Broumovský zpravodaj listopad 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Broumovský zpravodaj listopad 2010"

Transkript

1

2

3 ánrovou scénu z Tölgova obchodu s uhlím ve Velké Vsi si Tinzmann zcela jistì dokomponoval v ateliéru, nebo konì smìøují pøímo na sloup brány, jedinì tak je ale mohl dostat do ádoucího poloprofilu, aby se hezky vyjímali. Takøkahradní palisáda kolem celého objektu bude vak odpovídat realitì slouila jako podpora pro haldy uhlí, ale nejspíe také dokládá, e èerné zlato bylo i tehdy nutno dobøe chránit pøed nenechavci. To stvrzuje i velký Tölgùv pes, jeho rolí rozhodnì nebylo pouze honìní slepic po dvoøe. Pokud byste k uvedenému objektu mìli jakýkoliv poznatek, stavte se (v muzeu), pite (broumov. tiscali.cz), volejte (tel.: nebo ). Pøedem díky. Broumovský zpravodaj listopad 2010 Obsah... Obrázek na titulní stranì... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Kronika... str. 6 Zajímavosti... str. 8 Policie a HZS... str. 9 Mìsto stromù... str kolství... str Na cestách... str Kultura a sport... str Broumovský zpravodaj vydává mìsto Broumov redakce, grafická úprava: D. árka, , vychází 1x mìsíènì, uzávìrka vdy 16. kadého mìsíce, náklad: 1600 výtiskù, evidenèní èíslo: MK ÈR uzávìrka dalího èísla: 16. listopadu 2010 foto obálka: Karel Franze 3 OBRÁZEK NA TITULNÍ STRANÌ reprodukujeme s laskavým svolením paní Hladíkové, která je majitelkou originálu v podobì olejomalby na plátnì. Ji dle nezamìnitelného rukopisu i barevnosti je autor dobøe rozpoznatelný a signatura Adolf Tinzmann d. J. s uvedeným letopoètem 1926 u jen stvrzuje, e jde o dílo ve své dobì populárního broumovského malíøe. Zkratka za jménem autora znaèí junior a napovídá, e byl toho jména ji druhým a e takto pokraèoval v otcovì tradici. Tinzmann senior byl jetì ze staré malíøské generace ( ), které akademické vzdìlání nebylo k obivì potøebné. V dobì hospodáøské konjunktury nemìl, zdá se, o velké zakázky nouzi. V nìmecké regionální literatuøe je uvádìn i jako krajináø, co sice nelze vylouèit, ale mnì osobnì z tvorby tohoto druhu není známé jediné jeho dílo. Jednalo se spíe o zdatného dekoratéra, který se vak s velkou odvahou poutìl i do rozsáhlých freskaøských maleb, pøemaleb a úprav v nejednom z kostelù na Broumovsku mono øíci bohuel, nebo si pøi tom nepoèínal vdy nejcitlivìji (politování nad tím patøí pøinejmením stejnou mìrou i kláternímu zadavateli tìchto prací). Jeho syn ( ) to po formální i praktické stránce dotáhnul ji o nìco dál: byl absolventem umìlecké koly ve Vratislavi a následnì i vídeòské akademie. Doba mu vak v zakázkách u nepøála tak jako otci, jemu jetì pomáhal s kostelními realizacemi. Napøíklad jejich údajnì spoleèná výzdoba trutnovského dìkanského kostela (nìkteré prameny zde udávají ji pouze juniora, ovem se zmateèným jménem Arnot, nebo dokonce s iniciálou E.) z let dola pozdìji ocenìní zabílením. Mladý Tinzmann se následnì musel uplatnit ve skromnìjích podmínkách hospodáøsky utlumeného malomìsta. Nevíme, nakolik s tìmito podmínkami pøirozenì souznìl, èi zda se jim byl proti svým pùvodním ambicím nucen pøizpùsobit. Rozhodnì se v nich ale díky své vestrannosti a nepøedpojatosti nauèil velmi dobøe pohybovat a uplatnit. Zdá se, e nebyla výtvarná práce, kterou by pohrdnul. Najdeme v nìm jak kopistu velkoformátových slavných dìl (znovuvzkøíení dvou takových pláten se snad u brzy doèkáme v souvislosti s rekonstrukcí Café Herzog), tak restaurátora, portrétistu, krajináøe, akvarelistu, kreslíøe, grafika, ilustrátora, karikaturistu... Charakter vìtiny jeho produkce, alespoò té nám známé, vypovídá o tvorbì na objednávku; do kategorie èistì volné tvorby by se nám jednoznaènì podaøilo zaøadit máloco. Je vak znovu otázkou, nakolik je to dùsledkem omezených moností, nabízejících se umìlci v naem regionu, a nakolik vlastního Tinzmannova naturelu tedy zda se musel k zakázkové tvorbì pøemáhat. U nám známých, spíe nahodile dochovaných Tinzmannových dìl také nevíme, o jak velkou èást z jeho celkové tvorby se mùe jednat a nakolik jde o její reprezentativní výseè. e byl Tinzmann autorem neobyèejnì pilným, vysvítá snad jetì více z dnes ji pouze tuených náznakù zøejmì nevratnì zmizelých prací. Tvoøil sice ji v éøe fotografie, ale zdá se, e mají-li Broumováci nìkterá místa za malebná, chtìjí je mít doma i malovaná v tomto byl konzumentský hlad vcelku konstantní tehdy i pozdìji, co by nám svého èasu rozhodnì potvrdil Václav afáø a moná i dnení Petr Stanìk. Patrnì i Tinzmann mohl mít vdìèné místní motivy nadìlané klidnì do foroty beze strachu, e by je neudal; a mít doma svého Tinzmanna patøilo pøed rokem 1945 asi k stejnì dobrému tónu jako pozdìji vlastnit afáøe. Tinzmann jistou mìrou plnil i roli etnografického malíøe, èím rovnì odpovídal vzmáhajícímu se zájmu tehdejí spoleènosti o tuto oblast. I zde si kromì tvorby na pøímou zakázku mohl patrnì dovolit sám vybírat témata bez rizika, e v pøípadì potøeby by pro takový obraz nenael kupce. Pokouel se zachytit místa a svìt ji zanikající nebo (s vyuitím fotografií) ji zaniklý viz pìkné Pøástky a Mìstský trh v naem muzeu. Nìkam sem lze také zaøadit námi reprodukovaný obraz malebné zátií s roubenkou a ánrovým výjevem. Popíeme-li vak zachycené, poeticky vyhlíející místo konkrétnì, pak se jedná o zcela prozaické uhelné sklady a obraz patrnì vzniknul na objednávku jejich majitele, jeho jméno autor vypiplal do cedulky na domì: Fir. A. Tölg / Kohlenhandlung (Firma A. Tölga, obchod s uhlím). Otázkou je, kde pøesnì se firma nacházela. Bezpeènì se má jednat o Velkou Ves, obchodníkù s uhlím zde vak døíve bylo více. Adresáø firem z uvedeného roku 1924 v muzeu nemáme a ty z doby pøed- a po- jméno Tölg neuvádìjí. Podle pamìtníku to zcela urèitì není ádný ze dvou tehdejích obchodù poblí velkoveské køi- ovatky, a pak se nejspíe jedná o prostor, kde jsou uhelné sklady dodnes. I majitelka obrazu se domnívá pamatovat zde tento domek jetì po válce. Najde se nìkdo, kdo to je schopen potvrdit, nebo vyvrátit? Karel Franze, Muzeum Broumovska

4 4 broumovský aktuálnì zprávy z radnice zpravodaj zprávy z radnice Rada mìsta dne 15. záøí è. 101 Majetkové záleitosti RM doporuèuje ZM schválit prodej p.p.è. 23 ve zjednoduené evidenci o výmìøe 131 m v k.ú. Romitál manelùm Sylvii a Ivanu Máslovým, bytem Romitál è.p.78 za cenu 655 Kè do SJM. RM schvaluje pronájem èásti p.p.è. 500/1-zahrada o výmìøe 350m v k.ú. Broumov panu Tomái Bräuerovi, bytem Broumov II/ Soukenická 115 za roèní nájemné ve výi 700 Kè od RM schvaluje pronájem èásti p.p.è. 694/1 trvalý travní porost o výmìøe 200m v k.ú. Broumov za roèní nájemné 400 Kè od RM schvaluje pronájem èásti p.p.è. 268/2- zahrada o výmìøe 100m v k.ú. Velká Ves u Broumova za roèní nájemné 200 Kè od RM schvaluje pronájem èásti p.p.è. 268/2- zahrada o výmìøe 100m v k.ú. Velká Ves u Broumova Dobroslavì Radilové, Broumov VI./ Polákovy domy 185, za roèní nájemné 200 Kè od RM schvaluje pronájem èásti p.p.è. 294/1-ostatní plocha v k.ú Broumov o výmìøe 300m za roèní nájemné 300 Kè od RM schvaluje pronájem p.p.è vodní plocha o výmìøe 833m v k.ú. Romitál panu Ladislavu Voøíkovi, bytem Romitál è.p. 18 za roèní nájemné Kè od RM schvaluje pronájem nebytovému prostoru - kùlny na st.p.è. 66/2 o výmìøe 12 m v Br.I, panu Miloslavu Hartmanovi, bytem Br.I/Spojovací 212, za roèní nájemné Kè od RM nedoporuèuje ZM schválit prodej Soukenické è.p. 65, st.p.è. 544 o výmìøe 1240 m,p.p.è ostatní plocha o výmìøe 3131 m, st.p.è. 592 a stavby na ní stojící, ve v k.ú. Broumov. RM nedoporuèuje ZM schválit prodej Soukenické è.p. 65, st.p.è. 544 o výmìøe 1240 m, p.p.è. 691 ostatní plocha o výmìøe 3131 m, st.p.è. 592 a stavby na ní stojící, ve v k.ú. Broumov, firmì NEMEA a.s., abokrky, Hronov 1. RM nedoporuèuje ZM schválit prodej domù è.p. 176, 177 a 178 Polákovy domy v k.ú. Velká Ves u Broumova man- elùm Martì a JUDr.Ladislavu Polákovým, bytem Hradec Králové, Dukelská 477/20 za cenu Kè do jejich SJM. RM nedoporuèuje ZM schválit prodej domù è.p. 176, 177 a 178 Polákovy domy v k.ú. Velká Ves u Broumova, firmì NEMEA a.s., abokrky, Hronov 1, za nabízenou cenu tis. Kè. RM doporuèuje ZM zruení zámìru prodeje domù è.p. 176, 177 a 178 Polákovy domy v k.ú. Velká Ves u Broumova a zámìru prodeje Soukenická è.p. 65, st.p.è. 544 o výmìøe 1240 m, p.p.è. 691 ostatní plocha o výmìøe 3131 m, st.p.è. 592 a stavby na ní stojící, ve v k.ú. Broumov. Pohledávky mìsta RM schvaluje odpis pohledávek finanèního odboru mìsta ve výi Kè, dle pøedlohy. Poèet zamìstnancù mìsta pro rok 2011 RM schvaluje pro rok 2011 celkový poèet zamìstnancù v obecním úøadu v poètu 75. RM schvaluje pro rok 2011 celkový poèet zamìstnancù v organizaèních slokách mìsta v poètu 10,5. Rùzné RM schvaluje ádost obèanského sdruení Senior klub Broumovanka o partnerství mìsta pøi poøádání taneèních odpolední od záøí 2010 do èervna 2011 dle pøedlohy. RM schvaluje výsledek poptávkového øízení na poøízení dopravního automobilu JSDH, dle pøedlohy. RM schvaluje ádost pana Arnolda Vodochodského o výpùjèku Dìtského høitì dne 2. øíjna 2010 pro pøedvolební mítink, a to za podmínek stanovených OZV è. 5 /2003, vèetnì pronájmu velkokapacitního stanu pro pøedvolební mítink dle Smìrnice RM è. 2/2004. RM bere na vìdomí ádost øeditelky M Broumov, ze dne 8. záøí 2010, ve vìci èerpání rezervního fondu. RM schvaluje Pøehled o plnìní koalièní dohody a dalích aktivitách mìsta ve volebním období dle pøedlohy, se zapracováním zmìn. RM doporuèuje ZM schválit koupi automobilu pro CSS- NB peèovatelskou slubu a schvaluje zpùsob financování dle pøedlohy. Rada mìsta dne 22. záøí è. 102 Majetkové záleitosti RM zamítá prodlouení nájemní smlouvy na nebytový prostor v Broumovì, Mírové námìstí è.p.109 po Ing. Jaroslavu Jaklovi, bytem Broumov IV/Køinické sídlitì 210, z dùvodu nedodrení úèelu pronájmu. RM schvaluje ádost obce Køinice o zmìnì druhu parcely 1008/1 TTP na ostatní plochu a napojení pøíjezdové komunikace k novì zøízeným zahrádkám v k.ú. Køinice. RM doporuèuje ZM schválit darování budovy bez è.p./ev. jiná stavba na stavební parcele è a budovy bez è.p./ ev. jiná stavba na st.p.è. 1122, ve v k.ú. Broumov Benediktinskému opatství sv. Václava v Broumovì, Kláterní 1. RM souhlasí s uzavøením smlouvy o právu provedení stavby pøípojek na pozemcích mìsta v k.ú. Broumov, tak jak je uvedeno ve smlouvì, pøíloze è.1 a situaèním zákresu, které jsou nedílnou souèástí této smlouvy. RM doporuèuje ZM schválit pøedkupní právo k p.p.è. 536/3 zahrada o výmìøe 4276 m a k p.p.è. 538 zahrada o výmìøe 757 m, ve v k.ú. Broumov Hotelu VEBA s.r.o., se sídlem Broumov IV/alounova 127. RM schvaluje výpùjèku spoleèenského sálu Støelnice Kulturní spoleènosti HOP za úèelem kurzu spoleèenského tance a chování RM zamítá ádost pana tefana Muchy a pana Mikuláe Farkae o výpùjèku kulturního sálu Støelnice ze dne 15. záøí RM schvaluje ádost Gymnázia Broumov o výpùjèku sálu Støelnice dne 18. prosince 2010 za úèelem maturitního plesu oktávy. RM schvaluje pøidìlení bytù dle pøedlohy se zapracováním zmìn. Pohledávky SMM RM schvaluje prominutí nevymahatelných pohledávek na nájemném a slubách spojených s uíváním bytu èi mìstské ubytovny dle pøedlohy, se zapracováním zmìn. Výbìrová øízení RM schvaluje Dohodu o partnerství k projektu Technologické centrum ORP Broumov a elektronická spisová sluba r.è. CZ.1.06/2.1.00/ , dle pøedlohy. RM schvaluje zadávací dokumentaci na zakázku Generální dodavatel technologického centra (HW a SW) a elektronické spisové sluby v rámci projektu Technologické centrum ORP Broumov a elektronická spisová I. a II. èást výzvy r.è.: CZ.1.06/2.1.00/ a seznam oslovených firem, dle pøedlohy.

