Nabídka odborné pomoci na zlepšení procesů projektového řízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka odborné pomoci na zlepšení procesů projektového řízení"

Transkript

1 PRO ENGINEERING, s.r.o. Telefon: Počernická 96 Fax: Praha 10 DIC: CZ URL: Zápis v OR u MOS v Praze C Nabídka odborné pomoci na zlepšení procesů projektového řízení Identifikace potenciálu zlepšení, navržení opatření, implementace přijatých opatření a proškolení Ing. Jan Antoš, Ing. Pavel Čech, MBA Praha, 11/2004

2 Obsah 1 Úvod Předmět nabídky Identifikování potenciálu zlepšení procesů projektového řízení Rozpracování opatření do řídicí dok. a do podpůrných nástrojů Implementace Cena prací Doba splnění díla Závěr...5 Příloha č. 1 Harmonogram a pracnost alternativy č Příloha č. 2 Harmonogram a pracnost alternativy č Příloha č. 3 Experti podílející se na realizaci díla...8 2

3 1 Úvod Nabídka předmětné odborné činnosti je zpracována pro potřeby vstupního jednání s potenciálním klientem. Při definování předmětu odborné činnosti vycházíme ze zkušeností se zaváděním systému projektového řízení u svých klientů. Předmět nabídky proto navrhujeme uspořádat do tří logicky na sebe navazujících celků, a to nejprve identifikování potenciálu zlepšení procesů projektového řízení, dále rozpracování navržených opatření do řídicí dokumentace klienta a v poslední řadě implementování přijatých opatření včetně jejich proškolení. Všichni 4 pracovníci navrhovaného realizačního týmu pro předmětnou zakázku mají teoretické znalosti o přístupech k řízení projektů jak amerických (PMI), tak evropských (IPMA a ČSN ISO ) i praktické zkušenosti nejen z přípravy a realizace mnoha významných projektů, ale i ze zavádění systémů projektového řízení ve firmách, tj. zpracování řídicích dokumentů na úroveň pracovních šablon, zacvičení pracovníků projektových týmů, zaškolení managementu s novým systémem přijatých opatření a řídicí dokumentací. Součástí zácviku bylo i osvojení si nástrojů projektového řízení (MS Project, logický rámec, hodnotová analýza atp.). K dosvědčení úrovně našich znalostí, zkušeností a úrovně řídicí dokumentace na vyžádání předložíme ukázku skript a řídicí dokumentace. 2 Předmět nabídky 2.1 Identifikování potenciálu zlepšení procesů projektového řízení V rámci této části se předpokládá využít Banchmarkingu, ve světě osvědčeného nástroje pro zjištění potenciálu zlepšení organizace. Jako srovnávací poměřovací úroveň bude vzata úroveň procesů stanovená v bibli projektového řízení US PMBOK (A Guide to the Project Management Body of Knowledge). Pro porovnání stávající úrovně projektového řízení bude vypracován dotazník s předem stanovenou škálou jednotlivých možných odpovědí s tím, že nejlepší praktiky budou shodné se srovnávací úrovní. Tento dotazník bude předem pro informaci zaslán vybraným pracovníkům klienta (cca pracovníkům) a následně s nimi bude za účasti tří pracovníků zhotovitele vyplněn. Odpovědi a komentáře budou dále analyzovány a budou identifikovány procesy, při jejichž zlepšení se dosáhne největšího přínosu v projektovém řízení. Výsledek Benchmarkingu bude zpracován do zprávy, která bude obsahovat údaje o provedeném průzkumu, analýzu získaných dat a návrh opatření. 2.2 Rozpracování opatření do řídicí dok. a do podpůrných nástrojů Na základě předchozího stupně a projednání zprávy zhotovitel rozpracuje přijatá opatření do řídicí dokumentace a do podpůrných nástrojů klienta. Rozsah této části bude odvislý od stávajícího stavu řídicí dokumentace a dále od rozsahu přijatých opatření. Dále uvedený rozsah proto bude ušit na míru ve smyslu výše uvedeného: (a) Doporučení úpravy dotčených vnitro-firemních směrnic, např.: 1) Postupy pro výběr a jmenování lidí k zakázkám charakteru projektu 2) Postupy pro schvalování zakázek charakteru projektů (priorit, cílů, rozsahu, harmonogramu, zdrojů a rozpočtu) 3) Centrální informace o projektech/lidech a jejich koordinace 4) Hodnocení zaměstnanců za práci na projektu (b) Doporučení úpravy směrnice řízení projektu 3

