Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 9.prosince 2009 v zasedací místnosti OÚ Jednání začalo v 17:00 hodin Ukončeno bylo ve 22:00 hodin Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 8 členů, 2 omluveni, 5 se dostaví později k bodu 1: Zahájení. Starosta v 17:08 hodin zahájil zasedání ZO, přivítal přítomné a sdělil, že zasedání ZO bylo řádně svoláno a informace o konání ZO byla vyvěšena na ÚD OÚ dne , dále konstatoval, že je přítomno 8 členů ZO, 2 jsou omluveni (Ing. Zaoral a Mgr. Šiška) a 5 se dostaví později (MUDr. Prášil,Mgr.Prstková,panové Stojmenov,Tylich a paní Ponikelská) tudíž, že je ZO usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla určena paní Ivana Benešová. k bodu 2: Určení ověřovatelů zápisu. Starosta vyzval členy ZO, aby předložili návrh na ověřovatele zápisu. Byli navrženi pánové Bystroň a Ing. Drábek. Po těchto předložených návrzích ZO hlasovalo: Usnesení:ZO určuje ověřovatele zápisu: Pana Ing. Karla Drábka Pana Josefa Bystroně k bodu 3: Volba návrhové komise. Starosta vyzval členy ZO, aby předložili návrh na složení návrhové komise. ZO po předložení návrhů schválilo toto složení návrhové komise: Usnesení: ZO volí návrhovou komisi: pí.věra Zetková - předseda pí. Bc. Jana Pastorová člen p. Jozef Krajčovič - člen Starosta dále konstatoval, že zápis z minulého zasedání ZO byl k nahlédnutí, byl řádně ověřen ověřovateli. K zápisu nebyly vzneseny připomínky,a proto se považuje za schválený. Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 1

2 k bodu 4: Program (příloha č. 2) Starosta vyzval členy ZO k diskusi. Pan Hrbek navrhl spojit bod 7/p) a 7/u), jelikož v nich jde o stejnou věc. Tajemnice odpověděla, že body jdou za sebou, ať to tak zůstane. Tajemnice navrhla zařadit do bodu 5)-kontrola plnění usnesení Smlouvu o závazku veřejné služby s firmou AUTA-BUSY Studený. - dále navrhla k bodu 14)-odměnu ředitelce MŠ M.Ú. Hlasování o návrhu tajemnice: všemi přítomnými hlasy pro. Starosta navrhl vyřadit body 17) a 15) z programu jednání ZO. Hlasování o návrhu starosty: všemi přítomnými hlasy pro. Pan Hrbek vznesl dotaz, zda bude opět schválen termínovým plán ZO pro rok 2010, tento stávající mu vyhovoval. Tajemnice ztotožnila se s panem Hrbkem i jí to vyhovovalo. Starosta konstatoval, že mu se tento systém nelíbil, svou funkci to stejně neplnilo (efekt docházky byl nulový). Místostarosta - navrhl plán schválit a brát ho pouze orientačně s tím, že pokud bude třeba, tak se ZO svolá i jinak. Paní Zetková neměli by problém s tím, kdyby se ZO svolalo i později, kdyby byl plán. Starosta k tomu dodal, že zkušenost s tímto je špatná. Pan Krajčovič dodal, že pevné termíny být nemusí, měly by být pružné. Starosta plán termínu by neschvaloval, zveřejnil by je pouze orientačně a v programu jednání ZO to nebude. Termín zasedání ZO bude uložen u zápisu z tohoto jednání. Starosta nechal schválit tento bod celkově. Usnesení: ZO schvaluje program zasedání ZO s těmito úpravami: - zařadit do bodu 5) Smlouvu o závazku veřejné služby pro rok 2009 s firmou AUTA-BUSY Studený, - zařadit do bodu 14) jako bod b) odměnu pro ředitelku MŠ Mar.Údolí, - vyřadit z programu body 15) a 17) a ukládá vést jednání dle tohoto schváleného programu. k bodu 5: Kontrola plnění usnesení (příloha č. 3) Tajemnice seznámila členy ZO se Smlouvou o závazku veřejné služby s firmou AUTA- BUSY Studený, dále podotkla, že na jednání ZO je přítomen zástupce firmy pan Studený a že smlouvu vypracoval právník obce, který měl pár výhrad (např. že doplatek se schvaluje zpětně). V 17:20 se dostavili pánové Tylich a Stojmenov, počet členů vzrostl na 11. Pan Krajčovič dotazoval se, jak může dojít k chybě při výpočtu zpráv. Pan S. odpověděl, že zaměstnanec, který toto způsobil již ve firmě nepracuje, a on sám toto nemůže objasnit, jelikož firmu teprve teď přebírá a se vším se seznamuje. Starosta osvětlil dotaz panu Krajčovičovi, s tím, že se vycházelo z roku 2008, a dále, že o tomto ve firmě osobně jednal. Pan S. dodal, že došlo k nedorozumění mezi firmou a obcí. V 17:24 se dostavila paní Ponikelská, počet členů vzrostl na 12. Starosta konstatoval, že úhrada ztráty za rok 2009 je požadována ve výši ,-Kč. Pan Hrbek dotaz o kterou linku se jedná a kolik je to spojů. Pan S. odpověděl, že jde o 4 spoje denně. Pan Hrbek k tomu dodal, že firma obec vydírá. Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 2

3 Pan S. oponuje, že firmě vznikla ztráta a ta se musí uhradit, protože se jedná o spoje nad rámec základní dopravní obslužnosti. Pan Krajčovič požaduje od firmy dodat, které linky jsou ztrátové. Pan S. nejvíce je ztrátový spoj č. 26. Pan Hrbek kdyby se tento spoj zrušil, tak o kolik by se ztráta snížila. Tajemnice cca o ,-Kč. Paní Zetková namítala, že zrušit tento spoj by nebylo vhodné, jelikož se jedná o zaměstnance domova důchodců a ti jsou vděční, že se dostanou bezpečně domů. Paní Prášilová - dodala k tomu, že ale v létě jezdí na kole, takže se jedná jen o zimu. Pan Stojmenov navrhl, ať je to tedy sezónní spoj. Pan Krajčovič navrhl, ať se to pořádně prověří a prošetří, zda jezdí tento spoj prázdný. Paní Zetková dotaz, zda by se spoje netočily až u restaurace Na Vráble. Pan Stojmenov k tomu dodal, že si myslí, že by moc občanů tohoto nevyužívalo. Pan Stojmenov dotaz na spoj č. 18, zda je výrazně ztrátový (jedná se o spoj Hlubočky V.Bystřice). Pan S. je to spoj v 15:35 hodin z Hluboček do Olomouce, jede jako dělnický a z Olomouce se vrací zpět. Starosta konstatoval, že je to na delší debatu, měl by se vyřešit letošní rok a příště by se schválily ostatní roky. Pan Stojmenov navrhl, ať to tedy všechno někdo prověří a na příště to bude předloženo v ZO, ať se teď nad tímto problémem nesedí zase ¾ hodiny. Pan S. odpověděl, že není problém, v lednu dodá ty ostatní spoje, je to rozpočítáno na počet lidí, kteří jezdí. Usnesení: ZO schvaluje Závazek veřejné služby pro rok 2009 mezi Obcí Hlubočky a firmou AUTA-BUSY Studený, s.r.o., IČ se sídlem Žižkova 502, Velká Bystřice a ukládá tuto prokazatelnou ztrátu za rok 2009 ve výši Kč ,- uhradit této firmě do Před hlasováním se vzdálil ing. Drábek, počet členů klesl na 11. Hlasování: 10-pro Bc. Pastorová dotaz na 8. zasedání ZO prodej pozemku panu R. až po projednání ÚP, zda už bylo projednáno. Tajemnice odpověděla, že není schválen ještě ÚP. Bc. Pastorová dotaz na 13. ZO úplatný převod pozemků pan H.. Paní Prášilová odpověděla. Bc.Pastorová dotaz na 25.ZO bod 7/b-1, zda platí. Tajemnice odpověděla, že tento bod bude příště odstraněn, jelikož smlouva nebyla podepsána. Bc. Pastorová dotaz na 30.ZO bod 6/h PD řešení školní zahrady, nenašla v rozpočtu zmínku. Starosta odpověděl, že dal ředitelce ZŠ studii a dále, že nemá smysl něco dělat pokud nejsou finance (na některé části studie bylo vydáno SP, ale nerealizovalo se to), dále dodal, že až bude jasno kdo a za kolik to bude dělat, tak se s tím bude dále pracovat. Bc. Pastorová dodala, že by bylo vhodné co nejdříve nechat zpracovat PD. Paní Zetková myslí si, že v rozpočtu to není. Vzdálil se pan Stojmenov, počet členů klesl na 10. Proběhla delší diskuse. Bc.Pastorová na závěr dodala, že v příštím roce by se to mělo realizovat. V 17:45 hodin se dostavila Mgr. Prstková, počet členů vzrostl na 11. Pan Krajčovič dotaz na 11.ZO informace ohledně ÚP. Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 3

