ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy v Novém Bydžově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy v Novém Bydžově"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Novém Bydžově

2 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Počet oborů, velikost Historie a současnost Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Vybavení školy a její podmínky ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU Přípravné studium Hudební nauka - recepce a reflexe hudby Studijní zaměření: Hra na klavír Studijní zaměření: Hra na klávesy Studijní zaměření: Hra na akordeon Studijní zaměření: Hra na trubku Studijní zaměření: Hra na lesní roh Studijní zaměření: Hra na pozoun Studijní zaměření: Hra na housle Studijní zaměření: Hra na kytaru Studijní zaměření: Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření: Sólový zpěv Studijní zaměření: Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření: Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření: Hra na klarinet Studijní zaměření: Hra na saxofon Studijní zaměření: Hra na bicí Hudební skupinová tvorba VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU VZDĚLÁVACÍ OBSAH TANEČNÍHO OBORU Přípravné studium

3 Studijní zaměření: Výuka tance VZDĚLÁVACÍ OBSAH LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU Přípravné studium Studijní zaměření: Dramatická tvorba ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Zásady a způsob hodnocení žáků Kritéria pro přijímání žáků Oblasti vlastního hodnocení školy

4 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP: Školní vzdělávací program základní umělecké školy v Novém Bydžově Předkladatel: Základní umělecká škola, Nový Bydžov Na Valech 78, Nový Bydžov IČO: Ředitel školy: Jaroslav Tesař Telefon: , Zřizovatel: Město Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, Nový Bydžov Telefon: Platnost dokumentu od: Jaroslav Tesař 3

5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1 Počet oborů, velikost Vyučovány 4 obory: hudební. výtvarný, literárně-dramatický a taneční. Kapacita žáků: Historie a současnost Hudební škola v Novém Bydžově byla založena v roce Původně ji tvořilo pouze houslové a klavírní oddělení. V roce 1961 se mění na lidovou školu umění. Postupně přibývají další hudební oddělení a obor výtvarný. Od září 1990 se z LŠU stává základní umělecká škola. Díky pochopení městského úřadu se zchátralá školní budova, během generální rekonstrukce v letech , proměnila v krásnou secesní stavbu v historickém městském jádru a je ozdobou města. Za dobu své existence si ZUŠ vydobyla stálé postavení v kulturním životě Nového Bydžova a okolí. ZUŠ v Novém Bydžově vychovala celou řadu žáků, kteří se věnují hudbě a výtvarnému umění jako svému povolání. Uplatňují se jako učitelé uměleckých škol a konzervatoří, dále jako hráči Ústřední hudby české armády, Orchestru Národního divadla, Královéhradecké a Brněnské filharmonie a dalších. Žáci získávají každoročně přední místa na různých soutěžích a přehlídkách. Někteří absolventi pokračují ve studiu hudby, výtvarného umění a dramatiky na středních a vysokých školách. Učitelé a bývalí žáci školy působí jako sólisté i členové nejrůznějších hudebních souborů a skupin. Učitelé výtvarného oboru pracují i jako profesionální výtvarníci. 4

6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru Na škole vyučuje přes 20 kvalifikovaných pedagogů zaměřených na vyučované obory. Počet mužů a žen je vyvážený. 2.4 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce Regionální výtvarná soutěž, účast v mezinárodním výtvarném hnutí Stonožka na vlastních nohou. Účast na hudebních festivalech (Fišerův Bydžov, Vačkářův Zbiroh). 2.5 Vybavení školy a její podmínky Škola disponuje 16 třídami k výuce s odpovídajícím materiálním a technickým vybavením. 5

7 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Poskytnout ucelené základní vzdělání ve čtyřech oborech s možnostmi dalšího studia na středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením. Zaměřujeme se na mezioborovou spolupráci formou společných uměleckých projektů. Naším cílem je vychovávat harmonické osobnosti schopné umění nejenom pasivně přijímat ale i aktivně provozovat tzn. vést žáky k praktickému uměleckému uplatnění v amatérských hudebních, divadelních a tanečních souborech. Naším cílem je být nejenom vzdělávacím zařízením, ale i uměleckým zázemím bydžovského regionu. 6

8 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Učitelé své poznatky a zkušenosti projednávají několikrát ročně na umělecké radě. Cílem je vychovávat ze žáků samostatné osobnosti schopné posoudit kvalitu uměleckého díla. Učitelé všech oborů vedou žáky k vyjadřování vlastních názorů na umělecké dílo. Strategie pro kompetenci k umělecké komunikaci Nasloucháme názorům žáků a cíleným dialogem je vedeme k úspěšnému výsledku. Dle možností se snažíme vést žáky ke schopnosti pracovat v týmu (besídky, komorní a souborová hra, skupinová výuka výtvarného, tanečního a literárně-dramatického oboru...atd.) Strategie pro kompetenci osobnostně sociální Budujeme na škole atmosféru pozitivních mezilidských vztahů a snažíme se osobním příkladem vést žáky ke kladnému vztahu k umění. Strategie pro kompetenci kulturní Snažíme se o rozvíjení místní kultury pořádáním koncertů, divadelních představení, výstav, výtvarných soutěží, tanečních přehlídek atd. Dbáme na rozvoj regionálních kulturních tradic a čerpáme z odkazů významných místních rodáků (Jan Malát, Jan Křtitel Vaňhal..) 7

9 5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU Charakteristika Hudební obor je realizován přípravným studiem, základním sedmiletým studiem prvního stupně a čtyřletým studiem druhého stupně. Studium I. a II. stupně je zakončeno vystoupením na veřejným absolventském koncertě, školním koncertě nebo hrou před komisí. Je-li žák schopen zvládnout látku vyššího ročníku, než který studuje, může na konci školního roku vykonat rozdílovou zkoušku a sloučit tak v jednom školním roce více ročníků. V rozdílové zkoušce musí splnit výstupy ročníku předcházejícímu tomu, do kterého nastoupí následující školní rok. Hodinová dotace jednotlivých předmětů může být navýšena dle individuálních potřeb žáka a možností školy. Vzdělávací obsah studia pro dospělé stanovuje učitel dle individuálních potřeb žáka. Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně. Nastoupí- li do II. stupně žák starší 14 let jako začátečník, zahajuje plnění vzdělávacích obsahů I. stupně. může výjimečně nastoupit v pololetí, pokud se učiteli v hudebním oboru uvolní místo a žák je schopen na konci školního roku splnit výstupy daného ročníku. Volitelný předmět: Poslechový seminář Výuka je realizována v oblasti percepce a reflexe hudby jako skupinový volitelný předmět od 4. do 7. ročníku I. stupně a od od 1. do 4. ročníku II. stupně. Obsahem předmětu je aktivní poslech a analýza hudby, která je reprodukována buď z hudebních nosičů nebo je nastudována a interpretována samotnými žáky. Cílem předmětu je poznat etapy dějin hudby poslechem skladeb jednotlivých stylových období. Je-li interpretována skladba žáky je součástí výuky i následný rozbor skladby a analýza výkonu s náměty a doporučením. Výběr skladeb poslechového semináře je určován aktuálním složením žáků třídy s přihlédnutím na oblast jejich zájmu. Poznámka: Volitelný předmět Poslechový seminář je v obou stupních studia koncipován jako 2 hodinový blok jednou za čtrnáct dní pro všechny žáky hudebního oboru. 8

