Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační systémy Teorie. Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel: 545132224 E-mail: rabova@mendelu.cz"

Transkript

1 Informační systémy Teorie Ivana Rábová Ústav informatiky MZLU PEF Tel:

2 Informační systém (IS) je komplex informací, lidí, použitých informačních technologií, organizace práce, řízení chodu systému (zabezpečuje propojení na prostředí) a metod sloužících ke sběru, přenosu, uchování a dalšímu zpracování dat za účelem tvorby a prezentace informací. IS Je nějakým způsobem organizován a začleněn do organizační struktury podniku, má určité ekonomické charakteristiky a musí být určitým způsobem řízen jak v době jeho budování tak v době jeho fungování. Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace tedy vznikají z dat až v okamžiku jejich užití. (Informace představuje vypovídací schopnost dat, vzniká zpracováním dat a je cílem tohoto zpracování.) Systém je komplex prvků nacházejících se ve vzájemné interakci, Bertalanfy.

3 Základní pojmy Informační technologie (IT) chápeme jako souhrn technických a programových prostředků včetně jejich metodického a znalostního zázemí, sloužících ke zpracování a poskytování informací. Dnes častěji ICT jako Informační a komunikační technologie. IS/ICT v běžném životě oba pojmy splývají. IS reprezentuje potřebu informací, zatímco ICT představuje uspokojení této potřeby. Informační strategie je dokument průběžně teoreticky ověřovaný a modifikovaný, jehož úkolem je stálá integrace IS/ICT s globální strategií podniku.

4 Aplikační software - ASW Aplikační software (aplikační programové vybavení) - systém, jehož cílem je počítačová podpora částí informačních systémů. Individuální ASW - specifické aplikační systémy pro individuálního zákazníka (organizaci) dle jeho požadavků. Technologicky orientovaný ASW - OIS Věcně orientovaný ASW TASW (typový ASW) TASW - modulový princip architektury, vysoká parametrizace, komplexnost a vysoká vnitřní složitost, vnitřní integrace s OIS, integrace datové základny.

5 Trendy v oblasti IS/ICT Otevřené systémy, které jsou standardizovány mezinárodními organizacemi a konsorcii (např. W3C, IEEE, ISO, OMG, ), členy takových skupin jsou často velcí a významní hráči na IT trhu (IBM, Microsoft, SUN, Oracle..), je možné odebírat a přidávat další funkce. Třívrstvá architektura ASW (prezentační, aplikační a datová vrstva). Distribuované zpracování založené na klient -server architektuře. Outsourcing - správa IS externí firmou. Jde o zajišťování činností spojených s informatikou dodavatelsky, tedy formou externích služeb (Outsourcing rozvoje IS, provozu IS a totální outsourcing). Od ISP k ASP (Internet System Providing, Aplication Service Providing), kdy uživatel řeší potřeby automatizace svých činností prostřednictvím pronájmu aplikací jako služby od ASP operátora za poplatek.

6 Informační strategie Smyslem informační strategie je podpořit realizaci cílů organizace a podnikových procesů pomocí IS/ICT. Vytvářet informační strategii znamená uskutečnit 3 důležité kroky: Analyzovat a zhodnotit současný stav IS/ICT. Definovat cílový stav IS/ICT. Navrhnout postup, jak dosáhnout cílového stavu za současných podmínek. Řešitelem bývá tým pracovníků vedený odpovědným manažerem často za pomoci externích pracovníků a konzultantů. Tým nejen dokument informační strategie vytvoří, ale dále ho udržuje v aktuální podobě, o dokumentu se průběžně komunikuje. Součástí dokumentu bývá architektura IS/ICT.

7 Informační strategie K čemu slouží informační strategie? Je klíčovým podkladem určujícím rozvoj společnosti v oblasti IS/ICT. Je důležitým zdrojem pro zpracování poptávky pro dodavatele komponent IS/ICT. Definuje vazby mezi projekty IS/ICT a ostatními např. výrobními projekty a inovacemi. Urychluje řešení implementace IS/ICT. Je podkladem pro plánování financí na IS/ICT. Je vhodný dokument při jednáních se strategickými partnery.

8 Architektura IS/IT - definice Architektura IS/IT je grafické a písemné vyjádření celkové koncepce IS/IT, která v sobě zahrnuje základní představu o: struktuře IS v návaznosti na organizační strukturu podniku, funkcích, které bude IS zabezpečovat v návaznosti na procesy podniku, provozu a bezpečnosti celého systému, vazbách na okolí. Architektura IS dále: Vytváří relativně stabilní rámec řešení IS/IT. Je významným komunikačním prostředkem mezi tvůrci a vedením podniku. Zajišťuje stabilitu vývoje IS/IT při rychlém technologickém vývoji IT. Význam ekonomický - minimalizuje náklady na chybně zadané projekty a rekonstrukce.

