Otázky a odpovědi týkající se společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky a odpovědi týkající se společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)"

Transkript

1 MEMO/11/171 V Bruselu dne 16. března 2011 Otázky a odpovědi týkající se společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) Co je to společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB)? Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob je jednotný soubor pravidel, jehož by společnosti provozující svou činnost v rámci EU mohly využít k výpočtu svých zdanitelných zisků. Jinými slovy, společnost nebo skupina společností by musely při provádění výpočtů svých zdanitelných příjmů dodržovat pouze jeden systém EU, a nikoliv různá pravidla platná v každém členském státě, v němž provozují svou činnost. Dále by společnosti činné ve více než jednom členském státě EU měly podle CCCTB povinnost podat za veškerou svou činnost na území EU pouze jedno daňové přiznání. Jak by CCCTB fungoval v praxi? CCCTB umožní společnostem nebo skupinám společností konsolidovat veškeré zisky a ztráty na území EU, což by znamenalo uznání jejich přeshraniční činnosti. Pro stanovení základu daně společnosti by se využilo jediné konsolidované daňové přiznání a všechny členské státy, v nichž společnost působí, by pak byly oprávněny zdanit určitou část tohoto základu podle konkrétního vzorce, jehož základem jsou tři rovnocenně posuzované faktory (aktiva, práce a tržby). Veškeré tyto postupy by prováděly finanční úřady členského státu, v němž má daná společnost hlavní místo podnikání (tj. prostřednictvím systému jednoho správního místa). Navrhovaná směrnice stanoví jednoznačné procesní předpisy, které určí, jak si společnosti mají zvolit systém CCCTB, jak by měly podávat svá daňová přiznání, jak by měly být příslušné formuláře sladěny a jak by se měly koordinovat audity. Daňová přiznání za každou společnost nebo skupinu společností týkající se všech jejich činností na území EU by se podávala u finančního úřadu působícího v jejich hlavním členském státě a tentýž členský stát by byl odpovědný za koordinaci příslušných kontrol a ověření přiznání. Co znamená každý z prvků CCCTB? Vysvětlivky každého jednotlivého prvku CCCTB: Společný jeden jediný soubor pravidel, který by bylo možno použít v celé EU. Konsolidovaný konsolidace znamená součet všech zisků a ztrát společnosti / skupiny společností z různých členských států, jehož výsledkem bude čistý zisk nebo ztráta z veškeré činnosti na území EU. Tento výsledek bude poté použit k rozhodnutí o konečném zdanitelném základě společnosti nebo skupiny.

