Zpráva o auditu. Aperta s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o auditu. Aperta s. r. o. www.qfor.org"

Transkript

1 Zpráva o auditu Aperta s. r. o

2 Úvod Auditor Oficiální jméno firmy: Aperta, s. r. o. Sídlo firmy: Križíkova 527/ Liberec 7 - CR Kontaktní adresa: Lužická 1157/30, Liberec Liberec - CR Telefon: Fax: Mail: www: Rok zahájení auditovaných aktivit: 2001 Stávající právní forma: spolecnost s rucením omezeným Vedení firmy, jméno, funkce: Mgr. Oldřich Kvasnička - jednatel Kontaktní osoba, funkce: Mgr. Věra Růžičková - account manager Datum auditu: Osoba zodpovědná za audit: Firma je členem: PMF, sekce Cametin Hospodářská komora ČR Firma je uznána: IČO: Provozovna: Liberec 1 - CR Hartmannová Dagmar Rozsah auditu Firma podstoupila audit pro následující aktivity: další vzdělávání Uznání auditu Na základě kontroly auditora Certifikační komise rozhodla, že firma podstoupivší audit a její aktivity vyhovují normě Qfor ClientScan. Platnost certifikace: od do Toto období představuje nejdelší možnou platnost certifikace. Seznam platných certifikátů Qfor je k dispozici na a Představení firmy Původ, historie a struktura 2001 Aperta, s.r.o., založena 2 společníky 2002 Aperta, s.r.o. se stává členem České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů Akreditace MŠMT na rekvalifikační kurzy dle zákona č. 435/2004 Sb. (11 kurzů) Rozšíření lektorského týmu o nového zaměstnance (celkem 3) 2003 Akreditace MV ČR pro vzdělávání ve veřejné správě číslo AK I./I-60/2003 Rozšíření počtu zaměstnanců (celkem 4) 2004 Získání certifikátu Q FOR 2005 Zahájení 1. projektu spolufinancovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Rozšíření počtu zaměstnanců (celkem 5) 2006 Stěhování do nových kancelářských prostor Datum certifikace: Stránka 1/11

3 Rozšíření počtu zaměstnanců (celkem 6) Zahájení 2. projektu spolufinancovaného z ESF a státního rozpočtu ČR 2007 Zavedení ČSN EN ISO 9001:2001 Recertifikace QFOR 2008 Akreditace u MŠMT - na vzdělávání pedagog. pracovníků dle zákona č. 563/2004 Sb Člen Okresní hospodářské komory v Liberci Nové akreditace - na MV ČR - celkem již 63 kurzů, - na MŠMT - rekvalifikace - celkem 13 kurzů - na MŠMT - vzdělávání pedag. pracovníků - celkem 26 kurzů 2010 Recertifikace ČSN EN ISO 9001:2008 a QFOR Zahájení nové etapy čerpání finač. prostředků z ESF na vzdělávání zaměstnanců Aperty (témata emoční inteligence, kreativita, kritické myšlení, koučink) 2011 Zahájení projektu z ESF, který do Aperty vnesl prvek moderních vzdělávacích technologií - tvorba e-learningových kurzů a virtuálních tříd a dalšího projektu na vzdělávání lektorů Aperty v tématu transakční analýzy Certifikace dvou koučů u Erickson College International Certifikace dvou projektových manažerů dle IPMA level C místo v soutěži Vodafone Firma roku Libereckého kraje Budoucí vývoj Držíme stálý počet zaměstnanců na počtu 9 osob Akreditace nových kurzů u MV ČR a také u MŠMT pro DVPP Budoucnost firmy vidíme jako důsledně konzultačně vzdělávací. Díky nabývaným zkušenostem v konzultačních činnostech a vzdělávání dochází k synergickým efektům, které budou přinášet vyšší hodnotu našim klientům. V školeních chceme otevřít klientům i méně obvyklá témata mířící do oblasti jak osobního, tak profesního rozvoje. Například téma emoční inteligence, řízení vztahů apod. A chceme k jejich tréninku využívat i méně tradiční (neobvyklé) činnosti. Například pro rozhodování teorii her. V poradenství chceme firmu Aperta prosadit na trhu jako firmu s výbornými výsledky v koučování a tzv. bleskových auditů. APERTA je stabilizovanou společností, která je symbolem kvalitních služeb v oblasti vzdělávání a poradenství v tématu lidských zdrojů. Strategií, která přinese dlouhodobou stabilizaci a růst firmě, je zřetelná profilace na trhu vzdělávání Datum certifikace: Stránka 2/11

