KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUNOVJAN. Nová přírodní zahrada v mateřské škole. Městský zpravodaj ročník 25. napište nám: kunovjan@email.cz"

Transkript

1 KUNOVJAN Městský zpravodaj ročník 25 Nová přírodní zahrada v mateřské škole (podrobnosti na STRANě 5) napište nám: Číslo: 5/2015

2 Přečtěte si: Ocenění kantorkám str. 4 Aktuálně ze škol str. 5-8 Kunovjané v domácím odboji str Folklorní stránky str Národní eucharistický kongres str. 14 Záhady kolem jízdy králů V. str. 15 Společenská kronika str. 16 Komunitní centrum str. 17 Novinky z knihovny str. 18 Sportovní zpravodajství str KUNOVJAN, městský zpravodaj Vydavatel: Město Kunovice IČ: nám. Svobody 361, Kunovice tel.: , Odpovědný redaktor: Zdeněk Kučera Povoleno: Ministerstvem kultury ČR, registrační číslo MK ČR E Náklad: výtisků Vychází měsíčně 12 vydání ročně Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost příspěvku v plné míře zodpovídá jeho autor. Zasláním příspěvku uděluje autor vydavateli svolení vydat jej v tištěné podobě ve zpravodaji, jakož i v jeho elektronické verzi. Uzávěrka redakčních příspěvků do příštího čísla 11. května Vybráno z usnesení 6. schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: SCHVALUJE: ve smyslu 4 odst. 8 písmeno w) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů účetní závěrku Základní školy, Kunovice, U Pálenice 1620, Základní školy Kunovice, Červená cesta 853, a Mateřské školy Kunovice, Mládežnická 1321, za rok 2014 ve smyslu 84 odst. 2 písmeno b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů účetní výsledek hospodaření Základní školy, Kunovice, U Pálenice 1620, za rok 2014 zisk ve výši ,52 Kč, Základní školy, Kunovice, Červená cesta 853, za rok 2014 zisk ve výši ,- Kč a Mateřské školy Kunovice, Mládežnická 1321, za rok 2014 zisk ve výši 0,00 Kč Dodatek č. 2 smlouvy č. O/0244/2010/DOP o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizací ze dne mezi městem Kunovice a firmou Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště, IČ , za účelem aktualizace rozsahu pronajímaného majetku Smlouvu č. PV o zajištění provozu vodohospodářského zařízení mezi městem Kunovice a firmou Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště, IČ výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci ve věci veřejné zakázky malého rozsahu Pořízení zastřešení pódia, rozšíření mobilního pódia, pořízení zábradlí a schodů k pódiu a pořízení pivních setů pro jarmarky v Kunovicích výběr oslovených firem pro účast na veřejné zakázce malého rozsahu Pořízení zastřešení pódia, rozšíření mobilního pódia, pořízení zábradlí a schodů k pódiu a pořízení pivních setů pro jarmarky v Kunovicích : - 1. TKF, spol. s r. o., tř. Tomáše Bati 1640, Otrokovice, IČ Kunovský, s. r. o., Zámecká 6, Troubsko u Brna, IČ STORE STAV, s. r. o., Ondráčkova 534/143, Brno, IČ nabídku provozování prodejních automatů firmy Kafka a Spol., s. r. o., Klabalská I/420 Zlín, na pronájem části prostor sloužící podnikání v Podnikatelském inkubátoru Kunovice, Panská 25, ozn. E1 předsálí, ve vestibulu sportovní haly v Kunovicích, Panská 9, a v Areálu jízdy králů Kunovice na umístění nápojových a prodejních potravinových automatů Smlouvu č /2001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 372/1 spočívající v umístění kabelu NN (stavba Kunovice, p. Tichý), uzavřenou mezi městem Kunovice a firmou MOEL, s. r. o., Šumice 511, Šumice Smlouvu o dílo mezi městem Kunovice a společností TUFÍR, spol. s r. o., Na Drahách 881, Kunovice, PSČ , IČ: , na realizaci stavebních prací v rámci akce Koncová šachta výtlaku kanalizace Na Záhonech a U Štreky Smlouvu o příspěvku mezi městem Kunovice a spolkem AUXIMA, Nerudova 1520, Staré Město, ve výši Kč na úhradu nákladů spojených s pořádáním festivalu Prolínání 2015 Smlouvu o právu provést stavbu Oprava PZS v km 100,338 a v km 100,312 (Kunovice Veselí) na pozemku p. č. 2851/1 ve vlastnictví města Kunovice uzavřenou mezi městem Kunovice a firmou Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ , IČ: žádost skupiny občanů o odstranění stromořadí cypřišku Lawsonova na hřbitově v Kunovicích z důvodu znečišťování přilehlých hrobových míst Ukládá: starostce města doplnit program podkladovými materiály k jednotlivým bodům a takto připravený dokument spolu s pozvánkou zaslat členům zastupitelstva města, zveřejnit pozvánku a program III. ZM na úřední desce vedoucímu odboru správy majetku a životního prostředí připravit anketu o kácení či zachování stromořadí cypřišku Lawsonova na hřbitově v Kunovicích JMENUJE: komisi pro otevírání obálek k veřejné zakázce malého rozsahu Pořízení zastřešení pódia, rozšíření mobilního pódia, pořízení zábradlí a schodů k pódiu a pořízení pivních setů pro jarmarky v Kunovicích ve složení: Mgr. Ivana Majíčková, MBA (náhradník Ing. Pavel Vardan), Mgr. Jan Šobáň, MBA (náhradník Bc. Michaela Fraňková), Ing. Blanka Cmajdálková (náhradník Monika Kandrnálová) hodnoticí komisi pro posouzení a vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu POKRAČOVÁNÍ NA STR. 3 Strana 2 2/2015

3 Pořízení zastřešení pódia, rozšíření mobilního pódia, pořízení zábradlí a schodů k pódiu a pořízení pivních setů pro jarmarky v Kunovicích ve složení: Ing. Pavel Vardan (náhradník Mgr. Ivana Majíčková, MBA), Ing. Helena Vajdíková (náhradník Kateřina Bartošová), Monika Kandrnálová (náhradník Michaela Fraňková) SOUHLASÍ: s převodem kladného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola, Kunovice, Červená cesta 853, okres Uherské Hradiště, p. o., do fondu rezervního tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši Kč s převodem kladného hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní školy, Kunovice, U Pálenice 1620, okres Uherské Hradiště, ve výši ,52 Kč do fondu rezervního tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření ROZHODLA: v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na základě doporučení hodnoticí komise o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Koncová šachta výtlaku kanalizace Na Záhonech a U Štreky následovně: Pořadí č. 1 TUFÍR, spol. s r. o., Na Drahách 881, Kunovice, IČ: Pořadí č. 2 PROMONT Uherské Hradiště, s. r. o., Kněžpole 218, Bílovice, IČ: Pořadí č. 3 BAVAK, s. r. o., Průmyslová 1144, Uherské Hradiště, IČ: ZVEŘEJŇUJE: záměr města Kunovice na převod části nemovité věci pozemku díl c z p. č. 2449/1 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště záměr města Kunovice na pronájem části nemovité věci pozemku p. č. 267 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště záměr na pronájem prostor sloužících podnikání kanceláře s číselným označením B1.03 o výměře 27,65 m2 v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr, Panská 25, Kunovice, záměr na pronájem prostor sloužících podnikání kanceláře s číselným označením E2.12 o výměře 33,3 m2 v Podnikatelském inkubátoru Kunovice Panský dvůr, Panská 25, Kunovice PŘIDĚLUJE: byt č. 23 v Domě pro seniory, Cihlářská 536, Kunovice, panu Františku Halámkovi, Kunovice, od VYPOVÍDÁ: Smlouvu o umístění nápojového automatu mezi městem Kunovice Je tu květen, čas lásky. Láska má mnoho podob. Lásku partnerskou symbolizuje políbení na 1. máje pod rozkvetlou třešní. S prvním májem je spojena také láska k práci. Lásku k vlasti si připomeneme 8. května. Ta jistě vedla jednadvacet našich spoluobčanů do zahraničních armád, aby bojovali za svobodu naší země, stejně jako všechny, kdo se zapojili do domácího odboje. Jejich láska byla tak silná, že byli připraveni za ni položit i svůj život. A někteří ho skutečně obětovali. Za všech padesát obětí vojáků i civilistů z Kunovic za II. světové války bude 8. května v 19 hodin sloužena mše svatá. 70. výročí vítězství nad zlem, bezprávím a nenávistí oslavte s námi jen tichou vzpomínkou a zamyšlením nad tím, kolik zla válka napáchala, kolik to bylo zmařených lidských životů. A proč vlastně? Jen kvůli mocenským cílům a nadřazování jedné rasy nad druhou, jednoho národa nad druhým, člověka nad člověkem. Kolik osudů válka změnila, kolik rodin ztratilo své otce, bratry, syny, Radniční okénko SChůze rady města 21. května června 2015 kunovjan Zasedání zastupitelstva města 18. června 2015 a Delikomat, s. r. o., U Vlečky 843, Modřice, ze dne a Dodatku č. 1 ze dne Smlouvu o umístění nápojového automatu mezi městem Kunovice a Coca-Cola HBC Česká republika, s. r. o., Českobrodská 1329, Praha 9-Kyje, ze dne a Dodatků č. 1 a č. 2 ze dne a Smlouvu o umístění a provozování prodejního automatu mezi městem Kunovice a Mars Czech, s. r. o., Michelská 1552/58, Praha 4 Vybráno z usnesení 1. mimořádné schůze Rady města Kunovice konané dne Rada města: ROZHODLA: v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na základě doporučení hodnoticí komise o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby v rámci akce Pořízení zastřešení pódia, rozšíření mobilního pódia, pořízení zábradlí a schodů k pódiu a pořízení pivních setů pro jarmarky v Kunovicích následovně: Pořadí č. 1 Kunovský, s. r. o., Zámecká 1/6, Troubsko, IČ Pořadí č. 2 TKF, spol. s r. o., Budilovská 296/5, Praha-Libuš, IČ Pořadí č. 3 STORE STAV, s. r. o., Ondráčkova 534/143, Brno-Líšeň, IČ SCHVALUJE: Kupní smlouvu mezi městem Kunovice a společností Kunovský, s. r. o., se sídlem Zámecká 1/6, Troubsko, IČ , na dodávku zboží v rámci akce Pořízení zastřešení pódia, rozšíření mobilního pódia, pořízení zábradlí a schodů k pódiu a pořízení pivních setů pro jarmarky v Kunovicích své blízké? Ani si dnes neuvědomujeme, jaké štěstí máme, že můžeme žít a vychovávat své děti v míru. Ve světle válečných událostí ve světě i na blízké Ukrajině je zřejmé, jak je svoboda křehká a mír není samozřejmostí. Stále se učíme lásce k bližnímu. Ta nejsilnější je však láska mateřská. Maminkám za ni jistě poděkuje každý z nás v neděli 10. května. Přijměte, prosím, maminky i od nás dárek v podobě programu na nádvoří Panského dvora, protože kdo touží po lásce, musí nejprve lásku darovat. Děti, které přichází z lásky na tento svět, naši lásku potřebují, jako my všichni. Život bez lásky je prázdný a bezcenný. Proto by láska měla být naší nejvyšší prioritou, hlavním cílem a největší ambicí. Přeji Vám krásný květen plný lásky Ivana Majíčková 2/2015 strana 3

