Mendelova univerzita v Brně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova univerzita v Brně"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013

2 2

3 3

4 4

5 Rád bych tímto poděkoval vedoucí práce Ing. Ludmile Brestičové a konzultantovi Mgr. Radku Macovi za veškerou pomoc, odborné vedení, cenné rady a připomínky při zpracování této práce. 5

6 6

7 Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci řešil samostatně za použití materiálů, které uvádím v seznamu literatury, ostatních informačních zdrojů a výsledků vlastního šetření, které jsou uvedeny v této práci. V Sazovicích 25. května 2013 Ing. Pavel Broža, autor 7

8 8

9 Abstrakt Broža, P. Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií. Závěrečná práce. Sazovice, Práce je zaměřena na tvorbu příručky tvorby plánu informačních a komunikačních technologií na základních školách. Nejdříve odpovídá na otázku, zda plánovat a pak i jak. Hlavní část práce se tedy zabývá postupem tvorby ICT plánu vytvářením vlastní příručky včetně příkladů. Klíčová slova ICT plán, plánovaní a tvorba ICT, příručka, plánování informačních a komunikačních technologií Abstract Broža, P. The Manual of planning creating of information and communication technologies. The final work. Sazovice, The work is concentrated for planning creating of information and communication technologies in primary schools. At first it answers the question if to do plans and then how do it. The main part of my work goes into details of ICT plan creating creating the own manual including examples. Keywords ICT plan, planning and creating ICT, manual, planning of information and communication technologies 9

10 10

11 Obsah 1 Plán informačních a komunikačních technologií Význam plánu pro školy Nákupy a evidence počítačů Duplicita výukových programů a interaktivních učebnic Má význam kupovat pro školu nový druh digitálního zařízení? Nové otázky Plánovat je vhodné Koordinátor informačních a komunikačních technologií ve škole Proč příručka tvorby plánu? Struktura plánu informačních a komunikačních technologií Struktura plánu Aktuální stav Požadovaný stav Proces dosažení cílového stavu Zpětná vazba Profil Škola Význam Profilu pro plán informačních a komunikačních technologií Metodika tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Postup tvorby plánu Analýza aktuálního stavu Činnosti Služby Přiřazení služeb ICT činnostem Kompetence zaměstnanců Požadovaný stav Vize vedení školy Analýza vnějšího a vnitřního prostředí školy Vize pedagogů

12 Vize rodičů a žáků Stanovení školních priorit a cílů Popis přechodu od aktuálního stavu k cílovému Evaluace plánu informačních a komunikačních technologií Závěr Literatura Přílohy Podklady pro ICT plán Dotazník pro žáky Dotazník pro rodiče Příklad stanovení autoevaluačních kritérií plnění ICT plánu

13 1 Plán informačních a komunikačních technologií Počátkem roku 2005, po ukončení státního projektu Internet do škol (INDOŠ), se musely školy v České republice (ČR) potýkat s problémem jak dále financovat svůj rozvoj v oblasti informačních a komunikačních technologií (information and communication technologies - ICT). Šlo zejména o vybavování škol digitální technikou, školení pedagogů v oblasti ICT a zajištění použitelného připojení školy do celosvětové datové sítě internet. K řešení těchto otázek měla školám pomoci Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ). Na jejím základě měly školy nárok na každoroční finanční příspěvek na rozvoj v oblasti ICT. Metodickým pokynem č. j.: / z roku 2004 byla pro školy zavedena povinnost vytvářet ICT plán pro získání příspěvku v rámci SIPVZ. Náležitosti plánu popisuje příloha 2 tohoto metodického pokynu. Podle ní měla každá škola zpracovat plán alespoň na dva roky. Tentýž metodický pokyn definoval jakýsi standard ICT služeb ve škole, např. počtu počítačů a datových projektorů ve škole na 100 žáků, míru proškolení pedagogů v používání počítače aj. Z ICT plánu školy muselo vyplývat, jak moc se škola odlišuje od standardu a jaké kroky podnikne přinejmenším k jeho naplnění. Pro rok 2006 pak byly požadavky na ICT plán naposledy aktualizovány Metodickým pokynem č. j / Protože pro mnohé školy to byl dokument jen pro získání peněz (vlastní zkušenost), obsahoval pouze tabulku shrnující stav ve škole s velmi stručným popisem nezavazujících kroků, jak hodlá škola naplnit standard. Samotný plán míval často jen jednu, maximálně dvě strany. Jeho kvalita se navíc nijak nekontrolovala. Pro přiznání podpory stačilo v žádosti o peníze uvést, že dokument existuje a kde je k nahlédnutí. Přestože měl příspěvek školám v rámci SIPVZ pokračovat i v roce 2007, vláda ČR nevyhradila v roce 2006 slíbenou miliardu pro další rok, a to ani na konektivitu škol do internetu [1]. V roce 2007 byla zrušena platnost Metodického pokynu č. j / , čímž skončila školám povinnost tvořit ICT plán [2]. Toho využila velká část škol, včetně té, na které momentálně působím. Nicméně vývoj v oblasti digitální techniky a podpora výuky její pomocí nabývá rok od roku větší význam. Rostou požadavky současné generace žáků a studentů na využívání ICT při výuce, k učení, hledání, zpracovávání, sdílení a prezentaci informací. Stejně tak mnozí učitelé zapojují ICT stále více do výuky, protože jim pomáhá ve všech fázích výuky, od motivace k ověřování znalostí a dovedností. Rostou tak nároky na rozvoj digitálních technologií ve škole, přestože v 65,4 % hospitací České školní inspekce (ČŠI) ve školním roce 2011/2012 nebyly použity ICT prostředky [3]. Jenže peníze ve školství na rozvoj ICT chybí. S ukončením podpory v rámci SIPVZ došlo na základních školách v roce 2008 k propadu financování ICT o 40 % [4] a trend nedostatku peněz 13

