MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTTO MOTTO. Nejlepším zp sobem, jak p edpov t budoucnost, je vytvo it ji. ~ Allan C. Kay. Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill"

Transkript

1

2 MOTTO MOTTO Nejlepším zpsobem, jak pedpovt budoucnost, je vytvoit ji. ~ Allan C. Kay Nikdy, nikdy, nikdy se nevzdávej! ~ Sir Winston Churchill Jste Michelangelo svého vlastního života. David, kterého tesáte, jste Vy. ~ Joe Vitale Neexistují odpovdi. Jenom volby. ~ Stanisaw Lem Stránka 2 z 83

3 OBSAH Motto... 2 Obsah... 3 Robert Slovák... 5 Ondej Cingl... 7 Certifikát pravosti... Error! Bookmark not defined. Upozornní pro nezbedné kluky a holky Error! Bookmark not defined. Uvítací zpráva pro Vás Co o knize ekli druzí edmluva #1 Odpuštní #2 Vize... Error! Bookmark not defined. #3 Sen #4 Cíl... Error! Bookmark not defined. #5 Rozhodnutí #6 Závazek... Error! Bookmark not defined. #7 Víra... Error! Bookmark not defined. #8 Akce... Error! Bookmark not defined. #9 Píprava... Error! Bookmark not defined. #10 Váše... Error! Bookmark not defined. #11 Odvaha... Error! Bookmark not defined. #12 Sebedra... Error! Bookmark not defined. #13 Integrita... Error! Bookmark not defined. #14 Disciplína... Error! Bookmark not defined. #15 Zamení... Error! Bookmark not defined. #16 Vytrvalost... Error! Bookmark not defined. #17 Trplivost... Error! Bookmark not defined. #18 Pokora... Error! Bookmark not defined. #19 Oekávání... Error! Bookmark not defined. #20 Odpovdnost... Error! Bookmark not defined. #21 Proaktivita... Error! Bookmark not defined. #22 Rozvoj... Error! Bookmark not defined. Stránka 3 z 83

4 #23 Postoj... Error! Bookmark not defined. #24 Pružnost... Error! Bookmark not defined. #25 Pravda... Error! Bookmark not defined. #26 Nadje... Error! Bookmark not defined. #27 Láska #28 Radost... Error! Bookmark not defined. #29 Vdnost... Error! Bookmark not defined. #30 Žádání... Error! Bookmark not defined. #31 Dávání... Error! Bookmark not defined. #32 Pijímání... Error! Bookmark not defined. #33 Služba #34 Posilování... Error! Bookmark not defined. #35 Vliv... Error! Bookmark not defined. #36 Kooperace... Error! Bookmark not defined. #37 Svoboda... Error! Bookmark not defined. Hltejte život! Bonusová sekce Bonus #1 Jak zvýšit kreativitu... Error! Bookmark not defined. Bonus #2 Ideální život... Error! Bookmark not defined. Bonus #3 Jak navýšit svj píjem... Error! Bookmark not defined. Bonus #4 Plán akce 7 krok... Error! Bookmark not defined. Bonus #5 Jak vyešit problém... Error! Bookmark not defined. SUPERBONUS Affiliate program Použité zdroje ZÁVREM Stránka 4 z 83

5 ROBERT SLOVÁK ROBERT SLOVÁK Tuto knihu vnuji Erice za její lásku, bezbehou trplivost, rady a podporu. Matýskovi, za jeho nekonenou radost ze života a chu objevovat a jej to nikdy neopouští. Svým rodim za to, že jsou. Dkuji, že se vždy snažili dlat to nejlepší, co v danou chvíli mohli s kišálovistými úmysly. Všem svým mentorm, kteí m spoustu vcí nauili, astokrát zmnili mj úhel pohledu i životní smr a mnohdy ješt stále uí. Jmenovit pak Augustínu., Radovanu B., Janu P. N. a Petrovi Š. A všem ostatním dobrým lidem, kteí mi zkížili cestu... Všem vám Bh žehnej. Stránka 5 z 83

6 Robert je konzultant, kou, mentor, podnikatel, network marketer a majitel nkolika webových projekt. Zkoumá život bez hranic, má hodn zábavy a pomáhá ostatním lidem získat svobodu, vydlávat více a dosáhnout života, jaký chtjí žít, prostednictvím kouování, mentoringu a online network marketingu. Je autorem mnoha lánk o osobním rozvoji a naplnní osobního potenciálu, které najdete po celém internetu, a nkolika ových kurz. Robert také napsal nkolik ebook, které spadají do oblasti osobního rozvoje rozvoje lidského potenciálu: Všechno se poítá Žijte život, jaký chcete! Napumpujte své sebevdomí 10 Moudrých Princip pro Mistrovskou Mysl Magické afirmace Robert miluje svou rodinu, dobré jídlo, osobní rozvoj, podnikání, internetové technologie, guerrilla marketing a networkmarketing. Rád se toulá po pírod zvlášt po horách, kde nachází inspiraci a klid k pemýšlení, rád tvoí, podniká, píše, te knihy, cestuje, potkává se se zajímavými lidmi a poslouchá hudbu mnoha žánr, která jej inspiruje... Stránka 6 z 83