4 Ing. Polzer odpověděl, že bylo veřejné projednání s dotčenými orgány státní správy, vyhodnotí se stanoviska, a Krajský úřad má do 30-ti dnů vydat souhlasné stanovisko, potom bude projednáno ještě s občany a na závěr to bude v ZO. Přišel pan Stojmenov, počet členů vzrostl na 12. Pan Hrbek - dotaz na 5.ZO rejstřík trestů. Tajemnice odpověděla, že navrhovala tento bod již vyřadit, ale neschválilo se to. Pan Stojmenov navrhl, ať se to tedy zruší. Hlasování o návrhu pana Stojmenova: 7-pro, 4-se zdrželi, 1-proti = usnesení nebylo přijato. Pan Hrbek dotaz na svoz odpadu. Ing. Polzer odpověděl, že na minulém ZO bylo předloženo vyhodnocení. k bodu 6-I: Pozemky + dodatky ke smlouvám NP (příloha č. 4) Paní Prášilová seznámila členy ZO s níže uvedenými návrhy. a) Uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc.č.1307 ost.plocha o výměře 201 m 2 v katastrálním území Hrubá Voda s panem V. B. za cenu 10,-Kč/m 2 /rok, s účinností od Cena nájmu za rok 2009 je 1.675,-Kč, účel pronájmu rekreace. Záměr pronájmu schválen v ZO č.31. Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc.č.1307 ost.plocha o výměře 201 m 2 v katastrálním území Hrubá Voda s panem V. B. za cenu 10,-Kč/m 2 /rok, s účinností od Cena nájmu za rok 2009 je 1.675,-Kč, účel pronájmu rekreace. Hlasování: 12- pro. b) Uzavření smlouvy na pronájem části o výměře 47 m 2 pozemku parc.č.715 zahrada v k.ú.hlubočky s panem D. V. za cenu 1,-Kč/m 2 /rok, s účinností od , účel zahrádka u bytového domu. Záměr pronájmu schválen v ZO č.31. Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy na pronájem části o výměře 47 m 2 pozemku parc.č.715 zahrada v k.ú.hlubočky s panem D. V. za cenu 1,-Kč/m 2 /rok, s účinností od , účel zahrádka u bytového domu. Pan Hrbek vznesl dotaz, zda je problém zveřejňovat celou smlouvu. Tajemnice odpověděla, že všechny podstatné věci jsou v usnesení. Hlasování: 12- pro. c) Uzavření smlouvy na pronájem části o výměře 230 m 2 pozemku parc.č.2794/1 travní porost v k.ú.hlubočky s panem P. Š.za cenu 1,-Kč/m 2 /rok, s účinností od , účel skládka palivového dřeva. Záměr pronájmu schválen v ZO č.31. Paní Prášilová požadovala ještě doplnit, že se jedná o 1 měsíční výpovědní lhůtu a že všechny smlouvy jsou na dobu neurčitou. Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy na pronájem části o výměře 230 m 2 pozemku parc.č.2794/1 travní porost v k.ú.hlubočky s panem P.Š. za cenu 1,- Kč/m 2 /rok, s účinností od , účel skládka palivového dřeva, s jednoměsíční výpovědní lhůtou na dobu neurčitou. Hlasování: 12- pro. d) Uzavření smlouvy na pronájem pozemků parc.č.724 zast.plocha o výměře 75 m 2 a části o výměře 160 m 2 pozemku parc.č.725/1 travní porost v k.ú.hrubá Voda s paní M. Š. za cenu 10,-Kč/m 2 /rok, s účinností od , účel pronájmu rekreace. Cena nájmu za rok 2009 je 2.350,-Kč. Záměr pronájmu schválen v ZO č.31. Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy na pronájem pozemků parc.č.724 zast.plocha o výměře 75 m 2 a části o výměře 160 m 2 pozemku parc.č.725/1 travní Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 4

5 porost v k.ú.hrubá Voda s paní M. Š. za cenu 10,-Kč/m 2 /rok, s účinností od , účel pronájmu rekreace. Cena nájmu za rok 2009 je 2.350,-Kč. Hlasování: 12- pro. Před projednáním se vzdálil starosta, počet členů klesl na 11. e) Záměr pronájmu pozemku parc.č. 681 travní porost o výměře 185 m 2 v k.ú.hrubá Voda, účel rekreace, min.cena 10,-Kč/m 2 /rok. Usnesení: ZO schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 681 travní porost o výměře 185 m 2 v k.ú.hrubá Voda, účel rekreace, min.cena 10,-Kč/m 2 /rok. Hlasování: 11-pro Před projednáním se dostavil ing. Drábek a starosta, počet členů vzrostl na 13. f) Žádost SKI AREÁLU Hlubočky, o směnu pozemku parc.č.2706 travní porost o výměře m 2 (vlastník Obec Hlubočky) za pozemek parc.č.2700 travní porost o výměře m 2 (vlastník SKI AREÁL Hlubočky) vše v k.ú.hlubočky. (Podle bodu 6m ZO č.25 schválení směny - byl bod stažen z jednání ZO). Tajemnice vznesla technickou připomínku k záměru, proč se znovu zveřejňuje. Paní Prášilová - odpověděla, že bod, kdy se mělo schvalovat uzavření smlouvy byl stažen z projednání. Pan Hrbek konstatoval, že záměr je pořád ale platný. Starosta díval se do zápisu a o smlouvě se nehlasovalo. Paní Prášilová navrhla upravit usnesení na směnu pozemků. Místostarosta konstatoval, že buď chce obec směnu nebo ne. Starosta dodal, že pan Kubelka žádné pozemky v obci nemá. Tajemnice zda směněný pozemek vůbec obci k něčemu bude. Pan Stojmenov vysvětlil o jaké pozemky se jedná, jsou to pásy pozemků a upřesnil čí jsou. Tajemnice o který ten pás se tedy jedná. Pan Stojmenov o ten poslední. Ing. Polzer na diaprojektoru ukázal o které pozemky se jedná. Proběhla diskuse. Usnesení: ZO schvaluje směnu pozemku parc.č.2706 travní porost o výměře m 2 v k.ú.hlubočky za pozemek parc.č o výměře m2,bez finančního vyrovnání. Hlasování: 9-pro, 4-se zdrželi g) Žádost manželů R. U. a J. U. o ukončení nájmu pozemku části o výměře 39 m 2 pozemku parc.č.1660 zahrada v k.ú.hlubočky dohodou ke dni Usnesení: ZO schvaluje uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku části o výměře 39 m 2 pozemku parc.č.1660 zahrada v k.ú.hlubočky dohodou ke dni s manželi R. U. a J. U.. h) Odbor SMV navrhuje schválit záměr pronájmu části o výměře 39 m 2 pozemku parc.č.1660 zahrada v k.ú.hlubočky, na dobu neurčitou, účel pronájmu zřízení zahrádky, cena pronájmu 1,-Kč/m 2 /rok. Usnesení: ZO schvaluje záměr pronájmu části o výměře 39 m 2 pozemku parc.č.1660 zahrada v k.ú.hlubočky, na dobu neurčitou, účel pronájmu zahrádka, cena pronájmu 1,-Kč/m 2 /rok. Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 5

