Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!"

Transkript

1 I

2 Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI!

3 OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy Strategické řízení... str. 9 Kurzy Projektové řízení... str. 19 Kurzy Vedení a řízení lidí... str. 25 Kurzy Osobní rozvoj... str. 35 Kurzy Komunikační a prezentační dovednosti... str. 41 Kurzy Podpora managementu, administrativa... str. 49 Kurzy Obchodní dovednosti... str. 57 Lektoři... str. 61 Encyklopedie mzdového účetnictví a personalistiky - EMU... str. 64 Přihláška Objednávka účasti na kurzu a Smluvní podmínky... str. 67 V tomto katalogu Vám nabízíme:» 64 vzdělávacích programů, tj.» 70 seminářů, kurzů, výcviků» 1 rekvalifikační program, akreditovaný MŠMT Všechny kurzy můžeme připravit i jako firemní pro Vaši organizaci s programem a termíny, které budou přizpůsobeny právě Vám. LEGENDA novinka kurz pro začátečníky certifikovaný (rekvalifikační) kurz kurz pro pokročilé kurz je součástí rekvalifikačního kurzu Asistentka manažera Přihlášku naleznete na straně

4 O NÁS Našimi znalostmi, zkušenostmi a s využitím inovativních učebních postupů pomáháme jednotlivcům i organizacím dosáhnout úspěchu. působí v oblasti vzdělávání a rozvoje od roku 1990, od roku 2008 je součástí mezinárodní vzdělávací skupiny Demos Group se sídlem v Paříži. Zaměřujeme se na rozvoj jednotlivců, týmů i celých organizací. Naše služby jsou založeny na partnerské spolupráci s klienty a zahrnují: u otevřené kurzy u firemní řešení u poradenství a outsourcing u odborné produkty vč. e-learningu a dalších technologických řešení podporujících sdílení informací a učení. PROČ S NÁMI? n 20 úspěšných let na trhu vzdělávání a rozvoje. n Propojení českých a zahraničních zkušeností a know-how n Velké portfolio kvalitních lektorů, trenérů, koučů, konzultantů 150 lektorů v ČR, lektorů z celého světa - expertů ve svých oborech s dlouholetou manažerskou, konzultantskou a pedagogickou praxí. n Stálá kvalita služeb pro naše zákazníky - certifikát ISO 9001:2008 od renomované společnosti Lloyd`s Register Quality Assurance jako záruka kvality n Inovace ve vzdělávání a rozvoji (investice přes 12 mil. EUR v roce 2009 do nových trendů ve vzdělávání) Služeb naší společnosti za dobu její existence využilo přes firem (služeb Demos Group více než firem). Otevřených kurzů se každoročně zúčastní více než lidí (vzdělávání Demos Group každoročně více než lidí). Demos Group se sídlem v Paříži je jedním z největších globálních poskytovatelů vzdělávání a jediná vzdělávací společnost obchodovatelná na burze. Demos Group působí ve 20 zemích světa a zaměstnává přes 700 zaměstnanců. Roční obrat Demos Group za rok 2009 byl 110 mil. EUR. 2 Přihlášku naleznete na straně 67-68

5 BONUSOVÝ SYSTÉM VĚRNOSTNÍ PROGRAMY 1) Věrnostní program - pro účastníky otevřených kurzů Úãastníte se na eho kurzu ãi semináfie? Neodnesete si pouze znalosti a vûdomosti, kvûli kter m pfiicházíte. V rámci vûrnostního programu pro na e stálé klienty získáte navíc moïnost sbírat své vlastní body. Jedna koruna ceny kurzu = 1 bod (tj. napfi Kã = bodû) Za bodû = poukázka v hodnotû 100 Kã Za bodû = poukázka v hodnotû 200 Kã Za bodû = poukázka v hodnotû 500 Kã Získané body lze vymûnit za poukázky Sodexo na zboïí ãi sluïby dle Va eho osobního v bûru. Za dárkové poukázky mûïete nakoupit zboïí v nûkteré z prodejen odûvû, klenotû, elektrospotfiebiãû, knih atd., nebo vyuïít sluïeb kulturních, sportovních ãi relaxaãních center, cestovních kanceláfií, zdravotnick ch zafiízení a jazykov ch kol. Dárkov Pass lze pouïít v iroké síti více neï 8000 provozoven oznaãen ch nálepkou s vyobrazením pfiíslu né poukázky. V bûr konkrétních míst je k dispozici na Počet věrnostních bodů Body se Vám pfiiãítají vïdy v okamïiku realizace kurzu (v pfiípadû zaplacené úãasti). Tak jak se úãastníte jednotliv ch kurzû, Va e body se postupnû naãítají. Evidenci zaji Èuje. Potfiebujete-li si ovûfiit, kolik bodû uï máte, zavolejte nám na tel nebo napi te na Výměna získaných bodů za poukázky V mûna získan ch bodû za poukázky je po pfiedchozí domluvû moïná kdykoli. Kontaktujte nás telefonicky na ãísle ãi em na adrese Kontaktujete-li nás nejpozdûji jeden pracovní den pfied konáním kurzu, mûïete si poukázku odnést rovnou z kurzu, kterého se úãastníte. Období, ve kterém se body sbírají, a termín, do kdy je nutné body vyměnit za poukázky Va e body se postupnû naãítají v rámci jednoho kalendáfiního roku, tj. vïdy za Va i úãast na kurzech uskuteãnûn ch v období od 1. ledna do 31. prosince, kdy je sbûr bodû ukonãen. V mûnu získan ch bodû za poukázky lze provést je tû v prûbûhu mûsíce ledna následujícího kalendáfiního roku, poté se pfiípadné zbylé body na vûrnostních úãtech z administrativních dûvodû odstraàují. Od 1. ledna se Vám body naãítají od zaãátku. 2) Věrnostní program - pro firemní zákazníky otevřených kurzů Je Va e firma ãi organizace vûrn m zákazníkem Pragoeducy? Vysíláte na otevfiené kurzy Pragoeducy více posluchaãû? VyuÏíváte ke vzdûlávání Va ich lidí fiady otevfien ch kurzû Pragoeducy? V rámci vûrnostního programu pro na e stálé klienty máte moïnost vyuïít mnoïstevní slevy. Pfiedplatíte-li u nás pro období následujícího jednoho roku vzdûlávání Va ich zamûstnancû formou otevfien ch kurzû, získáte tyto slevy: Kurzy v hodnotû Kã (bez DPH) Kurzy v hodnotû Kã (bez DPH) Kurzy v hodnotû Kã (bez DPH) Kurzy v hodnotû Kã (bez DPH) Kurzy v hodnotû nad Kã (bez DPH) = 5% sleva z ceny kurzû = 10% sleva z ceny kurzû = 15% sleva z ceny kurzû = 20% sleva z ceny kurzû = sleva na základû individuálního jednání Slosování s výhrou Účastníte se otevřených kurzů Pragoeducy? Štěstí se na Vás jistě usměje!!! Stačí, abyste po absolvování kurzu vyplnili anketu o Vaší spokojenosti s kurzem, vyplnili čitelně kontaktní údaje a anketu odevzdali. Všechny vyplněné ankety budou 1x za pololetí slosovány. Výherce se bude těšit z atraktivního zájezdu v hodnotû Kã. 3

