ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE"

Transkript

1 Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza systému řízení nákladů ve vybrané společnosti. 4. Na základě studia teoretických poznatků navrhnout změny v systému řízení nákladů v této společnosti. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha: GRADA, s. ISBN FIBÍROVÁ, J., L. ŠOLJAKOVÁ a J. WAGNER. Manažerské účetnictví: Nástroje a metody. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN KRÁL, B. Manažerské účetnictví. 3. vydání. Praha: Management Press, s. ISBN ESCHENBACH, R., GÜLDENBERG, S., HOFFMANN, W. Controlling. Praha: ASPI, s. ISBN Ing. Pavel Kovařík

2 Analýza dluhové krize eurozóny 1. Srovnání základních ukazatelů velikosti státního dluhu, deficitu a výnosů 10-letých státních dluhopisů zemí eurozóny. 2. Přehled nástrojů boje s krizí (intervence ECB, mechanismy EFSF, EFSM, ESM apod., bilaterální půjčky). 3. Podmínky půjček a jejich plnění. MACH, P., PILIP, I., ŽÁK, M. Evropská unie, Praha: VŠEM, s. ISBN Euro versus Koruna. 4.vyd. Ivana Pečinková Brno: CDK, s. ISBN MACH, P. Úskalí evropské integrace, 2. vyd. Praha: CEP, 2003, 95 s. ISBN Ebeling, R. a kol. Autoři CEPu o euru. Martin Slaný. Praha: CEP, ISBN Ing. Petr Mach, Ph.D.

3 Analýza fungování Paktu stability a růstu 1. Popis Paktu stability a růstu (odkaz na legislativu EU). 2. Plnění podmínek paktu zeměmi eurozóny (data). 3. Kauza žaloby EK na Radu a rozhodnutí ECJ (případ Francie a Německa). 4. Zhodnocení fungování paktu. MACH, P., PILIP, I., ŽÁK, M. Evropská unie, Praha: VŠEM, s. ISBN Euro versus Koruna. 4.vyd. Ivana Pečinková Brno: CDK, s. ISBN MACH, P. Úskalí evropské integrace, 2. vyd. Praha: CEP, 2003, 95 s. ISBN Ebeling, R. a kol. Autoři CEPu o euru. Martin Slaný. Praha: CEP, ISBN Ing. Petr Mach, Ph.D.

4 Analýza marketingových aktivit sportovního klubu 1. Vysvětlete roli marketingu ve firmě. 2. Identifikujte marketingové aktivity a nástroje, které budou hrát významnou roli při plnění cílů sportovního klubu. 3. Na příkladu vybraného sportovního klubu demonstrujte uplatňování konkrétních marketingových aktivit v praxi. 4. Výsledky komentujte a vyslovte pro klub návrhy a doporučení do budoucna. KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, s. ISBN DURDOVÁ, I. Sociálně-ekonomické aspekty sportu. Ostrava: Repronis, s. ISBN s302x473.html. Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D.

5 Analýza procesu zvládání změn v organizaci 1. Lidská psychika a její změna (důsledky působení nových podmínek na substruktury osobnosti schopnosti, rysy, temperament a charakter). 2. Psychologické aspekty adaptace v podnikovém prostředí (vliv na motivaci, pracovní spokojenost, vnější a vnitřní bariéry výkonu; jak zavádět změny). 3. Charakteristika vybraného podniku, popis před a po transformaci (popis stadií zavádění změn). 4. Komplexní vyhodnocení situace podniku, identifikace slabých a silných stránek; zhodnocení úspěšnosti transformace. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada, ISBN BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. 3. roz. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007, 800s. ISBN MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie. 2. akt. a roz. vyd. Praha: Grada, ISBN NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, ISBN PhDr. Michal Novák

6 Analýza příčin reálného rozhodovacího problému hospodářské praxe 1. Úvod a cíl práce. 2. Teoretická část (fáze manažerského rozhodování, klasifikace rozhodovacích problémů, analýza příčin rozhodovacích problémů). 3. Metodologická část (charakteristika metod použitých v praktické části práce zejm. metod kauzální analýzy). 4. Praktická část (charakteristika vybraného podniku, charakteristika rozhodovacího problému, identifikace příčin uplatněním metod kauzální analýzy, interpretace výsledků metod). 5. Shrnutí výsledků a návrhy řešení zjištěných nedostatků. 6. Závěr. FOTR, J., ŠVECOVÁ, L. a kol. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. 2. vyd. Praha: Ekopress, ISBN HRŮZOVÁ, H. Manažerské rozhodování. 3. akt. vyd. Praha: VŠEM, ISBN Interní dokumenty podniku SKOŘEPA, M. Rozhodování jednotlivce: teorie a skutečnost. 1. vyd. Praha: Karolinum, ISBN Ing. Helena Hrůzová, CSc.