6 i) Uzavření smlouvy o právu provést stavbu Mariánské Údolí rekonstrukce a přeložení části stok AI a AIg, která bude prováděna na pozemcích v majetku obce parc.č.1181,1153,1145,1144,1123,1122,1121,1085 v k.ú.hlubočky (ulice Lesní, Jabloňová, Smetanova a Kosmonautů v Mar.Údolí) s a.s. VHS Olomouc, a.s., Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu Mariánské Údolí rekonstrukce a přeložení části stok AI a AIg, která bude prováděna na pozemcích v majetku obce parc.č.1181,1153,1145,1144,1123,1122,1121,1085 v k.ú.hlubočky (ulice Lesní, Jabloňová, Smetanova a Kosmonautů v Mar.Údolí) s a.s. VHS Olomouc, a.s.,. j) Žádost fy Elpremont s.r.o. Velká Bystřice o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajícího v uložení kabelu NN na parc.č.298 ost.plochaost.komunikace v kat.území Hrubá Voda pro ČEZ Distribuce, a.s.děčín. Náhrada za zřízení věcného břemene se navrhuje ve výši 1.000,-Kč. Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajícího v uložení kabelu NN na parc.č.298 ost.plocha-ost.komunikace v kat.území Hrubá Voda pro ČEZ Distribuce, a.s.děčín, IČ s náhradou za zřízení věcného břemene v jednorázové výši 1.000,-Kč. Hlasování: 11-pro, 2-se zdrželi k) Žádost fy Elpremont s.r.o. Velká Bystřice o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajícího v uložení kabelu NN na parc.č.2814/1 travní porost v kat.území Hlubočky pro ČEZ Distribuce, a.s.děčín. Náhrada za zřízení věcného břemene se navrhuje ve výši 1.000,-Kč. Usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, spočívajícího v uložení kabelu NN na parc.č.2814/1 travní porost v kat.území Hlubočky pro ČEZ Distribuce, a.s.děčín, IČ s náhradou za zřízení věcného břemene v jednorázové výši 1.000,-Kč. Hlasování: 12-pro, 1-se zdržel l) Žádost paní R. K. o souhlas Obce Hlubočky s přímým prodejem do jejího vlastnictví pozemku parc.č.1992/2 v k.ú.hlubočky od vlastníka VLS ČR, s.p.. Jedná se o dlouhodobě oplocenou část pozemku parc.č.1992 v ulici Havlíčkova v Hlubočkách Dukle. Usnesení: ZO souhlasí s přímým prodejem pozemku části o výměře 318 m 2 pozemku parc.č.1992 podle GP č /2009 (nově vzniklá parc.č.1992/2 ost.plocha) z vlastnictví VLS ČR do vlastnictví paní R.K.. m) Žádost pana P. M. o prodej částí pozemků parc.č.1241 ost.plocha a 1247/1 ost.plocha podle GP č /2009 parc.č.1241/2 o výměře 8 m 2 a parc.č.1247/12 o výměře 320 m 2 v k.ú.hlubočky. Žádost byla podána dne , tj. po termínu podávání nabídek zájemců, který byl do V termínu zveřejnění záměru nebyla podána žádná nabídka. Z tohoto důvodu odbor SMV navrhuje schválit znovu záměr prodeje pozemků část o výměře 320 m 2 pozemku parc.č.1247/1 ost.plocha v k.ú.hlubočky a část o výměře 8 m 2 pozemku parc.č.1241 ost.plocha-ost.komunikace v k.ú.hlubočky. Jsou to části pozemků, které po provedení geometr.plánu č /2009 budou mít parcel.čísla Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 6

7 1247/12 ost.plocha o výměře 320 m 2 a parc.č.1241/2 ost.plocha o výměře 8 m 2 v kat.území Hlubočky. Jsou to pozemky sousedící s rekonstrukcí stavby na objekt bydlení a hospody na parc.č.st.1231 v k.ú.hlubočky vlastníka pana M.. Paní Prášilová upřesnila, že přišla jedna nabídka, ale až po termínu k předkládání, proto musí být znovu schválen záměr prodeje. Paní Zetková dodala, aby řízení proběhlo ve zkrácené lhůtě 15 dnů, jelikož pan Moravec zapomněl nabídku podat. Pan M. konstatoval, že čekal na vyrozumění z obce, že se změnily podmínky prodeje a dostal upozornění až od pana Hrbka, zda si bude podávat žádost. Stalo se to omylem, je si vědom, že se to dělalo kvůli němu, 750,-Kč je příliš vysoká cena, za tu by to nikdo nechtěl. Starosta ví, že je to řešeno přes státní zastupitelství. Paní Zetková tento problém se řeší 2-3 roky, mělo by se to dořešit. Pan Hrbek navrhl, ať je cena pro všechny stejná, tedy 750,-Kč, on za sebe navrhl 300,-Kč. Místostarosta nesouhlasí s touto cenou, je to legalizace stavby a proto je cena tak vysoká, navrhoval ji on sám. Pan Moravec - navrhl dát ještě o 50,-Kč/m2 více tedy 800,-Kč/m2. Pan Krajčovič navrhl 300,-Kč/m2. Pan Hrbek nově navrhl 800,-Kč/m2 (je to minimální cena) a ve zkrácené lhůtě 15 dnů. Usnesení: ZO schvaluje záměr prodeje pozemků - část o výměře 320 m 2 pozemku parc.č.1247/1 ost.plocha v k.ú.hlubočky a část o výměře 8 m 2 pozemku parc.č.1241 ost.plocha-ost.komunikace v k.ú.hlubočky. Jsou to části pozemků, které po provedení geometr.plánu č /2009 budou mít parcel.čísla 1247/12 ost.plocha o výměře 320 m 2 a parc.č.1241/2 ost.plocha o výměře 8 m 2 v kat.území Hlubočky, za cenu 800,- Kč/m2 na zkrácenou dobu 15 dní. Hlasování: 8-pro,3-se zdrželi, 2-proti n) Paní Z.F. se odvolává proti usnesení ZO č.31 bod 5q a žádá znovu o povolení k uložení el.kabelu na pozemek parc.č.2108 v k.ú.hlubočky (vlastník Obec Hlubočky). Místostarosta rodina P., dělá problémy, obec to bude stát finance, navrhl, aby se tento bod neschvaloval. Mgr. Prstková nejedná se o pozemek paní F.. Místostarosta ale je spoluvlastníkem. Paní Prášilová dodala, že se nedá uzavřít smlouva na pozemek s věcným břemenem. Pan Stojmenov konstatoval, že jednání paní F.je arogantní a že nebude pro. Ing. Polzer k tomu dodal, že on má s paní F.opačnou zkušenost dobrou. Pan Krajčovič členové ZO by neměli mít takový názor jak pan Stojmenov, každý by si měl udělat svůj úsudek. Starosta nelíbí se mu podmínky, je tam živý plot, kdyby tam byl průhledný, tak by se to lépe řešilo. Technicky to bude vše na projektantovi. Pan Hrbek souhlasí se zřízením věcného břemene, ale za ,-Kč. Pan Stojmenov navrhl stáhnout bod z jednání a znovu celé projednat. Místostarosta byl na jednání s panem P. starším a v prvním kole šlo vše bez problémů, ale poté do jednání vstoupil i pan P.ml. s pí. F. a jednání začala být neprůchodná a došlo i ke slovním napadání. Starosta dal hlasovat o stažení bodu. Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 7

