5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné"

Transkript

1 5.2 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví dlouhodobû duševnû nemocné Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Do této oblasti sociální pomoci patfií lidé se sociálními potfiebami, které jim vznikají v souvislosti s dlouhodobým du evním onemocnûním. Du evní porucha mûïe být chápána jako nadfiazený pojem, kterým jsou oznaãovány du evní nemoci, ale i ostatní projevy psychopatologických poruch abnormálního chování. Pod pojem dlouhodobé du evní onemocnûní zahrnujeme iroké spektrum poruch: w organické du evní poruchy (pfiedev ím demence) w poruchy vyvolané uïíváním psychoaktivních látek w onemocnûní schizofrenního okruhu w poruchy nálady w neurotické poruchy w tûïké poruchy osobnosti a chování w ostatní (napfi. poruchy potravy) du evnû nemocní Potfieby cílové skupiny: (Výstupy z informaãního systému sociálních sluïeb v regionu Ústí nad Labem data za rok 1999, zpracováno Odbor sociální práce Magistrátu mûsta Ústí nad Labem) Mezi nejdûleïitûj í potfieby v oblasti dlouhodobû du evnû nemocných obãanû patfií náplà volného času, informovanost a emoční podpora. Pozn.: vý e uvedené potfieby jsou urãeny pro celou oblast du evního zdraví Potfieby uživatelû služeb v oblasti potfieby uživatelû služeb oblasti pomoci nejdûležitûjší oblasti oblasti pomoci vyznačené pomoci vyznačené poskytovateli poskytovateli informovanost 85% 31% péãe o vlastní osobu 77% 23% vedení domácnosti 31% 8% ubytování/bydlení 62% * 38% stravování 46% 0% zamûstnání 69% 31% vztahy 69% 31% emoční podpora 85% * 46% bezpeãnost 62% 15% finance 62% 23% náplà volného času 92% * 46% jiná oblast orientace, komunikace, lékafiské pfiedná ky 15% 8% Poznámka: * tfii potfieby uïivatelû oznaãené poskytovateli jako nejdûleïitûj í Velikost cílové skupiny: Statistiky uvádûjí, Ïe pfiibliïnû 2 % populace trpí du evní nemocí. Ze obyvatel mûsta je to zhruba obyvatel. Jedna tfietina z nich (zhruba 660) trpí opakováním nemoci tak ãasto, Ïe jsou invalidizováni a potfiebují celoïivotní sociálnû zdravotní péãi. Dlouhodobû du evnû nemocní (1 rok a déle) pfiedstavují význaãnou ãást hospitalizované populace. V âr ãiní psychiatrická lûïka cca 11 % ze v ech lûïek Pfiehled zafiízení poskytujících služby v dané oblasti Psychiatrické lûïkové oddûlení Masarykovy nemocnice Fokus Ústí nad Labem o.s. pro péãi o dlouhodobû du evnû nemocné 59

2 Self help Ústí nad Labem svépomocná skupina klientû Pedagogicko psychologická poradna Poradna pro manïelství, rodinu a mezilidské vztahy Ústecká poliklinika psychiatrická ambulance Privátní praxe PaedDr. Matou ková Pavla Centrum krizové intervence o.s. Spirála Základní data o jednotlivých zafiízeních (Výstupy z informaãního systému sociálních sluïeb v regionu Ústí nad Labem za rok 1999) zafiízení / organizace o.s. Fokus o.s. Fokus o.s. Fokus oblasti pomoci Ústí nad Labem chránûné Self Help bydlení kapacita max. poãet klientû v zafiízení / ãlenská základna ústavní lûïka neústavní lûïka poãet neopakujících se klientû ãerpajících sluïby celkem poãet opakujících lûïkové se klientû ãerpajících sluïby nelûïkové v ústavní péãi poãet opakujících lûïkové se klientû ãerpajících sluïby nelûïkové v neústavní péãi vûkové sloïení uïivatelû sluïeb let let let Ïeny dívky 53 % 25 % 53 % muïi chlapci 47 % 75 % 47 % poãet zamûstnancû celkem odborný personál provozní personál dobrovolníci rozpoãet provozní rozpoãet (v tisících) z toho státní dotace investice Členové koordinační skupiny za oblast sociální pomoci dlouhodobû duševnû nemocní občané manaïer koordinaãní skupiny Fokus Magistrát mûsta ÚL, Odbor sociálních vûcí Masarykova nemocnice, psychiatrické odd. Masarykova nemocnice, psychiatrické odd. Pedagogicko psychologická poradna Ústecká poliklinika, psychiatrické oddûlení Fokus o.s. Self Help o.s. Self Help o.s. Self Help o.s. privátní praxe Mgr. Jaromír Licek Hana Bardounová Markéta Seidlová MUDr. Daniel Kotek Ludmila Musilová Jana Linhartová Mgr. Iva Vlãková Zdenûk Ko ek Ing. Vladislav Smetana Jan Bendl PaedDr. Pavla Matou ková Čeho chceme dosáhnout v období pokrytém 1. Komunitním plánem péče rozvoj a útlum jednotlivých typû péče Stfiednûdobé cíle a opatfiení 1. Komunitního plánu péče ve mûstû a okrese Ústí nad Labem na období let Cíl 1. Vytvofiení širokého spektra pracovních míst a podpûrných programû sociální a pracovní rehabilitace pro osoby dlouhodobû duševnû nemocné Opatfiení 1.1 Podporované zamûstnávání 60

