MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill"

Transkript

1

2 MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte, jste Vy. ~ Joe Vitale Neexistují odpovdi. Jenom volby. ~ Stanisaw Lem Stránka 2 z 83

3 OBSAH Motto... 2 Obsah... 3 Robert Slovák... 5 Ondej Cingl... 7 Certifikát pravosti... Error! Bookmark not defined. Upozornní pro nezbedné kluky a holky Error! Bookmark not defined. Uvítací zpráva pro Vás Co o knize ekli druzí edmluva #1 Odpuštní #2 Vize... Error! Bookmark not defined. #3 Sen #4 Cíl... Error! Bookmark not defined. #5 Rozhodnutí #6 Závazek... Error! Bookmark not defined. #7 Víra... Error! Bookmark not defined. #8 Akce... Error! Bookmark not defined. #9 Píprava... Error! Bookmark not defined. #10 Váše... Error! Bookmark not defined. #11 Odvaha... Error! Bookmark not defined. #12 Sebedra... Error! Bookmark not defined. #13 Integrita... Error! Bookmark not defined. #14 Disciplína... Error! Bookmark not defined. #15 Zamení... Error! Bookmark not defined. #16 Vytrvalost... Error! Bookmark not defined. #17 Trplivost... Error! Bookmark not defined. #18 Pokora... Error! Bookmark not defined. #19 Oekávání... Error! Bookmark not defined. #20 Odpovdnost... Error! Bookmark not defined. #21 Proaktivita... Error! Bookmark not defined. #22 Rozvoj... Error! Bookmark not defined. Stránka 3 z 83

4 #23 Postoj... Error! Bookmark not defined. #24 Pružnost... Error! Bookmark not defined. #25 Pravda... Error! Bookmark not defined. #26 Nadje... Error! Bookmark not defined. #27 Láska #28 Radost... Error! Bookmark not defined. #29 Vdnost... Error! Bookmark not defined. #30 Žádání... Error! Bookmark not defined. #31 Dávání... Error! Bookmark not defined. #32 Pijímání... Error! Bookmark not defined. #33 Služba #34 Posilování... Error! Bookmark not defined. #35 Vliv... Error! Bookmark not defined. #36 Kooperace... Error! Bookmark not defined. #37 Svoboda... Error! Bookmark not defined. Hltejte život! Bonusová sekce Bonus #1 Jak zvýšit kreativitu... Error! Bookmark not defined. Bonus #2 Ideální život... Error! Bookmark not defined. Bonus #3 Jak navýšit svj píjem... Error! Bookmark not defined. Bonus #4 Plán akce 7 krok... Error! Bookmark not defined. Bonus #5 Jak vyešit problém... Error! Bookmark not defined. SUPERBONUS Affiliate program Použité zdroje ZÁVREM Stránka 4 z 83

5 ROBERT SLOVÁK ROBERT SLOVÁK Tuto knihu vnuji Erice za její lásku, bezbehou trplivost, rady a podporu. Matýskovi, za jeho nekonenou radost ze života a chu objevovat a jej to nikdy neopouští. Svým rodim za to, že jsou. Dkuji, že se vždy snažili dlat to nejlepší, co v danou chvíli mohli s kišálovistými úmysly. Všem svým mentorm, kteí m spoustu vcí nauili, astokrát zmnili mj úhel pohledu i životní smr a mnohdy ješt stále uí. Jmenovit pak Augustínu., Radovanu B., Janu P. N. a Petrovi Š. A všem ostatním dobrým lidem, kteí mi zkížili cestu... Všem vám Bh žehnej. Stránka 5 z 83

6 Robert je konzultant, kou, mentor, podnikatel, network marketer a majitel nkolika webových projekt. Zkoumá život bez hranic, má hodn zábavy a pomáhá ostatním lidem získat svobodu, vydlávat více a dosáhnout života, jaký chtjí žít, prostednictvím kouování, mentoringu a online network marketingu. Je autorem mnoha lánk o osobním rozvoji a naplnní osobního potenciálu, které najdete po celém internetu, a nkolika ových kurz. Robert také napsal nkolik ebook, které spadají do oblasti osobního rozvoje rozvoje lidského potenciálu: Všechno se poítá Žijte život, jaký chcete! Napumpujte své sebevdomí 10 Moudrých Princip pro Mistrovskou Mysl Magické afirmace Robert miluje svou rodinu, dobré jídlo, osobní rozvoj, podnikání, internetové technologie, guerrilla marketing a networkmarketing. Rád se toulá po pírod zvlášt po horách, kde nachází inspiraci a klid k pemýšlení, rád tvoí, podniká, píše, te knihy, cestuje, potkává se se zajímavými lidmi a poslouchá hudbu mnoha žánr, která jej inspiruje... Stránka 6 z 83

7 ONDEJ CINGL ONDEJ CINGL Tuto knihu vnuji lidem, kteí vstoupili do mého života. Zanechali jste svj otisk v mé mysli a mém srdci. kteí z Vás prošli jen krátce, jiní jste se zdrželi dlouhý as. Své city k Vám nemím délkou spole stráveného asu. Všichni však máte svj podíl na tom, kým jsem dnes. Na mnohé z Vás jsem myslel, když jsem Magická slova Mistr života psal. Svou knihu Vám vnuji v nadji, že v ní najdete práv ta slova, která si potebujete píst, stejn jako jsem je našel já ve všech knihách svého života. ím, že víte, kdo jste. Dkuji Vám. Stránka 7 z 83