8 Usnesení: ZO stahuje z programu zasedání uložení el.kabelu na pozemek parc.č.2108 v k.ú.hlubočky. o) Žádost pana J. G. o změnu termínu výstavby garáže na části parc.č.1247/1 podle původního návrhu do Starosta konstatoval, že obec vyhoví požadavkům Veolie, která chce dodržet ochranné pásmo. Pan Hrbek zda tedy pan G. má odřezat kus desky. Starosta odpověděl, že buď ZO schválí rozměry a nebo zbourat, mluvil už s panem Glierem. Ing. Polzer upřesnil, jak by to pan G. měl provést. Usnesení: ZO schvaluje uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o právu provést stavbu na části pozemku parc.č.1247/1 v k.ú.hlubočky v situačním výkresu díl č.1(výměra 3,45 x6,3 m) - ze dne mezi Obcí Hlubočky, jako vlastníkem pozemku, a panem J.G. jako stavebníkem. Odst.II/1 smlouvy zní takto: Stavebník se zavazuje dokončit stavbu a odkoupit předmětný zastavěný pozemek po dokončení stavby garáže a po zaměření stavby geometrickým plánem za cenu 750,- Kč/m 2, a to nejpozději do p) Žádost pana L. M. o odkoupení pronajatého nebytového prostoru na části o výměře cca 55 m 2 parc.č.1774 zast.plocha v k.ú.hlubočky. Pan Stojmenov zda by tam neměla být cena. Ing. Polzer odpověděl, že ze zákona tam cena být nemusí, ale dle vyhlášky obce ano. Navrhl tedy nechat vyhotovit znalecký posudek a předložit příště. Starosta objekt je ve špatném stavu. Ing. Polzer dodal, že při prodeji bude rozhodovat cena, schvaluje se minimální cena. Starosta navrhl odložit tento bod do příště. Usnesení: ZO stahuje z programu zasedání záměr prodeje části o výměře cca 55 m 2 pozemku parc.č.1774 zast.plocha v k.ú.hlubočky a objektu bez čísla popisného na části zast.pl.1774 v k.ú.hlubočky. Hlasování: 12-pro, 1-se zdržel q) Obec Hlubočky uzavřela dne smlouvu o nájmu nebytových prostor a pozemku s Fotbalovým klubem Hlubočky, IČ na pronájem objektu šaten a fotbalového hřiště v Hlubočkách-vsi za cenu 1,-Kč/rok. Vzhledem k tomu, že pozemky byly přečíslovány a na pozemku fotbalového hřiště byla vybudována tribuna (která není předmětem původního pronájmu), navrhuje odbor SMV uzavřít dohodu o ukončení nájmu a k tomuto datu uzavřít smlouvu o vypůjčce uvedených nemovitostí tak, jak se dnes tyto nemovitosti nacházejí. Usnesení: ZO schvaluje záměr vypůjčky pozemků parc.č.1293 ost.plocha-sportovní a rekreační plocha o výměře 6996 m 2, parc.č.1294 zast.plocha o výměře 239 m 2, parc.č.1295/1 ostatní plocha-sportovní a rekr.plocha o výměře m 2, parc.č.1295/2 zast.plocha o výměře 155 m 2 a objektu čp.34 (objekt občanské vybavenosti šatny) na parc.č.st.1294 a zařízení tribuny na parc.č.1295/2 zast.plocha vše v katastrálním území Hlubočky. Účel vypůjčky je sportovní zájmová činnost, doba vypůjčky- na dobu neurčitou. Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 8

9 r) Odbor SMV navrhuje schválit záměr pronájmu části o výměře 292 m 2 pozemku parc.č.796 zahrada v kat.území Hlubočky. Jedná se o pozemek u dětského zdravotního střediska v Mar.Údolí. Pan Hrbek dům je obce, souhlasí, ale ve smlouvě ať je uvedena výpovědní lhůta 1 měsíc. Starosta + Jana u zahrádky je to nešťastné. Usnesení: ZO schvaluje záměr pronájmu části o výměře 292 m 2 pozemku parc.č.796 zahrada v kat.území Hlubočky, cena pronájmu 1,-Kč/m 2 /rok, doba pronájmu na dobu neurčitou, účel zahrádka. Hlasování: 11-pro, 2-se zdrželi s) Na žádost zastupitelky paní Zetkové předkládá odbor SMV znovu k projednání žádost paní Z. Š. o povolení zastřešení pergoly pronajatého pozemku parc.č. 955 o části výměře26 m2 ost. plocha v k.ú. Hlubočky, včetně chodníku před prodejnou Večerka na ul. Letní v Mar.Údolí a zastřešení rampy v zadní části prodejny. Pan Hrbek zda členové ZO se byli na to místo podívat, on sám se o to zajímal a nechal si podepsat, kdo z občanů s tím souhlasí. Je to tam děsné, ať se to zastřeší z druhé strany od rampy, nesouhlasí, aby před obchodem byla pergola. Paní Zetková souhlasí s panem Hrbkem, ať se to zastřeší zezadu. Usnesení: ZO schvaluje zastřešení rampy v zadní části prodejny Večerka na ulici Letní v Mar. Údolí Hlasování: 11-pro,1-se zdržel, 1-nehlasoval k bodu 6-II: Paní Prášilová objasnila členům ZO, že v souvislosti se změnou DPH je potřeba schválit níže uvedené dodatky ke smlouvám o NP v obci. Dodatky byly vyhotoveny po spolupráci s daňovou poradkyní. Pan Hrbek vznesl dotaz na 20%DPH Paní Prášilová od 1.1. je změna 10 a 20%. Usnesení: ZO schvaluje a ukládá realizovat uzavření níže uvedených dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor. a) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku v Hlubočkách-Mariánském Údolí, Nádražní čp.391 ze dne mezi Obcí Hlubočky a MUDr.Aloisem Deutschem, IČ , kterým se mění čl.4 Úhrada služeb poskytovaných s nájmem v odst.2 a 3 tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 3.000,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. b) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku v Hlubočkách-Mariánském Údolí, Nádražní čp.391 ze dne mezi Obcí Hlubočky a MUDr.Evou Felkelovou, IČ , kterým se mění čl.4 Úhrada služeb poskytovaných s nájmem v odst.2 a 3 tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 2.000,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. c) Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku v Hlubočkách-Mariánském Údolí, Nádražní čp.391 ze dne mezi Obcí Hlubočky a estátním interním oddělením s.r.o., IČ , kterým se mění čl.4 Úhrada služeb poskytovaných s nájmem v odst.2 a 3 tak, že záloha za poskytované služby činí ročně 7.200,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 600,-Kč podle Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 9

10 platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. d) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku v Hlubočkách-Mariánském Údolí, Nádražní čp.391 ze dne mezi Obcí Hlubočky a MUDr.Františkem Grycem, IČ , kterým se mění čl.4 Úhrada služeb poskytovaných s nájmem v odst.2 a 3 tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 2.000,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. e) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku v Hlubočkách-Mariánském Údolí, Nádražní čp.391 ze dne mezi Obcí Hlubočky a MUDr.Evou Mlčákovou, IČ , kterým se mění čl.4 Úhrada služeb poskytovaných s nájmem v odst.2 a 3 tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 2.000,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. f) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku v Hlubočkách-Mariánském Údolí, Nádražní čp.391 ze dne mezi Obcí Hlubočky a MUDr.Petrem Plachým, IČ , kterým se mění čl.4 Úhrada služeb poskytovaných s nájmem v odst.2 a 3 tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 2.000,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. g) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku v Hlubočkách-Mariánském Údolí, Nádražní čp.391 ze dne mezi Obcí Hlubočky a MUDr.Branislavem Rieckym, IČ , kterým se mění čl.4 Úhrada služeb poskytovaných s nájmem v odst.2 a 3 tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 2.000,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. h) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Mar.Údolí, na ulici Olomoucká čp.488 ze dne mezi Obcí Hlubočky a J. A., IČ , DIČ CZ , kterým se mění čl.5 Nájemné a úhrada služeb poskytovaných s nájmem v odst.1 tak, že k nájemnému bude ke dni podpisu dodatku uplatněna DPH ve výši 20% a v odst.2 tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 4.000,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. i) Dodatek č.7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Hlubočkách, na ulici Dukelských hrdinů čp.502 ze dne mezi Obcí Hlubočky a Českou poštou, s.p., IČ , DIČ CZ , kterým se zvyšuje roční nájemné o DPH ve výši 20% a bude placeno podle splátkového kalendáře vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a záloha za poskytované služby ve výši 700,-Kč měsíčně bude přeúčtováním v režimu 36 odst.11 ZDPH podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. j) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Mar.Údolí, Olomoucká čp.488 ze dne mezi Obcí Hlubočky a Českou poštou, s.p., IČ , DIČ CZ , kterým se mění čl.4 v odst.4.1 tak, že k nájemnému bude ke dni podpisu dodatku uplatněna DPH ve výši 20%, v odst.4.2 tak, že záloha za Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 10