7 ONDEJ CINGL ONDEJ CINGL Tuto knihu vnuji lidem, kteí vstoupili do mého života. Zanechali jste svj otisk v mé mysli a mém srdci. kteí z Vás prošli jen krátce, jiní jste se zdrželi dlouhý as. Své city k Vám nemím délkou spole stráveného asu. Všichni však máte svj podíl na tom, kým jsem dnes. Na mnohé z Vás jsem myslel, když jsem Magická slova Mistr života psal. Svou knihu Vám vnuji v nadji, že v ní najdete práv ta slova, která si potebujete píst, stejn jako jsem je našel já ve všech knihách svého života. ím, že víte, kdo jste. Dkuji Vám. Stránka 7 z 83

8 Ondej je podnikatel, projektový manažer, konzultant a trenér, autor, sportovec a aspirující Mistr života. Vede projekty, které zvyšují výkonnost organizací, a pomáhá lidem, s nimiž se setkává, nastartovat a ídit jejich vlastní business zámry a projekty. Formou trénink, seminá i kouování pomáhá svým zákazníkm dosáhnout nových dovedností a rozvíjet potebné postoje. Má za sebou nkolik set projektových a tréninkových dní, v rámci tréninku vedl již ádov stovky lidí. Jako autor vytvoil i se jako spoluautor podílel na vzniku kolika knih a ebook: Projektový management podle IPMA (2. vydání) Projektové ízení a projektové vyuování Uklizený outlook: 5 vcí, které musíte znát a dlat, abyste nepromarnili den Plán osobního rozvoje a rovnž je autorem série lánk; vtšinu z nich publikoval portál Život bez hranic. V jiné ásti svého života se Ondej vnuje sportu, zejména horolezectví a extrémním týmovým závodm. Se svou partnerkou tráví as pobytem v pírod, s oblibou na horském treku, vaením a návštvami divadla. Stránka 8 z 83

9 Uvítací zpráva pro Vás... Hezký den, jsme skute rádi, že se takto potkáváme, a je naší nejupímnjší touhou, aby ebook Magická slova Mistr života pekonal veškerá Vaše oekávání! Víme s jistotou, že se Vám v prhu tení Magických slov významn zmní pohled a pístup k vlastnímu životu, zmníte svj životní postoj k rzným situacím a lidem, a postoupíte znaný kus na cest ke svému vlastnímu mistrovství a životu bez hranic a už si pod tím edstavujete cokoliv. Možná budete mít v prhu tení njaké otázky... Nebo nám budete chtít zaslat zptnou vazbu, referenci i nápady na zlepšení... Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat bu na adrese nebo jednoduše bžte facebook fan page: Nyní popadnte poznámkový blog, i si otevete poznámky na své poítai a zate íst a vypisovat informace, které v knize naleznete a které se hodí k Vaší osobní situaci... Knihu jen nete! Pracujte s ní, vypisujte si poznámky a aplikujte dané informace do svého vlastního života na dennodenní úrovni... Jen tak Vám kniha mže pomoci osvítit Vaší vlastní stezku k životu bez hranic... Jen tak se mžete stát skuteným Mistrem! tení samo o sob, nefunguje! Aplikujte tedy a dosáhnete ehokoliv, eho jen budete chtít... Jsme se jisti (ano, cítíme velkou sebedru), že na každé stránce ebooku najdete inejmenším jednu myšlenku nebo zlomek informace, které Vám pomohou stát se Mistrem Vašeho vlastního života. Napište nám své osobní zkušenosti a píbhy s aplikací daných informací, rádi je osobn teme a odpovíme Vám... ejeme Vám, aby se cokoliv, co dnes považujete za nemožné, stalo možným Robert Slovák a Ondej Cingl Stránka 9 z 83