2 Příklad: Skupinu CCCTB tvoří společnosti A, B, C a D. Společnost A i společnost B dosáhly zisku ve výši 10 milionů EUR; společnost C má zisk ve výši 5 milionů EUR; společnost D utrpěla ztrátu ve výši 8 milionů EUR. Konsolidovaný základ daně pro tuto skupinu je A + B + C - D = 17 milionů EUR. Právnická osoba společnost podléhající zdanění. Základ daně částka zisku společnosti, která bude zdaněna. Základ daně se vypočítá takto: příjmy společnosti minus částka, kterou představuje osvobození od daně a daňové odpočty, např. mzdy a odpisování. Každý členský stát má svůj soubor pravidel pro výpočet tohoto základu daně. Například členský stát A povoluje provádět odpisy aktiv po dobu 10 let, kdežto členský stát B pouze po dobu 5 let. Nebo v členském státě A lze odečíst ze zisku všechny výdaje na reprezentaci, kdežto v členském státě B nikoli. Jediný základ daně v EU by znamenal, že společnosti budou muset provádět své výpočty pouze podle jednoho souboru pravidel. Příklad: společnost vykázala příjmy ve výši 10 milionů EUR (např. tržby za zboží) minus výdaje ve výši 3 miliony EUR (např. mzdy a náklady na pořízení zboží za účelem jeho prodeje) minus odpočty ve výši 2 miliony EUR (např. odpisy dodávkových vozidel) = celkový základ daně činí 5 milionů EUR. Proč v EU potřebujeme CCCTB? Vytvořením jediného souboru pravidel pro výpočet základu daně společnosti či skupiny a stanovením systému jednoho správního místa podání daňových přiznání by došlo k výraznému zlevnění a zjednodušení podnikání. Společnosti jsou v současné době nuceny dodržovat pro výpočet svých zdanitelných zisků 27 různých souborů předpisů a jsou povinny podávat přiznání u finančních úřadů v každém členském státě, v němž působí. Tato situace vede k vysokým nákladům na dodržování předpisů, velké administrativní zátěži a složitým úpravám. Komplikovaný systém převodních cen, kterým se nyní řídí transakce uvnitř skupiny, je obzvláště nákladný a zatěžující podniky působící v rámci EU, a může vést ke sporům mezi orgány daňové správy členských států a potažmo k dvojímu zdanění společností. Umožněním konsolidace zisků a ztrát na úrovni EU by systém CCCTB dále umožnil, aby se plně zohlednily přeshraniční činnosti podniků a aby se zabránilo nadměrnému zdaňování. Je CCCTB prvním krokem ke sladění daňových sazeb? Nikoliv. CCCTB neřeší daňové sazby a Komise nemá žádné záměry ohledně slaďování daňových sazeb členských států pro právnické osoby. Členské státy budou i nadále rozhodovat o svých sazbách daně z příjmů právnických osob, což je jejich svrchovaným právem. Rozdíly v daňových sazbách, nepovedou-li k narušování, umožní zachování určité míry daňové soutěže na vnitřním trhu. Na druhé straně však CCCTB umožní více zprůhlednit situaci, pokud jde o reálné zdanění právnických osob v členských státech, čímž se v rámci EU umožní spravedlivější daňová soutěž. Systém CCCTB také posílí konkurenceschopnost EU v globálním měřítku mnohem účinněji, než jakékoli opatření týkající se jednotných sazeb daně z příjmů právnických osob. 2

3 Existují čísla představující výhody, které by mohl CCCTB přinést? CCCTB podnikům s přeshraniční činností v rámci EU jednoznačně uspoří čas a náklady na dodržování předpisů. Podle odhadů by bylo možno snížit současné náklady na dodržování předpisů o 7 %, což představuje úsporu 0,7 miliardy EUR v celé EU. Nový systém přinese rovněž reálné výhody společnostem, jejichž záměrem je rozšířit svou činnost do ostatních členských států. V současnosti vynaloží velký podnik pouze v souvislosti s daněmi přes EUR, aby si mohl založit novou pobočku v jiném členském státě. CCCTB tyto náklady sníží o EUR, tj. o 62 %. Středně velké podniky získají dokonce ještě více, jejich průměrné náklady související s daněmi při expanzi v rámci EU se sníží ze EUR na EUR (pokles o 67 %). Kdyby se pouze 5 % malých a středních podniků rozhodlo takto expandovat, budou se celkové úspory pohybovat v řádu 1 miliardy EUR. A kdyby se dále podnikům pro daňové účely umožnilo započtení ztrát v jednom členském státě proti ziskům vytvořeným kdekoli jinde v rámci EU (tj. konsolidace), přinesl by návrh společnostem v EU další úspory ve výši 1,3 miliardy EUR. Systém CCCTB by dohromady ušetřil podnikům 0,7 miliardy EUR snížením nákladů na dodržování předpisů, 1 miliardu EUR snížením nákladů na přeshraniční rozšíření podnikání a 1,3 miliardy EUR díky konsolidaci. Proč Komise navrhla, že by účast na CCCTB měla být pro společnosti volitelná? CCCTB bude volitelný, a umožní tak společnostem, které se domnívají, že by pro ně byl tento harmonizovaný systém skutečně prospěšný, aby si jej zvolily, kdežto ostatní společnosti mohou nadále fungovat v rámci systému svého státu. Jedná se o přístup zdravého rozumu, protože to znamená, že společnosti, které nemají žádný záměr rozšiřovat svou činnost do zahraničí, a tudíž budou vždy pracovat pouze s jedním systémem, nebudou muset zbytečně přecházet na nový daňový systém. Komise je také přesvědčena, že by se povinný CCCTB neslučoval se zásadou subsidiarity, protože by to znamenalo, že se zavádějí opatření EU, jež se kromě činností na úrovni EU týkají činností čistě domácích. Proč je důležitou součástí tohoto systému konsolidace? Konsolidace je zásadním prvkem CCCTB, protože znamená, že bude plně uznána přeshraniční činnost společnosti v rámci EU. Například dnes může skupina přičíst zisky jedné pobočky v členském státě A ke ztrátám jiné pobočky v témže členském státě A, a dospět tak k čistému zisku nebo ztrátě. Tatáž skupina však nemůže uplatnit ztráty, které jí mohly vzniknout v jiném členském státě B. To znamená, že i když jsou ztráty skupiny v jednom členském státě vyšší než její zisky jinde v EU (tj. celková čistá ztráta), bude přesto muset v členských státech, kde vytvořila jakýkoli zisk, odvést daň. Neexistuje žádná přeshraniční úleva za ztrátu. V systému CCCTB bude skupina moci sečíst zisky a ztráty všech svých poboček v EU, aby dospěla k čistému výsledku. Daň bude poté odvedena z celkového čistého zisku skupiny v rámci celé EU. Bude tak skutečně naplněna myšlenka jednotného trhu. Konsolidace dále zruší potřebu komplexního systému převodních cen, který je v současné době zaveden pro přeshraniční prodej zboží uvnitř skupiny. Jelikož jsou převodní ceny pro podniky jednou z nejvíce zatěžujících a nejnákladnějších stránek zdanění právnických osob, bude jejich odstranění pro skupiny i společnosti v EU výrazným přínosem. 3