3 Opatfiení 1.2 Vytvofiení spektra programû sociální a pracovní rehabilitace Opatfiení 1.3 Roz ífiení poãtu chránûných dílen pro dlouhodobû du evnû nemocné v regionu Ústí nad Labem Opatfiení 1.4 Vznik sociální agentury posilování koordinace a spolupráce v oblasti marketingu chránûných dílen bez rozdílu cílových skupin klientû v ústeckém regionu Cíl 2. Podpora rozvoje stávajících a vznik nových iniciativ uživatelû psychiatrické péče a jejich pečovatelû Opatfiení 2.1 Podpora stávající organizované svépomocné iniciativy uïivatelû psychiatrické péãe o.s. Self Help Ústí nad Labem Opatfiení 2.2 Podpora vzniku svépomocné iniciativy rodinných pfiíslu níkû klientû s du evní nemocí Cíl 3. Podpora programû zamûfiených na rodiny klientû a podporu komunity Opatfiení 3.1 Rozvoj psychoterapeutických programû zamûfiených na rodiãovské páry nebo celou rodinu Opatfiení 3.2 Rozvoj dobrovolnických programû v rámci péãe o dlouhodobû du evnû nemocné Opatfiení 3.3 Rozvoj vzdûlávacích programû zamûfiených na podporu rodinných pfiíslu níkû klienta s du evní nemocí Cíl 4. Podpora a rozvoj nezávislého bydlení Opatfiení 4.1 Podpora komunitního chránûného bydlení Opatfiení 4.2 Rozvoj chránûných bytových jednotek bytû na pûl cesty Opatfiení 4.3 Vytvofiení sítû bytových jednotek, pro klienty ocitající se v tíïivé sociální situaci Opatfiení 4.4 Vytvofiení respitního lûïka v nûkterém ze stávajících zafiízení Cíl 5. Rozšífiení terénní sociální práce v pfiirozeném prostfiedí klienta Opatfiení 5.1 Vznik terénního týmu Opatfiení 5.2 Realizace vzdûlávacích kurzû pro terénní sociální pracovnice Cíl 6. Rozšífiení služeb pro občany, ktefií se nacházejí v akutní krizové situaci Opatfiení 6.1 Podpora rozvoje stávajícího Centra krizové intervence Opatfiení 6.2 Vytvofiení krizové výjezdové sluïby Cíl 7. Zajistit koordinaci, plánování a vyhodnocování sociálních služeb v oblasti péče o dlouhodobû duševnû nemocné občany 61

4 Opatfiení 7.1 Zaji tûní plánování péãe prostfiednictvím komunitních plánû péãe v dal ích obdobích v oblasti du evního zdraví dlouhodobû du evnû nemocných obãanû; psaní rozvojových projektû. Opatfiení 7.2 Zaji tûní koordinace poskytovatelû v oblasti du evního zdraví dlouhodobû du evnû nemocných obãanû, implementace 1. Komunitního plánu péãe a rozvoj oblasti Opatfiení 7.3 Zaji tûní vyhodnocování efektivity sluïeb v oblasti du evního zdraví dlouhodobû du evnû nemocných obãanû Opatfiení 7.4 Zaji tûní sociálních analýz a zpracovávání dat v oblasti du evního zdraví dlouhodobû du evnû nemocných obãanû 62

5 Cíl 1. Vytvofiení širokého spektra pracovních míst a podpûrných programû sociální a pracovní rehabilitace pro osoby dlouhodobû duševnû nemocné w chybí iroká kála programû pracovní rehabilitace, která by vycházela ze skuteãnosti, Ïe pro nûkteré klienty má chránûná dílna funkci sociální (spoleãenskou) a pro jiné je zdrojem finanãních prostfiedkû w podpûrné sociální a pracovní programy jsou nástrojem pro proces minimalizace zdravotního a sociálního handicapu klienta, rozvoj zbytkových schopností klienta a návrat do pfiirozeného spoleãenského Ïivota Opatfiení 1.1 Podporované zamûstnávání w jedná se o cílené a systematické zapojování du evnû nemocných do pfiirozeného pracovního prostfiedí w program probíhá pod vedením pracovních asistentû, ktefií úzce spolupracují s klientem a zamûstnavatelem, tj. podnikatelským subjektem w v rámci programu jde i o cílené vyhledávání pracovních pfiíleïitostí w program lze zavést i v rámci jednoho ze stávajících zafiízení w pfii zavádûní programu lze vyuïít zku eností ze zahraniãí a jiných mûst v âr w aktivní roli u plánovaného opatfiení sehrává místní Úfiad práce w opatfiení plnû koresponduje s legislativními zmûnami pfiipravovanými MPSV âr w moïnost úspû ného zavr ení procesu rehabilitace u klientû s dlouhodobou du evní nemocí w vytvofiení podmínek pro návrat klienta ke svému pûvodnímu povolání ãi zapojení v pfiíbuzném pracovním oboru w moïnost pro klienta otestovat si své pracovní dovednosti v pfiirozených pracovních podmínkách w sníïení poãtu nezamûstnaných klientû se ZPS v evidenci Úfiadu práce w vytvofiení burzy pracovních pfiíleïitostí pro klienty s du evní nemocí w aktivní zapojení podnikatelských subjektû do problematiky zamûstnávání du evnû nemocných obãanû w mzdové náklady Kã roãnû (mzdy dvou pracovních asistentû vãetnû sociálního a zdravotního poji tûní w provozní náklady Kã roãnû w navrhované opatfiení se v první fázi mûïe dotknout zhruba15 klientû Opatfiení 1.2 Vytvofiení spektra programû sociální a pracovní rehabilitace w podpûrné sociálnû-pracovní programy jsou souãástí rehabilitaãního procesu w klienti zde nepobírají mzdu za odvedenou práci 63

6 w programy probíhají pod vedením odborného personálu w klient do programu nastupuje ihned po stabilizaci akutního stavu w uvedené programy slouïí k návratu do pracovního procesu w klient vyuïívá programu v takovém ãasovém rozsahu, který je nezbytný k získání ztracené rovnováhy a sebedûvûry potfiebné pro úspû ný návrat na pracovi tû w náplà pracovních programû je rûzná, jednotlivé ãinnosti by mûly klienta vést k posilování jiï získaných pracovních dovedností na svém pûvodním pracovi ti (práce na PC, administrativní práce) w cílovou skupinou jsou zde zvlá tû klienti v pracovní neschopnosti (psychiatrické diagnózy), jejichï nemoc není v chronickém stadiu w vytvofiení komplexního systému programû pracovní a sociální rehabilitace w vytvofiení podmínek pro úspû ný návrat klienta do pfiirozeného pracovního procesu w pfiedcházení rûstu nezamûstnaných klientû se ZPS pfii Úfiadu práce w mzdové náklady Kã roãnû (mzda dvou pracovníkû vãetnû sociálního a zdravotního poji tûní) w provozní náklady Kã roãnû w navrhované opatfiení se mûïe dotknout 10 aï 20 klientû Opatfiení 1.3 Rozšífiení počtu chránûných dílen pro dlouhodobû duševnû nemocné v regionu Ústí nad Labem w chránûné dílny jsou speciální pracovi tû pro obãany, ktefií mají ztíïenou moïnost a pfiípadnû se vûbec nemohou uplatnit na trhu práce; poskytují jim pracovní a spoleãenské uplatnûní formou upravené pracovní ãinnosti w sníïení poãtu nezamûstnaných osob se zmûnûnou pracovní neschopností pfii Úfiadu práce w sníïení poãtu ãekatelû na pracovní místo v souãasných chránûných dílnách w zkvalitnûní rehabilitaãního procesu klienta w navrhované opatfiení se mûïe dotknout 10 aï 20 klientû Opatfiení 1.4 Vznik sociální agentury posilování koordinace a spolupráce v oblasti marketingu chránûných dílen bez rozdílu cílových skupin klientû v ústeckém regionu w zprostfiedkování pracovního uplatnûní pro klienty se zmûnûnou pracovní schopností w realizace marketingové pomoci chránûným dílnám 64

