ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE"

Transkript

1 Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza systému řízení nákladů ve vybrané společnosti. 4. Na základě studia teoretických poznatků navrhnout změny v systému řízení nákladů v této společnosti. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha: GRADA, s. ISBN FIBÍROVÁ, J., L. ŠOLJAKOVÁ a J. WAGNER. Manažerské účetnictví: Nástroje a metody. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN KRÁL, B. Manažerské účetnictví. 3. vydání. Praha: Management Press, s. ISBN ESCHENBACH, R., GÜLDENBERG, S., HOFFMANN, W. Controlling. Praha: ASPI, s. ISBN Ing. Pavel Kovařík

2 Analýza dluhové krize eurozóny 1. Srovnání základních ukazatelů velikosti státního dluhu, deficitu a výnosů 10-letých státních dluhopisů zemí eurozóny. 2. Přehled nástrojů boje s krizí (intervence ECB, mechanismy EFSF, EFSM, ESM apod., bilaterální půjčky). 3. Podmínky půjček a jejich plnění. MACH, P., PILIP, I., ŽÁK, M. Evropská unie, Praha: VŠEM, s. ISBN Euro versus Koruna. 4.vyd. Ivana Pečinková Brno: CDK, s. ISBN MACH, P. Úskalí evropské integrace, 2. vyd. Praha: CEP, 2003, 95 s. ISBN Ebeling, R. a kol. Autoři CEPu o euru. Martin Slaný. Praha: CEP, ISBN Ing. Petr Mach, Ph.D.

3 Analýza fungování Paktu stability a růstu 1. Popis Paktu stability a růstu (odkaz na legislativu EU). 2. Plnění podmínek paktu zeměmi eurozóny (data). 3. Kauza žaloby EK na Radu a rozhodnutí ECJ (případ Francie a Německa). 4. Zhodnocení fungování paktu. MACH, P., PILIP, I., ŽÁK, M. Evropská unie, Praha: VŠEM, s. ISBN Euro versus Koruna. 4.vyd. Ivana Pečinková Brno: CDK, s. ISBN MACH, P. Úskalí evropské integrace, 2. vyd. Praha: CEP, 2003, 95 s. ISBN Ebeling, R. a kol. Autoři CEPu o euru. Martin Slaný. Praha: CEP, ISBN Ing. Petr Mach, Ph.D.

4 Analýza marketingových aktivit sportovního klubu 1. Vysvětlete roli marketingu ve firmě. 2. Identifikujte marketingové aktivity a nástroje, které budou hrát významnou roli při plnění cílů sportovního klubu. 3. Na příkladu vybraného sportovního klubu demonstrujte uplatňování konkrétních marketingových aktivit v praxi. 4. Výsledky komentujte a vyslovte pro klub návrhy a doporučení do budoucna. KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, s. ISBN DURDOVÁ, I. Sociálně-ekonomické aspekty sportu. Ostrava: Repronis, s. ISBN s302x473.html. Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D.

5 Analýza procesu zvládání změn v organizaci 1. Lidská psychika a její změna (důsledky působení nových podmínek na substruktury osobnosti schopnosti, rysy, temperament a charakter). 2. Psychologické aspekty adaptace v podnikovém prostředí (vliv na motivaci, pracovní spokojenost, vnější a vnitřní bariéry výkonu; jak zavádět změny). 3. Charakteristika vybraného podniku, popis před a po transformaci (popis stadií zavádění změn). 4. Komplexní vyhodnocení situace podniku, identifikace slabých a silných stránek; zhodnocení úspěšnosti transformace. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada, ISBN BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. 3. roz. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007, 800s. ISBN MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie. 2. akt. a roz. vyd. Praha: Grada, ISBN NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, ISBN PhDr. Michal Novák

6 Analýza příčin reálného rozhodovacího problému hospodářské praxe 1. Úvod a cíl práce. 2. Teoretická část (fáze manažerského rozhodování, klasifikace rozhodovacích problémů, analýza příčin rozhodovacích problémů). 3. Metodologická část (charakteristika metod použitých v praktické části práce zejm. metod kauzální analýzy). 4. Praktická část (charakteristika vybraného podniku, charakteristika rozhodovacího problému, identifikace příčin uplatněním metod kauzální analýzy, interpretace výsledků metod). 5. Shrnutí výsledků a návrhy řešení zjištěných nedostatků. 6. Závěr. FOTR, J., ŠVECOVÁ, L. a kol. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. 2. vyd. Praha: Ekopress, ISBN HRŮZOVÁ, H. Manažerské rozhodování. 3. akt. vyd. Praha: VŠEM, ISBN Interní dokumenty podniku SKOŘEPA, M. Rozhodování jednotlivce: teorie a skutečnost. 1. vyd. Praha: Karolinum, ISBN Ing. Helena Hrůzová, CSc.

