5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné"

Transkript

1 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se sociálními potfiebami, které jim vznikají v souvislosti s dlouhodobým du evním onemocnûním. Du evní porucha mûïe být chápána jako nadfiazený pojem, kterým jsou oznaãovány du evní nemoci, ale i ostatní projevy psychopatologických poruch abnormálního chování. Pod pojem dlouhodobé du evní onemocnûní zahrnujeme iroké spektrum poruch: w organické du evní poruchy (pfiedev ím demence) w poruchy vyvolané uïíváním psychoaktivních látek w onemocnûní schizofrenního okruhu w poruchy nálady w neurotické poruchy w tûïké poruchy osobnosti a chování w ostatní (napfi. poruchy potravy) du evnû nemocní Potfieby cílové skupiny: (Výstupy z informaãního systému sociálních sluïeb v regionu Ústí nad Labem data za rok 1999, zpracováno Odbor sociální práce Magistrátu mûsta Ústí nad Labem) Mezi nejdûleïitûj í potfieby v oblasti dlouhodobû du evnû nemocných obãanû patfií náplà volného času, informovanost a emoční podpora. Pozn.: vý e uvedené potfieby jsou urãeny pro celou oblast du evního zdraví Potfieby uživatelû služeb v oblasti potfieby uživatelû služeb oblasti pomoci nejdûležitûjší oblasti oblasti pomoci vyznačené pomoci vyznačené poskytovateli poskytovateli informovanost 85% 31% péãe o vlastní osobu 77% 23% vedení domácnosti 31% 8% ubytování/bydlení 62% * 38% stravování 46% 0% zamûstnání 69% 31% vztahy 69% 31% emoční podpora 85% * 46% bezpeãnost 62% 15% finance 62% 23% náplà volného času 92% * 46% jiná oblast orientace, komunikace, lékafiské pfiedná ky 15% 8% Poznámka: * tfii potfieby uïivatelû oznaãené poskytovateli jako nejdûleïitûj í Velikost cílové skupiny: Statistiky uvádûjí, Ïe pfiibliïnû 2 % populace trpí du evní nemocí. Ze obyvatel mûsta je to zhruba obyvatel. Jedna tfietina z nich (zhruba 660) trpí opakováním nemoci tak ãasto, Ïe jsou invalidizováni a potfiebují celoïivotní sociálnû zdravotní péãi. Dlouhodobû du evnû nemocní (1 rok a déle) pfiedstavují význaãnou ãást hospitalizované populace. V âr ãiní psychiatrická lûïka cca 11 % ze v ech lûïek Pfiehled zafiízení poskytujících služby v dané oblasti Psychiatrické lûïkové oddûlení Masarykovy nemocnice Fokus Ústí nad Labem o.s. pro péãi o dlouhodobû du evnû nemocné 59

2 Self help Ústí nad Labem svépomocná skupina klientû Pedagogicko psychologická poradna Poradna pro manïelství, rodinu a mezilidské vztahy Ústecká poliklinika psychiatrická ambulance Privátní praxe PaedDr. Matou ková Pavla Centrum krizové intervence o.s. Spirála Základní data o jednotlivých zafiízeních (Výstupy z informaãního systému sociálních sluïeb v regionu Ústí nad Labem za rok 1999) zafiízení / organizace o.s. Fokus o.s. Fokus o.s. Fokus oblasti pomoci Ústí nad Labem chránûné Self Help bydlení kapacita max. poãet klientû v zafiízení / ãlenská základna ústavní lûïka neústavní lûïka poãet neopakujících se klientû ãerpajících sluïby celkem poãet opakujících lûïkové se klientû ãerpajících sluïby nelûïkové v ústavní péãi poãet opakujících lûïkové se klientû ãerpajících sluïby nelûïkové v neústavní péãi vûkové sloïení uïivatelû sluïeb let let let Ïeny dívky 53 % 25 % 53 % muïi chlapci 47 % 75 % 47 % poãet zamûstnancû celkem odborný personál provozní personál dobrovolníci rozpoãet provozní rozpoãet (v tisících) z toho státní dotace investice Členové koordinační skupiny za oblast sociální pomoci dlouhodobû duševnû nemocní občané manaïer koordinaãní skupiny Fokus Magistrát mûsta ÚL, Odbor sociálních vûcí Masarykova nemocnice, psychiatrické odd. Masarykova nemocnice, psychiatrické odd. Pedagogicko psychologická poradna Ústecká poliklinika, psychiatrické oddûlení Fokus o.s. Self Help o.s. Self Help o.s. Self Help o.s. privátní praxe Mgr. Jaromír Licek Hana Bardounová Markéta Seidlová MUDr. Daniel Kotek Ludmila Musilová Jana Linhartová Mgr. Iva Vlãková Zdenûk Ko ek Ing. Vladislav Smetana Jan Bendl PaedDr. Pavla Matou ková Čeho chceme dosáhnout v období pokrytém 1. Komunitním plánem péče rozvoj a útlum jednotlivých typû péče Stfiednûdobé cíle a opatfiení 1. Komunitního plánu péče ve mûstû a okrese Ústí nad Labem na období let Cíl 1. Vytvofiení širokého spektra pracovních míst a podpûrných programû sociální a pracovní rehabilitace pro osoby dlouhodobû duševnû nemocné Opatfiení 1.1 Podporované zamûstnávání 60

3 Opatfiení 1.2 Vytvofiení spektra programû sociální a pracovní rehabilitace Opatfiení 1.3 Roz ífiení poãtu chránûných dílen pro dlouhodobû du evnû nemocné v regionu Ústí nad Labem Opatfiení 1.4 Vznik sociální agentury posilování koordinace a spolupráce v oblasti marketingu chránûných dílen bez rozdílu cílových skupin klientû v ústeckém regionu Cíl 2. Podpora rozvoje stávajících a vznik nových iniciativ uživatelû psychiatrické péče a jejich pečovatelû Opatfiení 2.1 Podpora stávající organizované svépomocné iniciativy uïivatelû psychiatrické péãe o.s. Self Help Ústí nad Labem Opatfiení 2.2 Podpora vzniku svépomocné iniciativy rodinných pfiíslu níkû klientû s du evní nemocí Cíl 3. Podpora programû zamûfiených na rodiny klientû a podporu komunity Opatfiení 3.1 Rozvoj psychoterapeutických programû zamûfiených na rodiãovské páry nebo celou rodinu Opatfiení 3.2 Rozvoj dobrovolnických programû v rámci péãe o dlouhodobû du evnû nemocné Opatfiení 3.3 Rozvoj vzdûlávacích programû zamûfiených na podporu rodinných pfiíslu níkû klienta s du evní nemocí Cíl 4. Podpora a rozvoj nezávislého bydlení Opatfiení 4.1 Podpora komunitního chránûného bydlení Opatfiení 4.2 Rozvoj chránûných bytových jednotek bytû na pûl cesty Opatfiení 4.3 Vytvofiení sítû bytových jednotek, pro klienty ocitající se v tíïivé sociální situaci Opatfiení 4.4 Vytvofiení respitního lûïka v nûkterém ze stávajících zafiízení Cíl 5. Rozšífiení terénní sociální práce v pfiirozeném prostfiedí klienta Opatfiení 5.1 Vznik terénního týmu Opatfiení 5.2 Realizace vzdûlávacích kurzû pro terénní sociální pracovnice Cíl 6. Rozšífiení služeb pro občany, ktefií se nacházejí v akutní krizové situaci Opatfiení 6.1 Podpora rozvoje stávajícího Centra krizové intervence Opatfiení 6.2 Vytvofiení krizové výjezdové sluïby Cíl 7. Zajistit koordinaci, plánování a vyhodnocování sociálních služeb v oblasti péče o dlouhodobû duševnû nemocné občany 61