7 w zaji Èování programu pfiechodného a podporovaného zamûstnávání pro obãany s du evním onemocnûním w prodejna výrobkû chránûných dílen a chránûných pracovi È w provoz informaãního centra s internetovou kavárnou a galerií výtvarných dûl klientû w zvy ování konkurenceschopnosti výrobkû chránûných dílen na volném trhu w vytvofiení nových pracovních pfiíleïitostí w zvy ování úrovnû informovanosti mezi laickou a odbornou vefiejností v problematice du evnû nemocných obãanû w zapojení podnikatelských subjektû do problematiky zamûstnávání obãanû se zmûnûnou pracovní schopností w Kã na 3 roky pro v echny cílové skupiny klientû w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Cíl 2. Podpora rozvoje stávajících a vznik nových iniciativ uživatelû psychiatrické péče a jejich pečovatelû w podpora svépomocných iniciativ je velice dûleïitým prvkem pfii zahájení procesu zapojování uïivatelû do spolurozhodování o poskytování a plánování zdravotních a sociálních sluïeb pro dlouhodobû du evnû nemocné obãany w ãlenové svépomocných iniciativ (bývalí uïivatelé psychiatrické péãe) nabízejí konkrétní pomoc svým spolupacientûm, která mûïe mít adresnûj í a obecnûj í charakter Opatfiení 2.1 Podpora stávající organizované svépomocné iniciativy uživatelû psychiatrické péče o.s. Self Help Ústí nad Labem w jedná se o první organizovanou svépomocnou iniciativu uïivatelû psychiatrické péãe v ústeckém regionu, která vznikla v roce 1998 w její zamûstnanci se stali ãleny celorepublikového svépomocného hnutí w v organizaci pracují 4 pracovníci (pfiedseda, ekonom fieditel, pokladní hospodáfi, pracovník pro volnoãasové aktivity) w náplní organizace je: publikaãní ãinnost ãasopis Zrcadlo klubová ãinnost pro uïivatele psychiatrické péãe terénní práce v pfiirozeném prostfiedí klienta výtvarná ãinnost w organizace spoleãenských a kulturních akcí w organizace je ãlenem koordinaãní skupiny za oblast péãe o dlouhodobû du evnû nemocné w organizace je ãlenem âeské asociace pro psychické zdraví w organizace nemá Ïádný vlastní zdroj finanãních prostfiedkû, je zcela závislá na pfiíjmech ze zdrojû vefiejných institucí a nadací 65

8 w zlep ení kvality Ïivota dlouhodobû du evnû nemocných spoluobãanû w poskytování zpûtné vazby sociálním a zdravotním sluïbám w posílení rovnováhy mezi hlasem profesionálû a uïivatelû v psychiatrické péãi v regionu w navrhované opatfiení je v souladu s trendy Evropské unie v oblasti obhajoby lidských práv w mzdové náklady Kã roãnû (4 pracovníci) w provozní náklady min Kã roãnû w navrhované opatfiení se mûïe dotýkat aï 150 klientû Opatfiení 2.2 Podpora vzniku svépomocné iniciativy rodinných pfiíslušníkû klientû s duševní nemocí w v souãasné dobû v regionu Ústí nad Labem neexistuje organizovaná svépomocná iniciativa rodinných pfiíslu níkû klientû s du evní nemocí w základem pro vznik svépomocné iniciativy mûïe být skupina rodiãû, která se nepravidelnû schází v zafiízení Fokus Ústí nad Labem w náplní setkávání uvedené skupiny je získání informací o problematice du evních nemocí, vzájemné posilování a podpora, intervence k pozitivním zmûnám v souãasné legislativû w skupina je dobfie seznámena s modelem organizovaných svépomocných iniciativ pfiedev ím v zahraniãí; práce tûchto skupin je zamûfiena na osvûtovou a informaãní ãinnost w vytvofiený subjekt mûïe být zapojen do procesu posuzování kvality péãe ve stávajících zafiízeních a iniciace vzniku nových sluïeb w zlep ení kvality Ïivota klientû a jejich rodinných pfiíslu níkû w plánované opatfiení je v souladu s trendy péãe v zemích Evropské unie w posílení rovnováhy mezi hlasem profesionálû, uïivatelû a peãovatelû v psychiatrické péãi w nebyly upfiesnûny vprocesu konzultací w v navrhovaném opatfiení lze v první fázi uvaïovat o skupinû rodinných pfiíslu níkû Cíl 3. Podpora programû zamûfiených na rodiny klientû a podporu komunity w výcvikové programy zaloïené na modelu zranitelnosti rodiny, urãené pro rodinné pfiíslu níky, jednak zlep ují celkovou stabilitu rodinného prostfiedí, dále sniïují úzkostnost ãlenû rodiny a zlep ující znalost rodiny o nemoci; práce s rodinou má tak dûleïitý dopad na zamezení relapsû a hospitalizací klienta; týká se to pfiedev ím situací, kdy pfiíbuzní problém nemoci popírají a na klienta kladou nadmûrné nároky; ve vût í mífie to samé platí pro cílovou skupinu sousedû a pfiátel klientû s du evní nemocí 66

