Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!"

Transkript

1 I

2 Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI!

3 OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy Strategické řízení... str. 9 Kurzy Projektové řízení... str. 19 Kurzy Vedení a řízení lidí... str. 25 Kurzy Osobní rozvoj... str. 35 Kurzy Komunikační a prezentační dovednosti... str. 41 Kurzy Podpora managementu, administrativa... str. 49 Kurzy Obchodní dovednosti... str. 57 Lektoři... str. 61 Encyklopedie mzdového účetnictví a personalistiky - EMU... str. 64 Přihláška Objednávka účasti na kurzu a Smluvní podmínky... str. 67 V tomto katalogu Vám nabízíme:» 64 vzdělávacích programů, tj.» 70 seminářů, kurzů, výcviků» 1 rekvalifikační program, akreditovaný MŠMT Všechny kurzy můžeme připravit i jako firemní pro Vaši organizaci s programem a termíny, které budou přizpůsobeny právě Vám. LEGENDA novinka kurz pro začátečníky certifikovaný (rekvalifikační) kurz kurz pro pokročilé kurz je součástí rekvalifikačního kurzu Asistentka manažera Přihlášku naleznete na straně

4 O NÁS Našimi znalostmi, zkušenostmi a s využitím inovativních učebních postupů pomáháme jednotlivcům i organizacím dosáhnout úspěchu. působí v oblasti vzdělávání a rozvoje od roku 1990, od roku 2008 je součástí mezinárodní vzdělávací skupiny Demos Group se sídlem v Paříži. Zaměřujeme se na rozvoj jednotlivců, týmů i celých organizací. Naše služby jsou založeny na partnerské spolupráci s klienty a zahrnují: u otevřené kurzy u firemní řešení u poradenství a outsourcing u odborné produkty vč. e-learningu a dalších technologických řešení podporujících sdílení informací a učení. PROČ S NÁMI? n 20 úspěšných let na trhu vzdělávání a rozvoje. n Propojení českých a zahraničních zkušeností a know-how n Velké portfolio kvalitních lektorů, trenérů, koučů, konzultantů 150 lektorů v ČR, lektorů z celého světa - expertů ve svých oborech s dlouholetou manažerskou, konzultantskou a pedagogickou praxí. n Stálá kvalita služeb pro naše zákazníky - certifikát ISO 9001:2008 od renomované společnosti Lloyd`s Register Quality Assurance jako záruka kvality n Inovace ve vzdělávání a rozvoji (investice přes 12 mil. EUR v roce 2009 do nových trendů ve vzdělávání) Služeb naší společnosti za dobu její existence využilo přes firem (služeb Demos Group více než firem). Otevřených kurzů se každoročně zúčastní více než lidí (vzdělávání Demos Group každoročně více než lidí). Demos Group se sídlem v Paříži je jedním z největších globálních poskytovatelů vzdělávání a jediná vzdělávací společnost obchodovatelná na burze. Demos Group působí ve 20 zemích světa a zaměstnává přes 700 zaměstnanců. Roční obrat Demos Group za rok 2009 byl 110 mil. EUR. 2 Přihlášku naleznete na straně 67-68

5 BONUSOVÝ SYSTÉM VĚRNOSTNÍ PROGRAMY 1) Věrnostní program - pro účastníky otevřených kurzů Úãastníte se na eho kurzu ãi semináfie? Neodnesete si pouze znalosti a vûdomosti, kvûli kter m pfiicházíte. V rámci vûrnostního programu pro na e stálé klienty získáte navíc moïnost sbírat své vlastní body. Jedna koruna ceny kurzu = 1 bod (tj. napfi Kã = bodû) Za bodû = poukázka v hodnotû 100 Kã Za bodû = poukázka v hodnotû 200 Kã Za bodû = poukázka v hodnotû 500 Kã Získané body lze vymûnit za poukázky Sodexo na zboïí ãi sluïby dle Va eho osobního v bûru. Za dárkové poukázky mûïete nakoupit zboïí v nûkteré z prodejen odûvû, klenotû, elektrospotfiebiãû, knih atd., nebo vyuïít sluïeb kulturních, sportovních ãi relaxaãních center, cestovních kanceláfií, zdravotnick ch zafiízení a jazykov ch kol. Dárkov Pass lze pouïít v iroké síti více neï 8000 provozoven oznaãen ch nálepkou s vyobrazením pfiíslu né poukázky. V bûr konkrétních míst je k dispozici na Počet věrnostních bodů Body se Vám pfiiãítají vïdy v okamïiku realizace kurzu (v pfiípadû zaplacené úãasti). Tak jak se úãastníte jednotliv ch kurzû, Va e body se postupnû naãítají. Evidenci zaji Èuje. Potfiebujete-li si ovûfiit, kolik bodû uï máte, zavolejte nám na tel nebo napi te na Výměna získaných bodů za poukázky V mûna získan ch bodû za poukázky je po pfiedchozí domluvû moïná kdykoli. Kontaktujte nás telefonicky na ãísle ãi em na adrese Kontaktujete-li nás nejpozdûji jeden pracovní den pfied konáním kurzu, mûïete si poukázku odnést rovnou z kurzu, kterého se úãastníte. Období, ve kterém se body sbírají, a termín, do kdy je nutné body vyměnit za poukázky Va e body se postupnû naãítají v rámci jednoho kalendáfiního roku, tj. vïdy za Va i úãast na kurzech uskuteãnûn ch v období od 1. ledna do 31. prosince, kdy je sbûr bodû ukonãen. V mûnu získan ch bodû za poukázky lze provést je tû v prûbûhu mûsíce ledna následujícího kalendáfiního roku, poté se pfiípadné zbylé body na vûrnostních úãtech z administrativních dûvodû odstraàují. Od 1. ledna se Vám body naãítají od zaãátku. 2) Věrnostní program - pro firemní zákazníky otevřených kurzů Je Va e firma ãi organizace vûrn m zákazníkem Pragoeducy? Vysíláte na otevfiené kurzy Pragoeducy více posluchaãû? VyuÏíváte ke vzdûlávání Va ich lidí fiady otevfien ch kurzû Pragoeducy? V rámci vûrnostního programu pro na e stálé klienty máte moïnost vyuïít mnoïstevní slevy. Pfiedplatíte-li u nás pro období následujícího jednoho roku vzdûlávání Va ich zamûstnancû formou otevfien ch kurzû, získáte tyto slevy: Kurzy v hodnotû Kã (bez DPH) Kurzy v hodnotû Kã (bez DPH) Kurzy v hodnotû Kã (bez DPH) Kurzy v hodnotû Kã (bez DPH) Kurzy v hodnotû nad Kã (bez DPH) = 5% sleva z ceny kurzû = 10% sleva z ceny kurzû = 15% sleva z ceny kurzû = 20% sleva z ceny kurzû = sleva na základû individuálního jednání Slosování s výhrou Účastníte se otevřených kurzů Pragoeducy? Štěstí se na Vás jistě usměje!!! Stačí, abyste po absolvování kurzu vyplnili anketu o Vaší spokojenosti s kurzem, vyplnili čitelně kontaktní údaje a anketu odevzdali. Všechny vyplněné ankety budou 1x za pololetí slosovány. Výherce se bude těšit z atraktivního zájezdu v hodnotû Kã. 3