14 setrvává. Tomuto trendu nemohou zabránit ani dotace v projektu EU peníze základním a středním školám v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Jedná se jen o jednorázovou finanční injekci ke zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních 1, respektive na středních školách. Školy budou mít i nadále každý školní rok omezené prostředky, které nedokáží pokrýt náklady na celkový rozvoj digitální techniky ve škole, natož na údržbu stávající techniky či náhradu již zastaralé. Proto se rozvoj děje pomocí dílčích kroků. Podobně je to shrnuto i ve Výroční zprávě České školní inspekce (ČŠI) za rok 2011/2012 v kapitole Správa prostředků ICT ve školách [3]. Peníze zkrátka chybí. Zde se nabízí cesta přines si své zařízení (Bring Your Own Devices BYOD). Škola připraví vzdělávací prostředí a k vlastní práci použijí žáci své vlastní zařízení chytrý telefon, tablet, notebook, zkrátka to, co bude vlastnit. Jsem přesvědčen, že školy bez funkčního ICT plánu rozvíjí svoji digitální techniku a kompetence zaměstnanců v této oblasti nekoncepčně (neefektivně) tzv. ad hoc 2. To může vést k plýtvání prostředky, kterých mají školy už i tak málo. Je tedy velmi žádoucí, aby školy měly svůj kvalitní ICT plán, podle kterého budou rozvíjet informační a komunikační technologie školy efektivně. Škol bez plánu je dle výroční zprávy ČŠI za školní rok 2011/2012 necelých 20 % [3]. Ovšem ČŠI zároveň konstatuje, že jeho existence a obsah je však často spíše formální. Protože pětina škol nemá ICT plán a mnohé z existujících jsou jen formální dokumenty, dal jsem si za cíl své závěrečné práce vytvořit Příručku tvorby plánu informačních a komunikačních technologií. Ta by měla pomoci školám plánovat rozvoj digitálních technologií školy a zaměstnaneckých kompetencí k jejich používání, včetně jejich rozdělení na jednotlivé fáze. 1 Text výzvy operačního programu 1.4 pro ZŠ je dostupná na 2 Částečná řešení, která hasí jen akutní potřeby školy. Pak se stává, že jednotlivá řešení na sebe nenavazují, případně se nedají spojit v jeden celek. 14

15 2 Význam plánu pro školy V první kapitole jsem se lehce zmínil o nesystematickém rozvoji digitální techniky, jejího využívání učiteli k přípravám a podpoře výuky, to vše s oporou výroční zprávy ČŠI. V této kapitole popíši několik příkladů ze své vlastní praxe dokazující neefektivitu ad hoc rozvoje ICT ve škole. 2.1 Nákupy a evidence počítačů Ve škole, kde jsem teprve prvním školním rokem, je ve sborovně multifunkční síťová tiskárna. Pro tisk a práci pedagogů byl vyhrazen jeden starý a již silně poruchový počítač (PC). Když jsem nastoupil, přistupovala přes něj k poště, internetu i tisku minimálně ¼ pedagogů školy. Během dalších několika měsíců se někteří z nich ozývali, že nemohli připravit písemku, vytisknout si přípravy do výuky, odpovědět panu řediteli na , protože počítač nefunguje, tisk nefunguje apod. Kvůli nutnosti vypisovat výběrové řízení jsme místo starého počítače koupili nový až před koncem roku Jaké bylo mé překvapení při inventuře, když jsem zjistil, že 80 % z těch, co si tak stěžovali na nemožnost pracovat kvůli vadnému počítači v jednací místnosti, mají k dispozici notebook, který si ovšem odnesli domů, místo, aby jej používali ve škole. Také jsem zjistil, že téměř všichni pedagogové tiskli na tiskárně ve sborovně jen z tohoto jediného počítače, protože nevěděli, že mohli tisknout přímo ze svého počítače či notebooku. Když jsme dělali seznam požadavků, co by učitelé potřebovali za hardware (HW), aby mohli pracovat na projektu EU peníze základním školám (ZŠ), sešlo se nám mnoho požadavků. Někteří si nepřáli nic, jiní nový notebook (NTB) nebo PC. Přitom tak třetina z nich měla PC nebo NTB, jen chtěli nový. Na těchto dvou příkladech chci ukázat, že bez evidence počítačů a plánování jejich nákupů se může jednoduše stát, že i po rozsáhlém vybavování školy počítači, budou mít někteří pedagogové zase nový stroj nebo budou mít jak sdílený počítač v kabinetě i notebook doma a někteří zůstanou odkázáni na sdílený celoškolní počítač mimo svůj kabinet. Toto riziko roste s velikostí školy. 2.2 Duplicita výukových programů a interaktivních učebnic Dalším drobným nešvarem, na který jsem narazil během svého půlročního působení na škole je nesystematické plánování nákupu výukových programů a interaktivních učebnic (zkráceně programů, SW). Na jedné straně je snaha pana ředitele, aby každý z těchto nákup programů šel přes ICT koordinátora (přese mne), na druhou stranu se takto nekontrolují nákupy z peněz např. na integrované žáky. Takže jsem narazil na program, který škola má jak v jednouživatelské licenci, tak i multilicenci. Obě licence 15