10 CO O KNIZE EKLI DRUZÍ CO O KNIZE EKLI DRUZÍ Stránka 10 z 83

11 Citát a filozofických úvah na téma úspchu je v dnešní dob New age pebytek. Naštstí se autoi této jedinené publikace rozhodli pispt k pokroku a rozvoji celé spolenosti ním víc než jenom prezentací suché teorie. Velmi jednoduchým a tivým zpsobem dokázali skloubit teoretická pravidla s praktickým návodem, jak jednotlivé kroky vedoucí k úspchu v jakékoli sfée lidského konání a poínání aplikovat do každodenního života. Navíc zpsobem, který neodporuje zdravému selskému rozumu. Tato kniha Vás neohromí jenom svým rozsahem. Její fenomén spoívá pedevším v naprosto jedineném pojetí hlubokých mouder a pravd velikán historie této planety v podob, která je srozumitelná každému obyejnému smrtelníkovi. Samotná etba knihy Vám život nezmní. To dokáže pouze chu a snaha projít si jednotlivými zkušenostmi, jejichž cestiky už v minulosti ped námi vyšlapali jiní. Na jakékoli virtuální stran ji otevete, tam ve Vás probudí motivaci - touhu se zmnit a jít po cest vlastního vývoje neustále dál. Martin Jelínek Poradce pro výživu, lektor Roberte, pestože jsem se k Vaší knize chtla zastavit a posadit až o vikendu, neodolala jsem, a udala si nkolik "ochutnávek". O to víc se te tším na celek! Napsat knihu je dar pro sebe samého. Ujasníme si tím, že si vážíme studovaného tématu a že náš respekt k nmu dozrál natolik, že mu nujeme všechen náš as a soustední. Sami si látku ujasníme a navážeme s ní ješt hloubjší vztah. To, co ruka zaznamená, vstupuje energeticky pímo do tla a zapisuje se do naší bunné pamti. Kniha je ale ješt více dar pro všechny, kteí ji tou. Co pro nas byly pohádky, kovbojky a indiánské píbhy i autobiografie velkých, úspšných osob? Životní píklady, které jsme vdomi nevdom sledovali, napodobovali a které asto byly klíem, ktery zmnil náš pohled, postoj, reakci i dokonce náš život. Takovou knihu jste, Roberte, dal všem Vaším tenám. Myslím, že bude významná v jejich život. Pro nkteré bude opakováním, upesováním myšlenek, pro vtšinu bude ale klíovou knihou jejich osobního a profesního života. Bude branou do nového svta. Pomže jim k poznání sebe sama, k lepší komunikaci, k novému ešení problém a tím k úspšnjšímu a spokojenjšímu životu. Hana Cathala Wellness & Spa Consultant Stránka 11 z 83

12 Po dlouhé dob jsem se dostal zase k etb klasického námtu na téma cíl motivace vytrvalost. Magická slova Mistr života jsou psána krásným istým stylem bez kudrlinek, smují k podstat pedání jasn pochopitelné informace. Každá ást textu je prostoupena názornými píklady a píbhy, kde si každý najde sám sebe ve svých životních situacích. Závrené otázky na konci kapitol m donutily se opt zamyslet nad sebou a stávajícím životem. Jsou formulovány nenásiln, jako by mi je kladl vedle sedící osobní kou. Magická slova Mistr života neobjevují nic neznámého a ohromujícího, jejich pínos je v pipomenutí denních pravd a motivaci každého tenáe opt znovu nco posunout dále a nastartovat smr k Mistrm života. Zdenk Fibich Majitel a jednatel spolenosti CadetGo i žádosti o ptení Magických slov a následnou referenci jsem byla velmi skeptická. Už samotný název m odrazoval. Daný slib jsem ale nechtla porušit, a proto jsem se zaetla. Nejednalo se o tení bez pestávky jedním dechem, protože snad každý jednotlivý odstavec m nutil k zamyšlení se. Pasáž o sebede jako svalu, který je nutný trénovat, mi pomohl v motivaci malé netee pi šplhání na lan, ale také k zamyšlení se nad vlastní trplivostí s jedinci, kteí svojí sebedru teprve budují. Magická slova tu, jako se pije horký nápoj po douškách a vychutnávám. Soa Brabcová Majitelka a jednatelka GL&C Europe s.r.o. Jednoduše, srozumiteln a hlavn v praktických píkladech popsány techniky sebekouování, které mžeme již dnes zaadit do života. A nejen to, v knížce najdeme i pohlazení srdce, prození a otevení í jak mžeme doopravdy žít svj život, s láskou, pokorou a i pesto s hojností. Roberte moc dkuji za všechny tenáe a jejich spíznné duše, kterým dnes vyšlo usmvavjší sluníko. Zuzana Micháliková Kou Stránka 12 z 83

13 Nejsem žádný profesionální recenzent, a tak si mžu dovolit zaít recenzi výkikem: "To je prost bomba!" Kniha "Magická slova mistr života" je inspirací ke zm sebe sama a návodem jak na svém osobním rozvoji pracovat. Zmnit zabhnuté zvyky bude zpoátku tžké. Bude to bolet. Nebude Vás to bavit. Uvdomte si však, že pokud chcete od života co, co jste ješt nikdy nemli, musíte udlat nco, co jste ješt nikdy neudlali. Smite se s tím, nebo jdte od toho. Jakmile pekonáte poátení odpor a lenost, stane se nco úžasného. Tak zní rada autora v jedné ásti této knihy. V kniha je lenna do samostatných kapitol podle 37 základních slov, která charakterizují opravdové Mistry života. Význam každého z tchto slov a jejich psobení na psychiku je zajímavým zpsobem popsán a zárove je vždy uveden návod jak je možné využít sílu tchto slov pi ešení konkrétních životních situacích. Když se zatete do první ásti a poznáte z kolika možných pohled je možné dané slovo posuzovat, tak si uvdomíte umní autora, které umožuje bohaté životní zkušenosti zcela jasn a srozumiteln formulovat. Knihu není nutné íst najednou, ale jen po ástech a velmi zajímavé je aplikovat uvedené metody jak pi ešení bžných životních situací, tak i pi postupném plnní svých dlouhodobých plán zamených na zlepšení svého zpsobu života. lovk, který neví, jak dál, mže nalézt v odhalení významu magických slov Mistr života urité ešení, východisko, popípad pinu své konkrétní situace. Po ptení knihy mám dobré pocity a knihu mohu doporuit. Myšlenky a rady jsou velmi konkrétní, moudré a umožní každému je úspšn aplikovat ve svém život a zvýšit tak svojí produkci a aktivitu o desítky procent. Kniha je urena všem, ale hlavn tm, kteí chtjí zmnit své zabhnuté zvyky. Karel Stank Podnikatel Tato kniha má vysoce kvalitní obsah a dobe poslouží nejen tm, kteí cítí, že se neustále plácají na míst, ale i tm, kteí jdou mílovými kroky kupedu. Radovan Beák Nezávislý marketingový konzultant Stránka 13 z 83