6 TIPY PRO KLIENTY aneb co by Vám nemělo uniknout Chcete o změnách v legislativě vědět co nejdříve? Hledáte profesionální přístup a příjemné prostředí? Chcete o tématech přínosně diskutovat s odborníky a účastníky z jiných společností? Trváte na kvalitních tématech a aplikaci poznatků do praxe? Potom jsou otevřené kurzy společnosti tou správnou volbou! Z nabídky kurzů bychom Vás rádi upozornili na některé NOVINKY. Nově nabízíme všem zájemcům balíček kurzů zaměřený na projektové řízení: Projektové řízení - základy (str. 20) - pro ty z Vás, kteří s projektovým řízením začínají, Projektové řízení - pro pokročilé (str. 21) - pro zkušenější posluchače (současným absolvováním obou kurzů získáte výraznou finanční úsporu). SimulTrain - řízení projektu v reálném čase (str. 22) na tomto kurzu můžete trénovat znalosti projektového řízení prostřednictvím unikátního software pro simulaci projektů - stejně jako se piloti cvičí na simulátorech, můžete Vy trénovat řízení projektů pomocí nástroje SimulTrain. Souhlasíte s názorem, že leadership je nejvyhledávanější manažerskou schopností a nejběžnější manažerskou neschopností? A patříte mezi manažery, kteří se chtějí v umění leadershipu zlepšit? Právě Vám je určen 7denní cyklus pěti kurzů Integrativní leadership (str. 26). Cyklus zahrnuje kurzy Vnitřní zdroje leadershipu, Leadership a koučování jednotlivce, Leadership a motivace a je zakončen závěrečným setkáním Cesta lídra: cesta změny, celistvosti, souladu a synergie, jehož součástí je beseda s lídry z praxe, osobní prezentace účastníků i diskuse na téma Co dál. Metoda firemní konstelace může velmi rychle odhalit, co se ve firemním systému skutečně děje a jak uskutečnit žádoucí změnu. Svou rychlostí, názorností, prožitkovým efektem a praktickým zaměřením je zcela nezaměnitelná. Pro střední a vrcholový management, HR manažery, majitele firem, obchodní zástupce i řadové zaměstnance jsme připravili 2 kurzy Firemní konstelace Cíle, vize, motivace (str. 30) Firemní konstelace Vztahy a spolupráce (str. 30). Jste nově na manažerské pozici? Sbíráte své manažerské zkušenosti? Řídíte tým, jehož členy jsou Vaši bývalí kolegové? Potřebujete posílit své dovednosti? Přijďte na nový kurz Manažerské dovednosti pro nové manažery (str. 31). Další novinky: Ekonomické minimum Tvorba HR strategie a její implementace Zpětná vazba a hodnotící rozhovory Firemní kultura a vedení porad Business etiketa a principy společenského chování Písemná a elektronická komunikace v praxi Obchodní dovednosti I základy Obchodní dovednosti II pro pokročilé (aneb jak prodávat ještě lépe) 4

7 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ ãtvrtek Kultura mluveného projevu - 1. den... str pátek Kultura mluveného projevu - 2. den... str stfieda Asistentka manaïera - certifikovan kurz - zahájení... str stfieda Dovednosti asistentky I - základy - 1. den... str stfieda Prevence fie ení konfliktû... str stfieda Projektové fiízení - základy - 1. den... str stfieda Asertivní komunikace pro manaïery - 1. den... str ãtvrtek Projektové fiízení - základy - 2. den... str ãtvrtek Asertivní komunikace pro manaïery - 2. den... str pátek Jak úãelnû organizovat práci podfiízen ch... str pondûlí Povinnosti a odpovûdnost jednatelû a fieditelû s.r.o.: efektivní správa spoleãnosti, minimalizace rizik, fie ení krizov ch situací... str ãtvrtek e ení konfliktû - 1. den... str ãtvrtek Dovednosti asistentky I - základy - 2. den... str ãtvrtek Time a Stress management pro asistentky... str ãtvrtek Obchodní dovednosti - základy I - 1. den... str stfieda e ení konfliktû - 2. den... str stfieda Obchodní dovednosti I - základy - 2. den... str stfieda Integrativní leadership - 1. den... str stfieda Vnitfiní zdroje leadershipu... str stfieda Time management IV. generace - 1. den... str pátek Uplatnûní pohledávek podle insolvenãního zákona... str pátek Jak vést obchodní t m... str. 32, pátek Time management IV. generace - 2. den... str pondûlí SimulTrain - fiízení projektu v reálném ãase - 1. den... str úter SimulTrain - fiízení projektu v reálném ãase - 2. den... str stfieda Tvorba HR strategie a její implementace - 1. den... str ãtvrtek Tvorba HR strategie a její implementace - 2. den... str pondûlí Jak porozumût úãetním v kazûm I - 1. den... str pondûlí Projektové fiízení pro - pro pokroãilé - 1. den... str úter Jak porozumût úãetním v kazûm I - 2. den... str úter Projektové fiízení pro - pro pokroãilé - 2. den... str ãtvrtek Integrativní leadership - 2. den... str ãtvrtek Leadership a kouãování jednotlivce - 1. den... str pátek Integrativní leadership - 3. den... str pátek Leadership a kouãování jednotlivce - 2. den... str pátek Dovednosti asistentky I - základy - 3. den... str pátek Komunikaãní dovednosti v kontaktu se zákazníkem - 1. den... str. 45, pondûlí Dovednosti asistentky I - základy - 4. den... str pondûlí Komunikaãní dovednosti v kontaktu se zákazníkem - 2. den... str. 45, stfieda Argumentace a vyjednávací dovednosti... str pondûlí Firemní konstelace - Cíle, vize, motivace... str pondûlí Dovednosti asistentky I - základy - 5. den... str pondûlí Písemná a elektronická komunikace v praxi... str úter Firemní kultura a vedení porad... str ãtvrtek Obchodnûprávní minimum pro manaïery... str. 16 Přihlášku naleznete na straně