10 5.1 Přípravné studium Charakteristika Přípravné studium hudební oboru je v základní formě koncipováno jako jedno až dvouleté do věku 7 let. Od 2. pololetí žák dochází do přípravného studia zvoleného nástroje. V 1. pololetí je možnost přípravného studia výuky nástroje volitelná. Nastoupí-li žák starší 7 let, je zařazen do studia 1. ročníku I. stupně. Nastoupí- li žák starší 14 let jako začátečník, může být zařazen do jednoletého přípravného studia II. stupně. I. stupeň Učební plán: přípravné studium 1. ročník 2. ročník 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí Přípravná hudební výchova 1,5 1,5 1,5 1,5 Přípravná hra na nástroj * 0,5-1 0,5-1 0,5-1 0,5-1 * poznámka: Přípravná hra na nástroj je v 1. pololetí volitelná. II. stupeň Učební plán: přípravné studium 1. ročník 1. pololetí 2. pololetí Přípravná hra na nástroj 1 1 *) Poznámka: Hudební nauka je vyučována individuální formou ve výuce nástroje. Učební osnovy předmětu: Přípravná hudební výchova percepční schopnosti rozlišuje tón od zvuku, vnímá vlastnosti tónu, umí rozlišit vzestupnou a sestupnou melodii dokáže sluchem rozlišit piano, forte, crescendo, decrescendo 9

11 zopakuje drobný rytmický útvar reaguje na tempové změny pohybem pěvecká a intonační schopnost v kolektivu interpretuje jednoduché lidové písně hudebně teoretické znalosti graficky zaznamená houslový klíč, notu a pomlku zná noty od c1 po c2 (a2) zná stupnicí C-dur Přijímací zkouška zpěv 2 lidových písní, zatleskání jednoduchého rytmu 10

12 5.2 Hudební nauka - recepce a reflexe hudby Charakteristika Předmět hudební nauka poskytuje základy hudební teorie, její propojení s praxí. Nabízí žákům získat znalosti a dovednosti pro interpretaci studovaného materiálu. Prostřednictvím tohoto vzdělávacího procesu dosáhnout cíle být schopným, vzdělaným interpretem a posluchačem hudby. Výuka probíhá od 1. do 5. ročníku v délce 1 vyučovací hodiny týdně. Pro žáky připravující se na střední školy je tento předmět zařazen do volitelných předmětů pro 6. a 7. ročník. Pro začátečníky ve II. stupni je předmět Hudební nauka volitelný a může probíhat formou individuální výuky. začátečník ve II. stupni zahajuje plnění vzdělávacích obsahů I. stupně. Učební osnovy vyučovacího předmětů: Hudební nauka I. stupeň 1. ročník zná noty od g po c2 zná celou, půlovou, čtvrťovou, osminovou notu a pomlku a půlovou notu a pomlku s tečkou čte noty s posuvkami je seznámen s 2/4, 3/4, 4/4 taktem je seznámen se stupnicemi C, G, F dur a jejich trojzvuky pozná základní dynamické a tempové označení a hudební značky podle schopností intonuje jednoduché dětské písně a předehrané melodie, umí zopakovat jednoduché rytmické modely 11

13 2. ročník čte noty pod i nad notovou osnovou zná šestnáctinovou notu a pomlku zná 2/4, 3/4, 4/4 takt a je seznámen s 3/8 taktem pozná durové stupnice do 2 # a 2 b je seznámen s intervaly od primy po oktávu a určuje je v známých stupnicích pozná dechové, smyčcové a bicí hudební nástroje vyjmenuje křížky a béčka podle schopností intonuje jednoduché dětské písně a rytmicky je doprovodí 3. ročník zná pravidla pro tvorbu durových stupnic s # a b zná pravidla pro tvorbu mollových stupnic s # a b vytvoří intervaly čisté, velké, malé zná základní rozdělení intervalů určí hlavní stupně ve stupnici (T, SD, D) zná základní rozdělení hudebních nástrojů vytvoří paralelní a stejnojmenné stupnice určí rozdíly a vytvoří mollovou stupnici aiolskou, harmonickou, melodickou zná české skladatele B. Smetanu, Ant. Dvořáka a jejich dílo 4. ročník orientuje se v basovém klíči zná stupnice durové a mollové do 7 # a b prohlubuje znalost durových a mollových stupnic 12

14 zná strunné nástroje klávesové, smyčcové zná bicí nástroje zná hudební skladatele J. S. Bacha, W. A. Mozarta vysvětlí pojem enharmonická záměna zná melodické ozdoby vytvoří durový a mollový kvintakord zná obraty durového a mollového kvintakordu 5. ročník zná stupnice durové do předznamenání 7# (G,D,A,E,H,Fis,Cis) zná stupnice durové do předznamenání 7b (F,B,Es,As,Des,Ges, Ces) zná stupnice mollové do předznamenání 7# (e,h,fis,cis,gis,dis,ais) zná stupnice mollové do předznamenání 7b (d,g,c,f,hes,es,as) rozpozná druhy mollových stupnic sluchově rozpozná intervaly základní vytvoří odvozené intervaly sestaví durový a mollový kvintakord odvodí si kvintakord zvětšený a zvětšený odvodí si dominantní septakord dokáže reprodukovat složitější rytmické útvary rozpozná stylová období (baroka,klasicismu,romantismu,20.století) 13

15 Učební osnovy volitelného vyučovacího předmětu: Hudební nauka příprava na SŠ 1. ročník vytvoří enharmonické intervaly vysvětlí pojem enharmonická záměna,proměna vytvoří kvintakordy tónický, subdominantní, dominantní popíše a vysvětlí složení a funkci dominantního septakordu zná a vyjmenuje pravidelně složené takty (sudé - 4/2,4/4,4/8, liché 6/4,6/8,9/8) zná a vyjmenuje nepravidelně složené takty (pětidobý 5/4,5/8, sedmidobý 7/4,7/8) popíše zvláštní rytmické útvary: duola, triola,kvintola, sextola atd. chápe a vysvětlí různá přednesová označení 2. ročník chápe a vysvětlí pravidla durových a mollových stupnic (aiolská, harmonická, melodická) vysvětlí pojem chromatická stupnice popíše základní a odvozené intervaly, dokáže je enharmonicky zaměnit nebo proměnit vytvoří kvintakordy durové, mollové a jejich obraty (sextakord, kvartsextakord) zná dominantní septakord a jeho obraty (kvintsextakord, terckvartakord, sekundakord) vysvětlí rozdíl mezi přirozeným a temperovaným laděním má přehled o hudebním vývoji od pravěku po současnost má přehled o hlavních představitelích české a světové hudby navštěvuje živé koncerty vážné hudby i dalších žánrů, podle svého zájmu využívá současnou komunikační techniku (audio,video,pc a další) pro potřeby svého dalšího hudebního rozvoje 14

16 Poznámka: Volitelný předmět Hudební nauka příprava na SŠ je ve II. stupni studia koncipován jako 2 hodinový blok jednou za čtrnáct dní. Učební osnovy volitelného vyučovacího předmětu: Hudební nauka příprava na VŠ II. stupeň 2. ročník zná notopis, takty a rytmus ovládá základní i odvozené intervaly včetně jejich převratů a enharmonické intervaly zná hlavní druhy akordů jako kvintakordy, septakordy a nónový akord a jejich obraty zná zvětšený a zmenšený kvintakord, undecimový, tercdecimový a kvartový akord zná přednesová a jiná označení týkající se tempa, dynamiky, způsobu hry, nálady a výrazu, melodické ozdoby. zná všechny durové a mollové stupnice, stupnici chromatickou a celotónovou zná staré církevní stupnice a stupnice zvláštní jako pentatonickou, cikánskou a harmonickou durovou. analyzuje a popíše hlavní období evropské a české hudby do konce 19. století 4. ročník disponuje základními znalostmi z hudební akustiky (šíření zvuku, tóny jednoduché a složené, sluchové pole, rozpětí intervalů, centy, tónová síla, výška, barva, tónové systémy a soustavy ladění) zná různé ladění hudebních nástrojů zná tónové rozsahy hudebních nástrojů a pěveckých hlasů 15

