MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill"

Transkript

1

2 MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte, jste Vy. ~ Joe Vitale Neexistují odpovdi. Jenom volby. ~ Stanisaw Lem Stránka 2 z 83

3 OBSAH Motto... 2 Obsah... 3 Robert Slovák... 5 Ondej Cingl... 7 Certifikát pravosti... Error! Bookmark not defined. Upozornní pro nezbedné kluky a holky Error! Bookmark not defined. Uvítací zpráva pro Vás Co o knize ekli druzí edmluva #1 Odpuštní #2 Vize... Error! Bookmark not defined. #3 Sen #4 Cíl... Error! Bookmark not defined. #5 Rozhodnutí #6 Závazek... Error! Bookmark not defined. #7 Víra... Error! Bookmark not defined. #8 Akce... Error! Bookmark not defined. #9 Píprava... Error! Bookmark not defined. #10 Váše... Error! Bookmark not defined. #11 Odvaha... Error! Bookmark not defined. #12 Sebedra... Error! Bookmark not defined. #13 Integrita... Error! Bookmark not defined. #14 Disciplína... Error! Bookmark not defined. #15 Zamení... Error! Bookmark not defined. #16 Vytrvalost... Error! Bookmark not defined. #17 Trplivost... Error! Bookmark not defined. #18 Pokora... Error! Bookmark not defined. #19 Oekávání... Error! Bookmark not defined. #20 Odpovdnost... Error! Bookmark not defined. #21 Proaktivita... Error! Bookmark not defined. #22 Rozvoj... Error! Bookmark not defined. Stránka 3 z 83

4 #23 Postoj... Error! Bookmark not defined. #24 Pružnost... Error! Bookmark not defined. #25 Pravda... Error! Bookmark not defined. #26 Nadje... Error! Bookmark not defined. #27 Láska #28 Radost... Error! Bookmark not defined. #29 Vdnost... Error! Bookmark not defined. #30 Žádání... Error! Bookmark not defined. #31 Dávání... Error! Bookmark not defined. #32 Pijímání... Error! Bookmark not defined. #33 Služba #34 Posilování... Error! Bookmark not defined. #35 Vliv... Error! Bookmark not defined. #36 Kooperace... Error! Bookmark not defined. #37 Svoboda... Error! Bookmark not defined. Hltejte život! Bonusová sekce Bonus #1 Jak zvýšit kreativitu... Error! Bookmark not defined. Bonus #2 Ideální život... Error! Bookmark not defined. Bonus #3 Jak navýšit svj píjem... Error! Bookmark not defined. Bonus #4 Plán akce 7 krok... Error! Bookmark not defined. Bonus #5 Jak vyešit problém... Error! Bookmark not defined. SUPERBONUS Affiliate program Použité zdroje ZÁVREM Stránka 4 z 83

5 ROBERT SLOVÁK ROBERT SLOVÁK Tuto knihu vnuji Erice za její lásku, bezbehou trplivost, rady a podporu. Matýskovi, za jeho nekonenou radost ze života a chu objevovat a jej to nikdy neopouští. Svým rodim za to, že jsou. Dkuji, že se vždy snažili dlat to nejlepší, co v danou chvíli mohli s kišálovistými úmysly. Všem svým mentorm, kteí m spoustu vcí nauili, astokrát zmnili mj úhel pohledu i životní smr a mnohdy ješt stále uí. Jmenovit pak Augustínu., Radovanu B., Janu P. N. a Petrovi Š. A všem ostatním dobrým lidem, kteí mi zkížili cestu... Všem vám Bh žehnej. Stránka 5 z 83

6 Robert je konzultant, kou, mentor, podnikatel, network marketer a majitel nkolika webových projekt. Zkoumá život bez hranic, má hodn zábavy a pomáhá ostatním lidem získat svobodu, vydlávat více a dosáhnout života, jaký chtjí žít, prostednictvím kouování, mentoringu a online network marketingu. Je autorem mnoha lánk o osobním rozvoji a naplnní osobního potenciálu, které najdete po celém internetu, a nkolika ových kurz. Robert také napsal nkolik ebook, které spadají do oblasti osobního rozvoje rozvoje lidského potenciálu: Všechno se poítá Žijte život, jaký chcete! Napumpujte své sebevdomí 10 Moudrých Princip pro Mistrovskou Mysl Magické afirmace Robert miluje svou rodinu, dobré jídlo, osobní rozvoj, podnikání, internetové technologie, guerrilla marketing a networkmarketing. Rád se toulá po pírod zvlášt po horách, kde nachází inspiraci a klid k pemýšlení, rád tvoí, podniká, píše, te knihy, cestuje, potkává se se zajímavými lidmi a poslouchá hudbu mnoha žánr, která jej inspiruje... Stránka 6 z 83

7 ONDEJ CINGL ONDEJ CINGL Tuto knihu vnuji lidem, kteí vstoupili do mého života. Zanechali jste svj otisk v mé mysli a mém srdci. kteí z Vás prošli jen krátce, jiní jste se zdrželi dlouhý as. Své city k Vám nemím délkou spole stráveného asu. Všichni však máte svj podíl na tom, kým jsem dnes. Na mnohé z Vás jsem myslel, když jsem Magická slova Mistr života psal. Svou knihu Vám vnuji v nadji, že v ní najdete práv ta slova, která si potebujete píst, stejn jako jsem je našel já ve všech knihách svého života. ím, že víte, kdo jste. Dkuji Vám. Stránka 7 z 83

8 Ondej je podnikatel, projektový manažer, konzultant a trenér, autor, sportovec a aspirující Mistr života. Vede projekty, které zvyšují výkonnost organizací, a pomáhá lidem, s nimiž se setkává, nastartovat a ídit jejich vlastní business zámry a projekty. Formou trénink, seminá i kouování pomáhá svým zákazníkm dosáhnout nových dovedností a rozvíjet potebné postoje. Má za sebou nkolik set projektových a tréninkových dní, v rámci tréninku vedl již ádov stovky lidí. Jako autor vytvoil i se jako spoluautor podílel na vzniku kolika knih a ebook: Projektový management podle IPMA (2. vydání) Projektové ízení a projektové vyuování Uklizený outlook: 5 vcí, které musíte znát a dlat, abyste nepromarnili den Plán osobního rozvoje a rovnž je autorem série lánk; vtšinu z nich publikoval portál Život bez hranic. V jiné ásti svého života se Ondej vnuje sportu, zejména horolezectví a extrémním týmovým závodm. Se svou partnerkou tráví as pobytem v pírod, s oblibou na horském treku, vaením a návštvami divadla. Stránka 8 z 83