16 byly nakoupeny v různém čase ještě před mým příchodem. Někdo dostane nápad, že by si přál pro třídu, pro konkrétního integrovaného žáka nějaký program a když to schválí vedení školy, koupí se. Bez jejich řádné koncepce vznikají duplicity v programovém vybavení školy. Bez plánování je chaos i v řadách programů. Když už máme např. Český jazyk (ČJ) pro 3. a 4. ročníky od Terasoftu a učitelé jsou s nimi spokojeni nebo je alespoň znají, není vhodné kupovat ČJ pro 5. ročník od jiného výrobce apod. Když to tak je, učitelé se musí seznamovat s více prostředími, což jim zabírá čas nad rámec jejich obvyklých povinností, případně si řeknou, že tento program používat nebudou, protože by se museli učit zase něco jiného. Je to analogie s tištěnými učebnicemi. Také se nekupují např. pro přírodopis učebnice různých vydavatelů. Jak přicházejí stále nové operační systémy (OS), typicky Windows Vista, 7 a 8, tak mnohé programy pod těmito novými OS nefungují. Vzhledem k tomu, kolik programů školy nakoupily z peněz SIPVZ a co dostali v rámci INDOŠ je vhodné projít všechny programy a pečlivě zvážit, zda a u kterých koupit upgrade pro nejnovější OS Windows. Bez plánování mohou vzniknout duplicity programů koupených školou. Rovněž může dojít k chaosu v jednotlivých řadách. Proč využívat v každém ročníku pro tentýž předmět programy více výrobců s jinými možnostmi a typy úkolů. Když to tak školy mají, pak využívají jednu řadu jako hlavní a další verze jen na doplnění a rozšíření učiva základní řady. Ale nemít základní řadu pro všechny ročníky v daném předmětu od stejného tvůrce, může být Pro žáky i učitele nepřehledné a matoucí. Plánovat by se měl nákup vždy celé řady právě kvůli zajištění kontinuity a odbourání nutnosti učit se používat pro každý ročník jiný SW. Zde by měl vzniknout konsenzus minimálně pedagogů jednoho stupně na řadě, která se bude ve škole využívat. Kromě jednotného prostředí získá škola obvykle i slevu (a mnohdy trvalou) na nákup dalších programů stejného vydavatelství. 2.3 Má význam kupovat pro školu nový druh digitálního zařízení? Jak se dá přistupovat k nápadu pedagoga, který přijde s myšlenkou na nákup něčeho naprosto úžasného a využitelného pro všechny učitele ve škole? Není-li pořizování ICT plánované a jsou-li peníze, zařízení se pravděpodobně koupí. Během dalších měsíců se může klidně stát, že daný kus techniky používá jen jeden, dva učitelé na celé škole a to ještě třeba dvakrát za jedno pololetí. Všichni ostatní odmítají s tímto zařízením pracovat, protože: je to vázané na konkrétní místnost, kam se oni nedostanou kvůli její vytíženosti, zařízení je komplikované a zdlouhavé před hodinou nachystat, prostě nechtějí, nemá pro ně smysl ho používat, mysleli, že to bude něco jiného. 16

17 V konečném důsledku se na zařízení práší a peníze na jeho koupi škola vyhodila. I tak mohou dopadnout nekoordinované, neplánované a důkladně předem nezvážené nákupy IC techniky. Může tak jít například o hlasovací zařízení, které má ovšem v konečném důsledku omezené použití, protože většině pedagogů nevyhovují jeho možnosti. Otázkou je, zda vedení školy před jeho nákupem zjišťovalo zájem o dané zařízení? Seznámili se pedagogové řádně se zařízením? Ptalo se jich vůbec vedení školy nebo se zeptalo jen několika jedinců? Kdo si zařízení přál? Byl to učitel, který je ještě na škole nebo už je pryč? Kdy bylo zařízení kupováno? V našem případě před Vánoci, kdy je dobré peníze dočerpat nejlépe do 0 Kč. Je tohle příklad dobrého nákupu? 2.4 Nové otázky Když mě pan ředitel začal nutit alespoň trochu začít plánovat nákupy ve škole (dříve se příliš neplánovalo) a zároveň jsem prošel již dvěma semestry studia ICT koordinace, vyvstaly mi nové otázky vztahující se k nákupům, používání a údržbě IC prostředků školy. Kolik stojí údržba digitální techniky? Bude tato částka stejná každý rok? Jak a kdy obnovovat PC učebnu? Má cenu ji obnovovat nebo zatím udržovat opravami, náhradami jednotlivých počítačů? (Budeme investovat do počítačů nebo raději tabletů?) Kde brát peníze na rozvoj v souladu s moderními trendy, abychom žáky neučili to, co se používalo předvčírem? Je nutné mít vše, co je teď top? Kam nás nákup a používání těchto technologií posune ve výuce, respektive k lepším studijním výsledkům žáků? Budou žáci lépe připraveni k učení se? Jaké máme priority v oblasti vybavení? Máme vůbec priority? Jsou veškeré dosud prováděné nákupy, i ty zamýšlené, v souladu se ŠVP? Máme vůbec proškolené a hlavně ochotné pedagogy používat pořízené ICT k podpoře výuky? Bude zakoupená technika využívána jedním pedagogem, malou skupinkou pedagogů, většinou nebo dokonce všemi pedagogy? Co je nutné pedagogům zajistit, aby dostupné IC zdroje aktivně používali k přípravám na výuku i k její podpoře? Pořízení jakéhokoliv IC prostředku by se mělo dobře naplánovat a promyslet. Při tomto plánování si musí škola umět odpovědět na základní otázky: Co? Proč? Pro koho? Jak? Kdy? Jak pomůže zamýšlený rozvoj naplnit naše vzdělávací cíle? Je zamýšlený nákup v souladu se školním vzdělávacím programem (ŠVP)? 17