4 Webové stránky města v nové podobě Od začátku letošního dubna se město Kunovice může pochlubit novou podobou svých webových stránek. Snahou zadavatelů i tvůrců bylo přinést nový, příjemnější a responsivní design, tedy přizpůsobení obsahu pro čtení na tabletech a mobilních telefonech. Při jeho tvorbě se společně snažili o zpřehlednění obsahu a umožnění rychlejšího vyhledávání informací. Kromě přímého odkazu na facebookový profil města Kunovice nabízí nové stránky virtuální prohlídku města i odkaz na YouTube, kde lze zhlédnout videozáznamy z akcí pořádaných v našem městě. A pokud budete díky pracovním povinnostem či dovolené na cestách, můžete si na novém webu pohodlně zalistovat i v městském zpravodaji Kunovjan. Nový web města Kunovice určitě stojí za prohlídku! red Ocenění pro kunovické kantorky Již počtrnácté ocenilo vedení Zlínského kraje ty učitele, kteří ke své práci přistupují nad rámec svých běžných povinností. Jednadvacet pedagogů z více než čtyř desítek nominovaných si letos odneslo ocenění Pedagogický pracovník Zlínského kraje. Mezi nimi i dvě učitelky z Kunovic. Během slavnostního předávání ocenění, jež se uskutečnilo ve čtvrtek 26. března 2015 ve Sloupovém sále Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, převzaly pamětní listy, pamětní medaile a sošku sovy, která je symbolem moudrosti a vzdělanosti, také RNDr. Svatava Stašková, kterou dobře zná řada studentů Gymnázia v Uherském Hradišti, a Mgr. Andrea Olbertová, s níž se potkávají žáci kunovické Základní školy U Pálenice. Myslím si, že tímto způsobem Zlínský kraj dává najevo, že vnímá potřebu alespoň symbolicky ocenit ty, kteří si dali za cíl své žáky a studenty nejen naučit, ale i dál rozvíjet jejich osobnost, řekl během slavnosti hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Je jistě potěšující, že během uplynulých let už toto ocenění převzaly i další pedagožky působících v Kunovicích, mj. Mgr. Věra Drgáčová, Mgr. Jiřina Gogolová, Mgr. Ivana Janásová a v roce, ve kterém vyhrála celostátní soutěž Zlatý Ámos, také Mgr. Růžena Hlůšková. red Strana 4 2/2015

5 Hračky dávné i nedávné Děti z Duhové a Oranžové třídy navštívily výstavu hraček, s nimiž si děti hrávaly od konce 19. století do poloviny 20. století. Hračky pocházejí ze sbírky Aleny a Františka Pleslových, kteří se sběrem a renovací hraček několik let zabývají. Na výstavě v muzeu ve Zlíně si mohly děti prohlédnout hračky pro kluky i holky jako například panenky, autíčka, plyšové medvědy, stavebnice či leporela. Zápis do MŠ K zápisu do mateřské školy přišlo 56 dětí ve věku 2 6 let. O tom, které ze zapsaných dětí bude do mateřské školy přijato, rozhodne její ředitelka do 6. května Počet přijatých dětí se bude odvíjet od počtu dětí odcházejících do základních škol. Mami, tati chci být hasičem Být hasičem je sen nejednoho malého dítěte. Dětem ze Zelené třídy se velmi líbilo setkání s panem Pavlem Dudou, hasičem z Uherského Hradiště, který třídu navštívil. Děti se dozvěděly mnoho zajímavých informací o tom, co toto nelehké povolání obnáší, co všechno musí hasič umět a znát, kde všude pomáhají a v neposlední řadě jaké potřebují oblečení a výstroj. Na závěr si vyzkoušely hasičskou přilbu a prohlédly auto. Zimo, zimo, táhni pryč! S prvními teplými slunečními paprsky všechny děti netrpělivě očekávaly jarní počasí. Společnými silami jsme se pokusili zahnat zimu a přivolat jaro. Za doprovodu známých dětských říkadel a písní jsme poslali Morenu po proudu řeky Olšavy od nás pryč a doufali v brzký příchod jara. Výhra v soutěži Blahopřejeme Agátce Kropáčkové z Duhové třídy, která vyhrála 1. místo v Jihomoravském kraji v okresním kole ve výtvarné soutěži Mé toulky za zvěří a postupuje se svou prací do celostátního kola. Březen měsíc knihy Ve všech třídách rádi pracujeme s knihami, prohlížíme si je, vyprávíme si Mateřská škola Kunovice kunovjan o nich a v neposlední řadě si z nich čteme. V březnu, při příležitosti měsíce knihy, jsme se vydali do místní knihovny. Děti poznaly prostředí knihovny a jednoduchost půjčování knížek. Zjistily, že je mnoho žánrů a typů knih, ze kterých si každý může vybrat, co ho baví a zajímá. Návštěva pana faráře Pomocí biblického příběhu o ukřižování Ježíše Krista, proloženého několika písněmi s pohybem a vykreslováním velikonočních kraslic, vyprávěl pan farář Jaroslav Polách dětem ze Žluté třídy o době velikonoční. Malované vajíčko Před velikonočními svátky jsme uspořádali pro rodiče s dětmi tvořivé odpoledne nazvané Malované vajíčko. I když se za okny střídal déšť se sněhem, neodradilo nás to a ve všech třídách se tvořily dekorace s jarními motivy jako vyfouklá vajíčka, vajíčka z papíru, kytičky, zvířátka a jiné jarní ozdoby. Naše práce nebyla marná: Jaro přišlo! MÁTE DOMA STARÝ ELEKTROSPOTŘEBIČ, KTERÝ VÁM JIŽ NESLOUŽÍ, A CHCETE POMOCI MATEŘSKÉ ŠKOLE? Až do konce června můžete zavézt velké spotřebiče do Steelmetu do Starého Města a při předávání nahlaste, že dodávka patří na konto MŠ Kunovice, malé elektrospotřebiče můžete přinést do mateřské školy. Za každé kilo dostane mateřská škola nějaký finanční obnos a zakoupí hračky pro děti. Akce je pořádána ve spolupráci se společností Stellmet pro podporu environmentální výchovy dětí v mateřské škole. Nová přírodní zahrada v Mateřské škole Slavnostním přestřižením pásky za přítomnosti náměstka hejtmana Zlínského kraje Ing. Ivan Mařáka, zástupců dodavatelských firem a vedení města Kunovice byla v úterý 21. dubna 2015 v areálu Mateřské školy Kunovice slavnostně otevřena naučná přírodní zahrada vybudovaná díky projektu Učíme se od přírody úpravy zahrady v přírodním stylu v areálu MŠ Kunovice. Město Kunovice získalo dotaci na realizaci tohoto projektu vedeného v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Celkové náklady na tuto akci činí cca 980 tis. Kč, z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) byla podpořena příspěvkem ve výši ,65 Kč a z Fondu soudržnosti (SR) dalším příspěvkem ve výši ,45 Kč. Zbylé náklady hradilo město Kunovice ze svého rozpočtu. Přírodní zahrada byla vybudována podél části severní strany stávajícího objektu budovy školy namísto travnaté plochy o výměře bezmála 500 m 2, její součástí je vzrostlá lípa a několik ovocných stromů. Cílem projektu bylo vytvoření dětského hřiště jako zahrady s herními prvky zachovávajícími přírodní styl. Součástí zahrady je vrbový domek, část svahu pod stávající tújí poskytne úkryt pro děti, část bude využita k rozvoji pohybových schopností. Do svahu jsou ukotveny větší kameny, které umožňují vystoupání do svahu, což přispěje k rozvoji vytrvalosti 2/2015 a síly dětí nenásilnou formou hry. Část svahu je osázena půdopokryvnou vegetací a keři. Celý prostor zahrady je protkán jednoduchou cestou z nášlapných kamenů umístěných volně do trávníku. V prostoru kolem záhonů, kde si děti budou moci pěstovat zeleninu a bylinky, je kruhová mlatová plocha. Převážnou část zahrady tvoří trávník, její součástí je i tzv. broukoviště, tedy prostor vhodný pro usídlení různých druhů hmyzu, které obvykle v zahradách žijí. Nechy bí ani různé hrací prvky vytvořené ze dřeva - bludiště, kladiny na procvičování rovnováhy či dřevěné varhany. Smyslem celé této akce je snaha poskytnout dětem již v raném věku možnost poznávat přírodu, seznamovat se s jejím fungováním a zákonitostmi. Samozřejmě, že se tak musí dít formou přístupnou jejich schopnostem vnímání a i když se budou učit, stále se bude jednat o hru a zábavu. Navíc tato část školní zahrady byla dosud poměrně málo využívaná a nyní se stala ozdobou celého areálu mateřské školy, říká v souvislosti s otevřením přírodní zahrady v kunovické mateřské škole starostka města Kunovice Ivana Majíčková. Zahradu vybudovala společnost ZESS, a. s., Boršice, jež vzešla jako zhotovitel z výběrového řízení počátkem roku Projektovou dokumentaci zpracovala společnost FLORSTYL, s. r. o., Kunovice. red strana 5

6 Pálenice měla (opět) talent Vystoupit před více než třemi stovkami diváků v plné školní tělocvičně a předvést svůj talent, ať už je spojený s jakýmkoliv oborem, to chce pořádnou kuráž. V naší škole je podobných talentů plno, jejich vystoupeními jsme se bavili téměř tři hodiny. Vše se odehrálo během druhého ročníku naší soutěže Pálenice má talent, do které se premiérově zapojili také žáci druhého stupně, což soutěži dodalo ten správný šmrnc. Všechna vystoupení hodnotila porota složená jak z učitelů, tak ze zástupců žákovského parlamentu. Za největší talenty nakonec vyhlásila Matyáše Ondrůška (mladší kategorie) a Kateřinu Chvatíkovou (starší kategorie). Na druhých místech skončili Radovan Siman a Vanda Charbutová, třetí místa patří Simoně Fornůskové a dvojici Adam Němeček Michal Pavka. Zvláštní cenu získaly kolektivy osmých a devátých tříd, které nadchly publikum svým originálním vystoupením. Celou akci kompletně, jen s mírnou pomocí vyučujících, připravil žákovský parlament, který vytvořil diplomy, sehnal ceny a zajistil kompletní organizaci. Zvláštní zmínku zaslouží brilantní výkon moderátorské dvojice Klára Kopuncová, Šimon Ludvíček. Jeli jsme do Bruselu Skvělou možnost absolvovat zdarma poznávací zájezd do Bruselu a některých dalších evropských měst dostalo na konci března třináct žáků naší školy. Na tomto zájezdu má největší podíl europoslankyně Ing. Michaela Šojdrová, kterou zaujaly aktivity naší školy, a za odměnu zájezd naší škole nabídla. Vybraní žáci osmých a devátých ročníků tak kromě Bruselu postupně navštívili německé město Würzburg a jeho překrásný rezidenční palác se zahradami, nádherné Bruggy s kouzelnou atmosférou a nechyběla ani krátká zastávka u moře. Samostatnou kapitolou byl pochopitelně Základní škola U Pálenice Těsně před velikonočními svátky doputovala do naší školy báječná zpráva v podobě výsledkové listiny mezinárodní soutěže Matematický klokan. První místo v jedné z pěti soutěžních kategorií suverénně obsadila Vanda Charbutová z 5.B. Mám z toho radost. Zadání mně zvlášť těžké nepřipadalo, baví mě řešit logické úlohy, řekla skromně Vanda. Skromnost přitom není úplně na místě, protože Vanda vyhrála naprosto suverénně, takzvaně o parník. Získala 108 bodů, což je počet, který by stačil na vítězství i ve třech ze čtyř dalších soutěžních kategorií. V rámci okresu Uherské Hradiště soutěžilo více než žáků a studentů. A ještě tři úspěchy se značkou (zatím) okresní kvality. Do krajského kola recitační soutěže postoupily Ester Kocábová (3.B) a Nelly Olbertová (5.A), ocenění poroty (i když bez postupu) získal Šimon Ludvíček (5.A). Ester v okresním kole recitovala hravé verše z knihy Josefa Kainara Nevídáno neslýcháno, Nelly zvolila text z knihy Maxipes Fík (od Rudolfa Čechury). Zatímco Nelly podle svých slov zápasila při soutěži s trémou, i když jen malou, Ester nervózní nebyla. Obě holky spojuje touha uspět také v krajském kole. Doufám, že to vyjde, svěřila se Ester. I kdybych neuspěla, nevadí, ale určitě se tam těším, doplnila Nelly. Lví podíl na úspěchu má Mgr. Olga Strašáková, která děti připravuje v dramatickém oddělení kunovické pobočky základní umělecké školy. Šanci zvýraznit svůj úspěch má i trojice Lucie Herbánská, Eliška Kostrhunová a Ondřej Kavka, která stejně jako vloni zvítězila v okresním kole přírodovědné soutěže Poznej a chraň. Soutěž nám připadala lehčí než vloni. Nejsložitější byly závěrečné otázky testu, které byly zaměřené na mechy. V krajském kole chceme vyhrát, i když je nepostupové, shodla se vítězná trojice. A na závěr sportovní úspěch. Je z Bojkovic, kde náš tým ve složení Lucie Čižková, Viktórie Volasová, Pavlína Vlčnovská, Eva Kunovjánková, Eliška Mášová, Klára Kopuncová, Alžběta Černá, Kristýna Minaříková, Adéla Zapletalová, Tereza Juráková a Romana Šáchová obsadil třetí místo v okresním kole ve volejbale. Je to skvělý výsledek, protože jsme pokaždé jedinou školou, která má svůj tým složený z amatérských volejbalistek, ostatní školy využívají děvčat, která hrají volejbal závodně, vysvětlila tělocvikářka Jiřina Gogolová. Brusel. Konkrétně Atomium, okružní jízda městem, čokoládovna, exkurze v Evropském parlamentu nebo večeře s europoslankyní Šojdrovou. Moc za tuto příležitost děkujeme, byl to skvělý zážitek, shodli se naši žáci. Nocovali jsme s Andersenem Ani letos nechyběla naše škola na seznamu míst, kde školáci nocují s Andersenem, ve škole se nocovalo dokonce nadvakrát. Nejdřív si výročí slavného pohádkáře připomněli v oficiálním termínu žáci obou čtvrtých tříd a o týden později třeťáci a páťáci. Všichni se postupně zaposlouchali do poutavého čtení učitelek nebo rodičů převlečených do různých kostýmů (děkujeme za ochotu), vydali se na stezku odvahy noční školou, zažili pyžamovou diskotéku a ráno dojídali hory buchet od maminek. Usnout se některým podařilo až nad ránem, pro jednou to nevadilo. Tak zase za rok, pane Andersene! Konec roku se blíží, úspěchů přibývá S blížícím se koncem školního roku přibývá výrazných úspěchů našich žáků. Tradičně skvělá byla děvčata, která šarmem, elegancí a skvělým sportovním výkonem zaujala v krajském kole soutěže ve sportovní gymnastice. Družstvo mladších žákyň (Barbora Fornůsková, Eliška Kostrhunová, Nelly Olbertová a Tereza Sukupová) skončilo druhé, jejich starší kolegyně (Eliška Mášová, Veronika Pálková, Martina Hanáčková a Eliška Šišperová) získaly bronzové medaile. Velkým úspěchem je i druhé místo Barbory Fornůskové v soutěži jednotlivkyň. Všechna děvčata předvedla velmi pěkné sestavy v prostných a na hrazdě, v přeskoku některým tentokrát chyběl kousek sportovního štěstí, uvedla tělocvikářka Jiřina Gogolová, která holky na soutěž připravovala. Strana 6 2/2015

