Přínosy a omezení Cloud Computingu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přínosy a omezení Cloud Computingu"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika Přínosy a omezení Cloud Computingu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Student : Jan Meloun Vedoucí : Ing. Nikos Margaris Oponent : Ing. Martin Žamberský 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a že jsem uvedl všechny použité prameny a literaturu, ze které jsem čerpal. V Praze dne podpis

3 Poděkování Tímto bych rád poděkoval vedoucímu mé bakalářské práce Ing. Nikosi Margarisovi za pomoc a rady během psaní této práce.

4 Abstrakt V této bakalářské práci je rozebrána problematika Cloud Computingu. Cloud Computing je koncept poskytování softwarových a hardwarových služeb, který se v současné době stává velice oblíbeným. Cílem této práce je definovat a vymezit samotný pojem Cloud Computing. Dalším cílem je charakterizovat a popsat základní vlastnosti celého konceptu Cloud Computingu a zasadit tento koncept do širších souvislostí a vztahů, především ve vztahu s ASP (application service provider). Dále pak z těchto faktů definovat přínosy a omezení celého konceptu, které Cloud Computing nabízí především podnikům. K dosažení uvedených cílů je použita odborná literatura a specificky zaměřené webové stránky s problematikou týkající se Cloud Computingu. Přínosem této bakalářské práce je přehledné zpracování charakteristiky, přínosů a omezení celého konceptu a jeho uplatnění v podnicích. Klíčová slova Cloud Computing, ASP (Application Service Provider), Distribuční model, Model nasazení, cloudové služby.

5 Abstract This paper analyses the issues of Cloud Computing. Cloud Computing is concept of providing software and hardware services. This concept is currently becoming very popular. The aim of this paper is to define and specify the term Cloud computing itself. Another aim is to characterize and describe the basic properties of the whole concept of Cloud Computing and to put this concept into broader relations and context, especially in relation to the ASP (application service provider). Furthemore, from these facts to define the benefits and limitations of concept, which Cloud computing primarily offers to companies. To achieve these aims is used special literature and specifically focused websites on the issue of Cloud Computing. The contribution of this paper is a survey of the characteristics, benefits and limitations of the concept and also its application in enterprises. Keywords Cloud Computing, ASP (Application Service Provider), Distribution model, Deployment model, cloud services.

6 Obsah 1 Úvod Rešerše Cloud Computing a jeho uplatnění v praxi Hodnocení práce z pohledu použitelnosti Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing Hodnocení práce z pohledu použitelnosti Shrnutí Charakteristika Cloud Computingu Definice pojmu Cloud Computing K čemu vlastně Cloud Computing slouží? Aplikace Výpočetní výkon Datová úložiště Architektura Cloud Computingu Datové centrum Klient Distribuované servery Shrnutí CC v širších souvislostech Grid Computing ASP Odlišnost ASP od CC Shrnutí Možnosti dělení Cloud Computingu Distribuční modely SaaS IaaS PaaS Modely nasazení Public Cloud Computing Private Cloud Computing Hybrid Cloud Computing Community Cloud Computing Shrnutí Přínosy a problémy Cloud Computingu... 21

7 6.1 Přínosy Cloud Computingu Ekonomický pohled Technický pohled Další přínosy Problémy Cloud Computingu Technický pohled Ekonomický pohled Právní pohled Bezpečnost Shrnutí Přechod podniku na Cloud Výběr vhodného řešení Metodologie Odbornost Průzkum Technologie Důležité faktory Lokalita a typ podniku Charakter podnikání Náklady na vlastní IT oddělení Jak vybrat poskytovatele Ukázka přechodu podniku na cloudové řešení Popis společnosti Používaný hardware a software Vyčíslení nákladů na vlastní IT oddělení Cloudové řešení Porovnání současného a cloudového řešení Shrnutí Závěr Terminologický slovník Seznam literatury Seznam obrázků a tabulek Základní text Seznam obrázků Seznam tabulek... 51

8 1 Úvod 1 1 Úvod V této práci se zabývám problematikou Cloud Computingu (dále jen CC). Zaměřuji se na samotnou charakteristiku pojmu CC, dále pak zkoumám, jaké přínosy nebo omezení může CC podnikům nabídnout a to nejen z technického hlediska, ale také z hlediska ekonomického a právního. Toto téma jsem si zvolil vzhledem k tomu, že v současné době se CC dostává do popředí zájmu, mnoho podniků se zabývá otázkou, zda využít možností a výhod CC, a tudíž je na místě se orientovat v dané problematice, obzvláště vzhledem k mému zaměření studia na podnikovou informatiku. V současné době se CC nachází v počáteční fázi rozvoje. Již dříve se objevily podobné technologie, avšak nebyl o ně příliš zájem. S postupem času a rozvojem technologií si potenciální klienti začínají uvědomovat možnosti CC a zájem o CC stoupá. Cílem této práce je jasně formulovat koncept CC a vymezit samotný pojem. Dalším cílem je pak zasadit CC do širších souvislostí, především do vztahu s ASP (application service provider) a vysvětlit nejasnosti, které o těchto pojmech panují. Mezi hlavní přínosy mé práce patří nalezení a popsání přínosů a problémů CC, které mohou podniky využít, resp. se jim vyvarovat. Hlavním přínosem je pak využít nabyté poznatky o CC a aplikovat je na nasazení CC do podniku. Tato část je rozdělena na dvě části teoretický postup přechodu podniku na cloud a praktická ukázka na příkladu. K naplnění těchto cílů používám odbornou literaturu a specificky orientované webové stránky, jejichž výčet je k nalezení na konci dokumentu v části seznam literatury. Tato práce je vhodná především pro čtenáře, kteří o CC dosud neslyšeli nebo mají jen lehké teoretické základy celé problematiky. Čtenáři s pokročilejšími znalostmi problematiky poslouží tato práce jako přehled možných řešení a omezení. Tato práce může rovněž posloužit majitelům menších podniků, kteří o nasazení CC uvažují. CC je velice široký a těžko definovatelný pojem (viz kapitola 3). Já se proto v této práci jednak zaměřuji na uvedení obecných charakteristik CC a omezuji se pouze na definování a využití CC v podnikové sféře, tzv. Enterprise CC. Nezabývám se zde ani koncepcí Softwaru plus služby, což je v podstatě kombinace cloudové řešení a lokálních (firemních)

9 1 Úvod 2 zdrojů, kdy data jsou uložena v cloudu, avšak software vlastní podnik. Tímto konceptem se zde nezabývám.

