Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR"

Transkript

1 Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: / Fax: sfzp.cz Datum: Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.4., jde o veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona, zadávanou mimo reţim zákona Název veřejné zakázky: Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond ţivotního prostředí České republiky IČ: Adresa sídla: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Radka Bučilová, pověřená řízením SFŢP ČR 1. ÚVOD 1.1. Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zakázky malého rozsahu zveřejněného podle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ pro veřejnou zakázku malého rozsahu na sluţby Veřejná zakázka je realizována v návaznosti na projekt Optimalizace řízení interních a externích procesů na SFŢP č. CZ.1.04/4.1.00/ podpořený v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu je nastavení optimálního a transparentního systému projektového řízení, zkvalitnění poţadavků na projektovou 1

2 dokumentaci koncepce a strategie zadavatele směřující ke zlepšení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsaţené v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci Pokud uchazeč neposkytne včas všechny poţadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v kaţdém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, můţe to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE PLNĚNÍ 2.1. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na zajištění poskytnutí poradenských sluţeb pro zadavatele v oblasti nastavení optimálního a transparentního systému projektového řízení, který zajistí lepší přehled o projektech realizovaných zadavatelem. Předmět zakázky je podrobně vymezen v čl. 3. zadávací dokumentace Klasifikace předmětu veřejné zakázky: Předmět sluţby Kód CPV Podnikatelské a manaţerské poradenství a související sluţby Studie proveditelnosti, poradenství, analýza Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH): ,-- Kč 2.3. Výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky je ,-- bez DPH Rozsah sluţeb poţadovaných k řádnému splnění veřejné zakázky je vymezen v bodě 3. této zadávací dokumentace Doba a místo plnění Doba plnění veřejné zakázky je po uzavření smlouvy podle obchodních podmínek obsaţených v této zadávací dokumentaci do Termíny plnění jednotlivých částí předmětu veřejné zakázky jsou specifikovány v obchodních podmínkách obsaţených v této zadávací dokumentaci Místem předání plnění je pracoviště zadavatele: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: Místo plnění díla bude převáţně sídlo dodavatele, část aktivit bude vykonávána na pracovišti zadavatele Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ:

3 3. PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU A ÚČELU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1. Základní vymezení předmětného projektu Zakázka je realizována v rámci projektu Optimalizace řízení interních a externích procesů na SFŢP (zkrácený název Proklientsky orientovaný úřad ) podpořeného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1 (registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/ ) Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality a efektivity vybraných vnitřních procesů prostřednictvím provedení jejich analýzy a následné optimalizace Cílů projektu bude dosaţeno díky realizaci klíčových aktivit, které jsou zaměřeny na jednorázovou komplexní implementaci kvalitativních a kvantitativních opatření zaměřených na efektivní provedení změn s řízením času, nákladů, kvality a rizika zaměřených na zefektivnění činnosti organizace a následně jsou nastaveny směrem k dlouhodobé udrţitelnosti Jednou částí tohoto projektu je aktivita Vytvoření projektové kanceláře, jejímţ cílem je nastavení optimálního a transparentního systému projektového řízení, který zajistí lepší přehled o projektech realizovaných zadavatelem, coţ do budoucna zabrání nejen nedostatkům v průběhu realizace projektu, ale i problémům s udrţitelností těchto projektů, která je daleko náchylnější na změny a nestabilitu některého z článků projektu Dílčí cíle jsou: sníţení administrativní náročnosti úřadem realizovaných činností, sníţení nákladů na podpůrné činnosti, kvalifikovaná podpora při řízení projektů Účelem plnění veřejné zakázky je navrhnout a udrţitelně implementovat systém efektivního projektového řízení do řídících mechanismů zadavatele Zadavatel pouţívá pro účely projektového řízení MS Project Předmět zakázky Zpracování analýzy současného stavu řízení projektů zadavatele včetně příslušné analýzy souvisejících procesů a doporučení k zavedení systému řízení projektů Zpracování metodiky k řízení projektů zadavatele ve vazbách na platné interní akty řízení zadavatele a zpracování popisu konkrétních procesů u zadavatele a praktické implementace této metodiky a pravidel do popisu konkrétních procesů u zadavatele a praktická implementace této metodiky a pravidel do prostředí zadavatele (pilotní provoz) Poradenské činnosti, zpracování výstupů pro zadavatele a realizace dalších sluţeb pro zadavatele týkajících se poradenství v činnostech souvisejících Dílčí části předmětu plnění veřejné zakázky Rámcová analýza současného stavu řízení projektů (tj. procesně-organizační popis): identifikace základních prvků systému a vymezení jejich kompetencí, 3

