Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR"

Transkript

1 Kontaktní osoba: Jana Krejčová/Michaela Machálková Telefon: / Fax: sfzp.cz Datum: Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.4., jde o veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zákona, zadávanou mimo reţim zákona Název veřejné zakázky: Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky projektového řízení SFŢP ČR Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond ţivotního prostředí České republiky IČ: Adresa sídla: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Radka Bučilová, pověřená řízením SFŢP ČR 1. ÚVOD 1.1. Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci zakázky malého rozsahu zveřejněného podle Metodického pokynu pro zadávání zakázek v OP LZZ pro veřejnou zakázku malého rozsahu na sluţby Veřejná zakázka je realizována v návaznosti na projekt Optimalizace řízení interních a externích procesů na SFŢP č. CZ.1.04/4.1.00/ podpořený v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu je nastavení optimálního a transparentního systému projektového řízení, zkvalitnění poţadavků na projektovou 1

2 dokumentaci koncepce a strategie zadavatele směřující ke zlepšení institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy Práva, povinnosti či podmínky v této zadávací dokumentaci neuvedené se řídí zákonem Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsaţené v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci Pokud uchazeč neposkytne včas všechny poţadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v kaţdém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, můţe to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 2. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠE PLNĚNÍ 2.1. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s vybraným uchazečem na zajištění poskytnutí poradenských sluţeb pro zadavatele v oblasti nastavení optimálního a transparentního systému projektového řízení, který zajistí lepší přehled o projektech realizovaných zadavatelem. Předmět zakázky je podrobně vymezen v čl. 3. zadávací dokumentace Klasifikace předmětu veřejné zakázky: Předmět sluţby Kód CPV Podnikatelské a manaţerské poradenství a související sluţby Studie proveditelnosti, poradenství, analýza Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH): ,-- Kč 2.3. Výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky je ,-- bez DPH Rozsah sluţeb poţadovaných k řádnému splnění veřejné zakázky je vymezen v bodě 3. této zadávací dokumentace Doba a místo plnění Doba plnění veřejné zakázky je po uzavření smlouvy podle obchodních podmínek obsaţených v této zadávací dokumentaci do Termíny plnění jednotlivých částí předmětu veřejné zakázky jsou specifikovány v obchodních podmínkách obsaţených v této zadávací dokumentaci Místem předání plnění je pracoviště zadavatele: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: Místo plnění díla bude převáţně sídlo dodavatele, část aktivit bude vykonávána na pracovišti zadavatele Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ:

3 3. PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU A ÚČELU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3.1. Základní vymezení předmětného projektu Zakázka je realizována v rámci projektu Optimalizace řízení interních a externích procesů na SFŢP (zkrácený název Proklientsky orientovaný úřad ) podpořeného v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1 (registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.00/ ) Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality a efektivity vybraných vnitřních procesů prostřednictvím provedení jejich analýzy a následné optimalizace Cílů projektu bude dosaţeno díky realizaci klíčových aktivit, které jsou zaměřeny na jednorázovou komplexní implementaci kvalitativních a kvantitativních opatření zaměřených na efektivní provedení změn s řízením času, nákladů, kvality a rizika zaměřených na zefektivnění činnosti organizace a následně jsou nastaveny směrem k dlouhodobé udrţitelnosti Jednou částí tohoto projektu je aktivita Vytvoření projektové kanceláře, jejímţ cílem je nastavení optimálního a transparentního systému projektového řízení, který zajistí lepší přehled o projektech realizovaných zadavatelem, coţ do budoucna zabrání nejen nedostatkům v průběhu realizace projektu, ale i problémům s udrţitelností těchto projektů, která je daleko náchylnější na změny a nestabilitu některého z článků projektu Dílčí cíle jsou: sníţení administrativní náročnosti úřadem realizovaných činností, sníţení nákladů na podpůrné činnosti, kvalifikovaná podpora při řízení projektů Účelem plnění veřejné zakázky je navrhnout a udrţitelně implementovat systém efektivního projektového řízení do řídících mechanismů zadavatele Zadavatel pouţívá pro účely projektového řízení MS Project Předmět zakázky Zpracování analýzy současného stavu řízení projektů zadavatele včetně příslušné analýzy souvisejících procesů a doporučení k zavedení systému řízení projektů Zpracování metodiky k řízení projektů zadavatele ve vazbách na platné interní akty řízení zadavatele a zpracování popisu konkrétních procesů u zadavatele a praktické implementace této metodiky a pravidel do popisu konkrétních procesů u zadavatele a praktická implementace této metodiky a pravidel do prostředí zadavatele (pilotní provoz) Poradenské činnosti, zpracování výstupů pro zadavatele a realizace dalších sluţeb pro zadavatele týkajících se poradenství v činnostech souvisejících Dílčí části předmětu plnění veřejné zakázky Rámcová analýza současného stavu řízení projektů (tj. procesně-organizační popis): identifikace základních prvků systému a vymezení jejich kompetencí, 3