18 2.5 Plánovat je vhodné Plánovat nákupy ICT je vhodné na všech typech škol a to i na těch nejmenších mající výjimku zřizovatele. Na nich je sice lepší přehled o tom, kde co je, kdo co používá, nicméně školy s nižším počtem žáků mívají obecně menší finanční zdroje. Každá škola, respektive pověřený pracovník školy (např. ICT koordinátor), by měl být schopen odpovědět na otázky v kapitole 2.4. Odpovídání na ně je právě proces plánování. Bez něj mohou nastat případy nehospodárných nákupů popsaných v kapitolách 2.1 až 2.3 a jistě i další. Nikdy se ovšem nesmí zapomenout na samotné pedagogy. Pokud je neuchopí právě poučení pedagogové, tak sebelepší technika a technologie zůstane takříkajíc u ledu. Navíc může vzniknout napětí mezi pedagogickým sborem a vedením školy, neboť představy vedení a sboru jsou odlišné (neochota používat, neznalost používání, nevědomost k čemu je to dobré ve výuce, nucení k používání). 2.6 Koordinátor informačních a komunikačních technologií ve škole Když jsme si osvětlili, že ve škole je vhodné plánovat rozvoj ICT, měli bychom si také říci, kdo by měl tento rozvoj plánovat. Z pohledu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) je to jednoznačně ICT koordinátor. Jedná se o pedagogického pracovníka vykonávající specializovanou činnost dle vyhlášky č. 317/2005 Sb., který by měl mít specializační studium. Výkonem činnosti ICT koordinátora může být pověřen i pedagog bez tohoto studia. Co se skrývá pod specializačním studiem? Akreditační komise MŠMT vytvořila dokument nazvaný Standardy pro udělování akreditací DVPP. V bodě 6a) standardu je část Studium k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií vyhlášky č. 317/2005 Sb. 9 a) v odstavci nazvaném Charakteristika vzdělávání učitele-metodika informačních a komunikačních technologií jasně řečeno: Hlavním smyslem studia je vybavení absolventa potřebnými znalostmi, organizačními a řídícími dovednostmi, resp. didaktickými metodami k tomu, aby byl učitel-metodik ICT schopen ve své škole, případně v okolních malých školách kvalifikovaně mimo jiné zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy! [5] Chce-li tedy uchazeč o akreditaci v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) MŠMT získat akreditaci pro svůj vzdělávací kurz, musí do něj zahrnout i předmět zaměřený na problematiku ICT plánu ve škole. A tak, i když škola nemá povinnost pracovat s ICT plánem, absolvuje každý absolvent výše uvedeného specializačního studia část, ve které je proškolen k tvorbě ICT plánu školy. 18

19 2.7 Proč příručka tvorby plánu? V kapitole 1 jsem napsal, že cílem práce je vytvoření příručky pro tvorbu ICT plánu. Nyní už víme, jaká je finanční situace škol v oblasti rozvoje, která má přímou vazbu na vhodnost plánování IC prostředků ve škole. Také víme, že mnohé plány jsou jen formálními dokumenty. Na základě čeho vytvořit ICT plán, kterým se bude daná škola řídit? Kde berou ICT koordinátoři nebo jiní pověření pedagogičtí pracovníci znalosti tvorby plánu? Koordinátoři získají jen rámcovou představu o náležitostech ICT plánu při studiu k výkonu specializované činnosti definované v již dříve zmiňovaném Standardu pro udělování akreditací DVPP. Vzhledem k rozsáhlosti problematiky a obvyklé časové dotaci kolem 15 hodin výuky (prezenční i distanční forma studia) jde opravdu jen o získání představy o tom, co by mělo v plánu být. Ostatní pověření pedagogové, kteří vykonávají činnost ICT koordinátora a neprošli specializačním studiem, mají k dispozici jen samostudium či konzultace se znalými kolegy z jiných škol. Jenže i samostudium je problematické, protože na internetu se dají běžně najít jen ICT plány jednotlivých škol. Ani v metodickém pokynu MŠMT Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy z doby SIPVZ [6] není postup tvorby plánu. Pouze říká, jaký je standard ve vybavení HW a SW a v kompetencích pedagogů a že by plán měl obsahovat i kroky, které vedou k naplnění standardu. Nicméně i jen naplnění standardu 3 ve všech oblastech je při dnešních financích věnovaných ICT mnohdy nemožné. V současné době vím jen o dvou solidních literárních zdrojích, které mohou významně pomoci s vlastní tvorbou [8], [9]. 3 ICT standard není od ukončení SIPVZ v roce 2007 aktualizován. Předpověď, jak mohl vypadat v roce 2010 je zveřejněn online na [7]. 19

20 3 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo pro jednotlivé druhy škol vzdělávací rámce tzv. rámcové vzdělávací programy (RVP) 4. Na jejich základě si každá škola vytvořila svůj školní vzdělávací program (ŠVP). Ve školním roce 2012/2103 začaly platit standardy na ZŠ v předmětech Český a Anglický jazyk a Matematika. Ty definují minimální úroveň toho, co mají žáci 5. a 9. ročníků znáte a umět 5. Tyto standardy již slouží k celostátnímu povinnému testování žáků 5. a 9. ročníku všech základních škol 6. V letošním školním roce 2012/2013 proběhne 2. zkušební testování a od dalšího školního roku už bude ostré. Školní vzdělávací program slouží škole jako dokument, ve kterém je rozepsáno učivo (znalosti a dovednosti), výchovné a vzdělávací strategie. Ty povedou k zisku kompetencí, znalostí a dovedností žáků v průběhu vzdělávání na dané ZŠ. Jde tedy o jakousi dlouhodobou výchovnou a vzdělávací strategii školy. Mimo jiné je v ní začleněno používání informačních a komunikačních technologií. Míra začlenění je individuální pro každou ZŠ, od prostého splnění RVP (začlenění povinné dotace a vzdělávacího obsahu vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie) až po vnoření ICT do všech činností výchovy a vzdělávání. Ať už škola má ICT plán nebo o jeho tvorbě uvažuje, musí respektovat a být v souladu se ŠVP [9]! V kapitole 3.1 je uvedena komentovaná struktura ICT plánu. Návrh metodiky vlastní tvorby je v kapitole Struktura plánu Struktura ICT plánu je v dnešní době popsána jen v několika málo zdrojích [8] [10]. Ve své zásadě musí každý takový plán obsahovat 4 části: 1. popis aktuálního stavu ICT ve škole, včetně kompetencí zaměstnanců k jejich používání, 2. požadovaný stav, 3. proces dosažení cílového stavu (taktika), 4. (auto)evaluace Jednotlivé kroky na sebe navazují, ale nejsou neměnné. Jakmile je jednou plán hotov, měl by být neustále hodnocen a upravován v závislosti na změně aktuálního stavu. Jakákoliv nová skutečnost dosažení dílčího cíle plánu, nový pedagog, neplánovaný zisk požadované digitální techniky, dotace na kompletní přebudování školní datové 4 Jednotlivé verze RVP jsou přístupné na 5 Opatření ministra se standardy jsou na 6 Informace k celoplošnému testování jsou na portále Niqes na 20