8 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ pátek Pracovní právo pro manaïery... str pátek Efektivní komunikace - pfiedpoklad úspûchu pfii vedení lidí... str pondûlí Integrativní leadership - 4. den... str pondûlí Leadership a motivace - 1. den... str úter Integrativní leadership - 5. den... str úter Leadership a motivace - 2. den... str ãtvrtek Pracovnûprávní minimum pro asistentky... str pátek Archivace a skartace listinn ch i elektronick ch dokumentû - v obchodní spoleãnosti... str pondûlí ManaÏerské dovednosti pro nové manaïery - 1. den... str úter ManaÏerské dovednosti pro nové manaïery - 2. den... str ãtvrtek Moderní metody fie ení problémû a situací - 1. den... str pátek Moderní metody fie ení problémû a situací - 2. den... str úter Ekonomické minimum... str ãtvrtek SimulTrain - fiízení projektu v reálném ãase -1. den... str pátek SimulTrain - fiízení projektu v reálném ãase - 2. den... str pondûlí Integrativní leadership - 6. den... str pondûlí Leadership a t my... str stfieda Povinnosti a odpovûdnost pfiedstavenstva, dozorãí rady a vedení a.s.: efektivní správa spoleãnosti, minimalizace rizik, fie ení krizov ch situací... str stfieda Stress management... str pondûlí Dovednosti asistentky II - pro pokroãilé - 1. den... str pondûlí Prezentace a sebeprezentace pro asistentky... str ãtvrtek Odpovûdnost a povinnosti jednatelû a spoleãníkû s.r.o. (z pohledu úãetnictví a danû z pfiíjmû)... str ãtvrtek Dovednosti asistentky II - pro pokroãilé - 2. den... str ãtvrtek Efektivní argumentace a pfiesvûdãování v kaïdodenní praxi... str ãtvrtek Obchodní dovednosti II - pro pokroãilé - 1. den... str pátek Obchodní dovednosti II - pro pokroãilé - 2. den... str pondûlí Zpûtná vazba a hodnotící rozhovory - 1. den... str úter Zpûtná vazba a hodnotící rozhovory - 2. den... str stfieda Jak lépe mluvit a jak zaujmout - 1. den... str stfieda Úãetní a ekonomické minimum pro asistentky... str ãtvrtek Jak lépe mluvit a jak zaujmout - 2. den... str stfieda Time management IV. generace - 1. den... str stfieda Dovednosti asistentky II - pro pokroãilé - 3. den... str stfieda Business etiketa principy spoleãenského chování... str ãtvrtek Time management IV. generace - 2. den... str ãtvrtek SimulTrain - fiízení projektu v reálném ãase - 1. den... str ãtvrtek Jak efektivnû spolupracovat se sv m nadfiízen m - 1. den... str pátek SimulTrain - fiízení projektu v reálném ãase - 2. den... str pátek Jak efektivnû spolupracovat se sv m nadfiízen m - 2. den... str pondûlí Finanãní fiízení pro nefinanãní manaïery - 1. den... str úter Finanãní fiízení pro nefinanãní manaïery - 2. den... str úter VyuÏití emoãní inteligence pfii vedení lidí - 1. den... str stfieda VyuÏití emoãní inteligence pfii vedení lidí - 2. den... str ãtvrtek Moderní manaïer - vedoucí, partner, kouã (klíãové dovednosti) - 1. den... str Přihlášku naleznete na straně 67-68

9 TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ pátek Moderní manaïer - vedoucí, partner, kouã (klíãové dovednosti) - 2. den... str pondûlí Efektivní vedení diolagu - 1. den... str úter Efektivní vedení diolagu - 2. den... str stfieda Denní zvládání ãasové zátûïe - praktick Time management... str úter Umûní vyuïít vnitfiní potenciál - 1. den... str stfieda Umûní vyuïít vnitfiní potenciál - 2. den... str pátek Jak se úspû nû dorozumût s jin mi typy lidí... str úter Vedení lidí jako klíãová manaïerská kompetence - 1. den... str stfieda Vedení lidí jako klíãová manaïerská kompetence - 2. den... str ãtvrtek Uzavírání smluv, smluvní typy, smluvní odpovûdnost... str ãtvrtek Srozumitelná a manipulativní komunikace - 1. den... str pátek Image osobnosti... str pátek Srozumitelná a manipulativní komunikace - 2. den... str úter Umûní prezentaãních dovedností - 1. den... str stfieda Umûní prezentaãních dovedností - 2. den... str pátek Právní rady a tipy pro spolehlivé a rychlé vymáhání pohledávek... str úter Firemní konstelace - Vztahy a spolupráce... str stfieda Ekonomické a finanãní aspekty fiízení projektû - 1. den... str stfieda Time management IV. generace - 1. den... str ãtvrtek Ekonomické a finanãní aspekty fiízení projektû - 2. den... str ãtvrtek Time management IV. generace - 2. den... str pátek Profesionální recepãní... str pátek Efektivní obchodní spolurpáce s klíãov mi zákazníky... str. 60 Přihlášku naleznete na straně