4 Opatfiení 7.1 Zaji tûní plánování péãe prostfiednictvím komunitních plánû péãe v dal ích obdobích v oblasti du evního zdraví dlouhodobû du evnû nemocných obãanû; psaní rozvojových projektû. Opatfiení 7.2 Zaji tûní koordinace poskytovatelû v oblasti du evního zdraví dlouhodobû du evnû nemocných obãanû, implementace 1. Komunitního plánu péãe a rozvoj oblasti Opatfiení 7.3 Zaji tûní vyhodnocování efektivity sluïeb v oblasti du evního zdraví dlouhodobû du evnû nemocných obãanû Opatfiení 7.4 Zaji tûní sociálních analýz a zpracovávání dat v oblasti du evního zdraví dlouhodobû du evnû nemocných obãanû 62

5 Cíl 1. Vytvofiení širokého spektra pracovních míst a podpûrných programû sociální a pracovní rehabilitace pro osoby dlouhodobû duševnû nemocné w chybí iroká kála programû pracovní rehabilitace, která by vycházela ze skuteãnosti, Ïe pro nûkteré klienty má chránûná dílna funkci sociální (spoleãenskou) a pro jiné je zdrojem finanãních prostfiedkû w podpûrné sociální a pracovní programy jsou nástrojem pro proces minimalizace zdravotního a sociálního handicapu klienta, rozvoj zbytkových schopností klienta a návrat do pfiirozeného spoleãenského Ïivota Opatfiení 1.1 Podporované zamûstnávání w jedná se o cílené a systematické zapojování du evnû nemocných do pfiirozeného pracovního prostfiedí w program probíhá pod vedením pracovních asistentû, ktefií úzce spolupracují s klientem a zamûstnavatelem, tj. podnikatelským subjektem w v rámci programu jde i o cílené vyhledávání pracovních pfiíleïitostí w program lze zavést i v rámci jednoho ze stávajících zafiízení w pfii zavádûní programu lze vyuïít zku eností ze zahraniãí a jiných mûst v âr w aktivní roli u plánovaného opatfiení sehrává místní Úfiad práce w opatfiení plnû koresponduje s legislativními zmûnami pfiipravovanými MPSV âr w moïnost úspû ného zavr ení procesu rehabilitace u klientû s dlouhodobou du evní nemocí w vytvofiení podmínek pro návrat klienta ke svému pûvodnímu povolání ãi zapojení v pfiíbuzném pracovním oboru w moïnost pro klienta otestovat si své pracovní dovednosti v pfiirozených pracovních podmínkách w sníïení poãtu nezamûstnaných klientû se ZPS v evidenci Úfiadu práce w vytvofiení burzy pracovních pfiíleïitostí pro klienty s du evní nemocí w aktivní zapojení podnikatelských subjektû do problematiky zamûstnávání du evnû nemocných obãanû w mzdové náklady Kã roãnû (mzdy dvou pracovních asistentû vãetnû sociálního a zdravotního poji tûní w provozní náklady Kã roãnû w navrhované opatfiení se v první fázi mûïe dotknout zhruba15 klientû Opatfiení 1.2 Vytvofiení spektra programû sociální a pracovní rehabilitace w podpûrné sociálnû-pracovní programy jsou souãástí rehabilitaãního procesu w klienti zde nepobírají mzdu za odvedenou práci 63

6 w programy probíhají pod vedením odborného personálu w klient do programu nastupuje ihned po stabilizaci akutního stavu w uvedené programy slouïí k návratu do pracovního procesu w klient vyuïívá programu v takovém ãasovém rozsahu, který je nezbytný k získání ztracené rovnováhy a sebedûvûry potfiebné pro úspû ný návrat na pracovi tû w náplà pracovních programû je rûzná, jednotlivé ãinnosti by mûly klienta vést k posilování jiï získaných pracovních dovedností na svém pûvodním pracovi ti (práce na PC, administrativní práce) w cílovou skupinou jsou zde zvlá tû klienti v pracovní neschopnosti (psychiatrické diagnózy), jejichï nemoc není v chronickém stadiu w vytvofiení komplexního systému programû pracovní a sociální rehabilitace w vytvofiení podmínek pro úspû ný návrat klienta do pfiirozeného pracovního procesu w pfiedcházení rûstu nezamûstnaných klientû se ZPS pfii Úfiadu práce w mzdové náklady Kã roãnû (mzda dvou pracovníkû vãetnû sociálního a zdravotního poji tûní) w provozní náklady Kã roãnû w navrhované opatfiení se mûïe dotknout 10 aï 20 klientû Opatfiení 1.3 Rozšífiení počtu chránûných dílen pro dlouhodobû duševnû nemocné v regionu Ústí nad Labem w chránûné dílny jsou speciální pracovi tû pro obãany, ktefií mají ztíïenou moïnost a pfiípadnû se vûbec nemohou uplatnit na trhu práce; poskytují jim pracovní a spoleãenské uplatnûní formou upravené pracovní ãinnosti w sníïení poãtu nezamûstnaných osob se zmûnûnou pracovní neschopností pfii Úfiadu práce w sníïení poãtu ãekatelû na pracovní místo v souãasných chránûných dílnách w zkvalitnûní rehabilitaãního procesu klienta w navrhované opatfiení se mûïe dotknout 10 aï 20 klientû Opatfiení 1.4 Vznik sociální agentury posilování koordinace a spolupráce v oblasti marketingu chránûných dílen bez rozdílu cílových skupin klientû v ústeckém regionu w zprostfiedkování pracovního uplatnûní pro klienty se zmûnûnou pracovní schopností w realizace marketingové pomoci chránûným dílnám 64