5 RM schvaluje text výzvy vèetnì zadávacích podmínek pro výbìr zhotovitele stavby Vyhlídka Hladomorna rekonstrukce a Rekonstrukce opìrné zdi u vyhlídky Hladomorna a seznam oslovených firem dle pøedlohy. RM schvaluje text výzvy vèetnì zadávacích podmínek pro zajitìní TDI a koordinátora BOZP v rámci projektu: Zlep- ení tepelnì-izolaèních vlastností budov v majetku mìsta Broumov a seznam oslovených firem dle pøedlohy. RM schvaluje Dodatek è. 7016/2007/2 k Mandátní smlouvì è.7016/2007 ze dne mezi mìstem Broumov a firmou Dabona s.r.o., týkající se stavby Intenzifikace ÈOV v Broumovì. Rùzné RM doporuèuje ZM schválit individuální projekt Rozvoj sociálních slueb pro mìsto Broumov z Integrovaného operaèního programu, dle pøedlohy. RM bere na vìdomí ádost øeditele ZU o podání projektu Èesko-polská umìlecká setkávání dìtí a mládee do Fondu mikroprojektù OP pøeshranièní spolupráce, dle pøedlohy. RM bere na vìdomí Porozumìní o spolupráci mezi partnerskými mìsty Nové Rudy ze dne 21. záøí RM schvaluje rozíøení vìcného rozsahu ádosti o poskytnutí dotace na opravu pohøebitì z války roku 1866 a pouití finanèních prostøedkù vèetnì závazného podílu mìsta Broumov i na opravu dalích dvou váleèných hrobù, umístìných na p.p.è.313, katastr. území Broumov. RM schvaluje Veøejný závazek CSSNB - úsek Peèovatelská sluba è. 3/2010, dle pøedlohy. Zastupitelstvo mìsta dne 29. záøí è. 35 ZM schvaluje Odpisy nedobytných pohledávek dle pøedlohy. Rozpoètové zmìny roku 2010 dle pøedloeného návrhu. Strategický plán rozvoje sociálních slueb Broumovska dle pøedlohy. Prodej p.p.è. 23 ve zjednoduené evidenci o výmìøe 131 m v k.ú. Romitál manelùm Sylvii a Ivanu Máslovým, bytem Romitál è.p.78 za cenu Kè do SJM. Darování budovy bez è.p./ev. jiná stavba na stavební parcele è a budovy bez è.p./ev. jiná stavba na st.p.è. 1122, ve v k.ú. Broumov Benediktinskému opatství sv. Václava v Broumovì, Kláterní 1. Smlouvu o zøízení pøedkupního práva k p.p.è. 536/3 zahrada o výmìøe 4276 m a k p.p.è zahrada o výmìøe 757 m, ve v k.ú. Broumov, a to Hotelu VEBA s.r.o., se sídlem Broumov IV/alounova 127. Investièní projekt k projektu Sociální sluby Broumov pøedkládaný do integrovaného operaèního programu, výzva è. 3 Kontinuální výzva pro oblast podpory 6.3.1b sluby v oblasti sociální integrace dle pøedlohy. Návrh smlouvy s Krajským sdruením hasièù Královéhradeckého kraje o souèinnosti pøi realizaci projektu Spolupráce hasièských jednotek v èesko polském pøíhranièí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc pøi krizových situacích dle pøedlohy. ZM zamítá Prodej domu v ulici Soukenické è.p. 65, st.p.è. 544 o výmìøe 1240 m, p.p.è. 691 ostatní plocha o výmìøe 3131 m, st.p.è. 592 a stavby na ní stojící, ve v k.ú. Broumov. Prodej domu v ulici Soukenické è.p. 65, st.p.è. 544 o výmìøe 1240 m, p.p.è. 691 ostatní plocha o výmìøe 3131 m, st.p.è. 592 a stavby na ní stojící, ve v k.ú. Broumov, firmì NEMEA a.s., abokrky, Hronov 1. Prodej domù è.p. 176,177 a 178 Polákovy domy v k.ú. Velká Ves u Broumova manelùm Martì a JUDr.Ladislavu Polákovým, bytem Hradec Králové, Dukelská 477/20. Prodej domù è.p. 176,177 a 178 Polákovy domy v k.ú. Velká Ves u Broumova, firmì NEMEA a.s., abokrky, Hronov 1. ZM ruí Své usnesení è.7 bod 3 ze dne a usnesení è. 32 bod 14/1 ze dne 16.èervna 2010 ve vìci zámìru prodeje domù è.p. 176,177 a 178 Polákovy domy v k.ú. Velká Ves u Broumova a zámìru prodeje domu Soukenická è.p. 65, st.p.è. 544 o výmìøe 1240 m, p.p.è. 691 ostatní plocha o výmìøe 3131 m, st.p.è. 592 a stavby na ní stojící, ve v k.ú. Broumov. ZM bere na vìdomí Rozbor hospodaøení mìsta Broumov k 31. srpnu Stav pohledávek mìsta Broumov k 30. èervnu Usnesení è. 12/2010 z jednání Finanèního výboru dne 20. záøí ZM ukládá Vedoucí odboru SMM zajistit samostatné zamìøení èásti p.p.è. 881 v k.ú. Velká Ves, na ní se nachází volejbalové høitì. Termín: do Vedoucí finanèního odboru zapracovat èástku na spoluúèast v rámci projektu Spolupráce hasièských jednotek v èesko polském pøíhranièí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc pøi krizových situacích do rozpoètu mìsta na rok Rada mìsta dne 13. øíjna è. 103 Majetkové záleitosti RM zamítá ádost na úhradu nákladù na opravy hrobky è.259 ve výi Kè panu Jaroslavu Rosovi, bytem Køinice 261. RM schvaluje pronájem p.p.è. 536/3 zahrada o výmìøe 4726 m a p.p.è. 538 zahrada o výmìøe 757 m, ve v k.ú. Broumov, Hotelu Veba s.r.o, se sídlem Broumov IV/ alounova 127, za roèní nájemné ve výi Kè, a to od na dobu neurèitou. RM souhlasí s uzavøením smluv o právu provedení stavby plynové pøípojky na p.p.è. 730/1, vodovodní pøípojky po p.p.è. 730/13 a doèasného provizorního pøístupu po p.p.è. 138/1 a 730/1 v k.ú. Broumov s Benediktinským opatstvím sv. Václava v Broumovì, Br.I/Kláterní 1. RM souhlasí s uzavøením smlouvy o právu provedení stavby kanalizace deová a splaková, zemní kabelové pøípojky, tel. pøípojky, sjezdu a výjezdu z èerpací stanice a vodovodní pøípojky na p.p.è. 1143/24 v k.ú. Velká Ves u Broumova, firmì Autorest Úpice, s.r.o., zastoupená spol. SVS, sluby ve stavebnictví, Nádraní 130, Malé Svatoòovice. RM souhlasí s prodlouením termínu pro zaplacení kupní ceny za nemovitost Soukenická è.p. 92 s pøísluenstvím, v k.ú. Broumov, panu Mircea Milanu Filipcikovi, bytem Br.VI/Kladská 73, a to do 31. øíjna RM schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na p.p.è. 737/1 a p.p.è. 737/20 ve k.ú. Broumov, a to s PhDr. Janem Meierem, Soukenická è.p. 21 Broumov. RM schvaluje bezplatnou výpùjèku sálu Støelnice pro Gymnázium Broumov, a to dne 4. prosince 2010 za úèelem konání maturitního plesu 4. A. RM schvaluje ádost Podnikatelského klubu Broumovska o.s. o výpùjèku sálu Støelnice dne 19. února 2011za úèelem konání Plesu podnikatelù a ivnostníkù. RM schvaluje pøidìlení bytù dle pøedlohy se zapracováním zmìn. Pokraèování na str. 7 5

6 6 KRONIKA Na oslavì záøijových jubilantù se seli: pp. Marie Havlíèková, Miroslava Strnadová, Jarmila Tùmová, Frantiek nábl, Mária Bartoová, Hana usteková, Václav Hladík, Hana Kratochvílová, Hannelore Nemeová a Jana Kahlerová. Jubilantùm pøedvedli své vystoupení dìti z M v Pøíèné. Odpolední posezení se vydaøilo a nikomu se nechtìlo ani odejít. Do dalích let pøejeme vem jubilantùm pevné zdraví. Diamantovou svatbu v øíjnu oslavili manelé Václav a Regina Netíkovi. Do dalích spoleèných let jim jetì jednou pøejeme hodnì zdraví. Do manelství vstoupili snoubenci: Michaela Koneèná a Michal Kirchner Petra Dvoøáková a Jiøí Janouek Stanislava paèková a Bohumír Koláø Jitka Smítalová a Roman Witczak Darina Rydlová a Michal Èernoch Ludmila Jiruová a Zdenìk Svoboda Na spoleèné cestì ivotem jim pøejeme hodnì tìstí. Slavnostní posezení s øíjnovými jubilanty se konalo 11. øíjna a pobavit se pøili: pp. Libue Janouová, Anna Zmrhalová, Zuzana Duková, Vladimír Slezák, Danue Rùièková, Frantika Kadlecová, Petr Slezák, Otakar Hamáèek, Elika Chladová, Rozalia Balcarová, Stanislav Barto, Vlasta Køepelková a Vladimír Bro. Ji tradiènì nae jubilanty pobavily dìti z M v Pøíèné. Vem jubilantùm pøejeme hodnì zdraví. Rozlouèili jsme se s: Martou Gombarèíkovou Václavem Novotným Marií Zitkovou Wladyslawou ilpertovou Ludmilou Lekovou Vladimírem Prokopem Ladislavem Blinkou Frantikem Potocsem Milanem Novotným Lubomírem Noskem Za SPOZ N. Burdychová - matrikáøka Z Klubu seniorù v Broumovì Na podzim pøipravil výbor broumovského Klubu seniorù pro své èleny a pøíznivce výlet do Krkono. 21. záøí jsme nejprve jeli do Poniklé. Toto malebné mìsteèko svùj horský ráz nezapøe. Je to samý travnatý kopeèek s øadou zachovalých lidových staveb. Byli jsme zde na exkurzi v prosperující výrobnì korálkových vánoèních ozdob RAUTIS. Pod ikovnýma rukama místních en zde vznikají tradièní ozdoby vánoèních stromkù, jak je známe z naich dìtských let. Mnozí si ten tøpytivý suvenýr koupili na památku v podnikové prodejnì. Do dávných èasù naich rodièù, prarodièù i svého mládí jsme se vrátili pøi návtìvì soukromého muzea øemesel. A oèi pøecházely z mnoství vystavených exponátù. Po chutném obìdì v místní hospodì jsme se pøesunuli do Jilemnice. Naím cílem bylo pøekrásné sídlo lechtického rodu Harrachù, kde je dnes umístìno Krkonoské muzeum. Nejvzácnìjím exponátem je zde pohyblivý betlém, dílo místního øeditele koly Jáchyma Metelky. Betlém èítá 350 figurek, z toho 142 se pohybuje. Autor na nìm zaèal pracovat v roce 1870 a tvoøil ho 30 let. Nádherné dílo v nás zanechalo nezapomenutelný dojem. Milovníky malíøského umìní pak zaujala výstavní síò s obrazy Frantika Kavána, rodáka z Víchovské Lhoty u Jilemnice. Muzeum vlastní 90 originálù tohoto krajináøe a sbírku stále doplòuje. Byli jsme vdìèni paní prùvodkyni, e nám dala ostatek èasu k volné prohlídce tìchto skvostù. Výlet se po vech stránkách vydaøil. Byl proslunìný podzimní den, vidìli jsme mnoho zajímavostí, setkali jsme se s milými a vstøícnými lidmi. Vemi smysly jsme vnímali nádhernou krajinu a jiskøivý horský vzduch. Je dobøe, e tato krásná místa jetì máme! Chraòme si je! Dìkujeme výboru Klubu seniorù za zprostøedkování skvìlých záitkù. Jaroslava Hromádková