7 Nejlepší řešitelé matematických soutěží Koncem března se žáci naší školy zapojili do dvou matematických soutěží Matematického klokana a Pythagoriády, kde si na netradičních příkladech procvičovali své logické myšlení. Soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. V Klokanovi jsme byli nepatrnou částí z téměř dvou a tři čtvrtě milionu žáků z celé Evropy, kteří se v jeden den pátek 20. března této mezinárodní soutěže zúčastnili. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. V kategorii Cvrček pro ročník nejvíce bodů získal Jakub Krchňáček, v kategorii Klokánek pro třídu Lucie Fleková, v kategorii Benjamin pro třídu Adam Smutný a v kategorii Kadet pro třídu Tereza Ondrová, která v rámci okresu byla na čtvrtém místě. Ve školním kole Pythagoriády, které se uskutečnilo dubna, se žáci páté až osmé třídy snažili řešit zapeklité matematické příklady zaměřené na prostorovou představivost a logické uvažování. O to více oceňujeme úspěšné řešitele, kteří byli schopni zabojovat, poprat se se zadanými úlohami a překonat hranici devíti bodů z celkových patnácti. Mysleli jsme, že se moc našim žákům nedařilo, ale v rámci okresu jsme byli celkem úspěšní. Vždyť do okresního kola byli vybráni tři žáci páté třídy Marek Bartošík, Lucie Fleková a Jan Škrášek, ze šesté třídy Daniel Procházka, ze sedmé třídy Jan Krajča, i když stejný počet bodů měl i Josef Pečenka. Z osmé třídy bude reprezentovat nejlepší Tereza Ondrová. Všem vybraným řešitelům přejeme, aby se jim dařilo co nejlépe při reprezentaci školy v okresním kole Pythagoriády, které se uskuteční 12. května v ZŠ ve Starém Městě. Do školního kola Matematické olympiády pro ročník se zapojili dva žáci Daniel Procházka ze šesté třídy a Tereza Ondrová z osmé třídy, kteří se díky úspěšnému vyřešení náročných úloh probojovali do okresního kola, které se uskutečnilo 8. dubna v ZŠ ve Starém Městě. Z pátého ročníku naši školu v okresním kole reprezentovali Marek Bartošík a Karin Talašová. Z padesáti řešitelů se Marek umístil na krásném místě, za co zaslouží velkou pochvalu. Základní škola Červená cesta kunovjan odnesly, je potěšily. V průběhu ledna a února probíhala v družince akce Pohádková družina. Děti mohly sledovat své oblíbené pohádky a každý si mohl vybrat, na kterou se podívá. S radostí se účastnily soutěže Poznej pohádku podle obrázku a věřte, nebylo to pro ně úplně lehké. Dalším úkolem bylo nakreslit ilustraci ke své nejoblíbenější pohádce. Musíme konstatovat, že naše děti kreslit umí! Vyhodnocení soutěže bylo podle ročníků a rozhodování bylo velmi těžké. Vyvrcholením našeho pohádkového období pak byl karneval na téma Pohádkový svět. Byl pestrý, hravý a velké ocenění zasluhují maminky a babičky, které pomohly dětem vytvořit krásné kostýmy. Po promenádě si masky mezi sebou vybraly karnevalovou královnu, kterou se stala Julie Drobiszová. Odměněno bylo i deset nejoriginálnějších masek, ale i ostatní masky si vysloužily pochvalu a něco dobrého. A potom se už jen hrálo, tancovalo a soutěžilo V únoru děti měly možnost si vyrobit valentýnská přáníčka. Přesto, že svátek Valentýna není pro české prostředí tradiční, děti jej vnímají a chtějí svým blízkým, hlavně rodičům, udělat radost. A proč jim tuto možnost nedat, vždyť rodiče si každý láskyplný projev svých dětí zaslouží. Nelze také zapomenout na úspěchy našich aerobikových dětí a na jejich Aerobic tour, kde byly úspěšné, a také na báječné únorové soustředění, které si všechny moc užily. Podrobnosti si ostatně můžete najít na našich stránkách. Návštěva knihovny zaujala Měsíc březen je prvním jarním měsícem, ale zároveň i měsícem knihy. A to přímo nabádá všechny, kteří mají rádi knížky, k návštěvám knihoven. Žáci 3. třídy rádi čtou a více než třetina z nich si je chodí do knihovny půjčovat. Přesto se naše třída ve čtvrtek 19. března vypravila do knihovny v Kunovicích. Hlavním cílem návštěvy bylo seznámení se s knižními novinkami, které jsou vhodné pro děvčata a chlapce od 9 do 10 let. Nabízené tituly zaujaly a někteří se rozhodli, že již odpoledne po vyučování si půjdou knížky vypůjčit. Čtenáři, kteří chodí do knihovny pravidelně a přečetli hodně knížek, obdrželi Čtenářský pas, kam si budou přečtené knížky zapisovat a malovat k nim obrázky. Když odpoví ještě na kontrolní otázky, dostanou knižní odměnu. Hlavním cílem návštěvy knihovny však je, aby se četba stala nedílnou součástí života všech dětí. Zimní bilancování ve školní družině Vánoční dobu jsme ukončili na začátku ledna, kdy jsme objevili, že i nám v družině Ježíšek nechal nadílku. Bylo to hezké překvapení a děti si užívají nových her do sytosti. Potom jsme pro budoucí prváčky přichystali dárečky v podobě sněhuláčkových záložek a prstových zvířátek. Začátkem února následovala předškolička, nebo vlastně v našem případě předdružinka. Věříme, že se dětem u nás líbilo a dárečky, které si od nás Pohádka vyvolala bouři smíchu u našich nejmenších Den po jarních prázdninách začal letos pro žáky I. stupně neobvykle. Přijelo za nimi Divadélko pro školy až z Hradce Králové, aby jim předvedlo Pohádku ze starého mlýna. A protože mlýn potřebuje vodu, ve které většinou bývá vodník a jiné podvodní příšery, tak se děti ještě před samotnou pohádkou dozvěděly spoustu zajímavostí o životě vodníků, kteří jsou typickými českými pohádkovými bytostmi. Pak následovala pohádka v podání dvou herců, kteří děti natolik zaujali, že ti nejmladší ji chtěli dokonce vidět znovu! Velký aerobicový úspěch! Johanka Suchánková, členka našeho aerobikového kroužku, se zúčastnila 4. dubna 2015 aerobikové soutěže jednotlivců M Aerobik Cup 2015 v Brně. Johanka je ostřílená závodnice. Své zkušenosti sbírá na soutěžích Aerobic tour a vyplácí se. Ve své kategorii 8 10 let v prostorách Univerzitního kampusu Masarykovy Univerzity zvítězila! Za svůj projev a nasazení si skvělé 1. místo plně zasloužila. Gratulujeme ke zlaté medaili a přejeme další sportovní úspěchy. 2/2015 strana 7

8 Jarní ZUŠka v paprscích úspěchu Jak jde čas našimi dny, nepřestáváme se podivovat jeho tempu. S přicházejícím sluncem a spolu s ním i spojeným světlem a teplem jako bychom se pomaloučku rozehřívali a probouzeli se do života. Do života plného krás rozkvétající přírody a krásy umění. Ano, jsou to většinou jarní měsíce, v nichž skládáme účet předchozímu snažení. A že bylo u nás na pobočce základní umělecké školy opět veselo a bylo co oslavovat a z čeho se těšit! Chceme se podělit i s Vámi, milí čtenáři Kunovjanu. Václav Martinec pro radost nás všech. V oboru literárně dramatickém se opět soutěžilo v uměleckém přednesu ve čtyřech věkových kategoriích. I tady se máme z čeho těšit. Postup do krajského kola získali Ester Kocábová, Rozálie Kropáčková I. kategorie, Jiří Richtr, Nelly Olbertová II. kategorie, Natálie Janíková III. kategorie a Alžběta Lyková ve IV. kategorii. Čestné uznání z kol okresních si odnesli Šimon Ludvíček, Adam Smutný, Vojtěch Obdržálek a Anička Krchňáčková. Každoročně se úspěšně účastníme soutěže v uměleckém přednesu Wolkrův Prostějov pro recitátory od 15 let výše. I v letošním roce se nám dařilo. Do celostátního kola postoupila Eliška Martincová a Kryštof Kocáb získal ve své kategorii čestné uznání. V krajské přehlídce dětských divadelních, recitačních a loutkářských souborů konané 10. dubna ve Véskách získal náš recitační kolektiv Vlna diplom za inspirativní sborový přednes Romance štědrovečerní. Mezi dalšími jedenácti soubory zde také vystoupil soubor našeho oboru KaŠNA s představením Jůla a Hmýza aneb putování za tajemstvím. Jeho veřejné vystoupení vám nabídneme v měsíci červnu. A konečně jsou tu i radostné informace z oboru tanečního, který vede Jana Trubačíková. S našimi děvčaty z nejstaršího ročníku Babetkou Čápkovou, Zuzanou Jagošovou, Johankou Černou, Míšou Kotasovou, Nikol Šoffovou a Eliškou Korábkovou postoupila také do celostátního kola. Jejich choreografie s názvem Obludárium na hudbu H. Zimmera a L. Janáčka byla mezi 40 dalšími choreografiemi vybrána jako vrchol přehlídky! Děvčata ovšem získala ještě jedno ocenění s postupem, a to za předvedení choreografie na hudbu I. Tůmy K smrti tě nenávidím. Děvčata se představí v Kunovicích na připravovaných Talentýnách. Děkujeme a gratulujeme! Olga Strašáková, vedoucí pobočky ZUŠ Vedle několika besídek, které jsme uspořádali pro rodiče našich žáků, kteří by se tímto způsobem měli naučit prezentovat své dovednosti a častým kontaktem s publikem zahánět trému, nebo se ji alespoň učit ovládat, jsme také soutěžili. Soutěže probíhaly ve všech oborech. V oboru hudebním, v němž největší zastoupení měli žáci Ivo Horkého, naši trumpeťáci, se dařilo významnou měrou již od školního kola přes kolo okresní a krajské. František Ševeček a Martin Šilhavík získali 2. místo v krajském kole, které se konalo v Kroměříži, Václav Martinec místo první a s ním i postup do celostátního kola. To se uskuteční v květnu v Liberci. Absolutním vítězem krajského kola napříč kategoriemi se stal Matyáš Ondrůšek, nejmladší účastník soutěže, který na trubku hraje teprve od začátku školního roku! Matyáš je velký talent nejenom ve hře na trubku, kterou jsme mohli obdivovat třeba na adventním koncertu v našem kostele, ale je i výborný zpěvák. Přeji si a věřím, že o něm v budoucnu ještě uslyšíme a že se mu bude dařit onen dar, s péčí a láskou k nástroji sobě vlastní, dále rozvíjet Matyáš Ondrůšek ZUŠka připravuje 10. května vystoupení ke Dni matek ve spolupráci s městem a ostatními soubory Panský dvůr 27. a 28. května VÝCHOVNÉ KONCERTY PRO ZŠ 29. května spolupráce na vystoupení při KONCERTU PRO BĚLINKU vystoupení ŽÁKŮ ZUŠ V KOSTELE NOC KOSTELŮ 2. června TALENTÝNY koncert absolventů Panský dvůr června DIVADELNÍ PREMIÉRY A RECITAČNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ LDO + vernisáž výstavy června TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Strana 8 2/2015

