ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE"

Transkript

1 Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza systému řízení nákladů ve vybrané společnosti. 4. Na základě studia teoretických poznatků navrhnout změny v systému řízení nákladů v této společnosti. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha: GRADA, s. ISBN FIBÍROVÁ, J., L. ŠOLJAKOVÁ a J. WAGNER. Manažerské účetnictví: Nástroje a metody. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN KRÁL, B. Manažerské účetnictví. 3. vydání. Praha: Management Press, s. ISBN ESCHENBACH, R., GÜLDENBERG, S., HOFFMANN, W. Controlling. Praha: ASPI, s. ISBN Ing. Pavel Kovařík

2 Analýza dluhové krize eurozóny 1. Srovnání základních ukazatelů velikosti státního dluhu, deficitu a výnosů 10-letých státních dluhopisů zemí eurozóny. 2. Přehled nástrojů boje s krizí (intervence ECB, mechanismy EFSF, EFSM, ESM apod., bilaterální půjčky). 3. Podmínky půjček a jejich plnění. MACH, P., PILIP, I., ŽÁK, M. Evropská unie, Praha: VŠEM, s. ISBN Euro versus Koruna. 4.vyd. Ivana Pečinková Brno: CDK, s. ISBN MACH, P. Úskalí evropské integrace, 2. vyd. Praha: CEP, 2003, 95 s. ISBN Ebeling, R. a kol. Autoři CEPu o euru. Martin Slaný. Praha: CEP, ISBN Ing. Petr Mach, Ph.D.

3 Analýza fungování Paktu stability a růstu 1. Popis Paktu stability a růstu (odkaz na legislativu EU). 2. Plnění podmínek paktu zeměmi eurozóny (data). 3. Kauza žaloby EK na Radu a rozhodnutí ECJ (případ Francie a Německa). 4. Zhodnocení fungování paktu. MACH, P., PILIP, I., ŽÁK, M. Evropská unie, Praha: VŠEM, s. ISBN Euro versus Koruna. 4.vyd. Ivana Pečinková Brno: CDK, s. ISBN MACH, P. Úskalí evropské integrace, 2. vyd. Praha: CEP, 2003, 95 s. ISBN Ebeling, R. a kol. Autoři CEPu o euru. Martin Slaný. Praha: CEP, ISBN Ing. Petr Mach, Ph.D.

4 Analýza marketingových aktivit sportovního klubu 1. Vysvětlete roli marketingu ve firmě. 2. Identifikujte marketingové aktivity a nástroje, které budou hrát významnou roli při plnění cílů sportovního klubu. 3. Na příkladu vybraného sportovního klubu demonstrujte uplatňování konkrétních marketingových aktivit v praxi. 4. Výsledky komentujte a vyslovte pro klub návrhy a doporučení do budoucna. KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, s. ISBN DURDOVÁ, I. Sociálně-ekonomické aspekty sportu. Ostrava: Repronis, s. ISBN s302x473.html. Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D.

5 Analýza procesu zvládání změn v organizaci 1. Lidská psychika a její změna (důsledky působení nových podmínek na substruktury osobnosti schopnosti, rysy, temperament a charakter). 2. Psychologické aspekty adaptace v podnikovém prostředí (vliv na motivaci, pracovní spokojenost, vnější a vnitřní bariéry výkonu; jak zavádět změny). 3. Charakteristika vybraného podniku, popis před a po transformaci (popis stadií zavádění změn). 4. Komplexní vyhodnocení situace podniku, identifikace slabých a silných stránek; zhodnocení úspěšnosti transformace. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada, ISBN BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. 3. roz. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007, 800s. ISBN MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie. 2. akt. a roz. vyd. Praha: Grada, ISBN NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, ISBN PhDr. Michal Novák