4 Úpravy navrhujeme ve smyslu přiloženého dokumentu Směrnice č. XX - Řízení projektů - soubor smernice_rizeni_projektu.doc. (c) Návrh pomocných dokumentů (šablon) včetně související metodiky: 1) Pro jednotlivé fáze projektu (základní šablony: brief, status, final report) 2) Pro správu a komplexní koordinaci projektů (d) Doporučení nástrojů pro podporu řízení projektů: 1) Způsob řízení brainstormingů, porad, komunikace 2) Způsob používání analytických nástrojů (SWOT, rozhodovací procesy, logický rámec atd.) 3) Způsob používání SW nástrojů (MS Project) (e) Převodní tabulka členění project managementu dle PMI, ČSN ISO a IPMA a pokrytí tohoto členění příslušnými směrnicemi a dalšími řídícími dokumenty klienta. 2.3 Implementace (a) Zpracování skript ke školení zaměstnanců vytypovaných na pozice vedoucích projektových týmů a pro vrcholový management (b) Proškolení a zácvik 10 zaměstnanců vedoucích projektových týmů. Školení bude obsahovat 6 hodin zaměřených na projektové oblasti znalostí a 6 hodin zaměřených na procvičení poznatků na fiktivním projektu firmy s využitím SW nástroje MS Project. (c) Proškolení 5 osob vrcholového managementu o principech projektového řízení a o ve firmě z tohoto titulu přijatých organizačních a technických opatřeních. 3 Cena prací (a) Cena prací bude stanovena kalkulací, která bude založena na předem odsouhlasené pracnosti a na dohodnuté hodinové sazbě 750,- Kč. Tato sazba bude zahrnovat veškeré náklady související s provedením díla vč. případných cestovních nákladů. (b) Cena prací je stanovena jako limitní, fakturace bude provedena podle skutečné pracnosti, v případě vynaložení nižší pracnosti bude fakturována odpovídající nižší cena. (c) Cenová nabídka, která vychází z výše uvedené hodinové sazby, je zpracována ve dvou alternativách. 1) Alternativa 1 odpovídá rozsahu prací nabídnutých výše. Rozpis pracnosti je obsažen v příloze č. 1. Celková pracnost činí 256 hod. a cena ,- Kč. 2) Alternativa 2 je redukovaný objem prací tak, že první položka je v podstatě vypuštěna a redukována na Identifikování stávajícího stavu. Rozpis pracnosti je obsažen v příloze č. 2. Celková pracnost činí 168 hod. a cena ,- Kč. (d) Návrh výše uvedených alternativ, prosím, považujte jako podnět pro jednání, jsme připraveni upravit rozsah prací podle Vašeho přání. (e) Výše uvedené ceny jsou bez DPH. 4 Doba splnění díla Zhotovitel je povinen provést dílo, respektive jeho části a odevzdat je po řádném ukončení Objednateli: 4

5 do 6 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy 5 Závěr V případě zájmu nás kontaktujte. Vaše případné připomínky zapracujeme již do znění návrhu smlouvy o dílo. V Praze dne 11/ Ing. Pavel Čech, MBA Jednatel PRO ENGINEERING, s.r.o Ing. Jan Antoš jednatel PRO ENGINEERING, s.r.o 5