7 Analýza veřejných a soukromých výdajů na zdravotnictví vybrané země (vybírá student minimálně 4 země) 1. Základní charakteristiky systému zdravotnictví vybraných zemí. 2. Financování zdravotnictví ve vybraných zemích. 3. Analýza veřejných výdajů na zdravotnictví vybraných zemí v letech Analýza soukromých výdajů na zdravotnictví vybraných zemí v letech DURDISOVÁ, J. Ekonomika zdraví. Praha: Oeconomica, ISBN KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, ISBN Newhouse, J. P. Medicare expenditure: a cross-national survey. Journal of Human Resources, 1977, vol. 12, pp STIGLITZ, J. E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada, ISBN VANČUROVÁ, A., KLAZAR, S. Sociální a zdravotní pojištění - úvod do problematiky. 2. vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer. ISBN Doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.

8 Analýza vybraného finančního instrumentu 1. Charakteristika vybraného finančního instrumentu. 2. Využitelnost daného finančního instrumentu, komparace s ostatními instrumenty. 3. Rizika spojená s daným finančním instrumentem. 4. Metody ohodnocování vybraného finančního instrumentu. 5. Aplikace analýzy na reálný finanční instrument. VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. Wolters Kluwer, REJNUŠ, O. Peněžní ekonomie (finanční trhy). 5. akt. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, TUCKMAN, B. Fixed Income Securities, Tools for Today s Markets. 2. ed. New Jersey: John Wiley & Sons, JÍLEK, J. Finanční rizika. Praha: GRADA, Ing. Pavel Hýla

9 Analýza vybraného odvětví české ekonomiky 1. Základní charakteristiky daného odvětví (přidaná hodnota, zaměstnanost, produktivita práce, exportní výkonnost, apod.). Význam v rámci národního hospodářství. 2. Kvalitativní a cenová konkurenceschopnost vývoj v časové řadě (jednotkové pracovní náklady, výdaje na výzkum a vývoj, atd.). Slabé a silné stránky, potenciál růstu odvětví. 3. Významné firmy v odvětví, případové studie. ROJÍČEK, M. Strukturální charakteristika nabídkové strany české ekonomiky. Politická ekonomie, 2007, č. 4, s ISSN ROJÍČEK, M. Hodnocení konkurenceschopnosti odvětví. Bulletin CES VŠEM, 2010, č. 2, s ISSN KADEŘÁBKOVÁ, A., LEXA, J., ROJÍČEK, M. Výroba dopravních prostředků. Bulletin CES VŠEM, 2008, č. 22, s ISSN MPO: Panorama zpracovatelského průmyslu ČR. Praha: MPO, různá vydání. Dostupné online: EC: EU Sectoral Competitiveness Indicators. Luxembourg, European Communities Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

10 Analýza vyučovacích (tréninkových) metod při vzdělávání zaměstnanců v konkrétní firmě 1. Popis vyučovacích (tréninkových) metod, jejich výhody, či omezení. 2. Preference výběru vyučovacích (tréninkových) metod při vzdělávání zaměstnanců z pohledu lektora, trenéra, kouče. 3. Preference výběru vyučovacích (tréninkových) metod při vzdělávání z pohledu zaměstnanců (účastníka, uživatele). 4. Komparace preferovaných vyučovacích metod. 5. Interpretace zjištěných výsledků, formulace doporučení ve vztahu k motivaci zaměstnanců k dalšímu vzdělávání se. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada, ISBN BENEŠ, M. Andragogika. Praha: Grada, s. ISBN BRANHAM, L. Jak si udržet nejlepší zaměstnance. Brno: Computer Press, s. ISBN FOOT, M., HOOK, C. Personalistika. Praha: Computer Press, s. ISBN HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, s. ISBN Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Műllerová, Ph.D., MPH