14 Kniha Magická slova Mistr života m nejdíve nezaujala, asi na ni nebyl ten správný as. Potom jsem ji etla podruhé a potetí a pistihla jsem se pi tom, že skute pemýšlím nad tím, co mi chce kniha íci a že m povzbuzuje v tom, co dlám. Já dkuji Robertovi za jeho knihu, protože vím, že pomže tm, kteí se budou jejími radami ídit. Tato kniha vyzývá k akci: Aktivn pracujte na tom, aby se Váš život posunul lepším smrem, a proto se mi líbí a mžu ji doporuit. Marie Michaliková Kou osobního rozvoje Toto nie je kniha. Je to návod na loveka. Takýto návod by sa mal dosta do uebných osnov všetkých stredných škôl. Ke sa tak stane, prežijeme revolúciu. Eduard Svíka Lektor a kou Ondeji, kone jsem se dostal k tomu, abych si petl Tvoji knihu Magická slova Mistr života. Jsem z ní nadšený. Všechno, o em píšeš ve vybraných kapitolách, znám a uplatuji to ve svém život. Je skvlé, že jsi do knihy zaadil principy Lásky, Odpuštní a zejména Pokory, protože ve sv byznysu se o nich moc nemluví, ale pokud máme být trvale úspšní a naplnní nejen v podnikání, ale i v osobním život, musíme na nich stavt. A uplatování principu Akce je dležitou pipomínkou pro ty kteí mají pocit, že staí mít jasnou vizi a zámr, pípadn nástnku vizí povšenou nad postelí, ale celý den z té postele nevylezou, a potom se diví, že jim Zákon itažlivosti njak nefunguje. Ivo Janeek Lektor, motivátor, kou, terapeut Stránka 14 z 83

15 Práv jsem doetla. Musím íct, že kniha je velmi tivá (alespo pro mne urit ano). A co je nejdležitjší - bhem tení mne napadlo pár vcí, do jejichž realizace se pustím hned, jakmile Vám odešlu tento -) Což znaí, že kniha je velmi dobe napsaná :-) Podncuje tvoivost, kreativitu a pomáhá tenái najít inspiraci - to jsou hodnoty, které do budoucna mohou pinést velký užitek, pochopí-li je tená správn a zrealizuje-li své nápady... Myslím, že touto knihou pomžete velké skupin lidí, což je urit jeden z Vašich cíl :-) Štpánka Tresslová Poradce pro výživu a zdravý životní styl Když jsem se ped pár lety po úmrtí manžela, výtvarníka Václava Švejcara, ocitla ve velmi tžké životní situaci a rázem se mi zmnil celý mj život, zaala jsem si klást otázky PRO se mi to stalo? a Co bude s mým životem dál? Intuice mi íkala, že musím zaít urychlen pracovat sama na sob, ovládnout své myšlenky a zaít žít nový život. Byla jsem ale oslabená, v situaci, se kterou jsem si nevla sama rady. Naštstí jsem mla kolem sebe nkolik skvlých lidí, kteí mi pomohli jedním z nich byl zkušený kou Robert Slovák, který mi bhem konzultací pomohl utídit mé myšlenky, stanovit si priority, nastínit další cestu jak v osobním, tak v pracovním život. Jsem proto velmi potšena Robertovou výbornou a rozsáhlou knihou o rozvoji osobnosti Magická slova Mistr života. Tato kniha ukazuje, jak obrovskou možnost svobodné volby v život máme a jak si svj život žeme vytváet podle svých pedstav, pochopíme-li jeho pravidla. Zárove kniha obsahuje návod, jak ešit problémy, nastanou-li. Text samozejm nestaí jen íst, je teba pevzít odpovdnost za svj život do svých rukou a zmnit myšlení, návyky, zbavit se omezení, nauit se pijímat nové postoje, odhalovat souvislosti v našem život a pouit se z nich. Robertova kniha se tak stává moudrým prvodcem a inspirací na naší každodenní cest životem. Kniha je doplnna úžasnými citáty úspšných lidí a nkolika bonusy. Sama jsem se pesvila, že to, co mi Robert nastínil pi konzultacích i to, co Robert popsal ve své nové knize, opravdu funguje. Velmi mu za to dkuji. A peji i všem tenám, aby jim kniha Magická slova Mistr života pomohla pi jejich rstu a aby se rozhodli žít svj kouzelný a jedinený život bez hranic. Michaela Švejcarová Stránka 15 z 83