6 Příloha č. 1 Harmonogram a pracnost alternativy č. 1

7 Příloha č. 2 Harmonogram a pracnost alternativy č. 2 7

8 Příloha č. 3 Experti podílející se na realizaci díla Ing. Jan Antoš, jednatel firmy, Vzdělání ČVUT - fakulta strojní, obor jaderně energetické stroje a zařízení gymnázium Ostatní kvalifikace 2003 Project Management Fachmann / Professional certifikát D vydaný IPMA ČR 2000 kurz o přípravě soutěžní dokumentace a nabídek (CBC Phare) 1996 kurz projektový manažer (Gradua) 1995 angličtina - Keyman Course - Folkestone 1993 kurz aseismického projektování - Japonsko 1992 kurz pro odborníky z výroba a distribuce el. energie - Itálie odborná školení, kurzy (základní investorské školení, odborná způsobilost v investiční výstavbě, jaderné předpisy, SW) Profese od 1999 PRO ENGINEERING s.r.o., vedoucí projektů vedení firmy, řízení projektů ČEZ, a.s. ved. odd., zástupce ředitele sekce sekce jaderných investic, odd. rozvoje jaderných zařízení ČEZ, a.s. ved. odd. divize jaderných elektráren, odbor rozvoje a koordinace investic ČEZ, a.s. specialista odd. audit ETE ČEZ, a.s ČEZ, a.s. vedoucí odborný technický pracovník vedoucí referent investiční výstavby odd. bezp. zpráv a studií odd. investičních studií 8

9 Energoinvest vedoucí odborný referent odd. uvádění JE do provozu Energoinvest vedoucí odborný referent odd. specialistů Hlavní projekty od roku 1997 projekty popis rozhodujících činností odpovědnost období Zadavatelská činnost Výkon funkce zadavatele v procesu zadávání veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách 2003-dosud Sklady použitého jaderného paliva poskytování poradenské a konzultační činnosti a odborné pomoci 2001-dosud Správa úložišť radioaktivníc h odpadů Afsin Elbistan B příprava a realizace virtuálního informačního střediska Správy úložišť radioaktivních odpadů na Internetu manažérský harmonogram pro hodnotové analýzy projektu výstavby klasické elektrárny v Turecku vedoucí týmu Školící činnost provádění školení v oblasti ČSN Směrnice jakosti v managementu projektu a v oblasti softwarových nástrojů pro řízení projektů školitel 2000-dosud Vidivici příprava a realizace nové služby na Internetu vedoucí týmu 2000 Dukovany analýzy investičního rozvoje vedoucí týmu Dukovany záměr stavby obnova SKŘ vedoucí týmu 1997, 1998 Dukovany výběrová řízení člen komisí výběrových Skalka záměr stavby sklady vyhořelého jaderného paliva člen týmu 1998 Skalka analýzy rizik vedoucí týmu 1998 Dukovany záměr stavby dieselgenerátorová stanice - rekonstrukce SKŘ a elektro vedoucí týmu 1997 Jazykové schopnosti: angličtina, ruština SW dovednosti: WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER, ACCESS, FRONT PAGE, OUTLOOK, PHOTODRAW MS Project 2000 Corel Draw 8 Flash 5 Macromedia Programování v php, html, MySQL 9

10 Ing. Pavel Čech, MBA, jednatel firmy, Vzdělání České vysoké učení technické - ČVUT fakulta strojní obor jaderně energetické stroje a zařízení, akademický titul - Ing Střední průmyslová škola jaderné techniky - maturita Ostatní kvalifikace Phare Certificate in the Preparation of Feasibility Studies udělený od Phare a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Master of Business Administration (MBA) od Sheffield Hallam University, Sheffield UK - titul MBA. Tento postgraduální kurz byl studován výhradně v angličtině Diploma in Management Studies od Sheffield Hallam University - Dtto Certificate in Management od Sheffield Hallam University - Dtto měsíc Certificate in Bidding, Bid Evaluation, Contracting and Financing of Nuclear Power Plants od International Atomic Energy Agency, Vienna. Tento kurz byl absolvován výhradně v anglickém jazyku. Profese od 1999 PRO ENGINEERING s.r.o. Vedoucí projektů, senior konzultant Vedoucí projektu, specializace na oblasti časového rozvrhování, řízení zdrojů a rizik projektů Řízení vedoucích projektových týmů a 5 vedoucích oddělení na hlavní správě ČEZ, a. s., a to : ČEZ, a.s. Zástupce ředitele sekce investic (investičních projektů) na hlavní správě - ekonomických analýz - podnikatelských záměrů - investorského inženýrinku - komerčního inženýrinku - realizace staveb ČEZ, a.s. Vedoucí odboru Zajišťování inženýrinku pro ekologický program a významné projekty ČEZ. Řízení 3 vedoucích oddělení hlavní správy ČEZ, a. s. 10