4 Jak Komise dospěla ke vzorci poměrného rozdělení? Až se podle systému CCCTB stanoví základ daně společnosti, bude tento základ rozčleněn (poměrně rozdělen) na všechny členské státy, v nichž společnost působí, na základě pevně stanoveného vzorce poměrného rozdělení. Základem tohoto vzorce budou tři rovnocenně posuzované faktory: - Aktiva: Patří sem veškerá dlouhodobá hmotná aktiva včetně budov, letadel a strojů. Rovněž zde budou zahrnuty náklady vynaložené na výzkum a vývoj, marketing a reklamu v průběhu 6 let předtím, než si společnost zvolila CCCTB, jako kompenzace nehmotných aktiv za 5 let. - Práce: V rámci práce budou zohledněny dva faktory: 50 % tvoří mzdové náklady a 50 % počet zaměstnanců. - Tržby: Tržby se vypočítají na základě údaje, kam se odesílá zboží / kde je jeho určení. U služeb to bude místo, kde došlo k vlastnímu poskytnutí služby. Příklad: Společnosti A, B a C tvoří skupinu CCCTB. Konsolidovaný základ daně je 900. Společnost A vlastní kapitál v hodnotě 100, vyplácí mzdy v hodnotě 100, má zaměstnanců a tržby v členském státě A v hodnotě Společnost B vlastní kapitál v hodnotě 200, vyplácí mzdy v hodnotě 200, má zaměstnanců a tržby v členském státě B v hodnotě Společnost C vlastní kapitál v hodnotě 300, vyplácí mzdy v hodnotě 300, má zaměstnanců a tržby v členském státě C v hodnotě Výpočet bude vypadat takto: Jedna třetina z 900 u kapitálu: 100/600 pro A, 200/600 pro B a 300/600 pro C Polovina z jedné třetiny z 900 u mezd: 100/600 pro A, 200/600 pro B a 300/600 pro C Polovina z jedné třetiny z 900 u zaměstnanců: 1 000/6 000 pro A, 2 000/6 000 pro B a 3 000/6 000 pro C Jedna třetina z 900 u tržeb: / pro A, / pro B a / pro C Základ daně společnosti A = = 150 zdaněno v členském státě A sazbou A Základ daně společnosti B = = 300 zdaněno v členském státě B sazbou B Základ daně společnosti C = = 450 zdaněno v členském státě C sazbou C Zisky společností pocházejí z tržeb, práce a aktiv, proto tato tři kritéria tvoří vzorec poměrného rozdělení. Tyto tři faktory znamenají, že vzorec čerpá z údajů, které jsou snadno k dispozici, nebude je možno jednoduše zkreslit a budou pravdivě vykazovat zisk tam, kde byl skutečně podnikáním vytvořen. 4