7 Pokraèování ze str. 5 Organizaèní øád MìÚ organizaèní zmìny RM schvaluje organizaèní zmìny MìÚ, dle pøedloeného materiálu. RM schvaluje sníení poètu pracovníkù zaøazených do úøadu pro r. 2011, dle pøedlohy. RM schvaluje organizaèní øád MìÚ, dle pøedlohy. RM schvaluje zmìnu organizaèní struktury organizaèní sloky Kultura a infocentrum, dle pøedloeného materiálu. Plán zimní údrby RM bere na vìdomí Plán zimní údrby místních komunikací na období Rùzné RM ukládá starostce realizovat smlouvu na zaøízení VISO dle pøedlohy. RM povìøuje podpisem smlouvy starostku JUDr. Libui Rùèkovou. RM schvaluje pøijetí daru pro Z Broumov Hradební, na realizaci projektu 3. tøíd Broumov a okolí, dle pøedlohy. RM schvaluje pøijetí darù pro ZU Broumov, na realizaci Svatováclavských oslav, dle pøedlohy. RM bere na vìdomí ádost øeditele ZU Broumov o pøedfinancování projektu z Fondu mikroprojektù OP pøeshranièní spolupráce. RM schvaluje pøíspìvek ve výi 3000 Kè panu Davidu Novotnému Náchod, na uspoøádání adventního koncertu Gospelové vánoce v kláterním kostele. RM schvaluje ádost SDH Broumov o zmìnu úèelu grantu ve výi 3000 Kè na rok 2010, dle pøedlohy. RM bere na vìdomí zprávu vedoucí organizaèní sloky Kultura a infocentrum o prùbìhu výstavy podzimních hub dle pøedlohy. RM doporuèuje ZM projednat ádost TECH-ARCHI- TECTS s.r.o. o souhlas s umístìním výrobny elektøiny z biomasy v areálu a.s.veba - Olivìtín. RM schvaluje pøijetí daru od Královéhradeckého kraje ve výi ,- Kè Masarykovì základní kole na nákup schodolezu. RM bere na vìdomí korespondenci paní Ludmily tejnarové ze dne 19. záøí Podìkování SPOZu Chtìla bych touto cestou podìkovat vem èlenkám SPOZ pøi MìÚ v Broumovì za pozvání na slavnostní posezení jubilantù i milou pozornost. Moc se mi to líbilo, vèetnì vystoupení dìtí z M. Dìkuji Marie Havlíèková Øádková inzerce Prodej bytù Prodám DR byt 4+1 (79m ) v Broumovì na Spoøilovì. Tel: Prodám byt 2+1 (80m ) v osobním vlastnictví. Byt se nachází v podrkoví okálu v Broumovì Hejtmánkovicích. Monost topení elektrokotlem nebo kotlem na tuhá paliva. V domì se nachází i pøípojka plynu. V cenì je zahrada 386 m2 a sklep. Klidné sluneèné místo. Cena Kè. Pøi rychlém jednání sleva moná. Tel.: Rùzné HYUNDAI i 10, prodám 4 ks, dále zimní pneumatiky s disky R 14. Tel.: AUTOKOLA Fiedler, s. r. o. zahajuje kurzy skupin øidièského oprávnìní A1, A, B, C, T, E, D Zahájení kurzù: BROUMOV POLICE NAD METUJÍ alounova listopadu od 15 hod od 15 hod. informace na tel. èíslech ,

8 8 broumovský zajímavosti zpravodaj zajímavosti Víte, o èem je øeè? Váené ètenáøky, váení ètenáøi, v dnením èísle se podíváme na dalí sluby sociální péèe. Pøítì budou následovat sluby sociální prevence. Jistì si kadý vzpomene na speciální typ zaøízení a to ústav sociální péèe. Tyto ústavy se dìlily na nìkolik kategorií napøíklad sem patøil ústav pro tìlesnì postienou mláde èi dospìlé osoby, ústav pro mentálnì postiené dospìlé osoby nebo také ústav pro chronické psychotiky. Tyto ústavy stále existují, ale zákon o sociálních slubách definuje u jen dvì kategorie tìchto zaøízení: domovy pro osoby se zdravotním postiením a domovy se zvlátním reimem. To znamená, e pojem ústav sociální péèe nelze pouívat. Domovy pro osoby se zdravotním postiením poskytují pobytové sluby obèanùm, kteøí mají sníenou sobìstaènost z dùvodu zdravotního postiení, jejich situace vyaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Domovy jsou urèené pro osoby s mentálním a s tìlesným postiením a mùe se jednat o týdenní nebo celoroèní pobyty. Osobám se zdravotním postiením se zde poskytují sluby dùleité pro spokojený ivot uvedu napøíklad poskytování ubytování a stravy, pomoc s hygienou, pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù. Dùleité jsou i výchovné a vzdìlávací èinnosti mnoho domovù dnes umoòuje svým uivatelùm sluby dodìlat si napøíklad základní vzdìlání v pokroèilém vìku a podobnì. Formou rùzných výletù a setkání domovy zajiují i kontakt se spoleèenským prostøedím, èím se sniuje riziko izolace (izolace = osamocení, bez kontaktu s dalími osobami, co mùe vést i k depresím). Dobrou zprávou je, e se mnoho domovù pøesouvá z okrajových èástí mìst do jejich center. Døíve domovy podobného typu byly co nejdále od lidí, aby jejich obyvatelé nebyli vidìt - ale to je patnì. Setkávání se se zdravotnì postienými osobami obohacuje nás vechny. I v domovech pro osoby se zdravotním postiením jsou velice dùleité Standardy kvality sociálních slueb, protoe stejnì jako v domovech pro seniory jsou zde uivatelé sluby dlouhodobì a ve není tak prùhledné. Domovy pro osoby se zvlátním reimem jsou podle zákona o sociálních slubách urèeny pro osoby, které mají sníenou sobìstaènost z dùvodu chronického duevního onemocnìní nebo závislosti na návykových látkách a pro osoby, které trpí nìjakým typem demence. Demence je váné duevní onemocnìní, které vzniká v prùbìhu ivota èlovìka. Pøi tomto onemocnìní dochází k úbytku kognitivních (poznávacích) funkcí a pro èlovìka se stává obtíné pracovat, samostatnì ít Pøíznakem jsou zapomnìtlivost, neschopnost logicky myslet, poruchy chování a dalí. Dnes ji medicína zná mnoho druhù demence, ovem pøesné pøíèiny nejsou dosud známy. Tyto osoby proto potøebují takový domov, kde jim budou sluby pøizpùsobeny (potøebují zvlátní reim). Samozøejmì se klientùm poskytují sluby obvyklé pro pobytové zaøízení (viz. domovy pro osoby se zdravotním postiením). V krátkosti se jetì zmíním o denním stacionáøi (nìkdy se také øíká domovinka). Tento stacionáø poskytuje ambulantní sluby osobám se sníenou sobìstaèností z dùvodu vìku nebo zdravotního postiení a osobám s chronickým duevním postiením kteøí potøebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Uivatel sluby dochází do stacionáøe od pondìlí do pátku, pøichází ráno a odpoledne zase odchází domù a slubu navtìvuje pravidelnì. Bìhem dne probíhají rùzné aktivity, jako napøíklad péèe o vlastní osobu, hygiena, ale také vaøení obìda, keramika, pletení koíkù, procházka a podobnì. Peèující osoba tak mùe chodit do práce a o postieného pøíbuzného je dobøe postaráno. Jetì existuje týdenní stacionáø jedná se o pobytové zaøízení, kde je klient od pondìlí do pátku a na víkendy jezdí domù. To znamená, e ubytování a strava je zajitìna a bìhem dne probíhají rùzné aktivity jako u pøedchozího. V dalím èísle postoupíme ke slubám sociální prevence, abyste vìdìli, o èem je øeè. Bc. Lucie Kanìrová I senioøi mají ikovné ruce bylo téma výstavy, kterou pod zátitou mìsta poøádal ve Výstavní síni Staré radnice v Broumovì od 11. do 16. øíjna broumovský klub seniorù. Výstava ukázala, e broumovtí senioøi mají nejenom ikovné ruce, ale také úasnou invenci a vitalitu a schopnost oslovit své spoluobèany jak nápady, tak i energií je realizovat. Jak øekla pøedsedkynì a hnací síla Klubu seniorù v Broumovì paní Martincová, doslova jsme trnuli, jestli lidé pøijdou a nìco na výstavu pøinesou. A pøili a pøinesli. V takovém mnoství, e zaplnili velkou výstavní síò v kvalitì, která pøedèila mnohonásobnì nejen ony tretky, kterými je dnes ji zahlcena nejen celá Evropa. Avak díky lásce, se kterou byly vytvoøeny, oslovily srdce i mysli návtìvníkù výstavy. Pøi tom nás, jak by se dalo oèekávat, nezavedly jen do éry naich babièek, ale oslovily pøímo souèasnými a mnohdy velice moderními motivy. Tøeba na obrázcích z palièkované krajky nebo na mnoha ruènì zhotovených výrobcích na stùl i odìvních doplòcích. Moná jen trochu chybìl muský ivel a trochu to vypadalo, jako by mui nic neumìli a nic nedìlali. e tomu tak zcela není, dosvìdèoval mimo jiné soubor obrazù pana Brycha, zobrazení krajiny Broumovska. Jak ji bylo uvedeno, ve vymyslela paní Martincová, realizaci zajiovala zejména paní Mirka Horká a paní Eva Horáková. Výstavu zahájil èlen výboru Klubu seniorù pan Brych, který velmi hezky a vìcnì podìkoval vem, co se zaslouili nejen o výstavu, ale i o to, e Klub seniorù mùe existovat. Pøi tom vzpomnìl jako jediného sponzora mìsto Broumov, které klub podporuje, a jak øekla na jiném místì paní Martincová, pøed sedmi lety si nebylo moné dobøe moct pøedstavit, e se èinnost klubu tak rozvine. Nejen výstava, ale øada zájezdù, pøednáek, prezentací, milých setkání. Velmi pìknì to øekla také paní starostka Broumova Libu- e Rùèková. Je cenné, e senioøi nesedí s rukama v klínì a nekoukají jen na televizi, ale zapojují se do ivota, a touto výstavou i do ivota mìsta. A zøejmì s oprávnìnou dùvìrou se obrátila na vechny dùchodce s námìtem, aby se zapojili svými èinnostmi a vymysleli dalí k akci Broumov, mìsto stromù, kterým se nae mìsto pro období øíjen 2010 a záøí 2011 stalo. Jistì nezùstane výzva paní starostky seniory nevyslyena a mùeme se tìit na dalí milá setkávání s tím, co vytvoøili. Pøejme nám vem, aby senioøi, a nejen ti, kteøí se úèastní ivota v rámci Broumovského Klubu seniorù, byli i nadále ivou souèástí vech stránek dìní v naem mìstì. Pøejeme jim pevné zdraví a hodnì sil obohacovat nás v rodinách i ve veøejném ivotì svojí laskavostí, moudrostí a ivotem nabytými zkuenostmi. Jindøich Horkel

9 Informace Mìstské policie Události ze sluby hod. - oznámeno ruení noèního klidu v domì èp. 92 v ulici Soukenické. Po pøíjezdu na místo bylo zjitìno, e ve sklepì domu probíhá diskotéka. Produkce byla ukonèena ve hodin a dolo i k potyèkám se stráníky. Následnì byl pouit i sl. pes kamerovým systémem byly na autobusovém nádraí zjitìny osoby, jak si pøedávají nìjaký pøedmìt, z kterého kouøí. Hlídka na místì zajistila vodní dýmku s obsahem marihuany a tøi nezletilé osoby pøevezla na sluebnu k podání vysvìtlení. Zápis byl proveden za pøítomnosti sociální pracovnice a dìti ve vìku 14 let byly pøedány rodièùm hod. - na MKDS zaznamenáno, e na námìstí u elezáøství leí osoba, která je zjevnì pod vlivem alkoholu a je zranìná v oblièeji. K oetøení byla pøivolána RZS Broumov, která si enu odvezla do nemocnice. Zde byla na nìkolikátý pokus provedena dechová zkouka s výsledkem 1,35% alkoholu hod. - odchyt psa pudla v prostoru U Dolní brány, pes byl vrácen majitelce hod. - v ulici Soukenické na vozovce leel pes, kterého srazilo projídìjící vozidlo a z místa ujelo. Stráníci psa pøevezli na veterinární oetøovnu, ale vzhledem k rozsahu zranìní musel být utracen. Následnì byla z kamerového systému dohledána øidièka hod. - pøi výkonu sluby bylo zjitìno, e mladíci se vozí po komunikaci s nákupními vozíky od Penny Marketu. Vìc øeena blokovì hod. - v kamerovém systému zjitìno, jak dvì osoby nièí kvìtinovou výzdobu pøed budovou mìstského úøadu. Vìc byla vyøeena blokovou pokutou hod. - pøi silnièní kontrole v ulici Kladská byl zastaven øidiè, který pøed jízdou poil alkoholické nápoje a následnì byl pøedán PÈR Broumov hod. - u fotbalového høitì v Broumovì se potulovalo tìnì irského setra. tìnì bylo umístìno v útulku a druhý den vráceno majitelce hod. - v kanalizaèní achtì u Cíglu nala paní, která zde venèila svého psa, ètyømìsíèní tìnì dogy, které se ztratilo ji Za pomocí hasièù bylo tìnì z kanalizace vyneseno a bylo pøedáno majitelce. Sponzoøi mìstského útulku pro psy v Broumové: BSB s.r.o., Hejtmánkovice INCOT spol. s.r.o., Králíky Hotel Veba Broumov MVDr. Stanislav Mach, veterinární oetøovna Broumov Mushers Club Metuje Èervený Kostelec Jana Slováková, Broumov Irena Bitvarová, Broumov Nikola Slezáková, Horní Radechová Obec Heømánkovice Ingebork Olová, Broumov Miloslava Chalupníèková, Broumov Jana Králová, Broumov Radová Hana, Køinice Pichová Eva, Broumov w w w. m p b r o u m o v. c z 9 Ze ivota Poární stanice Broumov Pøehled zásahù, ke kterým v dobì od do vyjídìla jednotka HZS Královéhradeckého kraje - Poární stanice Broumov Teplice nad Metují, Lachov - likvidace dopravní nehody dvou osobních automobilù. Bez zranìní. Spolupráce s Policií ÈR a ZZS Broumov Èeská Metuje odstranìní následkù støetu osobního automobilu se zvìøí Police nad Metují likvidace poáru odpadu v areálu místní firmy Mezimìstí likvidace poáru balíkù slámy na poli. Spolupráce s JSDH Mezimìstí Broumov, sídlitì Køinické - pomoc pøi transportu pacienta do vozidla ZZS Dolní Adrpach transport zranìné osoby z nepøístupného skalního terénu do vozidla ZZS. Spolupráce s lezeckou skupinou HZS PS Velké Poøíèí a skalní záchrannou slubou Broumov, Provaznická ul. - pomoc pøi transportu pacienta do vozidla ZZS Broumov, Pøádlácká ul. otevøení bytu za asistence Policie ÈR Èeská Metuje likvidace poáru v pùdním prostoru penzionu. Spolupráce s HZS PS Velké Poøíèí, JSDH Èeská Metuje, JSDH Police nad Metují, JSDH Bukovice a Policií ÈR Broumov, sídlitì Køinické otevøení zabouchnutého bytu, kde hrozilo nebezpeèí z prodlení Mezimìstí, ul. kolní likvidace následkù dopravní nehody osobního automobilu, bez zanìní. Spolupráce s Policií ÈR Broumov, ul. Sluneèná likvidace poáru osobního automobilu Hejtmánkovice odstranìní olejové skvrny z vozovky Køinice nahláen únik neznámé látky do Køinického potoka. Na místì bylo zjitìno, e byla pøi zemních pracích pokozena kanalizace a její obsah unikl do potoka. Spolupráce s Policií ÈR a zamìstnancem Odboru ivotního prostøedí mìsta Broumova Broumov, Vìtrná ul. - vyprotìní psa z jímky, kam spadl nezajitìným poklopem. npor. Bc. Plachta Luká, velitel PS Broumov broumovský zpravodaj chcete mì? chcete mì?

