SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Obecná část Organizace a řízení ve výstavbě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Obecná část Organizace a řízení ve výstavbě"

Transkript

1 ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ DOS M SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Obecná část Organizace a řízení ve výstavbě PROHLEDÁVÁNÍ SLOVNÍKU Vysvětlivky a přehled použitých zkratek a) Název hesla, použitý v následujícím výkladu pojmu, je označen začátečním písmenem názvu hesla s tečkou. Např. název hesla Autorizovaná osoba, použitý ve výkladu, je označen A., což platí také pro tvary od názvu odvozené (např. autorizovaným osobám) b) Pojmy označené ve výkladu hesla kurzívou jsou současně odvoláním na jiné heslo Slovníku. c) Zkratky a názvy právních předpisů v textu publikace často používaných: AZ Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č.164/1993 Sb., č. 275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny ČR č. 276/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů ObčZ Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů: úplné znění č. 47/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 267/1994 Sb., č. 104/1995 Sb. ObchZ Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů: č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 600/1992 Sb., č. 268/1993 Sb., č. 156/1994 Sb., č. 84/1995 Sb., č. 142/1996 Sb. SZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. 1

2 TPV Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ÚO Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů VHŘ Výkonový a honorářový řád, 2. vydání (ČKAIT a ČKA), ČSSI 1996 ZVZ Zákon č. 137/2006 o veřejných zakázkách ŽZ Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů d) Další v textu používané zkratky ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě IC ČKAIT Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě DOD Dodavatel, podrobné vysvětlení k používání zkratky v publikaci je uvedeno pod heslem Dodavatel DOS Doporučený standard (vydávaný ČKAIT) DOS M Doporučený standard metodické řady (vydávaný ČKAIT) DOS T Doporučený standard technické řady (vydávaný ČKAIT) INV Investor, resp. stavebník, podrobné vysvětlení k používání zkratky v publikaci je uvedeno pod heslem Investor PROJ Projektant, podrobné vysvětlení k používání zkratky v publikaci je uvedeno pod heslem Projektant VDOD Vyšší dodavatel, podrobné vysvětlení k používání zkratky v publikaci je uvedeno pod hesly Dodavatel a Vyšší dodavatel HW Hardware SW Software UNIDO United Nations Industrial Development Organization Organizace spojených národů (OSN) pro průmyslový rozvoj e) Odvolání na další DOS M v textu publikace: DOS M GEO Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnika a zakládání staveb, IC ČKAIT 2006 DOS M VYST Management realizace projektu, IC ČKAIT 2001 DOS M 03 TECHS Členění technologických zařízení staveb ČSSI 1997 DOS M VYST Vedení a dozory ve výstavbě, IC ČKAIT 2007 DOS M TECHS Převzetí a provozování staveb, IC ČKAIT 2002 DOS M 08 VYST Technická zařízení budov, IC ČKAIT 1998 DOS M TECHS Smluvní vztahy ve výstavbě, IC ČKAIT 2003 DOS M DOKUM Dokumentace investičního projektu, Studie, Basic Design, Detail Design IC ČKAIT 2002 DOS M 11 DOKUM Finanční analýza projektu, IC ČKAIT 1998 DOS M VYST Management projektů spojených s výstavbou, IC ČKAIT