9 Globální a dílčí architektura IS/IT Globální architektura - hrubý návrh IS/ICT, zachycuje jednotlivé komponenty IS/ICT a jejich vzájemné vazby, obsahuje základní stavební bloky IS/ICT. Dílčí architektury jsou detailnější návrhy IS/ICT. Na základě globální architektury se navrhují tyto dílčí architektury: funkční, procesní, datovou, technologickou, softwarovou, hardwarovou.

10 Globální architektura stavební bloky Externí DB a informační služby Zákazníci EIS Celopodnik.analýzy Dodavatelé Banky Pojišťovny Státní správa: - finanční úřad - celnice - ČSÚ - atd. EDI Finance Obchod Výroba Zdroje MIS Správa, lidské zdroje, marketing, legislativa, jakost Finanční řízení: analýzy, plánování, modelování, zdroje Hlavní kniha Pokladna Závazky PAM Pohledávky Majetek Controlling MTZ Nákup Sklady Prodej Přeprava TPS OIS Provoz: komplexní řízení zakázek a komplexní řízení výroby Konstrukce - CAD TPV - technologie Kapacitní plánování Operativní řízení výroby Dílenské řízení výroby Služby: - montáže, - servis

11 TPS TPS (Transakční a produkční systém) je operativní částí IS, operace jsou závislé na charakteru podniku, nejspecifičtější blok IS. Jeho úkolem je pořizovat a aktualizovat data, udržovat evidence, poskytovat základní přehledy o činnosti podniku, zde se tvoří data pro ostatní vrstvy podnikového IS. Je důkladně vypracován na základě standardizovaných postupů. Je robustní, spolehlivý, s rychlou odezvou, provádí rutinní funkce (k provozu se používají spolehlivé a odzkoušené IT). Datové modely jsou jednoduché.

12 MIS a EIS MIS (Management Information System) je blok určený pro řízení podniku na taktické úrovni, jeho funkce jsou podobné pro podniky různých typů. Procesy jsou integrovány do tří linií: (obchodně - logistická (nákup, prodej, MTZ, sklady...), finančně - účetní (účetnictví, majetek, pokladna, mzdy ), průřezová (organizace a správa, personalistika, marketing, legislativa ) EIS (Executive Informaion Systém) je blok určený pro strategické řízení podniku. Získává data z ostatních úrovní IS a z externích zdrojů, data agreguje a vytváří časové řady a vzájemné vazby, trendy, prognózy. Je zaměřen na delší časový úsek do minulosti i budoucnosti. Vyznačuje se specifickými nároky na prezentaci informací, na využití multimédií, na složité algoritmy pro nejrůznější analýzy stavů a prognóz.

13 OIS OIS (Office Information System) je blok orientovaný na podporu kancelářských prací a týmové práce. Hlavním úkolem je vytvářet, modifikovat a přenášet data administrativního charakteru v písemné a grafické podobě. Zvyšuje produktivitu a výkonnost administrativních pracovníků. Např. MS OFFICE, editory, DTP (DeskTop Publishing), tabulkové procesory, PowerPoint aplikace, plánovací kalendář, řízení projektů (MS Project), sledování úkolů, sledování pošty (došlá a odešlá), WWW internet.

14 EDI (Electronic Data Interchange) EDI (Electronic Data Interchange) je způsob výměny strukturovaných dat na základě dohodnutých standardů mezi IS jednotlivých obchodních partnerů pomocí elektronických prostředků. Je to jeden z nástrojů provádění el. obchodu. Základní norma u nás - ISO 9735 známá jako UN/EDIFACT (EDI for Administration, Commerce and Transport). Je to standard standardů, zastřešuje standardy pro jednotlivé prům. obory. Pozor EDI není ekomunikace (dokumenty jako příloha ů).

15 Architektura IS/ICT a její vrstvy Na každém IS lze rozlišit 3 vrstvy (vrstva datová, funkční resp. aplikační a prezentační resp. komunikační). Datová vrstva je odpovědná za integritu a konzistenci dat, zabývá se výběrem, agregací a předzpracováním dat, zajišťuje napojení informačního systému na systém řízení báze dat. Funkční resp. aplikační vrstva provádí transformace uživatelských dat a zajišťuje výpočty a operace prováděné mezi vstupně výstupními požadavky a daty. Prezentační resp. komunikační vrstva je odpovědná za prezentaci výsledků informačního systému, zajišťuje vstup požadavků uživatele.

16 Architektura IS/ICT a její vrstvy Základní rozdíl mezi následujícími architekturami je v tom, zda jsou výše uvedené 3 vrstvy odděleny do samostatných programů, či nikoliv. monolitická architektura - všechny vrstvy v rámci jednoho řídícího programu dvouvrstvá architektura - vrstvy jsou rozděleny na dva subjekty, klient server, lehký a těžký (resp. tenký a tlustý) klient. (Do tenkého klienta zařazujeme pouze prezentační vrstvu. Do tlustého klienta zařazujeme aplikační a prezentační vrstvu). třívrstvá architektura - (typická a nejpoužívanější architektura pro celopodnikové rozlehlé aplikace dynamického charakteru v současnosti).