9 Další úspěch společnosti Aircraft Industries Společnost Aircraft Industries, a. s., byla ve čtvrtek 19. března v rámci Projektového sympozia 2015 v Technické knihovně v Praze vyhlášena vítězem kategorie Projekt roku v rámci soutěže Projektový manažer roku Soutěž představuje aktuální trendy projektového řízení, prezentuje praktické znalosti a kompetence v řízení a realizaci reálných projektů a přináší tak ucelený obraz dění ve světě projektů. Jejím posláním ve zmíněné kategorii bylo ohodnotit nejvýznamnější a nejúspěšnější projekty ve veřejném, soukromém i neziskovém sektoru napříč všemi odvětvími, a to s mezinárodně uznávanými standardy projektového řízení v České republice. Aircraft Industries, a. s., se soutěže účastnila s projektem nesoucím název Zlepšení technicko-ekonomických charakteristik letounu L 410 UVP-E20, jehož podstatnou součástí byla instalace nové pohonné jednotky sestávající z motoru GE H a vrtule AV-725. Pro přihlášení výše zmíněného projektu do soutěže v kategorii Projekt roku bylo potřeba vyhovět řadě kvalifikačních podmínek: projekt naplňuje obecnou definici projektu dle IPMA (International Project Management Association) a je s ní v souladu, tedy projekt je časově, nákladově a zdrojově omezený proces realizovaný za účelem vytvoření definovaných výstupů (rozsah naplnění projektových cílů) co do kvality, standardů a požadavků; byl pro něj sestaven konkrétní projektový tým; je dokončen a lze posoudit jeho užitečnost (přínosy); REKLAMA Ocenění pro vítěze za celý projektový tým převzali Ing. Jaroslav Vrána (v brýlích) s Ing. Janem Zemanem kunovjan byl realizován subjektem registrovaným v ČR; byl realizován a ukončen nejpozději k datu vyhlášení soutěže. Hlavními principy hodnocení přihlášených projektů bylo: přínos projektu svému okolí; realizace v souladu s dobrou praxí Projektového managementu; vědomá práce s nejistotou, tedy: proaktivní přístup k měnícím se okolnostem, práce na bázi společné dohody, nikoliv nátlaku; cíl projektu, rozsah projektu i průběh realizace za účelem dosažení užitečného výsledku; efektivní vynaložení finančních prostředků, odměna realizátorům. Soutěž sestávala z tříkolového hodnocení. Po posouzení závazné přihlášky bylo potřeba doložit dokumentaci čítající zhruba 15 stran bez příloh. Výsledkem prvního kola byl výběr a nominace pěti finalistů pro příslušnou kategorii soutěže, ti se dále účastnili ústní části, pohovoru, s cílem ověřit specifika projektu, jednotlivé použité praktiky projektového řízení popisované v předložených materiálech. Po jeho úspěšném absolvování následovala samostatně hodnocená veřejná prezentace celého projektu připravená na základě pokynů pořadatele před početným publikem za přítomnosti laické i odborné veřejnosti, médií, ale i týmu expertů. Prezentace byla přednesena na akci Projektové sympózium 2015, jehož podporovatelem je i Společnost pro projektové řízení. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo formou veřejného slavnostního Galavečera na téže akci téhož dne. Mgr. Nora Strádalová NOVÉ ŽELEZÁŘSTVÍ V KUNOVICÍCH! Sortiment v této prodejně je průřezem nabídky naší mateřské prodejny ve Starém Městě. Přímo v Kunovicích můžete nakoupit například nářadí ruční i elektrické, nástroje, brusivo, hospodářské, zahrádkářské i chovatelské potřeby, dílenské vybavení, pracovní a ochranné pomůcky, tesařské kování, spojovací materiál a kotevní techniku. Nově jsme zavedli sortiment domácích potřeb, který budeme postupně rozšiřovat. Těšíme se na vaši návštěvu! prodejní doba: po- pá 8 17 hod. so 8 11 hod. Nám. Svobody 1691, Kunovice Tel , 2/2015 strana 9

10 Nejen na frontách v zahraničí se bojovalo V březnu t. r. město připomenulo a uctilo, troufám si říci, že velmi důstojně a s důrazem a zaměřením zvláště na mladou generaci, 100. výročí narození jednoho z hrdinů doby 2. odboje, francouzského tažení a pak heydrichiády, našeho rodáka a spoluobčana, Jana Hrubého. Slavíme-li letos 70. výročí vítězství nad německým nacismem a italským fašismem, připomínajíce a vážíce si těch, kteří jako vojáci v zahraničních armádách aktivně za znovunabytí naší svobody bojovali, a J. Hrubý, J. Machálek, Jos. Štěrba a L. Fornůsek se osvobození nedožili, nesmíme zůstat dlužni a opomenout vzpomínku, vyjádření úcty a díků těm, kteří zůstali doma a v mnohém v nesrovnatelně těžších podmínkách než v armádě nasazovali své životy a riskovali životy a osudy svých rodin a přátel. Ti, kteří byli postiženi nejvíce a o život přišli, mají na řadě míst skrovné pamětní desky či pomníček připomínající jejich jména a životní data. Málokdo se u nich zastaví a zajímá se o to, zač a proč život ztratili, a už naprosto pozornosti a vědomí unikají jiní, kteří byli kolem nich, pomáhali jim a měli trochu více štěstí, díky němuž přežili. Bylo jich v Kunovicích hodně, prostor tohoto listu neumožňuje o všech psát, připomeňme si tedy aspoň trochu (a výběrově) ty, kteří stáli v čele nebo v popředí a kteří se svobody, za niž bojovali, nedočkali. Už v prvních měsících po osudném 15. březnu 1939 vzniká v okupované zemi odboj (odpor byl všeobecný, ale to je něco jiného), nekomunistický i komunistický, pěšáci to moc nevyhraňovali, formují se odbojové skupiny a v Kunovicích stateční občané včetně dalších z Podolí, Vések, Popovic, Míkovic, mnozí s legionářskou minulostí, nezůstali nečinní. Tak je vybrán pro velitele kunovické roty (praporu) Obrany národa (ON) ruský legionář, obchodník s květinami, František Šlerka. V poměrně krátké době, i když nelehko (ne každý oslovený byl ochoten riskovat život), se mu daří příkaz splnit tak, že vytvoří z odhodlaných spoluobčanů (asi 40) základy (tabulkově) několika čet (rot). Mezi vybranými a souhlasícími veliteli čteme jména V. Vítek, B. Nuzík, F. Trubák, V. Zuzka a řady jejich zástupců a spolupracovníků. Seznam po válce sestavený není zcela přesný, lze říci, že to byl tabulkový záměr, ale okolo 60 mužů vědělo, do čeho jdou a byli v organizaci aktivní. Shromažďují zbraně a střelivo, zkouší zápalné láhve atp., zapalují nad obcí vatru svobody aj. Fr. Šlerka byl obětavý a čestný muž, který se z titulu nízké vojenské hodnosti na velitele necítil. Přesto jím zůstal a vzal za to odplatu nacistů: byl popraven. Máme po něm pojmenovánu ulici za základní školou u Červené cesty. Neméně známou osobností ON, a to v rozsahu nadregionálním, byl Tomáš Sedlář, místní poštmistr, někdy uváděný jako zástupce Šlerky, jindy Pamětní deska Tomáše Sedláře jako odpovědný za zpravodajskou činnost, bezesporu důležitý vedoucí kunovické převaděčské linky, napojený na mařatické a uherskohradišťské odbojáře a podléhající brněnskému Bráblíkovu vedení. Sedlářovi vděčí většina kunovických chlapců jdoucích bojovat do zahraničí za přípravu a realizaci útěků, on a jeho spolupracovníci A. Gajda (listonoš), F. Mokroš (nájemce bufetu na nádraží) a Cyril Růčka tajemník obecního úřadu (on to byl, kdo Sedláře pro spolupráci s Brnem získal), patřili k nejvýkonnějším pracovníkům kunovického odboje v prvních měsících okupace. Jen Florián Mokroš (rovněž jako Sedlář bývalý legionář) se z nich dožil osvobození. Tomáš Sedlář byl a zůstal po celou dobu věznění, přes řadu nelehkých výslechů, přesvědčeným vlastencem a pevným chlapem. 12. října 1942 byl odsouzen k smrti. V předtuše tohoto ortelu píše den před zahájením procesu, , moták synovi: Drahý Vláďo, synku můj milý. Nezoufej nad nezdarem. Toto ať je Ti vzpruhou k boji o lepší život, vrhni se cele do práce a rvi se, neboj se jí, zastávej vše statečně. V dobré knize hledej ryzí zlato, jež formuje povahu a rozšiřuje duševní obzor dokonalého člověka, jímž se snaž státi. Buď poslušný, věrný, skromný v dobách tíže. Buď naším a zůstaň nadějným synem. V půl sedmé , těsně před popravou, čteme v dopise na rozloučenou: ( ) neklesejte, dále jděte k cíli určenému, pevni v lásce k národu a k vlasti ( ) jsem přesvědčen, že Vás čeká šťastná budoucnost. Za pár minut, stejně jako Šlerkovi, sekyra v Plötzensee ukončila jeho život. U vchodu do budovy pošty má spolu s Gajdou pamětní desku. František Trubák byl další vůdčí osobností odboje v Kunovicích. Obchodník, vysoký funkcionář Orla, výborný sportovec, neváhal ani chvíli po okupaci země zapojit se do boje proti okupantům. Vlastně už před tím. V pověstné vzo- Pamětní deska Františka Trubáka rové mobilizaci v září 1938 už předem vybavoval potravinami mobilizované muže na cestu k jednotkám. Po 15. březnu 1939 byl Šlerkou určen velitelem roty ON, což bez váhání přijal. Byl to on, kdo 28. října 1939 zapálil nad cihelnou ve Starých horách do dálky viditelný oheň, organizoval zatírání německých nápisů, ničení vyhlášek a mj. úzce spolupracoval se Sedlářem na organizování útěků mužů z Kunovic, ale i z jiných míst, do vojska ve Francii. Roky po jeho smrti docházely jeho manželce dopisy s poděkováním za pomoc. Zatčen byl a odsouzen k osmi rokům za velezradu. Nic neprozradil, jeho fyzický fond, vůle a charakter mu pomohly přežít výslechy a nezradit nikoho. Po jednom z takových výslechů, , mu spoluvězni čtyři dny pomáhali přežít. Dokázal z vězení posílat množství motáků (i od spoluvězňů), ve kterých mj. neustále instruoval ty, kteří nebyli vězněni, potravinami povolenými do vězení pomáhal jiným vězňům ze své obce, mj. Vítkovi, Jordánovi, Zajícovi a dalším. 1. května 1943 píše v motáku své manželce Marii: Su zdráv jako ryba. Ing. L. Pluhař, jeho spoluvězeň ve Vohlau, DOKONČENÍ NA VEDLEJŠÍ STRANĚ Strana 10 2/2015