4 exekutivní řízení projektu a jednotlivých subprojektů, rozdělení kompetencí jednotlivých rolí na projektu, prioritizace a koordinace činností rolí/pracovních skupin, reporting plnění cílů, koordinace a synchronizace současně probíhajících projektů (v rámci SFŢP a v rámci spolupráce SFŢP a MŢP), systém řízení kvality projektů, dostupnost a vyuţívání informačních systémů pro řízení a podporu projektového řízení, identifikace slabých stránek a problematických oblastí, identifikace potřeb projektového řízení zadavatele. Součástí analýzy bude také návrh optimalizace současného stavu projektového řízení na základě: analýzy současného stavu řízení projektů zadavatele, potřeb a specifických podmínek projektů realizovaných zadavatelem, best-practice v oblasti projektového řízení, zkušenosti, znalosti a know-how v oblasti projektového a strategického řízení. Výstupem bude Popis optimalizace projektového řízení: zobecněný/typizovaný ţivotní cyklus projektů zadavatele, principy podpory, údrţby a rozvoje systému řízení projektů zadavatele, kontrolní mechanismy plnění definovaných cílů projektů zadavatele, nastavení reportingu plnění úkolů a cílů projektů. V rámci rámcové analýzy budou ze strany dodavatele zohledněny a akceptovány dosavadní výstupy z projektů OP LZZ, které zadavatel realizoval/realizuje. Výstupem této části předmětu plnění veřejné zakázky bude Analýza stávajícího stavu projektového řízení, jejíţ součásti bude i Popis optimalizace projektového řízení (včetně doporučení systému projektového řízení) Nastavení systému projektového řízení: navrţení metodiky projektového řízení (ISO 10006, PMI, PMBOK, PRINCE2, apod.) a zdůvodnit stručně, proč pro podmínky zadavatele je povaţována navrţená metodika za nejvhodnější. Součástí metodiky bude metodika řízení rizik projektu a řízení změn (v rámci projektu), sestavení návrhové části procesního modelu, včetně harmonogramu implementace a optimalizace kompetenčního modelu společně s vytvořením systému odpovědností, vytvoření metodické příručky pro potřeby řízení procesu projektového řízení, včetně popisu postupu jejich změn a odpovědnosti za jeho řízení a zdůvodnění proč navrhovaná metodika je pro podmínky zadavatele nejvhodnější, projekce zapojení, projektového řízení do procesů organizace. Nastavení projektového řízení musí zahrnout: přístup a plán postupu při sjednocení jiţ existujících šablon základních projektových dokumentů v elektronické i tištěné podobě, 4

5 vytvoření šablon dokumentů, vytvoření potřebných přehledů a statistik, definici opatření k zálohování, verzování, sledování změn, zajištění bezpečného, snadného a rychlého přístupu (i ze vzdálených pracovišť) pro členy projektových struktur, projektových kanceláří a pro určená funkční místa, vytvoření projektových standardů (formalizovaná podpora dokumentů, nastavení jmenné konvence apod.). nastavení a pravidla úloţiště projektové dokumentace, pravidla archivace projektové dokumentace, nastavení organizační struktury projektu, nastavení procedur a pravidel projektu, nastavení řízení projektů dle jednotlivých ţivotních cyklů, nastavení a řízení projektového portfolia zadavatele, zejména v oblasti řízení zdrojů, řešení konfliktů (ve zdrojích), nastavení reportingu. Věcným výstupem této dílčí části plnění předmětu veřejné zakázky je dokument - Metodika projektového řízení Implementace projektového řízení bude navazovat na vypracovanou metodiku projektového řízení pro zadavatele. Implementace projektového řízení bude zahrnovat návrh hlavních a dílčích procesů projektového řízení uvnitř zadavatele, včetně návrhu implementace do stávajícího řízení, vypracování organizačního designu projektové kanceláře, včetně detailních popisů interních procesů a popisů pracovních míst a kompetenčních modelů. Implementace projektového řízení musí zahrnout: implementaci projektových standardů (formalizovaná podpora dokumentů, natavení jmenné konvence apod.), schvalovací procesy - realizované i plánované projekty (výběr kvalitních projektových záměrů včetně jejich schválení), implementaci procedur a pravidel projektu, kontrolu procesy související s interními kontrolními procesy, kdy projektový proces nemusí zohledňovat všechny její části, finanční řízení zajištění případných vstupů ve formě dodávky zdrojů, komunikační a informační toky komunikační matice, strategie komunikace, plánování kvality výstupů (splnění cílů projektu, metriky), plánování a vyhodnocení kvality procesu porovnání reálného průběhu a stavu řešení projektů s nastavenými procesy, nastavení ukazatelů výkonnosti procesů (dodrţení harmonogramu, rozpočtu, stanovených indikátorů), řízení rizik průběţné hodnocení procesů (od přípravy po dokončení projektů a zajištění udrţitelnosti), analýzy rizik a návrhy na jejich odstranění či eliminaci. Implementace bude dále zahrnovat proškolení relevantních zaměstnanců zadavatele v navrţené metodice a oblasti projektového řízení (15-20 zaměstnanců zadavatele). Školení bude obsahovat proškolení metodiky projektového řízení, pouţívání vytvořených projektových standardů zadavatele včetně šablon, statistik a přehledů nutných pro řízení projektu a koordinaci mezi současně probíhajícími projekty. Toto 5

6 školení bude zaměřeno na praktický nácvik řízení projektu, dokumentace a projektového týmu. Školení bude vycházet a prakticky pouţívat příklady na vyuţití softwarové podpory pro řízení projektů. Obsahem školení bude také praktický nácvik zálohování, verzování a sledování změn v projektu, dokumentaci. Předpokládaný rozsah školení je 2 x 8 h + helpline pro řešení konkrétních problémů po školení v max. časové horizontu 2 měsíce po uskutečněném školení. Uchazeč navrhne a připraví školicí program a zajistí proškolení relevantních zaměstnanců zadavatele např. formou workshopu, v simulovaných podmínkách reálného projektu, vytvořením názorných situací, postupů, návodů, metodických listů apod. Implementace projektového řízení bude sladěna s ostatními pravidly řízení a organizace a platnými řídícími akty zadavatele. Věcným výstupem této dílčí části plnění předmětu veřejné zakázky je dokument Strategie implementace projektové kanceláře do struktury SFŢP, která bude obsahovat návrh implementace navrţené metodiky projektového řízení do struktury stávajícího řízení, hlavní a dílčí procesy projektového řízení, organizačního design projektové kanceláře včetně detailních popisů interních procesů, popisů pracovních míst a kompetenčních modelů. Dalším věcným výstupem této dílčí části plnění předmětu veřejné zakázky budou prezentace a další výukové materiály pro kaţdého účastníka, prezenční listiny z kaţdého uskutečněného školení (originál), závěrečná hodnotící zpráva obsahují hodnocení účastníků i zpětnou vazbu lektora, včetně hodnocení jednotlivých účastníků školení s doporučením dalšího rozvoje, zhodnocení školení kaţdým účastníkem školení Poradenské činnosti, zpracování výstupů pro zadavatele a realizace dalších sluţeb pro zadavatele týkajících se poradenství v činnostech souvisejících s předmětem plnění veřejné zakázky v rozsahu člověkodnů po dobu plnění veřejné zakázky. Uchazeč ve své nabídce uvede rozsah a popis nabízených sluţeb, které se zavazuje plnit Uchazeč ve své nabídce dále uvede: detailní návrh postupu realizace plnění předmětu veřejné zakázky, navrhovaný obsah a strukturu kapitol výstupních dokumentů, předpokládaný harmonogram postupu prací a přehled pracovníků zapojených do řešení nastavování a implementace projektového řízení v rámci rezortu Veškeré výstupy budou zpracovány v českém jazyce a jsou podmíněny schválením ze strany zadavatele. 4. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 4.1. Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Doklady, jimiţ uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, předkládá v nabídce jako její součást Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáţe splnění: a. základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona, 6

