Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz"

Transkript

1 Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel:

2 Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace práce, řízení chodu systému (zabezpečuje propojení na prostředí) a metod sloužících ke sběru, přenosu, uchování a dalšímu zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací. IS Je nějakým způsobem organizován a začleněn do organizační struktury podniku, má určité ekonomické charakteristiky a musí být určitým způsobem řízen jak v době jeho budování tak v době jeho fungování. Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace tedy vznikají z dat až v okamžiku jejich užití. (Informace představuje vypovídací schopnost dat, vzniká zpracováním dat a je cílem tohoto zpracování.) Systém je komplex prvků nacházejících se ve vzájemné interakci, Bertalanfy.

3 Základní pojmy Informační technologie (IT) chápeme jako souhrn technických a programových prostředků včetně jejich metodického a znalostního zázemí, sloužících ke zpracování a poskytování informací. Dnes častěji ICT jako Informační a komunikační technologie. IS/ICT v běžném životě oba pojmy splývají. IS reprezentuje potřebu informací, zatímco ICT představuje uspokojení této potřeby. Informační strategie je dokument průběžně teoreticky ověřovaný a modifikovaný, jehož úkolem je stálá integrace IS/ICT s globální strategií podniku.

4 Aplikační software - ASW Aplikační software (aplikační programové vybavení) - systém, jehož cílem je počítačová podpora částí informačních systémů. Individuální ASW - specifické aplikační systémy pro individuálního zákazníka (organizaci) dle jeho požadavků. Technologicky orientovaný ASW - OIS Věcně orientovaný ASW TASW (typový ASW) TASW - modulový princip architektury, vysoká parametrizace, komplexnost a vysoká vnitřní složitost, vnitřní integrace s OIS, integrace datové základny.

5 Trendy v oblasti IS/ICT Otevřené systémy, které jsou standardizovány mezinárodními organizacemi a konsorcii (např. W3C, IEEE, ISO, OMG, ), členy takových skupin jsou často velcí a významní hráči na IT trhu (IBM, Microsoft, SUN, Oracle..), je možné odebírat a přidávat další funkce. Třívrstvá architektura ASW (prezentační, aplikační a datová vrstva). Distribuované zpracování založené na klient -server architektuře. Outsourcing - správa IS externí firmou. Jde o zajišťování činností spojených s informatikou dodavatelsky, tedy formou externích služeb (Outsourcing rozvoje IS, provozu IS a totální outsourcing). Od ISP k ASP (Internet System Providing, Aplication Service Providing), kdy uživatel řeší potřeby automatizace svých činností prostřednictvím pronájmu aplikací jako služby od ASP operátora za poplatek.

6 Informační strategie Smyslem informační strategie je podpořit realizaci cílů organizace a podnikových procesů pomocí IS/ICT. Vytvářet informační strategii znamená uskutečnit 3 důležité kroky: Analyzovat a zhodnotit současný stav IS/ICT. Definovat cílový stav IS/ICT. Navrhnout postup, jak dosáhnout cílového stavu za současných podmínek. Řešitelem bývá tým pracovníků vedený odpovědným manažerem často za pomoci externích pracovníků a konzultantů. Tým nejen dokument informační strategie vytvoří, ale dále ho udržuje v aktuální podobě, o dokumentu se průběžně komunikuje. Součástí dokumentu bývá architektura IS/ICT.

7 Informační strategie K čemu slouží informační strategie? Je klíčovým podkladem určujícím rozvoj společnosti v oblasti IS/ICT. Je důležitým zdrojem pro zpracování poptávky pro dodavatele komponent IS/ICT. Definuje vazby mezi projekty IS/ICT a ostatními např. výrobními projekty a inovacemi. Urychluje řešení implementace IS/ICT. Je podkladem pro plánování financí na IS/ICT. Je vhodný dokument při jednáních se strategickými partnery.

8 Architektura IS/IT - definice Architektura IS/IT je grafické a písemné vyjádření celkové koncepce IS/IT, která v sobě zahrnuje základní představu o: struktuře IS v návaznosti na organizační strukturu podniku, funkcích, které bude IS zabezpečovat v návaznosti na procesy podniku, provozu a bezpečnosti celého systému, vazbách na okolí. Architektura IS dále: Vytváří relativně stabilní rámec řešení IS/IT. Je významným komunikačním prostředkem mezi tvůrci a vedením podniku. Zajišťuje stabilitu vývoje IS/IT při rychlém technologickém vývoji IT. Význam ekonomický - minimalizuje náklady na chybně zadané projekty a rekonstrukce.

9 Globální a dílčí architektura IS/IT Globální architektura - hrubý návrh IS/ICT, zachycuje jednotlivé komponenty IS/ICT a jejich vzájemné vazby, obsahuje základní stavební bloky IS/ICT. Dílčí architektury jsou detailnější návrhy IS/ICT. Na základě globální architektury se navrhují tyto dílčí architektury: funkční, procesní, datovou, technologickou, softwarovou, hardwarovou.

10 Globální architektura stavební bloky Externí DB a informační služby Zákazníci EIS Celopodnik.analýzy Dodavatelé Banky Pojišťovny Státní správa: - finanční úřad - celnice - ČSÚ - atd. EDI Finance Obchod Výroba Zdroje MIS Správa, lidské zdroje, marketing, legislativa, jakost Finanční řízení: analýzy, plánování, modelování, zdroje Hlavní kniha Pokladna Závazky PAM Pohledávky Majetek Controlling MTZ Nákup Sklady Prodej Přeprava TPS OIS Provoz: komplexní řízení zakázek a komplexní řízení výroby Konstrukce - CAD TPV - technologie Kapacitní plánování Operativní řízení výroby Dílenské řízení výroby Služby: - montáže, - servis

11 TPS TPS (Transakční a produkční systém) je operativní částí IS, operace jsou závislé na charakteru podniku, nejspecifičtější blok IS. Jeho úkolem je pořizovat a aktualizovat data, udržovat evidence, poskytovat základní přehledy o činnosti podniku, zde se tvoří data pro ostatní vrstvy podnikového IS. Je důkladně vypracován na základě standardizovaných postupů. Je robustní, spolehlivý, s rychlou odezvou, provádí rutinní funkce (k provozu se používají spolehlivé a odzkoušené IT). Datové modely jsou jednoduché.

12 MIS a EIS MIS (Management Information System) je blok určený pro řízení podniku na taktické úrovni, jeho funkce jsou podobné pro podniky různých typů. Procesy jsou integrovány do tří linií: (obchodně - logistická (nákup, prodej, MTZ, sklady...), finančně - účetní (účetnictví, majetek, pokladna, mzdy ), průřezová (organizace a správa, personalistika, marketing, legislativa ) EIS (Executive Informaion Systém) je blok určený pro strategické řízení podniku. Získává data z ostatních úrovní IS a z externích zdrojů, data agreguje a vytváří časové řady a vzájemné vazby, trendy, prognózy. Je zaměřen na delší časový úsek do minulosti i budoucnosti. Vyznačuje se specifickými nároky na prezentaci informací, na využití multimédií, na složité algoritmy pro nejrůznější analýzy stavů a prognóz.