10 2 Rešerše 3 2 Rešerše Cloud Computing je v současné době oblíbené řešení, jak outsourcovat některé povinnosti a úkoly podnikových IT 1 oddělení a soustředit vlastní zdroje na tzv. core business neboli hlavní jádro podnikání. Přestože je vývoj CC v současné době teprve v začátcích a společnosti si teprve začínají uvědomovat jeho možnosti a výhody, lze v několika dalších letech očekávat rozmach tohoto řešení. V této kapitole se zabývám a prozkoumávám práce jiných autorů na podobné téma, jakým se zabývám já v této bakalářské práci. Přístup těchto autorů k tématu CC se však od mé práce v některých aspektech liší, mají ale také mnoho společného. Já se zde zabývám tedy převážně částmi, které jsou podobné mé práci a dívám se na ně z pohledu použitelnosti v mé práci. 2.1 Cloud Computing a jeho uplatnění v praxi Celkové pojetí a koncepce této práce je podobná mému pojetí, avšak autorovi[20] cíle jsou v jistých ohledech odlišné od mých cílů, kterých chci zpracováním bakalářské práce dosáhnout. Autor této práce se zabývá definicí koncepce CC a dochází k závěru, že jednotnou definici CC nelze stanovit, ale že CC lze popsat několika základními charakteristikami, podle kterých pak CC lze identifikovat jako např. poskytování škálovatelných IT služeb (přizpůsobivých, měnitelných dle potřeby), které si klient od poskytovatele pronajímá. Dále autor rozděluje celý koncept CC podle obsahu služeb, které jsou v rámci CC poskytovány a podle způsobu, jakým jsou poskytovány. Autor používá obvyklé dělení dle uznávaných modelů. Toto obvyklé dělení do modelu nasazení a distribuce používám a je tedy podrobně popsáno v mé práci. 1 IT = informační technologie

11 2 Rešerše Hodnocení práce z pohledu použitelnosti Autorův přístup k problematice je mi blízký, avšak vzhledem k odlišnostem zaměření našich prací zaměřuji svou pozornost více na jiné oblasti, především pak na vlastní přínosy a omezení CC pro podniky. Autor ve své práci vypracovává přehled poskytovatelů cloudových služeb na českém trhu, což nekoresponduje s cíli mé bakalářské práce. Avšak autor zde využívá zjištěných poznatků o celé koncepci CC a porovnává zavedení CC do podniku s klasickým řešením, což znamená, že podnik využívá pouze vlastní zdroje, své vlastní IT oddělení a nikterak nevyužívá cloudových služeb. Následně obě možnosti vyhodnocuje a dochází k závěru, že CC se v tomto podniku finančně vyplatí, sníží se náklady na IT. Tato část je podobná jednomu z cílů mé bakalářské práce, čili z tohoto pohledu je tato práce použitelná jako případný zdroj informací. 2.2 Above the Clouds: A Berkeley View of Cloud Computing Tato práce 2 je vypracovaná kolektivem autorů[6], kteří společně pracují na Kalifornské Univerzitě v Berkely v oboru elektroinženýrství a počítačových věd. Pojetí jejich práce je tak velice profesionální a na problematiku CC dívají ze širší perspektivy. CC tak popisují způsobem vhodným pro čtenáře, kteří o CC dosud neslyšeli. Na začátku práce se autoři zamýšlejí nad vývojem CC a pozastavují se nad současným stavem. Především nad faktem, že CC je velice široký pojem, a že je používán častěji než by měl. Mnoho lidí CC nějakým způsobem využívají, avšak každý z nich má CC jinou představu. Vzhledem k výše zmíněným nejasnostem o definici CC, autoři na začátku této práce vymezili pojem CC. Za CC zde považují software poskytovaný přes internet jako druh služby a zároveň také datová centra, která daný software poskytují. Těmto datovým centrům v této práci říkají cloud 3. 2 Název práce lze přeložit jako: Nad mraky: Pohled Berkely na Cloud Computing 3 Cloud lze přelžit jako mrak

12 2 Rešerše Hodnocení práce z pohledu použitelnosti Přístup autorů k problematice CC je velmi podobný mému přístupu a cílům, které jsem si pro svou bakalářskou práci vytyčil. Autoři této práce se po vymezení pojmu a definice CC zabývají jednotlivými výhodami a nevýhodami celého konceptu, přičemž některé z těchto výhod či nevýhod ilustrují na příkladech a využívají také grafy pro lepší představu. Na tuto část o výhodách a nevýhodách CC se v mé práci několikrát odkazuji a také používám jeden z grafů. Tato práce je přínosná a použitelná jako zdroj v mé práci. Její nastudování mi pomohlo získat přehled o dané problematice a zároveň tak získat další pohled jiných autorů na koncept CC, než má např. Velte a kol.[1]. 2.3 Shrnutí CC je v současné době často diskutované téma a je předmětem mnoha prací, které se jím zabývají z mnoha pohledů a využitelnosti. Já jsem pro účely vypracování této práce nalezl a analyzoval výše uvedené práce s podobným úhlem pohledu na problematiku CC jako mám já (kapitoly 2.1 a 2.2). Tyto práce mi tak částečně pomohly při vypracování získat určitý náhled na problematiku CC.

13 3 Charakteristika Cloud Computingu 6 3 Charakteristika Cloud Computingu V této kapitole vymezuji samotný pojem CC, vysvětluji nejednoduchost stanovení přesné definice a charakterizuji klíčové vlastnosti. Také zde popisuji architekturu CC a pozastavuji se na jednotlivými součástmi této architektury. 3.1 Definice pojmu Cloud Computing Na začátek je důležité definovat samotný pojem CC (angl. cloud = mrak). Odkud se tento pojem vzal? Je to vůbec něco nového? Nebo tady už něco podobného bylo, jenomže pod jiným jménem? Když se řekne CC, tak si nezasvěcení, pokud vůbec něco, představí něco nového, něco co mohou používat jen velké společnosti a organizace. Avšak koncept Cloud Computingu využívá každý, kdo používá internet. Každý kdo využívá od jakéhokoliv providera, každý kdo čte internetové zprávy či používá Google kalendář. Není přesně definovaná jednotná, všeobecně uznávaná definice CC. Pro jasnější představu uvádím výrok šéfa společnosti Oracle z roku 2008, Larryho Ellisona: Obor IT je jediný obor, který se více řídí módními trendy než ženské odívání [1, str. 23] Tento výrok má reflektovat nadměrné používání pojmu CC, který tak nemá přesné vymezení. Koncept Cloud Computingu tedy spočívá v poskytování služeb nebo programů za pomoci nějaké sítě, především internetu. Čili aplikace nemusí být instalovány na lokálních počítačích. Nutnou podmínkou pro využívání Cloud computingu je tedy připojení k internetu. Celý koncept je založen na internetovém připojení. Bez něj to nejde, což se dá považovat jednak za jednu z hlavních výhod, ale také za velkou nevýhodu (viz kapitola Přínosy a Problémy CC, kapitola 6).

14 3 Charakteristika Cloud Computingu K čemu vlastně Cloud Computing slouží? V předchozí kapitole zmiňuji, že CC používá v podstatě každý, kdy nějak využívá internet, například používání u. V této práci se však zaměřuji na tzv. Enterprise Cloud Computing 4, což představuje soubor všech služeb, které mohou využít společnosti ke svému podnikání. Podle Velteho a kol.[1] tyto služby lze rozdělit do 3 kategorií, na jejichž základě lze pak CC dělit dle distribuce služby (viz kapitola 5.1). Pro přehlednost přikládám obrázek, z kterého je patrné využití CC a vztah mezi uživatelem a samotným cloudem (viz obr.1). Obrázek 1: Fungování CC. (Zdroj: [18]) Aplikace Aplikacemi se v této službě rozumějí ty aplikace, které klientům nabízejí poskytovatelé. Jedná se o aplikace závislé na vnitřní infrastruktuře samotného cloudu, ke kterým se při- 4 Enterprise CC lze přeložit jako: podnikový CC