7 Analýza veřejných a soukromých výdajů na zdravotnictví vybrané země (vybírá student minimálně 4 země) 1. Základní charakteristiky systému zdravotnictví vybraných zemí. 2. Financování zdravotnictví ve vybraných zemích. 3. Analýza veřejných výdajů na zdravotnictví vybraných zemí v letech Analýza soukromých výdajů na zdravotnictví vybraných zemí v letech DURDISOVÁ, J. Ekonomika zdraví. Praha: Oeconomica, ISBN KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, ISBN Newhouse, J. P. Medicare expenditure: a cross-national survey. Journal of Human Resources, 1977, vol. 12, pp STIGLITZ, J. E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada, ISBN VANČUROVÁ, A., KLAZAR, S. Sociální a zdravotní pojištění - úvod do problematiky. 2. vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer. ISBN Doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.

8 Analýza vybraného finančního instrumentu 1. Charakteristika vybraného finančního instrumentu. 2. Využitelnost daného finančního instrumentu, komparace s ostatními instrumenty. 3. Rizika spojená s daným finančním instrumentem. 4. Metody ohodnocování vybraného finančního instrumentu. 5. Aplikace analýzy na reálný finanční instrument. VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. Wolters Kluwer, REJNUŠ, O. Peněžní ekonomie (finanční trhy). 5. akt. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, TUCKMAN, B. Fixed Income Securities, Tools for Today s Markets. 2. ed. New Jersey: John Wiley & Sons, JÍLEK, J. Finanční rizika. Praha: GRADA, Ing. Pavel Hýla

9 Analýza vybraného odvětví české ekonomiky 1. Základní charakteristiky daného odvětví (přidaná hodnota, zaměstnanost, produktivita práce, exportní výkonnost, apod.). Význam v rámci národního hospodářství. 2. Kvalitativní a cenová konkurenceschopnost vývoj v časové řadě (jednotkové pracovní náklady, výdaje na výzkum a vývoj, atd.). Slabé a silné stránky, potenciál růstu odvětví. 3. Významné firmy v odvětví, případové studie. ROJÍČEK, M. Strukturální charakteristika nabídkové strany české ekonomiky. Politická ekonomie, 2007, č. 4, s ISSN ROJÍČEK, M. Hodnocení konkurenceschopnosti odvětví. Bulletin CES VŠEM, 2010, č. 2, s ISSN KADEŘÁBKOVÁ, A., LEXA, J., ROJÍČEK, M. Výroba dopravních prostředků. Bulletin CES VŠEM, 2008, č. 22, s ISSN MPO: Panorama zpracovatelského průmyslu ČR. Praha: MPO, různá vydání. Dostupné online: EC: EU Sectoral Competitiveness Indicators. Luxembourg, European Communities Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

10 Analýza vyučovacích (tréninkových) metod při vzdělávání zaměstnanců v konkrétní firmě 1. Popis vyučovacích (tréninkových) metod, jejich výhody, či omezení. 2. Preference výběru vyučovacích (tréninkových) metod při vzdělávání zaměstnanců z pohledu lektora, trenéra, kouče. 3. Preference výběru vyučovacích (tréninkových) metod při vzdělávání z pohledu zaměstnanců (účastníka, uživatele). 4. Komparace preferovaných vyučovacích metod. 5. Interpretace zjištěných výsledků, formulace doporučení ve vztahu k motivaci zaměstnanců k dalšímu vzdělávání se. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada, ISBN BENEŠ, M. Andragogika. Praha: Grada, s. ISBN BRANHAM, L. Jak si udržet nejlepší zaměstnance. Brno: Computer Press, s. ISBN FOOT, M., HOOK, C. Personalistika. Praha: Computer Press, s. ISBN HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, s. ISBN Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Műllerová, Ph.D., MPH