9 w mûli bychom vytvofiit takové podmínky a nástroje, které by umoïnily zalo- Ïení uvedených skupin které se stanou plnohodnotnou souãástí celého systému komplexní péãe o du evnû nemocného ãlovûka Opatfiení 3.1 Rozvoj psychoterapeutických programû zamûfiených na rodičovské páry nebo celou rodinu w posílení psychoterapeuticky orientovaných programû pro rodiãovské páry nebo celou rodinu, ktefií pfiicházejí do kontaktu s du evnû nemocnými w preventivní a krizová pomoc rodinám nebo rodiãovským párûm w na naplàování uvedeného opatfiení budou zamûstnáni 2 pracovníci na ãásteãný úvazek w kapacita nového programu by mûla ãinit 2 hodiny dennû pro rodiãovského páry, 2 hodiny týdnû pro skupinovou terapii rodin w roz ífiení pomoci rodiãovským párûm a rodinám w mobilizace rodiny jako nezbytného ãlánku komplexní péãe o du evnû nemocného ãlovûka w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Opatfiení 3.2 Rozvoj dobrovolnických programû v rámci péče o dlouhodobû duševnû nemocné w dobrovolnické programy jsou moïností jak pfiispívat k vytváfiení pfiirozeného prostfiedí v rámci zafiízení w dobrovolnické programy mohou fungovat jako pfiípravky potenciálních zamûstnancû zafiízení w dobrovolníci mohou participovat z odborného hlediska na ménû nároãných programech a etfiit tak finanãní prostfiedky organizaci w dobrovolníci mohou zlep ovat kvalitu poskytované péãe pod vedením zku- eného pracovníka w náplà dobrovolnických programû se mûïe pohybovat od úãasti s klienty na pobytech v pfiírodû pfies vedení rûzných krouïkû aï po práci podobnou ãinnosti sociálních pracovníkû w je moïné zaãít s men ím poãtem dobrovolníkû v zafiízení a postupnû sluïby dobrovolníkû v návaznosti na poptávce ze strany klientû roz ifiovat w roz ífiení kapacity stávajících sluïeb w moïnost výchovy potencionálních zamûstnancû w zlep ení kvality poskytované péãe w mobilizace rodiny a pfiátel jako nezbytného ãlánku péãe o du evnû nemocného w zvy ování informovanosti v komunitû o problematice du evních nemocí 67

10 w bude záleïet na poãtu dobrovolníkû a kapacitû programû Opatfiení 3.3 Rozvoj vzdûlávacích programû zamûfiených na podporu rodinných pfiíslušníkû klienta s duševní nemocí w vytvofiení vzdûlávacích programû mûïe mít dopad na omezení relapsû a hospitalizací du evnû nemocného w zlep ují celkovou stabilitu rodinného prostfiedí, sniïují úzkost ãlenû rodiny, zlep ují znalost rodiny o nemoci w navrhovaná sluïba by mûla být naplàována formou pravidelných semináfiû ãtyfii hodiny mûsíãnû w cyklus semináfiû by mûl koordinovat jeden pracovník, jednotlivá témata semináfiû mohou probíhat pod vedením lektora w kapacita jednoho vzdûlávacího roãního cyklu je cca 15 osob w v rámci komunitního plánu péãe mohou probûhnout tfii roãní vzdûlávací cykly w roz ífiení kapacity poskytované péãe w mobilizace rodiny jako nepostradatelného ãlánku péãe o du evnû nemocného w zmírnûní relapsû a hospitalizací du evnû nemocného ãlovûka w 45 osob ve tfiech roãních vzdûlávacích cyklech pro rodinné pfiíslu níky Cíl 4. Podpora a rozvoj nezávislého bydlení w zahraniãní vûdecké studie jiï v sedmdesátých a osmdesátých letech potvrdily, Ïe vût ina chronicky du evnû nemocných je schopna pfii odpovídající péãi Ïít vût í ãást svého Ïivota mimo nemocniãní zafiízení w souãasným trendem podpory v bydlení je propojenost a návaznost celé kály forem chránûného bydlení w pfiednost se dává dlouhodobému bydlení a uãení se dovednostem ve stálej- ím prostfiedí na místo dfiíve preferovaného pfiesouvání klienta z ménû nároãného do nároãnûj ího prostfiedí bydlení Opatfiení 4.1 Podpora komunitního chránûného bydlení w jedná se o sluïbu, kde mohou klienti v ãasovû limitovaném období získat nebo obnovit dovednosti související s Ïivotem v pfiirozeném prostfiedí w klienti uvedené sluïby tvofií heterogenní skupinu ( muïi i Ïeny) w kapacita sluïby bude po dokonãení rekonstrukce budovy sedm míst w sluïbu vyuïívá klient na základû rehabilitaãního plánu a uzavfieného kontraktu mezi klientem a organizací w sníïení poãtu ãekatelû na uvedenou sluïbu 68

11 w zlep ení kvality Ïivota klientû s du evní nemocí w mûïe dojít ke sníïení poãtu sociálních hospitalizací v psychiatrické léãebnû Horní Befikovice w v rámci 1. Komunitního plánu péãe bude roz ífiena kapacita na 7 míst Opatfiení 4.2 Rozvoj chránûných bytových jednotek bytû na pûl cesty Poznámky w jedná se o sluïbu, kde mohou klienti v ãasovû limitovaném období získat dovednosti, které potfiebují pro Ïivot v komunitû w klienti uvedené sluïby mají k dispozici bytové jednotky v fiadové zástavbû w sluïba mûïe být navazujícím ãlánkem na chránûné komunitní bydlení w v souãasné dobû má sluïba kapacitu dvou míst w sluïba probíhá na základû individuálního rehabilitaãního plánu a uzavfieného kontraktu mezi klientem a organizací w sluïba je realizována za asistence socioterapeuta (náv tûvy 4 hodiny týdnû) w sluïba je pro klienta ãasovû omezená w roz ífiení sluïby o 4 místa w sníïení poãtu ãekatelû (Ïen) w mûïe dojít ke sníïení poãtu sociálních hospitalizací v psychiatrické léãebnû Horní Befikovice w zlep í se kvalita Ïivota klientû s du evní nemocí w v rámci opatfiení se jedná o vytvofiení 4 nových míst v chránûných bytových jednotkách Opatfiení 4.3 Vytvofiení sítû bytových jednotek, pro klienty ocitající se v tíživé sociální situaci Poznámky w jako dlouhodobý chronický problém se jeví nedostatek bytových jednotek, které by byly pfiidûlovány klientûm v tíïivé sociální situaci w pfiípady, kdy klient bûhem své ataky nemoci nebo hospitalizace pfiijde o své bydlení nejsou výjimkou, neexistují zde podpûrné programy, které by situaci úãinnû a rychle fie ily w pro naplnûní opatfiení je nezbytné vytvofiit síè sociálních bytû s finanãnû dostupným nájemným w sociální bytové jednotky by vyfie ily nejakutnûj í pfiípady, které zpravidla konãí jako sociální hospitalizace v psychiatrické léãebnû Horní Befikovice nebo na ulici w kapacita jedné sociální bytové jednotky mûïe být 1 2 místa, z finanãních dûvodû (placení nájemného) jsou preferovány malé byty w pro naplnûní uvedeného opatfiení je nezbytné spolupracovat s jednotlivými 69