15 3 Charakteristika Cloud Computingu 8 stupuje výhradně přes webový prohlížeč. Výhodou takových aplikací je, že se nemusí nijak instalovat, klient je jen využívá. Mezi tyto aplikace patří:[1] Peer to peer aplikace do této kategorie patří např. komunikační aplikace Skype Webové aplikace sem patří např. youtube.com SaaS touto kategorií se podrobněji zabývám v kapitole Software plus služby Výpočetní výkon Tato služba patří mezi nejrozšířenější nabídky cloudových služeb ze všech. Jedná se o nabídku výpočetního výkonu, který se dá velmi dobře škálovat, tzn. upravovat a měnit dle potřeby klienta. Tento koncept služby umožňuje fungování klientových aplikací na hardwarových zařízení poskytovatele a možný přístup přes internet.[1] Datová úložiště Tato služba je mezi klienty velice oblíbená a patřila vůbec mezi první nabízené služby. Hodí se zejména pro klienty, kteří musí uchovávat velké množství dat a nechtějí vynakládat vysoké výdaje na pořizování vlastních datových center a následně na jejich údržbu a chlazení. Mimo tyto faktory sem lze zařadit i bezpečnost takto uložených dat. Poskytovatelé často používají tzv. distribuované databáze, což znamená, že jednotlivá data jsou rozmístěna fyzicky mezi několik HDD 5. Klient toto rozmístění nepozná a v případě výpadku jednoho z úložišť jsou data stále k dispozici.[1] Z tohoto rozmístění pramení také několik nevýhod, především na straně poskytovatele. Jednou z hlavních nevýhod je složitost takovéhoto systému, což má za následek větší nároky na správu, a tudíž i na zaměstnance. 5 HDD = Hard Disk Drive, což je pevný disk

16 3 Charakteristika Cloud Computingu Architektura Cloud Computingu Architektura CC se dá charakterizovat pomocí několika základních částí. Tyto části jsou celkem tři a v základní rovině vystihují koncept CC.[1] 1. Datové centrum 2. Klient 3. Distribuované servery Tyto části si lze představit jako okrajové prvky systému, které spojuje internet Datové centrum Tato část je v celém konceptu klíčová. Klíčová v tom smyslu, že se jedná o server, častěji skupinu serverů, na kterých běží všechny poskytované aplikace nebo slouží jako databázové servery, ke kterým klienti přistupují pomocí internetu. V těchto datových centrech spočívá hlavní prodejní artikl všech poskytovatelů cloudových aplikací. Zde se vyskytuje to, co pak dále nabízejí klientům. Tato část také umožňuje největší možnosti budoucího vývoje a vylepšování.[1] Klient Klient představuje v architektuře CC koncového uživatele, který pak přes internet přistupuje k vybraným aplikacím nebo datům v datovém centru pomocí počítače. Hardwarové vybavení těchto počítačů může být odlišné, a proto rozlišujeme dva druhy klientů [1]: Tenký klient skládá se z počítače, který má jen minimální hardware, především postrádá interní HDD, čili tento počítač slouží v podstatě pouze k zobrazování informací, sám o sobě neobsahuje žádný software k práci s informacemi. Takovýto počítač často vypadá jako malá krabička, jako větší kniha formátu A5, uplatnění nachází např. ve veřejných knihovnách k prohlížení katalogu knih nebo zde na VŠE ve staré budově v učebnách ve 2. a 3. patře. Pro společnosti je tento typ klienta atraktivní v mnoha ohledech. Vzhledem k jeho menšímu hardwarovému vybavení je pořízení takového počítače levnější než plně vybaveného počítače. S tím souvisí dále nižší náklady na údržbu a spotřebu elektrické energie. Dále také není potřeba vynakládat další výdaje na upgrade softwaru a správu, jelikož takovéto počítače jsou spravovány

17 3 Charakteristika Cloud Computingu 10 centrálně u serveru. Výhodou centrální správy jsou také bezpečnostní důvody např. data jsou bezpečně uložena na serverech. Nevýhodou je však závislost na vnějších zdrojích. Tlustý klient představuje běžný počítač s klasickým hardwarovým vybavením a se softwarem postačujícím alespoň k internetovému připojení. Vzhledem k rychlému vývoji mobilních zařízení, jako jsou smartphony či přístroje PDA 6, se klient dále také dělí na část: Mobilní Distribuované servery Tuto část architektury CC koncový uživatel (klient) vůbec nijak nevnímá. Je to v podstatě možnost jak vylepšit funkcionalitu celého cloudu ze strany poskytovatele tím, že své servery rozptýlí po několika lokalitách. Takovýto rozptyl serverů má několik výhod. Jednak v případě, že dojde k výpadku či jinému poškození serveru na jednom místě, mohou tak funkcionalitu převzít jiné servery. Rovněž v případě potřeby zvětšování kapacity je možné umístit servery, aniž by byl poskytovatel limitován prostorovým omezením původní serverovny.[1] 3.4 Shrnutí CC je velice široký a těžko definovatelný pojem, který se často používá i v případě, kdy se o CC nejedná. Jedná se o koncept poskytování softwarových a hardwarových služeb přes nějakou síť, nejčastěji přes internet. Tyto služby jsou zpoplatněny, vyjma veřejného cloudu (viz kapitola 5.2.1). Na závěr této kapitoly bych rád řekl, že CC sám o sobě není nic nového. Pronájem výpočetního výkonu bylo možné již 60. letech 20. století[2]. Současný rozvoj CC je způsoben hlavně rychlým vývojem nových technologií, a tudíž také snižováním jejich cen a zvyšo- 6 PDA = personal digital assistent

18 3 Charakteristika Cloud Computingu 11 váním možností. K tomu pak také patří možnost podniků snižovat vlastní náklady na IT oddělení.

19 4 CC v širších souvislostech 12 4 CC v širších souvislostech V této kapitole se zaměřuji na objasnění vztahu CC a dalších konceptů jako je Grid Computing a ASP. Tyto pojmy bývají často veřejností zaměňovány a pletou se, proto ještě než se hlouběji zaměřím na samotný CC je potřeba objasnit tyto nejasnosti. 4.1 Grid Computing Proč se Grid Computing[3] zaměňuje za CC? Oba koncepty spočívají ve využití vnějších zdrojů k vyřešení určitých problémů s výpočetním výkonem. Avšak oba koncepty využívají jiného principu. Poskytovatel CC využívá své kapacity a prostředky, aby na nich mohlo ve stejnou dobu fungovat několik aplikací a aby mohly být využívány mnoha zákazníky k různým účelům. Grid Computing funguje na obráceném principu.[21] K vyřešení určitého jednoho problému je využívána síť (angl. grid) počítačů, která se soustředí pouze na tento problém. Tato síť počítačů může být tvořena i počítači v obyčejných domácnostech, kdy lidé poskytnou nevyužitý výpočetní výkon vlastních počítačů za účelem vyřešení nějakého většího problému. Jako příklad uvádím projekt Jedná se o projekt, který vyhodnocuje data získaná z radioteleskopů, které zachycují případnou komunikaci z vesmíru. (SETI = search for extraterrestrial intelligence, hledání mimozemské inteligence). Do tohoto projektu se může zapojit každý, kdo má volný výpočetní výkon na svém počítači. V současné době je v této síti zapojeno přes 3 milióny počítačů s výkonem přes 23 TFlops. Grid computing je tedy využíván pro vědecké účely. Je to levnější než sestrojovat vlastní superpočítač s obdobným výkonem, kterého lze dosáhnout spojením vícera počítačů. Klíčový je zde software, který umožňuje takovéto zapojení počítačů a dokáže rozdělovat potřebné úkony mezi všechny počítače. 4.2 ASP Cloud computing se v mnoha aspektech podobá modelu ASP (Application Service Provider) a rozvíjí ho. Většinou si lidé neznalí tohoto konceptu pod zkratkou ASP představí