11 byl za tři dny svědkem jeho umírání, náhlého, ničím nepředvídaného, snad jen vězniteli. Čtvrt hodiny před smrtí řekl mi celému překvapenému: Láďo, cítím, že zemřu a pamatuj a řekni kamarádům, že Němci nejsou naši nepřátelé, nýbrž naši nepřátelé jsou nacisté. Bude to trvat dlouhá léta, než svět tento názor přijme zda vůbec. Má pamětní desku na škole u křižovatky, spolu se svým bratrem Tomášem, zavražděným v předvečer osvobození obce. Ani jeden z těchto tří vůdčích osobností kunovického odboje ze začátku okupace neplánoval odchod do zahraničí a nebyl by to pro ně až tak velký problém, pomohli k úspěšnosti jiným.chápali potřebnost boje doma a nechtěli ohrozit své rodiny. Že budou jednou zatčeni, o tom nepochybovali, stejně jako o trestu, který je čeká. Zemřeli statečně pro věc a ideu nejcennější svobodu Pamětní deska Tomáše Trubáka kunovjan národa. Odboj v Kunovicích, ale i v celém Protektorátu Čechy a Morava se nacistům po rozsáhlém zatýkání (s pomocí domácích zrádců) podařilo po roce 1940 téměř zlikvidovat. Nová etapa odboje v Kunovicích začala v roce 1944, především v souvislosti s paraskupinou Carbon, resp. s těmi, kteří z ní zůstali, Šperlem a Bogatajem, s významným podílem celé odbojové skupiny Fr. Černého ( Hanča ), jednotlivců (J. Kuchař) a ve spolupráci s odbojáři okolních obcí. Všichni přispěli k jednomu z nejlepších hodnocení skupiny F. Bogataje a regionu v závěru války. A nelze opomenout ani skupinu F. Ovčáčka. Ale o tom snad někdy příště. Jiří Deml Z radniční pošty Slova emeritního starosty jiřího Demla o lidech, kteří před více než sedmdesáti lety neváhali obětovat své životy za svobodu své vlasti v boji proti nepřátelům doma i v zahraničí, potvrzuje také nedávno doručený dopis na Městský úřad v Kunovicích. Přetiskujeme jeho kopii, s ohledem na ochranu osobních údajů jsme pouze vymazali autorčinu adresu. Kolik osudů hrdinů dnes již neznámých a zapomenutých zůstane v naší paměti a kolik jich asi bude zapomenuto? Právě těm zapomínaným bychom měli vzdávat úctu stejně důsledně jako ji vzdáváme těm, jejichž jména jsou pro naši paměť uchována na pomnících a pamětním deskám. Čest památce všech hrdinů, kteří se o naši svobodu přičinili! 2/2015 strana 11

12 Úspěch souborů Kunovjánek a Handrláček V sobotu 21. března 2015 se v Uherském Hradišti uskutečnila Okresní soutěž dětských folklorních souborů, na níž slavily úspěch hned dva z kunovických dětských folklorních souborů. Do krajského kola, které se konalo 26. dubna ve velkém sále Domu kultury v Uherském Brodě, postoupily soubory Handrláček (vedoucí Zdeňka Hašková a Ivana Janásová) a Kunovjánek (vedoucí Pavlína Hrdlíková a Romana Hanušáková). Vystoupení obou souborů byla nápaditá, neotřelá, vtipná a skvěle provedená. Brodské přehlídky dětských folklorních souborů, se zúčastnily dětské folklorní soubory a skupiny regionu Slovácko, jejichž členové v průměru nejsou starší patnácti let, bez určování věkových kategorií o to cennější je postup Handrláčku i Kunovjánku. Oba soubory v tomto krajském kole předvedly skvělé výkony, Handrláček dokonce tak vynikající, že postupuje na 24. celostátní přehlídku dětských folklorních souborů, která se bude konat ve dnech června v Jihlavě. Přejeme dětem i vedoucím obou souborů hodně úspěchů a děkujeme za skvělou reprezentaci města Kunovice. red Proměny a cesty Pod tímto názvem v sobotu 28. března předvedl folklorní soubor Kunovjan slavnostní vystoupení k 45. výročí svého založení, tolik v Kunovicích diskutovanému. Hezky se Kunovjan proměnil pod vedením Romana Škráška. Vystoupení bylo plné energie, radosti, nadšení, ale i profesionality. Bylo to možná tím, že nové vedení vyšlo z osvědčených choreografií Miloše Plachého, nabídlo spolupráci zkušeným choreografům Davidu Pavlíčkovi, Lence Kraváčkové, Lucii Fabišíkové a Ivo Mikušovi, ale i začínajícím Janu Kysučanovi, Michaele Rosůlkové, Simoně Uhříčkové, Janě Měchurové, Tomáši Habartovi a Romanu Škráškovi. Tanečníci byli vytancovaní, uvolnění a s lehkostí předvedli i náročné tance z okolí Trenčína, z moravsko-slovenského pomezí i z Kopanic. Tanečnice skvěle zvládly i Horehronské koleso. Cimbálová muzika Kunovjan pod vedením Jaroslava Zatloukala s hudebními úpravami Jaroslava Schottla, Pavla Šupky a Vítězslava Macha byla jako vždy perfektní. Průvodní slovo Ladislava Šimečka bylo milé, vtipné i inteligentní. Celé vystoupení bylo strhující. Starostka města Kunovice Ivana Majíčková na závěr poděkovala za hezký zážitek a předala všem účinkujícím knihu Ke kořenům, aby nikdy nezapomněli, kde jsou jejich kořeny, odkud pocházejí, a také aby nezapomínali na své předchůdce, kteří jim cestu k úspěchu vyšlapali. red Strana 12 2/2015

13 ovice.cz Folklorní bohatství i naděje Kunovic Kunovice jsou díky nejrůznějším vlivům jedním z významných center lidové kultury. Ne všichni jsou tímto faktem nadšeni a jsou i tací, kteří folklor a tradice lidové kultury považují za cosi přežilého a nezajímavého. Mají na svůj názor právo. Lidová kultura je však gruntem a půjdeme-li i v případě moderních kulturních stylů a proudů proti času, dříve či později se dostaneme ke kořenům, kterými folklor bezpochyby je. Lhostejno zda pochází z Moravy, Irska, Afriky či jiných exotických oblastí. Folklorní soubory působící v Kunovicích jsou jejich bohatstvím a pomáhají uchovat poklad lidových zvyků. Buďme za tuto skutečnost vděční. Není tajemstvím, že bohatý folklorní život umožňuje systematická podpora vedení města Kunovice ostatně starostka Ivana Majíčková má sama za sebou svou souborovou minulost, stejně jako mnozí členové zastupitelstva města. Neznamená to však, že by folklor v rámci podpory města byl preferován na úkor ostatních druhů volnočasových a kulturních aktivit. Je velmi pravděpodobné, že počtem folklorních souborů v porovnání s počtem obyvatel nemají Kunovjané široko daleko konkurenci. Situace je dokonce taková, že v Kunovicích vyrůstají ti, na nichž stojí činnost významných folklorních souborů nadregionálního významu. Soubory vznikají, přetvářejí se a transformují, dokonce i zanikají. Zkusíme tedy v několika dalších vydáních městského zpravodaje Kunovjan zmapovat situaci na kunovském folklorním rynečku. Seznámíme se postupně se všemi soubory dnes v Kunovicích působícími, abychom měli v nastávající sezóně jasno, kunovjan Cimbálová muzika Lintavěnka s královským primášem Radovanem folklorní festival Kunovské léto, Slavnosti vína v Uherském Hradišti a podobně. Hudební doprovod souboru Věneček zajišťovala cimbálová muzika Lintava, od roku 2015 spolupracuje s dětskou cimbálovou muzikou Lintavěnka, jejímž vedoucím je Ondřej Siman a primášem jeho mladší bratr a současný kunovský král Radovan. Vedoucí souboru Věneček je Zdeňka Hašková. red Soubor Věneček při vystoupení na oslavě Dne matek kdo je kdo. A vezmeme to pěkně popořádku, od nejmladších po nejstarší, abychom se v tomto souborovém seriálu neztratili. VĚNEČEK Nejmladší dětský folklorní soubor v Kunovicích vznikl v roce Důvodem zrození tohoto ne zcela typického, ale naprosto okouzlujícího souboru byla snaha zapojit nejmladší děti ve věku 2 5 let přirozenou cestou, tedy společně s maminkou, s tatínkem, s babičkou nebo s některým blízkým členem rodiny do dětského kolektivu. Malí zpěváčci a tanečníčci (ty zdrobněliny jsou v tomto případě opravdu na místě) nejenom navazují nový kontakt s kamarády, ale také poznávají nové prostředí. Snažíme se, aby jednotlivé hry, říkadla i písničky odpovídaly jejich stupni rozumového vnímání a představivosti, říká zakladatelka a vedoucí souboru Věneček Zdeňka Hašková. Některé hry i říkadla si osobitým způsobem přetvořily děti samy. V repertoáru má soubor taneční čísla Na hastrmánka, Vráno, vráno, k nám, A já mám koníčka, Čížečku, čížečku, Běžel tudy zajíček a další. V roce 2011 se Věneček s pásmem Běžela ovečka dostal jako vůbec nejmladší dětský soubor do okresního kola přehlídky dětských folklorních souborů v Uherském Brodě. Věneček se prezentuje především na kulturních akcích v rámci města Kunovice jízda králů, Den matek, Vánoční zpívání, Mezinárodní dětský DEN MATEK 10. kvìtna 2015 neděle 2. června 2013 Panský dvùr Kunovice hodin Vystoupí: - DFS Kunovjánek - áci ZUŠ Uh. Hradištì, poboèka Kunovice - bøišní taneènice z taneèního centra LAYLA - aerobic ZŠ Èervená cesta 2/2015 strana 13

