Otázky a odpovědi týkající se společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Otázky a odpovědi týkající se společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB)"

Transkript

1 MEMO/11/171 V Bruselu dne 16. března 2011 Otázky a odpovědi týkající se společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) Co je to společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob (CCCTB)? Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob je jednotný soubor pravidel, jehož by společnosti provozující svou činnost v rámci EU mohly využít k výpočtu svých zdanitelných zisků. Jinými slovy, společnost nebo skupina společností by musely při provádění výpočtů svých zdanitelných příjmů dodržovat pouze jeden systém EU, a nikoliv různá pravidla platná v každém členském státě, v němž provozují svou činnost. Dále by společnosti činné ve více než jednom členském státě EU měly podle CCCTB povinnost podat za veškerou svou činnost na území EU pouze jedno daňové přiznání. Jak by CCCTB fungoval v praxi? CCCTB umožní společnostem nebo skupinám společností konsolidovat veškeré zisky a ztráty na území EU, což by znamenalo uznání jejich přeshraniční činnosti. Pro stanovení základu daně společnosti by se využilo jediné konsolidované daňové přiznání a všechny členské státy, v nichž společnost působí, by pak byly oprávněny zdanit určitou část tohoto základu podle konkrétního vzorce, jehož základem jsou tři rovnocenně posuzované faktory (aktiva, práce a tržby). Veškeré tyto postupy by prováděly finanční úřady členského státu, v němž má daná společnost hlavní místo podnikání (tj. prostřednictvím systému jednoho správního místa). Navrhovaná směrnice stanoví jednoznačné procesní předpisy, které určí, jak si společnosti mají zvolit systém CCCTB, jak by měly podávat svá daňová přiznání, jak by měly být příslušné formuláře sladěny a jak by se měly koordinovat audity. Daňová přiznání za každou společnost nebo skupinu společností týkající se všech jejich činností na území EU by se podávala u finančního úřadu působícího v jejich hlavním členském státě a tentýž členský stát by byl odpovědný za koordinaci příslušných kontrol a ověření přiznání. Co znamená každý z prvků CCCTB? Vysvětlivky každého jednotlivého prvku CCCTB: Společný jeden jediný soubor pravidel, který by bylo možno použít v celé EU. Konsolidovaný konsolidace znamená součet všech zisků a ztrát společnosti / skupiny společností z různých členských států, jehož výsledkem bude čistý zisk nebo ztráta z veškeré činnosti na území EU. Tento výsledek bude poté použit k rozhodnutí o konečném zdanitelném základě společnosti nebo skupiny.

2 Příklad: Skupinu CCCTB tvoří společnosti A, B, C a D. Společnost A i společnost B dosáhly zisku ve výši 10 milionů EUR; společnost C má zisk ve výši 5 milionů EUR; společnost D utrpěla ztrátu ve výši 8 milionů EUR. Konsolidovaný základ daně pro tuto skupinu je A + B + C - D = 17 milionů EUR. Právnická osoba společnost podléhající zdanění. Základ daně částka zisku společnosti, která bude zdaněna. Základ daně se vypočítá takto: příjmy společnosti minus částka, kterou představuje osvobození od daně a daňové odpočty, např. mzdy a odpisování. Každý členský stát má svůj soubor pravidel pro výpočet tohoto základu daně. Například členský stát A povoluje provádět odpisy aktiv po dobu 10 let, kdežto členský stát B pouze po dobu 5 let. Nebo v členském státě A lze odečíst ze zisku všechny výdaje na reprezentaci, kdežto v členském státě B nikoli. Jediný základ daně v EU by znamenal, že společnosti budou muset provádět své výpočty pouze podle jednoho souboru pravidel. Příklad: společnost vykázala příjmy ve výši 10 milionů EUR (např. tržby za zboží) minus výdaje ve výši 3 miliony EUR (např. mzdy a náklady na pořízení zboží za účelem jeho prodeje) minus odpočty ve výši 2 miliony EUR (např. odpisy dodávkových vozidel) = celkový základ daně činí 5 milionů EUR. Proč v EU potřebujeme CCCTB? Vytvořením jediného souboru pravidel pro výpočet základu daně společnosti či skupiny a stanovením systému jednoho správního místa podání daňových přiznání by došlo k výraznému zlevnění a zjednodušení podnikání. Společnosti jsou v současné době nuceny dodržovat pro výpočet svých zdanitelných zisků 27 různých souborů předpisů a jsou povinny podávat přiznání u finančních úřadů v každém členském státě, v němž působí. Tato situace vede k vysokým nákladům na dodržování předpisů, velké administrativní zátěži a složitým úpravám. Komplikovaný systém převodních cen, kterým se nyní řídí transakce uvnitř skupiny, je obzvláště nákladný a zatěžující podniky působící v rámci EU, a může vést ke sporům mezi orgány daňové správy členských států a potažmo k dvojímu zdanění společností. Umožněním konsolidace zisků a ztrát na úrovni EU by systém CCCTB dále umožnil, aby se plně zohlednily přeshraniční činnosti podniků a aby se zabránilo nadměrnému zdaňování. Je CCCTB prvním krokem ke sladění daňových sazeb? Nikoliv. CCCTB neřeší daňové sazby a Komise nemá žádné záměry ohledně slaďování daňových sazeb členských států pro právnické osoby. Členské státy budou i nadále rozhodovat o svých sazbách daně z příjmů právnických osob, což je jejich svrchovaným právem. Rozdíly v daňových sazbách, nepovedou-li k narušování, umožní zachování určité míry daňové soutěže na vnitřním trhu. Na druhé straně však CCCTB umožní více zprůhlednit situaci, pokud jde o reálné zdanění právnických osob v členských státech, čímž se v rámci EU umožní spravedlivější daňová soutěž. Systém CCCTB také posílí konkurenceschopnost EU v globálním měřítku mnohem účinněji, než jakékoli opatření týkající se jednotných sazeb daně z příjmů právnických osob. 2