10 8 POZNÁMKY

11 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Povinnosti a odpovědnost představenstva, dozorčí rady a vedení a. s.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str. 10 Povinnosti a odpovědnost jednatelů a ředitelů s. r. o.: efektivní správa společnosti, minimalizace rizik, řešení krizových situací... str. 11 Odpovědnost a povinnosti jednatelů a společníků s.r.o. (z pohledu účetnictví a daně z příjmů)... str. 12 Ekonomické minimum... str. 12 Finanční řízení pro nefinanční manažery... str. 13 Jak porozumět účetním výkazům I... str. 14 Tvorba HR strategie a její implementace... str. 14 Pracovní právo pro manažery... str. 15 Obchodněprávní minimum pro manažery... str. 16 Uzavírání smluv, smluvní typy, smluvní odpovědnost... str. 16 Právní rady a tipy pro spolehlivé a rychlé vymáhání pohledávek... str. 17 Uplatnění pohledávek podle insolvenčního zákona... str. 18 Všechny kurzy můžeme připravit i jako firemní pro Vaši organizaci s programem a termíny, které budou přizpůsobeny právě Vám. Přihlášku naleznete na straně

12 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST PŘEDSTAVENSTVA, DOZORČÍ RADY A VEDENÍ A. S.: EfEKTIVNÍ SPRÁVA SPOLEČNOSTI, MINIMALIZAcE RIZIK, ŘEšENÍ KRIZOVÝcH SITUAcÍ Víte, Ïe omezení odpovûdnosti ãlena pfiedstavenstva ve smlouvû o v konu funkce je neplatné? Víte, Ïe v kon funkce statutárního orgánu v pracovnûprávním pomûru není moïn, a to z dûvodu, Ïe v kon statutární funkce není druh práce podle zákoníku práce? Víte, Ïe podle aktuální judikatury Nejvy ího soudu âr není moïné udûlit generální plnou moc jednomu ãlenu pfiedstavenstva, mají-li jménem spoleãnosti jednat alespoà dva spoleãnû?» Odpovědnosti představenstva, dozorčí rady a vedení a. s. - platná právní úprava vztahující se k a.s., - vznik, výkon a zánik funkce člena představenstva, - povinnosti a odpovědnost členů představenstva, - vznik, výkon a zánik funkce člena dozorčí rady, - povinnosti a odpovědnost členů dozorčí rady, - vznik, výkon a zánik funkce člena vrcholového managementu, - povinnosti a odpovědnost vrcholového managementu (ředitelů), - odpovědnosti v případě kumulace funkcí člena představenstva a člena vrcholového managementu (ředitele), - zákaz konkurence dle obchodního zákoníku.» Hlavní oblasti vzniku rizik v a. s. - trestněprávní odpovědnost, - odpovědnost za dluhy společnosti, insolvenční řízení, - ručení a odpovědnost v době krize firmy, vymáhání pohledávek, - judikatura, promlčecí lhůty.» Minimalizace rizik a řešení krizových situací - opatření k minimalizaci rizik: prevence, analýza možných rizik, předcházení rizikům, pověření/plná moc, zastupování, pracovněprávní odpovědnost přenášení odpovědnosti vnitřními směrnicemi a nařízeními, - řešení krizových i každodenních situací rady, tipy a doporučení. - budete mít komplexní pfiehled o právní úpravû povinností a odpovûdnosti pfiedstavenstva, dozorãí rady a vedení a. s., - budete vûdût, co je v kompetenci pfiedstavenstva a co naopak spadá do kompetence vedení, - rozpoznáte hlavní oblasti vzniku potenciálních rizik v a. s., - budete znát efektivní a v praxi pouïitelné prostfiedky k minimalizaci rizik, - budete schopni lépe a efektivnûji fie it kaïdodenní problémy vznikající v a. s., - budete disponovat praktick mi a pouïiteln mi radami, tipy a zku enostmi lektora, kter musí fiadu problémû, které jsou pfiedmûtem tohoto kurzu, fie it na vlastní kûïi. 1. prosince Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LLM. 10 Přihlášku naleznete na straně 67-68

13 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ POVINNOSTI A ODPOVĚDNOST jednatelů A ŘEDITELů S. R. O.: EfEKTIVNÍ SPRÁVA SPOLEČNOSTI, MINIMALIZAcE RIZIK, ŘEšENÍ KRIZOVÝcH SITUAcÍ Víte, Ïe pokud je jednatel s. r. o. souãasnû zamûstnán jako fieditel tohoto s. r. o. na základû pracovní smlouvy, mûïe b t tato smlouva posouzena jako neplatná?» Odpovědnosti jednatelů a ředitelů v s. r. o. - platná právní úprava vztahující se k s. r. o., - vznik, výkon a zánik funkce jednatele, - vznik, výkon a zánik funkce ředitele/vedení společnosti (executive management), - odpovědnost jednatele, - odpovědnost ředitele/vedení společnosti (executive management), - odpovědnosti v případě kumulace funkcí jednatele a ředitele, - zákaz konkurence dle obchodního zákoníku.» Hlavní oblasti vzniku rizik v s. r. o. - trestněprávní odpovědnost, - odpovědnost za dluhy společnosti, insolvenční řízení, - ručení a odpovědnost v době krize firmy, vymáhání pohledávek, - aktuální judikatura, promlčecí lhůty.» Minimalizace rizik a řešení krizových situací - opatření k minimalizaci rizik: prevence, analýza možných rizik, předcházení rizikům, pověření/plná moc, zastupování, pracovněprávní odpovědnost; přenášení odpovědnosti vnitřními směrnicemi a nařízeními, - řešení krizových i každodenních situací rady, tipy a doporučení. - budete mít komplexní pfiehled o právní úpravû povinností a odpovûdnosti jednatelû a fieditelû s. r. o., - budete vûdût, co je v kompetenci jednatele, a co naopak spadá do kompetence fieditele, - budete se orientovat v aktuální judikatufie ãesk ch soudû, - rozpoznáte hlavní oblasti vzniku potenciálních rizik v s. r. o., - budete znát efektivní a v praxi pouïitelné prostfiedky k minimalizaci rizik, - budete schopni lépe a efektivnûji fie it kaïdodenní problémy vznikající v s. r. o., - budete disponovat praktick mi a pouïiteln mi radami, tipy a zku enostmi lektora, kter musí fiadu problémû, které jsou pfiedmûtem tohoto kurzu, fie it na vlastní kûïi. 4. fiíjna Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LLM. Přihlášku naleznete na straně