14 Přípravy na Národní eucharistický kongres Na plenárním zasedání České biskupské konference v říjnu 2013 bylo rozhodnuto uspořádat v roce 2015 Národní eucharistický kongres, a to na třech úrovních: farní, diecézní a národní. Název eucharistický kongres je v češtině možná trochu matoucí zdá se, jako by šlo o nějakou odbornou disputaci. Už od 19. století však jde o základní projev úcty k eucharistii i mimo mši svatou. Velký důraz na slavení kongresů kladli všichni papežové včetně dnešního papeže Františka. Co je hlavním cílem takového lidového kongresu? Vydávat svědectví o Bohu přítomnému církvi, o Ježíši Kristu, přítomnému pod způsobou chleba. Svědectví není demonstrací a eucharistický průvod není projevem triumfalismu. Jeho svědectví je působivé jen tehdy, když je výrazem hluboké víry v Boží přítomnost. Je to forma duchovní obnovy pro naši církev. Eucharistické kongresy začaly v 18. století ve Francii jako zvláštní projevy eucharistické úcty. V českých zemích se konal první eucharistický kongres roku 1894, byl to sjezd pořádaný spolkem kněží na Velehradě. V roce 1895 to bylo v Olomouci a roku 1896 v Praze. V době po první světové válce se eucharistické kongresy (spíše nazývané sjezdy) konaly snad ve všech diecézích. Druhá světová válka katolickou sjezdovou činnost neumožňovala a stejně tak totalitní režim komunistického Československa, který i přes deklarovanou svobodu vyznání církev perzekuoval a snažil se jí bránit v jejích aktivitách. Po znovunabytí svobody po roce 1989 se opět otevřela možnost konání katolických sjezdů kongresů. V roce 2002 se konal diecézní eucharistický kongres v Hradci Králové a na říjen 2015 je naplánován Národní eucharistický kongres, který se bude konat v Brně. Olomoucký arcibiskup mons. Jan Graubner zve všechny věřící na diecézní eucharistický kongres, který se bude konat 15. a 16. května v Olomouci. Národní eucharistický kongres vyvrcholí společným slavením eucharistie a eucharistickým průvodem v centru města Brna 17. října Součástí NEK bude i slavení svátku Božího Těla v jednotlivých farnostech. U nás v Kunovicích to bude v neděli 7. června dopoledne. P. Jaroslav Polách CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE... Hrubá mše Je to výraz, který mnoho z nás používá každý týden, ale málokdo zná jeho přesný význam. Proč je nedělní mše, která začíná v 10:30, hrubá? Odpověď není až tak složitá a v podstatě nám ji dává pan farář každou neděli v ohláškách: Ranní mše svatá bude za..., velká v 10:30 za... Hrubá mše opravdu znamená velká, ovšem ve významu slavná podobně jako Veliká noc (dnes Velikonoce) nebo Velký pátek. Vznik tohoto významu je poměrně zajímavý, přestože je až druhotný a v etymologickém slovníku, který vyšel už v roce 1971, stojí, že je to prvek archaický. Výraz hrubý primárně vždy znamenal drsný nebo nehladký, což se dá říct o povrchu, o pleti nebo také o mouce. Právě od mouky vznikl I v letošním roce se naše farnost opět připojí k akci Noc kostelů. V připravovaném programu vystoupí mimo jiné žáci ZUŠ Kunovice a mladší schola, bude vyhodnocena výtvarná soutěž Namaluj kunovický kostel, proběhne prezentace historie našeho kostela. Bližší informace o programu naleznete od poloviny května na plakátech a webových stránkách farnosti (www.farnostkunovice.cz). výraz hrubozrnný, protože hrubá mouka, jejíž zrna jsou větší, je na omak drsnější než mouka hladká. A od slova hrubozrnný neboli velká zrna mající vznikl druhotný význam hrubý ve smyslu velký. Termín hrubozrnný byl druhotně přenesen také do sféry mravní a je jím pojmenováno hrubé, obhroublé, neuhlazené chování, ale tím se v tomto článku zabývat nebudeme, protože nemá nic společného s hrubou mší. Ačkoliv je podle etymologů výraz hrubý ve smyslu velký zastaralý, přežívá dodnes v mnoha názvech a slovních spojení. Nemusíme opouštět Slovácko, abychom se s ním znova setkali, a navíc se tím mnohé vysvětlí. Na Horňácku jsou dvě obce s podobným názvem. Malá Vrbka, jejíž jméno je jasné, ale proč Hrubá Vrbka? Proč to není Velká Vrbka? Je to Velká Vrbka, ovšem s přídavným jménem, které už v tomto případě ztratilo svůj původní význam. Zajímavé je, že v němčině se obec nejmenuje Hrubá (Grob), ale správně Velká (Gross). Nelze si nevšimnout, jak blízko k sobě mají tato dvě slova i v němčině. Ovšem němčina nedokázala přeložit druhé slovo názvu, a tak je to pro Němce Gross Wrbka. Na druhou stranu by působilo komicky, kdyby se v němčině jedna vesnice jmenovala Kleine Kleine Weide (Malá Malá Vrba) a druhá Grosse Kleine Weide (Velká Malá Vrba). Také další místa v České republice mají přídavné jméno hrubý ve významu velký. Stejný příklad lze najít u dvou vesnic, které jsou dnes součástí Turnova, a sice Malý Rohozec a Hrubý Rohozec německy opět krásně Grossrohosetz. Zajímavostí je, že Malý Rohozec má v současnosti čtyřikrát víc obyvatel než Hrubý Rohozec, i tak jich ale není ani tři sta. Dalším příkladem je Hrubý Jeseník. Zde spíše ve významu velký jakožto vysoký coby opak k Nízkému Jeseníku. V tomto případě němčina moc nepomůže, protože německy je to Altvatergebirge čili Pradědovo pohoří. Přídavné jméno hrubý ve smyslu velký nežije jen v místních názvech, ale také v naší řeči. Každý muž ví, že jednou z nejhorších situací, která se může ve fotbale stát, je hrubá chyba v obraně. Zní to dnes abstraktně, že někdo udělal hrubou drsnou chybu, ale v podstatě jen udělal velkou chybu. Takže používání výrazu hrubá chyba je samo o sobě hrubou chybou. Slangově se jí říká hrubice, což může odkazovat zpět k mouce s největšími zrny čili krupici. Ke slovu hrubý však rozhodně odkazuje hrubka neboli velká chyba ve škole, primárně v gramatice. Na závěr rada pro všechny a pro školáky zvláště: Gramatickým chybám se dá předcházet četbou literatury, nebo například dalšího čísla Kunovjanu. Mgr. Pavel Oškrkaný Strana 14 2/2015

15 Hledání krále Svatopluka Záhady kolem jízdy králů V. O Svatoplukově konci nás zpravují pověsti dvě. První již známe z vypravování byzantského císaře a z pověstí Aloise Jiráska. Druhá vypravuje o tom, že se moravský král ztratil. Zmizel. A přímo z bitevního pole! Jak se to stalo? Událost zaznamenal k roku 894 kronikář Kosmas, a to hned dvakrát. Nejdříve stručně zaznamenává, že Svatopluk zmizel zprostřed svého vojska a nikdy se již neobjevil. Téhož roku Svatopluk, král moravský - jak se všeobecně vypravuje - zmizel uprostřed svého vojska a nikde se již neobjevil. Ona vsuvka jak se všeobecně vypravuje je velice důležitá; potvrzuje totiž, že Svatoplukův mýtus žil ve 12. století, tedy dvě století po zániku velkomoravské říše. A o kus dál o konci moravského krále píše ještě jednou, podrobněji: Za temna půlnočního vsedl, nikým nepozorován, na koně, projel svým táborem a uchýlil se na jedno místo na stráni hory Zobor, kde kdysi s jeho podporou a pomocí vystavěli tři poustevníci ve velikém a nepřístupném lese kostel. Když tam dojel, na skrytém místě v tomto lese zabil koně a svůj meč zahrabal do země. Na úsvitě přišel k poustevníkům, aniž poznali, kdo jest; i byl po mnišsku oholen a oblečen v roucho poustevnické. A pokud žil, zůstal od nikoho nepoznán, teprve když již poznal, že se blíží smrt, zjevil mnichům, kdo jest, a potom hned umřel. Máme tedy krále, který po bitvě zmizel a byl hledán. Tradice hledání krále odpovídá řeči kronik. Král prchá na koni z prohrané bitvy. Nechce se vrátit jako poražený král, možná prohru cítí jako Boží trest za své hříchy. Jede lesy a jede pouští. Přijede do hlubokého lesa na nějaké hoře. Zabíjí koně, meč zahrabává do země, a tak se symbolicky odpoutává ode všeho, co ho spojovalo s dosavadním životem a postavením. V přestrojení za poustevníka žije až do posledních dnů života. Po bitvě, když se situace uklidní, marně se jeho nejbližší shánějí po panovníkovi. Mezi mrtvými není, do zajetí také nepadl; kdyby se tak stalo, císař Arnulf, s nímž se moravský král utkal, by to netajil, ale propagandisticky by pokoření mocného Moravana využil. To dává naději, že Svatopluk žije. A tak se družiny Moravanů rozjíždějí po kraji hledat svého krále. Rodí se legenda: Poslúchajte horní, dolní, domácí aj přespolní... Zní to jako pohádka. A pravděpodobně to také pohádka je. I když není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu ona hora Zobor je poblíž Nitry a na území Nitry prozkoumali archeologové před padesáti lety velkomoravské hradisko, které nepochybně bylo sídlem knížete. Poté, co bylo nitranské knížectví odňato Mojmírem knížeti Pribinovi a připojeno k Moravě, právě zde patrně žila mojmírovská větev, z níž vzešel Svatopluk. Ať už vychází legenda ze skutečnosti či nikoliv, jisto je, že Svatopluk byl v kontextu středoevropských dějin osobností mimořádnou. Podle pramenů své doby byl vládcem moudrým a rozvážným, udatným vojevůdcem a rozmnožitelem křesťanství. Morava a celá říše se Podle známé pověsti o prutech zemřel král Svatopluk ve svém sídle na Velehradě. Podle kronikáře Kosmy však opustil své vojsko a nikým nepoznám žil až do smrti jako poustevník na hoře Zobor. kunovjan v jeho době stala rovnoprávným členem římského křesťanského světa a evropského společenství. A on sám patřil k těm významným osobnostem, které spoluutvářely obraz společné středověké křesťanské Evropy. V stoletích po Svatoplukově smrti, kdy již byla Morava součástí přemyslovského státu, měli Moravané dost důvodů vzpomínat na dobu nezávislého moravského státu, v němž vládl nejmohutnější svého věku panovník, jenž zděděnou říši uprostřed velikých nebezpečenství neohroženě a směle, moudře i chytře, mečem i řečí nejen hájil, ale i znamenitě rozšířil a upevnil, strašným učiniv se všem sousedům a protivníkům svým. V takovém případě - proč se divit představě, že ztráty takového vůdce lid želel a žal svůj ukonejšil domněnkou, že ještě žije, že král milovaný kdysi opět se objeví... Kritický duch zcela jistě odkáže myšlenku, že jízda králů odrazem Svatoplukovy legendy, do světa pověstí a lidových vyprávěnek. Ale co když jde o metaforu, do níž je skutečně přetavena vzpomínka na Velkou Moravu, přeneseně, prostřednictvím osobnosti panovníka, na skutečnost, jež byla pro ono období typická, a vtiskl se v personifikované podobě do lidové tradice? Co mám na mysli? Vládu ze sedla! A to je co? O Velké Moravě existuje nepřeberné množství historických publikací a knižních titulů. V důsledku nedostatku původních písemných pramenů z 9. století má podstatná část této literatury spekulativní charakter a závěry historiků hypotetickou povahu. Mnozí autoři hledali odpověď na otázku, kde bylo hlavní město velkomoravské říše. Pod vlivem středověkých kronik bylo několik staletí ztotožňováno s Velehradem. Neprávem. Neboť místo, kde tři sta let po zániku Velkomoravské říše postavili cisterciáci klášter s basilikou, bylo do té doby pusté. Archeologické výzkumy prováděné Vilémem Hrubým ve 2. pol. minulého století ve Starém Městě ovšem dokládají, že na Velehrad byla tradice přenesena právě odtud, z Velkomoravského Veligradu. Staré Město Veligrad bylo hlavním městem Velké Moravy; tradice nelhala, jen bylo nutno ji na základě vědeckých poznatků upřesnit. Občas se však v literatuře můžeme setkat s názorem, že žádné hlavní, sídelní město panovníkovo město, neexistovalo. Podle této hypotézy panovník se svým dvorem jezdil od hradiska ke hradisku a tímto způsobem vybíral daně. Právě tomu se říká vláda ze sedla. Vládli tak kupříkladu první panovníci merovejské dynastie, která vládla na území dnešní Francie. Král pobýval se svými ozbrojenci na velkých statcích, z jejichž výnosu žil. Putoval ze statku na statek se svými leudes, neboli důstojníky, ve velkých truhlicích s trojitým zámkem převážel své bohatství v penězích. Obdobné způsoby vlády bychom našli i ve východních říších, jejichž obyvatelstvo tvořily kmeny zvyklé kočovat. Takovou říší byla kupř. říše Heftalitů, která koncem 5. a počátkem 6. století zabírala celou střední Asii, dnešní Afganistan, část severní Indie a východní Turkestán. Ta sice měla jakési hlavní město, ale do něho se panovník uchyloval pouze na krátké zimní období. Po většinu roku s družinou kočoval po celé zemi. A bylo tomu tak i u Slovanů? Příště: Jízda králů podle Antoše Horsáka Jiří Jilík 2/2015 strana 15