17 Výhody třívrstvé architektury Vyšší pořizovací ale nižší provozní náklady. Jednodušší údržba, každou vrstvu lze udržovat samostatně. Neexistují redundantní údaje a redundantní podniková logika. Jednoduché přizpůsobení potřebám zákazníka. Jednoduchý, rychlý a bezpečný přechod na vyšší verze vysoká flexibilita. Každá vrstva může být vyvíjena v jiném vývojovém prostředí. Ideální pro tvorbu otevřených, distribuovaných a flexibilních IS. Pozn. : 3 vrstvy z pohledu WEB Vrstva databáze Vrstva aplikační logiky (business logika) Vrstva Windows klient nebo Browser klient

18 Klient/server architektura Speciální případ vrstvené architektury. Princip je umožnit více uživatelům pracovat nad společnými daty a rozložit zpracování na více počítačů. Podoby klient/server architektury Distribuovaná prezentace Distribuovaná data Distribuovaná data a aplikační logika Internet a Intranet Viz obr.

19

20

21 Dílčí architektury 1. Procesní architektura určuje klíčové externí události, které představují podstatné vazby podniku s okolím, nástrojem je zvláštní typ digramu, kontextový diagram. 2. Funkční architektura navazuje na architekturu procesní, návrh hierarchického rozpadu požadovaných funkcí a služeb IS, Nástrojem je DFD (Data Flow Diagram) a slovní popis funkcí (minispecifikace).

22 Dílčí architektury 3. Datová architektura je návrhem datové základny IS, nástrojem ERD (Entity Relationship Diagram), je finalizována návrhem datových souborů a jejich fyzickým uložením. 4. Softwarová architektura je definována množinou programových jednotek - modulů a vazeb mezi těmito moduly. Vazby jsou dány voláním modulů a předávanými daty.

23 Dílčí architektury 5. Hardwarová architektura určuje typy, počty a vzájemné vazby hardwarových komponent. 6. Technologická architektura spojuje SW, HW a datovou architekturu a definuje způsob zpracování jednotlivých aplikací, vnitřní stavbu aplikací a uživatelské rozhraní aplikací, typy technologických architektur podle metody zpracování, podle uspořádání PC, podle vrstev.

24 Data v IS Data jsou základní součástí IS, tvoří databázovou základnu a pomocí operací (funkcí, programů, SŘBD) jsou pořizována, ukládána a zpracovávána. Typy dat v informačním systému Aktuální data (popisují současný stav v organizaci, vytváří se z nich aktuální výstupy a sestavy, po uplynutí aktuálního období se přesunou do dat archivních) Archivní data (nejsou aktuálně platná, ale mají význam pro operativní, taktický a strategický management k tvorbě nejrůznějších analýz) Prognostická data (jsou data, vzniklá zpracováním plánů, návrhů do budoucna, mohou být srovnávána s aktuálními daty, nebo se jimi stát).

25 Data v IS Ukládání dat Data jsou uložená v potřebné, účelné a uživatelem požadované struktuře. Data neobsahují duplicitní údaje. Data neobsahují nadbytečné údaje. Data neobsahují nesprávné údaje. Data neobsahují pochybné nebo nedostatečné údaje. Nejvhodnějším způsobem jak taková data vytvořit, analyzovat, namodelovat je a navrhnout je.

26 Data v IS Uchovávání dat Archivace dat je jejich uchování pro pozdější další zpracování (např. v EIS, historická data slouží pro získávání informací o vývoji reality a poskytují východiska pro trendy, prognózy a plánování). Zálohování dat je jejich uchování pro případ havárie, nebo systémové chyby (souvisí s bezpečností systému a vyžaduje pořizování bezpečnostních kopií). Zálohování dat představuje kopírování dat z primárního systému na jiné médium, které je zpravidla pomalejší a levnější, cílem je zabránit ztrátě dat, zálohování není jednorázový výkon ale nekonečný proces. Je nutno pamatovat na poskytnutí rychlého přístupu k datům bez přerušení provozu, nebo jen s minimálními výpadky. Je potřeba správně nastavit politiku a organizační stránku zálohování. POZOR: Správnou zálohou jsou elektronická data umístěná kdekoliv mimo původní objekt (ne na stejném disku, ne na jiném disku stejného PC). Zálohou jsou data rychle dostupná (ne ve vzdálené lokalitě nebo v bankovním trezoru).

27 Úvod do teorie databází (DB) Cílem předmětu Databázové systémy (DBS) je teorie a praxe v oblasti hromadného zpracování dat. Základní pojmy zde jsou věta, atribut, doména Věta (logická jednotka dat), atribut (adresovatelná část věty), doména (množina povolených hodnot). Jaké operace lze nad danou množinou dat provádět? Vkládání a prohlížení údajů Úpravy údajů Třídění Výběr, prohledávání údajů (získání věty ze souboru do vnitřní paměti) Matematické a statistické operace Výstupy (na obrazovku, tiskárnu) Automatické provádění operací (makra, spouště, procedury..)