20 4 CC v širších souvislostech 13 Active Server Pages, což je technologie pro programování dynamických webových stránek. Já se zde však zabývám poskytováním služeb. Cílem ASP je poskytování přístupu k aplikačnímu softwaru, přičemž jako prostředek připojení slouží internet. Tento přístup je samozřejmě zpoplatněn. ASP operátor pak pronajímá potřebnou IT infrastrukturu a podpůrné služby jako je například servis či správa dat. ASP je možné využít například pro B2C 7 aplikace jako je e-shop, dále také jako řešení pro databázi vztahů se zákazníky tzv. CRM 8 nebo jako ERP 9 systém pro malé a střední podniky.[22] Od modelu ASP se očekávalo, že se stane velmi populárním, avšak problémem bylo, že tento model přišel v době (90. léta 20. Století), kdy trh IT nebyl ještě připraven. Proto teď přichází CC, v době kdy trh dokáže ocenit jeho výhody. CC také nabízí větší možnosti škálovatelnosti služeb a vzhledem k rychlému vývoji technologií i atraktivnější ceny pro podniky, které uvažují o zmenšení vlastních IT oddělení.[23] Odlišnost ASP od CC V této kapitole porovnávám ASP a SaaS 10. SaaS je jednou z možností pronájmu, kterou CC nabízí, více tento pojem rozvíjím v kapitole Oba tyto koncepty mají hodně společného, avšak je mezi nimi zásadní rozdíl, který určuje jejich využití různými firmami, přesto si jej lidé pletou. Teď vysvětlím zmiňovaný rozdíl, který také napoví jejich vztah ke Cloud Computingu.[13] Oba koncepty poskytují přístup k aplikacím přes nějakou síť, nejčastěji internet, ale může to být i LAN 11. Díky této konstrukci je veškerý potřebný software, hardware a data spravován třetí stranou, která se stará o veškerou údržbu infrastruktury. Zákazník tak platí pouze za použití vybrané aplikace. V čem se tedy liší? 7 B2C = Business To Customer 8 CRM = Customer Relationship Management 9 ERP = Enterprise Resource Planning 10 SaaS = Software as a Service 11 LAN = Local Area Network

21 4 CC v širších souvislostech 14 Hlavní rozdíl spočívá v tom, jakým způsobem poskytovatel spravuje svoje tzv. výpočetní zdroje. To má podstatný vliv na nastavení a výslednou cenu. Poskytovatel ASP umožňuje zákazníkům zvolit vlastní nastavení všech používaných aplikací, nesdílí jej teda s ostatními klienty. Někdy může mít zákazník k dispozici celý server s vlastním, potřebným nastavením. Naproti tomu klienti, kteří zvolili SaaS, sdílejí servery, aplikace i databáze s ostatními zákazníky. Tomuto modelu se říká model více nájemníků (angl. multi-tenancy). Pro lepší představu přikládám obrázek (viz obr. 2 a 3).[13] Obrázek 2: Model ASP. Každý klient má v cloudu vlastní prostředí (Zdroj: [13]) Obrázek 3: Model SaaS. Klienti sdílí stejné prostředí (Zdroj: [13]) Z výše uvedených poznatků o ASP a SaaS vyplývají mnohá omezení a případné problémy, které pak činní potíže při volbě správného modelu a to jak z hlediska nákladů, tak z hlediska technologického.

22 4 CC v širších souvislostech 15 Poskytovatelé ASP i SaaS pomáhají klientům snižovat náklady na hardware, software, infrastrukturu i IT oddělení. Výše těchto nákladů se však podstatně liší. Vzhledem k tomu, že ASP umožňuje svým klientům vlastní specifické nastavení serverů a aplikací, vyžaduje tak vyšší náklady, které musí poskytovatel služby vynaložit na údržbu. Výhodou je, že klienti, kteří si zvolí ASP, mají kontrolu nad veškerým nastavením. Je to však vykoupeno vyšší cenou. Odborně se pak říká, že prostředí ASP je heterogenní, neboli různorodé. Oproti tomu prostředí SaaS je naopak homogenní, neboli stejnorodé. To znamená, že všichni klienti sdílejí stejný typ serveru, aplikací i databázi. Klienti tak mají omezenější možnosti nastavení serverů i aplikací. Výhodou tohoto řešení jsou nižší náklady na údržbu. Další výhodou je, že klienti, kteří zvolí SaaS budou používat aplikace, které jsou navrhnuty tak, aby mohly pracovat přes internet, a proto zde nejsou žádné problémy s integrací. U ASP mohu právě nastat problémy s integrací aplikací, které klient používal dříve a nebyly navrhnuty tak, aby byly schopné pracovat přes internet. Tyto problémy se pak dají vyřešit buďto upravením této stávající aplikace, pokud to jde nebo zvolením jiné aplikace podobné funkce. Možností je pak také potřebnou aplikaci vyvinout znovu, což však podstatně zvýší cenu.[13] Oba koncepty poskytují různé možnosti. Klienti si musí vybrat mezi cenou a flexibilitou různých nastavení. Jak zvolit správný koncept popisuji v kapitole Shrnutí Vzhledem k tomu, jak je koncept CC obsáhlý a těžko definovatelný, bývá často slučován nebo zaměňován za jiné koncepty např. jako za uvedený Grid Computing nebo ASP. Tyto pojmy mají společné prvky. ASP lze považovat za předchůdce SaaS. Grid computing zase využívá síť počítačů k řešení jedné úlohy, což je tedy opačný princip než na jakém funguje CC, nicméně pro některé lidi to může být matoucí a považovat grid computing za CC. I přes tyto společné prvky je důležité tyto pojmy rozlišovat.

23 5 Možnosti dělení Cloud Computingu 16 5 Možnosti dělení Cloud Computingu V této kapitole vysvětluji, jak a podle jakých kritérií je možné CC dělit. Každou kategorií se pak dále zabývám a rozšiřuji o možnosti použití a uplatnění. Cloud Computing lze dělit ze dvou pohledů. Tyto dva pohledy se však prolínají, není to tak, že existuje buď tento nebo tenhle. Dělí se na základě služby, kterou poskytuje anebo podle toho, jak je daná služba poskytována.[5] 5.1 Distribuční modely Tento model rozděluje Cloud Computing do jednotlivých kategorií podle toho, co je vlastně nabízeno, jaká služba. Podle toho se pak jednotlivé kategorie nazývají, přičemž každý název končí slovy as a service. Rozlišuje se, zda se jedná jen o software či hardware nebo obojí. Celkem máme 3 kategorie SaaS V této koncepci se jako služba nabízí software 12. Poskytovatel nabízí klientům plně funkční aplikace, ke které se dá přistupovat přes internet. Veškerá údržba je na poskytovateli, klient aplikace pouze využívá, nemusí se o nic starat. Tato služba je vhodná pro zákazníky, kteří potřebují nějaké jednodušší aplikace, jako například účetní software, CRM, správa webového obsahu či analytické aplikace.[1] Tyto aplikace se však dále nedají nikterak upravovat, čili zákazník si musí vybrat mezi stávajícími aplikacemi, které jsou k dispozici. To však často nemusí být vůbec jednoduché. Pro tyto případy lze SaaS aplikace využít jako součást nějaké jiné aplikace, jako tzv. plugin nebo mashup.[1] 12 SaaS = Software as a Service = Software jako služba

