Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 9.prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ Jednání začalo v 17:00 hodin Ukončeno bylo ve 22:00 hodin Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 8 členů, 2 omluveni, 5 se dostaví později k bodu 1: Zahájení. Starosta v 17:08 hodin zahájil zasedání ZO, přivítal přítomné a sdělil, že zasedání ZO bylo řádně svoláno a informace o konání ZO byla vyvěšena na ÚD OÚ dne , dále konstatoval, že je přítomno 8 členů ZO, 2 jsou omluveni (Ing. Zaoral a Mgr. Šiška) a 5 se dostaví později (MUDr. Prášil,Mgr.Prstková,panové Stojmenov,Tylich a paní Ponikelská) tudíž, že je ZO usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Ivana Benešová. k bodu 2: Určení ověřovatelů zápisu. Starosta vyzval členy ZO, aby předložili návrh na ověřovatele zápisu. Byli navrženi pánové Bystroň a Ing. Drábek. Po těchto předložených návrzích ZO hlasovalo: Usnesení:ZO určuje ověřovatele zápisu: Pana Ing. Karla Drábka Pana Josefa Bystroně k bodu 3: Volba návrhové komise. Starosta vyzval členy ZO, aby předložili návrh na složení návrhové komise. ZO po předložení návrhů schválilo toto složení návrhové komise: Usnesení: ZO volí návrhovou komisi: pí.věra Zetková - předseda pí. Bc. Jana Pastorová člen p. Jozef Krajčovič - člen Starosta dále konstatoval, že zápis z minulého zasedání ZO byl k nahlédnutí, byl řádně ověřen ověřovateli. K zápisu nebyly vzneseny připomínky,a proto se považuje za schválený. Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 1

2 k bodu 4: Program (příloha č. 2) Starosta vyzval členy ZO k diskusi. Pan Hrbek navrhl spojit bod 7/p) a 7/u), jelikož v nich jde o stejnou věc. Tajemnice odpověděla, že body jdou za sebou, ať to tak zůstane. Tajemnice navrhla zařadit do bodu 5)-kontrola plnění usnesení Smlouvu o závazku veřejné služby s firmou AUTA-BUSY Studený. - dále navrhla k bodu 14)-odměnu ředitelce MŠ M.Ú. Hlasování o návrhu tajemnice: všemi přítomnými hlasy pro. Starosta navrhl vyřadit body 17) a 15) z programu jednání ZO. Hlasování o návrhu starosty: všemi přítomnými hlasy pro. Pan Hrbek vznesl dotaz, zda bude opět schválen termínovým plán ZO pro rok 2010, tento stávající mu vyhovoval. Tajemnice ztotožnila se s panem Hrbkem i jí to vyhovovalo. Starosta konstatoval, že mu se tento systém nelíbil, svou funkci to stejně neplnilo (efekt docházky byl nulový). Místostarosta - navrhl plán schválit a brát ho pouze orientačně s tím, že pokud bude třeba, tak se ZO svolá i jinak. Paní Zetková neměli by problém s tím, kdyby se ZO svolalo i později, kdyby byl plán. Starosta k tomu dodal, že zkušenost s tímto je špatná. Pan Krajčovič dodal, že pevné termíny být nemusí, měly by být pružné. Starosta plán termínu by neschvaloval, zveřejnil by je pouze orientačně a v programu jednání ZO to nebude. Termín zasedání ZO bude uložen u zápisu z tohoto jednání. Starosta nechal schválit tento bod celkově. Usnesení: ZO schvaluje program zasedání ZO s těmito úpravami: - zařadit do bodu 5) Smlouvu o závazku veřejné služby pro rok 2009 s firmou AUTA-BUSY Studený, - zařadit do bodu 14) jako bod b) odměnu pro ředitelku MŠ Mar.Údolí, - vyřadit z programu body 15) a 17) a ukládá vést jednání dle tohoto schváleného programu. k bodu 5: Kontrola plnění usnesení (příloha č. 3) Tajemnice seznámila členy ZO se Smlouvou o závazku veřejné služby s firmou AUTA- BUSY Studený, dále podotkla, že na jednání ZO je přítomen zástupce firmy pan Studený a že smlouvu vypracoval právník obce, který měl pár výhrad (např. že doplatek se schvaluje zpětně). V 17:20 se dostavili pánové Tylich a Stojmenov, počet členů vzrostl na 11. Pan Krajčovič dotazoval se, jak může dojít k chybě při výpočtu zpráv. Pan S. odpověděl, že zaměstnanec, který toto způsobil již ve firmě nepracuje, a on sám toto nemůže objasnit, jelikož firmu teprve teď přebírá a se vším se seznamuje. Starosta osvětlil dotaz panu Krajčovičovi, s tím, že se vycházelo z roku 2008, a dále, že o tomto ve firmě osobně jednal. Pan S. dodal, že došlo k nedorozumění mezi firmou a obcí. V 17:24 se dostavila paní Ponikelská, počet členů vzrostl na 12. Starosta konstatoval, že úhrada ztráty za rok 2009 je požadována ve výši ,-Kč. Pan Hrbek dotaz o kterou linku se jedná a kolik je to spojů. Pan S. odpověděl, že jde o 4 spoje denně. Pan Hrbek k tomu dodal, že firma obec vydírá. Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 2

3 Pan S. oponuje, že firmě vznikla ztráta a ta se musí uhradit, protože se jedná o spoje nad rámec základní dopravní obslužnosti. Pan Krajčovič požaduje od firmy dodat, které linky jsou ztrátové. Pan S. nejvíce je ztrátový spoj č. 26. Pan Hrbek kdyby se tento spoj zrušil, tak o kolik by se ztráta snížila. Tajemnice cca o ,-Kč. Paní Zetková namítala, že zrušit tento spoj by nebylo vhodné, jelikož se jedná o zaměstnance domova důchodců a ti jsou vděční, že se dostanou bezpečně domů. Paní Prášilová - dodala k tomu, že ale v létě jezdí na kole, takže se jedná jen o zimu. Pan Stojmenov navrhl, ať je to tedy sezónní spoj. Pan Krajčovič navrhl, ať se to pořádně prověří a prošetří, zda jezdí tento spoj prázdný. Paní Zetková dotaz, zda by se spoje netočily až u restaurace Na Vráble. Pan Stojmenov k tomu dodal, že si myslí, že by moc občanů tohoto nevyužívalo. Pan Stojmenov dotaz na spoj č. 18, zda je výrazně ztrátový (jedná se o spoj Hlubočky V.Bystřice). Pan S. je to spoj v 15:35 hodin z Hluboček do Olomouce, jede jako dělnický a z Olomouce se vrací zpět. Starosta konstatoval, že je to na delší debatu, měl by se vyřešit letošní rok a příště by se schválily ostatní roky. Pan Stojmenov navrhl, ať to tedy všechno někdo prověří a na příště to bude předloženo v ZO, ať se teď nad tímto problémem nesedí zase ¾ hodiny. Pan S. odpověděl, že není problém, v lednu dodá ty ostatní spoje, je to rozpočítáno na počet lidí, kteří jezdí. Usnesení: ZO schvaluje Závazek veřejné služby pro rok 2009 mezi Obcí Hlubočky a firmou AUTA-BUSY Studený, s.r.o., IČ se sídlem Žižkova 502, Velká Bystřice a ukládá tuto prokazatelnou ztrátu za rok 2009 ve výši Kč ,- uhradit této firmě do Před hlasováním se vzdálil ing. Drábek, počet členů klesl na 11. Hlasování: 10-pro Bc. Pastorová dotaz na 8. zasedání ZO prodej pozemku panu R. až po projednání ÚP, zda už bylo projednáno. Tajemnice odpověděla, že není schválen ještě ÚP. Bc. Pastorová dotaz na 13. ZO úplatný převod pozemků pan H.. Paní Prášilová odpověděla. Bc.Pastorová dotaz na 25.ZO bod 7/b-1, zda platí. Tajemnice odpověděla, že tento bod bude příště odstraněn, jelikož smlouva nebyla podepsána. Bc. Pastorová dotaz na 30.ZO bod 6/h PD řešení školní zahrady, nenašla v rozpočtu zmínku. Starosta odpověděl, že dal ředitelce ZŠ studii a dále, že nemá smysl něco dělat pokud nejsou finance (na některé části studie bylo vydáno SP, ale nerealizovalo se to), dále dodal, že až bude jasno kdo a za kolik to bude dělat, tak se s tím bude dále pracovat. Bc. Pastorová dodala, že by bylo vhodné co nejdříve nechat zpracovat PD. Paní Zetková myslí si, že v rozpočtu to není. Vzdálil se pan Stojmenov, počet členů klesl na 10. Proběhla delší diskuse. Bc.Pastorová na závěr dodala, že v příštím roce by se to mělo realizovat. V 17:45 hodin se dostavila Mgr. Prstková, počet členů vzrostl na 11. Pan Krajčovič dotaz na 11.ZO informace ohledně ÚP. Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 3