11 poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 5.520,- Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok, odst.4.3 bude zrušen. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. k) Dodatek č.4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Mar.Údolí, na ulici Olomoucká čp.488 ze dne mezi Obcí Hlubočky a H. Č., IČ , kterým se mění čl.6 Nájemné a úhrada služeb poskytovaných s nájmem tak, že k nájemnému bude ke dni podpisu dodatku uplatněna DPH ve výši 20%. Záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 2.500,- Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. l) Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Mar.Údolí, Olomoucká čp.488 ze dne mezi Obcí Hlubočky a Českou spořitelnou, a.s., IČ , DIČ CZ , kterým se mění čl.6 tak, že k nájemnému bude ke dni podpisu dodatku uplatněna DPH ve výši 20%, a čl.7, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 3.800,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. m) Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku v Hlubočkách-Mariánském Údolí, Nádražní čp.391 ze dne mezi Obcí Hlubočky a Československou obchodní bankou, a.s., IČ , DIČ CZ , kterým se mění v čl.4 odst.4.1 tak, že k nájemnému bude ke dni podpisu dodatku uplatněna DPH ve výši 20% a nájemné bude uhrazeno jednou částkou ročně, odst.4.2 se mění tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč tj. formou měsíčních záloh ve výši 1.500,-Kč a bude přeúčtováním v režimu 36 odst.11 ZDPH podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. n) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku v Hlubočkách-Mariánském Údolí, Olomoucká čp.117 ze dne mezi Obcí Hlubočky a L. D., IČ , kterým se mění odst.ix tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 1.500,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. o) Dodatek č.5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Základní škole v Hlubočkách- Mariánském Údolí, Olomoucká čp.355 ze dne mezi Obcí Hlubočky a DEL, a.s., IČ , kterým se mění čl.5 v odst.5.2 tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč tj. formou měsíčních záloh ve výši 2.500,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. p) Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Hlubočkách, na ulici Dukelských hrdinů čp.502 ze dne mezi Obcí Hlubočky a M. E., IČ , DIČ CZ , kterým se mění odst.vi., kterým se zvyšuje roční nájemné o DPH ve výši 20% a bude placeno podle splátkového kalendáře vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a záloha za poskytované služby ve výši 100,-Kč měsíčně bude přeúčtováním v režimu 36 odst.11 ZDPH podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. q) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu čp.76 na ulici Dukelských hrdinů v Hlubočkách ze dne mezi Obcí Hlubočky a MUDr.Jaroslavem Hronem, IČ , kterým se mění odst.vi. tak, že roční Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 11

12 nájemné činí ,-Kč, tj.1.250,-kč měsíčně a bude hrazeno měsíčně vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a odst.vii. tak, že že záloha za poskytované služby činí ročně 600,-Kč a bude uhrazena jednorázově k poslednímu lednu příslušného kalendářního roku v režimu 36 odst.11 ZDPH. Vyúčtování za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. r) Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu čp.3 na ulici Olomoucká v Hlubočkách ze dne mezi Obcí Hlubočky a JKM-správou, IČ , kterým se mění odst.vi. tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 1.500,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok přeúčtováním v režimu 36 odst.11 ZDPH. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. s) Dodatek č.4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Hlubočkách, na ulici Dukelských hrdinů čp.502 ze dne mezi Obcí Hlubočky a V. J., IČ , DIČ CZ , kterým se zvyšuje v odst.vi. roční nájemné o DPH ve výši 20% a bude placeno podle splátkového kalendáře vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a záloha za poskytované služby ve výši 400,-Kč měsíčně bude přeúčtováním v režimu 36 odst.11 ZDPH podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. t) Dodatek č.5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Mar.Údolí, na ulici Olomoucká čp.488 ze dne mezi Obcí Hlubočky a E.J., IČ , kterým se mění čl.4 Nájemné a úhrada služeb poskytovaných s nájmem v odst.1 tak, že k nájemnému bude ke dni podpisu dodatku uplatněna DPH ve výši 20% a v odst.2 tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 1.700,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. u) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu čp.22 v Hlubočkách, části Posluchov ze dne mezi Obcí Hlubočky a MABICO, s.r.o., IČ , DIČ , kterým se mění čl.4 v odst.2 tak, že odebraná voda bude vyúčtována za příslušný kalendářní rok vždy k roku následujícího. v) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Hlubočkách, na ulici Dukelských hrdinů čp.502 ze dne mezi Obcí Hlubočky a J. M., IČ , kterým se mění čl.4, odst.4.1, tak, že se zvyšuje roční nájemné o DPH ve výši 20% a bude placeno podle splátkového kalendáře vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a záloha za poskytované služby ve výši 100,-Kč měsíčně bude přeúčtováním v režimu 36 odst.11 ZDPH podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. w) Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu bez čísla popisného v Hlubočkách, na ulici Dukelských hrdinů ze dne mezi Obcí Hlubočky a L. M., IČ , kterým se mění čl.vi. tak,roční nájemné činí částku 6.144,-Kč, tj.512,-kč měsíčně podle splátkového kalendáře a odebraná voda bude vyúčtována za příslušný kalendářní rok vždy k roku následujícího. x) Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ve zdravotním středisku v Hlubočkách-Mariánském Údolí, Olomoucká čp.117 ze dne mezi Obcí Hlubočky a MUDr.Helenou Plesníkovou, IČ , kterým se mění odst.ix tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 3.000,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 12

13 energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. y) Dodatek č.5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Hlubočkách v domě čp.180 na ulici Olomoucká ze dne mezi Obcí Hlubočky a L. R., IČ a P. H., IČ , kterým se mění čl.vi. tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 1.700,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. z) Dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Mar.Údolí, na ulici Olomoucká čp.488 ze dne mezi Obcí Hlubočky a SIEME S, s.r.o. IČ , DIČ CZ , kterým se mění čl.4 Nájemné a úhrada služeb poskytovaných s nájmem v odst.4.1 tak, že k nájemnému bude ke dni podpisu dodatku uplatněna DPH ve výši 20% a v odst.4.2 tak, že záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 1.876,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok, odst.4.3 bude zrušen. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. aa) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Mar.Údolí, na ulici Olomoucká čp.488 ze dne mezi Obcí Hlubočky a L. S., IČ , kterým se mění čl.4 Nájemné a úhrada služeb poskytovaných s nájmem tak, že k nájemnému bude ke dni podpisu dodatku uplatněna DPH ve výši 20%. Záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 1.800,- Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. bb) Dodatek č.6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Mar.Údolí, na ulici Olomoucká čp.488 ze dne mezi Obcí Hlubočky a D. Š., IČ , DIČ CZ , I. Š., IČ , DIČ CZ a Mgr.V. M., IČ , DIČ CZ , kterým se mění čl.vii. Nájemné a úhrada služeb poskytovaných s nájmem tak, že k nájemnému bude ke dni podpisu dodatku uplatněna DPH ve výši 20%. Záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 8.000,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. cc) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu občanského vybavení čp.541 na ulici Olomoucká v Hlubočkách ze dne mezi Obcí Hlubočky a V. Š., IČ , kterým se mění čl.4 Nájemné a úhrada za služby v odst.4.2 záloha za poskytované služby činí ročně 9.600,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 800,- Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok, odst.4.3 bude zrušen. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. dd) Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v objektu občanského vybavení čp.541 na ulici Olomoucká v Hlubočkách ze dne mezi Obcí Hlubočky a J. Š., IČ , kterým se mění čl.4 Nájemné a úhrada za služby v odst.4.2 záloha za poskytované služby činí ročně 9.600,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 800,- Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok, odst.4.3 bude zrušen. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. ee) Dodatek č.5 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Hlubočkách, na ulici Dukelských hrdinů čp.502 ze dne mezi Obcí Hlubočky a E. Š., IČ , DIČ CZ , odst.vi., kterým se zvyšuje v odst.vi. roční nájemné Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 13

