SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Obecná část Organizace a řízení ve výstavbě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Obecná část Organizace a řízení ve výstavbě"

Transkript

1 ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ DOS M SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Obecná část Organizace a řízení ve výstavbě PROHLEDÁVÁNÍ SLOVNÍKU Vysvětlivky a přehled použitých zkratek a) Název hesla, použitý v následujícím výkladu pojmu, je označen začátečním písmenem názvu hesla s tečkou. Např. název hesla Autorizovaná osoba, použitý ve výkladu, je označen A., což platí také pro tvary od názvu odvozené (např. autorizovaným osobám) b) Pojmy označené ve výkladu hesla kurzívou jsou současně odvoláním na jiné heslo Slovníku. c) Zkratky a názvy právních předpisů v textu publikace často používaných: AZ Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č.164/1993 Sb., č. 275/1994 Sb., usnesení Poslanecké sněmovny ČR č. 276/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů ObčZ Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů: úplné znění č. 47/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 267/1994 Sb., č. 104/1995 Sb. ObchZ Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů: č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 600/1992 Sb., č. 268/1993 Sb., č. 156/1994 Sb., č. 84/1995 Sb., č. 142/1996 Sb. SZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb. 1

2 TPV Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů ÚO Účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů VHŘ Výkonový a honorářový řád, 2. vydání (ČKAIT a ČKA), ČSSI 1996 ZVZ Zákon č. 137/2006 o veřejných zakázkách ŽZ Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů d) Další v textu používané zkratky ČKAIT Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě IC ČKAIT Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě DOD Dodavatel, podrobné vysvětlení k používání zkratky v publikaci je uvedeno pod heslem Dodavatel DOS Doporučený standard (vydávaný ČKAIT) DOS M Doporučený standard metodické řady (vydávaný ČKAIT) DOS T Doporučený standard technické řady (vydávaný ČKAIT) INV Investor, resp. stavebník, podrobné vysvětlení k používání zkratky v publikaci je uvedeno pod heslem Investor PROJ Projektant, podrobné vysvětlení k používání zkratky v publikaci je uvedeno pod heslem Projektant VDOD Vyšší dodavatel, podrobné vysvětlení k používání zkratky v publikaci je uvedeno pod hesly Dodavatel a Vyšší dodavatel HW Hardware SW Software UNIDO United Nations Industrial Development Organization Organizace spojených národů (OSN) pro průmyslový rozvoj e) Odvolání na další DOS M v textu publikace: DOS M GEO Slovník pojmů ve výstavbě. Geotechnika a zakládání staveb, IC ČKAIT 2006 DOS M VYST Management realizace projektu, IC ČKAIT 2001 DOS M 03 TECHS Členění technologických zařízení staveb ČSSI 1997 DOS M VYST Vedení a dozory ve výstavbě, IC ČKAIT 2007 DOS M TECHS Převzetí a provozování staveb, IC ČKAIT 2002 DOS M 08 VYST Technická zařízení budov, IC ČKAIT 1998 DOS M TECHS Smluvní vztahy ve výstavbě, IC ČKAIT 2003 DOS M DOKUM Dokumentace investičního projektu, Studie, Basic Design, Detail Design IC ČKAIT 2002 DOS M 11 DOKUM Finanční analýza projektu, IC ČKAIT 1998 DOS M VYST Management projektů spojených s výstavbou, IC ČKAIT

3 SLOVNÍK POJMŮ VE VÝSTAVBĚ Adaptace Adresa poštovní Agenda 21 Aglomerace AIM automatický imisní monitorovací systém Akcie Akreditace Akreditovaná z latinského adaptatio přizpůsobení. Přizpůsobení, úprava stavby k jinému lepšímu účelu. Úprava, přestavba a dostavba starší budovy při zachování její podstaty. adresa daná normou»iso ČSN Poštovní adresování«, která charakterizuje poštovní adresu jako soubor přesných a úplných informací, na jejichž základě lze určitou zásilku přepravovat a doručit adresátovi, aniž by bylo zapotřebí hledání a aniž by docházelo k jakýmkoliv pochybám dokument podepsaný na konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (Rio de Janeiro, červen 1992), který pojednává problematiku ochrany životního prostředí a rozvoje všech států (skupin států) komplexně a globálně. Staví na principech trvale udržitelného rozvoje. A. je akčním plánem států světa pro 21. století. Má 40 kapitol, rozdělených do čtyř částí: sociální a ekonomické aspekty, ochrana zdrojů a hospodaření s nimi, posilování úlohy velkých skupin, nástroje a mechanismy k uskutečňování. Kromě doporučení a návodů vyzývá text A. k přijetí státních politik (strategií) trvale udržitelného rozvoje. oblast s velkou koncentrací obyvatel nebo hospodářské činnosti (sídlení aglomerace, průmyslové aglomerace). Urbanizované území městského charakteru tvořené obcemi s intenzivními ekonomickými, sociálními a územně technickými vazbami. provozovaný Českým hydrometeorologickým ústavem sleduje kvalitu ovzduší na území České republiky. Sledování je prováděno standardními metodami ve většině velkých měst a v územích se zvýšeným znečištěním ovzduší. Měří se SO 2, NO X, PM 10 na některých stanicích i CO a O 3 a doprovodné meteorologické ukazatele. AIM zahrnuje měřící stanice, přenos dat a jejich zpracování. Výsledky slouží jako podklad pro rozhodovací sféru a pro vědecké výzkumy. 1. nedělitelný podíl na kapitálu akciové společnosti, s nímž jsou spojena práva, stanovená zákonem nebo stanovami společnosti; 2. listina (dokument), jíž se ověřuje tento podíl. obecně, je pověřování (akreditování) prováděné obvykle pověřovacím dokumentem (akreditivem). Pro potřeby zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je A. postup, zahájený na žádost právnické osoby nebo fyzické osoby, která je podnikatelem, na jehož základě se vydává osvědčení o tom, že je způsobilá ve vymezeném rozsahu provádět zkoušky výrobků, kalibraci měřidel a certifikační nebo jinou obdobnou technickou činnost. V oblasti systému jakosti je A. potvrzením o technické způsobilosti certifikačního orgánu provádět certifikace systémů jakosti v určité oblasti. V akreditačním systému ČR je vrcholovým orgánem Rada pro akreditaci. A. provádí Český institut pro akreditaci (ČIA). Pro systém jakosti jsou pojmy týkající se A. obsaženy v souboru norem ČSN EN ISO 9000 a dalších. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 3

