ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE"

Transkript

1 Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza systému řízení nákladů ve vybrané společnosti. 4. Na základě studia teoretických poznatků navrhnout změny v systému řízení nákladů v této společnosti. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha: GRADA, s. ISBN FIBÍROVÁ, J., L. ŠOLJAKOVÁ a J. WAGNER. Manažerské účetnictví: Nástroje a metody. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. ISBN KRÁL, B. Manažerské účetnictví. 3. vydání. Praha: Management Press, s. ISBN ESCHENBACH, R., GÜLDENBERG, S., HOFFMANN, W. Controlling. Praha: ASPI, s. ISBN Ing. Pavel Kovařík

2 Analýza dluhové krize eurozóny 1. Srovnání základních ukazatelů velikosti státního dluhu, deficitu a výnosů 10-letých státních dluhopisů zemí eurozóny. 2. Přehled nástrojů boje s krizí (intervence ECB, mechanismy EFSF, EFSM, ESM apod., bilaterální půjčky). 3. Podmínky půjček a jejich plnění. MACH, P., PILIP, I., ŽÁK, M. Evropská unie, Praha: VŠEM, s. ISBN Euro versus Koruna. 4.vyd. Ivana Pečinková Brno: CDK, s. ISBN MACH, P. Úskalí evropské integrace, 2. vyd. Praha: CEP, 2003, 95 s. ISBN Ebeling, R. a kol. Autoři CEPu o euru. Martin Slaný. Praha: CEP, ISBN Ing. Petr Mach, Ph.D.

3 Analýza fungování Paktu stability a růstu 1. Popis Paktu stability a růstu (odkaz na legislativu EU). 2. Plnění podmínek paktu zeměmi eurozóny (data). 3. Kauza žaloby EK na Radu a rozhodnutí ECJ (případ Francie a Německa). 4. Zhodnocení fungování paktu. MACH, P., PILIP, I., ŽÁK, M. Evropská unie, Praha: VŠEM, s. ISBN Euro versus Koruna. 4.vyd. Ivana Pečinková Brno: CDK, s. ISBN MACH, P. Úskalí evropské integrace, 2. vyd. Praha: CEP, 2003, 95 s. ISBN Ebeling, R. a kol. Autoři CEPu o euru. Martin Slaný. Praha: CEP, ISBN Ing. Petr Mach, Ph.D.

4 Analýza marketingových aktivit sportovního klubu 1. Vysvětlete roli marketingu ve firmě. 2. Identifikujte marketingové aktivity a nástroje, které budou hrát významnou roli při plnění cílů sportovního klubu. 3. Na příkladu vybraného sportovního klubu demonstrujte uplatňování konkrétních marketingových aktivit v praxi. 4. Výsledky komentujte a vyslovte pro klub návrhy a doporučení do budoucna. KOTLER, P., KELLER, K. L. Marketing management. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN ČÁSLAVOVÁ, E. Management a marketing sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, s. ISBN DURDOVÁ, I. Sociálně-ekonomické aspekty sportu. Ostrava: Repronis, s. ISBN s302x473.html. Ing. Olga Kutnohorská, Ph.D.

5 Analýza procesu zvládání změn v organizaci 1. Lidská psychika a její změna (důsledky působení nových podmínek na substruktury osobnosti schopnosti, rysy, temperament a charakter). 2. Psychologické aspekty adaptace v podnikovém prostředí (vliv na motivaci, pracovní spokojenost, vnější a vnitřní bariéry výkonu; jak zavádět změny). 3. Charakteristika vybraného podniku, popis před a po transformaci (popis stadií zavádění změn). 4. Komplexní vyhodnocení situace podniku, identifikace slabých a silných stránek; zhodnocení úspěšnosti transformace. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada, ISBN BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. 3. roz. a dopl. vyd. Praha: Management Press, 2007, 800s. ISBN MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie. 2. akt. a roz. vyd. Praha: Grada, ISBN NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, ISBN PhDr. Michal Novák

6 Analýza příčin reálného rozhodovacího problému hospodářské praxe 1. Úvod a cíl práce. 2. Teoretická část (fáze manažerského rozhodování, klasifikace rozhodovacích problémů, analýza příčin rozhodovacích problémů). 3. Metodologická část (charakteristika metod použitých v praktické části práce zejm. metod kauzální analýzy). 4. Praktická část (charakteristika vybraného podniku, charakteristika rozhodovacího problému, identifikace příčin uplatněním metod kauzální analýzy, interpretace výsledků metod). 5. Shrnutí výsledků a návrhy řešení zjištěných nedostatků. 6. Závěr. FOTR, J., ŠVECOVÁ, L. a kol. Manažerské rozhodování. Postupy, metody a nástroje. 2. vyd. Praha: Ekopress, ISBN HRŮZOVÁ, H. Manažerské rozhodování. 3. akt. vyd. Praha: VŠEM, ISBN Interní dokumenty podniku SKOŘEPA, M. Rozhodování jednotlivce: teorie a skutečnost. 1. vyd. Praha: Karolinum, ISBN Ing. Helena Hrůzová, CSc.