11 Analýza vývoje kurzu koruny k euru 1. Popis vývoje kurzu koruny k euru od roku Popis intervencí ČNB do kurzu. 3. Analýza sbližování ekonomické úrovně ČR a Německa v eurovém vyjádření; analýza vlivu kurz, inflace a reálného růstu. 4. Odhad budoucího vývoje. MACH, P., PILIP, I., ŽÁK, M. Evropská unie, Praha: VŠEM, s. ISBN Euro versus Koruna. 4.vyd. Ivana Pečinková. Brno: CDK, s. ISBN MACH, P. Úskalí evropské integrace. 2. vyd. Praha: CEP, 2003, 95 s. ISBN Ebeling, R. a kol. Autoři CEPu o euru. Martin Slaný. Praha: CEP, ISBN Ing. Petr Mach, Ph.D.

12 vypracování (stručná osnova práce): Aplikace Kotterova modelu osmi kroků při realizaci změn ve vybraném podniku 1. Seznámení s tématikou, teoretický popis modelu. 2. Vymezení problému (změny), jeho dosavadní zkoumání a poznatky, metoda řešení problému. 3. Údaje o organizaci, řešené změně, porovnání získaných výsledků, komplexní zhodnocení. 4. Závěr, aplikace celkových výsledků a jejich zhodnocení, formulace rozvoje a doporučení. VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, ŘEZÁČ, J. Moderní management. Brno: Computer Press, MACHAN, R. Management změny. VŠEM, VEBER, J. A KOL. Management - základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, ISBN KOPČAJ, A. Řízení proudu změn. Rychvald: Kopčaj-Silma 90 ve spolupráci s Grada Publishing a Národním vzdělávacím fondem, Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.

13 Assessment centrum jako efektivní metoda výběru a rozvoje zaměstnanců 1. Metody hodnocení a výběru pracovníků, jejich použití, výhody a nevýhody. 2. Assessment centrum, jeho předpoklady a východiska. 3. Nastavení a organizace procesu hodnocení pomocí assessment centra, postupy a přístupy. 4. Využití assessment centra v praxi. 5. Komplexní vyhodnocení uvedené metody hodnocení pracovníků, identifikace možností rozvoje. 6. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada, ISBN HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. Praha: Grada, ISBN KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, ISBN KYRIANOVÁ, H. Assessment centrum v současné personální praxi. 1. vyd. Praha: Testcentrum, s. ISBN STÝBLO, J., URBAN, J., VYSOKAJOVÁ, M. Personalistika. Praha: ASPI, ISBN Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.

14 Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci rozbor systému BOZP konkrétního podniku 1. BOZP v české legislativě, právní předpisy a instituce vztahující se k BOZP. 2. Bezpečnost práce v mezinárodních souvislostech EU. 3. Systém BOZP v konkrétní firmě, struktura vnitropodnikové podpory BOZP. 4. Rozbor současného stavu BOZP ve firmě. 5. Zhodnocení a návrh řešení. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Česká republika Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Česká republika DANDOVÁ, E. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v otázkách a odpovědích. Praha: ASPI, s. ISBN HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním právu. Praha: Auditorium, ISBN ŠUBRT, B. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Olomouc: ANAG, s. ISBN ŠENK, Z. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008. Olomouc: ANAG, s. ISBN Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA

15 vypracování (stručná osnova práce): Capital Adequacy of Czech Banks 1. Introduction (including the aim of the work and descriotin of its stucture) 2. Theoretical background, explanaiton of the koncept of capital adequacy and its regulation s Basel II tec. 3. Analysis of current situation of some Czech Bank or banks 4. Results and proposal for improvements or methods to improve the current state to better comply with regulations 5. Conclusion and recommendations Seznam literatury: JÍLEK, J., SVOBODOVÁ, J. Účetnictví bank a finančních institucí vyd. Praha: GRADA, ISBN ZIEGLER, K. et al. Finanční řízení bank. Bankovní institut, ČR. Vyhláška č. 123/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb. a vyhlášky č. 89/2010 Sb.: o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. In: č. 123/2007 Sb. ČNB, znění účinné k Dostupné z: Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.

