljeviè-Èajetinac Ph.D. kandidátka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Magisterské studium prošla na Filozofické fakultě Bělehradské univerzity. Specializuje se na etiku a politickou filozofii. Na Ústavu filozofie a religionistiky vyučovala kurz Odpovědnost a zlo. Podílela se na několika výzkumných projektech o holokaustu. V letech 2001 až 2003 se na Ministerstvu školství a sportu Republiky Srbska podílela na rozvoji vzdělávání a jako členka Národního expertního týmu na demokratizaci vzdělávacího systému. Na Diplomatické akademii vyučuje politickou etiku.

www.diplomaticka-akademie.cz

www.diplomaticka-akademie.cz www.diplomaticka-akademie.cz Vážení čtenáři, je mi velkou ctí přiblížit Vám v tomto katalogu kurzy Diplomatické akademie. Diplomatická akademie, jediná svého druhu v České republice, nabízí řadu programů,

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno

Centrum podpory projektů, Vysoké učení technické v Brně, Kounicova 67a, 69001 Brno Poskytovatel kurzu: Český institut reklamní a marketingové komunikace (ČIRMK) ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně ČIRMK je sdružením právnických osob Asociace českých reklamních agentur a

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE

PŘEDMLUVA ODDÍL I 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE Obsah PŘEDMLUVA U _ ODDÍL I Cíle a zásady vzdělávání a rozvoje manažerů 1. MANAŽEŘI A JEJICH KOMPETENCE 21 1.1 Komu říkáme manažer? 21 1.2 Cq manažeři dělají? 21 1.3 Obsah a struktura manažerské kompetence

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

II. Vzdělávání vedoucích úředníků

II. Vzdělávání vedoucích úředníků II. Vzdělávání vedoucích úředníků Cílová skupina a účel vzdělávání: Vzdělávání je určeno pro vedoucí úřadů, krajů, statutárních měst a pro tajemníky obcí s rozšířenou působností. Cílem vzdělávacího programu

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1

MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 Andrea Kolková Ostrava 2011 Název: Oborová specializace 1 Autoři: Andrea Kolková Vydání: první, 20111 Počet stran:

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Zvládání náročných a krizových situací v práci pedagoga středních odborných škol od počátku roku 2012 akreditováno Ministerstvem školství,

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun

egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun egon Centra pro úředníky vzdělávání za evropské peníze Úřady v Olomouckém kraji získaly na zajištění výuky zaměstnanců přes devět milionů korun Vzdělávání úředníků zastřešují v obcích a krajích tzv. egon

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Přehled aktivit za rok 2015

Přehled aktivit za rok 2015 14.3.2016 Přehled aktivit za rok 2015 Praxe a stáže na PF UK Přehled současného stavu 412 studentů prošlo úspěšně praxemi na celé fakultě v akademickém roce 2014/2015 Z toho 256 odbornými praxemi v soudnictví,

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE

STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽE V INSTITUCÍCH A PORADNÍCH ORGÁNECH EVROPSKÉ UNIE STÁŽ V EVROPSKÉ KOMISI 2 STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU 4 STÁŽ V RADĚ EVROPSKÉ UNIE 7 STÁŽ VE VÝBORU REGIONŮ 9 STÁŽ V EVROPSKÉM HOSPODÁŘSKÉM A SOCIÁLNÍM

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE

NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE NABÍDKA KURZY: RÉTORIKA NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE KURZY KOMUNIKACE: Mluvit a vystupovat před lidmi je umění. Rétorika byla uznávána již od starověku jako jedna z nejdůležitějších disciplín, která se vyučovala

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů. Navazující magisterské studijní obory. Fakulty mezinárodních vztahů pro systém ECTS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Navazující magisterské studijní obory Fakulty mezinárodních vztahů pro systém TS Akademický rok 2009/2010 2 Informace zde obsažené jsou platné

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Pojeď, polez, popoběhni do toho s námi. Studijní směr Aktivity v přírodě:

Pojeď, polez, popoběhni do toho s námi. Studijní směr Aktivity v přírodě: Studijní směr Aktivity v přírodě: Cíle studijního směru je připravit posluchače na práci ve školách, cestovních kancelářích a outdoorových agenturách. Při studiu poznáte lidi ze svého okolí z jiného úhlu,

Více

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08

Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Public Relations 2 (B_PR_2) LS 08 Bakalářské studium Garant předmětu:. Ing. V. Kunz, Ph.D. Vyučující:.. Ing. T. Dvořáková Ing. P. Klička Ing. V. Kunz, Ph.D. Mgr. M. Kykalová Typ studijního předmětu: povinný

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Rozvojový program. se zaměřením na. rétoriku, komunikaci. a vystupování. Rétorika, komunikace a vystupování Lektor: Jan Přeučil

Rozvojový program. se zaměřením na. rétoriku, komunikaci. a vystupování. Rétorika, komunikace a vystupování Lektor: Jan Přeučil Rozvojový program se zaměřením na rétoriku, komunikaci Mluvíš-li, musí být tvá řeč lepší, než kdybys mlčel a vystupování 1 Určení rozvojového programu Tento rozvojový program je určen všem lidem, kteří

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Studijní opora. Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO. 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 9: Podstata, cíle a obsah personálního řízení v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Vymezení PŘ v rezortu MO a jeho institucionální zabezpečení

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-18609-1/PO-VZ-2011 Kódové označení: DK 4-PVČ Praha 14. března 2011 Počet listů: 9 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017

Vysoká škola sociálně správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2016/2017 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně správní, Havířov Vyhláška rektora č. 2/2016 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIM-1131/11-M. Sídlo: 787 01 Šumperk, Hlavní třída 31 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIM-1131/11-M Název kontrolované osoby: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7

Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Leo Vodáček, Oľga Vodáčková, 2006 Cover Petr Foltera, 2006 Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7261-143-7 Obsah Slovo ke čtenáři 7 ČÁST I Základy managementu a vztah k podnikání 9 11. Vymezení základních pojmů

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

4. Francouzský jazyk

4. Francouzský jazyk 4. Francouzský jazyk 62 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula

VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015. Lukáš Hula VÝCHOVA K PODNIKAVOSTI JEDNÁNÍ OBOROVÝCH SKUPIN PODZIM 2015 Lukáš Hula Východiska Zahraničí Česká republika Přehled Proč hovoříme o výchově k podnikavosti? Protože podnikatelé jsou páteří ekonomiky Protože

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů

Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Název příkladu dobré praxe (PDP) Lektor - organizátor Minimální kompetenční profil (MKP) Lektor vzdělávacích aktivit v oblasti práce s dětmi a mládeží programový pořadatel kurzů Garant PDP (jméno a příjmení,

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let

Studijní program Hospodářská politika a správa. Studijní obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru. 20 let Studijní program Hospodářská politika a správa Studijní obor UROSPRÁVA 20 let doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Chceš vědět jak funguje EU? Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK:

VS Marketing (3MK) TŘI PILÍŘE 7 DŮVODŮ PROČ STUDOVAT VS 3MK: VS Marketing () Mgr. Marek Novinský Koordinátor VS POSLÁNÍ Inspirovat nadané studenty ke kariéře v marketingu Vyzbrojit je koncepty a nástroji marketingu od strategie po praktickou realizaci Rozvinout

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více