4 exekutivní řízení projektu a jednotlivých subprojektů, rozdělení kompetencí jednotlivých rolí na projektu, prioritizace a koordinace činností rolí/pracovních skupin, reporting plnění cílů, koordinace a synchronizace současně probíhajících projektů (v rámci SFŢP a v rámci spolupráce SFŢP a MŢP), systém řízení kvality projektů, dostupnost a vyuţívání informačních systémů pro řízení a podporu projektového řízení, identifikace slabých stránek a problematických oblastí, identifikace potřeb projektového řízení zadavatele. Součástí analýzy bude také návrh optimalizace současného stavu projektového řízení na základě: analýzy současného stavu řízení projektů zadavatele, potřeb a specifických podmínek projektů realizovaných zadavatelem, best-practice v oblasti projektového řízení, zkušenosti, znalosti a know-how v oblasti projektového a strategického řízení. Výstupem bude Popis optimalizace projektového řízení: zobecněný/typizovaný ţivotní cyklus projektů zadavatele, principy podpory, údrţby a rozvoje systému řízení projektů zadavatele, kontrolní mechanismy plnění definovaných cílů projektů zadavatele, nastavení reportingu plnění úkolů a cílů projektů. V rámci rámcové analýzy budou ze strany dodavatele zohledněny a akceptovány dosavadní výstupy z projektů OP LZZ, které zadavatel realizoval/realizuje. Výstupem této části předmětu plnění veřejné zakázky bude Analýza stávajícího stavu projektového řízení, jejíţ součásti bude i Popis optimalizace projektového řízení (včetně doporučení systému projektového řízení) Nastavení systému projektového řízení: navrţení metodiky projektového řízení (ISO 10006, PMI, PMBOK, PRINCE2, apod.) a zdůvodnit stručně, proč pro podmínky zadavatele je povaţována navrţená metodika za nejvhodnější. Součástí metodiky bude metodika řízení rizik projektu a řízení změn (v rámci projektu), sestavení návrhové části procesního modelu, včetně harmonogramu implementace a optimalizace kompetenčního modelu společně s vytvořením systému odpovědností, vytvoření metodické příručky pro potřeby řízení procesu projektového řízení, včetně popisu postupu jejich změn a odpovědnosti za jeho řízení a zdůvodnění proč navrhovaná metodika je pro podmínky zadavatele nejvhodnější, projekce zapojení, projektového řízení do procesů organizace. Nastavení projektového řízení musí zahrnout: přístup a plán postupu při sjednocení jiţ existujících šablon základních projektových dokumentů v elektronické i tištěné podobě, 4

5 vytvoření šablon dokumentů, vytvoření potřebných přehledů a statistik, definici opatření k zálohování, verzování, sledování změn, zajištění bezpečného, snadného a rychlého přístupu (i ze vzdálených pracovišť) pro členy projektových struktur, projektových kanceláří a pro určená funkční místa, vytvoření projektových standardů (formalizovaná podpora dokumentů, nastavení jmenné konvence apod.). nastavení a pravidla úloţiště projektové dokumentace, pravidla archivace projektové dokumentace, nastavení organizační struktury projektu, nastavení procedur a pravidel projektu, nastavení řízení projektů dle jednotlivých ţivotních cyklů, nastavení a řízení projektového portfolia zadavatele, zejména v oblasti řízení zdrojů, řešení konfliktů (ve zdrojích), nastavení reportingu. Věcným výstupem této dílčí části plnění předmětu veřejné zakázky je dokument - Metodika projektového řízení Implementace projektového řízení bude navazovat na vypracovanou metodiku projektového řízení pro zadavatele. Implementace projektového řízení bude zahrnovat návrh hlavních a dílčích procesů projektového řízení uvnitř zadavatele, včetně návrhu implementace do stávajícího řízení, vypracování organizačního designu projektové kanceláře, včetně detailních popisů interních procesů a popisů pracovních míst a kompetenčních modelů. Implementace projektového řízení musí zahrnout: implementaci projektových standardů (formalizovaná podpora dokumentů, natavení jmenné konvence apod.), schvalovací procesy - realizované i plánované projekty (výběr kvalitních projektových záměrů včetně jejich schválení), implementaci procedur a pravidel projektu, kontrolu procesy související s interními kontrolními procesy, kdy projektový proces nemusí zohledňovat všechny její části, finanční řízení zajištění případných vstupů ve formě dodávky zdrojů, komunikační a informační toky komunikační matice, strategie komunikace, plánování kvality výstupů (splnění cílů projektu, metriky), plánování a vyhodnocení kvality procesu porovnání reálného průběhu a stavu řešení projektů s nastavenými procesy, nastavení ukazatelů výkonnosti procesů (dodrţení harmonogramu, rozpočtu, stanovených indikátorů), řízení rizik průběţné hodnocení procesů (od přípravy po dokončení projektů a zajištění udrţitelnosti), analýzy rizik a návrhy na jejich odstranění či eliminaci. Implementace bude dále zahrnovat proškolení relevantních zaměstnanců zadavatele v navrţené metodice a oblasti projektového řízení (15-20 zaměstnanců zadavatele). Školení bude obsahovat proškolení metodiky projektového řízení, pouţívání vytvořených projektových standardů zadavatele včetně šablon, statistik a přehledů nutných pro řízení projektu a koordinaci mezi současně probíhajícími projekty. Toto 5

