Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období 2014 2018"

Transkript

1 Koaliční smlouva mezi Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Stranou zelených pro Zastupitelstvo městské části Brno-střed v období Hnutí Žít Brno zastoupené Bc. Matějem Hollanem, lídrem kandidátní listiny Žít Brno pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-střed a Hnutí ANO 2011 (dále jen ANO ) zastoupené Ing. Martinem Schwabem, lídrem kandidátní listiny ANO pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-střed a Marií Škárkovou, předsedkyní oblastní organizace ANO Brno-střed a Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová (dále jen KDU-ČSL ), zastoupená JUDr. Michaelou Dumbrovskou, lídryní kandidátní listiny KDU-ČSL pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-střed a Bc. Ing. Miroslavem Dvořákem, CSc., předsedou místní organizace KDU-ČSL Brno-střed a Strana zelených (dále jen SZ ), zastoupená Mgr. Martinem Anderem, Ph.D., lídrem kandidátní listiny SZ pro volby do Zastupitelstva městské části Brno-střed a Mgr. Davidem Oplatkem, předsedou základní organizace SZ Brno-střed, se dohodli, že spolu uzavřou koaliční smlouvu (dále jen smlouva ) na období PREAMBULE Žít Brno, ANO, KDU-ČSL a SZ se na základě voleb do Zastupitelstva městské části Brno-střed (dále jen ZMČ BS ) uskutečněných ve dnech 10. a 11. října 2014 dohodli na spolupráci výše uvedených stran a hnutí. Na základě mandátů od občanů hodlají převzít plnou zodpovědnost za efektivní fungování městské samosprávy s cílem zajistit rozvoj městské části Brno-střed v období a spolupracovat v Zastupitelstvu městské části Brno-střed v koalici Změna Brna-střed PŘEDMĚT SMLOUVY Koaliční smlouva upravuje programové priority koalice, principy složení a obsazení Rady městské části Brno-střed (dále jen RMČ BS ) a dalších orgánů a principy vzájemné spolupráce smluvních stran

2 PROGRAMOVÉ PRIORITY Smluvní strany se dohodly v klíčových oblastech kompetencí městské části Brno-střed na konkrétních programových věcných prioritách koaliční spolupráce. 1. Otevřená radnice Zvýšíme transparentnost práce radnice. Budeme zveřejňovat smlouvy podle návrhu zákona o registru smluv vytvořeného Rekonstrukcí státu. Zpřístupníme informace podléhající zákonné povinnosti zveřejnění tak, aby byly dostupné široké veřejnosti i odborníkům ke strojovému zpracování. Naším cílem je zjednodušit a zpřehlednit pro občany všechny úřední postupy. Zprovozníme nízkoprahové informační a servisní centrum. Jeho pracovníci budou nápomocni občanům ve všech činnostech. Budou schopni je propojit s příslušnými odbornými pracovníky Úřadu městské části nebo představiteli samosprávy. Zrevidujeme úřední hodiny tak, aby lépe vyhovovaly potřebám občanů. Zprovozníme elektronický help desk (podněty, připomínky, stížnosti, dotazy) s garantovanou dobou odpovědi. Zavedeme jmenovité hlasování v RMČ BS i jejích komisích a výborech zastupitelstva. Budeme zveřejňovat videozáznam z jednání ZMČ BS na internetu. Zavedeme rozklikávací rozpočet městské části napojený na související dokumenty (smlouvy, faktury apod.). Zavedeme transparentní systém zadávání a realizace veřejných zakázek a výběrových řízení. Budeme využívat veřejné elektronické aukce. Provedeme protikorupční audit úřadu městské části a jeho doporučení zapracujeme do pravidel řízení úřadu. V maximální míře umožníme zapojení veřejnosti do projednávání strategických dokumentů a projektů městské části. Zajistíme bezplatný elektronický podpis pro obyvatele městské části, aby se snadněji mohli zapojovat do rozhodování. Zpravodaj městské části bude respektovat doporučení vzešlá z projektu Radniční listy bez cenzury. Na úřadu městské části zlepšíme pracovní klima jak ve vztahu samosprávy k úředníkům, tak i ve vztahu úředníků k veřejnosti. 2. Rozpočet, investice a hospodaření s obecním majetkem Udržíme vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet. Zavedeme rychlou a důslednou správu pohledávek. K přípravě investičních i jiných projektů aktivně přizveme veřejnost tak, aby měli příležitost vyjádřit se hlavně lidé, kterých se plánované kroky přímo dotýkají. Na základě podrobného zhodnocení stavu budov ve správě městské části (především škol, školek, budov úřadu apod.) připravíme konkrétní plán jejich energetických renovací, které zajistí nižší spotřebu energie a tím i nižší provozní náklady hrazené z rozpočtu obce