12 mûstskými úfiady mûsta Ústí nad Labem a odbory Magistrátu mûsta Ústí nad Labem w jako garant pfii naplàování uvedeného opatfiení by mûl vystupovat subjekt, který má s danou problematikou zku enosti w vytvofiení sítû 3 aï 6 sociálních bytových jednotek s kapacitou 6 míst w prevence pfied dlouhodobou sociální hospitalizací nebo situací, kdy se klient ocitá na ulici bez pfiístfie í w prevence relapsû nemoci klienta w v koneãném dûsledku toto fie ení mûïe znamenat úspory finanãních prostfiedkû, které by musely být vyãlenûny na péãi v jiných oblastech sociální pomoci (financování sluïeb pro bezdomovce, hospitalizace v nemocniãních zafiízeních), jsou závislé na technickém stavu vyãlenûných bytových jednotek w zfiízení 3 aï 6 bytových jednotek s celkovou kapacitou 6 aï 12 míst Opatfiení 4.4 Vytvofiení respitního lûžka v nûkterém ze stávajících zafiízení Poznámky w vytvofiení programu respitní oddechové péãe pro rodiny s kapacitou jednoho lûïka ve stávajícím komunitním bydlení w program je koncipován jako sluïba krátkodobého charakteru, kde klienta pfiebírá do své péãe tým odborných pracovníkû od rodinných pfiíslu níkû na dobu nezbytnû nutnou (napfi. ãerpání rodinné dovolené, nemoc v rodinû aj.) w sluïba je orientována pro klienty nad 18 let vûku w po dobu ãerpání sluïby se stává klient souãástí rehabilitaãního procesu, který se odehrává v komunitním bydlení w klient se finanãnû podílí na platbû za sluïbu (ãástka není dosud upfiesnûna) w pobyt klienta v uvedené sluïbû probíhá na základû individuálního rehabilitaãního plánu a uzavfieného kontraktu (klient a zafiízení) w podpora rodiny, která peãuje o du evnû nemocného ãlovûka proto, aby jí staãily síly na co nejdel í péãi v pfiirozeném rodinném prostfiedí w moïnost klienta vyzkou et si nové prostfiedí, navázání nových spoleãenských kontaktû, posílit si sebedûvûru a získat nové dovednosti w vytvofiit program s kapacitou 1 lûïka bez vynaloïení velké sumy finanãních prostfiedkû Pfiedpokládaný finanční náklady: w vytvofiení 1 respitního lûïka 70

13 Cíl 5. Rozšífiení terénní sociální práce vpfiirozeném prostfiedí klienta w významná ãást klientû s du evní nemocí potfiebuje podporu ve vedení domácnosti, podporu v ãinnostech, které vedou k získání dovedností v edního dne vafiení, úklid, nákupy, hospodafiení s finanãními prostfiedky w problémem je, Ïe vût ina sociálních pracovníkû ve mûstû Ústí nad Labem neprodûlala specializovaný výcvik zamûfiený na práci s klientem s du evní nemocí w pro plánování kapacity sluïby nejsou v souãasné dobû dostupná data, která by mapovala potfieby a poptávku klientû Opatfiení 5.1 Vznik terénního týmu w jedná se o vytvofiení týmu terénních sociálních pracovnic se specializací na problematiku práce s du evnû nemocnými w tým by byl sestaven ze 6 sociálních terénních pracovnic, z nichï 4 pracují na ãásteãný úvazek v jednotlivých obvodech mûsta Ústí nad Labem a Masarykovû nemocnici a 2 sociální pracovnice na plný úvazek ze stávajícího komunitního subjektu; celkem 4,5 úvazku w sluïba není nároãná na materiální a technické vybavení, v ichni pracovníci disponují se svým pracovním zázemím v matefiské organizaci w k naplnûní opatfiení je nutné vytipovat pracovníky a stanovit podmínky za jakých by se sluïba provádûla w do souãasné doby není terénní sociální práce na území mûsta koordinována (jednotlivé pracovnice velice ãasto o sobû neví, dochází k duplicitû výkonû) w navrhované opatfiení by mûlo tuto situaci výraznû zlep it, propojením místní samosprávy s organizacemi poskytujícími péãi vytvofiíme odbornou a flexibilní sluïbu w tým by realizoval systematickou sociální práci, podpûrnou krizovou intervenci, sociálnû-právní poradenství, monitoroval by situaci péãe o du evnû nemocné, byl by napojen na sluïby následné péãe, vedl by aktuální databanku uïivatelû péãe w vytvofiení estiãlenného odborného terénního týmu pro celé území mûsta Ústí nad Labem w zvý ení dostupnosti sluïeb pro klienta, podpora péãe o klienta v pfiirozeném prostfiedí w posílení koordinace a spolupráce mezi organizacemi ze sociálnû zdravotní oblasti a místní samosprávou w mzdové náklady Kã roãnû (4,5 úvazku) w provozní náklady Kã roãnû w terénní tým by mohl nabízet sluïby aï 110 klientûm v ústeckém okrese Opatfiení 5.2 Realizace vzdûlávacích kurzû pro terénní sociální pracovnice w pokud se má rozvíjet terénní sociální práce pfiímo zamûfiená na du evnû 71