9 Uvítací zpráva pro Vás... Hezký den, jsme skute rádi, že se takto potkáváme, a je naší nejupímnjší touhou, aby ebook Magická slova Mistr života pekonal veškerá Vaše oekávání! Víme s jistotou, že se Vám v prhu tení Magických slov významn zmní pohled a pístup k vlastnímu životu, zmníte svj životní postoj k rzným situacím a lidem, a postoupíte znaný kus na cest ke svému vlastnímu mistrovství a životu bez hranic a už si pod tím edstavujete cokoliv. Možná budete mít v prhu tení njaké otázky... Nebo nám budete chtít zaslat zptnou vazbu, referenci i nápady na zlepšení... Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat bu na adrese nebo jednoduše bžte facebook fan page: Nyní popadnte poznámkový blog, i si otevete poznámky na své poítai a zate íst a vypisovat informace, které v knize naleznete a které se hodí k Vaší osobní situaci... Knihu jen nete! Pracujte s ní, vypisujte si poznámky a aplikujte dané informace do svého vlastního života na dennodenní úrovni... Jen tak Vám kniha mže pomoci osvítit Vaší vlastní stezku k životu bez hranic... Jen tak se mžete stát skuteným Mistrem! tení samo o sob, nefunguje! Aplikujte tedy a dosáhnete ehokoliv, eho jen budete chtít... Jsme se jisti (ano, cítíme velkou sebedru), že na každé stránce ebooku najdete inejmenším jednu myšlenku nebo zlomek informace, které Vám pomohou stát se Mistrem Vašeho vlastního života. Napište nám své osobní zkušenosti a píbhy s aplikací daných informací, rádi je osobn teme a odpovíme Vám... ejeme Vám, aby se cokoliv, co dnes považujete za nemožné, stalo možným Robert Slovák a Ondej Cingl Stránka 9 z 83

10 CO O KNIZE EKLI DRUZÍ CO O KNIZE EKLI DRUZÍ Stránka 10 z 83

11 Citát a filozofických úvah na téma úspchu je v dnešní dob New age pebytek. Naštstí se autoi této jedinené publikace rozhodli pispt k pokroku a rozvoji celé spolenosti ním víc než jenom prezentací suché teorie. Velmi jednoduchým a tivým zpsobem dokázali skloubit teoretická pravidla s praktickým návodem, jak jednotlivé kroky vedoucí k úspchu v jakékoli sfée lidského konání a poínání aplikovat do každodenního života. Navíc zpsobem, který neodporuje zdravému selskému rozumu. Tato kniha Vás neohromí jenom svým rozsahem. Její fenomén spoívá pedevším v naprosto jedineném pojetí hlubokých mouder a pravd velikán historie této planety v podob, která je srozumitelná každému obyejnému smrtelníkovi. Samotná etba knihy Vám život nezmní. To dokáže pouze chu a snaha projít si jednotlivými zkušenostmi, jejichž cestiky už v minulosti ped námi vyšlapali jiní. Na jakékoli virtuální stran ji otevete, tam ve Vás probudí motivaci - touhu se zmnit a jít po cest vlastního vývoje neustále dál. Martin Jelínek Poradce pro výživu, lektor Roberte, pestože jsem se k Vaší knize chtla zastavit a posadit až o vikendu, neodolala jsem, a udala si nkolik "ochutnávek". O to víc se te tším na celek! Napsat knihu je dar pro sebe samého. Ujasníme si tím, že si vážíme studovaného tématu a že náš respekt k nmu dozrál natolik, že mu nujeme všechen náš as a soustední. Sami si látku ujasníme a navážeme s ní ješt hloubjší vztah. To, co ruka zaznamená, vstupuje energeticky pímo do tla a zapisuje se do naší bunné pamti. Kniha je ale ješt více dar pro všechny, kteí ji tou. Co pro nas byly pohádky, kovbojky a indiánské píbhy i autobiografie velkých, úspšných osob? Životní píklady, které jsme vdomi nevdom sledovali, napodobovali a které asto byly klíem, ktery zmnil náš pohled, postoj, reakci i dokonce náš život. Takovou knihu jste, Roberte, dal všem Vaším tenám. Myslím, že bude významná v jejich život. Pro nkteré bude opakováním, upesováním myšlenek, pro vtšinu bude ale klíovou knihou jejich osobního a profesního života. Bude branou do nového svta. Pomže jim k poznání sebe sama, k lepší komunikaci, k novému ešení problém a tím k úspšnjšímu a spokojenjšímu životu. Hana Cathala Wellness & Spa Consultant Stránka 11 z 83

12 Po dlouhé dob jsem se dostal zase k etb klasického námtu na téma cíl motivace vytrvalost. Magická slova Mistr života jsou psána krásným istým stylem bez kudrlinek, smují k podstat pedání jasn pochopitelné informace. Každá ást textu je prostoupena názornými píklady a píbhy, kde si každý najde sám sebe ve svých životních situacích. Závrené otázky na konci kapitol m donutily se opt zamyslet nad sebou a stávajícím životem. Jsou formulovány nenásiln, jako by mi je kladl vedle sedící osobní kou. Magická slova Mistr života neobjevují nic neznámého a ohromujícího, jejich pínos je v pipomenutí denních pravd a motivaci každého tenáe opt znovu nco posunout dále a nastartovat smr k Mistrm života. Zdenk Fibich Majitel a jednatel spolenosti CadetGo i žádosti o ptení Magických slov a následnou referenci jsem byla velmi skeptická. Už samotný název m odrazoval. Daný slib jsem ale nechtla porušit, a proto jsem se zaetla. Nejednalo se o tení bez pestávky jedním dechem, protože snad každý jednotlivý odstavec m nutil k zamyšlení se. Pasáž o sebede jako svalu, který je nutný trénovat, mi pomohl v motivaci malé netee pi šplhání na lan, ale také k zamyšlení se nad vlastní trplivostí s jedinci, kteí svojí sebedru teprve budují. Magická slova tu, jako se pije horký nápoj po douškách a vychutnávám. Soa Brabcová Majitelka a jednatelka GL&C Europe s.r.o. Jednoduše, srozumiteln a hlavn v praktických píkladech popsány techniky sebekouování, které mžeme již dnes zaadit do života. A nejen to, v knížce najdeme i pohlazení srdce, prození a otevení í jak mžeme doopravdy žít svj život, s láskou, pokorou a i pesto s hojností. Roberte moc dkuji za všechny tenáe a jejich spíznné duše, kterým dnes vyšlo usmvavjší sluníko. Zuzana Micháliková Kou Stránka 12 z 83