28 Základní definice DB Databázi chápeme jako úložiště dat, která jsou uložena a zpracovávána nezávisle na aplikačních programech. Databáze zapouzdřují jednak vlastní data, ale i vztahy mezi jednotlivými prvky a objekty v databázi, schémata popisující struktury dat a integritní omezení. Databází rozumíme logicky uspořádanou množinu dat, skládající se ze samotných dat a jejich metadat. Relační databáze (současná nejčastější forma a naše hlavní téma) se někdy nazývá také OLTP databáze, nebo OLTP technologie (On Line Transaction Processing), nebo operační databáze. Teorie stará přes 40 let Zakladatel E. F. Codd (IBM)

29 Databázový systém (DBS) Databázový systém je spojení databáze (DB) a systému řízení dat (SŘBD). Databáze je strukturovaná množina homogenních souborů. Systém řízení báze dat je integrovaný softwarový prostředek řídící bázi dat. Databázový systém Databáze Systém řízení báze dat

30 Charakteristiky DBS Každý DBS musí obsahovat nástroje pro: Vytvoření, vkládání, aktualizaci a rušení dat Definici struktury Nezávislost údajů na aplikaci Ochrana integrity (integrita je stav, kdy údaje jsou přístupné uživatelům i aplikacím a platí vztahy a pravidla pro sémantickou správnost dat) Odolnost proti chybám Případně nástroje pro: Zálohování údajů Sdílení údajů jak aplikacemi tak uživateli Možnost utajení údajů Možnost náhodného přístupu

31 Relační model dat Relační model definuje způsob, jakým je možné data reprezentovat (strukturu dat), způsoby jejich ochrany (neboli integritu dat), a dále operace, které můžeme nad daty provádět (manipulace s daty). Tento model implementuje databázový stroj Microsoft SQL Server. Cílem dobrého návrhu je DB, která: Podporuje plánované i neplánované získávání informace. Obsahuje správné a efektivně navržené tabulky. Je zabezpečena integrita na úrovni tabulek a vztahů. Podporuje podniková pravidla. Je ji možné rozšiřovat.

32 Bezpečnost informačních systémů Jaký stupeň bezpečnostních požadavků má být na IS/ICT aplikován, definuje bezpečnostní politika. Je to soubor zásad a pravidel s jejíž pomocí organizace chrání svá aktiva (data, aplikace, technologie, osoby). Bezpečnostní politika musí definovat správu IS a odpovědné osoby a skupiny, týká se všech zdrojů v organizaci (HW, SW, data, lidé), musí být dokumentována, prosazována a schvalována nejvyšším managementem podniku, je součástí návrhu IS. Cílem bezpečnostní politiky je zajištění důvěrnosti, integrity a dostupnosti systému jako celku.

33 Bezpečnost informačních systémů

34

35 Oblast obsahové náplně Oblast designu Hardwarové a softwarové požadavky Bezpečnost, uživatelská oprávnění zálohování

36 možnost publikování dat všech požadovaných formátů, tzn. nejen textové zprávy, seznamy, tabulky, ale např. také dokumenty PDF, audio a video soubory, XML formuláře apod., možnost spolupráce více lidí na tvorbě jednotlivých dokumentů a projektů,

37 zda systém zvládá verzování dokumentů, informovanost o stavu a modifikaci vložených dokumentů, zda existuje možnost schvalování vkládaných příspěvků pověřeným uživatelem, zda systém umožňuje fulltextové vyhledávání v dokumentech, příp. vyhledávání relevantních dokumentů pomocí klíčových slov, zda je zajištěna možnost omezení doby platnosti vkládaných příspěvků a dokumentů bez nutnosti jejich manuálního rušení.

38 jaké jsou možnosti při návrhu grafického provedení jednotlivých částí webu, využití různých motivů, předpřipravených šablon, způsob řešení navigace, nakolik je možno přizpůsobovat a graficky odlišit již připravené návrhy stránek a jejich jednotlivých částí podle požadavků tvůrců portálu,

39 je-li možno, aby si každý uživatel portálu mohl přizpůsobit vzhled stránek podle sebe, nakolik umožňuje systém využívání šablon, ať už dodávaných, zveřejněných na internetu, příp. umožňuje-li tvorbu vlastní šablony, jak je řešena přístupnost webu.

40 Jak je systém náročný na hardwarové vybavení, má škola k dispozici dostatečně výkonný server, který zajistí bezproblémový provoz zvolené aplikace, nebo musí investovat do nákupu výkonnějšího hardwaru? Jaké jsou softwarové nároky aplikace, pod jakým operačním systémem je možno aplikaci provozovat, je třeba nakoupit další software nutný k provozu (webový server, databázový stroj, skriptovací jazyk apod.)? Jaké jsou nároky na hardware a software uživatelů portálu, vyhovuje stávající technika a softwarové vybavení?

41 možnost přístupu z portálu k důležitým aplikacím, jako např. programy na evidenci žáků, testovací programy, výukové programy, kancelářské aplikace apod., možnost nastavení příchozích a odchozích e- mailů k odesílání oznámení uživatelům, ukládání dokumentů em, zapojování se do diskusí, možnost implementace e-learningového systému pro žáky.

