ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ELEMENTÁRIA JESENICKÁ 11, PLZEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto: Umění a láska působí jako slunce - probouzí energii. (Maxim Gorkij) 1

2 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PŘEDKLADATEL ZŘIZOVATEL PLATNOST DOKUMENTU CHARAKTERISTIKA ŠKOLY POČET OBORŮ HISTORIE ŠKOLY VYBAVENÍ ŠKOLY A JEJÍ PODMÍNKY CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU DLOUHODOBÉ PROJEKTY 4 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE 4 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE STRATEGIE PRO KOMPETENCI K UMĚLECKÉ KOMUNIKACI STRATEGIE PRO KOMPETENCI OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ STRATEGIE PRO KOMPETENCE KULTURNÍ 6 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ HUDEBNÍ OBOR Studijní zaměření přípravné studium Studijní zaměření hudební nauka Studijní zaměření hra na klavír Studijní zaměření hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření hra na housle Studijní zaměření hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření hra na příčnou flétnu Studijní zaměření hra na trubku Studijní zaměření hra na kytaru Studijní zaměření hra saxofon Studijní zaměření hra na hoboj Studijní zaměření sólový zpěv Studijní zaměření sborový zpěv LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 50 2

3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1. PŘEDKLADATEL Základní umělecká škola Elementária, Jesenická Plzeň 1, Bolevec IČO: Ředitelka: PaedDr. Eva Růžičková Telefon: Webové stránky: ZŘIZOVATEL Soukromá základní škola Elementária, s.r.o. Jesenická Plzeň, Bolevec IČO: Telefon: Webové stránky: PLATNOST DOKUMENTU Od Č.j. ZUŠ- 1 09/ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1. POČET OBORŮ Základní umělecká škola Elementária poskytuje uměleckou výuku v oboru hudebním (HO) a literárně dramatickém (LDO). Oba obory jsou vyučovány v jedné budově. Nejvíce žáků je přihlášeno na hudební obor. V současnosti máme 101 žáků. Kapacita školy je 140 žáků. V hudebním oboru vyučujeme sólový a sborový zpěv a hru na tyto hudební nástroje: klavír, elektronické klávesové nástroje, housle, kytaru, zobcovou a příčnou flétnu, hoboj, trubku a saxofon HISTORIE ŠKOLY Základní umělecká škola byla založena 1. září

4 2.3. VYBAVENÍ ŠKOLY A JEJÍ PODMÍNKY Škola má k dispozici učebny základní školy Elementária. Všechny učebny jsou vybaveny tabulí, počítačem, ozvučovací a interaktivní technikou. Ve třech učebnách je klavír. Žáci mají k dispozici veškeré prostory základní školy, včetně šaten a sociálního zařízení. Největší třída je využívána jako koncertní sálek. Učitelé mají k dispozici kancelář a dva kabinety. ZUŠ využívá veškerého zařízení a pomůcek základní školy a disponuje také základním inventářem hudebních nástrojů, potřebnými učebními pomůckami a notovým archivem. Pomůcky a hudební nástroje jsou postupně dokupovány a inovovány 2.4. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU Pedagogický sbor Základní umělecké školy Elementária je stabilizovaný, generově vyvážený a kvalifikovaný. Působí zde učitelé jak s plným, tak s částečným úvazkem. Průměrný věk pedagogů je 30 let. Odborným zaměřením i počtem učitelů plně pokrývá šíři nabídky pro vzdělávání ve všech nabízených uměleckých oborech a studijních zaměřeních. Většina pedagogů je, či byla členem souborů DJKT DLOUHODOBÉ PROJEKTY Spolupráce s divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzni na různých představeních (Gypsy, Evita). 3. ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Cílem uměleckého vzdělávání naší školy není pouze připravovat děti a mládež pro uměleckou dráhu, ale aktivně trávit volný čas a především z nich vychovávat citově bohaté osobnosti, poskytovat jim základy uměleckého vzdělání a rozhled, naučit je poznávat kulturní hodnoty, vážit si jich a předávat je dalším generacím. Uplatňujeme jak klasický styl výuky, tak výuku využívající moderní ICT vybavení. Aktivně využíváme zkušeností pedagogů z jejich vlastní umělecké praxe. Budujeme rodinný typ školy, pěstujeme a prohlubovat vzájemné vztahy mezi pedagogy, žáky a rodiči. 4

5 4. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Na úrovni uměleckých oborů naší školy učitelé společně uplatňují níže uvedené postupy - výchovné a vzdělávací strategie - pro utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků: 4.1. STRATEGIE PRO KOMPETENCI K UMĚLECKÉ KOMUNIKACI LDO rozvíjíme umělecké vlohy žáka prostřednictvím tvořivých dramatických a slovesných HO činností shlédneme dílo ze záznamu, popř. navštívíme divadelní představení provádíme rozbor postav a děje seznámíme žáka s nástrojem a vysvětlíme mu problematiku hry na jím zvolený nástroj, s jeho historií, vývojem, stavbou, částmi, možnostmi využití v hudbě, vedeme žáka k trpělivosti a společně překonáváme náročné začátky snažíme se přistupovat ke každému žákovi individuálně, kromě jeho rozumových možností si všímáme i fyzických dispozic a od nich odvíjíme správné držení těla i nástroje při hře, dbáme na postavení rukou, naučíme dítě vnímat tělo i nástroj jako jeden celek aktivně zapojujeme žáky do hodiny, aby každý žák měl možnost se předvést, vyjádřit svůj názor (nejen ho opakovat po učiteli) využíváme a volíme různé metody a postupy, aby žák co nejlépe pochopil a osvojil si to, co se od něj očekává a učíme žáka, jak má samostatně cvičit repertoár vybíráme spolu se žákem, pokusíme se žákovi ukazovat hudbu, která ho zajímá skladbu sami interpretujeme a jdeme tak žákovi příkladem, přiblížíme žákovi stylové období, ve kterém byla skladba složena, seznámíme ho s autorem uměleckého díla 4.2. STRATEGIE PRO KOMPETENCI OSOBNOSTNĚ SOCIÁLNÍ LDO uplatňujeme princip dramatické hry při tvoření pracovních návyků a jejich dodržování HO podporujeme společnou realizaci dramatického útvaru od jednoduché improvizace až ke společnému dramatickému představení vysvětlujeme potřebu soustavné domácí přípravy (spolupráce s rodiči) vysvětlujeme podstatu, důležitost a pravidelnost cvičení, srovnáváme s jinými profesemi, kde je zapotřebí trénink 5

6 zjednodušíme žákovi domácí přípravu cvičebním plánem, aby věděl, co je v daném období nejdůležitější cvičit vysvětlíme, že úspěšnost výsledku není v délce, ale v poctivosti přípravy a kontrolujeme zpětnou vazbu k lepším výkonům motivujeme žáka slovním hodnocením, pochvalou, možností vystupování na veřejnosti či účastí v soutěžích 4.3. STRATEGIE PRO KOMPETENCE KULTURNÍ LDO podporujeme interpretaci krátké autorské tvorby vedeme žáky k návštěvám divadelních představení - různých forem vedeme žáky k samostatnému, osobitému, přirozenému a přitom kultivovanému vyjadřování v umělecké, ale také v sociální komunikaci HO učíme žáky milovat hudbu a umění, protože jsou dorozumívacími prostředky lidí a působí na člověka emocionálně snažíme se je vést k citové vazbě ke svému nástroji, jakožto prostředku k jejich hudebnímu vyjadřování, aby si jej vážili a dobře se o něj starali učíme žáka, aby svým uměním udělal takový dojem na posluchače i pro sebe, aby lidé chtěli přijít znovu na jeho koncert individuálně přistupujeme ke každému žákovi s plným vědomím toho, že z něj nemusí být budoucí profesionál 5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH UMĚLECKÝCH OBORŮ 5.1. HUDEBNÍ OBOR Studijní zaměření přípravné studium Charakteristika: V přípravné hudební výchově je hravou formou podchycen zájem dětí o hudbu a na základě těchto předpokladů rozvíjeny jejich hudební schopnosti, dovednosti a návyky. Aktivizuje a podněcuje se jejich tvořivost v elementárních činnostech pěveckých, instrumentálních, pohybových a poslechových. Součástí výchovně vzdělávacího procesu je zjišťování, sledování a usměrňování zájmu žáků se zřetelem na možnosti jejich dalšího studia v základní umělecké škole. 6