6 TIPY PRO KLIENTY aneb co by Vám nemělo uniknout Chcete o změnách v legislativě vědět co nejdříve? Hledáte profesionální přístup a příjemné prostředí? Chcete o tématech přínosně diskutovat s odborníky a účastníky z jiných společností? Trváte na kvalitních tématech a aplikaci poznatků do praxe? Potom jsou otevřené kurzy společnosti tou správnou volbou! Z nabídky kurzů bychom Vás rádi upozornili na některé NOVINKY. Nově nabízíme všem zájemcům balíček kurzů zaměřený na projektové řízení: Projektové řízení - základy (str. 20) - pro ty z Vás, kteří s projektovým řízením začínají, Projektové řízení - pro pokročilé (str. 21) - pro zkušenější posluchače (současným absolvováním obou kurzů získáte výraznou finanční úsporu). SimulTrain - řízení projektu v reálném čase (str. 22) na tomto kurzu můžete trénovat znalosti projektového řízení prostřednictvím unikátního software pro simulaci projektů - stejně jako se piloti cvičí na simulátorech, můžete Vy trénovat řízení projektů pomocí nástroje SimulTrain. Souhlasíte s názorem, že leadership je nejvyhledávanější manažerskou schopností a nejběžnější manažerskou neschopností? A patříte mezi manažery, kteří se chtějí v umění leadershipu zlepšit? Právě Vám je určen 7denní cyklus pěti kurzů Integrativní leadership (str. 26). Cyklus zahrnuje kurzy Vnitřní zdroje leadershipu, Leadership a koučování jednotlivce, Leadership a motivace a je zakončen závěrečným setkáním Cesta lídra: cesta změny, celistvosti, souladu a synergie, jehož součástí je beseda s lídry z praxe, osobní prezentace účastníků i diskuse na téma Co dál. Metoda firemní konstelace může velmi rychle odhalit, co se ve firemním systému skutečně děje a jak uskutečnit žádoucí změnu. Svou rychlostí, názorností, prožitkovým efektem a praktickým zaměřením je zcela nezaměnitelná. Pro střední a vrcholový management, HR manažery, majitele firem, obchodní zástupce i řadové zaměstnance jsme připravili 2 kurzy Firemní konstelace Cíle, vize, motivace (str. 30) Firemní konstelace Vztahy a spolupráce (str. 30). Jste nově na manažerské pozici? Sbíráte své manažerské zkušenosti? Řídíte tým, jehož členy jsou Vaši bývalí kolegové? Potřebujete posílit své dovednosti? Přijďte na nový kurz Manažerské dovednosti pro nové manažery (str. 31). Další novinky: Ekonomické minimum Tvorba HR strategie a její implementace Zpětná vazba a hodnotící rozhovory Firemní kultura a vedení porad Business etiketa a principy společenského chování Písemná a elektronická komunikace v praxi Obchodní dovednosti I základy Obchodní dovednosti II pro pokročilé (aneb jak prodávat ještě lépe) 4