14 nemocného, je nutným pfiedpokladem vytvofiit soubor vzdûlávacích programû, kterého by se budoucí terénní pracovníci úãastnili w v zemích Evropské unie je terénní sociální práce ãlenûna dle zdravotního a sociálního handicapu a geograficky; jedinû tak je moïno zaruãit vãasnou, úãinnou a adekvátní pomoc klientûm s du evní poruchou w pro naplnûní uvedeného opatfiení je potfiebné realizovat základní vzdûlávací kurzy zamûfiené na problematiku psychiatrických onemocnûní; v souãasné dobû je realizován v Praze pod zá titou Ministerstva kolství a tûlovýchovy âr jeden roãní základní kurz pro pracovníky v oblasti psychiatrie, po absolvování závûreãné zkou ky se stává úãastník resocializaãním pracovníkem pro oblast psychiatrie; podobný model vzdûlávání lze uplatnit i pro potfieby ústeckých sociálních pracovníkû w po absolvování základního kurzu, kterého se mûïe úãastnit ir í skupina sociálních pracovníkû, se mohou vytvofiit podmínky pro dal í specializaãní nástavbové vzdûlání w uvedenou sluïbu lze nakoupit u místních odborníkû, organizací mimo region nebo na místní univerzitû w realizace vzdûlávacích programû s celkovou kapacitou 20 úãastníkû w realizace podpûrného opatfiení pro úspû né vykonávání terénní sociální práce w moïnost aplikace pouïitého modelu i pro jiné oblasti sociální pomoci w cena základního kurzu Kã pro 1 osobu w cena specializaãního kurzu Kã pro 1 osobu Pfiedpokládaný počet klientû/kapacita služby: w kapacita vzdûlávacích programû je následující: w realizace základního kurzu s kapacitou 12 míst w realizace specializaãního nástavbového kurzu 8 míst Cíl 6. Rozšífiení služeb pro občany, ktefií se nacházejí v akutní krizové situaci Opatfiení 6.1 Podpora rozvoje stávajícího Centra krizové intervence w cílem sluïby je pomoci ãlovûku v akutní krizové Ïivotní situaci w struktura nabídek mûïe být v uvedeném zafiízení iroká, napfi.: w individuální a skupinová psychoterapie w krizová lûïka w mediaãní terapie w sociálnû právní poradenství w linka dûvûry w sluïba by mûla být dostupná 24 hodin dennû w v souãasné dobû provozuje uvedenou sluïbu o.s. Spirála; poskytuje klientûm individuální a skupinovou psychoterapii, sociálnû právní poradenství a linku dûvûry; zavedení lûïkové péãe plánuje v roce za pfiedpokladu získání finanãních prostfiedkû w zlep ení kvality Ïivota klientû 72

15 w pomoc rodinám, ktefií o své nejbliï í peãují w vytvofiení 3 5 lûïek krátkodobého charakteru pro klienty v krizi w zkvalitnûní stávajících sluïeb Centra krizové intervence w roz ífiení pomoci lidem, ktefií se nacházejí v akutní krizové situaci w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Opatfiení 6.2 Vytvofiení krizové výjezdové služby w jedná se o sluïbu, která by mohla být kompaktní souãástí centra krizové intervence w jde o bezprostfiední psychiatrickou, psychologickou a socioterapeutickou pomoc v náhle vzniklých krizových Ïivotních situacích w krizová intervence je poskytována dle aktuální situace buì v místû bydli tû klienta nebo v zafiízení k tomu uzpûsobeném. Pracovi tû poskytující tuto sluïbu zprostfiedkovává a koordinuje dal í následnou potfiebnou péãi pro klienta. w tým by mûl mít multiprofesní charakter (1 psychiatr, 1 psycholog, 1 zdravotní sestra, 1 sociální pracovník) se zku eností v psychoterapii w sluïba je 24hodinová dennû dostupná pro v echny cílové skupiny klientû w pro vytvofiení uvedené sluïby je potfieba zajistit vy kolený tým a pracovní zázemí w roz ífiení sluïeb pro klienty, ktefií se ocitají v krizové situaci w pomoc rodinám, ktefií o své nejbliï í peãují w mûïe dojít ke sníïení poãtu hospitalizací v lûïkových zafiízeních w sníïení poãtu hospitalizací v nemocniãním zafiízení w nebyl upfiesnûn v procesu konzultací Cíl 7. Zajistit koordinaci, plánování a vyhodnocování sociálních služeb v oblasti péče o dlouhodobû duševnû nemocné občany w Mûsto Ústí nad Labem ve spolupráci se Stálým výborem pro rozvoj sociální sféry si je vûdomo toho, Ïe pokud poskytovatelé mají odbornû zaji Èovat fiadu sociálních sluïeb a programû, které budou uspokojovat potfieby obãanû mûsta Ústí nad Labem v jednotlivých oblastech sociální pomoci, musejí mít vytvofieno zázemí pro svou práci; Rada mûsta Ústí nad Labem a Zastupitelstvo mûsta Ústí nad Labem pfiijaly proto usnesení, která se vztahují k vytvo fiení infrastruktury pro sociální sluïby a programy; priority Mûsta Ústí nad Labem jsou spatfiovány v zaji tûní základních manaïerských procesû: v koordinaci jednotlivých oblastí sociální pomoci v systematickém plánování rozvoje sociálních sluïeb a programû 73