14 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ ODPOVĚDNOST A POVINNOSTI jednatelů A SPOLEČNÍKů S.R.O. (Z POHLEDU účetnictví A DANĚ Z PŘÍjMů) Víte, jaké pokuty riskuje spoleãnost za nezvefiejnûní úãetní závûrky? Umíte zvolit efektivní variantu ãerpání prostfiedkû pro osobní spotfiebu spoleãníka ze spoleãnosti? Znáte rizika, kdy nesvolání valné hromady mûïe vést aï k trestnímu stíhání jednatele?» Odpovûdnost za úãetnictví.» Úãetnictví vedené úãetní firmou.» Jak poznat patnû vedené úãetnictví.» ZvefiejÀování úãetní závûrky.» Podklady pro valnou hromadu.» Ztráta spoleãnosti a odpovûdnost jednatele s.r.o.» Které pfiíjmy spoleãníka jsou daàovû v hodnûj í (pfiíjmy ze závislé ãinnosti, podíly na zisku a jiné).» Vztahy jednatelû a spoleãníkû se s.r.o. (pûjãky, úvûry, pronájmy atd.).» Povinnosti s.r.o. vûãi finanãnímu úfiadu.» Jednání v daàovém fiízení (lhûty, formy apod.). - oceníte zamûfiení kurzu na praxi, - vyvarujete se ãast ch chyb a lépe se zorientujete v oblastech, za které odpovídáte, - u etfiíte velké mnoïství ãasu stráveného studiem pfiíslu n ch pfiedpisû. 2. prosince Kã (vã. 20% DPH) LEKTO I: Ing. Petr Kout, CSc. Tomá Líbal EKONOMIcKÉ MINIMUM Víte, Ïe v nosy nejsou pfiíjmy a Ïe v e vykázaného úãetního zisku neodpovídá objemu skuteãnû vydûlan ch penûz?» Hlavní oblasti finanãního fiízení podniku.» Základní úãetní pojmy a principy.» Úãetní v kazy (rozvaha, v sledovka, cash flow) a jejich obsah.» Jak posoudit finanãní zdraví podniku.» âasová hodnota penûz a její vyuïití pfii hodnocení efektivnosti investic. - budete rozumût hlavním ekonomick m pojmûm a principûm z oblasti finanãního fiízení a úãetnictví podniku, - budete schopni snáze komunikovat s pracovníky ekonomick ch útvarû, - budete moci svoje znalosti dále prohloubit v navazujících specializovan ch kurzech z oblasti ekonomiky a finanãního fiízení podniku, u nichï jsou pfiedchozí základní znalosti v hodou. 23. listopadu Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Ing. Petra Oceláková 12 Přihlášku naleznete na straně 67-68

15 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ finanční ŘÍZENÍ PRO NEfINANČNÍ MANAžERY Znáte kritické parametry stavu financí? Znáte praktické postupy finanãní anal zy? Víte, jak sniïovat náklady? - získáte základní pfiehled o ekonomickém fiízení spoleãnosti, - budete znát strukturu a obsah úãetních v kazû, - budete schopni se orientovat v základních finanãních pojmech. PROGRAM 9:00 15:00 1. den» Základní úãetní pojmy a metody.» Úãetní v kazy a jejich obsah - rozvaha, - v kaz zisku a ztráty, - pfiehled o penûïních tocích.» Pfiíklady na promítnutí ãinnosti podniku do úãetních v kazû.» Finanãní anal za podniku - anal za úãetních v kazû, - finanãní ukazatele ekonomické stability a v konnosti podniku, - zpûsoby vyhodnocování ukazatelû ledna Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Ing. Otakar Wolf, MBA den» ízení nákladû.» ízení pracovního kapitálu.» Finanãní plánování.» Finanãní cíle podnikání.» âasová hodnota penûz.» Investiãní rozhodování.» Interní a externí financování.» Jednání s bankami.» Leasing v hody a nev hody.» ízení pracovního kapitálu.» Finanãní plánování. Přihlášku naleznete na straně