7 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ ãtvrtek Kultura mluveného projevu - 1. den... str pátek Kultura mluveného projevu - 2. den... str stfieda Asistentka manaïera - certifikovan kurz - zahájení... str stfieda Dovednosti asistentky I - základy - 1. den... str stfieda Prevence fie ení konfliktû... str stfieda Projektové fiízení - základy - 1. den... str stfieda Asertivní komunikace pro manaïery - 1. den... str ãtvrtek Projektové fiízení - základy - 2. den... str ãtvrtek Asertivní komunikace pro manaïery - 2. den... str pátek Jak úãelnû organizovat práci podfiízen ch... str pondûlí Povinnosti a odpovûdnost jednatelû a fieditelû s.r.o.: efektivní správa spoleãnosti, minimalizace rizik, fie ení krizov ch situací... str ãtvrtek e ení konfliktû - 1. den... str ãtvrtek Dovednosti asistentky I - základy - 2. den... str ãtvrtek Time a Stress management pro asistentky... str ãtvrtek Obchodní dovednosti - základy I - 1. den... str stfieda e ení konfliktû - 2. den... str stfieda Obchodní dovednosti I - základy - 2. den... str stfieda Integrativní leadership - 1. den... str stfieda Vnitfiní zdroje leadershipu... str stfieda Time management IV. generace - 1. den... str pátek Uplatnûní pohledávek podle insolvenãního zákona... str pátek Jak vést obchodní t m... str. 32, pátek Time management IV. generace - 2. den... str pondûlí SimulTrain - fiízení projektu v reálném ãase - 1. den... str úter SimulTrain - fiízení projektu v reálném ãase - 2. den... str stfieda Tvorba HR strategie a její implementace - 1. den... str ãtvrtek Tvorba HR strategie a její implementace - 2. den... str pondûlí Jak porozumût úãetním v kazûm I - 1. den... str pondûlí Projektové fiízení pro - pro pokroãilé - 1. den... str úter Jak porozumût úãetním v kazûm I - 2. den... str úter Projektové fiízení pro - pro pokroãilé - 2. den... str ãtvrtek Integrativní leadership - 2. den... str ãtvrtek Leadership a kouãování jednotlivce - 1. den... str pátek Integrativní leadership - 3. den... str pátek Leadership a kouãování jednotlivce - 2. den... str pátek Dovednosti asistentky I - základy - 3. den... str pátek Komunikaãní dovednosti v kontaktu se zákazníkem - 1. den... str. 45, pondûlí Dovednosti asistentky I - základy - 4. den... str pondûlí Komunikaãní dovednosti v kontaktu se zákazníkem - 2. den... str. 45, stfieda Argumentace a vyjednávací dovednosti... str pondûlí Firemní konstelace - Cíle, vize, motivace... str pondûlí Dovednosti asistentky I - základy - 5. den... str pondûlí Písemná a elektronická komunikace v praxi... str úter Firemní kultura a vedení porad... str ãtvrtek Obchodnûprávní minimum pro manaïery... str. 16 Přihlášku naleznete na straně

8 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ pátek Pracovní právo pro manaïery... str pátek Efektivní komunikace - pfiedpoklad úspûchu pfii vedení lidí... str pondûlí Integrativní leadership - 4. den... str pondûlí Leadership a motivace - 1. den... str úter Integrativní leadership - 5. den... str úter Leadership a motivace - 2. den... str ãtvrtek Pracovnûprávní minimum pro asistentky... str pátek Archivace a skartace listinn ch i elektronick ch dokumentû - v obchodní spoleãnosti... str pondûlí ManaÏerské dovednosti pro nové manaïery - 1. den... str úter ManaÏerské dovednosti pro nové manaïery - 2. den... str ãtvrtek Moderní metody fie ení problémû a situací - 1. den... str pátek Moderní metody fie ení problémû a situací - 2. den... str úter Ekonomické minimum... str ãtvrtek SimulTrain - fiízení projektu v reálném ãase -1. den... str pátek SimulTrain - fiízení projektu v reálném ãase - 2. den... str pondûlí Integrativní leadership - 6. den... str pondûlí Leadership a t my... str stfieda Povinnosti a odpovûdnost pfiedstavenstva, dozorãí rady a vedení a.s.: efektivní správa spoleãnosti, minimalizace rizik, fie ení krizov ch situací... str stfieda Stress management... str pondûlí Dovednosti asistentky II - pro pokroãilé - 1. den... str pondûlí Prezentace a sebeprezentace pro asistentky... str ãtvrtek Odpovûdnost a povinnosti jednatelû a spoleãníkû s.r.o. (z pohledu úãetnictví a danû z pfiíjmû)... str ãtvrtek Dovednosti asistentky II - pro pokroãilé - 2. den... str ãtvrtek Efektivní argumentace a pfiesvûdãování v kaïdodenní praxi... str ãtvrtek Obchodní dovednosti II - pro pokroãilé - 1. den... str pátek Obchodní dovednosti II - pro pokroãilé - 2. den... str pondûlí Zpûtná vazba a hodnotící rozhovory - 1. den... str úter Zpûtná vazba a hodnotící rozhovory - 2. den... str stfieda Jak lépe mluvit a jak zaujmout - 1. den... str stfieda Úãetní a ekonomické minimum pro asistentky... str ãtvrtek Jak lépe mluvit a jak zaujmout - 2. den... str stfieda Time management IV. generace - 1. den... str stfieda Dovednosti asistentky II - pro pokroãilé - 3. den... str stfieda Business etiketa principy spoleãenského chování... str ãtvrtek Time management IV. generace - 2. den... str ãtvrtek SimulTrain - fiízení projektu v reálném ãase - 1. den... str ãtvrtek Jak efektivnû spolupracovat se sv m nadfiízen m - 1. den... str pátek SimulTrain - fiízení projektu v reálném ãase - 2. den... str pátek Jak efektivnû spolupracovat se sv m nadfiízen m - 2. den... str pondûlí Finanãní fiízení pro nefinanãní manaïery - 1. den... str úter Finanãní fiízení pro nefinanãní manaïery - 2. den... str úter VyuÏití emoãní inteligence pfii vedení lidí - 1. den... str stfieda VyuÏití emoãní inteligence pfii vedení lidí - 2. den... str ãtvrtek Moderní manaïer - vedoucí, partner, kouã (klíãové dovednosti) - 1. den... str Přihlášku naleznete na straně 67-68