17 zná obsazení orchestru, sboru a komorních souborů přečte jednoduchou partituru má přehled v základních hudebních formách ( malá forma, velká forma, rondo, sonátová forma, variace) zná základní pojmy z harmonie (hlavní vedlejší funkce, poloviční-celý závěr, melodické tóny, modulace, mimotonální dominanta atd) zná základní pojmy z kontrapunktu (imitace, kánon, fuga..) analyzuje a popíše hlavní proudy a styly hudby 20. století až po současnost Poznámka: Volitelný předmět Hudební nauka příprava na VŠ je ve II. stupni studia koncipován jako 2 hodinový blok jednou za čtrnáct dní. 16

18 5.3 Studijní zaměření: Hra na klavír Charakteristika Klavír (z lat. claves = klíče, klávesy) je strunný úderový hudební nástroj (zvaný též piano nebo fortepiano, zastarale též pianoforte). Jeho zvuk vzniká chvěním strun rozkmitaných úderem dřevěných kladívek. Klavír může být používán jako sólový i doprovodný nástroj, či jako součást orchestru. Od 80. let 20. století se používají rovněž elektronická piana, kde je složitá mechanika klavíru nahrazena reprodukovaným zvukem. Studium je zahájeno přípravným studiem. I. stupeň je 7 letý a probíhá v délce min. 1 vyučovací hodiny týdně individuální výuky hry na nástroj. Od 1. do 5. ročníku žák navštěvuje skupinovou výuku hudební nauky. Od 1. ročníku studia má žák možnost využít nabídky volitelného předmětu Sborový zpěv, od 4. ročníku pak čerpá minimálně 1 vyučovací hodinu týdně některého z nabízených volitelných předmětů. II. stupeň je 4 letý v délce min. 2 vyučovacích hodin týdně individuální výuky hry na nástroj a některého z nabízených volitelných předmětů. Učební plán: Hra na klavír I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r Hra na klavír Hudební nauka *) Volitelné předměty Čtyřruční hra Doprovod Komorní hra Poslechový seminář Sborový zpěv Hudební nauka - příprava na SŠ Hudební nauka - příprava na VŠ Poznámka: Od 4. ročníku I. stupně žák čerpá minimálně 1 hodinu z volitelných předmětů. *) Předmět Hudební nauka je ve II. stupni volitelný. 17

19 Učební osnovy vyučovacího předmětů: Hra na klavír I. stupeň Přípravný ročník zná názvy kláves na klaviatuře zná správné návyky posez, držení ruky zahraje 2 jednoduché písničky podle sluchu 1. ročník užívá správný posez, postavení ruky zná základními typy úhozů (portamento, legato, staccato) odlišuje při hře forte a piano zná základy frázování (odtah) udrží tempo v jednoduchých skladbách je schopen souhry v jednoduchých čtyřručních skladbách používá podklad palce a překlad 3. a 4. prstu hraje dvojhmaty čte v houslovém i basovém klíči 2. ročník disponuje větší škálou dynamických odstínů (p, m, f) ovládá základní typy úhozů (portamento, legato, staccato) ovládá základy frázování používá přirozené agogické změny (ritardando na konci skladeb) stupnice hraje každou rukou zvlášť, s jistotou podkládá palec a překládá 3. a 4. prst, T5 s obraty každou rukou zvlášť 18

20 3. ročník ovládá současný pedál váže dvojhmaty bez překladu a podkladů ovládá vázání akordů používá základní harmonické funkce (T,S,D) v základním tvaru hraje jednoduché melodické ozdoby (nátryl, mordent,..) hraje stupnice v protipohybu od bílých kláves a T5 s obraty oběma rukama dohromady 4. ročník ovládá synkopický pedál váže dvojhmaty s překladem a podkladem zná složitější melodické ozdoby (příraz, obal..) hraje vyrovnaně v bězích odliší ve hře různost interpretace různých stylových období doprovodí jednoduché písně pomocí T,S,D v obratech úhozově a dynamicky rozliší jednotlivé hlasy hraje stupnice v rovném pohybu a T5 s obraty oběma rukama dohromady 5. ročník je schopen zvukové sebekontroly při hře současného a synkopického pedálu hraje vyrovnaněji v bězích v rychlejších tempech umí přiměřeně změnit tempo dle charakteru skladby hraje čtyřhlasé akordy každou rukou zvlášť doprovodí písně podle akordových značek hraje stupnice v rychlejším tempu, 4 hlasé akordy každou rukou zvlášť 19

21 6. ročník hraje oktávovou techniku hraje čtyřhlasé akordy s obraty oběma rukama dohromady samostatně analyzuje skladby (forma, frázování, určování klíčových míst) hraje zpaměti přizpůsobí vlastní improvizovaný doprovod charakteru skladby stupnice hraje v kombinovaném pohybu, 4 hlasé akordy oběma rukama dohromady 7. ročník uplatňuje získané návyky a dovednosti při nácviku, hře z listu, doprovodech i improvizaci interpretuje přiměřeně obtížné skladby v improvizaci umí jednoduchou transpozici má ucelený přehled o stupnicích a harmonii II. stupeň 2. ročník doprovodí lidové písně podle akordových značek a přizpůsobit doprovod charakteru písně transponuje jednoduché písně dbá na stylovost hry samostatné analyzuje studované skladby umí propojit všechny druhy paměti je schopen vlastního sebehodnocení hraje z listu na úrovni 3. ročníku 20

22 4. ročník samostatně nacvičí skladby přiměřené obtížnosti orientuje se v hudebních žánrech a aktivně spolupracuje s učitelem při výběru repertoáru dle svých možností se zúčastňuje komorní hry a korepetic talentovaný žák hraje stupnice v terciích 21

23 5.4 Studijní zaměření: Hra na klávesy Charakteristika Klávesy (keyboard) je elektronický digitální klávesový nástroj vybavený automatickými doprovody, generátory rytmů a dalšími doplňky. Studium je zahájeno přípravným studiem. I. stupeň je 7 letý a probíhá v délce min. 1 vyučovací hodiny týdně individuální výuky hry na nástroj. Od 1. do 5. ročníku žák navštěvuje skupinovou výuku hudební nauky. Od 1. ročníku studia má žák možnost využít nabídky volitelného předmětu Sborový zpěv, od 4. ročníku pak čerpá minimálně 1 vyučovací hodinu týdně některého z nabízených volitelných předmětů. II. stupeň je 4 letý v délce min. 2 vyučovacích hodin týdně individuální výuky hry na nástroj a některého z nabízených volitelných předmětů. Učební plán: Hra na klávesy I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r Hra na klávesy Hudební nauka *) Volitelné předměty Komorní (souborová) hra Poslechový seminář Sborový zpěv Hudební nauka - příprava na 1 1 SŠ Hudební nauka - příprava na VŠ Poznámka: Od 4. ročníku I. stupně žák čerpá minimálně 1 hodinu z volitelných předmětů. *) Předmět Hudební nauka je ve II. stupni volitelný. 22