7 b. profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona, c. ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle 55 zákona a d. technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona Splnění kvalifikačních předpokladů můţe uchazeč prokázat také předloţením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v 127 zákona nebo předloţením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v 134 zákona, případně předloţením výpisu ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popřípadě příslušného zahraničního certifikátu, a to za podmínek stanovených v 143 zákona Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů uchazeče, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace poţaduje předloţení čestného prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem poţadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pro zamezení pochybnostem zadavatel uvádí, ţe podpis nemusí být úředně ověřen Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předloţena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče Pokud má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem je podána společná nabídka, je kaţdý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) aţ d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně Uchazeč předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Před uzavřením smlouvy o dílo můţe být uchazeč, se kterým má být podepsána smlouva, vyzván zadavatelem k předloţení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace poţadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) aţ d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předloţit a. doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a b. smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiţ bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) aţ d) zákona. 7

8 Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) Důsledek nesplnění kvalifikace Uchazeč, který nesplní základní, profesní, ekonomické a finanční nebo technické kvalifikační předpoklady v poţadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti ve výběrovém řízení s uvedením důvodů Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 zákona splňuje uchazeč: a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c. který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěţe formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 49 obchodního zákoníku), d. vůči jehoţ majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němţ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, ţe majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, ţe majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e. který není v likvidaci, 8

9 f. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloţeno kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) poţadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k. kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uloţena pokuta za umoţnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu ( 5 písm. e) bod 3 zákona o zaměstnanosti), l. který předloţí seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a m. který, má-li formu akciové společnosti, předloţí aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším neţ 10 % Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k, l) a m) zákona formou čestného prohlášení podle ustanovení 62 zákona. Vzor čestného prohlášení dodavatele tvoří přílohu zadávací dokumentace Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona prokáţe uchazeč, který: a) dle 54 písm. a) zákona předloţí výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) dle 54 písm. b) zákona předloţí doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné ţivnostenské oprávnění či licenci Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán a doklad o oprávnění k podnikání je nutno předloţit v prosté kopii s tím, ţe v souladu s 57 odst. 2 zákona platí, ţe výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle 55 zákona splní uchazeč, který předloţí: a) dle 55 odst. 1 písm. a) zákona pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát), jejímţ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Zadavatel poţaduje, aby limit pojistného plnění ve smyslu 28 zákona 9

10 č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, sjednaného uchazečem na základě shora uvedené pojistné smlouvy, činil v celkové výši pojistného plnění z pojistné smlouvy minimálně Kč ,--. b) dle 55 odst. 1 písm. c) zákona údaj o celkovém obratu uchazeče za poslední tři účetní období. Zadavatel poţaduje, aby výše takto vymezeného obratu dosáhla minimálně Kč ,-- v kaţdém z těchto 3 účetních období Uchazeč předloţí k prokázání ekonomických kvalifikačních předpokladů dle písm. a) kopii pojistné smlouvy či pojistného certifikátu K prokázání obratu podle písm. b) předloţí uchazeč čestné prohlášení Technické kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady dle 56 zákona splní uchazeč, který předloţí podle 56 odst. 2 písm. a) zákona seznam nejméně pěti významných sluţeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech, minimálně v tomto rozsahu: 1. nejméně tři (3) významné sluţby v oblasti zpracování analýz, metodiky a implementace projektového řízení nebo realizace projektového řízení v minimální hodnotě Kč ,-- bez DPH (minimálně jedna významná sluţba musí být pro subjekty veřejné správy), 2. nejméně jedna (1) sluţba v oblasti školení a vzdělávání v oblasti projektového řízení. Uchazeč prokáţe splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu předloţením seznamu příslušných sluţeb s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí a podepsaným dodavatelem; přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly sluţby poskytovány veřejnému zadavateli; nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly sluţby poskytovány jiné osobě neţ veřejnému zadavateli; nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly sluţby poskytovány jiné osobě neţ veřejnému zadavateli a není-li současně moţné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Rozsah poţadovaných informací: Dodavatel doloţí seznam všech významných sluţeb, které realizoval on nebo jeho subdodavatelé, jimiţ přímo nebo nepřímo prokazuje kvalifikaci a uvede: 1. název významné sluţby, 2. název klienta, 3. rámcový popis předmětu plnění sluţby, 4. celkový rozsah plnění (ve finančním vyjádření v Kč za poskytnuté sluţby včetně informace o celkové ceně projektu, ke kterému se poskytnuté sluţby vztahovaly); u plnění zasahujících do budoucnosti uvede dodavatel rozsah plnění ve finančním vyjádření v Kč vztahujícím se ke dni podání nabídky, budoucí plnění nebudou uznána, 5. doba a místo realizace sluţeb, 6. označení, zda se jedná o veřejného nebo soukromého objednatele a údaj o tom, zda je přiloţeno osvědčení objednatele, příp. prohlášení dodavatele o řádném poskytnutí sluţeb. 10