4 a poradenství v tématu lidských zdrojů. Chceme toho dosáhnout dalším profesionálním vzděláváním všech zaměstnanců Aperty, vytvořením unikátní vzdělávací metodiky, nových produktů, jež reagují na poptávku trhu i rozšířením spolupráce s externími subjekty. Naše hodnoty: Partnerství Otevřenost Odbornost a rozvoj Užitečnost Vize Loajalita "Aperta, s.r.o. je vzdělávací a konzultantská společnost v oblasti lidských zdrojů. Smyslem jejího počínání je být užitečným partnerem, který organizacím nejrůznějšího zaměření dodává takové služby, které zvyšují jejich schopnost obstát v měnících se podmínkách a stále lépe naplňovat své poslání. Díky klientskému portfoliu, jež zahrnuje neziskové organizace v sociální oblasti, nemocnice, veřejnou správu, obchodní firmy, výrobní firmy, školství... Aperta přispívá ke kvalitativnímu posunu organizací, jež pociťují všichni uživatelé jejich služeb (např. v oblasti zdravotní péče). A zároveň tím pomáháme i jejich zaměstnancům být úspěšnějšími a spokojenějšími ve svých pracovních pozicích. Jedinečným know-how firmy je její metodologie vzdělávání a poradenských služeb, která se důsledně opírá o metodu TEB (originální systém přístupu ke klientům, opírající se o tzv. komunikační brány). Tento přístup urychluje pochopení principů i samotný trénink školených dovedností a hluboce se vrývá do paměti i chování klientů. Naše filosofie poskytovaných služeb se opírá o tyto principy: naše služby jsou založeny na etice, musí také respektovat danou firemní kulturu a zároveň ji pozitivně měnit služby realizujeme s klienty (na principu otevřené spolupráce) musí být užitečné pružnost v reakcích na klientovi potřeby (obsahově, místem, termíny...) provázanost služeb tak, aby mohly přinášet užitky (např. poradenství a vzdělávání) Aktivity naší společnosti mají v nejširším slova smyslu efekty spojené se vzděláváním: rozšiřují lidem rozhledy, umožňují jejich větší samostatnost, variabilitu činností a tím je činí i svobodnějšími v jejich rozhodování. To samozřejmě platí i pro zaměstnance společnosti Aperta. Své znalosti a zkušenosti též publikujeme v odborných médiích, účastníme se s příspěvky odborných konferencí, čímž rozšiřujeme své pozitivní působení na rozvoj druhých. Společnost Aperta díky své činnosti též poskytuje pracovní a rozvojové příložitosti všem svým zaměstnancům. Díky svým úspěchům se podílí i na daňových příjmech státu." (*) Text vytvořila firma podstupující audit Datum certifikace: Stránka 3/11

5 Návštěva ve firmě V průběhu návštěvy ve firmě auditor kontrolou reprezentativního vzorku prověřil hodnověrnost informací uvedených v této zprávě. Aktivity, které jsou předmětem auditu Typy služeb Otevřené kurzy: Uzavřené kurzy: Koučink: E-learning a multimédia: Poradenství: Kombinované aktivity: méně než 10 dní více než 50 dní mezi 10 a 50 dní méně než 10 dní mezi 10 a 50 dní méně než 10 dní Obory Komunikace: Management: Lidské zdroje: více než 50 dní více než 50 dní více než 50 dní Témata Výkony za poslední rok podle témat a typu služeb vyjádřené v počtu dní Témata Otevřené kurzy Uzavřené kurzy Koučink E-learning a multimédia Poradenství Kombinované aktivity Komunikační dovednosti 75 Manažerské dovednosti 2 89 Motivační dovednosti 35 Obchodní dovednosti 34 PC dovednosti Prezentační dovednosti 8 Procesní řízení 24 Projektové řízení 16 Teambuilding 8 Time management 54 Týmová spolupráce 48 Balanced Scorecard 9 Celkem:(402) Datum certifikace: Stránka 4/11

6 Zákazníci Profil osob vyjádřeno podle: počet účastníků kurzů Top management: 1 % Střední management: 41 % Zaměstanci: 57 % Dělníci: 1 % Sektory vyjádřeno podle: počet zákazníků Obchod a distribuce: 9 % Průmysl: 14 % Veřejná správa: 68 % Služby: 3 % Ostatní: 6 % Velikost firem/jednotek vyjádřeno podle: počet zákazníků Méně než 250 zaměstnanců: 69 % 250 a více zaměstnanců: 31 % Typ zákazníka vyjádřeno v: počet zákazníků Přímí koneční zákazníci: 99 % Zákazníci, pro něž pracujete jako subdodavatelé: 1 % Počet jednotlivých zákazníků 2012: : : Jazyk vyjádřeno v: počet dní nebo hodin čeština: 100 % : 0 % Aktuální reference, které udává vzdělávací/poradenská firma ABB, s.r.o. Denso Manufacturing Czech, s.r.o Kooperativa pojišťovna, a.s. Krajský úřad Libereckého kraje Magistrát města Hradec Králové Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s Datum certifikace: Stránka 5/11

7 Oblastní nemocnice Trutnov, a.s. Preciosa, a.s. a Preciosa - Lustry, a.s. Telefónica O2, a.s. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Datum certifikace: Stránka 6/11