11 Analýza vývoje kurzu koruny k euru 1. Popis vývoje kurzu koruny k euru od roku Popis intervencí ČNB do kurzu. 3. Analýza sbližování ekonomické úrovně ČR a Německa v eurovém vyjádření; analýza vlivu kurz, inflace a reálného růstu. 4. Odhad budoucího vývoje. MACH, P., PILIP, I., ŽÁK, M. Evropská unie, Praha: VŠEM, s. ISBN Euro versus Koruna. 4.vyd. Ivana Pečinková. Brno: CDK, s. ISBN MACH, P. Úskalí evropské integrace. 2. vyd. Praha: CEP, 2003, 95 s. ISBN Ebeling, R. a kol. Autoři CEPu o euru. Martin Slaný. Praha: CEP, ISBN Ing. Petr Mach, Ph.D.

12 vypracování (stručná osnova práce): Aplikace Kotterova modelu osmi kroků při realizaci změn ve vybraném podniku 1. Seznámení s tématikou, teoretický popis modelu. 2. Vymezení problému (změny), jeho dosavadní zkoumání a poznatky, metoda řešení problému. 3. Údaje o organizaci, řešené změně, porovnání získaných výsledků, komplexní zhodnocení. 4. Závěr, aplikace celkových výsledků a jejich zhodnocení, formulace rozvoje a doporučení. VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, ŘEZÁČ, J. Moderní management. Brno: Computer Press, MACHAN, R. Management změny. VŠEM, VEBER, J. A KOL. Management - základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, ISBN KOPČAJ, A. Řízení proudu změn. Rychvald: Kopčaj-Silma 90 ve spolupráci s Grada Publishing a Národním vzdělávacím fondem, Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.

13 Assessment centrum jako efektivní metoda výběru a rozvoje zaměstnanců 1. Metody hodnocení a výběru pracovníků, jejich použití, výhody a nevýhody. 2. Assessment centrum, jeho předpoklady a východiska. 3. Nastavení a organizace procesu hodnocení pomocí assessment centra, postupy a přístupy. 4. Využití assessment centra v praxi. 5. Komplexní vyhodnocení uvedené metody hodnocení pracovníků, identifikace možností rozvoje. 6. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada, ISBN HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. Praha: Grada, ISBN KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, ISBN KYRIANOVÁ, H. Assessment centrum v současné personální praxi. 1. vyd. Praha: Testcentrum, s. ISBN STÝBLO, J., URBAN, J., VYSOKAJOVÁ, M. Personalistika. Praha: ASPI, ISBN Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.

14 Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci rozbor systému BOZP konkrétního podniku 1. BOZP v české legislativě, právní předpisy a instituce vztahující se k BOZP. 2. Bezpečnost práce v mezinárodních souvislostech EU. 3. Systém BOZP v konkrétní firmě, struktura vnitropodnikové podpory BOZP. 4. Rozbor současného stavu BOZP ve firmě. 5. Zhodnocení a návrh řešení. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Česká republika Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Česká republika DANDOVÁ, E. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v otázkách a odpovědích. Praha: ASPI, s. ISBN HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním právu. Praha: Auditorium, ISBN ŠUBRT, B. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Olomouc: ANAG, s. ISBN ŠENK, Z. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008. Olomouc: ANAG, s. ISBN Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA

15 vypracování (stručná osnova práce): Capital Adequacy of Czech Banks 1. Introduction (including the aim of the work and descriotin of its stucture) 2. Theoretical background, explanaiton of the koncept of capital adequacy and its regulation s Basel II tec. 3. Analysis of current situation of some Czech Bank or banks 4. Results and proposal for improvements or methods to improve the current state to better comply with regulations 5. Conclusion and recommendations Seznam literatury: JÍLEK, J., SVOBODOVÁ, J. Účetnictví bank a finančních institucí vyd. Praha: GRADA, ISBN ZIEGLER, K. et al. Finanční řízení bank. Bankovní institut, ČR. Vyhláška č. 123/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb. a vyhlášky č. 89/2010 Sb.: o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. In: č. 123/2007 Sb. ČNB, znění účinné k Dostupné z: Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.