11 Dodavatel doloţí osvědčení objednatelů (osvědčení objednatele musí být vţdy podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za objednatele), popř. čestné prohlášení dodavatele o řádném plnění nejvýznamnějších částí z těchto sluţeb. V předloţeném seznamu poskytovaných sluţeb musí být rovněţ uveden kontakt na odpovědnou osobu objednatele, která můţe potvrdit, zda byly sluţby provedeny řádně, odborně a v poţadovaném rozsahu. Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel doloţí seznam min. 5 poskytnutých významných sluţeb formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a osvědčení objednatelů (reference) popř. čestné prohlášení dodavatele podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který dále předloţí osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných sluţeb tzv. realizační tým, podle 56 odst. 2 písm. e) zákona: a) Uchazeč prokáţe splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předloţením seznamu členů realizačního týmu, ve kterém uvede členy realizačního týmu, jeţ se budou podílet na plnění veřejné zakázky po celou dobu její realizace, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném závazkovém vztahu k uchazeči. Seznam bude zahrnovat minimálně 5 členů realizačního týmu, z nichţ jeden bude v postavení vedoucího týmu projektového manaţera, jeden v postavení metodika projektového řízení a jeden v postavení projektového specialisty. Projektový manaţer bude odpovědný zejména za řádné plnění veřejné zakázky a za komunikaci se zadavatelem. b) Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu poţaduje, aby uchazeč níţe uvedeným způsobem prokázal, ţe projektový manaţer a všichni členové realizačního týmu splňují následující poţadavky. Projektový manaţer 1. musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání a být bezúhonný, 2. musí mít znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího (komunikační jazyk v rámci zakázky bude český jazyk), 3. musí být drţitelem platného mezinárodně uznávaného certifikátu pro projektový management minimálně na úrovni PMI-PMP, IPMA, PRINCE2 nebo jiného obdobného certifikátu, 4. musí mít zkušenost v délce trvání alespoň 5 let praxe v oblasti projektového managementu, 5. musí mít praxi v poskytování poradenství pro veřejnoprávní subjekty minimálně 3 roky, 6. musí mít zkušenost v posledních deseti letech alespoň s 1 projektem, v pozici projektového manaţera, řízeným v prostředí veřejné správy ČR a spolufinancovaným z fondů EU, jehoţ minimální finanční hodnota byla alespoň ,- Kč, 7. zkušenost s vedením týmu o počtu nejméně 5 osob v průběhu posledních 3 let. Specialista projektového řízení 1. musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání a být bezúhonný, 11

12 2. musí mít znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího (komunikační jazyk v rámci zakázky bude český jazyk, 3. zkušenost v posledních 5 letech alespoň s 5 projekty v oblasti poradenství, řízení externích a interních procesů či projektů obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmět této veřejné zakázky a současně minimálně 2 projekty byly v minimální finanční hodnotě alespoň ,- Kč. Členové realizačního týmu 1. všichni členové týmu musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání a být bezúhonní, 2. všichni členové týmu musí mít znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího (komunikační jazyk v rámci zakázky bude český jazyk), 3. všichni členové týmu se podíleli na poskytování nejméně 1 zakázky s obdobným rozsahem, jako je předmět této veřejné zakázky, 4. minimálně jeden člen týmu musí mít zkušenost v oblasti školení projektového řízení v rozsahu 3 školení v posledních 5 letech. c) Přílohu tohoto seznamu bude tvořit: 1. soubor strukturovaných profesních ţivotopisů jednotlivých členů realizačního týmu včetně jejich čestného prohlášení o bezúhonnosti a pravdivosti údajů v ţivotopise obsaţených podepsaných těmito členy realizačního týmu a 2. kopie dokladů prokazujících dosaţené vzdělání členů týmu, případně kopie poţadovaných certifikátů. d) Profesní ţivotopisy budou obsahovat minimálně následující údaje: 1. jméno a příjmení člena realizačního týmu, 2. funkci při plnění veřejné zakázky, 3. dosaţené vzdělání, 4. délku odborné praxe, 5. relevantní zakázky, na kterých se člen týmu podílel, 6. přehled odborné praxe ve zpětném členění relevantní k předmětu zakázky. Rozsah profesního ţivotopisu by neměl přesáhnout 3 strany A4 bez příloh. e) Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění této veřejné zakázky. Trvalé změny na pozici vedoucího realizačního týmu projektového manaţera - budou moţné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný uchazeč bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré shora uvedené poţadavky zadavatele týkající se vedoucího realizačního týmu projektového manaţera. Výměnu člena realizačního týmu je uchazeč povinen zadavateli oznámit nejpozději do 10 dnů od této změny. Člena realizačního týmu je uchazeč povinen nahradit jinou osobou, která splňuje poţadavky kladené v této zadávací dokumentaci. 12