6 školení bude zaměřeno na praktický nácvik řízení projektu, dokumentace a projektového týmu. Školení bude vycházet a prakticky pouţívat příklady na vyuţití softwarové podpory pro řízení projektů. Obsahem školení bude také praktický nácvik zálohování, verzování a sledování změn v projektu, dokumentaci. Předpokládaný rozsah školení je 2 x 8 h + helpline pro řešení konkrétních problémů po školení v max. časové horizontu 2 měsíce po uskutečněném školení. Uchazeč navrhne a připraví školicí program a zajistí proškolení relevantních zaměstnanců zadavatele např. formou workshopu, v simulovaných podmínkách reálného projektu, vytvořením názorných situací, postupů, návodů, metodických listů apod. Implementace projektového řízení bude sladěna s ostatními pravidly řízení a organizace a platnými řídícími akty zadavatele. Věcným výstupem této dílčí části plnění předmětu veřejné zakázky je dokument Strategie implementace projektové kanceláře do struktury SFŢP, která bude obsahovat návrh implementace navrţené metodiky projektového řízení do struktury stávajícího řízení, hlavní a dílčí procesy projektového řízení, organizačního design projektové kanceláře včetně detailních popisů interních procesů, popisů pracovních míst a kompetenčních modelů. Dalším věcným výstupem této dílčí části plnění předmětu veřejné zakázky budou prezentace a další výukové materiály pro kaţdého účastníka, prezenční listiny z kaţdého uskutečněného školení (originál), závěrečná hodnotící zpráva obsahují hodnocení účastníků i zpětnou vazbu lektora, včetně hodnocení jednotlivých účastníků školení s doporučením dalšího rozvoje, zhodnocení školení kaţdým účastníkem školení Poradenské činnosti, zpracování výstupů pro zadavatele a realizace dalších sluţeb pro zadavatele týkajících se poradenství v činnostech souvisejících s předmětem plnění veřejné zakázky v rozsahu člověkodnů po dobu plnění veřejné zakázky. Uchazeč ve své nabídce uvede rozsah a popis nabízených sluţeb, které se zavazuje plnit Uchazeč ve své nabídce dále uvede: detailní návrh postupu realizace plnění předmětu veřejné zakázky, navrhovaný obsah a strukturu kapitol výstupních dokumentů, předpokládaný harmonogram postupu prací a přehled pracovníků zapojených do řešení nastavování a implementace projektového řízení v rámci rezortu Veškeré výstupy budou zpracovány v českém jazyce a jsou podmíněny schválením ze strany zadavatele. 4. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 4.1. Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Doklady, jimiţ uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, předkládá v nabídce jako její součást Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáţe splnění: a. základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona, 6

7 b. profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona, c. ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle 55 zákona a d. technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona Splnění kvalifikačních předpokladů můţe uchazeč prokázat také předloţením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v 127 zákona nebo předloţením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v 134 zákona, případně předloţením výpisu ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popřípadě příslušného zahraničního certifikátu, a to za podmínek stanovených v 143 zákona Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů uchazeče, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace poţaduje předloţení čestného prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem poţadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pro zamezení pochybnostem zadavatel uvádí, ţe podpis nemusí být úředně ověřen Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předloţena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče Pokud má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem je podána společná nabídka, je kaţdý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) aţ d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně Uchazeč předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Před uzavřením smlouvy o dílo můţe být uchazeč, se kterým má být podepsána smlouva, vyzván zadavatelem k předloţení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace poţadované zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) aţ d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předloţit a. doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona subdodavatelem a b. smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiţ bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) aţ d) zákona. 7

8 Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) Důsledek nesplnění kvalifikace Uchazeč, který nesplní základní, profesní, ekonomické a finanční nebo technické kvalifikační předpoklady v poţadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti ve výběrovém řízení s uvedením důvodů Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 zákona splňuje uchazeč: a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehoţ skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo kaţdý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či ţádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační sloţky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněţ vedoucí této organizační sloţky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c. který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěţe formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 49 obchodního zákoníku), d. vůči jehoţ majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němţ bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, ţe majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, ţe majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e. který není v likvidaci, 8

9 f. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloţeno kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) poţadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k. kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uloţena pokuta za umoţnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu ( 5 písm. e) bod 3 zákona o zaměstnanosti), l. který předloţí seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a m. který, má-li formu akciové společnosti, předloţí aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším neţ 10 % Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle ustanovení 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k, l) a m) zákona formou čestného prohlášení podle ustanovení 62 zákona. Vzor čestného prohlášení dodavatele tvoří přílohu zadávací dokumentace Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona prokáţe uchazeč, který: a) dle 54 písm. a) zákona předloţí výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) dle 54 písm. b) zákona předloţí doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné ţivnostenské oprávnění či licenci Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán a doklad o oprávnění k podnikání je nutno předloţit v prosté kopii s tím, ţe v souladu s 57 odst. 2 zákona platí, ţe výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle 55 zákona splní uchazeč, který předloţí: a) dle 55 odst. 1 písm. a) zákona pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát), jejímţ předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Zadavatel poţaduje, aby limit pojistného plnění ve smyslu 28 zákona 9