24 Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na klávesy I. stupeň Přípravný ročník zná funkce nástroje (klaviatura, funkce Power, Voice, Style, Single doprovod) má osvojené správné návyky hry (sezení, postavení ruky) čte noty a pojmenuje klávesy v rozsahu c1 g1 ovládá základy prstové techniky (1.poloha); poznává 1. dobu rytmických modelů zahraje pravou rukou jednoduché lidové písně podle sluchu 1. ročník ovládá základní funkce nástroje (Voice, Style, Start Stop, Synchrostart) čte noty a orientuje se na klávesnici v rozsahu celého nástroje C c4) má osvojeny základy hry (sezení, postavení ruky, úhoz), prstové techniky (hra legato, tenuto, staccato; levá ruka hra single doprovodu C G; souhra rukou) a rytmu rozlišuje základní druhy tempa; 4/4, 3/4 a 2/4 metrum zahraje stupnici C dur pravou rukou zahraje lidové písně a cvičení z not single doprovodem 2. ročník ovládá další funkce nástroje (Intro Ending, Fingered doprovod) čte noty v houslovém i basovém klíči, hraje podle akordických značek durovou kadenci disponuje prstovou technikou: pravá ruka - rozšíření polohy (podkládání prstu, posun ruky); hra dvojhmatů, akordu; levá ruka melodicky v rozsahu oktávy, durová kadence (TSD) 23

25 zvládá rytmické modely (tečkovaný rytmus, synkopa, triola), rozlišuje další druhy tempa (příslušné styly) hraje oběma rukama durové stupnice s akordem (C,G,D,A,E,F) zahraje písně a jednoduché přednesové skladby s melodickým i fingered doprovodem 3. ročník využívá při hře základní návyky a dovednosti (orientace na nástroji, funkce Fill in, Dual, Harmony, Split) zvládá základy prstové techniky (úhoz, koordinace obou rukou), mollová kadence zvládá různé rytmické modely, osvojuje si 6/8 metrum hraje oběma rukama mollové stupnice s akordem (a, e, h, fis, cis, d, g, c) zahraje písně a přednesové skladby s melodickým i akordickým doprovodem 4. ročník má správné návyky hry a obsluhy nástroje (funkce Registration memory, Touch) zvládá technickou úroveň hry (úhoz s dynamickou klávesnicí, melodické ozdoby, polyfonní hra), dominantní septakord hraje oběma rukama paralelní stupnice s akordem a kadencí zahraje podle značek z listu lidové a populární písně zahraje přednesové skladby s různým charakterem (polyfonie, klávesová úprava) 5. ročník disponuje získanými návyky a dovednostmi (pravidla instrumentace a výběru doprovodů) zvládá techniku hry (frázování, běhy, klavírní rejstřík), levá ruka: hra septakordů, zmenšených akordů (značky 7, maj 7, dim, sus) 24

26 hraje oběma rukama paralelní stupnice s akordy a rozšířenou kadencí podle značek zahraje z listu populární (jazzové) skladby s využitím všech akordů hraje z not (odpovídající etudy), zpaměti přednesové skladby (odlišného charakteru polyfonie varhaní rejstřík, klavírní skladby, klávesové úpravy) 6. ročník využívá všechny dovednosti hry, seznamuje se možností připojení nástroje k počítači (MIDI, notační programy) zná zásady interpretace skladeb různých žánrů a stylů zvládá techniku hry (pasáže, vícehlas, náročnější polyfonie, hra všech akordů) ) hraje všechny durové i mollové stupnice s čtyřhlasým kvintakordem hraje náročnější přednesové skladby různých žánrů (polyfonní, klavírní, úpravy klasických skladeb, vyšší populár, jazzové), zapojuje se do komorní hry 7. ročník uplatňuje při interpretaci veškeré získané technické i výrazové dovednosti ovládá prstovou techniku pravé i levé ruky; tvorby akordů, používání rejstříků zahraje zpaměti přednesové skladby různého charakteru, zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu i hudebního materiálu podle vlastního výběru, aktivně se účastní komorní hry podle individuálních schopností připraví přednesovou skladbu pro absolventské vystoupení samostatně uplatní své hudební dovednosti (využívá rejstřík lidových a populárních písní z celého studia) 25

27 II. stupeň 2. ročník ovládá techniku hry, využívá možností nástroje (připojení k počítači, tvorba doprovodů, základy komponování) nastuduje zpaměti přednesové skladby různého charakteru (klavírní, varhaní, klávesové úpravy) hraje skladby z listu (lidová, populární a jazzová hudba), aktivně se účastní souborové nebo komorní hry podle svých individuálních schopností připraví přednesovou skladbu pro veřejné vystoupení 4. ročník dokáže využít získané dovednosti ke správné interpretaci skladby ovládá techniku hry a využívá nástroj v celé šíři jeho možností samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu, interpretuje skladby různých stylů a žánrů, účastní se komorní nebo souborové hry podle individuálních schopností připraví přednesovou skladbu pro absolventské vystoupení profiluje se podle svého zájmu; využívá své zkušenosti v neprofesionální umělecké praxi 26

28 5.5 Studijní zaměření: Hra na akordeon Charakteristika Akordeon, zvaný též tahací harmonika je hudební nástroj, u něhož jsou zdrojem zvuku kovové, dřevěné či plastové jazýčky, rozechvívané proudem vzduchu. Patří mezi aerofony. Studium je zahájeno přípravným studiem. I. stupeň je 7 letý a probíhá v délce min. 1 vyučovací hodiny týdně individuální výuky hry na nástroj. Od 1. do 5. ročníku žák navštěvuje skupinovou výuku hudební nauky. Od 1. ročníku studia má žák možnost využít nabídky volitelného předmětu Sborový zpěv, od 4. ročníku pak čerpá minimálně 1 vyučovací hodinu týdně některého z nabízených volitelných předmětů. II. stupeň je 4 letý v délce min. 2 vyučovacích hodin týdně individuální výuky hry na nástroj a některého z nabízených volitelných předmětů. Učební plán: Hra na akordeon I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r Hra na akordeon Hudební nauka *) Volitelné předměty Komorní (souborová) hra Poslechový seminář Sborový zpěv Hudební nauka - příprava na SŠ Hudební nauka - příprava na VŠ Poznámka: Od 4. ročníku I. stupně žák čerpá minimálně 1 hodinu z volitelných předmětů. *) Předmět Hudební nauka je ve II. stupni volitelný. 27

29 Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na akordeon I. stupeň Přípravný ročník zná části nástroje (klaviatura, basy, měch, rejstříky, řemeny) má osvojené správné sezení, držení, upevnění nástroje a postavení rukou má osvojené základy prstové techniky: pravá ruka 1.poloha; levá ruka základní basy má základy měchové techniky čte noty a orientuje se na klávesnici nástroje v rozsahu c1 g1 zahraje jednoduché lidové písně podle sluchu zahraje z not cvičení v rozsahu 1. polohy 1. ročník ovládá základy prstové techniky: pravá ruka - rozšíření 1. polohy (podkládání palce); hra legato, tenuto, staccato; použití černých kláves; levá ruka základní basy a durové akordy ovládá základy měchové techniky: tvoření tónu, základní dynamika (p, f) umí určit základní druhy tempa čte noty a pojmenuje klávesy v rozsahu malého nástroje h c3 (i černé klávesy) zahraje stupnici C dur pravou rukou zahraje lidové písně a cvičení z not v souhře obou rukou 2. ročník používá základy prstové techniky: pravá ruka - rozšíření polohy (posun ruky); hra dvojhmatů, akordu, zdokonalení hry legato a staccato; levá ruka základní a pomocné basy (1. poloha), durový akord 28