16 Knížka Magická slova Mistr života není knížka. Je to Kniha, Uebnice, Cesta, zpsob života a myšlení. Není to na jedno ptení, ani na týden, ale na týdny, roky, na celý život. Je to pro ty, kdo hledají a zamýšlejí se nad svým životem a tím, jak ho žijí, co zažívají ve svém život. A záleží na tom, jak daleko se kdo na své cest osobního rozvoje dostal. Nkomu mže stait teba jen jedna kapitola, aby si uvdomil nco dležitého a posunul se o míli. Knihu nedoporuuji lidem, kteí se rozhodují podle toho, co si tou na konci. V takovém pípad, se to mže zdát jako nco z jiného svta. Je tu hodn úžasných myšlenek, nám, zkušeností, tip a rad, jak se dostat odtud, kde jsme, tam kam íkáme, že chceme. Formou metafor a pirovnání z pírody a ze života, si každý mže snadno uvdomit, jestli to, co lá, vede k jeho cíli a pokud ne, tak co je pro to nutné udlat a dlat systematicky a trvale, aby žil život a zažíval v nm to, po em touží. Není teba kupovat knihy zahraniních guru, když i u nás jsou fakt pkný knihy a fakt dobrý autoi. Eva Kaáková Majitelka spolenosti Casiopea, kou co Vám povím, Roberte. Dovolím si sebe sama považovat za výborného tenáe ladicích, pozitivních a pozitivn-návodných knih. Petla jsem jich spousty. A mám docela dost zkušeností. Ale... pi tení té knihy jsem zažívala zvláštní pocit, zvláštní chvní, kdy se mi chvílemi chtlo nadšením breet a chvílemi vát vítzné: Hurá! Kone jsem totiž etla knihu, které rozumím, která obsahuje vše, co jsem hledala jako návod na svj život. Kone! Je v ní obsaženo dokonce i to, co jsem cítila, že tak má být, ale nebyla jsem si jista, že to cítím správn. Co na to íct? Je to neeské, ale pro mne hezké: Wow! Takže... Roberte... te rozhodnte, zda to, co jsem vyjádila v odstavci výše, je publikovatelné nebo zda mám njak ukrotit své emoce. Já jsem z toho skute velmi nadšená. Ten pocit byl naprosto autentický. A to jsem etla jenom kousek... Klobouk dol, moc hezky ztvárnno. Alena Pitrová Kou Stránka 16 z 83

17 U tení vždy pemýšlím a nehltám knihy po tuctech. ikrát více knih jsem v minulosti odložil, než kolik jsem jich se zaujetím doetl. Ale ty, které jsem doetl, stály za to. ed nkolika týdny jsem do rukou dostal ebook Magická slova Mistr života. A nevzpomínám si, že by kdy na m ebook udlal vtší dojem. O to více, že jeho pvod a koeny jsou eské... Kone se rýsuje skute pínosné dílo z eských luh a háj, od autor, kteí se pes veškerý svj úspch nesnaží ješt více sami proslavit na úkor moudrostí a posvátných pravd, které Magická slova Mistr života v sob nesou... Tuším, že kniha mže být lékem na nemoc nevdomí, o níž promluvil Dalajláma: "Lidé obtují zdraví, aby vydlali peníze a potom obtují peníze, aby znovu získali zdraví. Pak se tak znepokojují budoucností, že nežijí v pítomnosti a žijí tak, jakoby nikdy nemli zemít. Nakonec zemou, aniž by kdy pedtím žili." Nazýváme náš druh Homo Sapiens - lovk rozumný. Když se dobe rozhlédneme, objevíme, že námi stvoené technologie a média daleko edbhly schopnosti lovka rozumného a uvrhly jeho mysl do hluku ega, nepítomnosti, emocionálních závislostí, nespokojenosti a odtržení od moudrosti Bytí. Vnímám, že pichází doba, kdy se druh Homo Sapiens bude muset vyvinout, aby unikl zkáze vlastní zdivoelé mysli. Pichází období zrodu druhu nového, Homo Sapiens Conscius - lovk rozumný vdomý. Tato kniha vás bude doprovázet pi vysvobození vlastní mysli a na cest do bytí v Bytí. Jsem potšen, že vzešla z pera mého blízkého pítele. Magická slova Mistr života jsou prvním dílem encyklopedie probuzení. Petr Štpánek Podnikatel a milovník života Kniha, kterou jsem petla jedním dechem... Když jsem pouštla poíta, tak jsem si íkala, že už chci kone dostat ten zásadní mail, na který už tak dlouho ekám. Ani jsem netušila, pro mám takové pání. O to vtší bylo moje pekvapení, jak rychle to zafungovalo. Objevila jsem Vaší žádost o referenci Vaší nové knihy. Ani jsem jí nemusela íst a už jsem vla, že je to to pravé, co mlo pijít. A bylo. estože v knize pro m (to ovšem nemusí platit pro každého) není prakticky vbec nic nového, co bych nkdy neetla nebo neslyšela,tak je to podané zpsobem, který m oslovil do té míry, že jsem schopná se s tím, co tam pedkládáte, naprosto ztotožnit. Stránka 17 z 83