13 OIS OIS (Office Information System) je blok orientovaný na podporu kancelářských prací a týmové práce. Hlavním úkolem je vytvářet, modifikovat a přenášet data administrativního charakteru v písemné a grafické podobě. Zvyšuje produktivitu a výkonnost administrativních pracovníků. Např. MS OFFICE, editory, DTP (DeskTop Publishing), tabulkové procesory, PowerPoint aplikace, plánovací kalendář, řízení projektů (MS Project), sledování úkolů, sledování pošty (došlá a odešlá), WWW internet.

14 EDI (Electronic Data Interchange) EDI (Electronic Data Interchange) je způsob výměny strukturovaných dat na základě dohodnutých standardů mezi IS jednotlivých obchodních partnerů pomocí elektronických prostředků. Je to jeden z nástrojů provádění el. obchodu. Základní norma u nás - ISO 9735 známá jako UN/EDIFACT (EDI for Administration, Commerce and Transport). Je to standard standardů, zastřešuje standardy pro jednotlivé prům. obory. Pozor EDI není ekomunikace (dokumenty jako příloha ů).

15 Architektura IS/ICT a její vrstvy Na každém IS lze rozlišit 3 vrstvy (vrstva datová, funkční resp. aplikační a prezentační resp. komunikační). Datová vrstva je odpovědná za integritu a konzistenci dat, zabývá se výběrem, agregací a předzpracováním dat, zajišťuje napojení informačního systému na systém řízení báze dat. Funkční resp. aplikační vrstva provádí transformace uživatelských dat a zajišťuje výpočty a operace prováděné mezi vstupně výstupními požadavky a daty. Prezentační resp. komunikační vrstva je odpovědná za prezentaci výsledků informačního systému, zajišťuje vstup požadavků uživatele.

16 Architektura IS/ICT a její vrstvy Základní rozdíl mezi následujícími architekturami je v tom, zda jsou výše uvedené 3 vrstvy odděleny do samostatných programů, či nikoliv. monolitická architektura - všechny vrstvy v rámci jednoho řídícího programu dvouvrstvá architektura - vrstvy jsou rozděleny na dva subjekty, klient server, lehký a těžký (resp. tenký a tlustý) klient. (Do tenkého klienta zařazujeme pouze prezentační vrstvu. Do tlustého klienta zařazujeme aplikační a prezentační vrstvu). třívrstvá architektura - (typická a nejpoužívanější architektura pro celopodnikové rozlehlé aplikace dynamického charakteru v současnosti).

17 Výhody třívrstvé architektury Vyšší pořizovací ale nižší provozní náklady. Jednodušší údržba, každou vrstvu lze udržovat samostatně. Neexistují redundantní údaje a redundantní podniková logika. Jednoduché přizpůsobení potřebám zákazníka. Jednoduchý, rychlý a bezpečný přechod na vyšší verze vysoká flexibilita. Každá vrstva může být vyvíjena v jiném vývojovém prostředí. Ideální pro tvorbu otevřených, distribuovaných a flexibilních IS. Pozn. : 3 vrstvy z pohledu WEB Vrstva databáze Vrstva aplikační logiky (business logika) Vrstva Windows klient nebo Browser klient

18 Klient/server architektura Speciální případ vrstvené architektury. Princip je umožnit více uživatelům pracovat nad společnými daty a rozložit zpracování na více počítačů. Podoby klient/server architektury Distribuovaná prezentace Distribuovaná data Distribuovaná data a aplikační logika Internet a Intranet Viz obr.

19

20

21 Dílčí architektury 1. Procesní architektura určuje klíčové externí události, které představují podstatné vazby podniku s okolím, nástrojem je zvláštní typ digramu, kontextový diagram. 2. Funkční architektura navazuje na architekturu procesní, návrh hierarchického rozpadu požadovaných funkcí a služeb IS, Nástrojem je DFD (Data Flow Diagram) a slovní popis funkcí (minispecifikace).

22 Dílčí architektury 3. Datová architektura je návrhem datové základny IS, nástrojem ERD (Entity Relationship Diagram), je finalizována návrhem datových souborů a jejich fyzickým uložením. 4. Softwarová architektura je definována množinou programových jednotek - modulů a vazeb mezi těmito moduly. Vazby jsou dány voláním modulů a předávanými daty.

23 Dílčí architektury 5. Hardwarová architektura určuje typy, počty a vzájemné vazby hardwarových komponent. 6. Technologická architektura spojuje SW, HW a datovou architekturu a definuje způsob zpracování jednotlivých aplikací, vnitřní stavbu aplikací a uživatelské rozhraní aplikací, typy technologických architektur podle metody zpracování, podle uspořádání PC, podle vrstev.

24 Data v IS Data jsou základní součástí IS, tvoří databázovou základnu a pomocí operací (funkcí, programů, SŘBD) jsou pořizována, ukládána a zpracovávána. Typy dat v informačním systému Aktuální data (popisují současný stav v organizaci, vytváří se z nich aktuální výstupy a sestavy, po uplynutí aktuálního období se přesunou do dat archivních) Archivní data (nejsou aktuálně platná, ale mají význam pro operativní, taktický a strategický management k tvorbě nejrůznějších analýz) Prognostická data (jsou data, vzniklá zpracováním plánů, návrhů do budoucna, mohou být srovnávána s aktuálními daty, nebo se jimi stát).

25 Data v IS Ukládání dat Data jsou uložená v potřebné, účelné a uživatelem požadované struktuře. Data neobsahují duplicitní údaje. Data neobsahují nadbytečné údaje. Data neobsahují nesprávné údaje. Data neobsahují pochybné nebo nedostatečné údaje. Nejvhodnějším způsobem jak taková data vytvořit, analyzovat, namodelovat je a navrhnout je.

26 Data v IS Uchovávání dat Archivace dat je jejich uchování pro pozdější další zpracování (např. v EIS, historická data slouží pro získávání informací o vývoji reality a poskytují východiska pro trendy, prognózy a plánování). Zálohování dat je jejich uchování pro případ havárie, nebo systémové chyby (souvisí s bezpečností systému a vyžaduje pořizování bezpečnostních kopií). Zálohování dat představuje kopírování dat z primárního systému na jiné médium, které je zpravidla pomalejší a levnější, cílem je zabránit ztrátě dat, zálohování není jednorázový výkon ale nekonečný proces. Je nutno pamatovat na poskytnutí rychlého přístupu k datům bez přerušení provozu, nebo jen s minimálními výpadky. Je potřeba správně nastavit politiku a organizační stránku zálohování. POZOR: Správnou zálohou jsou elektronická data umístěná kdekoliv mimo původní objekt (ne na stejném disku, ne na jiném disku stejného PC). Zálohou jsou data rychle dostupná (ne ve vzdálené lokalitě nebo v bankovním trezoru).

27 Úvod do teorie databází (DB) Cílem předmětu Databázové systémy (DBS) je teorie a praxe v oblasti hromadného zpracování dat. Základní pojmy zde jsou věta, atribut, doména Věta (logická jednotka dat), atribut (adresovatelná část věty), doména (množina povolených hodnot). Jaké operace lze nad danou množinou dat provádět? Vkládání a prohlížení údajů Úpravy údajů Třídění Výběr, prohledávání údajů (získání věty ze souboru do vnitřní paměti) Matematické a statistické operace Výstupy (na obrazovku, tiskárnu) Automatické provádění operací (makra, spouště, procedury..)