4 osoba Akreditující osoba Akvizice Akvizitér Analýza Analýza doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, právnická nebo fyzická osoba, které bylo akreditující osobou při splnění podmínek rozhodnutím vydáno osvědčení o akreditaci. Toto osvědčení se vydá, pokud žadatel splňuje akreditační pravidla pro zkoušení výrobků, kalibraci měřidel a certifikační nebo jiné obdobné technické činnosti a nemá žádné obchodní, finanční nebo jiné zájmy nebo vazby, které by mohly ovlivnit jeho nálezy. Osvědčení o akreditaci vymezuje předmět, rozsah a podmínky těchto činností a dobu, na kterou bylo vydáno. Vydaná osvědčení se zveřejňují ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Výrobci a dovozci mohou vyžadovat od A. vystavení certifikátu na výrobky, které nespadají do regulované oblasti, popř. spadají do regulované oblasti, ale povinnost vystavit prohlášení o shodě není spojena s účastí autorizované osoby. Dozor nad dodržováním akreditačních pravidel provádí akreditující osoba. právnická osoba, která byla rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu pověřena prováděním akreditace. Toto pověření je nepřevoditelné a pokud je platné, nesmí být touto činností pověřena jiná osoba. Rozhodnutí o pověření A. a zrušení tohoto rozhodnutí zveřejňuje ministerstvo ve formě sdělení ve Sbírce zákonů České republiky. A. je povinna plnit stanovené podmínky, např. nestrannost, dodržování akreditačních pravidel, plnění povinností vyplývající z členství v mezinárodních organizacích pro akreditaci, finanční stabilitu a personální zabezpečení stálými zaměstnanci. Viz také Akreditace; Český institut pro akreditaci. je jednak způsob získávání zákazníků nebo odběratelů (např. osobním jednáním s nimi, nebo i různými formami reklamy), jednak získaná (nabytá) věc, přírůstek, pracovní síla, nebo též zakázka. Osoba získávající obchodní zakázky pro svého zaměstnavatele nebo působící jako obstaratel jednání s možnými zákazníky se označuje jako akvizitér. viz Akvizice je pojem z fyziky a chemie, obecně se používá k označení myšlenkového nebo faktického rozkládání celku na části. Navazující syntéza pak opětně spojuje tyto části v celek. A. rozlišuje jednotlivé části a zkoumá jejich funkce a vazby v celku. Analyzovat lze strukturu určitého systému i dějů (procesů), které v něm probíhají. V aplikaci na přípravu a realizaci projektů spojených s výstavbou je A. a navazující syntéza spojována nejčastěji s hledáním optimální varianty struktury projektem realizovaného díla (např. stavby) i optimální varianty postupu jeho realizace (viz Analýza řešení projektu). Analyzovány mohou být nejrůznější systémové struktury, které lze na projektu jako objektu zkoumání definovat. Často se tak provádí A. časového rozvrhu, zdrojová A. (A. zdrojů hmotných, lidských, finančních, potřebných pro realizaci projektu), A. rizik (spojených s realizací projektu nebo určité jeho varianty), analýza dosažené hodnoty (v průběhu realizace projektu), A. vývoje nákladů (viz také Analýza projektu finanční). Podrobnější informace o A. prováděných v souvislosti s přípravou a realizací projektu spojeného s výstavbou, lze získat v DOS M (Earned Value Analysis) je metodou pro sledování realizace projektu, která 4