18 U Vás je mi jasné, že to píšete opravdu srdcem a zkušeností nejen lidí známých i neznámých ale i Vaší vlastní. Zažila jsem osobn, že jste práv ten lovk, který se snaží sloužit, pomáhat a mít z toho radost. Dokonce mám i tu zkušenost, že od chvíle, kdy jste vstoupil do mého života jako mentor, se událo tolik zajímavých vcí, že mžu smle íct, že máte v té knize naprostou pravdu. Je pehledná a napsaná, ekla bych, aniž bych se snažila soudit ale spíš jen z mého pohledu konstatovat, ryze esky. To pro m znamená, že tam je vše pohromad, jak má být. Informace, emoce, pouení, nadje, východisko, a to vše bez zbytených textových omáek. Myslím si, že práv ta možnost a schopnost ztotožnní se s textem je rozhodující pro to, zda íst, píst celé a mít ze tení užitek. Já jsem ho rozhodn získala. Dkuji Vám a doufám, že budete psát i nadále, pokud budete mít pocit, že máte lidem co íct. A já jsem si jistá, že urit mít budete. Alespo já se na Vaší další knihu budu tšit. Alena Obdržálková Poradce ve výživ Prvodce životem pro každého, tak bych oznaila novou knihu Magická slova Mistr života. Stejn jako se pi jízd autem ocitáme na kižovatkách a volíme ten správný smr podle mapy, ocitáme se i na kižovatkách životních. Jenže na tch jsme dosud nemlik dispozici žádného prvodce, žádnou mapu, která by nám jasn pomohla urit cestu. Mohli jsme se samozejm piklonit k urité filozofii, duchovní literatue, ke konkrétnímu vyznání. Možností je v dnešním svte ale tolik, že mohou být pro leckterého jedince spíší matoucí než nápomocné. Nyní však držíte v rukou opravdové mistrovské dílo. Je to rozcestník pro vaši cestu životem. Hluboké a léty ovené principy a postupy, oproštné od lákavých slib o instantním štstí, zbavené zlatého pozlátka, te máte v rukou v jejich isté form. Nikdo v život vám nemže íci, co je pro vás nejlepší. Magická slova mistr života vám však jasn ukáži všechny možnosti, které máte. Zbytek už je na vás. Ve které oblasti života chcete dosáhnout mistrovství nejdíve? Nalistujte a te šastnou cestu! Iveta Hrotková Kou pro rozvoj osobnosti Stránka 18 z 83

19 Magická slova Mistr života je kniha pro všechny, kteí chtjí svj život prožít naplno a zárove osobnostn rst. Osobní rozvoj je zde zmapován zevrubným zpsobem, z mnoha pohled a v zajímavých souvislostech, které vás pimjí k zamyšlení a aplikování zmn do vašeho života. Kniha vyzývá, aby jste se vydali na cestu za osobním mistrovstvím. Pomže vám stát se mistry života - lepšími lidmi. Tato kniha je dokonalá inspirativní píruka pro tuto velkou životní práci. Povzbuzuje další lidi k cest k tomuto mistrovství a lepšímu svtu! A navíc nabízí konkrétní doporuení a nápady pro akní kroky.v knize jsou perly, nejen ve form slov známých mistr, ale také slova autora a spoluautora knihy dokazují, že je na sv o další mistry více! Tuto knihu by mli rodie vnovat svým dtem. Je v ní vše, co v život budou potebovat. Je to komplexní prvodce plnohodnotným životem. Já to urit udlám a osobn si knihu zaadím natrvalo do své knihovny. Pavla Hemanovská Kou Nemusím píliš dlouho hledat slova - velice mne to, co jsem etl, nadchlo. ebbook "Magická slova Mistr života" jasn ukazuje dvee k cest mistrovského života bez hranic. Otevít dvee, vstoupit na tuto nebetynou cestu a ídit se uvedenými radami, které každého z nás vedou tam, kam chce dojít, však musí každý sám. Sám jsem se na tuto cestou vydal a musím se piznat, že ped 5-ti lety se mi ani nesnilo, kam s mou pochmurnou minulostí mohu dojít. erpal jsem z mnoha knih a vybíral si své pátelé z nejlepších kruh - lidi, kteí jdou za svými sny, mají prokazatelné výsledky a jsou tudíž v pozici radit. Vše, co jsem v ebooku našel, slyším i od tchto svých pátel a je mi jasné, že autoi ebooku, jsou stejn úspšnými a skvlými lidmi, jako jsou podstatná "magická" slova, které jsou v ebooku detailn rozebrána. kuji za moudrost, která je v ebooku obsažená. se pro každého stane svtlem a zárove smrnicí k blahobytu a blahobytu všech na této krásné planet. David Dobrovolný Specialista internetové komunikace pro Stránka 19 z 83