4 Ing. Polzer odpověděl, že bylo veřejné projednání s dotčenými orgány státní správy, vyhodnotí se stanoviska, a Krajský úřad má do 30-ti dnů vydat souhlasné stanovisko, potom bude projednáno ještě s občany a na závěr to bude v ZO. Přišel pan Stojmenov, počet členů vzrostl na 12. Pan Hrbek - dotaz na 5.ZO rejstřík trestů. Tajemnice odpověděla, že navrhovala tento bod již vyřadit, ale neschválilo se to. Pan Stojmenov navrhl, ať se to tedy zruší. Hlasování o návrhu pana Stojmenova: 7-pro, 4-se zdrželi, 1-proti = usnesení nebylo přijato. Pan Hrbek dotaz na svoz odpadu. Ing. Polzer odpověděl, že na minulém ZO bylo předloženo vyhodnocení. k bodu 6-I: Pozemky + dodatky ke smlouvám NP (příloha č. 4) Paní Prášilová seznámila členy ZO s níže uvedenými návrhy. a) Uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc.č.1307 ost.plocha o výměře 201 m 2 v katastrálním území Hrubá Voda s panem V. B. za cenu 10,-Kč/m 2 /rok, s účinností od Cena nájmu za rok 2009 je 1.675,-Kč, účel pronájmu rekreace. Záměr pronájmu schválen v ZO č.31. Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc.č.1307 ost.plocha o výměře 201 m 2 v katastrálním území Hrubá Voda s panem V. B. za cenu 10,-Kč/m 2 /rok, s účinností od Cena nájmu za rok 2009 je 1.675,-Kč, účel pronájmu rekreace. Hlasování: 12- pro. b) Uzavření smlouvy na pronájem části o výměře 47 m 2 pozemku parc.č.715 zahrada v k.ú.hlubočky s panem D. V. za cenu 1,-Kč/m 2 /rok, s účinností od , účel zahrádka u bytového domu. Záměr pronájmu schválen v ZO č.31. Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy na pronájem části o výměře 47 m 2 pozemku parc.č.715 zahrada v k.ú.hlubočky s panem D. V. za cenu 1,-Kč/m 2 /rok, s účinností od , účel zahrádka u bytového domu. Pan Hrbek vznesl dotaz, zda je problém zveřejňovat celou smlouvu. Tajemnice odpověděla, že všechny podstatné věci jsou v usnesení. Hlasování: 12- pro. c) Uzavření smlouvy na pronájem části o výměře 230 m 2 pozemku parc.č.2794/1 travní porost v k.ú.hlubočky s panem P. Š.za cenu 1,-Kč/m 2 /rok, s účinností od , účel skládka palivového dřeva. Záměr pronájmu schválen v ZO č.31. Paní Prášilová požadovala ještě doplnit, že se jedná o 1 měsíční výpovědní lhůtu a že všechny smlouvy jsou na dobu neurčitou. Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy na pronájem části o výměře 230 m 2 pozemku parc.č.2794/1 travní porost v k.ú.hlubočky s panem P.Š. za cenu 1,- Kč/m 2 /rok, s účinností od , účel skládka palivového dřeva, s jednoměsíční výpovědní lhůtou na dobu neurčitou. Hlasování: 12- pro. d) Uzavření smlouvy na pronájem pozemků parc.č.724 zast.plocha o výměře 75 m 2 a části o výměře 160 m 2 pozemku parc.č.725/1 travní porost v k.ú.hrubá Voda s paní M. Š. za cenu 10,-Kč/m 2 /rok, s účinností od , účel pronájmu rekreace. Cena nájmu za rok 2009 je 2.350,-Kč. Záměr pronájmu schválen v ZO č.31. Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy na pronájem pozemků parc.č.724 zast.plocha o výměře 75 m 2 a části o výměře 160 m 2 pozemku parc.č.725/1 travní Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 4

5 porost v k.ú.hrubá Voda s paní M. Š. za cenu 10,-Kč/m 2 /rok, s účinností od , účel pronájmu rekreace. Cena nájmu za rok 2009 je 2.350,-Kč. Hlasování: 12- pro. Před projednáním se vzdálil starosta, počet členů klesl na 11. e) Záměr pronájmu pozemku parc.č. 681 travní porost o výměře 185 m 2 v k.ú.hrubá Voda, účel rekreace, min.cena 10,-Kč/m 2 /rok. Usnesení: ZO schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 681 travní porost o výměře 185 m 2 v k.ú.hrubá Voda, účel rekreace, min.cena 10,-Kč/m 2 /rok. Hlasování: 11-pro Před projednáním se dostavil ing. Drábek a starosta, počet členů vzrostl na 13. f) Žádost SKI AREÁLU Hlubočky, o směnu pozemku parc.č.2706 travní porost o výměře m 2 (vlastník Obec Hlubočky) za pozemek parc.č.2700 travní porost o výměře m 2 (vlastník SKI AREÁL Hlubočky) vše v k.ú.hlubočky. (Podle bodu 6m ZO č.25 schválení směny - byl bod stažen z jednání ZO). Tajemnice vznesla technickou připomínku k záměru, proč se znovu zveřejňuje. Paní Prášilová - odpověděla, že bod, kdy se mělo schvalovat uzavření smlouvy byl stažen z projednání. Pan Hrbek konstatoval, že záměr je pořád ale platný. Starosta díval se do zápisu a o smlouvě se nehlasovalo. Paní Prášilová navrhla upravit usnesení na směnu pozemků. Místostarosta konstatoval, že buď chce obec směnu nebo ne. Starosta dodal, že pan Kubelka žádné pozemky v obci nemá. Tajemnice zda směněný pozemek vůbec obci k něčemu bude. Pan Stojmenov vysvětlil o jaké pozemky se jedná, jsou to pásy pozemků a upřesnil čí jsou. Tajemnice o který ten pás se tedy jedná. Pan Stojmenov o ten poslední. Ing. Polzer na diaprojektoru ukázal o které pozemky se jedná. Proběhla diskuse. Usnesení: ZO schvaluje směnu pozemku parc.č.2706 travní porost o výměře m 2 v k.ú.hlubočky za pozemek parc.č o výměře m2,bez finančního vyrovnání. Hlasování: 9-pro, 4-se zdrželi g) Žádost manželů R. U. a J. U. o ukončení nájmu pozemku části o výměře 39 m 2 pozemku parc.č.1660 zahrada v k.ú.hlubočky dohodou ke dni Usnesení: ZO schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku části o výměře 39 m 2 pozemku parc.č.1660 zahrada v k.ú.hlubočky dohodou ke dni s manželi R. U. a J. U.. h) Odbor SMV navrhuje schválit záměr pronájmu části o výměře 39 m 2 pozemku parc.č.1660 zahrada v k.ú.hlubočky, na dobu neurčitou, účel pronájmu zřízení zahrádky, cena pronájmu 1,-Kč/m 2 /rok. Usnesení: ZO schvaluje záměr pronájmu části o výměře 39 m 2 pozemku parc.č.1660 zahrada v k.ú.hlubočky, na dobu neurčitou, účel pronájmu zahrádka, cena pronájmu 1,-Kč/m 2 /rok. Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 5