30 zvládá základy měchové techniky: crescendo, decrescendo rozlišuje další druhy tempa čte noty v basovém klíči a orientuje se v basovém systému hraje pravou rukou durové stupnice s akordem (C,G,D,A,E,F); levou rukou stupnici C dur zahraje cvičení, písně a jednoduché přednesové skladby s melodickým i akordickým doprovodem 3. ročník využívá základní návyky a dovednosti hry na malý nástroj zvládá prstovou techniku: pravá ruka rozšiřování polohy (skoky); jednoduchý dvojhlas, ovládá základní typy artikulace (legato a staccato); levá ruka základní a pomocné basy v různých polohách, durové a mollové akordy používá měchovou techniku (vedení měchu podle značek, dynamika) zná celou melodickou i doprovodnou část nástroje (ovládá rejstříky) hraje durové stupnice dohromady a 3 obraty kvintakordu pravou rukou hraje z not (cvičení a etudy) a zahraje zpaměti jednoduchou přednesovou skladbu nebo úpravu lidové písně 4. ročník má základní návyky a dovednosti hry na velký nástroj ovládá techniku hry: pravá ruka vícehlas, melodické ozdoby, levá ruka melodická hra, dominantní septakord zvládá měchovou techniku velkého nástroje hraje durové stupnice dohromady v rozsahu 2 oktáv, mollové stupnice v rozsahu 1 oktávy hraje z not (odpovídající cvičení a etudy), zpaměti přednesové skladby (s melodickým i akordickým doprovodem); podle schopností se začleňuje do komorní nebo souborové hry 29

31 5. ročník má základní návyky a dovednosti hry na velký nástroj disponuje technikou hry: pravá ruka polyfonie, melodické ozdoby, běhy; levá ruka kombinace všech basů používá s jistotou měchovou techniku; uplatňuje rejstříkovou techniku hraje durové i mollové stupnice dohromady v rozsahu 2 oktáv hraje z not (odpovídající etudy), zpaměti přednesové skladby (odlišného charakteru - stará hudba, současná hudba); účastní se komorní nebo souborové hry 6. ročník interpretačně využívá dovednosti hry na velký nástroj zvládá prstovou, měchovou i rejstříkovou techniku hry hraje durové i mollové stupnice dohromady v rozsahu 2 oktáv s čtyřhlasým kvintakordem hraje náročnější přednesové skladby různých žánrů (polyfonní, úpravy klasických skladeb, vyšší populár); hraje náročnější party komorní nebo souborové hry 7. ročník ovládá všechny dovednosti hry na velký nástroj ovládá prstovou techniku pravé i levé ruky; ovládá měchovou techniku, používání rejstříků podle individuálních schopností zahraje zpaměti přednesové skladby různého charakteru, zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu i hudebního materiálu podle vlastního výběru, aktivně se účastní souborové nebo komorní hry podle svých individuálních schopností připraví přednesovou skladbu pro své absolventské vystoupení 30

32 II. stupeň 2. ročník ovládá všechny dovednosti hry na velký nástroj využívá prstovou i měchovou techniku, ovládá frázování nastuduje zpaměti přednesové skladby různého charakteru hraje z listu, hraje skladby dle vlastního výběru (lidová i populární hudba), aktivně se účastní souborové nebo komorní hry podle svých individuálních schopností připraví přednesovou skladbu pro veřejné vystoupení 4. ročník ovládá nástrojovou a měchovou techniku, ovládá práci s tónem, základy frázování a dále si rozvíjí svou hudební paměť samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu, při interpretaci rozvíjí její přednesovou stránku, dbá na výraz hrané skladby, interpretuje skladby různých stylů a žánrů, je schopen vlastního názorového vyjádření podle individuálních schopností připraví přednesovou skladbu pro absolventské vystoupení profiluje se podle svého zájmu; využívá své zkušenosti v neprofesionální umělecké praxi. 31

33 5.6 Studijní zaměření: Hra na trubku Charakteristika Hra na trubku má široké využití ve všech hudebních žánrech v klasické hudbě, jazzu, popu i v hudbě latinskoamerické. Trubka svým mnohostranným uplatněním vyžaduje nemalé schopnosti a dovednosti hráče. Hudební dovednosti žák získává v předmětech Hra na přípravný nástroj (zobcová flétna) obvykle od 1. do 3. ročníku, od 4. ročníku Hra na trubku (tenor, baryton) a Hudební nauka ročník. Studium je zahájeno přípravným studiem. I. stupeň je 7 letý a probíhá v délce min.1 vyučovací hodiny týdně individuální výuky hry na nástroj. Z volitelných předmětů může žák navštěvovat od 1. ročníku předmět Sborový zpěv, od 4. ročníku předměty Komorní hra, Hra v orchestru a Poslechový seminář a od 6. ročníku předmět Hudební nauka - příprava na SŠ, VŠ. II. stupeň je 4 letý v délce min. 2 vyučovacích hodin týdně individuální výuky hry na nástroj a některého z nabízených volitelných předmětů. Učební plán: Hra na trubku I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r Hra na trubku Hudební nauka *) Volitelné předměty Souborová a orchestrální hra Komorní hra Poslechový seminář Sborový zpěv Hudební nauka - příprava na 1 1 SŠ Hudební nauka - příprava na VŠ Poznámky: U předmětů Hra na tenor, Hra na baryton a Hra na tubu jsou učební plán i osnova totožné s předmětem Hra na trubku. Od 4. ročníku I. stupně žák čerpá minimálně 1 hodinu z volitelných předmětů. *) Předmět Hudební nauka je ve II. stupni volitelný. 32

34 Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na trubku I. stupeň Přípravný ročník popíše nástroj, umí ho sestavit a správně udržovat uchopí nástroj správně do rukou využívá funkci bránice umí se rychle a intenzivně nadechnout a plynule vydechovat artikuluje jednoduchým jazykem - funkce rtů a jazyka 1. ročník má uvolněný postoj, drží nástroj v optimálním úhlu nezvedá prsty levé ruky, lokty drží mírně od těla, používá kombinovaný žeberně brániční nádech s uklidněním (zadržením dechu) a jeho plynulý ovladatelný výdech zná údržbu nástroje správné nasazuje nátrubek na rty, dociluje správný začátek i zakončení tónu reprodukuje hru tenuto, později legato v celých, půlových, čtvrťových notách, používá notu půlovou s tečkou je seznámen s ligaturou - rozlišuje dvou, třídobý a čtyřdobý takt cítí těžké doby společně s učitelem hraje rytmicko melodickou ozvěnu na 3 tónech hraje v tónovém rozsah v rozmezí alespoň jedné oktávy, hraje s posuvkami (1křížek,1b) spojuje notový zápis s pohotovou orientací sluchovou, svalovou (práce rtů), prstokladovou, správně reprodukuje písně a skladeb při maximální snaze o čistou intonaci (dolaďování, dotváření tónu) v předepsaném rytmu a se základní dynamikou zahraje zpaměti jednoduché melodické útvary nebo lidové písně v rozsahu kvinty 33

35 zahraje melodické ozvěny v rozsahu alespoň tří tónů 2. ročník sleduje správný postoj a držení nástroje dává pozor na zlozvyky má osvojené znalosti dechové techniky především vědomé žeberně brániční dýchání má smysl pro kvalitu tónu učí se jej kontrolovat sluchem, pěstuje si neustále kultivovaný a ušlechtilý tón tvoří jednotlivé tóny v rozsahu alespoň oktávy umí správné ukončení tónu má metrické, rytmické a tempové cítění pohotově čte pravidelné členění čtvrťové noty zná s hru v osminovém taktu (3/8, 6/8) zná zásady pravidelného tempa zná elementární agogiku hry hraje v tónovém rozsahu od přirozených (alikvotních) tónů postupně na ostatní tóny základní řady v rozsahu a d2 používá hru portamento, legato, staccato hraje kvalitním rovným tónem hraje tónové řady - stupnice dur v celém současném rozsahu i - tonický kvintakord hraje podle sluchu i z notového zápisu dle svých možností a dispozic zná elementární základní hudební formy (písně, tance, programní hudba) zahraje jednoduchý notový zápis z listu zahraje chromatické řady v předepsaném rozsahu zahraje zpaměti jednoduché lidové písně a krátké cvičení zapojuje se do souhry s jiným nástrojem zná způsob ladění nástroje melodických ozvěn na pěti tónech 34