10 č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, sjednaného uchazečem na základě shora uvedené pojistné smlouvy, činil v celkové výši pojistného plnění z pojistné smlouvy minimálně Kč ,--. b) dle 55 odst. 1 písm. c) zákona údaj o celkovém obratu uchazeče za poslední tři účetní období. Zadavatel poţaduje, aby výše takto vymezeného obratu dosáhla minimálně Kč ,-- v kaţdém z těchto 3 účetních období Uchazeč předloţí k prokázání ekonomických kvalifikačních předpokladů dle písm. a) kopii pojistné smlouvy či pojistného certifikátu K prokázání obratu podle písm. b) předloţí uchazeč čestné prohlášení Technické kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady dle 56 zákona splní uchazeč, který předloţí podle 56 odst. 2 písm. a) zákona seznam nejméně pěti významných sluţeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech, minimálně v tomto rozsahu: 1. nejméně tři (3) významné sluţby v oblasti zpracování analýz, metodiky a implementace projektového řízení nebo realizace projektového řízení v minimální hodnotě Kč ,-- bez DPH (minimálně jedna významná sluţba musí být pro subjekty veřejné správy), 2. nejméně jedna (1) sluţba v oblasti školení a vzdělávání v oblasti projektového řízení. Uchazeč prokáţe splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu předloţením seznamu příslušných sluţeb s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí a podepsaným dodavatelem; přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly sluţby poskytovány veřejnému zadavateli; nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly sluţby poskytovány jiné osobě neţ veřejnému zadavateli; nebo 3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly sluţby poskytovány jiné osobě neţ veřejnému zadavateli a není-li současně moţné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Rozsah poţadovaných informací: Dodavatel doloţí seznam všech významných sluţeb, které realizoval on nebo jeho subdodavatelé, jimiţ přímo nebo nepřímo prokazuje kvalifikaci a uvede: 1. název významné sluţby, 2. název klienta, 3. rámcový popis předmětu plnění sluţby, 4. celkový rozsah plnění (ve finančním vyjádření v Kč za poskytnuté sluţby včetně informace o celkové ceně projektu, ke kterému se poskytnuté sluţby vztahovaly); u plnění zasahujících do budoucnosti uvede dodavatel rozsah plnění ve finančním vyjádření v Kč vztahujícím se ke dni podání nabídky, budoucí plnění nebudou uznána, 5. doba a místo realizace sluţeb, 6. označení, zda se jedná o veřejného nebo soukromého objednatele a údaj o tom, zda je přiloţeno osvědčení objednatele, příp. prohlášení dodavatele o řádném poskytnutí sluţeb. 10

11 Dodavatel doloţí osvědčení objednatelů (osvědčení objednatele musí být vţdy podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za objednatele), popř. čestné prohlášení dodavatele o řádném plnění nejvýznamnějších částí z těchto sluţeb. V předloţeném seznamu poskytovaných sluţeb musí být rovněţ uveden kontakt na odpovědnou osobu objednatele, která můţe potvrdit, zda byly sluţby provedeny řádně, odborně a v poţadovaném rozsahu. Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel doloţí seznam min. 5 poskytnutých významných sluţeb formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele a osvědčení objednatelů (reference) popř. čestné prohlášení dodavatele podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který dále předloţí osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných sluţeb tzv. realizační tým, podle 56 odst. 2 písm. e) zákona: a) Uchazeč prokáţe splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předloţením seznamu členů realizačního týmu, ve kterém uvede členy realizačního týmu, jeţ se budou podílet na plnění veřejné zakázky po celou dobu její realizace, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném závazkovém vztahu k uchazeči. Seznam bude zahrnovat minimálně 5 členů realizačního týmu, z nichţ jeden bude v postavení vedoucího týmu projektového manaţera, jeden v postavení metodika projektového řízení a jeden v postavení projektového specialisty. Projektový manaţer bude odpovědný zejména za řádné plnění veřejné zakázky a za komunikaci se zadavatelem. b) Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu poţaduje, aby uchazeč níţe uvedeným způsobem prokázal, ţe projektový manaţer a všichni členové realizačního týmu splňují následující poţadavky. Projektový manaţer 1. musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání a být bezúhonný, 2. musí mít znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího (komunikační jazyk v rámci zakázky bude český jazyk), 3. musí být drţitelem platného mezinárodně uznávaného certifikátu pro projektový management minimálně na úrovni PMI-PMP, IPMA, PRINCE2 nebo jiného obdobného certifikátu, 4. musí mít zkušenost v délce trvání alespoň 5 let praxe v oblasti projektového managementu, 5. musí mít praxi v poskytování poradenství pro veřejnoprávní subjekty minimálně 3 roky, 6. musí mít zkušenost v posledních deseti letech alespoň s 1 projektem, v pozici projektového manaţera, řízeným v prostředí veřejné správy ČR a spolufinancovaným z fondů EU, jehoţ minimální finanční hodnota byla alespoň ,- Kč, 7. zkušenost s vedením týmu o počtu nejméně 5 osob v průběhu posledních 3 let. Specialista projektového řízení 1. musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání a být bezúhonný, 11