6 i) Uzavření smlouvy o právu provést stavbu Mariánské Údolí rekonstrukce a přeložení části stok AI a AIg, která bude prováděna na pozemcích v majetku obce parc.č.1181,1153,1145,1144,1123,1122,1121,1085 v k.ú.hlubočky (ulice Lesní, Jabloňová, Smetanova a Kosmonautů v Mar.Údolí) s a.s. VHS Olomouc, a.s., Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu Mariánské Údolí rekonstrukce a přeložení části stok AI a AIg, která bude prováděna na pozemcích v majetku obce parc.č.1181,1153,1145,1144,1123,1122,1121,1085 v k.ú.hlubočky (ulice Lesní, Jabloňová, Smetanova a Kosmonautů v Mar.Údolí) s a.s. VHS Olomouc, a.s.,. j) Žádost fy Elpremont s.r.o. Velká Bystřice o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajícího v uložení kabelu NN na parc.č.298 ost.plochaost.komunikace v kat.území Hrubá Voda pro ČEZ Distribuce, a.s.děčín. Náhrada za zřízení věcného břemene se navrhuje ve výši 1.000,-Kč. Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajícího v uložení kabelu NN na parc.č.298 ost.plocha-ost.komunikace v kat.území Hrubá Voda pro ČEZ Distribuce, a.s.děčín, IČ s náhradou za zřízení věcného břemene v jednorázové výši 1.000,-Kč. Hlasování: 11-pro, 2-se zdrželi k) Žádost fy Elpremont s.r.o. Velká Bystřice o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajícího v uložení kabelu NN na parc.č.2814/1 travní porost v kat.území Hlubočky pro ČEZ Distribuce, a.s.děčín. Náhrada za zřízení věcného břemene se navrhuje ve výši 1.000,-Kč. Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajícího v uložení kabelu NN na parc.č.2814/1 travní porost v kat.území Hlubočky pro ČEZ Distribuce, a.s.děčín, IČ s náhradou za zřízení věcného břemene v jednorázové výši 1.000,-Kč. Hlasování: 12-pro, 1-se zdržel l) Žádost paní R. K. o souhlas Obce Hlubočky s přímým prodejem do jejího vlastnictví pozemku parc.č.1992/2 v k.ú.hlubočky od vlastníka VLS ČR, s.p.. Jedná se o dlouhodobě oplocenou část pozemku parc.č.1992 v ulici Havlíčkova v Hlubočkách Dukle. Usnesení: ZO souhlasí s přímým prodejem pozemku části o výměře 318 m 2 pozemku parc.č.1992 podle GP č /2009 (nově vzniklá parc.č.1992/2 ost.plocha) z vlastnictví VLS ČR do vlastnictví paní R.K.. m) Žádost pana P. M. o prodej částí pozemků parc.č.1241 ost.plocha a 1247/1 ost.plocha podle GP č /2009 parc.č.1241/2 o výměře 8 m 2 a parc.č.1247/12 o výměře 320 m 2 v k.ú.hlubočky. Žádost byla podána dne , tj. po termínu podávání nabídek zájemců, který byl do V termínu zveřejnění záměru nebyla podána žádná nabídka. Z tohoto důvodu odbor SMV navrhuje schválit znovu záměr prodeje pozemků část o výměře 320 m 2 pozemku parc.č.1247/1 ost.plocha v k.ú.hlubočky a část o výměře 8 m 2 pozemku parc.č.1241 ost.plocha-ost.komunikace v k.ú.hlubočky. Jsou to části pozemků, které po provedení geometr.plánu č /2009 budou mít parcel.čísla Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 6

7 1247/12 ost.plocha o výměře 320 m 2 a parc.č.1241/2 ost.plocha o výměře 8 m 2 v kat.území Hlubočky. Jsou to pozemky sousedící s rekonstrukcí stavby na objekt bydlení a hospody na parc.č.st.1231 v k.ú.hlubočky vlastníka pana M.. Paní Prášilová upřesnila, že přišla jedna nabídka, ale až po termínu k předkládání, proto musí být znovu schválen záměr prodeje. Paní Zetková dodala, aby řízení proběhlo ve zkrácené lhůtě 15 dnů, jelikož pan Moravec zapomněl nabídku podat. Pan M. konstatoval, že čekal na vyrozumění z obce, že se změnily podmínky prodeje a dostal upozornění až od pana Hrbka, zda si bude podávat žádost. Stalo se to omylem, je si vědom, že se to dělalo kvůli němu, 750,-Kč je příliš vysoká cena, za tu by to nikdo nechtěl. Starosta ví, že je to řešeno přes státní zastupitelství. Paní Zetková tento problém se řeší 2-3 roky, mělo by se to dořešit. Pan Hrbek navrhl, ať je cena pro všechny stejná, tedy 750,-Kč, on za sebe navrhl 300,-Kč. Místostarosta nesouhlasí s touto cenou, je to legalizace stavby a proto je cena tak vysoká, navrhoval ji on sám. Pan Moravec - navrhl dát ještě o 50,-Kč/m2 více tedy 800,-Kč/m2. Pan Krajčovič navrhl 300,-Kč/m2. Pan Hrbek nově navrhl 800,-Kč/m2 (je to minimální cena) a ve zkrácené lhůtě 15 dnů. Usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje pozemků - část o výměře 320 m 2 pozemku parc.č.1247/1 ost.plocha v k.ú.hlubočky a část o výměře 8 m 2 pozemku parc.č.1241 ost.plocha-ost.komunikace v k.ú.hlubočky. Jsou to části pozemků, které po provedení geometr.plánu č /2009 budou mít parcel.čísla 1247/12 ost.plocha o výměře 320 m 2 a parc.č.1241/2 ost.plocha o výměře 8 m 2 v kat.území Hlubočky, za cenu 800,- Kč/m2 na zkrácenou dobu 15 dní. Hlasování: 8-pro,3-se zdrželi, 2-proti n) Paní Z.F. se odvolává proti usnesení ZO č.31 bod 5q a žádá znovu o povolení k uložení el.kabelu na pozemek parc.č.2108 v k.ú.hlubočky (vlastník Obec Hlubočky). Místostarosta rodina P., dělá problémy, obec to bude stát finance, navrhl, aby se tento bod neschvaloval. Mgr. Prstková nejedná se o pozemek paní F.. Místostarosta ale je spoluvlastníkem. Paní Prášilová dodala, že se nedá uzavřít smlouva na pozemek s věcným břemenem. Pan Stojmenov konstatoval, že jednání paní F.je arogantní a že nebude pro. Ing. Polzer k tomu dodal, že on má s paní F.opačnou zkušenost dobrou. Pan Krajčovič členové ZO by neměli mít takový názor jak pan Stojmenov, každý by si měl udělat svůj úsudek. Starosta nelíbí se mu podmínky, je tam živý plot, kdyby tam byl průhledný, tak by se to lépe řešilo. Technicky to bude vše na projektantovi. Pan Hrbek souhlasí se zřízením věcného břemene, ale za ,-Kč. Pan Stojmenov navrhl stáhnout bod z jednání a znovu celé projednat. Místostarosta byl na jednání s panem P. starším a v prvním kole šlo vše bez problémů, ale poté do jednání vstoupil i pan P.ml. s pí. F. a jednání začala být neprůchodná a došlo i ke slovním napadání. Starosta dal hlasovat o stažení bodu. Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 7

8 Usnesení: ZO stahuje z programu zasedání uložení el.kabelu na pozemek parc.č.2108 v k.ú.hlubočky. o) Žádost pana J. G. o změnu termínu výstavby garáže na části parc.č.1247/1 podle původního návrhu do Starosta konstatoval, že obec vyhoví požadavkům Veolie, která chce dodržet ochranné pásmo. Pan Hrbek zda tedy pan G. má odřezat kus desky. Starosta odpověděl, že buď ZO schválí rozměry a nebo zbourat, mluvil už s panem Glierem. Ing. Polzer upřesnil, jak by to pan G. měl provést. Usnesení: ZO schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu na části pozemku parc.č.1247/1 v k.ú.hlubočky v situačním výkresu díl č.1(výměra 3,45 x6,3 m) - ze dne mezi Obcí Hlubočky, jako vlastníkem pozemku, a panem J.G. jako stavebníkem. Odst.II/1 smlouvy zní takto: Stavebník se zavazuje dokončit stavbu a odkoupit předmětný zastavěný pozemek po dokončení stavby garáže a po zaměření stavby geometrickým plánem za cenu 750,- Kč/m 2, a to nejpozději do p) Žádost pana L. M. o odkoupení pronajatého nebytového prostoru na části o výměře cca 55 m 2 parc.č.1774 zast.plocha v k.ú.hlubočky. Pan Stojmenov zda by tam neměla být cena. Ing. Polzer odpověděl, že ze zákona tam cena být nemusí, ale dle vyhlášky obce ano. Navrhl tedy nechat vyhotovit znalecký posudek a předložit příště. Starosta objekt je ve špatném stavu. Ing. Polzer dodal, že při prodeji bude rozhodovat cena, schvaluje se minimální cena. Starosta navrhl odložit tento bod do příště. Usnesení: ZO stahuje z programu zasedání záměr prodeje části o výměře cca 55 m 2 pozemku parc.č.1774 zast.plocha v k.ú.hlubočky a objektu bez čísla popisného na části zast.pl.1774 v k.ú.hlubočky. Hlasování: 12-pro, 1-se zdržel q) Obec Hlubočky uzavřela dne smlouvu o nájmu nebytových prostor a pozemku s Fotbalovým klubem Hlubočky, IČ na pronájem objektu šaten a fotbalového hřiště v Hlubočkách-vsi za cenu 1,-Kč/rok. Vzhledem k tomu, že pozemky byly přečíslovány a na pozemku fotbalového hřiště byla vybudována tribuna (která není předmětem původního pronájmu), navrhuje odbor SMV uzavřít dohodu o ukončení nájmu a k tomuto datu uzavřít smlouvu o vypůjčce uvedených nemovitostí tak, jak se dnes tyto nemovitosti nacházejí. Usnesení: ZO schvaluje záměr vypůjčky pozemků parc.č.1293 ost.plocha-sportovní a rekreační plocha o výměře 6996 m 2, parc.č.1294 zast.plocha o výměře 239 m 2, parc.č.1295/1 ostatní plocha-sportovní a rekr.plocha o výměře m 2, parc.č.1295/2 zast.plocha o výměře 155 m 2 a objektu čp.34 (objekt občanské vybavenosti šatny) na parc.č.st.1294 a zařízení tribuny na parc.č.1295/2 zast.plocha vše v katastrálním území Hlubočky. Účel vypůjčky je sportovní zájmová činnost, doba vypůjčky- na dobu neurčitou. Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 8