28 Základní definice DB Databázi chápeme jako úložiště dat, která jsou uložena a zpracovávána nezávisle na aplikačních programech. Databáze zapouzdřují jednak vlastní data, ale i vztahy mezi jednotlivými prvky a objekty v databázi, schémata popisující struktury dat a integritní omezení. Databází rozumíme logicky uspořádanou množinu dat, skládající se ze samotných dat a jejich metadat. Relační databáze (současná nejčastější forma a naše hlavní téma) se někdy nazývá také OLTP databáze, nebo OLTP technologie (On Line Transaction Processing), nebo operační databáze. Teorie stará přes 40 let Zakladatel E. F. Codd (IBM)

29 Databázový systém (DBS) Databázový systém je spojení databáze (DB) a systému řízení dat (SŘBD). Databáze je strukturovaná množina homogenních souborů. Systém řízení báze dat je integrovaný softwarový prostředek řídící bázi dat. Databázový systém Databáze Systém řízení báze dat

30 Charakteristiky DBS Každý DBS musí obsahovat nástroje pro: Vytvoření, vkládání, aktualizaci a rušení dat Definici struktury Nezávislost údajů na aplikaci Ochrana integrity (integrita je stav, kdy údaje jsou přístupné uživatelům i aplikacím a platí vztahy a pravidla pro sémantickou správnost dat) Odolnost proti chybám Případně nástroje pro: Zálohování údajů Sdílení údajů jak aplikacemi tak uživateli Možnost utajení údajů Možnost náhodného přístupu

31 Relační model dat Relační model definuje způsob, jakým je možné data reprezentovat (strukturu dat), způsoby jejich ochrany (neboli integritu dat), a dále operace, které můžeme nad daty provádět (manipulace s daty). Tento model implementuje databázový stroj Microsoft SQL Server. Cílem dobrého návrhu je DB, která: Podporuje plánované i neplánované získávání informace. Obsahuje správné a efektivně navržené tabulky. Je zabezpečena integrita na úrovni tabulek a vztahů. Podporuje podniková pravidla. Je ji možné rozšiřovat.

32 Bezpečnost informačních systémů Jaký stupeň bezpečnostních požadavků má být na IS/ICT aplikován, definuje bezpečnostní politika. Je to soubor zásad a pravidel s jejíž pomocí organizace chrání svá aktiva (data, aplikace, technologie, osoby). Bezpečnostní politika musí definovat správu IS a odpovědné osoby a skupiny, týká se všech zdrojů v organizaci (HW, SW, data, lidé), musí být dokumentována, prosazována a schvalována nejvyšším managementem podniku, je součástí návrhu IS. Cílem bezpečnostní politiky je zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti systému jako celku.

33 Bezpečnost informačních systémů

34

35 Oblast obsahové náplně Oblast designu Hardwarové a softwarové požadavky Bezpečnost, uživatelská oprávnění zálohování

36 možnost publikování dat všech požadovaných formátů, tzn. nejen textové zprávy, seznamy, tabulky, ale např. také dokumenty PDF, audio a video soubory, XML formuláře apod., možnost spolupráce více lidí na tvorbě jednotlivých dokumentů a projektů,

37 zda systém zvládá verzování dokumentů, informovanost o stavu a modifikaci vložených dokumentů, zda existuje možnost schvalování vkládaných příspěvků pověřeným uživatelem, zda systém umožňuje fulltextové vyhledávání v dokumentech, příp. vyhledávání relevantních dokumentů pomocí klíčových slov, zda je zajištěna možnost omezení doby platnosti vkládaných příspěvků a dokumentů bez nutnosti jejich manuálního rušení.

38 jaké jsou možnosti při návrhu grafického provedení jednotlivých částí webu, využití různých motivů, předpřipravených šablon, způsob řešení navigace, nakolik je možno přizpůsobovat a graficky odlišit již připravené návrhy stránek a jejich jednotlivých částí podle požadavků tvůrců portálu,

39 je-li možno, aby si každý uživatel portálu mohl přizpůsobit vzhled stránek podle sebe, nakolik umožňuje systém využívání šablon, ať už dodávaných, zveřejněných na internetu, příp. umožňuje-li tvorbu vlastní šablony, jak je řešena přístupnost webu.

40 Jak je systém náročný na hardwarové vybavení, má škola k dispozici dostatečně výkonný server, který zajistí bezproblémový provoz zvolené aplikace, nebo musí investovat do nákupu výkonnějšího hardwaru? Jaké jsou softwarové nároky aplikace, pod jakým operačním systémem je možno aplikaci provozovat, je třeba nakoupit další software nutný k provozu (webový server, databázový stroj, skriptovací jazyk apod.)? Jaké jsou nároky na hardware a software uživatelů portálu, vyhovuje stávající technika a softwarové vybavení?

41 možnost přístupu z portálu k důležitým aplikacím, jako např. programy na evidenci žáků, testovací programy, výukové programy, kancelářské aplikace apod., možnost nastavení příchozích a odchozích e- mailů k odesílání oznámení uživatelům, ukládání dokumentů em, zapojování se do diskusí, možnost implementace e-learningového systému pro žáky.

42 jakým způsobem je zajištěno přidělování uživatelských práv k webu a jeho částem, vytváření skupin uživatelů, využívá-li systém princip dědičnosti pro jednotlivé weby a části webů, existuje-li možnost přidělování oprávnění k dokumentům, seznamům, knihovnám na požádání, jak je v systému realizováno zálohování důležitých dat, je-li zajištěna implementace antivirové ochrany, je-li možno kontrolovat dokumenty při odesílání nebo stahování.

43

44 HTML HyperText Markup Language, jednoduchý jazyk pro tvorbu webu CSS Cascading Style Sheets, jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek JavaScript multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk Flash vektorový grafický program používaný pro tvorbu (převážně internetových) interaktivních animací, prezentací a her PHP Hypertext Preprocessor, skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických internetových stránek

45 ASP.NET je součást.net Frameworku firmy Microsoft pro tvorbu webových aplikací a služeb AJAX technologie pro vývoj webových aplikací. Web 2.0 další vývojové stadium webu a jeho aplikací MySQL databázový systém, je bezplatně licencován PostgreSQL je relačním databázovým systémem Webhosting pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru Internetová doména jednoznačné jméno (identifikátor) počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojené do internetu

46 Představení školy (zaměření, nabídka povinných a volitelných předmětů, kroužků, pedagogické zázemí, materiální zabezpečení, exteriér, interiér atd.). Informovanost (informace pro rodiče organizace školního roku, kontakty, sdělení atd.). Komunikativnost (komunikace s žáky a rodiči diskusní fóra, soutěže, ankety a jejich následná zpětná vazba). Úřední deska (seznámení rodičů a veřejnosti s dokumenty školy).

47 Výsledky studia (informace o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu školy). Výměna pedagogických zkušeností (někteří učitelé jsou ochotni vystavovat své vlastní přípravy do konkrétních předmětů na školním webu). Spolupráce (může se jednat o spolupráci s partnerskými školami, školami ze zahraničí atd.). Přístup ke klasifikaci (hodnocení práce dětí, plnění úkolů, kontrola absence, změny v suplování atd).

48 Práce žáků (vystavení prací žáků v nejrůznějších podobách). Školní události (představení uskutečněných školních akcí a účast žáků na nich).