21 sítě apod. mění aktuální stav. Tím se mění požadovaný stav a také kroky k dosažení nového cílového stavu. Tento proces je cyklický, jak znázorňuje obrázek 1. Obr. 1 Grafické znázornění cesty od počátečního stavu k požadovanému [8]. Aktuální stav Popis aktuálního stavu se skládá z několika částí: přehledu všech činností školy, ke kterým jsou využívány ICT, služeb ICT, kterými jsou jednotlivé činnosti realizovány, úrovně znalostí a dovedností v oblasti ICT jednotlivých zaměstnanců. Přehled možných činností školy, od administrativy a komunikaci přes přípravu učitelů k výuce, ve kterých se ve škole používají digitální technologie je znázorněn pomocí mentální (myšlenkové) mapy 7 (viz obrázek 2). Tato mapa je přehlednější než např. strukturovaný seznam. Na obrázku 3 jsou znázorněny služby, kterými jsou jednotlivé činnosti aktuálně zajišťovány. S popisem úrovní kompetencí aktuálních zaměstnanců je situace složitější. Jak je možné k popisu přistupovat, je blíže pospáno v kapitole Tematický zaměřený portál na myšlenkové mapy a jejich tvorby pomocí ICT je na adrese 21

22 Obr. 2 Mapa znázorňující činnosti školy, ke kterým jsou aktuálně používány ICT. 22

23 Obr. 3 Přehled ICT služeb školy, kterými jsou zajišťovány jednotlivé činnosti školy popsané mapou na obr. 2. Požadovaný stav Tato část ICT plánu obsahuje koncový stav, kam se chce škola posunout při využívání digitálních technologií. Může se jednat o: rozšíření seznamu činnosti, stanovení a nabytí požadovaných kompetencí zaměstnanců, zefektivnění používaných služeb, sjednocení různých navzájem nespolupracujících částí informačního systému (IS) školy do jednoho navzájem propojeného systému, elektronizace školy, o objednávání obědů přes internet, o elektronická třídní kniha, o elektronická žákovská knížka apod., o studijní materiály dostupné on-line, o elektronické testování, Wi-Fi v celém areálu školy, BYOD, zisk certifikátu uznávaného certifikátu v oblasti ICT (ECDL aj.) jak pro žáky/studenty, tak i zaměstnance, definovaný stav na ICT kompetence nových zaměstnanců školy, který by měly mít při přijetí nebo k němu v určitém časovém horizontu, vybavení kmenových tříd, odborných učeben a kabinetů HW, SW vybavení k výuce, k administrativě školy, plán obnovy zastaralého HW, upgrade starších verzí SW, serverové služby vlastní i hostované, konektivita do internetu, 23

24 tiskové služby, kanály komunikace s veřejností, rodiči a žáky, Tento seznam je vhodné posléze uspořádat podle kategorií. Obvykle se propojují do matice služeb ICT se službami ICT (viz kapitola 5.2.3) Proces dosažení cílového stavu Tento krok je velice důležitý. Zde je totiž stanovena strategie přechodu z výchozího stavu do požadovaného. Strategie je zpracována z hlediska časového, personálního a finančního. S ohledem na personální a finanční prostředky školy je vhodné rozdělit ICT plán na tři skupiny plánů [10]. 1. Strategické plány dlouhodobý směr rozvoje ICT ve škole na alespoň 3 roky 8. Jde o dlouhodobou vizi, která zastřešuje celou jednu oblast cílového stavu. Může se jednat např. o převedení všech pedagogických agend do elektronické podoby. 2. Realizační plány stanovují dílčí kroky, kterými dosáhneme strategického plánu. Jsou časově kratší než strategické plány. Ve školství se nabízí pololetní a jednoroční časové rozsahy. Pokud jde o roční období, je dobré zahájení jeho realizace oznámit všem v průběhu přípravného týdne. V případě výše uvedeného příkladu strategického plánu by mohly být realizační plány následující: a. výběr a zakoupení vhodného IS a školení odpovědného správce (2. pololetí školního roku 1), b. seznámení s možnostmi systému pedagogický sbor (závěr školního roku 1 a přípravný týden školního roku 2), c. dobrovolné (jen několik učitelů ve všech svých předmětech, ) nebo povinné (např. jen 6. ročník nebo předmět napříč ročníky, ) používání systému ve vytyčené oblasti, např. elektronická žákovská, katalogové listy žáka aj. (1. pololetí školního roku 2), jednalo by se o fázi ukazování výhod nezapojeným pedagogům, d. povinné používání pro zbytek pedagogického sboru v dané oblasti (2. pololetí školního roku 2), e. povinné používání další oblasti IS (obě pololetí školního roku 3), f. plně využívaný IS všemi pedagogy, veškerá pedagogická dokumentace je čistě elektronická (od počátku školního roku 4; plné nasazení IS do tří let od zahájení). 8 V citované literatuře je uveden časový horizont 4 10 roků. Já osobně si myslím, že optimální jsou 3, max. 4 roky. Jsem přesvědčen, že technologický vývoj ICT a stejně tak i nároky na jejich nasazení ve škole jdou dopředu tak rychle, že plány tvořené na 10 roků nedojdou nikdy svého cíle. Budou totiž technologicky, i díky požadavkům žáků, učitelů i rodičů dávno překonány a bude potřebné plány pořád měnit. Kdežto tříleté plány mají reálnou šanci dojít svého cíle i najít uplatnění v životě školy. 24