24 5 Možnosti dělení Cloud Computingu IaaS V této koncepci se nabízí jako služba infrastruktura 13. Tato koncepce se někdy nazývá HaaS, kde H znamená hardware. Jedná se v podstatě o to samé. Nabídka je zde tvořena čistým hardwarem, bez aplikací. Jedná se především o úložný prostor, servery, síťová zařízení nebo cykly procesoru.[1] Tato koncepce má pro klienty jednu zásadní, velkou výhodu, a sice že si pronajímají jen potřebný hardware a v případě potřeby stačí pronajmout další kapacity. Není tedy nutné pořizovat do podniku ze začátku nevyužitelný hardware jako jsou například kapacitně velké HDD. Tato možnost je vhodná pro klienty, kteří vyžívají vlastní software a potřebují hardware. Mezi hlavní poskytovatele této služby patří především AWS (Amazon Web Service) s největší nabídkou služeb. Dále pak třeba Windows Azure PaaS V této koncepci je klientům nabízena platforma 14, na které mohou klienti vyvíjet vlastní software a přistupovat k ní přes internet. K této platformě patří také specifický soubor softwaru, potřebný pro další vývoj. Platformou se rozumí hardwarová architektura a soubor softwarových knihoven. Softwarové knihovny jsou zapotřebí při vývoji nového softwaru a zahrnují například již existující základní kód potřebný při psaní nových programů, definice datových typů jako jsou například float či integer, boolean apod. Jedná se o prostředky pro podporu celého životního cyklu tvorby webových aplikací. Spadá sem například IDE (Integrated Development Environment), což je vývojové prostředí pro vývoj softwaru nebo API (Application Programming Interface), což je rozhraní pro programování aplikací.[5] Tuto koncepci je možné rozdělit dále na 3 kategorie podle toho, kolik dalších služeb je nabízeno.[1] Pokud je platforma používána pro vývoj softwaru tzv. na zelené louce, jedná se o pronájem samostatného prostředí. 13 IaaS = Infrastructure as a Service = Infrastruktura jako služba 14 PaaS =Platform as a Service =Platforma jako služba

25 5 Možnosti dělení Cloud Computingu 18 Pokud je platforma používána pro vylepšování nebo přizpůsobování aplikací nabízených jako SaaS. Zde je potřeba pronajmout nejenom platformu, ale také je třeba platit za používané aplikace z nabídky SaaS. V tomto případě slouží PaaS jako nástroj na vývoj doplňků (angl. add-on). Pokud je třeba pro určité aplikace nabídnout specifické prostředí, tak může klientům posloužit právě tato služba. V tomto případě se jedná pouze o prostředí bez možnosti dalšího vývoje nebo testování. Mezi velkou nevýhodu této služby patří tzv. riziko proprietálního uzavření. Tímto problémem se podrobněji zabývám v kapitole Modely nasazení Tento model rozděluje Cloud Computing podle toho jak je daná služba poskytována. Rozlišují se celkem 4 kategorie.[5] Public Cloud Computing Tato koncepce je zřejmě ze všech nejrozšířenější, je to klasický model, který používá v podstatě každý, kdo využívá internet. Tato koncepce poskytuje službu široké veřejnosti a to zpravidla ve stejném rozsahu, tzn. se stejnou funkcionalitou, všichni mají stejné podmínky. Jedná se služby, které by většina lidí ani nezařadila do Cloud Computingu. Jde například o portál seznam.cz, centrum.cz, datová úložiště jako je ulozto.cz apod.[5][19] Private Cloud Computing Tato koncepce je navrhnut a využíván pouze v rámci nějaké organizace. Hostován a spravován může být buďto samotnou organizací nebo nějakou třetí stranou. U tohoto konceptu je diskutabilní jeho výhodnost, poněvadž důvody proč podniky využívají služeb CC jsou především nižší náklady na provoz, které pramení z pronájmu služeb více nájemníkům, což u této koncepce není.[5]

26 5 Možnosti dělení Cloud Computingu Hybrid Cloud Computing Jak název napovídá je tento model kombinací více modelů, například veřejného a soukromého cloudu. Je to více cloudů propojených do jednoho, navenek tedy působí jako jeden.[19] Community Cloud Computing Tento model se hodí pro organizace, které mají například stejný obor podnikání nebo stejnou bezpečnostní politiku. Potřebná infrastruktura cloudu je zde sdílena těmito organizacemi a veškeré náklady jsou tak rozděleny mezi tyto organizace.[5] Pro názornost modelu nasazení přikládám obrázek, ze kterého jsou patrné jednotlivé vazby mezi jednotlivými typy cloudu a jejich vztahu k internetu a klientům (viz obr. 4). Obrázek 4: Vazby mezi jednotlivými typy cloudu. Zkratka SME 15 představuje malé a střední společnosti (Zdroj [19)] 15 SME = Small and Medium Enterprises = malé a střední podniky

27 5 Možnosti dělení Cloud Computingu Shrnutí Mezi základní možnosti dělení CC patří dělení na tzv. Modely nasazení a distribuční modely. Distribuční modely dělí CC na základě služby, která je poskytována. Kromě uvedených druhů služeb (kapitola 5.1) se lze setkat i s dalšími, např. DaaS 16. V tomto případě je jako služba poskytována databáze. Jedná se už označení specifické služby. DaaS lze brát jako poskytování hardwaru a softwaru, čili je to kombinace IaaS 17 a SaaS. 16 DaaS = Database as a Service = Databáze jako služba 17 IaaS lze označovat i jako HaaS, význam je stejný

28 6 Přínosy a problémy Cloud Computingu 21 6 Přínosy a problémy Cloud Computingu V této kapitole se zabývám výhodami a nevýhodami, které koncept CC přináší podnikům a společnostem, které se rozhodnou ve svém podniku aplikovat řešení CC. Vysvětluji zde, v čem vlastně tkví přínos CC a proč se stává čím dál tím oblíbenější mezi podniky. Jednoduše lze říci, že jde především o snížení nákladů na provoz vlastních IT oddělení, já zde však tyto výhody více rozvíjím a poukazuji na jednotlivé dílčí výhody. Jak ale také poukazuji v kapitole 6.2, ne vždy se CC hodí aplikovat na každý podnik. Jsou situace nebo oblasti podnikání, kdy se CC rozhodně nedá doporučit, či je dokonce ze zákona nemožné ho použít. 6.1 Přínosy Cloud Computingu Jak jsem již výše zmínil, hlavním přínosem CC je snížení nákladů na IT oddělení jednotlivých společností. CC nabízí samozřejmě i další výhody (viz dále), ale pokud se společnost rozhoduje, zda přejít na CC, tak pro většinu z nich bude výše nákladů rozhodující, obzvláště když jejich core business není v oblasti IT. Tyto společnosti tak mohou ušetřené peníze věnovat právě na svůj core business Ekonomický pohled CC je založen na principu pay as you go, což znamená, že klient platí pouze za ty aplikace, které sám využívá a spotřebovává tak určitou službu. Je to jako nájemné za byt s tím rozdílem, že když v bytě zrovna nikdo nebydlí, tak se nájemné neplatí. Vědci z univerzity v Berkely[6] vytvořili matematický model, respektive rovnici, ve které demonstrují výhodnost CC (viz obr. 5). Obrázek 5: Rovnice zobrazující náklady CC a vlastního datového centra (Zdroj: [6])