12 2. musí mít znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího (komunikační jazyk v rámci zakázky bude český jazyk, 3. zkušenost v posledních 5 letech alespoň s 5 projekty v oblasti poradenství, řízení externích a interních procesů či projektů obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmět této veřejné zakázky a současně minimálně 2 projekty byly v minimální finanční hodnotě alespoň ,- Kč. Členové realizačního týmu 1. všichni členové týmu musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání a být bezúhonní, 2. všichni členové týmu musí mít znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího (komunikační jazyk v rámci zakázky bude český jazyk), 3. všichni členové týmu se podíleli na poskytování nejméně 1 zakázky s obdobným rozsahem, jako je předmět této veřejné zakázky, 4. minimálně jeden člen týmu musí mít zkušenost v oblasti školení projektového řízení v rozsahu 3 školení v posledních 5 letech. c) Přílohu tohoto seznamu bude tvořit: 1. soubor strukturovaných profesních ţivotopisů jednotlivých členů realizačního týmu včetně jejich čestného prohlášení o bezúhonnosti a pravdivosti údajů v ţivotopise obsaţených podepsaných těmito členy realizačního týmu a 2. kopie dokladů prokazujících dosaţené vzdělání členů týmu, případně kopie poţadovaných certifikátů. d) Profesní ţivotopisy budou obsahovat minimálně následující údaje: 1. jméno a příjmení člena realizačního týmu, 2. funkci při plnění veřejné zakázky, 3. dosaţené vzdělání, 4. délku odborné praxe, 5. relevantní zakázky, na kterých se člen týmu podílel, 6. přehled odborné praxe ve zpětném členění relevantní k předmětu zakázky. Rozsah profesního ţivotopisu by neměl přesáhnout 3 strany A4 bez příloh. e) Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění této veřejné zakázky. Trvalé změny na pozici vedoucího realizačního týmu projektového manaţera - budou moţné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný uchazeč bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího realizačního týmu pouze osobu splňující veškeré shora uvedené poţadavky zadavatele týkající se vedoucího realizačního týmu projektového manaţera. Výměnu člena realizačního týmu je uchazeč povinen zadavateli oznámit nejpozději do 10 dnů od této změny. Člena realizačního týmu je uchazeč povinen nahradit jinou osobou, která splňuje poţadavky kladené v této zadávací dokumentaci. 12

13 5. ZADÁVACÍ LHŮTA 5.1. Zadávací lhůta činí 90 dní. 6. HODNOTÍCÍ KRITÉRIA 6.1. Základním kritériem hodnocení je ekonomická výhodnost nabídky podle 78 odst. 4 zákona. Ekonomická výhodnost nabídky bude posuzována na základě těchto dílčích kritérií: 6.2. Celková nabídková cena váha 75% Jednotlivým nabídkám přidělí hodnotící komise body (stupnice 1 100), přičemţ nejvyšší počet bodů obdrţí nabídka s nejniţší nabídkovou cenou dle vzorce: nejniţší celková nabídková cena x 100 Hodnocená celková nabídková cena Výsledný počet bodů se vynásobí příslušnou vahou daného dílčího hodnotícího kritéria. Hodnotící komise hodnotí nabídkovou cenu bez DPH Metodologie a návrh řešení váha 25 % V rámci tohoto kritéria jsou vymezena 2 subkritéria: Subkriterium Váha subkritéria Popis metodologie a přístupu k realizaci plnění veřejné zakázky 40% Celková koncepce řešení 60% Celkem 100 % V rámci jednotlivých subkritérií bude hodnoceno: Subkritérium Specifikace subkritéria Popis metodologie a přístupu k realizaci plnění veřejné zakázky Nejlépe bude hodnocena nabídka, která bude co nejvíce splňovat následující kritéria: Komplexnost a srozumitelnost metodiky pro úspěšné plnění veřejné zakázky Vzájemná provázanost jednotlivých aktivit v rámci zakázky vymezených v předmětu veřejné zakázky Návrh postupu realizace zakázky z obsahového a 13

14 Subkritérium Celková koncepce řešení Specifikace subkritéria časového hlediska Vhodnost pouţitých metod, postupů a prostředků k realizaci zakázky Vhodnost, způsob a flexibilita komunikace se zadavatelem a dalšími relevantními subjekty Návrh metodologie a přístupu k realizaci plnění veřejné zakázky bude zpracován maximálně na 15 stran A4 Nejlépe bude hodnocena nabídka, která bude co nejsrozumitelněji, nejkomplexněji a nejaplikovatelněji obsahovat popis postupu a způsob realizace analýzy procesů, popis nároků na součinnost zadavatele a časová dotace k analýze popis koncepce navrhované metodiky projektového řízení ve vztahu ke specifickým potřebám zadavatele popis struktury metodické příručky pro podporu projektového řízení popis návrhů/forem zpracování šablon projektového řízení popis návrhu implementace projektového řízení, včetně způsobu vzdělávání a práce s lidskými zdroji a to s ohledem na poţadavky zadavatele, účel veřejné zakázky a povahu veřejného zadavatele. Návrh Celkové koncepce řešení bude zpracován maximálně na 15 stran A4 Nabídka, která nejlépe splňuje poţadavky zadavatele, získá v rámci subkritéria 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přiřazeno takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto subkritéria ve vztahu k nejlépe hodnocené nabídce Počet bodů za kaţdé subkritérium se vynásobí příslušnou vahou daného subkritéria Počet bodů za dílčí kritérium 2. Metodologie a návrh řešení bude dán součtem bodů za jednotlivá subkritéria Výsledný počet bodů se vynásobí příslušnou vahou daného dílčího hodnotícího kritéria Na základě součtu výsledných hodnot všech dílčích hodnotících kritérií u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, ţe jako nejúspěšnější bude stanovená nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty Před hodnocením dle dílčích kritérií hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle 77 zákona. 14