25 3. Operativní plány rozpracované realizační plány na kratší časové úseky. Jsou v nich zapracovány odpovědnosti jednotlivých členů realizačního týmu, finanční stránka plánu, pravidelné kontroly plnění a případné změny jednotlivých kroků. Ve školách jsou to obvykle měsíční či týdenní plány. Navíc mohou být různé úkoly součástí i např. týdenních plánů školy připomenutí účasti na školení, realizace workshopů pro pedagogy, oznámení o instalaci nové digitální techniky apod. Zpětná vazba Plán musí obsahovat rovněž autoevaluační kroky a nástroje. Těmi bude možné zjišťovat, jak postupuje plnění jednotlivých plánů pro případnou modifikaci operačních plánů ke zdárnému dosažení realizačních a strategických plánů. Dále musí obsahovat měřitelné výstupy, kterými bude možné poznat, jak jsou plány plněny a zda již došlo k jejich dokončení. 25

26 4 Profil Škola 21 I když už jsme si zodpověděli, že je dobré tvořit ICT plán na každé škole bez ohledu na její velikost, ještě nezačneme s vlastní tvorbou. Nejprve se vrátíme do roku 2009, kdy byl zveřejněn Akční plán pro realizaci Koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání pro období (usnesení vlády č. 1276/2008), jehož součástí byl i tzv. Profil Škola 21[11]. Tento profil je ve své podstatě autoevaluační nástroj školy (stručně řečeno). Profil je rozdělen na pět velkých oblastí využívání ICT ve škole v souladu s hlavní náplní školy vzděláváním. Každá z těchto pěti oblastí je rozdělena na jednotlivé položky, které mají čtyři fáze vývoje: Začínáme, Máme první zkušenosti, Nabýváme sebejistoty, Jsme příkladem ostatním [12]. Před tvorbou profilu si škola v každé položce zhodnotí, ve které vývojové fázi je a kam se chce posunout za období, které si předem stanoví. Doporučuji minimálně 2 roky, lépe 3 4. Posléze je nutné aktuální a cílový stav za stanovené časové období převést do elektronické podoby, tedy vytvořit vlastní Profil Škola 21, a to na stránkách Metodického portálu RVP (www.rvp.cz) v záložce Profil Škola 21 (http://skola21.rvp.cz/). 4.1 Význam Profilu pro plán informačních a komunikačních technologií Ve chvíli, kdy jsou všechny položky vyplněné, je možné vyexportovat profil do textové podoby ve formě tabulky nebo ve formátu CSV. Právě tato tabulka může velice pomoci při tvorbě ICT plánu školy. Profil totiž názorně zobrazuje aktuální stav využívání ICT, ze kterého je patrné, ve kterých oblastech je na tom škola dobře a kde má ještě rezervy. Rovněž je u každé položky popsáno jedno či více opatření, která povedou k posunu v dané oblasti směrem k naplnění vize. Ukázka části zpracovaného Profilu Škola 21 je v příloze 1. Kromě výše uvedeného významu má Profil Škola 21 ještě i srovnávací funkci. Přehledně zobrazuje anonymní grafy srovnání naší školy s ostatními školami dle typu ZŠ, SŠ apod. a dle počtu žáků jen školy se stejným počtem žáků jako má naše škola. Samozřejmě je to jen srovnání škol, které mají svůj Profil Škola 21. Nejde tedy o celostátní srovnání. Proč se vůbec zmiňuji o profilu? Protože jeho tvorbou si škola velmi dobře zmapuje aktuální stav, byť ne úplně ve všech částech (viz struktura ICT plánu). Dále významně přispívá v plánování cílového stavu i v budování rámcové představy kroků, které bude 26

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE TVORBA ICT PLÁNU (c) Radek Maca rama@inforama.cz Kam patří ICT plán? Prvky strategie v oblasti ICT Na úrovni školy Filosofie integrace ICT a vzdělávací strategie,

Více

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií

1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií Obsah 1 Struktura plánu informačních a komunikačních technologií... 2 1.1 Struktura plánu... 2 1.1.1 Aktuální stav... 3 1.1.2 Požadovaný stav... 5 1.1.3 Proces dosažení cílového stavu... 6 1.1.4 Zpětná

Více

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán?

Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly. Základní pojmy. Kam patří ICT plán? Náležitosti ICT plánu Cíl kapitoly Podrobněji přiblížit proces plánování, začlenění ICT plánu do systému plánů ve škole a předložení oblastí, které je třeba v ICT plánu popsat ve fázích: popisu aktuálního

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Legislativa a ICT STRUČNÝ PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ neboli právní východiska pro ICTK (c) Radek Maca rama@inforama.cz Oblasti předpisů Zákonné normy pro vzdělávání Zákon č. 561/2004 - školský zákon (resp.