3 Existují čísla představující výhody, které by mohl CCCTB přinést? CCCTB podnikům s přeshraniční činností v rámci EU jednoznačně uspoří čas a náklady na dodržování předpisů. Podle odhadů by bylo možno snížit současné náklady na dodržování předpisů o 7 %, což představuje úsporu 0,7 miliardy EUR v celé EU. Nový systém přinese rovněž reálné výhody společnostem, jejichž záměrem je rozšířit svou činnost do ostatních členských států. V současnosti vynaloží velký podnik pouze v souvislosti s daněmi přes EUR, aby si mohl založit novou pobočku v jiném členském státě. CCCTB tyto náklady sníží o EUR, tj. o 62 %. Středně velké podniky získají dokonce ještě více, jejich průměrné náklady související s daněmi při expanzi v rámci EU se sníží ze EUR na EUR (pokles o 67 %). Kdyby se pouze 5 % malých a středních podniků rozhodlo takto expandovat, budou se celkové úspory pohybovat v řádu 1 miliardy EUR. A kdyby se dále podnikům pro daňové účely umožnilo započtení ztrát v jednom členském státě proti ziskům vytvořeným kdekoli jinde v rámci EU (tj. konsolidace), přinesl by návrh společnostem v EU další úspory ve výši 1,3 miliardy EUR. Systém CCCTB by dohromady ušetřil podnikům 0,7 miliardy EUR snížením nákladů na dodržování předpisů, 1 miliardu EUR snížením nákladů na přeshraniční rozšíření podnikání a 1,3 miliardy EUR díky konsolidaci. Proč Komise navrhla, že by účast na CCCTB měla být pro společnosti volitelná? CCCTB bude volitelný, a umožní tak společnostem, které se domnívají, že by pro ně byl tento harmonizovaný systém skutečně prospěšný, aby si jej zvolily, kdežto ostatní společnosti mohou nadále fungovat v rámci systému svého státu. Jedná se o přístup zdravého rozumu, protože to znamená, že společnosti, které nemají žádný záměr rozšiřovat svou činnost do zahraničí, a tudíž budou vždy pracovat pouze s jedním systémem, nebudou muset zbytečně přecházet na nový daňový systém. Komise je také přesvědčena, že by se povinný CCCTB neslučoval se zásadou subsidiarity, protože by to znamenalo, že se zavádějí opatření EU, jež se kromě činností na úrovni EU týkají činností čistě domácích. Proč je důležitou součástí tohoto systému konsolidace? Konsolidace je zásadním prvkem CCCTB, protože znamená, že bude plně uznána přeshraniční činnost společnosti v rámci EU. Například dnes může skupina přičíst zisky jedné pobočky v členském státě A ke ztrátám jiné pobočky v témže členském státě A, a dospět tak k čistému zisku nebo ztrátě. Tatáž skupina však nemůže uplatnit ztráty, které jí mohly vzniknout v jiném členském státě B. To znamená, že i když jsou ztráty skupiny v jednom členském státě vyšší než její zisky jinde v EU (tj. celková čistá ztráta), bude přesto muset v členských státech, kde vytvořila jakýkoli zisk, odvést daň. Neexistuje žádná přeshraniční úleva za ztrátu. V systému CCCTB bude skupina moci sečíst zisky a ztráty všech svých poboček v EU, aby dospěla k čistému výsledku. Daň bude poté odvedena z celkového čistého zisku skupiny v rámci celé EU. Bude tak skutečně naplněna myšlenka jednotného trhu. Konsolidace dále zruší potřebu komplexního systému převodních cen, který je v současné době zaveden pro přeshraniční prodej zboží uvnitř skupiny. Jelikož jsou převodní ceny pro podniky jednou z nejvíce zatěžujících a nejnákladnějších stránek zdanění právnických osob, bude jejich odstranění pro skupiny i společnosti v EU výrazným přínosem. 3

