Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!"

Transkript

1 I

2 Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI!

3 OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy Strategické řízení... str. 9 Kurzy Projektové řízení... str. 19 Kurzy Vedení a řízení lidí... str. 25 Kurzy Osobní rozvoj... str. 35 Kurzy Komunikační a prezentační dovednosti... str. 41 Kurzy Podpora managementu, administrativa... str. 49 Kurzy Obchodní dovednosti... str. 57 Lektoři... str. 61 Encyklopedie mzdového účetnictví a personalistiky - EMU... str. 64 Přihláška Objednávka účasti na kurzu a Smluvní podmínky... str. 67 V tomto katalogu Vám nabízíme:» 64 vzdělávacích programů, tj.» 70 seminářů, kurzů, výcviků» 1 rekvalifikační program, akreditovaný MŠMT Všechny kurzy můžeme připravit i jako firemní pro Vaši organizaci s programem a termíny, které budou přizpůsobeny právě Vám. LEGENDA novinka kurz pro začátečníky certifikovaný (rekvalifikační) kurz kurz pro pokročilé kurz je součástí rekvalifikačního kurzu Asistentka manažera Přihlášku naleznete na straně

4 O NÁS Našimi znalostmi, zkušenostmi a s využitím inovativních učebních postupů pomáháme jednotlivcům i organizacím dosáhnout úspěchu. působí v oblasti vzdělávání a rozvoje od roku 1990, od roku 2008 je součástí mezinárodní vzdělávací skupiny Demos Group se sídlem v Paříži. Zaměřujeme se na rozvoj jednotlivců, týmů i celých organizací. Naše služby jsou založeny na partnerské spolupráci s klienty a zahrnují: u otevřené kurzy u firemní řešení u poradenství a outsourcing u odborné produkty vč. e-learningu a dalších technologických řešení podporujících sdílení informací a učení. PROČ S NÁMI? n 20 úspěšných let na trhu vzdělávání a rozvoje. n Propojení českých a zahraničních zkušeností a know-how n Velké portfolio kvalitních lektorů, trenérů, koučů, konzultantů 150 lektorů v ČR, lektorů z celého světa - expertů ve svých oborech s dlouholetou manažerskou, konzultantskou a pedagogickou praxí. n Stálá kvalita služeb pro naše zákazníky - certifikát ISO 9001:2008 od renomované společnosti Lloyd`s Register Quality Assurance jako záruka kvality n Inovace ve vzdělávání a rozvoji (investice přes 12 mil. EUR v roce 2009 do nových trendů ve vzdělávání) Služeb naší společnosti za dobu její existence využilo přes firem (služeb Demos Group více než firem). Otevřených kurzů se každoročně zúčastní více než lidí (vzdělávání Demos Group každoročně více než lidí). Demos Group se sídlem v Paříži je jedním z největších globálních poskytovatelů vzdělávání a jediná vzdělávací společnost obchodovatelná na burze. Demos Group působí ve 20 zemích světa a zaměstnává přes 700 zaměstnanců. Roční obrat Demos Group za rok 2009 byl 110 mil. EUR. 2 Přihlášku naleznete na straně 67-68

5 BONUSOVÝ SYSTÉM VĚRNOSTNÍ PROGRAMY 1) Věrnostní program - pro účastníky otevřených kurzů Úãastníte se na eho kurzu ãi semináfie? Neodnesete si pouze znalosti a vûdomosti, kvûli kter m pfiicházíte. V rámci vûrnostního programu pro na e stálé klienty získáte navíc moïnost sbírat své vlastní body. Jedna koruna ceny kurzu = 1 bod (tj. napfi Kã = bodû) Za bodû = poukázka v hodnotû 100 Kã Za bodû = poukázka v hodnotû 200 Kã Za bodû = poukázka v hodnotû 500 Kã Získané body lze vymûnit za poukázky Sodexo na zboïí ãi sluïby dle Va eho osobního v bûru. Za dárkové poukázky mûïete nakoupit zboïí v nûkteré z prodejen odûvû, klenotû, elektrospotfiebiãû, knih atd., nebo vyuïít sluïeb kulturních, sportovních ãi relaxaãních center, cestovních kanceláfií, zdravotnick ch zafiízení a jazykov ch kol. Dárkov Pass lze pouïít v iroké síti více neï 8000 provozoven oznaãen ch nálepkou s vyobrazením pfiíslu né poukázky. V bûr konkrétních míst je k dispozici na Počet věrnostních bodů Body se Vám pfiiãítají vïdy v okamïiku realizace kurzu (v pfiípadû zaplacené úãasti). Tak jak se úãastníte jednotliv ch kurzû, Va e body se postupnû naãítají. Evidenci zaji Èuje. Potfiebujete-li si ovûfiit, kolik bodû uï máte, zavolejte nám na tel nebo napi te na Výměna získaných bodů za poukázky V mûna získan ch bodû za poukázky je po pfiedchozí domluvû moïná kdykoli. Kontaktujte nás telefonicky na ãísle ãi em na adrese Kontaktujete-li nás nejpozdûji jeden pracovní den pfied konáním kurzu, mûïete si poukázku odnést rovnou z kurzu, kterého se úãastníte. Období, ve kterém se body sbírají, a termín, do kdy je nutné body vyměnit za poukázky Va e body se postupnû naãítají v rámci jednoho kalendáfiního roku, tj. vïdy za Va i úãast na kurzech uskuteãnûn ch v období od 1. ledna do 31. prosince, kdy je sbûr bodû ukonãen. V mûnu získan ch bodû za poukázky lze provést je tû v prûbûhu mûsíce ledna následujícího kalendáfiního roku, poté se pfiípadné zbylé body na vûrnostních úãtech z administrativních dûvodû odstraàují. Od 1. ledna se Vám body naãítají od zaãátku. 2) Věrnostní program - pro firemní zákazníky otevřených kurzů Je Va e firma ãi organizace vûrn m zákazníkem Pragoeducy? Vysíláte na otevfiené kurzy Pragoeducy více posluchaãû? VyuÏíváte ke vzdûlávání Va ich lidí fiady otevfien ch kurzû Pragoeducy? V rámci vûrnostního programu pro na e stálé klienty máte moïnost vyuïít mnoïstevní slevy. Pfiedplatíte-li u nás pro období následujícího jednoho roku vzdûlávání Va ich zamûstnancû formou otevfien ch kurzû, získáte tyto slevy: Kurzy v hodnotû Kã (bez DPH) Kurzy v hodnotû Kã (bez DPH) Kurzy v hodnotû Kã (bez DPH) Kurzy v hodnotû Kã (bez DPH) Kurzy v hodnotû nad Kã (bez DPH) = 5% sleva z ceny kurzû = 10% sleva z ceny kurzû = 15% sleva z ceny kurzû = 20% sleva z ceny kurzû = sleva na základû individuálního jednání Slosování s výhrou Účastníte se otevřených kurzů Pragoeducy? Štěstí se na Vás jistě usměje!!! Stačí, abyste po absolvování kurzu vyplnili anketu o Vaší spokojenosti s kurzem, vyplnili čitelně kontaktní údaje a anketu odevzdali. Všechny vyplněné ankety budou 1x za pololetí slosovány. Výherce se bude těšit z atraktivního zájezdu v hodnotû Kã. 3