14 o DPH ve výši 20% a bude placeno podle splátkového kalendáře vždy k poslednímu dni příslušného měsíce a záloha za poskytované služby ve výši 100,-Kč měsíčně bude přeúčtováním v režimu 36 odst.11 ZDPH podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. ff) Dodatek č.3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Mar.Údolí, na ulici Olomoucká čp.488 ze dne mezi Obcí Hlubočky a Telefónica O 2, IČ , DIČ CZ kterým se mění čl.vi. tak, že k nájemnému bude ke dni podpisu dodatku uplatněna DPH ve výši 20%. Článek VII. úhrada za poskytované služby bude zrušen. gg) Dodatek č.4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Domě služeb v Mar.Údolí, na ulici Olomoucká čp.488 ze dne mezi Obcí Hlubočky a. U., IČ , DIČ CZ kterým se mění čl.vi. Nájemné a úhrada služeb poskytovaných s nájmem tak, že k nájemnému bude ke dni podpisu dodatku uplatněna DPH ve výši 20%. Záloha za poskytované služby činí ročně ,-Kč, tj. formou měsíčních záloh ve výši 4.500,-Kč podle platebního kalendáře za příslušný kalendářní rok. Vyúčtování energií a služeb za příslušný kalendářní rok bude prováděno vždy k roku následujícího. Hlasování o bodech a-gg: všemi přítomnými hlasy pro. Pan Hrbek znovu se vrátil k ceně pozemku pro pana M., upozornil, že se dozvěděl od starosty, že zastupitelé schválili 800,-Kč/m2,ale na tomto pozemku nebude moct ta hospůdka stát, jelikož to není v souladu s novým ÚP. Ing. Polzer odpověděl, že to mělo být projednáno v daném okamžiku, teď že se to řešit nebude, ať se dotáže až v diskusi. k bodu 7: SMV (příloha č. 5) a) ZO byl předložen návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt pro pana M. H., nájemce byt řádně platí. Usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu na byt v Hlubočkách, Dukelských hrdinů čp. 161, byt č. 108 o velikosti 1+1 pro pana M. H., za cenu nájmu a služeb v částce 1.292,- Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá smlouvu uzavřít a podepsat. b) ZO byl předložen návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt pro paní O. Z., nájemce byt řádně platí. Usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu na byt v Hlubočkách, Na Orátě čp. 485, byt č. 9 o velikosti 2+1 pro paní O.Z. za cenu nájmu 2.663,-Kč/měsíčně a cenu služeb v částce 1.970,- Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá smlouvu uzavřít a podepsat. Hlasování: všemi přítomnými hlasy pro c) ZO byl předložen návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt pro paní M. F., nájemce byt řádně platí. Usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu na byt v Hlubočkách, Dukelských hrdinů čp. 161, byt č. 2 o velikosti 1+1, 1 podlaží pro stávající nájemnici paní M. F., na dobu určitou od do za cenu nájmu a služeb v částce 1531,-Kč/měsíčně a ukládá smlouvu uzavřít a podepsat. Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 14

15 d) ZO byl předložen návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt pro pana T. C. nájemce byt řádně platí. Usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu na byt v Hlubočkách, Fučíkova čp. 77,byt č. 3 o velikosti 1+1 pro pana T. C., za cenu nájmu a služeb v částce 1988,-Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá smlouvu uzavřít a podepsat. e) ZO byl předložen návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt pro pana L. J., nájemce byt řádně platí. Usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu na byt v Hlubočkách, Na Orátě čp. 484, byt č. 10 o velikosti 2+1 pro pana L. J., za cenu nájmu 2.658,-Kč/měsíčně a cenu služeb v částce 1920,- Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá smlouvu uzavřít a podepsat. f) ZO byl předložen návrh na přidělení bytu v domě zvláštního určení v Hlubočkách paní D. N.. Usnesení: ZO schvaluje přidělení bytu v Hlubočkách, Olomoucká čp. 541, byt č. 20 paní D.N. za cenu nájmu 2.356,-Kč/měsíčně a služeb v částce 1.428,-Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá sepsat smlouvu. Hlasování: všemi přítomnými hlasy pro g) ZO byl předložen návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt pro pana M. P., nájemce byt řádně platí. Usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu na byt v Hlubočkách, Fučíkova čp. 77, byt č. 105 o velikosti 1+1 pro pana M. P., za cenu nájmu a služeb v částce 1.675,-Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá smlouvu uzavřít a podepsat. h) ZO byl předložen návrh na prodloužení nájemní smlouvy na byt pro paní J. M. a pana J.M.. Nájemci byt řádně platí. Usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu na byt v Hlubočkách, Fučíkova čp. 77, byt č. 1 o velikosti 1+1 pro paní J.M. a pro pana J. M., za cenu nájmu a služeb v částce 2.230,- Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá smlouvu uzavřít a podepsat. ch) Odbor SMV předložil ZO žádost obyvatel domu DPH Hlubočky, Olomoucká čp. 180 o opravu domácích telefonků a zvonků na náklady obce. Ing. Polzer dále dodal, že tuto práci by si dle zákona měli nájemníci hradit sami. Obyvatelé ale chtěli od obce, aby cena nebyla započítána do nájmu. Záleží tedy na obci jak rozhodne. Bc. Pastorová navrhla ať se to udělá na půl, půl hradit obec, půl nájemníci. Místostarosta přidal se k výše uvedenému návrhu, a udělat to pro oba vchody zároveň. Usnesení: ZO schvaluje výměnu domácích telefonků a zvonků v DPS Hlubočky čp. 180 firmou pana Miroslava Rotha,, Hlubočky za cenu Kč ,- pro celý dům a ukládá realizovat.nájemníci uhradí ½ nákladů, druhou polovinu hradí obec. i) Odbor SMV navrhuje od zvýšit ceny za ubytovací služby na ubytovně KD Mar.Údolí. Z původní ceny 100,-Kč/os/noc bez DPH na 125,-Kč včetně 9%DPH. U dlouhodobě ubytovaných po 3 měsících z částky 80,-Kč/os/noc bez DPH na 105,-Kč včetně Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 15

16 9%DPH.Důvodem zvýšení ceny jsou náklady na opravu sprch ve výši ,-Kč a náklady bna energie. Usnesení: ZO schvaluje od zvýšení ceny za ubytovací služby na 125,-Kč/osobu/noc včetně 9%DPH (základ daně 114,67+10,33DPH9%), u dlouhodobě ubytovaných po třech měsících 105,-Kč/osobu/noc včetně 9%DPH (základ daně 96,33+8,67DPH 9%) a ukládá oznámit změnu ubytovaným. j)zo bylo seznámeno s žádostí SMTe Mar.Údolí o výpůjčku tělocvičny KD Mar.Údolí za účelem tréninku na závody RC aut a další příprav u na tyto závody. V daném termínu je tělocvična k dispozici. Starosta obecně by to tak nemělo být. Tajemnice upozornila, aby to nebylo více jak 30 dnů za rok, potom by to už musel být záměr pronájmu. Starosta vypočetl, že je to přesně 30 dnů. Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku klubovny v KD Mar.Údolí na období od do každý pátek v době od 16:00 do 18:30 hodin pro SMTe MORAVIA,IČ: , zast. předsedou panem P.S., za účelem tréninku na závody RC aut a další přípravu na tyto závody a ukládá uzavřít s žadatelem smlouvu o výpůjčce. k) ZO bylo seznámeno s žádostí o vypůjčku sálu v KD Mar.Údolí na Vánoční turnaj ve stolním tenisu. Usnesení: ZO schvaluje výpůjčku sálu v KD Mar.Údolí na den pro oddíl Stolního tenisu zastoupený paní V.Z., k uspořádání Vánočního turnaje ve stolním tenisu a ukládá s žadatelem uzavřít smlouvu o výpůjčce. Hlasování: všemi přítomnými hlasy pro l) ZO bylo seznámeno s žádostí o schválení částky za neoprávněné užívání NP v KD Mar.Údolí panem J.H., který byl dne vyzván k vyklizení prostor pod schody, které neoprávněně užívá. Do dnešního dne však prostory nepředal a dle osobního sdělení ze dne neví, kdy je předá. Pan Hrbek oznámil, že je v této věci podjatý. Tajemnice vyzvala zastupitele,aby se nad vším pořádně zamysleli. Usnesení: ZO schvaluje cenu ve výši 146,-Kč/měsíčně za neoprávněné užívání NP o celkové výměře 7m 2 v KD Mar.Údolí, panem J. H. a ukládá vystavit podklady pro fakturaci a rozhodnutí ZO oznámit panu Hrbkovi. Před projednáváním se vzdálil starosta, počet členů klesl na 12. m)zo byl předložen návrh na schválení smlouvy o odečítací a rozúčtovací službě podle 269 OZ s firmou Techem, s.r.o. Pan Stojmenov vznesl dotaz, zda byla smlouva ověřena právníkem. Ing. Polzer odpověděl, že ano. Usnesení: ZO schvaluje uzavření Smlouvy č R o odečítací a rozúčtovací službě podle 269 OZ s firmou Techem, s.r.o., se sídlem Služeb 5, Praha 10, IČ: a ukládá smlouvu podepsat. Hlasování: 12-pro Vrátil se starosta, počet členů vzrostl na 13. Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 16