7 přípravné studium trvá 1 2 roky přípravné studium v délce 1 roku je určeno pro žáky ve věku 6 let přípravné studium v délce 2 let je určeno pro žáky ve věku 5 let Učební plán - varianta A: v prvním pololetí žáci navštěvují kolektivní výuku přípravné hudební nauky v rozsahu 2 hodiny týdně ve druhém pololetí žáci navštěvují kolektivní výuku přípravné hudební nauky v rozsahu 1 hodiny týdně a skupinové vyučování hry na vybraný nástroj v rozsahu 1 hodiny týdně ve druhém ročníku žáci navštěvují kolektivní výuku přípravné hudební nauky v rozsahu 1 hodiny týdně a skupinové vyučovací hry na vybraný nástroj v rozsahu 1 hodiny týdně Přípravné studium 2 roky ( varianta A ) žáci ve věku 5 let, týdenní minimální hodinová dotace: Předmět PS 1 PS 2 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. Přípravná hudební výchova Hudební nástroj 0 1 * 1 * 1 * Celkem * výuka probíhá ve skupinkách dvou až čtyř žáků Přípravné studium 1 rok ( varianta A ) žáci ve věku 6 let, týdenní minimální hodinová dotace: Předmět PS 2 1. pol. 2. pol. Přípravná hudební výchova 2 1 Hudební nástroj 0 1 * Celkem 2 2 * výuka probíhá ve skupinkách dvou až čtyř žáků Učební plán - varianta B: žáci jsou zařazeni do nástrojových tříd od začátku školního roku v prvním i ve druhém ročníku žáci navštěvují kolektivní výuku přípravné hudební nauky v rozsahu 1 hodiny týdně a skupinové vyučovací hry na vybraný nástroj v rozsahu 1 hodiny týdně varianta B připadá v úvahu na základě rozhodnutí ředitele školy Přípravné studium 2 roky ( varianta B ), týdenní minimální hodinová dotace: 7

8 Předmět PS 1 PS 2 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. Přípravná hudební výchova Hudební nástroj 1 * 1 * 1 * 1 * Celkem * výuka probíhá ve skupinkách dvou až čtyř žáků Přípravné studium 1 rok ( varianta B ), týdenní minimální hodinová dotace: PS 2 Předmět 1. pol. 2. pol. Přípravná hudební výchova 1 1 Hudební nástroj 1 1 * Celkem 2 2 * výuka probíhá ve skupinkách dvou až čtyř žáků Vyučovací předmět přípravná hudební výchova: Učitel hravou formou rozvíjí u dětí základní hudební schopnosti: pěvecké zpěvem lidových písní pohybové poslechové instrumentální využitím Orffových nástrojů rytmické rytmizací říkadel Očekávané školní výstupy: zazpívá jednoduchou lidovou píseň reaguje na hudbu pohybem poslechově rozlišuje základní vlastnosti tónu dokáže rytmicky doprovodit zpívané písně zná noty v houslovém klíči od c 1 do c 2 zná základní hodnoty not a pomlk zná pojem piano, forte Vyučovací předmět hudební nástroj: Konkrétní školní výstupy viz. výstupy u jednotlivých nástrojů 8

9 Studijní zaměření hudební nauka Učební plán - viz učební plány všech studijních zaměření hudebního oboru. Vyučovací předmět hudební nauka ( ročníkové výstupy ): 1. ročník zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 3# (G,D,A) zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 3b (F,B,Es) dokáže pracovat na PC - určovat noty s # a b rozpozná zvuky hudebních nástrojů a dle toho určí typ nástroje vytvoří 4/4, 3/4, 2/4 takt dle své fantazie 2. ročník ovládá stupnice durové do předznamenání 4# (G,D,A,E) ovládá stupnice durové do předznamenání 4b (F,B, Es, As) dokáže pojmenovat základní intervaly vytvoří základní intervaly (velké a čisté) poslechově určuje souzvuk tónů ( dvou a tří) samostatně vytvoří základní kvintakordy (T,S,D) 3. ročník ovládá stupnice durové do předznamenání 5# (G,D,A,E,H) ovládá stupnice durové do předznamenání 5b (F,B,ES,AS,DES) sestaví obraty základních kvintakordů z durových stupnic vytvoří z intervalů čistých a velkých - intervaly malé, zvětšené a zmenšené rozpoznává různé žánry hudby na základě vlastního zájmu (poslech CD, DVD, koncert) chápe a užívá nejdůležitější hudební pojmy, označení a názvosloví orientuje se v různých hudebních uskupeních 4. ročník ovládá stupnice durové do předznamenání 7# (G,D,A,E,H,Fis,Cis) 9

10 ovládá stupnice durové do předznamenání 7b (F,B,Es,As,Des,Ges, Ces) rozpozná stupnice a akordy durové a mollové dokáže sestavit D7 a jeho obraty určí druhy mollových stupnic (aiolská, harmonická, melodická) zaznamená a reprodukuje jednoduchý notový zápis orientuje se v historii a stylových obdobích hudby transponuje jednoduché melodie do jiné tóniny orientuje se v různých hudebních uskupeních chápe princip rozdělení hlasů i hudebních nástrojů do skupin a identifikuje je 5. ročník zvládá všechny stupnice durové s # a b zvládá mollové stupnice do 5# a 5b dokáže pracovat a ovládat PC s hudebně teoretickými programy dokáže zapsat těžší rytmicko-melodická cvičení aktivně poslouchá hudbu orientuje se v jejích druzích a ve způsobech její interpretace vytváří vlastní melodické a rytmické útvary na základě svých zkušeností vyjadřuje svůj názor na znějící hudbu a umí jej zdůvodnit Studijní zaměření hra na klavír Charakteristika: Studijní zaměření vychází ze vzdělávacího zaměření hra na klávesové nástroje. Ve hře na klavír žáci zvládají technické a výrazové prostředky, čímž se stávají prostředníky k vyjádření hudebních myšlenek k reprodukci přiměřených skladeb sólových, ansámblových a komorních, popřípadě vlastní improvizace. Učební plán - hra na klavír Přípravné studium v zaměření hra na klavír - formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let - 1 hodina týdně 10

11 Základní studium I. a II. stupně, týdenní minimální hodinové dotace: I. stupeň II. stupeň Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na klavír Hudební nauka Skupinové praktikum * Celkem * skupinové praktikum = hra v souboru, komorní hra nebo sborový zpěv Studium pro dospělé Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Vyučovací předmět hra na klavír ( ročníkové výstupy ): Přípravné studium dokáže popsat nástroj zvládá orientaci na klaviatuře dokáže hrát úhozy portamento, staccato, legato zahraje a dle svých možností transponuje jednoduchou píseň orientuje se v jednoduchém notovém zápise dokáže doprovodit jednoduchou píseň pomocí dudácké kvinty I. stupeň 1. ročník správně a uvolněně sedí u nástroje zvládá základní úhozové prvky - tenuto, legato, staccato se orientuje v jednoduchém notovém zápise 11