5 dosažené hodnoty Analýza projektu finanční Analýza rizik Analýza řešení projektu Anastylóza Anuita slouží k určování, zda časové plnění a náklady projektu odpovídají v daném okamžiku plánu, a k odvozování dalšího očekávaného vývoje projektu, a to na základě porovnání plánované a skutečně provedené práce, ohodnocené náklady ve finančním vyjádření. Při A. se stanovují tři základní hodnoty pro každý prvek struktury rozsahu prací projektu (resp. činnost) a kumulativně za projekt jako celek: rozpočtové náklady plánovaných prací (Budgeted Cost for Work Scheduled BCWS), skutečné náklady provedených prací (Actual Cost for Work Performed ACWP) a rozpočtové náklady provedených prací (Budgeted Cost for Work Performed), nazývané dosaženou hodnotou. Kromě nich se pro A. používají obvykle další dvě hodnoty: celkové rozpočtové náklady projektu při dokončení (Budget At Completion BAC) a odhad celkových nákladů projektu při dokončení (Estimate At Completion EAC), zjišťovaný pomocí analýzy vývoje nákladů projektu. Kombinace těchto pěti hodnot pak slouží k výpočtu ukazatelů a indexů charakterizujících dosavadní i budoucí vývoj projektu. Podrobněji viz také DOS M napomáhá hledání optimálních podmínek financování projektu, pro dosažení stanovených cílů projektu (jmenovitě ekonomických). Soudobým optimálním postupem provádění A. je modelování na počítači pomocí dostupných SW produktů, jakými jsou např. systémy používané v projektech UNIDO, za účelem doporučení optimálního průběhu financování projektů podporovaných OSN. Základem pro použití takových prostředků je nutné ohodnocení přiměřeně agregovaných nákladových a výnosových položek (popř. i variantní). A. se provádí v přípravné fázi projektu, tj. před zásadním rozhodnutím o jeho realizaci, obvykle jako součást studie proveditelnosti. Podrobněji je A. popsána v DOS M 11. viz Management rizik je jednou z významných funkcí projektování, která spočívá v definování variant řešení projektu, aby v následující syntéze byla vybrána a doporučena varianta optimální. A. je nutné provádět jak z pohledu možných řešení projektovaného objektu, tak také z pohledu postupu realizace projektu (postupu výstavby). A. spolu s následující syntézou (výběrem varianty) probíhají obvykle ve dvou fázích: koncepční A. s návrhem koncepční varianty řešení projektu k dosažení jeho cílů, ve fázi projektu předinvestiční, slouží k rozhodnutí zda projekt bude (či nebude) realizován; podrobná analýza schválené koncepční varianty projektu, ve fázi souborného řešení projektu, umožňuje najít optimální konečné řešení schválené koncepční varianty pro potřeby uzavření smluv na realizaci. A. umožňuje optimální vyřešení všech vnitřních souvislostí projektu, všech vnějších souvislostí projektu i dořešení postupu jeho realizace (plánu organizace výstavby) do podrobností potřebných k uzavření smlouvy (smluv) na realizaci. Postup provádění A. viz Přidaná práce. Blíže DOS M z řeckého anastylosis opětné zvednutí sloupu. Původně obnovení antického chrámu tím, že byly znovu vztyčeny rozvalené sloupy. Později obecně obnova zřícené stavby sestavením zachovalých částí a článků. (Anual Repayment nebo Anuity) je pravidelná konstantní splátka jistiny úvěru 5

6 (úmor), zahrnující podíl úroků v procentech a vypočtená pro stanovený počet období. Při tomto umořování dluhu klesá splátka jistiny úvěru a roste úrok, součet však zůstává konstantní. V případě umořování amortizací naopak splátka je konstantní a úrok klesá, takže součet (dluhová služba) má klesající průběh. Architektonické dědictví Archivace Asanace Asertivita Atest Atestace podle Úmluvy o ochraně architektonického dědictví Evropy (Sdělení č. 73/2000 Sb. m. sml.) se rozumí architektonickým dědictvím následující nemovité statky: 1. památky: všechny budovy a konstrukce pozoruhodné svým historickým, archeologickým, uměleckým, vědeckým, společenským nebo technickým významem, včetně jejich vestavěného zařízení a výbavy; 2. architektonické soubory: homogenní skupiny městských nebo venkovských budov pozoruhodné svým historickým, archeologickým, uměleckým, vědeckým, společenským nebo technickým významem, které jsou navzájem dostatečně spojité, aby představovaly topograficky vymezitelné jednotky; 3. místa: kombinovaná díla člověka a přírody, jimiž jsou oblasti částečně zastavěné a dostatečně charakteristické a homogenní, aby byly topograficky vymezitelnými jednotkami, která jsou pozoruhodná svým historickým, archeologickým, uměleckým, vědeckým, společenským nebo technickým významem. souborné označení činností, jejichž cílem je trvalé uchovávání písemných, obrazových, zvukových, elektronických a jiných záznamů, uložených na nosičích informací a vzešlých z činnosti právnických i fyzických osob, které vzhledem ke svému dokumentárnímu významu mají trvalou hodnotu. Podle archivního zákona jsou určení původci povinni zajistit řádný příjem a evidenci došlých dokumentů i dokumentů v organizaci/firmě původce vzniklých. Místo sloužící k ukládání dokumentů vzniklých nebo došlých v běžném roce a pracovně vyřizovaných se označuje jako registratura (příruční registratura útvaru organizace/firmy). Dokumenty týkající se téže věci se spojují ve spis. Místo vyhrazené u původce k ukládání vyřízených spisů a jiných dokumentů po dobu skartační lhůty se označuje jako spisovna. z latinského sanatio ozdravění. Ozdravění domovního bloku, městské čtvrti apod., zbouráním zdravotně závadných staveb, uvolnění širšího území od nevhodných, hygienicky, komunikačně či jinak nevyhovujících staveb. znamená zdravé, přiměřené prosazování. Asertivní jednání je jasné a otevřené prosazování vlastních myšlenek a názorů způsobem, který nesnižuje důstojnost jiných jednajících partnerů. Asertivní chování a jednání má zásadní význam pro vztahy v týmech, které připravují a realizují projekty spojené s výstavbou, a je významným prostředkem efektivní práce těchto týmů. Je proto v zájmu příslušného managera projektu (vedoucího stavby) tento způsob jednání a chování v týmu prosazovat. Podrobněji viz také DOS M je v obecném slova smyslu notářsky nebo svědecky ověřená listina. V komerční a technické oblasti bylo takto označováno osvědčení určitých vlastností výrobku. V současných právních předpisech není termín A. používán. V soudobé praxi je užíván pojem certifikát (viz např. Akreditovaná osoba). je hodnocení kvalifikace, nebo způsobilosti k odborným úkonům (běžně v lékařství). V technické oblasti byla dříve takto označována činnost 6