7 Analýza veřejných a soukromých výdajů na zdravotnictví vybrané země (vybírá student minimálně 4 země) 1. Základní charakteristiky systému zdravotnictví vybraných zemí. 2. Financování zdravotnictví ve vybraných zemích. 3. Analýza veřejných výdajů na zdravotnictví vybraných zemí v letech Analýza soukromých výdajů na zdravotnictví vybraných zemí v letech DURDISOVÁ, J. Ekonomika zdraví. Praha: Oeconomica, ISBN KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Wolters Kluwer, ISBN Newhouse, J. P. Medicare expenditure: a cross-national survey. Journal of Human Resources, 1977, vol. 12, pp STIGLITZ, J. E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada, ISBN VANČUROVÁ, A., KLAZAR, S. Sociální a zdravotní pojištění - úvod do problematiky. 2. vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer. ISBN Doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.

8 Analýza vybraného finančního instrumentu 1. Charakteristika vybraného finančního instrumentu. 2. Využitelnost daného finančního instrumentu, komparace s ostatními instrumenty. 3. Rizika spojená s daným finančním instrumentem. 4. Metody ohodnocování vybraného finančního instrumentu. 5. Aplikace analýzy na reálný finanční instrument. VESELÁ, J. Investování na kapitálových trzích. Wolters Kluwer, REJNUŠ, O. Peněžní ekonomie (finanční trhy). 5. akt. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, TUCKMAN, B. Fixed Income Securities, Tools for Today s Markets. 2. ed. New Jersey: John Wiley & Sons, JÍLEK, J. Finanční rizika. Praha: GRADA, Ing. Pavel Hýla

9 Analýza vybraného odvětví české ekonomiky 1. Základní charakteristiky daného odvětví (přidaná hodnota, zaměstnanost, produktivita práce, exportní výkonnost, apod.). Význam v rámci národního hospodářství. 2. Kvalitativní a cenová konkurenceschopnost vývoj v časové řadě (jednotkové pracovní náklady, výdaje na výzkum a vývoj, atd.). Slabé a silné stránky, potenciál růstu odvětví. 3. Významné firmy v odvětví, případové studie. ROJÍČEK, M. Strukturální charakteristika nabídkové strany české ekonomiky. Politická ekonomie, 2007, č. 4, s ISSN ROJÍČEK, M. Hodnocení konkurenceschopnosti odvětví. Bulletin CES VŠEM, 2010, č. 2, s ISSN KADEŘÁBKOVÁ, A., LEXA, J., ROJÍČEK, M. Výroba dopravních prostředků. Bulletin CES VŠEM, 2008, č. 22, s ISSN MPO: Panorama zpracovatelského průmyslu ČR. Praha: MPO, různá vydání. Dostupné online: EC: EU Sectoral Competitiveness Indicators. Luxembourg, European Communities Ing. Marek Rojíček, Ph.D.

10 Analýza vyučovacích (tréninkových) metod při vzdělávání zaměstnanců v konkrétní firmě 1. Popis vyučovacích (tréninkových) metod, jejich výhody, či omezení. 2. Preference výběru vyučovacích (tréninkových) metod při vzdělávání zaměstnanců z pohledu lektora, trenéra, kouče. 3. Preference výběru vyučovacích (tréninkových) metod při vzdělávání z pohledu zaměstnanců (účastníka, uživatele). 4. Komparace preferovaných vyučovacích metod. 5. Interpretace zjištěných výsledků, formulace doporučení ve vztahu k motivaci zaměstnanců k dalšímu vzdělávání se. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada, ISBN BENEŠ, M. Andragogika. Praha: Grada, s. ISBN BRANHAM, L. Jak si udržet nejlepší zaměstnance. Brno: Computer Press, s. ISBN FOOT, M., HOOK, C. Personalistika. Praha: Computer Press, s. ISBN HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada, s. ISBN Prof. PhDr. Ing. Lenka Hajerová-Műllerová, Ph.D., MPH

11 Analýza vývoje kurzu koruny k euru 1. Popis vývoje kurzu koruny k euru od roku Popis intervencí ČNB do kurzu. 3. Analýza sbližování ekonomické úrovně ČR a Německa v eurovém vyjádření; analýza vlivu kurz, inflace a reálného růstu. 4. Odhad budoucího vývoje. MACH, P., PILIP, I., ŽÁK, M. Evropská unie, Praha: VŠEM, s. ISBN Euro versus Koruna. 4.vyd. Ivana Pečinková. Brno: CDK, s. ISBN MACH, P. Úskalí evropské integrace. 2. vyd. Praha: CEP, 2003, 95 s. ISBN Ebeling, R. a kol. Autoři CEPu o euru. Martin Slaný. Praha: CEP, ISBN Ing. Petr Mach, Ph.D.