5 Jakou roli sehraje ve výpočtu základu daně odpisování? Bude odpisování v CCCTB harmonizováno a jak? Odpisování je snižování hodnoty aktiv v časové posloupnosti a pro daňové účely se uplatňuje jako odpočet. Například pokud zakoupíte stroj za EUR a za pět let jej prodáte za EUR, byl stroj odepsán o EUR. K tomu však nedošlo až v pátém roce stroj se postupně odepisoval každý rok. Jestliže si společnost pořídí aktiva, např. budovu nebo vozidlo, její zdanitelný základ v každém roce je roven příjmům minus výdaje a minus odpisová sazba, oprávka k těmto aktivům. Odhadované odpisování aktiv je rozloženo do období předpokládaného využití aktiv společností a je základem odpočtu ze základu daně v každém daném roce. Pravidla pro odpisy aktiv jsou v každém členském státě jiná. Některé státy mohou mít odpočty rozloženy do delšího období (např. 5 % po dobu 20 let), zatímco jinde je mohou vměstnat do kratšího časového úseku (např. 20 % po dobu 5 let). Účelem je rozložit náklady na pořízení aktiv do odpovídajícího počtu let a nezkreslit zisky, např. tím, že by se všechny náklady odečetly v prvním roce. CCCTB bude mít pro společnosti, které se pro něj rozhodnou, jeden soubor pravidel pro odpisy aktiv (25 % po dobu 4 let). Pro společnosti, které setrvají mimo CCCTB, zůstanou v platnosti vnitrostátní pravidla. Jaké výhody přinese CCCTB malým a středním podnikům? CCCTB nabízí možnost expanze v rámci EU malým a středním podnikům, které možná dosud považovaly tento krok za příliš nákladný a složitý. Protože malé a střední podniky nemají stejné zdroje (daňové právníky a odborníky, konzultanty a poradce) jako větší podniky, je pro ně často nepřekonatelnou překážkou nutnost řešit jiná pravidla pro výpočet základu daně v jiných členských státech. CCCTB by umožnil malým a středním podnikům pokračovat v práci pouze s jedním systémem a jednou daňovou správou jako dosud, i pokud se rozhodnou rozšířit své podnikání do jiných členských států. Odhaduje se, že díky CCCTB dojde ke snížení daňových nákladů středně velkých podniků expandujících v rámci EU o 67 %. Komise se snažila navrhovaná nová pravidla připravit tak, aby byla malým a středním podnikům i velkým společnostem dostatečně přístupná a aby je mohly pochopit a využít. Podpoří CCCTB výzkum a vývoj a inovativní společnosti? Zacházení s výdaji na výzkum a vývoj v rámci CCCTB se vyznačuje štědrými pravidly příznivými pro inovace: například mzdy a platy výzkumných pracovníků jsou plně odpočitatelné v roce, kdy byly vyplaceny (bez ohledu na to, kdy budou k dispozici výsledky výzkumu) a dále je povolen okamžitý odpočet za výdaje na výzkumné budovy ve výši 100 %. Obecné pravidlo pro odpisy aktiv nadto předpokládá velmi rychlý technický pokrok a stanoví odpočitatelné náklady ve výši téměř 60 % v prvních třech letech. Tato metoda lépe odráží rychlý pokles ekonomické nebo technické hodnoty dlouhodobých aktiv. CCCTB celkově nabízí lepší prostředí pro výzkum a inovace než stávající systémy daně z příjmů právnických osob ve většině členských států. Jsou pro vstup do CCCTB a výstup z něj stanoveny nějaké podmínky? Ano. Společnosti budou muset setrvat v CCCTB minimálně pět let (aby se zamezilo opakovaným přechodům společností z jednoho systému do druhého pro účely daňového plánování). Příloha k návrhu navíc uvádí různá kritéria, která společnost musí splnit, aby byla pro systém CCCTB způsobilá (např. typ pravidel pro daň z příjmu právnických osob, jimiž se musí v současnosti řídit, typ společnosti, atd.). 5