15 7. POŢADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 7.1. Uchazeč je povinen v nabídce uvést informace a skutečnosti vyplývající ze zákona Nabídka musí být zpracována v českém jazyce Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem: Krycí list nabídky (dle vzoru v příloze č. 1), Čestné prohlášení o splnění kvalifikace (dle vzoru v příloze č. 2), Doklady k prokázání splnění kvalifikace, Nabídková cena zpracovaná v souladu s poţadavky čl. 8. ZD (dle vzoru v příloze č. 3), Metodologie a Celková koncepce řešení, přičemţ část popisující metodologie rozsahem nepřesáhne celkem 30 stran A4, Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, jednat jménem resp. za dodavatele (pokud jím není statutární orgán uchazeče), Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za nebo jménem dodavatele, Další dokumenty a přílohy Všechny listy nabídky musí být číslovány vzestupnou číselnou řadou a musí být zajištěny proti manipulaci (svázány a na přelepu svázání opatřeny razítkem a podpisem dodavatele) Nabídka bude předloţena v českém jazyce ve 2 vyhotoveních (jeden originál, jedna prostá kopie) a na CD/DVD Zadavatel poţaduje, aby uchazeč v rámci nabídky předloţili podepsaný a vyplněný návrh smlouvy. Podepsaný návrh smlouvy musí svým obsahem odpovídat poţadavkům zadávací dokumentace. Výběrem nabídky na základě návrhu na uzavření smlouvy uvedené v nabídce nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné znění Uchazeč je povinen v nabídce dále uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům včetně identifikačních údajů těchto subdodavatelů. Dodavatel je v takovém případě povinen předloţit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níţ vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky Nabídka musí být doručena do prostor zadavatele (viz článek 12.2) ve lhůtě pro podání nabídek a být výrazně a čitelně označena nápisem: "NEOTEVÍRAT Nabídka Nastavení systému projektového řízení a vypracování jednotné metodiky a adresou, na niţ je moţné zasílat oznámení podle 71 odst. 6 zákona Při nesplnění podmínek uvedených v tomto článku bude nabídka dodavatele vyřazena a dodavatel bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. 15

16 8. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 8.1. Uchazeči jsou povinni zpracovat kalkulaci nabídkové ceny na formuláři Kalkulace nabídkové ceny, jehoţ závazný vzor je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace Zadavatel poţaduje, aby dodavatel v nabídce uvedl následující nabídkové parametry, celková nabídková cena bude uvedena v Kč: - nabídková cena bez DPH, - samostatně DPH s příslušnou sazbou a - nabídková cena s DPH Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu pro celý předmět zakázky součtem všech poloţek dále uvedené kalkulace nabídkové ceny. Do ceny zahrne uchazeč veškeré práce či související sluţby, nezbytné pro kvalitní provedení plnění. Tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není moţno překročit a budou jí oceněna dílčí plnění. Poloţka nabídkové ceny Cena za poloţku bez DPH DPH Cena s DPH Zpracování analýzy současného stavu Nastavení a implementace projektového řízení Poradenské činnosti, zpracování výstupů a realizace dalších sluţeb pro zadavatele Celkem 8.4. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla Překročení nabídkové ceny je moţné pouze za podmínky, ţe po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští. 9. OBCHODNÍ PODMÍNKY 9.1. Dodací podmínky Doba plnění veřejné zakázky je po uzavření smlouvy podle obchodních podmínek obsaţených v této zadávací dokumentaci do Termín zahájení činnosti dodavatele ihned po podpisu smlouvy Termíny dílčích částí zakázky jsou následující: 16