49 Rodiče Žáci Zaměstnanci školy Veřejnost Sponzoři Jiné školy Zřizovatel

50 Webové stránky Individuální tvorba webu nutné znalosti Zadání tvorby webu profesionálům Redakční systémy Volně šiřitelné Komerční řešení

51 Webové standardy (XHTML, CSS), validní web Použitelnost (snadná orientace, uspořádání a ovládání) Přístupnost (http://pristupnost.nawebu.cz) Optimalizace pro vyhledávače Dodržení legislativy (autorský zákon, ochrana soukromí, svobodný přístup k informacím)

52

53 Logo školy Přesný název školy a adresa Kontaktní informace Vyhledávání Odkaz na cizojazyčnou verzi Datum poslední aktualizace Seznam odkazů na rubriky Mapa webu Další informace

54 1. Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu 2. Školní řád 3. Studentské práce 4. Výstupy školních projektů 5. Zprávy z akcí školy 6. Studijní materiály 7. E-learning 8. Informace o studiu, propagace 9. Odkazy na další stránky (zřizovatel apod.) 10. Úspěchy školy

55 11. ICT plán 12. Diskuzní fórum 13. Virtuální prohlídka školy 14. Školní jídelna 15. Přístup k u 16. Školní dokumenty (obvykle ke stažení) 17. Školní kronika a historie školy 18. Školní časopis 19. Projekty (např. ESF) 20. Další rubriky dle zaměření školy

56 Prezentace vznikla s podporou OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.00/ Inovace studia k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti ICT

57 Informační systém školy Milan Šorm

58 Informace vs. data Informace představuje sdělitelnou novou skutečnost, tedy obsah zprávy či sdělení, která je pro příjemce dosud neznámý Data představují uchovatelné údaje reprezentující sdělované informace, jedná se o zaznamenání nějaké existující skutečnosti či události; řeší formu a úplnost

59 Historický exkurz Předávání informace znalosti Informace konkurenční výhoda Komplexnost, množství Existence kolektivní paměti lidstva Způsoby uchování paměti Historická i novodobá média Soudobé zahlcení daty Informační (znalostní) společnost

60 Informační systém Organizovaný způsob uchovávání a vyvolávání informací Ne nutně musí být elektronický Zahrnuje osoby, technologické prostředky a metody Informační systém je nástrojem pro interpretaci zpracovaných dat Syntaxe sémantika

61 Horizontální struktura IS Výroba Logistika Obchod Finance Personalistika

62 Úrovně řízení Strategické Taktické Operativní

63 Vertikální struktura IS EIS DSS MIS OAS TPS

64 Horiz. vert. struktura Školní manažerský systém Provozní IS Hospodářský IS Výuka Stravování Knihovna Účetnictví Personalistika Docházka E-learning Zkoušení Sklad Kuchyně Výpůjčky Finanční Mzdové

65 Architektura IS Prezentační Aplikační Datová

66 Desktopové aplikace Tlustý klient (prezentační + aplikační) Datová

67 Webové aplikace Tenký klient Datová + aplikační (server)

68 Modularita IS Udržitelnost kódu Nepružnost monolitických IS Snaha o maximální modularizaci Snaha o minimální množství vazeb Snaha o typová řešení Snaha o parametrizaci Snaha o standardizaci komunikace

69 Coupling and cohesion Provázanost (coupling) co se při změně modifikuje souběžně jak velký je minimální zásah? chceme snížit provázanost kódu Koheze (cohesion) co je zahrnuto do jednoho modulu nejsou funkce jednoho celku ve více modulech? chceme zvýšit kohezi funkčních celků

70 Vývojová paradigmata Imperativní paradigma zabývá se popisem postupů Deklarativní paradigma naopak se zabývá popisem cílů speciální: logické, funkcionální Objektově orientované paradigma modelování vztahů reálného světa dědičnost, zapouzdření, víceznačnost

71 Komunikační vazby Peer-to-peer systémy každý modul komunikuje s každým vysoká provázanost kódu obtížně integrovatelné v čase statické Systémy s prostředníkem standardizace rozhraní vysoká míra koheze, dynamické IS adaptabilní, integrovatelné

72 Rozhraní Přímá volání API tzv. knihovní moduly nízká koheze, vysoká provázanost Služební API SOA prostředí zapouzdřené, veřejný protokol funkcionální nebo objektová API standardizace přístupu k API RPC, CORBA, SOAP, XOAP, OAI-PMH XML-over-POST, WCF, JNI, REST

73 Prostředníci Převažující systémy jeden ze systémů funkčně převažuje přejímá tuto roli, integrační člen Mrtvá schránka komunikační fronta (např. databáze) nízká reakční doba (není online) Specializovaní prostředníci routery zpráv např. ESB flexibilní nástroje na konverze Podpora auditování infrastruktury

74 Životní cyklus IS Zadání (business requirements) Analýza (business analysis) Návrh (technical design) Implementace Testování (QA, testing) Nasazení (deployment) Provoz a podpora (support) Ukončení nebo reinkarnace

75 Pořízení IS Nákup typového řešení Nasazení typového řešení parametrizace, adaptace výstupů Přizpůsobení typového řešení programové přizpůsobení Vývoj software na míru outsourcing bodyshopping in-house development

76 Metoda rychlého nasazení Metodika D-D-D To DESIGN Sumace požadavků, hrubá představa To DEVELOP Vývoj pomocí prototypování To DEPLOY Postupné nasazování hotových celků do produkčního prostředí, obvykle alespoň s minimálním QA procesem

77 Prototypování Koncový uživatel není metodický, nerozumí IT hantýrce, je netrpělivý Vytváříme/nasazujeme systém po částech a přizpůsobujeme se aktuálním potřebám/zpětné vazbě Často řízeno daty nebo vizuální představou Wireframes, generovaná rozhraní

78 Agilní metodiky vývoje Vývoj musí být projektově řízen V opačném případě vzniká chaos Prototypování a krátký cyklus dodávek vyžaduje změnu metodiky Agilní metodiky se soustředí na výsledek, řeší problémy per-partes a zkracují obrátkový cyklus vývoje Nejznámější metodikou je SCRUM

79 Požadavky na systém Funkční požadavky co má systém umět za funkce prostý seznam požadavků + autor obchodní terminologie (ne technická) Nefunkční požadavky (NFR) obecné požadavky na vlastnosti předepsaná technologická omezení požadavky na rychlost, odezvu, vizuální projevy, překlad, QA apod.

80 Analýza systému Detailní rozbor funkčních požadavků pochopení funkcí Hledání úspěšných scénářů použití (tzv. use case případy užití) Identifikace uživatelů aktorů Alternativní scénáře jiné přístupy, neúspěšné scénáře Využívá jazyka UML pro zápis

81 Návrh systému Technická analýza systému se označuje jako návrh Z analýzy identifikuje jednotlivé komponenty a vztahy mezi nimi Na základě rozsahu a charakteru systému + nefunkční požadavky = volba technického řešení Je podkladem pro práci vývoje, testování a týmu nasazení

82 Vývoj (implementace) Ne vždy musí jít o tvorbu programového zdrojového kódu Dnes často pouze parametrizace (přizpůsobení) existujícího kódu Mnoho kódu (např. rozhraní, vizuální podoba) lze generovat Při vývoji vzniká programátorská dokumentace (literární programování nebo ručně)

83 QA + testování Žádný modul nesmí být nasazen bez kontroly nezávislým QA týmem Metodika testování záleží na metodice vývoje (TDD / ad hoc) Testování lze často automatizovat (unit testy, coded UI, load testy) Ruční testování je nezastupitelné (aplikace pro lidi musí testovat lidi) Kontrola též nefunkčních požadavků Zákaznické akceptační testy (UAT)