4 Jak Komise dospěla ke vzorci poměrného rozdělení? Až se podle systému CCCTB stanoví základ daně společnosti, bude tento základ rozčleněn (poměrně rozdělen) na všechny členské státy, v nichž společnost působí, na základě pevně stanoveného vzorce poměrného rozdělení. Základem tohoto vzorce budou tři rovnocenně posuzované faktory: - Aktiva: Patří sem veškerá dlouhodobá hmotná aktiva včetně budov, letadel a strojů. Rovněž zde budou zahrnuty náklady vynaložené na výzkum a vývoj, marketing a reklamu v průběhu 6 let předtím, než si společnost zvolila CCCTB, jako kompenzace nehmotných aktiv za 5 let. - Práce: V rámci práce budou zohledněny dva faktory: 50 % tvoří mzdové náklady a 50 % počet zaměstnanců. - Tržby: Tržby se vypočítají na základě údaje, kam se odesílá zboží / kde je jeho určení. U služeb to bude místo, kde došlo k vlastnímu poskytnutí služby. Příklad: Společnosti A, B a C tvoří skupinu CCCTB. Konsolidovaný základ daně je 900. Společnost A vlastní kapitál v hodnotě 100, vyplácí mzdy v hodnotě 100, má zaměstnanců a tržby v členském státě A v hodnotě Společnost B vlastní kapitál v hodnotě 200, vyplácí mzdy v hodnotě 200, má zaměstnanců a tržby v členském státě B v hodnotě Společnost C vlastní kapitál v hodnotě 300, vyplácí mzdy v hodnotě 300, má zaměstnanců a tržby v členském státě C v hodnotě Výpočet bude vypadat takto: Jedna třetina z 900 u kapitálu: 100/600 pro A, 200/600 pro B a 300/600 pro C Polovina z jedné třetiny z 900 u mezd: 100/600 pro A, 200/600 pro B a 300/600 pro C Polovina z jedné třetiny z 900 u zaměstnanců: 1 000/6 000 pro A, 2 000/6 000 pro B a 3 000/6 000 pro C Jedna třetina z 900 u tržeb: / pro A, / pro B a / pro C Základ daně společnosti A = = 150 zdaněno v členském státě A sazbou A Základ daně společnosti B = = 300 zdaněno v členském státě B sazbou B Základ daně společnosti C = = 450 zdaněno v členském státě C sazbou C Zisky společností pocházejí z tržeb, práce a aktiv, proto tato tři kritéria tvoří vzorec poměrného rozdělení. Tyto tři faktory znamenají, že vzorec čerpá z údajů, které jsou snadno k dispozici, nebude je možno jednoduše zkreslit a budou pravdivě vykazovat zisk tam, kde byl skutečně podnikáním vytvořen. 4