16 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ jak POROZUMĚT účetním VÝKAZůM I Víte, Ïe v ãeské rozvaze není vykázána skuteãná hodnota majetku spoleãnosti ani jejích závazkû? Víte, Ïe spoleãnost mûïe nadhodnotit vykázan úãetní zisk zvolen mi úãetními metodami?» âeské úãetní v kazy a jejich obsah - rozvaha (bilance), - v kaz zisku a ztráty (v sledovka), - pfiehled o penûïních tocích (cash flow).» Úãetní v kazy v pfiíkladech - hlavní úãetní principy a jejich dopad na úãetní v kazy, - promítnutí bûïné ãinnosti podniku do úãetních v kazû, - investice, technické zhodnocení a opravy majetku, - jak úãetní metody ovlivàují v i vykázaného majetku, závazkû a zisku, - úãetní oceàování majetku a jeho vztah k trïní cenû, - kdy v nosy nejsou pfiíjmy a kdy v daje nejsou náklady, - jak spoleãnost mûïe zkreslit zisk, - co ve v kazech nenajdete a kde má spoleãnost tiché rezervy, - finanãní leasing v CAS a IFRS. - budete rozumût obsahu ãesk ch úãetních v kazû podnikatelû, - budete chápat vzájemné vazby mezi úãetními v kazy i jejich fiádky, - budete vûdût, jak úãetní metody ovlivàují v i vykázaného majetku, závazkû a zisku, - budete umût získat z úãetních v kazû potfiebné informace i ãíst mezi jejich fiádky fiíjna Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Ing. Petra Oceláková TVORBA HR STRATEGIE A její IMPLEMENTAcE Musíte nutit manaïery, aby pouïívali Vámi vytvofiené nástroje a metodiky? Víte, jak to zmûnit? - budete umût vytvofiit HR strategii, - budete znát pravidla pro úspû né prosazení HR strategie ve firmû, - uvûdomíte si pfiedpoklady pro úspû nou spolupráci s ostatními manaïery. 1.den» Tvorba HR strategie.» Vztah mezi HR strategií a strategií firmy.» Pravidla efektivního dosahování strategick ch cílû.» Mûfiení úspû nosti a v konnosti HR. 2.den» Prodej HR strategie uvnitfi firmy.» Zásady pfiesvûdãování a argumentace.» Implementace HR nástrojû formou projektového fiízení fiíjna Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Mgr. Irena Pilafiová Přihlášku naleznete na straně 67-68

17 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ PRAcOVNÍ PRÁVO PRO MANAžERY Víte, Ïe svému podfiízenému nemûïete dát jako kárné opatfiení dûtku, ale písemnou v tku ano? Víte, za jak ch okolností mûïete zamûstnanci nafiídit nástup na dovolenou? - budete schopni ve své fiídící práci lépe vyuïívat zákoník práce, - budete vûdût, kdy se mûïete odklonit od zákoníku práce. PROGRAM 9:00 14:00» Co upravuje pracovní právo - základní pracovněprávní předpisy, o kterých by měl vědět každý manažer.» Subjekty pracovního práva, postavení manažerů, jejich práva a povinnosti podle Zákoníku práce, zmocnění jednat za zaměstnavatele.» Povinnosti manažerů vyplývající z pracovní smlouvy, odvolání z funkce vedoucího pracovněprávní a mzdové náležitosti (odchodné, zařazení na jinou práci apod.), skončení pracovního poměru (dohoda, výpovědní důvody, výpovědní doba, odstupné atp.). Nejčastější důvody skončení pracovního poměru s vedoucími zaměstnanci.» Povinnosti manažerů vyplývají z vnitřních předpisů (pracovního řádu, mzdového předpisu atd.) a kolektivních smluv, povinnosti vůči odborovým orgánům.» Práva a povinnosti manažerů vůči jejich podřízeným, zejm. v oblastech 5. listopadu Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: JUDr. Bohulslav Kahle ukládání pracovních úkolů, převádění na jinou práci, přeložení, - vyvozování důsledků z neplnění pracovních úkolů, porušování pracovní kázně a nesplňování požadavků pro výkon práce, - odměňování, mzdové postihy, odměny, srážky ze mzdy, - pracovních cest a cestovních náhrad, - určování pracovní doby, posuzování neomluvené absence, nařizovaná práce přesčas a pracovní pohotovosti, - posuzování překážek v práci vč. z důvodu nemoci, prostoje, - určování dovolené, - zvyšování a prohlubování kvalifikace.» Alkohol a kouření na pracovišti.» Pracovní posudky, osobní spis, potvrzení o skončení zaměstnání.» Zákaz diskriminace v práci manažera.» Odpovědnost manažera za škody vzniklé zaměstnavateli. Přihlášku naleznete na straně

18 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ OBcHODNĚPRÁVNÍ MINIMUM PRO MANAžERY Víte o v ech základních obchodnûprávních institutech, které pro v kon své funkce musíte znát? Víte, kdo má v závazkov ch vztazích postavení podnikatele? Víte, jak m zpûsobem je vhodné zajistit plnûní ze smlouvy? Znáte v hody a nev hody jednotliv ch zpûsobû vymáhání pohledávek? - budete umût rozli it, kdy postupovat podle obchodního a kdy podle obãanského zákoníku, - budete vûdût, co jsou závazná a nezávazná zákonná ustanovení, - budete vûdût, jaké jsou zpûsoby vymáhání pohledávek a co od nich oãekávat. PROGRAM 9:00 15:00» Podnikatelé fyzické osoby, právnické osoby (obchodní firma, jednání jménem podnikatele, smluvní a zákonné zastoupení, prokura, obchodní rejstřík).» Obchodní smlouvy (uzavírání, zajištění obchodních závazků, odstoupení od smlouvy).» Vymáhání nezaplacených pohledávek (promlčení, soudní a rozhodčí řízení, exekuční řízení, insolvenční řízení).» Charakteristika základních smluvních typů sjednávaných při podnikatelské činnosti (zejména kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouvy se zástupci).» Odpovědnost za porušení smlouvy a náhrada škody. 4. listopadu Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Doc. JUDr. Jifiina Kotouãová, Ph.D. UZAVÍRÁNÍ SMLUV, SMLUVNÍ TYPY, SMLUVNÍ ODPOVĚDNOST Víte, kdy je moïno písemnû uzavfienou smlouvu zmûnit ústnû? Víte. kdo je oprávnûn uzavfiít smlouvu jménem podnikatele a za podnikatele? Víte, jaké jsou nejãastûj í chyby pfii uzavírání smluv?» Postup při uzavírání smluv. Osoby oprávněné uzavírat obchodní smlouvy.» Náležitosti návrhu smlouvy (objednávky) a jeho závaznost.» Způsoby platného uzavření obchodní smlouvy. Veřejný návrh, veřejná obchodní soutěž.» Změna uzavřené smlouvy.» Zajištění závazků (zástavní a zadržovací právo, ručení, smluvní pokuta a další).» Hlavní smluvní typy obchodních smluv.» Odstoupení od smlouvy a další možnosti ukončení smlouvy.» Majetková odpovědnost smluvních stran podle obchodního a občanského zákoníku.» Podnikání a smluvní vazby se zahraničními osobami. - budete znát právní úpravu závazkov ch vztahû jak v tuzemsku, tak i s partnery v EU a mimo EU, - budete vûdût, jak správnû postupovat pfii uzavírání smluv, - budete umût vyuïít právní úpravy pfii sjednávání smluvní pokuty, - budete pouãeni, kdy je moïno ukonãit smlouvu. 10. února Kã (vã. 20% DPH) 7311 LEKTOR: Doc. JUDr. Jifiina Kotouãová, Ph.D. 16 Přihlášku naleznete na straně 67-68