3 SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Adaptace Adresa poštovní Agenda 21 Aglomerace AIM automatický imisní monitorovací systém Akcie Akreditace Akreditovaná z latinského adaptatio přizpůsobení. Přizpůsobení, úprava stavby k jinému lepšímu účelu. Úprava, přestavba a dostavba starší budovy při zachování její podstaty. adresa daná normou»iso ČSN Poštovní adresování«, která charakterizuje poštovní adresu jako soubor přesných a úplných informací, na jejichž základě lze určitou zásilku přepravovat a doručit adresátovi, aniž by bylo zapotřebí hledání a aniž by docházelo k jakýmkoliv pochybám dokument podepsaný na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (Rio de Janeiro, červen 1992), který pojednává problematiku ochrany životního prostředí a rozvoje všech států (skupin států) komplexně a globálně. Staví na principech trvale udržitelného rozvoje. A. je akčním plánem států světa pro 21. století. Má 40 kapitol, rozdělených do čtyř částí: sociální a ekonomické aspekty, ochrana zdrojů a hospodaření s nimi, posilování úlohy velkých skupin, nástroje a mechanismy k uskutečňování. Kromě doporučení a návodů vyzývá text A. k přijetí státních politik (strategií) trvale udržitelného rozvoje. oblast s velkou koncentrací obyvatel nebo hospodářské činnosti (sídlení aglomerace, průmyslové aglomerace). Urbanizované území městského charakteru tvořené obcemi s intenzivními ekonomickými, sociálními a územně technickými vazbami. provozovaný Českým hydrometeorologickým ústavem sleduje kvalitu ovzduší na území České republiky. Sledování je prováděno standardními metodami ve většině velkých měst a v územích se zvýšeným znečištěním ovzduší. Měří se SO 2, NO X, PM 10 na některých stanicích i CO a O 3 a doprovodné meteorologické ukazatele. AIM zahrnuje měřící stanice, přenos dat a jejich zpracování. Výsledky slouží jako podklad pro rozhodovací sféru a pro vědecké výzkumy. 1. nedělitelný podíl na kapitálu akciové společnosti, s nímž jsou spojena práva, stanovená zákonem nebo stanovami společnosti; 2. listina (dokument), jíž se ověřuje tento podíl. obecně, je pověřování (akreditování) prováděné obvykle pověřovacím dokumentem (akreditivem). Pro potřeby zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je A. postup, zahájený na žádost právnické osoby nebo fyzické osoby, která je podnikatelem, na jehož základě se vydává osvědčení o tom, že je způsobilá ve vymezeném rozsahu provádět zkoušky výrobků, kalibraci měřidel a certifikační nebo jinou obdobnou technickou činnost. V oblasti systému jakosti je A. potvrzením o technické způsobilosti certifikačního orgánu provádět certifikace systémů jakosti v určité oblasti. V akreditačním systému ČR je vrcholovým orgánem Rada pro akreditaci. A. provádí Český institut pro akreditaci (ČIA). Pro systém jakosti jsou pojmy týkající se A. obsaženy v souboru norem ČSN EN ISO 9000 a dalších. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 3

4 osoba Akreditující osoba Akvizice Akvizitér Analýza Analýza doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právnická nebo fyzická osoba, které bylo akreditující osobou při splnění podmínek rozhodnutím vydáno osvědčení o akreditaci. Toto osvědčení se vydá, pokud žadatel splňuje akreditační pravidla pro zkoušení výrobků, kalibraci měřidel a certifikační nebo jiné obdobné technické činnosti a nemá žádné obchodní, finanční nebo jiné zájmy nebo vazby, které by mohly ovlivnit jeho nálezy. Osvědčení o akreditaci vymezuje předmět, rozsah a podmínky těchto činností a dobu, na kterou bylo vydáno. Vydaná osvědčení se zveřejňují ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Výrobci a dovozci mohou vyžadovat od A. vystavení certifikátu na výrobky, které nespadají do regulované oblasti, popř. spadají do regulované oblasti, ale povinnost vystavit prohlášení o shodě není spojena s účastí autorizované osoby. Dozor nad dodržováním akreditačních pravidel provádí akreditující osoba. právnická osoba, která byla rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu pověřena prováděním akreditace. Toto pověření je nepřevoditelné a pokud je platné, nesmí být touto činností pověřena jiná osoba. Rozhodnutí o pověření A. a zrušení tohoto rozhodnutí zveřejňuje ministerstvo ve formě sdělení ve Sbírce zákonů České republiky. A. je povinna plnit stanovené podmínky, např. nestrannost, dodržování akreditačních pravidel, plnění povinností vyplývající z členství v mezinárodních organizacích pro akreditaci, finanční stabilitu a personální zabezpečení stálými zaměstnanci. Viz také Akreditace; Český institut pro akreditaci. je jednak způsob získávání zákazníků nebo odběratelů (např. osobním jednáním s nimi, nebo i různými formami reklamy), jednak získaná (nabytá) věc, přírůstek, pracovní síla, nebo též zakázka. Osoba získávající obchodní zakázky pro svého zaměstnavatele nebo působící jako obstaratel jednání s možnými zákazníky se označuje jako akvizitér. viz Akvizice je pojem z fyziky a chemie, obecně se používá k označení myšlenkového nebo faktického rozkládání celku na části. Navazující syntéza pak opětně spojuje tyto části v celek. A. rozlišuje jednotlivé části a zkoumá jejich funkce a vazby v celku. Analyzovat lze strukturu určitého systému i dějů (procesů), které v něm probíhají. V aplikaci na přípravu a realizaci projektů spojených s výstavbou je A. a navazující syntéza spojována nejčastěji s hledáním optimální varianty struktury projektem realizovaného díla (např. stavby) i optimální varianty postupu jeho realizace (viz Analýza řešení projektu). Analyzovány mohou být nejrůznější systémové struktury, které lze na projektu jako objektu zkoumání definovat. Často se tak provádí A. časového rozvrhu, zdrojová A. (A. zdrojů hmotných, lidských, finančních, potřebných pro realizaci projektu), A. rizik (spojených s realizací projektu nebo určité jeho varianty), analýza dosažené hodnoty (v průběhu realizace projektu), A. vývoje nákladů (viz také Analýza projektu finanční). Podrobnější informace o A. prováděných v souvislosti s přípravou a realizací projektu spojeného s výstavbou, lze získat v DOS M (Earned Value Analysis) je metodou pro sledování realizace projektu, která 4