8 Ondej je podnikatel, projektový manažer, konzultant a trenér, autor, sportovec a aspirující Mistr života. Vede projekty, které zvyšují výkonnost organizací, a pomáhá lidem, s nimiž se setkává, nastartovat a ídit jejich vlastní business zámry a projekty. Formou trénink, seminá i kouování pomáhá svým zákazníkm dosáhnout nových dovedností a rozvíjet potebné postoje. Má za sebou nkolik set projektových a tréninkových dní, v rámci tréninku vedl již ádov stovky lidí. Jako autor vytvoil i se jako spoluautor podílel na vzniku kolika knih a ebook: Projektový management podle IPMA (2. vydání) Projektové ízení a projektové vyuování Uklizený outlook: 5 vcí, které musíte znát a dlat, abyste nepromarnili den Plán osobního rozvoje a rovnž je autorem série lánk; vtšinu z nich publikoval portál Život bez hranic. V jiné ásti svého života se Ondej vnuje sportu, zejména horolezectví a extrémním týmovým závodm. Se svou partnerkou tráví as pobytem v pírod, s oblibou na horském treku, vaením a návštvami divadla. Stránka 8 z 83

9 Uvítací zpráva pro Vás... Hezký den, jsme skute rádi, že se takto potkáváme, a je naší nejupímnjší touhou, aby ebook Magická slova Mistr života pekonal veškerá Vaše oekávání! Víme s jistotou, že se Vám v prhu tení Magických slov významn zmní pohled a pístup k vlastnímu životu, zmníte svj životní postoj k rzným situacím a lidem, a postoupíte znaný kus na cest ke svému vlastnímu mistrovství a životu bez hranic a už si pod tím edstavujete cokoliv. Možná budete mít v prhu tení njaké otázky... Nebo nám budete chtít zaslat zptnou vazbu, referenci i nápady na zlepšení... Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat bu na adrese nebo jednoduše bžte facebook fan page: Nyní popadnte poznámkový blog, i si otevete poznámky na své poítai a zate íst a vypisovat informace, které v knize naleznete a které se hodí k Vaší osobní situaci... Knihu jen nete! Pracujte s ní, vypisujte si poznámky a aplikujte dané informace do svého vlastního života na dennodenní úrovni... Jen tak Vám kniha mže pomoci osvítit Vaší vlastní stezku k životu bez hranic... Jen tak se mžete stát skuteným Mistrem! tení samo o sob, nefunguje! Aplikujte tedy a dosáhnete ehokoliv, eho jen budete chtít... Jsme se jisti (ano, cítíme velkou sebedru), že na každé stránce ebooku najdete inejmenším jednu myšlenku nebo zlomek informace, které Vám pomohou stát se Mistrem Vašeho vlastního života. Napište nám své osobní zkušenosti a píbhy s aplikací daných informací, rádi je osobn teme a odpovíme Vám... ejeme Vám, aby se cokoliv, co dnes považujete za nemožné, stalo možným Robert Slovák a Ondej Cingl Stránka 9 z 83

10 CO O KNIZE EKLI DRUZÍ CO O KNIZE EKLI DRUZÍ Stránka 10 z 83

11 Citát a filozofických úvah na téma úspchu je v dnešní dob New age pebytek. Naštstí se autoi této jedinené publikace rozhodli pispt k pokroku a rozvoji celé spolenosti ním víc než jenom prezentací suché teorie. Velmi jednoduchým a tivým zpsobem dokázali skloubit teoretická pravidla s praktickým návodem, jak jednotlivé kroky vedoucí k úspchu v jakékoli sfée lidského konání a poínání aplikovat do každodenního života. Navíc zpsobem, který neodporuje zdravému selskému rozumu. Tato kniha Vás neohromí jenom svým rozsahem. Její fenomén spoívá pedevším v naprosto jedineném pojetí hlubokých mouder a pravd velikán historie této planety v podob, která je srozumitelná každému obyejnému smrtelníkovi. Samotná etba knihy Vám život nezmní. To dokáže pouze chu a snaha projít si jednotlivými zkušenostmi, jejichž cestiky už v minulosti ped námi vyšlapali jiní. Na jakékoli virtuální stran ji otevete, tam ve Vás probudí motivaci - touhu se zmnit a jít po cest vlastního vývoje neustále dál. Martin Jelínek Poradce pro výživu, lektor Roberte, pestože jsem se k Vaší knize chtla zastavit a posadit až o vikendu, neodolala jsem, a udala si nkolik "ochutnávek". O to víc se te tším na celek! Napsat knihu je dar pro sebe samého. Ujasníme si tím, že si vážíme studovaného tématu a že náš respekt k nmu dozrál natolik, že mu nujeme všechen náš as a soustední. Sami si látku ujasníme a navážeme s ní ješt hloubjší vztah. To, co ruka zaznamená, vstupuje energeticky pímo do tla a zapisuje se do naší bunné pamti. Kniha je ale ješt více dar pro všechny, kteí ji tou. Co pro nas byly pohádky, kovbojky a indiánské píbhy i autobiografie velkých, úspšných osob? Životní píklady, které jsme vdomi nevdom sledovali, napodobovali a které asto byly klíem, ktery zmnil náš pohled, postoj, reakci i dokonce náš život. Takovou knihu jste, Roberte, dal všem Vaším tenám. Myslím, že bude významná v jejich život. Pro nkteré bude opakováním, upesováním myšlenek, pro vtšinu bude ale klíovou knihou jejich osobního a profesního života. Bude branou do nového svta. Pomže jim k poznání sebe sama, k lepší komunikaci, k novému ešení problém a tím k úspšnjšímu a spokojenjšímu životu. Hana Cathala Wellness & Spa Consultant Stránka 11 z 83