7 w zaji Èování programu pfiechodného a podporovaného zamûstnávání pro obãany s du evním onemocnûním w prodejna výrobkû chránûných dílen a chránûných pracovi È w provoz informaãního centra s internetovou kavárnou a galerií výtvarných dûl klientû w zvy ování konkurenceschopnosti výrobkû chránûných dílen na volném trhu w vytvofiení nových pracovních pfiíleïitostí w zvy ování úrovnû informovanosti mezi laickou a odbornou vefiejností v problematice du evnû nemocných obãanû w zapojení podnikatelských subjektû do problematiky zamûstnávání obãanû se zmûnûnou pracovní schopností w Kã na 3 roky pro v echny cílové skupiny klientû w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Cíl 2. Podpora rozvoje stávajících a vznik nových iniciativ uživatelû psychiatrické péče a jejich pečovatelû w podpora svépomocných iniciativ je velice dûleïitým prvkem pfii zahájení procesu zapojování uïivatelû do spolurozhodování o poskytování a plánování zdravotních a sociálních sluïeb pro dlouhodobû du evnû nemocné obãany w ãlenové svépomocných iniciativ (bývalí uïivatelé psychiatrické péãe) nabízejí konkrétní pomoc svým spolupacientûm, která mûïe mít adresnûj í a obecnûj í charakter Opatfiení 2.1 Podpora stávající organizované svépomocné iniciativy uživatelû psychiatrické péče o.s. Self Help Ústí nad Labem w jedná se o první organizovanou svépomocnou iniciativu uïivatelû psychiatrické péãe v ústeckém regionu, která vznikla v roce 1998 w její zamûstnanci se stali ãleny celorepublikového svépomocného hnutí w v organizaci pracují 4 pracovníci (pfiedseda, ekonom fieditel, pokladní hospodáfi, pracovník pro volnoãasové aktivity) w náplní organizace je: publikaãní ãinnost ãasopis Zrcadlo klubová ãinnost pro uïivatele psychiatrické péãe terénní práce v pfiirozeném prostfiedí klienta výtvarná ãinnost w organizace spoleãenských a kulturních akcí w organizace je ãlenem koordinaãní skupiny za oblast péãe o dlouhodobû du evnû nemocné w organizace je ãlenem âeské asociace pro psychické zdraví w organizace nemá Ïádný vlastní zdroj finanãních prostfiedkû, je zcela závislá na pfiíjmech ze zdrojû vefiejných institucí a nadací 65

8 w zlep ení kvality Ïivota dlouhodobû du evnû nemocných spoluobãanû w poskytování zpûtné vazby sociálním a zdravotním sluïbám w posílení rovnováhy mezi hlasem profesionálû a uïivatelû v psychiatrické péãi v regionu w navrhované opatfiení je v souladu s trendy Evropské unie v oblasti obhajoby lidských práv w mzdové náklady Kã roãnû (4 pracovníci) w provozní náklady min Kã roãnû w navrhované opatfiení se mûïe dotýkat aï 150 klientû Opatfiení 2.2 Podpora vzniku svépomocné iniciativy rodinných pfiíslušníkû klientû s duševní nemocí w v souãasné dobû v regionu Ústí nad Labem neexistuje organizovaná svépomocná iniciativa rodinných pfiíslu níkû klientû s du evní nemocí w základem pro vznik svépomocné iniciativy mûïe být skupina rodiãû, která se nepravidelnû schází v zafiízení Fokus Ústí nad Labem w náplní setkávání uvedené skupiny je získání informací o problematice du evních nemocí, vzájemné posilování a podpora, intervence k pozitivním zmûnám v souãasné legislativû w skupina je dobfie seznámena s modelem organizovaných svépomocných iniciativ pfiedev ím v zahraniãí; práce tûchto skupin je zamûfiena na osvûtovou a informaãní ãinnost w vytvofiený subjekt mûïe být zapojen do procesu posuzování kvality péãe ve stávajících zafiízeních a iniciace vzniku nových sluïeb w zlep ení kvality Ïivota klientû a jejich rodinných pfiíslu níkû w plánované opatfiení je v souladu s trendy péãe v zemích Evropské unie w posílení rovnováhy mezi hlasem profesionálû, uïivatelû a peãovatelû v psychiatrické péãi w nebyly upfiesnûny vprocesu konzultací w v navrhovaném opatfiení lze v první fázi uvaïovat o skupinû rodinných pfiíslu níkû Cíl 3. Podpora programû zamûfiených na rodiny klientû a podporu komunity w výcvikové programy zaloïené na modelu zranitelnosti rodiny, urãené pro rodinné pfiíslu níky, jednak zlep ují celkovou stabilitu rodinného prostfiedí, dále sniïují úzkostnost ãlenû rodiny a zlep ující znalost rodiny o nemoci; práce s rodinou má tak dûleïitý dopad na zamezení relapsû a hospitalizací klienta; týká se to pfiedev ím situací, kdy pfiíbuzní problém nemoci popírají a na klienta kladou nadmûrné nároky; ve vût í mífie to samé platí pro cílovou skupinu sousedû a pfiátel klientû s du evní nemocí 66

9 w mûli bychom vytvofiit takové podmínky a nástroje, které by umoïnily zalo- Ïení uvedených skupin které se stanou plnohodnotnou souãástí celého systému komplexní péãe o du evnû nemocného ãlovûka Opatfiení 3.1 Rozvoj psychoterapeutických programû zamûfiených na rodičovské páry nebo celou rodinu w posílení psychoterapeuticky orientovaných programû pro rodiãovské páry nebo celou rodinu, ktefií pfiicházejí do kontaktu s du evnû nemocnými w preventivní a krizová pomoc rodinám nebo rodiãovským párûm w na naplàování uvedeného opatfiení budou zamûstnáni 2 pracovníci na ãásteãný úvazek w kapacita nového programu by mûla ãinit 2 hodiny dennû pro rodiãovského páry, 2 hodiny týdnû pro skupinovou terapii rodin w roz ífiení pomoci rodiãovským párûm a rodinám w mobilizace rodiny jako nezbytného ãlánku komplexní péãe o du evnû nemocného ãlovûka w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Opatfiení 3.2 Rozvoj dobrovolnických programû v rámci péče o dlouhodobû duševnû nemocné w dobrovolnické programy jsou moïností jak pfiispívat k vytváfiení pfiirozeného prostfiedí v rámci zafiízení w dobrovolnické programy mohou fungovat jako pfiípravky potenciálních zamûstnancû zafiízení w dobrovolníci mohou participovat z odborného hlediska na ménû nároãných programech a etfiit tak finanãní prostfiedky organizaci w dobrovolníci mohou zlep ovat kvalitu poskytované péãe pod vedením zku- eného pracovníka w náplà dobrovolnických programû se mûïe pohybovat od úãasti s klienty na pobytech v pfiírodû pfies vedení rûzných krouïkû aï po práci podobnou ãinnosti sociálních pracovníkû w je moïné zaãít s men ím poãtem dobrovolníkû v zafiízení a postupnû sluïby dobrovolníkû v návaznosti na poptávce ze strany klientû roz ifiovat w roz ífiení kapacity stávajících sluïeb w moïnost výchovy potencionálních zamûstnancû w zlep ení kvality poskytované péãe w mobilizace rodiny a pfiátel jako nezbytného ãlánku péãe o du evnû nemocného w zvy ování informovanosti v komunitû o problematice du evních nemocí 67