9 r) Odbor SMV navrhuje schválit záměr pronájmu části o výměře 292 m 2 pozemku parc.č.796 zahrada v kat.území Hlubočky. Jedná se o pozemek u dětského zdravotního střediska v Mar.Údolí. Pan Hrbek dům je obce, souhlasí, ale ve smlouvě ať je uvedena výpovědní lhůta 1 měsíc. Starosta + Jana u zahrádky je to nešťastné. Usnesení: ZO schvaluje záměr pronájmu části o výměře 292 m 2 pozemku parc.č.796 zahrada v kat.území Hlubočky, cena pronájmu 1,-Kč/m 2 /rok, doba pronájmu na dobu neurčitou, účel zahrádka. Hlasování: 11-pro, 2-se zdrželi s) Na žádost zastupitelky paní Zetkové předkládá odbor SMV znovu k projednání žádost paní Z. Š. o povolení zastřešení pergoly pronajatého pozemku parc.č. 955 o části výměře26 m2 ost. plocha v k.ú. Hlubočky, včetně chodníku před prodejnou Večerka na ul. Letní v Mar.Údolí a zastřešení rampy v zadní části prodejny. Pan Hrbek zda členové ZO se byli na to místo podívat, on sám se o to zajímal a nechal si podepsat, kdo z občanů s tím souhlasí. Je to tam děsné, ať se to zastřeší z druhé strany od rampy, nesouhlasí, aby před obchodem byla pergola. Paní Zetková souhlasí s panem Hrbkem, ať se to zastřeší zezadu. Usnesení: ZO schvaluje zastřešení rampy v zadní části prodejny Večerka na ulici Letní v Mar. Údolí Hlasování: 11-pro,1-se zdržel, 1-nehlasoval k bodu 6-II: Paní Prášilová objasnila členům ZO, že v souvislosti se změnou DPH je potřeba schválit níže uvedené dodatky ke smlouvám o NP v obci. Dodatky byly vyhotoveny po spolupráci s daňovou poradkyní. Pan Hrbek vznesl dotaz na 20%DPH Paní Prášilová od 1.1. je změna 10 a 20%. Usnesení: ZO schvaluje a ukládá realizovat uzavření níže uvedených dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor. a) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku v Hlubočkách-Mariánském Údolí, Nádražní čp.391 ze dne mezi Obcí Hlubočky a MUDr.Aloisem Deutschem, IČ , kterým se mění čl.4 Úhrada služeb poskytovaných s nájmem v odst.2 a 3 tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 3.000,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. b) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku v Hlubočkách-Mariánském Údolí, Nádražní čp.391 ze dne mezi Obcí Hlubočky a MUDr.Evou Felkelovou, IČ , kterým se mění čl.4 Úhrada služeb poskytovaných s nájmem v odst.2 a 3 tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 2.000,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. c) Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku v Hlubočkách-Mariánském Údolí, Nádražní čp.391 ze dne mezi Obcí Hlubočky a estátním interním oddělením s.r.o., IČ , kterým se mění čl.4 Úhrada služeb poskytovaných s nájmem v odst.2 a 3 tak, že záloha za poskytované služby činí ročně 7.200,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 600,-Kč podle Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 9

10 platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. d) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku v Hlubočkách-Mariánském Údolí, Nádražní čp.391 ze dne mezi Obcí Hlubočky a MUDr.Františkem Grycem, IČ , kterým se mění čl.4 Úhrada služeb poskytovaných s nájmem v odst.2 a 3 tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 2.000,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. e) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku v Hlubočkách-Mariánském Údolí, Nádražní čp.391 ze dne mezi Obcí Hlubočky a MUDr.Evou Mlčákovou, IČ , kterým se mění čl.4 Úhrada služeb poskytovaných s nájmem v odst.2 a 3 tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 2.000,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. f) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku v Hlubočkách-Mariánském Údolí, Nádražní čp.391 ze dne mezi Obcí Hlubočky a MUDr.Petrem Plachým, IČ , kterým se mění čl.4 Úhrada služeb poskytovaných s nájmem v odst.2 a 3 tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 2.000,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. g) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku v Hlubočkách-Mariánském Údolí, Nádražní čp.391 ze dne mezi Obcí Hlubočky a MUDr.Branislavem Rieckym, IČ , kterým se mění čl.4 Úhrada služeb poskytovaných s nájmem v odst.2 a 3 tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 2.000,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. h) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Mar.Údolí, na ulici Olomoucká čp.488 ze dne mezi Obcí Hlubočky a J. A., IČ , DIČ CZ , kterým se mění čl.5 Nájemné a úhrada služeb poskytovaných s nájmem v odst.1 tak, že k nájemnému bude ke dni podpisu dodatku uplatněna DPH ve výši 20% a v odst.2 tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 4.000,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. i) Dodatek č.7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Hlubočkách, na ulici Dukelských hrdinů čp.502 ze dne mezi Obcí Hlubočky a Českou poštou, s.p., IČ , DIČ CZ , kterým se zvyšuje roční nájemné o DPH ve výši 20% a bude placeno podle splátkového kalendáře vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a záloha za poskytované služby ve výši 700,-Kč měsíčně bude přeúčtováním v režimu 36 odst.11 ZDPH podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. j) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Mar.Údolí, Olomoucká čp.488 ze dne mezi Obcí Hlubočky a Českou poštou, s.p., IČ , DIČ CZ , kterým se mění čl.4 v odst.4.1 tak, že k nájemnému bude ke dni podpisu dodatku uplatněna DPH ve výši 20%, v odst.4.2 tak, že záloha za Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 10

11 poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 5.520,- Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok, odst.4.3 bude zrušen. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. k) Dodatek č.4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Mar.Údolí, na ulici Olomoucká čp.488 ze dne mezi Obcí Hlubočky a H. Č., IČ , kterým se mění čl.6 Nájemné a úhrada služeb poskytovaných s nájmem tak, že k nájemnému bude ke dni podpisu dodatku uplatněna DPH ve výši 20%. Záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 2.500,- Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. l) Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Mar.Údolí, Olomoucká čp.488 ze dne mezi Obcí Hlubočky a Českou spořitelnou, a.s., IČ , DIČ CZ , kterým se mění čl.6 tak, že k nájemnému bude ke dni podpisu dodatku uplatněna DPH ve výši 20%, a čl.7, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 3.800,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. m) Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku v Hlubočkách-Mariánském Údolí, Nádražní čp.391 ze dne mezi Obcí Hlubočky a Československou obchodní bankou, a.s., IČ , DIČ CZ , kterým se mění v čl.4 odst.4.1 tak, že k nájemnému bude ke dni podpisu dodatku uplatněna DPH ve výši 20% a nájemné bude uhrazeno jednou částkou ročně, odst.4.2 se mění tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč tj. formou měsíčních záloh ve výši 1.500,-Kč a bude přeúčtováním v režimu 36 odst.11 ZDPH podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. n) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku v Hlubočkách-Mariánském Údolí, Olomoucká čp.117 ze dne mezi Obcí Hlubočky a L. D., IČ , kterým se mění odst.ix tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 1.500,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. o) Dodatek č.5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Základní škole v Hlubočkách- Mariánském Údolí, Olomoucká čp.355 ze dne mezi Obcí Hlubočky a DEL, a.s., IČ , kterým se mění čl.5 v odst.5.2 tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč tj. formou měsíčních záloh ve výši 2.500,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. p) Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Hlubočkách, na ulici Dukelských hrdinů čp.502 ze dne mezi Obcí Hlubočky a M. E., IČ , DIČ CZ , kterým se mění odst.vi., kterým se zvyšuje roční nájemné o DPH ve výši 20% a bude placeno podle splátkového kalendáře vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a záloha za poskytované služby ve výši 100,-Kč měsíčně bude přeúčtováním v režimu 36 odst.11 ZDPH podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. q) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu čp.76 na ulici Dukelských hrdinů v Hlubočkách ze dne mezi Obcí Hlubočky a MUDr.Jaroslavem Hronem, IČ , kterým se mění odst.vi. tak, že roční Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 11