13 5. ZADÁVACÍ LHŮTA 5.1. Zadávací lhůta činí 90 dní. 6. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 6.1. Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky podle 78 odst. 4 zákona. Ekonomická výhodnost nabídky bude posuzována na základě těchto dílčích kritérií: 6.2. Celková nabídková cena váha 75% Jednotlivým nabídkám přidělí hodnotící komise body (stupnice 1 100), přičemţ nejvyšší počet bodů obdrţí nabídka s nejniţší nabídkovou cenou dle vzorce: nejniţší celková nabídková cena x 100 Hodnocená celková nabídková cena Výsledný počet bodů se vynásobí příslušnou vahou daného dílčího hodnotícího kritéria. Hodnotící komise hodnotí nabídkovou cenu bez DPH Metodologie a návrh řešení váha 25 % V rámci tohoto kritéria jsou vymezena 2 subkritéria: Subkriterium Váha subkritéria Popis metodologie a přístupu k realizaci plnění veřejné zakázky 40% Celková koncepce řešení 60% Celkem 100 % V rámci jednotlivých subkritérií bude hodnoceno: Subkritérium Specifikace subkritéria Popis metodologie a přístupu k realizaci plnění veřejné zakázky Nejlépe bude hodnocena nabídka, která bude co nejvíce splňovat následující kritéria: Komplexnost a srozumitelnost metodiky pro úspěšné plnění veřejné zakázky Vzájemná provázanost jednotlivých aktivit v rámci zakázky vymezených v předmětu veřejné zakázky Návrh postupu realizace zakázky z obsahového a 13

14 Subkritérium Celková koncepce řešení Specifikace subkritéria časového hlediska Vhodnost pouţitých metod, postupů a prostředků k realizaci zakázky Vhodnost, způsob a flexibilita komunikace se zadavatelem a dalšími relevantními subjekty Návrh metodologie a přístupu k realizaci plnění veřejné zakázky bude zpracován maximálně na 15 stran A4 Nejlépe bude hodnocena nabídka, která bude co nejsrozumitelněji, nejkomplexněji a nejaplikovatelněji obsahovat popis postupu a způsob realizace analýzy procesů, popis nároků na součinnost zadavatele a časová dotace k analýze popis koncepce navrhované metodiky projektového řízení ve vztahu ke specifickým potřebám zadavatele popis struktury metodické příručky pro podporu projektového řízení popis návrhů/forem zpracování šablon projektového řízení popis návrhu implementace projektového řízení, včetně způsobu vzdělávání a práce s lidskými zdroji a to s ohledem na poţadavky zadavatele, účel veřejné zakázky a povahu veřejného zadavatele. Návrh Celkové koncepce řešení bude zpracován maximálně na 15 stran A4 Nabídka, která nejlépe splňuje poţadavky zadavatele, získá v rámci subkritéria 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přiřazeno takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto subkritéria ve vztahu k nejlépe hodnocené nabídce Počet bodů za kaţdé subkritérium se vynásobí příslušnou vahou daného subkritéria Počet bodů za dílčí kritérium 2. Metodologie a návrh řešení bude dán součtem bodů za jednotlivá subkritéria Výsledný počet bodů se vynásobí příslušnou vahou daného dílčího hodnotícího kritéria Na základě součtu výsledných hodnot všech dílčích hodnotících kritérií u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, ţe jako nejúspěšnější bude stanovená nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty Před hodnocením dle dílčích kritérií hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle 77 zákona. 14

15 7. POŢADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 7.1. Uchazeč je povinen v nabídce uvést informace a skutečnosti vyplývající ze zákona Nabídka musí být zpracována v českém jazyce Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem: Krycí list nabídky (dle vzoru v příloze č. 1), Čestné prohlášení o splnění kvalifikace (dle vzoru v příloze č. 2), Doklady k prokázání splnění kvalifikace, Nabídková cena zpracovaná v souladu s poţadavky čl. 8. ZD (dle vzoru v příloze č. 3), Metodologie a Celková koncepce řešení, přičemţ část popisující metodologie rozsahem nepřesáhne celkem 30 stran A4, Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, jednat jménem resp. za dodavatele (pokud jím není statutární orgán uchazeče), Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za nebo jménem dodavatele, Další dokumenty a přílohy Všechny listy nabídky musí být číslovány vzestupnou číselnou řadou a musí být zajištěny proti manipulaci (svázány a na přelepu svázání opatřeny razítkem a podpisem dodavatele) Nabídka bude předloţena v českém jazyce ve 2 vyhotoveních (jeden originál, jedna prostá kopie) a na CD/DVD Zadavatel poţaduje, aby uchazeč v rámci nabídky předloţili podepsaný a vyplněný návrh smlouvy. Podepsaný návrh smlouvy musí svým obsahem odpovídat poţadavkům zadávací dokumentace. Výběrem nabídky na základě návrhu na uzavření smlouvy uvedené v nabídce nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné znění Uchazeč je povinen v nabídce dále uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům včetně identifikačních údajů těchto subdodavatelů. Dodavatel je v takovém případě povinen předloţit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky Nabídka musí být doručena do prostor zadavatele (viz článek 12.2) ve lhůtě pro podání nabídek a být výrazně a čitelně označena nápisem: "NEOTEVÍRAT Nabídka Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky a adresou, na niţ je moţné zasílat oznámení podle 71 odst. 6 zákona Při nesplnění podmínek uvedených v tomto článku bude nabídka dodavatele vyřazena a dodavatel bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. 15