10 10 Broumov - Mìsto stromù Co se v rámci projektu odehrálo v øíjnu Konference v Havíøovì oficiálnì odstartovala roèní projekt Broumov Mìsto stromù Jednoroèní kampaò oficiálnì odstartovala , kdy starostka Broumova paní Libue Rùèková slavnostnì pøevzala symbolické ezlo od statutárních zástupcù stávajícího Mìsta stromù Havíøova. Stalo se tak u pøíleitosti konference, kterou Havíøov zakonèilo své roèní pùsobení v tomto projektu. Konferenci zahájil úvodním slovem primátor Havíøova Frantiek Chobot a poté probìhly tøi pøednákové bloky na téma Stromy jako souèást mìstské zástavby, Zkuenosti mìst s péèí o zeleò ve mìstì a Mìsta stromù. Toto prestiní ocenìní je teï tedy v Broumovì a bude k vidìní v novém Informaèním centru mìsta Broumov na Mírovém námìstí. Mìsto Broumov získalo titul Mìsto stromù 2010/2011 a stalo se vítìzem pátého roèníku celostátní soutìe, kterou kadoroènì vyhlauje Nadace Partnerství pod zátitou Ministerstva ivotního prostøedí. Cílem tohoto projektu je zvýení zájmu obyvatel o ivotní prostøedí mìsta, ve kterém ijí. Aby se obèané prostøednictví rùzných aktivit sami zapojili do procesu ochrany pøírody, zkvalitòování ivotního prostøedí a veøejného ivota. Díky vítìzství získalo mìsto nejen titul, penìní odmìnu 50 tisíc korun, poukázky na zahradnické sluby v hodnotì 100 tisíc korun, ale také monost zúèastnil se v roce 2011 prestiního klání evropských kvetoucích sídel Entente Florale Europe. Slavnostní zahájení projektu Broumov Mìsto stromù v parku Alejka * Divadlo pod dubem. Pøi setkáních veøejnosti budou místní lidé také moci rozhodovat o nové podobì Kláterní zahrady, parku Dìtské høitì a Schrollova parku. Starostka podìkovala partnerùm projektu a pøedala slovo Lence Vodièkové z Nadace Partnerství, vyhlaovateli soutìe, která pogratulovala k získání titulu a popøála vem úspìný rok s projektem Mìsto stromù. V Alejce byly pøipraveny sportovní a výtvarné hrátky pro dìti ze Z a ukázka odborného oetøení stromù a stromolezení. Jako pøipomínka této události byl zasazen pamìtní strom, to ve pod odborným dohledem firmy Okrasné zahrady arboristika. Po celou dobu trvání akce byla v Alejce vystavena cena pro Mìsto stromù. Tento úvodní podnik celého projektu poøádalo Mìsto Broumov spolu s DDM Ulita a Z Masarykova. Soutì Mìsto stromù se pravidelnì koná ji od roku Jako první obdrela tento prestiní titul Kromìøí, tafetu postupnì pøebrala mìsta Tachov, Krnov a Havíøov. Slavnostní zahájení kampanì pøedznamenává oficiální pøevzetí titulu Mìsto stromù na pùdì Senátu Parlamentu Èeské republiky, které se uskuteèní 1. listopadu. * Obnovu Parku Alejka umonil mìstu Broumov finanèní pøíspìvek Nadace Promìny. Drakiáda byla letos vìnována mìstu stromù V amfiteátru broumovského parku Alejka byl v pátek v 10 hod. dopoledne oficiálnì odstartován roèní projekt Broumov Mìsto stromù Slavnost byla uspoøádána pøedevím pro dìti ze kol, ale podívat se pøili i dalí obyvatelé Broumova. Starostka mìsta Libue Rùèková vechny pøivítala a krátce pøedstavila projekt, který bude mìsto Broumov celý rok provázet. Obyvatelé Broumova a jeho okolí se mohou v následujícím roce tìit na øadu soutìí, výstav a spoleèenských akcí s tematikou zelenì - napøíklad Den stromù v parku Alejka, sázení stromù v Heømánkovicích nebo V sobotu 9. øíjna ve 14 hodin byla v Broumovì na louce v Ráji odstartovaná Drakiáda. Tuto tradièní akci poøádá ji øadu let DDM Ulita a letoní roèník vìnovala projektu Mìsto stromù. I proto, e poøadatelé objednali úasné poèasí, byla úèast rekordní. Do závodu se pøihlásilo pøes 60 letcù a celkový poèet návtìvníkù pøesáhl 200. Bìhem závodu porota ocenila 6 závodníkù. Hodnotila se výka, èistota a délka letu. Vítìzem letoní Drakiády se stal imon Zahradník, který je, i díky své mamince trenérce, majitelem ji 8. titulu v øadì. Vzhledem k jeho dosaeným úspìchùm byl pro pøítí roèník pøizván do poroty, ale s tvrzením Rád bych zaokrouhlil poèet vítìzství na 10, tuto nabídku odmítl. Obyvatelé Broumova a jeho okolí se mohou v následujícím roce tìit na øadu podobných soutìí, výstav a spoleèenských akcí s tematikou zelenì, jejích spoleèným jmenovatelem bude právì projekt Broumov Mìsto stromù

11 Soutì o logo Broumov - Mìsto stromù je u konce Zaèátkem letoního záøí Mìsto Broumov vyhlásilo soutì o logo Broumov - Mìsto stromù. Podávání pøihláek bylo ukonèeno a do tohoto dne Mìsto Broumov obdrelo cca 50 návrhù. Do soutìe se mohl pøihlásit jak jednotlivec, tak kolektiv. Soutì byla rozdìlena do vìkových kategorií 7 11 let, let, let a nad 20 let. Pro autora vítìzného návrhu je pøipravená penìitá odmìna ve výi 3000 Kè a autoøi vítìzných návrhù jednotlivých kategorií obdrí vìcné ceny. Slavnostní vyhláení a odmìnìní vítìzù probìhne 6. listopadu 2010 pøi pøíleitosti otevøení výstavy, na které si návtìvníci budou moci prohlédnout vechna pøihláená díla. Stromy mají svátek aneb Podzimní slavnost Ve støedu 20. øíjna uspoøádala Ulita Broumov podzimní slavnost pro nejmení dìti z Klubu maminek. V areálu naí zahrady veselí skøítkové - áci pátých tøíd Masarykovy Z rozdávali naim nejmen- ím návtìvníkùm dáreèky. Tìmi byly listy stromù, katany, ípky a dalí dary podzimu. Z nich pak v teple Ulity dìti s maminkami vytváøely obrázky. Spoleènou oslavou jsme si pøipomnìli, e 20.øíjna mají stromy svátek. K akci se pøipojila svojí pøednákou pro maminky paní Eva Janeèková z o.s. Stromodìní. Dlabání dýní V pátek 29. øíjna od 15 hod poøádá Mìsto Broumov, ÈSZ Broumov a Eda Broumov na Mírovém námìstí tradièní soutìní klání v dlabání a vyøezávání dýní. Soutìit se bude také o nejstraidelnìjí masku. Dýnì ve vech velikostech je mono zakoupit pøímo na místì. Vezmìte si s sebou pevnou líci a noík. Doprovodným programem bude prodej dobrot z kuchynì en ÈSZ Broumov. a co nás èeká v listopadu Zahájení projektu Broumov Mìsto stromù v Senátu PÈR V pondìlí probìhne v Senátu PÈR za pøítomností zástupcù Mìsta Broumov a Nadace Partnerství slavnostní jmenování Broumova Mìstem stromù a symbolické pøedání ezla. Výstava prací ze soutìe o logo Broumov Mìsto stromù V sobotu v 15 hodin ve výstavní síni kláterní Zahrady probìhne vernisá výstavy prací získaných pøi soutìi o logo projektu Broumov Mìsto stromù Pøi této pøíleitosti probìhne vyhláení vítìzù v jednotlivých kategoriích a vyhláení celkového vítìzného návrhu a pøedání cen. Svatomartinská slavnost Ve ètvrtek 11. listopadu 2010 v hodin se v areálu Naí zahrady DDM Ulita a Masarykovy základní koly uskuteèní tradièní Svatomartinská slavnost. Akci poøádá DDM Ulita a jako kadý rok se mùeme tìit na písnièky, øíkadla, sladké martinské rohlíèky a svatého Martina na koni. Zaèátek bude v hodin v amfiteátru zahrady a po krátkém úvodu se pùjde se svìtýlky a lampiony vstøíc sv. Martinovi. Více info na 11 Adventní slavnost V sobotu 27. listopadu 2010 od 9.30 hodin poøádá DDM Ulita tradièní dopolední Advent v Ulitì. Pøedvánoèní i vánoèní náladu vykouzlí dílnièky, ve kterých si budete moci vytvoøit jak vlastnoruènì dáreèky, tak i napø, adventní vìnec. Více info na Adventní nedìle rozsvìcení vánoèního stromu V nedìli v první Adventní nedìli probìhne slavnostní rozsvìcení vánoèního stromu na Mírovém námìstí. Akce Dejme dubu potomky Projekt Dejte dubu potomky se koná v kláterní Zahradì* a bude letos pokraèovat druhým roèníkem. Dìti sesbírají spadané aludy, poté vytøídí ty zdravé, schopné klíèit a vysadí je do kvìtináèù ve skleníku. Tam se o nì spolu s nimi budou starat zamìstnanci Agentury pro rozvoj Broumovska a do jara. Akce probìhne bìhem mìsíce listopadu dle poèasí a organizaèního zajitìní. Poøadatelem akce je Agentura pro rozvoj Broumovska, o.s., Základní kola Hradební a Agentura EDA. Pøidáte se? Fotografická soutì DDM Ulita Broumov vyhlauje v rámci projektu Broumov Mìsto stromù fotografickou soutì ROK STROMU. Od øíjna 2010 do záøí 2011 fotografujte Vámi vybraný strom nebo detaily z jednoho stromu v rùzných roèních obdobích, pøípadnì znáte-li ivotopis tohoto stromu, napite jeho pøíbìh. Vyhláené kategorie: Rodièe s dìtmi Dìti 7-12 Dìti Mláde Dospìlí 18 výe Uzávìrka soutìních cyklù fotografií bude v polovinì záøí Ze vech pøihláených fotografií uspoøádáme výstavu. Vítìz z kadé kategorie se mùe tìit na pìknou cenu. Více informací èekejte v prùbìhu celého následujícího roku. Jana Durdincová, Dáa Zboøilová Okénko broumovských en Informace o akcích, které se konaly nebo se budou konat pro eny a veøejnost v naem mìstì. V mìsíci listopadu 2010 poøádáme Ve ètvrtek 18. listopadu 2010 poøádáme ji poslední ze tøí léèebných zajezdù do Solných lázní v Kudowì Zdroji.Odjezd autobusu je v 7.30 hodin z obvyklých stanovi! Cena zájezdu je 150 Kè /vèetnì dopravy a vstupenky/. Monost procházky, posezení v cukrárnì a návtìvy trnice. V nedìli 28. listopadu 2010 je první adventní nedìle. Srdeènì zveme Vás i irokou broumovskou veøejnost na Slavnostní rozsvícení vánoèního stromu v Broumovì na Mírovém námìstí. Pøi tomto aktu budeme zajiovat obèerstvení v podobì vánoèního cukroví a dalích dobrot a teplých nápojù. Ve stánku nás najdete ji od hodin! Na mìsíc prosinec 2010 pøipravujeme V úterý 7. prosince 2010 se bude konat Vánoèní posezení s programem a tombolou pro nae èlenky. Zaèátek v 15 hodin v kongresovém sále hotelu Praha v Broumovì. Obèerstvení je zajitìno! Srdeènì vás vechny zveme. Blií informace o poøádaných akcích získáte v prodejnì EDA Broumov, na Mírovém námìstí.