6 TIPY PRO KLIENTY aneb co by Vám nemělo uniknout Chcete o změnách v legislativě vědět co nejdříve? Hledáte profesionální přístup a příjemné prostředí? Chcete o tématech přínosně diskutovat s odborníky a účastníky z jiných společností? Trváte na kvalitních tématech a aplikaci poznatků do praxe? Potom jsou otevřené kurzy společnosti tou správnou volbou! Z nabídky kurzů bychom Vás rádi upozornili na některé NOVINKY. Nově nabízíme všem zájemcům balíček kurzů zaměřený na projektové řízení: Projektové řízení - základy (str. 20) - pro ty z Vás, kteří s projektovým řízením začínají, Projektové řízení - pro pokročilé (str. 21) - pro zkušenější posluchače (současným absolvováním obou kurzů získáte výraznou finanční úsporu). SimulTrain - řízení projektu v reálném čase (str. 22) na tomto kurzu můžete trénovat znalosti projektového řízení prostřednictvím unikátního software pro simulaci projektů - stejně jako se piloti cvičí na simulátorech, můžete Vy trénovat řízení projektů pomocí nástroje SimulTrain. Souhlasíte s názorem, že leadership je nejvyhledávanější manažerskou schopností a nejběžnější manažerskou neschopností? A patříte mezi manažery, kteří se chtějí v umění leadershipu zlepšit? Právě Vám je určen 7denní cyklus pěti kurzů Integrativní leadership (str. 26). Cyklus zahrnuje kurzy Vnitřní zdroje leadershipu, Leadership a koučování jednotlivce, Leadership a motivace a je zakončen závěrečným setkáním Cesta lídra: cesta změny, celistvosti, souladu a synergie, jehož součástí je beseda s lídry z praxe, osobní prezentace účastníků i diskuse na téma Co dál. Metoda firemní konstelace může velmi rychle odhalit, co se ve firemním systému skutečně děje a jak uskutečnit žádoucí změnu. Svou rychlostí, názorností, prožitkovým efektem a praktickým zaměřením je zcela nezaměnitelná. Pro střední a vrcholový management, HR manažery, majitele firem, obchodní zástupce i řadové zaměstnance jsme připravili 2 kurzy Firemní konstelace Cíle, vize, motivace (str. 30) Firemní konstelace Vztahy a spolupráce (str. 30). Jste nově na manažerské pozici? Sbíráte své manažerské zkušenosti? Řídíte tým, jehož členy jsou Vaši bývalí kolegové? Potřebujete posílit své dovednosti? Přijďte na nový kurz Manažerské dovednosti pro nové manažery (str. 31). Další novinky: Ekonomické minimum Tvorba HR strategie a její implementace Zpětná vazba a hodnotící rozhovory Firemní kultura a vedení porad Business etiketa a principy společenského chování Písemná a elektronická komunikace v praxi Obchodní dovednosti I základy Obchodní dovednosti II pro pokročilé (aneb jak prodávat ještě lépe) 4

7 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ ãtvrtek Kultura mluveného projevu - 1. den... str pátek Kultura mluveného projevu - 2. den... str stfieda Asistentka manaïera - certifikovan kurz - zahájení... str stfieda Dovednosti asistentky I - základy - 1. den... str stfieda Prevence fie ení konfliktû... str stfieda Projektové fiízení - základy - 1. den... str stfieda Asertivní komunikace pro manaïery - 1. den... str ãtvrtek Projektové fiízení - základy - 2. den... str ãtvrtek Asertivní komunikace pro manaïery - 2. den... str pátek Jak úãelnû organizovat práci podfiízen ch... str pondûlí Povinnosti a odpovûdnost jednatelû a fieditelû s.r.o.: efektivní správa spoleãnosti, minimalizace rizik, fie ení krizov ch situací... str ãtvrtek e ení konfliktû - 1. den... str ãtvrtek Dovednosti asistentky I - základy - 2. den... str ãtvrtek Time a Stress management pro asistentky... str ãtvrtek Obchodní dovednosti - základy I - 1. den... str stfieda e ení konfliktû - 2. den... str stfieda Obchodní dovednosti I - základy - 2. den... str stfieda Integrativní leadership - 1. den... str stfieda Vnitfiní zdroje leadershipu... str stfieda Time management IV. generace - 1. den... str pátek Uplatnûní pohledávek podle insolvenãního zákona... str pátek Jak vést obchodní t m... str. 32, pátek Time management IV. generace - 2. den... str pondûlí SimulTrain - fiízení projektu v reálném ãase - 1. den... str úter SimulTrain - fiízení projektu v reálném ãase - 2. den... str stfieda Tvorba HR strategie a její implementace - 1. den... str ãtvrtek Tvorba HR strategie a její implementace - 2. den... str pondûlí Jak porozumût úãetním v kazûm I - 1. den... str pondûlí Projektové fiízení pro - pro pokroãilé - 1. den... str úter Jak porozumût úãetním v kazûm I - 2. den... str úter Projektové fiízení pro - pro pokroãilé - 2. den... str ãtvrtek Integrativní leadership - 2. den... str ãtvrtek Leadership a kouãování jednotlivce - 1. den... str pátek Integrativní leadership - 3. den... str pátek Leadership a kouãování jednotlivce - 2. den... str pátek Dovednosti asistentky I - základy - 3. den... str pátek Komunikaãní dovednosti v kontaktu se zákazníkem - 1. den... str. 45, pondûlí Dovednosti asistentky I - základy - 4. den... str pondûlí Komunikaãní dovednosti v kontaktu se zákazníkem - 2. den... str. 45, stfieda Argumentace a vyjednávací dovednosti... str pondûlí Firemní konstelace - Cíle, vize, motivace... str pondûlí Dovednosti asistentky I - základy - 5. den... str pondûlí Písemná a elektronická komunikace v praxi... str úter Firemní kultura a vedení porad... str ãtvrtek Obchodnûprávní minimum pro manaïery... str. 16 Přihlášku naleznete na straně