6 Analýza příčin reálného rozhodovacího problému hospodářské praxe 1. Úvod a cíl práce. 2. Teoretická část (fáze manažerského rozhodování, klasifikace rozhodovacích problémů, analýza příčin rozhodovacích problémů). 3. Metodologická část (charakteristika metod použitých v praktické části práce zejm. metod kauzální analýzy). 4. Praktická část (charakteristika vybraného podniku, charakteristika rozhodovacího problému, identifikace příčin uplatněním metod kauzální analýzy, interpretace výsledků metod). 5. Shrnutí výsledků a návrhy řešení zjištěných nedostatků. 6. Závěr. FOTR, J., ŠVECOVÁ, L. a kol. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. 2. vyd. Praha: Ekopress, ISBN HRŮZOVÁ, H. Manažerské rozhodování. 3. akt. vyd. Praha: VŠEM, ISBN Interní dokumenty podniku SKOŘEPA, M. Rozhodování jednotlivce: teorie a skutečnost. 1. vyd. Praha: Karolinum, ISBN Ing. Helena Hrůzová, CSc.

7 Analýza veřejných a soukromých výdajů na zdravotnictví vybrané země (vybírá student minimálně 4 země) 1. Základní charakteristiky systému zdravotnictví vybraných zemí. 2. Financování zdravotnictví ve vybraných zemích. 3. Analýza veřejných výdajů na zdravotnictví vybraných zemí v letech Analýza soukromých výdajů na zdravotnictví vybraných zemí v letech DURDISOVÁ, J. Ekonomika zdraví. Praha: Oeconomica, ISBN KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, ISBN Newhouse, J. P. Medicare expenditure: a cross-national survey. Journal of Human Resources, 1977, vol. 12, pp STIGLITZ, J. E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada, ISBN VANČUROVÁ, A., KLAZAR, S. Sociální a zdravotní pojištění - úvod do problematiky. 2. vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer. ISBN Doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.

8 Analýza vybraného finančního instrumentu 1. Charakteristika vybraného finančního instrumentu. 2. Využitelnost daného finančního instrumentu, komparace s ostatními instrumenty. 3. Rizika spojená s daným finančním instrumentem. 4. Metody ohodnocování vybraného finančního instrumentu. 5. Aplikace analýzy na reálný finanční instrument. VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. Wolters Kluwer, REJNUŠ, O. Peněžní ekonomie (finanční trhy). 5. akt. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, TUCKMAN, B. Fixed Income Securities, Tools for Today s Markets. 2. ed. New Jersey: John Wiley & Sons, JÍLEK, J. Finanční rizika. Praha: GRADA, Ing. Pavel Hýla

9 Analýza vybraného odvětví české ekonomiky 1. Základní charakteristiky daného odvětví (přidaná hodnota, zaměstnanost, produktivita práce, exportní výkonnost, apod.). Význam v rámci národního hospodářství. 2. Kvalitativní a cenová konkurenceschopnost vývoj v časové řadě (jednotkové pracovní náklady, výdaje na výzkum a vývoj, atd.). Slabé a silné stránky, potenciál růstu odvětví. 3. Významné firmy v odvětví, případové studie. ROJÍČEK, M. Strukturální charakteristika nabídkové strany české ekonomiky. Politická ekonomie, 2007, č. 4, s ISSN ROJÍČEK, M. Hodnocení konkurenceschopnosti odvětví. Bulletin CES VŠEM, 2010, č. 2, s ISSN KADEŘÁBKOVÁ, A., LEXA, J., ROJÍČEK, M. Výroba dopravních prostředků. Bulletin CES VŠEM, 2008, č. 22, s ISSN MPO: Panorama zpracovatelského průmyslu ČR. Praha: MPO, různá vydání. Dostupné online: EC: EU Sectoral Competitiveness Indicators. Luxembourg, European Communities Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

10 Analýza vyučovacích (tréninkových) metod při vzdělávání zaměstnanců v konkrétní firmě 1. Popis vyučovacích (tréninkových) metod, jejich výhody, či omezení. 2. Preference výběru vyučovacích (tréninkových) metod při vzdělávání zaměstnanců z pohledu lektora, trenéra, kouče. 3. Preference výběru vyučovacích (tréninkových) metod při vzdělávání z pohledu zaměstnanců (účastníka, uživatele). 4. Komparace preferovaných vyučovacích metod. 5. Interpretace zjištěných výsledků, formulace doporučení ve vztahu k motivaci zaměstnanců k dalšímu vzdělávání se. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada, ISBN BENEŠ, M. Andragogika. Praha: Grada, s. ISBN BRANHAM, L. Jak si udržet nejlepší zaměstnance. Brno: Computer Press, s. ISBN FOOT, M., HOOK, C. Personalistika. Praha: Computer Press, s. ISBN HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, s. ISBN Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Műllerová, Ph.D., MPH