6 Bude CCCTB k dispozici i společnostem z nečlenských států EU se sídlem v Evropě? Ano. Systém CCCTB si mohou zvolit společnosti z nečlenských států s pobočkami nebo dceřinými společnostmi v členském státě v souvislosti s jejich činnostmi v rámci EU, pokud splní stejná výběrová kritéria, která jsou vyžadována od společností z členských států EU (viz výše). Pomůže CCCTB přilákat přímé zahraniční investice? CCCTB může z EU vytvořit mnohem atraktivnější trh pro zahraniční investory. Nyní se například společnosti působící ve třetích zemích, jako je USA a Čína, řídí pouze jediným vnitrostátním daňovým systémem. Ve srovnání s tím je evropský systém 27 různých souborů pravidel zdrojem mnohem větší složitosti a vyšších nákladů. Po zavedení jediného souboru pravidel pro základ daně z příjmů právnických osob a systému jednoho správního místa pro podání daňového přiznání bude v EU pro zahraniční firmy mnohem snadnější investovat. Řada třetích zemí již Komisi naznačila, že by CCCTB pomohl vytvořit z EU zajímavější trh pro zahraniční investice. Bude u CCCTB jiná daňová sazba než u vnitrostátního systému? Členské státy budou i nadále rozhodovat o svých vlastních sazbách daně z příjmu právnických osob, včetně sazby pro společnosti fungující v systému CCCTB (protože CCCTB se týká pouze základu daně, nikoli sazby daně). Členský stát by se mohl rozhodnout použít pro CCCTB jinou sazbu daně, jestliže je jeho vlastní vnitrostátní základ daně značně rozdílný a chce-li udržet stejnou reálnou daňovou sazbu (tj. skutečnou úroveň daně odvedené po uplatnění sazby, základu a různých odpočitatelných položek). Například pokud byl základ CCCTB větší než vnitrostátní základ, může členský stát rozhodnout o stanovení nižší sazby pro CCCTB, aby udržel stejnou reálnou daňovou sazbu. Jinou možností je, že členské státy své vnitrostátní základy přizpůsobí základu v systému CCCTB tak těsně, aby nemusely mít pro tyto dva základy různé sazby. Každý členský stát se bude moci rozhodnout pro postup, který pro své vnitrostátní potřeby považuje za nejlepší. Bude existovat nějaké bezpečnostní opatření chránící členské státy před společnostmi přehazujícími si aktiva, aby ze vzorce vytěžily maximum? Návrh CCCTB obsahuje přísná pravidla zabraňující společnostem vyhnout se daňovým povinnostem, aby zajistil, že skupiny nebudou moci uměle převádět své zisky z jednoho členského státu do druhého. Společnosti však budou i nadále moci vykonávat své právo volného pohybu a usazování pro skutečné obchodní účely (např. výstavba nového závodu v jiném členském státě) stejně jako doposud. Jaká opatření proti zneužití obsahuje tento návrh? Návrh obsahuje obecné ustanovení proti zneužití, které je v souladu s tím, co je již zavedeno v řadě členských států. Obsahuje navíc konkrétní opatření proti zneužití, např. omezení odpočitatelnosti úroků v některých případech a výjimku u osvobození zahraničních příjmů v jiných případech. 6