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Městské gymnázium a Základní škola Jirkov

ICT PLÁN ŠKOLY. Městské gymnázium a Základní škola Jirkov ICT ŠKOLY Městské gymnázium a Základní škola Jirkov Resumé ICT plán školy aktualizovaný 1. 9. 2016 na základě skutečného stavu výpočetní techniky. Mgr. Martin Reihs reditel@4zsjirkov.cz Analýza a plán

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE Plánování ve škole (c) Radek Maca rama@inforama.cz Co je plánování Plánování je záměrná systematická sumarizace a kompletace myšlenek do souvislostí směřující k jejich

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT

Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly. Základní pojmy. Proces integrace služeb ICT Role lidí při realizaci strategie Cíl kapitoly Poskytnout informace o rolích jednotlivých osob ve škole při procesu integrace ICT do života školy. Kromě základního rozdělení rolí budou uvedeny konkrétní

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ICT Plán školy. Počet pedagogických pracovníků a jejich proškolení v rámci SIPVZ Celkový počet pedagogických pracovníků je 15, z toho 12 žen.

ICT Plán školy. Počet pedagogických pracovníků a jejich proškolení v rámci SIPVZ Celkový počet pedagogických pracovníků je 15, z toho 12 žen. ICT Plán školy ICT plán školy popisuje stávající stav a cíle, kterých chce škola v souladu se Standardem ICT služeb ve škole v oblasti ICT vybavení dosáhnout a postup jejich dosažení. Plán se zpracovává

Více

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008

ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark ICT plán školy pro období od 1.9.2006 do 31.8.2008 Zpracovali: Mgr. M. Kuča

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca

ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE. duben 2012 (c) Radek Maca ROLE ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE duben 2012 (c) Radek Maca Ze Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Užší vedení Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí - metodici vzděl. oblastí

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio

Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Kompetence řídících pracovníků k zajištění rozvoje ICT ve škole či školském zařízení Osobní kompetenční portfolio Radek Maca NIDM Obsah prezentace Vize aneb modely budoucnosti škol Škola jako učící se

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

4. Ná vrhová č á st KAP 1

4. Ná vrhová č á st KAP 1 4. Ná vrhová č á st KAP 1 Podklád pro jednání Práčovní skupiny vzdělávání, dne 16. 2. 2017. Obsah Podklad pro jednání Pracovní skupiny vzdělávání, dne 16. 2. 2017... 1 Obsah... 1 1. Úvod a metodologie...

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Mgr. Jakub Polešenský, ICT koordinátor Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy

Mgr. Jakub Polešenský, ICT koordinátor Mgr. Martina Michalíková, ředitelka školy Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY P 2.5 ICT PLÁN ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 16/15-cr Pedagogická rada projednala

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE LIDSKÉ ZDROJE (c) Radek Maca rama@inforama.cz Postavení procesu integrace ICT ve škole ředitel Zástupci, vých. poradce, koordinátoři ŠVP, ICT Vedoucí -metodici vzděl.

Více

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV

Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV Plán ICT na Střední škole automobilní, příspěvková organizace, KRNOV ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 1552/2005-551. ICT plán školy popisuje stávající stav z hlediska vybavení

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

ICT plán školy 2017/2018

ICT plán školy 2017/2018 Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace 1.Základní údaje o škole ICT plán školy 2017/2018 Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace Adresa školy:

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno

Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky dotazníkového šetření potřeb mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP Kladno Výsledky představují agregovaný výstup z výzkumu potřeb mateřských škol uskutečněné v období listopad 2015

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ /0.0/0.0/15_005/ MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP DOMAŽLICE REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000067 Pracovní skupina Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj

Více

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3

Základní škola Bechyně, Školní ulice 293. ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3 Základní škola Bechyně, Školní ulice 293 ICT plán školy 2 0 1 1-2 0 1 3 Plán školy popisuje současný stav a cíle optimalizace, kterých chce škola dosáhnout v oblasti zlepšení a zkvalitnění hardwarového

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán)

Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13. (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice Habrmanova 1500, Česká Třebová, 560 02 ICT PLÁN U10.13 (nahrazuje U12.10 ICT plán) Základní škola Česká Třebová, Habrmanova ulice uplatňuje ve vyučování Školní

Více

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem Plán ICT Školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Řečany nad Labem 1 Údaje o škole Kritérium ICT standard Stávající stav Vyhovuje stávající stav ICT standardu žáků ve škole - 205 - z toho 1. stupeň - 125 - z toho

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy

Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb. ICT plán školy Střední zdravotnická škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb ICT plán školy na období od 1.1. 2006 do 31.12. 2006 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) I. Celkový počet žáků ve škole stávající

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav:

ICT plán školy 2015-2016. Základní údaje o škole: Stávající stav: ICT plán školy 2015-2016 Základní údaje o škole: - Název: Základní škola a mateřská škola Bohdalov - Adresa: Bohdalov 205, 592 13 Bohdalov - IČO: 48894231 Základní škola a mateřská škola Bohdalov vydává

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Úvod do strategie řízení. Radek Maca 1

Úvod do strategie řízení. Radek Maca 1 Úvod do strategie řízení Radek Maca 1 Hlavní oblasti činností ve škole vzdělávání (služby) Škola (šk. zařízení) řízení (plánování) uplatnění (trh) administrativa Radek Maca 2 Škola není izolovaná soustava

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 12. listopadu 2014 schválila vláda ČR usnesením č. 927/2014 dokument Strategie

Více

ICT plán školy 2013/2014

ICT plán školy 2013/2014 Základní škola a Základní umělecká škola, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace ICT plán školy 2013/2014 1. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Základní umělecká škola, Šmeralova 336/15,

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013

ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2011-2013 V Kovářově 5. 1. 2011 Zpracoval: L.Mandovec - 1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (leden 2011 leden 2013) 1.1 POČET ŽÁKŦ