17 n) ZO bylo seznámeno s druhým návrhem dodatku č. 2 k SOD, který se týkal navýšení ceny za likvidaci plastů a papíru v hodnotě 1.000,-Kč/t v období od do Odbor SMV doporučuje ZO tento dodatek neuzavírat. Starosta k tomut dodal, že jednal s firmou, ztotožňuje se s odborem, v okamžiku, kdy se změní pravidla, tak by mělo být nové VŘ. Bc.Pastorová firma si vysoutěžila nějakou cenu, tak by podle toho měla postupovat. Usnesení: ZO neschvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo s firmou REMIT s.r.o., a ukládá dodatek podepsat. o) ZO bylo seznámeno s návrhem odboru SMV na zapojení podnikatelů do systému nakládání s komunálním odpadem za rok Pan Stojmenov dotaz, zda se jedná o cenu za rok. Ing. Polzer odpověděl, že ano Usnesení: ZO stanovuje cenu pro podnikatele za zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem takto: - 1 ks popelnice 110 l 432,-Kč bez DPH / rok - 1 ks popelnice 240 l 943,-Kč bez DPH / rok - 1 ks kontejner 1100 l 4.320,-Kč bez DPH /rok a ukládá informaci o stanovených cenách zveřejnit v obci způsobem obvyklým. p) ZO bylo seznámeno s žádostí Mgr. P. P. o souhlas s umístěním stavby na pozemku parc.č. 309 v k.ú. Posluchov. Předmětná stavby není však zahrnuta v návrhu nově pořizované ÚP. Stavební zákon však umožňuje pro území, pro které není platná ÚP, udělit souhlas s umístěním stavby pro zemědělství, která musí splňovat určité náležitosti. Ing. Polzer předvedl členům ZO ilustrační foto a ukázal, kde to má být. Ing. Polzer zda je vůle ZO, aby odbor nachystal do příštího ZO k tomuto materiály a za jakých podmínek. Mgr. P. osvětlil o co mu v záměru jde, měla tam být ekofarma s ubytováním, pozemek koupil s tím, že je to v ÚP, teď to však musí měnit, protože zjistil, že tento pozemek není v ÚP. Ing. Polzer zákon je citlivý, je těžko uhlídatelné, aby se povolení nestrhlo jinam, a ať nepočítá s tím, že se mu to potom změní na penzion, jsou tam RD, těžko by se lidem líbilo, aby tam byl penzion. Pan Stojmenov v Rakousku je to samý RD a penziony mezi nimi a nikomu to nevadí, přece se může časem požádat o změnu ÚP. Pan Hrbek do budoucna nás tímto Mgr.P. však zavazuje. Ing. Polzer nezavazuje, říká pouze svůj názor. Pan Stojmenov změna ÚP má podmínky, jde snad relativně udělat později. Ing. Polzer teoreticky ta změna udělat jde ihned po schválení, ale na náklady žadatele. Po této debatě byl vyzván i druhý žadatel (bod u), aby i on osvětlil svůj záměr. Pan Hrbek dotaz na termín realizace. Mgr. P. do 1 roku Starosta upozornil, že napřed si musí ale vyřídit na stavebním úřadě všechna povolení. Ing. Polzer je to složitá věc, teď ať ZO vydá souhlas a do příště odbor vše nachystá. Místostarosta zda se to musí schválit teď, ZO ať žádosti vezme na vědomí a připraví se vše do příště. Ing. Polzer souhlasí s místostarostou. Starosta ideově ZO proti není. Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 17

18 Usnesení: ZO bere na vědomí žádost dle přílohy Mgr. P. a ukládá SMV připravit podmínky pro vlastní umístění stavby q) ZO bylo seznámeno s návrhem na schválení SoD na dodávku a montáž poměrových měřidel tepla do domu služeb v Mar.Údolí a to z důvodu problému při posledním rozúčtování tepla mezi jednotlivé uživatele NP. Ing. Polzer dále dodal, že smlouva byla na kontrole u právníka. Pan Krajčovič dotaz o kolik se jedná radiátorů. Ing. Polzer není momentálně schopen na toto odpovědět. Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o dílo č D na montáž poměrových měřidel do domu služeb v Mar.Údolí uzavřený s firmou Techem, s.r.o., a ukládá smlouvu uzavřít a podepsat. r) ZO bylo seznámeno s výběrovým řízením, které proběhlo na nákup malotraktoru s příslušenstvím a že komise pro výběr dodavatelů po otevření obálek s nabídkami učinila na základě cenových nabídek výběr 3 uchazečů, u kterých bude provedeno praktické hodnocení technických vlastností. Po praktické zkoušce bylo stanoveno pořadí, které shodou okolností odpovídá i pořadí dle cenových nabídek. Odbor SMV doporučil schválit pořadí dle předloženého materiálu. Usnesení: ZO schvaluje pořadí uchazečů v rámci VŘ na malotraktor: - Ing. O. Š. - CIME-M, s.r.o.,, -P&L, s.r.o.,, - Pekass, a.s., - Haiteco, s.r.o., a ukládá sdělit rozhodnutí jednotlivým uchazečům. s) ZO byla předložena ke schválení a k projednání kupní smlouva na dodávku malotraktoru TYM T273HST ve specifikaci dle nabídky VŘ.Smlouva byla zkontrolována a upravena právním zástupcem obce. Smlouvu je možno uzavřít ve 2 variantách, které se různí v předmětu plnění smlouvy. Ing. Polzer odbor doporučuje variantu II. Pan Hrbek dotaz, co je manévrovací lopata, zda je to něco jako bobek, a zda obec má bobka. Ing. Polzer odpověděl, že je to v podstatě jak bobek, ale výkon a manévrovanost se nedá srovnat, bobka obec nemá. Pan Hrbek smlouva neobsahuje bod, aby mohla být zveřejněna, je to přece jenom zakázka za ,-Kč. Ing. Polzer nemá problém, není tam nic tajného. Starosta veškeré náležitosti jsou uvedeny v usnesení. Pan Stojmenov souhlasí se starostou. Bc. Pastorová teď by se měli bavit o tom, kterou variantu zda I nebo II Pan Krajčovič navrhl variantu II. Ing. Polzer technické přednosti tohoto traktoru byly lepší než měla VALPADANA Usnesení: ZO schvaluje kupní smlouvu na nákup malotraktoru s firmou Ing. O. Š., rozsahem předmětu plnění: Varianta b) traktor, radlice, sekačka, rozmetadlo, nakládací lopata za cenu ,- a ukládá uzavřít kupní smlouvu a připravit na lednové zasedání ZO rozpočtová opatření z přebytku hospodaření obce za rok Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 18