20 Robert ukázal své mistrovství života tím nejlepším zpsobem. Napsal knihu, které je mistrovským kouskem pro všechny, kteí chápou, že osobní rozvoj je klíem k životu. David Kirš Majitel spolenosti Smart ing zapamatování. Publikace Magická slova Mistr života se dá svým pojetím a obsahem zaadit do zástupu motivaní literatury a tzv. literatury moudrosti. Naleznete v ní sedmaticet velkých oblastí magických slov. Lze je nalézt i v další podobné literatue. Konstatuji však, že v tak obsáhlé, kompaktní a pro naši kulturu srozumitelné a tivé form, jako je tomu v této publikaci, jsem je ješt nikdy nevidl. Každá oblast obsahuje adu tezí objasujících pro je dležitá, k emu je dobrá a co konkrétn zde dlat. Pi tom je použita ada názorných metafor a analogií, které, namísto strohého technického popisu daného jevu, tenám výrazn ulehují pochopení a Ne všechna tvrzení, která budete v publikaci íst, do Vás hladce zapadnou. Jsou jaksi mimo stávající realitu vašeho osobnostního rozvoje. To znamená, že bu jste za prezentovaným postojem pozadu a máte co dohánt, nebo jste o nco ped ním. Rozpoznat, o jaký pípad se jedná, je jednoduché: pokud poznáte, že tam jste již byli a to jste již zvládli, jedná se o to druhé. Pokud je to uzemí zatím nenavštívené, neprobádané, neosvojené je to pípad první. Jsem si jist, že takových dosud nenavštívených, neprobádaných a neosvojených území najdete v publikaci dost a dost. Publikace totiž pokrývá velmi rozlehlou krajinu rzných úrovní osobnostního rozvoje. Lze obecn doporuit, abyste se práv do tchto neznámých oblastí vydali. Kupte si Magická slova Mistr života a uvidíte je. Pte si navíc, jak se tam chovat a co lat a budete mít zvládnutí tohoto území zna ulehené. A pak po své vlastní a zárove naší lidské spolené Mistrovské cest života mžete kráet dál. koliv je to na celý život, neotálejte; otálející nedojdou daleko. Martin Hájek Mentor a kou manažerského leadershipu Stránka 20 z 83

21 Kniha Magická slova Mistr života na m zapsobila z nkolika vod. V prvé ad to byl rozsah. Celá kniha nabízí adu podn a návod pro to, jak žít úspšný život, život bez hranic a být šastný a spokojený. Klíovou kapitolou je kapitola o cílech. Opt jsem si uvdomil, jak jsou cíle pro náš život dležité, a že vždy když jsem si vdom vytýil cíle ve svém život, tak jsem je dosáhl. Proto abychom cíle dosáhli, je nutná disciplína. V knize m v souvislosti s dodržováním disciplíny zaujal tento text : Máte-li disciplínu, pak se každý den posunete smrem, kterým chcete kráet, bez ohledu na okolnosti nebo pekážky, které ped vámi vyvstanou. Je to zvyk, který snad nejvíce pispje k Vašemu mistrovství a dosažení života bez hranic. V knize je velké množství inspirace v podob citát úspšných lidí. Samotné citáty m motivovaly k zamyšlení se nad sebou. Kniha je sice rozdlena na kapitoly, ale citáty jsou takovou mapou, která vás bude provádt pi tení knihy. Kniha má logický sled. Je dobré si ji píst jako celek. Pak doporuuji se ke knize vracet. Vracet se nejen k textu, ale i k akním krokm na konci kapitol. Akní kroky jsou velmi cennou souástí této knihy. Pomocí akních krok budete do svého života implementovat myšlenky knihy a tedy Magická slova mistr. Kniha je kniha s velkým K. Je to kniha, která lovka vede k zamyšlení se nad sebou, ale zejména k inm. V knize jsou otázky, cviení a návody, které tenáe vedou k AKCI. Je to kniha, ke které se budete vracet, ke které se musíte vracet. Kniha obsahuje mnoho inspirace pro každého. Je to kniha, ve které se autoi snaží skloubit adu úhl pohled. Knize tedy bude rozumt logický smýšlející lovk i lovk, který jedná srdcem. Je skvlé, že v knize je i kapitola o Lásce. V knize najdete zaruený návod jak lásku zažít ve svém život. Víte, jak tedy získat Lásku. Zate ji dávat. Toto a spoustu dalších nám najdete v této skvlé knize. Dovolím si íct jedinené dílo na eském trhu. Tomáš Gešek Majitel spolenosti Eduway Stránka 21 z 83