7 autorizovaných zkušeben při zkouškách a hodnoceních určitých vlastností výrobků. Podle TPV jsou v současné době pověřené právnické osoby autorizovanými osobami pro posuzování shody výrobku, které provádějí certifikaci pro posuzování shody výrobků. Certifikáty za určitých podmínek vydávají fyzické a právnické osoby, které jsou akreditovanými osobami. Audit Autorizace Autorizace při posuzování shody výrobků Autorizace ve výstavbě Autorizovaná osoba pro posuzování shody výrobků systematický, nezávislý a dokumentovaný proces hodnocení úrovně určitého systému; ověřování a činnost ověřovatelů (auditorů), související s přezkušováním vedení účetnictví, finančního a daňového hospodaření apod. A. je používán např. v oblasti systémů managementu (jakosti, bezpečnosti, environmentálního managementu).viz Energetický audit, Technický audit vodovodů a kanalizací. obecně 1. souhlas, schválení autora k uveřejnění díla a k zástupným činnostem; 2. úřední schválení, oprávnění, pověření. A. v oblasti výstavby vyplývající z právních předpisů je založena na ochraně veřejných (oprávněných) zájmů při přípravě, navrhování a provádění staveb a při uvádění vybraných stavebních výrobků na trh. podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pověření právnické osoby k činnostem při posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, popřípadě s jejich opakovaným použitím, a vymezených v technických předpisech. V rozhodnutí o udělení A. je stanoven její rozsah a podmínky. Vláda upravuje v nařízeních pro jednotlivé skupiny stanovených/určených výrobků (tzv. regulovaná oblast), v závislosti na jejich technické složitosti a míře možného nebezpečí spojeného s jejich užíváním, podmínky pro uvádění výrobků na trh a účast autorizovaných osob. Výstupem činnosti A. je vydání certifikátu, kterým se osvědčuje, že výrobek nebo činnosti s výrobou související jsou v souladu s technickými požadavky na výrobky. Pro A. byly v českém právním řádu převzaty základní principy Globální koncepce zkoušení a certifikace Evropských společenství. oprávnění fyzických osob k výkonu vybraných odborných činností, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., 158 až 160). Způsob a podmínky udělování autorizace upravuje zákon č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon). právnická osoba, které bylo Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na její žádost uděleno pověření k činnostem při posuzování shody stanovených výrobků podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Úřad v rozhodnutí stanoví podmínky pro dodržování jednotného postupu A. při jejich činnosti a vymezí jeho rozsah. Mezi základní podmínky, které musí A. splňovat, patří její odborná úroveň, neexistence zájmů, které by mohly ovlivnit její výsledky, vybavení vlastními technickými zařízeními, existence kvalifikovaného personálu zavázaného k mlčenlivosti vztažené k této činnosti. Úřad je povinen zveřejňovat údaje o A. Vztahy mezi A. 7

8 a výrobcem nebo dovozcem jsou koncipovány jako právní vztahy založené smlouvou a obecně vymezeny OBchZ. Autorizovaná osoba ve výstavbě Autorizovaný architekt Autorizovaný inspektor Autorizovaný inženýr ve výstavbě Autorizovaný technik ve výstavbě Autorská práva Autorský dohled Autorský dozor fyzická osoba, které byla udělena autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon). Autorizovanými osobami ve výstavbě jsou autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr a autorizovaný technik. je fyzická osoba, které byla v souladu s AZ udělena autorizace ve výstavbě a je zapsána v seznamu A. fyzická osoba, jmenovaná ministrem pro místní rozvoj, která splnila kvalifikační požadavky, je autorizovanou osobou podle autorizačního zákona, prokázala svou bezúhonnost, složila úspěšně příslušnou zkoušku, kterou prokázala právní a odborné znalosti a zkušenosti. V rámci tzv. zkráceného stavebního řízení provádí autorizovaný inspektor kontrolu projektové dokumentace na základě smluvního vztahu se stavebníkem, o kontrole vydává certifikát, který stavebník připojí k oznámení stavby stavebnímu úřadu. Oprávnění, povinnosti a odpovědnost autorizovaného inspektora stanoví stavební zákon a jeho prováděcí předpis. je fyzická osoba, které byla v souladu s AZ udělena autorizace ve výstavbě pro příslušný obor (nebo několik oborů) činnosti a je zapsána v seznamu A. je fyzická osoba, které byla v souladu s AZ udělena autorizace ve výstavbě pro příslušný obor činnosti a je zapsána v seznamu A. Pro A., který se zabývá prováděním stavebních činností, se v praxi užívá označení autorizovaný stavitel. součást soukromoprávní oblasti práva, patří do kategorie práv k duševnímu vlastnictví. Předmětem autorského práva jsou díla literární, vědecká a umělecká. Autorská díla musí být jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora jako fyzické osoby a musí být vyjádřena v jakékoliv objektivně vnímatelné podobě. Ochranu autorských práv a práv souvisejících s právem autorským upravuje autorský zákon. Autorským dílem je ve smyslu autorského zákona také dílo architektonické a dílo urbanistické, pokud splňuje výše uvedené podmínky. Autorská práva zahrnují výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková. Zvláštní zákonnou úpravu mají podle autorského zákona zaměstnanecká díla, kolektivní díla, školní díla, díla vytvořená na objednávku, soutěžní díla, díla audiovizuální a počítačové programy. právo autora autorského díla (podle autorského zákona) na dohled nad užitím jeho díla třetí osobou, tj. dohled nad nedotknutelností díla, dohled nad takovým způsobem užití díla, který nesnižuje hodnotu díla. Povinností uživatele díla je umožnit autorovi výkon práva na autorský dohled. činnost zpracovatele projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, ohlášení stavby, popř. dokumentace pro provádění stavby, nebo obecněji dokumentace souborného řešení projektu, prováděné obvykle na základě smluvního ujednání mezi projektantem a stavebním po dobu realizace stavby, kterou projektant (autor dokumentace) ověřuje soulad prováděné stavby s touto dokumentací v průběhu výstavby. 8