16 Cenová analýza trhu s novými automobily v ČR 1. Cenová analýza jako nástroj analýzy trhu, její předmět, účel a uživatelé. 2. Základní informační zdroje, ze kterých analýza vychází, metody cenových analýz, metody zjišťování cen na trhu. 3. Charakteristika ČR trhu s novými automobily a jeho cenová analýza ve zvoleném segmentu automobilů. 4. Vyhodnocení cenové analýzy, identifikace cenových pozic a cenových strategií konkurentů ve zvoleném segmentu. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících z cenové analýzy a formulace doporučení strategie pro zvolenou značku automobilu. ARMSTRONG, G., KOTLER, P. Marketing. 6. vyd. Praha: Grada, ISBN ČICHOVSKÝ, L. Marketingový výzkum. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, ISBN JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Praha: Grada, s. ISBN KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada, ISBN X. MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing. Praha: VŠE Oeconomia, ISBN WEB: Internetový portál Sdružení dovozců automobilů SDA Internetové stránky prodejců/importérů nových automobilů Mgr. Jiří Boháček, Dr.

17 Controlling - nástroj řízení podniku 1. Controllingová filosofie v podnikovém řízení, úloha controllingu při doplnění systému řízení podniku. 2. Cíle, funkce a organizace controllingu; metody a nástroje controllingu, podnikové plánování, analýza odchylek a reporting, informační podpora. 3. Analýza systému controllingu ve vybrané společnosti. 4. Na základě studia teoretických poznatků navrhnout změny controllingového systému v této společnosti. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. ESCHENBACH, R., GÜLDENBERG, S., HOFFMANN, W. Controlling. Praha: ASPI, s. ISBN POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha: GRADA, s. ISBN ESCHENBACH, R., SILLER, H. Profesionální controlling: koncepce a nástroje. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN HORVÁTH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu: cesta k účinnému controllingu. 5. vyd. Praha: Profess Consulting, s. ISBN Ing. Pavel Kovařík

18 Corporate design vybraného sportovního subjektu 1. Corporate design jako součást corporate identity podniku vymezení, prvky, specifika ve sportovním prostředí. 2. Charakteristika vybraného sportovního subjektu a analýza současného corporate designu. 3. Komplexní vyhodnocení corporate designu a identifikace slabých a silných stránek. 4. Projekt inovace corporate designu pro vybraný sportovní subjekt, tvorba uceleného design manuálu. AAKER, D. A. Brand building budování obchodní značky. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN SVOBODA, V. Public relations moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada, s. ISBN VORÁČEK, J. Public Relations ve sportovních organizacích. 1. vyd. Praha: Karolinum, s. ISBN VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Mgr. Josef Voráček

19 České celebrity v reklamě a jejich vliv na nákupní chování českých spotřebitelů 1. Reklama jako nástroj marketingové komunikace charakteristiky, výhody, nevýhody, nástroje. 2. Celebrity v reklamě důvody, výhody a nevýhody, best practices. 3. Nákupní chování a vlivy, které ho ovlivňují. 4. Marketingový výzkum mezi českými spotřebiteli zkoumající vliv českých celebrit a jejich účinkování v reklamách na jejich nákupní chování. 5. Shrnutí získaných poznatků, závěrečná doporučení a náměty na další výzkum. CLOW, K., BAACK, D. Reklama, propagace a marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, s. ISBN ČICHOVSKÝ, L., FRIML, K., MAREK, A., KREJČÍ, A., STROMKO, B. Masová, mediální a marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, s. ISBN ČICHOVSKÝ, L. Marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: VŠEM, s. ISBN Ing. Břetislav Stromko, MBA

20 Daňový a penzijní systém v ČR a dopady krize 1. Stanovení cíle práce a kritérií hodnocení vlivu krize na daně. 2. Metodologie pružné daně, vazba výnosu jednotlivých daní na vývoj HDP, stabilizační funkce daní 3. Empirická analýza na časové řadě dat daňové příjmy versus projevy krize, zohlednění event. časových zpoždění. 4. Vyvození závěrů které daně byly krizí zasaženy a jak moc, diskuse možných řešení daného stavu. VANČUROVÁ, A., KLAZAR, S. Daňový systém ČR. Praha: VOX, KLAZAR, S. Redistribuční dopady zdanění a důchodového systému a jejich reforem. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN KLAZAR, S., SLINTÁKOVÁ, B. How Progressive is the Czech Pension Security? Prague Economic Papers, roč. 21, č. 3, s ISSN TEPPEROVÁ, J., KLAZAR, S. Vliv sociálních systémů a jejich koordinace na ekonomickou migraci. Politická ekonomie, 2012, roč. 60, č. 4, s ISSN Doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