12 ovládá dle svých schopností hru dvojhmatů a tříhlasých akordů zná základní dynamická a tempová označení a využívá je při interpretaci zahraje jednoduchou skladbu zpaměti 2. ročník používá pedalizaci dle návodu pedagoga zvládá hru v rychlejším tempu dokáže hrát stupnice a akordy s obraty dohromady protipohybem dokáže využívat při hře dynamické prvky je schopen dle svých možností kontrolovat sluchem souhru při čtyřruční hře dokáže interpretovat skladbu přiměřené obtížnosti při koncertním vystoupení zpaměti 3. ročník zvládá všechny druhy úhozů: staccato, legato, portamento experimentuje s náladami skladeb ovládá stupnice dur od bílých kláves v protipohybu s akordy dohromady hraje skladby různých slohových období 4. ročník zvládá hru stupnic dur a moll s akordy v protipohybu i rovném pohybu a D7 zvlášť samostatně používá dynamická označení dokáže pedalizovat pomocí pedálu současného a synkopického dokáže rozlišit hudební styly - baroko, klasicismus, romantismus a umí je reprodukovat dle svých možností zahraje zpaměti více skladeb fixuje hru z listu 5. ročník zvládá hru stupnic dur i moll v rovném pohybu, D7 s obraty dohromady používá jednoduché melodické ozdoby využívá dle svých schopností technické prvky ve skladbách různých hudebních stylů 12

13 zvládá hru z listu na úrovni skladeb 1. a 2. ročníku uplatňuje sluchovou kontrolu při čtyřruční hře samostatně 13analyzuje a uplatňuje dynamické prvky interpretuje přednesové skladby při koncertních vystoupeních 6. ročník zvládá hru stupnic dur i moll v kombinovaném pohybu zvládá 4hlasý akord s obraty dohromady rozlišuje různé hudební styly dle svých možností využívá při hře dynamiku, melodické ozdoby, je schopen agogických změn zvládá hru 4ručně a je schopen sluchové kontroly nastuduje více skladeb zpaměti 7. ročník zvládá stupnice dur i moll v kombinovaném pohybu a velký rozklad akordu dohromady orientuje se v různých hudebních stylech samostatně se orientuje ve hře z listu dokáže samostatně nastudovat skladbu a uplatnit v ní získané dovednosti nastuduje skladby různých hudebních období zpaměti a ukončí 7. ročník I. stupně absolventským vystoupením aktivně se zapojuje do čtyřruční a komorní hry ročník II. stupeň uplatňuje všechny získané dovednosti a vědomosti při nastudování repertoáru s pomocí pedagoga zvládá repertoár širšího rozsahu 13

14 zvládá korepetice mladších žáků dle svých schopností ukončí studium veřejným absolventským vystoupením, na kterém předvede dle svých schopností a možností své získané dovednosti v průběhu studia v ZUŠ Studijní zaměření hra na elektronické klávesové nástroje Charakteristika: Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba modul A - hra na elektronické klávesové nástroje (EKN) a jejich ovládání. Ve hře na elektronické klávesové nástroje se žáci učí současně hře na moderní nástroj a skladatelským technikám. Nástroj je přizpůsoben k použití široké veřejnosti, vede jak k hudebnímu vývoji amatérů, ale i profesionálů, využívá akordových značek a multimédií. Učební plán hra na elektronické klávesové nástroje Přípravné studium v zaměření hra na elektronické klávesové nástroje formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let - 1 hodina týdně Základní studium I. a II. stupně, týdenní minimální hodinové dotace: I. stupeň II. stupeň Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na EKN Hudební nauka Skupinové praktikum * Celkem * skupinové praktikum = hra v souboru, komorní hra nebo sborový zpěv Studium pro dospělé Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Vyučovací předmět hra na EKN: (ročníkové výstupy ) Přípravné studium dokáže popsat nástroj a základní pravidla péče o nástroj hravou formou používá základní postavení rukou na klaviatuře 14

15 využívá základní úhozy pro hru na elektronický klávesový nástroj reprodukuje jednoduché melodie dle sluchu, popř. z listu v rozsahu jedné oktávy využívá jednoprstý doprovod k jednoduchým písním I. stupeň 1. ročník dokáže hrát všemi prsty uvědomuje si hru konkrétních tónů, dokáže je přečíst dokáže zahrát stupnice v jedné oktávě, akordy a jejich obraty (zvlášť) dokáže zahrát jednoduchou lidovou píseň (v durových tóninách) s jednoprstým doprovodem 2. ročník při hře stupnic podkládá palec a překládá prsty dokáže hrát podle akordových značek prakticky využívá dominantní septakord hraje jednoduché lidové písně z listu má přehled o základních zvukových barvách 3. ročník zvládá synkopické rytmy, předpjaté tóny, trioly, tečkované rytmy v rychlejších notách samostatně volí ve zvukovém rejstříku a výběru stylu se orientuje v jednotlivých sekcích nástroje používá formální části doprovodu (intro, ending, fill in) 4. ročník využívá komunikaci mezi elektronickými hudebními nástroji MIDI využívá hru akordů maj7, sus4, nónový akord včetně jejich obratů orientuje se v obsluze při zapojování nástroje v účinkování v souboru využívá svoje schopnosti v souborové hře 15

16 5. ročník samostatně účinkuje v souboru dokáže se podílet společně se souborem na aranžmá v souboru je schopen zahrát obtížnější část skladby využívá plný rozsah nástroje 6. ročník zvládá zpěv na mikrofon s vlastním doprovodem EKN v souboru využívá své znalosti v instrumentaci a aranžování, v oblasti zvukové aparatury ovládá dovednosti v klavírní hře 7. ročník využívá interpretační dovednosti výběrem skladeb složitějšího charakteru, skladeb jazzových či alternativních žánrů s důrazem na harmonickou a melodickou přesnost provedení, správného výběru zvukového rejstříku zvládá obtížnější klavírní skladby v souboru zvládá základy ozvučení, praktické nastavení kapely (gain, korekce,afektování, celková mixáž, výsledný zvuk) ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením II. stupeň ročník samostatně uplatňuje všechny získané dovednosti a vědomosti při nastudování repertoáru dokáže se zapojit do souborové hry zvládá korepetice mladších žáků ukončí studium veřejným absolventským vystoupením, na kterém předvede své získané dovednosti v průběhu studia v ZUŠ Studijní zaměření hra na housle Charakteristika: 16

17 Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření hra na smyčcové nástroje. Housle mají velmi bohaté možnosti, co se týká uplatnění: v sólové a komorní hře, v symfonických, divadelních nebo komorních orchestrech, ve folklórních souborech, v odvětvích populární hudby, rocku apod. Výuka hry na housle směřuje k tomu, aby se žákům dostalo základního uměleckého vzdělání v oboru a podle jejich individuálních možností se stali zapálenými hudebníky, ať amatérskými či profesionálními. Učební plán - hra na housle Přípravné studium formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let - 1 hodina týdně Základní studium I. a II. stupně, týdenní minimální hodinové dotace: I. stupeň II. stupeň Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na housle Hudební nauka Skupinové praktikum * Celkem * skupinové praktikum = hra v souboru, komorní hra nebo sborový zpěv Studium pro dospělé Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Vyučovací předmět hra na housle: ( ročníkové výstupy ) Přípravné studium dokáže popsat nástroj předvede přípravná a uvolňovací cvičení vedoucí ke správnému uchopení houslí a smyčce zazpívá lidové písně za rytmického doprovodu na prázdných strunách (pizzicato, détaché) zvládá vyrovnaný tah smyčce na prázdných strunách zvládá postavení levé ruky ve výchozí poloze a předvede základní durový prstoklad 1. ročník I. stupeň 17