5 Jakou roli sehraje ve výpočtu základu daně odpisování? Bude odpisování v CCCTB harmonizováno a jak? Odpisování je snižování hodnoty aktiv v časové posloupnosti a pro daňové účely se uplatňuje jako odpočet. Například pokud zakoupíte stroj za EUR a za pět let jej prodáte za EUR, byl stroj odepsán o EUR. K tomu však nedošlo až v pátém roce stroj se postupně odepisoval každý rok. Jestliže si společnost pořídí aktiva, např. budovu nebo vozidlo, její zdanitelný základ v každém roce je roven příjmům minus výdaje a minus odpisová sazba, oprávka k těmto aktivům. Odhadované odpisování aktiv je rozloženo do období předpokládaného využití aktiv společností a je základem odpočtu ze základu daně v každém daném roce. Pravidla pro odpisy aktiv jsou v každém členském státě jiná. Některé státy mohou mít odpočty rozloženy do delšího období (např. 5 % po dobu 20 let), zatímco jinde je mohou vměstnat do kratšího časového úseku (např. 20 % po dobu 5 let). Účelem je rozložit náklady na pořízení aktiv do odpovídajícího počtu let a nezkreslit zisky, např. tím, že by se všechny náklady odečetly v prvním roce. CCCTB bude mít pro společnosti, které se pro něj rozhodnou, jeden soubor pravidel pro odpisy aktiv (25 % po dobu 4 let). Pro společnosti, které setrvají mimo CCCTB, zůstanou v platnosti vnitrostátní pravidla. Jaké výhody přinese CCCTB malým a středním podnikům? CCCTB nabízí možnost expanze v rámci EU malým a středním podnikům, které možná dosud považovaly tento krok za příliš nákladný a složitý. Protože malé a střední podniky nemají stejné zdroje (daňové právníky a odborníky, konzultanty a poradce) jako větší podniky, je pro ně často nepřekonatelnou překážkou nutnost řešit jiná pravidla pro výpočet základu daně v jiných členských státech. CCCTB by umožnil malým a středním podnikům pokračovat v práci pouze s jedním systémem a jednou daňovou správou jako dosud, i pokud se rozhodnou rozšířit své podnikání do jiných členských států. Odhaduje se, že díky CCCTB dojde ke snížení daňových nákladů středně velkých podniků expandujících v rámci EU o 67 %. Komise se snažila navrhovaná nová pravidla připravit tak, aby byla malým a středním podnikům i velkým společnostem dostatečně přístupná a aby je mohly pochopit a využít. Podpoří CCCTB výzkum a vývoj a inovativní společnosti? Zacházení s výdaji na výzkum a vývoj v rámci CCCTB se vyznačuje štědrými pravidly příznivými pro inovace: například mzdy a platy výzkumných pracovníků jsou plně odpočitatelné v roce, kdy byly vyplaceny (bez ohledu na to, kdy budou k dispozici výsledky výzkumu) a dále je povolen okamžitý odpočet za výdaje na výzkumné budovy ve výši 100 %. Obecné pravidlo pro odpisy aktiv nadto předpokládá velmi rychlý technický pokrok a stanoví odpočitatelné náklady ve výši téměř 60 % v prvních třech letech. Tato metoda lépe odráží rychlý pokles ekonomické nebo technické hodnoty dlouhodobých aktiv. CCCTB celkově nabízí lepší prostředí pro výzkum a inovace než stávající systémy daně z příjmů právnických osob ve většině členských států. Jsou pro vstup do CCCTB a výstup z něj stanoveny nějaké podmínky? Ano. Společnosti budou muset setrvat v CCCTB minimálně pět let (aby se zamezilo opakovaným přechodům společností z jednoho systému do druhého pro účely daňového plánování). Příloha k návrhu navíc uvádí různá kritéria, která společnost musí splnit, aby byla pro systém CCCTB způsobilá (např. typ pravidel pro daň z příjmu právnických osob, jimiž se musí v současnosti řídit, typ společnosti, atd.). 5