84 Nasazení Specifický proces distribuce kódu a dat ke koncovému zákazníkovi Postupně klesá význam instalace Přechod k chápání aplikací jako služby cloud, PaaS/SaaS Výrazně zjednodušuje problémy aktualizací a kompatibility HW Cloud podporuje prototypování

85 Provoz a podpora Chyby existují v každém software Většinu chyb však způsobuje lidský faktor (nepochopení, neznalost, úmysl, nevhodné použití software) Je nutné zajistit podporu (osobně, telefon, , service/helpdesk) Je důležité zajistit zpětnou vazbu k vývoji pro budoucí nasazení Nezastupitelná role eskalace

86 Reinkarnace Každý software morálně stárne Běžný cyklus obnovy 5-7 let Možnost reinkarnace na novou verzi stejného systému nebo na zcela nový systém Uživatelé jsou poučeni předchozí verzí může dojít i k negativnímu přenosu návyků do nové verze Jde o řízený proces (ne nahodilý)

87 Role při vývoji Vedoucí týmu Produktový manažer Projektový manažer Architekt řešení Analytik (+ specialista na doménu) Programátor Tester (programátor testů, QA) Dokumentarista, grafik, typograf Systémový administrátor (technik)

88 Typologie systémů ERP systémy TPS a MIS v oblasti výroby, logistiky, prodeje, financí, správy majetku aj. Př. SAP, Dynamics, Oracle App, Infor CRM systémy TPS a MIS v oblasti podpory a péče o zákazníky a produktové portfolio Př. Salesforce, Siebel, Amdocs Dnes často kombinované (UIS)

89 Typologie systémů RTS (real time systémy)/cim TPS nejnižší úrovně Zajištění běhu výroby na úrovni výrobní linky nebo správy zařízení Př. CAD/CAM systémy, CAE, NC BI řešení, data warehouse, KB MIS/DSS/EIS řešení nad ERP/CRM Agreguje, historizuje a prezentuje data, často užívá OLAP techniky

90 Typologie systémů OAS podpora administrativních procesů (kancelářské procesy) DMS/CMS (dokumenty, obsah) Workflow (schvalování, spisy) Komunikace (zejména hromadná) Výpočetní systémy Příprava podkladů pro RTS/CAD/CAM Vyhodnocování výsledků RTS zpětně Př. TIS ČEZ, SIS ČEZ

91 Datová úložiště Relační databáze (SQL) př. Oracle, MS SQL, MySQL Objektové databáze př. Caché, Poet, Objectivity, Versant Distribuované relační databáze př. MySQL Cluster, Amazon RDS Klíčové (párové) databáze př. Amazon SimpleDB, CouchDB, Google database

92 Rozsáhlá binární data Problematika uložení rozsáhlých dat (multimédia, dokumenty, fotografie, zvukové nahrávky) Obvykle analogie klíčových databází, ale nad síťovými diskovými úložištěmi Data jsou obvykle deduplikována (zmnožena) pro případ ztráty př. BFILE, WebDAV, Amazon S3

93 Vlastní experimenty Není nutné vlastnit infrastrukturu cloud zajistí výkon na požádání Cloud dodává platformu pro všechny vrstvy i integraci IS Na základě PaaS budujeme SaaS Příklady: Amazon Web Services Microsoft Azure Platí se za využití (pay as you go)

94 Malý IS co potřebujeme HW a operační systém (Linux) Databázi (MySQL RDS) Aplikační server (např. Apache) Programovací jazyk (např. PHP) Výstupní formátování (např. HTML) Při větší instalaci load balancer např. Amazon ELB) a CDN síť (Amazon CloudFront, Akamai) Framework pro vývoj (Nette)

95

96 CMS (Content Management System) Aplikace, která spravuje data a informace různého charakteru a obsahu a stará se o jejich efektivní využití a zobrazení.

97

98 Mambo Výkonný redakční systém používaný na jednoduchých stránkách i firemních webech. Má řadu doplňků a možnost technické podpory.

99 jeden z nejvýkonnějších redakčních systémů vůbec. Jeho oblíbenost je dána spolehlivostí, snadností údržby a množstvím doplňků ke stažení. Je to CMS založené na CMS Mambo. Vzniklo z důvodu neshody v autorských právech CMS Mambo. Je vydána pod licencí GNU GPL. Oficiální stránka naleznete na

100 je jedním z neoblíbenějších redakčních systémů a to díky velice inteligentní a jednoduché instalaci, výborné lokalizaci do českého jazyka a široké komunitě (i českých) uživatelů. Vhodný i pro začátečníky.

101 redakční systém určený pro psaní osobních či firemních weblogů. Důraz je kladen na jednoduchost a použitelnost, pozadu nezůstává ani estetická stránka.

102 je profesionální, propracovaný a funkcemi nabitý redakční systém pro blog. Podporuje moderní nástroje pro vytváření článků (Textile, Texy), nabízí kvalitní podporu v českém jazyce, velké množství stáhnutelných doplňků. přehledná administrace.

103 redakční systém českého autora, jehož hlavními rysy jsou jednoduchost (i v kódu) a výkonnost. Pomocí inteligentní správy uživatelů můžete regulovat přístup k jednotlivým instalovaným modulům.

104 je profesionální redakční systém na bázi PHP- Nuke českého autora. Důraz je kladen na bezpečnost, spolehlivost, jeho oblíbenost je zapříčiněna také výbornou kompatibilitou s dalšími opensource systémy a spoustou dostupných rozšíření.

105 Oficiální web:

106 je profesionální redakční systém oblíbený zejména díky snadné integraci doplňků a širokému výběru elegantních skinů. Výhodou je srozumitelnost kódu, výborná technická podpora a intuitivní instalace.

107 systém pro správu obsahu, redakční systém, intranet, extranet, může sloužit jako sdílený prostor pro dokumenty, jako firemní webové stránky nebo jako osobní stránky nebo blog, široké použití, všechny funkce zvládá bez jakýchkoli přídavných modulů, kterými lze jeho možnosti dále rozšířit, vícejazyčnost uživatelského rozhraní (ve standardní instalaci dostupné ve více jak 35ti jazycích).