8 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ pátek Pracovní právo pro manaïery... str pátek Efektivní komunikace - pfiedpoklad úspûchu pfii vedení lidí... str pondûlí Integrativní leadership - 4. den... str pondûlí Leadership a motivace - 1. den... str úter Integrativní leadership - 5. den... str úter Leadership a motivace - 2. den... str ãtvrtek Pracovnûprávní minimum pro asistentky... str pátek Archivace a skartace listinn ch i elektronick ch dokumentû - v obchodní spoleãnosti... str pondûlí ManaÏerské dovednosti pro nové manaïery - 1. den... str úter ManaÏerské dovednosti pro nové manaïery - 2. den... str ãtvrtek Moderní metody fie ení problémû a situací - 1. den... str pátek Moderní metody fie ení problémû a situací - 2. den... str úter Ekonomické minimum... str ãtvrtek SimulTrain - fiízení projektu v reálném ãase -1. den... str pátek SimulTrain - fiízení projektu v reálném ãase - 2. den... str pondûlí Integrativní leadership - 6. den... str pondûlí Leadership a t my... str stfieda Povinnosti a odpovûdnost pfiedstavenstva, dozorãí rady a vedení a.s.: efektivní správa spoleãnosti, minimalizace rizik, fie ení krizov ch situací... str stfieda Stress management... str pondûlí Dovednosti asistentky II - pro pokroãilé - 1. den... str pondûlí Prezentace a sebeprezentace pro asistentky... str ãtvrtek Odpovûdnost a povinnosti jednatelû a spoleãníkû s.r.o. (z pohledu úãetnictví a danû z pfiíjmû)... str ãtvrtek Dovednosti asistentky II - pro pokroãilé - 2. den... str ãtvrtek Efektivní argumentace a pfiesvûdãování v kaïdodenní praxi... str ãtvrtek Obchodní dovednosti II - pro pokroãilé - 1. den... str pátek Obchodní dovednosti II - pro pokroãilé - 2. den... str pondûlí Zpûtná vazba a hodnotící rozhovory - 1. den... str úter Zpûtná vazba a hodnotící rozhovory - 2. den... str stfieda Jak lépe mluvit a jak zaujmout - 1. den... str stfieda Úãetní a ekonomické minimum pro asistentky... str ãtvrtek Jak lépe mluvit a jak zaujmout - 2. den... str stfieda Time management IV. generace - 1. den... str stfieda Dovednosti asistentky II - pro pokroãilé - 3. den... str stfieda Business etiketa principy spoleãenského chování... str ãtvrtek Time management IV. generace - 2. den... str ãtvrtek SimulTrain - fiízení projektu v reálném ãase - 1. den... str ãtvrtek Jak efektivnû spolupracovat se sv m nadfiízen m - 1. den... str pátek SimulTrain - fiízení projektu v reálném ãase - 2. den... str pátek Jak efektivnû spolupracovat se sv m nadfiízen m - 2. den... str pondûlí Finanãní fiízení pro nefinanãní manaïery - 1. den... str úter Finanãní fiízení pro nefinanãní manaïery - 2. den... str úter VyuÏití emoãní inteligence pfii vedení lidí - 1. den... str stfieda VyuÏití emoãní inteligence pfii vedení lidí - 2. den... str ãtvrtek Moderní manaïer - vedoucí, partner, kouã (klíãové dovednosti) - 1. den... str Přihlášku naleznete na straně 67-68

9 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ pátek Moderní manaïer - vedoucí, partner, kouã (klíãové dovednosti) - 2. den... str pondûlí Efektivní vedení diolagu - 1. den... str úter Efektivní vedení diolagu - 2. den... str stfieda Denní zvládání ãasové zátûïe - praktick Time management... str úter Umûní vyuïít vnitfiní potenciál - 1. den... str stfieda Umûní vyuïít vnitfiní potenciál - 2. den... str pátek Jak se úspû nû dorozumût s jin mi typy lidí... str úter Vedení lidí jako klíãová manaïerská kompetence - 1. den... str stfieda Vedení lidí jako klíãová manaïerská kompetence - 2. den... str ãtvrtek Uzavírání smluv, smluvní typy, smluvní odpovûdnost... str ãtvrtek Srozumitelná a manipulativní komunikace - 1. den... str pátek Image osobnosti... str pátek Srozumitelná a manipulativní komunikace - 2. den... str úter Umûní prezentaãních dovedností - 1. den... str stfieda Umûní prezentaãních dovedností - 2. den... str pátek Právní rady a tipy pro spolehlivé a rychlé vymáhání pohledávek... str úter Firemní konstelace - Vztahy a spolupráce... str stfieda Ekonomické a finanãní aspekty fiízení projektû - 1. den... str stfieda Time management IV. generace - 1. den... str ãtvrtek Ekonomické a finanãní aspekty fiízení projektû - 2. den... str ãtvrtek Time management IV. generace - 2. den... str pátek Profesionální recepãní... str pátek Efektivní obchodní spolurpáce s klíãov mi zákazníky... str. 60 Přihlášku naleznete na straně

10 8 POZNÁMKY

11 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Povinnosti a odpovědnost představenstva, dozorčí rady a vedení a. s.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str. 10 Povinnosti a odpovědnost jednatelů a ředitelů s. r. o.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str. 11 Odpovědnost a povinnosti jednatelů a společníků s.r.o. (z pohledu účetnictví a daně z příjmů)... str. 12 Ekonomické minimum... str. 12 Finanční řízení pro nefinanční manažery... str. 13 Jak porozumět účetním výkazům I... str. 14 Tvorba HR strategie a její implementace... str. 14 Pracovní právo pro manažery... str. 15 Obchodněprávní minimum pro manažery... str. 16 Uzavírání smluv, smluvní typy, smluvní odpovědnost... str. 16 Právní rady a tipy pro spolehlivé a rychlé vymáhání pohledávek... str. 17 Uplatnění pohledávek podle insolvenčního zákona... str. 18 Všechny kurzy můžeme připravit i jako firemní pro Vaši organizaci s programem a termíny, které budou přizpůsobeny právě Vám. Přihlášku naleznete na straně