16 Cenová analýza trhu s novými automobily v ČR 1. Cenová analýza jako nástroj analýzy trhu, její předmět, účel a uživatelé. 2. Základní informační zdroje, ze kterých analýza vychází, metody cenových analýz, metody zjišťování cen na trhu. 3. Charakteristika ČR trhu s novými automobily a jeho cenová analýza ve zvoleném segmentu automobilů. 4. Vyhodnocení cenové analýzy, identifikace cenových pozic a cenových strategií konkurentů ve zvoleném segmentu. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících z cenové analýzy a formulace doporučení strategie pro zvolenou značku automobilu. ARMSTRONG, G., KOTLER, P. Marketing. 6. vyd. Praha: Grada, ISBN ČICHOVSKÝ, L. Marketingový výzkum. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, ISBN JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Praha: Grada, s. ISBN KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada, ISBN X. MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing. Praha: VŠE Oeconomia, ISBN WEB: Internetový portál Sdružení dovozců automobilů SDA Internetové stránky prodejců/importérů nových automobilů Mgr. Jiří Boháček, Dr.

17 Controlling - nástroj řízení podniku 1. Controllingová filosofie v podnikovém řízení, úloha controllingu při doplnění systému řízení podniku. 2. Cíle, funkce a organizace controllingu; metody a nástroje controllingu, podnikové plánování, analýza odchylek a reporting, informační podpora. 3. Analýza systému controllingu ve vybrané společnosti. 4. Na základě studia teoretických poznatků navrhnout změny controllingového systému v této společnosti. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. ESCHENBACH, R., GÜLDENBERG, S., HOFFMANN, W. Controlling. Praha: ASPI, s. ISBN POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha: GRADA, s. ISBN ESCHENBACH, R., SILLER, H. Profesionální controlling: koncepce a nástroje. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN HORVÁTH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu: cesta k účinnému controllingu. 5. vyd. Praha: Profess Consulting, s. ISBN Ing. Pavel Kovařík

18 Corporate design vybraného sportovního subjektu 1. Corporate design jako součást corporate identity podniku vymezení, prvky, specifika ve sportovním prostředí. 2. Charakteristika vybraného sportovního subjektu a analýza současného corporate designu. 3. Komplexní vyhodnocení corporate designu a identifikace slabých a silných stránek. 4. Projekt inovace corporate designu pro vybraný sportovní subjekt, tvorba uceleného design manuálu. AAKER, D. A. Brand building budování obchodní značky. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN SVOBODA, V. Public relations moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada, s. ISBN VORÁČEK, J. Public Relations ve sportovních organizacích. 1. vyd. Praha: Karolinum, s. ISBN VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Mgr. Josef Voráček

19 České celebrity v reklamě a jejich vliv na nákupní chování českých spotřebitelů 1. Reklama jako nástroj marketingové komunikace charakteristiky, výhody, nevýhody, nástroje. 2. Celebrity v reklamě důvody, výhody a nevýhody, best practices. 3. Nákupní chování a vlivy, které ho ovlivňují. 4. Marketingový výzkum mezi českými spotřebiteli zkoumající vliv českých celebrit a jejich účinkování v reklamách na jejich nákupní chování. 5. Shrnutí získaných poznatků, závěrečná doporučení a náměty na další výzkum. CLOW, K., BAACK, D. Reklama, propagace a marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, s. ISBN ČICHOVSKÝ, L., FRIML, K., MAREK, A., KREJČÍ, A., STROMKO, B. Masová, mediální a marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, s. ISBN ČICHOVSKÝ, L. Marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: VŠEM, s. ISBN Ing. Břetislav Stromko, MBA