36 3. ročník zahraje podle svých individuálních schopností zpaměti jednoduchou skladbu zahraje jednoduché melodie podle sluchu vytvoří náladu skladby a interpretovat elementárními výrazovými prostředky uplatňuje se podle svých schopností a dovedností v souhře s dalšími nástroji hraje stupnice a tónické kvintakordy s obraty ve trojzvuku v daném rozsahu dle svých dispozic alespoň v jedné oktávě hraje zpaměti jednoduché lidové písně a krátké cvičení zapojuje se do hry v seskupení, příp. do komorní hry (duo-trio) zná zásady ladění nástroje komunikuje v rámci souboru orientuje se v tempu, rytmu, nástupech, agogice, dynamice 4. ročník hraje stupnice dur a moll do 4# a 4b způsobem portamento, legato v rychlejším tempu hraje T5,D7 ve čtyřzvuku způsobem portamento hraje melodické ozdoby (předjímka, nátryl, trylek), je seznámen s nácvikem retního trylku ovládá výrazové prostředky (lehkost hry a zpěvnost tónu) hraje staccato, portamento ve hře vědomě používá akcent, sforzato samostatně naladí nástroj správně intonuje při hře umí posoudit obtížnost zadané skladby při domácí přípravě volí vhodný postup a pořadí nácviku skladeb uplatňuje získané dovednosti ve školních souborech má zodpovědnost za svoji práci a práci souboru 35

37 samostatně nacvičí základní rytmické prvky orchestrální hry 5. ročník sebekriticky posoudí úroveň nácviku skladby k veřejnému provedení samostatně přehraje nabídnutou literaturu a vybere si skladbu dle svých potřeb a zájmu zná větší hudební formy (koncert, sonáta) vybere vhodnou techniku hry skladby (legato, staccato, melodické ozdoby), navrhne dynamiku, agogiku, frázování a nádechy s respektem k typu skladby 6. ročník hraje D7 ve čtyřzvuku způsobem portamento transponuje do C ladění vědomě používá ušlechtilý tón v dynamice pp ff. hraje melodické ozdoby, je seznámen s retní trylky hraje všechny dur a moll stupnice ve všech používaných způsobech zahraje kvintakord, dominantní a zmenšené septakordy ke stupnicím formou čtyřzvuku s obraty v požadovaném rozsahu tenuto v tempu a zpaměti ovládá melodické frázování a dynamické odstíny hry objektivně posoudí a zhodnotí výkon jiného žáka a vhodnost jím zvolených prostředků vyjádří vlastní názor na práci souboru 7. ročník ovládá pohotovost prstů i jazyka v pasážové technice zná základy interpretace různých stylových obdobích improvizuje na základě orientace v tónině 36

38 zná základní formy skladby je schopen jednoduché analýzy a transpozice hraje retní trylky ovládá interpretaci jednotlivých stylových období sestaví samostatně repertoár na vystoupení dokáže samostatně analyzovat hudební formu skladby hraje s dynamikou samostatně nacvičí náročnější skladby souborové či orchestrální hry II. stupeň 2. ročník zahraje melodické ozdoby a vědomě je procvičuje používá výrazové prostředky (dynamiku, frázování, hospodaření s dechem, artikulace) transponuje z B do C ladění hraje pohotově z listu s rytmickou jistotou používá sluchovou sebekontrolu v souhře samostatně nastuduje komorní či orchestrální part 4. ročník dokáže samostatně analyzovat skladbu hraje komorní, sólovou, klasickou nebo jazzovou a populární hudbu používá všechny artikulační a hudebně výrazové prostředky (legato, staccato, intervalové skoky, kombinaci legato-staccato) hraje retní trylky a pedálové tóny při hře z listu samostatně vyřeší technická úskalí skladby???? 37

39 aktivně poslouchá hudbu z nejrůznějších médií na základě poslechu si samostatně vybírá skladby k vlastnímu studiu 38

40 5.7 Studijní zaměření: Hra na lesní roh Charakteristika Lesní roh je žesťový hudební nástroj s kónickou trubicí, pevné místo v orchestrech má již od 18. století. Vyvinul se z loveckých nástrojů používaných pro hraní fanfár. Hráči na lesní roh se mohou uplatnit zejména jako členové komorních uskupení a orchestrů, mimořádně i jako sólisté a také jako členové a sólisté skupin populární, jazzové, dechové a folklorní hudby. V tomto studijním zaměření získávají žáci metodiku správného dýchání, nátisku, práci jazyka, držení nástroje, uvolněnosti svalstva a lehkosti celkové koordinace. Studium je zahájeno přípravným studiem. I. stupeň je 7 letý a probíhá v délce min. 1 vyučovací hodiny týdně individuální výuky hry na nástroj. Hudební dovednosti žák získává v předmětech Hra na přípravný nástroj (zobcová flétna) obvykle od 1. do 3. ročníku, od 4. ročníku Hra na lesní roh a od 1. do 5. ročníku Hudební nauka. Z volitelných předmětů může žák navštěvovat od 1. ročníku předmět Sborový zpěv, od 4. ročníku předměty Komorní hra, Hra v orchestru a Poslechový seminář a od 6. ročníku předmět Hudební nauka - příprava na SŠ, VŠ. II. stupeň je 4 letý v délce min. 2 vyučovacích hodin týdně individuální výuky hry na nástroj a některého z nabízených volitelných předmětů. Učební plán: Hra na lesní roh Hlavní nástroj Hra na lesní roh Hudební nauka Volitelné předměty Souborová a orchestrální hra Poslechový I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r seminář Komorní hra Sborový zpěv Hudební nauka - příprava na SŠ Hudební nauka - příprava na VŠ Poznámka: Od 4. ročníku I. stupně žák čerpá minimálně 1 hodinu z volitelných předmětů. *) Předmět Hudební nauka je ve II. stupni volitelný. 39

41 Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na lesní roh I. stupeň Přípravný ročník popíše nástroj, umí ho sestavit a správně udržovat uchopí nástroj správně do rukou využívá funkci bránice umí se rychle a intenzivně nadechnout a plynule vydechovat artikuluje jednoduchým jazykem - funkce rtů a jazyka 1. ročník má uvolněný postoj podle vzoru učitele umí držet nástroj v optimálním úhlu nezvedá prsty levé ruky, lokty drží mírně od těla, zvládá dechové techniky dle svých dispozic - nacvičuje kombinovaný žeberně brániční nádech s uklidněním (zadržením dechu) a jeho plynulý ovladatelný výdech zná údržbu nástroje má osvojené základy správného tvoření tónu ve rtech, podle vzoru učitele dbá na správné nasazení nátrubku na rty, na vybudování základů nátisku s omezením tlaku nátrubku na rty, na činnost obličejových svalů a jazyka a na správný začátek i zakončení tónu reprodukuje hru tenuto, později legato v celých, půlových, čtvrťových notách, používá notu půlovou s tečkou zahraje ligaturu rozlišuje dvou, třídobý a čtyřdobý takt cítí těžké doby společně s učitelem zvládá rytmicko melodickou ozvěnu na 3 tónech hraje v tónovém rozsahu alespoň jedné oktávy, 40