12 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST PŘEDSTAVENSTVA, DOZORČÍ RADY A VEDENÍ A. S.: EfEKTIVNÍ SPRÁVA SPOLEČNOSTI, MINIMALIZAcE RIZIK, ŘEšENÍ KRIZOVÝcH SITUAcÍ Víte, Ïe omezení odpovûdnosti ãlena pfiedstavenstva ve smlouvû o v konu funkce je neplatné? Víte, Ïe v kon funkce statutárního orgánu v pracovnûprávním pomûru není moïn, a to z dûvodu, Ïe v kon statutární funkce není druh práce podle zákoníku práce? Víte, Ïe podle aktuální judikatury Nejvy ího soudu âr není moïné udûlit generální plnou moc jednomu ãlenu pfiedstavenstva, mají-li jménem spoleãnosti jednat alespoà dva spoleãnû?» Odpovědnosti představenstva, dozorčí rady a vedení a. s. - platná právní úprava vztahující se k a.s., - vznik, výkon a zánik funkce člena představenstva, - povinnosti a odpovědnost členů představenstva, - vznik, výkon a zánik funkce člena dozorčí rady, - povinnosti a odpovědnost členů dozorčí rady, - vznik, výkon a zánik funkce člena vrcholového managementu, - povinnosti a odpovědnost vrcholového managementu (ředitelů), - odpovědnosti v případě kumulace funkcí člena představenstva a člena vrcholového managementu (ředitele), - zákaz konkurence dle obchodního zákoníku.» Hlavní oblasti vzniku rizik v a. s. - trestněprávní odpovědnost, - odpovědnost za dluhy společnosti, insolvenční řízení, - ručení a odpovědnost v době krize firmy, vymáhání pohledávek, - judikatura, promlčecí lhůty.» Minimalizace rizik a řešení krizových situací - opatření k minimalizaci rizik: prevence, analýza možných rizik, předcházení rizikům, pověření/plná moc, zastupování, pracovněprávní odpovědnost přenášení odpovědnosti vnitřními směrnicemi a nařízeními, - řešení krizových i každodenních situací rady, tipy a doporučení. - budete mít komplexní pfiehled o právní úpravû povinností a odpovûdnosti pfiedstavenstva, dozorãí rady a vedení a. s., - budete vûdût, co je v kompetenci pfiedstavenstva a co naopak spadá do kompetence vedení, - rozpoznáte hlavní oblasti vzniku potenciálních rizik v a. s., - budete znát efektivní a v praxi pouïitelné prostfiedky k minimalizaci rizik, - budete schopni lépe a efektivnûji fie it kaïdodenní problémy vznikající v a. s., - budete disponovat praktick mi a pouïiteln mi radami, tipy a zku enostmi lektora, kter musí fiadu problémû, které jsou pfiedmûtem tohoto kurzu, fie it na vlastní kûïi. 1. prosince Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LLM. 10 Přihlášku naleznete na straně 67-68

13 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST jednatelů A ŘEDITELů S. R. O.: EfEKTIVNÍ SPRÁVA SPOLEČNOSTI, MINIMALIZAcE RIZIK, ŘEšENÍ KRIZOVÝcH SITUAcÍ Víte, Ïe pokud je jednatel s. r. o. souãasnû zamûstnán jako fieditel tohoto s. r. o. na základû pracovní smlouvy, mûïe b t tato smlouva posouzena jako neplatná?» Odpovědnosti jednatelů a ředitelů v s. r. o. - platná právní úprava vztahující se k s. r. o., - vznik, výkon a zánik funkce jednatele, - vznik, výkon a zánik funkce ředitele/vedení společnosti (executive management), - odpovědnost jednatele, - odpovědnost ředitele/vedení společnosti (executive management), - odpovědnosti v případě kumulace funkcí jednatele a ředitele, - zákaz konkurence dle obchodního zákoníku.» Hlavní oblasti vzniku rizik v s. r. o. - trestněprávní odpovědnost, - odpovědnost za dluhy společnosti, insolvenční řízení, - ručení a odpovědnost v době krize firmy, vymáhání pohledávek, - aktuální judikatura, promlčecí lhůty.» Minimalizace rizik a řešení krizových situací - opatření k minimalizaci rizik: prevence, analýza možných rizik, předcházení rizikům, pověření/plná moc, zastupování, pracovněprávní odpovědnost; přenášení odpovědnosti vnitřními směrnicemi a nařízeními, - řešení krizových i každodenních situací rady, tipy a doporučení. - budete mít komplexní pfiehled o právní úpravû povinností a odpovûdnosti jednatelû a fieditelû s. r. o., - budete vûdût, co je v kompetenci jednatele, a co naopak spadá do kompetence fieditele, - budete se orientovat v aktuální judikatufie ãesk ch soudû, - rozpoznáte hlavní oblasti vzniku potenciálních rizik v s. r. o., - budete znát efektivní a v praxi pouïitelné prostfiedky k minimalizaci rizik, - budete schopni lépe a efektivnûji fie it kaïdodenní problémy vznikající v s. r. o., - budete disponovat praktick mi a pouïiteln mi radami, tipy a zku enostmi lektora, kter musí fiadu problémû, které jsou pfiedmûtem tohoto kurzu, fie it na vlastní kûïi. 4. fiíjna Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LLM. Přihlášku naleznete na straně