29 6 Přínosy a problémy Cloud Computingu 22 Na levé straně je aplikováno řešení pomocí CC a na pravé straně je zvolena možnost datového centra s pevnou kapacitou. UserHours vyjadřují počet hodin, kdy je zvolené řešení používáno, revenue je zisk, cost jsou náklady na použití zvoleného řešení. Na pravé straně se náklady dělí průměrným využitím datového centra. Obě strany vyjadřují zisk při použití určitého řešení a za předpokladu, že cílem společnosti je maximalizace zisku, je v této situaci výhodnější použití cloudu. Toto řešení je výhodnější především v situaci, kdy společnost využívá zvolené zdroje nepravidelně. Jestliže se společnost rozhodne začít využívat služeb, které CC nabízí, snížení nákladů se nebude týkat jen hardwaru nebo softwaru, ale také možného snížení nákladů na mzdy zaměstnanců IT odděleních. Samozřejmě záleží na množství služeb, které se společnost rozhodne řešit pomocí cloudu, nicméně snížení stavu zaměstnanců a případný výběr klíčových zaměstnanců potřebných pro údržbu systému může nastat i při menším zásahu do řešení IT služeb. Další oblast, ve které společnost po aplikování cloudových řešení může ušetřit hodně peněz je v inovacích a aktualizacích hardwaru a softwaru.[1] Společnost nebude muset po určité době nakupovat nový hardware, poněvadž to bude mít na starost poskytovatel cloudu, pro kterého je navíc nakupování hardwaru výhodnější, jelikož nakupuje ve velkém. Dále zaměstnancům IT oddělení odpadá povinnost upgradovat software, případně řešit problémy se správou databází apod. čili se mohou soustředit na pro podnik důležitější věci, např. související s core businessem společnosti. Míra výše uvedených úspor samozřejmě závisí na druhu služby, kterou se společnost rozhodne využívat, tím myslím především služby, které jsem zmínil v kapitole 5.1. Jednou z dalších možností šetření nákladů používáním cloudových řešení je již samotná implementace nového řešení. Pokud se společnost rozhodne začít používat nějaké nové služby, mohou výrazně ovlivnit chod celé organizace, a tudíž stát společnost hodně peněz. Při přechodu na nový systém bez použití cloudu je nutné odstavit stávající systém nebo ho dočasně přesunout na pronajaté servery. I tak bude ale systém na nějakou dobu mimo provoz. Pokud však společnost zvolí cloudová řešení, nic takového nehrozí. Nový systém může fungovat okamžitě. A v případě, že bude poskytovatel cloudu potřebovat koupit nové vybavení, funkcionalita zůstane nepřerušena, poněvadž poskytovatel může využít svých distribuovaných serverů (viz kapitola 3.3.3).[1]

30 6 Přínosy a problémy Cloud Computingu 23 Jestliže společnost využívá např. služeb koncepce IaaS (viz kapitola 5.1.2), případně ji nějak kombinuje s dalšími službami, další možností jak ušetřit jsou snížené výdaje na chlazení procesorů a HDD. V závislosti na velikosti výpočetního centra mohou být částky za tyto úspory z dlouhodobého hlediska významné Technický pohled V této části kapitoly se zabývám přínosy CC se zaměřením na technickou stránku celého konceptu. Mezi jednu z největších výhod CC, na které se shodují Velte a kol.[1] i vědci z Berkely[6], patří snadná škálovatelnost, což znamená možnost měnit výpočetní výkon nebo velikost datových úložišť dle potřeby, tzn. zvyšování či snižování kapacity. Vědci z univerzity v Berkely[6] sestrojili graf (viz obr.6), který demonstruje vliv důležitosti elasticity CC na celkové náklady. Obrázek 6: Graf demonstruje výhodnost elasticity CC (Zdroj: [6]) V uvedeném grafu (obr. 6) se na ose y zobrazuje dostupná kapacita serverů a na ose x je vyjádřen čas ve dnech. Předpokládá se, že je známa denní poptávka po službách, která se během dne mění. Tato poptávka je v grafu zobrazena sinusoidou, přičemž vrchol sinusoidy přestavuje denní maximální požadavky na servery. Červená úsečka znázorňuje celkovou kapacitu serverů, kterou společnost disponuje. Společnost tak vlastní tolik serverů, aby dokázala zvládnout i maximální denní provoz. Z grafu lze vyčíst průměrné denní využití serverů ((max. + min.)/2). Skutečné denní využití znázorňuje vybarvená plocha ohraničená sinosoidou a úsečkou. Tato plocha vyjadřuje tzv. server-hodiny, které jsou tak spotřebovávány a společnosti by stačily k plynulému provozu. Jenže aby společnost dokázala pokrýt

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

Cloudová Řešení UAI/612

Cloudová Řešení UAI/612 Cloudová Řešení UAI/612 Kontakt Ondřej Urbánek ondrej.urbanek@orchitech.cz Výuka 7.3. 2014 13:00 21.3.2014 13:00 11.4. 2014 13:00 24.5. 2014 13:00 Cloudová Řešení Co je to cloud? Co je pro něj charakteristické?

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

CA Business Service Insight

CA Business Service Insight SPECIFIKACE PRODUKTU: CA Business Service Insight CA Business Service Insight agility made possible Díky produktu CA Business Service Insight budete vědět, které služby jsou v rámci vaší společnosti využívány,

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 7.4.2014 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu

Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Výhody a rizika outsourcingu formou cloud computingu Jiří Voříšek katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz 1 Výchozí model MMDIS pro identifikaci možností outsourcingu

Více

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013

Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Jakou cenu má IT pro vaši společnost Seminář Jak pomáhat českým firmám a institucím při přechodu do cloudu? VŠE, 12. 12. 2013 Martin Souček Manažer pro datová centra České radiokomunikace, a.s. IT vstupuje

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-16

Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Identifikátor materiálu: ICT-3-16 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Cloudové technologie Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí Cloudové technologie.

Více

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17

O autorech 13 O odborném korektorovi 13. Poděkování 15 Úvod 17. Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Obsah O autorech 13 O odborném korektorovi 13 Poděkování 15 Úvod 17 Cílová skupina této knihy 17 Témata této knihy 17 Část I: Začínáme 18 Část II: Technologie cloud computingu 19 Část III: Cloud computing

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

K právní ochraně osobních údajů při jejich předávání v rámci cloudových služeb

K právní ochraně osobních údajů při jejich předávání v rámci cloudových služeb Úvod K právní ochraně osobních údajů při jejich předávání v rámci cloudových služeb Při provozování cloudových služeb bude téměř vždy docházet zároveň ke zpracování osobních údajů. Za zpracování osobních

Více

JAK NA PAPERLESS. Petr Dolejší Senior Solution Consultant

JAK NA PAPERLESS. Petr Dolejší Senior Solution Consultant JAK NA PAPERLESS Petr Dolejší Senior Solution Consultant PAPERLESS CO TO VLASTNĚ JE Wikipedia - Paperless představuje fungování, kde je odstraněno nebo výrazně omezeno používání papíru. Toho se dosáhne

Více

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY

POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY POSKYTOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PROVOZNÍCH APLIKACÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY Ing. Juraj Žoldák ve spolupráci s Datum Duben 2014 Místo Hradec Králové, ISSS http://itsolutions.vitkovice.cz Charakteristika trhu Možnost využití

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: Aplikace Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: prezentační vrstva vstup dat, zobrazení výsledků, uživatelské rozhraní, logika uživatelského rozhraní aplikační vrstva

Více

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s.