13 Nejsem žádný profesionální recenzent, a tak si mžu dovolit zaít recenzi výkikem: "To je prost bomba!" Kniha "Magická slova mistr života" je inspirací ke zm sebe sama a návodem jak na svém osobním rozvoji pracovat. Zmnit zabhnuté zvyky bude zpoátku tžké. Bude to bolet. Nebude Vás to bavit. Uvdomte si však, že pokud chcete od života co, co jste ješt nikdy nemli, musíte udlat nco, co jste ješt nikdy neudlali. Smite se s tím, nebo jdte od toho. Jakmile pekonáte poátení odpor a lenost, stane se nco úžasného. Tak zní rada autora v jedné ásti této knihy. V kniha je lenna do samostatných kapitol podle 37 základních slov, která charakterizují opravdové Mistry života. Význam každého z tchto slov a jejich psobení na psychiku je zajímavým zpsobem popsán a zárove je vždy uveden návod jak je možné využít sílu tchto slov pi ešení konkrétních životních situacích. Když se zatete do první ásti a poznáte z kolika možných pohled je možné dané slovo posuzovat, tak si uvdomíte umní autora, které umožuje bohaté životní zkušenosti zcela jasn a srozumiteln formulovat. Knihu není nutné íst najednou, ale jen po ástech a velmi zajímavé je aplikovat uvedené metody jak pi ešení bžných životních situací, tak i pi postupném plnní svých dlouhodobých plán zamených na zlepšení svého zpsobu života. lovk, který neví, jak dál, mže nalézt v odhalení významu magických slov Mistr života urité ešení, východisko, popípad pinu své konkrétní situace. Po ptení knihy mám dobré pocity a knihu mohu doporuit. Myšlenky a rady jsou velmi konkrétní, moudré a umožní každému je úspšn aplikovat ve svém život a zvýšit tak svojí produkci a aktivitu o desítky procent. Kniha je urena všem, ale hlavn tm, kteí chtjí zmnit své zabhnuté zvyky. Karel Stank Podnikatel Tato kniha má vysoce kvalitní obsah a dobe poslouží nejen tm, kteí cítí, že se neustále plácají na míst, ale i tm, kteí jdou mílovými kroky kupedu. Radovan Beák Nezávislý marketingový konzultant Stránka 13 z 83

14 Kniha Magická slova Mistr života m nejdíve nezaujala, asi na ni nebyl ten správný as. Potom jsem ji etla podruhé a potetí a pistihla jsem se pi tom, že skute pemýšlím nad tím, co mi chce kniha íci a že m povzbuzuje v tom, co dlám. Já dkuji Robertovi za jeho knihu, protože vím, že pomže tm, kteí se budou jejími radami ídit. Tato kniha vyzývá k akci: Aktivn pracujte na tom, aby se Váš život posunul lepším smrem, a proto se mi líbí a mžu ji doporuit. Marie Michaliková Kou osobního rozvoje Toto nie je kniha. Je to návod na loveka. Takýto návod by sa mal dosta do uebných osnov všetkých stredných škôl. Ke sa tak stane, prežijeme revolúciu. Eduard Svíka Lektor a kou Ondeji, kone jsem se dostal k tomu, abych si petl Tvoji knihu Magická slova Mistr života. Jsem z ní nadšený. Všechno, o em píšeš ve vybraných kapitolách, znám a uplatuji to ve svém život. Je skvlé, že jsi do knihy zaadil principy Lásky, Odpuštní a zejména Pokory, protože ve sv byznysu se o nich moc nemluví, ale pokud máme být trvale úspšní a naplnní nejen v podnikání, ale i v osobním život, musíme na nich stavt. A uplatování principu Akce je dležitou pipomínkou pro ty kteí mají pocit, že staí mít jasnou vizi a zámr, pípadn nástnku vizí povšenou nad postelí, ale celý den z té postele nevylezou, a potom se diví, že jim Zákon itažlivosti njak nefunguje. Ivo Janeek Lektor, motivátor, kou, terapeut Stránka 14 z 83

15 Práv jsem doetla. Musím íct, že kniha je velmi tivá (alespo pro mne urit ano). A co je nejdležitjší - bhem tení mne napadlo pár vcí, do jejichž realizace se pustím hned, jakmile Vám odešlu tento -) Což znaí, že kniha je velmi dobe napsaná :-) Podncuje tvoivost, kreativitu a pomáhá tenái najít inspiraci - to jsou hodnoty, které do budoucna mohou pinést velký užitek, pochopí-li je tená správn a zrealizuje-li své nápady... Myslím, že touto knihou pomžete velké skupin lidí, což je urit jeden z Vašich cíl :-) Štpánka Tresslová Poradce pro výživu a zdravý životní styl Když jsem se ped pár lety po úmrtí manžela, výtvarníka Václava Švejcara, ocitla ve velmi tžké životní situaci a rázem se mi zmnil celý mj život, zaala jsem si klást otázky PRO se mi to stalo? a Co bude s mým životem dál? Intuice mi íkala, že musím zaít urychlen pracovat sama na sob, ovládnout své myšlenky a zaít žít nový život. Byla jsem ale oslabená, v situaci, se kterou jsem si nevla sama rady. Naštstí jsem mla kolem sebe nkolik skvlých lidí, kteí mi pomohli jedním z nich byl zkušený kou Robert Slovák, který mi bhem konzultací pomohl utídit mé myšlenky, stanovit si priority, nastínit další cestu jak v osobním, tak v pracovním život. Jsem proto velmi potšena Robertovou výbornou a rozsáhlou knihou o rozvoji osobnosti Magická slova Mistr života. Tato kniha ukazuje, jak obrovskou možnost svobodné volby v život máme a jak si svj život žeme vytváet podle svých pedstav, pochopíme-li jeho pravidla. Zárove kniha obsahuje návod, jak ešit problémy, nastanou-li. Text samozejm nestaí jen íst, je teba pevzít odpovdnost za svj život do svých rukou a zmnit myšlení, návyky, zbavit se omezení, nauit se pijímat nové postoje, odhalovat souvislosti v našem život a pouit se z nich. Robertova kniha se tak stává moudrým prvodcem a inspirací na naší každodenní cest životem. Kniha je doplnna úžasnými citáty úspšných lidí a nkolika bonusy. Sama jsem se pesvila, že to, co mi Robert nastínil pi konzultacích i to, co Robert popsal ve své nové knize, opravdu funguje. Velmi mu za to dkuji. A peji i všem tenám, aby jim kniha Magická slova Mistr života pomohla pi jejich rstu a aby se rozhodli žít svj kouzelný a jedinený život bez hranic. Michaela Švejcarová Stránka 15 z 83