7 Mohl by CCCTB přispět k větší daňové soutěži? Díky vytvoření jednotného základu poskytne CCCTB větší transparentnost, a měl by tudíž zajistit, aby soutěž probíhala mezi reálnými daňovými sazbami, a nikoli mezi potenciálně skrytými prvky v různých základech daně. To by mělo vést k otevřenější a spravedlivější daňové soutěži. Členské státy budou i nadále pro svá území určovat sazby daně z příjmů právnických osob. Každý členský stát bude moci rozhodnout o tom, co bude považovat za nejlepší pro potřeby svého státního rozpočtu a daňové politiky. Povede CCCTB ve většině členských států k rozšíření základu daně? Ve většině členských států 1 by základ podle systému CCCTB byl širší než stávající vnitrostátní základ daně. Společný základ daně je v průměru širší o 7,9 %. Širší základ daně znamená, že není důvod, aby se členské státy obávaly o udržitelnost svých daňových systémů v souvislosti s konsolidací rozpočtu (tzn. širší daňový základ snižuje riziko fiskálních ztrát). Mohlo by být důsledkem CCCTB reálně vyšší zdanění společností, pokud budou zisky pocházet z trhů s vyššími daněmi? CCCTB bude volitelnou alternativou. Pokud se společnosti nedomnívají, že by pro ně byl tento systém přínosný, nejsou povinny se pro něj rozhodnout. Avšak velká většina podniků (80 %) se postavila na podporu CCCTB, jelikož vnímá výhody, které systém nabízí sníženou administrativní zátěž, nižší náklady na dodržování předpisů a zamezení sporů ohledně převodních cen (studie KPMG z roku 2007 Harmonised corporate tax base are European businesses for or against it? Pan- EU survey results investigating reactions to proposed Common Consolidated Corporate Tax base, Jeff Wagland). Je tento návrh v souladu se zásadou subsidiarity? Ano. Cílem CCCTB je odstranění překážek pro vnitřní trh, aby podniky mohly méně nákladně a snadněji provozovat přeshraniční činnost. Lze jej úspěšně zavést pouze na úrovni EU. Přístup EU je nutný ke stanovení společných pravidel a systému jednoho správního místa pro přeshraniční podnikání, přičemž některé z hlavních prvků návrhu (např. přeshraniční úlevy za ztráty, přidělení základu daně pomocí společného vzorce) by nebyly na čistě vnitrostátní úrovni dosažitelné. Jaký je další postup? Nyní musí návrh projednat a schválit členské státy v Radě poté, co Evropský parlament vyjádří své stanovisko. See also IP/11/319 1 Estonsko není zahrnuto, protože v zemi se uplatňuje daň z rozdělení zisku pouze u vyplacených dividend a definice daňového základu není nutná. 7

Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014

Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014 Název: Školitel: Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014 Vojtěch Adam Datum: 12.2.2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0058(CNS) podvýboru pro lidská práva. pro Hospodářský a měnový výbor

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2011/0058(CNS) podvýboru pro lidská práva. pro Hospodářský a měnový výbor EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 9. 11. 2011 2011/0058(CNS) NÁVRH STANOVISKA podvýboru pro lidská práva pro Hospodářský a měnový výbor k návrhu směrnice Rady o

Více

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR

Základy zdanění. Kapitalizační podíly AT0000720065 EUR. Dividendové podíly AT0000720057 EUR Základy zdanění Následující údaje se vztahují výhradně na investory podléhající v Rakousku neomezeně dani (investoři se sídlem, bydlištěm či obvyklým pobytem v Rakousku). Ostatní investoři musí dodržovat

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. června 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 8. června 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 293 final

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Estonské republice povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. prosince 2012 (13.12) (OR. en) 17617/12 FISC 195

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. prosince 2012 (13.12) (OR. en) 17617/12 FISC 195 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 12. prosince 2012 (13.12) (OR. en) 17617/12 FISC 195 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Datum přijetí: 7. prosince

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

C(C)CTB a vliv implementace na rozpočet České republiky

C(C)CTB a vliv implementace na rozpočet České republiky C(C)CTB a vliv implementace na rozpočet České republiky Danuše Nerudová, Veronika Solilová Mendel University Brno Praha, 8.11. 2016 The project is research 1 and innovation. Historický vývoj 1975 návrh

Více

Výpočet hodnoty z užívání a uznání ztráty ze snížení hodnoty

Výpočet hodnoty z užívání a uznání ztráty ze snížení hodnoty Výpočet z užívání a uznání ztráty ze snížení Ke konci roku 20X0 účetní jednotka T kupuje účetní jednotku M za 10 000. M má výrobní závody ve 3 zemích. Konec roku 20X0 Přiřazení kupní ceny Reálná hodnota

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

N 121 / 10 / 02, N 122 / 10 / 02, N 123 / 10 / 02 a N 124 / 10 / funkční období

N 121 / 10 / 02, N 122 / 10 / 02, N 123 / 10 / 02 a N 124 / 10 / funkční období N 121 / 10 / 02, N 122 / 10 / 02, N 123 / 10 / 02 a N 124 / 10 / 02 10. funkční období N 121 / 10 / 02, N 122 / 10 / 02, N 123 / 10 / 02 a N 124 / 10 / 02 Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Systém daně z příjmů právnických osob v EU

Systém daně z příjmů právnických osob v EU DOKUMENTY EU Systém daně z příjmů právnických osob v EU Informační podklad k: - sdělení o vytvoření spravedlivého, konkurenceschopného a stabilního systému daně z příjmů právnických osob v EU; - návrhu

