Mendelova univerzita v Brně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova univerzita v Brně"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013

2 2

3 3

4 4

5 Rád bych tímto poděkoval vedoucí práce Ing. Ludmile Brestičové a konzultantovi Mgr. Radku Macovi za veškerou pomoc, odborné vedení, cenné rady a připomínky při zpracování této práce. 5

6 6

7 Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci řešil samostatně za použití materiálů, které uvádím v seznamu literatury, ostatních informačních zdrojů a výsledků vlastního šetření, které jsou uvedeny v této práci. V Sazovicích 25. května 2013 Ing. Pavel Broža, autor 7

8 8

9 Abstrakt Broža, P. Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií. Závěrečná práce. Sazovice, Práce je zaměřena na tvorbu příručky tvorby plánu informačních a komunikačních technologií na základních školách. Nejdříve odpovídá na otázku, zda plánovat a pak i jak. Hlavní část práce se tedy zabývá postupem tvorby ICT plánu vytvářením vlastní příručky včetně příkladů. Klíčová slova ICT plán, plánovaní a tvorba ICT, příručka, plánování informačních a komunikačních technologií Abstract Broža, P. The Manual of planning creating of information and communication technologies. The final work. Sazovice, The work is concentrated for planning creating of information and communication technologies in primary schools. At first it answers the question if to do plans and then how do it. The main part of my work goes into details of ICT plan creating creating the own manual including examples. Keywords ICT plan, planning and creating ICT, manual, planning of information and communication technologies 9

10 10

11 Obsah 1 Plán informačních a komunikačních technologií Význam plánu pro školy Nákupy a evidence počítačů Duplicita výukových programů a interaktivních učebnic Má význam kupovat pro školu nový druh digitálního zařízení? Nové otázky Plánovat je vhodné Koordinátor informačních a komunikačních technologií ve škole Proč příručka tvorby plánu? Struktura plánu informačních a komunikačních technologií Struktura plánu Aktuální stav Požadovaný stav Proces dosažení cílového stavu Zpětná vazba Profil Škola Význam Profilu pro plán informačních a komunikačních technologií Metodika tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Postup tvorby plánu Analýza aktuálního stavu Činnosti Služby Přiřazení služeb ICT činnostem Kompetence zaměstnanců Požadovaný stav Vize vedení školy Analýza vnějšího a vnitřního prostředí školy Vize pedagogů

12 Vize rodičů a žáků Stanovení školních priorit a cílů Popis přechodu od aktuálního stavu k cílovému Evaluace plánu informačních a komunikačních technologií Závěr Literatura Přílohy Podklady pro ICT plán Dotazník pro žáky Dotazník pro rodiče Příklad stanovení autoevaluačních kritérií plnění ICT plánu

13 1 Plán informačních a komunikačních technologií Počátkem roku 2005, po ukončení státního projektu Internet do škol (INDOŠ), se musely školy v České republice (ČR) potýkat s problémem jak dále financovat svůj rozvoj v oblasti informačních a komunikačních technologií (information and communication technologies - ICT). Šlo zejména o vybavování škol digitální technikou, školení pedagogů v oblasti ICT a zajištění použitelného připojení školy do celosvětové datové sítě internet. K řešení těchto otázek měla školám pomoci Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ). Na jejím základě měly školy nárok na každoroční finanční příspěvek na rozvoj v oblasti ICT. Metodickým pokynem č. j.: / z roku 2004 byla pro školy zavedena povinnost vytvářet ICT plán pro získání příspěvku v rámci SIPVZ. Náležitosti plánu popisuje příloha 2 tohoto metodického pokynu. Podle ní měla každá škola zpracovat plán alespoň na dva roky. Tentýž metodický pokyn definoval jakýsi standard ICT služeb ve škole, např. počtu počítačů a datových projektorů ve škole na 100 žáků, míru proškolení pedagogů v používání počítače aj. Z ICT plánu školy muselo vyplývat, jak moc se škola odlišuje od standardu a jaké kroky podnikne přinejmenším k jeho naplnění. Pro rok 2006 pak byly požadavky na ICT plán naposledy aktualizovány Metodickým pokynem č. j / Protože pro mnohé školy to byl dokument jen pro získání peněz (vlastní zkušenost), obsahoval pouze tabulku shrnující stav ve škole s velmi stručným popisem nezavazujících kroků, jak hodlá škola naplnit standard. Samotný plán míval často jen jednu, maximálně dvě strany. Jeho kvalita se navíc nijak nekontrolovala. Pro přiznání podpory stačilo v žádosti o peníze uvést, že dokument existuje a kde je k nahlédnutí. Přestože měl příspěvek školám v rámci SIPVZ pokračovat i v roce 2007, vláda ČR nevyhradila v roce 2006 slíbenou miliardu pro další rok, a to ani na konektivitu škol do internetu [1]. V roce 2007 byla zrušena platnost Metodického pokynu č. j / , čímž skončila školám povinnost tvořit ICT plán [2]. Toho využila velká část škol, včetně té, na které momentálně působím. Nicméně vývoj v oblasti digitální techniky a podpora výuky její pomocí nabývá rok od roku větší význam. Rostou požadavky současné generace žáků a studentů na využívání ICT při výuce, k učení, hledání, zpracovávání, sdílení a prezentaci informací. Stejně tak mnozí učitelé zapojují ICT stále více do výuky, protože jim pomáhá ve všech fázích výuky, od motivace k ověřování znalostí a dovedností. Rostou tak nároky na rozvoj digitálních technologií ve škole, přestože v 65,4 % hospitací České školní inspekce (ČŠI) ve školním roce 2011/2012 nebyly použity ICT prostředky [3]. Jenže peníze ve školství na rozvoj ICT chybí. S ukončením podpory v rámci SIPVZ došlo na základních školách v roce 2008 k propadu financování ICT o 40 % [4] a trend nedostatku peněz 13