10 w bude záleïet na poãtu dobrovolníkû a kapacitû programû Opatfiení 3.3 Rozvoj vzdûlávacích programû zamûfiených na podporu rodinných pfiíslušníkû klienta s duševní nemocí w vytvofiení vzdûlávacích programû mûïe mít dopad na omezení relapsû a hospitalizací du evnû nemocného w zlep ují celkovou stabilitu rodinného prostfiedí, sniïují úzkost ãlenû rodiny, zlep ují znalost rodiny o nemoci w navrhovaná sluïba by mûla být naplàována formou pravidelných semináfiû ãtyfii hodiny mûsíãnû w cyklus semináfiû by mûl koordinovat jeden pracovník, jednotlivá témata semináfiû mohou probíhat pod vedením lektora w kapacita jednoho vzdûlávacího roãního cyklu je cca 15 osob w v rámci komunitního plánu péãe mohou probûhnout tfii roãní vzdûlávací cykly w roz ífiení kapacity poskytované péãe w mobilizace rodiny jako nepostradatelného ãlánku péãe o du evnû nemocného w zmírnûní relapsû a hospitalizací du evnû nemocného ãlovûka w 45 osob ve tfiech roãních vzdûlávacích cyklech pro rodinné pfiíslu níky Cíl 4. Podpora a rozvoj nezávislého bydlení w zahraniãní vûdecké studie jiï v sedmdesátých a osmdesátých letech potvrdily, Ïe vût ina chronicky du evnû nemocných je schopna pfii odpovídající péãi Ïít vût í ãást svého Ïivota mimo nemocniãní zafiízení w souãasným trendem podpory v bydlení je propojenost a návaznost celé kály forem chránûného bydlení w pfiednost se dává dlouhodobému bydlení a uãení se dovednostem ve stálej- ím prostfiedí na místo dfiíve preferovaného pfiesouvání klienta z ménû nároãného do nároãnûj ího prostfiedí bydlení Opatfiení 4.1 Podpora komunitního chránûného bydlení w jedná se o sluïbu, kde mohou klienti v ãasovû limitovaném období získat nebo obnovit dovednosti související s Ïivotem v pfiirozeném prostfiedí w klienti uvedené sluïby tvofií heterogenní skupinu ( muïi i Ïeny) w kapacita sluïby bude po dokonãení rekonstrukce budovy sedm míst w sluïbu vyuïívá klient na základû rehabilitaãního plánu a uzavfieného kontraktu mezi klientem a organizací w sníïení poãtu ãekatelû na uvedenou sluïbu 68

11 w zlep ení kvality Ïivota klientû s du evní nemocí w mûïe dojít ke sníïení poãtu sociálních hospitalizací v psychiatrické léãebnû Horní Befikovice w v rámci 1. Komunitního plánu péãe bude roz ífiena kapacita na 7 míst Opatfiení 4.2 Rozvoj chránûných bytových jednotek bytû na pûl cesty Poznámky w jedná se o sluïbu, kde mohou klienti v ãasovû limitovaném období získat dovednosti, které potfiebují pro Ïivot v komunitû w klienti uvedené sluïby mají k dispozici bytové jednotky v fiadové zástavbû w sluïba mûïe být navazujícím ãlánkem na chránûné komunitní bydlení w v souãasné dobû má sluïba kapacitu dvou míst w sluïba probíhá na základû individuálního rehabilitaãního plánu a uzavfieného kontraktu mezi klientem a organizací w sluïba je realizována za asistence socioterapeuta (náv tûvy 4 hodiny týdnû) w sluïba je pro klienta ãasovû omezená w roz ífiení sluïby o 4 místa w sníïení poãtu ãekatelû (Ïen) w mûïe dojít ke sníïení poãtu sociálních hospitalizací v psychiatrické léãebnû Horní Befikovice w zlep í se kvalita Ïivota klientû s du evní nemocí w v rámci opatfiení se jedná o vytvofiení 4 nových míst v chránûných bytových jednotkách Opatfiení 4.3 Vytvofiení sítû bytových jednotek, pro klienty ocitající se v tíživé sociální situaci Poznámky w jako dlouhodobý chronický problém se jeví nedostatek bytových jednotek, které by byly pfiidûlovány klientûm v tíïivé sociální situaci w pfiípady, kdy klient bûhem své ataky nemoci nebo hospitalizace pfiijde o své bydlení nejsou výjimkou, neexistují zde podpûrné programy, které by situaci úãinnû a rychle fie ily w pro naplnûní opatfiení je nezbytné vytvofiit síè sociálních bytû s finanãnû dostupným nájemným w sociální bytové jednotky by vyfie ily nejakutnûj í pfiípady, které zpravidla konãí jako sociální hospitalizace v psychiatrické léãebnû Horní Befikovice nebo na ulici w kapacita jedné sociální bytové jednotky mûïe být 1 2 místa, z finanãních dûvodû (placení nájemného) jsou preferovány malé byty w pro naplnûní uvedeného opatfiení je nezbytné spolupracovat s jednotlivými 69