11 ČEZ, a.s. Vedoucí oddělení Příprava investičních projektů (veřejnoprávní a komerční) ČEZ, a.s. Inženýr specialista Inženýrink v realizační fázi řízení výstavby projektu Jaderné elektrárny Dukovany Energoinvest Vedoucí odborný referent Inženýrink projektů jaderných zdrojů ve fázi přípravy (komerční, územní řízení a stavební řízení) Energoinvest Odborný referent Dtto Hlavní projekty od roku 1997 projekty popis rozhodujících činností odpovědnost období Zadavatelská činnost Výkon funkce zadavatele v procesu zadávání veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách 2003-dosud SÚRAO Geobariéra Testovací lokalita Odborná pomoc projektovému týmu v oblastech znalostí projektového řízení a v komerčních otázkách 2003-dosud Informační brožury příprava informačních brožur souvisejících s koncovou částí jaderného palivového cyklu vedoucí projektu 2001 Sklady použitého jaderného paliva poskytování poradenské a konzultační činnosti a odborné pomoci v oblasti finančních a ekonomických analýz a v komerčních otázkách 2001-dosud Elektrárna Afsin Elbistan B poskytování poradenské a konzultační činnosti a odborné pomoci českému vedoucímu konsorcia v oblasti koordinace účastníků projektu, reportování a harmonogramy 2001-dosud Správa úložišť radioaktivních odpadů Hlubinné úložiště vyhořelého paliva a vysoceaktivníc h RAO příprava a realizace virtuálního informačního střediska Správy úložišť radioaktivních odpadů na Internetu Příprava a realizace informačních internetových stránek o přípravě projektu výstavby hlubinného úložiště (rozsah cca 2000 stran) 2001 Vedoucí projektu 2000 Školící činnost provádění školení v oblasti ČSN Směrnice jakosti v managementu projektu a v oblasti softwarových nástrojů pro řízení projektů školitel 2000-dosud VidiVici příprava a realizace nové služby na Internetu vedoucí týmu 2000 Prodej ETU I Zpracování zadávací dokumentace a organizace Komplexní

12 projekty popis rozhodujících činností odpovědnost období veřejné mezinárodní obchodní soutěže Zpracování zadávacích dokumentací či jejich připomínkování pro mezinárodní výběrová řízení (vesměs podle pravidel WB a FIDIC) Ekologický program ČEZ Zpracování návrhů smluv o dílo a jejich projednání se zhotoviteli v rámci mezinárodních soutěží Podíl na zpracování feasibility study tlakové fluidní technologie s cirkulující vrstvou pro ELE Řešení sporů se zhotoviteli po ukončení ekologických projektů Za uvedené činnosti Jazykové schopnosti: SW dovednosti: angličtina ruština WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER, ACCESS, FRONT PAGE, OUTLOOK, PHOTODRAW MS Project 2000 Corel Draw 8 12

13 Ing. Karel Bárta, Vzdělání ČVUT - fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Střední všeobecně vzdělávací škola Ostatní kvalifikace 1998 α doškolení z JE VVER 440 na JE VVER 1000 s reaktorem V kurz projektový manažer (Gradua) 1995 školení II/C se zaměřením pro JE VVER 440 s reaktorem V-213-č 1992 ČVUT FJFI postgraduální kurs Zajištění jakosti JE odborná školení, kurzy (základní investorské školení, odborná způsobilost v investiční výstavbě, jaderné předpisy, SW) Profese od 2001 PRO EENGINEERIN G s.r.o. vedoucí interních projektů, specializace na časové rozvrhování a lidský faktor ČEZ, a. s. vedoucí. oddělení sekce inženýrink ČEZ, a. s. vedoucí oddělení sekce jaderných investic ČEZ, a.s. specialista divize jaderných elektráren, odbor rozvoje a koordinace investic ČEZ, a.s. specialista odd. audit ETE ČEZ, a. s. specialista odd. bezpečnostních zpráv a studií ČEZ, koncern Energoinvest Energoinvest vedoucí referent investiční výstavby vedoucí odborný referent specialista vedoucí odborný referent specialista odd. investičních studií odd. uvádění JE do provozu odd. specialistů Energoinvest referent investiční výstavby odd. specialistů 13