14 setrvává. Tomuto trendu nemohou zabránit ani dotace v projektu EU peníze základním a středním školám v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Jedná se jen o jednorázovou finanční injekci ke zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních 1, respektive na středních školách. Školy budou mít i nadále každý školní rok omezené prostředky, které nedokáží pokrýt náklady na celkový rozvoj digitální techniky ve škole, natož na údržbu stávající techniky či náhradu již zastaralé. Proto se rozvoj děje pomocí dílčích kroků. Podobně je to shrnuto i ve Výroční zprávě České školní inspekce (ČŠI) za rok 2011/2012 v kapitole Správa prostředků ICT ve školách [3]. Peníze zkrátka chybí. Zde se nabízí cesta přines si své zařízení (Bring Your Own Devices BYOD). Škola připraví vzdělávací prostředí a k vlastní práci použijí žáci své vlastní zařízení chytrý telefon, tablet, notebook, zkrátka to, co bude vlastnit. Jsem přesvědčen, že školy bez funkčního ICT plánu rozvíjí svoji digitální techniku a kompetence zaměstnanců v této oblasti nekoncepčně (neefektivně) tzv. ad hoc 2. To může vést k plýtvání prostředky, kterých mají školy už i tak málo. Je tedy velmi žádoucí, aby školy měly svůj kvalitní ICT plán, podle kterého budou rozvíjet informační a komunikační technologie školy efektivně. Škol bez plánu je dle výroční zprávy ČŠI za školní rok 2011/2012 necelých 20 % [3]. Ovšem ČŠI zároveň konstatuje, že jeho existence a obsah je však často spíše formální. Protože pětina škol nemá ICT plán a mnohé z existujících jsou jen formální dokumenty, dal jsem si za cíl své závěrečné práce vytvořit Příručku tvorby plánu informačních a komunikačních technologií. Ta by měla pomoci školám plánovat rozvoj digitálních technologií školy a zaměstnaneckých kompetencí k jejich používání, včetně jejich rozdělení na jednotlivé fáze. 1 Text výzvy operačního programu 1.4 pro ZŠ je dostupná na 2 Částečná řešení, která hasí jen akutní potřeby školy. Pak se stává, že jednotlivá řešení na sebe nenavazují, případně se nedají spojit v jeden celek. 14