12 vypracování (stručná osnova práce): Aplikace Kotterova modelu osmi kroků při realizaci změn ve vybraném podniku 1. Seznámení s tématikou, teoretický popis modelu. 2. Vymezení problému (změny), jeho dosavadní zkoumání a poznatky, metoda řešení problému. 3. Údaje o organizaci, řešené změně, porovnání získaných výsledků, komplexní zhodnocení. 4. Závěr, aplikace celkových výsledků a jejich zhodnocení, formulace rozvoje a doporučení. VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press, ŘEZÁČ, J. Moderní management. Brno: Computer Press, MACHAN, R. Management změny. VŠEM, VEBER, J. A KOL. Management - základy, prosperita, globalizace. Praha: Management Press, ISBN KOPČAJ, A. Řízení proudu změn. Rychvald: Kopčaj-Silma 90 ve spolupráci s Grada Publishing a Národním vzdělávacím fondem, Ing. Lukáš Blažek, Ph.D.

13 Assessment centrum jako efektivní metoda výběru a rozvoje zaměstnanců 1. Metody hodnocení a výběru pracovníků, jejich použití, výhody a nevýhody. 2. Assessment centrum, jeho předpoklady a východiska. 3. Nastavení a organizace procesu hodnocení pomocí assessment centra, postupy a přístupy. 4. Využití assessment centra v praxi. 5. Komplexní vyhodnocení uvedené metody hodnocení pracovníků, identifikace možností rozvoje. 6. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy. Praha: Grada, ISBN HRONÍK, F. Hodnocení pracovníků. Praha: Grada, ISBN KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada, ISBN KYRIANOVÁ, H. Assessment centrum v současné personální praxi. 1. vyd. Praha: Testcentrum, s. ISBN STÝBLO, J., URBAN, J., VYSOKAJOVÁ, M. Personalistika. Praha: ASPI, ISBN Ing. Lucie Vnoučková, Ph.D.

14 Bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců při práci rozbor systému BOZP konkrétního podniku 1. BOZP v české legislativě, právní předpisy a instituce vztahující se k BOZP. 2. Bezpečnost práce v mezinárodních souvislostech EU. 3. Systém BOZP v konkrétní firmě, struktura vnitropodnikové podpory BOZP. 4. Rozbor současného stavu BOZP ve firmě. 5. Zhodnocení a návrh řešení. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Česká republika Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů. Česká republika DANDOVÁ, E. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v otázkách a odpovědích. Praha: ASPI, s. ISBN HŮRKA, P. Ochrana zaměstnance a flexibilita zaměstnávání: princip flexijistoty v českém pracovním právu. Praha: Auditorium, ISBN ŠUBRT, B. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Olomouc: ANAG, s. ISBN ŠENK, Z. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: prakticky a přehledně podle normy ČSN OHSAS 18001:2008. Olomouc: ANAG, s. ISBN Mgr. Bc. Věra Veronika Štycká, MBA

15 vypracování (stručná osnova práce): Capital Adequacy of Czech Banks 1. Introduction (including the aim of the work and descriotin of its stucture) 2. Theoretical background, explanaiton of the koncept of capital adequacy and its regulation s Basel II tec. 3. Analysis of current situation of some Czech Bank or banks 4. Results and proposal for improvements or methods to improve the current state to better comply with regulations 5. Conclusion and recommendations Seznam literatury: JÍLEK, J., SVOBODOVÁ, J. Účetnictví bank a finančních institucí vyd. Praha: GRADA, ISBN ZIEGLER, K. et al. Finanční řízení bank. Bankovní institut, ČR. Vyhláška č. 123/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb. a vyhlášky č. 89/2010 Sb.: o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry. In: č. 123/2007 Sb. ČNB, znění účinné k Dostupné z: Doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.

16 Cenová analýza trhu s novými automobily v ČR 1. Cenová analýza jako nástroj analýzy trhu, její předmět, účel a uživatelé. 2. Základní informační zdroje, ze kterých analýza vychází, metody cenových analýz, metody zjišťování cen na trhu. 3. Charakteristika ČR trhu s novými automobily a jeho cenová analýza ve zvoleném segmentu automobilů. 4. Vyhodnocení cenové analýzy, identifikace cenových pozic a cenových strategií konkurentů ve zvoleném segmentu. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících z cenové analýzy a formulace doporučení strategie pro zvolenou značku automobilu. ARMSTRONG, G., KOTLER, P. Marketing. 6. vyd. Praha: Grada, ISBN ČICHOVSKÝ, L. Marketingový výzkum. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, ISBN JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Praha: Grada, s. ISBN KOZEL, R. Moderní marketingový výzkum. Praha: Grada, ISBN X. MACHKOVÁ, H. Mezinárodní marketing. Praha: VŠE Oeconomia, ISBN WEB: Internetový portál Sdružení dovozců automobilů SDA Internetové stránky prodejců/importérů nových automobilů Mgr. Jiří Boháček, Dr.