17 Zpracování analýzy současného stavu Nastavení a implementace systému projektového řízení Poradenské činnosti, zpracování výstupů a realizace dalších sluţeb pro zadavatele Do 2 měsíců od podpisu smlouvy Do 6 měsíců od podpisu smlouvy Průběţně po dobu platnosti a účinnosti smlouvy Uchazeč předloţí jako součást nabídky rámcový harmonogram plnění, v němţ uvede, v jakém časovém horizontu od podpisu smlouvy budou uskutečněny aktivity navrhované v nabídce V ostatních náleţitostech, které nejsou smlouvou výslovně upraveny, se vztahy smluvních stran řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů Uchazeč předá zadavateli výstup zakázky, resp. dílčí výstupy zakázky v místě určeném zadavatelem, a to na pracovišti zadavatele Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: Smlouva uzavřená mezi zadavatelem a dodavatelem nebude obsahovat tzv. rozhodčí doloţku, veškeré případné spory vzniklé na základě uzavřené smlouvy budou řešeny primárně jednáním dodavatele a zadavatele, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky Předání a akceptace Tato část zadávací dokumentace se vztahuje na všechny dílčí plnění předmětu veřejné zakázky specifikovaných v kap. 3.3 této zadávací dokumentace Kaţdé dílčí plnění předmětu veřejné zakázky bude zakončeno oboustranným podpisem akceptačního protokolu Poskytovatel se zavazuje, ţe předá dílčí plnění veřejné zakázky nejpozději 5 pracovních dní před termínem stanoveným v kap této zadávací dokumentace Akceptační řízení předaného dílčího plnění je zahájeno dnem předání dílčího plnění a je ukončeno podpisem akceptačního protokolu zadavatele a poskytovatele Zadavatel potvrdí příslušný akceptační protokol pouze v případě, ţe poskytovatelem předané dílčí plnění odpovídají co do kvality, rozsahu a obsahu předmětu plnění zakázky, splňuje podmínky a vlastnosti stanovené smlouvou, je funkční, bez nedodělků a bez vad Akceptační řízení za dané dílčí plnění lze zahájit pouze na základě předání veškerých předchozích dílčích plnění dle kapitoly 3.3 této zadávací dokumentace Předáním se rozumí fyzické předání formálně realizované podpisem předávacích protokolů mezi zástupcem poskytovatele a zástupcem zadavatele. Obsahem předávacího protokolu bude jednoznačná identifikace předávaných výstupů Výsledkem akceptačního řízení mohou být 3 stavy: 17

18 1. Akceptováno bez výhrad. V případě, ţe zadavatel v průběhu akceptačního řízení zjistí, ţe plnění zakázky odpovídají co do kvality, rozsahu a obsahu předmětu plnění zakázky a nenalezne v předaném plnění ţádné vady ani nedodělky, předaná dílčí část plnění prošla bez výhrad všemi akceptačními testy, které jsou relevantní pro dané etapovité plnění, uvede zadavatel do akceptačního protokolu, ţe předané plnění bylo akceptováno bez výhrad a akceptační protokol potvrdí svým podpisem. 2. Akceptováno s výhradami. V případě, ţe bude v průběhu akceptačního řízení zadavatelem identifikováno, ţe předané plnění zakázky neodpovídají co do kvality, rozsahu a obsahu předmětu plnění zakázky nebo ţe v předaném plnění jsou vady nebo nedodělky, nebránící dalšímu uţití předaného plnění či jeho části, stanoví zadavatel poskytovateli dodatečnou přiměřenou lhůtu, ve které poskytovatel tyto vady a nedodělky odstraní. Zadavatel do akceptačního protokolu uvede seznam vad nebo nedodělků s termíny jejich odstranění. V akceptačním protokolu se uvede, ţe předané plnění bylo akceptováno s výhradami a obě strany akceptační protokol potvrdí svým podpisem. 3. Neakceptováno. V případě, ţe bude v průběhu akceptačního řízení zadavatelem identifikováno, ţe předané plnění zakázky neodpovídají co do kvality, rozsahu a obsahu předmětu plnění zakázky nebo ţe v předaném plnění jsou takové vady a nedodělky, které by bránily v uţití předaného plnění či jeho části, není předané plnění akceptováno. Obě strany se dohodnou na termínech nového předání a nového akceptačního řízení. Do akceptačního protokolu se uvede, ţe předané plnění nebylo akceptováno a zadavatel stanoví dodatečnou přiměřenou lhůtu k předání předmětu plnění a akceptačního řízení a obě strany akceptační protokol potvrdí svým podpisem. Pro případ, ţe nedojde k podpisu protokolu ze strany poskytovatele, je zadavatel oprávněn protokol se stanovením dodatečné přiměřené lhůty k novému předání plnění zaslat poskytovateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a předávané plnění neakceptovat. Dodatečná přiměřená lhůta běţí ode dne následujícího po odeslání protokolu poskytovateli Podpis akceptačních protokolů s výsledkem Akceptováno bez výhrad v rámci dílčích plnění zadavatelem a poskytovatelem je podmínkou pro vznik oprávnění poskytovatele vystavit fakturu za poskytnutí příslušného dílčího plnění podle uzavřené smlouvy Zadavatel je oprávněn v průběhu poskytování předmětu plnění poţadovat zprávy o průběţném stavu plnění a poskytovatel se zavazuje poskytnout je zadavateli bez zbytečného odkladu Platební podmínky Cena kaţdého plnění je splatná nejdříve po jeho předání zadavateli a odsouhlasení zadavatelem. Pokud ze strany zadavatele nedojde k akceptaci plnění bez výhrad, resp. dílčí části plnění bez výhrad, nemá uchazeč nárok na zaplacení odměny a to aţ do doby, kdy plnění, resp. dílčí část plnění bude zadavatel akceptována bez výhrad Právo fakturovat vzniká poskytovateli vţdy v návaznosti na dosaţení jednotlivých částí nebo etap plnění, a to aţ po akceptaci odpovídajících plnění objednatelem na základě příslušných akceptačních protokolů Faktura-daňový doklad můţe být vystaven nejdříve prvního dne následujícího po podpisu akceptačního protokolu Akceptováno bez výhrad Kaţdá faktura vystavená na základě smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem musí splňovat náleţitosti daňového dokladu. V záhlaví faktury bude výrazně uveden název 18