15 2 Význam plánu pro školy V první kapitole jsem se lehce zmínil o nesystematickém rozvoji digitální techniky, jejího využívání učiteli k přípravám a podpoře výuky, to vše s oporou výroční zprávy ČŠI. V této kapitole popíši několik příkladů ze své vlastní praxe dokazující neefektivitu ad hoc rozvoje ICT ve škole. 2.1 Nákupy a evidence počítačů Ve škole, kde jsem teprve prvním školním rokem, je ve sborovně multifunkční síťová tiskárna. Pro tisk a práci pedagogů byl vyhrazen jeden starý a již silně poruchový počítač (PC). Když jsem nastoupil, přistupovala přes něj k poště, internetu i tisku minimálně ¼ pedagogů školy. Během dalších několika měsíců se někteří z nich ozývali, že nemohli připravit písemku, vytisknout si přípravy do výuky, odpovědět panu řediteli na , protože počítač nefunguje, tisk nefunguje apod. Kvůli nutnosti vypisovat výběrové řízení jsme místo starého počítače koupili nový až před koncem roku Jaké bylo mé překvapení při inventuře, když jsem zjistil, že 80 % z těch, co si tak stěžovali na nemožnost pracovat kvůli vadnému počítači v jednací místnosti, mají k dispozici notebook, který si ovšem odnesli domů, místo, aby jej používali ve škole. Také jsem zjistil, že téměř všichni pedagogové tiskli na tiskárně ve sborovně jen z tohoto jediného počítače, protože nevěděli, že mohli tisknout přímo ze svého počítače či notebooku. Když jsme dělali seznam požadavků, co by učitelé potřebovali za hardware (HW), aby mohli pracovat na projektu EU peníze základním školám (ZŠ), sešlo se nám mnoho požadavků. Někteří si nepřáli nic, jiní nový notebook (NTB) nebo PC. Přitom tak třetina z nich měla PC nebo NTB, jen chtěli nový. Na těchto dvou příkladech chci ukázat, že bez evidence počítačů a plánování jejich nákupů se může jednoduše stát, že i po rozsáhlém vybavování školy počítači, budou mít někteří pedagogové zase nový stroj nebo budou mít jak sdílený počítač v kabinetě i notebook doma a někteří zůstanou odkázáni na sdílený celoškolní počítač mimo svůj kabinet. Toto riziko roste s velikostí školy. 2.2 Duplicita výukových programů a interaktivních učebnic Dalším drobným nešvarem, na který jsem narazil během svého půlročního působení na škole je nesystematické plánování nákupu výukových programů a interaktivních učebnic (zkráceně programů, SW). Na jedné straně je snaha pana ředitele, aby každý z těchto nákup programů šel přes ICT koordinátora (přese mne), na druhou stranu se takto nekontrolují nákupy z peněz např. na integrované žáky. Takže jsem narazil na program, který škola má jak v jednouživatelské licenci, tak i multilicenci. Obě licence 15

16 byly nakoupeny v různém čase ještě před mým příchodem. Někdo dostane nápad, že by si přál pro třídu, pro konkrétního integrovaného žáka nějaký program a když to schválí vedení školy, koupí se. Bez jejich řádné koncepce vznikají duplicity v programovém vybavení školy. Bez plánování je chaos i v řadách programů. Když už máme např. Český jazyk (ČJ) pro 3. a 4. ročníky od Terasoftu a učitelé jsou s nimi spokojeni nebo je alespoň znají, není vhodné kupovat ČJ pro 5. ročník od jiného výrobce apod. Když to tak je, učitelé se musí seznamovat s více prostředími, což jim zabírá čas nad rámec jejich obvyklých povinností, případně si řeknou, že tento program používat nebudou, protože by se museli učit zase něco jiného. Je to analogie s tištěnými učebnicemi. Také se nekupují např. pro přírodopis učebnice různých vydavatelů. Jak přicházejí stále nové operační systémy (OS), typicky Windows Vista, 7 a 8, tak mnohé programy pod těmito novými OS nefungují. Vzhledem k tomu, kolik programů školy nakoupily z peněz SIPVZ a co dostali v rámci INDOŠ je vhodné projít všechny programy a pečlivě zvážit, zda a u kterých koupit upgrade pro nejnovější OS Windows. Bez plánování mohou vzniknout duplicity programů koupených školou. Rovněž může dojít k chaosu v jednotlivých řadách. Proč využívat v každém ročníku pro tentýž předmět programy více výrobců s jinými možnostmi a typy úkolů. Když to tak školy mají, pak využívají jednu řadu jako hlavní a další verze jen na doplnění a rozšíření učiva základní řady. Ale nemít základní řadu pro všechny ročníky v daném předmětu od stejného tvůrce, může být Pro žáky i učitele nepřehledné a matoucí. Plánovat by se měl nákup vždy celé řady právě kvůli zajištění kontinuity a odbourání nutnosti učit se používat pro každý ročník jiný SW. Zde by měl vzniknout konsenzus minimálně pedagogů jednoho stupně na řadě, která se bude ve škole využívat. Kromě jednotného prostředí získá škola obvykle i slevu (a mnohdy trvalou) na nákup dalších programů stejného vydavatelství. 2.3 Má význam kupovat pro školu nový druh digitálního zařízení? Jak se dá přistupovat k nápadu pedagoga, který přijde s myšlenkou na nákup něčeho naprosto úžasného a využitelného pro všechny učitele ve škole? Není-li pořizování ICT plánované a jsou-li peníze, zařízení se pravděpodobně koupí. Během dalších měsíců se může klidně stát, že daný kus techniky používá jen jeden, dva učitelé na celé škole a to ještě třeba dvakrát za jedno pololetí. Všichni ostatní odmítají s tímto zařízením pracovat, protože: je to vázané na konkrétní místnost, kam se oni nedostanou kvůli její vytíženosti, zařízení je komplikované a zdlouhavé před hodinou nachystat, prostě nechtějí, nemá pro ně smysl ho používat, mysleli, že to bude něco jiného. 16