14 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI jednatelů A SPOLEČNÍKů S.R.O. (Z POHLEDU účetnictví A DANĚ Z PŘÍjMů) Víte, jaké pokuty riskuje spoleãnost za nezvefiejnûní úãetní závûrky? Umíte zvolit efektivní variantu ãerpání prostfiedkû pro osobní spotfiebu spoleãníka ze spoleãnosti? Znáte rizika, kdy nesvolání valné hromady mûïe vést aï k trestnímu stíhání jednatele?» Odpovûdnost za úãetnictví.» Úãetnictví vedené úãetní firmou.» Jak poznat patnû vedené úãetnictví.» ZvefiejÀování úãetní závûrky.» Podklady pro valnou hromadu.» Ztráta spoleãnosti a odpovûdnost jednatele s.r.o.» Které pfiíjmy spoleãníka jsou daàovû v hodnûj í (pfiíjmy ze závislé ãinnosti, podíly na zisku a jiné).» Vztahy jednatelû a spoleãníkû se s.r.o. (pûjãky, úvûry, pronájmy atd.).» Povinnosti s.r.o. vûãi finanãnímu úfiadu.» Jednání v daàovém fiízení (lhûty, formy apod.). - oceníte zamûfiení kurzu na praxi, - vyvarujete se ãast ch chyb a lépe se zorientujete v oblastech, za které odpovídáte, - u etfiíte velké mnoïství ãasu stráveného studiem pfiíslu n ch pfiedpisû. 2. prosince Kã (vã. 20% DPH) LEKTO I: Ing. Petr Kout, CSc. Tomá Líbal EKONOMIcKÉ MINIMUM Víte, Ïe v nosy nejsou pfiíjmy a Ïe v e vykázaného úãetního zisku neodpovídá objemu skuteãnû vydûlan ch penûz?» Hlavní oblasti finanãního fiízení podniku.» Základní úãetní pojmy a principy.» Úãetní v kazy (rozvaha, v sledovka, cash flow) a jejich obsah.» Jak posoudit finanãní zdraví podniku.» âasová hodnota penûz a její vyuïití pfii hodnocení efektivnosti investic. - budete rozumût hlavním ekonomick m pojmûm a principûm z oblasti finanãního fiízení a úãetnictví podniku, - budete schopni snáze komunikovat s pracovníky ekonomick ch útvarû, - budete moci svoje znalosti dále prohloubit v navazujících specializovan ch kurzech z oblasti ekonomiky a finanãního fiízení podniku, u nichï jsou pfiedchozí základní znalosti v hodou. 23. listopadu Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Ing. Petra Oceláková 12 Přihlášku naleznete na straně 67-68

15 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ finanční ŘÍZENÍ PRO NEfINANČNÍ MANAžERY Znáte kritické parametry stavu financí? Znáte praktické postupy finanãní anal zy? Víte, jak sniïovat náklady? - získáte základní pfiehled o ekonomickém fiízení spoleãnosti, - budete znát strukturu a obsah úãetních v kazû, - budete schopni se orientovat v základních finanãních pojmech. PROGRAM 9:00 15:00 1. den» Základní úãetní pojmy a metody.» Úãetní v kazy a jejich obsah - rozvaha, - v kaz zisku a ztráty, - pfiehled o penûïních tocích.» Pfiíklady na promítnutí ãinnosti podniku do úãetních v kazû.» Finanãní anal za podniku - anal za úãetních v kazû, - finanãní ukazatele ekonomické stability a v konnosti podniku, - zpûsoby vyhodnocování ukazatelû ledna Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Ing. Otakar Wolf, MBA den» ízení nákladû.» ízení pracovního kapitálu.» Finanãní plánování.» Finanãní cíle podnikání.» âasová hodnota penûz.» Investiãní rozhodování.» Interní a externí financování.» Jednání s bankami.» Leasing v hody a nev hody.» ízení pracovního kapitálu.» Finanãní plánování. Přihlášku naleznete na straně

16 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ jak POROZUMĚT účetním VÝKAZůM I Víte, Ïe v ãeské rozvaze není vykázána skuteãná hodnota majetku spoleãnosti ani jejích závazkû? Víte, Ïe spoleãnost mûïe nadhodnotit vykázan úãetní zisk zvolen mi úãetními metodami?» âeské úãetní v kazy a jejich obsah - rozvaha (bilance), - v kaz zisku a ztráty (v sledovka), - pfiehled o penûïních tocích (cash flow).» Úãetní v kazy v pfiíkladech - hlavní úãetní principy a jejich dopad na úãetní v kazy, - promítnutí bûïné ãinnosti podniku do úãetních v kazû, - investice, technické zhodnocení a opravy majetku, - jak úãetní metody ovlivàují v i vykázaného majetku, závazkû a zisku, - úãetní oceàování majetku a jeho vztah k trïní cenû, - kdy v nosy nejsou pfiíjmy a kdy v daje nejsou náklady, - jak spoleãnost mûïe zkreslit zisk, - co ve v kazech nenajdete a kde má spoleãnost tiché rezervy, - finanãní leasing v CAS a IFRS. - budete rozumût obsahu ãesk ch úãetních v kazû podnikatelû, - budete chápat vzájemné vazby mezi úãetními v kazy i jejich fiádky, - budete vûdût, jak úãetní metody ovlivàují v i vykázaného majetku, závazkû a zisku, - budete umût získat z úãetních v kazû potfiebné informace i ãíst mezi jejich fiádky fiíjna Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Ing. Petra Oceláková TVORBA HR STRATEGIE A její IMPLEMENTAcE Musíte nutit manaïery, aby pouïívali Vámi vytvofiené nástroje a metodiky? Víte, jak to zmûnit? - budete umût vytvofiit HR strategii, - budete znát pravidla pro úspû né prosazení HR strategie ve firmû, - uvûdomíte si pfiedpoklady pro úspû nou spolupráci s ostatními manaïery. 1.den» Tvorba HR strategie.» Vztah mezi HR strategií a strategií firmy.» Pravidla efektivního dosahování strategick ch cílû.» Mûfiení úspû nosti a v konnosti HR. 2.den» Prodej HR strategie uvnitfi firmy.» Zásady pfiesvûdãování a argumentace.» Implementace HR nástrojû formou projektového fiízení fiíjna Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Mgr. Irena Pilafiová Přihlášku naleznete na straně 67-68