5 dosažené hodnoty Analýza projektu finanční Analýza rizik Analýza řešení projektu Anastylóza Anuita slouží k určování, zda časové plnění a náklady projektu odpovídají v daném okamžiku plánu, a k odvozování dalšího očekávaného vývoje projektu, a to na základě porovnání plánované a skutečně provedené práce, ohodnocené náklady ve finančním vyjádření. Při A. se stanovují tři základní hodnoty pro každý prvek struktury rozsahu prací projektu (resp. činnost) a kumulativně za projekt jako celek: rozpočtové náklady plánovaných prací (Budgeted Cost for Work Scheduled BCWS), skutečné náklady provedených prací (Actual Cost for Work Performed ACWP) a rozpočtové náklady provedených prací (Budgeted Cost for Work Performed), nazývané dosaženou hodnotou. Kromě nich se pro A. používají obvykle další dvě hodnoty: celkové rozpočtové náklady projektu při dokončení (Budget At Completion BAC) a odhad celkových nákladů projektu při dokončení (Estimate At Completion EAC), zjišťovaný pomocí analýzy vývoje nákladů projektu. Kombinace těchto pěti hodnot pak slouží k výpočtu ukazatelů a indexů charakterizujících dosavadní i budoucí vývoj projektu. Podrobněji viz také DOS M napomáhá hledání optimálních podmínek financování projektu, pro dosažení stanovených cílů projektu (jmenovitě ekonomických). Soudobým optimálním postupem provádění A. je modelování na počítači pomocí dostupných SW produktů, jakými jsou např. systémy používané v projektech UNIDO, za účelem doporučení optimálního průběhu financování projektů podporovaných OSN. Základem pro použití takových prostředků je nutné ohodnocení přiměřeně agregovaných nákladových a výnosových položek (popř. i variantní). A. se provádí v přípravné fázi projektu, tj. před zásadním rozhodnutím o jeho realizaci, obvykle jako součást studie proveditelnosti. Podrobněji je A. popsána v DOS M 11. viz Management rizik je jednou z významných funkcí projektování, která spočívá v definování variant řešení projektu, aby v následující syntéze byla vybrána a doporučena varianta optimální. A. je nutné provádět jak z pohledu možných řešení projektovaného objektu, tak také z pohledu postupu realizace projektu (postupu výstavby). A. spolu s následující syntézou (výběrem varianty) probíhají obvykle ve dvou fázích: koncepční A. s návrhem koncepční varianty řešení projektu k dosažení jeho cílů, ve fázi projektu předinvestiční, slouží k rozhodnutí zda projekt bude (či nebude) realizován; podrobná analýza schválené koncepční varianty projektu, ve fázi souborného řešení projektu, umožňuje najít optimální konečné řešení schválené koncepční varianty pro potřeby uzavření smluv na realizaci. A. umožňuje optimální vyřešení všech vnitřních souvislostí projektu, všech vnějších souvislostí projektu i dořešení postupu jeho realizace (plánu organizace výstavby) do podrobností potřebných k uzavření smlouvy (smluv) na realizaci. Postup provádění A. viz Přidaná práce. Blíže DOS M z řeckého anastylosis opětné zvednutí sloupu. Původně obnovení antického chrámu tím, že byly znovu vztyčeny rozvalené sloupy. Později obecně obnova zřícené stavby sestavením zachovalých částí a článků. (Anual Repayment nebo Anuity) je pravidelná konstantní splátka jistiny úvěru 5