19 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ PRÁVNÍ RADY A TIPY PRO SPOLEHLIVÉ A RYcHLÉ VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Víte, Ïe mûïete pohledávky Va í firmy vymoci za desetinu obvyklého ãasu a pfiitom s mnohem men ími náklady?» Zajištění pohledávek a předcházení vzniku nedobytných pohledávek - způsoby prověřování majetkových poměrů a solidnosti obchodního partnera před uzavřením smlouvy, - kvalitní zajištění nároků, opatření pro minimalizaci rizika nezaplacení, - účinné předcházení sporům s obchodními partnery, - nejčastější chyby a nedostatky při uzavírání smluv v praxi.» Mimosoudní vymáhání pohledávek - předžalobní výzvy k úhradě, pokusy o smír, - společnosti zabývající se vymáháním pohledávek, - další možnosti mimosoudního vymáhání pohledávek.» Soudní vymáhání pohledávek - jak zabránit dlužníkovi, aby se zbavoval svého majetku, - jak napsat a kam podat kvalifikovanou žalobu na dlužníka, - na co si při sepisování žaloby a jejím podání na soud dát pozor, - nebezpečí promlčení pohledávek, jak mu předcházet, - platební rozkaz a směnečný platební rozkaz, rozsudek pro uznání a pro zmeškání, - kde lze ušetřit za právníka, kde naopak na právníkovi nešetřit.» Vymáhání pohledávek v rozhodčím řízení - přednosti rozhodčího řízení, - jak zajistit kvalitní a praktickou rozhodčí doložku.» Navazující instituty - výkon rozhodnutí - exekuční řízení, - insolvenční řízení. - budete umût kvalifikovanû provûfiovat obchodní partnery Va í firmy, - budete vûdût, jak sjednávat precizní smlouvy, na co konkrétnû se zamûfiit, - budete efektivnû pfiedcházet vzniku nedobytn ch pohledávek, - budete znát úãinná fie ení k zaji tûní pohledávek Va í firmy, - budete umût efektivnû vymáhat pohledávky, - budete umût napsat dobrou Ïalobu na dluïníka, - budete ovládat opatfiení k prevenci rizik a minimalizaci dopadû krizov ch situací, - budete disponovat kvalifikovan mi a praxí provûfien mi radami a tipy lektora, kter se fiadu let pohybuje v dané problematice, pro rychlé a úãinné vymáhání pohledávek, - uspofiíte Va í firmû peníze, neboè u etfiíte vût inu penûz za právní sluïbu spojenou s vymáháním pohledávek. 18. února Kã (vã. 20% DPH) 7411 LEKTOR: JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LLM. Přihlášku naleznete na straně

20 STRATEGIcKÉ ŘÍZENÍ UPLATNĚNÍ POHLEDÁVEK PODLE INSOLVENČNÍHO ZÁKONA Jste podnikatelem, kter uplatàuje pohledávky v insolvenãním fiízení? Jste dluïníkem, u kterého mûïe dojít k fie ení úpadku v insolvenãním fiízení? Víte, jak správnû uplatnit pohledávku v insolvenãním fiízení? Víte, kdy je moïno fie it úpadek oddluïením? PROGRAM 9:00 13:00» Způsoby řešení úpadku v insolvenčním zákoně (z. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů).» Pojem úpadku a hrozícího úpadku.» Zásady insolvenčního řízení.» Postavení dlužníka a věřitelů v insolvenčním řízení.» Účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.» Účinky rozhodnutí o úpadku.» Moratorium.» Uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení.» Majetková podstata.» Řešení úpadku dlužníka (v konkursu, reorganizaci, při oddlužení). - budete mít pfiehled o moïn ch zpûsobech fie ení úpadku, - budete vûdût, jak probíhá insolvenãní fiízení. 8. fiíjna Kã (vã. 20% DPH) LEKTOR: Doc. JUDr. Jifiina Kotouãová, Ph.D. 18 Přihlášku naleznete na straně 67-68

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! 1 Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy HR

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

praha a brno červenec prosinec 2009

praha a brno červenec prosinec 2009 profesní semináře praha a brno červenec prosinec 2009 budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10

Obsah. Předmluva... 12. Seznam ostatních zkratek... 11. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů... 10 Obsah Předmluva.................................................... 12 Seznam ostatních zkratek........................................ 11 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů.................