8 Qfor ClientScan Tato syntéza vychází z odpovědi vzorku zákazníků, který vybral auditor z kompletního seznamu zákazníků za období od do včetně. Během návštěvy ve firmě auditor zkontroloval, zda byl předaný seznam opravdu kompletní. Počet zákazníků, kteří byli vybráni a dotázáni: 10 Období, v němž probíhaly ankety: od do včetně. Z komunikace se zákazníky je zřejmá jejich spokojenost na úrovni "spokojený" / "velmi spokojený" s firmou a jejimi službami. Firma a její aktivity splňují požadavky normy Qfor ClientScan. Výsledky Vysvětlivky k hodnotící stupnici: n/a: nelze aplikovat - 1: velmi nespokojený - 2: nespokojený - 3: indiferentní - 4: spokojený - 5: velmi spokojený Syntéza Procentuální podíl celkový dojem : 100% Procentuální podíl zákazníků, jejichž celkový dojem je "spokojený" nebo "velmi spokojený". Procentuální podíl spokojenost - aspekty : 100% Podíl hodnoceni "spokojený" a "velmi spokojený" v celkovém počtu hodnocení, vždy pro všech 9 aspektů. Průměrná hodnota hodnocených aspektů : 4,64/5 Průměrná hodnota všech hodnocení, která klienti udělili pro dílčí apsekty. Index celkové homogenity : 100% Index vyjadřující stupeň homogenity nebo naopak rozptylu odpovědí vážicích se k celkové spokojenosti. Index homogenity aspekty : 100% Index vyjadřující stupeň homogenity nebo naopak rozptylu odpovědí vážících se k 9 dílčím aspektům na stupnici až 100. Průměrná úroveň spokojenosti : 4,72/5 Průměrná hodnota z "průměrné hodnoty celkového dojmu" a "průměrné hodnoty spokojenosti v 9 dílčíchch aspektech". V rámci auditu bylo na spokojenost se společností Aperta a jejími službami dotázáno devět zákazníků, pro něž byly v průběhu šesti měsíců předcházejících auditu realizovány uzavřené kurzy (firmy a instituce) a jeden účastník otevřeného kurzu. Dotázáni byli zákazníci nejrůznějšího typu (co do typu firmy či instituce, jejího zaměření, velikosti, délky a četnosti spolupráce). Dotazování probíhá formou telefonické ankety, strukturované podle jednotlivých aspektů vzdělávací akce. V celkovém pohledu na spolupráci i v hodnocení jednotlivých aspektů se ještě zvýšila již tak vysoká míra spokojenosti, již zákazníci projevovali v předchozím auditu, který proběhl před třemi roky. To je nejlepším dokladem skutečnosti, že společnost Aperta se stále vyvíjí, své služby zlepšuje a rozšiřuje a čím dál tím lépe předjímá potřeby a přání svých zákazníků. V přípravné fázi vzdělávací akce hodnotí zákazníci vysoce kladně schopnost firmy Aperta respektovat jejich představu a rozpracovat ji, stejně jako zmapovat vzdělávací potřeby a navrhnout zákazníkovi vhodné řešení. Zaznělo: Funguje to skvěle. Já říkám co, Aperta říká jak". Vítána je pomoc při přípravě projektů financovaných z ESF, s níž zákazníci mnohdy sami nemají Datum certifikace: Stránka 7/11

9 zkušenost. Účastník otevřeného kurzu v této fázi spolupráce ocenil vypovídací hodnotu poskytnutých informací a jednoduchost zápisu. Pokud jde o průběh vzdělávací akce, velmi spokojení zákazníci (což byli až na jediného spokojeného všichni dotázaní) vyzdvihovali, že společnost Aperta vždy splní vše, co bylo stanoveno v přípravné fázi, a na druhé straně je v případě potřeby schopna operativních změn. Kurzy jsou šité každému zákazníkovi na míru, je patrná zkušenost s danými cílovými skupinami. Za velmi pozitivní je považována schopnost společnosti Aperta odstranit počáteční nechuť ke vzdělávání u cílových skupin, které nemají se vzděláváním mnoho zkušeností a takříkajíc nevědí, do čeho jdou. Několik dotázaných zákazníků potvrdilo viditelný přínos kurzu pro chod firmy. Účastníci dlouhodobých kurzů oceňují, že mohou v jejich průběhu zasílat podněty k zařazení určitého tématu do programu. Konkrétně při hodnocení průběhu vzdělávací akce několikrát zaznělo spokojenost na 100%. Účastnice otevřeného kurzu zhodnotila svůj dojem slovy: Kurz splnil očekávání, dostala jsem to, co jsem chtěla a potřebovala. Za jednoznačně velmi silnou stránku firmy Aperta jsou ještě častěji než při minulém auditu - považováni lektoři. Není výjimkou, že si zákazník žádá svého oblíbeného lektora. Kromě celkové úrovně je oceňována fungující komunikace uvnitř lektorského týmu a komunikace lektorů přímo se zákazníky. Jen jedenkrát bylo poněkud negativně vnímáno, že lektor stavěl na zkušenosti s odlišnými cílovými skupinami. Vyzdvihována je i schopnost lektorů bourat bariéry např. vůči použití videokamery při kurzu komunikačních dovedností. Zaznělo: Lektoři Aperty jsou jedním slovem výborní. Aperta ve svých kurzech velmi často a účelně používá flipchart (namísto běžnějšího dataprojektoru), což zákazníci vítají. Za účelné a vhodně volené považují i další, mnohdy neformální a neobvyklé didaktické pomůcky, které osvěžují a ozvláštňují vzdělávací akci. Studijní materiály, tvořené na míru pro každého zákazníka nebo pro každý otevřený kurz, jsou dobře hodnoceny po obsahové i formální stránce. Dokladem mimořádné spokojenosti je sdělení několika zákazníků, že účastníci kurzu tyto materiály nadále využívají při své práci. Schopnost zpracovat přiměřené studijní materiály pro každou cílovou skupinu ocenil jeden z dotázaných zákazníků slovy: Vyhovovalo nám, že studijní materiály jsou opravdu jako pro blbé." Dotázaní zákazníci se shodně domnívají, že hodnotící dotazníky i závěrečné zprávy společnosti Aperta mají potřebnou vypovídací hodnotu. Velmi spokojení zákazníci ale ještě více oceňují neformální hodnocení vzdělávacích akcí, ať již probíhá průběžně (v případě delších akcí) nebo na závěr. Vítána je možnost doplnit prezenční vzdělávání absolvováním e-learningového kurzu. Všichni dotázaní oceňují péči, kterou jim firma Aperta věnuje: zasílání informací, nabídek a pozvánek na Aperitiv, průběžné kontakty. Zaznělo: Aperta se svým zákazníkům průběžně připomíná vhodným, nevtíravým způsobem, v přiměřených časových intervalech. Všichni dotázaní zákazníci se jeví jako velmi spokojení nebo spokojení s organizační stránkou spolupráce. Společnost Aperta jim maximálně vychází vstříc, pokud jde o organizační zajištění kurzů, termíny i požadavky na dodatečné změny. Z její strany naopak k žádným změnám nedochází. Vzdělávací akce samotné jsou organizačně zajišťovány k naprosté spokojenosti účastníků. Jako příjemnou a hladce probíhající označují zákazníci celkovou komunikaci s firmou Aperta. Zaznělo: Apertu vnímám jako velmi zdvořilou firmu. Výběr školicích zařízení přenechávají zákazníci rádi společnosti APERTA, protože účastníci jsou vždy s její volbou spokojeni. Vysoce je oceňována administrativní stránka spolupráce, zejména při administraci složitých projektů. Počet zákazníků, kteří jsou velmi spokojení s poměrem kvalita cena, se ve srovnání s předchozím auditem zvýšil ze tří na čtyři (nadprůměrně dobré hodnocení tohoto aspektu). Zaznělo: Přistoupili jsme na vyšší cenu a očekávali kvalitu. Kvalita se dostavila. Vztah kvalita cena je vyvážený, ba možno říci, že optimální. Na to, kolik se kurzu zúčastnilo lidí, byla cena velmi slušná. Spokojení zákazníci jsou povětšinou schopni srovnání a ceny považují za přijatelné. Účastník otevřeného kurzu by rád umožnil účast i svým spolupracovníkům, ale brání mu v tom právě cena, kterou vnímá jako příliš vysokou Datum certifikace: Stránka 8/11