20 Daňový a penzijní systém v ČR a dopady krize 1. Stanovení cíle práce a kritérií hodnocení vlivu krize na daně. 2. Metodologie pružné daně, vazba výnosu jednotlivých daní na vývoj HDP, stabilizační funkce daní 3. Empirická analýza na časové řadě dat daňové příjmy versus projevy krize, zohlednění event. časových zpoždění. 4. Vyvození závěrů které daně byly krizí zasaženy a jak moc, diskuse možných řešení daného stavu. VANČUROVÁ, A., KLAZAR, S. Daňový systém ČR. Praha: VOX, KLAZAR, S. Redistribuční dopady zdanění a důchodového systému a jejich reforem. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN KLAZAR, S., SLINTÁKOVÁ, B. How Progressive is the Czech Pension Security? Prague Economic Papers, roč. 21, č. 3, s ISSN TEPPEROVÁ, J., KLAZAR, S. Vliv sociálních systémů a jejich koordinace na ekonomickou migraci. Politická ekonomie, 2012, roč. 60, č. 4, s ISSN Doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

21 Dluhová krize na Islandu 1. Popis dluhové krize. 2. Řešení krize a spory s věřiteli. 3. Vývoj kurzu islandské koruny, rozpočtového deficitu a tempa růstu HDP. 4. Celkové hodnocení průběhu islandské krize. MACH, P., PILIP, I., ŽÁK, M. Evropská unie, Praha: VŠEM, s. ISBN Euro versus Koruna. 4.vyd. Ivana Pečinková. Brno: CDK, s. ISBN MACH, P. Úskalí evropské integrace, 2. vyd. Praha: CEP, 2003, 95 s. ISBN Ebeling, R. a kol. Autoři CEPu o euru. Martin Slaný. Praha: CEP, ISBN Ing. Petr Mach, Ph.D.

22 Dluhová krize v členských zemích Evropské měnové unie 1. Evropská měnová integrace a její vývoj. 2. Maastrichtská fiskální konvergenční kritéria, Pakt stability a růstu. 3. Světová ekonomická krize a její projevy v zemích Eurozóny. 4. Dluhová krize v zemích eurozóny, její vznik a důsledky. 5. Možné způsoby řešení dluhové krize v zemích Evropské měnové unie. SYCHRA, Z. Jednotná evropská měna: Realizace hospodářské a měnové unie v EU. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, ISBN LACINA, L. Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN TOMÁŠEK, M. Evropské měnové právo. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN BALDWIN, R., WYPLOSC, CH. Ekonomie evropské integrace. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D.

23 Dluhová krize ve Španělsku 1. Vývoj makroekonomických veličin ve Španělsku v letech Analýza veřejného dluhu ve Španělsku (vnitřní, vnější, dle instrumentů, dle držitelů, dluhová služba) v období Možnosti řešení španělského veřejného dluhu. IZÁK, V. Fiskální politika. 1.vyd. Praha: Oeconomica, ISBN DVOŘÁK, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. C. H. BECK, ISBN MUSGRAVE, R. A., MUSGRAVOVÁ, P. B. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, ISBN STIGLITZ, J. E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada, ISBN BUCHANAN, J. M. Veřejné finance v demokratickém systému. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN IMF: Guidelines for Public Debt Management [online]. Dostupný z WWW: <http://www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2000/eng/>. Doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.

24 Dokazování v civilním řízení 1. Úvod 2. Obecná charakteristika civilního řízení 3. Rozbor právní úpravy dokazování v civilním řízení 4. Zhodnocení významu dokazování v civilním řízení 5. Závěr MACUR, J. Předmět sporu v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, s. ISBN STAVINOHOVÁ, J., HLAVSA, P. Civilní proces a organizace soudnictví. Brno: Doplněk, s. ISBN SVOBODA, K. Žaloba v civilním řízení. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, s. ISBN WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 5. akt. vyd. Praha: Linde, s. ISBN Mgr. Ing. Jiří Klavík

25 Ekonomická analýza konkrétního českého nejlépe výrobního podniku 1. Ekonomická analýza jako nástroj řízení podniku, její předmět, účel a uživatelé. 2. Základní informační zdroje, ze kterých analýza vychází, metody a techniky ekonomické analýzy. 3. Charakteristika vybraného podniku a jeho ekonomická analýza s využitím základních metod a technik (analýza výrobních kapacit, nákladové a výnosové modely, analýza produktivity celkové i parciální, mezipodnikové srovnávání pomocí různých metod, rozbor hospodaření aj. dle konkrétního zaměření analýzy). 4. Komplexní vyhodnocení situace podniku, identifikace slabých a silných stránek. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. přep. a roz. vyd. Praha: C. H. Beck, stran. ISBN MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN SYNEK, M., KOPKÁNĚ, H., KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C. H. Beck, ISBN SYNEK, M. Ekonomická analýza [online]. Praha, Dostupné z: nb.vse.cz/~synek/ekanskr.pdf Ing. Pavel Mikan