42 hraje s posuvkami (1křížek,1b) - osvojuje si hru národních písní a zcela jednoduchých skladeb spojuje notový zápis s pohotovou orientací sluchovou, svalovou (práce rtů), prstokladovou, správně reprodukuje písně a skladby při maximální snaze o čistou intonaci (dolaďování, dotváření tónu) v předepsaném rytmu a se základní dynamikou hraje zpaměti na jednoduché melodické útvary nebo lidové písně v rozsahu kvinty používá elementární výrazové prostředky k vyjádření obsahu (základní dynamika p-mf-f s důrazem na intonaci) hraje výběr typických skladeb mnoha období a žánrů hraje s doprovodem (živě s učitelem nebo s CD) dodržuje intonaci, rytmus, kvalitu, sílu tónu 2. ročník má správný postoj a držení nástroje uplatňuje znalosti dechové techniky především vědomé žeberně brániční dýchání uplatňuje smysl pro kvalitu tónu, kontroluje jej sluchem, hraje kultivovaným tónem tvoří jednotlivé tóny v rozsahu alespoň oktávy na alikvotní řadě výlučně na F ladění (nepoužívá zápojku B) ukončuje správně tón dodržuje metrum a rytmus pohotově čte čtvrťové noty hraje v osminovém taktu (3/8, 6/8) používá elementární agogikou hry hraje v tónovém rozsahu od přirozených (alikvotních) tónů postupně na ostatní tóny základní řady v rozsahu a d2 a dále ve svých mezích hraje portamento, legato, staccato, hraje kvalitním rovným tónem hraje tónové řady - stupnice dur v celém současném rozsahu, tonický kvintakord hraje podle sluchu i z notového zápisu 41

43 zná základní hudební formy (písně, tance, programní hudba) je schopen samostatné domácí přípravy hraje chromatické řady v předepsaném rozsahu hraje zpaměti jednoduché lidové písně, krátké cvičení a drobné instruktivní skladby hraje melodické ozvěny na pěti tónech zapojuje se do souhry s jiným nástrojem 3. ročník hraje stupnice a tónické kvintakordy s obraty ve trojzvuku v daném rozsahu dle svých dispozic alespoň v jedné oktávě používá dynamické odstínění, hraje crescendo decrescendo vycházející ze hry mezzoforte využívá hru retných vazeb zapojuje se do hry v seskupení, v souboru, příp. do komorní hry (duo-trio) naladí nástroj s pomocí učitele dodržuje tempo, rytmus, nástupy, agogiku a dynamiku 4. ročník hraje stupnice dur a moll do 4# a 4b způsobem portamento, legato v rychlejším tempu hraje T5 ve čtyřzvuku způsobem portamento hraje melodické ozdoby (předjímka, nátryl, trylek) transponuje pomocí hry písní od různých tónů hraje lehkým a zpěvným tónem hraje staccato, portamento, používá akcent, sforzato samostatně naladí nástroj čistě intonuje při hře hraje ve školních souborech 42

44 samostatně zvládne nácvik základních rytmických prvků orchestrální hry 5. ročník sebekriticky posoudí úroveň nácviku skladby k veřejnému provedení zná větší hudební formy (koncert, sonáta) ovládá správně techniku hry (melodické ozdoby, dynamika, agogika, frázování) je členem školních souborů samostatně nacvičí základní rytmické prvky orchestrální hry 6. ročník hraje D7 ve čtyřzvuku způsobem portamento transponuje do Es ladění hraje ušlechtilým tónem v dynamice pp ff hraje v celém dosaženém tónovém rozsahu (c-g2) hraje melodické ozdoby, zvládá retní trylky hraje všechny dur a moll stupnice všemi používanými způsoby hraje kvintakordy, dominantní a zmenšené septakordy ke stupnicím formou čtyřzvuku s obraty v požadovaném rozsahu tenuto v tempu a zpaměti správně frázuje a dodržuje dynamiku objektivně posoudí hudební projev jiného žáka naladí samostatně nástroj je schopen intonačně i rytmicky vyváženého projevu v souborové hře 7. ročník ovládá pohotovost prstů i jazyka v pasážové technice 43

45 transponuje do Es ladění improvizuje na základě orientace v tónině, základní formy skladby, schopnosti jednoduché analýzy a transpozice hraje retní trylky nastuduje absolventské vystoupení zvládá interpretaci různých stylových období sestaví samostatně repertoár kombinací skladeb různých žánrů a období samostatně analyzuje rozbor skladeb samostatně nacvičí náročnější skladby souborové či orchestrální hry 44

46 II. stupeň 2. ročník hraje správným a jistým nátiskem hraje složitější melodické ozdoby používá výrazové prostředky (dynamiku, frázování, hospodaření s dechem, artikulace) transponuje z F do Es hraje z listu s rytmickou jistotou zvládá jednoduché doprovody z listu dokáže rozpoznat, pochopit a interpretovat různá stylová období 4. ročník: zvládá nástrojovou techniku (dýchání, frázování, výraz) hraje kvalitním tónem, umí vytvořit jeho barvu hraje v souborech nejrůznějšího obsazení a žánrového zaměření, zodpovědně spolupracuje na vytváření jejich společného zvuku, výrazu a způsobu interpretace dokáže samostatně zhodnotit a zformulovat názor na jiný hudební projev profiluje se podle svého zájmu; využívá svých posluchačských a interpretačních zkušeností k samostatnému nácviku nových skladeb 45

47 5.8 Studijní zaměření: Hra na pozoun Charakteristika Pozoun se používá nejen v orchestrech, ale i v kvartetech, kvintetech, v jazzu a samozřejmě se uplatňuje i jako sólový nástroj, nejčastěji s doprovodem klavíru. Studium je zahájeno přípravným studiem. I. stupeň je 7 letý a probíhá v délce min. 1 vyučovací hodiny týdně individuální výuky hry na nástroj. Dovednosti ve hře na tento nástroj žák získává v předmětech Hra na přípravný nástroj (zobcová flétna) obvykle od 1. do 3. ročníku, od 4. ročníku Hra na pozoun a od 1. do 5. ročníku Hudební nauka. Z volitelných předmětů může žák navštěvovat od 1. ročníku předmět Sborový zpěv, od 4. ročníku předměty Komorní hra, Hra v orchestru a Poslechový seminář a od 6. ročníku předmět Hudební nauka - příprava na SŠ, VŠ. II. stupeň je 4 letý v délce min. 2 vyučovacích hodin týdně individuální výuky hry na nástroj a některého z nabízených volitelných předmětů. Učební plán: Hra na pozoun I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r 1.r 2.r 3.r 4.r Hra na pozoun Hudební nauka *) Volitelné předměty Souborová a orchestrální hra Komorní hra Poslechový seminář Sborový zpěv Hudební nauka - příprava na SŠ 1 1 Hudební nauka - příprava na VŠ Poznámka: Od 4. ročníku I. stupně žák čerpá minimálně 1 hodinu z volitelných předmětů. *) Předmět Hudební nauka je ve II. stupni volitelný. 46

48 Učební osnovy vyučovacího předmětu: Hra na pozoun I. stupeň Přípravný ročník popíše nástroj, umí ho sestavit a správně udržovat uchopí nástroj správně do rukou využívá funkci bránice umí se rychle a intenzivně nadechnout a plynule vydechovat artikuluje jednoduchým jazykem - funkce rtů a jazyka 1. ročník drží správně nástroj, kombinuje nasazení a legata v rozsahu c1 - d2 používá žeberně brániční dýchaní na dechových cvičeních správně rytmizuje celé, půlové, čtvrťové a osminové noty hraje stupnice dur do 1# a 1b z not, případně zpaměti rozlišuje dvoustupňové tempo (pomalu rychle) 2. ročník používá prstovou techniku, hraje rytmicky disponuje zdokonaleným žeberně bráničním dýcháním, kvalitou tónu a intonačním cítěním hraje stupnice dur do 2# a 2b zpaměti. umí přečíst posuvky používá funkci palcové ruky, přefukuje, hraje oktávy 47