6 (úmor), zahrnující podíl úroků v procentech a vypočtená pro stanovený počet období. Při tomto umořování dluhu klesá splátka jistiny úvěru a roste úrok, součet však zůstává konstantní. V případě umořování amortizací naopak splátka je konstantní a úrok klesá, takže součet (dluhová služba) má klesající průběh. Architektonické dědictví Archivace Asanace Asertivita Atest Atestace podle Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy (Sdělení č. 73/2000 Sb. m. sml.) se rozumí architektonickým dědictvím následující nemovité statky: 1. památky: všechny budovy a konstrukce pozoruhodné svým historickým, archeologickým, uměleckým, vědeckým, společenským nebo technickým významem, včetně jejich vestavěného zařízení a výbavy; 2. architektonické soubory: homogenní skupiny městských nebo venkovských budov pozoruhodné svým historickým, archeologickým, uměleckým, vědeckým, společenským nebo technickým významem, které jsou navzájem dostatečně spojité, aby představovaly topograficky vymezitelné jednotky; 3. místa: kombinovaná díla člověka a přírody, jimiž jsou oblasti částečně zastavěné a dostatečně charakteristické a homogenní, aby byly topograficky vymezitelnými jednotkami, která jsou pozoruhodná svým historickým, archeologickým, uměleckým, vědeckým, společenským nebo technickým významem. souborné označení činností, jejichž cílem je trvalé uchovávání písemných, obrazových, zvukových, elektronických a jiných záznamů, uložených na nosičích informací a vzešlých z činnosti právnických i fyzických osob, které vzhledem ke svému dokumentárnímu významu mají trvalou hodnotu. Podle archivního zákona jsou určení původci povinni zajistit řádný příjem a evidenci došlých dokumentů i dokumentů v organizaci/firmě původce vzniklých. Místo sloužící k ukládání dokumentů vzniklých nebo došlých v běžném roce a pracovně vyřizovaných se označuje jako registratura (příruční registratura útvaru organizace/firmy). Dokumenty týkající se téže věci se spojují ve spis. Místo vyhrazené u původce k ukládání vyřízených spisů a jiných dokumentů po dobu skartační lhůty se označuje jako spisovna. z latinského sanatio ozdravění. Ozdravění domovního bloku, městské čtvrti apod., zbouráním zdravotně závadných staveb, uvolnění širšího území od nevhodných, hygienicky, komunikačně či jinak nevyhovujících staveb. znamená zdravé, přiměřené prosazování. Asertivní jednání je jasné a otevřené prosazování vlastních myšlenek a názorů způsobem, který nesnižuje důstojnost jiných jednajících partnerů. Asertivní chování a jednání má zásadní význam pro vztahy v týmech, které připravují a realizují projekty spojené s výstavbou, a je významným prostředkem efektivní práce těchto týmů. Je proto v zájmu příslušného managera projektu (vedoucího stavby) tento způsob jednání a chování v týmu prosazovat. Podrobněji viz také DOS M je v obecném slova smyslu notářsky nebo svědecky ověřená listina. V komerční a technické oblasti bylo takto označováno osvědčení určitých vlastností výrobku. V současných právních předpisech není termín A. používán. V soudobé praxi je užíván pojem certifikát (viz např. Akreditovaná osoba). je hodnocení kvalifikace, nebo způsobilosti k odborným úkonům (běžně v lékařství). V technické oblasti byla dříve takto označována činnost 6