26 Ekonomika her a loterií 1. Druhy her, tradice loterií u nás a ve světě, výplatní poměry. 2. Ekonomie loterií proč lidé hrají. 3. regulace, státní a obecní daně a poplatky spojené s loteriemi a hrami. 4. Závěr. MACH, P., PILIP, I., ŽÁK, M. Evropská unie, Praha: VŠEM, s. ISBN Euro versus Koruna. 4.vyd. Ivana Pečinková. Brno: CDK, s. ISBN MACH, P. Úskalí evropské integrace, 2. vyd. Praha: CEP, 2003, 95 s. ISBN Ebeling, R. a kol. Autoři CEPu o euru. Martin Slaný. Praha: CEP, ISBN Ing. Petr Mach, Ph.D.

27 Financování a pojištění exportu se státní podporou jako pomoc čs. vývozcům (ČEB, EGAP) 1) Formy státní podpory v oblasti financování a pojištění-českým vývozcům. 2) Postavení České exportní banky a její program pro před-exportní a exportní financování. 3) Pojištění obchodně-politických (teritoriálních) rizik, postavení EGAP. 4) Jiné formy pojištění komerčních rizik, používané v zahraničním obchodě. 5) Závěry a doporučení pro praxi (jak ochránit rizika vývozců)v praxi. JANATKA, F. Organizace a řízení obchodu. Praha: VŠEM, ISBN Pojišťovací programy EGAP. Web stránka EGAP, Praha. Programy ČEB. Web stránka ČEB, Praha. MACHKOVÁ, H., ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A. a kol. Mezinárodní obchodní operace. Praha: GRADA, JANATKA, F. a kol. Rizika v komerční praxi. Praha: Wolters Kluwer, ISBN Ing. František Janatka, CSc.

28 Financování obchodních toků ve vybrané společnosti 1. Úloha financování obchodních toků ve finančním řízení podniku. 2. Charakteristika vybrané společnosti. 3. Identifikace klíčových obchodních toků v nákupu a v prodeji. 4. Dodací a platební podmínky v obchodním styku firmy s klíčovými obchodními partnery. 5. Vyhodnocení stávajících metod financování rozhodujících obchodních toků společnosti, náklady financování. 6. Alternativní možnosti financování obchodních toků, případné doporučení k jejich využití. NÝVLTOVÁ, R., MARINIČ, P. Finanční řízení podniku. Praha: Grada, ISBN KALINOVÁ, A., KLÍMA, M. Finanční a právní aspekty obchodních transakcí. Praha: VŠEM, ISBN REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A., TAUŠER, J. a kol. Finanční strategie v mezinárodním podnikání. Praha: ASPI, ISBN Ing. Miroslav Klíma, CSc.

29 Finanční analýza nástroj řízení podniku 1. Význam finanční analýzy jako nástroje finančního řízení podniku. Metody a nástroje finanční analýzy, uživatelé a základní informační zdroje finanční analýzy. 2. Charakteristika vybraného podniku a jeho finanční analýza na základě zvolených metod a nástrojů finanční analýzy (horizontální a vertikální analýza, analýza fondů finančních prostředků, analýza poměrových ukazatelů, analýza soustavy ukazatelů, případně vybrané bankrotní a bonitní modely). 3. Vyhodnocení finanční situace vybraného podniku na základě použitých nástrojů finanční analýzy. 4. Shrnutí poznatků a závěrů z provedených analýz a formulace doporučení vedoucích k vyšší výkonnosti vybraného podniku. KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN GRUNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN BLAHA, S. Z., JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3. roz. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN Ing. Pavel Kovařík