18 dokáže představit svůj nástroj (detailně popsat) zvládá základní držení svého těla i těla nástroje při hře na nástroj zná funkce levé paže a uchopení houslí ve výchozí poloze hraje lidové písně na strunách e, a, d, g ovládá zásady kladení prstů na hmatníku ve výchozí (1.) poloze dle zvoleného prstokladu (dur/moll) zvládá práci pravé ruky při přechodech přes struny, dělení smyčce, (případně) hru legato 2. ročník rozlišuje základní dynamické rozdíly p, mf, f využívá znalost práce pravé ruky détaché, legato zvládá vyšší stupeň techniky levé ruky - zná správné pozice pravé ruky při přechodech přes struny hraje z listu drobné lidové písně hraje zpaměti skladby lehčího charakteru, lidové písně apod. zahraje dur stupnice přes jednu oktávu 3. ročník rozlišuje dur a moll prstoklad orientuje se ve hře détaché, legato, staccato ovládá hru drobných etud hraje jednoduché dvojzvuky předvede dle svých schopností práci levé ruky (např. tech.cvičení,etudy,předn.skladba) hraje zpaměti drobné přednesy či concertina v rámci 1. polohy zvládá hru s dalším nástrojem zahraje dur (příp. moll) stupnice přes jednu oktávu + durový kvintakord po 2, 4 legato 4. ročník vnímá výraz dané skladby při její interpretaci dbá na kvalitu tónu dle svých schopností používá vibrato zvládá odlišit dynamické odstíny 18

19 rozlišuje a zvládá všechny prstoklady v první poloze, užívá je v praxi dokáže zahrát základní dvojhmaty zvládá rozdíly při hře pravou rukou détaché, legato, staccato, martelé zahraje dur a moll stupnice a rozložený kvintakord v různých smykových a rytmických kombinacích přes dvě oktávy umí zahrát drobnější etudy, ale i etudy s melodickým charakterem zde odlišuje výrazovou složku spolupracuje s jedním i více dalšími nástroji 5. ročník hraje ve 3. poloze zahraje dur a moll stupnice a rozložený kvintakord v různých smykových a rytmických kombinacích přes dvě oktávy ( využívá 3. polohy) využívá hry jednoduchého řadového staccata při delších tónech využívá hru vibrato hraje skladby většího rozsahu odlišuje různorodost skladeb (stará hudba, moderní hudba) předvede hru v probíraných polohách (např. 1. poloha, 2. poloha, 3. poloha) realizuje hru z listu 6. ročník zahraje základní dur stupnice a rozložený kvintakord v různých smykových a rytmických kombinacích přes tři oktávy hraje skladby vyšší úrovně s přihlédnutím na koordinaci levé a pravé ruky ve vyšších tempech předvede hru dvojhmatů (např. cvičení, drobné skladby apod.) rozliší slohového období studovaných skladeb hraje z listu jednoduché skladby sólové i komorní 7. ročník zahraje základní dur a moll stupnice a rozložený kvintakord v různých smykových a rytmických kombinacích přes tři oktávy 19

20 propojuje zkušenosti nabyté v předchozích letech studia, používá je v praxi v individuální i skupinové interpretaci dbá na tónovou, intonační i rytmickou sebekontrolu samostatně studuje drobnější skladbu a dokáže do ní vložit vlastní projev orientuje se ve složitějších smykových variantách, hře v polohách i hře dvojhmatů interpretuje skladby soustředěné na více technických i výrazových prostředků najednou interpretuje delší přednesové skladby př. concertina většího rozsahu, koncerty, sonáty ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením se uplatňuje v komorních nebo souborových uskupení II. stupeň ročník hraje stupnice přes 3 oktávy s rozloženými akordy a jejich obraty využívá plně všech druhů smyků orientuje se ve všech polohách (dle svých schopností) samostatně studuje složitější skladbu včetně vlastního výrazového projevu dokáže sebekriticky posoudit svůj výkon zvládne se zapojit do práce v jakémkoliv hudebním souboru dokáže ukončit studium veřejným absolventským vystoupením, na kterém předvede své získané dovednosti v průběhu studia v ZUŠ Studijní zaměření hra na zobcovou flétnu Charakteristika: Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření hra na dechové nástroje. Zobcová flétna - dřevěný dechový nástroj, pocházející z lidové píšťaly (podobnou konstrukci mají píšťaly varhan); hráč dýchá do náustku, vzduch se v rezonanční komoře dělí na dva proudy, první opouští štěrbinu a druhý vibrující prochází rovnou trubicí. Otvory vrtané v trubici se zakrývají nebo odkrývají hráčovými prsty. Nevýhodou je omezená dynamika, tj. možnost měnit hlasitost hraného zvuku, neboť při silnější hře dochází současně k přelaďování nástroje (zvýšená frekvence tónu). Na zobcovou flétnu mohou hrát děti již od předškolního věku, ve kterém se často také využívá pro její "zdravé dýchání podporující" funkci. Uplatnění zobcové flétny od sopraninové po basovou ji dává vyniknout zejména v komorní a souborové hře. Učební plán hra na zobcovou flétnu 20

21 Přípravné studium formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let - 1 hodina týdně Základní studium I. a II. stupně, týdenní minimální hodinové dotace: I. stupeň II. stupeň Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na zobcovou flétnu Hudební nauka Skupinové praktikum * Celkem * skupinové praktikum = hra v souboru, komorní hra nebo sborový zpěv Studium pro dospělé Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Vyučovací předmět hra na zobcovou flétnu: ( ročníkové výstupy ) Přípravné studium pojmenuje základní části svého nástroje dodržuje základní postoj dle svých fyzických předpokladů popíše držení nástroje vyjmenuje a dle svých schopností zahraje základní tóny ( g 1,a 1,h 1,c 2,d 2 ) I. stupeň 1. ročník hraje jednoduché lidové písně dbá na hygienu svého nástroje popíše jednoduše nasazení jazykem ovládá základní hmaty jednou rukou hraje jednoduché lidové písně ve dvojhlase s učitelem 2. ročník 21

22 dodržuje správný a uvolněný postoj při hře fixuje správné dýchání používá nasazení jazykem rozlišuje hru nasazovaně a vázaně rozlišuje náladu jednoduchých lidových písní rozšiřuje dle svých možností rozsah nástroje ( tóny f 1 a e 1 ) 3. ročník odstraní jednoduché provozní vady nástroje ( voda v labiu, mazání čepů ) rozšiřuje dále rozsah nástroje zahraje jednoduchou skladbu zpaměti hraje durové stupnice do 2# a 2b hraje vyrovnaným tónem 4. ročník využívá chromatický rozsah nástroje c 1 c 3 hraje durové stupnice do 3# a 3b včetně tónického kvintakordu hraje staccato, legato, tenuto popíše jednoduché melodické ozdoby 5. ročník V tomto ročníku je doporučeno žákovi přejít na altovou flétnu. V případě, že žák trvá na flétně sopránové, vytvoří se mu individuální studijní plán. zná historii svého nástroje rozšíří rozsah altové flétny využívá všech dovedností nasazení používá hru z listu u skladeb přiměřené obtížnosti hraje základní durové stupnice na altovou flétnu používá základní dynamické možnosti altové flétny 22

23 6. ročník popíše dvojité staccato hraje dominantní septakord k již zvládnutým stupnicím prohlubuje hru zpaměti orientuje se ve složitějším zápisu při hře z listu užívá jednoduché melodické ozdoby a zdobí jimi příslušnou melodii je schopen samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu 7. ročník hraje durové a mollové stupnice do 4# včetně tonického kvintakordu využívá samostatně dynamické a tempové rozdíly rozpozná jednotlivé fráze při studiu skladby využívá celý rozsah nástroje ovládá základní transpozici do oktávy dle svých možností aktivně se zapojuje do komorní nebo souborové hry II. stupeň ročník je vybaven širokým spektrem technických a výrazových znalostí a zkušeností umí zahrát z listu, v komorní hře či v orchestru dovede interpretovat těžší přednesová díla zakončí studium II. stupně veřejným vystoupením Studijní zaměření hra na příčnou flétnu 23