17 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ PRAcOVNÍ PRÁVO PRO MANAžERY Víte, Ïe svému podfiízenému nemûïete dát jako kárné opatfiení dûtku, ale písemnou v tku ano? Víte, za jak ch okolností mûïete zamûstnanci nafiídit nástup na dovolenou? - budete schopni ve své fiídící práci lépe vyuïívat zákoník práce, - budete vûdût, kdy se mûïete odklonit od zákoníku práce. PROGRAM 9:00 14:00» Co upravuje pracovní právo - základní pracovněprávní předpisy, o kterých by měl vědět každý manažer.» Subjekty pracovního práva, postavení manažerů, jejich práva a povinnosti podle Zákoníku práce, zmocnění jednat za zaměstnavatele.» Povinnosti manažerů vyplývající z pracovní smlouvy, odvolání z funkce vedoucího pracovněprávní a mzdové náležitosti (odchodné, zařazení na jinou práci apod.), skončení pracovního poměru (dohoda, výpovědní důvody, výpovědní doba, odstupné atp.). Nejčastější důvody skončení pracovního poměru s vedoucími zaměstnanci.» Povinnosti manažerů vyplývají z vnitřních předpisů (pracovního řádu, mzdového předpisu atd.) a kolektivních smluv, povinnosti vůči odborovým orgánům.» Práva a povinnosti manažerů vůči jejich podřízeným, zejm. v oblastech 5. listopadu Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: JUDr. Bohulslav Kahle ukládání pracovních úkolů, převádění na jinou práci, přeložení, - vyvozování důsledků z neplnění pracovních úkolů, porušování pracovní kázně a nesplňování požadavků pro výkon práce, - odměňování, mzdové postihy, odměny, srážky ze mzdy, - pracovních cest a cestovních náhrad, - určování pracovní doby, posuzování neomluvené absence, nařizovaná práce přesčas a pracovní pohotovosti, - posuzování překážek v práci vč. z důvodu nemoci, prostoje, - určování dovolené, - zvyšování a prohlubování kvalifikace.» Alkohol a kouření na pracovišti.» Pracovní posudky, osobní spis, potvrzení o skončení zaměstnání.» Zákaz diskriminace v práci manažera.» Odpovědnost manažera za škody vzniklé zaměstnavateli. Přihlášku naleznete na straně

18 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ OBcHODNĚPRÁVNÍ MINIMUM PRO MANAžERY Víte o v ech základních obchodnûprávních institutech, které pro v kon své funkce musíte znát? Víte, kdo má v závazkov ch vztazích postavení podnikatele? Víte, jak m zpûsobem je vhodné zajistit plnûní ze smlouvy? Znáte v hody a nev hody jednotliv ch zpûsobû vymáhání pohledávek? - budete umût rozli it, kdy postupovat podle obchodního a kdy podle obãanského zákoníku, - budete vûdût, co jsou závazná a nezávazná zákonná ustanovení, - budete vûdût, jaké jsou zpûsoby vymáhání pohledávek a co od nich oãekávat. PROGRAM 9:00 15:00» Podnikatelé fyzické osoby, právnické osoby (obchodní firma, jednání jménem podnikatele, smluvní a zákonné zastoupení, prokura, obchodní rejstřík).» Obchodní smlouvy (uzavírání, zajištění obchodních závazků, odstoupení od smlouvy).» Vymáhání nezaplacených pohledávek (promlčení, soudní a rozhodčí řízení, exekuční řízení, insolvenční řízení).» Charakteristika základních smluvních typů sjednávaných při podnikatelské činnosti (zejména kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouvy se zástupci).» Odpovědnost za porušení smlouvy a náhrada škody. 4. listopadu Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Doc. JUDr. Jifiina Kotouãová, Ph.D. UZAVÍRÁNÍ SMLUV, SMLUVNÍ TYPY, SMLUVNÍ ODPOVĚDNOST Víte, kdy je moïno písemnû uzavfienou smlouvu zmûnit ústnû? Víte. kdo je oprávnûn uzavfiít smlouvu jménem podnikatele a za podnikatele? Víte, jaké jsou nejãastûj í chyby pfii uzavírání smluv?» Postup při uzavírání smluv. Osoby oprávněné uzavírat obchodní smlouvy.» Náležitosti návrhu smlouvy (objednávky) a jeho závaznost.» Způsoby platného uzavření obchodní smlouvy. Veřejný návrh, veřejná obchodní soutěž.» Změna uzavřené smlouvy.» Zajištění závazků (zástavní a zadržovací právo, ručení, smluvní pokuta a další).» Hlavní smluvní typy obchodních smluv.» Odstoupení od smlouvy a další možnosti ukončení smlouvy.» Majetková odpovědnost smluvních stran podle obchodního a občanského zákoníku.» Podnikání a smluvní vazby se zahraničními osobami. - budete znát právní úpravu závazkov ch vztahû jak v tuzemsku, tak i s partnery v EU a mimo EU, - budete vûdût, jak správnû postupovat pfii uzavírání smluv, - budete umût vyuïít právní úpravy pfii sjednávání smluvní pokuty, - budete pouãeni, kdy je moïno ukonãit smlouvu. 10. února Kã (vã. 20% DPH) 7311 LEKTOR: Doc. JUDr. Jifiina Kotouãová, Ph.D. 16 Přihlášku naleznete na straně 67-68

19 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ PRÁVNÍ RADY A TIPY PRO SPOLEHLIVÉ A RYcHLÉ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Víte, Ïe mûïete pohledávky Va í firmy vymoci za desetinu obvyklého ãasu a pfiitom s mnohem men ími náklady?» Zajištění pohledávek a předcházení vzniku nedobytných pohledávek - způsoby prověřování majetkových poměrů a solidnosti obchodního partnera před uzavřením smlouvy, - kvalitní zajištění nároků, opatření pro minimalizaci rizika nezaplacení, - účinné předcházení sporům s obchodními partnery, - nejčastější chyby a nedostatky při uzavírání smluv v praxi.» Mimosoudní vymáhání pohledávek - předžalobní výzvy k úhradě, pokusy o smír, - společnosti zabývající se vymáháním pohledávek, - další možnosti mimosoudního vymáhání pohledávek.» Soudní vymáhání pohledávek - jak zabránit dlužníkovi, aby se zbavoval svého majetku, - jak napsat a kam podat kvalifikovanou žalobu na dlužníka, - na co si při sepisování žaloby a jejím podání na soud dát pozor, - nebezpečí promlčení pohledávek, jak mu předcházet, - platební rozkaz a směnečný platební rozkaz, rozsudek pro uznání a pro zmeškání, - kde lze ušetřit za právníka, kde naopak na právníkovi nešetřit.» Vymáhání pohledávek v rozhodčím řízení - přednosti rozhodčího řízení, - jak zajistit kvalitní a praktickou rozhodčí doložku.» Navazující instituty - výkon rozhodnutí - exekuční řízení, - insolvenční řízení. - budete umût kvalifikovanû provûfiovat obchodní partnery Va í firmy, - budete vûdût, jak sjednávat precizní smlouvy, na co konkrétnû se zamûfiit, - budete efektivnû pfiedcházet vzniku nedobytn ch pohledávek, - budete znát úãinná fie ení k zaji tûní pohledávek Va í firmy, - budete umût efektivnû vymáhat pohledávky, - budete umût napsat dobrou Ïalobu na dluïníka, - budete ovládat opatfiení k prevenci rizik a minimalizaci dopadû krizov ch situací, - budete disponovat kvalifikovan mi a praxí provûfien mi radami a tipy lektora, kter se fiadu let pohybuje v dané problematice, pro rychlé a úãinné vymáhání pohledávek, - uspofiíte Va í firmû peníze, neboè u etfiíte vût inu penûz za právní sluïbu spojenou s vymáháním pohledávek. 18. února Kã (vã. 20% DPH) 7411 LEKTOR: JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LLM. Přihlášku naleznete na straně