12 Po dlouhé dob jsem se dostal zase k etb klasického námtu na téma cíl motivace vytrvalost. Magická slova Mistr života jsou psána krásným istým stylem bez kudrlinek, smují k podstat pedání jasn pochopitelné informace. Každá ást textu je prostoupena názornými píklady a píbhy, kde si každý najde sám sebe ve svých životních situacích. Závrené otázky na konci kapitol m donutily se opt zamyslet nad sebou a stávajícím životem. Jsou formulovány nenásiln, jako by mi je kladl vedle sedící osobní kou. Magická slova Mistr života neobjevují nic neznámého a ohromujícího, jejich pínos je v pipomenutí denních pravd a motivaci každého tenáe opt znovu nco posunout dále a nastartovat smr k Mistrm života. Zdenk Fibich Majitel a jednatel spolenosti CadetGo i žádosti o ptení Magických slov a následnou referenci jsem byla velmi skeptická. Už samotný název m odrazoval. Daný slib jsem ale nechtla porušit, a proto jsem se zaetla. Nejednalo se o tení bez pestávky jedním dechem, protože snad každý jednotlivý odstavec m nutil k zamyšlení se. Pasáž o sebede jako svalu, který je nutný trénovat, mi pomohl v motivaci malé netee pi šplhání na lan, ale také k zamyšlení se nad vlastní trplivostí s jedinci, kteí svojí sebedru teprve budují. Magická slova tu, jako se pije horký nápoj po douškách a vychutnávám. Soa Brabcová Majitelka a jednatelka GL&C Europe s.r.o. Jednoduše, srozumiteln a hlavn v praktických píkladech popsány techniky sebekouování, které mžeme již dnes zaadit do života. A nejen to, v knížce najdeme i pohlazení srdce, prození a otevení í jak mžeme doopravdy žít svj život, s láskou, pokorou a i pesto s hojností. Roberte moc dkuji za všechny tenáe a jejich spíznné duše, kterým dnes vyšlo usmvavjší sluníko. Zuzana Micháliková Kou Stránka 12 z 83

13 Nejsem žádný profesionální recenzent, a tak si mžu dovolit zaít recenzi výkikem: "To je prost bomba!" Kniha "Magická slova mistr života" je inspirací ke zm sebe sama a návodem jak na svém osobním rozvoji pracovat. Zmnit zabhnuté zvyky bude zpoátku tžké. Bude to bolet. Nebude Vás to bavit. Uvdomte si však, že pokud chcete od života co, co jste ješt nikdy nemli, musíte udlat nco, co jste ješt nikdy neudlali. Smite se s tím, nebo jdte od toho. Jakmile pekonáte poátení odpor a lenost, stane se nco úžasného. Tak zní rada autora v jedné ásti této knihy. V kniha je lenna do samostatných kapitol podle 37 základních slov, která charakterizují opravdové Mistry života. Význam každého z tchto slov a jejich psobení na psychiku je zajímavým zpsobem popsán a zárove je vždy uveden návod jak je možné využít sílu tchto slov pi ešení konkrétních životních situacích. Když se zatete do první ásti a poznáte z kolika možných pohled je možné dané slovo posuzovat, tak si uvdomíte umní autora, které umožuje bohaté životní zkušenosti zcela jasn a srozumiteln formulovat. Knihu není nutné íst najednou, ale jen po ástech a velmi zajímavé je aplikovat uvedené metody jak pi ešení bžných životních situací, tak i pi postupném plnní svých dlouhodobých plán zamených na zlepšení svého zpsobu života. lovk, který neví, jak dál, mže nalézt v odhalení významu magických slov Mistr života urité ešení, východisko, popípad pinu své konkrétní situace. Po ptení knihy mám dobré pocity a knihu mohu doporuit. Myšlenky a rady jsou velmi konkrétní, moudré a umožní každému je úspšn aplikovat ve svém život a zvýšit tak svojí produkci a aktivitu o desítky procent. Kniha je urena všem, ale hlavn tm, kteí chtjí zmnit své zabhnuté zvyky. Karel Stank Podnikatel Tato kniha má vysoce kvalitní obsah a dobe poslouží nejen tm, kteí cítí, že se neustále plácají na míst, ale i tm, kteí jdou mílovými kroky kupedu. Radovan Beák Nezávislý marketingový konzultant Stránka 13 z 83

14 Kniha Magická slova Mistr života m nejdíve nezaujala, asi na ni nebyl ten správný as. Potom jsem ji etla podruhé a potetí a pistihla jsem se pi tom, že skute pemýšlím nad tím, co mi chce kniha íci a že m povzbuzuje v tom, co dlám. Já dkuji Robertovi za jeho knihu, protože vím, že pomže tm, kteí se budou jejími radami ídit. Tato kniha vyzývá k akci: Aktivn pracujte na tom, aby se Váš život posunul lepším smrem, a proto se mi líbí a mžu ji doporuit. Marie Michaliková Kou osobního rozvoje Toto nie je kniha. Je to návod na loveka. Takýto návod by sa mal dosta do uebných osnov všetkých stredných škôl. Ke sa tak stane, prežijeme revolúciu. Eduard Svíka Lektor a kou Ondeji, kone jsem se dostal k tomu, abych si petl Tvoji knihu Magická slova Mistr života. Jsem z ní nadšený. Všechno, o em píšeš ve vybraných kapitolách, znám a uplatuji to ve svém život. Je skvlé, že jsi do knihy zaadil principy Lásky, Odpuštní a zejména Pokory, protože ve sv byznysu se o nich moc nemluví, ale pokud máme být trvale úspšní a naplnní nejen v podnikání, ale i v osobním život, musíme na nich stavt. A uplatování principu Akce je dležitou pipomínkou pro ty kteí mají pocit, že staí mít jasnou vizi a zámr, pípadn nástnku vizí povšenou nad postelí, ale celý den z té postele nevylezou, a potom se diví, že jim Zákon itažlivosti njak nefunguje. Ivo Janeek Lektor, motivátor, kou, terapeut Stránka 14 z 83