12 12 broumovský zpravodaj kolství kolství kolství Gastronomické okénko hronovské hotelové koly Povìsti naeho kraje a gastronomie Kdy minula tøicetiletá válka, nastaly prostým lidem jetì tìí èasy. Ti nemnozí, kteøí pøeili a uhájili skrovný majetek, museli vrchnosti robotovat dvojnásob. Panstvo se netítilo odebírat mìanùm starodávná privilegia, aby se obohatilo. Takhle napøíklad Poliètí ztratili právo vaøit ve mìstì pivo. Není divu, e se poddaní pozdìji proti tomuto zacházení vzbouøili. Roku 1663 vládl na Broumovsku opat Augustýn, Nìmec ze Slezska. K poddaným byl nerudný, nelítostný a kadá záminka mu byla dobrá, aby mohl trestat. Na podzim byl osobnì pøítomen výlovu panského rybníka v Mezimìstí. Bylo nevlídno, mlhavo a ledový vítr ztìoval vem u tak namáhavou práci. Koneènì se v sítích objevila bøichatá tìla ryb a opat si mnul ruce. Sedláci se boøili do lepkavého bahna, promrzlí na kost zatahovali sítì, kdy tu se najednou chatrná sí v jednom místì protrhla a mnoho ryb uniklo zpìt. Opat se rozzuøil a neboáka, který byl nejblí, surovì zbil. Tentokrát to ale se vztekem pøehnal a vzápìtí se zhroutil k zemi, jako by do nìj uhodil blesk. Jenom koulel vytøetìnýma oèima a kubal sebou v køeèích. Odvezli ho do broumovského klátera a zavolali lékaøe. Marnì, opat záhy zemøel. Abychom trochu odlehèili tento neveselý pøíbìh, nabídneme ètenáøùm Broumovského zpravodaje vydatnou polévku do podzimní nepohody, kterou lze servírovat v chlebu. Svùj úèel nasytit a zahøát pøedevím v sychravém a detivém poèasí opravdu plní. Podzimní bramboraèka s houbami v chlebu gramù èerstvých hub (nebo hrst suených, pøedem povaøených hub), asi pùl kila brambor, dvì hrstky petrelové natì podle chuti, mrkev a celer, sùl, pepø, majoránka, kmín, èesnek, cibule, olej a hladká mouka na jíku. Do velkého hrnce dáme vodu, sùl a nadrobno nakrájené oèitìné brambory vaøíme. Kdy budou brambory polomìkké, pøidáme houby, nakrájenou petrelovou na, èesnek a cibuli, dále mrkev spoleènì s celerem. Polévku vaøíme, dokud nebudou vechny suroviny dostateènì mìkké. Potom pøidáme pepø, majoránku, kmín a zeleninový bujón, které polévce dodají správnou chu. Na závìr pøidáme tmaví jíku. Velmi atraktivnì pùsobí servis této polévky v nahøátém malém bochníèku domácího chleba. Následující slavnostní teplý pøedkrm je ovìnèen zlatem, protoe díky nìmu získal v øíjnu ák 4. roèníku oboru Hotelnictví a turismus Miroslav Klapka absolutní vítìzství a zlatou medaili v regionálním èeském kole gastronomické soutìe mladých odborníkù Gastro Junior Nowaco Cup 2011 v Praze-Èakovicích. Soutìním úkolem pro obor Èíník byla pøíprava tabule pro dvì osoby, servis vína a pøíprava teplého pøedkrmu pøed hosty. Jako teplý pøedkrm pøipravil brasírované slávky se zeleninou, doplnìné bylinkovou bagetkou a smetanovým dipem. Brasírované slávky 1 malá mrkev, 50 g øapíkatého celeru, ètvrtka èervené papriky, pùlka fialové cibule, 3 strouky èesneku, 4 líce olivového oleje, 2 líce rybí omáèky, 4 polévkové líce loupaných rajèat, 2 líce smetany, sùl, pepø, chilli dle chuti, 100 ml bílého vína, slávky na 2 porce (asi 20 ks, tepelnì opracované firmou Nowaco) citron, limetka a èerstvá petrelka na ozdobu. Na pánvièce brasírujeme na olivovém oleji cibuli a èesnek, pøidáme tuí suroviny jako mrkev, papriku a øapíkatý celer, dále pak bílé víno, okoøeníme a dále pøiloíme rajèata a rybí omáèku. Poté pøidáme slávky a lehce provaøíme. Nakonec zjemníme smetanou a posypeme èerstvou petrelkou. Pøelo- íme na pøedehøáté talíøe, ozdobíme limetkami a citronem. Jako pøílohu podáváme èerstvou opeèenou bagetu s èesnekovým máslem a bylinkami. Jako zajímavost uvádíme, e souèást soutìního prostøení musí tvoøit oplachovaè prstù, protoe tyto mule se mohou jíst pouze rukama, a to tak, e jedna prázdná mule slouí jako kletièky pro dalí sousta. Nesmíme zapomenout ani na odkládací talíøek na prázdné lastury. Vhodným vínem k tomuto pokrmu je Chardonnay. Dnení poslední, sloitìjí pokrm byl pro zmìnu ocenìn bronzovou medailí na tée soutìi v kategorii Kuchaø a vybojoval ji dalí èlen hronovského reprezentaèního týmu Milan Klapal, ák 2. roèníku oboru Hotelnictví a turismus. Zadání pro kuchaøe znìlo - Krajová specialita v moderní úpravì, surovinou bylo kuøe. Houbový kuba s opeèeným kuøecím prsem a podzimní zelenina s kuøecí roládkou Kuøecí roládka 200 g kuøecích stehen, sùl, pepø, 20 g listového penátu, 40 g anglické slaniny, po 20 g pistácií a lískových oøechù. Kuøecí stehna poloíme na rozsekané oøechy, naklepeme a okoøeníme. Poklademe listy penátu, plátky anglické slaniny a zatoèíme. Dáme péci s párou 25 minut na 125 C, poté naporcujeme. Kuøecí prsa 300 g kuøecích prsou, sùl, pepø, olivový olej. Kuøecí prsa okoøeníme a dáme na chvíli do lednièky. Opeèeme na olivovém oleji a dopeèeme 20 minut pøi 160 C. Houbový kuba 80 g malých krup, 40 g suených hub, 20 g slaniny, sùl, pepø, èesnek, drcené houby, alotka, 100 ml vývaru, petrelka, majoránka. Slaninu nakrájíme na kostièky, pøidáme nakrájenou alotku a orestujeme. Pøidáme suené houby, podlijeme vývarem, pøidáme nasekaný èesnek a necháme dusit pod poklièkou. Poté pøidáme uvaøené kroupy, nasekané bylinky a dochutíme koøením. Podzimní zelenina 50 g karotky, 50 g rùièkové kapusty, 50 g èervené cibule, 50 g høíbkù, 20 g másla, 100 ml vývaru, sùl, pepø, olivový olej. Na másle orestujeme karotku, èervenou cibuli a høíbky. Podlijeme vývarem, pøidáme rùièkovou kapustu a dusíme domìkka. Dobrou chu pøejí v listopadu ètenáøùm Broumovského zpravodaje áci a pracovníci Støední koly hotelnictví a podnikání SÈMSD, Hronov, s. r. o. Fantastický úspìch studentky broumovského gymnázia V polských Zabkowicích se konal ji 15. roèník mezinárodní vìdomostní soutìe (turistické zajímavosti èesko-

13 -polského pohranièí) O pohár honorárního konzula ÈR a o pohár generálního konzula Polské republiky. Soutìí se vdy v èeské a polské sekci. V èeské sekci zvítìzili nai studenti ji osmkrát. Nikdy se ale jetì nestalo, aby èeský student zvítìzil i v absolutním poøadí. Podaøilo se to a Kateøinì Vlèkové, která s pøehledem zvítìzila v konkurenci 52 studentù polských a èeských kol. Skvìlý úspìch doplnila v absolutním poøadí 5. (v èeské sekci 2.) Kristýna anderová a 12. Eva Vodochodská. Vem blahopøejeme a dìkujeme za vzornou reprezentaci naeho gymnázia. Výsledky studentek septimy ocenila i konzulka Polské republiky. M.Kulhánek 13 Cesta za skøítky Koncem záøí se obì první tøídy Z Hradební v Broumovì vydaly na adaptaèní pobyt do Køinic. Na fotografii - odleva Eva Vodochodská, Kateøina Vlèková, Kristýna anderová áci pátých a devátých tøíd nepøehlédnìte! 10 x ANO pro Gymnázium Broumov 1. kvalitní veobecné vzdìlání 2. vysoké dotace výuky cizích jazykù 3. kvalifikovaní uèitelé 4. rodinné prostøedí 5. ádné kolné 6. zvýená dotace výuky výpoèetní techniky 7. vysoká úspìnost pøijetí na vysoké koly 8. profesionální pøístup student=klient 9. úspìchy studentù ve vìdomostních soutìích 10. výborné výsledky v celostátním testování studentù Vechny uchazeèe o studium na ètyøletém i víceletém gymnáziu zveme na Den otevøených dveøí, který se bude konat v sobotu 27. listopadu 2010 od 9 do 12 hodin. Gymnázium Broumov pøijímá pro kolní rok 2011/ 2012 bez vykonání pøijímací zkouky áky: 5. tøíd do prùmìrného prospìchu 1,0 9. tøíd do prùmìrného prospìchu 1,5 Více na Tel.: Bìhem dvou dnù se dìti snaily lépe poznat, nauèit se spolupracovat, být empatické, pomáhat si. Prvòáèci obstáli i pøi zkouce samostatnosti a odvahy. Bez slzièek se v noci obeli bez své postýlky i rodièù. Vechny dìti nejradìji vzpomínají na putování za skøítky a stavìní lesních domeèkù. J.Hajpilová, R.Berková Zaèátek nového kolního roku na Z Kladská Broumov Prázdniny rychle utekly a nae kola se opìt zaplnila svými áky. V letoním roce jsme ve speciální kole zahájili nový vzdìlávací program kola v pohodì a v praktické kole pokraèujeme výukou podle vzdìlávacího programu,,kola v pohybu. Oba tyto kolní vzdìlávací programy se navzájem prolínají a vycházejí z naich konkrétních vzdìlávacích podmínek a praktických zkueností uèitelù. V rámci VP jsme ji zrealizovali nìkolik akcí, napø. turistické podzimní výlety do CHKO Broumovsko, zúèastnili jsme se akce: Zatoèit s elektroodpadem, zorganizovali úklid v okolí koly. Také jsme ji podnikli výlet do Zoo Dvùr Králové. V mìsíci øíjnu jetì pojedeme v rámci spolupráce s Podnikatelským klubem Broumovsko do Textilního muzea v Èeské Skalici, uskuteèníme také dvoudenní projekt Poznáváme a chráníme pøírodu, na který jsme obdreli finanèní pøíspìvek od MìúU Broumov. V souèasné dobì pøipravujeme podzimní výstavku a v nejblií dobì uvedeme do naeho vzdìlávacího procesu nový grant Peníze EU do kol, který zkvalitní nejenom samotný výchovnì vzdìlávací proces, ale pomùe dovybavit kolu novými moderními pomùckami. Touto cestou dìkujeme vem, kteøí nám pomáhají pøi realizaci naich cílù. Tìíme se na dalí spolupráci. Z Kladská ÚÈINKOVÁNÍ BROUMOVSKÉ ZÁKLADNÍ UMÌLECKÉ KOLY Dne odjely maoretky a ákynì scénického tance p. uè. Ogrièenkové a esový kvintet p. uè. Pøibyla do polského Mieroszowa. V 18 hodin se zde slavnostnì otevírala nová sportovní hala a k této pøíleitosti na úvod zahrál estový kvintet, poté následoval projev starosty Mieroszowa a dalích významných hostù. Taneèní vstupy maoretek a

14 14 scénického tance byly ocenìny velkými ovacemi ve zcela zaplnìné sportovní hale. Klarinetový kvartet p. øeditele Vogela a pìvecké duo i pìvecký sboreèek p. uè. Rokové se úèastnily benefièního koncertu na poèest paní prof. Terezy Bazaly a poslance dolno slezského sejmiku pana Juliána Golaka, kteøí jsou zakladatelé Dnù èesko polské kultury a velmi poctivì se o vzájemnou spolupráci starají. Tato spolupráce trvá ji 21 let a na tento den pøipadlo jají výroèí. Koncert probìhl v 17 hodin v pátek 24. záøí v Boguovì-Gorcích ve velkém sále Mìstské knihovny. V sále sedìlo mnoho èestných hostù, pøedevím starosta Boguova Gorce, místní páter, novináøi z Walbrzychu, èinitelé z Wroclawi, V programu vystoupil jednak ná klarinetový kvartet, pak enský pìvecký sbor z Boguova, poté folklórní soubor písní a tancù p. Danuty Forish a kapela z Boguova. Ve bylo proloeno projevy a blahopøáním p. Bazale a p. Golakovi. Nejvíce byli posluchaèi nadeni duetem Sabiny Rokové a Radky Chudomské, které zazpívaly krom jiného i píseò skupiny Abba I have dream, pøi které obecenstvo tleskalo od poloviny písnì. Dojati byli poltí pøátelé i provedením dvou polských písní naím pìveckým sboreèkem za houslového doprovodu naeho p. øeditele. V nedìli dne úèinkoval pìvecký sbor Stìnavan v polském Walbrzychu pøi dvou mích v kaplièce p. Marie Èenstochové také v rámci Dnù èesko-polské kultury. Stìnavanem provedená me Es dur O. Horníka se místnímu duchovnímu otci tak líbila, e jsme mu noty zanechali darem. ZU Broumov Svatováclavské oslavy v Broumovì V sobotu jsme byli mnozí svìdky nové kulturní akce v Broumovì. V kostele sv. Petra a Pavla probìhla slavnostní me svatá a v kostelích sv. Petra a Pavla i sv. Václava, v muzeu pøi vernisái a na Kostelním námìstí znìlo mnoství hudby. Jednalo se o premiéru Dnù èesko-polské køesanské kultury v Broumovì, spojené se Svatováclavskou slavností. Heslo Dny èesko-polské køesanské kultury se pro mnohé z nás stalo moná prázdným sloganem, protoe dny probíhaly pouze na polské stranì. Proto øeditel naí ZU podal ádost na mìstskou radu o grantový pøíspìvek na tuto akci. Celá akce probìhla dne v Broumovì ve spolupráci ZU Broumov s faráøem broumovské øímskokatolické farnosti P. Martinem Lanim, s pìveckým sborem Stìnavan a s úèinkujícími z Polska. Pøi slavnostní mi ke sv. Václavu úèinkoval pìvecký sbor Stìnavan pod vedením p. Mgr. Ladislava ikuta. Krásnì zahrálo intrády esové kvinteto pod vedením p. uè. tìpána Pøibyla. Mi sv. celebroval P. Martin Lani, hlavním kazatelem byl Mons. Marian Lewickí z polické farnosti. Chorál Svatý Václave, vévodo èeské zemì zaznìl mohutnì nejen na závìr me, ale také zaznìla nejstarí verze tohoto chorálu z 12. století v úpravì skladatele a prof. praské konzervatoøe Otto Alberta Tichého. V Muzeu Broumova na vernisái výstavy prací z polsko èeských plenérù zahrál na klávesy Zdenìk Smejkal. Poté zazpíval sbor Stìnavan písnì v obou jazycích a sklidil bouølivý potlesk. Po úvodních fanfárách esù pod vedením p.uè. Pøibyla zaznìly uvítací projevy paní starostky mìsta Broumova JUDr. Libue Rùèkové, øeditele ZU Rudolfa Vogela a patera Martina Laniho, který pøivítal vzácného polského hosta pana poslance Juliána Golaka a také p. prof. Terezu Bazalu. V odpoledním programu na Kostelním námìstí úèinkovaly za výborného zvuèení panem Hajpilem soubory ze ZU Broumov, dìti z Mateøské koly v Pøíèné ulici pod vedením p. uè. Gocníkové a p. uè. Vackové, dìti ze sdruení Zaèít spolu pod vedením p. uè. Trejtnarové a folklorní soubor písní a tancù z Boguova Gorce. Velké ovace sklidil jazzový orchestr Online session z Hradce Králové. Nakonec jsme zazpívali a zahráli spoleènì (ZU Broumov, dìvèata z gymnázia z Nové Rudy a sbor Stìnavan) písnì Szla dzieweczka do laseczka a Góralu, czy ci nie al, píseò vzniklou mezi polskými emigranty v Americe v 19. století. Touto písní, kterou upravil a na housle doprovodil ná pan øeditel, byli velmi dojati poltí pøátelé, pøedevím paní prof. Tereza Bazala z novorudského gymnázia, poslanec dolno slezského sejmiku pan Julián Golak a dalí významní poltí hosté. Paní Bazala a p. Golak se ji 21 let významnì starají o polsko èeskou kulturu. A nae spolupráce s nimi je výborná. Kdo procházel Alejkou, mohl rovnì slyet v doprovodném programu orchestr z Hradce Králové, klarinetový kvartet ákù p. øeditele Vogela a dalí úèinkující. Na veèerním koncertu v kostele sv. Václava se zaskvìli sólisté tìpán Pøibyl trubka, Romana Roková soprán, Ladislav ikut varhany, v neposlední øadì ovem také pìvecký sbor Stìnavan. Na programu byly skladby èeských i polských klasikù a nìkolik písní ke sv. Václavu. DÌKUJEME vem sponzorùm, kteøí se podíleli na této velké kulturní akci, zejména P. Martinu Lanimu, mìstu Broumov, spoleènosti VEBA a.s., firmì Z Trade s.r.o., Broumovskému stavebnímu sdruení s.r.o. p. Netíkovi, Broumstavu s.r.o. p. Barvíøovi, firmì Elmon spol.s.r.o. Èeskému rozhlasu Hradec Králové, pøedevím p.ladì Klokoèníkové a p.redaktorovi Karlu Sladkému, vdìèíme za mediální podporu. Obci Køinice, p. starostce Rosové, dìkujeme za dovoz a poskytnutí lavièek a stánkù. Velký dík patøí Hotelu Praha, p. Puschmanovi a správci benediktinského klátera p. Sochorovi za poskytnutí vynikajících obìdù pro polské hosty a úèinkující. Takté dìkujeme enám ze sdruení Cech panen rukodìlných za prezentaci a prodej výrobkù tradièních øemesel. Veliký dík patøí øediteli Z Hradební p. Vondrouovi za poskytnutí prostoru v malé budovì, Gymnáziu Broumov a p. øediteli Výravskému, p.prof.matuszkiewiczowé a básníku p. Matuszkiewiczowi za pøednes polské a èeské poezie. Mnohokrát také dìkujeme Technickým slubám mìsta Broumova, p.øediteli Vlèkovi. Bez pøispìní jmenovaných by se akce nemohla zdárnì uskuteènit. Za ZU Broumov Mgr. Ladislav ikut