9 9

10 Bezbariérové užívání stavby Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Bezpečnost jaderná Bezpečnost požární Bezpečnost silničního provozu Bezpečnost sítě zabezpečení podmínek a technických požadavků stanovených právním předpisem umožňujících užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace. (BOZP) souhrn opatření stanovených právními předpisy, kolektivní smlouvou nebo vnitřními předpisy organizace, která mají předcházet ohrožení nebo poškození lidského zdraví v pracovním procesu. Součástí problematiky BOZP jsou především: vyhledání a hodnocení rizik při práci, kategorizace prací, bezpečnost technických zařízení, ochranné pracovní prostředky, ergonomie, hygiena práce včetně pracovního prostředí. Velmi častá je spolupráce s oblastmi požární ochrany (PO), pracovního lékařství, a krizového managementu firmy. je stav a schopnost jaderného zařízení a osob obsluhujících jaderné zařízení zabránit nekontrolovanému rozvoji štěpné řetězové reakce, nebo nedovolenému úniku radioaktivních látek, nebo ionizujícího záření do životního prostředí a omezovat následky případných nehod. Státní správu a dozor při využívání jaderné energie a ionizujícího záření a v oblasti radiační ochrany vykonává Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Podrobnosti stanoví zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. je souhrnné označení pro výsledek veškeré činnosti směřující k ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a k poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Správními úřady na úseku požární ochrany jsou ministerstvo a hasičský záchranný sbor kraje. Úkoly státní správy na úseku požární ochrany stanovené na základě tohoto zákona plní v přenesené působnosti také orgány krajů a orgány obcí (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů). soubor opatření, která zabraňují haváriím nebo omezují jejich vznik a snižují následky z hlediska účastníků silničního provozu. B. tvoří právem stanovené povinnosti účastníků silničního provozu, vybavení silnice usměrňující silniční provoz (dopravní značky), záchytná zařízení (svodidla), světelná signalizační zařízení a zrcadla. při přenosu informací elektronickými médii a jejich propojováním do sítí představuje řešení problematiky zajištění ochrany přenášených informací. B. je definována základními bezpečnostními kritérii důvěrností přenášených informací, jejich nepozměnitelností a odpovědností autorství za odesílanou zprávu. B. se řeší různými způsoby šifrování, nejbezpečněji prozatím pomocí 10

11 dvojice klíčů za použití služeb tzv. certifikační autority a jí vydaného certifikátu. Bezpečnost technická Bezpečnost ve výstavbě Bezpečnostní sklo Bezpečný výrobek Biodegradace Biomasa Bioplyn Bioregiony vyjadřovaná obvykle také bezrozměrným koeficientem bezpečnosti, který udává, kolikrát je dovolené zatížení konstrukčního prvku, celku nebo materiálu menší než zatížení mezní, při němž nastává trvalá deformace nebo destrukce. integrovaná ochrana lidského života, zdraví, životního prostředí a majetku v procesu pořízení i užívání stavby před jakýmkoliv nebezpečím (úraz, nemoc, poškození, zničení, odcizení, projevy vandalismu, kriminality a terorismu). Bezpečnost práce ve výstavbě vychází z práva na uspokojivé pracovní podmínky (Listina základních práv a svobod); povinnosti zaměstnavatelů, povinnosti a práva zaměstnanců upravuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a jeho prováděcí předpis, kterým je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a další předpisy právního řádu ČR. speciálně upravené sklo, ze které při rozbití nevznikají životu nebezpečné střepy. Užívá se v případech možného nebezpečí rozbití skla mechanicky nebo tepelným namáháním (celoskleněné dveře, schodišťová zábradlí, fasádní skla). Podle způsobu výroby se rozlišuje B. a) tvrzené (kalené) se zvýšenou pevností, které se po destrukci (z důvodu přiměřeného vnitřního pnutí) rozpadá na malé neostré úlomky; b) vrstvené (lepené), tj. sendviče typu sklo-elastomer-sklo (i vícevrstvé), které jsou po rozbití držena pohromadě vrstvou elastomerního polymeru; c) neprůstřelné, tj. speciální vrstvené sklo tvořené několika plošně slepenými tabulemi. viz Výrobek bezpečný schopnost organismů, včetně mikroorganismů, rozkládat v procesu svého metabolismu nebo svou činností složité antropogenní škodliviny, případně odpady, na látky jednodušší, biodegradabilní. B. je důležitým procesem samočištění prostředí. Řízené biodegradační postupy jsou významnými biotechnologiemi při rekultivaci znečištěného prostředí. rostlinná (fytomasa) nebo živočišná (zoomasa) hmota jedinců, populací nebo celé biocenózy na určité ploše nebo prostoru. Rozlišuje se čerstvá biomasa nebo sušina. Vyjadřuje se v jednotkách hmotnosti, energie, obsahem uhlíku. kalový plyn produkovaný při anaerobním vyhnívání. Složení B. je závislé na složení kalu, jeho produkce na složení kalu a na teplotě vyhnívání. Nejpodstatnějšími složkami B. jsou metan a oxid uhličitý. jedinečné jednotky biogeografického členění krajiny na regionální úrovni. Základem pro vytváření B. jsou geologické, půdní, klimatické, topografické, geobotanické, fytochorologické a zoochorologické mapy. Na území ČR bylo 11