16 Životní jubilea našich spoluobčanů V měsíci květnu tohoto roku oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané: Marie Dudová, 98 let Jaroslav Frýza, 90 let Marie Bilíková, 80 let František Pavlík, 80 let VZPOMÍNKA Dne 26. dubna jsme vzpomněli 20. výročí, kdy nás navždy opustil pan Stanislav Blažek Za tichou vzpomínku děkuje manželka, dcera a syn s rodinou. Všem jubilantům srdečně blahopřejeme! Upozorňujeme občany (popř. jejich rodinné příslušníky), že v případě zájmu o zveřejnění jubilanta anebo výročí sňatku v měsíčníku Kunovjan, případně přijetí oslavenců na radnici, je nutné vyzvednout na matrice Městského úřadu v Kunovicích Dotazník k životnímu jubielu či Dotazník k výročí svatby. Oba formuláře jsou k dispozici také na webových stránkách města Kunovice (www.mesto-kunovice.cz). Bližší informace podá matrikářka Ivana Lůčná, tel.: , mobil: , mil VZPOMÍNKA Těžké je, maminko, bez Tebe žít, jako Ty neumí nikdo poradit. Chybí nám Tvůj úsměv, Tvé pohlazení, za Tebe, maminko, náhrada není. Dne 22. května 2015 uplyne 1. smutné výročí úmrtí naší milované maminky a babičky, paní Marty Byčanové z Kunovic Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte si s námi na ni. Děkujeme. Dcera s rodinou VZPOMÍNKA S úsměvem na tváři Tě vždycky každý znal, všem kteří potřebovali, jsi ochotně pomáhal. Čas prý rány hojí, je to pouhé zdání, stále je v srdci bolest a smutné vzpomínání. Dne 7. dubna jsme si připomněli 5. výročí úmrtí starosty města Kunovice Ing. Jiřího Vařechy Denně se potkáváme s výsledky jeho obětavé práce, kterou pro své město vykonal. Jeho jméno zůstává trvale zapsané v srdcích občanů i historii města Kunovice. VZPOMÍNKA Dne 7. května 2015 by se dožil 80 let pan Antonín Jurásek Za tichou vzpomínku děkují manželka a děti s rodinami. Dne 4. května 2015 tomu bude rok, co nás náhle opustil pan František Zajíc S láskou na něj vzpomínají jeho nejbližší. Vzpomínka na umučené z II. světové války Tomáš Trubák zastřelen v Napajedlech František Trubák ve Vohlau Mše svatá za bratry Trubákovi bude sloužena v pondělí v 19 hodin v Kunovicích. Za vzpomínku děkuje rodina, Orel a KDU-ČSL. Strana 16 2/2015

17 KOMUNITNÍ CENTRUM KUNOVICE KVĚTEN 2015 ČTVRTEK 7. KVĚTNA 9:00 10:00 hod. Tvoření ke Dni maminek (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra ÚTERÝ 12. KVĚTNA 8:00 12:00 hod. Exkurze v hasičské zbrojnici v Uh. Hradišti vzhledem k omezené kapacitě nutná rezervace místa na tel , a to do čtvrtka 7. května hod. ČTVRTEK 14. KVĚTNA 8:00 12:00 hod. Exkurze v hasičské zbrojnici v Uh. Hradišti vzhledem k omezené kapacitě nutná rezervace místa na tel , a to do čtvrtka 7. května hod. SOBOTA 16. KVĚTNA 9:00 12:00 hod. Dental alarm aneb jak si správně čistit zoubky profesionální školení s praktickými ukázkami, přizpůsobenými chápání a vnímání všech věkových skupin. Akce je určena pro jakoukoliv věkovou kategorii od nejmenších dětí přes teenagery až po dospělé vzhledem k omezené kapacitě nutná rezervace místa na tel , a to do středy 13. května hod. ČTVRTEK 21. KVĚTNA 9:00 10:00 hod. Tvoření (pro děti od 2 let) 1. patro Komunitního centra Upozorňujeme návštěvníky, že v době konání exkurzí a akcí mimo budovu Komunitního centra bude herna uzavřena. Děkujeme za pochopení. Bližší informace k jednotlivým akcím budou průběžně zveřejňovány na internetových stránkách města a na Facebooku, v místním rozhlase a také je můžete získat na tel Pokud by vám termíny akcí pro rodiče s dětmi nevyhovovaly, můžete k nám do herny přijít každý všední den vždy od 8.30 do hod. Věra Huspeninová Canis terapie v Mateřském centru Beruška Noc s Andersenem ve znamení komiksu Městská knihovna Kunovice v pátek 27. března opět ožila dětským smíchem, hrami a nadšením. Už počtvrté se tu konala pohádková Noc s Andersenem, a to na téma, které knihovnu bude provázet celý rok 2015 komiks. Celým večerem děti provedly komiksové postavy Obelix, želva Ninja, zajíc Piňďa ze Čtyřlístku. Letos akce začala netradičně noční stezkou v Leteckém muzeu Kunovice. Jedenáct dětí vyrazilo po půl sedmé večer před knihovnu, kde je čekal první úkol v hledání barevných kartiček a náramků. Ty určily, jaké týmy vzniknou. Po cestě do muzea na ně ještě čekal úkol číslo dvě, při kterém naopak děti hledaly kartičky na zaznamenávání úkolů. Pak už nic nebránilo tomu, aby začala napínavá noční hra plná překvapení. První stanoviště čekalo na děti hned po příchodu, kdy si přichystaly čelovky, svítilny a spolu s kapitánem vystoupali do letadla. Jejich prvním úkolem bylo zjistit, jakým stanovištěm ve hře začínají. Pomoct jim v tom měla nápověda ve formě skládání dílků letadla. Papírové puzzle se na první pohled zdálo jako jednoduchý úkol, ale i ten nejrychlejší tým si ze začátku nevěděl moc rady. Kapitán letadla a komiksové postavičky sem tam dětem poradili. Druhé stanoviště v sobě skrývalo úkol mnohem náročnější, neboť během 10 minut děti musely zneškodnit pomocí morseovky tikající bombu. Naštěstí všichni byli úspěšní a nedošlo k žádné katastrofě. Za odměnu si u stanoviště mohly děti vyzkoušet střelbu z paintballové pušky. Další stanoviště u dětí prověřilo týmovou spolupráci, při které měly za úkol zachránit plyšového medvěda a psa z hořícího letadla, ošetřit je a co nejrychleji je převézt do záchranářského letadla. U čtvrtého stanoviště se na sebe členové týmu museli taky spolehnout a navigovat své kolegy aktivním minovým polem. U posledního stanoviště čekal v zemi zakopaný poklad. Ten děti hledaly pomocí detektoru kovu. Po úspěšném absolvování mohly děti nastoupit k poslednímu letu s kapitánem, při kterém musely nouzově přistát a seskočit. Po společném fotografování se děti vracely do knihovny plny dojmů a nadšení a připravené na další hry a promítání pohádek. Mgr. Kateřina Bartošová 2/2015 strana 17

18 Do kunovické městské knihovny dorazila velká zásilka nových knih. Jejich seznam se do Kunovjanu najednou nevejde, proto dnes přinášíme první část a v příštím čísle městského zpravodaje Kunovjan se můžete těšit na pokračování. A samozřejmě nechybí ani náš čtenářský tip. Knižní novinky KRÁSNÁ LITERATURA 1. V. Dušková - Kavky nad městem 2. J. Lawson-Timmerová - Pět dní 3. K. Ohlssonová - Oběti ráje 4. V. Dušková - Kavky nad městem 5. J. Lawson-Timmerová - Pět dní 6. K. Ohlssonová - Oběti ráje 7. J. Kellerman - Zabiják 8. K. Slaughter - Město policajtů 9. R. Denemarková - Příspěvek k dějinám radosti 10. A. Ümit - Istanbulské memento 11. M. Jun - Doživotí 12. S. Mawer - Evangelium podle Jidáše 13. D. T. Sehlberg - Mona 14. C. Ingelman - Sundbergová - Brambory na vloupačku 15. P. Rozkovec - Původní česká detektivka - Vysoká hra 16. L. Marklundová - Rudý vlk 17. G. Masterton - Bílé kosti 18. H. Howell - Mstitel z Vysočiny 19. L. Moriarty - Na co Alice zapomněla 20. D. Koontz - Nevinnost 21. H. Murakami - Podivná knihovna 22. J. Rollins, G. Blackwood - Počátek zkázy 23. Ch. Palov - Templářská relikvie - 3. díl Novinky v městské knihovně Netradiční Den otevřených dveří 24. H. Mankell - Ve slepé uličce 25. J. Courtney Sullivanová - Zásnuby 26. J. Picoultová - Vypravěčka 27. M. Kallentoft - Vodní andělé 28. H. Rosenfeldt - Hrob v horách 29. P. May - Pán ohně - čínské thrillery - 1. část 30. C. Messudová - Žena z horního patra 31. A. Christie - The hound of Death/Smrtonoš (v angličtině) NAUČNÁ LITERATURA 1. J. Clarkson - Zapomeň na brzdy 2. A. Vašíček - Tajuplné objevy 3. V. Holeček - Psychologie v učitelské praxi 4. D. Martinovičová - Úvod do podnikové ekonomiky 5. B. Krasemann - Dárky s kořením z mojí zahrady 6. S. Bucková - Přírodní kosmetika - jak na to LITERATURA PRO MLÁDEŽ 1. E. Lindo - Manolito Brejloun 2. F. Oomenová - Tajemství Leny Notýskové - 2. díl 3. S. Zett - Hugo idolem 4. Ch. Loeffelbein - Vítejte ve škole strašidel profesora Krákory 5. J. Urban - Deník malé blondýnky - 3. díl 6. D. Mitchell - Třináct měsíců 7. J. Urban - Deník malé blondýnky - 4. díl 8. T. C. Brezina - Případ pro Tebe a Klub tygrů - Po stopách yettiho 9. L. J. Smith - Upíří deníky - Slabé místo díl 10. L. J. Smith - Upíří deníky - Vykoupení díl KOMIKS 1. C. Bruneau - Malý princ a planeta Polykače 2. M. M. Groening - Simpsonovi - Komiksová dupárna 3. D. Peloux - Zuzka a kopýtko - 1. díl 4. C. Bruneau - Malý princ a planeta času díl 5. C. Bruneau - Malý princ a Gehomova planeta díl 6. Ultimate Spider - man a spol díl 7. Tajemné příběhy Čtyřlístku - Velká kniha díl NAUČNÁ LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 1. C. Dorseyová - Gumičkování na stávku NÁŠ TIP Robert Galbraith Hedvábník V sobotu dne proběhl na Soukromém gymnáziu, střední odborné škole a jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. v Kunovicích netradiční den otevřených dveří, v rámci kterého se uchazeči o studium zapojili do předávání tabletů stávajícím žákům I. ročníků. Škola tak zahájila výuku s plnou podporou mobilních technologií v rámci malých týmů. Zájemci o studium měli možnost seznámit se s prostředím školy i budoucími spolužáky. Přítomné dívky a maminky měly k dispozici vizážistku. Z největší dálky přijela slečna Lucie Smigová z Petrovic u Karviné. Ing. Ondřej Šabata, PhD. V pořadí už druhý díl úspěšné detektivní série s hlavním hrdinou detektivem Cormoranem Strikem. Autorka, J. K. Rowlingová, píšící pod pseudonymem R. Galbraith, přináší tentokrát záhadné zmizení spisovatele Owena Quina, který se nečekaně ztratil po dopsání své knihy. Několikadenní zmizení nenasvědčuje tomu, že by se autor stal obětí brutálního činu, zvlášť když nešlo o jeho první zmizení. Po objevení jeho mrtvoly se však rozeběhne nečekaný sled událostí. Strana 18 2/2015