108

Informační systémy Teorie. KICT přednáška

Informační systémy Teorie. KICT přednáška Informační systémy Teorie KICT přednáška Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura

Architektura informačních systémů. - dílčí architektury - strategické řízení taktické řízení. operativní řízení a provozu. Globální architektura Dílčí architektury Informační systémy - dílčí architektury - EIS MIS TPS strategické řízení taktické řízení operativní řízení a provozu 1 Globální Funkční Procesní Datová SW Technologická HW Aplikační

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek HTML Hypertext Markup Language jazyk pro tvorbu webových stránek Rozšíření: JavaScript, CSS Dynamické stránky: PHP, ASP(X), JSP Prohlížeče: IE, Firefox, Opera, Google Chrome mohou

Více

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD Tvorba www-stránek Webové stránky jsou napsané pomocí jazyka HTML (HyperText Markup Language). Ke tvorbě webových stránek potřebujeme - speciální program umožňuje tvořit stránku bez znalostí HTML-kódu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů

Vývoj informačních systémů. Přehled témat a úkolů Vývoj informačních systémů Přehled témat a úkolů Organizace výuky doc. Mgr. Miloš Kudělka, Ph.D. EA 439, +420 597 325 877 homel.vsb.cz/~kud007 milos.kudelka@vsb.cz Přednáška Teorie Praxe Cvičení Diskuze

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu

Více

Blokový model v CSS:

Blokový model v CSS: Blokový model v CSS: Blokový model v CSS: Vlastnosti textu Vlastnost Hodnoty Standardní hodnota Aplikuje se na Dědí se Popis word-spacing normal, délka normal o kolik se zvětší mezera mezi slovy letter-spacing

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně

Management informačních systémů. Název Information systems management Způsob ukončení * přednášek týdně Identifikační karta modulu v. 4 Kód modulu Typ modulu profilující Jazyk výuky čeština v jazyce výuky Management informačních systémů česky Management informačních systémů anglicky Information systems management

Více

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT Dnešní téma Oblasti standardizace v ICT Případové studie standardizace v ICT: 1) Znakové sady 2) Jazyk 1. technická infrastruktura transfer a komunikace informací, přístup k informacím, sdílení zdrojů

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Informační systémy. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Informační systémy Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Úvod - co možná umíte z předmětu SWENG Rozdělení IT Architektura IS Klíčový prvek řízení IS z něj vycházejí detailní analytické i plánovací charakteristiky

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Přehled základních html tagů

Přehled základních html tagů Přehled základních html tagů h1... hlavní nadpis h2... podnadpisy h3... podnadpisy další úrovně p... odstavec strong... tučné písmo b... tučné písmo em... kurzíva i... kurzíva br... zalomení řádku ol...

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU zadávací dokumentace TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Stránka 1 z 6 Obsah 1. Specifikace požadavků webové stránky... 4 2. Specifikace technických

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy

Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Outsourcing v podmínkách Statutárního města Ostravy Říjen 2009 Ing. Stanislav Richtar Ředitel společnosti 1 OBSAH PREZENTACE 1. Outsourcing - obecně 2. Výchozí stav projektu 3. Model poskytovaných služeb

Více

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače

Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače, seznámí se s jednoduchou historií vývoje počítačů. Pojmenuje a ovládá základní funkce počítače Informatika PŘEDMĚT: Informatika Ročník: 5. RVP Výstup Ročníkový výstup Doporučené učivo Průřezová témata ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM 1. Využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Požadavky kreditového systému. Relační datový model, relace, atributy,

Více

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení

Úvod do informačních a řídicích systémů. lení Úvod do informačních a řídicích systémů Základní pojmy a rozdělen lení Informace Pojem vysoce abstraktní Skutečné informace musí být pravdivé, včasné, jednoznačné a relevantní (atributy informace) Základní

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320

Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10, V Úžlabině 320 M A T U R I T N Í T É M A T A P Ř E D M Ě T U P R O G R A M O V É V Y B A V E N Í Studijní obor: 18-20-M/01 Informační technologie Školní

Více

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001

Nové přístupy tvorby web site. Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Nové přístupy tvorby web site Doc. Ing. Zdeněk Havlíček, CSc. KIT PEF CZU - 13/11/2001 Osnova Úvod Web site - jasný cíl Technologie - dynamický web Forma - vyšší interaktivita Obsah - stálá aktualizace

Více

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1

Management IS. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Management IS Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 22/ 1 Učitelé Přednášející: Cvičící: Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. Ing.Aleš Klusák Kontakt: koch@fbm.vutbr.cz 22/ 2 Literatura Skripta: Koch,M. Dovrtěl,J.:

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací

Obsah: Základní pojmy, definice Informační systémy IT architektura Typické aplikační komponenty Implementace aplikací Monitorovací indikátor: 06.43.10 Počet nově vytvořených/inovovaných produktů Akce: Přednáška, KA 5 Číslo přednášky: 30 Téma: INFORMAČNÍ SYSTÉMY A ARCHITEKTURA IT V PODNIKU Lektor: Ing. Michal Beránek Třída/y:

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek 1 HTML Hyper Text Markup Language = hypertextový značkovací jazyk Slouží pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy HTML soubor je obyčejný text obalený

Více

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl

Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Základní pojmy spojené s webovým publikováním ~ malý slovníček pojmů~ C3231 Základy WWW publikování Radka Svobodová, Stanislav Geidl Internet celosvětová síť spojení jednotlivých síťí pomocí uzlů (síť

Více

Technologie. Osnovy kurzu: Školení správců systému. 1. den, dopolední blok

Technologie. Osnovy kurzu: Školení správců systému. 1. den, dopolední blok 1. den, dopolední blok Konfigurace počítačů posluchačů přivítání zobrazení konfiguračních údajů a průvodce nastavením místní sítě přivítání účastníků zapojení počítačů instalace potřebného SW (klient z