49 3. ročník hraje kvalitním tónem využívá výrazové prostředky - dynamiku,agogiku hraje v rozsahu do a2, hraje staccato a dechová cvičení hraje stupnice dur do 3# a 3b včetně T5 +obraty dokáže vysvětlit princip enharmonické záměny zahraje jednoduché skladby na altovou flétnu hraje v duetech a triích 4. ročník hraje stupnice dur a moll do 4# a 4b způsobem portamento, legato v rychlejším tempu hraje T5,D7 ve čtyřzvuku způsobem portamento hraje melodické ozdoby (předjímka, nátryl, trylek), je seznámen s nácvikem retního trylku hraje lehkým a zpěvným tónem hraje staccato, portamento vědomě ve hře používá akcent, sforzato samostatně naladí nástroj přečte noty v tenorovém klíčí správně intonuje je schopen samostatného nácviku skladeb hraje školních souborech samostatně nacvičí základní rytmické prvky orchestrální hry 48

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru 5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na basovou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Studijní zaměření Hra na violoncello

Studijní zaměření Hra na violoncello Studijní zaměření Hra na violoncello Violoncello patří do rodiny smyčcových nástrojů houslového typu. První violoncella se objevují v 16. století. Původně violoncello sloužilo k doprovodným účelům, ale

Více

Studijní zaměření Hra na pozoun

Studijní zaměření Hra na pozoun Studijní zaměření Hra na pozoun Snižcový tenorový pozoun zvaný také trombon je nástroj dnes všeobecně používaný v hudební praxi v symfonickém orchestru, v taneční a populární hudbě i v hudbě dechové. Vznikl

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Díky nemalému zájmu o elektrickou (přesněji elektrofonickou) kytaru je tento nástroj již řadu let vyučován také na některých základních uměleckých školách. Elektrická

Více

Studijní zaměření Hra na tenor

Studijní zaměření Hra na tenor Studijní zaměření Hra na tenor Tenor, zvaný také baskřídlovka, je trubkovitý žesťový nástroj, o oktávu níž znějící křídlovka. Je oválně stočen, takže vypadá jako malá tuba a ve většině případů je laděn

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou 6. - zvládne hru glissando - umí použít melodické ozdoby - umí využít příklepovou techniku v levé ruce - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou - hraje v I. X. poloze - hraje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 10/13 Za 4/6/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Telči Uměním proti citové chudobě Motto: Není umění bez fascinace, není tvorby bez zážitku. Neučíme vytvářet díla, zprostředkujeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN Obsah Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Předkladatel... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost a účinnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLECANY Název ŠVP: Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak i pro život Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů,

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, příspěvková organizace UMĚNÍ JE KOLÉBKOU SPOLEČNOSTI Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů 4 2.2 Historie a

Více

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU První soukromá ZUŠ je jednooborová a v rámci hudebního oboru realizuje přípravné studium (1-2 ročníky ), základní studium I. stupně (7 ročníků ), přípravné studium II.

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu

Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Zobcová flétna se spolu s ostatními flétnami řadí historicky mezi nejstarší hudební nástroje. První zmínky nacházíme již na jeskynních malbách. Největší obliby

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOBOJ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOBOJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOBOJ Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost školy... 5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 5 2.4 Dlouhodobé projekty,

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál

EVIDENCE VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Pro koho je výukový materiál číslo Název výukového u Skupina HN 1 Nácvik houslového klíče I *pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva Mastíková 27.9.2013 FM, YŽ, OL, MB HN 2 Nácvik houslového klíče II pracovní list PHV 1. roč. Mgr. Eva

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV Neučíme to, děláme to Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje

Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Studijní zaměření Hra na bicí nástroje Bicí nástroje, pod tímto názvem se nabízí široká nabídka nástrojů: blahozvučné(malý buben, bicí souprava, tympány) melodické (zvony, zvonkohra, xylofon, vibrafon,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BOROVANY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie Motto: Drž se, vytrvej a vydrž. Trpělivost je zázračná. (Comte de Buffon) Název školy: Církevní husitská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY A PLUS, spol. s r. o. Český Těšín, Pod Zvonek 28 Motto: Mám-li se naučit, musím mít partnera v učení. Obsah Obsah... 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Kdo (si) hraje, nezlobí

Kdo (si) hraje, nezlobí Školní vzdělávací program Základní umělecké školy v Libčicích nad Vltavou Kdo (si) hraje, nezlobí Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 1 2.1 Počet oborů, velikost... 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2.1 Počet oborů, velikost... 3 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Jaroslava Kociana, Ústí nad Orlicí Smetanova 1500, Ústí nad Orlicí Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1. Počet oborů, velikost

Více

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu

Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Příčná flétna (flauto traverzo) se historicky řadí mezi nejstarší hudební nástroje. V 16. století nahradila do té doby velmi oblíbené flétny zobcové. V této době

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Třeboň Školní vzdělávací program motto: Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. A.Ward OBSAH Obsah...2 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DAČICE 2012 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Předkladatel..4 1.3 Zřizovatel.4 1.4 Platnost dokumentu..4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 7 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY....4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou Obsah 1 dentifikační údaje...3 2 Charakteristika školy historie...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost školy...4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JOŽKY MATĚJE BRUŠPERK, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM První soukromé ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY s.r.o. Zbavujeme-li se náročného přístupu k dětem, pak se nelze divit, že ony nejsou ochotny nebo schopny být náročné na sebe. Doc. PharmDr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM základní umělecké školy Motivační název: Všechny dobré zásady jsou již napsány. Nyní ještě zbývá je uskutečnit. B. Pascal 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ Č. j.: ZUŠT/025/2014 2 Obsah strana 1. Identifikační údaje 004 2. Charakteristika školy 005 2.1. Počet oborů, velikost 005 2.2. Historie a současnost

Více

Studijní zaměření Hra na fagot

Studijní zaměření Hra na fagot Studijní zaměření Hra na fagot Fagot je dechový dřevěný hudební nástroj se strojkem z dvojitého třtinového plátku. Vznikl v Itálii v 16. století, jeho název pochází z italského fagotto svazek, otep. Zpravidla

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KARLA KOMZÁKA TÝN NAD VLTAVOU www.zuskomzaka.cz Hudba cesta k radosti... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HORAŢĎOVICE Láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ Obsah 1. Identifikační údaje 3 Zřizovatel 3 Platnost dokumentu 3 Datum účinnosti 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Vybavení školy 4 2.5 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.6 Akce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, KLADNO, 5. KVĚTNA 1870 UMĚNÍ ZKRÁŠLUJE ČLOVĚKA A BRÁNÍ MU BÝT ŠPATNÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 OBSAH 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně a rytmicky čistě, v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách Žák využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře Vokální činnosti Instrumentální

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

Základní umělecká škola Pacov

Základní umělecká škola Pacov Základní umělecká škola Pacov Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Pacov Školní vzdělávací program ZUŠ Pacov 202 Obsah ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PACOV... OBSAH...2 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Školní vzdělávací program

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Školní vzdělávací program Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2.Charakteristika školy... 4 2. 1. Struktura vzdělávání... 4 2. 2. Historie a současnost... 4 2.

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Obsah Obsah... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Počet oborů, velikost... 4 Historie a současnost...

Více

Studijní zaměření Hra na housle

Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nástrojům, které mají nejširší možnosti využití. Mají za sebou dlouhý historický vývoj, který se definitivně dovršil v 17. století. Z této doby jsou zachované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA SUŠILA ROUSÍNOV 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Studijní zaměření Hra na trubku

Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na trubku Trubka je dechový žesťový nástroj, který dosahuje ze všech v současnosti používaných žesťových nástrojů nejvyšších tónů. Má široké využití prakticky ve všech hudebních žánrech

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.5 Akce školy a dlouholeté

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více