16 Knížka Magická slova Mistr života není knížka. Je to Kniha, Uebnice, Cesta, zpsob života a myšlení. Není to na jedno ptení, ani na týden, ale na týdny, roky, na celý život. Je to pro ty, kdo hledají a zamýšlejí se nad svým životem a tím, jak ho žijí, co zažívají ve svém život. A záleží na tom, jak daleko se kdo na své cest osobního rozvoje dostal. Nkomu mže stait teba jen jedna kapitola, aby si uvdomil nco dležitého a posunul se o míli. Knihu nedoporuuji lidem, kteí se rozhodují podle toho, co si tou na konci. V takovém pípad, se to mže zdát jako nco z jiného svta. Je tu hodn úžasných myšlenek, nám, zkušeností, tip a rad, jak se dostat odtud, kde jsme, tam kam íkáme, že chceme. Formou metafor a pirovnání z pírody a ze života, si každý mže snadno uvdomit, jestli to, co lá, vede k jeho cíli a pokud ne, tak co je pro to nutné udlat a dlat systematicky a trvale, aby žil život a zažíval v nm to, po em touží. Není teba kupovat knihy zahraniních guru, když i u nás jsou fakt pkný knihy a fakt dobrý autoi. Eva Kaáková Majitelka spolenosti Casiopea, kou co Vám povím, Roberte. Dovolím si sebe sama považovat za výborného tenáe ladicích, pozitivních a pozitivn-návodných knih. Petla jsem jich spousty. A mám docela dost zkušeností. Ale... pi tení té knihy jsem zažívala zvláštní pocit, zvláštní chvní, kdy se mi chvílemi chtlo nadšením breet a chvílemi vát vítzné: Hurá! Kone jsem totiž etla knihu, které rozumím, která obsahuje vše, co jsem hledala jako návod na svj život. Kone! Je v ní obsaženo dokonce i to, co jsem cítila, že tak má být, ale nebyla jsem si jista, že to cítím správn. Co na to íct? Je to neeské, ale pro mne hezké: Wow! Takže... Roberte... te rozhodnte, zda to, co jsem vyjádila v odstavci výše, je publikovatelné nebo zda mám njak ukrotit své emoce. Já jsem z toho skute velmi nadšená. Ten pocit byl naprosto autentický. A to jsem etla jenom kousek... Klobouk dol, moc hezky ztvárnno. Alena Pitrová Kou Stránka 16 z 83

17 U tení vždy pemýšlím a nehltám knihy po tuctech. ikrát více knih jsem v minulosti odložil, než kolik jsem jich se zaujetím doetl. Ale ty, které jsem doetl, stály za to. ed nkolika týdny jsem do rukou dostal ebook Magická slova Mistr života. A nevzpomínám si, že by kdy na m ebook udlal vtší dojem. O to více, že jeho pvod a koeny jsou eské... Kone se rýsuje skute pínosné dílo z eských luh a háj, od autor, kteí se pes veškerý svj úspch nesnaží ješt více sami proslavit na úkor moudrostí a posvátných pravd, které Magická slova Mistr života v sob nesou... Tuším, že kniha mže být lékem na nemoc nevdomí, o níž promluvil Dalajláma: "Lidé obtují zdraví, aby vydlali peníze a potom obtují peníze, aby znovu získali zdraví. Pak se tak znepokojují budoucností, že nežijí v pítomnosti a žijí tak, jakoby nikdy nemli zemít. Nakonec zemou, aniž by kdy pedtím žili." Nazýváme náš druh Homo Sapiens - lovk rozumný. Když se dobe rozhlédneme, objevíme, že námi stvoené technologie a média daleko edbhly schopnosti lovka rozumného a uvrhly jeho mysl do hluku ega, nepítomnosti, emocionálních závislostí, nespokojenosti a odtržení od moudrosti Bytí. Vnímám, že pichází doba, kdy se druh Homo Sapiens bude muset vyvinout, aby unikl zkáze vlastní zdivoelé mysli. Pichází období zrodu druhu nového, Homo Sapiens Conscius - lovk rozumný vdomý. Tato kniha vás bude doprovázet pi vysvobození vlastní mysli a na cest do bytí v Bytí. Jsem potšen, že vzešla z pera mého blízkého pítele. Magická slova Mistr života jsou prvním dílem encyklopedie probuzení. Petr Štpánek Podnikatel a milovník života Kniha, kterou jsem petla jedním dechem... Když jsem pouštla poíta, tak jsem si íkala, že už chci kone dostat ten zásadní mail, na který už tak dlouho ekám. Ani jsem netušila, pro mám takové pání. O to vtší bylo moje pekvapení, jak rychle to zafungovalo. Objevila jsem Vaší žádost o referenci Vaší nové knihy. Ani jsem jí nemusela íst a už jsem vla, že je to to pravé, co mlo pijít. A bylo. estože v knize pro m (to ovšem nemusí platit pro každého) není prakticky vbec nic nového, co bych nkdy neetla nebo neslyšela,tak je to podané zpsobem, který m oslovil do té míry, že jsem schopná se s tím, co tam pedkládáte, naprosto ztotožnit. Stránka 17 z 83

18 U Vás je mi jasné, že to píšete opravdu srdcem a zkušeností nejen lidí známých i neznámých ale i Vaší vlastní. Zažila jsem osobn, že jste práv ten lovk, který se snaží sloužit, pomáhat a mít z toho radost. Dokonce mám i tu zkušenost, že od chvíle, kdy jste vstoupil do mého života jako mentor, se událo tolik zajímavých vcí, že mžu smle íct, že máte v té knize naprostou pravdu. Je pehledná a napsaná, ekla bych, aniž bych se snažila soudit ale spíš jen z mého pohledu konstatovat, ryze esky. To pro m znamená, že tam je vše pohromad, jak má být. Informace, emoce, pouení, nadje, východisko, a to vše bez zbytených textových omáek. Myslím si, že práv ta možnost a schopnost ztotožnní se s textem je rozhodující pro to, zda íst, píst celé a mít ze tení užitek. Já jsem ho rozhodn získala. Dkuji Vám a doufám, že budete psát i nadále, pokud budete mít pocit, že máte lidem co íct. A já jsem si jistá, že urit mít budete. Alespo já se na Vaší další knihu budu tšit. Alena Obdržálková Poradce ve výživ Prvodce životem pro každého, tak bych oznaila novou knihu Magická slova Mistr života. Stejn jako se pi jízd autem ocitáme na kižovatkách a volíme ten správný smr podle mapy, ocitáme se i na kižovatkách životních. Jenže na tch jsme dosud nemlik dispozici žádného prvodce, žádnou mapu, která by nám jasn pomohla urit cestu. Mohli jsme se samozejm piklonit k urité filozofii, duchovní literatue, ke konkrétnímu vyznání. Možností je v dnešním svte ale tolik, že mohou být pro leckterého jedince spíší matoucí než nápomocné. Nyní však držíte v rukou opravdové mistrovské dílo. Je to rozcestník pro vaši cestu životem. Hluboké a léty ovené principy a postupy, oproštné od lákavých slib o instantním štstí, zbavené zlatého pozlátka, te máte v rukou v jejich isté form. Nikdo v život vám nemže íci, co je pro vás nejlepší. Magická slova mistr života vám však jasn ukáži všechny možnosti, které máte. Zbytek už je na vás. Ve které oblasti života chcete dosáhnout mistrovství nejdíve? Nalistujte a te šastnou cestu! Iveta Hrotková Kou pro rozvoj osobnosti Stránka 18 z 83