Více

Hlavička dokumentu. mezi a obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata - název stránky, povinná párová značka</a> </h3> <p> <img alt="Hlavička dokumentu. mezi <head> a </head> obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata <title> - název stránky, povinná párová značka" title="Hlavička dokumentu. mezi <head> a </head> obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata <title> - název stránky, povinná párová značka" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/48/23934103.jpg"> 1/10 Hlavička dokumentu mezi a obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata - název stránky, povinná párová značka vzorová stránka - definuje vztah k jiným </p> <a href="/23934103-Hlavicka-dokumentu-mezi-head-a-head-obsahuje-informace-vztazene-k-dokumentu-metadata-title-nazev-stranky-povinna-parova-znacka.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/28133790-Link-definuje-vztah-k-jinym-xhtml-dokumentum-typicky.html"><link> - definuje vztah k jiným XHTML dokumentům, typicky</a> </h3> <p> <img alt="<link> - definuje vztah k jiným XHTML dokumentům, typicky" title="<link> - definuje vztah k jiným XHTML dokumentům, typicky" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/51/28133790.jpg"> Návrh a tvorba WWW stránek 1/10 Hlavička dokumentu mezi a obsahuje informace vztažené k dokumentu metadata - název stránky, povinná párová značka vzorová stránka </p> <a href="/28133790-Link-definuje-vztah-k-jinym-xhtml-dokumentum-typicky.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1527484-8-2-pouzivani-a-tvorba-databazi.html">8.2 Používání a tvorba databází</a> </h3> <p> <img alt="8.2 Používání a tvorba databází" title="8.2 Používání a tvorba databází" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1527484.jpg"> 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam </p> <a href="/1527484-8-2-pouzivani-a-tvorba-databazi.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2123813-Php-php-je-skriptovaci-programovaci-jazyk-dynamickych-internetovych-stranek-php-je-nezavisly-na-platforme.html">PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě</a> </h3> <p> <img alt="PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě" title="PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2123813.jpg"> PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především </p> <a href="/2123813-Php-php-je-skriptovaci-programovaci-jazyk-dynamickych-internetovych-stranek-php-je-nezavisly-na-platforme.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7203299-Document-management-toolkit.html">DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT</a> </h3> <p> <img alt="DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT" title="DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7203299.jpg"> DOCUMENT MANAGEMENT TOOLKIT SPRÁVA DOKUMENTŮ V MODERNÍM PODNIKOVÉM PROSTŘEDÍ Zpracování dokumentů prochází v dnešním firemním světě významnými změnami. Firmy jsou nuceny řešit řadu problémů, které s sebou </p> <a href="/7203299-Document-management-toolkit.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3782991-Zakladni-informace-o-co-se-jedna-a-k-cemu-to-slouzi.html">Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží</a> </h3> <p> <img alt="Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží" title="Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3782991.jpg"> Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové </p> <a href="/3782991-Zakladni-informace-o-co-se-jedna-a-k-cemu-to-slouzi.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1532955-Tvorba-webu-uvod-a-zakladni-principy-martin-urza.html">Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza</a> </h3> <p> <img alt="Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza" title="Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1532955.jpg"> Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto </p> <a href="/1532955-Tvorba-webu-uvod-a-zakladni-principy-martin-urza.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4221846-Language-javascript-script.html">language="javascript">... </script>.</a> </h3> <p> <img alt="language=javascript>... </script>." title="language=javascript>... </script>." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/4221846.jpg"> WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který </p> <a href="/4221846-Language-javascript-script.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5835188-Aplikace-is-outsourcing-systemova-integrace-jaroslav-zacek-jaroslav-zacek-osu-cz-http-www1-osu-cz-zacek.html">Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/</a> </h3> <p> <img alt="Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/" title="Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5835188.jpg"> Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na </p> <a href="/5835188-Aplikace-is-outsourcing-systemova-integrace-jaroslav-zacek-jaroslav-zacek-osu-cz-http-www1-osu-cz-zacek.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1292483-Rychly-vyvoj-webovych-aplikaci-nezavislych-na-platforme-jiri-kosek.html">rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek</a> </h3> <p> <img alt="rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek" title="rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1292483.jpg"> rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná </p> <a href="/1292483-Rychly-vyvoj-webovych-aplikaci-nezavislych-na-platforme-jiri-kosek.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3703242-Icc-next-generation-atlantis-copyright-2011-atlantis.html">icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis</a> </h3> <p> <img alt="icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis" title="icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3703242.jpg"> icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený </p> <a href="/3703242-Icc-next-generation-atlantis-copyright-2011-atlantis.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2646644-Tvorba-www-stranek-prehled-technologii-pouzivanych-na-webu-principy-jednotlivych-technologii-a-moznosti-jejich-vzajemneho-kombinovani.html">Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování</a> </h3> <p> <img alt="Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování" title="Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2646644.jpg"> Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie </p> <a href="/2646644-Tvorba-www-stranek-prehled-technologii-pouzivanych-na-webu-principy-jednotlivych-technologii-a-moznosti-jejich-vzajemneho-kombinovani.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/3258336-Obsah-rozdily-mezi-systemy-joomla-1-0-a-1-5-15-system-joomla-coby-jednicka-online-komunity-16-shrnuti-16.html">Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16</a> </h3> <p> <img alt="Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16" title="Obsah. Rozdíly mezi systémy Joomla 1.0 a 1.5...15 Systém Joomla coby jednička online komunity...16 Shrnutí...16" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/3258336.jpg"> Obsah Kapitola 1 Seznámení se systémem Joomla!................................. 9 Přehled systémů pro správu obsahu....................................................10 Použití systému pro správu obsahu.....................................................11 </p> <a href="/3258336-Obsah-rozdily-mezi-systemy-joomla-1-0-a-1-5-15-system-joomla-coby-jednicka-online-komunity-16-shrnuti-16.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/665791-Databaze-v-ms-access.html">Databáze v MS ACCESS</a> </h3> <p> <img alt="Databáze v MS ACCESS" title="Databáze v MS ACCESS" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/665791.jpg"> 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele, </p> <a href="/665791-Databaze-v-ms-access.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5314052-Kaskadove-styly-pismo.html">KASKÁDOVÉ STYLY - PÍSMO</a> </h3> <p> <img alt="KASKÁDOVÉ STYLY - PÍSMO" title="KASKÁDOVÉ STYLY - PÍSMO" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5314052.jpg"> KASKÁDOVÉ STYLY - PÍSMO Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Kaskádové styly písmo Autor Zdeněk Hrdina Datum </p> <a href="/5314052-Kaskadove-styly-pismo.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/68460789-Formy-komunikace-s-knihovnami.html">Formy komunikace s knihovnami</a> </h3> <p> <img alt="Formy komunikace s knihovnami" title="Formy komunikace s knihovnami" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/73/68460789.jpg"> Formy komunikace s knihovnami Současné moderní prostředky Jiří Šilha a Jiří Tobiáš, Tritius Solutions a.s., Brno Osnova Základní požadavky na komunikaci s knihovnami Historie komunikace s knihovnami Confluence </p> <a href="/68460789-Formy-komunikace-s-knihovnami.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/69010057-Profilova-cast-maturitni-zkousky-2017-2018.html">Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018</a> </h3> <p> <img alt="Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018" title="Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/73/69010057.jpg"> Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA </p> <a href="/69010057-Profilova-cast-maturitni-zkousky-2017-2018.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2177115-Inovace-vyuky-prostrednictvim-sablon-pro-ss.html">Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ</a> </h3> <p> <img alt="Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ" title="Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2177115.jpg"> Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 </p> <a href="/2177115-Inovace-vyuky-prostrednictvim-sablon-pro-ss.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1034807-Aplikace-is-outsourcing-systemova-integrace-jaroslav-zacek-jaroslav-zacek-osu-cz-http-www1-osu-cz-zacek.html">Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/</a> </h3> <p> <img alt="Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/" title="Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/1034807.jpg"> Aplikace IS, outsourcing, systémová integrace Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Kontext Dodavatelé Strategická Zákazníci ERP Taktická Operativní Kategorie ERP - zaměřeno na </p> <a href="/1034807-Aplikace-is-outsourcing-systemova-integrace-jaroslav-zacek-jaroslav-zacek-osu-cz-http-www1-osu-cz-zacek.