19 2/2015 strana 19

20 Fotbalisté začali jarní část sezóny V neděli 29. března začala jarní část fotbalové soutěže I. B skupiny C, v níž se tým klubu Fotbal Kunovice bude pokoušet z druhého místa v tabulce dosáhnout postupu do vyšší soutěže. Ziskem čtyř bodů z dosud tří odehraných utkání se však k danému cíli příliš nepřiblížil. KUNOVICE VLČNOV 3 : 2 (1 : 1) Pět branek, tři penalty, dvě červené karty a tři body pro Kunovice tak by se dalo ve stručnosti popsat první jarní utkání kunovických fotbalistů s lídrem soutěže z Vlčnova. Do utkání vstoupili lépe domácí hráči, kteří od začátku předváděli útočný fotbal, a již v 10. minutě vstřelil první branku Lukáš Černý. Kunovjané se snažili o navýšení náskoku, ale ve 28. minutě se dopustili faulu v pokutovém území a Němčický z penalty vyrovnal a první poločas skončil smírně. V 57. minutě proměnil druhou penaltu v pořadí hostující Činčala a upravil skóre na 1 : 2. V 68. minutě by na úspěch domácích hráčů vsadil málokdo: domácí Jaroslav Baný dostal červenou kartu. Ani v deseti hráčích však Kunovjané nerezignovali a po faulu hostujícího Hlahůlka, za který byl tento hráč následně vyloučen, srovnal skóre ze třetí penalty v zápase Michal Lahodný. Domácí chtěli strhnout vítězství na svoji stranu a v poslední minutě dosáhli svého cíle, když po rohovém kopu se v šestnáctce nejlépe zorientoval střídající Žák a vsítil vítězný gól. Kunovice zaslouženě vyhrály a bodový náskok soupeře v čele tabulky snížily na pouhé dva body. BUCHLOVICE KUNOVICE ODLOŽENO Utkání, které se mělo hrát 3. dubna, bylo kvůli nepříznivému počasí odloženo a bude se hrát v náhradním termínu v pátek 8. května KUNOVICE OŘECHOV 3 : 4 PK (1 : 1) I tentokrát začali domácí hráči utkání aktivně a v 19. minutě se ujali vedení brankou Lysoňka. Dál hráli ofenzivní kopanou, ale vytvořené šance nedokázali využít, naopak krátce před přestávkou hostující tým vyrovnal na 1 : 1 trefou Hlúpika. Na začátku druhé půle, ve 49. minutě, se prosadil další z ořechovských hráčů, Schenel, a hosté vedli 1 : 2. O sedm minut později zařídil Černý vyrovnání na 2 : 2 a v 64. minutě se dokonce Kunovjané ujímají vedení brankou Šebáka. Čtvrt hodiny před koncem utkání srovnali hosté na 3 : 3, když se po skrumáži ve vápně nejlépe zorientoval hostující Vanek. Domácí hráči zahodili v závěru hrací doby několik šancí a za nerozhodného výsledku přišel ke slovu penaltový rozstřel, v němž byli šťastnější hráči Ořechova. PRAKŠICE KUNOVICE 2 : 1 (1 : 0) První polovina utkání se odehrávala zcela v režii domácích hráčů a k dovršení jejich spokojenosti se praktickému Hostinkovi podařilo překvapit střelou z dálky brankáře Nohu a otevřít skóre zápasu. Kunovický brankář téměř vzápětí zlikvidoval další vyloženou šanci Prakšických, a tak zůstal stav prvního poločasu nezměněn. Po přestávce hostující tým ožil, a brankou Ondřeje Šebáka dokonce vyrovnal, ale to bylo vše, čeho dosáhl. Utkání se dohrávalo v rychlém tempu, ale konečné slovo měli hráči Prakšic, konkrétně Jurák, který svou brankou stanovil konečné skóre zápasu. Vlčnov ve Starém Městě nezaváhal a tímto bodovým ziskem odskočil Kunovjanům na rozdíl čtyř bodů. Třetí v tabulce jsou Otrokovice, které na Kunovice ztrácejí 1 bod. Čelo tabulky je zatím stále velmi vyrovnané a boj o postup by mohl být ještě dramatický za předpokladu, že týmu z Kunovic začnou na jeho kontě body přibývat. red REKLAMA Zveme Vás do nově otevřeného masážního salonu VITA - MASÁŽE KUNOVICE nám. Svobody 360, 1. patro (budova vedle městského úřadu) Nabízíme: - sportovní, rekondiční a relaxační masáže - BAŇKOVÁNÍ (hloubková masáž svlastva) - SPINAL TOUCH (jemná doteková metoda, sloužící k narovnání páteře) - REIKI (léčebná terapie) Na Vaši návštěvu se těší Váš masér a terapeut Vít Horák Strana 20 2/2015

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů Za výborné výkony ji získali: ročník 2004 Tomáš Trunda 1. místo ročník 2003 Vojta Procházka 3. místo Tomáš Strachota 2. místo Honza Trunda

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek

2015 LEDEN BŘEZEN. Písek 2015 LEDEN BŘEZEN Písek 1 SLOVO ŘEDITELKY Vážení a milí, ráda bych Vám představila další číslo našeho zpravodaje. V tomto čísle představíme různé akce za období leden-březen 2015. Letošní zima je již za

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Exkurze do Českého rozhlasu Brno

Exkurze do Českého rozhlasu Brno Exkurze do Českého rozhlasu Brno Datum konání: 15. 11. 2013 Místo konání: Český rozhlas Brno Počet účastníků: 16 Zpracovali: Tomáš Pokorný, Adéla Nevěčná V rámci předmětu Odborná přednáška a exkurze jsme

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Ten verš si tiše říkám ( Krásné slovo a knihovna jsou slova, která spolu ladí ) HISTORIE PŘEHLÍDKY

Ten verš si tiše říkám ( Krásné slovo a knihovna jsou slova, která spolu ladí ) HISTORIE PŘEHLÍDKY Ten verš si tiše říkám ( Krásné slovo a knihovna jsou slova, která spolu ladí ) HISTORIE PŘEHLÍDKY Zhruba před šesti lety nás napadlo zmapovat možnosti prezentace mladých lidí, kteří jsou vyznavači krásného

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění

Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Pravidla Rady kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků v oblasti neprofesionálního umění Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.1: Podpora rozvoje aktivit volného času s důrazem na vytváření a

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012

Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Školní ilustrovaný magazín III. základní školy Jindřichův Hradec Číslo 4. Ročník II. Červen 2012 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková,

Více

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7

V Y K Ř I Č N Í K. Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 V Y K Ř I Č N Í K Ročník: XVIII ČASOPIS ZŠ Čáslav - náměstí ŠKOLNÍ ROK: 2014/2015 Číslo: 7 Dětský aquatlon Čáslav 2015 Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se v Čáslavi konal 1. ročník plavecko-běžeckého poháru škol

Více

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme!

Fokus divadlo 2014. Barbora Genserová, studentka 5.B, se v silné konkurenci studentů středních škol umístila na 3. místě. Blahopřejeme! Fokus divadlo 2014 Pod tímto názvem Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vyhlásila na podzim 1. ročník soutěže o nejlepší divadelní recenzi a kritiku. Jelikož se v literárním semináři

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Březen duben 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna od května pouze za nepříznivého

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES

ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES ŠKOLNÍ ČASOPIS ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5 PIŠKVORKY VALENTÝN ŠKOLNÍ A OKRESNÍ KOLA OLYMPIÁD FOTOGRAFIE Z AKCÍ ŽÁKOVSKÝ PLES leden-únor 2015 Co napsali žáci 5. B. Těšíme se na 2. stupeň? Na druhém stupni se

Více

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME.

Archiv 6. třídy. Mezinárodní matematická soutěž Klokan 6. a 7. ročník kategorie BENJAMÍN obsadil Vláďa Světlík krásné 2. místo. MOC GRATULUJEME. Archiv 6. třídy ČERVEN 2011 prohlédněte si aktuální články k těmto akcím 3. 6. Projektový den Děti dětem, aneb Známe své město? 6. 6. Preventivní program Klima třídy /zde klikněte/ 10. 6. Přírodopisná

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem

Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem Zápis do prvních tříd Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015 se v naší škole konal 15. a 16. ledna. Zápisem provázeli budoucí prvňáčky žáci 5. tříd, kteří si připravili pro děti pohádkové úkoly. Letos

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Základní škola včera a dnes

Základní škola včera a dnes ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZŠ a MŠ ZAJEČOV Základní škola včera a dnes www.zszajecov.websnadno.cz V 90. letech minulého století vycházely Zaječovské listy a tehdejší pan ředitel RNDr. Radoslav Nop v nich často

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě,

Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, Člověk a příroda Člověk a příroda přírodovědný vzdělávací program, ve kterém jsme vyslechli zajímavé povídání o přírodě, doprovázené promítáním filmů na interaktivní tabuli. Dvojice ochranářů ze společnosti

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY

OBSAH REDAKČNÍ RADA PROJEKT COMENIUS SBĚR KAŠTANŮ, KŮRY A PAPÍRU NEBE 4 X JINAK ANKETA ČTYŘLÍSTEK KOMIKS STRÁNKA LUŠTĚNÍ VÝTVARNÉ PROJEKTY REDAKČNÍ RADA Tereza Dobrá, Kristýna Mikotová, Martin Stryja, Eliška Kuželová, Ema Vrbová, Jakub Veverka, Kristýna Júdová, Sandra Švecová, Pavlína Krenciva, Barbora Turková, Anna Marie Hořejší OBSAH PROJEKT

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Krátká historie ŠO Kunovice

Krátká historie ŠO Kunovice Krátká historie ŠO Kunovice Kunovice a šachy V Kunovicích se šachy zajisté hrály odnepaměti, oficiální vznik šachového klubu je však dán datem 27 února 1944, kdy na zasedání župního výboru Uherskohradišťské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012

Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012 Bc. Darja Zajícová tel.: 724 027 623 e-mail: zajicovad@szdc.cz TISKOVÁ ZPRÁVA Vyhlášení vítězů prvního ročníku fotografické soutěže Česká železnice 2012 U příležitosti 10. výročí existence SŽDC a rozvoje

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková

1. stupeň ZŠ. Kontaktní osoby. Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková 1. stupeň ZŠ Kontaktní osoby Mgr. Jana Pavlíková Mgr. Tereza Roháčková VÁŽENÁ PANÍ UČITELKO, PANE UČITELI, pro letošní školní rok 2015/2016 Vám nabízíme LITERÁRNÍ BESEDY A LEKCE INFORMAČNÍ VÝCHOVY, vhodné

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012. Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2011/2012 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 4. ročník Září Obec v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost-stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu V minulém týdnu se odehrálo Mistrovství České republiky v praktickém šachu mládeže a juniorů, které skončilo v sobotu 15.3.2014.

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu

U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 2011 v obřadní síni městského úřadu U S N E S E N Í z III. zasedání Zastupitelstva města Kunovice konaného 14. dubna 211 v obřadní síni městského úřadu Zastupitelstvo města: 42/III./211 schvaluje zprávu o činnosti Rady města Kunovice od

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014

Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Zápis z jednání Exekutivy ZKSH 5/2013-2014 Dne: 21.1.2014 Přítomni: Dita Dvořáková, Petr Novák, Radek Číž, Petr Videcký Omluveni: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených

Florbal - pravidla a základy florbalu, aktivní hra v hale, účast na soutěžích - 5. 9. třída - kroužek bude otevřen při nejméně 10 přihlášených Dům dětí a mládeže, Prachatice, Ševčíkova 273, pracoviště DDM Netolice Nabídka kroužků 2009/2010 Pohybové a sportovní hry - tradiční i netradiční míčové a pohybové hry - 1. 5.třída Florbal - pravidla a

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.08.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení pronájmu bytové jednotky č. 107 v domě s pečovatelskou službou,

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více