17 V konečném důsledku se na zařízení práší a peníze na jeho koupi škola vyhodila. I tak mohou dopadnout nekoordinované, neplánované a důkladně předem nezvážené nákupy IC techniky. Může tak jít například o hlasovací zařízení, které má ovšem v konečném důsledku omezené použití, protože většině pedagogů nevyhovují jeho možnosti. Otázkou je, zda vedení školy před jeho nákupem zjišťovalo zájem o dané zařízení? Seznámili se pedagogové řádně se zařízením? Ptalo se jich vůbec vedení školy nebo se zeptalo jen několika jedinců? Kdo si zařízení přál? Byl to učitel, který je ještě na škole nebo už je pryč? Kdy bylo zařízení kupováno? V našem případě před Vánoci, kdy je dobré peníze dočerpat nejlépe do 0 Kč. Je tohle příklad dobrého nákupu? 2.4 Nové otázky Když mě pan ředitel začal nutit alespoň trochu začít plánovat nákupy ve škole (dříve se příliš neplánovalo) a zároveň jsem prošel již dvěma semestry studia ICT koordinace, vyvstaly mi nové otázky vztahující se k nákupům, používání a údržbě IC prostředků školy. Kolik stojí údržba digitální techniky? Bude tato částka stejná každý rok? Jak a kdy obnovovat PC učebnu? Má cenu ji obnovovat nebo zatím udržovat opravami, náhradami jednotlivých počítačů? (Budeme investovat do počítačů nebo raději tabletů?) Kde brát peníze na rozvoj v souladu s moderními trendy, abychom žáky neučili to, co se používalo předvčírem? Je nutné mít vše, co je teď top? Kam nás nákup a používání těchto technologií posune ve výuce, respektive k lepším studijním výsledkům žáků? Budou žáci lépe připraveni k učení se? Jaké máme priority v oblasti vybavení? Máme vůbec priority? Jsou veškeré dosud prováděné nákupy, i ty zamýšlené, v souladu se ŠVP? Máme vůbec proškolené a hlavně ochotné pedagogy používat pořízené ICT k podpoře výuky? Bude zakoupená technika využívána jedním pedagogem, malou skupinkou pedagogů, většinou nebo dokonce všemi pedagogy? Co je nutné pedagogům zajistit, aby dostupné IC zdroje aktivně používali k přípravám na výuku i k její podpoře? Pořízení jakéhokoliv IC prostředku by se mělo dobře naplánovat a promyslet. Při tomto plánování si musí škola umět odpovědět na základní otázky: Co? Proč? Pro koho? Jak? Kdy? Jak pomůže zamýšlený rozvoj naplnit naše vzdělávací cíle? Je zamýšlený nákup v souladu se školním vzdělávacím programem (ŠVP)? 17