12 mûstskými úfiady mûsta Ústí nad Labem a odbory Magistrátu mûsta Ústí nad Labem w jako garant pfii naplàování uvedeného opatfiení by mûl vystupovat subjekt, který má s danou problematikou zku enosti w vytvofiení sítû 3 aï 6 sociálních bytových jednotek s kapacitou 6 míst w prevence pfied dlouhodobou sociální hospitalizací nebo situací, kdy se klient ocitá na ulici bez pfiístfie í w prevence relapsû nemoci klienta w v koneãném dûsledku toto fie ení mûïe znamenat úspory finanãních prostfiedkû, které by musely být vyãlenûny na péãi v jiných oblastech sociální pomoci (financování sluïeb pro bezdomovce, hospitalizace v nemocniãních zafiízeních), jsou závislé na technickém stavu vyãlenûných bytových jednotek w zfiízení 3 aï 6 bytových jednotek s celkovou kapacitou 6 aï 12 míst Opatfiení 4.4 Vytvofiení respitního lûžka v nûkterém ze stávajících zafiízení Poznámky w vytvofiení programu respitní oddechové péãe pro rodiny s kapacitou jednoho lûïka ve stávajícím komunitním bydlení w program je koncipován jako sluïba krátkodobého charakteru, kde klienta pfiebírá do své péãe tým odborných pracovníkû od rodinných pfiíslu níkû na dobu nezbytnû nutnou (napfi. ãerpání rodinné dovolené, nemoc v rodinû aj.) w sluïba je orientována pro klienty nad 18 let vûku w po dobu ãerpání sluïby se stává klient souãástí rehabilitaãního procesu, který se odehrává v komunitním bydlení w klient se finanãnû podílí na platbû za sluïbu (ãástka není dosud upfiesnûna) w pobyt klienta v uvedené sluïbû probíhá na základû individuálního rehabilitaãního plánu a uzavfieného kontraktu (klient a zafiízení) w podpora rodiny, která peãuje o du evnû nemocného ãlovûka proto, aby jí staãily síly na co nejdel í péãi v pfiirozeném rodinném prostfiedí w moïnost klienta vyzkou et si nové prostfiedí, navázání nových spoleãenských kontaktû, posílit si sebedûvûru a získat nové dovednosti w vytvofiit program s kapacitou 1 lûïka bez vynaloïení velké sumy finanãních prostfiedkû Pfiedpokládaný finanční náklady: w vytvofiení 1 respitního lûïka 70

13 Cíl 5. Rozšífiení terénní sociální práce vpfiirozeném prostfiedí klienta w významná ãást klientû s du evní nemocí potfiebuje podporu ve vedení domácnosti, podporu v ãinnostech, které vedou k získání dovedností v edního dne vafiení, úklid, nákupy, hospodafiení s finanãními prostfiedky w problémem je, Ïe vût ina sociálních pracovníkû ve mûstû Ústí nad Labem neprodûlala specializovaný výcvik zamûfiený na práci s klientem s du evní nemocí w pro plánování kapacity sluïby nejsou v souãasné dobû dostupná data, která by mapovala potfieby a poptávku klientû Opatfiení 5.1 Vznik terénního týmu w jedná se o vytvofiení týmu terénních sociálních pracovnic se specializací na problematiku práce s du evnû nemocnými w tým by byl sestaven ze 6 sociálních terénních pracovnic, z nichï 4 pracují na ãásteãný úvazek v jednotlivých obvodech mûsta Ústí nad Labem a Masarykovû nemocnici a 2 sociální pracovnice na plný úvazek ze stávajícího komunitního subjektu; celkem 4,5 úvazku w sluïba není nároãná na materiální a technické vybavení, v ichni pracovníci disponují se svým pracovním zázemím v matefiské organizaci w k naplnûní opatfiení je nutné vytipovat pracovníky a stanovit podmínky za jakých by se sluïba provádûla w do souãasné doby není terénní sociální práce na území mûsta koordinována (jednotlivé pracovnice velice ãasto o sobû neví, dochází k duplicitû výkonû) w navrhované opatfiení by mûlo tuto situaci výraznû zlep it, propojením místní samosprávy s organizacemi poskytujícími péãi vytvofiíme odbornou a flexibilní sluïbu w tým by realizoval systematickou sociální práci, podpûrnou krizovou intervenci, sociálnû-právní poradenství, monitoroval by situaci péãe o du evnû nemocné, byl by napojen na sluïby následné péãe, vedl by aktuální databanku uïivatelû péãe w vytvofiení estiãlenného odborného terénního týmu pro celé území mûsta Ústí nad Labem w zvý ení dostupnosti sluïeb pro klienta, podpora péãe o klienta v pfiirozeném prostfiedí w posílení koordinace a spolupráce mezi organizacemi ze sociálnû zdravotní oblasti a místní samosprávou w mzdové náklady Kã roãnû (4,5 úvazku) w provozní náklady Kã roãnû w terénní tým by mohl nabízet sluïby aï 110 klientûm v ústeckém okrese Opatfiení 5.2 Realizace vzdûlávacích kurzû pro terénní sociální pracovnice w pokud se má rozvíjet terénní sociální práce pfiímo zamûfiená na du evnû 71

14 nemocného, je nutným pfiedpokladem vytvofiit soubor vzdûlávacích programû, kterého by se budoucí terénní pracovníci úãastnili w v zemích Evropské unie je terénní sociální práce ãlenûna dle zdravotního a sociálního handicapu a geograficky; jedinû tak je moïno zaruãit vãasnou, úãinnou a adekvátní pomoc klientûm s du evní poruchou w pro naplnûní uvedeného opatfiení je potfiebné realizovat základní vzdûlávací kurzy zamûfiené na problematiku psychiatrických onemocnûní; v souãasné dobû je realizován v Praze pod zá titou Ministerstva kolství a tûlovýchovy âr jeden roãní základní kurz pro pracovníky v oblasti psychiatrie, po absolvování závûreãné zkou ky se stává úãastník resocializaãním pracovníkem pro oblast psychiatrie; podobný model vzdûlávání lze uplatnit i pro potfieby ústeckých sociálních pracovníkû w po absolvování základního kurzu, kterého se mûïe úãastnit ir í skupina sociálních pracovníkû, se mohou vytvofiit podmínky pro dal í specializaãní nástavbové vzdûlání w uvedenou sluïbu lze nakoupit u místních odborníkû, organizací mimo region nebo na místní univerzitû w realizace vzdûlávacích programû s celkovou kapacitou 20 úãastníkû w realizace podpûrného opatfiení pro úspû né vykonávání terénní sociální práce w moïnost aplikace pouïitého modelu i pro jiné oblasti sociální pomoci w cena základního kurzu Kã pro 1 osobu w cena specializaãního kurzu Kã pro 1 osobu Pfiedpokládaný počet klientû/kapacita služby: w kapacita vzdûlávacích programû je následující: w realizace základního kurzu s kapacitou 12 míst w realizace specializaãního nástavbového kurzu 8 míst Cíl 6. Rozšífiení služeb pro občany, ktefií se nacházejí v akutní krizové situaci Opatfiení 6.1 Podpora rozvoje stávajícího Centra krizové intervence w cílem sluïby je pomoci ãlovûku v akutní krizové Ïivotní situaci w struktura nabídek mûïe být v uvedeném zafiízení iroká, napfi.: w individuální a skupinová psychoterapie w krizová lûïka w mediaãní terapie w sociálnû právní poradenství w linka dûvûry w sluïba by mûla být dostupná 24 hodin dennû w v souãasné dobû provozuje uvedenou sluïbu o.s. Spirála; poskytuje klientûm individuální a skupinovou psychoterapii, sociálnû právní poradenství a linku dûvûry; zavedení lûïkové péãe plánuje v roce za pfiedpokladu získání finanãních prostfiedkû w zlep ení kvality Ïivota klientû 72