24 Charakteristika: Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření hra na dechové nástroje. Původem dřevěný dechový nástroj potulných pištců, vyrábějící se z morkových kostí, se postupem času vyvinul v krásný stříbrný nástroj prstýnkové mechaniky, jehož dokonalý a něžný tón mnohdy připomíná slavičí zpěv, šumění moře, či vlnky Smetanovy Vltavy. Učební plán - hra na příčnou flétnu Přípravné studium Přípravné studium se v zaměření hra na příčnou flétnu neuskutečňuje důvodem jsou nedostatečné fyziologické předpoklady žáků. Doporučený věk žáků pro zahájení studia příčné flétny je let, mladším žákům se před dosažením zmíněného věku doporučuje studium studijního zaměření zobcová flétna. Základní studium I. a II. stupně, týdenní minimální hodinové dotace: I. stupeň II. stupeň Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na příčnou flétnu Hudební nauka Skupinové praktikum * Celkem * skupinové praktikum = hra v souboru, komorní hra nebo sborový zpěv Studium pro dospělé Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Vyučovací předmět hra na příčnou flétnu: ( ročníkové výstupy ) I. stupeň 1. ročník dokáže popsat nástroj,jeho údržbu a sestavení popíše flétnový nátisk popíše základní nasazení tónu dodržuje základní postoj při hře 24

25 tvoří tóny c 1 c 2 2. ročník zvládá správné zacházení s nástrojem popíše specifika příčné flétny a její odlišnosti od flétny zobcové ( poloha rukou, tvoření tónu, dechová opora, jiné hmaty) tvoří tóny v rozsahu c 1 a 2 3. ročník používá základní prvky hry (nasazení, prstovou techniku, hru legato a non legato) popíše a přiměřeně ke svým schopnostem využívá brániční dýchání dbá na čistotu a nátiskovou čistotu přefukovaných tónů hraje tóny v rozsahu 1.,2. a dle svých schopností 3. oktávy orientuje se ve stupnicích do 3# a 3b 4. ročník využívá nové prvky (staccato, melodické ozdoby, větší rozsah nástroje) fixuje intonační jistotu orientuje se ve stupnicích do 4# a 4b samostatně přistupuje ke studiu skladby a konzultuje ji s pedagogem seznamuje se skladbami různých stylových období 5. ročník orientuje se ve stupnicích a akordech do 5# a 5b a hraje je v přiměřených tempech pracuje na rozšiřování rozsahu a vyrovnanosti rejstříku dbá na práci prstové techniky a intonaci zvládá hru s doprovodem klavíru nebo jiných nástrojů pracuje samostatně s dynamikou a agogickými znaménky 6. ročník pracuje na prohlubování bráničního dýchání 25

26 má představu o čistotě a vyrovnanosti tónu a fixuje ji dokáže si uvědomit charakter skladby a její rozčlenění na jednotlivé fráze orientuje se v notovém zápisu při hře z listu prohlubuje smysl pro hru v souboru využívá dle svých schopností hru s vibratem 7. ročník využívá všechny získané technické a výrazové dovednosti s důrazem na tvoření a kvalitu tónu používá hru legato, non legato, staccato, dynamiku: forte, piano, mezzoforte, crescendo, agogiku:accelerando, ritardando orientuje se ve stupnicích a akordech do 7# a 7b hraje samostatně z listu aktivně se zapojuje do komorní nebo souborové hry ukončí stadium I.stupně veřejným vystoupením II. stupeň ročník samostatně řeší problematiku nástrojové techniky samostatně pracuje s vibratem, barvou a kvalitou tónu a ovládá dýchání má vlastní názor na interpretaci skladeb různých stylů a období zahraje melodie podle sluchu hraje v komorních souborech využívá dynamiky, tempových rozlišení, frázování a agogických změn v celém rozsahu nástroje, orientuje se v notovém zápise samostatně studuje přiměřeně obtížnou skladbu ukončí studium na ZUŠ veřejným vystoupením 26

27 Studijní zaměření hra na trubku Charakteristika: Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření hra na dechové nástroje. Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval ve starověku.u starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících vojsk. Ve středověku v dobách rytířské slávy byla trubce přisouzena důležitá úloha při zahajování turnajů a oslavách vítězů. Od 17. století má své místo v orchestru, kdy trubka se používá stále hojněji. Koncem 18. století byla opatřena klapkovým zařízením a na počátku 19. století ventily. V současné době se využívá - kromě sólové hry - ve všech typech orchestrů. Učební plán - hra na trubku Přípravné studium Přípravné studium se v zaměření hra na trubku neuskutečňuje důvodem jsou nedostatečné fyziologické předpoklady žáků. Doporučený věk žáků pro zahájení studia příčné flétny je let, mladším žákům se před dosažením zmíněného věku doporučuje studium studijního zaměření zobcová flétna. Základní studium I. a II. stupně, týdenní minimální hodinové dotace: I. stupeň II. stupeň Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na trubku Hudební nauka Skupinové praktikum * Celkem * skupinové praktikum = hra v souboru, komorní hra nebo sborový zpěv Studium pro dospělé Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. 27

28 Vyučovací předmět hra na trubku: ( ročníkové výstupy ) I. stupeň 1. ročník ví, jak se o nástroj starat ( pravidelné mazání cuků) vytváří si základní nátiskové návyky zná teoreticky rozsah nástroje zahraje drobnou skladbu ( národní píseň, rytmické říkadlo) má povědomí o bráničním dýchání 2. ročník ovládá nasazení pohybuje se v tónovém rozsahu dle svých možností dle svých schopností zahraje lehčí souvislou melodii má povědomí o hře legato a staccato 3. ročník hraje v rozsahu od malého g do d 2 pracuje ne rozšiřování rozsahu využívá techniky hry staccato, legato a portamento interpretuje zpaměti skladbu dle svých technických a výrazových dovedností 4. ročník využívá rozsah od malého fis do f 2 má představu o kvalitě tónu a fixuje ji prohlubuje brániční dýchání hraje stupnice do 2# a 2b 5. ročník 28

29 rozšiřuje rozsah od malého fis do g 2 uvědomuje si význam rozvíjení techniky pro interpretaci skladeb zahraje z listu skladbu přiměřenou jeho schopnostem je schopen sebehodnocení a posouzení vlastního výkonu hraje stupnice a akordy do 3# a 3b 6. ročník rozšiřuje tónový rozsah pracuje na nižší poloze z důvodu zpevnění lícního svalstva umí si vybrat skladbu dle svých technických schopností zapojuje se do komorní nebo souborové hry 7. ročník dosahuje dle svých možností maximálního tónového rozsahu využívá plně brániční dýchání zahraje zpaměti skladbu přiměřené obtížnosti podílí se na výběru skladeb hraje stupnice a akordy do 5# a 5b zapojuje se do komorní nebo souborové hry ukončí studium I.stupně veřejným vystoupením II. stupeň ročník umí nacvičovat a zahrát trylky a melodické ozdoby využívá a rozvíjí výrazové stránky hry na trubku (dynamika, frázování, hospodaření s dechem, artikulace, vibrato) jako prostředek k osobitému projevu samostatně rozvíjí hudební paměť na vybraných skladbách rozpoznává skladby z jednotlivých stylových období v literatuře pro trubku využívá pohotovost při hře z listu zvládá nastudování komorních nebo orchestrálních partů ukončí studium na ZUŠ veřejným vystoupením 29

30 Studijní zaměření hra na kytaru Charakteristika: Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření hra na strunné nástroje. Kytara v sobě spojuje přednosti nástroje melodického a akordického. Z hlediska historického vývoje zahrnuje všechna stylová období až po současnost (rozmanitost žánrů). Uplatňuje se v sólové i komorní hře, v orchestru a různých hudebních seskupeních. Učební plán hra na kytaru Přípravné studium formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let - 1 hodina týdně Základní studium I. a II. stupně, týdenní minimální hodinové dotace: I. stupeň II. stupeň Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na kytaru Hudební nauka Skupinové praktikum * Celkem * skupinové praktikum = hra v souboru, komorní hra nebo sborový zpěv Studium pro dospělé Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Vyučovací předmět hra na kytaru: ( ročníkové výstupy ) Přípravné studium dokáže popsat nástroj a problematiku hry a ovládá správného držení nástroje zvládá hru na prázdných strunách reprodukuje jednoduché rytmicko-melodické motivy předvede postavení levé ruky 30