15 Zprávièky z Masarykovy kolièky Podzim je tu! Kdo el kolem kolního amfiteátru ve ètvrtek urèitì slyel veselé podzimní písnì, kterými áci prvního stupnì Masarykovy základní koly vítali nadcházející roèní období. Spoleènými silami podzimu zazpívali, vyzdobili si chodby koly a jednotlivé tøídy. Nìkde se objevily dokonce jednotlivé vìty, vere i slohové práce opìvující krásy podzimu. Pravidelnì jezdíme na dopravní høitì. Letos vìtina ákù 5. A a 5. B získala zaslouenì prùkaz cyklisty. Zvládli testy a vzornì bez nehod jezdili na dopravním høiti v Náchodì. Osmnáct ákù naí koly se rozhodlo ovìøit své znalosti v logické olympiádì a online plnilo nároèné úkoly. Opìt sbíráme starý papír. 50 kg papíru je jeden zachránìný strom. Vzhledem k tomu, e nai kolu navtìvují i mimoøádnì nadaní áci, rozhodly se paní uèitelky 1. stupnì rozíøit si vìdomosti, které se týkají rozvoje osobnosti tìchto ákù. Navtìvují kurzy poøádané UHK, které jsou vìnované této oblasti práci s nadanými áky. Pøipravujeme se na zimu a sbíráme katany pro zvíøátka. Pááci dìkují Hance Vítové z Ulity za krásný výlet do antiky. Nabízíme letní tábor v Chorvatsku ve stanové základnì na Makarské riviéøe v Podgoøe. Termín konání je Podrobnìjí informace získáte v Z Masarykova u paní uèitelky Evy Hubkové. Nae cesta Broumovem V dobì, kdy nás politické strany pøesvìdèují, e musíme volit právì ji, aby se nám v Broumovì dobøe ilo, probíhal v 3. A Masarykovy koly projekt Já a moje mìsto. U v tomto vìku je toti tøeba zaèínat s výchovou budoucích volièù tak, aby dobøe poznali své mìsto a jeho krásy a mìli pak v budoucnu zájem podílet se na jeho rozvoji. A jestli se nám to daøí? Pøeètìte si, co o tom napsaly samy dìti. Dnes jsme li na procházku Broumovem. Paní uèitelka nám dala mapy, podle kterých jsme si celou trasu naplánovali. Nejdøíve jsme li kolem mìstského úøadu Pivovarskou ulicí ke kláteru. Veli jsme na nádvoøí a povídali si o jeho historii. Pak jsme pokraèovali po hradbách ke hladomornì, kde nám paní uèitelka vysvìtlila, e to vùbec nebyla hladomorna, ale strání vì. Kolem hradeb jsme se dostali pod Malé námìstí ke kostelu sv. Václava. Cestou jsme si ukazovali v pláncích, jakou ulicí a kolem které památky jdeme. Proli jsme Dolní branou, kudy se døíve vstupovalo do mìsta, li jsme kolem pitálního kostela sv. Ducha na høbitov. Tam jsme si ukázali kostelík Panny Marie, který je postavený jen ze døeva a je nejstarím ve støední Evropì. Na deskách v ochozu jsme si èetli záznamy o tom, co se v Broumovì v minulosti stalo zajímavého. Pak jsme li dál na Kostelní námìstí ke kostelu sv. Petra a Pavla, proli jsme na Mírové námìstí, prohlédli si morový sloup a starou radnici, ve které kdysi probíhal obchod, a Horní branou jsme se vrátili zpátky do naí koly. Ve kole jsme si pak èetli Povìsti z Broumovska - o vzniku broumovského znaku, o høbitovním kostelíku, o schodech k brance a dalí. Zjistili jsme, e Broumov docela chytøe vybudovali a má krásné památky. Vycházka se nám moc líbila a u se tìíme na dalí, kdy se pùjdeme s mapami podívat, jak vypadá krajina v okolí naeho mìsta. (Tomá Ehl, Martin Pøibyl, Filip Jakl, Adélka Semeráková, Jiøík Rambousek a Josífek Kuèera - áci 3.A) Stále ze vech stran slyíme, jak dnení dìti nic nezajímá, nic nebaví a jsou povrchní. Doufám, e jsme pøi naí cestì 15 Broumovem pøesvìdèili vechny náhodné úèastníky, e tomu tak není. Dìti tento zpùsob výuky bavil, byly pozorné, vyhledávaly v pláncích. Kolemjdoucí se u nás zastavovali, poslouchali a pozorovali, co dìti dìlají, na høbitovì zájem dìtí o historii obdivovali i nìmeètí turisté. Taková práce pak baví i nás uèitele. Lenka Koláèná - uè. 3.A Den se Svìtlukou V pátek nastal pro vechny pááky dlouho oèekávaný den. Opìt nás navtívily nae nevidomé kamarádky Mía a Lucka. Ty si s sebou pøivezly jetì Evièku. Pøi minulé návtìvì jsme si velmi porozumìli a spokojenost byla na obou stranách. Z toho tedy jednoznaènì vyplynulo, e se znovu setkáme. Dopoledne jsme se seli ve tøídì, kde jsme si spoleènì sdìlili své záitky a novinky, které se udály bìhem doby, po kterou jsme se nevidìli. Dìvèata nám pøedvedla nové technické pomocníky, které jim usnadòují pohyb, orientaci a komunikaci. S dìvèaty se seznámili i dalí áci. Byly to dìti ze 3.A a 2.A, které si v rámci Dne se Svìtlukou nejen povídaly s dìvèaty, ale paní uèitelky pro nì pøipravily zajímavé dopoledne, bìhem kterého vichni poslepu jedli, pili, malovali a zdolávali pøekáky. S podrobnostmi se mùete seznámit ve kolním èasopise Komenïáèek. Den jsme zakonèili krásným koncertem v aule koly, kde dìvèata prezentovala svou vlastní tvorbu i skladby známých hudebních skladatelù. Program pokraèoval v sobotu dopoledne spoleènou procházkou mìstem. Za tøídu 5.A a 5.B Kvìta Golová, Helena Sekelská broumovský zpravodaj píete nám píete nám Proè nejsem starostou Karel Pelán mi popsal následující rozhovor: Jeden mùj kolega se mì zeptal, jak to vypadá s vyjednáváním. Kdy jsem mu øekl, e starostou bude pravdìpodobnì pan Kotrnec (kterého zná a vnímá celkem pozitivnì), tak se vydìsil a øekl: Jak to, e jste neprosadili Ringela, to vás lidi seerou. A druhý kolega se ho zeptal: A jak jsi volil? A ten první mu øekl: No, zakrtnul jsem sociální demokracii, a pak Ringela a pár dalích. A pochopil, e si odpovìdìl sám. Chtìl bych podìkovat vem Broumovákùm, kteøí volili kandidáty KDU-ÈSL nebo mne osobnì zakøíkovali. Vaí dùvìry ve mne, vyjádøené nejvyím poètem preferenèních hlasù, si opravdu neobyèejnì váím. Kdyby se volil starosta pøímo, byl bych jím já. Volby ale vyhrála sociální demokracie s pìti mandáty, my spolu s VV jsme skonèili se ètyømi zastupiteli druzí. Skóre pro a proti zmìnì 8:10 jsme díky otevøenému a slunému vyjednávání bez zákulisních intrik zmìnili na 16 pro zmìnu. Uznali jsme nárok vítìze na post starosty, ale spolu s VV jsme si zajistili vìtinu v radì, která rozhoduje o bìných záleitostech mìsta. Uzavøeli jsme koalièní dohodu 16 zastupitelù, ne ètyø politických stran. Doufáme, e se atmosféra otevøenosti kladnì projeví i na tom, jak své mìsto budete vnímat vy. Jetì pøed mìsícem bych tento výsledek povaoval za málo pravdìpodobný, ale volièi se zøetelnì pøiklonili ke zmìnì. Mám z toho radost. Jiøí Ringel

16 16 broumovský na cestách zpravodaj na cestách 54. díl USA z krásných parkù do blikajících kasin Pøes drsnou Mohavskou pou k Hoover Dam a Lake Mead Za Ivins pøekonáváme horský høeben, opoutíme Utah, krátce svitíme Arizonou a vjídíme do Nevady. To u jsme tedy na okraji Mohavské poutì, která je povaována za jedno z nejteplejích a nejdrsnìjích míst v Americe. Ze zaèátku lapeme po dálnici. Cyklistùm je zde vjezd povolen. Pak ale chceme jet po vedlejí cestì z Overtonu podél jezera Lake Mead, kde je krajina extrémnì drsná, na trase nejsou témìø ádné osady, a tak se musíme vybavit jídlem, dostatkem vody a hlavnì ve rozplánovat, abychom se nedostali do komplikací. Mohavská pou nás toti doslova zkouí. Teploty 45 C ve stínu, kde vlastnì ale ádný stín není a kde musíme pøekonávat spoustu táhlých stoupání. Bìhem nejnároènìjího úseku jsme vypili dohromady 20 litrù vody za den, tedy 10 litrù na osobu. A paradoxem je to, e Renèa za celý den nebyla vùbec na záchodì. Ve se vypaøilo! Tahle pou fakt byla extrém. Místní si nevymýleli. Vedro opravdu hrozné, potíme se maximálnì, je to tvrdé. Po 4 dnech dorá- íme koneènì na pøehradu Hoover Dam, její hráz je vysoká více ne 300 m. Jedná se o neskuteèné vodní dílo, která pøitahuje statisíce turistù roènì z celého svìta. Za zmínku stojí, e na stavbu této hráze bylo pouito tolik betonu, jako by bylo tøeba na stavbu dálnice z New Yorku do Los Angeles. V blízkosti Lake Mead trávíme jetì dalí den a zpestøujeme si ho jedìním po jezeøe na kajacích. Las Vegas aneb cyklopoutníci ve svìtì blikajících svìtýlek Od Lake Mead u je to necelý den jízdy do Las Vegas, mìsta høíchù, kasin, velikých penìz a hlavnì miliónù blikajících svìtýlek. Pro nás, cyklopoutníky, je to spíe ílenost, ale pøesto to chceme vidìt a udìlat si svùj názor na to, o èem jsme dosud jen hodnì slyeli. Do Las Vegas se dostáváme pøes prùsmyk od Boulder City, a tak se nám naskýtají výhledy. První dojem je takový, e centrum s vysokými budovami jsme oèekávali mnohem vìtí. Ovem okolní aglomerace je ohromná. Nìkolik hodin jen projídíme okrajem mìsta z jihozápadu na severozápad k cyklistovi Kevinovi, kde bude mít na nìkolik dalích dní základnu. V Las Vegas je teplo, ale chladnìji ne v Mohavské pouti. První den odpoèíváme a druhý den odpoledne vyráíme do centra, na tzv. Strip, co je hlavní ulice lemovaná spousty kasin. Kadé kasino je zcela jiné, v jiném stylu a s rùznými atrakcemi. Navtívit tak mùete kasino ve stylu Paøíe, kde je kopie Eiffelovky, Vítìzného oblouku atd. Nebo kousek naproti stojí pyramidové kasino Luxor, èást centra New Yorku èi opodál vìrohodnì postavené Benátky, kde kromì chrámu Sv.Marca a benátského mostu si mùete zajezdit také po kanále na gondolách. A to jsem vyjmenoval jen nìkolik ze spousty dalích kasin, která zde jsou. Èas v tomto u m ì l é m svìtì bez oken letí jak voda a my se domù vracíme kolem páté hodiny ranní a to jsme stihli jen projít tak pùlku c e n t r a. Dalí den vyráíme do kasin znova. Teï ji ale za konkrétními atrakcemi, které jsme pøedtím nestihli. Take tøeba na svìtelnou vodní show Vulcano pøed kasinem Mirage, muzikálovou námoøní bitvu u kasina Treasure Islands nebo na fantastické svìtelnì-hudební pøedstavení ohromné fontány u kasina Ballagio. Na Stripu trávíme zase 10 hodin a èas letí a letí Vude kolem sebe pozorujeme desetitisíce hráèù na automatech, ruletách, pokerových stolcích apod. Toèí se zde opravdu miliony dolarù a moc nechápeme, co ty lidi na tom baví. I kdy nejsme vyznavaèi tohoto ivotního stylu, rozhodnì stojí za to jednou to vidìt a tenhle hemící se blikající svìt navtívit. Za zmínku jetì stojí, e celých 5 dní jsme v Las Vegas bydleli u cyklisty Kevina, který je mimo jiné profesionálním hráèe pokeru a na své ivobytí si nevydìlává posledních mnoho let jinak ne hraním karet. Proto se sem do Vegas také pøestìhoval. Døíve chodil hrát poker hlavnì do kasin Mirage a Ballagio. Poslední dva roky u hraje poker ale jen virtuálnì, po internetu. Mìsíènì je schopen si tak vydìlat kolem 1500,- USD, co prý staèí na velmi skromné ití. A protoe Kevin jen velmi skromný a nenároèný èlovìk, tak to chápeme. Povídáme si a tak troku nahlíím do ivota a tajù pokerové hráèe. Zjiuji, e poker není úplná závislost jako tøeba automaty, ale e je to hodnì o logickém pøemýlení, matematice a velkém soustøedìní. Velmi zajímavé.