20 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ UPLATNĚNÍ POHLEDÁVEK PODLE INSOLVENČNÍHO ZÁKONA Jste podnikatelem, kter uplatàuje pohledávky v insolvenãním fiízení? Jste dluïníkem, u kterého mûïe dojít k fie ení úpadku v insolvenãním fiízení? Víte, jak správnû uplatnit pohledávku v insolvenãním fiízení? Víte, kdy je moïno fie it úpadek oddluïením? PROGRAM 9:00 13:00» Způsoby řešení úpadku v insolvenčním zákoně (z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů).» Pojem úpadku a hrozícího úpadku.» Zásady insolvenčního řízení.» Postavení dlužníka a věřitelů v insolvenčním řízení.» Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.» Účinky rozhodnutí o úpadku.» Moratorium.» Uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení.» Majetková podstata.» Řešení úpadku dlužníka (v konkursu, reorganizaci, při oddlužení). - budete mít pfiehled o moïn ch zpûsobech fie ení úpadku, - budete vûdût, jak probíhá insolvenãní fiízení. 8. fiíjna Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Doc. JUDr. Jifiina Kotouãová, Ph.D. 18 Přihlášku naleznete na straně 67-68

Povinnosti a odpovědnost jednatelů a ředitelů s. r. o.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str.

Povinnosti a odpovědnost jednatelů a ředitelů s. r. o.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str. STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Povinnosti a odpovědnost představenstva, dozorčí rady a vedení a. s.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací...str. 108 Povinnosti a odpovědnost jednatelů

Více

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI A OSOBNÍ ROZVOJ

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI A OSOBNÍ ROZVOJ 2011 MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI A OSOBNÍ ROZVOJ Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: AŤ VA Š E K A R I É R A R O S T E UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém...

Více

Kompetentní interní trenér

Kompetentní interní trenér Kompetentní interní trenér Vzdělávací moduly A - Rozvoj osobnosti interního trenéra B - Odborné trenérské dovednosti interního trenéra C - Nové trendy v rozvoji osobnosti a dovedností interního trenéra

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o.

Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. Příloha č. 1 Smlouvy o poskytování služeb Zakázka: Vzdělávání zaměstnanců ve firmě Alca plast servis, s.r.o. PODROBNÝ ROZSAH PLNĚNÍ Část A VYTVOŘENÍ KOMPETENČNÍCH MODELŮ 1. Tvorba specifických kompetenčních

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375

ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ MSMT-10312/12-24/375 V tomto kurzu se naučíte, jak proměnit své podnikatelské vize a plány ve skutečnost a přitom eliminovat špatné kroky a chyby. Zjistíte, jak sestavit svůj podnikatelský

Více

Otevřené semináře 2012

Otevřené semináře 2012 1 Otevřené semináře 2012 Dynargie, s.r.o. 2007 2012 Dynargie. Dynargie. All All rights rights reserved reserved PŘEHLED SEMINÁŘŮ MANAŽERSKÁ AKADEMIE Datum a místo Lektor Cena za 2 dny* 2 Vedení lidí 23.

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti

Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Příloha č. 2 Technická specifikace zakázky část I. Měkké a manažerské dovednosti Vzdělávací aktivita Celkový počet účastníků Počet skupin na 1 skupinu v hod. celkem za všechny účastníky v hod. Místo realizace

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit

Nabídka spolupráce stručný přehled témat, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Nabídka spolupráce stručný přehled t, která je možné zahrnout do projektu rozvoje zaměstnanců a jsme schopni je lektorsky zajistit Pro Centre, s.r.o. Ing.Jana Bíšková Jednatelka společnosti E mail : jana.biskova@procentre.eu

Více

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ

FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ FIREMNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ VZDĚLÁVACÍ A VÝCVIKOVÉ KURZY Nabízíme: INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP PROGRAMY NA KLÍČ Význam má takové vzdělávání, které reaguje na zcela konkrétní potřeby. Kurzy v oblasti : sociálně

Více

Přehled realizovaných pro top management společnosti

Přehled realizovaných pro top management společnosti Přehled realizovaných pro top management 11. 1. 2010 Firemní kultura a strategie 28.1.2010 Firemní kultura a strategie 1.3.2010 Vedení lidí 29.3.2010 Motivace zaměstnanců 20.4.2010 Komunikace 12.5.2010

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c.

Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD, CSc, MBA, Dr.h.c. Master of Business Administration - General Management Specializace: Strategické řízení malých a středních firem Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium. Garant: prof. Ing. O. Kratochvíl, PhD,

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

1. PODROBNÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY PŘÍLOHA Č. 1 Specifikace předmětu veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích a poradenských služeb v rámci projektu Zavedení systému hodnocení a motivace zaměstnanců David Türke Uniwin 1. PODROBNÁ SPECIFIKACE

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

Absolvováním modulu získáte :

Absolvováním modulu získáte : Vzdělávací moduly a workshopy: NARATIVNÍ MANAGEMENT a SYSTEMICKÉ FIREMNÍ KONSTELACE - jako nástroj řešení firemních problémů, firemních strategií, utváření funkčních firemních leverage, řešení vztahových

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE

Název projektu: ŠKOLENÍ DZD DRAŽICE Projekt je spolufinancován z EU, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Název operačního programu: Název globálního grantu: Název oblasti

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

leden červen ÚČETNICTVÍ A DANĚ EKONOMIKA FINANČNÍ ŘÍZENÍ

leden červen ÚČETNICTVÍ A DANĚ EKONOMIKA FINANČNÍ ŘÍZENÍ 2011 leden červen ÚČETNICTVÍ A DANĚ EKONOMIKA FINANČNÍ ŘÍZENÍ Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: AŤ VA Š E K A R I É R A R O S T E UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str.