31 I. stupeň 1. ročník je schopen popsat nástroj a osvětlit jeho využití v hudbě popíše ladění nástroje ( notaci na prázdných strunách ) ovládá správné držení nástroje, základy techniky hry a úhoz na prázdných strunách ovládá jednoduchá prstová cvičení ovládá hru jednoduchého motivu skladby zpaměti zahraje řadu minimálně 5 tónů s doprovodem volné basové struny 2. ročník ovládá základní notaci na hmatníku do III. polohy ovládá hru jednoduchého rytmického motivu zpaměti hraje jednoduché prstové cvičení ve stupnici (C-dur, G-dur, F -dur) prezentuje vícehlasou hru v rámci svých možností zvládá synchronizaci pravé a levé ruky rozlišuje žánrové rozdíly skladeb používá tříhlasý doprovod, hraje podle akordických značek při hře využívá dynamiku přednesu zvládá osvojenou techniku hry na nástroj zná a používá uvolňovací cviky je schopen zahrát jednoduchou skladbu zpaměti 3. ročník ovládá kompletní notaci na hmatníku do V. polohy orientuje se v jednoduchých hudebních útvarech a v jejich notovém zápisu je schopen podle svých individuálních schopností zahrát zpaměti jednoduchou skladbu (s použitím dynamiky ) využívá základních harmonických funkcí a akordů při doprovodu podle svých individuálních schopností vnímá náladu skladby a je schopen tuto náladu vyjádřit elementárními výrazovými prostředky, ovládá a umí správně použít základní italské názvosloví se uplatňuje podle svých schopností a dovedností v souhře s dalším nástrojem 31

32 využívá základní návyky a dovednosti ( správné držení těla a nástroje, postavení rukou ) a používá základní technické prvky hry 4. ročník dokáže zahrát repertoár různých stylových období včetně soudobé hudby zvládá hru dynamicky, agogicky, je schopen zahrát barré hmaty, tzv. malé barré je schopen se zapojit do komorní (souborové) hry využívá technické a výrazové prostředky ( vibrato, tambora, glissando) 5. ročník dokáže se orientovat na hmatníku do VII. polohy orientuje se v 2-3 oktávových stupnicích a zvládá kadence a hru z listu užívá dosud probrané technické prvky 6. ročník orientuje se v akordických značkách interpretuje přiměřeně obtížné skladby s využitím výrazových prostředků zvládá dle svých možností hru z listu a hru zpaměti prezentuje se při samostatných vystoupeních uplatňuje se při hře v komorních (souborových) uskupeních 7. ročník samostatně se připraví na vystoupení ovládá základní nástrojovou techniku (prstovou techniku střední obtížnosti) zvládá techniku barré hmatů hraje s tónovou kulturou a je schopen naladit si nástroj hraje dle individuálních schopností plynule ve vyšších polohách a v základních tóninách orientuje se v notovém zápise i ve složitějších rytmech interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů doprovází podle notace i akordických značek vytváří vlastní doprovod podle svých individuálních schopností 32

33 uplatňuje se při hře v komorních nebo souborových uskupeních ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením II. stupeň ročník ovládá nástrojovou techniku střední a vyšší obtížnosti orientuje se v notovém zápise různých stylových období je schopen samostatného nastudování skladby včetně výrazových prostředků vytváří vlastní doprovody využívá hru zpaměti uplatňuje se při hře v komorních (i souborových) seskupeních ukončí studium na ZUŠ veřejným vystoupením Studijní zaměření hra saxofon Charakteristika: Saxofon je jednoplátkový dechový nástroj. Má velké využití v jazzové a swingové hudbě. Používá se však i v hudbě symfonické a komorní. Přípravné studium se v zaměření hra na saxofon neuskutečňuje důvodem jsou nedostatečné fyziologické předpoklady žáků. Doporučený věk žáků pro zahájení studia saxofonu je let, mladším žákům se před dosažením zmíněného věku doporučuje studium studijního zaměření zobcová flétna. Učební plán hra na saxofon Základní studium I. a II. stupně, týdenní minimální hodinové dotace: I. stupeň II. stupeň Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na saxofon Hudební nauka Skupinové praktikum * Celkem * skupinové praktikum = hra v souboru, komorní hra nebo sborový zpěv Vyučovací předmět hra na saxofon ( ročníkové výstupy ): 33

34 I. stupeň 1. ročník popíše jednotlivé části svého nástroje včetně jejich funkcí umí připravit saxofonový plátek ke hře dodržuje správný postoj a držení nástroje dle svých fyzických předpokladů popíše saxofonový nátisk používá jazyk při nasazení jednotlivých tónů zahraje základní řadu tónů (e 1 - e 2 ) 2. ročník dbá na hygienu svého nástroje a správné zacházení s ním rozpozná odpor plátku fixuje nátiskovou a tónovou jistotu v rozsahu c 1 c 2 ovládá hru vázaně dbá na plynulé dýchání při hře hraje durové stupnice do 1 # a 1 b včetně tónického kvintakordu hraje ve dvojhlase s učitelem 3. ročník zvládá vyřešit jednoduché provozní problémy svého nástroje ( voda v tónových otvorech ) fixuje nátiskovou a tónovou jistotu v rozsahu c 1 g 2 napodobí lehkou melodii přiměřené obtížnosti podle sluchu zahraje jednoduchou skladbu zpaměti využívá základní dynamická a tempová znaménka 34

35 experimentuje s náladami skladeb hraje durové stupnice do 2 # a 2 b včetně tónického kvintakordu 4. ročník nadechuje se do spodní části plic fixuje tónovou a nátiskovou jistotu v rozsahu c 1 c 3 popíše způsob tvoření pianové dynamiky hraje staccato a legato rozliší tempová označení užívá základní melodické ozdoby hraje durové a mollové stupnice do 2 # a 2 b včetně tónického kvintakordu 5. ročník fixuje brániční dýchání užívá chromatický rozsah saxofonu c 1 c 3 hraje durové a mollové stupnice do 3 # a 3 b včetně tónického kvintakordu použije hru z listu ve skladbách přiměřené obtížnosti orientuje se v různých způsobech artikulace fixuje si základy správné intonace 6. ročník zná historii svého nástroje popíše rozdíl zvuku plátku s ohledem na jeho odpor fixuje si nátiskovou a tónovou jistotu ve vysokých tónech hraje dominantní septakord k již zvládnutým durovým stupnicím využívá artikulaci při nácviku technicky obtížnějších míst 35

36 samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu 7. ročník zvládá nasazení i ve spodní poloze nástroje využívá brániční dýchání hraje durové a mollové stupnice do 4 # a 4 b včetně tónického kvintakordu a dominantního septakordu využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku v rozsahu h 1 d 3 hraje skladby různých slohových období dle individuálních schopností transponuje do oktávy úměrně svým schopnostem ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením II. stupeň ročník hraje durové a mollové stupnice do 7 # a 7 b včetně tónického kvintakordu a dominantního a zmenšeného septakordu vytváří si názor na různé druhy interpretace jednotlivých skladeb dokáže popsat základní zásahy do saxofonového plátku a jejich vliv na zvuk nástroje prezentuje získané znalosti a dovednosti v celém rozsahu nástroje samostatně koriguje intonační odchylky při hře má svůj názor na interpretaci skladeb různých stylových období ukončí studium na ZUŠ veřejným vystoupením Studijní zaměření hra na hoboj Charakteristika: 36