15 Práv jsem doetla. Musím íct, že kniha je velmi tivá (alespo pro mne urit ano). A co je nejdležitjší - bhem tení mne napadlo pár vcí, do jejichž realizace se pustím hned, jakmile Vám odešlu tento -) Což znaí, že kniha je velmi dobe napsaná :-) Podncuje tvoivost, kreativitu a pomáhá tenái najít inspiraci - to jsou hodnoty, které do budoucna mohou pinést velký užitek, pochopí-li je tená správn a zrealizuje-li své nápady... Myslím, že touto knihou pomžete velké skupin lidí, což je urit jeden z Vašich cíl :-) Štpánka Tresslová Poradce pro výživu a zdravý životní styl Když jsem se ped pár lety po úmrtí manžela, výtvarníka Václava Švejcara, ocitla ve velmi tžké životní situaci a rázem se mi zmnil celý mj život, zaala jsem si klást otázky PRO se mi to stalo? a Co bude s mým životem dál? Intuice mi íkala, že musím zaít urychlen pracovat sama na sob, ovládnout své myšlenky a zaít žít nový život. Byla jsem ale oslabená, v situaci, se kterou jsem si nevla sama rady. Naštstí jsem mla kolem sebe nkolik skvlých lidí, kteí mi pomohli jedním z nich byl zkušený kou Robert Slovák, který mi bhem konzultací pomohl utídit mé myšlenky, stanovit si priority, nastínit další cestu jak v osobním, tak v pracovním život. Jsem proto velmi potšena Robertovou výbornou a rozsáhlou knihou o rozvoji osobnosti Magická slova Mistr života. Tato kniha ukazuje, jak obrovskou možnost svobodné volby v život máme a jak si svj život žeme vytváet podle svých pedstav, pochopíme-li jeho pravidla. Zárove kniha obsahuje návod, jak ešit problémy, nastanou-li. Text samozejm nestaí jen íst, je teba pevzít odpovdnost za svj život do svých rukou a zmnit myšlení, návyky, zbavit se omezení, nauit se pijímat nové postoje, odhalovat souvislosti v našem život a pouit se z nich. Robertova kniha se tak stává moudrým prvodcem a inspirací na naší každodenní cest životem. Kniha je doplnna úžasnými citáty úspšných lidí a nkolika bonusy. Sama jsem se pesvila, že to, co mi Robert nastínil pi konzultacích i to, co Robert popsal ve své nové knize, opravdu funguje. Velmi mu za to dkuji. A peji i všem tenám, aby jim kniha Magická slova Mistr života pomohla pi jejich rstu a aby se rozhodli žít svj kouzelný a jedinený život bez hranic. Michaela Švejcarová Stránka 15 z 83

16 Knížka Magická slova Mistr života není knížka. Je to Kniha, Uebnice, Cesta, zpsob života a myšlení. Není to na jedno ptení, ani na týden, ale na týdny, roky, na celý život. Je to pro ty, kdo hledají a zamýšlejí se nad svým životem a tím, jak ho žijí, co zažívají ve svém život. A záleží na tom, jak daleko se kdo na své cest osobního rozvoje dostal. Nkomu mže stait teba jen jedna kapitola, aby si uvdomil nco dležitého a posunul se o míli. Knihu nedoporuuji lidem, kteí se rozhodují podle toho, co si tou na konci. V takovém pípad, se to mže zdát jako nco z jiného svta. Je tu hodn úžasných myšlenek, nám, zkušeností, tip a rad, jak se dostat odtud, kde jsme, tam kam íkáme, že chceme. Formou metafor a pirovnání z pírody a ze života, si každý mže snadno uvdomit, jestli to, co lá, vede k jeho cíli a pokud ne, tak co je pro to nutné udlat a dlat systematicky a trvale, aby žil život a zažíval v nm to, po em touží. Není teba kupovat knihy zahraniních guru, když i u nás jsou fakt pkný knihy a fakt dobrý autoi. Eva Kaáková Majitelka spolenosti Casiopea, kou co Vám povím, Roberte. Dovolím si sebe sama považovat za výborného tenáe ladicích, pozitivních a pozitivn-návodných knih. Petla jsem jich spousty. A mám docela dost zkušeností. Ale... pi tení té knihy jsem zažívala zvláštní pocit, zvláštní chvní, kdy se mi chvílemi chtlo nadšením breet a chvílemi vát vítzné: Hurá! Kone jsem totiž etla knihu, které rozumím, která obsahuje vše, co jsem hledala jako návod na svj život. Kone! Je v ní obsaženo dokonce i to, co jsem cítila, že tak má být, ale nebyla jsem si jista, že to cítím správn. Co na to íct? Je to neeské, ale pro mne hezké: Wow! Takže... Roberte... te rozhodnte, zda to, co jsem vyjádila v odstavci výše, je publikovatelné nebo zda mám njak ukrotit své emoce. Já jsem z toho skute velmi nadšená. Ten pocit byl naprosto autentický. A to jsem etla jenom kousek... Klobouk dol, moc hezky ztvárnno. Alena Pitrová Kou Stránka 16 z 83