9 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ pátek Moderní manaïer - vedoucí, partner, kouã (klíãové dovednosti) - 2. den... str pondûlí Efektivní vedení diolagu - 1. den... str úter Efektivní vedení diolagu - 2. den... str stfieda Denní zvládání ãasové zátûïe - praktick Time management... str úter Umûní vyuïít vnitfiní potenciál - 1. den... str stfieda Umûní vyuïít vnitfiní potenciál - 2. den... str pátek Jak se úspû nû dorozumût s jin mi typy lidí... str úter Vedení lidí jako klíãová manaïerská kompetence - 1. den... str stfieda Vedení lidí jako klíãová manaïerská kompetence - 2. den... str ãtvrtek Uzavírání smluv, smluvní typy, smluvní odpovûdnost... str ãtvrtek Srozumitelná a manipulativní komunikace - 1. den... str pátek Image osobnosti... str pátek Srozumitelná a manipulativní komunikace - 2. den... str úter Umûní prezentaãních dovedností - 1. den... str stfieda Umûní prezentaãních dovedností - 2. den... str pátek Právní rady a tipy pro spolehlivé a rychlé vymáhání pohledávek... str úter Firemní konstelace - Vztahy a spolupráce... str stfieda Ekonomické a finanãní aspekty fiízení projektû - 1. den... str stfieda Time management IV. generace - 1. den... str ãtvrtek Ekonomické a finanãní aspekty fiízení projektû - 2. den... str ãtvrtek Time management IV. generace - 2. den... str pátek Profesionální recepãní... str pátek Efektivní obchodní spolurpáce s klíãov mi zákazníky... str. 60 Přihlášku naleznete na straně

10 8 POZNÁMKY

11 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Povinnosti a odpovědnost představenstva, dozorčí rady a vedení a. s.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str. 10 Povinnosti a odpovědnost jednatelů a ředitelů s. r. o.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str. 11 Odpovědnost a povinnosti jednatelů a společníků s.r.o. (z pohledu účetnictví a daně z příjmů)... str. 12 Ekonomické minimum... str. 12 Finanční řízení pro nefinanční manažery... str. 13 Jak porozumět účetním výkazům I... str. 14 Tvorba HR strategie a její implementace... str. 14 Pracovní právo pro manažery... str. 15 Obchodněprávní minimum pro manažery... str. 16 Uzavírání smluv, smluvní typy, smluvní odpovědnost... str. 16 Právní rady a tipy pro spolehlivé a rychlé vymáhání pohledávek... str. 17 Uplatnění pohledávek podle insolvenčního zákona... str. 18 Všechny kurzy můžeme připravit i jako firemní pro Vaši organizaci s programem a termíny, které budou přizpůsobeny právě Vám. Přihlášku naleznete na straně

12 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST PŘEDSTAVENSTVA, DOZORČÍ RADY A VEDENÍ A. S.: EfEKTIVNÍ SPRÁVA SPOLEČNOSTI, MINIMALIZAcE RIZIK, ŘEšENÍ KRIZOVÝcH SITUAcÍ Víte, Ïe omezení odpovûdnosti ãlena pfiedstavenstva ve smlouvû o v konu funkce je neplatné? Víte, Ïe v kon funkce statutárního orgánu v pracovnûprávním pomûru není moïn, a to z dûvodu, Ïe v kon statutární funkce není druh práce podle zákoníku práce? Víte, Ïe podle aktuální judikatury Nejvy ího soudu âr není moïné udûlit generální plnou moc jednomu ãlenu pfiedstavenstva, mají-li jménem spoleãnosti jednat alespoà dva spoleãnû?» Odpovědnosti představenstva, dozorčí rady a vedení a. s. - platná právní úprava vztahující se k a.s., - vznik, výkon a zánik funkce člena představenstva, - povinnosti a odpovědnost členů představenstva, - vznik, výkon a zánik funkce člena dozorčí rady, - povinnosti a odpovědnost členů dozorčí rady, - vznik, výkon a zánik funkce člena vrcholového managementu, - povinnosti a odpovědnost vrcholového managementu (ředitelů), - odpovědnosti v případě kumulace funkcí člena představenstva a člena vrcholového managementu (ředitele), - zákaz konkurence dle obchodního zákoníku.» Hlavní oblasti vzniku rizik v a. s. - trestněprávní odpovědnost, - odpovědnost za dluhy společnosti, insolvenční řízení, - ručení a odpovědnost v době krize firmy, vymáhání pohledávek, - judikatura, promlčecí lhůty.» Minimalizace rizik a řešení krizových situací - opatření k minimalizaci rizik: prevence, analýza možných rizik, předcházení rizikům, pověření/plná moc, zastupování, pracovněprávní odpovědnost přenášení odpovědnosti vnitřními směrnicemi a nařízeními, - řešení krizových i každodenních situací rady, tipy a doporučení. - budete mít komplexní pfiehled o právní úpravû povinností a odpovûdnosti pfiedstavenstva, dozorãí rady a vedení a. s., - budete vûdût, co je v kompetenci pfiedstavenstva a co naopak spadá do kompetence vedení, - rozpoznáte hlavní oblasti vzniku potenciálních rizik v a. s., - budete znát efektivní a v praxi pouïitelné prostfiedky k minimalizaci rizik, - budete schopni lépe a efektivnûji fie it kaïdodenní problémy vznikající v a. s., - budete disponovat praktick mi a pouïiteln mi radami, tipy a zku enostmi lektora, kter musí fiadu problémû, které jsou pfiedmûtem tohoto kurzu, fie it na vlastní kûïi. 1. prosince Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LLM. 10 Přihlášku naleznete na straně 67-68