17 Controlling - nástroj řízení podniku 1. Controllingová filosofie v podnikovém řízení, úloha controllingu při doplnění systému řízení podniku. 2. Cíle, funkce a organizace controllingu; metody a nástroje controllingu, podnikové plánování, analýza odchylek a reporting, informační podpora. 3. Analýza systému controllingu ve vybrané společnosti. 4. Na základě studia teoretických poznatků navrhnout změny controllingového systému v této společnosti. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. ESCHENBACH, R., GÜLDENBERG, S., HOFFMANN, W. Controlling. Praha: ASPI, s. ISBN POPESKO, B. Moderní metody řízení nákladů. Praha: GRADA, s. ISBN ESCHENBACH, R., SILLER, H. Profesionální controlling: koncepce a nástroje. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN HORVÁTH & PARTNERS. Nová koncepce controllingu: cesta k účinnému controllingu. 5. vyd. Praha: Profess Consulting, s. ISBN Ing. Pavel Kovařík

18 Corporate design vybraného sportovního subjektu 1. Corporate design jako součást corporate identity podniku vymezení, prvky, specifika ve sportovním prostředí. 2. Charakteristika vybraného sportovního subjektu a analýza současného corporate designu. 3. Komplexní vyhodnocení corporate designu a identifikace slabých a silných stránek. 4. Projekt inovace corporate designu pro vybraný sportovní subjekt, tvorba uceleného design manuálu. AAKER, D. A. Brand building budování obchodní značky. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN SVOBODA, V. Public relations moderně a účinně. 2. vyd. Praha: Grada, s. ISBN VORÁČEK, J. Public Relations ve sportovních organizacích. 1. vyd. Praha: Karolinum, s. ISBN VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J. Image a firemní identita. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Mgr. Josef Voráček

19 České celebrity v reklamě a jejich vliv na nákupní chování českých spotřebitelů 1. Reklama jako nástroj marketingové komunikace charakteristiky, výhody, nevýhody, nástroje. 2. Celebrity v reklamě důvody, výhody a nevýhody, best practices. 3. Nákupní chování a vlivy, které ho ovlivňují. 4. Marketingový výzkum mezi českými spotřebiteli zkoumající vliv českých celebrit a jejich účinkování v reklamách na jejich nákupní chování. 5. Shrnutí získaných poznatků, závěrečná doporučení a náměty na další výzkum. CLOW, K., BAACK, D. Reklama, propagace a marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN PŘIKRYLOVÁ, J., JAHODOVÁ, H. Moderní marketingová komunikace. Praha: Grada, s. ISBN ČICHOVSKÝ, L., FRIML, K., MAREK, A., KREJČÍ, A., STROMKO, B. Masová, mediální a marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomie a managementu, s. ISBN ČICHOVSKÝ, L. Marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: VŠEM, s. ISBN Ing. Břetislav Stromko, MBA

20 Daňový a penzijní systém v ČR a dopady krize 1. Stanovení cíle práce a kritérií hodnocení vlivu krize na daně. 2. Metodologie pružné daně, vazba výnosu jednotlivých daní na vývoj HDP, stabilizační funkce daní 3. Empirická analýza na časové řadě dat daňové příjmy versus projevy krize, zohlednění event. časových zpoždění. 4. Vyvození závěrů které daně byly krizí zasaženy a jak moc, diskuse možných řešení daného stavu. VANČUROVÁ, A., KLAZAR, S. Daňový systém ČR. Praha: VOX, KLAZAR, S. Redistribuční dopady zdanění a důchodového systému a jejich reforem. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, s. ISBN KLAZAR, S., SLINTÁKOVÁ, B. How Progressive is the Czech Pension Security? Prague Economic Papers, roč. 21, č. 3, s ISSN TEPPEROVÁ, J., KLAZAR, S. Vliv sociálních systémů a jejich koordinace na ekonomickou migraci. Politická ekonomie, 2012, roč. 60, č. 4, s ISSN Doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

21 Dluhová krize na Islandu 1. Popis dluhové krize. 2. Řešení krize a spory s věřiteli. 3. Vývoj kurzu islandské koruny, rozpočtového deficitu a tempa růstu HDP. 4. Celkové hodnocení průběhu islandské krize. MACH, P., PILIP, I., ŽÁK, M. Evropská unie, Praha: VŠEM, s. ISBN Euro versus Koruna. 4.vyd. Ivana Pečinková. Brno: CDK, s. ISBN MACH, P. Úskalí evropské integrace, 2. vyd. Praha: CEP, 2003, 95 s. ISBN Ebeling, R. a kol. Autoři CEPu o euru. Martin Slaný. Praha: CEP, ISBN Ing. Petr Mach, Ph.D.

22 Dluhová krize v členských zemích Evropské měnové unie 1. Evropská měnová integrace a její vývoj. 2. Maastrichtská fiskální konvergenční kritéria, Pakt stability a růstu. 3. Světová ekonomická krize a její projevy v zemích Eurozóny. 4. Dluhová krize v zemích eurozóny, její vznik a důsledky. 5. Možné způsoby řešení dluhové krize v zemích Evropské měnové unie. SYCHRA, Z. Jednotná evropská měna: Realizace hospodářské a měnové unie v EU. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, ISBN LACINA, L. Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN TOMÁŠEK, M. Evropské měnové právo. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, ISBN BALDWIN, R., WYPLOSC, CH. Ekonomie evropské integrace. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN PhDr. Ing. Pavla Bednářová, Ph.D.