18 2.5 Plánovat je vhodné Plánovat nákupy ICT je vhodné na všech typech škol a to i na těch nejmenších mající výjimku zřizovatele. Na nich je sice lepší přehled o tom, kde co je, kdo co používá, nicméně školy s nižším počtem žáků mívají obecně menší finanční zdroje. Každá škola, respektive pověřený pracovník školy (např. ICT koordinátor), by měl být schopen odpovědět na otázky v kapitole 2.4. Odpovídání na ně je právě proces plánování. Bez něj mohou nastat případy nehospodárných nákupů popsaných v kapitolách 2.1 až 2.3 a jistě i další. Nikdy se ovšem nesmí zapomenout na samotné pedagogy. Pokud je neuchopí právě poučení pedagogové, tak sebelepší technika a technologie zůstane takříkajíc u ledu. Navíc může vzniknout napětí mezi pedagogickým sborem a vedením školy, neboť představy vedení a sboru jsou odlišné (neochota používat, neznalost používání, nevědomost k čemu je to dobré ve výuce, nucení k používání). 2.6 Koordinátor informačních a komunikačních technologií ve škole Když jsme si osvětlili, že ve škole je vhodné plánovat rozvoj ICT, měli bychom si také říci, kdo by měl tento rozvoj plánovat. Z pohledu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) je to jednoznačně ICT koordinátor. Jedná se o pedagogického pracovníka vykonávající specializovanou činnost dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., který by měl mít specializační studium. Výkonem činnosti ICT koordinátora může být pověřen i pedagog bez tohoto studia. Co se skrývá pod specializačním studiem? Akreditační komise MŠMT vytvořila dokument nazvaný Standardy pro udělování akreditací DVPP. V bodě 6a) standardu je část Studium k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií vyhlášky č. 317/2005 Sb. 9 a) v odstavci nazvaném Charakteristika vzdělávání učitele-metodika informačních a komunikačních technologií jasně řečeno: Hlavním smyslem studia je vybavení absolventa potřebnými znalostmi, organizačními a řídícími dovednostmi, resp. didaktickými metodami k tomu, aby byl učitel-metodik ICT schopen ve své škole, případně v okolních malých školách kvalifikovaně mimo jiné zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy! [5] Chce-li tedy uchazeč o akreditaci v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) MŠMT získat akreditaci pro svůj vzdělávací kurz, musí do něj zahrnout i předmět zaměřený na problematiku ICT plánu ve škole. A tak, i když škola nemá povinnost pracovat s ICT plánem, absolvuje každý absolvent výše uvedeného specializačního studia část, ve které je proškolen k tvorbě ICT plánu školy. 18

19 2.7 Proč příručka tvorby plánu? V kapitole 1 jsem napsal, že cílem práce je vytvoření příručky pro tvorbu ICT plánu. Nyní už víme, jaká je finanční situace škol v oblasti rozvoje, která má přímou vazbu na vhodnost plánování IC prostředků ve škole. Také víme, že mnohé plány jsou jen formálními dokumenty. Na základě čeho vytvořit ICT plán, kterým se bude daná škola řídit? Kde berou ICT koordinátoři nebo jiní pověření pedagogičtí pracovníci znalosti tvorby plánu? Koordinátoři získají jen rámcovou představu o náležitostech ICT plánu při studiu k výkonu specializované činnosti definované v již dříve zmiňovaném Standardu pro udělování akreditací DVPP. Vzhledem k rozsáhlosti problematiky a obvyklé časové dotaci kolem 15 hodin výuky (prezenční i distanční forma studia) jde opravdu jen o získání představy o tom, co by mělo v plánu být. Ostatní pověření pedagogové, kteří vykonávají činnost ICT koordinátora a neprošli specializačním studiem, mají k dispozici jen samostudium či konzultace se znalými kolegy z jiných škol. Jenže i samostudium je problematické, protože na internetu se dají běžně najít jen ICT plány jednotlivých škol. Ani v metodickém pokynu MŠMT Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy z doby SIPVZ [6] není postup tvorby plánu. Pouze říká, jaký je standard ve vybavení HW a SW a v kompetencích pedagogů a že by plán měl obsahovat i kroky, které vedou k naplnění standardu. Nicméně i jen naplnění standardu 3 ve všech oblastech je při dnešních financích věnovaných ICT mnohdy nemožné. V současné době vím jen o dvou solidních literárních zdrojích, které mohou významně pomoci s vlastní tvorbou [8], [9]. 3 ICT standard není od ukončení SIPVZ v roce 2007 aktualizován. Předpověď, jak mohl vypadat v roce 2010 je zveřejněn online na [7]. 19