19 zadavatele včetně osoby, která ho zastupuje, její funkce a útvaru, název předmětného zadávacího řízení, číslo smlouvy, název a číslo předmětného projektu, ze kterého je zakázka financována. V případě neoznačení faktury výše uvedenými údaji a z toho vyplývajícího prodlení s likvidací a následnou splatností faktury, nemůţe dodavatel uplatnit sankce za případné nedodrţení termínu splatnosti. Poslední faktura v kalendářním roce musí být předána zadavateli nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku Lhůta splatnosti faktury činí 21 dnů od doručení daňového dokladu faktury V případě, ţe v průběhu plnění na základě smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem dojde ke změně sazby DPH, bude dodavatel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů Pokud faktura nebude splňovat zákonem stanovené, nebo výše uvedené náleţitosti, je zadavatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, ţe dodavatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není zadavatel v prodlení s úhradou faktury Záruční podmínky Záruční doba činí 24 měsíců ode dne předání bezvadného díla. Po tutéţ dobu odpovídá dodavatel za vady díla Sankční podmínky Zadavatel se zavazuje v případě prodlení se zaplacením dohodnuté úplaty podle smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši dle předpisů práva občanského z částky, ohledně které je po splatnosti, za kaţdý započatý den prodlení V případě prodlení dodavatele s plněním podle termínů stanovených ve smlouvě, má zadavatel vůči dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % ceny plnění za kaţdý den a kaţdý případ prodlení Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované ve smlouvě uzavřené s vybraným uchazečem je dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč, a to za kaţdý jednotlivý případ porušení Smluvní pokuty lze uloţit opakovaně za kaţdý jednotlivý případ porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává Další podmínky Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací díla. Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kaţdý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, ţe se jedná o projekt spolufinancovaný z OP LZZ a musí být označen číslem projektu Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek programu OP LZZ a v souladu se zákonem 19

20 č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudrţnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudrţnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky (tj. poskytnout poţadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům oprávněných osob, viz níţe) a je povinen vytvořit níţe uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo financí ČR, územní finanční úřady, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní Dodavatel je povinen provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost a je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k Projektu do konce roku 2021 plnili také partneři a dodavatelé podílející se na díle Práva duševního vlastnictví Uchazeč musí v návrhu smlouvy ošetřit práva duševního vlastnictví, tzn. poskytnout zadavateli neomezenou bezplatnou a výhradní licenci k uţití práv duševního vlastnictví včetně moţnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence. 10. DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Ţádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci musí být zadavateli doručeny nejpozději pět dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 11. VARIANTNÍ ŘEŠENÍ Zadavatel v souladu s ustanovením 70 zákona nepřipouští variantní řešení. 12. ČASOVÉ LIMITY Lhůta pro podání nabídek končí dne v 13:00 hod Nabídky je moţné podávat do podatelny v prostorách zadavatele na adrese Olbrachtova 2006/9, Praha 4, ve 4. patře, číslo dveří 5.28, a to během otevíracích hodin pro veřejnost: pondělí, středa a čtvrtek od 8.00 do hod., úterý od 8.00 do 16,30 hod. a pátek od 8.00 do hod Před osobní návštěvou podatelny se spojte s pracovníky podatelny prostřednictvím telefonu v centrální recepci v přízemí budovy. Kontakt: tel.: Helena Brabcová tel.: nebo Monika Krejsarová tel.:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vliv kohezní politiky na úroveň a kvalitu zaměstnanosti v České republice. V Praze dne 23. 3. 2010 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 IČ: 66002222

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU EVALUACE KOMUNIKAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH AKTIVIT IOP 1. Základní informace...1 1.1. Předmět (název) zakázky...1 1.2. Způsob zadání zakázky...1 1.3.

Více

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZPRACOVÁNÍ KATEGORIZACE A STANDARDIZACE PRO OSTATNÍ KOMODITY 2. ZADAVATEL Zadavatel:

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor fondů EU Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika IČ: 00164801 zastoupený ředitelem odboru fondů EU Ing. Janem Křížem

Více

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Mobilní telekomunikační služby pro resort HMP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1 Základní

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Zadávací dokumentace pro

Zadávací dokumentace pro Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: Vyšetření glukosy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Obec Březník Březník 247 675 74 IČO: 00289132 tel: 568 643 320 fax: 568 643 320 ID DS: pqyatm4 KB, č.ú.:3220711/0100 Výzva k předkládání nabídek v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 38765/2012-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí

Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VZ 38 Výzva a zadávací dokumentace k veřejné zakázce Výběrové řízení na dodávku vybavení učebny počítačových sítí VOŠ a SPŠE Plzeň, Koterovská 85, 326 00 Plzeň IČ: 49774301 Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0004

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Pravidel OPPK, verze 1.7 s názvem Chromatograf. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení

Více

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE OP VAVPI 2007-2013 Verze č. 5.0 Účinnost od 15. 8. 2013 2 / 137 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. DEFINICE POJMŮ...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor cestovního ruchu Č.j.: 40438/2014-54 NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU PODPROGRAM ZÁSADY PRO ŽADATELE 1. VÝZVA NPPCR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 1 z

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více