14 ÚJV Řež výzkumný pracovník úsek jaderné energetiky IBSZKG výzkumný pracovník odbor nukleární techniky ČVUT - FJFI asistent katedra jaderných reaktorů Hlavní projekty od roku 1997 projekty popis rozhodujících činností odpovědnost období Zadavatelská činnost Výkon funkce zadavatele v procesu zadávání veřejných zakázek podle zákona o veřejných zakázkách 2003-dosud SVP Poskytování poradenské a konzultační činnosti a odborné pomoci v oblasti investorských inženýrských činností dílčí oblasti 2002-dosud ČEZ HS Hodnocení výběrového řízení Spisovny dokumentů dle zák 148/98 Sb. dílčí oblast 1999 Dukovany Hodnocení přihlášek do výběrového řízení Rekonstrukce SKŘ EDU vedoucí týmu 2000 Štramberk Vyhodnocení výběrového řízení Rekonstrukce mlýnu cementárny Štramberk dílčí oblast 1999 Dukovany Příprava dokumentů výběrového řízení Výměna DG EDU dílčí oblast 1998 Dukovany Výběrové řízení Rekonstrukce kondenzátorů EDU vedoucí týmu Jazykové schopnosti: SW dovednosti: angličtina, ruština WORD, EXCEL, POWERPOINT, PUBLISHER, ACCESS, FRONT PAGE, OUTLOOK, PHOTODRAW MS Project 2000 Programování v Delphi, html 14

15 Ing. Stanislav Kotačka, Vzdělání VŠE - fakulta zahraničního obchodu Obchodní akademie pro zahraniční obchod Ostatní kvalifikace Kurzy WORD, EXCEL, ACCESS 1989 Státní zkouška z angličtiny Velmi dobrá znalost francouzštiny, dobrá znalost němčiny, ruštiny, španělštiny Lektor odborného školení komerční a právní náležitosti obchodních smluv Profese od 04/2002 PRO ENGINEERING s.r.o. Komerční a právní náležitosti obchodních vztahů 1991 až 03/2002 ČEZ, a.s. specialista Investiční projekty ČEZ, a.s až 1991 Vodní stavby odborný technický pracovník. Provozní zajištění staveb Irák, Alžír, Rakousko, Kuvajt 1951 až 1970 Strojimport vedoucí odborný referent Vývoz investičních celků a strojů Latinská Amerika, USA, Kanada, Evropa Hlavní projekty od roku 1997 projekty popis rozhodujících činností odpovědnost období Školicí činnost školení zákona o veřejných zakázkách, zpracování vnitrofiremních pravidel a směrnic o zadávání veřejných zakázkách 2004 SVP, SÚRAO, Střední Čechy provádění zadavatelských činností pro klienty podle zákona o veřejných zakázkách pověřen výkonem zadavatelských činností 2003-dosud Vzdálený přístup k terminálům elektráren vypracování zadávací dokumentace, příprava a průběh veřejných soutěží dle Zák. 199/94 Sb. o zadávání veřejných zakázek Člen týmu zodpovědný za komerční a právní náležitosti Dukovany výběrové řízení, příprava dokumentů soutěže - dieselgenerátorová stanice - rekonstrukce SKŘ a elektro Člen týmu zodpovědný za komerční a právní náležitosti 1997 Jazykové schopnosti: 15

16 SW dovednosti: Velmi dobrá znalost francouzštiny dobrá znalost němčiny, ruštiny, španělštiny Státní zkouška z angličtiny WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS ALLCLEAR 16

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje

110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o podpoře výzkumu a vývoje 110/2009 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 2009, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje),

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Národní program udržitelnosti II

Národní program udržitelnosti II Národní program udržitelnosti II 1. Název programu Národní program udržitelnosti II (dále jen program nebo NPU II ) Z programu bude podporována udržitelnost projektů center výzkumu, experimentálního vývoje

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY TÉMA I (1. SEMINÁŘ) ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ Tento text neprošel jazykovou

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010

Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Česká geologická služba Projekt průzkumných prací na hypotetické lokalitě 2010 Závěrečná zpráva J. Procházka et al. srpen 2010 Správa úložišť radioaktivních odpadů Projekt průzkumných prací na hypotetické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ

Výroční zpráva 2012. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2012 Skupina ČEZ 005 012 015 021 Obsluha zákazníků Skupiny ČEZ získala ve světové soutěži kontaktních center (2012 Top Ranking Performers in the Contact Center Industry) 3. místo. 076 078

Více