42 jakým způsobem je zajištěno přidělování uživatelských práv k webu a jeho částem, vytváření skupin uživatelů, využívá-li systém princip dědičnosti pro jednotlivé weby a části webů, existuje-li možnost přidělování oprávnění k dokumentům, seznamům, knihovnám na požádání, jak je v systému realizováno zálohování důležitých dat, je-li zajištěna implementace antivirové ochrany, je-li možno kontrolovat dokumenty při odesílání nebo stahování.

43

44 HTML HyperText Markup Language, jednoduchý jazyk pro tvorbu webu CSS Cascading Style Sheets, jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek JavaScript multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk Flash vektorový grafický program používaný pro tvorbu (převážně internetových) interaktivních animací, prezentací a her PHP Hypertext Preprocessor, skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických internetových stránek

45 ASP.NET je součást.net Frameworku firmy Microsoft pro tvorbu webových aplikací a služeb AJAX technologie pro vývoj webových aplikací. Web 2.0 další vývojové stadium webu a jeho aplikací MySQL databázový systém, je bezplatně licencován PostgreSQL je relačním databázovým systémem Webhosting pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru Internetová doména jednoznačné jméno (identifikátor) počítače nebo počítačové sítě, které jsou připojené do internetu

46 Představení školy (zaměření, nabídka povinných a volitelných předmětů, kroužků, pedagogické zázemí, materiální zabezpečení, exteriér, interiér atd.). Informovanost (informace pro rodiče organizace školního roku, kontakty, sdělení atd.). Komunikativnost (komunikace s žáky a rodiči diskusní fóra, soutěže, ankety a jejich následná zpětná vazba). Úřední deska (seznámení rodičů a veřejnosti s dokumenty školy).

47 Výsledky studia (informace o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu školy). Výměna pedagogických zkušeností (někteří učitelé jsou ochotni vystavovat své vlastní přípravy do konkrétních předmětů na školním webu). Spolupráce (může se jednat o spolupráci s partnerskými školami, školami ze zahraničí atd.). Přístup ke klasifikaci (hodnocení práce dětí, plnění úkolů, kontrola absence, změny v suplování atd).

48 Práce žáků (vystavení prací žáků v nejrůznějších podobách). Školní události (představení uskutečněných školních akcí a účast žáků na nich).

49 Rodiče Žáci Zaměstnanci školy Veřejnost Sponzoři Jiné školy Zřizovatel

50 Webové stránky Individuální tvorba webu nutné znalosti Zadání tvorby webu profesionálům Redakční systémy Volně šiřitelné Komerční řešení

51 Webové standardy (XHTML, CSS), validní web Použitelnost (snadná orientace, uspořádání a ovládání) Přístupnost (http://pristupnost.nawebu.cz) Optimalizace pro vyhledávače Dodržení legislativy (autorský zákon, ochrana soukromí, svobodný přístup k informacím)

52

53 Logo školy Přesný název školy a adresa Kontaktní informace Vyhledávání Odkaz na cizojazyčnou verzi Datum poslední aktualizace Seznam odkazů na rubriky Mapa webu Další informace

54 1. Výsledky výchovně-vzdělávacího procesu 2. Školní řád 3. Studentské práce 4. Výstupy školních projektů 5. Zprávy z akcí školy 6. Studijní materiály 7. E-learning 8. Informace o studiu, propagace 9. Odkazy na další stránky (zřizovatel apod.) 10. Úspěchy školy

55 11. ICT plán 12. Diskuzní fórum 13. Virtuální prohlídka školy 14. Školní jídelna 15. Přístup k u 16. Školní dokumenty (obvykle ke stažení) 17. Školní kronika a historie školy 18. Školní časopis 19. Projekty (např. ESF) 20. Další rubriky dle zaměření školy

56 Prezentace vznikla s podporou OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.3.00/ Inovace studia k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti ICT

57 Informační systém školy Milan Šorm

58 Informace vs. data Informace představuje sdělitelnou novou skutečnost, tedy obsah zprávy či sdělení, která je pro příjemce dosud neznámý Data představují uchovatelné údaje reprezentující sdělované informace, jedná se o zaznamenání nějaké existující skutečnosti či události; řeší formu a úplnost

59 Historický exkurz Předávání informace znalosti Informace konkurenční výhoda Komplexnost, množství Existence kolektivní paměti lidstva Způsoby uchování paměti Historická i novodobá média Soudobé zahlcení daty Informační (znalostní) společnost

60 Informační systém Organizovaný způsob uchovávání a vyvolávání informací Ne nutně musí být elektronický Zahrnuje osoby, technologické prostředky a metody Informační systém je nástrojem pro interpretaci zpracovaných dat Syntaxe sémantika

61 Horizontální struktura IS Výroba Logistika Obchod Finance Personalistika

62 Úrovně řízení Strategické Taktické Operativní

63 Vertikální struktura IS EIS DSS MIS OAS TPS

64 Horiz. vert. struktura Školní manažerský systém Provozní IS Hospodářský IS Výuka Stravování Knihovna Účetnictví Personalistika Docházka E-learning Zkoušení Sklad Kuchyně Výpůjčky Finanční Mzdové