20 3 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo pro jednotlivé druhy škol vzdělávací rámce tzv. rámcové vzdělávací programy (RVP) 4. Na jejich základě si každá škola vytvořila svůj školní vzdělávací program (ŠVP). Ve školním roce 2012/2103 začaly platit standardy na ZŠ v předmětech Český a Anglický jazyk a Matematika. Ty definují minimální úroveň toho, co mají žáci 5. a 9. ročníků znáte a umět 5. Tyto standardy již slouží k celostátnímu povinnému testování žáků 5. a 9. ročníku všech základních škol 6. V letošním školním roce 2012/2013 proběhne 2. zkušební testování a od dalšího školního roku už bude ostré. Školní vzdělávací program slouží škole jako dokument, ve kterém je rozepsáno učivo (znalosti a dovednosti), výchovné a vzdělávací strategie. Ty povedou k zisku kompetencí, znalostí a dovedností žáků v průběhu vzdělávání na dané ZŠ. Jde tedy o jakousi dlouhodobou výchovnou a vzdělávací strategii školy. Mimo jiné je v ní začleněno používání informačních a komunikačních technologií. Míra začlenění je individuální pro každou ZŠ, od prostého splnění RVP (začlenění povinné dotace a vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie) až po vnoření ICT do všech činností výchovy a vzdělávání. Ať už škola má ICT plán nebo o jeho tvorbě uvažuje, musí respektovat a být v souladu se ŠVP [9]! V kapitole 3.1 je uvedena komentovaná struktura ICT plánu. Návrh metodiky vlastní tvorby je v kapitole Struktura plánu Struktura ICT plánu je v dnešní době popsána jen v několika málo zdrojích [8] [10]. Ve své zásadě musí každý takový plán obsahovat 4 části: 1. popis aktuálního stavu ICT ve škole, včetně kompetencí zaměstnanců k jejich používání, 2. požadovaný stav, 3. proces dosažení cílového stavu (taktika), 4. (auto)evaluace Jednotlivé kroky na sebe navazují, ale nejsou neměnné. Jakmile je jednou plán hotov, měl by být neustále hodnocen a upravován v závislosti na změně aktuálního stavu. Jakákoliv nová skutečnost dosažení dílčího cíle plánu, nový pedagog, neplánovaný zisk požadované digitální techniky, dotace na kompletní přebudování školní datové 4 Jednotlivé verze RVP jsou přístupné na 5 Opatření ministra se standardy jsou na 6 Informace k celoplošnému testování jsou na portále Niqes na 20

21 sítě apod. mění aktuální stav. Tím se mění požadovaný stav a také kroky k dosažení nového cílového stavu. Tento proces je cyklický, jak znázorňuje obrázek 1. Obr. 1 Grafické znázornění cesty od počátečního stavu k požadovanému [8]. Aktuální stav Popis aktuálního stavu se skládá z několika částí: přehledu všech činností školy, ke kterým jsou využívány ICT, služeb ICT, kterými jsou jednotlivé činnosti realizovány, úrovně znalostí a dovedností v oblasti ICT jednotlivých zaměstnanců. Přehled možných činností školy, od administrativy a komunikaci přes přípravu učitelů k výuce, ve kterých se ve škole používají digitální technologie je znázorněn pomocí mentální (myšlenkové) mapy 7 (viz obrázek 2). Tato mapa je přehlednější než např. strukturovaný seznam. Na obrázku 3 jsou znázorněny služby, kterými jsou jednotlivé činnosti aktuálně zajišťovány. S popisem úrovní kompetencí aktuálních zaměstnanců je situace složitější. Jak je možné k popisu přistupovat, je blíže pospáno v kapitole Tematický zaměřený portál na myšlenkové mapy a jejich tvorby pomocí ICT je na adrese 21

22 Obr. 2 Mapa znázorňující činnosti školy, ke kterým jsou aktuálně používány ICT. 22

23 Obr. 3 Přehled ICT služeb školy, kterými jsou zajišťovány jednotlivé činnosti školy popsané mapou na obr. 2. Požadovaný stav Tato část ICT plánu obsahuje koncový stav, kam se chce škola posunout při využívání digitálních technologií. Může se jednat o: rozšíření seznamu činnosti, stanovení a nabytí požadovaných kompetencí zaměstnanců, zefektivnění používaných služeb, sjednocení různých navzájem nespolupracujících částí informačního systému (IS) školy do jednoho navzájem propojeného systému, elektronizace školy, o objednávání obědů přes internet, o elektronická třídní kniha, o elektronická žákovská knížka apod., o studijní materiály dostupné on-line, o elektronické testování, Wi-Fi v celém areálu školy, BYOD, zisk certifikátu uznávaného certifikátu v oblasti ICT (ECDL aj.) jak pro žáky/studenty, tak i zaměstnance, definovaný stav na ICT kompetence nových zaměstnanců školy, který by měly mít při přijetí nebo k němu v určitém časovém horizontu, vybavení kmenových tříd, odborných učeben a kabinetů HW, SW vybavení k výuce, k administrativě školy, plán obnovy zastaralého HW, upgrade starších verzí SW, serverové služby vlastní i hostované, konektivita do internetu, 23