7 autorizovaných zkušeben při zkouškách a hodnoceních určitých vlastností výrobků. Podle TPV jsou v současné době pověřené právnické osoby autorizovanými osobami pro posuzování shody výrobku, které provádějí certifikaci pro posuzování shody výrobků. Certifikáty za určitých podmínek vydávají fyzické a právnické osoby, které jsou akreditovanými osobami. Audit Autorizace Autorizace při posuzování shody výrobků Autorizace ve výstavbě Autorizovaná osoba pro posuzování shody výrobků systematický, nezávislý a dokumentovaný proces hodnocení úrovně určitého systému; ověřování a činnost ověřovatelů (auditorů), související s přezkušováním vedení účetnictví, finančního a daňového hospodaření apod. A. je používán např. v oblasti systémů managementu (jakosti, bezpečnosti, environmentálního managementu).viz Energetický audit, Technický audit vodovodů a kanalizací. obecně 1. souhlas, schválení autora k uveřejnění díla a k zástupným činnostem; 2. úřední schválení, oprávnění, pověření. A. v oblasti výstavby vyplývající z právních předpisů je založena na ochraně veřejných (oprávněných) zájmů při přípravě, navrhování a provádění staveb a při uvádění vybraných stavebních výrobků na trh. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popřípadě s jejich opakovaným použitím, a vymezených v technických předpisech. V rozhodnutí o udělení A. je stanoven její rozsah a podmínky. Vláda upravuje v nařízeních pro jednotlivé skupiny stanovených/určených výrobků (tzv. regulovaná oblast), v závislosti na jejich technické složitosti a míře možného nebezpečí spojeného s jejich užíváním, podmínky pro uvádění výrobků na trh a účast autorizovaných osob. Výstupem činnosti A. je vydání certifikátu, kterým se osvědčuje, že výrobek nebo činnosti s výrobou související jsou v souladu s technickými požadavky na výrobky. Pro A. byly v českém právním řádu převzaty základní principy Globální koncepce zkoušení a certifikace Evropských společenství. oprávnění fyzických osob k výkonu vybraných odborných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., 158 až 160). Způsob a podmínky udělování autorizace upravuje zákon č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon). právnická osoba, které bylo Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na její žádost uděleno pověření k činnostem při posuzování shody stanovených výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Úřad v rozhodnutí stanoví podmínky pro dodržování jednotného postupu A. při jejich činnosti a vymezí jeho rozsah. Mezi základní podmínky, které musí A. splňovat, patří její odborná úroveň, neexistence zájmů, které by mohly ovlivnit její výsledky, vybavení vlastními technickými zařízeními, existence kvalifikovaného personálu zavázaného k mlčenlivosti vztažené k této činnosti. Úřad je povinen zveřejňovat údaje o A. Vztahy mezi A. 7