10 V celkovém hodnocení spolupráce se společností Aperta se ve srovnání s předešlým auditem ještě zvýšil podíl velmi spokojených zákazníků. Nikdo z dotázaných nebyl schopen uvést žádný důvod k nespokojenosti, ba ani dokonce námět na zlepšení či rozšíření služeb. Jedinou výjimkou je názor, že návrh vzdělávací akce by mohl mít jednodušší formu. Všichni dotázaní by se na tuto vzdělávací instituci určitě obrátili znovu, v mnoha případech spolupráce dále pokračuje. Za zvláště silné stránky firmy zákazníci považují lektory, orientaci na zákazníka, otevřenost, profesionální jednání, rychlost reakcí, schopnost organizace, pružnost, odbornost. V celkovém hodnocení zaznělo: Nespokojují se s tím, kde jsou. Stále na sobě pracují, přicházejí s něčím novým. Jdou s dobou, neustrnuli. V lidech zůstává to, co jim Aperta dala. Dokáží přijmout, co jim Aperta říká. Nejsem v oboru laik, a přesto mě oba otevřené kurzy Aperty, jichž jsem se zúčastnila, obohatily Datum certifikace: Stránka 9/11

11 Lidské zdroje Přehledná tabulka pracovníků Trvalá spolupráce Pravidelná a příležitostná spolupráce celkem # fte # fte fte Lektoři/konzultanti 5 4,50 3 0,30 4,80 Ostatní pracovníci 6 3,80 1 0,20 4,00 Vysvětlivky: #: počet jednotlivých osob; fte: počet osob v přepočtu na plný úvazek Stabilita týmu lektorů/konzultantů (trvalá spolupráce) Poznámky Průměrná délka působení lektorů/konzultantů ve firmě (roky): 6,50 Počet lektorů/konzultantů, kteří v posledních 12 měsících odešli: 0 Počet lektorů/konzultantů, kteří byli v posledních 12 měsících přijati: 0 Tým lektorů je stabilní, i Ti kteří tu jsou nejkratší dobu, jsou v Apertě 3 roky. 2 lektorky jsou na mateřské dovolené. Přehled vzdělání a praxe lektorů/konzultantů Všichni lektoři mají VŠ vzdělání a minimální délka praxe je 6 let. Interní sledování kvality 1. Výběr zaměstnance na pozici lektora/ konzultanta Již ve fázi výběrového řízení porovnáváme předpoklady uchazeče s vytvořeným kompetenčním modelem pro pozici lektor/ konzultant v Apertě. K tomu využíváme i psychodiagnostických metod. Po rozhodnutí o spolupráci s daným lektorem jsou poznatky z výběrového řízení využity v nastavení adaptačního plánu daného lektora/ konzultanta. 2. Adaptační proces Ve společnosti Aperta, s.r.o. je při nástupu nového lektora/konzultanta zahájen adaptační proces, který má své jasné fáze a garanty. Tento adaptační proces má své milníky a v základní fázi může trvat až 1 rok. Do značné míry je adpatační proces neustálý, proto využíváme i další stupně zapracovávání se nového lektora do budoucna. Adaptace má část znalostí a dovedností směřujících dovnitř společnosti (garant vedoucí kanceláře) a druhá část je zaměřena na samotné lektorské dovednosti (garant senior lektor). 3. Interní supervize Provádí ji senior lektoři buď formou pravidelného setkávání 1x za měsíc při interních poradách, kde je věnován speciální blok tomuto tématu. Nebo formou supervize přímo při realizaci kurzu. Obě metody v praxi kombinujeme. 4. Společné lektorování Často námi využívanou formou monitorování práce lektorů a jejich rozvoj jsou spolupráce na společných projektech (např. lektorování ve dvojici či ve větším počtu). Na konci každého školení, konzultačního dne je provedeno vzájemné zhodnocení lektorů/ konzultantů. 5. Interní semináře Datum certifikace: Stránka 10/11