11 Analýza vývoje kurzu koruny k euru 1. Popis vývoje kurzu koruny k euru od roku Popis intervencí ČNB do kurzu. 3. Analýza sbližování ekonomické úrovně ČR a Německa v eurovém vyjádření; analýza vlivu kurz, inflace a reálného růstu. 4. Odhad budoucího vývoje. MACH, P., PILIP, I., ŽÁK, M. Evropská unie, Praha: VŠEM, s. ISBN Euro versus Koruna. 4.vyd. Ivana Pečinková. Brno: CDK, s. ISBN MACH, P. Úskalí evropské integrace. 2. vyd. Praha: CEP, 2003, 95 s. ISBN Ebeling, R. a kol. Autoři CEPu o euru. Martin Slaný. Praha: CEP, ISBN Ing. Petr Mach, Ph.D.

12 vypracování (stručná osnova práce): Aplikace Kotterova modelu osmi kroků při realizaci změn ve vybraném podniku 1. Seznámení s tématikou, teoretický popis modelu. 2. Vymezení problému (změny), jeho dosavadní zkoumání a poznatky, metoda řešení problému. 3. Údaje o organizaci, řešené změně, porovnání získaných výsledků, komplexní zhodnocení. 4. Závěr, aplikace celkových výsledků a jejich zhodnocení, formulace rozvoje a doporučení. VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, ŘEZÁČ, J. Moderní management. Brno: Computer Press, MACHAN, R. Management změny. VŠEM, VEBER, J. A KOL. Management - základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, ISBN KOPČAJ, A. Řízení proudu změn. Rychvald: Kopčaj-Silma 90 ve spolupráci s Grada Publishing a Národním vzdělávacím fondem, Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.

13 Assessment centrum jako efektivní metoda výběru a rozvoje zaměstnanců 1. Metody hodnocení a výběru pracovníků, jejich použití, výhody a nevýhody. 2. Assessment centrum, jeho předpoklady a východiska. 3. Nastavení a organizace procesu hodnocení pomocí assessment centra, postupy a přístupy. 4. Využití assessment centra v praxi. 5. Komplexní vyhodnocení uvedené metody hodnocení pracovníků, identifikace možností rozvoje. 6. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada, ISBN HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. Praha: Grada, ISBN KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, ISBN KYRIANOVÁ, H. Assessment centrum v současné personální praxi. 1. vyd. Praha: Testcentrum, s. ISBN STÝBLO, J., URBAN, J., VYSOKAJOVÁ, M. Personalistika. Praha: ASPI, ISBN Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.

14 Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci rozbor systému BOZP konkrétního podniku 1. BOZP v české legislativě, právní předpisy a instituce vztahující se k BOZP. 2. Bezpečnost práce v mezinárodních souvislostech EU. 3. Systém BOZP v konkrétní firmě, struktura vnitropodnikové podpory BOZP. 4. Rozbor současného stavu BOZP ve firmě. 5. Zhodnocení a návrh řešení. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Česká republika Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Česká republika DANDOVÁ, E. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v otázkách a odpovědích. Praha: ASPI, s. ISBN HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním právu. Praha: Auditorium, ISBN ŠUBRT, B. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Olomouc: ANAG, s. ISBN ŠENK, Z. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008. Olomouc: ANAG, s. ISBN Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA

15 vypracování (stručná osnova práce): Capital Adequacy of Czech Banks 1. Introduction (including the aim of the work and descriotin of its stucture) 2. Theoretical background, explanaiton of the koncept of capital adequacy and its regulation s Basel II tec. 3. Analysis of current situation of some Czech Bank or banks 4. Results and proposal for improvements or methods to improve the current state to better comply with regulations 5. Conclusion and recommendations Seznam literatury: JÍLEK, J., SVOBODOVÁ, J. Účetnictví bank a finančních institucí vyd. Praha: GRADA, ISBN ZIEGLER, K. et al. Finanční řízení bank. Bankovní institut, ČR. Vyhláška č. 123/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb. a vyhlášky č. 89/2010 Sb.: o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. In: č. 123/2007 Sb. ČNB, znění účinné k Dostupné z: Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.