13 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST jednatelů A ŘEDITELů S. R. O.: EfEKTIVNÍ SPRÁVA SPOLEČNOSTI, MINIMALIZAcE RIZIK, ŘEšENÍ KRIZOVÝcH SITUAcÍ Víte, Ïe pokud je jednatel s. r. o. souãasnû zamûstnán jako fieditel tohoto s. r. o. na základû pracovní smlouvy, mûïe b t tato smlouva posouzena jako neplatná?» Odpovědnosti jednatelů a ředitelů v s. r. o. - platná právní úprava vztahující se k s. r. o., - vznik, výkon a zánik funkce jednatele, - vznik, výkon a zánik funkce ředitele/vedení společnosti (executive management), - odpovědnost jednatele, - odpovědnost ředitele/vedení společnosti (executive management), - odpovědnosti v případě kumulace funkcí jednatele a ředitele, - zákaz konkurence dle obchodního zákoníku.» Hlavní oblasti vzniku rizik v s. r. o. - trestněprávní odpovědnost, - odpovědnost za dluhy společnosti, insolvenční řízení, - ručení a odpovědnost v době krize firmy, vymáhání pohledávek, - aktuální judikatura, promlčecí lhůty.» Minimalizace rizik a řešení krizových situací - opatření k minimalizaci rizik: prevence, analýza možných rizik, předcházení rizikům, pověření/plná moc, zastupování, pracovněprávní odpovědnost; přenášení odpovědnosti vnitřními směrnicemi a nařízeními, - řešení krizových i každodenních situací rady, tipy a doporučení. - budete mít komplexní pfiehled o právní úpravû povinností a odpovûdnosti jednatelû a fieditelû s. r. o., - budete vûdût, co je v kompetenci jednatele, a co naopak spadá do kompetence fieditele, - budete se orientovat v aktuální judikatufie ãesk ch soudû, - rozpoznáte hlavní oblasti vzniku potenciálních rizik v s. r. o., - budete znát efektivní a v praxi pouïitelné prostfiedky k minimalizaci rizik, - budete schopni lépe a efektivnûji fie it kaïdodenní problémy vznikající v s. r. o., - budete disponovat praktick mi a pouïiteln mi radami, tipy a zku enostmi lektora, kter musí fiadu problémû, které jsou pfiedmûtem tohoto kurzu, fie it na vlastní kûïi. 4. fiíjna Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LLM. Přihlášku naleznete na straně

14 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI jednatelů A SPOLEČNÍKů S.R.O. (Z POHLEDU účetnictví A DANĚ Z PŘÍjMů) Víte, jaké pokuty riskuje spoleãnost za nezvefiejnûní úãetní závûrky? Umíte zvolit efektivní variantu ãerpání prostfiedkû pro osobní spotfiebu spoleãníka ze spoleãnosti? Znáte rizika, kdy nesvolání valné hromady mûïe vést aï k trestnímu stíhání jednatele?» Odpovûdnost za úãetnictví.» Úãetnictví vedené úãetní firmou.» Jak poznat patnû vedené úãetnictví.» ZvefiejÀování úãetní závûrky.» Podklady pro valnou hromadu.» Ztráta spoleãnosti a odpovûdnost jednatele s.r.o.» Které pfiíjmy spoleãníka jsou daàovû v hodnûj í (pfiíjmy ze závislé ãinnosti, podíly na zisku a jiné).» Vztahy jednatelû a spoleãníkû se s.r.o. (pûjãky, úvûry, pronájmy atd.).» Povinnosti s.r.o. vûãi finanãnímu úfiadu.» Jednání v daàovém fiízení (lhûty, formy apod.). - oceníte zamûfiení kurzu na praxi, - vyvarujete se ãast ch chyb a lépe se zorientujete v oblastech, za které odpovídáte, - u etfiíte velké mnoïství ãasu stráveného studiem pfiíslu n ch pfiedpisû. 2. prosince Kã (vã. 20% DPH) LEKTO I: Ing. Petr Kout, CSc. Tomá Líbal EKONOMIcKÉ MINIMUM Víte, Ïe v nosy nejsou pfiíjmy a Ïe v e vykázaného úãetního zisku neodpovídá objemu skuteãnû vydûlan ch penûz?» Hlavní oblasti finanãního fiízení podniku.» Základní úãetní pojmy a principy.» Úãetní v kazy (rozvaha, v sledovka, cash flow) a jejich obsah.» Jak posoudit finanãní zdraví podniku.» âasová hodnota penûz a její vyuïití pfii hodnocení efektivnosti investic. - budete rozumût hlavním ekonomick m pojmûm a principûm z oblasti finanãního fiízení a úãetnictví podniku, - budete schopni snáze komunikovat s pracovníky ekonomick ch útvarû, - budete moci svoje znalosti dále prohloubit v navazujících specializovan ch kurzech z oblasti ekonomiky a finanãního fiízení podniku, u nichï jsou pfiedchozí základní znalosti v hodou. 23. listopadu Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Ing. Petra Oceláková 12 Přihlášku naleznete na straně 67-68