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Výhled potřeb školy v oblasti vybavení informačními a komunikačními technologiemi pro rok 2006 aktualizovaný ke konci r. 2007

Výhled potřeb školy v oblasti vybavení informačními a komunikačními technologiemi pro rok 2006 aktualizovaný ke konci r. 2007 Výhled potřeb školy v oblasti vybavení informačními a komunikačními technologiemi pro rok 2006 aktualizovaný ke konci r. 2007 Vybavování školy informačními a komunikačními technologiemi (dále ICT) se v

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Inovace ICT kurikula. SPOLEČNOST 4.0 A JEJÍ VLIV NA STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ Plzeň

Inovace ICT kurikula. SPOLEČNOST 4.0 A JEJÍ VLIV NA STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ Plzeň Inovace ICT kurikula SPOLEČNOST 4.0 A JEJÍ VLIV NA STŘEDNÍ ŠKOLSTVÍ Plzeň 16.10. 2017 Inovace kurikula úkoly plynoucí ze Strategie digitálního vzdělávání Rámcové Zdůraznění problematiky digitálních technologií

Více

Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov,

Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov, Plán rozvoje informačních a komunikačních technologií pro rok 2006 2007 Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brnovenkov, 664 34 Kuřim Základní škola uplatňuje ve vyučování vzdělávací program Základní

Více

Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT

Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT Hodnocení DUMů z hlediska použitelnosti, metod a forem zkušenosti, nápady, šablony 24. dubna 2013, MŠMT Profil Škola 21 integrace ICT do života školy Ondřej Neumajer Co je Profil Škola 21 Zapojení ICT

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017

Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 Akční plán vzdělávání Hranicka pro rok 2017 (výňatek pro pracovní skupinu zabývající se ČG a MG) Vypracováno v říjnu 2016 Verze: 0.1 Autoři: Realizační tým MAP Hranicko 3. Akční plán Opatření pro rok 2017

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr.

ICT plán školy. ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, Kroměříž. Ředitelka školy:... Mgr. ICT plán školy 2016 2018 ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvková organizace, Zeyerova 3354, 767 01 Kroměříž Ředitelka školy:... Mgr. Hana Ginterová Úvod Základní škola Slovan Kroměříž, příspěvková organizace,

Více

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010

ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 ICT plán ZŠ praktické Bochov na rok 2010 Na období 1.1.2010 do 31.12.2010. (Dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30799/2005-551) Úvod.1 1.1. ICT gramotnost pedagogů 2 Cíle 2 Podmínky. 2 Metody dosažení cílů..

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Stručný obsah grantových projektů OP VK doporučených ke schválení

Stručný obsah grantových projektů OP VK doporučených ke schválení P03 Stručný obsah grantových projektů OP VK doporučených ke schválení Číslo výzvy: 1. Číslo a název globálního grantu: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji II Vyhlašovatel

Více

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020: od schválení k prosazování Praha, Centrum současného umění DOX, 21. 4. 2015 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace. Adresa: Hluboká 150, Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace. Adresa: Hluboká 150, Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvková organizace Adresa: Hluboká 150, 403 31 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 481 Termín

Více

Standard služeb ICT. Radek Maca 1

Standard služeb ICT. Radek Maca 1 Standard služeb ICT Radek Maca 1 Východiska a cíle pro rok 2006 Aktualizovaný plán 2. etapy Realizace SIPVZ (UV č. 992/2003 z 8. 10. 2003) mj. SIPVZ až do konce roku 2006 Vyjmutí SIPVZ z programového financování

Více

ICT plán školy 2017/2018

ICT plán školy 2017/2018 ICT plán školy 2017/2018 Základní údaje o škole školy: Základní škola J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace Adresa školy: Česká 339, 742 45 Fulnek IČO: 45215359 IZO: 102244073 Záměry

Více

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová ICT plán školy 2014-2015 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT standardy organizací zřizovaných krajským úřadem, a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žarošice, okres Hodonín. Žarošice 321, Identifikátor školy:

Česká republika Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žarošice, okres Hodonín. Žarošice 321, Identifikátor školy: Česká republika Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žarošice, okres Hodonín Žarošice 321, 696 34 Identifikátor školy: 600 115 534 Termín

Více

VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury

VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ VE VÝUCE českého jazyka a literatury Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU Brno Vzdělávací technologie a učitel ve škole 21. století

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP. Reg. č. CZ /0.0/0.0/15_001/ Strategické řízení a plánování ve školách a v územích - SRP Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 Projektový tým Příklad zpracování MAP, soubor dokumentů Inspiromat Inspiromat zveřejněn, příklad zpracování

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011

Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Připomínkový list k návrhu Závěrečné zprávy k zakázce Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2011 Číslo připomínky Dokument, strana, kapitola (prosíme konkrétně specifikovat) 1 Str. 19 2 Str. 19 3 Str. 20 4

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

Akční plán pro zavedení systému hodnocení zaměstnanců

Akční plán pro zavedení systému hodnocení zaměstnanců M.C.TRITON, spol. s r.o. www.mc-triton.cz Zpracoval: Josef Šamánek Název projektu: Otevřený úřad efektivní řízení lidských zdrojů na MěÚ Slaný Reg. č. projektu: EU OPLZZ CZ.1.04/4.1.01/57.00141 Akční plán

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

ICT plán školy školní rok 2014/2015

ICT plán školy školní rok 2014/2015 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ICT plán školy školní rok 2014/2015 Vypracoval: Mgr. Miroslav Páteček Křetín 31. 8. 2014 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně,

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

ICT plán ČLA Trutnov středisko č. 1

ICT plán ČLA Trutnov středisko č. 1 ICT plán ČLA Trutnov středisko č. Vypracovaný podle metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy stvující Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. ICT plán

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více