65 Architektura IS Prezentační Aplikační Datová

66 Desktopové aplikace Tlustý klient (prezentační + aplikační) Datová

67 Webové aplikace Tenký klient Datová + aplikační (server)

68 Modularita IS Udržitelnost kódu Nepružnost monolitických IS Snaha o maximální modularizaci Snaha o minimální množství vazeb Snaha o typová řešení Snaha o parametrizaci Snaha o standardizaci komunikace

69 Coupling and cohesion Provázanost (coupling) co se při změně modifikuje souběžně jak velký je minimální zásah? chceme snížit provázanost kódu Koheze (cohesion) co je zahrnuto do jednoho modulu nejsou funkce jednoho celku ve více modulech? chceme zvýšit kohezi funkčních celků

70 Vývojová paradigmata Imperativní paradigma zabývá se popisem postupů Deklarativní paradigma naopak se zabývá popisem cílů speciální: logické, funkcionální Objektově orientované paradigma modelování vztahů reálného světa dědičnost, zapouzdření, víceznačnost

71 Komunikační vazby Peer-to-peer systémy každý modul komunikuje s každým vysoká provázanost kódu obtížně integrovatelné v čase statické Systémy s prostředníkem standardizace rozhraní vysoká míra koheze, dynamické IS adaptabilní, integrovatelné

72 Rozhraní Přímá volání API tzv. knihovní moduly nízká koheze, vysoká provázanost Služební API SOA prostředí zapouzdřené, veřejný protokol funkcionální nebo objektová API standardizace přístupu k API RPC, CORBA, SOAP, XOAP, OAI-PMH XML-over-POST, WCF, JNI, REST

73 Prostředníci Převažující systémy jeden ze systémů funkčně převažuje přejímá tuto roli, integrační člen Mrtvá schránka komunikační fronta (např. databáze) nízká reakční doba (není online) Specializovaní prostředníci routery zpráv např. ESB flexibilní nástroje na konverze Podpora auditování infrastruktury

74 Životní cyklus IS Zadání (business requirements) Analýza (business analysis) Návrh (technical design) Implementace Testování (QA, testing) Nasazení (deployment) Provoz a podpora (support) Ukončení nebo reinkarnace

75 Pořízení IS Nákup typového řešení Nasazení typového řešení parametrizace, adaptace výstupů Přizpůsobení typového řešení programové přizpůsobení Vývoj software na míru outsourcing bodyshopping in-house development

76 Metoda rychlého nasazení Metodika D-D-D To DESIGN Sumace požadavků, hrubá představa To DEVELOP Vývoj pomocí prototypování To DEPLOY Postupné nasazování hotových celků do produkčního prostředí, obvykle alespoň s minimálním QA procesem

77 Prototypování Koncový uživatel není metodický, nerozumí IT hantýrce, je netrpělivý Vytváříme/nasazujeme systém po částech a přizpůsobujeme se aktuálním potřebám/zpětné vazbě Často řízeno daty nebo vizuální představou Wireframes, generovaná rozhraní

78 Agilní metodiky vývoje Vývoj musí být projektově řízen V opačném případě vzniká chaos Prototypování a krátký cyklus dodávek vyžaduje změnu metodiky Agilní metodiky se soustředí na výsledek, řeší problémy per-partes a zkracují obrátkový cyklus vývoje Nejznámější metodikou je SCRUM

79 Požadavky na systém Funkční požadavky co má systém umět za funkce prostý seznam požadavků + autor obchodní terminologie (ne technická) Nefunkční požadavky (NFR) obecné požadavky na vlastnosti předepsaná technologická omezení požadavky na rychlost, odezvu, vizuální projevy, překlad, QA apod.

80 Analýza systému Detailní rozbor funkčních požadavků pochopení funkcí Hledání úspěšných scénářů použití (tzv. use case případy užití) Identifikace uživatelů aktorů Alternativní scénáře jiné přístupy, neúspěšné scénáře Využívá jazyka UML pro zápis

81 Návrh systému Technická analýza systému se označuje jako návrh Z analýzy identifikuje jednotlivé komponenty a vztahy mezi nimi Na základě rozsahu a charakteru systému + nefunkční požadavky = volba technického řešení Je podkladem pro práci vývoje, testování a týmu nasazení

82 Vývoj (implementace) Ne vždy musí jít o tvorbu programového zdrojového kódu Dnes často pouze parametrizace (přizpůsobení) existujícího kódu Mnoho kódu (např. rozhraní, vizuální podoba) lze generovat Při vývoji vzniká programátorská dokumentace (literární programování nebo ručně)

83 QA + testování Žádný modul nesmí být nasazen bez kontroly nezávislým QA týmem Metodika testování záleží na metodice vývoje (TDD / ad hoc) Testování lze často automatizovat (unit testy, coded UI, load testy) Ruční testování je nezastupitelné (aplikace pro lidi musí testovat lidi) Kontrola též nefunkčních požadavků Zákaznické akceptační testy (UAT)