12 Jsou realizovány pravidelně 2x do roka, jde o vícedenní výjezdní semináře, na kterých si lektoři včetně ostatních zaměstnanců (obchod, administrativa) předávají zkušenosti, nové informace. Převažují vzdělávací bloky, v nichž se lektoři/ moderátoři střídají. 6. Pravidelné hodnocení zaměstnanců Společnost Aperta realizuje každoroční hodnotící rozhovory se všemi zaměstnanci. Tyto rozhovory vedou jednatelé společnosti, jež jsou zároveň na pozici senior lektorů/ konzultantů. Tyto hodnotící rozhovory jsou zaměstnanci Aperty hodnoceny jako velmi přínosné a chtějí v nich do budoucna určitě pokračovat. 7. lektorů i ostatních zaměstnanců Aperty Toto je velmi důležitý přínos díky projektům z ESF, kdy se mohli všichni zaměstnanci vzdělávat společně v daných tématech, což přineslo do Aperty vysoký prvek týmovosti nebo se lektoři vzdělávali ve vybraných tématech individuálně. Tento trend chce Aperta udržet i do budoucna a to i z vlastních zdrojů. Jsou již vytypována nová témata. 8. Zpětná vazba od klientů Máme vytvořenou databázi, v níž dlouhodobě sledujeme zpětnou vazbu od klientů. Ve formě například hodnotících zpáv ze školení, referenčních listů apod. Důležitou zpětnou vazbou jsou vyplněné dotazníky po ukončení vzdělávání účastníky, kteří dávají jasné známky i lektorovi a na základě toho je nastaven i systém odměňování lektorů Datum certifikace: Stránka 11/11

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o. www.qfor.org Zpráva o auditu Aperta, s. r. o. 2010 www.qfor.org Úvod Auditor Oficiální jméno firmy: Aperta, s. r. o. Sídlo firmy: Križíkova 527/31 460 07 Liberec 7 - CR Kontaktní adresa: Lužická 1157/30, 460 01 Liberec

Více

Zpráva o auditu. Centrum andragogiky, s.r.o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Centrum andragogiky, s.r.o. www.qfor.org Zpráva o auditu Centrum andragogiky, s.r.o. 2010 www.qfor.org Úvod Oficiální jméno firmy: Centrum andragogiky, s.r.o. Sídlo firmy: Škroupova 631 500 02 Hradec Králové - CZ Kontaktní adresa: Škroupova 631

Více

Zpráva o auditu. POSITIVE s.r.o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. POSITIVE s.r.o. www.qfor.org Zpráva o auditu POSITIVE s.r.o. 2010 www.qfor.org Úvod Auditor Oficiální jméno firmy: POSITIVE s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 23-25 120 00 Praha 2 - CZ Kontaktní adresa: Záhřebská 23-25 120 00 Praha 2 -

Více

Zpráva o auditu QforScan Aperta, s.r.o.

Zpráva o auditu QforScan Aperta, s.r.o. Zpráva o auditu QforScan Aperta, s.r.o. Datum auditu: 21.06.2007 Auditor: Přítomni během auditu (jméno a funkce): Mgr. Dagmar Hartmannová Mgr. Věra Růžičková, account manager Prezentace firmy Obchodní

Více

Zpráva o auditu. Image Lab s.r.o.

Zpráva o auditu. Image Lab s.r.o. Zpráva o auditu Image Lab s.r.o. 2010 www.qfor.org Úvod Auditor Oficiální jméno firmy: Image Lab s.r.o. Sídlo firmy: Kundratka 1994/20 180 00 Praha 8 - CZ Kontaktní adresa: Kundratka 1994/20 180 00 Praha

Více

Zpráva o auditu. Signal Projekt, s.r.o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Signal Projekt, s.r.o. www.qfor.org Zpráva o auditu Signal Projekt, s.r.o. 2010 www.qfor.org Úvod Auditor Oficiální jméno firmy: Signal Projekt s.r.o. Sídlo firmy: Signal Projekt s.r.o. Vídeňská 55 63900 Brno - ČR Kontaktní adresa: Signal

Více

Zpráva o auditu. ROVS Ro!novsk" vzd#lávací servis s. r. o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. ROVS Ro!novsk vzd#lávací servis s. r. o. www.qfor.org Zpráva o auditu ROVS Ro!novsk" vzd#lávací servis s. r. o. 2009 www.qfor.org Úvod Auditor Oficiální jméno firmy: ROVS - Rožnovský vzdělávací servis s. r. o. Sídlo firmy: ROVS - Rožnovský vzdělávací servis

Více

Zpráva o auditu. Aperta, s.r.o.