12 nájemné činí ,-Kč, tj.1.250,-kč měsíčně a bude hrazeno měsíčně vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a odst.vii. tak, že že záloha za poskytované služby činí ročně 600,-Kč a bude uhrazena jednorázově k poslednímu lednu příslušného kalendářního roku v režimu 36 odst.11 ZDPH. Vyúčtování za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. r) Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu čp.3 na ulici Olomoucká v Hlubočkách ze dne mezi Obcí Hlubočky a JKM-správou, IČ , kterým se mění odst.vi. tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 1.500,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok přeúčtováním v režimu 36 odst.11 ZDPH. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. s) Dodatek č.4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Hlubočkách, na ulici Dukelských hrdinů čp.502 ze dne mezi Obcí Hlubočky a V. J., IČ , DIČ CZ , kterým se zvyšuje v odst.vi. roční nájemné o DPH ve výši 20% a bude placeno podle splátkového kalendáře vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a záloha za poskytované služby ve výši 400,-Kč měsíčně bude přeúčtováním v režimu 36 odst.11 ZDPH podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. t) Dodatek č.5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Mar.Údolí, na ulici Olomoucká čp.488 ze dne mezi Obcí Hlubočky a E.J., IČ , kterým se mění čl.4 Nájemné a úhrada služeb poskytovaných s nájmem v odst.1 tak, že k nájemnému bude ke dni podpisu dodatku uplatněna DPH ve výši 20% a v odst.2 tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 1.700,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. u) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu čp.22 v Hlubočkách, části Posluchov ze dne mezi Obcí Hlubočky a MABICO, s.r.o., IČ , DIČ , kterým se mění čl.4 v odst.2 tak, že odebraná voda bude vyúčtována za příslušný kalendářní rok vždy k roku následujícího. v) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Hlubočkách, na ulici Dukelských hrdinů čp.502 ze dne mezi Obcí Hlubočky a J. M., IČ , kterým se mění čl.4, odst.4.1, tak, že se zvyšuje roční nájemné o DPH ve výši 20% a bude placeno podle splátkového kalendáře vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a záloha za poskytované služby ve výši 100,-Kč měsíčně bude přeúčtováním v režimu 36 odst.11 ZDPH podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. w) Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu bez čísla popisného v Hlubočkách, na ulici Dukelských hrdinů ze dne mezi Obcí Hlubočky a L. M., IČ , kterým se mění čl.vi. tak,roční nájemné činí částku 6.144,-Kč, tj.512,-kč měsíčně podle splátkového kalendáře a odebraná voda bude vyúčtována za příslušný kalendářní rok vždy k roku následujícího. x) Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku v Hlubočkách-Mariánském Údolí, Olomoucká čp.117 ze dne mezi Obcí Hlubočky a MUDr.Helenou Plesníkovou, IČ , kterým se mění odst.ix tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 3.000,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 12

13 energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. y) Dodatek č.5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Hlubočkách v domě čp.180 na ulici Olomoucká ze dne mezi Obcí Hlubočky a L. R., IČ a P. H., IČ , kterým se mění čl.vi. tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 1.700,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. z) Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Mar.Údolí, na ulici Olomoucká čp.488 ze dne mezi Obcí Hlubočky a SIEME S, s.r.o. IČ , DIČ CZ , kterým se mění čl.4 Nájemné a úhrada služeb poskytovaných s nájmem v odst.4.1 tak, že k nájemnému bude ke dni podpisu dodatku uplatněna DPH ve výši 20% a v odst.4.2 tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 1.876,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok, odst.4.3 bude zrušen. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. aa) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Mar.Údolí, na ulici Olomoucká čp.488 ze dne mezi Obcí Hlubočky a L. S., IČ , kterým se mění čl.4 Nájemné a úhrada služeb poskytovaných s nájmem tak, že k nájemnému bude ke dni podpisu dodatku uplatněna DPH ve výši 20%. Záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 1.800,- Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. bb) Dodatek č.6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Mar.Údolí, na ulici Olomoucká čp.488 ze dne mezi Obcí Hlubočky a D. Š., IČ , DIČ CZ , I. Š., IČ , DIČ CZ a Mgr.V. M., IČ , DIČ CZ , kterým se mění čl.vii. Nájemné a úhrada služeb poskytovaných s nájmem tak, že k nájemnému bude ke dni podpisu dodatku uplatněna DPH ve výši 20%. Záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 8.000,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. cc) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu občanského vybavení čp.541 na ulici Olomoucká v Hlubočkách ze dne mezi Obcí Hlubočky a V. Š., IČ , kterým se mění čl.4 Nájemné a úhrada za služby v odst.4.2 záloha za poskytované služby činí ročně 9.600,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 800,- Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok, odst.4.3 bude zrušen. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. dd) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu občanského vybavení čp.541 na ulici Olomoucká v Hlubočkách ze dne mezi Obcí Hlubočky a J. Š., IČ , kterým se mění čl.4 Nájemné a úhrada za služby v odst.4.2 záloha za poskytované služby činí ročně 9.600,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 800,- Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok, odst.4.3 bude zrušen. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. ee) Dodatek č.5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Hlubočkách, na ulici Dukelských hrdinů čp.502 ze dne mezi Obcí Hlubočky a E. Š., IČ , DIČ CZ , odst.vi., kterým se zvyšuje v odst.vi. roční nájemné Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 13

14 o DPH ve výši 20% a bude placeno podle splátkového kalendáře vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a záloha za poskytované služby ve výši 100,-Kč měsíčně bude přeúčtováním v režimu 36 odst.11 ZDPH podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. ff) Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Mar.Údolí, na ulici Olomoucká čp.488 ze dne mezi Obcí Hlubočky a Telefónica O 2, IČ , DIČ CZ kterým se mění čl.vi. tak, že k nájemnému bude ke dni podpisu dodatku uplatněna DPH ve výši 20%. Článek VII. úhrada za poskytované služby bude zrušen. gg) Dodatek č.4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Mar.Údolí, na ulici Olomoucká čp.488 ze dne mezi Obcí Hlubočky a. U., IČ , DIČ CZ kterým se mění čl.vi. Nájemné a úhrada služeb poskytovaných s nájmem tak, že k nájemnému bude ke dni podpisu dodatku uplatněna DPH ve výši 20%. Záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 4.500,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. Hlasování o bodech a-gg: všemi přítomnými hlasy pro. Pan Hrbek znovu se vrátil k ceně pozemku pro pana M., upozornil, že se dozvěděl od starosty, že zastupitelé schválili 800,-Kč/m2,ale na tomto pozemku nebude moct ta hospůdka stát, jelikož to není v souladu s novým ÚP. Ing. Polzer odpověděl, že to mělo být projednáno v daném okamžiku, teď že se to řešit nebude, ať se dotáže až v diskusi. k bodu 7: SMV (příloha č. 5) a) ZO byl předložen návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt pro pana M. H., nájemce byt řádně platí. Usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu na byt v Hlubočkách, Dukelských hrdinů čp. 161, byt č. 108 o velikosti 1+1 pro pana M. H., za cenu nájmu a služeb v částce 1.292,- Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá smlouvu uzavřít a podepsat. b) ZO byl předložen návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt pro paní O. Z., nájemce byt řádně platí. Usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu na byt v Hlubočkách, Na Orátě čp. 485, byt č. 9 o velikosti 2+1 pro paní O.Z. za cenu nájmu 2.663,-Kč/měsíčně a cenu služeb v částce 1.970,- Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá smlouvu uzavřít a podepsat. Hlasování: všemi přítomnými hlasy pro c) ZO byl předložen návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt pro paní M. F., nájemce byt řádně platí. Usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu na byt v Hlubočkách, Dukelských hrdinů čp. 161, byt č. 2 o velikosti 1+1, 1 podlaží pro stávající nájemnici paní M. F., na dobu určitou od do za cenu nájmu a služeb v částce 1531,-Kč/měsíčně a ukládá smlouvu uzavřít a podepsat. Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 14

15 d) ZO byl předložen návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt pro pana T. C. nájemce byt řádně platí. Usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu na byt v Hlubočkách, Fučíkova čp. 77,byt č. 3 o velikosti 1+1 pro pana T. C., za cenu nájmu a služeb v částce 1988,-Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá smlouvu uzavřít a podepsat. e) ZO byl předložen návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt pro pana L. J., nájemce byt řádně platí. Usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu na byt v Hlubočkách, Na Orátě čp. 484, byt č. 10 o velikosti 2+1 pro pana L. J., za cenu nájmu 2.658,-Kč/měsíčně a cenu služeb v částce 1920,- Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá smlouvu uzavřít a podepsat. f) ZO byl předložen návrh na přidělení bytu v domě zvláštního určení v Hlubočkách paní D. N.. Usnesení: ZO schvaluje přidělení bytu v Hlubočkách, Olomoucká čp. 541, byt č. 20 paní D.N. za cenu nájmu 2.356,-Kč/měsíčně a služeb v částce 1.428,-Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá sepsat smlouvu. Hlasování: všemi přítomnými hlasy pro g) ZO byl předložen návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt pro pana M. P., nájemce byt řádně platí. Usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu na byt v Hlubočkách, Fučíkova čp. 77, byt č. 105 o velikosti 1+1 pro pana M. P., za cenu nájmu a služeb v částce 1.675,-Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá smlouvu uzavřít a podepsat. h) ZO byl předložen návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt pro paní J. M. a pana J.M.. Nájemci byt řádně platí. Usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu na byt v Hlubočkách, Fučíkova čp. 77, byt č. 1 o velikosti 1+1 pro paní J.M. a pro pana J. M., za cenu nájmu a služeb v částce 2.230,- Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá smlouvu uzavřít a podepsat. ch) Odbor SMV předložil ZO žádost obyvatel domu DPH Hlubočky, Olomoucká čp. 180 o opravu domácích telefonků a zvonků na náklady obce. Ing. Polzer dále dodal, že tuto práci by si dle zákona měli nájemníci hradit sami. Obyvatelé ale chtěli od obce, aby cena nebyla započítána do nájmu. Záleží tedy na obci jak rozhodne. Bc. Pastorová navrhla ať se to udělá na půl, půl hradit obec, půl nájemníci. Místostarosta přidal se k výše uvedenému návrhu, a udělat to pro oba vchody zároveň. Usnesení: ZO schvaluje výměnu domácích telefonků a zvonků v DPS Hlubočky čp. 180 firmou pana Miroslava Rotha,, Hlubočky za cenu Kč ,- pro celý dům a ukládá realizovat.nájemníci uhradí ½ nákladů, druhou polovinu hradí obec. i) Odbor SMV navrhuje od zvýšit ceny za ubytovací služby na ubytovně KD Mar.Údolí. Z původní ceny 100,-Kč/os/noc bez DPH na 125,-Kč včetně 9%DPH. U dlouhodobě ubytovaných po 3 měsících z částky 80,-Kč/os/noc bez DPH na 105,-Kč včetně Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 15