Cloud Computing pro státní správu v praxi. Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Cloud Computing pro státní správu v praxi Martin Vondrouš - Software602, a.s. Pavel Kovář - T-Systems Czech Republic a.s. Portál SecuStamp.com Proč vznikl portál SecuStamp.com Na trhu chybělo» Jednoduché

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze a v Lužicích u Hodonína. Lužické

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

Služby datového centra

Služby datového centra Služby datového centra Společnost DataSpring je poskytovatelem služeb ICT infrastruktury a provozu IT řešení, veškeré služby provozuje ve vlastních datových centrech v Praze (Lucerna) a v Lužicích u Hodonína.

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011

Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Cloud. Nebo zatím jen mlha? Workshop Day 2011 WG06 Jaromír Šlesinger, CA Technologies Bratislava, 13. október 2011 Představení CA Technologies #1 na trhu IT Management Software 4.5 miliard USD ročního

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005

INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 INFORMAČNÍ SYSTÉMY (IS) Ing. Pavel Náplava Katedra počítačů K336, ČVUT FEL Praha 2004/2005 AGENDA definice IS, zavedení pojmů možnosti a rozdělení typická struktura technologie nasazení praktická ukázka

Více

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013

EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE. Luhačovice 24.10.2013 EKONOMICKÝ A LOGISTICKÝ SOFTWARE Luhačovice 24.10.2013 CRM řízení vztahů se zákazníky CRM - je zkratka z anglického Customer Relationship Management a označují se tak systémy pro řízení vztahů se zákazníky.crm

Více

Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek

Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek Snížení skrytých nákladů spojených se zvýšením kapacity napájení datových středisek Richard Sawyer White Paper #73 Resumé Zvýšení kapacity napájení tradičních systémů UPS vede ke skrytým nákladům, které

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech

Simplify I.T. ve veřejném sektoru. Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Simplify I.T. ve veřejném sektoru Josef Švenda Country Leader, Oracle Czech Výzvy které slyšíme u zákazníků Efektivita na operativní úrovni Jak dokážeme poskytovat služby občanům a institucím efektivnějším

Více

Tisková konference VSCloud

Tisková konference VSCloud Tisková konference VSCloud Damir Špoljarič (ředitel projektu VSCloud) Jan Martinů (technický ředitel a vedoucí vývoje VSCloud) Pavel Foltýn (PR Manager) Program tiskové konference: 10.15 10.20 Úvod 10.20

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

Cloud Computing. ekonomický pohled a trendy. J. Vrzal, verze 0.9

Cloud Computing. ekonomický pohled a trendy. J. Vrzal, verze 0.9 Cloud Computing ekonomický pohled a trendy J. Vrzal, verze 0.9 Trh cloudů (dle společnosti Gartner, 2012) Růst o 19,6 % až na 109 miliard amerických dolarů. Podíl jednotlivých služeb: 1.BPaaS (Business

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Outsourcing & Cloud. v českých firmách

Outsourcing & Cloud. v českých firmách Outsourcing & Cloud v českých firmách Už jste asi slyšeli: Firmy dnes dávají jen nanejvýš 30 % IT rozpočtu na podporu růstu společnosti a generovaní nového businessu. Bez potřebných investic do nových

Více

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY

INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY INTEGRACE IS DO STÁVAJÍCÍ HW A SW ARCHITEKTURY Dušan Kajzar Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Bezručovo nám. 13, 746 00 Opava, e-mail: d.kajzar@c-box.cz Česká pošta, s.p.,

Více

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady?

Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? STRUČNÉ INFORMACE O ŘEŠENÍ CA Business Service Insight for Service Level Management Jakým způsobem lze zlepšit plnění smluv o úrovni poskytovaných služeb a současně snížit náklady? agility made possible

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více

České Budějovice. 2. dubna 2014

České Budějovice. 2. dubna 2014 České Budějovice 2. dubna 2014 1 IBM regionální zástupci - Jihočeský kraj Michal Duba phone: +420 737 264 058 e-mail: michal_duba@cz.ibm.com Zdeněk Barlok phone: +420 731 435 534 e-mail: zdenek_barlok@cz.ibm.com

Více

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací.

Platforma ArcGIS. Platforma ArcGIS se skládá ze čtyř komponent: dat, zdrojů, portálu a aplikací. Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS Platforma ArcGIS je tvořena datovým obsahem, službami a softwarovými produkty, které spolu vzájemně komunikují. Je určena každému, kdo chce snadno a rychle sdělit informaci

Více

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst

Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Development v České republice: Maloobchod jako klíčový prvek v koncepci moderních center měst Petr Vávra Project Manager / ECE Projektmanagement Praha Nákupní centra ECE 83 center ve správě Celková prodejní

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

G-cloud v ČR varianty a podmínky řešení odvozené ze zahraničních zkušeností

G-cloud v ČR varianty a podmínky řešení odvozené ze zahraničních zkušeností G-cloud v ČR varianty a podmínky řešení odvozené ze zahraničních zkušeností Jiří Voříšek ČSSI Vysoká škola ekonomická v Praze vorisek@vse.cz http://nb.vse.cz/~vorisek/ 1 Řízení IS VS klíčové pojmy (vrstvená

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PROVOZOVÁNÍ PRIVATE CLOUD VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Juraj Žoldák Vítkovice IT Solutions, Michal Osif Microsoft Services 2.4.2012 ISSS Hradec Králové http://itsolutions.vitkovice.cz Cíle a stav IT systémů ve veřejné

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

Jak nakupovat sdílené služby dle zákona o zadávání veřejných zakázek?

Jak nakupovat sdílené služby dle zákona o zadávání veřejných zakázek? Jana Pattynová 2. prosince 2014 Jak nakupovat sdílené služby dle zákona o zadávání veřejných zakázek? Využívání sdílených služeb ve veřejné správě Modely nákupu cloudových služeb Software jako služba Cloud

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník MEDIUM SOFT a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, ČR Abstrakt Neustále rostoucí význam sběru dat, možnost

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek Sdílení ICT služeb ve veřejné správě

Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek Sdílení ICT služeb ve veřejné správě Návrh vybraných opatření pro snížení rozpočtových nákladů v době ztížených ekonomických podmínek Sdílení ICT služeb ve veřejné správě Poziční dokument ICT Unie poziční dokument Klubu ICT Unie zabývá se

Více

GeoHosting. Martin Vlk. (vypusťte svoje data do světa) Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008

GeoHosting. Martin Vlk. (vypusťte svoje data do světa) Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008 GeoHosting (vypusťte svoje data do světa) Martin Vlk Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008 Využívání geografických dat Jak můžeme pracovat s geografickými daty? Práce s vlastními geografickými

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště

CLOUD ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CLOUD Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Cloudové služby Autor Martin Šimůnek Datum 10. 11. 2012 Stupeň atypvzdělávání

Více

Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací

Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací Projektová dokumentace pro tvorbu internetových aplikací Tomáš Kuthan PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Bakalářská práce stanovuje vzor pro vytváření projektové dokumentace internetových

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Distribuované pracovní týmy. Mobilní styl práce. Využití infrastruktury. Struktura IT nákladů

Distribuované pracovní týmy. Mobilní styl práce. Využití infrastruktury. Struktura IT nákladů Mobilní styl práce Distribuované pracovní týmy 50 procent business koncových zařízení budou v roce 2014 smartphony a mobilní PC 84 procent organizací využívá vzdálených pracovníků a spolupráci distribuovaných

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě.