15 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ finanční ŘÍZENÍ PRO NEfINANČNÍ MANAžERY Znáte kritické parametry stavu financí? Znáte praktické postupy finanãní anal zy? Víte, jak sniïovat náklady? - získáte základní pfiehled o ekonomickém fiízení spoleãnosti, - budete znát strukturu a obsah úãetních v kazû, - budete schopni se orientovat v základních finanãních pojmech. PROGRAM 9:00 15:00 1. den» Základní úãetní pojmy a metody.» Úãetní v kazy a jejich obsah - rozvaha, - v kaz zisku a ztráty, - pfiehled o penûïních tocích.» Pfiíklady na promítnutí ãinnosti podniku do úãetních v kazû.» Finanãní anal za podniku - anal za úãetních v kazû, - finanãní ukazatele ekonomické stability a v konnosti podniku, - zpûsoby vyhodnocování ukazatelû ledna Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Ing. Otakar Wolf, MBA den» ízení nákladû.» ízení pracovního kapitálu.» Finanãní plánování.» Finanãní cíle podnikání.» âasová hodnota penûz.» Investiãní rozhodování.» Interní a externí financování.» Jednání s bankami.» Leasing v hody a nev hody.» ízení pracovního kapitálu.» Finanãní plánování. Přihlášku naleznete na straně

16 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ jak POROZUMĚT účetním VÝKAZůM I Víte, Ïe v ãeské rozvaze není vykázána skuteãná hodnota majetku spoleãnosti ani jejích závazkû? Víte, Ïe spoleãnost mûïe nadhodnotit vykázan úãetní zisk zvolen mi úãetními metodami?» âeské úãetní v kazy a jejich obsah - rozvaha (bilance), - v kaz zisku a ztráty (v sledovka), - pfiehled o penûïních tocích (cash flow).» Úãetní v kazy v pfiíkladech - hlavní úãetní principy a jejich dopad na úãetní v kazy, - promítnutí bûïné ãinnosti podniku do úãetních v kazû, - investice, technické zhodnocení a opravy majetku, - jak úãetní metody ovlivàují v i vykázaného majetku, závazkû a zisku, - úãetní oceàování majetku a jeho vztah k trïní cenû, - kdy v nosy nejsou pfiíjmy a kdy v daje nejsou náklady, - jak spoleãnost mûïe zkreslit zisk, - co ve v kazech nenajdete a kde má spoleãnost tiché rezervy, - finanãní leasing v CAS a IFRS. - budete rozumût obsahu ãesk ch úãetních v kazû podnikatelû, - budete chápat vzájemné vazby mezi úãetními v kazy i jejich fiádky, - budete vûdût, jak úãetní metody ovlivàují v i vykázaného majetku, závazkû a zisku, - budete umût získat z úãetních v kazû potfiebné informace i ãíst mezi jejich fiádky fiíjna Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Ing. Petra Oceláková TVORBA HR STRATEGIE A její IMPLEMENTAcE Musíte nutit manaïery, aby pouïívali Vámi vytvofiené nástroje a metodiky? Víte, jak to zmûnit? - budete umût vytvofiit HR strategii, - budete znát pravidla pro úspû né prosazení HR strategie ve firmû, - uvûdomíte si pfiedpoklady pro úspû nou spolupráci s ostatními manaïery. 1.den» Tvorba HR strategie.» Vztah mezi HR strategií a strategií firmy.» Pravidla efektivního dosahování strategick ch cílû.» Mûfiení úspû nosti a v konnosti HR. 2.den» Prodej HR strategie uvnitfi firmy.» Zásady pfiesvûdãování a argumentace.» Implementace HR nástrojû formou projektového fiízení fiíjna Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Mgr. Irena Pilafiová Přihlášku naleznete na straně 67-68