16 9%DPH.Důvodem zvýšení ceny jsou náklady na opravu sprch ve výši ,-Kč a náklady bna energie. Usnesení: ZO schvaluje od zvýšení ceny za ubytovací služby na 125,-Kč/osobu/noc včetně 9%DPH (základ daně 114,67+10,33DPH9%), u dlouhodobě ubytovaných po třech měsících 105,-Kč/osobu/noc včetně 9%DPH (základ daně 96,33+8,67DPH 9%) a ukládá oznámit změnu ubytovaným. j)zo bylo seznámeno s žádostí SMTe Mar.Údolí o výpůjčku tělocvičny KD Mar.Údolí za účelem tréninku na závody RC aut a další příprav u na tyto závody. V daném termínu je tělocvična k dispozici. Starosta obecně by to tak nemělo být. Tajemnice upozornila, aby to nebylo více jak 30 dnů za rok, potom by to už musel být záměr pronájmu. Starosta vypočetl, že je to přesně 30 dnů. Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku klubovny v KD Mar.Údolí na období od do každý pátek v době od 16:00 do 18:30 hodin pro SMTe MORAVIA,IČ: , zast. předsedou panem P.S., za účelem tréninku na závody RC aut a další přípravu na tyto závody a ukládá uzavřít s žadatelem smlouvu o výpůjčce. k) ZO bylo seznámeno s žádostí o vypůjčku sálu v KD Mar.Údolí na Vánoční turnaj ve stolním tenisu. Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku sálu v KD Mar.Údolí na den pro oddíl Stolního tenisu zastoupený paní V.Z., k uspořádání Vánočního turnaje ve stolním tenisu a ukládá s žadatelem uzavřít smlouvu o výpůjčce. Hlasování: všemi přítomnými hlasy pro l) ZO bylo seznámeno s žádostí o schválení částky za neoprávněné užívání NP v KD Mar.Údolí panem J.H., který byl dne vyzván k vyklizení prostor pod schody, které neoprávněně užívá. Do dnešního dne však prostory nepředal a dle osobního sdělení ze dne neví, kdy je předá. Pan Hrbek oznámil, že je v této věci podjatý. Tajemnice vyzvala zastupitele,aby se nad vším pořádně zamysleli. Usnesení: ZO schvaluje cenu ve výši 146,-Kč/měsíčně za neoprávněné užívání NP o celkové výměře 7m 2 v KD Mar.Údolí, panem J. H. a ukládá vystavit podklady pro fakturaci a rozhodnutí ZO oznámit panu Hrbkovi. Před projednáváním se vzdálil starosta, počet členů klesl na 12. m)zo byl předložen návrh na schválení smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě podle 269 OZ s firmou Techem, s.r.o. Pan Stojmenov vznesl dotaz, zda byla smlouva ověřena právníkem. Ing. Polzer odpověděl, že ano. Usnesení: ZO schvaluje uzavření Smlouvy č R o odečítací a rozúčtovací službě podle 269 OZ s firmou Techem, s.r.o., se sídlem Služeb 5, Praha 10, IČ: a ukládá smlouvu podepsat. Hlasování: 12-pro Vrátil se starosta, počet členů vzrostl na 13. Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 16

17 n) ZO bylo seznámeno s druhým návrhem dodatku č. 2 k SOD, který se týkal navýšení ceny za likvidaci plastů a papíru v hodnotě 1.000,-Kč/t v období od do Odbor SMV doporučuje ZO tento dodatek neuzavírat. Starosta k tomut dodal, že jednal s firmou, ztotožňuje se s odborem, v okamžiku, kdy se změní pravidla, tak by mělo být nové VŘ. Bc.Pastorová firma si vysoutěžila nějakou cenu, tak by podle toho měla postupovat. Usnesení: ZO neschvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou REMIT s.r.o., a ukládá dodatek podepsat. o) ZO bylo seznámeno s návrhem odboru SMV na zapojení podnikatelů do systému nakládání s komunálním odpadem za rok Pan Stojmenov dotaz, zda se jedná o cenu za rok. Ing. Polzer odpověděl, že ano Usnesení: ZO stanovuje cenu pro podnikatele za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem takto: - 1 ks popelnice 110 l 432,-Kč bez DPH / rok - 1 ks popelnice 240 l 943,-Kč bez DPH / rok - 1 ks kontejner 1100 l 4.320,-Kč bez DPH /rok a ukládá informaci o stanovených cenách zveřejnit v obci způsobem obvyklým. p) ZO bylo seznámeno s žádostí Mgr. P. P. o souhlas s umístěním stavby na pozemku parc.č. 309 v k.ú. Posluchov. Předmětná stavby není však zahrnuta v návrhu nově pořizované ÚP. Stavební zákon však umožňuje pro území, pro které není platná ÚP, udělit souhlas s umístěním stavby pro zemědělství, která musí splňovat určité náležitosti. Ing. Polzer předvedl členům ZO ilustrační foto a ukázal, kde to má být. Ing. Polzer zda je vůle ZO, aby odbor nachystal do příštího ZO k tomuto materiály a za jakých podmínek. Mgr. P. osvětlil o co mu v záměru jde, měla tam být ekofarma s ubytováním, pozemek koupil s tím, že je to v ÚP, teď to však musí měnit, protože zjistil, že tento pozemek není v ÚP. Ing. Polzer zákon je citlivý, je těžko uhlídatelné, aby se povolení nestrhlo jinam, a ať nepočítá s tím, že se mu to potom změní na penzion, jsou tam RD, těžko by se lidem líbilo, aby tam byl penzion. Pan Stojmenov v Rakousku je to samý RD a penziony mezi nimi a nikomu to nevadí, přece se může časem požádat o změnu ÚP. Pan Hrbek do budoucna nás tímto Mgr.P. však zavazuje. Ing. Polzer nezavazuje, říká pouze svůj názor. Pan Stojmenov změna ÚP má podmínky, jde snad relativně udělat později. Ing. Polzer teoreticky ta změna udělat jde ihned po schválení, ale na náklady žadatele. Po této debatě byl vyzván i druhý žadatel (bod u), aby i on osvětlil svůj záměr. Pan Hrbek dotaz na termín realizace. Mgr. P. do 1 roku Starosta upozornil, že napřed si musí ale vyřídit na stavebním úřadě všechna povolení. Ing. Polzer je to složitá věc, teď ať ZO vydá souhlas a do příště odbor vše nachystá. Místostarosta zda se to musí schválit teď, ZO ať žádosti vezme na vědomí a připraví se vše do příště. Ing. Polzer souhlasí s místostarostou. Starosta ideově ZO proti není. Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 17