23 Dluhová krize ve Španělsku 1. Vývoj makroekonomických veličin ve Španělsku v letech Analýza veřejného dluhu ve Španělsku (vnitřní, vnější, dle instrumentů, dle držitelů, dluhová služba) v období Možnosti řešení španělského veřejného dluhu. IZÁK, V. Fiskální politika. 1.vyd. Praha: Oeconomica, ISBN DVOŘÁK, P. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. C. H. BECK, ISBN MUSGRAVE, R. A., MUSGRAVOVÁ, P. B. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, ISBN STIGLITZ, J. E. Ekonomie veřejného sektoru. Praha: Grada, ISBN BUCHANAN, J. M. Veřejné finance v demokratickém systému. 1. vyd. Brno: Computer Press, s. ISBN IMF: Guidelines for Public Debt Management [online]. Dostupný z WWW: <http://www.imf.org/external/np/mae/pdebt/2000/eng/>. Doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.

24 Dokazování v civilním řízení 1. Úvod 2. Obecná charakteristika civilního řízení 3. Rozbor právní úpravy dokazování v civilním řízení 4. Zhodnocení významu dokazování v civilním řízení 5. Závěr MACUR, J. Předmět sporu v civilním soudním řízení. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, s. ISBN STAVINOHOVÁ, J., HLAVSA, P. Civilní proces a organizace soudnictví. Brno: Doplněk, s. ISBN SVOBODA, K. Žaloba v civilním řízení. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, s. ISBN WINTEROVÁ, A. a kol. Civilní právo procesní: vysokoškolská učebnice. 5. akt. vyd. Praha: Linde, s. ISBN Mgr. Ing. Jiří Klavík

25 Ekonomická analýza konkrétního českého nejlépe výrobního podniku 1. Ekonomická analýza jako nástroj řízení podniku, její předmět, účel a uživatelé. 2. Základní informační zdroje, ze kterých analýza vychází, metody a techniky ekonomické analýzy. 3. Charakteristika vybraného podniku a jeho ekonomická analýza s využitím základních metod a technik (analýza výrobních kapacit, nákladové a výnosové modely, analýza produktivity celkové i parciální, mezipodnikové srovnávání pomocí různých metod, rozbor hospodaření aj. dle konkrétního zaměření analýzy). 4. Komplexní vyhodnocení situace podniku, identifikace slabých a silných stránek. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. přep. a roz. vyd. Praha: C. H. Beck, stran. ISBN MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN SYNEK, M., KOPKÁNĚ, H., KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C. H. Beck, ISBN SYNEK, M. Ekonomická analýza [online]. Praha, Dostupné z: nb.vse.cz/~synek/ekanskr.pdf Ing. Pavel Mikan

26 Ekonomika her a loterií 1. Druhy her, tradice loterií u nás a ve světě, výplatní poměry. 2. Ekonomie loterií proč lidé hrají. 3. regulace, státní a obecní daně a poplatky spojené s loteriemi a hrami. 4. Závěr. MACH, P., PILIP, I., ŽÁK, M. Evropská unie, Praha: VŠEM, s. ISBN Euro versus Koruna. 4.vyd. Ivana Pečinková. Brno: CDK, s. ISBN MACH, P. Úskalí evropské integrace, 2. vyd. Praha: CEP, 2003, 95 s. ISBN Ebeling, R. a kol. Autoři CEPu o euru. Martin Slaný. Praha: CEP, ISBN Ing. Petr Mach, Ph.D.

27 Financování a pojištění exportu se státní podporou jako pomoc čs. vývozcům (ČEB, EGAP) 1) Formy státní podpory v oblasti financování a pojištění-českým vývozcům. 2) Postavení České exportní banky a její program pro před-exportní a exportní financování. 3) Pojištění obchodně-politických (teritoriálních) rizik, postavení EGAP. 4) Jiné formy pojištění komerčních rizik, používané v zahraničním obchodě. 5) Závěry a doporučení pro praxi (jak ochránit rizika vývozců)v praxi. JANATKA, F. Organizace a řízení obchodu. Praha: VŠEM, ISBN Pojišťovací programy EGAP. Web stránka EGAP, Praha. Programy ČEB. Web stránka ČEB, Praha. MACHKOVÁ, H., ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A. a kol. Mezinárodní obchodní operace. Praha: GRADA, JANATKA, F. a kol. Rizika v komerční praxi. Praha: Wolters Kluwer, ISBN Ing. František Janatka, CSc.

28 Financování obchodních toků ve vybrané společnosti 1. Úloha financování obchodních toků ve finančním řízení podniku. 2. Charakteristika vybrané společnosti. 3. Identifikace klíčových obchodních toků v nákupu a v prodeji. 4. Dodací a platební podmínky v obchodním styku firmy s klíčovými obchodními partnery. 5. Vyhodnocení stávajících metod financování rozhodujících obchodních toků společnosti, náklady financování. 6. Alternativní možnosti financování obchodních toků, případné doporučení k jejich využití. NÝVLTOVÁ, R., MARINIČ, P. Finanční řízení podniku. Praha: Grada, ISBN KALINOVÁ, A., KLÍMA, M. Finanční a právní aspekty obchodních transakcí. Praha: VŠEM, ISBN REŽŇÁKOVÁ, M. Efektivní financování rozvoje podnikání. Praha: Grada, ČERNOHLÁVKOVÁ, E., SATO, A., TAUŠER, J. a kol. Finanční strategie v mezinárodním podnikání. Praha: ASPI, ISBN Ing. Miroslav Klíma, CSc.