12 vymezeno 90 B. Biosféra Biosférická rezervace Biotechnologie Biotop Bonita Brownfields Břehový porost Břemeno vázané k pozemkům živá příroda, planetární (globální) ekosystém tvořený komplexem ekosystémů (biomů) země. Spolu s ostatními sférami (atmosféra, hydrosféra, litosféra) je elementární jednotkou geografického členění povrchu země. K základním charakteristikám B. patří její dlouhodobý vývoj, funkce v pohybu látek na zemi, vnitřní rozrůzněnost a složitost (biodiverzita), prostředí pro vývoj a život člověka, pravděpodobná jedinečnost ve sluneční soustavě. velkoplošné chráněné území uznávané a vyhlašované v rámci mezivládního programu UNESCO Man and Biosphere (MaB). musí splňovat určité podmínky a plnit určité úkoly. Jedná se o cílenou a aktivní ochranu přírody, vědecký výzkum, ekologickou výchovu, osvětu a poskytování informací, propojení ochrany životního prostředí a hospodaření v krajině (rozvoj území) a racionální řízení včetně monitoringu. V r bylo v ČR 6 B.: CHKO Bílé Karpaty, NP Krkonoše, CHKO Křivoklátsko, CHKO Pálava, NP Šumava a CHKO Třeboňsko. výrobní postup zajišťovaný biologickým způsobem, formou organismů nebo systémů od nich odvozených na průmyslové účely. Mezi biotechnologie patří genové inženýrství, odstraňování odpadů biodegradací, biokatalyzátory, biosenzory. stanoviště, sídliště, místo, v němž žije společenství organismů, biocenóza. Biotop je charakterizován podmínkami podnebí (klimatopem,), podmínkami půdního podkladu (edafotopem), radiačním pozadím i vlivy okolních organismů, tj. abiotickými i biotickými vlastnostmi prostředí. Biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky, charakteristické pro určité druhy rostlin a živočichů. Rozlišují se biotopy terestrické, vodní, luční, lesní, polní, jezerní, mořské apod. Pojem biotop bývá také používán pro neživou složku ekosystému, která zahrnuje fyzikální a chemické vlivy prostředí. hodnocení organizace (firmy) z hlediska její solventnosti, respektive schopnosti dostát svým závazkům. Z bankovního hlediska kredibilita (úvěrová důvěryhodnost) subjektu. (brownfield sites) opuštěná území, opuštěné průmyslové a jiné areály. Pozemky a nemovitosti uvnitř urbanizovaného území, které ztratily svou funkci a využití, jsou opuštěné, často s ekologickou zátěží, zdevastovanými stavbami. Problém brownfields (jejich revitalizace) je řešen ve vyspělých zemích od konce 70.let minulého století, v ČR až v posledních letech. (u staveb hrazení bystřin a strží) účelový porost rostlinných společenstev, zejména bylinných a dřevinných porostů na březích vodních toků a nádrží, které chrání břehy proti vymílání vodou a zároveň plní další funkce, zejména ekologickou. Vyhláška č. 433/2001 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa. je závazek týkající se pozemků, který umožňuje osobě nebo osobám jiným, než je vlastník, provádět na pozemcích určitou činnost nebo vykonávat určitá práva. 12

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3

(2) Rozhodnutí obce o přidělení čísla popisného nebo evidenčního obsahuje údaje o budově podle katastru nemovitostí. 3 Vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., ze dne 11. září 2000, o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav

Opatření č. 3/04. Ministerstva životního prostředí. o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav V Praze dne 15. června 2004 Č. j.: M/200269/04 Opatření č. 3/04 Ministerstva životního prostředí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav I. Podle 53 zákona č.

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Základy investování. Terminologie

Základy investování. Terminologie Základy investování Terminologie Terminologie investování Investice obecně kapitálový vklad do budoucích výnosů. Jsou to hmotné a finanční zdroje vynakládané na pořizování nového hmotného majetku ( investičního

Více

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv

Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv Výměna oken v místnostech s otevřenými ohništi nebo instalovanými spotřebiči paliv u staveb pro bydlení a pro rodinnou rekreaci metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj Obsah 1. Úvod 2 2. Základní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Zadávací dokumentace pro projekty EPC Principy European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 4 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH 1) NEBO O JEHO ZMĚNU [ 8 odst. 1 písm.