19 Magická slova Mistr života je kniha pro všechny, kteí chtjí svj život prožít naplno a zárove osobnostn rst. Osobní rozvoj je zde zmapován zevrubným zpsobem, z mnoha pohled a v zajímavých souvislostech, které vás pimjí k zamyšlení a aplikování zmn do vašeho života. Kniha vyzývá, aby jste se vydali na cestu za osobním mistrovstvím. Pomže vám stát se mistry života - lepšími lidmi. Tato kniha je dokonalá inspirativní píruka pro tuto velkou životní práci. Povzbuzuje další lidi k cest k tomuto mistrovství a lepšímu svtu! A navíc nabízí konkrétní doporuení a nápady pro akní kroky.v knize jsou perly, nejen ve form slov známých mistr, ale také slova autora a spoluautora knihy dokazují, že je na sv o další mistry více! Tuto knihu by mli rodie vnovat svým dtem. Je v ní vše, co v život budou potebovat. Je to komplexní prvodce plnohodnotným životem. Já to urit udlám a osobn si knihu zaadím natrvalo do své knihovny. Pavla Hemanovská Kou Nemusím píliš dlouho hledat slova - velice mne to, co jsem etl, nadchlo. ebbook "Magická slova Mistr života" jasn ukazuje dvee k cest mistrovského života bez hranic. Otevít dvee, vstoupit na tuto nebetynou cestu a ídit se uvedenými radami, které každého z nás vedou tam, kam chce dojít, však musí každý sám. Sám jsem se na tuto cestou vydal a musím se piznat, že ped 5-ti lety se mi ani nesnilo, kam s mou pochmurnou minulostí mohu dojít. erpal jsem z mnoha knih a vybíral si své pátelé z nejlepších kruh - lidi, kteí jdou za svými sny, mají prokazatelné výsledky a jsou tudíž v pozici radit. Vše, co jsem v ebooku našel, slyším i od tchto svých pátel a je mi jasné, že autoi ebooku, jsou stejn úspšnými a skvlými lidmi, jako jsou podstatná "magická" slova, které jsou v ebooku detailn rozebrána. kuji za moudrost, která je v ebooku obsažená. se pro každého stane svtlem a zárove smrnicí k blahobytu a blahobytu všech na této krásné planet. David Dobrovolný Specialista internetové komunikace pro Stránka 19 z 83

20 Robert ukázal své mistrovství života tím nejlepším zpsobem. Napsal knihu, které je mistrovským kouskem pro všechny, kteí chápou, že osobní rozvoj je klíem k životu. David Kirš Majitel spolenosti Smart ing zapamatování. Publikace Magická slova Mistr života se dá svým pojetím a obsahem zaadit do zástupu motivaní literatury a tzv. literatury moudrosti. Naleznete v ní sedmaticet velkých oblastí magických slov. Lze je nalézt i v další podobné literatue. Konstatuji však, že v tak obsáhlé, kompaktní a pro naši kulturu srozumitelné a tivé form, jako je tomu v této publikaci, jsem je ješt nikdy nevidl. Každá oblast obsahuje adu tezí objasujících pro je dležitá, k emu je dobrá a co konkrétn zde dlat. Pi tom je použita ada názorných metafor a analogií, které, namísto strohého technického popisu daného jevu, tenám výrazn ulehují pochopení a Ne všechna tvrzení, která budete v publikaci íst, do Vás hladce zapadnou. Jsou jaksi mimo stávající realitu vašeho osobnostního rozvoje. To znamená, že bu jste za prezentovaným postojem pozadu a máte co dohánt, nebo jste o nco ped ním. Rozpoznat, o jaký pípad se jedná, je jednoduché: pokud poznáte, že tam jste již byli a to jste již zvládli, jedná se o to druhé. Pokud je to uzemí zatím nenavštívené, neprobádané, neosvojené je to pípad první. Jsem si jist, že takových dosud nenavštívených, neprobádaných a neosvojených území najdete v publikaci dost a dost. Publikace totiž pokrývá velmi rozlehlou krajinu rzných úrovní osobnostního rozvoje. Lze obecn doporuit, abyste se práv do tchto neznámých oblastí vydali. Kupte si Magická slova Mistr života a uvidíte je. Pte si navíc, jak se tam chovat a co lat a budete mít zvládnutí tohoto území zna ulehené. A pak po své vlastní a zárove naší lidské spolené Mistrovské cest života mžete kráet dál. koliv je to na celý život, neotálejte; otálející nedojdou daleko. Martin Hájek Mentor a kou manažerského leadershipu Stránka 20 z 83

21 Kniha Magická slova Mistr života na m zapsobila z nkolika vod. V prvé ad to byl rozsah. Celá kniha nabízí adu podn a návod pro to, jak žít úspšný život, život bez hranic a být šastný a spokojený. Klíovou kapitolou je kapitola o cílech. Opt jsem si uvdomil, jak jsou cíle pro náš život dležité, a že vždy když jsem si vdom vytýil cíle ve svém život, tak jsem je dosáhl. Proto abychom cíle dosáhli, je nutná disciplína. V knize m v souvislosti s dodržováním disciplíny zaujal tento text : Máte-li disciplínu, pak se každý den posunete smrem, kterým chcete kráet, bez ohledu na okolnosti nebo pekážky, které ped vámi vyvstanou. Je to zvyk, který snad nejvíce pispje k Vašemu mistrovství a dosažení života bez hranic. V knize je velké množství inspirace v podob citát úspšných lidí. Samotné citáty m motivovaly k zamyšlení se nad sebou. Kniha je sice rozdlena na kapitoly, ale citáty jsou takovou mapou, která vás bude provádt pi tení knihy. Kniha má logický sled. Je dobré si ji píst jako celek. Pak doporuuji se ke knize vracet. Vracet se nejen k textu, ale i k akním krokm na konci kapitol. Akní kroky jsou velmi cennou souástí této knihy. Pomocí akních krok budete do svého života implementovat myšlenky knihy a tedy Magická slova mistr. Kniha je kniha s velkým K. Je to kniha, která lovka vede k zamyšlení se nad sebou, ale zejména k inm. V knize jsou otázky, cviení a návody, které tenáe vedou k AKCI. Je to kniha, ke které se budete vracet, ke které se musíte vracet. Kniha obsahuje mnoho inspirace pro každého. Je to kniha, ve které se autoi snaží skloubit adu úhl pohled. Knize tedy bude rozumt logický smýšlející lovk i lovk, který jedná srdcem. Je skvlé, že v knize je i kapitola o Lásce. V knize najdete zaruený návod jak lásku zažít ve svém život. Víte, jak tedy získat Lásku. Zate ji dávat. Toto a spoustu dalších nám najdete v této skvlé knize. Dovolím si íct jedinené dílo na eském trhu. Tomáš Gešek Majitel spolenosti Eduway Stránka 21 z 83