29 Finanční analýza nástroj řízení podniku 1. Význam finanční analýzy jako nástroje finančního řízení podniku. Metody a nástroje finanční analýzy, uživatelé a základní informační zdroje finanční analýzy. 2. Charakteristika vybraného podniku a jeho finanční analýza na základě zvolených metod a nástrojů finanční analýzy (horizontální a vertikální analýza, analýza fondů finančních prostředků, analýza poměrových ukazatelů, analýza soustavy ukazatelů, případně vybrané bankrotní a bonitní modely). 3. Vyhodnocení finanční situace vybraného podniku na základě použitých nástrojů finanční analýzy. 4. Shrnutí poznatků a závěrů z provedených analýz a formulace doporučení vedoucích k vyšší výkonnosti vybraného podniku. KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN GRUNWALD, R., HOLEČKOVÁ, J. Finanční analýza a plánování podniku. 1. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN BLAHA, S. Z., JINDŘICHOVSKÁ, I. Jak posoudit finanční zdraví firmy. 3. roz. vyd. Praha: Management Press, s. ISBN Ing. Pavel Kovařík

30 Finanční analýza podniku 1. Finanční analýza jako nástroj řízení podniku, její předmět, účel a uživatelé. 2. Základní informační zdroje, ze kterých analýza vychází, metody a techniky finanční analýzy. 3. Charakteristika vybraného podniku a jeho finanční analýza s využitím všech základních metod a technik (horizontální a vertikální analýza, analýza fondů finančních prostředků, analýza poměrových ukazatelů, popř. analýza soustav ukazatelů, vybrané bankrotní a bonitní modely). 4. Komplexní vyhodnocení finanční situace podniku, identifikace slabých a silných stránek. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 2. přep. roz. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN MRKVIČKA, J., KOLÁŘ, P. Finanční analýza. 2. přep. vyd. Praha: ASPI, s. ISBN Ing. Zdenka Volkánová

31 Finanční analýza vybrané společnosti 1. Finanční analýza jako nástroj řízení podniku, její předmět, účel a uživatelé. 2. Základní informační zdroje, ze kterých analýza vychází, metody a techniky finanční analýzy. 3. Charakteristika vybraného podniku a jeho finanční analýza s využitím všech základních metod a technik (horizontální a vertikální analýza, analýza fondů finančních prostředků, analýza poměrových ukazatelů, popř. analýza soustav ukazatelů, vybrané bankrotní a bonitní modely, ukazatel EVA). 4. Komplexní vyhodnocení finanční situace podniku, identifikace slabých a silných stránek. 5. Shrnutí základních poznatků a závěrů vyplývajících ze zjištěných informací a formulace doporučení pro podnik. KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. 3. přep. a roz. vyd. Praha: C. H. Beck, stran. ISBN KISLINGEROVÁ, E., HNILICA, J. Finanční analýza krok za krokem. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, s. ISBN MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN Knápková, A., Pavelková, D. Finanční analýza. Komplexní průvodce s příklady. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Ing. Pavel Mikan

32 Finanční leasing versus úvěr 1. Úvod 2. Teoretická část a. Leasing i. Leasing v účetnictví ii. Leasing v daních b. Úvěr i. Úvěr v účetnictví ii. Úvěr z pohledu daní c. Leasing a úvěr při investičním rozhodování 3. Praktická část a. Představení společnosti b. Aplikace teoretické části na konkrétní společnosti c. Doporučení 4. Závěr BĚHOUNEK, F. Úvěry a půjčky. 1. vyd. Ostrava: Sagit, s. ISBN KELBLOVÁ, H., Benda, V. Investiční majetek: ve vazbě na zákony o daních z příjmů a DPH. 1. vyd. Praha: Polygon, s. ISBN X. ŠKVÁRA, M. Finanční gramotnost. 1. vyd. Praha: Ing. Miroslav Škvára, s. ISBN VALOUCH, P. Leasing v praxi: praktický průvodce. 4. akt. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Ing. Zdenka Volkánová

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE v návaznosti na předmět PE_925 Podniková ekonomika 1. Předmět, metody a historie podniku a podnikového hospodářství. Vývoj v Evropě a ve světě. Specifikujte hlavní závěry ve vazbě na Vaši doktorskou práci.

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení

Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Personální řízení Magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia. předmětu Management ve finančních službách Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Management ve finančních službách Název tematického celku: Základní koncepční přístupy a osobnost manažera Cíl: V návaznosti na poznatky

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení

Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám. Personální řízení Bakalářské studium otázky ke státním bakalářským zkouškám Personální řízení 1. Předmět teorie organizace a řízení Předmět teorie organizace a řízení. Přehled základních koncepcí vědeckého a předvědeckého

Více

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení...