16 8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 8.1. Uchazeči jsou povinni zpracovat kalkulaci nabídkové ceny na formuláři Kalkulace nabídkové ceny, jehoţ závazný vzor je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace Zadavatel poţaduje, aby dodavatel v nabídce uvedl následující nabídkové parametry, celková nabídková cena bude uvedena v Kč: - nabídková cena bez DPH, - samostatně DPH s příslušnou sazbou a - nabídková cena s DPH Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu pro celý předmět zakázky součtem všech poloţek dále uvedené kalkulace nabídkové ceny. Do ceny zahrne uchazeč veškeré práce či související sluţby, nezbytné pro kvalitní provedení plnění. Tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není moţno překročit a budou jí oceněna dílčí plnění. Poloţka nabídkové ceny Cena za poloţku bez DPH DPH Cena s DPH Zpracování analýzy současného stavu Nastavení a implementace projektového řízení Poradenské činnosti, zpracování výstupů a realizace dalších sluţeb pro zadavatele Celkem 8.4. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla Překročení nabídkové ceny je moţné pouze za podmínky, ţe po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští. 9. OBCHODNÍ PODMÍNKY 9.1. Dodací podmínky Doba plnění veřejné zakázky je po uzavření smlouvy podle obchodních podmínek obsaţených v této zadávací dokumentaci do Termín zahájení činnosti dodavatele ihned po podpisu smlouvy Termíny dílčích částí zakázky jsou následující: 16

17 Zpracování analýzy současného stavu Nastavení a implementace systému projektového řízení Poradenské činnosti, zpracování výstupů a realizace dalších sluţeb pro zadavatele Do 2 měsíců od podpisu smlouvy Do 6 měsíců od podpisu smlouvy Průběţně po dobu platnosti a účinnosti smlouvy Uchazeč předloţí jako součást nabídky rámcový harmonogram plnění, v němţ uvede, v jakém časovém horizontu od podpisu smlouvy budou uskutečněny aktivity navrhované v nabídce V ostatních náleţitostech, které nejsou smlouvou výslovně upraveny, se vztahy smluvních stran řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů Uchazeč předá zadavateli výstup zakázky, resp. dílčí výstupy zakázky v místě určeném zadavatelem, a to na pracovišti zadavatele Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: Smlouva uzavřená mezi zadavatelem a dodavatelem nebude obsahovat tzv. rozhodčí doloţku, veškeré případné spory vzniklé na základě uzavřené smlouvy budou řešeny primárně jednáním dodavatele a zadavatele, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky Předání a akceptace Tato část zadávací dokumentace se vztahuje na všechny dílčí plnění předmětu veřejné zakázky specifikovaných v kap. 3.3 této zadávací dokumentace Kaţdé dílčí plnění předmětu veřejné zakázky bude zakončeno oboustranným podpisem akceptačního protokolu Poskytovatel se zavazuje, ţe předá dílčí plnění veřejné zakázky nejpozději 5 pracovních dní před termínem stanoveným v kap této zadávací dokumentace Akceptační řízení předaného dílčího plnění je zahájeno dnem předání dílčího plnění a je ukončeno podpisem akceptačního protokolu zadavatele a poskytovatele Zadavatel potvrdí příslušný akceptační protokol pouze v případě, ţe poskytovatelem předané dílčí plnění odpovídají co do kvality, rozsahu a obsahu předmětu plnění zakázky, splňuje podmínky a vlastnosti stanovené smlouvou, je funkční, bez nedodělků a bez vad Akceptační řízení za dané dílčí plnění lze zahájit pouze na základě předání veškerých předchozích dílčích plnění dle kapitoly 3.3 této zadávací dokumentace Předáním se rozumí fyzické předání formálně realizované podpisem předávacích protokolů mezi zástupcem poskytovatele a zástupcem zadavatele. Obsahem předávacího protokolu bude jednoznačná identifikace předávaných výstupů Výsledkem akceptačního řízení mohou být 3 stavy: 17

18 1. Akceptováno bez výhrad. V případě, ţe zadavatel v průběhu akceptačního řízení zjistí, ţe plnění zakázky odpovídají co do kvality, rozsahu a obsahu předmětu plnění zakázky a nenalezne v předaném plnění ţádné vady ani nedodělky, předaná dílčí část plnění prošla bez výhrad všemi akceptačními testy, které jsou relevantní pro dané etapovité plnění, uvede zadavatel do akceptačního protokolu, ţe předané plnění bylo akceptováno bez výhrad a akceptační protokol potvrdí svým podpisem. 2. Akceptováno s výhradami. V případě, ţe bude v průběhu akceptačního řízení zadavatelem identifikováno, ţe předané plnění zakázky neodpovídají co do kvality, rozsahu a obsahu předmětu plnění zakázky nebo ţe v předaném plnění jsou vady nebo nedodělky, nebránící dalšímu uţití předaného plnění či jeho části, stanoví zadavatel poskytovateli dodatečnou přiměřenou lhůtu, ve které poskytovatel tyto vady a nedodělky odstraní. Zadavatel do akceptačního protokolu uvede seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění. V akceptačním protokolu se uvede, ţe předané plnění bylo akceptováno s výhradami a obě strany akceptační protokol potvrdí svým podpisem. 3. Neakceptováno. V případě, ţe bude v průběhu akceptačního řízení zadavatelem identifikováno, ţe předané plnění zakázky neodpovídají co do kvality, rozsahu a obsahu předmětu plnění zakázky nebo ţe v předaném plnění jsou takové vady a nedodělky, které by bránily v uţití předaného plnění či jeho části, není předané plnění akceptováno. Obě strany se dohodnou na termínech nového předání a nového akceptačního řízení. Do akceptačního protokolu se uvede, ţe předané plnění nebylo akceptováno a zadavatel stanoví dodatečnou přiměřenou lhůtu k předání předmětu plnění a akceptačního řízení a obě strany akceptační protokol potvrdí svým podpisem. Pro případ, ţe nedojde k podpisu protokolu ze strany poskytovatele, je zadavatel oprávněn protokol se stanovením dodatečné přiměřené lhůty k novému předání plnění zaslat poskytovateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a předávané plnění neakceptovat. Dodatečná přiměřená lhůta běţí ode dne následujícího po odeslání protokolu poskytovateli Podpis akceptačních protokolů s výsledkem Akceptováno bez výhrad v rámci dílčích plnění zadavatelem a poskytovatelem je podmínkou pro vznik oprávnění poskytovatele vystavit fakturu za poskytnutí příslušného dílčího plnění podle uzavřené smlouvy Zadavatel je oprávněn v průběhu poskytování předmětu plnění poţadovat zprávy o průběţném stavu plnění a poskytovatel se zavazuje poskytnout je zadavateli bez zbytečného odkladu Platební podmínky Cena kaţdého plnění je splatná nejdříve po jeho předání zadavateli a odsouhlasení zadavatelem. Pokud ze strany zadavatele nedojde k akceptaci plnění bez výhrad, resp. dílčí části plnění bez výhrad, nemá uchazeč nárok na zaplacení odměny a to aţ do doby, kdy plnění, resp. dílčí část plnění bude zadavatel akceptována bez výhrad Právo fakturovat vzniká poskytovateli vţdy v návaznosti na dosaţení jednotlivých částí nebo etap plnění, a to aţ po akceptaci odpovídajících plnění objednatelem na základě příslušných akceptačních protokolů Faktura-daňový doklad můţe být vystaven nejdříve prvního dne následujícího po podpisu akceptačního protokolu Akceptováno bez výhrad Kaţdá faktura vystavená na základě smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem musí splňovat náleţitosti daňového dokladu. V záhlaví faktury bude výrazně uveden název 18