84 Nasazení Specifický proces distribuce kódu a dat ke koncovému zákazníkovi Postupně klesá význam instalace Přechod k chápání aplikací jako služby cloud, PaaS/SaaS Výrazně zjednodušuje problémy aktualizací a kompatibility HW Cloud podporuje prototypování

85 Provoz a podpora Chyby existují v každém software Většinu chyb však způsobuje lidský faktor (nepochopení, neznalost, úmysl, nevhodné použití software) Je nutné zajistit podporu (osobně, telefon, , service/helpdesk) Je důležité zajistit zpětnou vazbu k vývoji pro budoucí nasazení Nezastupitelná role eskalace

86 Reinkarnace Každý software morálně stárne Běžný cyklus obnovy 5-7 let Možnost reinkarnace na novou verzi stejného systému nebo na zcela nový systém Uživatelé jsou poučeni předchozí verzí může dojít i k negativnímu přenosu návyků do nové verze Jde o řízený proces (ne nahodilý)

87 Role při vývoji Vedoucí týmu Produktový manažer Projektový manažer Architekt řešení Analytik (+ specialista na doménu) Programátor Tester (programátor testů, QA) Dokumentarista, grafik, typograf Systémový administrátor (technik)

88 Typologie systémů ERP systémy TPS a MIS v oblasti výroby, logistiky, prodeje, financí, správy majetku aj. Př. SAP, Dynamics, Oracle App, Infor CRM systémy TPS a MIS v oblasti podpory a péče o zákazníky a produktové portfolio Př. Salesforce, Siebel, Amdocs Dnes často kombinované (UIS)

89 Typologie systémů RTS (real time systémy)/cim TPS nejnižší úrovně Zajištění běhu výroby na úrovni výrobní linky nebo správy zařízení Př. CAD/CAM systémy, CAE, NC BI řešení, data warehouse, KB MIS/DSS/EIS řešení nad ERP/CRM Agreguje, historizuje a prezentuje data, často užívá OLAP techniky

90 Typologie systémů OAS podpora administrativních procesů (kancelářské procesy) DMS/CMS (dokumenty, obsah) Workflow (schvalování, spisy) Komunikace (zejména hromadná) Výpočetní systémy Příprava podkladů pro RTS/CAD/CAM Vyhodnocování výsledků RTS zpětně Př. TIS ČEZ, SIS ČEZ

91 Datová úložiště Relační databáze (SQL) př. Oracle, MS SQL, MySQL Objektové databáze př. Caché, Poet, Objectivity, Versant Distribuované relační databáze př. MySQL Cluster, Amazon RDS Klíčové (párové) databáze př. Amazon SimpleDB, CouchDB, Google database

92 Rozsáhlá binární data Problematika uložení rozsáhlých dat (multimédia, dokumenty, fotografie, zvukové nahrávky) Obvykle analogie klíčových databází, ale nad síťovými diskovými úložištěmi Data jsou obvykle deduplikována (zmnožena) pro případ ztráty př. BFILE, WebDAV, Amazon S3

93 Vlastní experimenty Není nutné vlastnit infrastrukturu cloud zajistí výkon na požádání Cloud dodává platformu pro všechny vrstvy i integraci IS Na základě PaaS budujeme SaaS Příklady: Amazon Web Services Microsoft Azure Platí se za využití (pay as you go)

94 Malý IS co potřebujeme HW a operační systém (Linux) Databázi (MySQL RDS) Aplikační server (např. Apache) Programovací jazyk (např. PHP) Výstupní formátování (např. HTML) Při větší instalaci load balancer např. Amazon ELB) a CDN síť (Amazon CloudFront, Akamai) Framework pro vývoj (Nette)

95

96 CMS (Content Management System) Aplikace, která spravuje data a informace různého charakteru a obsahu a stará se o jejich efektivní využití a zobrazení.

97

98 Mambo Výkonný redakční systém používaný na jednoduchých stránkách i firemních webech. Má řadu doplňků a možnost technické podpory.

99 jeden z nejvýkonnějších redakčních systémů vůbec. Jeho oblíbenost je dána spolehlivostí, snadností údržby a množstvím doplňků ke stažení. Je to CMS založené na CMS Mambo. Vzniklo z důvodu neshody v autorských právech CMS Mambo. Je vydána pod licencí GNU GPL. Oficiální stránka naleznete na

100 je jedním z neoblíbenějších redakčních systémů a to díky velice inteligentní a jednoduché instalaci, výborné lokalizaci do českého jazyka a široké komunitě (i českých) uživatelů. Vhodný i pro začátečníky.

101 redakční systém určený pro psaní osobních či firemních weblogů. Důraz je kladen na jednoduchost a použitelnost, pozadu nezůstává ani estetická stránka.

102 je profesionální, propracovaný a funkcemi nabitý redakční systém pro blog. Podporuje moderní nástroje pro vytváření článků (Textile, Texy), nabízí kvalitní podporu v českém jazyce, velké množství stáhnutelných doplňků. přehledná administrace.