15 w pomoc rodinám, ktefií o své nejbliï í peãují w vytvofiení 3 5 lûïek krátkodobého charakteru pro klienty v krizi w zkvalitnûní stávajících sluïeb Centra krizové intervence w roz ífiení pomoci lidem, ktefií se nacházejí v akutní krizové situaci w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Opatfiení 6.2 Vytvofiení krizové výjezdové služby w jedná se o sluïbu, která by mohla být kompaktní souãástí centra krizové intervence w jde o bezprostfiední psychiatrickou, psychologickou a socioterapeutickou pomoc v náhle vzniklých krizových Ïivotních situacích w krizová intervence je poskytována dle aktuální situace buì v místû bydli tû klienta nebo v zafiízení k tomu uzpûsobeném. Pracovi tû poskytující tuto sluïbu zprostfiedkovává a koordinuje dal í následnou potfiebnou péãi pro klienta. w tým by mûl mít multiprofesní charakter (1 psychiatr, 1 psycholog, 1 zdravotní sestra, 1 sociální pracovník) se zku eností v psychoterapii w sluïba je 24hodinová dennû dostupná pro v echny cílové skupiny klientû w pro vytvofiení uvedené sluïby je potfieba zajistit vy kolený tým a pracovní zázemí w roz ífiení sluïeb pro klienty, ktefií se ocitají v krizové situaci w pomoc rodinám, ktefií o své nejbliï í peãují w mûïe dojít ke sníïení poãtu hospitalizací v lûïkových zafiízeních w sníïení poãtu hospitalizací v nemocniãním zafiízení w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Cíl 7. Zajistit koordinaci, plánování a vyhodnocování sociálních služeb v oblasti péče o dlouhodobû duševnû nemocné občany w Mûsto Ústí nad Labem ve spolupráci se Stálým výborem pro rozvoj sociální sféry si je vûdomo toho, Ïe pokud poskytovatelé mají odbornû zaji Èovat fiadu sociálních sluïeb a programû, které budou uspokojovat potfieby obãanû mûsta Ústí nad Labem v jednotlivých oblastech sociální pomoci, musejí mít vytvofieno zázemí pro svou práci; Rada mûsta Ústí nad Labem a Zastupitelstvo mûsta Ústí nad Labem pfiijaly proto usnesení, která se vztahují k vytvo fiení infrastruktury pro sociální sluïby a programy; priority Mûsta Ústí nad Labem jsou spatfiovány v zaji tûní základních manaïerských procesû: v koordinaci jednotlivých oblastí sociální pomoci v systematickém plánování rozvoje sociálních sluïeb a programû 73

16 ve stanovení kvality péãe a vyhodnocování efektivity sociálních sluïeb ve zpracovávání sociálních analýz mûsta Ústí nad Labem Opatfiení 7.1 Zajištûní plánování péče prostfiednictvím komunitních plánû péče v dalších obdobích v oblasti duševního zdraví dlouhodobû duševnû nemocných občanû; psaní rozvojových projektû w zpracování realizaãního plánu 1. Komunitního plánu péãe w zpracování projektû a pfiedkládání na finanãní zdroje w zpracování návrhu 2. Komunitního plánu péãe w dosaïení cílû a priorit spoleãnû stanovených v 1. Komunitním plánu péãe w spoleãný postup komunity pfii rozvoji sociálních sluïeb v oblasti péãe o dlouhodobû du evnû nemocné obãany w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w podle statistik se jedná o cca 2 % populace Opatfiení 7.2 Zajištûní koordinace poskytovatelû v oblasti duševního zdraví dlouhodobû duševnû nemocných občanû, implementace 1. Komunitního plánu péče a rozvoj oblasti w zaji tûní profesionálního vedení oblasti dlouhodobû du evnû nemocných w plnûní dohodnutých cílû stanovených v 1. Komunitním plánu péãe w systematická práce s poskytovateli a uïivateli sluïeb w zaji Èování alternativních finanãních zdrojû pro poskytovatele sluïeb w fie ení krizových situací v oblasti dlouhodobû du evnû nemocných w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w poskytovatelé sluïeb v dané oblasti Opatfiení 7.3 Zajištûní vyhodnocování efektivity služeb v oblasti duševního zdraví dlouhodobû duševnû nemocných občanû w na základû spolupráce se sloïkami státní a vefiejné správy vytvofiit týmy pro posuzování kvality a efektivity péãe w naplàovat standardy kvality péãe w vypracovat materiály (dotazníky, obsahy strukturovaných rozhovorû) pro pravidelné vyhodnocování spokojenosti klientû w zlep ení kvality sluïeb, zlep ení kvality Ïivota klientû 74

17 w získání pfiehledu, jak úãelnû vyuïívat finanãní prostfiedky w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w podle statistik se jedná o cca 2 % populace Opatfiení 7.4 Zajištûní sociálních analýz a zpracovávání dat v oblasti duševního zdraví dlouhodobû duševnû nemocných občanû w zaji tûní ãinnosti týmu pro práci s informacemi w definování pracovní náplnû a sloïení týmu w vyjasnûní spolupráce týmu s institucemi w pfiesnûj í data pro zpracování realizaãních plánû 1. Komunitního plánu péãe w validní data pro dal í plánování v sociální sféfie mûsta Ústí nad Labem w Kã práce týmu na 1 rok pro v echny oblasti w Kã zpracování informací a Katalogu sociálních sluïeb pro v echny cílové skupiny w klienti, ktefií ãerpali sluïby ve v ech oblastech v roce

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené

5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené 5.8 Oblast sociální pomoci a péče o občany v sociální krizi a nouzi a občané společensky nepfiizpûsobené 5.8.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny v pfiechodné krizi Popis oblasti: Vzhledem k tomu,

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

5.6 Oblast sociální pomoci a péče o zdravotnû postižené občany

5.6 Oblast sociální pomoci a péče o zdravotnû postižené občany 5.6 Oblast sociální pomoci a péče o zdravotnû postižené občany 5.6.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se zdravotním postiïením.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

1. lékafiská fakulta UK

1. lékafiská fakulta UK 1. lékafiská fakulta UK Adresa: Katefiinská 32, 121 08 Praha 2 Telefon: 02/961 511 11 Fax: 02/249 154 13 WWW adresa: www. lf1.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 25.11.2000 v 10.00 13.00 hodin Velká posluchárna

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan Centra pro duševní zdraví Mgr. Pavel Říčan Cílová skupina V rámci uspořádání péče je třeba rámcově ohraničit skupinu osob se závažným duševním onemocněním Diagnosticky se jedná o osoby s psychózami, afektivními

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte...