22 Roberta Slováka som stretol na jar 2012 v Prahe a pochválil sa mi, že práve finišuje túto knihu. Zaslal mi ji tesne pred jej dokonením. Zaal som kapitolou o cieoch. Ako by mi z duše hovoril, pretože to, o om Robert píše, praktizujem vo svojom živote už niekoko rokov. Ke sa potom po 5 rokoch pozriete spä na ciele, ktoré ste si dali, a zistíte, že nemusíte aka do dôchodku, aby ste mali už dnes 70 % z cieov splnených, je to hrejivý pocit u srdca... a úsmev na tvári máte k nemu automaticky tiež. V alších kapitolách som opä narážal na hodnoty a myslenie rovnaké, ako mám ja a ako majú vemi úspešní udia v mojom okolí. Kniha Magická slova Mistr života opisuje to, o potrebujete k tomu, aby ste žili život taký, ako žijú úspešní udia. Robert píše zrozumitene. Návody a úlohy, ktoré dostávate, sú tiež vemi jednoduché. Na okrajoch nájdete aj citáty od velikánov podnikania a osobného rozvoja. Všetko, o ítate, stojí preto na pevnom základe skúseností tých, ktorí vo svojej oblasti života dosiahli najvyššieho stupa úspechu alebo expertízy. Za všetkých si spomínam na citáty od udí ako Peter Drucker, Albert Einstein, Napoleon Hill alebo Mahátma Gándhí. Ak chcete dosiahnu taký úspech, ako dosiahli vyššie spomínaní udia, odporúam vám siahnu po tejto knihe a preíta si ju. Je to zbierka informácií, ktoré by sa dali kudne rozpitva do 37 kníh. Tu ich máte v jednej a bolo k tomu potreba iba nieo cez 380 strán. Musím vás tiež upozorni, že Magická slova Mistr života možno zhltnete na jeden šup, pretože informácie v nej sú podávané naozaj pútavo. Martin Mikláš Marketingový konzultant Stránka 22 z 83

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete

Additional BONUS Report. Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Žijte ŽIVOT, jaký CHCETE! 2012, ROBERT SLOVÁK, www.robertslovak.cz www.facebook.com/zijtezivotjakychcete Volná distribu ní práva Na tento Additional BONUS Report se vztahují volná distribu ní práva. Tento

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28

Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Syn lovka nepišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svj život jako výkupné za všechny. Mt 20,28 Duc in altum Zaje na hlubinu Do letošní postní doby vstupujeme s oekáváním píchodu našeho nového

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN

CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY. Napsal JAR.E. SALABA VOJAN CESKO - AMERICKÉ EPIŠTOLY Napsal JAR.E. SALABA VOJAN rýtun^ "^ L.

Více

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT

JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT JAK ZÍ SKAT PRA CÍ, KTERA VA S BUDE NEJEN Z ÍVÍT, ALE Í BAVÍT Petra Harazímová www Blahopřeji Vám a zároveň děkuji! Je úžasné, že se zajímáte o rozvoj své osobnosti, že jste se rozhodli udělat něco sami

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu

21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu 21 tip jak zvýšit své sebev domí a sebeúctu Volná distribu ní práva Na tento ebook se vztahují volná distribu ní práva. Tento ebook je zdarma a distribu ní práva nep icházejí s možností tento ebook prodávat

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov

Protokol SADA DUM. íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finan ní gramotnost. 910, 549 31 Hronov Protokol SADA DUM íslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_16 Název sady DUM: Finanní gramotnost Název a adresa školy: Registraní íslo projektu: Stední prmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov CZ.1.07/1.5.00/34.0596

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu)

Pípad Vladivoje Tomka. (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Pípad Vladivoje Tomka (Píspvek k historii eskoslovenského Junáka v období komunistického režimu) Martin Lang VII.A Arcibiskupské gymnázium Korunní 2, Praha 2 www.arcig.cz šk. r. 2002/2003 1 Kdo není ochoten

Více

Ekonomie sociálního vylouení

Ekonomie sociálního vylouení Ekonomie sociálního vylouení Chování mnoha sociáln vylouených Rom bývá veejností oznaováno jako nepizpsobivé. Veejné mínní má zato, že Romové se chovají iracionáln, že nevyužívají možností, kterými disponují,

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století

ÉTUDE DU CEFRES n 3. Octobre 2004 N 3. Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století ÉTUDE DU CEFRES n 3 1 N 3 Octobre 2004 Promny sladké Francie. Otázky francouzských djin 30. a 40. let 20. století 2 Obsah Obsah 2 Úvod 3 Evianská konference 1938 a postoj francouzské diplomacie 5 Adéla

Více

Ageismus stá í není nemoc

Ageismus stá í není nemoc UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Ageismus stá í není nemoc DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Olga Do ková Vypracoval: Bc. Denisa

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více