21 Dluhová krize na Islandu 1. Popis dluhové krize. 2. Řešení krize a spory s věřiteli. 3. Vývoj kurzu islandské koruny, rozpočtového deficitu a tempa růstu HDP. 4. Celkové hodnocení průběhu islandské krize. MACH, P., PILIP, I., ŽÁK, M. Evropská unie, Praha: VŠEM, s. ISBN Euro versus Koruna. 4.vyd. Ivana Pečinková. Brno: CDK, s. ISBN MACH, P. Úskalí evropské integrace, 2. vyd. Praha: CEP, 2003, 95 s. ISBN Ebeling, R. a kol. Autoři CEPu o euru. Martin Slaný. Praha: CEP, ISBN Ing. Petr Mach, Ph.D.

22 Dluhová krize v členských zemích Evropské měnové unie 1. Evropská měnová integrace a její vývoj. 2. Maastrichtská fiskální konvergenční kritéria, Pakt stability a růstu. 3. Světová ekonomická krize a její projevy v zemích Eurozóny. 4. Dluhová krize v zemích eurozóny, její vznik a důsledky. 5. Možné způsoby řešení dluhové krize v zemích Evropské měnové unie. SYCHRA, Z. Jednotná evropská měna: Realizace hospodářské a měnové unie v EU. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, ISBN LACINA, L. Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN TOMÁŠEK, M. Evropské měnové právo. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN BALDWIN, R., WYPLOSC, CH. Ekonomie evropské integrace. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D.

23 Dluhová krize ve Španělsku 1. Vývoj makroekonomických veličin ve Španělsku v letech Analýza veřejného dluhu ve Španělsku (vnitřní, vnější, dle instrumentů, dle držitelů, dluhová služba) v období Možnosti řešení španělského veřejného dluhu. IZÁK, V. Fiskální politika. 1.vyd. Praha: Oeconomica, ISBN DVOŘÁK, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. C. H. BECK, ISBN MUSGRAVE, R. A., MUSGRAVOVÁ, P. B. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, ISBN STIGLITZ, J. E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada, ISBN BUCHANAN, J. M. Veřejné finance v demokratickém systému. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN IMF: Guidelines for Public Debt Management [online]. Dostupný z WWW: <http://www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2000/eng/>. Doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.

24 Dokazování v civilním řízení 1. Úvod 2. Obecná charakteristika civilního řízení 3. Rozbor právní úpravy dokazování v civilním řízení 4. Zhodnocení významu dokazování v civilním řízení 5. Závěr MACUR, J. Předmět sporu v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, s. ISBN STAVINOHOVÁ, J., HLAVSA, P. Civilní proces a organizace soudnictví. Brno: Doplněk, s. ISBN SVOBODA, K. Žaloba v civilním řízení. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, s. ISBN WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 5. akt. vyd. Praha: Linde, s. ISBN Mgr. Ing. Jiří Klavík

25 Ekonomická analýza konkrétního českého nejlépe výrobního podniku 1. Ekonomická analýza jako nástroj řízení podniku, její předmět, účel a uživatelé. 2. Základní informační zdroje, ze kterých analýza vychází, metody a techniky ekonomické analýzy. 3. Charakteristika vybraného podniku a jeho ekonomická analýza s využitím základních metod a technik (analýza výrobních kapacit, nákladové a výnosové modely, analýza produktivity celkové i parciální, mezipodnikové srovnávání pomocí různých metod, rozbor hospodaření aj. dle konkrétního zaměření analýzy). 4. Komplexní vyhodnocení situace podniku, identifikace slabých a silných stránek. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. přep. a roz. vyd. Praha: C. H. Beck, stran. ISBN MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN SYNEK, M., KOPKÁNĚ, H., KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C. H. Beck, ISBN SYNEK, M. Ekonomická analýza [online]. Praha, Dostupné z: nb.vse.cz/~synek/ekanskr.pdf Ing. Pavel Mikan

26 Ekonomika her a loterií 1. Druhy her, tradice loterií u nás a ve světě, výplatní poměry. 2. Ekonomie loterií proč lidé hrají. 3. regulace, státní a obecní daně a poplatky spojené s loteriemi a hrami. 4. Závěr. MACH, P., PILIP, I., ŽÁK, M. Evropská unie, Praha: VŠEM, s. ISBN Euro versus Koruna. 4.vyd. Ivana Pečinková. Brno: CDK, s. ISBN MACH, P. Úskalí evropské integrace, 2. vyd. Praha: CEP, 2003, 95 s. ISBN Ebeling, R. a kol. Autoři CEPu o euru. Martin Slaný. Praha: CEP, ISBN Ing. Petr Mach, Ph.D.