8 a výrobcem nebo dovozcem jsou koncipovány jako právní vztahy založené smlouvou a obecně vymezeny OBchZ. Autorizovaná osoba ve výstavbě Autorizovaný architekt Autorizovaný inspektor Autorizovaný inženýr ve výstavbě Autorizovaný technik ve výstavbě Autorská práva Autorský dohled Autorský dozor fyzická osoba, které byla udělena autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon). Autorizovanými osobami ve výstavbě jsou autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr a autorizovaný technik. je fyzická osoba, které byla v souladu s AZ udělena autorizace ve výstavbě a je zapsána v seznamu A. fyzická osoba, jmenovaná ministrem pro místní rozvoj, která splnila kvalifikační požadavky, je autorizovanou osobou podle autorizačního zákona, prokázala svou bezúhonnost, složila úspěšně příslušnou zkoušku, kterou prokázala právní a odborné znalosti a zkušenosti. V rámci tzv. zkráceného stavebního řízení provádí autorizovaný inspektor kontrolu projektové dokumentace na základě smluvního vztahu se stavebníkem, o kontrole vydává certifikát, který stavebník připojí k oznámení stavby stavebnímu úřadu. Oprávnění, povinnosti a odpovědnost autorizovaného inspektora stanoví stavební zákon a jeho prováděcí předpis. je fyzická osoba, které byla v souladu s AZ udělena autorizace ve výstavbě pro příslušný obor (nebo několik oborů) činnosti a je zapsána v seznamu A. je fyzická osoba, které byla v souladu s AZ udělena autorizace ve výstavbě pro příslušný obor činnosti a je zapsána v seznamu A. Pro A., který se zabývá prováděním stavebních činností, se v praxi užívá označení autorizovaný stavitel. součást soukromoprávní oblasti práva, patří do kategorie práv k duševnímu vlastnictví. Předmětem autorského práva jsou díla literární, vědecká a umělecká. Autorská díla musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora jako fyzické osoby a musí být vyjádřena v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě. Ochranu autorských práv a práv souvisejících s právem autorským upravuje autorský zákon. Autorským dílem je ve smyslu autorského zákona také dílo architektonické a dílo urbanistické, pokud splňuje výše uvedené podmínky. Autorská práva zahrnují výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková. Zvláštní zákonnou úpravu mají podle autorského zákona zaměstnanecká díla, kolektivní díla, školní díla, díla vytvořená na objednávku, soutěžní díla, díla audiovizuální a počítačové programy. právo autora autorského díla (podle autorského zákona) na dohled nad užitím jeho díla třetí osobou, tj. dohled nad nedotknutelností díla, dohled nad takovým způsobem užití díla, který nesnižuje hodnotu díla. Povinností uživatele díla je umožnit autorovi výkon práva na autorský dohled. činnost zpracovatele projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, ohlášení stavby, popř. dokumentace pro provádění stavby, nebo obecněji dokumentace souborného řešení projektu, prováděné obvykle na základě smluvního ujednání mezi projektantem a stavebním po dobu realizace stavby, kterou projektant (autor dokumentace) ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací v průběhu výstavby. 8

9 9

10 Bezbariérové užívání stavby Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Bezpečnost jaderná Bezpečnost požární Bezpečnost silničního provozu Bezpečnost sítě zabezpečení podmínek a technických požadavků stanovených právním předpisem umožňujících užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. (BOZP) souhrn opatření stanovených právními předpisy, kolektivní smlouvou nebo vnitřními předpisy organizace, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu. Součástí problematiky BOZP jsou především: vyhledání a hodnocení rizik při práci, kategorizace prací, bezpečnost technických zařízení, ochranné pracovní prostředky, ergonomie, hygiena práce včetně pracovního prostředí. Velmi častá je spolupráce s oblastmi požární ochrany (PO), pracovního lékařství, a krizového managementu firmy. je stav a schopnost jaderného zařízení a osob obsluhujících jaderné zařízení zabránit nekontrolovanému rozvoji štěpné řetězové reakce, nebo nedovolenému úniku radioaktivních látek, nebo ionizujícího záření do životního prostředí a omezovat následky případných nehod. Státní správu a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření a v oblasti radiační ochrany vykonává Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Podrobnosti stanoví zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. je souhrnné označení pro výsledek veškeré činnosti směřující k ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a k poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Správními úřady na úseku požární ochrany jsou ministerstvo a hasičský záchranný sbor kraje. Úkoly státní správy na úseku požární ochrany stanovené na základě tohoto zákona plní v přenesené působnosti také orgány krajů a orgány obcí (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). soubor opatření, která zabraňují haváriím nebo omezují jejich vznik a snižují následky z hlediska účastníků silničního provozu. B. tvoří právem stanovené povinnosti účastníků silničního provozu, vybavení silnice usměrňující silniční provoz (dopravní značky), záchytná zařízení (svodidla), světelná signalizační zařízení a zrcadla. při přenosu informací elektronickými médii a jejich propojováním do sítí představuje řešení problematiky zajištění ochrany přenášených informací. B. je definována základními bezpečnostními kritérii důvěrností přenášených informací, jejich nepozměnitelností a odpovědností autorství za odesílanou zprávu. B. se řeší různými způsoby šifrování, nejbezpečněji prozatím pomocí 10