22 Roberta Slováka som stretol na jar 2012 v Prahe a pochválil sa mi, že práve finišuje túto knihu. Zaslal mi ji tesne pred jej dokonením. Zaal som kapitolou o cieoch. Ako by mi z duše hovoril, pretože to, o om Robert píše, praktizujem vo svojom živote už niekoko rokov. Ke sa potom po 5 rokoch pozriete spä na ciele, ktoré ste si dali, a zistíte, že nemusíte aka do dôchodku, aby ste mali už dnes 70 % z cieov splnených, je to hrejivý pocit u srdca... a úsmev na tvári máte k nemu automaticky tiež. V alších kapitolách som opä narážal na hodnoty a myslenie rovnaké, ako mám ja a ako majú vemi úspešní udia v mojom okolí. Kniha Magická slova Mistr života opisuje to, o potrebujete k tomu, aby ste žili život taký, ako žijú úspešní udia. Robert píše zrozumitene. Návody a úlohy, ktoré dostávate, sú tiež vemi jednoduché. Na okrajoch nájdete aj citáty od velikánov podnikania a osobného rozvoja. Všetko, o ítate, stojí preto na pevnom základe skúseností tých, ktorí vo svojej oblasti života dosiahli najvyššieho stupa úspechu alebo expertízy. Za všetkých si spomínam na citáty od udí ako Peter Drucker, Albert Einstein, Napoleon Hill alebo Mahátma Gándhí. Ak chcete dosiahnu taký úspech, ako dosiahli vyššie spomínaní udia, odporúam vám siahnu po tejto knihe a preíta si ju. Je to zbierka informácií, ktoré by sa dali kudne rozpitva do 37 kníh. Tu ich máte v jednej a bolo k tomu potreba iba nieo cez 380 strán. Musím vás tiež upozorni, že Magická slova Mistr života možno zhltnete na jeden šup, pretože informácie v nej sú podávané naozaj pútavo. Martin Mikláš Marketingový konzultant Stránka 22 z 83

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel

ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ŠIKANA, AGRESE A NÁSILÍ NEPATÍ MEZI NÁS! Motto: lovk by se ml chovat tak, jak si myslí, že by se mli chovat všichni Václav Havel ! Za šikanování se považuje, když jeden nebo více spolužák úmysln, vtšinou

Více

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974)

PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) PRONÁSLEDOVÁNÍ CORRIE TEN BOOM (1974) Svt je smrteln nemocný. Umírá... Velký Léka již podepsal úmrtní list. Pesto mají kesané ped sebou velké dílo. Mají být potoky živé vody, zdroji slitování pro ty, kteí

Více

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová

Desatero pro praxi. aneb jak využít povinnost. Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Desatero pro praxi aneb jak využít povinnost Pavel Humpolíek, Alena Uhrová Brno, 2006 OBSAH OBSAH... 1 Úvod... 3 Koncepce desatera... 3 Klíová slova... 3 Prolog... 4 Pravidlo 5 R... 4 Motto... 4 Desatero

Více

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE

SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE SVÍCEN ANEB CHOZENÍ VE SVTLE MARTIN KLUSO (Praha, únor 2009) Když poslední dobou picházím na shromáždní, mám na srdci jedno slovo, které postupn jako by nabývalo dalšího rozmru porozumní. Troufnu si ho

Více

Cykly Intermezzo. FOR cyklus

Cykly Intermezzo. FOR cyklus Cykly Intermezzo Rozhodl jsem se zaadit do série nkolika lánk o základech programování v Delphi/Pascalu malou vsuvku, která nám pomže pochopit principy a zásady pi používání tzv. cykl. Mnoho ástí i jednoduchých

Více

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;)

Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Cesta za Vaším pokladem tedy ebookem ;) Krásný den, V momentě, kdy jste se rozhodli napsat svůj ebook, ocitli jste se najednou na cestě. Tato cesta může být jednoduchá, bezproblémová a úžasná a možná dokonce

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Personalistika, spolupráce

Personalistika, spolupráce Personalistika, spolupráce Verze - TISK Aneb dejte mi lidi a já to udlám Pavel Konený Flek Scout-Tex 2008, bezen 1 Personalistika a spolupráce co to je? Personalistika je obor, který se zamuje na získávání

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch

ZEM PIS ZEM PIS PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ZEMPIS ZEMPIS Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch aplikace

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta

TÉMA. Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta TÉMA Pochopila jsem ajurvédu takto: Autor : Matusáková Vlasta Abych mohla napsat jak jsem pochopila ajurvédu, tak se musím nejdříve zamyslet nad tím co to je - pochopení. Pochopení chápat věci realisticky.

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku

Dtské centrum pedagogika volného asu v p#edškolním vku Univerzita Tomáše Bati ve Zlín Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Dtské centrum pedagogika volného "asu v p#edškolním vku (bakalá#ská práce) Vedoucí bakalá#ské práce: PaedDr.

Více

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ:

P!ílohy. 1. Dotazník CFQ: P!ílohy 1. Dotazník CFQ: 43 2. Dotazník EMQ Instrukce: Dvacet osm tvrzeních uveden+ch ní)e je o zapomínání v'cí, co) se ka)dému v r*zné mí!e stává. Prosím zvolte, jak %asto se Vám uvedené p!íklady staly

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

Vizuální tuning PC ást 1

Vizuální tuning PC ást 1 Vizuální tuning PC ást 1 Tém každý lovk mní svj vzhled. Je spousty lidí, kteí tuní auta. Je dost lidí, kteí mní image svých tynohých milák. Je také hodn lidí, kteí tuní poíta pro vtší výkon, pá by si nezahráli

Více

Zimní pikrmování pták

Zimní pikrmování pták ZPRAVODAJ. 101 íjen 2005 Vychází 4 x ron Ediní rada Zpravodaje: pátelé Soa Neumannová (odp. redaktorka), Iva Apfelbecková (zástupce), František Ducháek, V0ra Svobodová, Pavel Šulda a Dana Velebová Kresby

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu.

Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Datový objekt [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Každý datový objekt Pythonu má minimáln ti vlastnosti. Identitu, datový typ a hodnotu. Identita Identita datového objektu je jedinený a

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz

KLÁINA BABIKA. literární scéná krátkého filmu. 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio. www.jaknato.webz.cz literární scéná krátkého filmu 2009 Daniel Nosek & Nosá Film Studio www.jaknato.webz.cz Obraz 1 Ulice Na Hejkalce ped domem Reál exteriér noc Ulice psobí v noci opuštn. Obas vozovku a chodník osvítí kužel

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Ptali jste se na soubh funkcí

Ptali jste se na soubh funkcí Úvodní stránka ihned.cz Hospodáské noviny Respekt Marketing&Media Obchodní vstník Investice FinWeb KarieraWeb Reality Odborné msíníky Firmy&trhy - Lidé - Politika&byznys - Analýzy&trendy - Peníze&burzy

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Excel 2010. podrobný pr vodce. Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský. Vydala Grada Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7 jako svou 4128.

Excel 2010. podrobný pr vodce. Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský. Vydala Grada Publishing, a.s. U Pr honu 22, Praha 7 jako svou 4128. Excel 2010 podrobný prvodce Josef Pecinovský, Rudolf Pecinovský Vydala Grada Publishing, a.s. U Prhonu 22, Praha 7 jako svou 4128. publikaci Odpovdný redaktor Pavel Nmeek Sazba Tomáš Brejcha Poet stran

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky

Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka. Leden - Leden studený, duben zelený. Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky ! " Prosinec - Svatá Barborka vyhání devo ze dvorka Leden - Leden studený, duben zelený Únor - Jestli únor honí mraky, staví bezen snhuláky Bezen - Bezen bez vody, duben bez trávy Duben - V dubnu hrom,

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka

Ing. Josef Kuši ka Pater Walter Marek Ing. Josef Kuši ka Dovolte mi, abych vám pedstavil nabídku eského hudebního tábora mládeže, který se poprvé otevel v roce 1997 se dvma hudebními obory pro 46 student. Od té doby se na našich setkáních vystídalo více než

Více

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana

Masarykova univerzita. Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ. technika ízení utkání v ledním hokeji. Ing. Vladimír Mana Masarykova univerzita Fakulta sportovních studií MANAGEMENT UTKÁNÍ technika ízení utkání v ledním hokeji Ing. Vladimír Mana Brno 2013 Tvorba a tisk tohoto studijního materiálu byly financovány z Operačního

Více

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok

Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok Úžasný rok 2017 Váš plán pro úspěšný nový rok JANAPEKNA.CZ 1 Část 1 Než začneme: Jaký byl pro vás rok 2016? Vítejte! Než se pustíme do plánování vysněného roku 2017, musíme se podívat, jaký byl rok 2016.

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Vyzkoušejte si své znalosti.

Vyzkoušejte si své znalosti. Vyzkoušejte si své znalosti. 1. NEHODA Potáp?? Tento dvaa?ty?icetiletý muž má potáp??ské opráv?ní od r. 1992. Od té doby provedl více než 80 ponor?, z?ehož bylo jen v lo?ském roce 11. K jeho pravidelným

Více

Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít?

Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít? Jakou dekompresní bójku pro potáp?ní mám použít? Dekompresní potáp??ské bójky, které jsou vypoušt?ny na hladinu v pr?b?hu ponoru, nejsou ni?ím novým. Vyskytují se v r?zných barvách, délkách, jsou vyrobeny

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Nkolik poznámek k ochran technických ešení

Nkolik poznámek k ochran technických ešení Nkolik poznámek k ochran technických ešení Ing. Emil Jenerál, Úad prmyslového vlastnictví, Praha Pokud nkdo slyšel nebo dokonce nkdy prošel patentoprávním sporem, tedy zejména sporem o porušování svého

Více

Promnné. [citováno z

Promnné. [citováno z Promnné [citováno z http://wraith.iglu.cz/python/index.php] Abychom s datovým objektem mohli v programu njak rozumn pracovat, potebujeme se na nj njakým zpsobem odkázat. Potebujeme Pythonu íct, aby napíklad

Více

Roní plán pro 2.roník

Roní plán pro 2.roník Roní plán pro 2.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521

Nošení d tí v šátku. Facebook: Jindra03 mobil: 773 621 521 Nošení dtí v šátku 1 www.zdrava-strava.net Facebook:Jindra03 mobil:773621521 Skype:Bilapani03 Nošení dtí v šátku Obsah NOŠENÍ DTÍ V ŠÁTKU NA TLE... 3 ŠÁTEK... 4 AMBULANTNÍ A POSUVNÝ UZEL... 5 VHODNÝ VK

Více

Classic 2.0. Respondent Name 11.06.2012. Tuto zprávu poskytuje:

Classic 2.0. Respondent Name 11.06.2012. Tuto zprávu poskytuje: Classic. Respondent Name.. Tuto zprávu poskytuje: iils - Institute for innovative Learning Systems Boecklinstrasse / A - Vienna Phone: + Email: info@disgprofil.eu Website: www.disgprofil.eu Twitter: @disgprofil

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

SPECIFICKÉ STRATEGIE VYUŽÍVANÉ NESLYŠÍCÍMI RESPONDENTY V TESTECH

SPECIFICKÉ STRATEGIE VYUŽÍVANÉ NESLYŠÍCÍMI RESPONDENTY V TESTECH SPECIFICKÉ STRATEGIE VYUŽÍVANÉ NESLYŠÍCÍMI RESPONDENTY V TESTECH TENÁSKÝCH DOVEDNOSTÍ 1. Neslyšící mají problémy se tením a úkolem odborník je zjistit, kterých složek recepce textu se tyto problémy týkají

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní služba ve věznicích Duchovní služba ve věznicích Obsah 1. ÚVOD... 3 2. VZNIK DUCHOVNÍ SLUŽBY... 3 3. POSLÁNÍ, SMYSL A VÝZNAM SLUŽBY... 4 4. ZÁVĚR... 6 2 1. ÚVOD Už před mnoha tisíci lety se považovalo za tělesné milosrdenství,

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA

ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA ZÁKLADNÍ SLOVNÍ ZÁSOBA Pozdravy Dobrý den Ahoj Dobré ráno Dobrý veer Jak se mate Jak se vám daí Jak se vede Dobe, a vám Docela dobe Louení Musím jít Nashledanou Dobrou noc Zatím Doufám, že se ješt# uvidíme,,

Více

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly

Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Lepení plexi v bonici pružnými lepidly Dnes si mžete prohlédnout jednoduchý návod jak pilepit plexi do vyezané bonice. Samozejm možností lepení je mnoho, dnes se však podíváme na lepení pružnými lepidly.