16 Cenová analýza trhu s novými automobily v ČR 1. Cenová analýza jako nástroj analýzy trhu, její předmět, účel a uživatelé. 2. Základní informační zdroje, ze kterých analýza vychází, metody cenových analýz, metody zjišťování cen na trhu. 3. Charakteristika ČR trhu s novými automobily a jeho cenová analýza ve zvoleném segmentu automobilů. 4. Vyhodnocení cenové analýzy, identifikace cenových pozic a cenových strategií konkurentů ve zvoleném segmentu. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících z cenové analýzy a formulace doporučení strategie pro zvolenou značku automobilu. ARMSTRONG, G., KOTLER, P. Marketing. 6. vyd. Praha: Grada, ISBN ČICHOVSKÝ, L. Marketingový výzkum. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, ISBN JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Praha: Grada, s. ISBN KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada, ISBN X. MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing. Praha: VŠE Oeconomia, ISBN WEB: Internetový portál Sdružení dovozců automobilů SDA Internetové stránky prodejců/importérů nových automobilů Mgr. Jiří Boháček, Dr.

17 Controlling - nástroj řízení podniku 1. Controllingová filosofie v podnikovém řízení, úloha controllingu při doplnění systému řízení podniku. 2. Cíle, funkce a organizace controllingu; metody a nástroje controllingu, podnikové plánování, analýza odchylek a reporting, informační podpora. 3. Analýza systému controllingu ve vybrané společnosti. 4. Na základě studia teoretických poznatků navrhnout změny controllingového systému v této společnosti. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. ESCHENBACH, R., GÜLDENBERG, S., HOFFMANN, W. Controlling. Praha: ASPI, s. ISBN POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha: GRADA, s. ISBN ESCHENBACH, R., SILLER, H. Profesionální controlling: koncepce a nástroje. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN HORVÁTH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu: cesta k účinnému controllingu. 5. vyd. Praha: Profess Consulting, s. ISBN Ing. Pavel Kovařík

18 Corporate design vybraného sportovního subjektu 1. Corporate design jako součást corporate identity podniku vymezení, prvky, specifika ve sportovním prostředí. 2. Charakteristika vybraného sportovního subjektu a analýza současného corporate designu. 3. Komplexní vyhodnocení corporate designu a identifikace slabých a silných stránek. 4. Projekt inovace corporate designu pro vybraný sportovní subjekt, tvorba uceleného design manuálu. AAKER, D. A. Brand building budování obchodní značky. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN SVOBODA, V. Public relations moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada, s. ISBN VORÁČEK, J. Public Relations ve sportovních organizacích. 1. vyd. Praha: Karolinum, s. ISBN VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Mgr. Josef Voráček

19 České celebrity v reklamě a jejich vliv na nákupní chování českých spotřebitelů 1. Reklama jako nástroj marketingové komunikace charakteristiky, výhody, nevýhody, nástroje. 2. Celebrity v reklamě důvody, výhody a nevýhody, best practices. 3. Nákupní chování a vlivy, které ho ovlivňují. 4. Marketingový výzkum mezi českými spotřebiteli zkoumající vliv českých celebrit a jejich účinkování v reklamách na jejich nákupní chování. 5. Shrnutí získaných poznatků, závěrečná doporučení a náměty na další výzkum. CLOW, K., BAACK, D. Reklama, propagace a marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, s. ISBN ČICHOVSKÝ, L., FRIML, K., MAREK, A., KREJČÍ, A., STROMKO, B. Masová, mediální a marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, s. ISBN ČICHOVSKÝ, L. Marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: VŠEM, s. ISBN Ing. Břetislav Stromko, MBA