11 dvojice klíčů za použití služeb tzv. certifikační autority a jí vydaného certifikátu. Bezpečnost technická Bezpečnost ve výstavbě Bezpečnostní sklo Bezpečný výrobek Biodegradace Biomasa Bioplyn Bioregiony vyjadřovaná obvykle také bezrozměrným koeficientem bezpečnosti, který udává, kolikrát je dovolené zatížení konstrukčního prvku, celku nebo materiálu menší než zatížení mezní, při němž nastává trvalá deformace nebo destrukce. integrovaná ochrana lidského života, zdraví, životního prostředí a majetku v procesu pořízení i užívání stavby před jakýmkoliv nebezpečím (úraz, nemoc, poškození, zničení, odcizení, projevy vandalismu, kriminality a terorismu). Bezpečnost práce ve výstavbě vychází z práva na uspokojivé pracovní podmínky (Listina základních práv a svobod); povinnosti zaměstnavatelů, povinnosti a práva zaměstnanců upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho prováděcí předpis, kterým je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další předpisy právního řádu ČR. speciálně upravené sklo, ze které při rozbití nevznikají životu nebezpečné střepy. Užívá se v případech možného nebezpečí rozbití skla mechanicky nebo tepelným namáháním (celoskleněné dveře, schodišťová zábradlí, fasádní skla). Podle způsobu výroby se rozlišuje B. a) tvrzené (kalené) se zvýšenou pevností, které se po destrukci (z důvodu přiměřeného vnitřního pnutí) rozpadá na malé neostré úlomky; b) vrstvené (lepené), tj. sendviče typu sklo-elastomer-sklo (i vícevrstvé), které jsou po rozbití držena pohromadě vrstvou elastomerního polymeru; c) neprůstřelné, tj. speciální vrstvené sklo tvořené několika plošně slepenými tabulemi. viz Výrobek bezpečný schopnost organismů, včetně mikroorganismů, rozkládat v procesu svého metabolismu nebo svou činností složité antropogenní škodliviny, případně odpady, na látky jednodušší, biodegradabilní. B. je důležitým procesem samočištění prostředí. Řízené biodegradační postupy jsou významnými biotechnologiemi při rekultivaci znečištěného prostředí. rostlinná (fytomasa) nebo živočišná (zoomasa) hmota jedinců, populací nebo celé biocenózy na určité ploše nebo prostoru. Rozlišuje se čerstvá biomasa nebo sušina. Vyjadřuje se v jednotkách hmotnosti, energie, obsahem uhlíku. kalový plyn produkovaný při anaerobním vyhnívání. Složení B. je závislé na složení kalu, jeho produkce na složení kalu a na teplotě vyhnívání. Nejpodstatnějšími složkami B. jsou metan a oxid uhličitý. jedinečné jednotky biogeografického členění krajiny na regionální úrovni. Základem pro vytváření B. jsou geologické, půdní, klimatické, topografické, geobotanické, fytochorologické a zoochorologické mapy. Na území ČR bylo 11

12 vymezeno 90 B. Biosféra Biosférická rezervace Biotechnologie Biotop Bonita Brownfields Břehový porost Břemeno vázané k pozemkům živá příroda, planetární (globální) ekosystém tvořený komplexem ekosystémů (biomů) země. Spolu s ostatními sférami (atmosféra, hydrosféra, litosféra) je elementární jednotkou geografického členění povrchu země. K základním charakteristikám B. patří její dlouhodobý vývoj, funkce v pohybu látek na zemi, vnitřní rozrůzněnost a složitost (biodiverzita), prostředí pro vývoj a život člověka, pravděpodobná jedinečnost ve sluneční soustavě. velkoplošné chráněné území uznávané a vyhlašované v rámci mezivládního programu UNESCO Man and Biosphere (MaB). musí splňovat určité podmínky a plnit určité úkoly. Jedná se o cílenou a aktivní ochranu přírody, vědecký výzkum, ekologickou výchovu, osvětu a poskytování informací, propojení ochrany životního prostředí a hospodaření v krajině (rozvoj území) a racionální řízení včetně monitoringu. V r bylo v ČR 6 B.: CHKO Bílé Karpaty, NP Krkonoše, CHKO Křivoklátsko, CHKO Pálava, NP Šumava a CHKO Třeboňsko. výrobní postup zajišťovaný biologickým způsobem, formou organismů nebo systémů od nich odvozených na průmyslové účely. Mezi biotechnologie patří genové inženýrství, odstraňování odpadů biodegradací, biokatalyzátory, biosenzory. stanoviště, sídliště, místo, v němž žije společenství organismů, biocenóza. Biotop je charakterizován podmínkami podnebí (klimatopem,), podmínkami půdního podkladu (edafotopem), radiačním pozadím i vlivy okolních organismů, tj. abiotickými i biotickými vlastnostmi prostředí. Biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky, charakteristické pro určité druhy rostlin a živočichů. Rozlišují se biotopy terestrické, vodní, luční, lesní, polní, jezerní, mořské apod. Pojem biotop bývá také používán pro neživou složku ekosystému, která zahrnuje fyzikální a chemické vlivy prostředí. hodnocení organizace (firmy) z hlediska její solventnosti, respektive schopnosti dostát svým závazkům. Z bankovního hlediska kredibilita (úvěrová důvěryhodnost) subjektu. (brownfield sites) opuštěná území, opuštěné průmyslové a jiné areály. Pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svou funkci a využití, jsou opuštěné, často s ekologickou zátěží, zdevastovanými stavbami. Problém brownfields (jejich revitalizace) je řešen ve vyspělých zemích od konce 70.let minulého století, v ČR až v posledních letech. (u staveb hrazení bystřin a strží) účelový porost rostlinných společenstev, zejména bylinných a dřevinných porostů na březích vodních toků a nádrží, které chrání břehy proti vymílání vodou a zároveň plní další funkce, zejména ekologickou. Vyhláška č. 433/2001 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa. je závazek týkající se pozemků, který umožňuje osobě nebo osobám jiným, než je vlastník, provádět na pozemcích určitou činnost nebo vykonávat určitá práva. 12