17 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ PRAcOVNÍ PRÁVO PRO MANAžERY Víte, Ïe svému podfiízenému nemûïete dát jako kárné opatfiení dûtku, ale písemnou v tku ano? Víte, za jak ch okolností mûïete zamûstnanci nafiídit nástup na dovolenou? - budete schopni ve své fiídící práci lépe vyuïívat zákoník práce, - budete vûdût, kdy se mûïete odklonit od zákoníku práce. PROGRAM 9:00 14:00» Co upravuje pracovní právo - základní pracovněprávní předpisy, o kterých by měl vědět každý manažer.» Subjekty pracovního práva, postavení manažerů, jejich práva a povinnosti podle Zákoníku práce, zmocnění jednat za zaměstnavatele.» Povinnosti manažerů vyplývající z pracovní smlouvy, odvolání z funkce vedoucího pracovněprávní a mzdové náležitosti (odchodné, zařazení na jinou práci apod.), skončení pracovního poměru (dohoda, výpovědní důvody, výpovědní doba, odstupné atp.). Nejčastější důvody skončení pracovního poměru s vedoucími zaměstnanci.» Povinnosti manažerů vyplývají z vnitřních předpisů (pracovního řádu, mzdového předpisu atd.) a kolektivních smluv, povinnosti vůči odborovým orgánům.» Práva a povinnosti manažerů vůči jejich podřízeným, zejm. v oblastech 5. listopadu Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: JUDr. Bohulslav Kahle ukládání pracovních úkolů, převádění na jinou práci, přeložení, - vyvozování důsledků z neplnění pracovních úkolů, porušování pracovní kázně a nesplňování požadavků pro výkon práce, - odměňování, mzdové postihy, odměny, srážky ze mzdy, - pracovních cest a cestovních náhrad, - určování pracovní doby, posuzování neomluvené absence, nařizovaná práce přesčas a pracovní pohotovosti, - posuzování překážek v práci vč. z důvodu nemoci, prostoje, - určování dovolené, - zvyšování a prohlubování kvalifikace.» Alkohol a kouření na pracovišti.» Pracovní posudky, osobní spis, potvrzení o skončení zaměstnání.» Zákaz diskriminace v práci manažera.» Odpovědnost manažera za škody vzniklé zaměstnavateli. Přihlášku naleznete na straně

18 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ OBcHODNĚPRÁVNÍ MINIMUM PRO MANAžERY Víte o v ech základních obchodnûprávních institutech, které pro v kon své funkce musíte znát? Víte, kdo má v závazkov ch vztazích postavení podnikatele? Víte, jak m zpûsobem je vhodné zajistit plnûní ze smlouvy? Znáte v hody a nev hody jednotliv ch zpûsobû vymáhání pohledávek? - budete umût rozli it, kdy postupovat podle obchodního a kdy podle obãanského zákoníku, - budete vûdût, co jsou závazná a nezávazná zákonná ustanovení, - budete vûdût, jaké jsou zpûsoby vymáhání pohledávek a co od nich oãekávat. PROGRAM 9:00 15:00» Podnikatelé fyzické osoby, právnické osoby (obchodní firma, jednání jménem podnikatele, smluvní a zákonné zastoupení, prokura, obchodní rejstřík).» Obchodní smlouvy (uzavírání, zajištění obchodních závazků, odstoupení od smlouvy).» Vymáhání nezaplacených pohledávek (promlčení, soudní a rozhodčí řízení, exekuční řízení, insolvenční řízení).» Charakteristika základních smluvních typů sjednávaných při podnikatelské činnosti (zejména kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouvy se zástupci).» Odpovědnost za porušení smlouvy a náhrada škody. 4. listopadu Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Doc. JUDr. Jifiina Kotouãová, Ph.D. UZAVÍRÁNÍ SMLUV, SMLUVNÍ TYPY, SMLUVNÍ ODPOVĚDNOST Víte, kdy je moïno písemnû uzavfienou smlouvu zmûnit ústnû? Víte. kdo je oprávnûn uzavfiít smlouvu jménem podnikatele a za podnikatele? Víte, jaké jsou nejãastûj í chyby pfii uzavírání smluv?» Postup při uzavírání smluv. Osoby oprávněné uzavírat obchodní smlouvy.» Náležitosti návrhu smlouvy (objednávky) a jeho závaznost.» Způsoby platného uzavření obchodní smlouvy. Veřejný návrh, veřejná obchodní soutěž.» Změna uzavřené smlouvy.» Zajištění závazků (zástavní a zadržovací právo, ručení, smluvní pokuta a další).» Hlavní smluvní typy obchodních smluv.» Odstoupení od smlouvy a další možnosti ukončení smlouvy.» Majetková odpovědnost smluvních stran podle obchodního a občanského zákoníku.» Podnikání a smluvní vazby se zahraničními osobami. - budete znát právní úpravu závazkov ch vztahû jak v tuzemsku, tak i s partnery v EU a mimo EU, - budete vûdût, jak správnû postupovat pfii uzavírání smluv, - budete umût vyuïít právní úpravy pfii sjednávání smluvní pokuty, - budete pouãeni, kdy je moïno ukonãit smlouvu. 10. února Kã (vã. 20% DPH) 7311 LEKTOR: Doc. JUDr. Jifiina Kotouãová, Ph.D. 16 Přihlášku naleznete na straně 67-68