Zpráva o auditu. Aperta, s.r.o. Zpráva o auditu Aperta, s.r.o. 2007 Základní údaje Aperta, s.r.o. Sídlo firmy: Křižíkova 527/31, 460 07 Liberec 7 Kancelář firmy: Lužická 1157/30, 460 01 Liberec 1 Telefon: 485 107 711 Fax: 485 104 729

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě

Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Závěrečná zpráva z realizace vzdělávacích kurzů v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.00262 Vzdělávání - cesta ke kvalitě Oblastní nemocnice Jičín a.s. Souhrn výstupů ze vzdělávání v rámci projektu Vzdělání

Více

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. SEMIS, spol. s r.o. Zpráva o auditu SEMIS, spol. s r.o. 2003 SEMIS, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Písnická 752, 142 00 Praha 4 Telefon: 224 919 851, 224 922 581 Fax: 224 922 581 E-mail: info@semis.cz Internetová

Více

Zpráva o auditu QforScan Image Lab, s.r.o.

Zpráva o auditu QforScan Image Lab, s.r.o. Zpráva o auditu QforScan Image Lab, s.r.o. Datum auditu: 05.06.2007 Auditor: Mgr. Dagmar Hartmannová Přítomni během auditu (jméno a funkce): Jiří Prochovník, vedoucí back office Prezentace firmy Obchodní

Více

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH AKTUÁLNÍ TRENDY V KVALITĚ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Jana Brabcová Tomáš Langer Proč je kvalita tématem dne? dotace ESF výběrová řízení objem dalšího vzdělávání náročnost zákazníka dalšího vzdělávání odlišení

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Zpráva o auditu. Republikové centrum vzdělávání, s r. o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Republikové centrum vzdělávání, s r. o. www.qfor.org Zpráva o auditu Republikové centrum vzdělávání, s r. o. 2012 www.qfor.org Úvod Auditor Oficiální jméno firmy: Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. Sídlo firmy: Kubánské náměstí 1391/11 10100 Praha 10

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí Květen 2010

Více

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY

DĚKUJI ZA VAŠI POZORNOST A DOTAZY NOVÉ A PŘIPRAVOVANÉ NÁSTROJE HODNOCENÍ KVALITY V DV Tomáš Langer Program Jak poznat kvalitní vzdělávací instituci a kvalitního lektora Profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání Rating vzdělávacích

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Název operačního programu: : OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Název výzvy: Školení

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Zpráva o auditu. Outward Bound Česká cesta, spol. s r. o. www.qfor.org

Zpráva o auditu. Outward Bound Česká cesta, spol. s r. o. www.qfor.org Zpráva o auditu Outward Bound Česká cesta, spol. s r. o. 2012 www.qfor.org Úvod Oficiální jméno firmy: Sídlo firmy: Outward Bound - Česká cesta, spol. s r.o. Outward Bound - Česká cesta, spol. s r.o. Jaromírova

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. EFEKTIVNĚ VZDĚLÁVAT ZAMĚSTNANCE MŮŽE I MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK Tomáš Langer Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s. největší sdružení ve vzdělávání

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o

Zpráva o auditu. Thomas International CZ s.r.o Zpráva o auditu Thomas International CZ s.r.o 2005 Thomas International CZ s.r.o Základní údaje Sídlo firmy: Všehrdova 146, 500 02 Hradec Králové Pobočky: Thomas International CZ s.r.o.- organizačná zložka

Více

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj

Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Zkušenosti ze souběžné implementace metod BSC, CAF a Controlling&Reporting na Ministerstvu pro místní rozvoj Karlovy Vary, 23. - 24.1. 2008 4. Národní konference kvality ve veřejné správě Milan Půček,

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB ÚŘEDNÍKŮ ÚSC v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích

Více

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015

PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU. Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 1 - FORMULÁŘ PRŮZKUMU Formulář průzkumu Public relations v českých knihovnách 2015 PŘÍLOHA 2 INZERCE PRACOVNÍCH POZIC V OBLASTI PR Inzerce pracovních pozic v oblasti PR v českých knihovnách

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o.

Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Zpráva o auditu QforScan POSITIVE s.r.o. Datum auditu: 11.07.2007 Auditor: Mgr. Dagmar Hartmannová Přítomni během auditu (jméno a funkce): Kamila Ludvíková, manažerka kvality Prezentace firmy Obchodní

Více

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o.

Zpráva o auditu. LBS, s.r.o. Zpráva o auditu LBS, s.r.o. 2001 LBS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Měchenická 2561, 141 00 Praha 4 Kancelář firmy: Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Telefon: 267 132 127-8 Fax: 267 132 129 E-mail:

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace Pomáháme městům a obcím, manažerům a lidem v organizacích na cestě ke zlepšování kvality služeb, řízení, komunikace a rozvoje zaměstnanců. www.mvsprojekt.cz 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o.

Zpráva o auditu. Aperta, s. r. o. Zpráva o auditu Aperta, s. r. o. 2004 Aperta, s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Křižíkova 527, Liberec, 460 07 Telefon: +420 485 240 217 Fax: +420 485 240 217 E-mail: aperta@aperta.cz Internetová adresa:

Více

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua

Gradua-CEGOS Vzdělávání Gradua Gradua-CEGOS Veřejné kurzy Zakázkové kurzy na míru Profesní E-learning a blended learning Poradenství ve gradua.cz O Gradua-CEGOS Naše přístupy k řešení Gradua-CEGOS je původem česká vzdělávací a poradenská

Více

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

KVALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Obsah prezentace VSTUPNÍ WORKSHOP ČLENŮ OTEVŘENÉ SÍTĚ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ A LEKTORŮ STŘEDOČESKÉHO KRAJE Projekt: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání Středočeský kraj Jak poznat kvalitní

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o.