37 Hoboj je dvouplátkový dřevěný dechový nástroj. Má veliké využití v komorní a zejména v symfonické hudbě, kde má nezastupitelnou pozici. Přípravné studium Přípravné studium se v zaměření hra na hoboj neuskutečňuje důvodem jsou nedostatečné fyziologické předpoklady žáků. Doporučený věk žáků pro zahájení studia příčné flétny je let, mladším žákům se před dosažením zmíněného věku doporučuje studium studijního zaměření zobcová flétna. Učební plán hra na hoboj Základní studium I. a II. stupně, týdenní minimální hodinové dotace: I. stupeň II. stupeň Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Hra na hoboj Hudební nauka Skupinové praktikum * Celkem * skupinové praktikum = hra v souboru, komorní hra nebo sborový zpěv Vyučovací předmět hra na hoboj: ( ročníkové výstupy ) I. stupeň 1. ročník popíše jednotlivé části svého nástroje včetně jejich funkcí umí připravit hobojový strojek ke hře dodržuje správný postoj a držení nástroje dle svých fyzických předpokladů popíše hobojový nátisk používá jazyk při nasazení jednotlivých tónů zahraje základní řadu tónů ( e 1 e 2 ) 2. ročník dbá na hygienu svého nástroje a správné zacházení s ním rozpozná odpor strojku 37

38 umí uzpůsobit strojek ke hře ( otevřít nebo zavřít ) fixuje nátiskovou a tónovou jistotu v rozsahu c 1 c 2 ovládá hru vázaně dbá na plynulé dýchání při hře hraje durové stupnice do 1# a 1b včetně tónického kvintakordu hraje lidové písně ve dvojhlase s učitelem 3. ročník zvládá vyřešit jednoduché provozní problémy svého nástroje ( mazání čepů, voda v oktávových miskách) fixuje nátiskovou a tónovou jistotu v rozsahu c 1 g 2 napodobí lehkou melodii přiměřené obtížnosti podle sluchu zahraje jednoduchou skladbu zpaměti využívá základní dynamická a tempová znaménka experimentuje s náladami skladeb hraje durové stupnice do 2# a 2b včetně tónického kvintakordu 4. ročník nadechuje se do spodní části plic využívá pomocné hmaty na tónech f 1, f 2, es 1, es 2 fixuje tónovou a nátiskovou jistotu v rozsahu c 1 c 3 popíše způsob tvoření pianové dynamiky hraje staccato a legato rozliší tempová označení užívá základní melodické ozdoby hraje durové a mollové stupnice do 2# a 2b včetně tónického kvintakordu 5. ročník fixuje brániční dýchání užívá chromatický rozsah hoboje c 1 c 3 hraje durové a mollové stupnice do 3# a 3b včetně tónického kvintakordu použije hru z listu ve skladbách přiměřené obtížnosti 38

39 orientuje se v různých způsobech artikulace fixuje si základy správné intonace užívá melodické ozdoby a drobně jimi melodii zdobí 6. ročník zná historii svého nástroje popíše rozdíl zvuku strojku s ohledem na jeho odpor fixuje si nátiskovou a tónovou jistotu ve vysokých tónech hraje dominantní septakord k již zvládnutým durovým stupnicím využívá artikulaci při nácviku technicky obtížnějších míst samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu 7. ročník zvládá nasazení i ve spodní poloze nástroje využívá brániční dýchání hraje durové a mollové stupnice do 4# a 4b včetně tónického kvintakordu a dominantního septakordu využívá dynamiku, tempové rozlišení, frázování a agogiku v rozsahu h 1 d 3 hraje skladby různých slohových období dle individuálních schopností transponuje do oktávy úměrně svým schopnostem ukončí studium I. stupně veřejným vystoupením II. stupeň ročník hraje durové a mollové stupnice do 7# a 7b včetně tonického kvintakordu a dominantního a zmenšeného septakordu vytváří si názor na různé druhy interpretace jednotlivých skladeb dokáže popsat základní zásahy do hobojového strojku a jejich vliv na zvuk nástroje používá různé druhy nasazení dle svých schopností samostatně koriguje intonační odchylky při hře má svůj názor na interpretaci skladeb různých stylových období ukončí studium na ZUŠ veřejným vystoupením 39

40 Studijní zaměření sólový zpěv Charakteristika: Základem studijního zaměření je vzdělávací zaměření sólový zpěv. Zpěv je nejpřirozenější projev, kterým již od narození disponuje každý člověk. Zpěvem se dá vyjádřit každý pocit nebo nálada. Zpěv by se měl pěstovat co nejdříve, protože probouzí v člověku lásku k hudbě i k sobě samému. Učební plán sólový zpěv Přípravné studium formou skupinové nebo individuální výuky v rozsahu nejdéle 2 let - 1 hodina týdně Základní studium I. a II. stupně, týdenní minimální hodinové dotace: I. stupeň II. stupeň Předmět 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. Sólový zpěv Hudební nauka Skupinové praktikum * Celkem * skupinové praktikum = hra v souboru, komorní hra nebo sborový zpěv Studium pro dospělé Vzdělávací obsah studia pro dospělé i způsob jeho organizace a realizace stanoví ředitel školy na základě individuálního plánu výuky (zaneseného pedagogem v třídní knize). Výuka se uskutečňuje minimálně v rozsahu jedné vyučovací hodiny týdně. Vyučovací předmět sólový zpěv: ( ročníkové výstupy ) Přípravné studium 40

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Motto: " Všechno, co můžeš nebo o čem sníš, začni uskutečňovat." (Johann Wolfgang von Goethe)

Motto:  Všechno, co můžeš nebo o čem sníš, začni uskutečňovat. (Johann Wolfgang von Goethe) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto: " Všechno, co můžeš nebo o čem sníš, začni uskutečňovat." (Johann Wolfgang von Goethe) OBSAH 1. Identifikační údaje 3 1. 1 Předkladatel 3 1. 2 Zřizovatel 3 1. 3 Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY....4

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DAČICE 2012 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Předkladatel..4 1.3 Zřizovatel.4 1.4 Platnost dokumentu..4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

Studijní zaměření Hra na lesní roh

Studijní zaměření Hra na lesní roh Studijní zaměření Hra na lesní roh Lesní roh jako dechový nástroj žesťový nabízí hráčům zajímavé možnosti uplatnění. Jeho původní využití při lovu zvěře stále láká vyznavače myslivosti ke hře a stává se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, KLADNO, 5. KVĚTNA 1870 UMĚNÍ ZKRÁŠLUJE ČLOVĚKA A BRÁNÍ MU BÝT ŠPATNÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 OBSAH 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

Studijní zaměření Sólový zpěv

Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Sólový zpěv Posláním výuky sólového zpěvu na základních uměleckých školách je položení základů pro přirozené a správné zacházení se zpěvním hlasem, rozvíjení schopnosti zpívat vícehlas,

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Kdo (si) hraje, nezlobí

Kdo (si) hraje, nezlobí Školní vzdělávací program Základní umělecké školy v Libčicích nad Vltavou Kdo (si) hraje, nezlobí Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 1 2.1 Počet oborů, velikost... 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2.1 Počet oborů, velikost... 3 2.2 Historie

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HRADEC NAD MORAVICÍ Srdce pro umění, umění pro radost Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice Školní vzdělávací program pro obor hudební, taneční a výtvarný, platný od 1. září 2012. UMĚNÍ JE MEZINÁRODNÍM JAZYKEM NAŠÍ CIVILIZACE Mgr.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Frýdek-Místek DĚTI * UMĚNÍ * ŠKOLA Platnost dokumentu od 1.září 2012. Ladislav Muroň ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HARMONY DOLNÍ BŘEŽANY Obsah: strana: 1. Identifikační údaje školy 4 2. Charakteristika školy 5 3. Zaměření školy a její vize 6 4. Výchovné a vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Pozořicích Motto školy Uměním a jen uměním se zdokonalujeme. Umění a jen umění nás může odvrátit od špinavého, nebezpečného života. Oscar Wilde Obsah

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Platnost a účinnost dokumentu: od 1. 6. 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika školy..5 3. Zaměření školy a její vize....6 4. Výchovné a vzdělávací strategie...7

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Počet oborů, velikost... 5 Historie a současnost...