17 Kudy dále? Vzhledem k velké nároènosti a vyzkoueným teplotám z Mohavské poutì se rozhodujeme, e dalí úsek Údolím smrti (Death Valley) pojede Renèa radìji autem a já na kole polapu sám. Teploty nad 45 C jsou na Renèino astma moc a nemá smysl nìco pokouet. Já natìstí astma nemám, a tak pøeruovat cyklotrasu nechci. A tak Death Valley beru jako jednu velkou výzvu. Zkusím to tedy projet celé natìko se vemi branami. Kdy to nepùjde, vdy to mohu hodit do auta a v nejhorím pøípadì tam naskoèit i sám. Hned v Las Vegas si tedy v pùjèovnì vyøizujeme velký teréòák na 4 dny, Renèino kolo dáváme do auta a vydáváme se na nejtìí èást celé expedice. Tam nás èekají teploty mezi C ve stínu, nekoneèné kopce a spousta dalích extrémù. To ve ale a pøítì. Dalí detaily z naí cyklocesty, jako napø. zvukové reportáe, fotografie, itineráø atd. naleznete na stránkách Kulturní spoleènost HOP- Petr Hofman poøádá TANEÈNÍ pro manelské a partnerské páry, a pokraèovací taneèní pro absolventy základního taneèního kurzu (jedná se o dva samostatné kurzy) Zaèínáme 14. ledna 2011 v sále Støelnice Broumov. Vyuèuje p. Igor tìp s partnerkou. Rezervace na tel.: , Mykologické okénko Klouzek kravský Monice se daøilo Tradièní výstava podzimních hub- Legendární houby Karla Théry ÚŘAD PRÁCE V NÁCHODĚ 17 Klouzek kravský v jetøichovském lomu Klouzek kravský Klouzek kravský roste od srpna do listopadu v borových a smíených lesích, vìtinou na kyselých pùdách. Je jedlý, ze vech klouzkù je ale nejménì chutný, dáte-li ho ve smìsi do smaenice, tak svoji slubu urèitì udìlá. Výborný je ve sladkokyselém nálevu. V letoní sezonì rostl témìø masovì. Staèilo sestoupit do jetøichovského lomu a jen øezat a øezat. Monice se daøilo Letoní sezóna bude zapsána jako sezóna velmi úspìná. Na své si v lese pøili opravdu vichni. Pøesto nálezy nìkterých stojí za zaznamenání více. Tøeba mladá houbaøka Monika Prchalová nala takto pøekrásné høiby v Hynèicích. Tradièní výstava podzimních hub V prostorách staré radnice uspoøádal broumovský Mykologický krouek tradièní výstavu podzimních hub. Vdìènými návtìvníky byly pøedevím dìti z mateøských a základních kol. Výstavu si prohlédlo také nìkolik desítek studentù z místního gymnázia a také samozøejmì iroká veøejnost. Legendární houby Karla Théry Karel Théra dìlá výborné houby ve sladkokyselém nálevu. Svùj recept ukázal i v Receptáøi na televizní stanici Prima. Na fotografii z natáèení s mykologickým odborníkem ing. Jiøím Baierem. Pøipravil Milan Kulhánek

18 18 broumovský zpravodaj kultura kultura Poltí básníci v Èesku Na poèátku øíjna se mohli posluchaèi ve východních Èechách setkat se souèasnou polskou poezií a jejími kultura autory Tipy Mìstské knihovny (Tucet kniních novinek) Jindøich Rùièka: Za horizont pamìti Katalog bilanèní výstavy v náchodské galerii obsahuje, krom kvalitních reprodukcí a zasvìceného profilu umìlce, i mnoství textù, k nim autora inspirovalo jeho dìtství v Broumovì a Otovicích. Olga Tokarczuková: Svùj vùz i pluh veï pøes kosti mrtvých Temný pøíbìh, morální thriller, s detektivními prvky se odehrává v Kladské kotlinì, v bezprostøedním sousedství Broumovska. Jaromír Nohavica: Chtìl jsem jí zazpívat Výbor z písnièkových textù je koncipován jako sbírka osobité lyrické poezie. Frantiek Èerný: Normalizace na praské filozofické fakultì ( ) Vzpomínky známého divadelního historika pøibliují postavy normalizátorù i jejich obìtí, líèí významné události od Palachova pohøbu a po návrat vyhozených pedagogù a dokládá, e v øadì osob a aktivit pøetrvala kvalita fakulty i v normalizaèních dobách. Michal Wiewegh: Biomanelka Sarkastický román o manelství s enou, v ní se neèekanì probudilo vypjaté ekologické a alternativní cítìní. Jaroslav Rudi: Konec punku v Helsinkách Román o mladièké punkerce z pohranièního Jeseníku a její soukromé vzpouøe. A také o poslední punkové generaci a o tom, co z ní po dvaceti letech zbylo. Jan A. Novák: Tajemné Èesko Obsáhlá kniha pøibliuje záhadné lokality, legendy a události, které se váí k Èechám., Moravì a Slezsku. Simon Montefiore: Saenka Dramatický pøíbìh eny, která vyrostla v bohaté rodinì v pøedrevoluèním Rusku, vrhla se do náruèe bolevismu a zmizela bìhem stalinských èistek. Václav Vondruka: Zlodìji ostatkù Román o mladém lechtici, trubadúrovi a pøíleitostném obchodníkovi s ostatky, který neèekanì nachází svou man- elku, ji povaoval za mrtvou, v kláteøe. Camilla Läckbergová: Kazatel Detektivní román ze souèasného védska. Poblí mìsta se nalezla mrtvola eny a pod ní kostry dalích dvou, které zmizely pøed dvaceti lety. Anna Bøezinová: Tajný deník královny Kunhuty Strhující výpovìï o enì, kterou, kterou dramatické události vynesly, coby manelku Pøemysla Otakara II., do èela èeské zemì. Jan Cimický: Perlový amulet Detektivní román, jeho dìj se odehrává ve Franci. Po dopravní nehodì je nalezena mladá dívka z Prahy, která byla unesena a pøinucena pracovat jako sexuální otrokynì. Knihovna je otevøena pondìlí ètvrtek od 8 do 17 hodin (v úterý a do 18 hodin), v sobotu od 8.30 do Dìtské oddìlení: pondìlí støeda, pátek od do (ve støedu a do 16.30). Tel , Internetový katalog: knihovna. hned dvakrát. V úterý 5. øíjna v Kreslírnì kláterního gymnázia v Broumovì a ve stejném týdnu v rámci slavnostního zahájení Východoèeského podzimního umìleckého maratónu v historické budovì radnice mìsta Pardubic. Toto setkání se konalo pod zátitou a za úèasti primátora mìsta Ing. Jaroslava Demla. V Kreslírnì se pøedstavili poltí autoøi Krzysztof Karwowski a jeho kolega Tomasz Groszek v rámci projektu Spolupráce knihoven Broumov Radkov. Krzysztof Karwowski je autorem tohoto projektu a øeditelem knihovny v Radkovì. Jeho zamìøení je velice vestranné básník, publicista, muzikant, propagátor a organizátor kultury. Tomasz Groszek je básník a fotograf. V souèasné dobì vystavuje své fotografie, vìnované blízkému okolí Radkova, v Mìstské knihovnì v Broumovì. Stejnì, jak jsou oba autoøi rozdílní, bylo velmi odliné i jejich vystoupení. Zatímco Tomáe Groek pùsobil velmi skromnì, a intimnì, prezentace Krzysztofa Karwowského nepostrádala dynamiku, hudební a zvukovou improvizaci a pro ty, kdo se s ním jetì nesetkali, bylo zøejmì pøekvapením. Nìkteré vere pøednesl autor i v èeském pøekladu, co pøispìlo k jejich pochopení a pøíjemnì zpestøilo celý veèer. Vedle polské poezie zaznìly pùvodní ansony náchodského hudebního seskupení 6 NaChodníku. Veèer moderoval vedoucí Mìstské knihovny v Broumovì Jan Meier, s Krysztofem Karwowským spolutvùrce projektu. Druhé setkání s polskou poezií, tentokrát v Pardubicích, bylo díky svému poslání zahájit 6. roèník Východoèeského podzimního umìleckého maratónu i pøesto, e návtìvníci byli pøevánì východoèetí autoøi a jejich hosté, více oficiální. Po úvodním slovì pøedsedkynì Východoèeského støediska Obce spisovatelù Marcelly Marboe a primátora Ing. pana Jaroslava Demla pøedstavila pøedsedkynì polského hosta. Byl jím polský básník, pøekladatel a dramatik, zakládající èlen Sdruení polských spisovatelù Antoni Matuszkiewicz. Vere v jeho podání a èesky ve skvìlé interpretaci jejich pøekladatelky do èetiny, básníøky paní Vìry Kopecké, která nesmírnì pøispìla k úspìchu veèera, pøijali posluchaèi se zájmem a upøímným obdivem. (Výbor z verù A. Matuszkiewicze Nade mnou hluboké nebe, které se velice èasto spojují s místy v Èesku, vyel v minulém roce v rámci 10. Dnù poezie v Broumovì v pøekladu V. Kopecké.) V dalím se pøedstavil Klub autorù literatury faktu a celý slavnostní veèer doprovodili skvìlým výkonem studenti Hudební konzervatoøe v Pardubicích Luká Cach s Pavlou Bezdíèkovou a Ester Junová s Anetou Kubeèkovou. Pøi následném rautu pak bylo moné pohovoøit s autorem, nechat si podepsat kníku a setkat se s pøáteli èi navázat nové známosti. Dalí setkání s polskou poezií se uskuteènilo 22. øíjna opìt v Kreslírnì jako souèást 11. Dnù poezie v Broumovì. Jindøich Horkel, Foto: Miloslav Duek

19 broumovský zpravodaj sport sport sport Rekreaèní sport Dne probìhlo v Broumovské sportovní hale cvièení s vynikající cvièitelkou Katkou Bímanovou. Rozdala vem dobrou náladu a dohnala vechny pøítomné k co nejvìtím výkonùm. Díky Katce a vem, kteøí toto cvièení pøipravili a postarali se i o tradièní obèerstvení. Za Rekreaèní sport M.Schejbalová Hubertova jízda Jetøichov Pøátelé koní Jetøichov v sobotu uspoøádali v poøadí ètvrtou Hubertovu jízdu na louce za hájovnou. Sice nás ráno pozlobila poøádná mlha, ale potom vykouklo sluníèko a prozáøilo celou akci. Hubertovy jízdy se zúèasnilo 12 povozù a 48 jezdcù v sedle. Jetøichov doslova oil, protoe se selo celkem 68 koní, a moc nás potìil i dav pøihlíejících divákù. Po nastoupení za zvuku fanfár pana Kubeèka vechny pøivítal liák Petr Kune vlajkou Hubertovy jízdy Jetøichov. Poté jezdce v sedlech odvedl na vyjíïku, která smìøovala Lyžařský klub BROUMOV POŘÁDÁ dne listopadu 2010 v SOKOLOVNĚ TJ Slovanu Broumov 19 na Køinice. Vedení vozù mìl letos na starost Ladislav Retr. Trasa vyjíïky vedla vìtinou po lesních cestách, koda jen, e díky mlze byla patná viditelnost na Broumov a okolí. Po návratu z vyjíïky byla odstartována první soutì dostih, který mìl hojnou úèast startujících. První pìtice jezdù dojela v poøadí: Alena Tranová, Lucka Králová, Markéta Dostalová, Jiøí Votava a Jakub Tuèek. Dalí soutìí byl parkur. Pøihlásilo se tøináct jezdcù. První místo Markéta Dostalová na Ritì, druhá Michaela Horáèková s Lagunou a tøetí Zdenda Jirman s Princeznou. V jízdì zruènosti dospìlých mìøené èasem se jako první umístil Jirka Vlk s klisnou Taiga a stejnì jako parkur i tuto soutì jel bez sedla. Druhá byla Lucka Králová na Talminì, tøetí Maruka Kollertová na Talii. Stejnou jízdu zruènosti vyzkouely i dìti. Vyhrála Mía Zelená na Pikovi, druhá byla Natálka Ticháèková s Kristýnkou, tøetí Dagmar paèková a Sindy. Nejmladím soutìícím byl ètyøletý imon Polák, který na ponièce Lence jel tuto trasu s vodièem takou Martinem. Poté soutìili vozáci. V kategorii lehkých koní mezi pøekákami z balíkù do cíle s nejlepím èasem dojel Ondra Pape a Keffeus, Ladislav Hrudík s Heidy a Adélkou, Jozífek Jirmanù s Elzou a Honzík Vlach s Bleskem. Spøeení tìkých koní dojela v poøadí: Tomá Dostal s Rynem a Streimirem, Frantiek Dostál se stejným spøeením, Frantiek Geisler s koni Nemo a Kamila a Jaroslav Schippl s Káèou. Bìhem odpoledne se pøijeli na louku podívat jetì dva jezdci v sedlech, take koní bylo neuvìøitelných 70. Po celý den bylo pøipraveno obèerstvení pro vechny, dìti vybarvovaly vlajeèky a nechybìla ani monost jízdy na koni nebo povozem. Veèer se v zaplnìném sále obce konala taneèní zábava se skupinou Slaveòáci a probìhl tradièní soud. Vichni poøadatelé dìkují koním i lidem, kteøí se zúèastnili ètvrté Hubertovy jízdy v Jetøichovì, divákùm a hlavnì vem, kteøí nám pomohli tuto akci uspoøádat. Jana Hrábková lyžařské výstroje, sportovních věcí, cyklo příslušenství Příjem věcí : Pátek od 16:30 do 18:00 hod Poplatky : 5 Kč za kus v hodnotě do 500 Kč 10 Kč za kus v hodnotě do 1000 Kč 20 Kč za kus v hodnotě nad 1000 Kč Prodej věcí : Sobota od 9:00 do 11:00 hod Výdej neprodaných věcí: Sobota od 11:00 do 12:00 hodin ( včas nevyzvednuté věci budou věnovány na charitu )