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

14716/14 ls/mp/jhu 1 DG G 2B

14716/14 ls/mp/jhu 1 DG G 2B Rada Evropské unie Brusel 31. října 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) 14716/14 FISC 172 ECOFIN 971 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět:

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/53/EU, kterým se Belgickému království povoluje zavést

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Lotyšské republice povoluje uplatňovat opatření odchylující se od článku 287 směrnice

Více

OKO AVO. NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací

OKO AVO. NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací OKO AVO NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací Obecně prospěšnou společnost Aktivity pro výzkumné organizace,o.p.s., ve zkrácené

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.9.2015 COM(2015) 416 final 2015/0185 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/54/EU, kterým se Republice Slovinsko povoluje zavést

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

DOTAZNÍK. k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013

DOTAZNÍK. k transakcím uskutečněným se spojenými osobami ve zdaňovacím období roku 2013 Zdaňovací období Od Do Datum vyplnění Část I. Základní údaje o daňovém subjektu 1 Název daňového subjektu 2 Identifikační číslo 3 Jste bankou nebo pobočkou zahraniční banky ve smyslu 11 odst. 2 písm. b

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

VYHLÁŠKA ze dne o vzoru zprávy podle zemí. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ze dne o vzoru zprávy podle zemí. Předmět úpravy VYHLÁŠKA ze dne... 2017 o vzoru zprávy podle zemí Ministerstvo financí stanoví podle 13zi odst. 5 zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů,

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10276/14 Interinstitucionální spis: 2013/0343 (CNS) FISC 87 ECOFIN 517 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Předmět: Výbor

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

435/ Kombinace daňové odčitatelné položky na výzkum a vývoj a různých forem veřejné podpory

435/ Kombinace daňové odčitatelné položky na výzkum a vývoj a různých forem veřejné podpory 435/18.11.14 Kombinace daňové odčitatelné položky na výzkum a vývoj a různých forem veřejné podpory Předkládá: Lenka Holoubková, daňová poradkyně, č. osvědčení 4336 Iva Kuncová, daňová poradkyně, č. osvědčení

Více

Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise

Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici Evropské komise Rada Evropské unie Brusel 7. září 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0185 (NLE) 11734/15 FISC 104 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 3. září 2015 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Teze k diplomové práci na téma: Ekonomický dopad rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy u podnikatelského subjektu

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice Rady 2006/112/ES

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice Rady 2006/112/ES EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Dánsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 75 směrnice Rady

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

Dopady zavedení C(C)CTB na rozpočet České republiky

Dopady zavedení C(C)CTB na rozpočet České republiky Dopady zavedení C(C)CTB na rozpočet České republiky Danuše Nerudová, Veronika Solilová Mendel University Brno Praha, 2.11. 2016 The project is research 1 and innovation. Agenda Základní východiska analýzy

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***II

Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***II P7_TA-PROV(2011)0563 Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***II Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2011 k postoji Rady v prvním čtení

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-23

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-23 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 24. 1. 2013 2012/0102(CNS) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 9-23 Návrh zprávy Ildikó Gáll-Pelcz (PE501.925v01-00) Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Obecné pokyny ke schopnosti technických rezerv a odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty

Obecné pokyny ke schopnosti technických rezerv a odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty EIOPA-BoS-14/177 CS Obecné pokyny ke schopnosti technických rezerv a odložené daňové povinnosti absorbovat ztráty EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

Ing. Michal Proks. Příkop 6, Brno tel., fax:

Ing. Michal Proks.  Příkop 6, Brno tel., fax: METODICKÉ SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. EXPATRIOTI OSOBY EKONOMICKY AKTIVNÍ V ZAHRANIČÍ daň z příjmů l sociální a zdravotní pojištění Ing. Michal Proks ŘÍJEN 2012 www.auditucetnictvi.cz

Více

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů

IAS 21. Dopady změn směnných kurzů IAS 21 Dopady změn směnných kurzů Cíl standardu Stanovit, který směnný kurz používat při zachycení transakcí v cizích měnách a zahraničních jednotek a jak v účetní závěrce vykazovat finanční účinek změn

Více

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA

Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 19. 9. 2012 2011/0389(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro právní záležitosti k návrhu směrnice