18 Usnesení: ZO bere na vědomí žádost dle přílohy Mgr. P. a ukládá SMV připravit podmínky pro vlastní umístění stavby q) ZO bylo seznámeno s návrhem na schválení SoD na dodávku a montáž poměrových měřidel tepla do domu služeb v Mar.Údolí a to z důvodu problému při posledním rozúčtování tepla mezi jednotlivé uživatele NP. Ing. Polzer dále dodal, že smlouva byla na kontrole u právníka. Pan Krajčovič dotaz o kolik se jedná radiátorů. Ing. Polzer není momentálně schopen na toto odpovědět. Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o dílo č D na montáž poměrových měřidel do domu služeb v Mar.Údolí uzavřený s firmou Techem, s.r.o., a ukládá smlouvu uzavřít a podepsat. r) ZO bylo seznámeno s výběrovým řízením, které proběhlo na nákup malotraktoru s příslušenstvím a že komise pro výběr dodavatelů po otevření obálek s nabídkami učinila na základě cenových nabídek výběr 3 uchazečů, u kterých bude provedeno praktické hodnocení technických vlastností. Po praktické zkoušce bylo stanoveno pořadí, které shodou okolností odpovídá i pořadí dle cenových nabídek. Odbor SMV doporučil schválit pořadí dle předloženého materiálu. Usnesení: ZO schvaluje pořadí uchazečů v rámci VŘ na malotraktor: - Ing. O. Š. - CIME-M, s.r.o.,, -P&L, s.r.o.,, - Pekass, a.s., - Haiteco, s.r.o., a ukládá sdělit rozhodnutí jednotlivým uchazečům. s) ZO byla předložena ke schválení a k projednání kupní smlouva na dodávku malotraktoru TYM T273HST ve specifikaci dle nabídky VŘ.Smlouva byla zkontrolována a upravena právním zástupcem obce. Smlouvu je možno uzavřít ve 2 variantách, které se různí v předmětu plnění smlouvy. Ing. Polzer odbor doporučuje variantu II. Pan Hrbek dotaz, co je manévrovací lopata, zda je to něco jako bobek, a zda obec má bobka. Ing. Polzer odpověděl, že je to v podstatě jak bobek, ale výkon a manévrovanost se nedá srovnat, bobka obec nemá. Pan Hrbek smlouva neobsahuje bod, aby mohla být zveřejněna, je to přece jenom zakázka za ,-Kč. Ing. Polzer nemá problém, není tam nic tajného. Starosta veškeré náležitosti jsou uvedeny v usnesení. Pan Stojmenov souhlasí se starostou. Bc. Pastorová teď by se měli bavit o tom, kterou variantu zda I nebo II Pan Krajčovič navrhl variantu II. Ing. Polzer technické přednosti tohoto traktoru byly lepší než měla VALPADANA Usnesení: ZO schvaluje kupní smlouvu na nákup malotraktoru s firmou Ing. O. Š., rozsahem předmětu plnění: Varianta b) traktor, radlice, sekačka, rozmetadlo, nakládací lopata za cenu ,- a ukládá uzavřít kupní smlouvu a připravit na lednové zasedání ZO rozpočtová opatření z přebytku hospodaření obce za rok Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 18

19 t) ZO byl předložen materiál týkající se budování kanalizace Hlubočky IV. etapa. Ing. Polzer dodal, že obec by už měla provést nějaké kroky, obci byla přidělena na tuto akci dotace a odbor teď zastupitelům předložil návrh, jak by se mělo postupovat. Starosta jsou nějaké podmínky, které obec musí splnit. Paní Zetková dotaz, proč musí obec uzavřít smlouvu s firmou, aby vypracovala VŘ. Ing. Polzer odpověděl, že je to velmi složitá záležitost, měla by to být firma, která už se státním fondem pracovala. Usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o přidělení dotace na akci Kanalizace Hlubočky IV etapa a ukládá: předložit na další jednání ZO návrh mandátní smlouvy s firmou, která provede uvedená výběrová řízení, předložit na další jednání ZO návrh soutěžních podmínek na zadání VZ vypracování PD ve stupních DSP, DZS na akci Kanalizace Hlubočky IV. etapa, ukončit ke dni smluvní vztah vyplývající z provozní smlouvy na provozování kanalizačních řadů v majetku Obce Hlubočky, nejpozději do konce března 2010 předložit na jednání ZO návrh nové provozní smlouvy na provozování kanalizačních řadů v majetku Obce Hlubočky, zpracované dle podmínek a metodiky akci SFŽP ČR. u) tento bod byl již projednáván spolu s bodem p). Usnesení: ZO Hlubočky bere na vědomí žádost p. J. D. (parc. č. 103 v k.ú. Posluchov) a ukládá SMV připravit podmínky pro vlastní umístění stavby v) ZO byla předložen návrh na schválení SoD na akci Lokalita pro výstavbu RD v Hlubočkách Mar.Údolí. Smlouva byla připomínkována právníkem obce. Pan Hrbek měla by být zveřejněna. Ing. Polzer smlouva je všem přístupná. Starosta vše se spočítá a konečná cena bude vyšší. Ing. Polzer členové ZO by se mezi sebou měli shodnout a potom dát do všech smluv větu, že se bude smlouva zveřejňovat v plném znění. Pan Hrbek nachystá do dalšího ZO návrh. Bc. Pastorová momentálně je smlouva cenově špatně - DPH Ing. Polzer smlouva se uzavírá teď a proto to tak musí být, pak by se to mělo ošetřit. Pan Stojmenov tak se smlouva uzavře bez DPH a problém nebude. Starosta bude tedy uzavřena bez DPH. Bc. Pastorová mělo by se doplnit, že DPH bude účtováno v době platné legislativy v době fakturace. Usnesení: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č se sdružením SWIETELSKY-MODOS, na akci Lokalita pro výstavbu RD v Hlubočkách Mar.Údolí a ukládá smlouvu podepsat cena bez DPH. w) ZO byla předložena žádost pana M. L.o prodloužení nájemní smlouvy na byt. Nájemce byt řádně platí. Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 19

20 Usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu na byt v Hlubočkách, Dukelských hrdinů čp. 120, byt. č. 6 o velikosti 1+1 pro pana M. L., za cenu nájmu a služeb v částce 1548,-Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá smlouvu uzavřít a podepsat. x) Odbor SMV předložil ZO ke schválení novelu OZV č. 2/2009. Ing. Polzer dodal, že tam byly nějaké nesrovnalosti, vše je popsáno v předloženém materiálu.vše bylo projednáno již minule. Usnesení: ZO schvaluje OZV č. 4/2009, kterou se mění OZV č. 2/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a ukládá zveřejnit tuto OZV v obci způsobem obvyklým a informovat občany obce o schválení nové OZV. y) ZO byla předložena obchodní smlouva na likvidaci odpadu s firmou LO Haná. Usnesení: ZO schvaluje uzavření Obchodní smlouvy č na likvidaci odpadu s firmou LO Haná, s.r.o., a ukládá smlouvu podepsat. z) V souladu s usnesením posledního zasedání ZO připravil odbor SMV smlouvu o umístění optického kabelu. Smlouva byla zpracována Mgr. F. Místostarosta dotaz, proč nebyla předložena smlouva i pro druhou firmu, kterou schválili. Ing. Polzer odpověděl, že oficiálně na odbor žádná žádost nepřišla, ihned jakmile žádost bude odboru doručena, tak budou nachystány podmínky i pro druhou firmu. Pan K. dotaz, kudy ten optický kabl povede, viděl již na sídlišti firmu, jak nějaké kabely natahovala. Ing. Polzer v názorné ukázce předvedl, kudy kabel povede. Starosta navrhl schválit to co je předloženo a odbor vše dále prověří. Usnesení: ZO schvaluje smlouvu o umístění optického kabelu s panem Miroslavem Klementem, a ukládá smlouvu uzavřít. ž) ZO byla předložena žádost Ski Areálu Hlubočky, s.r.o. o povolení opravy komunikace v majetku Obce Hlubočky. Odbor s opravou souhlasí, je navržena smlouva, kde jsou uvedeny podmínky. Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na akci Úprava komunikace na pozemku parc.č v k.ú. Hlubočky a ukládá smlouvu uzavřít. Ve 20:10h vyhlásil starosta přestávku. ZO ve 20:25h pokračovalo v zasedání. k bodu 8: Zřizovací listiny ZŠ, MŠ (příloha č. 6) Starosta seznámil členy ZO s předloženým materiálem, dále objasnil, že na minulém zasedání se schválila nějaká předloha a že nyní je to stejné, jen jsou tam nějaká drobná pochybení, která budou opravena. Usnesení: ZO schvaluje zřizovací listiny ZŠ Hlubočky, ZŠ Hlubočky, část Mariánské Údolí, MŠ Hlubočky a Školní jídelny. Hlasování: všemi přítojmnými hlasy pro. Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 20

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

17.4.2009 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 15. dubna 2009 v zasedací místnosti OÚ Jednání začalo v 17:00 hodin Ukončeno bylo v 20:15 hodin Přítomni:

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 1.10.2012 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Pličková zahájila IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Urbanov ze dne 9. prosince 2013 Místo: zasedací místnost KD Urbanov Přítomni zastupitelé: Jiří Kotrba, Martin Nosek, Pavel Špaček, Jaroslav Šebesta, Bohdan Staller,

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce

Program zasedání byl zveřejněn na úřední desce 30/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Kačice, které se konalo dne 17.06.2013 od 18 hodin na OÚ v Kačici. Přítomni: p. Kolman, pí Gabrielová, p. Němeček, p. Froněk, p. Gabriel, pí Abrhámová, pí

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 8.6.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne

Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne Z Á P I S č. 8/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 30. 10. 2012 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Zdenek Krutek, Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová,