103 redakční systém českého autora, jehož hlavními rysy jsou jednoduchost (i v kódu) a výkonnost. Pomocí inteligentní správy uživatelů můžete regulovat přístup k jednotlivým instalovaným modulům.

104 je profesionální redakční systém na bázi PHP- Nuke českého autora. Důraz je kladen na bezpečnost, spolehlivost, jeho oblíbenost je zapříčiněna také výbornou kompatibilitou s dalšími opensource systémy a spoustou dostupných rozšíření.

105 Oficiální web:

106 je profesionální redakční systém oblíbený zejména díky snadné integraci doplňků a širokému výběru elegantních skinů. Výhodou je srozumitelnost kódu, výborná technická podpora a intuitivní instalace.

107 systém pro správu obsahu, redakční systém, intranet, extranet, může sloužit jako sdílený prostor pro dokumenty, jako firemní webové stránky nebo jako osobní stránky nebo blog, široké použití, všechny funkce zvládá bez jakýchkoli přídavných modulů, kterými lze jeho možnosti dále rozšířit, vícejazyčnost uživatelského rozhraní (ve standardní instalaci dostupné ve více jak 35ti jazycích).

108

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INFORMAČNÍ SYSTÉMY JIŘÍ HRONEK VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha 4 tel. 272770378, lyceum@wspj.cz Projekt Vzdělávání pro adaptabilitu Registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/32274 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1

Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 1 Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office Migrace organizace z Microsoft Office na 602Office 2 Obsah Záměry a cíle projektu... 4 Podobnosti

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce

Natalya Goncharova. Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Natalya Goncharova Tvorba webu pomocí HTML 5.0. Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor cestovního ruchu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vytvoření webových stránek Českého systému kvality služeb včetně komunikačního propojení a následného provozu

Více

2. Teorie databázových systémů

2. Teorie databázových systémů - 1-1. Úvod Zpracování dat můžeme definovat jako obsažné a účelné sestavení dat provedené strojem ze zadaných údajů. Cílem je nejen ušetřit lidskou práci a čas, ale zejména zabránit možným chybám. Výsledkem

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2011/2012 INFORMATIKA VYŠŠÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo

Více

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu

Provoz a udržitelný rozvoj datového skladu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Provoz a udržitelný rozvoj

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Aktualizace katalogu schváleného

Více

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX

Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Tvorba webových aplikací pomocí AJAX Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s

Více

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004)

Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, a.s. Studijní program pro rok 2004/2005 (IV. vydání březen 2004) Obsah Obsah: Obsah... 2 Úvodní slovo rektora... 3 Organizace VŠMIE... 5 Harmonogram akademického

Více

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K

DHTML 19. 20. 21. 22. 23. K 1. Nejčastější bezpečnostní chyby 2. Autentizace 3. K čemu je dobré XML? 4. vysvětlete pojem Webové služby 5. Vysvětlete pojem SOAP 6. Popište XHTML 7. Co je to DTD? 8. K čemu slouží kaskádové styly? 9.

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness

Jak na elektronickou. David Reichel ředitel divize ebusiness dat?edi? Jak na elektronickou výměnu, září 2009 David Reichel ředitel divize ebusiness Libušina třída 23 623 00 Brno, Česká republika Tel. +420 541 212 199 Fax +420 541 217 969 Email: info@ccv.cz Obsah

Více

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů.

Skripta obsahují části textů a náměty ze zdrojů: wikipedia.org, w3schools.com a ukázky příkladů z volně dostupných zdrojů. Úvod Skripta Tvorba www stránek jsou určena pro všechny, kteří si chtějí rozšířit své IT znalosti v oblasti tvorby a webových stránek. Skripta jsou určena pro začátečníky a pokrývají standardy HTML5, CSS3,

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ

TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNEK OBCÍ Dr. Ing. Jan Savický a Odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina jan.savicky@webhouse.cz portál Města a obce online (http://mesta.obce.cz) Česká vydavatelská pro

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

aneb vytváříme vlastní webové stránky

aneb vytváříme vlastní webové stránky JAZYK HTML aneb vytváříme vlastní webové stránky WWW (World Wide Web) je jednou ze služeb internetu. Internet je z technického hlediska tvořen miliony počítačů zapojených v sítích. Počítače v síti internet

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Šedivý. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Šedivý Analýza a návrh řešení prezentace obrazových dat v prostředí Internetu Bakalářská

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance

1 - Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance Obsah: Informace, zpráva, kódování, přenosový kanál, signál, šum, redundance... 3 Přerušení, DMA ve výpočetních systémech, vlastnosti, rozdíly, příklady použití... 5 Aplikační programové vybavení... 7

Více

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět.

1. ZPRACOVÁNÍ DAT. Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny. 1.1. Úlohy zpracování dat. Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět. 1.1. Úlohy zpracování dat 1. ZPRACOVÁNÍ DAT Čas ke studiu kapitoly: 2 hodiny 1.1. Úlohy zpracování dat Cíl Po prostudování tohoto odstavce budete umět popsat problém evidence a zpracování velkého množství

Více