OBSAH. Úvod... 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû... 15 Seznam jin ch zkratek... 16. Díl 1 Obecné principy poznávání dítûte... Diagnostika_zlom(4) 13.3.2012 14:49 Stránka 5 Úvod........................................................ 11 Seznam zkratek uïit ch právních pfiedpisû........................ 15 Seznam jin ch zkratek..........................................

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN

Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství. Zpráva. o stavu lesa. a lesního hospodáfiství. âeské republiky SOUHRN Ministerstvo zemûdûlství Úsek lesního hospodáfiství Zpráva o stavu lesa a lesního hospodáfiství âeské republiky SOUHRN Stav k 31. 12. 2002 Podíl lesního hospodáfiství na tvorbû HPH stagnoval Vlivem poklesu

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města

Skupina PRE 1897> >2007. Jsme energie tohoto města Skupina PRE 1897> >2007 Jsme energie tohoto města Ing. Drahomír Ruta pfiedseda pfiedstavenstva a generální fieditel Vážení čtenáři, v dne ní dobû, kdy se bez elektrické energie neobejde Ïádn ãlovûk, Ïádná

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel,

âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, ING. CHRISTIAN WOZABAL MBA âisté OBLEâENÍ NEUDùLÁ âlovùka LEP ÍM, MÒÎE ALE PODTRHNOUT JEHO KVALITU. Jste hotel, nemocnice, domov dûchodcû, peãovatelsk dûm nebo podnik a chcete pomoci vyfie it problém jak

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 169 Vûstník právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1/2008 Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 13. srpna 2010 O B S A H 2. Rozhodnutí hejtmana Libereckého

Více

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce O.Pěč, B.Wenigová, J.Stuchlík Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Projekt je financován z prostředků Evropského

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu

12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12. NepfietrÏit odpoãinek v t dnu 12.1 Právní úprava 92 (1) Zamûstnavatel je povinen rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zamûstnanec mûl nepfietrïit odpoãinek v t dnu bûhem kaïdého období 7 po sobû jdoucích

Více

OBSAH. Obecnû k tématu... 17

OBSAH. Obecnû k tématu... 17 Úvod..................................................... 11 Seznam zkratek............................................ 12 Pfiehled souvisejících právních pfiedpisû........................ 13 A. Pfiedpisy

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce

datum pfiíjmení tit. narození dosavadní zdravotní poji Èovna plátce pojistného na vefiejné zdravotní poji tûní zamûstnavatel stát OSVâ samoplátce originál pro ZP ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro zamûstnavatele ãíslo (ãíslo poji tûnce) tit. narození trvalého bydli tû kontaktní kopie pro dosavadní zdravotní

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace

Obsah. 1. Vznik organizace. 2. Poslání obãanského sdruïení. 3. Dlouhodobé cíle organizace V roãní zpráva za rok 2004 Obsah 1. Vznik organizace 2. Poslání obãanského sdruïení 3. Dlouhodobé cíle organizace 4. Organizaãní struktura sdruïení Valná hromada Rada sdruïení Revizor úãtu V konn t m Sbor

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014.

Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice. Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. Komunitní terénní centrum Psychiatrické nemocnice Bohnice Konference sociální psychiatrie, Přerov 2014. OTEVŘENÍ 1.10.2012 CÍL nabídnout lepší péči lidem závažně duševně nemocným. Hledat alternativu k

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 133 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2005 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 5 Rozesláno dne 15. listopadu 2005 O B S A H 1. Nafiízení, kter

Více

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje

právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 26. bfiezna 2007 O B S A H 1. Nafiízení Královéhradeckého

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Fakulta sociálních vûd UK

Fakulta sociálních vûd UK Fakulta sociálních vûd UK Adresa: Smetanovo nábfi. 955/6, 110 01 Praha 1 Tel: 02/22 112 111 Fax: 02/24 23 56 44 Den otevfien ch dvefií : 27. ledna 2001 obor Bc. Ekonomie, Opletalova 26, Praha 1 Termín

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE

Obsah. Použité zkratky... 12. Úvodní slovo... 13 ZÁKONÍK PRÁCE Obsah Použité zkratky............................................................ 12 Úvodní slovo.............................................................. 13 ZÁKONÍK PRÁCE Základní zásady pracovněprávních

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

čtvrtek, 17. listopadu 11

čtvrtek, 17. listopadu 11 Podíl krátk ch úvazkû na trhu práce v âr 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj âsu) PrÛmûr EU 19,3% 4Q 2010 RÛst part-time u Ïen v roce 2011 poprvé klesl. Zatímco roste poãet part-time zamûstnancû muïû!

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE

AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE Schváleno Zastupitelstvem města Plzně usnesením č. 347 ze dne 23. června AKČNÍ PLÁN MĚSTA PLZNĚ K PODPOŘE ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZP NA LÉTA 2017 2018 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrát

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

Aktivní zaãleàování osob s du evní poruchou

Aktivní zaãleàování osob s du evní poruchou ESET HELP obãanské sdruïení Aktivní zaãleàování osob s du evní poruchou prostfiednictvím multidisciplinárních tymû Úvodní slovo VáÏení, ãtenáfii, kolegové, dostává se Vám do rukou publikace, která vznikla

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI

PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI PRACOVNÍ SKUPINA PRO KLIENTY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM A PSYCHOSOCIÁLNÍMI OBTÍŽEMI SLOŽENÍ SKUPINY Celkem 22 členů Z toho 4 zástupci sociálních odborů městských obvodů, 17 zástupců NNO + 1 zástupce SMO CHARITA

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

KATALOG. sociálních sluïeb R mafiovska. MûÚ R mafiov 2006

KATALOG. sociálních sluïeb R mafiovska. MûÚ R mafiov 2006 MûÚ R mafiov - 2006 MûÚ R mafiov 2006 KATALOG sociálních sluïeb R mafiovska MûÚ R mafiov 2006 Zvy ováním vzdûlanosti se r mafiov tí obãané stali nároãnûj ími a jsou kritiãtûj í a angaïovanûj í také v politické