Více

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 4.řádného jednání rady města konaného dne od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s n í z 4.řádného jednání rady města konaného dne 2.4.2013 od 12:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 101/2013 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města. Usnesení

Více

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 1/2017 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.2.2017, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.2.2017, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 18.9. 2012, od 17:00 hodin, v hospodě na Hlubokém Dole přítomno: 7 členů omluveno: 2 členi Zahájení

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2015 ze dne 26.5.2015 Čas: 19.00-21.05h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 7 členů ZO Suchodol

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016

Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Zápis č. 16/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Vilice ze dne 18. prosince 2016 Místo konání: kancelář ZO Přítomni: Miroslav Břenda, Kateřina Javorská, Martin Bednář, Jiří Dobiáš, Tomáš Kukla, Marie Šedivá

Více

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 33. z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 33 z 33. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 9. 10. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 14. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 26.08. 2016 od

Více

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy

Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Obec Medonosy Zastupitelstvo obce Medonosy Zahájení zasedání: 19:02hodin. Přítomni: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Medonosy konaného dne 18.01.2016 Členové zastupitelstva obce: dle prezenční listiny

Více

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289)

U S N E S E N Í. 3. Plnění usnesení ZM. (tisk R/272) (tisk R/273) 4. Užívání znaku města Kojetín (tisk R/289) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 15. ledna 2008 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení RM (tisk R/272)

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 8/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 5. 9. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 35. schůze Rady města Uničova, která se konala dne 5. dubna 2016 v 8 hodin v zasedací místnost radnice, Masarykovo nám. v Uničově UR01/35/2016 Schválení programu 35. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice

MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne na Úřadu MČ Praha Nebušice MCPNE 00806/2015 Zápis č. 6 ze 6. řádného veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha Nebušice konaného dne 21.05.2015 na Úřadu MČ Praha Nebušice Přítomni: viz. prezenční listina Ověřovatelé: Jan Holub,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 2. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 09.12.2014 od 14:00 do 17:00 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne v obřadní síni OÚ. r. starosta obce Obec Osek nad Bečvou Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce, konaného dne 18.8.2011 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 27.9.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

13.7.2009 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 8. července 2009 v zasedací místnosti OÚ Jednání začalo v 17:00 hodin Ukončeno bylo v 22:45 hodin Přítomni:

Více

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 1/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.1.2014 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se šest členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 48. schůzi 04.03.2013 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves č. 10/2016 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 13.5.2016 v 19,00 hod. Počet přítomných

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů zastupitelstva

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov. U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Rada MO Střekov Projednané návrhy: U S N E S E N Í 14. jednání Rady MO Střekov, které se konalo dne 9.7.2015 1. Pacht nemovitostí v majetku města Ústí nad Labem pozemku

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 12. 12. 2012 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Procházka J., Řepa O., Pachovská M., Vildová V. Ederová D. Omluveni: Neomluveni: Čapek

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016.

Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Zápis č.8/2016 ze schůze zastupitelstva obce Nová Ves I ze dne 19. října 2016. Místo konání zasedání: OÚ Nová Ves I Hodina zahájení zasedání: 18: 00 hod. Počet přítomných členů: 9 Přítomni: Čech, Ing.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Plnění minulého usnesení

Plnění minulého usnesení Z á p i s z 13. jednání Zastupitelstva Obce Telnice konaného dne 19.12.2011 od 17.00 hodin ve velké zasedací místnosti Obecní radnice ========================================================= Jednání zastupitelstva

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Městská část Praha 11. Zápis č.2. z jednání bytové komise, konaného dne zasedací místnost "C" ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4

Městská část Praha 11. Zápis č.2. z jednání bytové komise, konaného dne zasedací místnost C ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 Městská část Praha 11 Zápis č.2 z jednání bytové komise, konaného dne 12.02.2015 Přítomni: Nepřítomni: Omluveni: Hosté: Místo jednání: zasedací místnost "klub" ÚMČ Praha 11, Ocelíkova 672, Praha 4 Usnášeníschopnost:

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích

InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne na Obecním úřadě v Luštěnicích InformaceZápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 16.02.2017 na Obecním úřadě v Luštěnicích Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 4 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 24.září 2014 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka,p.Halák.,p. Mišta, p.novák,.p.

Více

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 ( NÁVRH) Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Jednání řídí : Zapisovatel/ka :.. Členů ZO..

Více

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3

Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 1 Z á p i s z 14. jednání Výboru pro majetek Městské části Praha 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání : 17.9.

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Zápis. z 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 15. srpna 2014.

Zápis. z 41. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 15. srpna 2014. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 41. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne v 17:00 hod. v kanceláři obecního úřadu.

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne v 17:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Damnice konaného dne 9. 12. 2015 v 17:00 hod. v kanceláři obecního úřadu. Schůzi zahájila starostka obce a všechny přítomné přivítala. Dále konstatovala, že jednání

Více

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi

Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodi Zápis č. 5/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 4. 11. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Z á p i s z 3. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 21. prosince 2015 v hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 3. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 21. prosince 2015 v hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 3. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 21. prosince 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Martin Dvořák,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. listopadu 2007

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. listopadu 2007 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. listopadu 2007 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e. Frisch, p.j.cikhardtová, p.p.drda, p.l.ludvík, p.b.wolf, p.m.topinková,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

U S N E S E Í R 1312/06-09

U S N E S E Í R 1312/06-09 U S N E S E Í z 58. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 16. června 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna rozpočtu roku 2009 rozpočtové

Více

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 25. května 2016 od 17.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání

MĚSTYS DRNHOLEC. bod 1 - Technický bod - zahájení, schválení programu jednání MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 24. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 24 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 18. prosince 2013 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne

Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 1 Zápis z 26. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 24. 9. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Koždoň, p. Příkazský, pí Rozkydalová, p. Rubeš, pí

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

d) ZO schvaluje uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu čp.355 na parc.č.649 zast.plocha v k.ú.hlubočky (Základní škola H

d) ZO schvaluje uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu čp.355 na parc.č.649 zast.plocha v k.ú.hlubočky (Základní škola H 頴瞓頴 虒 k bodu 3: 蘟蘟蘟 Upravená verze ke zveřejnění U s n e s e n í z 21. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného ve středu dne 18. února 2009 v zasedací místnosti OÚ Hlubočky Začátek jednání v 17.00

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 3. listopadu 2013 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Milan Paták ml., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 12.2.2016, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 13. zasedání následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání 06.11.2012 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 17. června 2016 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 9 Členů ZO Omluveni: 2 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel/ka : Martin

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace.

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva Obce Stará Paka konané dne 30.1.2014 od 18:00 hod. v budově OÚ ve Staré Pace. Přítomni: Hlostová V., Dlabola. J., Hylmarová H., Frýba L., Válek Š., Ing. Červený

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje

Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo od v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Zápis z jednání zastupitelstva obce č. 5/2016, které se konalo 19.12.2016 od 19.00 v zasedací místnosti budovy Obecního úřadu Skryje Přítomni: Tomáš Jelínek, Jaroslav Houba, Josef Jedlička, Milada Grillová,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis 6/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne od hodin. na OÚ

Zápis 6/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne od hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 6/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 25. 11. 2016 od 18.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 04/2012 ze dne

Zápis z veřejného zasedání OZ č. 04/2012 ze dne Zápis z veřejného zasedání OZ č. 04/2012 ze dne 13. 6. 2012 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Michaela Matoušková, Miloš Švejk, Josef Tuček, Ing. Iveta Urválková, Mgr. Tomáš Zemánek, Iva Blažková Omluven:

Více

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014.

Usnesení č. 62/14: RaM schválila přesunutí bodu Závěrečný účet města za rok 2013 + účetní závěrka 2013 na jednání dne 26. 3. 2014. Usnesení z 6. jednání Rady města Benešov n.pl. konané dne 05.03.2014 od 13.30 hodin v malé zasedací místnosti!!! Upraveno!!! RaM po projednání schválila: Usnesení č. 59/14: RaM schválila program jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

OSM 03. Název materiálu: Prodej bytových jednotek v domě čp. 81 Turnov, ul. Žižkova

OSM 03. Název materiálu: Prodej bytových jednotek v domě čp. 81 Turnov, ul. Žižkova Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 OSM 03. Název materiálu: Prodej bytových jednotek v domě čp. 81 Turnov, ul. Žižkova Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání

Více

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Z Á P I S č. 4 / 2 0 0 9 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VRÁBČE KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ VRÁBČE DNE 1. 4. 2009 OD 18:30 HODIN Zasedání řídil: starosta obce František Ohrazda Přítomni: p. Ohrazda, Trapl,

Více

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne

Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne Zápis z 24. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.9.2014 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Jaroslav Růta, Ivan Šmaus Omluveni:

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách

Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 26.3.2014 od 19 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý,

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více