17 U tení vždy pemýšlím a nehltám knihy po tuctech. ikrát více knih jsem v minulosti odložil, než kolik jsem jich se zaujetím doetl. Ale ty, které jsem doetl, stály za to. ed nkolika týdny jsem do rukou dostal ebook Magická slova Mistr života. A nevzpomínám si, že by kdy na m ebook udlal vtší dojem. O to více, že jeho pvod a koeny jsou eské... Kone se rýsuje skute pínosné dílo z eských luh a háj, od autor, kteí se pes veškerý svj úspch nesnaží ješt více sami proslavit na úkor moudrostí a posvátných pravd, které Magická slova Mistr života v sob nesou... Tuším, že kniha mže být lékem na nemoc nevdomí, o níž promluvil Dalajláma: "Lidé obtují zdraví, aby vydlali peníze a potom obtují peníze, aby znovu získali zdraví. Pak se tak znepokojují budoucností, že nežijí v pítomnosti a žijí tak, jakoby nikdy nemli zemít. Nakonec zemou, aniž by kdy pedtím žili." Nazýváme náš druh Homo Sapiens - lovk rozumný. Když se dobe rozhlédneme, objevíme, že námi stvoené technologie a média daleko edbhly schopnosti lovka rozumného a uvrhly jeho mysl do hluku ega, nepítomnosti, emocionálních závislostí, nespokojenosti a odtržení od moudrosti Bytí. Vnímám, že pichází doba, kdy se druh Homo Sapiens bude muset vyvinout, aby unikl zkáze vlastní zdivoelé mysli. Pichází období zrodu druhu nového, Homo Sapiens Conscius - lovk rozumný vdomý. Tato kniha vás bude doprovázet pi vysvobození vlastní mysli a na cest do bytí v Bytí. Jsem potšen, že vzešla z pera mého blízkého pítele. Magická slova Mistr života jsou prvním dílem encyklopedie probuzení. Petr Štpánek Podnikatel a milovník života Kniha, kterou jsem petla jedním dechem... Když jsem pouštla poíta, tak jsem si íkala, že už chci kone dostat ten zásadní mail, na který už tak dlouho ekám. Ani jsem netušila, pro mám takové pání. O to vtší bylo moje pekvapení, jak rychle to zafungovalo. Objevila jsem Vaší žádost o referenci Vaší nové knihy. Ani jsem jí nemusela íst a už jsem vla, že je to to pravé, co mlo pijít. A bylo. estože v knize pro m (to ovšem nemusí platit pro každého) není prakticky vbec nic nového, co bych nkdy neetla nebo neslyšela,tak je to podané zpsobem, který m oslovil do té míry, že jsem schopná se s tím, co tam pedkládáte, naprosto ztotožnit. Stránka 17 z 83

18 U Vás je mi jasné, že to píšete opravdu srdcem a zkušeností nejen lidí známých i neznámých ale i Vaší vlastní. Zažila jsem osobn, že jste práv ten lovk, který se snaží sloužit, pomáhat a mít z toho radost. Dokonce mám i tu zkušenost, že od chvíle, kdy jste vstoupil do mého života jako mentor, se událo tolik zajímavých vcí, že mžu smle íct, že máte v té knize naprostou pravdu. Je pehledná a napsaná, ekla bych, aniž bych se snažila soudit ale spíš jen z mého pohledu konstatovat, ryze esky. To pro m znamená, že tam je vše pohromad, jak má být. Informace, emoce, pouení, nadje, východisko, a to vše bez zbytených textových omáek. Myslím si, že práv ta možnost a schopnost ztotožnní se s textem je rozhodující pro to, zda íst, píst celé a mít ze tení užitek. Já jsem ho rozhodn získala. Dkuji Vám a doufám, že budete psát i nadále, pokud budete mít pocit, že máte lidem co íct. A já jsem si jistá, že urit mít budete. Alespo já se na Vaší další knihu budu tšit. Alena Obdržálková Poradce ve výživ Prvodce životem pro každého, tak bych oznaila novou knihu Magická slova Mistr života. Stejn jako se pi jízd autem ocitáme na kižovatkách a volíme ten správný smr podle mapy, ocitáme se i na kižovatkách životních. Jenže na tch jsme dosud nemlik dispozici žádného prvodce, žádnou mapu, která by nám jasn pomohla urit cestu. Mohli jsme se samozejm piklonit k urité filozofii, duchovní literatue, ke konkrétnímu vyznání. Možností je v dnešním svte ale tolik, že mohou být pro leckterého jedince spíší matoucí než nápomocné. Nyní však držíte v rukou opravdové mistrovské dílo. Je to rozcestník pro vaši cestu životem. Hluboké a léty ovené principy a postupy, oproštné od lákavých slib o instantním štstí, zbavené zlatého pozlátka, te máte v rukou v jejich isté form. Nikdo v život vám nemže íci, co je pro vás nejlepší. Magická slova mistr života vám však jasn ukáži všechny možnosti, které máte. Zbytek už je na vás. Ve které oblasti života chcete dosáhnout mistrovství nejdíve? Nalistujte a te šastnou cestu! Iveta Hrotková Kou pro rozvoj osobnosti Stránka 18 z 83

19 Magická slova Mistr života je kniha pro všechny, kteí chtjí svj život prožít naplno a zárove osobnostn rst. Osobní rozvoj je zde zmapován zevrubným zpsobem, z mnoha pohled a v zajímavých souvislostech, které vás pimjí k zamyšlení a aplikování zmn do vašeho života. Kniha vyzývá, aby jste se vydali na cestu za osobním mistrovstvím. Pomže vám stát se mistry života - lepšími lidmi. Tato kniha je dokonalá inspirativní píruka pro tuto velkou životní práci. Povzbuzuje další lidi k cest k tomuto mistrovství a lepšímu svtu! A navíc nabízí konkrétní doporuení a nápady pro akní kroky.v knize jsou perly, nejen ve form slov známých mistr, ale také slova autora a spoluautora knihy dokazují, že je na sv o další mistry více! Tuto knihu by mli rodie vnovat svým dtem. Je v ní vše, co v život budou potebovat. Je to komplexní prvodce plnohodnotným životem. Já to urit udlám a osobn si knihu zaadím natrvalo do své knihovny. Pavla Hemanovská Kou Nemusím píliš dlouho hledat slova - velice mne to, co jsem etl, nadchlo. ebbook "Magická slova Mistr života" jasn ukazuje dvee k cest mistrovského života bez hranic. Otevít dvee, vstoupit na tuto nebetynou cestu a ídit se uvedenými radami, které každého z nás vedou tam, kam chce dojít, však musí každý sám. Sám jsem se na tuto cestou vydal a musím se piznat, že ped 5-ti lety se mi ani nesnilo, kam s mou pochmurnou minulostí mohu dojít. erpal jsem z mnoha knih a vybíral si své pátelé z nejlepších kruh - lidi, kteí jdou za svými sny, mají prokazatelné výsledky a jsou tudíž v pozici radit. Vše, co jsem v ebooku našel, slyším i od tchto svých pátel a je mi jasné, že autoi ebooku, jsou stejn úspšnými a skvlými lidmi, jako jsou podstatná "magická" slova, které jsou v ebooku detailn rozebrána. kuji za moudrost, která je v ebooku obsažená. se pro každého stane svtlem a zárove smrnicí k blahobytu a blahobytu všech na této krásné planet. David Dobrovolný Specialista internetové komunikace pro Stránka 19 z 83