19 t) ZO byl předložen materiál týkající se budování kanalizace Hlubočky IV. etapa. Ing. Polzer dodal, že obec by už měla provést nějaké kroky, obci byla přidělena na tuto akci dotace a odbor teď zastupitelům předložil návrh, jak by se mělo postupovat. Starosta jsou nějaké podmínky, které obec musí splnit. Paní Zetková dotaz, proč musí obec uzavřít smlouvu s firmou, aby vypracovala VŘ. Ing. Polzer odpověděl, že je to velmi složitá záležitost, měla by to být firma, která už se státním fondem pracovala. Usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o přidělení dotace na akci Kanalizace Hlubočky IV etapa a ukládá: předložit na další jednání ZO návrh mandátní smlouvy s firmou, která provede uvedená výběrová řízení, předložit na další jednání ZO návrh soutěžních podmínek na zadání VZ vypracování PD ve stupních DSP, DZS na akci Kanalizace Hlubočky IV. etapa, ukončit ke dni smluvní vztah vyplývající z provozní smlouvy na provozování kanalizačních řadů v majetku Obce Hlubočky, nejpozději do konce března 2010 předložit na jednání ZO návrh nové provozní smlouvy na provozování kanalizačních řadů v majetku Obce Hlubočky, zpracované dle podmínek a metodiky akci SFŽP ČR. u) tento bod byl již projednáván spolu s bodem p). Usnesení: ZO Hlubočky bere na vědomí žádost p. J. D. (parc. č. 103 v k.ú. Posluchov) a ukládá SMV připravit podmínky pro vlastní umístění stavby v) ZO byla předložen návrh na schválení SoD na akci Lokalita pro výstavbu RD v Hlubočkách Mar.Údolí. Smlouva byla připomínkována právníkem obce. Pan Hrbek měla by být zveřejněna. Ing. Polzer smlouva je všem přístupná. Starosta vše se spočítá a konečná cena bude vyšší. Ing. Polzer členové ZO by se mezi sebou měli shodnout a potom dát do všech smluv větu, že se bude smlouva zveřejňovat v plném znění. Pan Hrbek nachystá do dalšího ZO návrh. Bc. Pastorová momentálně je smlouva cenově špatně - DPH Ing. Polzer smlouva se uzavírá teď a proto to tak musí být, pak by se to mělo ošetřit. Pan Stojmenov tak se smlouva uzavře bez DPH a problém nebude. Starosta bude tedy uzavřena bez DPH. Bc. Pastorová mělo by se doplnit, že DPH bude účtováno v době platné legislativy v době fakturace. Usnesení: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo č se sdružením SWIETELSKY-MODOS, na akci Lokalita pro výstavbu RD v Hlubočkách Mar.Údolí a ukládá smlouvu podepsat cena bez DPH. w) ZO byla předložena žádost pana M. L.o prodloužení nájemní smlouvy na byt. Nájemce byt řádně platí. Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 19

20 Usnesení: ZO schvaluje nájemní smlouvu na byt v Hlubočkách, Dukelských hrdinů čp. 120, byt. č. 6 o velikosti 1+1 pro pana M. L., za cenu nájmu a služeb v částce 1548,-Kč/měsíčně na dobu určitou od do a ukládá smlouvu uzavřít a podepsat. x) Odbor SMV předložil ZO ke schválení novelu OZV č. 2/2009. Ing. Polzer dodal, že tam byly nějaké nesrovnalosti, vše je popsáno v předloženém materiálu.vše bylo projednáno již minule. Usnesení: ZO schvaluje OZV č. 4/2009, kterou se mění OZV č. 2/2009 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a ukládá zveřejnit tuto OZV v obci způsobem obvyklým a informovat občany obce o schválení nové OZV. y) ZO byla předložena obchodní smlouva na likvidaci odpadu s firmou LO Haná. Usnesení: ZO schvaluje uzavření Obchodní smlouvy č na likvidaci odpadu s firmou LO Haná, s.r.o., a ukládá smlouvu podepsat. z) V souladu s usnesením posledního zasedání ZO připravil odbor SMV smlouvu o umístění optického kabelu. Smlouva byla zpracována Mgr. F. Místostarosta dotaz, proč nebyla předložena smlouva i pro druhou firmu, kterou schválili. Ing. Polzer odpověděl, že oficiálně na odbor žádná žádost nepřišla, ihned jakmile žádost bude odboru doručena, tak budou nachystány podmínky i pro druhou firmu. Pan K. dotaz, kudy ten optický kabl povede, viděl již na sídlišti firmu, jak nějaké kabely natahovala. Ing. Polzer v názorné ukázce předvedl, kudy kabel povede. Starosta navrhl schválit to co je předloženo a odbor vše dále prověří. Usnesení: ZO schvaluje smlouvu o umístění optického kabelu s panem Miroslavem Klementem, a ukládá smlouvu uzavřít. ž) ZO byla předložena žádost Ski Areálu Hlubočky, s.r.o. o povolení opravy komunikace v majetku Obce Hlubočky. Odbor s opravou souhlasí, je navržena smlouva, kde jsou uvedeny podmínky. Usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na akci Úprava komunikace na pozemku parc.č v k.ú. Hlubočky a ukládá smlouvu uzavřít. Ve 20:10h vyhlásil starosta přestávku. ZO ve 20:25h pokračovalo v zasedání. k bodu 8: Zřizovací listiny ZŠ, MŠ (příloha č. 6) Starosta seznámil členy ZO s předloženým materiálem, dále objasnil, že na minulém zasedání se schválila nějaká předloha a že nyní je to stejné, jen jsou tam nějaká drobná pochybení, která budou opravena. Usnesení: ZO schvaluje zřizovací listiny ZŠ Hlubočky, ZŠ Hlubočky, část Mariánské Údolí, MŠ Hlubočky a Školní jídelny. Hlasování: všemi přítojmnými hlasy pro. Zápis z 33. zasedání ZO-ke zveřejnění - 20

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 9 členů, 3 omluveni, 3 se dostaví později

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č.1) Program: dle pozvánky (příloha č.2) Průběh jednání: Přítomno: 9 členů, 3 omluveni, 3 se dostaví později 25.2.2010 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 35. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 24. února 2010 v zasedací místnosti OÚ Jednání začalo v 17:00 hodin Ukončeno bylo ve 20:05 hodin Přítomni:

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

頴 瞃 虒 k bodu 1: 蘟 蘟 蘟 k bodu 2: Zápis z 20. zasedání ZO-ke zveřejnění - 1 8 26.1.2009 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 21. ledna 2009 v zasedací

Více

頴 睄 睄 睊 睊 睊 k bodu 1: 蘟 k bodu 2: Zápis z 17. zasedání ZO-ke zveřejnění - 1 Upravená verze ke zveřejnění Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce Hlubočky konaného dne 23. října 2008 v zasedací místnosti

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 4. schůzi dne 20. 1. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 28. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 29.3.2013 od 19.00 hodin do 19.43 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina konaného dne 27. 3. 2014 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 2. 7. 2015 od 20.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 26 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 26.2.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Roman Guráň, Marie Benýšková, Josef Zelinka

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin

Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z VII. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 5. května 2015, od 16,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Petr Hrdý (příchod

Více

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 13. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 28.6.2012 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Kružík

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 29. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 7. 2014 v 17:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Začátek: Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 15.12. 2010 od 17.00 hod. v Kulturním středisku č. 3/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslav

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 13. mimořádné schůze Rady města Český Brod konané dne 15.6. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Jeník, Mgr. Janík, MUDr. Blažek, p. Fořt JUDr. Marková - právnička

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z Á P I S Z J E D N Á N Í

Z Á P I S Z J E D N Á N Í O B E C B Ř E Z I N A Jednání Zastupitelstva obce Březina č. 4 / 2015 ze dne 30.3.2015 09.04.2003 Z Á P I S Z J E D N Á N Í Přítomni: Metoděj Pánek, Eva Opltová, Martin Burda, Vít Šnévajs Omluven: Lucie

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Dosavadní rada města schválila na své 76. schůzi 20.10.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

Více

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015

Informace o přijatých usneseních. z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 z 24. schůze Rady města Rumburk, konané dne 16. července 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 374/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 24. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. 2) PROGRAM Z Á P I S z 33. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 30.8.2013 od 19.05 hodin do 20.27 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 450/09-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 23.06.2015. U S N E S E N Í z 21. schůze Rady města Kojetína, konané dne 16. září 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Zřízení kogenerační jednotky v

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 8. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 04. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 5.5. 2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. _ Přítomno: 7 členů

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Záhoří, konaného dne 7. 5.2015 od 19. 00 hodin v zasedací místnosti OÚ Záhoří Přítomni: p. Kápl, Ing. Formánek, Ing. Kaněra, Mgr. Klavíková, Ing. Kožmín, Ing. Malát,

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic

Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Z Á P I S o průběhu 18. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 2. 4. 2008 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 18. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Obecní úřad Žeranovice, Žeranovice čp. 1, 76901 Holešov Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Žeranovice konaného dne 13.8.2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: 7 členů OZ

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis Č. 8/20 15 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 9. 9. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14

U S N E S E N Í. 2. Bytové záležitosti (tisk R/939, R/939A, R/939B) Usn. č. R 1916/04-14 U S N E S E N Í z 87. schůze Rady města Kojetína, konané dne 23. dubna 2014, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Bytové záležitosti (tisk R/939,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více