Více

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POVEZ PROJEKT ÚŘADU PRÁCE NA PODPORU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Využijte dotace z projektu POVEZ na vzdělávání vašich zaměstnanců Projekt POVEZ = kvalitně proškolení zaměstnanci bez starostí pro

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet"

PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ. Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet PROFIL KOUČE ALEXANDRA KNOBLOCHOVÁ "Směr, jakým vítr vane sice nezměníte, ale zcela jistě můžete změnit směr svých plachet" Změna je život, K Lesu 345, 142 00 Praha 4, tel: +420777 350 612, PROFIL KOUČE

Více

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17

Obsah. Úvod Zmûny a doplnûní k 1. lednu Obecnû o pohledávkách... 17 Úvod................................................... 12 Zmûny a doplnûní k 1. lednu 2011........................... 13 1 Obecnû o pohledávkách................................. 17 1.1 Právní pohled.....................................

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... 2 3 Učební plán...

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák

ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU. Tim Šlapák ROZVOJ KOUČINKOVÝCH DOVEDNOSTÍ JAKO NÁSTROJE LEADERSHIPU PRVOLINIOVÝCH VEDOUCÍCH Tim Šlapák Jak na to půjdeme Potřeba rozvoje leadershipu u prvoliniových manažerů Specifika koučinku a mentoringu v této

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce

EMPIRIA CONSULTING. Představení společnosti. Zásady práce Představení společnosti Zaměřujeme se na vzdělávání, poradenství a tréninky v oblasti manažerských a obchodních dovedností, marketingu, výběrů zaměstnanců, rekvalifikačních kurzů i poradenských programů.

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! 1 Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy HR

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium

Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA. Komu určeno: Cíle studia: MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium MBA Leadership Master Program Exkluzivně zajištěné e-lerningové on-line studium Garant: prof. Mgr. I. Hashesh, PhD, MBA Komu určeno: Studium je určeno všem podnikatelům, manažerům, vedoucím pracovníkům

Více

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb

Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb Význam dalšího vzdělávání v sociální práci pro zvyšování kvality sociálních služeb PhDr. Hana Janečková, PhD. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Praha 16.2.2006 Význam vzdělávání v dějinách

Více

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu Tel. 606628873 NABÍZÍME VÁM VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMIKA PRO MANAŽERY Ekonomické informace tvoří společný jazyk podnikání - úspěchy i prohry se měří pomocí finančních

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ na dodávku vzdělávání pro zaměstnance v rámci projektu. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců Název zakázky: Dodávka vzdělávání zaměstnanců Zadavatel:

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

Nabídka služeb pro. firemní zákazníky. Programy osobnostního rozvoje Jazykové kurzy Překladatelské a tlumočnické služby

Nabídka služeb pro. firemní zákazníky. Programy osobnostního rozvoje Jazykové kurzy Překladatelské a tlumočnické služby Nabídka služeb pro firemní zákazníky Programy osobnostního rozvoje Jazykové kurzy Překladatelské a tlumočnické služby Obsah Programy osobnostního rozvoje NOVĚ OBCHODNÍKEM SUVERÉNNÍ OBCHODNÍK NOVĚ MANAŽEREM

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání

AHA PR Agency, s.r.o. Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o Osobní a profesní rozvoj Kurzy, tréninky, vzdělávání AHA PR Agency, s.r.o. Vzdělávání dospělých - osobní a profesní rozvoj Školící středisko Praha 4 AGENTURA AHA - VÁŠ PROFIT Praxe

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services

Specifikace vzdělávacích aktivit projektu. Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Specifikace vzdělávacích aktivit projektu Firemní vzdělávání Atos IT Solutions and Services Atos IT Solutions and Services, s.r.o. připravuje ucelený tréninkový program pro 2 klíčové skupiny společnosti

Více

Rada statutárního města Chomutova

Rada statutárního města Chomutova SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.5.2013 Číslo: 038/03-13 Autor dokumentu: Správce dokumentu: Rada statutárního města Chomutova Odbor interní audit - právní úsek Název dokumentu: Pravidla pro periodické práce

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13

MANŽERSKÁ EKONOMIKA. O autorech Úvod... 13 SYNEK Miloslav a kolektiv MANŽERSKÁ EKONOMIKA Obsah O autorech... 11 Úvod... 13 1. Založení podniku... 19 1.1 Úvod... 20 1.2 Činnosti související se založením podniku... 22 1.3 Volba právní formy podniku...

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer

Neurolingvistické programování. Facilitace a moderování - vedení týmových porad. Obchodní dovednosti. Kompetentní manažer Příloha č. 5: Tabulka pro výpočet nabídkové Název kurzu Vedení a koučink zaměstnanců Time management Work-life balance pro manažery Koučink pro manažery Principy motivace týmu a sebemotivace Komunikační

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADAVATEL: PAPERA s.r.o. Sídlem: Hálkova 2217/13, 568

Více

Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech

Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech Příloha č. 1 Inovace a optimalizace vzdělávacího systému zaměstnanců společnosti Skřivánek s.r.o. v regionech Podrobné informace k zadávací dokumentaci: Realizace vzdělávání zaměstnanců Skřivánek, s.r.o.

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Pracovní právo Metodický list číslo 1

Pracovní právo Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Pracovní právo Metodický list číslo 1 Pracovní právo, pracovně právní vztah, pracovní poměr Tematický celek je věnován objasnění postavení pracovního práva

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

JIŘÍ BENÍŠEK mobil: ;

JIŘÍ BENÍŠEK mobil: ; , oblast České Budějovice Vás zve na seminář: Typologie a osobnostní tendence přednáší vynikající lektor: JIŘÍ BENÍŠEK mobil: +420 728 673 501; benisek@email.cz Cílová skupina Lidé, které zajímá lidská

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více