Více

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv, okr.české Budějovice 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Uhlířské Janovice Pečírkova 68 Obsah: 5f/ Hra na kytaru 23 ) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 5g/ Hra na elektrickou kytaru 26 2) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 5h/ Hra

Více

Výuka sólového zpěvu

Výuka sólového zpěvu Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace Výuka sólového zpěvu Charakteristika pojetí předmětu sólový zpěv Zpěv je od nepaměti nejpřirozenějším projevem člověka. Zpěvnost národa

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERNOŠICE, okres Praha západ PŘÁTELSKOU CESTOU ZA UMĚNÍM Kresba: Matyáš Hrouda 2 Prohlášení Prohlašujeme, že jsme zpracovali Školní vzdělávací program

Více

ŠVP ZUŠ Kyjov. 1. Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov. Předkladatel:

ŠVP ZUŠ Kyjov. 1. Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov. Předkladatel: 1. Identifikační údaje ŠVP ZUŠ Kyjov Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov Předkladatel: Název školy: Základní umělecká škola Kyjov Adresa školy Jungmannova 292 Kyjov IČO:

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 3. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41 Obsah Obsah... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Počet oborů, velikost... 4 Historie a současnost... 4 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VRANÉ NAD VLTAVOU VÝCHOVA JE PŘÍKLAD A LÁSKA Obsah 1. Identifikační údaje str. 3 2. Charakteristika školy str. 4 3. Zaměření školy a jejich vize str. 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA ANTONÍNA ŠPORKA Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Motto: Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walter von de Vogelweide Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Nejdek 1 Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie, současnost...4 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Obsah Obsah... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Počet oborů, velikost... 4 Historie a současnost...

Více

Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54. Školní vzdělávací program

Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54. Školní vzdělávací program Základní umělecká škola, Plzeň, Sokolovská 54 Školní vzdělávací program 1 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

Základní umělecké školy Doksy. ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi)

Základní umělecké školy Doksy. ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi) Základní umělecké školy Doksy ANIMATO (aplikace nových impulzů múzických aktivit tvořivými osobnostmi) OBSAH. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2. Počet oborů 2.2 Celková kapacita školy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 10, BAJKALSKÁ 11 1 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY F. PIŠINGERA, TRHOVÉ SVINY Motto ČLOVĚK ROZUMÍ JEN TOMU, CO DĚLÁ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 65 688 01 UHERSKÝ BROD OBSAH OBSAH...2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 HISTORIE

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Školní vzdělávací program

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Školní vzdělávací program ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Školní vzdělávací program Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2.Charakteristika školy... 4 2. 1. Struktura vzdělávání... 4 2. 2. Historie a současnost... 4 2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 9, UČŇOVSKÁ 1 2. část Vzdělávací obsah hudebního a tanečního oboru, učební plány a osnovy studijních zaměření. Platnost od: 1.9.2015 1 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.1 HUDEBNÍ VÝCHOVA 5.7.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Hudební výchova. Hlavním cílem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Nové Strašecí, Komenského 189 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk

ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk ŠVP ZUŠ Petra Ebena Žamberk 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Petra Ebena, Žamberk Motivační název: Pojďte s námi učit se hrát, zpívat, tančit, malovat

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Nová Paka Masarykovo Náměstí 1, Nová Paka, 50901 Školní vzdělávací program Obsah 1. Identifikační údaje... - 2-2. Charakteristika školy... - 3-2.1. Počet oborů, velikost... - 3-2.2.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM BRÁNA DO SVĚTA MÚZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 61 688 01 UHERSKÝ BROD OBSAH OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 HISTORIE

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDOUNKY Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, J.A.KOMENSKÉHO 677, OKRES CHOMUTOV C.E.S.T.A. 0 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem

Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program. Malá škola s velkým srdcem Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Malá škola s velkým srdcem Školní vzdělávací program: Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromá základní umělecká škola spol. s r. o. Havlíčkův Brod 1 Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy...4 Základní informace...4 Charakteristika pedagogického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE UMĚNÍ JE NEJKRÁSNĚJŠÍ PRŮVODCE ŽIVOTEM ČLOVĚKA 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů, kapacita školy...

Více

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň ŠKOLA PŘÍLEŽITOSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLEMENTA SLAVICKÉHO, KADAŇ OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola v Železném Brodě příspěvková organizace, Koberovská 589, Železný Brod tel: 483 389 327, e-mail: zuszb@email.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY příspěvkové organizace,

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BOSKOVICE ZUŠ Boskovice: škola motivace, realizace, obohacení a tvoření Obsah Obsah... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NEPOMUK Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU, okres TŘEBÍČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2. 1. Počet oborů, velikost... 4 2. 2. Historie, současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY J. V. STAMICE HAVLÍČKŮV BROD MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠVP Cesta k umění Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ROSICE, okres Brno venkov, Na Schodech 239, Rosice, 665 01 Umění je součástí života OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STAŇKOV UMĚLECKÝ PROŽITEK OBOHACUJE ŽIVOT Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KARLA KOMZÁKA TÝN NAD VLTAVOU www.zuskomzaka.cz Hudba cesta k radosti... Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4 2.1 Počet oborů,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDOUNKY Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec RADOST Z UMĚNÍ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program základního uměleckého vzdělávání

Školní vzdělávací program základního uměleckého vzdělávání Mgr. Magda Marková Základní umělecká škola Harmony, o.p.s. Dolní Břežany Školní vzdělávací program základního uměleckého vzdělávání V Dolních Břežanech dne 2.4.2011 zpracovala: Mgr. Magda Marková Obsah:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K É Š K O L Y Praha 1, U Půjčovny 4 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Antonína Dvořáka Příbram Obsah 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika školy...5 2.1 Počet oborů, velikost školy...5 2.2 Historie a současnost...5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Opočno,Trčkovo náměstí 10 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto: Není dobrý učitel ten, který vás naučí hrát noty, tančit, malovat, přednášet, ale ten, který vás naučí hrát noty, tančit,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6

1 Identifikační údaje... 5. 2 Charakteristika školy... 6. 2.1 Počet oborů, velikost... 6. 2.2 Historie a současnost školy... 6 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Charakteristika školy... 6 2.1 Počet oborů, velikost... 6 2.2 Historie a současnost školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Vybavení školy a její

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko 1 Základní umělecká škola Jevíčko, U Zámečku 451, 569 43 Jevíčko Tel. 773627084, 516833900 e-mail: zusjevicko@seznam.cz www.zusjevicko.cz Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jevíčko 2 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník

HUDEBNÍ VÝCHOVA. 1. ročník 1. ročník Rytmická deklamace, hra na ozvěnu. Řeč šeptem, slabě, pomalu, rychle. Rozlišování zvuků. Pozorné a soustředěné naslouchání. Pokusy o zpívaný dialog: Jak se jmenuješ? Rozlišování vysokého a nízkého

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Hudební výchova Charakteristika předmětu hudební

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OTROKOVICE Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... - 5-2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... - 7-2.1 POČET OBORŮ, VELIKOST... - 7-2.2 HISTORIE A SOUČASNOST... - 8-2.3 CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, CHARBULOVA 84 Motto: Talent a vzdělání vytváří dokonalého umělce Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2.1 Počet oborů,

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ ZUŠ SVITAVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ ZUŠ SVITAVY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ ZUŠ SVITAVY OBSAH 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel, zřizovatel, platnost dokumentu 3 2 Charakteristika školy 4 2. 1 Historie a současnost školy 4 2. 2 Počet oborů,

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 NÁZEV ŠVP Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Charlotty Masarykové 1.2 PŘEDKLADATEL Základní umělecká škola Charlotty Masarykové Půlkruhová

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.:2012/41 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto naší školy: TVOŘÍM, TEDY JSEM OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. POPIS ŠKOLY... 5 2.1 Historie...

Více