20 Daňový a penzijní systém v ČR a dopady krize 1. Stanovení cíle práce a kritérií hodnocení vlivu krize na daně. 2. Metodologie pružné daně, vazba výnosu jednotlivých daní na vývoj HDP, stabilizační funkce daní 3. Empirická analýza na časové řadě dat daňové příjmy versus projevy krize, zohlednění event. časových zpoždění. 4. Vyvození závěrů které daně byly krizí zasaženy a jak moc, diskuse možných řešení daného stavu. VANČUROVÁ, A., KLAZAR, S. Daňový systém ČR. Praha: VOX, KLAZAR, S. Redistribuční dopady zdanění a důchodového systému a jejich reforem. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN KLAZAR, S., SLINTÁKOVÁ, B. How Progressive is the Czech Pension Security? Prague Economic Papers, roč. 21, č. 3, s ISSN TEPPEROVÁ, J., KLAZAR, S. Vliv sociálních systémů a jejich koordinace na ekonomickou migraci. Politická ekonomie, 2012, roč. 60, č. 4, s ISSN Doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

21 Dluhová krize na Islandu 1. Popis dluhové krize. 2. Řešení krize a spory s věřiteli. 3. Vývoj kurzu islandské koruny, rozpočtového deficitu a tempa růstu HDP. 4. Celkové hodnocení průběhu islandské krize. MACH, P., PILIP, I., ŽÁK, M. Evropská unie, Praha: VŠEM, s. ISBN Euro versus Koruna. 4.vyd. Ivana Pečinková. Brno: CDK, s. ISBN MACH, P. Úskalí evropské integrace, 2. vyd. Praha: CEP, 2003, 95 s. ISBN Ebeling, R. a kol. Autoři CEPu o euru. Martin Slaný. Praha: CEP, ISBN Ing. Petr Mach, Ph.D.

22 Dluhová krize v členských zemích Evropské měnové unie 1. Evropská měnová integrace a její vývoj. 2. Maastrichtská fiskální konvergenční kritéria, Pakt stability a růstu. 3. Světová ekonomická krize a její projevy v zemích Eurozóny. 4. Dluhová krize v zemích eurozóny, její vznik a důsledky. 5. Možné způsoby řešení dluhové krize v zemích Evropské měnové unie. SYCHRA, Z. Jednotná evropská měna: Realizace hospodářské a měnové unie v EU. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, ISBN LACINA, L. Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN TOMÁŠEK, M. Evropské měnové právo. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN BALDWIN, R., WYPLOSC, CH. Ekonomie evropské integrace. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D.

23 Dluhová krize ve Španělsku 1. Vývoj makroekonomických veličin ve Španělsku v letech Analýza veřejného dluhu ve Španělsku (vnitřní, vnější, dle instrumentů, dle držitelů, dluhová služba) v období Možnosti řešení španělského veřejného dluhu. IZÁK, V. Fiskální politika. 1.vyd. Praha: Oeconomica, ISBN DVOŘÁK, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. C. H. BECK, ISBN MUSGRAVE, R. A., MUSGRAVOVÁ, P. B. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, ISBN STIGLITZ, J. E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada, ISBN BUCHANAN, J. M. Veřejné finance v demokratickém systému. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN IMF: Guidelines for Public Debt Management [online]. Dostupný z WWW: <http://www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2000/eng/>. Doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.

24 Dokazování v civilním řízení 1. Úvod 2. Obecná charakteristika civilního řízení 3. Rozbor právní úpravy dokazování v civilním řízení 4. Zhodnocení významu dokazování v civilním řízení 5. Závěr MACUR, J. Předmět sporu v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, s. ISBN STAVINOHOVÁ, J., HLAVSA, P. Civilní proces a organizace soudnictví. Brno: Doplněk, s. ISBN SVOBODA, K. Žaloba v civilním řízení. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, s. ISBN WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 5. akt. vyd. Praha: Linde, s. ISBN Mgr. Ing. Jiří Klavík