Bohemia Energy. Případová studie. Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě. Bohemia Energy Uzavírání smluv prostřednictvím tabletů přineslo významné zvýšení výkonu obchodní sítě Případová studie Únor 2015 Shrnutí Společnost Bohemia Energy, největší alternativní dodavatel energií

Více

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV

Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Strategie rozvoje ICT resortu MPSV v souvislosti s novými technologiemi a trendy. Bc. Vladimír Šiška, MBA, I. NM, MPSV Cíle Zefektivnění provozu ICT v resortu (MPSV, ČSSZ, ÚP, SUIP) jednu službu (funkci)

Více

Zobrazování provozních nákladů

Zobrazování provozních nákladů Zobrazování provozních nákladů Národní kontakt Michal Staša michal.stasa@svn.cz, tel.: 224 252 115 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Americká 17, 120 00 Praha 2 1 Krátké shrnutí

Více

Oracle aplikace v cloudu rychlé, levné a spolehlivé řešení pro podniky

Oracle aplikace v cloudu rychlé, levné a spolehlivé řešení pro podniky Oracle aplikace v cloudu rychlé, levné a spolehlivé řešení pro podniky Alexandr Pomazal 12.11.2013 Algotech Telefon: +420 225 006 555 Fax: +420 225 006 194 E-mail: info@algotech.cz Web: www.algotech.cz

Více

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o.

Cloud. historie, definice, modely a praktické využití. 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Cloud historie, definice, modely a praktické využití 27.4.2015 Ing. Karel Stýblo K2 atmitec s.r.o. Agenda Agenda Cloud jak to začalo? Definice Cloudu Modely cloudových služeb Modely nasazení cloudových

Více

základní FAkTA CO Je PROFeSSIOnAL COMPUTInG? CíLOVÁ SkUPInA DISTRIBUCe

základní FAkTA CO Je PROFeSSIOnAL COMPUTInG? CíLOVÁ SkUPInA DISTRIBUCe 6 CO Je PROFeSSIOnAL COMPUTInG? základní FAkTA IT časopis pro uživatele ze segmentu enterprise, midrange a SMB. Zabývá se potřebami a nákupními zvyklostmi těchto uživatelů, zveřejňuje redakční články,

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Případové studie a kulatý stůl. Dalibor Kačmář, Microsoft

Případové studie a kulatý stůl. Dalibor Kačmář, Microsoft Případové studie a kulatý stůl Dalibor Kačmář, Microsoft Případová studie využití Microsoft Azure společnosti Ness Akviziční systém společnosti Cofidis Vysoká dostupnost celého řešení Zeštíhlení IT oddělení

Více

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV

Manažerský informační systém na MPSV. Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Manažerský informační systém na MPSV Mgr. Karel Lux, vedoucí oddělení koncepce informatiky MPSV Konference ISSS-2009 Hradec Králové Aldis 6. dubna 2009 MIS na MPSV časové údaje projektu Vytvoření MIS MPSV

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Co je to referenční byznys?

Co je to referenční byznys? Co je to referenční byznys? Referenční byznys je způsob získávání nových klientů/zákazníků prostřednictvím referencí neboli doporučení. Tato forma zajišťování nových kontaktů je velmi přínosná především

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI. Reklama na internetu ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Provozně ekonomická fakulta Katedra informačních systémů TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Reklama na internetu Vedoucí práce: Ing. Jarolímek Praha, 2005 Internet jako nejmladší

Více

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva;

schopni vysvětlit, co znamená protokol NFS a k čemu se používá; umět rozpoznat autorské dílo a znát autorská práva; POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 SDÍLENÍ DAT Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování této kapitoly budete:

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

Identifikátor materiálu: ICT-2-06

Identifikátor materiálu: ICT-2-06 Identifikátor materiálu: ICT-2-06 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Struktura datových sítí Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí historii

Více

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ,

Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, Management rizika Bc. Ing. Karina Mužáková, Ph.D. BIVŠ, 2015 1 5/ Řízení rizika na úrovni projektu, podniku a v rámci corporate governance. BIVŠ, 2015 2 Definice projektu říká, že se jedná o činnost, která

Více

Daniel Dvořák, Jiří Chalota 27.5.2014 Svatá Kateřina. Mobilní pracovní styl moderního uživatele - infrastruktura, správa koncových zařízení

Daniel Dvořák, Jiří Chalota 27.5.2014 Svatá Kateřina. Mobilní pracovní styl moderního uživatele - infrastruktura, správa koncových zařízení Daniel Dvořák, Jiří Chalota 27.5.2014 Svatá Kateřina Mobilní pracovní styl moderního uživatele - infrastruktura, správa koncových zařízení Agenda Nový,,mobilní životní styl Jeho stavební kameny Jeho přínosy

Více

Produkty třídy BYZNYS

Produkty třídy BYZNYS Produkty třídy BYZNYS - jistota, spolehlivost a dynamika ve Vašich datech Jiří Rákosník, obchodní ředitel ing. Vlastimil Fousek, vedoucí analytického a vývojového oddělení Produkty třídy BYZNYS informační

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období

Výčet strategií a cílů, na jejichž plnění se projektový okruh podílí: Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období Karta projektového okruhu Číslo a název projektového okruhu: Garant karty projektového okruhu: Spolupracující subjekty: 6.3 Sdílitelné služby technologické infrastruktury Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací.

Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací. Trochu teorie Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací. Každá spuštěná aplikace má alespoň jeden proces

Více

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski Kapitola třináctá Datové sítě Učební text Mgr. Radek Hoszowski Datové sítě Datové sítě Datové sítě jsou prostředkem komunikace počítače s ostatními počítači. Existují však i jiné datové sítě, o kterých

Více

Microsoft Windows Server System

Microsoft Windows Server System Microsoft Windows Server System Uživatelský autentikační systém od společnosti truconnexion komplexně řeší otázku bezpečnosti interních počítačových systémů ebanky, a.s. Přehled Země: Česká republika Odvětví:

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

Enterprise Mobility Management

Enterprise Mobility Management Enterprise Mobility Management Množství různých typů a celkové počty mobilních zařízení, pomocí kterých jsou dostupná firemní data, se neustále zvyšují. To na jedné straně zvyšuje efektivitu práce zaměstnanců,

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na

Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na Připojení k Internetu a služby Internetu Připojení k Internetu a využívání jeho služeb je dnes běžnou záležitostí. S Internetem se dnes setkáváme na každém kroku. S Internetem se setkáme v domácnostech,

Více

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT

Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT 9. Výsledky průzkumu č. 9 AMSP ČR Investice malých a středních podniků do IT Trendy ve využívání ICT Cílem výzkumu je Zjistit situaci ve vymezeném firemním segmentu co se týče výdajů na firemní IT, současné

Více

Vaše budoucnost. Program výměny baterií. Synergy. Získejte nové zákazníky, zvyšte svůj zisk a zabezpečte svoje podnikání podle vývoje trhu

Vaše budoucnost. Program výměny baterií. Synergy. Získejte nové zákazníky, zvyšte svůj zisk a zabezpečte svoje podnikání podle vývoje trhu Vaše budoucnost Získejte nové zákazníky, zvyšte svůj zisk a zabezpečte svoje podnikání podle vývoje trhu Program výměny baterií Synergy Program výměny baterií Ulehčení výměny baterií pro naše partnery

Více