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská

LÉČENÍ VNITŘNÍHO DÍTĚTE V POHODLÍ DOMOVA Monika Nisznanská 2 Vy už nemusíte Moje emocionální zranění z dětství mě před mnoha lety žití v nevědomí dohnala do velmi vážné psychické situace, ze které mi pomohla až pomoc zvenčí. Díky jednomu velmi intenzivnímu zážitku,

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE

Od pijetí k promoci. aneb. Jak úspšn vystudovat FPE Od pijetí k promoci aneb Jak úspšn vystudovat FPE Na co by neml zapomenout student 1. roníku Pedpokladem úspšného studia je krom píle pi samotném studiu i respektování Studijního a zkušebního ádu fakult

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce.

Na em se podílí? Umožuje napíklad pohyb, mnit výrazy oblieje, zadržovat stolici, psát i vykonávat rzné druhy manuální práce. SVALOVÁ SOUSTAVA Jedním ze základních projev života je pohyb, který je umožnn rznými zpsoby. U lovka ho realizují ve spolupráci s oprnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišují lovku pouze pohyb

Více

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann

Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli. Jií Wiedermann Pro nám nefunguje vda tak, jak bychom si páli Jií Wiedermann Pro by mla, když nám nefunguje zdravotnictví, školství, sociální pée, ekonomika, atd., tak jak bychom si páli? Jak je možné, že více než 15

Více

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha

Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy. Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Otázky hledajících Vztahy Óm Šrí Paramátmane Namaha Využijte svůj čas a energii pro hledání štěstí, míru a lásky Všichni si přejeme být šťastní

Více

Nebe, Boží nádherný domov

Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible for Children,

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁSKÉ PRÁCE

PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁSKÉ PRÁCE PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁSKÉ PRÁCE Beru na vdomí, že: odevzdáním bakaláské práce souhlasím se zveejnním své práce podle zákona. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých

Více

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení

Úvodník. Globalizace: výzva a ešení OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Czech Výhled zamstnanosti v zemích OECD vydání 2005 Pehled v eském jazyce Úvodník Globalizace: výzva a ešení John P. Martin editel zamstnanosti, práce a

Více

Vámi vybrané karty 2 / 6

Vámi vybrané karty 2 / 6 Vážený pane Komarek, právě jste si zakoupili Tarot Rozhodnutí, který vám může usnadnit rozhodování v situacích, v nichž se cítíte bezradní. Stojíte na životní křižovatce, nabízí se vám několik různých

Více

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení

3.4. Úloha a struktura Hnutí. Cvi ení 3.4 Úloha a struktura Hnutí Cviení CVIENÍ ÚLOHA A STRUKTURA CVIENÍ PREZENTACE NA TÉMA ÚLOHA A STRUKTURA HNUTÍ Individuální cviení as: 60' Úvod Byli jste požádáni panem XY, koordinátorem pro diseminaci

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

Základy MIDI komunikace

Základy MIDI komunikace Propojení nástroje a poítae Základy MIDI komunikace MIDI IN, OUT, THRU Možností, jak pipojit klávesy k poítai je hned nkolik. Stále nejrozšíenjší porty pro MIDI komunikaci u kláves jsou klasické MIDI IN

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

MEG jako dvoj inný blokující m ni

MEG jako dvoj inný blokující m ni 1 MEG jako dvojinný blokující mni (c) Ing. Ladislav Kopecký, leden 2015 K napsání tohoto lánku m inspiroval web (http://inkomp-delta.com/page3.html ) bulharského vynálezce Dmitri Ivanova, který pišel se

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

!! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /

!! !!!!! #$!!!%!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! #  +!' $!!!,,-.,, / !! "!!!!! #$!!!%"""!!!!!&$! '!!!!(!!!!!!!)! *!!!! # " +!' $!!!,,-.,, /!!$$" 0!1 0 &! 2 &!! Štafeta Radka Hartová Zemanová Ptají se Sylva Oliveriusová a Denisa Svatoová 1.Odkud jste k nám pišla a jak dlouho

Více

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie?

E U. Evropská unie (EU) a její instituce fakta. 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? 3 Kolik zemí je lenskými státy Evropské unie? íloha. 1: Evropský modul výzkumu ICCS 2009 (evropský vdomostní test a evropský dotazník) vybrané položky Evropská unie (EU) a její instituce fakta 1 Jsou tyto výroky pravdivé, nebo nepravdivé? a) eská

Více

!" #$% #&#'#( )*!+,-#'.

! #$% #&#'#( )*!+,-#'. !" #$% #&#'#( )*!+,-#'.!+/0 123 14 5#$%67#&#'#( #$829,:3;76

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU

CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU CO ZNAMENÁ SLOUŽIT BOHU MARTIN HLOSKA (Tursko, únor 2009) Velmi m oslovila chvála, ve které jsme zpívali: stvo ve mn srdce isté, já ti chci dnes sloužit. Nebo lépe slovensky: Stvor vo mne, Pane, srdce

Více

Praktické využití datové schránky

Praktické využití datové schránky Praktické využití datové schránky v ordinaci lékae Patrik Šolc 15.9.2009 Každý jsme hlava na nco jiného. My jsme hlavy na IT. Obsah Práce s datovou schránkou v ordinaci Jaké výhody lékai pináší datové

Více

Pístupy k informaním systémm

Pístupy k informaním systémm Pístupy k informaním systémm Edita Šilerová Úvod Vedení firem a organizací jsou si jasn vdoma, že bez podpory informatiky nemohou jejich firmy pežít. Ekonomický a konkurenní tlak je nutí asto k razantním

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

ZÁ K O N Y. Vít?zství p?ichází... PRO VÁS. I PRO MU?E. P?EDSTAVENÍ PROJEKTU PRO PARTNERY P?EJÍT NA WEB STRÁNKU PARTNERSKÉHO PROGRAMU

ZÁ K O N Y. Vít?zství p?ichází... PRO VÁS. I PRO MU?E. P?EDSTAVENÍ PROJEKTU PRO PARTNERY P?EJÍT NA WEB STRÁNKU PARTNERSKÉHO PROGRAMU 20 ZÁ K O N Y ATRA K TIV ITY P?EDSTAVENÍ PROJEKTU PRO PARTNERY Vít?zství p?ichází... PRO VÁS. I PRO MU?E. Zákony Atraktivity je ucelený vzd?lávací online trénink pro mu?e. V jasné a p?ehledné form? jim

Více