20 Robert ukázal své mistrovství života tím nejlepším zpsobem. Napsal knihu, které je mistrovským kouskem pro všechny, kteí chápou, že osobní rozvoj je klíem k životu. David Kirš Majitel spolenosti Smart ing zapamatování. Publikace Magická slova Mistr života se dá svým pojetím a obsahem zaadit do zástupu motivaní literatury a tzv. literatury moudrosti. Naleznete v ní sedmaticet velkých oblastí magických slov. Lze je nalézt i v další podobné literatue. Konstatuji však, že v tak obsáhlé, kompaktní a pro naši kulturu srozumitelné a tivé form, jako je tomu v této publikaci, jsem je ješt nikdy nevidl. Každá oblast obsahuje adu tezí objasujících pro je dležitá, k emu je dobrá a co konkrétn zde dlat. Pi tom je použita ada názorných metafor a analogií, které, namísto strohého technického popisu daného jevu, tenám výrazn ulehují pochopení a Ne všechna tvrzení, která budete v publikaci íst, do Vás hladce zapadnou. Jsou jaksi mimo stávající realitu vašeho osobnostního rozvoje. To znamená, že bu jste za prezentovaným postojem pozadu a máte co dohánt, nebo jste o nco ped ním. Rozpoznat, o jaký pípad se jedná, je jednoduché: pokud poznáte, že tam jste již byli a to jste již zvládli, jedná se o to druhé. Pokud je to uzemí zatím nenavštívené, neprobádané, neosvojené je to pípad první. Jsem si jist, že takových dosud nenavštívených, neprobádaných a neosvojených území najdete v publikaci dost a dost. Publikace totiž pokrývá velmi rozlehlou krajinu rzných úrovní osobnostního rozvoje. Lze obecn doporuit, abyste se práv do tchto neznámých oblastí vydali. Kupte si Magická slova Mistr života a uvidíte je. Pte si navíc, jak se tam chovat a co lat a budete mít zvládnutí tohoto území zna ulehené. A pak po své vlastní a zárove naší lidské spolené Mistrovské cest života mžete kráet dál. koliv je to na celý život, neotálejte; otálející nedojdou daleko. Martin Hájek Mentor a kou manažerského leadershipu Stránka 20 z 83

21 Kniha Magická slova Mistr života na m zapsobila z nkolika vod. V prvé ad to byl rozsah. Celá kniha nabízí adu podn a návod pro to, jak žít úspšný život, život bez hranic a být šastný a spokojený. Klíovou kapitolou je kapitola o cílech. Opt jsem si uvdomil, jak jsou cíle pro náš život dležité, a že vždy když jsem si vdom vytýil cíle ve svém život, tak jsem je dosáhl. Proto abychom cíle dosáhli, je nutná disciplína. V knize m v souvislosti s dodržováním disciplíny zaujal tento text : Máte-li disciplínu, pak se každý den posunete smrem, kterým chcete kráet, bez ohledu na okolnosti nebo pekážky, které ped vámi vyvstanou. Je to zvyk, který snad nejvíce pispje k Vašemu mistrovství a dosažení života bez hranic. V knize je velké množství inspirace v podob citát úspšných lidí. Samotné citáty m motivovaly k zamyšlení se nad sebou. Kniha je sice rozdlena na kapitoly, ale citáty jsou takovou mapou, která vás bude provádt pi tení knihy. Kniha má logický sled. Je dobré si ji píst jako celek. Pak doporuuji se ke knize vracet. Vracet se nejen k textu, ale i k akním krokm na konci kapitol. Akní kroky jsou velmi cennou souástí této knihy. Pomocí akních krok budete do svého života implementovat myšlenky knihy a tedy Magická slova mistr. Kniha je kniha s velkým K. Je to kniha, která lovka vede k zamyšlení se nad sebou, ale zejména k inm. V knize jsou otázky, cviení a návody, které tenáe vedou k AKCI. Je to kniha, ke které se budete vracet, ke které se musíte vracet. Kniha obsahuje mnoho inspirace pro každého. Je to kniha, ve které se autoi snaží skloubit adu úhl pohled. Knize tedy bude rozumt logický smýšlející lovk i lovk, který jedná srdcem. Je skvlé, že v knize je i kapitola o Lásce. V knize najdete zaruený návod jak lásku zažít ve svém život. Víte, jak tedy získat Lásku. Zate ji dávat. Toto a spoustu dalších nám najdete v této skvlé knize. Dovolím si íct jedinené dílo na eském trhu. Tomáš Gešek Majitel spolenosti Eduway Stránka 21 z 83