16 ve stanovení kvality péãe a vyhodnocování efektivity sociálních sluïeb ve zpracovávání sociálních analýz mûsta Ústí nad Labem Opatfiení 7.1 Zajištûní plánování péče prostfiednictvím komunitních plánû péče v dalších obdobích v oblasti duševního zdraví dlouhodobû duševnû nemocných občanû; psaní rozvojových projektû w zpracování realizaãního plánu 1. Komunitního plánu péãe w zpracování projektû a pfiedkládání na finanãní zdroje w zpracování návrhu 2. Komunitního plánu péãe w dosaïení cílû a priorit spoleãnû stanovených v 1. Komunitním plánu péãe w spoleãný postup komunity pfii rozvoji sociálních sluïeb v oblasti péãe o dlouhodobû du evnû nemocné obãany w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w podle statistik se jedná o cca 2 % populace Opatfiení 7.2 Zajištûní koordinace poskytovatelû v oblasti duševního zdraví dlouhodobû duševnû nemocných občanû, implementace 1. Komunitního plánu péče a rozvoj oblasti w zaji tûní profesionálního vedení oblasti dlouhodobû du evnû nemocných w plnûní dohodnutých cílû stanovených v 1. Komunitním plánu péãe w systematická práce s poskytovateli a uïivateli sluïeb w zaji Èování alternativních finanãních zdrojû pro poskytovatele sluïeb w fie ení krizových situací v oblasti dlouhodobû du evnû nemocných w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w poskytovatelé sluïeb v dané oblasti Opatfiení 7.3 Zajištûní vyhodnocování efektivity služeb v oblasti duševního zdraví dlouhodobû duševnû nemocných občanû w na základû spolupráce se sloïkami státní a vefiejné správy vytvofiit týmy pro posuzování kvality a efektivity péãe w naplàovat standardy kvality péãe w vypracovat materiály (dotazníky, obsahy strukturovaných rozhovorû) pro pravidelné vyhodnocování spokojenosti klientû w zlep ení kvality sluïeb, zlep ení kvality Ïivota klientû 74

17 w získání pfiehledu, jak úãelnû vyuïívat finanãní prostfiedky w Kã po dobu 1. Komunitního plánu péãe w podle statistik se jedná o cca 2 % populace Opatfiení 7.4 Zajištûní sociálních analýz a zpracovávání dat v oblasti duševního zdraví dlouhodobû duševnû nemocných občanû w zaji tûní ãinnosti týmu pro práci s informacemi w definování pracovní náplnû a sloïení týmu w vyjasnûní spolupráce týmu s institucemi w pfiesnûj í data pro zpracování realizaãních plánû 1. Komunitního plánu péãe w validní data pro dal í plánování v sociální sféfie mûsta Ústí nad Labem w Kã práce týmu na 1 rok pro v echny oblasti w Kã zpracování informací a Katalogu sociálních sluïeb pro v echny cílové skupiny w klienti, ktefií ãerpali sluïby ve v ech oblastech v roce

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010

2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 MANAGEMENT PROCESŮ část 2, díl 2, kapitola 17, str. 1 2/2.17 ŘÍZENÍ UDRŽITELNÉHO ÚSPĚCHU ORGANIZACE NA ZÁKLADĚ NOVÉ NORMY ČSN EN ISO 9004:2010 V květnu tohoto roku, na základě již dlouho avizované přípravy

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele.

OSOBNÍ ASISTENCE. pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. OSOBNÍ ASISTENCE pfiíruãka postupû a rad pro poskytovatele. Standardy kvality sociálních sluïeb promítnuté do praxe poskytování osobní asistence v em cílov m skupinám uïivatelû. Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 17 27. B EZNA 2006 Snûm âmkos na svém zasedání v listopadu 2004 rozhodl o svolání IV. sjezdu âmkos v termínu 7. - 8. dubna 2006. Sjezd se uskuteãní v TOP hotelu Praha v Praze-Chodovû a pro

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Aktivní politika zamûstnanosti

Aktivní politika zamûstnanosti Obálka 01/2005 9.3.2005 20:43 Stránka 1 POSLÁNÍM âasopisu SOCIÁLNÍ PRÁCE / SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost ãeské a slovenské spoleãnosti fie it Ïivotní problémy lidí prostfiednictvím sociální práce,

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Komunikace na pracovišti Kapitola 2

Komunikace na pracovišti Kapitola 2 nûj snadno získat reference. Velmi zásadní je i informace o rozsahu sluïeb, které konzultant poskytuje. Ten kvalitní nabídne pomoc pfii v bûru osobních barev, vybudování profesionálního atníku a stylu.

Více

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit

Přeměna společnosti. na společnost. autor David âáp. vstoupit Přeměna společnosti na společnost autor David âáp vstoupit Obsah LOGO âp INVEST SET KLIENTA âp MOUNT INVEST BANER GRAFICK MANUÁL KLIENTSKÉ DESKY âp MOUNT INVEST V SLEDKOVÁ TABULE LOGA PRODUKTÒ KLIENTSKÁ

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

âasopis lesníkû a pfiátel lesa

âasopis lesníkû a pfiátel lesa 1 âasopis lesníkû a pfiátel lesa roãník 11 2005 Vznikla CHKO âesk les Vzdûlávání 2004 Lesní kolkafii diskutovali MoÏnosti v roby tûpky v lese Biosférická rezervace Dolní Morava Lípa Dfievina roku 2005

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

právních pfiedpisû Ústeckého kraje

právních pfiedpisû Ústeckého kraje Roãník 2010 VùSTNÍK právních pfiedpisû Ústeckého kraje âástka 8 Rozesláno dne 14. prosince 2010 O B S A H 6. Nafiízení Ústeckého kraje, kter m se vydává Integrovan krajsk program sniïování emisí Ústeckého

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE PRO PRAHU R4 16 Bohemian Regional Innovation Strategy - BRIS Projekt byl podporován Evropskou komisí z rozpoãtu 5. rámcového programu EU pro v zkum a v voj Projektoví partneři

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah

TIP ÚČETNÍ 4/2009 VERLAG DASHÖFER. Aktuální informace. dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe. obsah ÚČETNÍ TIP dotazy a odpovědi, komentáře a příklady z praxe VERLAG DASHÖFER Praha 25. února 2009 Odborné nakladatelství daňové a účetní literatury 4/2009 Aktuální informace Urãení sazby danû pfii sbûru,

Více

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI!

Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings. Partneři: UČTE SE S NÁMI! 1 Den, kdy se něčemu naučíš, není už promarněn. David Eddings Partneři: UČTE SE S NÁMI! OBSAH O nás... str. 2 Bonusový systém... str. 3 Tipy pro klienty... str. 4 Termínový kalendář... str. 5 Kurzy HR

Více

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2

Navigátor 1 2012. V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Magazín spoleãnosti INEKON SYSTEMS 1/2012 Navigátor V jednoduchosti je krása Pfiínosy BNS ve spoleãnosti Madeta, a. s. str. 2 Opravdov gigant BNS zefektivàuje konsolidaci dat ve spoleãnosti AGROFERT HOLDING,

Více

Duben mûsíc bezpeãnosti práce

Duben mûsíc bezpeãnosti práce âíslo 3 ROâNÍK 18 2. DUBNA 2007 Ani se to nezdá, ale ãas velice rychle utíká. UÏ tu máme jaro v plném proudu a s ním Duben - mûsíc bezpeãnosti práce. Leto ní zima byla velmi mírná, a tak ani snad nebude

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU

V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU V BùR POTENCIÁLNÍCH PARTNERÒ ZE SKLÁ SKÉHO ODVùTVÍ âr PRO ZAPOJENÍ DO RÁMCOV CH PROGRAMÒ EU Petra Rydvalová, Radka Pittnerová Úvod Lze pomoci rozvoji skláfiství (tradiãnímu odvûtví âech) pfiípravou inovaãních

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI

MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Ekonomika a management MICROFRANCHISING: NOV NÁSTROJ ROZVOJOVÉ POMOCI Vendula Macháãková Úvod Tento pfiíspûvek pfiiná í shrnutí v zkumu, kter autorka provádûla na podzim roku 2012. Pfiíspûvek je zamûfien

Více

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha

Multi-project management v praxi Efektivní fiízení projektû v multiprojektovém prostfiedí 30. listopad 1. prosinec 2004, hotel Crowne Plaza Praha Cyklus semináfiû veden ch odborníky z praxe Projektov management pro profesionály VyuÏijte zku enosti z vedení projektû provûfiené praxí! 3. 4. listopad 2004, hotel Crowne Plaza Praha Plánování a fiízení

Více

MANUÁL. EFEKTIVNÍ VYUÎITÍ SYSTÉMU ZPùTNÉHO ODBùRU ELEKTRICK CH A ELEKTRONICK CH ZA ÍZENÍ. Kladno leden 2009

MANUÁL. EFEKTIVNÍ VYUÎITÍ SYSTÉMU ZPùTNÉHO ODBùRU ELEKTRICK CH A ELEKTRONICK CH ZA ÍZENÍ. Kladno leden 2009 MANUÁL EFEKTIVNÍ VYUÎITÍ SYSTÉMU ZPùTNÉHO ODBùRU ELEKTRICK CH A ELEKTRONICK CH ZA ÍZENÍ Kladno leden 2009 Tato publikace vznikla v rámci projektu financovaného z Fondu ASEKOL. VáÏení pfiedstavitelé obcí,

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

základ civilizace a prosperity

základ civilizace a prosperity základ civilizace a prosperity MAGAZÍN SPOLEČNOSTI PRO ROZVOJ SILNIČNÍ DOPRAVY V ČR Pohled k sousedûm: Na Slovensku uï to dokázali JARO 2012 Obsah Financování dopravní infrastruktury v âeské republice

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc

âeská spoleãnost AIDS pomoc âeská spoleãnost AIDS pomoc V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 OBSAH 1. Základní údaje o spoleãnosti 2 2. Organizaãní struktura spoleãnosti 3 3. Hospodafiení 4 3.1 pfiíjmy za rok 2005 4 3.2 v daje za rok 2005 4 3.3 kontrolní

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

V roãní zpráva 1 9 8 9

V roãní zpráva 1 9 8 9 V roãní práva 8 1 9 9 Obsah Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva 5 Základní údaje spoleãností Skupiny PPF 8 Vedení Skupiny PPF 12 Zpráva vedení 15 Spoleãnosti Skupiny PPF 17 PPF a.s. 17 PPF investiãní

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

âeské vzdûlání a Evropa

âeské vzdûlání a Evropa âeské vzdûlání a Evropa Strategie rozvoje lidsk ch zdrojû v âeské republice pfii vstupu do Evropské unie Program Phare, projekt ã. CZ 9405-01-03-01 SDRUÎENÍ PRO VZDùLÁVACÍ POLITIKU PRAHA 1999 ZÁKLADNÍ

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást

UCZ/DDPN/10. V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti - zvlá tní ãást UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní denních dávek v pracovní neschopnosti

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

âeská asociace pro geoinformace

âeská asociace pro geoinformace V roãní zpráva 2004 âeská asociace pro geoinformace V roãní zpráva za rok 2004 Úvodní slovo VáÏené kolegynû a kolegové, Období od poslední Valné hromady na í asociace bylo bez nadsázky obdobím pln m zmûn

Více

právních pfiedpisû Zlínského kraje

právních pfiedpisû Zlínského kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1/2008 Roãník 2012 VùSTNÍK právních pfiedpisû Zlínského kraje âástka 1 Rozesláno dne 23. ledna 2012 O B S A H 1. Nafiízení Zlínského kraje, kter

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012

IOP pod lupou IOP KVALITA ŽIVOTA. Číslo 13 I leden I 2012 Číslo 13 I leden I 2012 IOP pod lupou M I M O Ř Á D N É V Y D Á N Í Víte, že k 16. lednu 2012 bylo z 8107 přijatých projektových žádostí o podporu v IOP již 7406 vybráno k podpoře? Na tyto schválené projekty

Více

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení

Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení âlánky JURISPRUDENCE 3/2014 Úãelnost nákladû fiízení pfii zastoupení úãastníka advokátem v obãanském soudním fiízení TOMÁ PAVLÍâEK SOUDCE OKRESNÍHO SOUDU VE ZLÍNù The Necessity of Costs of an Attorney

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Úvodní přehled ITIL V3

Úvodní přehled ITIL V3 Překlad publikace zabezpečil The IT Service Management Forum Úvodní přehled ITIL V3 Stručný přehled IT INFRASTRUCTURE LIBRARY IT Infrastructure Library Úvodní pfiehled ITIL V3 Verze 1.0 Autofii: Alison

Více

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb.

a 3 804 Kã, coï odpovídá ãástce normativních nákladû na bydlení pro jednu osobu platn ch od 1. 1. 2009 dle NV ã. 449/2008 Sb. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VERLAG DASHÖFER AKTUÁLNĚ Praha 23. leden 2009 Odborné nakladatelství ekonomické literatury praktické aktuality, komentáře, rady a tipy dotazy pro Vaši a odpovědi firmu 1/2009 Ing.

Více