19 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ PRÁVNÍ RADY A TIPY PRO SPOLEHLIVÉ A RYcHLÉ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Víte, Ïe mûïete pohledávky Va í firmy vymoci za desetinu obvyklého ãasu a pfiitom s mnohem men ími náklady?» Zajištění pohledávek a předcházení vzniku nedobytných pohledávek - způsoby prověřování majetkových poměrů a solidnosti obchodního partnera před uzavřením smlouvy, - kvalitní zajištění nároků, opatření pro minimalizaci rizika nezaplacení, - účinné předcházení sporům s obchodními partnery, - nejčastější chyby a nedostatky při uzavírání smluv v praxi.» Mimosoudní vymáhání pohledávek - předžalobní výzvy k úhradě, pokusy o smír, - společnosti zabývající se vymáháním pohledávek, - další možnosti mimosoudního vymáhání pohledávek.» Soudní vymáhání pohledávek - jak zabránit dlužníkovi, aby se zbavoval svého majetku, - jak napsat a kam podat kvalifikovanou žalobu na dlužníka, - na co si při sepisování žaloby a jejím podání na soud dát pozor, - nebezpečí promlčení pohledávek, jak mu předcházet, - platební rozkaz a směnečný platební rozkaz, rozsudek pro uznání a pro zmeškání, - kde lze ušetřit za právníka, kde naopak na právníkovi nešetřit.» Vymáhání pohledávek v rozhodčím řízení - přednosti rozhodčího řízení, - jak zajistit kvalitní a praktickou rozhodčí doložku.» Navazující instituty - výkon rozhodnutí - exekuční řízení, - insolvenční řízení. - budete umût kvalifikovanû provûfiovat obchodní partnery Va í firmy, - budete vûdût, jak sjednávat precizní smlouvy, na co konkrétnû se zamûfiit, - budete efektivnû pfiedcházet vzniku nedobytn ch pohledávek, - budete znát úãinná fie ení k zaji tûní pohledávek Va í firmy, - budete umût efektivnû vymáhat pohledávky, - budete umût napsat dobrou Ïalobu na dluïníka, - budete ovládat opatfiení k prevenci rizik a minimalizaci dopadû krizov ch situací, - budete disponovat kvalifikovan mi a praxí provûfien mi radami a tipy lektora, kter se fiadu let pohybuje v dané problematice, pro rychlé a úãinné vymáhání pohledávek, - uspofiíte Va í firmû peníze, neboè u etfiíte vût inu penûz za právní sluïbu spojenou s vymáháním pohledávek. 18. února Kã (vã. 20% DPH) 7411 LEKTOR: JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LLM. Přihlášku naleznete na straně

20 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ UPLATNĚNÍ POHLEDÁVEK PODLE INSOLVENČNÍHO ZÁKONA Jste podnikatelem, kter uplatàuje pohledávky v insolvenãním fiízení? Jste dluïníkem, u kterého mûïe dojít k fie ení úpadku v insolvenãním fiízení? Víte, jak správnû uplatnit pohledávku v insolvenãním fiízení? Víte, kdy je moïno fie it úpadek oddluïením? PROGRAM 9:00 13:00» Způsoby řešení úpadku v insolvenčním zákoně (z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů).» Pojem úpadku a hrozícího úpadku.» Zásady insolvenčního řízení.» Postavení dlužníka a věřitelů v insolvenčním řízení.» Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.» Účinky rozhodnutí o úpadku.» Moratorium.» Uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení.» Majetková podstata.» Řešení úpadku dlužníka (v konkursu, reorganizaci, při oddlužení). - budete mít pfiehled o moïn ch zpûsobech fie ení úpadku, - budete vûdût, jak probíhá insolvenãní fiízení. 8. fiíjna Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Doc. JUDr. Jifiina Kotouãová, Ph.D. 18 Přihlášku naleznete na straně 67-68

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury

Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdělávání zaměstnanců jako součást firemní kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: PhDr. Mgr. Zdeněk

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

kurzy a semináře květen srpen 2015

kurzy a semináře květen srpen 2015 V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Lidé a jejich rozvoj kurzy a semináře květen srpen 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz GENERACE MILLENNIALS ZVLÁŠTNOSTI A SPECIFIKA

Více

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU

VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU VYŠŠÍ VZDĚLÁNÍ PRO VYŠŠÍ KVALITU Sborník vydaný v rámci realizace projektu Vzdělávání vedoucích pracovníků škol a školských zařízení pro lepší a efektivnější řízení a vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

Kompetence v neformálním vzdělávání

Kompetence v neformálním vzdělávání Kompetence v neformálním vzdělávání TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Kompetence v neformálním vzdělávání První vydání, Praha 2012 Autoři:

Více

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ

SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ Jak na firemní vzdělávání kvalitně? Portál zaměřený na sociální dialog ve všech jeho podobách Svaz průmyslu a dopravy ČR SPOLUPRÁCE ZAMĚSTNAVATELŮ A VZDĚLÁVACÍCH

Více

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Jana Žemličková Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu

NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE. www.marlin.eu MARLIN, s.r.o. Centrum dalšího vzdělávání www.marlin.eu Nabídka vzdělávání pro organizace made by WIDDEN MEDIA NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORGANIZACE www.marlin.eu 02 03 Zkušenosti na trhu vzdělávání působíme

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika

Personální řízení podniku. Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika Personální řízení podniku Modul: PPE Management lidských zdrojů PKLZ Personalistika PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Ing. Stanislav Hapal (stanislav.hapal@vsem.cz) ak. rok 2011-1212 1 Lektor: Stanislav Hapal

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?...

CO JE TO DIVERZITA, JAK SE PROJEVUJE, K ČEMU SLOUŽÍ?... Informace o problematice diverzity a Diversity Management Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 2 projektu Diverzita pro OZP, OP LZZ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00069 Zpracoval řešitelský

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová

Požadavky na informační systém pro řízení lidských. Martina Šrotířová Požadavky na informační systém pro řízení lidských zdrojů Martina Šrotířová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce zdůrazňuje význam, úlohu a jednotlivé činnosti řízení lidských zdrojů v organizaci.

Více

manuál sociálního podnikání

manuál sociálního podnikání podpora manuál sociálního podnikání Obsah 1 Úvod 4 2 Definice a charakteristika sociálního podnikání 6 3 Zakládáme sociální podnik 10 4 Význam spolupráce a síťování 14 5 Finanční zdroje pro sociální podnikání

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více