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední kola VIZE ã.p. 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2015/2016 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2015 schválil s úãinností ode dne 1. 9. 2015 PhDr. Mgr. JAN

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Matematicko-fyzikální fakulta UK

Matematicko-fyzikální fakulta UK Matematicko-fyzikální fakulta UK Adresa: Ke Karlovu 3, 2 6 Praha 2 Telefon: 02/29 (ústfiedna), 02/29 262, 02/29 254 Fax: 02/29 292 www adresa: http://www.mff.cuni.cz Den otevfien ch dvefií: 23.. 2000 Termín

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON)

OBSAH. ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ ZÁKON) Obsah OBSAH Úvod.............................................................. 11 UÏité zkratky....................................................... 12 ZÁKON O ÚPADKU A ZPÒSOBECH JEHO E ENÍ (INSOLVENâNÍ

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY. V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ

VYBRANÉ PROBLÉMY. V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ VYBRANÉ PROBLÉMY V OBLASTI ROVNÉHO POSTAVENÍ ÎEN A MUÎÒ PEâUJÍCÍCH O DùTI A NÁVRHY NA JEJICH E ENÍ Zpracovaly Mgr. Halka Jaklová identifikace a anal za problémov ch oblastí Mgr. Martina tûpánková návrh

Více

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech

Îivot cizincû... Kap. 3: Vybrané statistiky cizinců 21 % 34 % 13 % 4 % 12 % 4 % 7 % 5 % 36 Graf 19: Poãty udûlen ch azylû v letech 34 Graf 17: Îadatelé o azyl v âr v letech 1993-26 Žadatelé o azyl v ČR v letech 1993 26 (Graf 17) Azyl je forma mezinárodní ochrany, která se udûluje osobám, v jejichï pfiípadû bylo prokázáno poru ování

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 261 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 5 Rozesláno dne 14. záfií 2007 O B S A H 2. Nafiízení Libereckého kraje,

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 17 27. B EZNA 2006 Snûm âmkos na svém zasedání v listopadu 2004 rozhodl o svolání IV. sjezdu âmkos v termínu 7. - 8. dubna 2006. Sjezd se uskuteãní v TOP hotelu Praha v Praze-Chodovû a pro

Více

Psychoterapie a její dostupnost

Psychoterapie a její dostupnost Psychoterapie a její dostupnost prof. MUDr. Ján Praško, CSc. Klinika psychiatrie, Lékařská fakulta University Palackého Fakultní nemocnice Olomouc Témata potřebnost versus reálná dostupnost psychoterapie

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

právních pfiedpisû Olomouckého kraje

právních pfiedpisû Olomouckého kraje Strana 45 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2011 VùSTNÍK právních pfiedpisû Olomouckého kraje âástka 2 Rozesláno dne 27. ãervna 2011 O B S A H 7. Nafiízení Olomouckého kraje

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2009 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 10. dubna 2009 O B S A H 1. Nafiízení Ústeckého kraje o

Více

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje

právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje Strana 269 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2007 VùSTNÍK právních pfiedpisû Moravskoslezského kraje âástka 8 Rozesláno dne 28. prosince 2007 O B S A H 3. Nafiízení Moravskoslezského

Více

Uznávání odborn ch kvalifikací ãesk ch obãanû v EU

Uznávání odborn ch kvalifikací ãesk ch obãanû v EU Uznávání odborn ch kvalifikací ãesk ch obãanû v EU 1. Úvod Voln pohyb osob patfií mezi ãtyfii základní svobody, na kter ch je Evropská unie (EU) zaloïena. Cílem EU je totiï odstranûní pfiekáïek volného

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Sociálně rehabilitační centrum www.zahrada2000.cz Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí, právní

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč

Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Je potřeba změnit strukturu péče od duševně nemocné? O.Pěč Tři období v nedávné historii služeb duševního zdraví (Thornicroft) 1880 1950: Rozvoj azylu Budování azylů separovaných od běžné komunity 1950

Více

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16

Seznam souvisejících právních pfiedpisû... 16 Seznam souvisejících právních pfiedpisû............................... 16 Danû DaÀ z pfiíjmû fyzick ch osob obecnû............. 23 Dílãí základy.................................. 23 V daje (náklady) u

Více

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP

Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb. O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Týmová spolupráce zdravotních a sociálních služeb O.Pěč ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika ESET - HELP Bio-psycho-sociální koncept duševních poruch BIO PSYCHO SOCIÁLNÍ Lékař, psychiatr

Více

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES

Úvod Smûrnice 1612/68 ãlánku 40, resp. 49 Rozhodnutí komise Rozhodnutí o EURES Chartou EURES Smûrnicí EURES Úvod SíÈ EURES byla ustanovena Rozhodnutím Evropské komise ã. 93/569, vycházejícím ze Smûrnice 1612/68 o volném pohybu pracovních sil. Tento dokument (pfiedev ím ve ãlánku 40, resp. 49) umoïàuje bliï í

Více

Nadûje pro âeskou republiku

Nadûje pro âeskou republiku Nadûje pro âeskou republiku (politika KSâM pro období do VII. sjezdu) Úvod Za základní pfiíãinu stupàujících se problémû svûta i na í spoleãnosti povaïuje KSâM kapitalismus. PfiestoÏe dosud nevyãerpal

Více

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF.

Obsah. 02 Úvodní slovo 05 Profil Skupiny PPF 12 Vrcholové vedení spoleãnosti 16 Zpráva vedení spoleãnosti 20 Spoleãnosti Skupiny PPF. V roãní zpráva 1999 Na e kultura, poslání a filozofie se vyvíjí v prûbûhu doby. Tradice, zku enosti a lidé to v e pfiispívá k vytváfiení trval ch hodnot, kter mi se profilujeme, odli ujeme od jin ch a

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu

ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu ízení turistické destinace a trvale udrïiteln rozvoj cestovního ruchu RNDr. Jan Srb, DHV, CR spol. s r.o. 1. Úvod Schopnost turistick ch regionû obstát v rostoucí konkurenci je z velké míry ovlivnûna zpûsobem

Více

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace

Saint-Gobain. Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace Saint-Gobain Pipe Division Nejspolehlivûj í fie ení pro vodovody a kanalizace > Proã Saint-Gobain Pipe Division......protoÏe S AINT-GOBAIN PIPE DIVISION nejvût í svûtov v robce trubních systémû navrhuje,

Více