6 Bude CCCTB k dispozici i společnostem z nečlenských států EU se sídlem v Evropě? Ano. Systém CCCTB si mohou zvolit společnosti z nečlenských států s pobočkami nebo dceřinými společnostmi v členském státě v souvislosti s jejich činnostmi v rámci EU, pokud splní stejná výběrová kritéria, která jsou vyžadována od společností z členských států EU (viz výše). Pomůže CCCTB přilákat přímé zahraniční investice? CCCTB může z EU vytvořit mnohem atraktivnější trh pro zahraniční investory. Nyní se například společnosti působící ve třetích zemích, jako je USA a Čína, řídí pouze jediným vnitrostátním daňovým systémem. Ve srovnání s tím je evropský systém 27 různých souborů pravidel zdrojem mnohem větší složitosti a vyšších nákladů. Po zavedení jediného souboru pravidel pro základ daně z příjmů právnických osob a systému jednoho správního místa pro podání daňového přiznání bude v EU pro zahraniční firmy mnohem snadnější investovat. Řada třetích zemí již Komisi naznačila, že by CCCTB pomohl vytvořit z EU zajímavější trh pro zahraniční investice. Bude u CCCTB jiná daňová sazba než u vnitrostátního systému? Členské státy budou i nadále rozhodovat o svých vlastních sazbách daně z příjmu právnických osob, včetně sazby pro společnosti fungující v systému CCCTB (protože CCCTB se týká pouze základu daně, nikoli sazby daně). Členský stát by se mohl rozhodnout použít pro CCCTB jinou sazbu daně, jestliže je jeho vlastní vnitrostátní základ daně značně rozdílný a chce-li udržet stejnou reálnou daňovou sazbu (tj. skutečnou úroveň daně odvedené po uplatnění sazby, základu a různých odpočitatelných položek). Například pokud byl základ CCCTB větší než vnitrostátní základ, může členský stát rozhodnout o stanovení nižší sazby pro CCCTB, aby udržel stejnou reálnou daňovou sazbu. Jinou možností je, že členské státy své vnitrostátní základy přizpůsobí základu v systému CCCTB tak těsně, aby nemusely mít pro tyto dva základy různé sazby. Každý členský stát se bude moci rozhodnout pro postup, který pro své vnitrostátní potřeby považuje za nejlepší. Bude existovat nějaké bezpečnostní opatření chránící členské státy před společnostmi přehazujícími si aktiva, aby ze vzorce vytěžily maximum? Návrh CCCTB obsahuje přísná pravidla zabraňující společnostem vyhnout se daňovým povinnostem, aby zajistil, že skupiny nebudou moci uměle převádět své zisky z jednoho členského státu do druhého. Společnosti však budou i nadále moci vykonávat své právo volného pohybu a usazování pro skutečné obchodní účely (např. výstavba nového závodu v jiném členském státě) stejně jako doposud. Jaká opatření proti zneužití obsahuje tento návrh? Návrh obsahuje obecné ustanovení proti zneužití, které je v souladu s tím, co je již zavedeno v řadě členských států. Obsahuje navíc konkrétní opatření proti zneužití, např. omezení odpočitatelnosti úroků v některých případech a výjimku u osvobození zahraničních příjmů v jiných případech. 6

7 Mohl by CCCTB přispět k větší daňové soutěži? Díky vytvoření jednotného základu poskytne CCCTB větší transparentnost, a měl by tudíž zajistit, aby soutěž probíhala mezi reálnými daňovými sazbami, a nikoli mezi potenciálně skrytými prvky v různých základech daně. To by mělo vést k otevřenější a spravedlivější daňové soutěži. Členské státy budou i nadále pro svá území určovat sazby daně z příjmů právnických osob. Každý členský stát bude moci rozhodnout o tom, co bude považovat za nejlepší pro potřeby svého státního rozpočtu a daňové politiky. Povede CCCTB ve většině členských států k rozšíření základu daně? Ve většině členských států 1 by základ podle systému CCCTB byl širší než stávající vnitrostátní základ daně. Společný základ daně je v průměru širší o 7,9 %. Širší základ daně znamená, že není důvod, aby se členské státy obávaly o udržitelnost svých daňových systémů v souvislosti s konsolidací rozpočtu (tzn. širší daňový základ snižuje riziko fiskálních ztrát). Mohlo by být důsledkem CCCTB reálně vyšší zdanění společností, pokud budou zisky pocházet z trhů s vyššími daněmi? CCCTB bude volitelnou alternativou. Pokud se společnosti nedomnívají, že by pro ně byl tento systém přínosný, nejsou povinny se pro něj rozhodnout. Avšak velká většina podniků (80 %) se postavila na podporu CCCTB, jelikož vnímá výhody, které systém nabízí sníženou administrativní zátěž, nižší náklady na dodržování předpisů a zamezení sporů ohledně převodních cen (studie KPMG z roku 2007 Harmonised corporate tax base are European businesses for or against it? Pan- EU survey results investigating reactions to proposed Common Consolidated Corporate Tax base, Jeff Wagland). Je tento návrh v souladu se zásadou subsidiarity? Ano. Cílem CCCTB je odstranění překážek pro vnitřní trh, aby podniky mohly méně nákladně a snadněji provozovat přeshraniční činnost. Lze jej úspěšně zavést pouze na úrovni EU. Přístup EU je nutný ke stanovení společných pravidel a systému jednoho správního místa pro přeshraniční podnikání, přičemž některé z hlavních prvků návrhu (např. přeshraniční úlevy za ztráty, přidělení základu daně pomocí společného vzorce) by nebyly na čistě vnitrostátní úrovni dosažitelné. Jaký je další postup? Nyní musí návrh projednat a schválit členské státy v Radě poté, co Evropský parlament vyjádří své stanovisko. See also IP/11/319 1 Estonsko není zahrnuto, protože v zemi se uplatňuje daň z rozdělení zisku pouze u vyplacených dividend a definice daňového základu není nutná. 7

Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014

Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014 Název: Školitel: Daňová úleva na výzkumné činnosti od roku 2014 Vojtěch Adam Datum: 12.2.2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Daňová podpora veřejné prospěšnosti

Daňová podpora veřejné prospěšnosti Daňová podpora veřejné prospěšnosti Mezinárodní odborná konference o statusu veřejné prospěšnosti 9. září 2010 Martin Jareš Ministerstvo financí Obsah prezentace Obecné principy daňové politiky Daňová

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316}

Návrh SMĚRNICE RADY. o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu KOM(2011) 121/4 2011/0058 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB) {SEK(2011) 315} {SEK(2011) 316} CS CS OBSAH

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ O VZÁJEMNÉ SPRÁVNÍ POMOCI S cílem plnit ustanovení Smlouvy mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojímu zdanění týkajícím se daní z příjmů a daní z kapitálových

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj

Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Daňové odpočty na vlastní a smluvní výzkum a vývoj Ing. Oldřich Bartušek, partner BDO CA s. r. o. www.bdoca.cz Obsah semináře výhody odpočtu na výzkum a vývoj, okruh poplatníků, kteří mohou odpočty na

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) 31.10.2014 L 311/23 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) č. 1163/2014 ze dne 22. října 2014 o poplatcích za dohled (ECB/2014/41) RADA GUVERNÉRŮ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU)

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

KOMPARACE FIXNÍCH AKTIV DLE ČESKÉ PRÁVNÍ NORMY A DLE SMĚRNICE O CCCTB

KOMPARACE FIXNÍCH AKTIV DLE ČESKÉ PRÁVNÍ NORMY A DLE SMĚRNICE O CCCTB KOMPARACE FIXNÍCH AKTIV DLE ČESKÉ PRÁVNÍ NORMY A DLE SMĚRNICE O CCCTB IVANA KUCHAŘOVÁ, DANIELA PFEIFEROVÁ Abstrakt Narůstající přeshraniční pohyb kapitálu, zboží a služeb v rámci nadnárodních společností

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Bulharsko? Přemýšlejte o něm

Bulharsko? Přemýšlejte o něm Bulharsko? Přemýšlejte o něm Martin Vacek ředitel pobočky PETERKA & PARTNERS v Sofii www.peterkapartners.com Pár ekonomických dat za 2. čtvrtletí roku 2008 Růst HDP ve výši 7,1 % Růst domácí poptávky ve

Více

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami

Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/86 849/2009-393 Pokyn D 334 Sdělení Ministerstva financí k rozsahu dokumentace způsobu tvorby cen mezi spojenými osobami 1. Úvod V reakci na současný vývoj v oblasti

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI

Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech programu OP VaVpI 1 Úvod Tento metodický pokyn se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením)

OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) OPRAVENKA K PUBLIKACI IAS/IFRS PRAKTICKÉ APLIKACE (změny jsou označeny podbarvením) Str. 49 Ilustrace 1 Alternativní způsob výpočtu: Počet Podíl na účetním období Přepočtený počet Počet akcií před emisí

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ v3 10. března 2015 Obsah 1 Obecný postup... 3 1.1 Působnost čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006... 3 1.2 Referenční období...