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výzvě na podání nabídek do zjednodušeného výběrového řízení na dodávku vzdělávacích aktivit v rámci projektu CZ.04.1.03/4.1.15.3/0159 Program rozvoje lidských zdrojů za účelem zvyšování

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR

Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Vzděláváním ke konkurenceschopnosti chemického průmyslu v ČR Společnost TEMPO byla založena na podzim roku 1996 v Ostravě. V roce 1998 jsme začali působit v Praze. Nyní školíme po celé ČR. Nabízíme vám

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy

Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Informace o projektu Leadrem uvnitř aneb jak nejlépe využít svých osobnostních kvalit k rozvoji školy Projekt je určen: vedoucím pracovníkům (ředitelé, zástupci, předsedové předmětových komisí) všech typů

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby

Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby NABÍDKA ŠKOLENÍ Předmětem nabídky je obecný přehled možných školení: Školení obchodníků Školení středního managementu mistři, vedoucí výroby Školení manažerských dovedností Základní prioritou společnosti

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010

seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 seznámení s nabídkou prezenčních vzdělávacích akcí Mgr. Michal Zídek vedoucí pedagogického oddělení 24. června 2010 stávající nabídka prohlubování kvalifikace Institut dnes realizuje vzdělávací akce pro

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Osobnost vedoucího pracovníka

Osobnost vedoucího pracovníka 1 Osobnost vedoucího pracovníka (přerod spolupracovníka v nadřízeného, silné a slabé stránky, budování autority) odpovědnosti a převažující činnosti v jednotlivých rolích legislativní rámec odpovědností

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika rozvojových aktivit Management by Resultes je na výsledky orientovaný systém rozvoje měkkých, manažerských, obchodních a systémových kompetencí

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru

management Komplexní program rozvoje manažerů 4MOTION TM Cesta vzhůru 4MOTION TM Komplexní program rozvoje manažerů Cesta vzhůru management 4MOTION TM : Program rozvoje manažerů Manažerský rozvoj není událost, ale proces. Místo jednorázových interních školení zvolte komplexní

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje

Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie. Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Škola manažerského rozvoje s. r. o. vzdělávání, koučování, diagnostika, psychoterapie Mozaika rozvojových aktivit Školy manažerského rozvoje Mozaika manažerského rozvoje Management by Resultes je na výsledky

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY

OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY OPEN MANAGEMENT AKREDITOVANÝ PROGRAM PRO TOP MANAŽERY PROGRAM OPEN MANAGEMENT je intenzivní kurz pro TOP manažery, senior manažery a HR specialisty, kteří si chtějí osvojit vědecké či praktické znalosti

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEâNOSTI 1.1 Definice a rozdûlení vkladû S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 7 PROFESNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKACE PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Centrum komunitní práce Ústí nad Labem Nabídka akreditovaného vzdělávání Organizace je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001. Manažer kvality Vzdělávací modul nabízí vzdělávání pro oblast managementu

Více

kapitola 2 předprojektová fáze 31

kapitola 2 předprojektová fáze 31 OBSAH 6 projektové řízení Předmluva 3 Kapitola 1 Základní pojmy a východiska 13 1.1 Úvod do řízení projektů 14 1.1.1 Co je to projektové řízení 14 1.2 Základní pojmy projektového řízení 17 1.2.1 Projekt

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel: 585 417 828, 723 560 038, fax: 585 417 823 e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M DESETIDENNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MARKETING

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti OBSAH PUBLIKACE STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic.

!lept. Výzva k podání nabídek. Služba 01.03.2011. CZ, a.s. cz. a.s. VIROPLASTIC. Maurizio Bergonzoni, 558412444, mau rizio. bergonzoni@viroplastic. !lept evropský. OPERČNí PROGRAM EVROPSKA UNIE VAŠI BUDOUCNOST Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Vzdělávání Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE

11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11 DLOUHODOB NEHMOTN A HMOTN MAJETEK V ÚâETNICTVÍ PODNIKATELE 11.1 Schéma koloběhu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 11.2 Dlouhodobý nehmotný majetek 11.3 Dlouhodobý hmotný majetek 11.4 Evidence

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí...

OBSAH. Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... Seznam zkratek... 15 Předmluva... 17 Úvod k problematice specifik podnikání malých a středních podniků v tuzemsku a zahraničí... 19 1 Vybrané problémy, jejichï fie ení je pfiedpokladem úspûchu malého a

Více

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání!

Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! Každý vrchol si žádá své... Kdo jsme? Váš partner pro další vzdělávání! PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI TRADICE společnost založena v roce 1996, DOBRÁ ZNAČKA respekt důvěra partnerství, LÍDR ve vzdělávání na českém

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Prezentace na téma projektového řízení Projektový manažer pro dnešek i zítřek

Prezentace na téma projektového řízení Projektový manažer pro dnešek i zítřek Prezentace na téma projektového řízení Projektový manažer pro dnešek i zítřek Ondřej Kadlec & Romana Hůlková září 2012 Inovace a rozvoj služeb, výroby i obchodu doprovázený vývojem technologií přináší

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

ROZVOJ MANAŽERŮ - ZÁKLADNÍ PODMÍNKA ROZVOJE FIRMY

ROZVOJ MANAŽERŮ - ZÁKLADNÍ PODMÍNKA ROZVOJE FIRMY ROZVOJ MANAŽERŮ - ZÁKLADNÍ PODMÍNKA ROZVOJE FIRMY Motto: Dosáhnout vrcholu je obtížné, ale setrvat na něm je nejnáročnější věcí v současném podnikání. Co vytváří rozdíl mezi dobrou a vynikající společností?

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte

praha a brno slevu Proč Tutor? Pro firmy profesní semináře LEDEn červen 2010 budete vynikat z vaší firmy a získejte LEDEn červen 2010 profesní semináře praha a brno budete vynikat Proč Tutor? Široká nabídka seminářů Veřejné nebo zakázkové firemní kurzy Kvalitní a profesionální lektorský tým Moderní učebny v centru Prahy

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4

OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 OBSAH ÚVOD 1 KAPITOLA 1 OSOBNOST MANAŽERA 3 1.1 Rysy osobnosti manažera 3 Schopnosti 4 Inteligence 4 Znalosti, dovednosti a zkušenosti 5 Vlastnosti osobnosti 5 Motivy a potřeby 6 Postoje 7 Hodnoty 7 Zvláštní

Více

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu

Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu Průzkum k novele zákona o dani z pfiíjmu základní informace o průzkumu vzorek: manažefii/ky a fieditelé/ky personálních oddělení a fieditelé/ky společností velikost vzorku: 46 období dotazování: 24.8.2005

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Obchodní právo v praxi II

Obchodní právo v praxi II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Obchodní právo v praxi II Commercial Law in practice II OPP II povinný oborový ECTS kredity 6

Více