27 Financování a pojištění exportu se státní podporou jako pomoc čs. vývozcům (ČEB, EGAP) 1) Formy státní podpory v oblasti financování a pojištění-českým vývozcům. 2) Postavení České exportní banky a její program pro před-exportní a exportní financování. 3) Pojištění obchodně-politických (teritoriálních) rizik, postavení EGAP. 4) Jiné formy pojištění komerčních rizik, používané v zahraničním obchodě. 5) Závěry a doporučení pro praxi (jak ochránit rizika vývozců)v praxi. JANATKA, F. Organizace a řízení obchodu. Praha: VŠEM, ISBN Pojišťovací programy EGAP. Web stránka EGAP, Praha. Programy ČEB. Web stránka ČEB, Praha. MACHKOVÁ, H., ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A. a kol. Mezinárodní obchodní operace. Praha: GRADA, JANATKA, F. a kol. Rizika v komerční praxi. Praha: Wolters Kluwer, ISBN Ing. František Janatka, CSc.

28 Financování obchodních toků ve vybrané společnosti 1. Úloha financování obchodních toků ve finančním řízení podniku. 2. Charakteristika vybrané společnosti. 3. Identifikace klíčových obchodních toků v nákupu a v prodeji. 4. Dodací a platební podmínky v obchodním styku firmy s klíčovými obchodními partnery. 5. Vyhodnocení stávajících metod financování rozhodujících obchodních toků společnosti, náklady financování. 6. Alternativní možnosti financování obchodních toků, případné doporučení k jejich využití. NÝVLTOVÁ, R., MARINIČ, P. Finanční řízení podniku. Praha: Grada, ISBN KALINOVÁ, A., KLÍMA, M. Finanční a právní aspekty obchodních transakcí. Praha: VŠEM, ISBN REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A., TAUŠER, J. a kol. Finanční strategie v mezinárodním podnikání. Praha: ASPI, ISBN Ing. Miroslav Klíma, CSc.

29 Finanční analýza nástroj řízení podniku 1. Význam finanční analýzy jako nástroje finančního řízení podniku. Metody a nástroje finanční analýzy, uživatelé a základní informační zdroje finanční analýzy. 2. Charakteristika vybraného podniku a jeho finanční analýza na základě zvolených metod a nástrojů finanční analýzy (horizontální a vertikální analýza, analýza fondů finančních prostředků, analýza poměrových ukazatelů, analýza soustavy ukazatelů, případně vybrané bankrotní a bonitní modely). 3. Vyhodnocení finanční situace vybraného podniku na základě použitých nástrojů finanční analýzy. 4. Shrnutí poznatků a závěrů z provedených analýz a formulace doporučení vedoucích k vyšší výkonnosti vybraného podniku. KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN GRUNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN BLAHA, S. Z., JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3. roz. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN Ing. Pavel Kovařík

30 Finanční analýza podniku 1. Finanční analýza jako nástroj řízení podniku, její předmět, účel a uživatelé. 2. Základní informační zdroje, ze kterých analýza vychází, metody a techniky finanční analýzy. 3. Charakteristika vybraného podniku a jeho finanční analýza s využitím všech základních metod a technik (horizontální a vertikální analýza, analýza fondů finančních prostředků, analýza poměrových ukazatelů, popř. analýza soustav ukazatelů, vybrané bankrotní a bonitní modely). 4. Komplexní vyhodnocení finanční situace podniku, identifikace slabých a silných stránek. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přep. roz. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN MRKVIČKA, J., KOLÁŘ, P. Finanční analýza. 2. přep. vyd. Praha: ASPI, s. ISBN Ing. Zdenka Volkánová