Zpráva o auditu. A TREND, s.r.o. Zpráva o auditu A TREND, s.r.o. 2003 A TREND, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Andrlíkova 972, 562 01 Ústí nad Orlicí Telefon: 465 519 519 Fax: 465 519 517 E-mail: atrend@a-trend.cz Internetová adresa:

Více

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK cíl obsah předpokládaná cílová skupina metody výuky technologie

Více

Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s.

Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s. Zpráva o auditu QforScan Praemia, k.s. Datum auditu: 28.06.2007 Auditor: Přítomni během auditu (jméno a funkce): Mgr. Dagmar Hartmannová Lucie Šemberová, office manager Lucie Houšková Prezentace firmy

Více

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality

Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Nabídka seminářů a poradenství v oblasti kvality Trlicova 64 721 164 495 Trlicova 64 2 721 164 495 Zavádíte některou z metod řízení kvality, procesní řízení, potýkáte se strategickým plánováním? Potřebujete

Více

Popis obsahu a struktury programu

Popis obsahu a struktury programu Popis obsahu a struktury programu (Příloha k Žádosti o akreditaci vzdělávacího programu u Společnosti pro projektové řízení, o. s.) 1 Název programu: Řízení projektů v praxi Popište obsah jednotlivých

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet"

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet" Změna je život, K Lesu 345, 142 00 Praha 4, tel: +420777 350 612, PROFIL KOUČE

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání

Pozvánka. Koučink ve výchově a vzdělávání Pozvánka Kurz: Koučink ve výchově a vzdělávání v rámci projektu Bildungskooperationen in der Grenzregion Spolupráce v přeshraničním regionu v oblasti vzdělávání BIG číslo projektu: ATCZ5 Realizace kurzu:

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL

Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL Případová studie Služby ve výuce a v praxi na TUL doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. e-mail: Jan.Skrbek@tul.cz Pracovní seminář na téma SSME (služby věda, správa a realizace) 18.3.2010 Pracovní seminář na téma

Více

Zpráva o auditu. Počítačová služba s. r. o.

Zpráva o auditu. Počítačová služba s. r. o. Zpráva o auditu Počítačová služba s. r. o. 2002 Počítačová služba s. r. o. Základní údaje Sídlo firmy: Kosmonautů 1151/6, 772 00 Olomouc Telefon: 585 226 388 Fax: - E-mail: info@poc-sluzba.cz Internetová

Více

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz

OBECNÉ INFORMACE. Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz OBECNÉ INFORMACE Oskara Motyky 2985/7, 702 00 OSTRAVA tel.: +420 591 124 075, mob.: +420 722 047 904 e mail: rubiso@centrum.cz Obsah Profil Identifikační údaje Nabídka klientům Návrh vzdělávacích programů

Více

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o.

Zpráva o auditu. Signal Projekt s.r.o. Zpráva o auditu Signal Projekt s.r.o. 2006 Signal Projekt s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Brno, Vojtova 7 PSČ 602 00 Telefon: 543 214 868, 543 233 962 Fax: 543 331 046 trnka@signalprojekt.cz; havlickova@signalprojekt.cz;

Více

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová

Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Diversity Management pro OZP z perspektivy Ostravské univerzity (dále OU) Zdeňka Telnarová Výchozí zdroje dokumentu Diverzita pro OZP (multimediální CD) Manuál pro lektory školení Jak se stát lektorem

Více

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých

Zpráva o auditu. CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Zpráva o auditu CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých 2002 CC Systems, a.s., úsek vzdělávání dospělých Základní údaje Sídlo firmy: Národní tř. 101, 695 01 Hodonín Telefon: 518 342 243 Fax: 518 342

Více

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě

8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě 8 kroků k zákaznické orientaci 8 kroků k zákaznické orientaci ve veřejné správě a certifikace zákaznické orientace MVS Projekt, s.r.o., 2012 Veškerá loga a 8 kroků k zákaznické orientaci jsou ochranné

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 10. 2015 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Způsobilost pracovníků k naplňování

Více

Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání

Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání Kvalita institucí a lektorů dalšího vzdělávání Mgr. Jana Brabcová jednatelka Grafia, s.r.o. Konference KONCEPCE DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, 13. června 2012 Změny v dalším vzdělávání po 7 letech čerpání ESF Objem

Více

Zpráva o auditu. Image Lab, s.r.o.

Zpráva o auditu. Image Lab, s.r.o. Zpráva o auditu Image Lab, s.r.o. 2005 Image Lab, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štětínská 353/37, Praha 8, 181 00 Telefon: 284 689 877 Fax: 284 689 877 E-mail: imagelab@imagelab.cz Internetová adresa:

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532

Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 Dotazy Odpovědi k zadávacímu řízení Komplexní rozvoj zaměstnanců společnosti ELLA-CS, s.r.o., číslo 3532 http://www.esfcr.cz/zakazky/komplexni-rozvoj-zamestnancu-spolecnosti-ella-cs-s-r-o Dotaz č. 1 k

Více

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava

Spolupráce vysokých škol s absolventy. Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava Spolupráce vysokých škol s absolventy Ing. Roman Kozel, Ph.D. proděkan Ekonomické fakulty VŠB TU Ostrava SEGMENTY SPOLUPRÁCE studenti středních škol studenti vysoké školy absolventi vysoké školy zaměstnanci