Úvod... VII. 1. Podstata marketingu Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura Strategické marketingové řízení... BOUČKOVÁ Jana MARKETING Obsah Úvod... VII Oddíl A Pojetí marketingu a marketingového řízení 1. Podstata marketingu... 3 Shrnutí... 8 Klíčová slova... 9 Otázky... 9 Literatura... 9 2. Strategické marketingové

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 Název tématického celku PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální

Více

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE

KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Marketingová strategie obchodní jednotky (SBU) společnosti ABB v oblasti B2B Leden 2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

Výuka: Termín Téma Poč. hod.

Výuka: Termín Téma Poč. hod. Studijní program : OŠETŘOVATELSTVÍ Ošetřovatelská péče v interních oborech kombinovaná forma Název předmětu : EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Rozvrhová zkratka : MNG/ORK16 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek, 4 hodiny

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Metodický list č.1 ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU JAKO SOUČÁST PODNIKOVË STREATEGIE Strategie jako základ konkurenceschopnosti podniku Strategie rozvoje lidských zdrojů jako nedílná součást

Více

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně)

Obsah předmětu (přehled hlavních témat a jejich obsahové náplně) Anotační list k předmětu Řízení a ekonomika malých firem (REMF) Kód předmětu: Název v jazyce výuky: Název česky: Název anglicky: Způsob ukončení a počet kreditů: Forma výuky/rozvrhovaná výuka: Jazyk výuky:

Více

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE)

VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) VYHLÁŠENÁ TÉMATA PREZENTACÍ PRO VYKONÁNÍ STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠKY Z VEDLEJŠÍ SPECIALIZACE PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ (1PE) A. Kapitálové trhy II. konzultant prof. Musílek 1. Analýza vývoje struktury

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra managementu Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJU Řízení lidských zdrojů lze chápat jako rozvíjení lidského potenciálu ve prospěch celého týmu,

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ

PODNIKÁNÍ V ZAHRANIČÍ Metodické listy pro předmět Vstup České republiky do EU nutně vyžaduje větší rozsah znalostí mezinárodního obchodu a různých forem podnikání v zahraničí. Cílem předmětu je poskytnout studentům potřebné

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE HC Energie Karlovy Vary s.r.o. a její nástroje PR pro komunikaci s médii TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Rozhodování o veřejných výdajích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium

Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium Tematické okruhy Marketingová Komunikace navazující magisterské studium 1. Základní rozdíly mezi klasickou a integrovanou marketingovou komunikací. Úrovně a bariéry integrované marketingové komunikace.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545

Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545 Oblasti vedení závěrečných prací pedagogů ekonomického oddělení 545 Ing. Igor Černý, Ph.D. 1. Strukturální pomoc EU ve vybraných oblastech a společnostech 2. Analýza vybraných politik EU/ES 3. Ekonomická

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

O autorech Úvod Založení podniku... 19

O autorech Úvod Založení podniku... 19 SYNEK Miloslav MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 19 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku.....24

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ

PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ PERSONÁLNÍ PRÁCE V MULTIKULTURNÍ FIRMĚ 4. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MULTIKULTURNÍM PROSTŘEDÍ KUBÍNYI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Výhody a nevýhody zavedení eura TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Červen 2012 JMÉNO A PŘÍJMENÍ / STUDIJNÍ SKUPINA

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Retenční program jako klíč ke spokojenému a loajálnímu zákazníkovi ve věkové skupině 25 35 let Červen/2013 TERMÍN UKONČENÍ STUDIA

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU I Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech,

Více

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 OBSAH Kapitola 1 INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 Stručná poznámka k pojmu kapitál v ekonomické teorii 14 Intelektuální kapitál 14 Klasifikace

Více

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata:

Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace. Platnost: jarní a podzimní zkušební období Obor: L/51 Podnikání ŠVP: Témata: Témata k profilové části ústní maturitní zkoušky z ekonomiky Platnost: jarní a podzimní zkušební období 2017 Obor: 64-41-L/51 Podnikání ŠVP: Podnikání Témata: 1. a) Základní ekonomické pojmy a vztahy -

Více

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová

Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES. Bc. Markéta Matulová Využití marketingové komunikace pro zvýšení konkurenceschopnosti sdružení MIVES Bc. Markéta Matulová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá problematikou zvýšení konkurenceschopnosti

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Studijní program: Řízení lidských zdrojů a ekonomika práce Studijní obor: Ekonomika a řízení lidských zdrojů Typ studia: bakalářské OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Akademický školní rok 2013/2014

Více

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE

Životopis. Osobní údaje. Pedagogická činnost. Řešené projekty. Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Životopis Osobní údaje Mgr. Ing. Jana Mikušová, Ph.D. DL FBE Pedagogická činnost IKK MOP OST PEU ZVS EGGA EVPR ZVSA ZVSA EHPAC RRMOP RRZVS RRZVSA Řešené projekty Interkulturní kompetence (PEF) Mezinárodní

Více

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Všeobecná sestra. Sekvenční manažerská činnost - personalistika Všeobecná sestra Název studijního předmětu Téma Název kapitoly Autor - autoři Základy managementu v ošetřovatelství Sekvenční manažerská činnost - personalistika Sekvenční manažerská činnost - personalistika