24 tiskové služby, kanály komunikace s veřejností, rodiči a žáky, Tento seznam je vhodné posléze uspořádat podle kategorií. Obvykle se propojují do matice služeb ICT se službami ICT (viz kapitola 5.2.3) Proces dosažení cílového stavu Tento krok je velice důležitý. Zde je totiž stanovena strategie přechodu z výchozího stavu do požadovaného. Strategie je zpracována z hlediska časového, personálního a finančního. S ohledem na personální a finanční prostředky školy je vhodné rozdělit ICT plán na tři skupiny plánů [10]. 1. Strategické plány dlouhodobý směr rozvoje ICT ve škole na alespoň 3 roky 8. Jde o dlouhodobou vizi, která zastřešuje celou jednu oblast cílového stavu. Může se jednat např. o převedení všech pedagogických agend do elektronické podoby. 2. Realizační plány stanovují dílčí kroky, kterými dosáhneme strategického plánu. Jsou časově kratší než strategické plány. Ve školství se nabízí pololetní a jednoroční časové rozsahy. Pokud jde o roční období, je dobré zahájení jeho realizace oznámit všem v průběhu přípravného týdne. V případě výše uvedeného příkladu strategického plánu by mohly být realizační plány následující: a. výběr a zakoupení vhodného IS a školení odpovědného správce (2. pololetí školního roku 1), b. seznámení s možnostmi systému pedagogický sbor (závěr školního roku 1 a přípravný týden školního roku 2), c. dobrovolné (jen několik učitelů ve všech svých předmětech, ) nebo povinné (např. jen 6. ročník nebo předmět napříč ročníky, ) používání systému ve vytyčené oblasti, např. elektronická žákovská, katalogové listy žáka aj. (1. pololetí školního roku 2), jednalo by se o fázi ukazování výhod nezapojeným pedagogům, d. povinné používání pro zbytek pedagogického sboru v dané oblasti (2. pololetí školního roku 2), e. povinné používání další oblasti IS (obě pololetí školního roku 3), f. plně využívaný IS všemi pedagogy, veškerá pedagogická dokumentace je čistě elektronická (od počátku školního roku 4; plné nasazení IS do tří let od zahájení). 8 V citované literatuře je uveden časový horizont 4 10 roků. Já osobně si myslím, že optimální jsou 3, max. 4 roky. Jsem přesvědčen, že technologický vývoj ICT a stejně tak i nároky na jejich nasazení ve škole jdou dopředu tak rychle, že plány tvořené na 10 roků nedojdou nikdy svého cíle. Budou totiž technologicky, i díky požadavkům žáků, učitelů i rodičů dávno překonány a bude potřebné plány pořád měnit. Kdežto tříleté plány mají reálnou šanci dojít svého cíle i najít uplatnění v životě školy. 24

25 3. Operativní plány rozpracované realizační plány na kratší časové úseky. Jsou v nich zapracovány odpovědnosti jednotlivých členů realizačního týmu, finanční stránka plánu, pravidelné kontroly plnění a případné změny jednotlivých kroků. Ve školách jsou to obvykle měsíční či týdenní plány. Navíc mohou být různé úkoly součástí i např. týdenních plánů školy připomenutí účasti na školení, realizace workshopů pro pedagogy, oznámení o instalaci nové digitální techniky apod. Zpětná vazba Plán musí obsahovat rovněž autoevaluační kroky a nástroje. Těmi bude možné zjišťovat, jak postupuje plnění jednotlivých plánů pro případnou modifikaci operačních plánů ke zdárnému dosažení realizačních a strategických plánů. Dále musí obsahovat měřitelné výstupy, kterými bude možné poznat, jak jsou plány plněny a zda již došlo k jejich dokončení. 25