Více

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků

Personální audit. a personální strategie na úřadech. územních samosprávných celků Personální audit a personální strategie na úřadech územních samosprávných celků Dělat (vybrat) správné věci je úkolem zejména zastupitelů města. Dělat (vybrat) správné věci Správně je provádět Správně

Více

SCHÉMA CERTIFIKAČNÍHO AUDITU. dle Certifikace kvalitního jazykového vzdělávání Asociace jazykových škol

SCHÉMA CERTIFIKAČNÍHO AUDITU. dle Certifikace kvalitního jazykového vzdělávání Asociace jazykových škol SCHÉMA CERTIFIKAČNÍHO AUDITU dle Certifikace kvalitního jazykového vzdělávání Asociace jazykových škol Před auditem Posuzovaná instituce poskytne auditoru soubor dokumentace nejméně 2 týdny před datem

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu

SWOT ANALÝZA. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu SWOT ANALÝZA Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_EKO1014 Autor Ing. Adéla Hrabcová Datum 5. 4.

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Public relations v sociálních službách Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o.

Váš partner pro vzdělávání. ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. Váš partner pro vzdělávání ICV - Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996 DOBRÁ ZNAČKA LÍDR GOODWILL PROFESIONALITA respekt důvěra partnerství

Více

Přehled úkolů Operačního plánu 2010 pro inovaci programů a certifikaci

Přehled úkolů Operačního plánu 2010 pro inovaci programů a certifikaci PŘÍLOHA 1 Přehled úkolů Operačního plánu 2010 pro inovaci programů a certifikaci A. Inovace programů stávajících forem vzdělávání veřejných auditorů 1 Přehled programů a ne ně navazujících úkolů 1. VEŘEJNÝ

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o.

Zpráva o auditu. Gradua-CEGOS, s.r.o. Zpráva o auditu Gradua-CEGOS, s.r.o. 2005 Gradua-CEGOS, s.r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Karlovo nám.7, 128 01 Praha 2 Pošt.přihr.77 Telefon: +420 222 162 312 Fax: +420 222 162 313, 222 162 726 E-mail:

Více

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o.

Zpráva o auditu. Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Zpráva o auditu Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. 2004 Základní údaje Minerva vzdělávací společnost, s.r.o. Sídlo firmy: Opletalova 37, Praha 1 Telefon: 224213053, 272910085, 603252926 Fax: 272910085,

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III.

MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III. MONITORING, SBĚR A VYHODNOCENÍ DAT QMS, část III. Monitoring, sběr a vyhodnocení dat Quality management systému Výstup projektu: Turistika bez hranic Kapitola č. 22 - Monitoring, sběr a vyhodnocení dat

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti

Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti Strunkovice, 6.6.2012 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: O.s.Chance in nature - LAG

Více

Nabídka vzdělávání zaměstnanců financovaného ze zdrojů EU Realizátor projektů ESF: Školamanažerskéhorozvoje rozvoje s.r.o. ro Představení Školy manažerského rozvoje založena v roce 1995 s posláním šířit

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

Výcvik v konzultantských dovednostech

Výcvik v konzultantských dovednostech Výcvik v konzultantských dovednostech PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN: Výcvik je určen těm studentům psychologie a příbuzných oborů, kteří mají zájem se do budoucna věnovat práci v HR, nebo konzultanta poskytujícího

Více

prověření úrovně kvality Městský úřad Šumperk 2010

prověření úrovně kvality Městský úřad Šumperk 2010 Mystery client prověření úrovně kvality kontaktu s klientem 2010 Co je to mystery client? Jedná se klasickou kvantitativní dotazníkovou analýzu, jejíž sestavení se řídí metodikou sociologických průzkumů.

Více

Zkušenosti s využitím databáze evaluačních doporučení VPŘED. Jan Blahůšek MPSV

Zkušenosti s využitím databáze evaluačních doporučení VPŘED. Jan Blahůšek MPSV Zkušenosti s využitím databáze evaluačních doporučení VPŘED Jan Blahůšek MPSV Obsah presentace Databáze VPŘED VPŘED jako manažerský nástroj Silné a slabé stránky VPŘED VPŘED jako meta-evaluační nástroj

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Strategické plánování a řízení Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o.

Zpráva o auditu. POE EDUCO, spol. s r.o. Zpráva o auditu POE EDUCO, spol. s r.o. 2003 POE EDUCO, spol. s r.o. Základní údaje Sídlo firmy: Štefánikova 2086/12 741 01 Nový Jičín Telefon: 556 720 180 Fax: 556 720 181 E-mail: info@poe.cz Internetová

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Komunikace s institucemi Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2.

Více

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II

NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II NADSTAVBOVÝ KURZ PRO KOUČE II Obsah kurzu Jak rozjet koučovací kulturu ve firmách Koučink má v dnešní době již své pevné místo v oblasti vzdělávacích a rozvojových aktivit pro zaměstnance. Firmy někdy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně zadávacích podmínek V rámci získaného grantového projektu pro zaměstnance John Crane Sigma a.s. vyhlašujeme výběrové řízení

Více

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006

Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 Prezentace dosavadních výstupů projektu TVÁ BUDOUCNOST 2. 8. 2005 31. 12. 2006 VÝSTUPY PRACOVNÍCH SKUPIN PS Analytika PS Integrační centra PS Školící centra PS Informatika PS Poradenství PS Vzdělávání

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více