25 Ekonomická analýza konkrétního českého nejlépe výrobního podniku 1. Ekonomická analýza jako nástroj řízení podniku, její předmět, účel a uživatelé. 2. Základní informační zdroje, ze kterých analýza vychází, metody a techniky ekonomické analýzy. 3. Charakteristika vybraného podniku a jeho ekonomická analýza s využitím základních metod a technik (analýza výrobních kapacit, nákladové a výnosové modely, analýza produktivity celkové i parciální, mezipodnikové srovnávání pomocí různých metod, rozbor hospodaření aj. dle konkrétního zaměření analýzy). 4. Komplexní vyhodnocení situace podniku, identifikace slabých a silných stránek. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. přep. a roz. vyd. Praha: C. H. Beck, stran. ISBN MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN SYNEK, M., KOPKÁNĚ, H., KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C. H. Beck, ISBN SYNEK, M. Ekonomická analýza [online]. Praha, Dostupné z: nb.vse.cz/~synek/ekanskr.pdf Ing. Pavel Mikan

26 Ekonomika her a loterií 1. Druhy her, tradice loterií u nás a ve světě, výplatní poměry. 2. Ekonomie loterií proč lidé hrají. 3. regulace, státní a obecní daně a poplatky spojené s loteriemi a hrami. 4. Závěr. MACH, P., PILIP, I., ŽÁK, M. Evropská unie, Praha: VŠEM, s. ISBN Euro versus Koruna. 4.vyd. Ivana Pečinková. Brno: CDK, s. ISBN MACH, P. Úskalí evropské integrace, 2. vyd. Praha: CEP, 2003, 95 s. ISBN Ebeling, R. a kol. Autoři CEPu o euru. Martin Slaný. Praha: CEP, ISBN Ing. Petr Mach, Ph.D.

27 Financování a pojištění exportu se státní podporou jako pomoc čs. vývozcům (ČEB, EGAP) 1) Formy státní podpory v oblasti financování a pojištění-českým vývozcům. 2) Postavení České exportní banky a její program pro před-exportní a exportní financování. 3) Pojištění obchodně-politických (teritoriálních) rizik, postavení EGAP. 4) Jiné formy pojištění komerčních rizik, používané v zahraničním obchodě. 5) Závěry a doporučení pro praxi (jak ochránit rizika vývozců)v praxi. JANATKA, F. Organizace a řízení obchodu. Praha: VŠEM, ISBN Pojišťovací programy EGAP. Web stránka EGAP, Praha. Programy ČEB. Web stránka ČEB, Praha. MACHKOVÁ, H., ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A. a kol. Mezinárodní obchodní operace. Praha: GRADA, JANATKA, F. a kol. Rizika v komerční praxi. Praha: Wolters Kluwer, ISBN Ing. František Janatka, CSc.

28 Financování obchodních toků ve vybrané společnosti 1. Úloha financování obchodních toků ve finančním řízení podniku. 2. Charakteristika vybrané společnosti. 3. Identifikace klíčových obchodních toků v nákupu a v prodeji. 4. Dodací a platební podmínky v obchodním styku firmy s klíčovými obchodními partnery. 5. Vyhodnocení stávajících metod financování rozhodujících obchodních toků společnosti, náklady financování. 6. Alternativní možnosti financování obchodních toků, případné doporučení k jejich využití. NÝVLTOVÁ, R., MARINIČ, P. Finanční řízení podniku. Praha: Grada, ISBN KALINOVÁ, A., KLÍMA, M. Finanční a právní aspekty obchodních transakcí. Praha: VŠEM, ISBN REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A., TAUŠER, J. a kol. Finanční strategie v mezinárodním podnikání. Praha: ASPI, ISBN Ing. Miroslav Klíma, CSc.

29 Finanční analýza nástroj řízení podniku 1. Význam finanční analýzy jako nástroje finančního řízení podniku. Metody a nástroje finanční analýzy, uživatelé a základní informační zdroje finanční analýzy. 2. Charakteristika vybraného podniku a jeho finanční analýza na základě zvolených metod a nástrojů finanční analýzy (horizontální a vertikální analýza, analýza fondů finančních prostředků, analýza poměrových ukazatelů, analýza soustavy ukazatelů, případně vybrané bankrotní a bonitní modely). 3. Vyhodnocení finanční situace vybraného podniku na základě použitých nástrojů finanční analýzy. 4. Shrnutí poznatků a závěrů z provedených analýz a formulace doporučení vedoucích k vyšší výkonnosti vybraného podniku. KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN GRUNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN BLAHA, S. Z., JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3. roz. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN Ing. Pavel Kovařík