26 4 Profil Škola 21 I když už jsme si zodpověděli, že je dobré tvořit ICT plán na každé škole bez ohledu na její velikost, ještě nezačneme s vlastní tvorbou. Nejprve se vrátíme do roku 2009, kdy byl zveřejněn Akční plán pro realizaci Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání pro období (usnesení vlády č. 1276/2008), jehož součástí byl i tzv. Profil Škola 21[11]. Tento profil je ve své podstatě autoevaluační nástroj školy (stručně řečeno). Profil je rozdělen na pět velkých oblastí využívání ICT ve škole v souladu s hlavní náplní školy vzděláváním. Každá z těchto pěti oblastí je rozdělena na jednotlivé položky, které mají čtyři fáze vývoje: Začínáme, Máme první zkušenosti, Nabýváme sebejistoty, Jsme příkladem ostatním [12]. Před tvorbou profilu si škola v každé položce zhodnotí, ve které vývojové fázi je a kam se chce posunout za období, které si předem stanoví. Doporučuji minimálně 2 roky, lépe 3 4. Posléze je nutné aktuální a cílový stav za stanovené časové období převést do elektronické podoby, tedy vytvořit vlastní Profil Škola 21, a to na stránkách Metodického portálu RVP (www.rvp.cz) v záložce Profil Škola 21 (http://skola21.rvp.cz/). 4.1 Význam Profilu pro plán informačních a komunikačních technologií Ve chvíli, kdy jsou všechny položky vyplněné, je možné vyexportovat profil do textové podoby ve formě tabulky nebo ve formátu CSV. Právě tato tabulka může velice pomoci při tvorbě ICT plánu školy. Profil totiž názorně zobrazuje aktuální stav využívání ICT, ze kterého je patrné, ve kterých oblastech je na tom škola dobře a kde má ještě rezervy. Rovněž je u každé položky popsáno jedno či více opatření, která povedou k posunu v dané oblasti směrem k naplnění vize. Ukázka části zpracovaného Profilu Škola 21 je v příloze 1. Kromě výše uvedeného významu má Profil Škola 21 ještě i srovnávací funkci. Přehledně zobrazuje anonymní grafy srovnání naší školy s ostatními školami dle typu ZŠ, SŠ apod. a dle počtu žáků jen školy se stejným počtem žáků jako má naše škola. Samozřejmě je to jen srovnání škol, které mají svůj Profil Škola 21. Nejde tedy o celostátní srovnání. Proč se vůbec zmiňuji o profilu? Protože jeho tvorbou si škola velmi dobře zmapuje aktuální stav, byť ne úplně ve všech částech (viz struktura ICT plánu). Dále významně přispívá v plánování cílového stavu i v budování rámcové představy kroků, které bude 26

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky

Manuál. pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2009 Celková koncepce dokumentu a koordinace jeho tvorby Mgr. Gabriela

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy

Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy Michal Miovský a kol. m o n o g r a f i e Návrh doporučené struktury minimálního preventivního

Více

Firemní vzdělávání a úloha personalisty

Firemní vzdělávání a úloha personalisty MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Obor: Pedagogika Manuela Mičulková Firemní vzdělávání a úloha personalisty Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Zuzana Šimberová

Více

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb

Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních služeb , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Metodika pro účastníky vzdělávacího programu Řízení transformace pobytových sociálních

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013

Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Jak připravit projekty financované z evropských fondů v období 2007-2013 Možnosti čerpání prostředků Příprava a zpracování projektu Konkrétní rady pro tvorbu a podávání projektu Praktická příručka pro

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 TEORIE ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ 0 ÚVOD... 4 1 POJEM ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ A JEHO VÝZNAM... 8 2 RECRUITING NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ... 9 2.1 EXTERNÍ VÝBĚR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ... 10 2.2 PRŮBĚH PROCESU EXTERNÍHO

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců

Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Metodika sdílení zkušeností v oblasti pracovního uplatnění cizinců Projekt Využití potenciálu a kvalifikace imigrantů na českém pracovním trhu, CZ1.04/5.1.01/77.00292 financovaný z Evropského sociálního

Více

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Praha, leden 2009 Petr Matějů (vedoucí projektu), František Ježek, Daniel Münich, Jan Slovák, Jana Straková, David Václavík, Simona Weidnerová, Jan Zrzavý 2007 13 OP Vzdělávání

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického

1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického Obsah 1. Proč vznikla tato publikace?...4 2. Na co nám je strategické plánování...6 3. Příprava na strategické plánování...9 4. struktura strategického plánu/pomocné otázky...15 4.1 Poslání...15 4.2 Analytická

Více

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění

Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění Publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury. Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Praha 2015

Více

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století

InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století InovatIvní výukové aktivity pro rozvoj dovedností pro 21. století PhDr. Ondřej Neumajer, Ph.D. Katedra informačních technologií a technické výchovy, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší

Více