31 Finanční analýza vybrané společnosti 1. Finanční analýza jako nástroj řízení podniku, její předmět, účel a uživatelé. 2. Základní informační zdroje, ze kterých analýza vychází, metody a techniky finanční analýzy. 3. Charakteristika vybraného podniku a jeho finanční analýza s využitím všech základních metod a technik (horizontální a vertikální analýza, analýza fondů finančních prostředků, analýza poměrových ukazatelů, popř. analýza soustav ukazatelů, vybrané bankrotní a bonitní modely, ukazatel EVA). 4. Komplexní vyhodnocení finanční situace podniku, identifikace slabých a silných stránek. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. přep. a roz. vyd. Praha: C. H. Beck, stran. ISBN KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN Knápková, A., Pavelková, D. Finanční analýza. Komplexní průvodce s příklady. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Ing. Pavel Mikan

32 Finanční leasing versus úvěr 1. Úvod 2. Teoretická část a. Leasing i. Leasing v účetnictví ii. Leasing v daních b. Úvěr i. Úvěr v účetnictví ii. Úvěr z pohledu daní c. Leasing a úvěr při investičním rozhodování 3. Praktická část a. Představení společnosti b. Aplikace teoretické části na konkrétní společnosti c. Doporučení 4. Závěr BĚHOUNEK, F. Úvěry a půjčky. 1. vyd. Ostrava: Sagit, s. ISBN KELBLOVÁ, H., Benda, V. Investiční majetek: ve vazbě na zákony o daních z příjmů a DPH. 1. vyd. Praha: Polygon, s. ISBN X. ŠKVÁRA, M. Finanční gramotnost. 1. vyd. Praha: Ing. Miroslav Škvára, s. ISBN VALOUCH, P. Leasing v praxi: praktický průvodce. 4. akt. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Ing. Zdenka Volkánová

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Metodický list č.1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE Strategie jako základ konkurenceschopnosti podniku Strategie rozvoje lidských zdrojů jako nedílná součást

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE HC Energie Karlovy Vary s.r.o. a její nástroje PR pro komunikaci s médii TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ 4. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ KUBÍNYI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium 1. Základní rozdíly mezi klasickou a integrovanou marketingovou komunikací. Úrovně a bariéry integrované marketingové komunikace.

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více

Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545

Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545 Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545 Ing. Igor Černý, Ph.D. 1. Strukturální pomoc EU ve vybraných oblastech a společnostech 2. Analýza vybraných politik EU/ES 3. Ekonomická

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK)

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) ZS 09 - Bakalářské studium Garant předmětu:. PhDr. M. Kafka, CSc. Vyučující:.. PhDr. M. Kafka, CSc. Mgr. Michal Tomčík Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2013/2014 obor FINANCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1. Podstata finančního řízení a rozhodování podniku - podstata a oblasti

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální a etická úloha managementu

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23

Obsah. Úvod 9. Od globalizace k ekonomickému růstu 11. Makroekonomické vymezení výrobních faktorů 23 Úvod 9 Kapitola 1 Od globalizace k ekonomickému růstu 11 1.1 Globalizace 11 1.2 Konkurenceschopnost a ekonomický růst 12 1.3 Strukturální změny a ekonomický růst 17 1.4 Ekonomický růst a výrobní faktory

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ FIRMY V PRAXI Personální metody a metodologie v malé, střední a velké firmě Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika trh práce poptávka, nabídka, rovnováha na trhu práce plán práce

Více

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1

Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah. Téma č. 1 Vymezení a význam marketingového výzkumu pro manažerské rozhodování. Základní východiska empirického přístupu, vztah teorie a empirie. Téma č. 1 Výzkum trhu Historický vývoj: Výzkum veřejného mínění, sociologický

Více

1. Základní manažerské dovednosti

1. Základní manažerské dovednosti Vzdělávání vedoucích pracovníků 1. Základní manažerské dovednosti OBSAH A METODIKA VZDĚLÁVÁNÍ Celkový cíl Dílčí cíl 1 Dílčí cíl 2 Dílčí cíl 3 Vytvořit účastníkům jasný obraz o tom, jaké úkoly a překážky

Více

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00.