22 Roberta Slováka som stretol na jar 2012 v Prahe a pochválil sa mi, že práve finišuje túto knihu. Zaslal mi ji tesne pred jej dokonením. Zaal som kapitolou o cieoch. Ako by mi z duše hovoril, pretože to, o om Robert píše, praktizujem vo svojom živote už niekoko rokov. Ke sa potom po 5 rokoch pozriete spä na ciele, ktoré ste si dali, a zistíte, že nemusíte aka do dôchodku, aby ste mali už dnes 70 % z cieov splnených, je to hrejivý pocit u srdca... a úsmev na tvári máte k nemu automaticky tiež. V alších kapitolách som opä narážal na hodnoty a myslenie rovnaké, ako mám ja a ako majú vemi úspešní udia v mojom okolí. Kniha Magická slova Mistr života opisuje to, o potrebujete k tomu, aby ste žili život taký, ako žijú úspešní udia. Robert píše zrozumitene. Návody a úlohy, ktoré dostávate, sú tiež vemi jednoduché. Na okrajoch nájdete aj citáty od velikánov podnikania a osobného rozvoja. Všetko, o ítate, stojí preto na pevnom základe skúseností tých, ktorí vo svojej oblasti života dosiahli najvyššieho stupa úspechu alebo expertízy. Za všetkých si spomínam na citáty od udí ako Peter Drucker, Albert Einstein, Napoleon Hill alebo Mahátma Gándhí. Ak chcete dosiahnu taký úspech, ako dosiahli vyššie spomínaní udia, odporúam vám siahnu po tejto knihe a preíta si ju. Je to zbierka informácií, ktoré by sa dali kudne rozpitva do 37 kníh. Tu ich máte v jednej a bolo k tomu potreba iba nieo cez 380 strán. Musím vás tiež upozorni, že Magická slova Mistr života možno zhltnete na jeden šup, pretože informácie v nej sú podávané naozaj pútavo. Martin Mikláš Marketingový konzultant Stránka 22 z 83

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie

Výbr z nových knih 10/2009 psychologie Výbr z nových knih 10/2009 psychologie 1. Bludné cesty lásky : manželské trojúhleníky a jiné párové konflikty / Hans Jellouschek ; [z nmeckého originálu... peložil Petr Babka] Praha : Portál, 2009 -- 221

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie

Výbr z nových knih 4/2010 psychologie Výbr z nových knih 4/2010 psychologie 1. Agresivita na cestách / [editor] Matúš Šucha et al. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009 -- 186 s. :. -- eština. ISBN 978-80-244-2375-3 (brož.) Sign.: II 107577V1

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu

Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu ! Stanovení osobní vize Stanovení priorit Organizace vlastního asu a práce Vyhledávání a výbr spolupracovník Dosahování týmové efektivity Upevnní týmu Odhalování a využití lidského potenciálu Motivování

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www

Pístupný web. Základy pístupnosti. Definice pístupné stránky. Pístupnost (accessibility) Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Pístupný web Základy pístupnosti Tim Berners-Lee, zakladatel technologie www Kristýna Knapová kristynka.k@centrum.cz Síla webu je v jeho univerzalit. Pístup pro každého nezávisle na schopnostech je jeho

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi

Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Historie zakladatele Taekwon-Do, generála Choi Hong Hi Proto jsme se rozhodli Vám zde o nm publikovat nkolik zajímavých informací z jeho života. Víme, že na generála a jeho odkaz budete vždy pamatovat.

Více

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz

Rexter asopis pro výzkum radikalismu, extremismu a terorismu Vydání: 02/2011 Více na www.rexter.cz Simi, Pete Futrell, Robert (2010): American Swastika. Inside the white power movement`s hidden spaces of hate. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers. 167 s. ISBN 978-1-4422-0210-5. Autor: Petra Vejvodová

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika Výbr z nových knih 3/2012 pedagogika 1. Bilingvismus a interkulturní komunikace / Monika Morgensternová, Lenka Šulová, Lucie Schöll [sic] Praha : Wolters Kluwer eská republika, 2011 -- 125 s. :. -- eština.

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

1 Postup pi práci s informacemi

1 Postup pi práci s informacemi Vybraná kapitola z lánku Hejtmánek Jakub - Internet jako zdroj informací pro marketing malých a stedních firem, publikováno v asopise Systémuvá integrace [Vyšlo: 4/2003, prosinec, ISSN 1210-9479 Datum:

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ

HORMONÁLNÍ SOUSTAVA PEHLED HOMONÁLNÍCH ŽLÁZ HORMONÁLNÍ SOUSTAVA vyjmenuje základní orgány hormonální soustavy urí polohu hormonálních žláz v tle uvede píklady hormon a urí jejich význam pro tlo zhodnotí dležitost hormonální soustavy uvede píklady

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?...

Chytlo se nám do sítí: Rohlíky online a potraviny pímo dom?... Pondlí 29. záí 2014 dnes pes den: 19 až 23 C AKTUÁLN KOMENTÁE DATA TIŠTNÉ VYDÁNÍ ARCHIV PEDPLATNÉ INZERCE TIRÁŽ 23. 9. 2014 poslední aktualizace: 24. 9. 2014 09:24 S S S S S M velikost písm Chytlo se nám

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová

O. František Blachnický. ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka. Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová O. František Blachnický ABSTINENTSKÉ KRÉDO Kruciáty osvobození lovka Peklad Martina Kuchyková Korektury sestra Siarda Trochtová 1. Kruciáta osvobození lovka, nazvaná též Dílo Neposkvrnné Matky církve,

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová

Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Lektoruje Mgr. Michaela Vyvialová Naše psychika Pracovní faktory Rodinné zázemí Fyziologické faktory Úrove výuky !" Vnitní denní biorytmy ráno od 8.00 naveer od 19.00 únava vypnte na chvíli pracujte krátce

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Výbr z nových knih 3/2012 psychologie

Výbr z nových knih 3/2012 psychologie Výbr z nových knih 3/2012 psychologie 1. Cesty pesažení ega : transpersonální vize / editoi Roger Walsh a Frances Vaughanová ; [peložil Václav Petr] Praha : Triton, 2011 -- 450 s. ;. -- eština. ISBN 978-80-7387-408-7

Více

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení

Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Vývoj svdomí a psychické okolnosti svátosti smíení Úvod Dnes bychom se spolen mli podle tématu zabývat vývojem svdomí a psychickými okolnostmi svátosti smíení. Zahájíme tedy v podstat celý dnešní blok

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 VOLNOASOVÉ AKTIVITY A PREVENCE

Více

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331.