Více

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc:

OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ. stavby terénních úprav zařízení. Věc: Příloha č. 7 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:. Městský úřad Lipník nad Bečvou stavební úřad Ulice: náměstí T.G.Masaryka 89 (sídlo Bratrská 358-zámek) PSČ, obec: 751 31 Lipník nad

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ *) Příloha č. 19 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot

Příručka praktického rádce zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot zaměstnavatele podnikatele (vedoucího zaměstnance) pro výstavbu a provoz skladu a skladování pohonných hmot OBSAH: 1. Požadavky na zajištění BOZP při provozu skladu pohonných hmot... 1.1 Základní povinnosti

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění):

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž město (městský úřad) jedná a rozhoduje, patří zejména (vždy se jedná o předpisy v platném znění): I. (obecná část) zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky

Více

Základy investování. Předinvestiční fáze

Základy investování. Předinvestiční fáze Základy investování Předinvestiční fáze Předinvestiční fáze Souhrnně je tedy smyslem předinvestiční fáze definovat účel a cíle projektu včetně zpracování potřebné dokumentace v takové míře podrobnosti,

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu

IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení. 1. Předpisy pro projektování a výstavbu IV. Projektování a výstavba zařízení veřejného osvětlení 1. Předpisy pro projektování a výstavbu Veškerá činnost probíhající v rámci územního řízení musí být v souladu s obecně platnými právními předpisy,

Více

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady

Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu. Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Podklady Oceňování v jednotlivých fázích výstavbového projektu Životní cyklus výstavbového projektu předinvestiční (přípravn pravná) ) fázef od první

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU Příloha č. 23 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Pohořelice Odbor životního prostředí Vodoprávní úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI

STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI STAVEBNÍ DENÍK A JEHO NÁLEŽITOSTI Výňatek ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 157 stavebního zákona 1) Při

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ...

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Jméno, popřípadě jména, příjmení... Adresa místa pobytu... ... *) Příloha č. 17 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přehled nejdůležitějších předpisů - 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Městský úřad Tábor jedná a rozhoduje především podle následujících právních

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST A.1 Identifikační údaje A.2 Seznam

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 11 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona]

[ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a 15 vodního zákona] Úřad městské části města Brna Brno Židenice Odbor výstavby a územního plánování Gajdošova 7 615 00 Brno Místo pro podací razítko ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ

Více

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ZÁKON č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb

Více

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje

1.2 Podle výše citovaného ustanovení nařízení vlády písemná dokumentace o zabezpečení zkoušek podle bodu 1.1 písm. c) zahrnuje Návrh na udělení akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob předkládaný podle 3 nařízení vlády č. 592/2006 Sb. o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Řízení výroby a poskytování služeb

Řízení výroby a poskytování služeb datum platnosti: 1/2/2011 výtisk číslo: 1 vydání: 1. nahrazuje: jméno funkce datum podpis Zpracoval: Eva Klierová PVIS manažer projektu 1/2/2011 Schválil: Jozef Dírer prokurista 1/2/2011 Rozdělovník výtisků

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8

REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTECH Č. 1-4 DOMOVA PRO SENIORY ĎÁBLICE - STŘEDISKO SLUNEČNICE, NA HRANICÍCH 674, 181 00 PRAHA 8 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA PRAHA

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ)

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Zadavatel: Sídlo: Zastoupený: IČ: 01312774 DIČ: CZ 01312774

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt vychází z I. Výzvy a jejich příloh. Tyto dokumenty nenahrazuje, ale pouze

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 9 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE

Více

STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ

STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti STAVEBNÍ ZÁKON, SMLOUVA O DÍLO, INŽENÝRING, ISO NORMY, PPP PROJEKTY, MARKETING VE STAVEBNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr

Více

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor

VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor VYSOKÉ ŠKOLY, POŽADAVKY NA NÁBYTEK normativní požadavky na nábytek výukových, pobytových a laboratorních prostor Ing. Zdeněk Holouš, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav

Více

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice

Workshop Investice. Představení fází procesu Investice Workshop Investice Představení fází procesu Investice Workshop Investice cíl - Seznámení účastníků (zájemců) s koncepcí workshopů, představit aktivisty a zdůraznit zaměření na praxi; - Sdílení dobré praxe;

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

ČÁST A. I. Odstraňovaná stavba / zařízení / terénní úprava (označení stavby / zařízení / terénní úpravy, místo)...

ČÁST A. I. Odstraňovaná stavba / zařízení / terénní úprava (označení stavby / zařízení / terénní úpravy, místo)... Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ,obec:... Věc: OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ podle ustanovení 128 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energií Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely zákona je od 1. 1. 2013. Co je nového? Jen vybrané podstatné

Více

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE, III. Výzva - prodloužená ÚVOD: Tento dokument má sloužit žadatelům o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci programu EKO-ENERGIE a pomáhat s orientací

Více

Pro zadání následné projektové dokumentace

Pro zadání následné projektové dokumentace 2. Stanovisko SIA ČR Rady výstavby zpracované a projednané na základě předchozích materiálů a jednání a na základě podkladů zpracovaných jednotlivými členy SIA k novele Zákona o veřejných zakázkách a ve

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice LEGISLATIVNÍ RÁMEC VÝSTAVBY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Příloha č. 3 k č. j.: 3973/M/09,71656/ENV/09 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení v Operačním programu Životní

Více

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb.