30 Finanční analýza podniku 1. Finanční analýza jako nástroj řízení podniku, její předmět, účel a uživatelé. 2. Základní informační zdroje, ze kterých analýza vychází, metody a techniky finanční analýzy. 3. Charakteristika vybraného podniku a jeho finanční analýza s využitím všech základních metod a technik (horizontální a vertikální analýza, analýza fondů finančních prostředků, analýza poměrových ukazatelů, popř. analýza soustav ukazatelů, vybrané bankrotní a bonitní modely). 4. Komplexní vyhodnocení finanční situace podniku, identifikace slabých a silných stránek. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přep. roz. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN MRKVIČKA, J., KOLÁŘ, P. Finanční analýza. 2. přep. vyd. Praha: ASPI, s. ISBN Ing. Zdenka Volkánová

31 Finanční analýza vybrané společnosti 1. Finanční analýza jako nástroj řízení podniku, její předmět, účel a uživatelé. 2. Základní informační zdroje, ze kterých analýza vychází, metody a techniky finanční analýzy. 3. Charakteristika vybraného podniku a jeho finanční analýza s využitím všech základních metod a technik (horizontální a vertikální analýza, analýza fondů finančních prostředků, analýza poměrových ukazatelů, popř. analýza soustav ukazatelů, vybrané bankrotní a bonitní modely, ukazatel EVA). 4. Komplexní vyhodnocení finanční situace podniku, identifikace slabých a silných stránek. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. přep. a roz. vyd. Praha: C. H. Beck, stran. ISBN KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN Knápková, A., Pavelková, D. Finanční analýza. Komplexní průvodce s příklady. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Ing. Pavel Mikan

32 Finanční leasing versus úvěr 1. Úvod 2. Teoretická část a. Leasing i. Leasing v účetnictví ii. Leasing v daních b. Úvěr i. Úvěr v účetnictví ii. Úvěr z pohledu daní c. Leasing a úvěr při investičním rozhodování 3. Praktická část a. Představení společnosti b. Aplikace teoretické části na konkrétní společnosti c. Doporučení 4. Závěr BĚHOUNEK, F. Úvěry a půjčky. 1. vyd. Ostrava: Sagit, s. ISBN KELBLOVÁ, H., Benda, V. Investiční majetek: ve vazbě na zákony o daních z příjmů a DPH. 1. vyd. Praha: Polygon, s. ISBN X. ŠKVÁRA, M. Finanční gramotnost. 1. vyd. Praha: Ing. Miroslav Škvára, s. ISBN VALOUCH, P. Leasing v praxi: praktický průvodce. 4. akt. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Ing. Zdenka Volkánová

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU GRANTOVÝ FOND VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ČERVEN 2007 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány GF VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru

Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu. Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Návrh inovace vybraných předmětů vzdělávacího programu Kvalifikovaná ekonomicko-právní administrace pro komerční sféru Tento dokument vznikl jako výstup projektu OP VK s názvem Zvýšení uplatnitelnosti

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová

Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj. Bc. Andrea Kadlecová Klastry v cestovním ruchu a jejich potenciál v České republice se specializací na Zlínský kraj Bc. Andrea Kadlecová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce obsahuje stručný přehled vývoje klastrů

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR

STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Objednatel: Ministerstvo financí České republiky Zhotovitel: Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně STUDIE VLIVU ZAVEDENÍ EURA NA EKONOMIKU ČR Výzkumné centrum PEF

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni

Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Metodika sledování udržitelného rozvoje na místní úrovni Vladimíra Šilhánková a kol. Civitas per Populi Hradec Králové 2012 Autorský kolektiv: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Prof. Ing. arch.

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 DOKUMENTAČNÍ ZPRAVODAJ ZA ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014 Oddělení knihovnicko-informačních služeb VÚPSV,v.v.i. http://www.vupsv.cz Praha 2014 2 OBSAH ČESKÁ PERIODIKA A SPECIÁLNI DOKUMENTY Sociální zabezpečení všeobecné

Více