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí

Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA-BoS-14/170 CS Obecné pokyny o nakládání s přidruženými podniky, včetně účastí EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ

PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Ačkoli kodifikované evropské právo obchodních společností jako takové neexistuje, na společnosti v celé EU se vztahují minimální normy prosazované právními předpisy EU. Dva

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu

ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu DODATEK PROSPEKTU ZE DNE 17. 8. 2007 ČEZ, A. S. Dodatek Prospektu Dluhopisy nesoucí pevný úrokový výnos 4,30 % p.a. v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 7 000 000 000 Kč s možností navýšení objemu

Více

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv

Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA-BoS-15/113 CS Obecné pokyny k vykazování a oceňování jiných aktiv a závazků než technických rezerv EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 9.. KAPITOLA: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-VÝPOČET DANĚ, DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ, DAŇ Z PŘÍJMŮ ODLOŽENÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR

Zkušenosti z kontrol TA ČR. Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Zkušenosti z kontrol TA ČR Luděk Gulázsi, vedoucí OAK TA ČR Oddělení auditu a kontroly Činnost OAaK předběžné, průběžné, následné kontroly, zákon č. 320/2001 Sb., zákon č. 130/Sb., Procesní pravidla (552/1991

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

TAX BASED HARMONISATION IN EU THE END OF TAX COMPETITON IN EU

TAX BASED HARMONISATION IN EU THE END OF TAX COMPETITON IN EU HARMONIZOVANÝ ZÁKLAD DANĚ V EU KONEC DAŇOVÉ KONKURENCE V EU TAX BASED HARMONISATION IN EU THE END OF TAX COMPETITON IN EU JAN KOPŘIVA Právnická fakulta, Masarykova univerzita A bstra kt Autor se v článku

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Táboře Daňové identifikační číslo C Z

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně.

Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. 1.1 Sazba daně Sazba daně je algoritmus, prostřednictvím kterého se ze základu daně (sníženého o odpočty) stanoví velikost daně. I když obecně může mít podobu v podstatě jakéhokoliv výpočtového algoritmu,

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona

Více

(Schváleno na 218. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 8. 12. 2006)

(Schváleno na 218. zasedání Rady pro výzkum a vývoj dne 8. 12. 2006) Doporučení Rady pro výzkum a vývoj k aplikaci zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, při odpočtu výdajů vynaložených na projekty výzkumu a vývoje od základu daně (Schváleno

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE. Průvodní dokument k CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne.03.2008 X Předloha PRACOVNÍHO DOKUMENTU ÚTVARŮ KOMISE Průvodní dokument k návrhům dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady, kterými se zjednodušuje

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

4. téma. Mezinárodní zdanění

4. téma. Mezinárodní zdanění 4. téma Mezinárodní zdanění Mezinárodní zdanění - Osnova 1. Mezinárodní zdanění 2. Harmonizace daní v EU 3. Daňové ráje a boj OECD proti nim 4. Daňové plánování Daňový rezident FO: má bydliště na území

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1

1. Právní upozornění. 2. Zkratky a definice. Příloha 1 Příloha 1 Pokyny týkající se podmínek způsobilosti pro přiznání postavení oprávněného hospodářského subjektu a postupu v případě nadnárodních společností a velkých podniků 1. Právní upozornění Tyto pokyny

Více

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace

Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Příručka pro neziskové a nevýdělečné organizace Prvotní nastavení programu je důležité pro jeho správné užívání. V programu WinDUO je možné účtovat jak klasický účetní rok tak i hospodářský rok. V případě,

Více

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva

Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014. András Tövisi předseda představenstva Řádná valná hromada akcionářů Philip Morris ČR a.s. Kutná Hora 25. dubna 2014 András Tövisi předseda představenstva Philip Morris ČR a.s. Řádná valná hromada akcionářů 2014 2 Celkový trh cigaret Česká

Více

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

POKYNY PRO STANOVENÍ FINANČNÍCH OPRAV PŘI PORUŠENÍ PRAVIDEL PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK HLAVNÍ TYPY NESROVNALOSTÍ A ODPOVÍDAJÍCÍ SAZBY FINANČNÍCH OPRAV 1) Oznámení o zakázce a specifikace Č. Typ nesrovnalosti Platné právo/referenční dokument Popis nesrovnalosti Sazba opravy 1. Nezveřejnění

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH

METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH METODICKÁ PŘÍRUČKA k aplikaci pojmu jeden podnik z pohledu pravidel podpory de minimis OBSAH 1. Účel příručky... 2 2. Definice jednoho podniku... 2 3. Je subjekt propojeným podnikem?... 3 3.1. Podniky

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více