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Cestovní ruch na venkově

Cestovní ruch na venkově Cestovní ruch na venkově EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM www.eceat.cz Autoři: Ing. Michal Burian, Ph.D., Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D., Ing. Petr Novák Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:

Více

ZÁKON o hospodaření energií

ZÁKON o hospodaření energií Strana 982 Sbírka zákonů č. 61 / 2008 61 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 359/2003 Sb., zákonem č. 694/2004

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON č. 18/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM

BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM BEZPEČNOSTNÍ PROGRAM TAMERO INVEST s.r.o. Kralupy nad Vltavou (Areál chemických výrob Kralupy) ve smyslu zákona č. 59/2006 Sb. Výkonný ředitel: Podpis: Boguslav BRANDYS Březen 2015 TAMERO INVEST s.r.o.

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST I. MÍROVÉ VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE A IONIZUJÍCÍHO ZÁŘENÍ HLAVA PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy ZÁKON Č. 18/1997 SB. ze dne 24. ledna 1997 o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 83/1998 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 132/2000

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb.,

Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů Ostrava Listopad 2010 Zpracovala: Ing. Lucie Kalvarová, Ph.D. ZÁKON číslo 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990,

Více

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ. Předmět úpravy Úplné znění zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 517/2002 Sb., zákonem č. 413/2005 Sb., zákonem

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT VLIV REVITALIZACE

Více

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb III. PLATNÉ ZNĚNÍ vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s vyznačením navrhovaných změn: 499 VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle

Více

Ergonomie pracovních míst

Ergonomie pracovních míst Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením Petr Skřehot a kolektiv Ergonomie pracovních míst a pracovní podmínky zaměstnanců se zdravotním postižením 1. ÚVOD V České

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY

LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ LEGISLATIVA OBECNĚ PRÁVNÍ VZTAHY TÉMA I (1. SEMINÁŘ) ÚVODNÍ PŘEDNÁŠKA 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ Tento text neprošel jazykovou

Více

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ

KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ KONCEPCE LINIOVÝCH KORIDORŮ A VYTVÁŘENÍ PROPOJENÉ SÍTĚ MÍST V URBANIZOVANÝCH AGLOMERACÍCH A VE VOLNÉ KRAJINĚ METODIKA uplatnění výsledků výzkumu Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Nadace Partnerství Koncepce

Více

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská

Krizový zákon. s komentářem. JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Krizový zákon s komentářem JUDr. Milan Paláček, JUDr. Svatava Vronská Zákon č. 240/2000 Sb. je dalším z tzv. krizových zákonů upravujících problematiku krizových stavů. Upravuje působnost a pravomoc státních

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více