30 Finanční analýza podniku 1. Finanční analýza jako nástroj řízení podniku, její předmět, účel a uživatelé. 2. Základní informační zdroje, ze kterých analýza vychází, metody a techniky finanční analýzy. 3. Charakteristika vybraného podniku a jeho finanční analýza s využitím všech základních metod a technik (horizontální a vertikální analýza, analýza fondů finančních prostředků, analýza poměrových ukazatelů, popř. analýza soustav ukazatelů, vybrané bankrotní a bonitní modely). 4. Komplexní vyhodnocení finanční situace podniku, identifikace slabých a silných stránek. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přep. roz. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN MRKVIČKA, J., KOLÁŘ, P. Finanční analýza. 2. přep. vyd. Praha: ASPI, s. ISBN Ing. Zdenka Volkánová

31 Finanční analýza vybrané společnosti 1. Finanční analýza jako nástroj řízení podniku, její předmět, účel a uživatelé. 2. Základní informační zdroje, ze kterých analýza vychází, metody a techniky finanční analýzy. 3. Charakteristika vybraného podniku a jeho finanční analýza s využitím všech základních metod a technik (horizontální a vertikální analýza, analýza fondů finančních prostředků, analýza poměrových ukazatelů, popř. analýza soustav ukazatelů, vybrané bankrotní a bonitní modely, ukazatel EVA). 4. Komplexní vyhodnocení finanční situace podniku, identifikace slabých a silných stránek. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. přep. a roz. vyd. Praha: C. H. Beck, stran. ISBN KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN Knápková, A., Pavelková, D. Finanční analýza. Komplexní průvodce s příklady. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Ing. Pavel Mikan

32 Finanční leasing versus úvěr 1. Úvod 2. Teoretická část a. Leasing i. Leasing v účetnictví ii. Leasing v daních b. Úvěr i. Úvěr v účetnictví ii. Úvěr z pohledu daní c. Leasing a úvěr při investičním rozhodování 3. Praktická část a. Představení společnosti b. Aplikace teoretické části na konkrétní společnosti c. Doporučení 4. Závěr BĚHOUNEK, F. Úvěry a půjčky. 1. vyd. Ostrava: Sagit, s. ISBN KELBLOVÁ, H., Benda, V. Investiční majetek: ve vazbě na zákony o daních z příjmů a DPH. 1. vyd. Praha: Polygon, s. ISBN X. ŠKVÁRA, M. Finanční gramotnost. 1. vyd. Praha: Ing. Miroslav Škvára, s. ISBN VALOUCH, P. Leasing v praxi: praktický průvodce. 4. akt. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Ing. Zdenka Volkánová

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Metodický list č.1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE Strategie jako základ konkurenceschopnosti podniku Strategie rozvoje lidských zdrojů jako nedílná součást

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ 4. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ KUBÍNYI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu INVESTIČNÍ BANKOVNICTVÍ V EU Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

SYLABUS OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 MODUL POKROČILÉ FINANCE. Andrea Kolková

SYLABUS OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 MODUL POKROČILÉ FINANCE. Andrea Kolková SYLABUS MODUL POKROČILÉ FINANCE OBOROVÁ SPECIALIZACE 1 Andrea Kolková Ostrava 011 : Oborová specializace 1 POKROČILÉ FINANCE Autoři: Ing. Andrea Kolková, Ph.D. Vydání: první, 011 Počet stran: 3 Tisk: Vysoká

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Veřejná ekonomika a správa

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI.

KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. KRIZOVÁ PŘIPRAVENOST FIRMY. SPECIFIKACE POŽADAVKŮ NA LIDSKOU DIMENZI KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI. Navrhovaná struktura diplomové práce Úvod 1. Krize a krizová připravenost 1.1 Pojmový aparát krizového managementu

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2014/2015 obor FINANCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1. Podstata finančního řízení a rozhodování podniku - podstata a oblasti

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Metodický list pro kombinované studium předmětu. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci.

Metodický list pro kombinované studium předmětu. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci. Charakteristika získaných vědomostí a dovedností: Tento předmět je určen zejména těm studentům, kteří nemají

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz

ISBN 978-80-86929-54-5. www.ekopress.cz Jaroslav Rektořík a kol. ORGANIZACE NEZISKOVÉHO SEKTORU Základy ekonomiky, teorie a řízení Vydalo nakladatelství EKOPRESS, s.r.o. K Mostu 124, Praha 4 Technická spolupráce a grafická úprava obrázků a schémat:

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45

2 Stručná historie tělovýchovy a sportu na území České republiky... 36 Shrnutí / Klíčová slova... 45 OBSAH Úvod k problému ekonomiky sportu................................ 13 ČÁST I SPORT V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 1 Pojetí sportu v současné společnosti............................ 19 1.1 Klasifikace a institucionalizace

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

autor: Tomáš Pohl, Petr Čech, vydal: Nakladatelství Aspi a Institut Svazu účetních v roce 2007

autor: Tomáš Pohl, Petr Čech, vydal: Nakladatelství Aspi a Institut Svazu účetních v roce 2007 01 Účetnictví I. - 3.vydání autor: Hana Březinová, vydal: Institut Svazu účetních, a.s. v roce 2007 Cena: 695,00 Kč adepty systému certifikace: 625,00 Kč posluchače přípravných a kondičních kurzů ke zkouškám:

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING

SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING SYLABUS MODULU MEZINÁRODNÍ PODNIKÁNÍ 2 MEZINÁRODNÍ MARKETING Šárka Vilamová Ostrava 2011 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu podnikání 2 Doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D. první, 2011

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /PEM Podniková ekonomie a management vyučující: Ing. Zlámal

Více

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.

Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN. Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel. 1 Informační systémy Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Konzultace: pondělí 10 00 11 00 nebo dle dohody Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz tel.: 485 352 442 Přednášky: úterý 12 30 H35 Cvičení: Mgr.

Více

Neuromarketing a jeho aplikace. Pavel Rosenlacher

Neuromarketing a jeho aplikace. Pavel Rosenlacher Neuromarketing a jeho aplikace Pavel Rosenlacher Obsah prezentace Definice neuromarketingu Východiska neuromarketingu Vědecké disciplíny a NMK Historie neuromarketingu Cíle neuromarketingu Přínosy neuromarketingu

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola

www.mgmtpress.cz Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti Škoda Auto Vysoká škola Autoři kapitol: Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 2, 4, 6, 7 PhDr. Martin Cipro, kap. 4 Mgr. Tereza Francová Vysoká škola ekonomická v Praze, kap. 3 PhDr. Emilie Franková,

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ

INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍ ROZHODOVÁNÍ A DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Josef Valach a kolektiv Třetí, přepracované a rozšířené vydání Recenze: prof. Ing. Karol Vlachynský, PhD. Autorský kolektiv: prof. Ing. Josef Valach, CSc.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

OKRUHY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA obor EKONOMIKA PODNIKU pro akademický rok 2015/2016

OKRUHY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA obor EKONOMIKA PODNIKU pro akademický rok 2015/2016 OKRUHY PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA obor EKONOMIKA PODNIKU pro akademický rok 2015/2016 1. Majetková a kapitálová struktura podniku: charakteristika jednotlivých položek rozvahy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu

Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních technologií Teze diplomové práce Problematika tvorby podnikatelského záměru internetového projektu Vypracovala: Monika

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

4EK211 Základy ekonometrie

4EK211 Základy ekonometrie 4EK211 Základy ekonometrie Úvod do předmětu obecné informace Základní pojmy ze statistiky / ekonometrie Úvod do programu EViews, Gretl Některé užitečné funkce v MS Excel Cvičení 1 Zuzana Dlouhá Úvod do

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Strategie růstu

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

AKADEMIE PERSONALISTIKY

AKADEMIE PERSONALISTIKY AKADEMIE PERSONALISTIKY Akademie personalistiky Institut personalistiky při VŠE v Praze (INPER) připravuje ve spolupráci se svými partnery ucelený program dalšího vzdělávání pro pracovníky personálních

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky

Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Transmisní mechanismy nestandardních nástrojů monetární politiky Petr Šimíček Abstrakt: Cílem práce je popsat vliv nestandardního nástroje monetární politiky - kvantitativního uvolňování (QE) na ekonomiky

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

Certifikační orgán CIMA

Certifikační orgán CIMA Český institut pro marketing (CIMA), o.s. Certifikační orgán CIMA člen EMC - Evropské marketingové konfederace Těšnov 5, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 224 805 543 E-mail: cima@cima.cz Fax: +420 224 805 544

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3.

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. Otázky ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejná ekonomika a správa, bakalářský studijní program akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Veřejná ekonomie jako součást obecné ekonomie a příčiny existence

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více