174/1968 Sb. ZÁKON. ze dne 20.prosince 1968. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. 174/1968 Sb. ZÁKON ze dne 20.prosince 1968 o státním odborném dozoru nad bezpečností práce Změna: 575/1990 Sb. Změna: 159/1992 Sb. Změna: 47/1994 Sb. Změna: 71/2000 Sb. Změna: 124/2000 Sb. Změna: 151/2002

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

Legislativa používaná v krizovém řízení

Legislativa používaná v krizovém řízení Legislativa používaná v krizovém řízení Všechny zde uvedené normy je třeba vnímat ve znění pozdějších předpisů Krizová legislativa: Základní legislativní akty: Mezinárodní legislativní akty: Legislativa

Více

OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem

OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem Příloha č. 3 k vyhlášce č. 526 /2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: OZNÁMENÍ STAVBY posouzené autorizovaným inspektorem podle ustanovení 117 zákona č.

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM (STAVEBNÍ POVOLENÍ) ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM (STAVEBNÍ POVOLENÍ) ČÁST A Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Rumburk odbor stavební úřad Ulice: Třída 9. května 1366/48 PSČ, obec: 408 01 Rumburk Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZMĚNY STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti KSQ spol. s r. o. Kubatova 1240/6 370 04 České Budějovice Tel/fax: +420 387 311 504 Hot-line: +420 602 470 009 E-mail: ksq@ksq.cz Alena Klůcová, jednatel KSQ spol. s r.o. Auditor

Více

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM

ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM ČSN EN ISO 50001:2012 ZKUŠENOSTI S UPLATŇOVÁNÍM EnMS 1 SYSTÉM MANAGEMENTU HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ Záměrem je přijetí a zavedení systematického přístupu k dosahování neustálého zlepšování energetické náročnosti,

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ

PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PŘEHLED STAVEB, TERÉNNÍCH ÚPRAV, ZAŘÍZENÍ A UDRŽOVACÍCH PRACÍ POSTUPY PŘI JEJICH UMISŤOVÁNÍ, POVOLOVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ PODLE ZÁKONA Č. 183/2006 Sb., STAVEBNÍ ZÁKON Nový stavební zákon (dále jen SZ ) přináší

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A

Adresa příslušného úřadu ČÁST A Příloha č. 11 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY Věc: podle ustanovení 120 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Pojem a předmět obchodního práva

Pojem a předmět obchodního práva Úvod Podnikání (EK!) organizování kapitálu a práce za účelem produkce výrobků a služeb => nezbytná regulace! Právní úpravy podnikání v různých státech odlišné (politické, geografické, sociální, historické

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Právní předpisy vydané v roce 2009

Právní předpisy vydané v roce 2009 Právní předpisy vydané v roce 2009 1) Zákon č. 1/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Nabývá účinnosti 01.01.2009. Vztahuje se k činnosti

Více

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.)

Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Program INOVACE INOVAČNÍ PROJEKT (OPPIK, Výzva I.) Nabízíme Vám jedinečnou příležitost získat ve spolupráci s námi až 45 % dotaci na uvedení výsledků Vašich výzkumných, vývojových a inovačních aktivit

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

ČÁST A. katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra

ČÁST A. katastrální území parcelní č. druh pozemku podle katastru nemovitostí výměra Příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Magistrát města Liberec odbor stavební úřad nám. Dr. E. Beneše 1 460 59 Liberec I Věc: ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS podle ustanovení 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:...

ČÁST A. Adresa příslušného úřadu. Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU podle ustanovení 122 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Organizace státní zeměměřické služby

Organizace státní zeměměřické služby Organizace státní zeměměřické služby Český úřad zeměměřický a katastrální ( ČÚZK )... je ústředním orgánem státní správy zeměměřictví a katastru adresa: Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8 V

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A

ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ ČÁST A Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... Věc: ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ podle ustanovení 94a zákona č.

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 3 k č. j.: 3405/M/11, 55257/ENV/11 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období Návrh Poslanců Hynka Fajmona, Waltra Bartoše, Tomáše Duba na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE

Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE Příručka způsobilých výdajů (ZV) Program EKO-ENERGIE ÚVOD: Tento dokument má sloužit žadatelům o dotaci ze strukturálních fondů EU v rámci programu EKO-ENERGIE a pomáhat s orientací v oblasti způsobilých

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU

ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU *) Příloha č. 21 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA 1. Žadatel 1) VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [ 30 odst. 6 vodního

Více

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti

Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti Kdo to je: Stavební inženýr pracovník kontroly a řízení jakosti je vysoce kvalifikovaný pracovník, který řídí činnosti v komplexním systému řízení jakosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 5655-65/2015. Stanovení ceny obecné pro prodej v dražbě 003EX 65/12-117 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 5655-65/2015 o obvyklé ceně nájemního vztahu váznoucího k bytu č.001 v budově č.p.1309 realizované na pozemku p.č.638 v katastrálním území Libeň (kód:730891), obec Praha. Objednavatel

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné

Více

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 0 Vymezení zastavěného území 59 stavebního zákona Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem ( 6 odst. 2) nebo

Více

Schválil: Platnost od: Zpracoval:

Schválil: Platnost od: Zpracoval: OSNOVA ŠKOLENÍ BEZPEČNOSTI A HYGIENA PRÁCE Schválil: V dne: Platnost od: Zpracoval:.. I. OSNOVA ŠKOLENÍ Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen BOZP) a stálé zlepšování pracovního prostředí

Více