20 Prodej døevìných briket Prodejna stavebnin Grim a synové Bukovice. Ceny od 4,60 za kg dle druhu. Doprava briket po dohodì (auto s rukou) Tel. pro objednávky , Kamenické práce Nabízíme: prodej a montá ulových pomníkù, zhotovení nápisù a pøípisù brouení a oprava starích náhrobkù prodej høbitovních doplòkù. Nabízíme do pronájmu rekreaèní zaøízení POD KORUNOU Boanov è. 149 Cena nájmu 10 tis. Kè + provozní náklady Kontakt: , Prodej: ulový jednohrob s krycí deskou a osazením od Kè dle materiálu ulový urnový pomník vèetnì osazení od Kè dle materiálu Dodávky do tøí týdnù. Stryja Jiøí Na Pøíkopech Broumov Tel.: DOSTUPNÉ PÙJÈKY pro zamìstnance (i na dobu urèitou), dùchodce (do 69 let bez ruèitele), osoby na mateøské dovolené a podnikatele (i zaèínající) BEZ POPLATKÙ

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2010

Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Milan Kotrnec, starosta mìsta Broumov Broumovský zpravodaj prosinec 2010 Obsah... Slovo starosty... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Policie a HZS... str. 6 Zajímavosti... str. 89 Mìsto stromù... str.

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková -

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Broumovský zpravodaj øíjen 2010

Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Broumovský zpravodaj øíjen 2010 Obsah... Za poklady Broumovska... str. 3 Zprávy z radnice... str. 45 Kronika... str. 6 Zajímavosti... str. 811 kolství... str. 1214 Na cestách... str. 1617 Kultura a sport...

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

Kulturní program leden 2011

Kulturní program leden 2011 Kulturní program leden 2011 Pondìlí 3. 1. 15:00 VÝSTAVA ZUŠ BROUMOV Výstava výtvarných prací žákù Základní umìlecké školy Broumov ve Výstavní síni na Staré radnici. Výstava bude probíhat do 28. 1. 2011.

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Broumovský zpravodaj bøezen 2010

Broumovský zpravodaj bøezen 2010 V závìru èlánku popisuji slavnostní noèní osvìtlení Prahy. V koèárovém prùvodu se ho do praských ulic vydal zhlédnout i královský pár. Èelo prùvodu vyrazilo z Hradèan po 8. hodinì a vozová kolona byla

Více

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006.

Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Pomník padlým v obci Libná - nahoøe výøez z dobové pohlednice z roku 1925, dole stav v roce 2006. Detail pomníku v Otovicích, k nìmu Schwantnerovi stála modelem jedna z otovických vdov; celek pomníku viz

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

èíslo 9 2014 výtisk zdarma

èíslo 9 2014 výtisk zdarma èíslo 9 2014 výtisk zdarma Konec srpna pøedèasnì ukonèil svým ne pøíli hezkým poèasím letoní léto. Snad se zaèátek záøí jetì prokáe vyími teplotami a pøedkoláèkùm a kolákùm alespoò trochu zpøíjemní zahájení

Více

èíslo 11 2012 výtisk zdarma

èíslo 11 2012 výtisk zdarma èíslo 11 2012 výtisk zdarma rodinu, kde by bylo tolerováno nièení vìcí, které si za mnohdy tìce vydìlané peníze rodina koupí. A kdy to jde doma, proè ne venku. Vdy sportovitì, nebo tøeba i odpadkový ko

Více

Broumovský zpravodaj prosinec 2009

Broumovský zpravodaj prosinec 2009 Jeden z èlenù Reiche Gigantea, trutnovský lékaø Dr. Alfred Zdekauer - Muskete die noch losgeht v typickém rytíøském obleku spoleènosti Schlaraffia. erpu v barvách domácí øíe zdobily èetné dekorace, odznaky

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D98V XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 75021854 Název: Mateøská škola, Jamolice, okres Znojmo Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty

3. Smlouva o výpůjčce žací traktor zn. John Deer LTR 180 schvaluje 02/98/10 Majetkové záležitosti - byty schvaluje 03/98/10 Projekty Jednání Rady města Broumova č. 98 ze dne 19. července 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : Bc. Franc, Mgr. Schejbalová Pozdní příchod: pan

Více

Broumovský zpravodaj èerven 2010

Broumovský zpravodaj èerven 2010 Lehce neumìle sestavený nìmecký text na dìkovném obrázku z vambeøické baziliky v mírném pøestylizování hlásá: Roku 1804, 13. února, dostalo se milosrdenství Antonu Matznerovi, jeho choti a synku Antonovi,

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00252557 Název: Mìsto Mladá Vožice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Broumovský zpravodaj listopad 2009

Broumovský zpravodaj listopad 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0911_print 8. jna 2009 12:14:23 Místopisná poznámka: K velkoveskému císaøskému statku è.p. 56 Langer uvádí, e se rovnì nazývá Schweiz. Takto, nebo té Zur Schweiz,

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2006 2007 2008 2009 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 928 3 954 3 957 3 830 2006 2007 2008

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì

ZPRÁVY Z RADNICE. Zahájení sportovního turnaje Volejbalová 24 hodinovka v tìlocviènì 2 23. 2. probìhlo vítání obèánkù uvítání do ivota byli Daniel Barvíø, Krytof Florián, David Pfeifer, Mia Lancová, Matyá Valáek a Isabela Hlavatá. Vem miminkùm pøejeme hodnì zdraví a chápavé a tolerantní

Více

Broumovský zpravodaj záøí 2009

Broumovský zpravodaj záøí 2009 100 95 75 25 5 0 broumov_kulturniprogram_a2_0909_print 7. srpna 2009 10:29:10 Na plánku vidíte objekt Invalidovny (è. 1; souèasný stav budovy pak na titulní stranì) s okolním prostranstvím, kde se slavnost

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 17 ze dne 1. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková - tajemnice.

Více

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb

Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel sociálních služeb A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 71209921 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Domov seniorù Nové StraÜecÝ, poskytovatel

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem...

MASKOT. který uèil èeský jazyk, akce koly...6. výchovu od 1.9. 1977 Kropíkovou...7. uèitelka Jiøina Poláková, která uèila, afránkem... MASKOT OBSAH NOVINKY prázdniny a léto...2 Tento rok ná ústav recept na mojito bez alkoholu...3 opou tìjí pan uèitel recept na kiwi mòamku...4 Stanislav afránek, matematický koutek...5 který uèil èeský

Více

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D07Y XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 00493619 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Janovice Úèetní

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

èíslo 6 2012 výtisk zdarma

èíslo 6 2012 výtisk zdarma èíslo 6 2012 výtisk zdarma Aèkoliv to tak nevypadá, ve mìstì se investice nezastavily. V souèasné dobì se pracuje na dokonèení zateplení fasád budov základní koly, kdy celkový náklad je zhruba 23 mil.

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Vážení hosté, za tým restaurace Goldie šéfkuchaø Martin Svatek

Vážení hosté, za tým restaurace Goldie šéfkuchaø Martin Svatek M E N U Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdeènìji pøivítal v restauraci Goldie. Naše kuchynì se zamìøuje na èeskou gastronomii v moderním a odlehèeném pojetí. Používáme regionální a vždy èerstvé

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00271870 Název: Obec Nemyceves A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona úèetní

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluvena: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 18.03.2009 Čestmír Doubrava, Ing. Ladislav Tóth, MUDr. Eva Rýcová, Mgr. Jarmila Berková Jana

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

èíslo 9 2012 výtisk zdarma

èíslo 9 2012 výtisk zdarma èíslo 9 2012 výtisk zdarma Odjakiva svìtem hýbe hledání. krásy, rozumu, tìlesných proporcí, ivota, bytí po smrti atd. je na dennodenním poøádku. Èteme o tom v novinách a nejrùznìjích tiskovinách, posloucháme

Více

èíslo 5 2014 výtisk zdarma

èíslo 5 2014 výtisk zdarma èíslo 5 2014 výtisk zdarma Ji deset let uplynulo od doby, kdy jsme se stali èleny Evropské unie (EU). Ji dvakrát jsme volili své zástupce do Evropského parlamentu a letos to bude potøetí. Desetina století

Více

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70941912 Název: Zakladni skola Mlada Vozice, okres Tabor A.1. Informace podle 7 odst. 3

Více

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: DEIG XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 13 / 2011 IÈO: 00667129 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Vaše uživatelský manuál MYGUIDE 3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2441561

Vaše uživatelský manuál MYGUIDE 3100 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2441561 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

èíslo 1 2012 výtisk zdarma

èíslo 1 2012 výtisk zdarma èíslo 1 2012 výtisk zdarma Nacházíme se ji v roce 2012, ale já se musím vrátit do roku pøedcházejícího, resp. jeho konce. Na svém 19. zasedání zastupitelé mìsta schválili nìkolik dùleitých dokumentù. Bylo

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky

R A N Ž Á D A C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O. Vypravili jsme se na ruzyòské letištì. Dovedou Múzy studovat? Vytváøeli jsme brože a šperky R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 5, èíslo 6 vyšlo: únor 2011 C O S E D Ì L O Z A J Í M A V É H O Vypravili jsme se na ruzyòské letištì V prùbìhu ledna

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Projektový èasopis. 8. tøída. ì ì ø

Projektový èasopis. 8. tøída. ì ì ø á Projektový èasopis 8. tøída ì ì ø Projektový tým Bývalý pitál Ve stínu st edo kých hradeb Øemeslná ulièka Bývalý pitál a vìznice Èeský dùm 8.A Bíca Ondøej, Drtina Jiøí, Døevo Václav, Gurgul Nikolas,

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

èíslo 3 2015 výtisk zdarma

èíslo 3 2015 výtisk zdarma èíslo 3 2015 výtisk zdarma Dotace, zejména v podobì finanèní podpory, nás hýèkají, povzbuzují, nìkdy nám pomáhají, ale mnohdy nás na druhé stranì svazují. Píi hlavnì o subvencích, o které ádáme na nejrùznìjích

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Dana Milotová Okamžik sestavení: 22.01.2015 11h44m15s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :48897426 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Základní škola Žïár nad Sázavou, Komenského 2 Žïár nad Sázavou

Více

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km

a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km ADRESÁØ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB a SLUŽEB NÁVAZNÝCH MIKROREGIONU NOVOBYDŽOVSKO a v dosahu 30 km Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Chotìlice Chotìlice 89, 503 53

Více

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p.

urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální tržní hodnoty), zn: 13 D 924/2004, Nd 189/2004 Ing. František Mayer Pøíkrá è.p. n Objednatel posudku: Úèel posudku: JUDr.L.Jedlièková, notáøka v Praze soudní komisaøka povìøená Obvodním soudem pro Prahu 3 Milešovská 6 130 00 Praha 3 urèení ceny obvyklé v místì a èase (tzv. aktuální

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007.

Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Jednání Rady města Broumova č. 12 ze dne 28. 3. 2007. Přítomni: JUDr. Růčková, Bc. Franc, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Trojan, pan Marek, pan Slezák a Ing. Blažková tajemnice. Omluven :-------- Pozdní

Více

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM.

Autor: Jiří Sehnal FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 MILENA ČERNÁ: KOSTEL VŠECH SVATÝCH STR. 24 JIŘÍ SEHNAL: NA HLUBOKÉM. Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6-7 ŠKOLA BY NEMĚLA UČIT, ALE VZDĚLÁVAT (LADISLAV

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31.

(v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka. Sestavená k rozvahovému dni 31. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 13 / 2011 IÈO: 49463985 Název: Obec Louka Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1

BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 BOSKOVICE MLADÝCH VÝTVARNÍKÙ Klub pøátel Boskovic 1997 1 Po literární soutìži pro mládež, která úspìšnì probìhla v roce 1996 pod názvem Z babièèiny truhly, uspoøádal Klub pøátel Boskovic za finanèní podpory

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

èíslo 1 2015 výtisk zdarma

èíslo 1 2015 výtisk zdarma èíslo 1 2015 výtisk zdarma Zaèíná nový rok, který bude významný i svými výroèími. V roce 2015 si pøipomeneme 70 let od ukonèení II. svìtové války, ve mìstì oslavíme 75 let fungování naí mateøské koly a

Více

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace...

Obsah. Úvod... 3. Charakteristika a poslání organizace... 4. Struktura organizace... 4. Pøehled èinnosti... 5. Odborné akce... 8. Publikace... VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2009 Obsah Úvod......................................... 3 Charakteristika a poslání organizace.......................... 4 Struktura organizace................................. 4 Pøehled

Více

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ PRO OBÈANY LIBOŠE A KRNOVA Èíslo 42 Únor 2011 Vá ení spoluobèané, dostává se vám do rukou první èíslo našeho zpravodaje v letošním roce. Po delší odmlce, kdy probíhaly diskuze nad

Více

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN

Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Svìtové dìdictví UNESCO VÖLKLINGEN Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Nìmecko VÖLKLINGEN 15 D SAARLAND SÁRSKO Hutì ve Völklingenu byly zahrnuty do seznamu UNESCO jako

Více

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011)

Licence: D8AD XCRGUPXA / PXC (19092011 / 19042011) A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IÈO: 70305587 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Ropice Nejsou

Více