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/36732824-Databazove-a-informacni-systemy.html">Databázové a informační systémy</a> </h3> <p> <img alt="Databázové a informační systémy" title="Databázové a informační systémy" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/55/36732824.jpg"> Databázové a informační systémy doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Jak ukládat a efektivně zpracovávat </p> <a href="/36732824-Databazove-a-informacni-systemy.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/25365315-Multimedialni-a-hypermedialni-systemy.html">MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY</a> </h3> <p> <img alt="MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY" title="MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/49/25365315.jpg"> MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY 1) Úvod do problematiky Petr Lobaz, 18. 2. 2004 ORGANIZACE PŘ EDMĚ TU POŽADAVKY KE ZKOUŠCE vypracování semestrální práce (max. 70 bodů) napsání testu (max. 30 bodů) </p> <a href="/25365315-Multimedialni-a-hypermedialni-systemy.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1067304-Sou-valasske-klobouky-vy_32_inovace_3_20_ikt_tvorba_webovych_stranek_redakcni_systemy-mgr-radomir-soural-zkvalitneni-vyuky-prostrednictvim-ict.html">SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT</a> </h3> <p> <img alt="SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT" title="SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/21/1067304.jpg"> SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_20_IKT_Tvorba_webovych_stranek_Redakcni_systemy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy </p> <a href="/1067304-Sou-valasske-klobouky-vy_32_inovace_3_20_ikt_tvorba_webovych_stranek_redakcni_systemy-mgr-radomir-soural-zkvalitneni-vyuky-prostrednictvim-ict.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/23922181-Uzivatelska-prirucka-k-internetove-verzi-registru-scitacich-obvodu-a-budov-irso-4-x-verze-1-0.html">UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0</a> </h3> <p> <img alt="UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0" title="UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/48/23922181.jpg"> UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ... </p> <a href="/23922181-Uzivatelska-prirucka-k-internetove-verzi-registru-scitacich-obvodu-a-budov-irso-4-x-verze-1-0.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/6616590-Microsoft-sharepoint-portal-server-2003-zvysena-tymova-produktivita-a-uspora-casu-pri-sprave-dokumentu-ve-spolecnosti-makro-cash-carry-cr.html">Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR</a> </h3> <p> <img alt="Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR" title="Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/6616590.jpg"> Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka </p> <a href="/6616590-Microsoft-sharepoint-portal-server-2003-zvysena-tymova-produktivita-a-uspora-casu-pri-sprave-dokumentu-ve-spolecnosti-makro-cash-carry-cr.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/7806293-E-mailove-kampane-2013-byznys-crm-s-r-o.html">E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o.</a> </h3> <p> <img alt="E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o." title="E-mailové kampaně. 2013 Byznys CRM s.r.o." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/26/7806293.jpg"> E-mailové kampaně 2013 Byznys CRM s.r.o. Zákazník: Dne: 31. 5. 2015 Vytvořil: Pavel Šlesingr Schválil: Petr Hampejs Verze: 5.0 Emailové kampaně v CRM 2011 Strana 2 z 15 Obsah Obsah... 3 1. Popis... 4 1.1. </p> <a href="/7806293-E-mailove-kampane-2013-byznys-crm-s-r-o.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1024616-Problemove-domeny-a-jejich-charakteristiky.html">Problémové domény a jejich charakteristiky</a> </h3> <p> <img alt="Problémové domény a jejich charakteristiky" title="Problémové domény a jejich charakteristiky" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/1024616.jpg"> Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta </p> <a href="/1024616-Problemove-domeny-a-jejich-charakteristiky.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2591040-Sofistikovane-nastroje-pro-jednoduchou-tvorbu-profesionalnich-webovych-prezentaci.html">SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ</a> </h3> <p> <img alt="SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ" title="SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2591040.jpg"> Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SOFISTIKOVANÉ NÁSTROJE PRO JEDNODUCHOU TVORBU PROFESIONÁLNÍCH WEBOVÝCH PREZENTACÍ Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík </p> <a href="/2591040-Sofistikovane-nastroje-pro-jednoduchou-tvorbu-profesionalnich-webovych-prezentaci.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1317152-Hospodarska-informatika.html">Hospodářská informatika</a> </h3> <p> <img alt="Hospodářská informatika" title="Hospodářská informatika" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1317152.jpg"> Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg. </p> <a href="/1317152-Hospodarska-informatika.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1681862-Web-ziskani-informace-z-internetu-graficke-zobrazeni-dat-a-jejich-struktura-rozsireni-funkci-pomoci-serveru-rozsireni-funkci-pomoci-prohlizece.html">Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče</a> </h3> <p> <img alt="Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče" title="Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/22/1681862.jpg"> Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém </p> <a href="/1681862-Web-ziskani-informace-z-internetu-graficke-zobrazeni-dat-a-jejich-struktura-rozsireni-funkci-pomoci-serveru-rozsireni-funkci-pomoci-prohlizece.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/871924-Nazev-on-line-tvorba-webu-anotace.html">Název: On-line tvorba webu Anotace:</a> </h3> <p> <img alt="Název: On-line tvorba webu Anotace:" title="Název: On-line tvorba webu Anotace:" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/18/871924.jpg"> Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov </p> <a href="/871924-Nazev-on-line-tvorba-webu-anotace.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/2294080-Sada-vy_32_inovace_pp1.html">SADA VY_32_INOVACE_PP1</a> </h3> <p> <img alt="SADA VY_32_INOVACE_PP1" title="SADA VY_32_INOVACE_PP1" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/24/2294080.jpg"> SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01 </p> <a href="/2294080-Sada-vy_32_inovace_pp1.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/1034351-Erp-integracni-platforma-ve-vyrobni-spolecnosti-ing-tomas-hanacek-dynamica-a-s.html">ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s.</a> </h3> <p> <img alt="ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s." title="ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti. Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s." class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/20/1034351.jpg"> ERP: Integrační platforma ve výrobní společnosti Ing. Tomáš Hanáček Dynamica, a.s. Něco málo historie Terminálové sítě PC sítě Sálové počítače centrální zpracování dat Počet uživatelů podnikového IS v </p> <a href="/1034351-Erp-integracni-platforma-ve-vyrobni-spolecnosti-ing-tomas-hanacek-dynamica-a-s.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/5274807-Aplikace-je-program-urceny-pro-uzivatele-aplikaci-je-mozne-rozdelit-na-casti.html">Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:</a> </h3> <p> <img alt="Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:" title="Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/5274807.jpg"> Aplikace Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: prezentační vrstva vstup dat, zobrazení výsledků, uživatelské rozhraní, logika uživatelského rozhraní aplikační vrstva </p> <a href="/5274807-Aplikace-je-program-urceny-pro-uzivatele-aplikaci-je-mozne-rozdelit-na-casti.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> <div class="news-blocks"> <h3> <a href="/4499440-Chytra-systemova-architektura-jako-zaklad-smart-administration.html">Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration</a> </h3> <p> <img alt="Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration" title="Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration" class="news-block-img pull-right" src="/thumbs/25/4499440.jpg"> Chytrá systémová architektura jako základ Smart Administration Ing. Petr Škvařil, Pardubický kraj Dipl. Ing.Zdeněk Havelka PhD. A-21 s.r.o. 1 Nepříjemné dotazy Jsme efektivní v provozování veřejné správy? </p> <a href="/4499440-Chytra-systemova-architektura-jako-zaklad-smart-administration.html" class="news-block-btn"> Více <i class="m-icon-swapright m-icon-black"></i> </a> </div> </div> <!-- END RIGHT SIDEBAR --> </div> </div> </div> <!-- END CONTENT --> </div> <!-- END SIDEBAR & CONTENT 20/541980/541980.pdf --> </div> </div> <!-- BEGIN FOOTER --> <div class="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <!-- BEGIN COPYRIGHT --> <div class="col-md-10 col-sm-10 padding-top-10"> 2018 © DocPlayer.cz <a href="/support/privacy-policy/">Ochrana osobních údajů</a> | <a href="/support/terms-of-service/">Podmínky obsluhování</a> | <a href="/support/feedback/">Kontaktní formulář</a> </div> <!-- END COPYRIGHT --> <!-- BEGIN PAYMENTS --> <div class="col-md-6 col-sm-6"> </div> <!-- END PAYMENTS --> </div> </div> </div> <!-- END FOOTER --> <!--[if lt IE 9]> <script src="/static/theme/global/plugins/respond.min.js"></script> <![endif]--> <script src="/static/js/20ed6/total.js" type="text/javascript"></script> <div style="display: none;"> <script> var page_data = {"domain_id":24,"design_id":0,"page_id":0}; (function(){ var img = new Image(); var pixel_image_src = '/pix/'+Math.random()+'/report/pixel.gif?type=pageview&domain_id=24&page_id=0&design_id=0&l='+encodeURIComponent(navigator.language)+'&p='+encodeURIComponent(navigator.platform)+'&url='+encodeURIComponent(document.location); document.write('<img src="'+pixel_image_src+'"> '); }()); </script> </div> </body> </html>