Realizace kurzu proběhne ve 12 výukových dnech po 6 vyučovacích hodinách. Vyučovací den bude probíhat v rozmezí 9:30 17:00. Certifikovaný kurz: CIMA A Termín: 27. 03. 2013-13. 06. 2013, 09:30 17:00 Místo: Centrum podpory projektů VUT v Brně, Kounicova 67a, 602 00 Brno učebna č. 128 - kolem Billy po schodech nahoru, na terase

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

CZ.1.07/3.2.07/01.0069

CZ.1.07/3.2.07/01.0069 KONFERENCE 7.6.2011 v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Výstupy projektu 6 nově vytvořených

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové. organizace Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Neziskové organizace Název tématického celku: Úvod do problematiky neziskového sektoru Cíl: Cílem první přednášky je představit základní

Více

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III

Obsah. Část I Řízením k inovacím 1. 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3. 2 Inovace jako řídicí proces 63 III III Část I Řízením k inovacím 1 1 Klíčové otázky při řízení inovací 3 1.1 Inovace a konkurenční výhoda......................................6 1.2 Typy inovací...................................................11

Více

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek

SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek SYLABUS MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 011 1 : Sylabus Uplatnění na práce, část I Uplatnění na práce Autoři: Milan Šimek Vydání: první, 011 Počet stran: 19 Tisk: Vysoká škola

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nikdy není pozdě na vaše vzdělání Ceník profesních kurzů www.bivs.cz PRAHA DLOUHODOBÉ ZÁKLADY BANKOVNICTVÍ (1 semestr) 28. 9. 2011 15. 12. 2011 15 900 Kč/semestr 1001-11 OCEŇOVÁNÍ

Více

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS

coachpage.cz MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování ve vztahu ke koupi automobilu TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS coachpage.cz TOOLS for SUCCESS in TODAY s BUSINESS MARKETINGOVÝ VÝZKUM Faktory ovlivňující nákupní chování Faktory ovlivňující nákupní chování Hlavní cíl výzkumného projektu Výzkumný projekt si klade za

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

autor: Tomáš Pohl, Petr Čech, vydal: Nakladatelství Aspi a Institut Svazu účetních v roce 2007

autor: Tomáš Pohl, Petr Čech, vydal: Nakladatelství Aspi a Institut Svazu účetních v roce 2007 01 Účetnictví I. - 3.vydání autor: Hana Březinová, vydal: Institut Svazu účetních, a.s. v roce 2007 Cena: 695,00 Kč adepty systému certifikace: 625,00 Kč posluchače přípravných a kondičních kurzů ke zkouškám:

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA 4. etapa STUDIJNÍ PROGRAM: Hospodářská politika a správa STUDIJNÍ OBOR: Sociální management GARANT

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

Aktualizovaný program cvičení a témata semestrálních prací N_STFS Současné teorie finančních služeb (zima 2012) Skupina cfph

Aktualizovaný program cvičení a témata semestrálních prací N_STFS Současné teorie finančních služeb (zima 2012) Skupina cfph Aktualizovaný program cvičení a témata semestrálních prací N_STFS Současné teorie finančních služeb (zima 2012) Skupina cfph 1. cvičení 10. 10. 2012 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních

Více

CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I

CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I CVIČENÍ Z PŘEDMĚTU MANAGEMENT I Doc. Ing. Josef F. Palán, CSc. katedra podnikání a oceňování konzultace: pondělí 13.00 až 14.30 hod., místnost 310, nutná rezervace konzultací E-mailem: jpalan@bivs.cz CÍLE

Více

Manažerská ekonomika KM IT

Manažerská ekonomika KM IT KVANTITATIVNÍ METODY INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE (zkouška č. 3) Cíl předmětu Získat základní znalosti v oblasti práce s ekonomickými ukazateli a daty, osvojit si znalosti finanční a pojistné matematiky, zvládnout

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014

Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů. Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Statistika a bilance hospodaření veřejných rozpočtů Ing. Zdeněk Studeník Otrokovice, 20. 11. 2014 Motto Rozpočet by měl být vyvážený, státní pokladna by se měla znovu naplnit, veřejný dluh by se měl snížit,

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Obsah OBSAH 1. PODNIK... 7 1.1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO

Více

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS)

Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Marketing ve veřejné správě (N_MarVS) Magisterské studium Garant předmětu: Vyučující: Typ studijního předmětu: Doporučený roč./sem.: Rozsah studijního předmětu:.. Způsob zakončení: Počet kreditů: 3 Forma

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře.

PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ. Těmto dílčím tématům jsou věnovány kapitoly v základní literatuře. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Metodický list č. 1 Název tematického celku: Úvod do personální práce Tento tématický celek je úvod do problematiky řízení lidských zdrojů v organizaci, definuje

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více