Více

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016

Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Zdanění příjmů veřejně prospěšného poplatníka v 2016 Předmětem daně z příjmů jsou od roku 2014 rovněž příjmy, které dříve podléhaly dani dědické a dani darovací. Veřejně prospěšné poplatníky lze zjednodušeně

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Optimalizace

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316}

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu KOM(2011) 121/4 2011/0058 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS OBSAH

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. dubna 2012 (02.05) (OR. en) 9337/12. Interinstitucionální spis: 2012/0093 (NLE) FISC 61 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 30. dubna 2012 (02.05) (OR. en) 9337/12. Interinstitucionální spis: 2012/0093 (NLE) FISC 61 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 30. dubna 2012 (02.05) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0093 (NLE) 9337/12 FISC 61 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 26. dubna 2012 Č. dok. Komise: COM(2012) 185

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

SPOLEČNÝ KONSOLIDOVANÝ KORPORÁTNÍ DAŇOVÝ ZÁKLAD V KONTEXTU NÁVRHU SMĚRNICE RADY EU

SPOLEČNÝ KONSOLIDOVANÝ KORPORÁTNÍ DAŇOVÝ ZÁKLAD V KONTEXTU NÁVRHU SMĚRNICE RADY EU SPOLEČNÝ KONSOLIDOVANÝ KORPORÁTNÍ DAŇOVÝ ZÁKLAD V KONTEXTU NÁVRHU SMĚRNICE RADY EU Beáta Blechová 1 1 Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta, Univerzitní nám. 1934/3,73340 Karviná Email:blechova@opf.slu.cz

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Ing. Oldřich Bartušek, partner BDO CA s. r. o. www.bdoca.cz Obsah semináře výhody odpočtu na výzkum a vývoj, okruh poplatníků, kteří mohou odpočty na

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

3. případová studie Na zub, s.r.o.

3. případová studie Na zub, s.r.o. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská 3. případová studie Na zub, s.r.o. 1FU201 Účetnictví I. Semestr: 3. Cvičící: ing. Marie Zelenková, Ph.D. Číslo cvičení: 003 Název skupiny: XXXX

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

TAX FORUM 2016. Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení

TAX FORUM 2016. Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení TAX FORUM 2016 Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení Převodní ceny v ČR oblasti kontrolní činnosti Kontrola správnosti uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI 1 Úvod Tento metodický pokyn se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých

Více

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu

zákona do b) obec c) PSČ. P r a h a d) stát/kód státu e) číslo telefonu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro pro Prahu 0 Daňové identifikační

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod........................................................ 17 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE....................................... 21 1.1 Vývoj od roku 1993 do současnosti

Více

Informační leták k určení čistých příjmů

Informační leták k určení čistých příjmů Informační leták k určení čistých příjmů Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI:

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Metodika výpočtu daňových úlev v České republice

Metodika výpočtu daňových úlev v České republice Metodika výpočtu daňových úlev v České republice Zpráva zahrnuje výpočet odhadu daňových úlev v České republice u daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob a daně z příjmů fyzických osob na

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 17. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0011 (CNS) 10426/16 FISC 104 ECOFIN 628 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Generální sekretariát Rady Datum: 17. června 2016

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU

SMĚRNICE RADY 2009/162/EU L 10/14 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE RADY 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty

Více

Vymezení pojmu počáteční investice

Vymezení pojmu počáteční investice Vymezení pojmu počáteční investice Obsah Úvod... 1 Posuzování a prokazování počáteční investice... 2 1. Založení nové provozovny... 2 2. Zásadní změna celkového výrobního postupu... 3 3. Rozšíření výrobního

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

10. přednáška. Daně ze zisku společností

10. přednáška. Daně ze zisku společností 10. přednáška Daně ze zisku společností Daně ze zisku společností - Osnova 1. Úvod, výnosy 2. Charakteristika daně 3. Technika daně 4. Dvojí zdanění dividend 5. Jiné daně placené společnostmi 6. Harmonizace

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ. Průvodní dokument k EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2016 SWD(2016) 56 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE SOUHRN POSOUZENÍ DOPADŮ Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zachování rybolovných

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 3. listopadu 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0288 (NLE) 14521/14 FISC 163 ECOFIN 944 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Estonské

Více