19 zadavatele včetně osoby, která ho zastupuje, její funkce a útvaru, název předmětného zadávacího řízení, číslo smlouvy, název a číslo předmětného projektu, ze kterého je zakázka financována. V případě neoznačení faktury výše uvedenými údaji a z toho vyplývajícího prodlení s likvidací a následnou splatností faktury, nemůţe dodavatel uplatnit sankce za případné nedodrţení termínu splatnosti. Poslední faktura v kalendářním roce musí být předána zadavateli nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku Lhůta splatnosti faktury činí 21 dnů od doručení daňového dokladu faktury V případě, ţe v průběhu plnění na základě smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem dojde ke změně sazby DPH, bude dodavatel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Pokud faktura nebude splňovat zákonem stanovené, nebo výše uvedené náleţitosti, je zadavatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, ţe dodavatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není zadavatel v prodlení s úhradou faktury Záruční podmínky Záruční doba činí 24 měsíců ode dne předání bezvadného díla. Po tutéţ dobu odpovídá dodavatel za vady díla Sankční podmínky Zadavatel se zavazuje v případě prodlení se zaplacením dohodnuté úplaty podle smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši dle předpisů práva občanského z částky, ohledně které je po splatnosti, za kaţdý započatý den prodlení V případě prodlení dodavatele s plněním podle termínů stanovených ve smlouvě, má zadavatel vůči dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny plnění za kaţdý den a kaţdý případ prodlení Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované ve smlouvě uzavřené s vybraným uchazečem je dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč, a to za kaţdý jednotlivý případ porušení Smluvní pokuty lze uloţit opakovaně za kaţdý jednotlivý případ porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává Další podmínky Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací díla. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kaţdý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, ţe se jedná o projekt spolufinancovaný z OP LZZ a musí být označen číslem projektu Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek programu OP LZZ a v souladu se zákonem 19

20 č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudrţnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky (tj. poskytnout poţadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům oprávněných osob, viz níţe) a je povinen vytvořit níţe uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo financí ČR, územní finanční úřady, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní Dodavatel je povinen provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost a je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k Projektu do konce roku 2021 plnili také partneři a dodavatelé podílející se na díle Práva duševního vlastnictví Uchazeč musí v návrhu smlouvy ošetřit práva duševního vlastnictví, tzn. poskytnout zadavateli neomezenou bezplatnou a výhradní licenci k uţití práv duševního vlastnictví včetně moţnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence. 10. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Ţádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci musí být zadavateli doručeny nejpozději pět dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 11. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ Zadavatel v souladu s ustanovením 70 zákona nepřipouští variantní řešení. 12. ČASOVÉ LIMITY Lhůta pro podání nabídek končí dne v 13:00 hod Nabídky je moţné podávat do podatelny v prostorách zadavatele na adrese Olbrachtova 2006/9, Praha 4, ve 4. patře, číslo dveří 5.28, a to během otevíracích hodin pro veřejnost: pondělí, středa a čtvrtek od 8.00 do hod., úterý od 8.00 do 16,30 hod. a pátek od 8.00 do hod Před osobní návštěvou podatelny se spojte s pracovníky podatelny prostřednictvím telefonu v centrální recepci v přízemí budovy. Kontakt: tel.: Helena Brabcová tel.: nebo Monika Krejsarová tel.:

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Telefon: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: leo.matusek@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: David Čada Tel.: 267 994 475 Fax: 272 936 386 E-mail: david.cada@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Dodávka nábytku a dalšího vybavení

Dodávka nábytku a dalšího vybavení Dodávka nábytku a dalšího vybavení Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Váš dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje/linka V Brně dne /2011 Valoušek 5.května 2011 ve výběrovém řízení na zakázku

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 ZD - Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Zajištění odborných školení pro pracovníky projektové kanceláře MPSV Část 2 - Školení se zaměřením na IT zadávanou

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: 267 994 185/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: jana.krejcova@sfzp.cz, michaela.machalkova@ sfzp.cz Č.j.: SFZP 076179/2012 Datum: 29. 3. 2012

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jana Lánská Tel.: 267 994 310 Fax: 272 936 597 E-mail: Jana.lanska@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Příloha č. 2 Zadávací dokumentace - KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: ANALÝZA BILATERÁLNÍCH VZTAHŮ MEZI SUBJEKTY Z ČESKÉ REPUBLIKY A SUBJEKTY

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Radka Mlynárová/Michaela Machálková Tel.: 267 994 510/267 994 537 Fax: 272 936 597 E-mail: radka.mlynarova@sfzp.cz/ michaela.machalkova@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice oprava prosklené stěny schodiště Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Pardubický kraj jako veřejný zadavatel vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu *: SPŠE a VOŠ Pardubice oprava

Více

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV.

PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY. Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky. zakázky s názvem. Penzion U Karla IV. PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY Požadavky na prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a další podmínky zakázky s názvem Penzion U Karla IV. 1 Tato příloha č. 1 výzvy k podání nabídky a k prokázání

Více

Stavební úpravy sálu brachyterapie kliniky onkologie, 1.np pavilon B v areálu FNKV

Stavební úpravy sálu brachyterapie kliniky onkologie, 1.np pavilon B v areálu FNKV Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Stavební úpravy sálu brachyterapie

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávanou ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název zakázky Rozvoj kapacity MŠ Pěnčín

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jana Lánská Tel.: 267994310 Fax: 272936597 E-mail: Jana.lanska@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

Příloha 3a. Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Příloha 3a Čestné prohlášení dle ust. podle 53 odst. 1 zákona č.137/2006sb. ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Název obchodní firmy- uchazeč: D Já, níže podepsaný statutární zástupce uchazeče tímto čestně

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Asociace výrobců, dovozců, vývozců potravin, doplňků stravy a surovin pro jejich výrobu Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na Zajištění servisních služeb k projektu Zvýšení

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově

Název veřejné zakázky: Revitalizace úprava kongresového sálu a recepce vzdělávacího střediska IVS Praha v Benešově Kvalifikační dokumentace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie

Obecní dům Kadolec realizace úspor energie Obec Kadolec Kadolec 61 794 51 Kadolec IČ: 00599468 v souladu s ustanovením 12 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v y p i s u j e výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Dodavatel prokáže splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. V případě, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ),

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ), Kontaktní osoba: Jakub Ruml / David Čada Telefon: 267 994 439 / 267 994 475 Fax: 272 936 597 E-mail: jakub.ruml@sfzp.cz david.cada@sfzp.cz Datum: 5. 3. 2012 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Počet stran: 8 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU CEITEC - Elektroporátor část název poznámka 1. Úvodní ustanovení strana 2 2. Požadavky zadavatele

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU VÝZVA - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek / Jana Lánská Tel.: 267 994 410 / 267 994 310 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz / jana.lanska@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2868/2014/2060/86 Franc 11.6.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Energetický audit areálu VFU Brno zadávané v souladu s ustanovením 18

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel

Kostel sv. Floriána v Nemochovicích. Zadavatel Výzva více zájemcům k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce jedná se o zadávací řízení mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Název zakázky: Kostel sv. Floriána v Nemochovicích

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno

Modernizace a obnova přístrojového vybavení části komplexního onkologického centra FN Brno Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY Č.j.: 948/2013/ ID DS: mbbbxhp Pardubice: 19. 3. 2013 MĚSTSKÝ OBVOD - STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE Městský obvod Pardubice V Úřad městského obvodu Pardubice V Češkova 22, 530 02 Pardubice VÝZVA K PODÁNÍ

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA EDVARDA BENEŠE A OBCHODNÍ AKADEMIE BŘECLAV Výzva k podání nabídky do veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace Kvalifikační dokumentace Výběrové řízení na stavební práce s názvem: vyhlášené v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace Zadavatele: Holzindustrie Chanovice

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování Č.j.: DM-030/1557/2016 Sp.č.: 030/80/07-1/2016 Pardubice 18.7.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vytvoření zázemí pro ubytování V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů

Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 zadávací dokumentace k č.j.: SOAA-6122/30-2015 Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů 1. Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč v souladu

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 3 v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, následující poptávku: Nákup stroje pro zimní údržbu chodníků komunální

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Václav Vlček Tel./fax: 267 994 300 / 272 936 386 E-mail: Vaclav.vlcek@sfzp.cz Datum: 14. 7. 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídky a podmínky výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu z operačního programu CZ.1.07/1.4.00/21.0707 financovaného EU, ESF a MŠMT ČR Zadávací dokumentace 1. Název zakázky: Dodávka

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu:

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele...

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Lenka Tóthová, Jiří Pálek Tel.: 267 994 507, 267 994 352 Fax: 272 936 386 E-mail: lenka.tothova@sfzp.cz, jiri.palek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE IČ: 00274046 Pardubice 13. 9. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pardubice 13. 9. 2012 Výzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - výběrové řízení

Více

Státní fond životního prostředí České republiky

Státní fond životního prostředí České republiky Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3. Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Nákup aktivních prvků VZ/2013/1/010/7 veřejná zakázka malého rozsahu dle směrnice SM/24/03/13 Krajského úřadu Zlínského kraje 1. Identifikační

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZVZ ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Rozšíření

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Srovnání produktivity při poskytování zdravotní péče

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Srovnání produktivity při poskytování zdravotní péče V Praze dne 22.12. 2014 Čj.: 568-134/2014 - ÚVN Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha vyhlašuje zakázku malého rozsahu Srovnání produktivity při poskytování zdravotní péče Zadávací

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Gymnázium Litomyšl I. etapa opravy okenních výplní Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní podmínky,

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více