PEDÍTÁNÍ. Pedítání a pednes v literární výchov žák. [] / Jaroslav Toman -- eština In: Komenský -- [CZ] -- Ro. 114,.6 (1989/90), s.327-331. PEDÍTÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v papírové

Více

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace

Public relations a sponzoring Vysv tlení pojmu PR PR jsou formou komunikace Public relations a sponzoring Vysvtlení pojmu PR Nástroje PR Vysvtlení pojmu sponzoring Sociální sponzoring Cíle a druhy PR a sponzoringu Píklady Vysvtlení pojmu PR PUBLIC RELATIONS (PR) = práce s veejností

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Pojmy a definice: Agrese:

Více

"Cesta za lepší kvalitou života"

Cesta za lepší kvalitou života "Cesta za lepší kvalitou života" Interview s Ashinem Ottamou (Dotek, 12/1996) Buddhistický mnich Ashin Ottama, pvodním jménem Pavel Smrka, strávil posledních 27 let mimo svoji domovinu ve Švýcarsku a Barm.

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Metodický materiál Ma

Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma Metodický materiál Ma... 1 Úvod... 2 Možnosti použití v hodin... 2 Podmínky... 2 Vhodná témata... 3 Nevhodná témata... 3 Vybrané téma: Funkce... 3 Úvod... 3 Použití v tématu funkce...

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky

HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU. Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky HOSPODÁSKÁ POLITIKA STÁTU Oekávané výstupy dle RVP GV: žák objasní základní principy fungování systému píjm a výdaj státní ekonomiky Uivo (dle RVP): fiskální politika státní rozpoet, daová soustava monetární

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více

Finan ní poradenství Odborné dovednosti (Univerzáln a nezávislý vzd lávací program)

Finan ní poradenství Odborné dovednosti (Univerzáln a nezávislý vzd lávací program) Finanní poradenství Odborné dovednosti (Univerzáln a nezávislý vzdlávací program) Finanní poradenství Odborné dovednosti je univerzální a nezávislý vzdlávací program sestávající z jednotlivých, vzájemn

Více

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI

Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Pojednání k Evropskému roku lidí s postižením ZAVETE ÚSTAVY PRO MENTÁLN POSTIŽENÉ KAŽDÝ MŽE ŽÍT V OTEVENÉ SPOLENOSTI Karl Grunewald Bývalý vedoucí Odboru pro péi o lidi s postižením, pi Ministerstvu zdravotnictví

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU

RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU RADY A TIPY K PEDCHÁZENÍ VZNIKU KONDENZÁTU... 1 1 Jak se vyvarovat kondenzaci vlhkosti na zasklení... 3 2 Co to je kondenzace?... 3 3 Pro nejastji dochází ke

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika Výbr z nových knih 5/2011 pedagogika 1. eská základní škola : vícepípadová studie / Dominik Dvoák... [et al.] Praha : Karolinum (nakladatelství), 2010 -- 310 s. :. -- eština. ISBN 978-80-246-1896-8 (brož.)

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie

Výbr z nových knih 12/2011 psychologie Výbr z nových knih 12/2011 psychologie 1. 90 skvlých aktivit od 90 svtových kou / Elaine Biechová ; [peklad Libuše Mohelská, Daniela Zounková] Brno : Computer Press, 2011 -- xvii, 390 s. :. -- eština.

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min)

1/9 PRACTICE DICTATION. 1) For section C (speech 154 syll/min) 1/9 PRACTICE DICTATION 1) For section C (speech 154 syll/min) Celkový rst evropské produktivity se výrazn zpomalil, a výkonnost jednotlivých lenských stát byla déle než de/kádu rozmanitá. Pehled klíových

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika Výbr z nových knih 5/2010 pedagogika 1. Anglitina pro pedškoláky : metodika pro výuku v mateské škole / Iva Hennová Praha : Portál, 2010 -- 143 s. :. -- anglitina. ISBN 978-80-7367-692-6 (brož.) Sign.:

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Odpovdi na Vaše otázky Archiv odpovdí schránky dvry do 31.12.2008 Linka dvry Vsetín 571 413 300

Odpovdi na Vaše otázky Archiv odpovdí schránky dvry do 31.12.2008 Linka dvry Vsetín 571 413 300 Odpovdi na Vaše otázky Archiv odpovdí schránky dvry do 31.12.2008 Linka dvry Vsetín 571 413 300 je mi 26let mám 6letou dceru a pítele 34let.sme spolu šest let ale není to pravý táta mé dcery.vlastní tatínek

Více

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor

Datový typ POLE. Jednorozmrné pole - vektor Datový typ POLE Vodítkem pro tento kurz Delphi zabývající se pedevším konzolovými aplikacemi a základy programování pro mne byl semestr na vysoké škole. Studenti nyní pipravují semestrální práce pedevším

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra bankovnictví a pojišovnictví Studijní obor: Finance SOUASNÉ OTÁZKY DISTRIBUCE POJISTNÉ SLUŽBY V ESKÉ REPUBLICE Autor diplomové práce:

Více

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika Výbr z nových knih 7-8/2010 pedagogika 1. 100 inspirací z Ekoateliéru : moderní abeceda tvoivé recyklace / Jitka Horová Praha : Portál, 2010 -- 133 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7367-748-0 (brož.) Sign.:

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem

U apka je dopis dtem souástí textu pohádky, ilustrace s motivem UPRAVENÝ APEK U zaínajících neslyšících tená je nutno brát ohled na uritá specifika, jako jsou napíklad rznorodost jazykových kompetencí v eském i eském znakovém jazyce i dosavadních zkušeností s reálným

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více