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

Obecná a regionální ekonomie

Obecná a regionální ekonomie Obecná a regionální ekonomie 1) Ekonomie (předmět zájmu, pojetí); podstata a funkce regionální ekonomie 2) Neoklasické a neoliberální modely v regionální ekonomii 3) Keynesiánské a strukturalistické přístupy

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů

Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Sylabus modulu: F Řízení lidských zdrojů Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Milan Jermář 25. 10. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky vzdělávacího modulu (popř. lektory, tutory) s cílem a obsahem

Více

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE

PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE PROJEKT DIPLOMOVÉ PRÁCE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE Návrh koncepce rozvoje talentovaných pracovníků v organizaci ABC TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK) Leden 2013

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ Okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2013/2014 obor FINANCE FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKŮ 1. Podstata finančního řízení a rozhodování podniku - podstata a oblasti

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Závěr a zhodnocení návrhu bakalářské práce

Závěr a zhodnocení návrhu bakalářské práce Závěr a zhodnocení návrhu bakalářské práce Rozhodování podniků o investičních projektech je jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících prosperitu podniků v budoucnosti. Zejména u podniku pohybující

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM

MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM KOZEL Roman MODERNÍ MARKETINGOVÝ VÝZKUM Obsah O hlavním autorovi... 9 Slovo úvodem...11 1. Marketingové prostředí...13 1.1 Charakteristika prostředí...14 1.2 Makroprostředí...16 1.2.1 Demografické prostředí...18

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

(Verze 04/05) Metodický list č. 1

(Verze 04/05) Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (Verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční rozhodování (IFR)

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZE Základy ekonomie vyučující: Ing. Simona Musilová rozsah:

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PODNIKOVÁ EKONOMIKA NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Využití internetu a dalších nových médií jako nástroje PR hokejového klubu HC Slavia Praha TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A OBHAJOBA (MĚSÍC/ROK)

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů :

Dobře si zapamatujte charakteristiku a vymezení těchto pojmů : PERSONÁLNÍ MANAGEMENT Metodický list č. 1 PŘEDMĚT PERSONÁLNÍHO MANAGEMENTU Rozložení do dílčích tématických celků : Změny ve společnosti a změny práce ( nový svět práce ) Sociální a etická úloha managementu

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1)

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu. Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Praha Katedra managementu Metodické listy pro předmět B MANAGEMENT 1 (B_Man_1) Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech, teoriích,

Více

Témata diplomových prací 2017/2018

Témata diplomových prací 2017/2018 Katedra marketingu, obchodu a služeb Témata diplomových prací 2017/2018 Předpokládaná kapacita diplomových prací zadávaných KMO v rámci navazujícího magisterského studijního oboru Podniková ekonomika a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu. Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Katedra managementu Metodické listy pro předmět PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v moderních přístupech

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48

OBSAH PŘEDMLUVA KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ A KONKURENCE...48 KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ...48 OBSAH PŘEDMLUVA...8 1 MARKETING, JEHO PODSTATA A VÝZNAM...9 MARKETING... 12 Historie a důvod vzniku. Definice marketingu... 12 Úloha marketingu ve společnosti a firmě... 14 Podstata marketingu... 15 ZÁKLADNÍ

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz

PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI. PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz PSYCHOLOGIE V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI PaedDr.Emil Hanousek,CSc 14002@mail.vsfs.cz 1. Metoda výuky: Prezenční studium přednášky a cvičení Kombinované studium cvičení Metody hodnocení, ukončení předmětu:

Více

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS)

Základy marketingu (B_Mar) ZS Metodický list č. 1 (pro KS) Základy marketingu (B_Mar) ZS 2011 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing. Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. Miloslav Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:..

Více

Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z TEORETICKÉ ODBORNÉ ZKOUŠKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika trh práce poptávka, nabídka, rovnováha na trhu práce plán práce

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování

Organizační chování. Úvod do studia organizačního chování Organizační chování Úvod do studia organizačního chování Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY

Marketingový výzkum Tomek - Vávrová Y16MVY Marketingový výzkum Poznávací stránka marketingu Tomek - Vávrová YMVY Otázky k řešení KDE JSME NYNÍ? KDE BYCHOM CHTĚLI BÝT? JAK SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE SE TAM DOSTANEME? JAK ZJISTÍME, ŽE JSME

Více

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK)

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) ZS 09 - Bakalářské studium Garant předmětu:. PhDr. M. Kafka, CSc. Vyučující:.. PhDr. M. Kafka, CSc. Mgr. Michal Tomčík Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Projekt diplomové práce. Bc. Martin Schwarz učo:

Projekt diplomové práce. Bc. Martin Schwarz učo: Projekt diplomové práce Bc. Martin Schwarz učo: 401431 2 Zpracování diplomové práce Téma: Strategie rozvoje firmy Company development strategy Katedra: Podnikové hospodářství Vedoucí práce: doc. Ing. Petr

Více

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová

Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová B.Rossí Adaptační proces z hlediska personální práce KKS 2014 Řízení lidských zdrojů Olomouc 10.09.2014 Bc. R. Kodetová Adaptační proces Definice : Není to nic jiného než seznamování pracovníka s podnikem,

Více