3 Zpracujeme strategický plán rozvoje městské části a zajistíme včasnou přípravu projektů financovatelných z evropských fondů. Budeme usilovat o zajištění vícezdrojového financování takových projektů, včetně spolupráce veřejného sektoru s privátním. Formou transparentních grantových řízení budeme podporovat místní kulturní, sportovní i zájmové občanské aktivity. 3. Bydlení a správa bytových domů Vytvoříme strategii bydlení v obecních bytech, která bude obsahovat koncepci modernizace bytového fondu, posouzení ekonomické udržitelnosti a stanovení nájemného se zohledněním kvality bydlení a lokality. Budeme řádně spravovat a udržovat bytový fond. Zavedeme pečlivou kontrolu provedených a předávaných prací jednotlivými dodavateli, co do jejich rozsahu i kvality. Pronajímání obecních bytů bude probíhat na základě transparentních pravidel. 4. Veřejná prostranství a územní rozvoj Podpoříme zkvalitnění veřejných prostranství. Žádný kout nesmí zůstat zapomenutý. Budeme odstraňovat zbytečné překážky a bariéry, které brání v pohybu, zvláště pak nevidomým, hendikepovaným či rodičům s kočárky. Nejlepší řešení pro oživení veřejných prostranství, včetně nábřeží řek, budeme hledat pomocí veřejných architektonických soutěží (u menších projektů vyzvanou soutěží). Budeme se snažit, aby parky, dětská hřiště, rekreační a sportovní plochy byly snadno pěšky dostupné všem obyvatelům městské části. Na těchto místech budeme postupně dobudovávat sociální zázemí pro návštěvníky. Zlepšíme úklid veřejných prostranství a péči o zeleň. Zrevidujeme smlouvy s externími úklidovými firmami, zajistíme důslednou kontrolu kvality úklidu. Nastavíme pravidla tak, aby při úklidu nedocházelo k ohrožování zdraví. Zavedeme transparentní a férový systém obsazování míst na tržištích. Budeme podporovat prodejce a trhy s místními či charitativními produkty. Rozšíříme trhy na další vhodná místa v centru města. Zjednodušíme a zprůhledníme proces povolování restauračních a kavárenských zahrádek na ulicích. Budeme pracovat na rozšíření wifi připojení zdarma na další veřejná prostranství v centru města. Provedeme inventuru nevyužitých ploch na území městské části a vyhodnotíme, které lze zastavět domy, které proměnit ve smysluplný veřejný prostor a které vrátit krajině. Ve spolupráci s vedením města Brna zrevidujeme navrhovanou podobu Jižního centra s cílem zajistit, aby zde vznikla čtvrť v souladu se soudobými trendy udržitelného rozvoje měst. Plochy, u nichž nelze očekávat stavební využití v brzké době, budeme chtít dočasně využít ve prospěch volnočasových aktivit Brňanů. Budeme podporovat nové využití brownfieldů s cílem nalezení nového využití těchto ploch a staveb oproti výstavbě na zelené louce. Budeme zlepšovat dostupnost kontejnerů na tříděný odpad. Budeme řešit úpravy kontejnerových stání tak, aby se staly přirozenou součástí veřejného prostoru. Budeme rozšiřovat počet míst, kde jsou kontejnery na tříděný odpad přímo v domě

4 5. Doprava Nechceme přizpůsobovat město dopravě, ale dopravu městu. Budeme usilovat o snížení zatížení centra Brna automobilovou dopravou. Podpoříme rozvoj MHD, včetně posilování kapacity spojů a zvyšování komfortu nabízených služeb. Podpoříme využívání cyklodopravy (samostatné cyklopruhy, zprůjezdnění centra, systémy bezpečného parkování, nastartování bikesharingu apod.). Budeme dbát na potřeby pěších (bezbariérové úpravy, bezpečné přechody pro chodce apod.). Po podrobné veřejné diskusi budeme postupně zavádět rezidenční parkovací zóny ve všech oblastech Brna-střed. Postupně s výstavbou parkovacích domů v centru budeme rušit odpovídající počet míst na chodnících a ulicích v jejich okolí. 6. Školství S předstihem budeme vytvářet potřebná nová místa v mateřských školkách a podpoříme také vznik dětských skupin a dalších forem péče o dítě. Vyjednáme podmínky efektivního zapojení městské části Brno-střed do celoměstského systému zápisu do MŠ. Připravíme základní školy na nápor silných ročníků, aby se vyšší počty školáků negativně neodrazily na kvalitě výuky. Základní školy budou poskytovat kvalitní vzdělání všem žákům, včetně těch, kteří do nich vstupují se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Podpoříme zapojování škol z naší městské části do brněnské sítě otevřených škol. Zvýšíme kvalitu stravování ve školách a školkách. Podpoříme cenovou dostupnost obědů. Podpoříme nabídku cenově dostupných zdravých svačin. V jídelníčku posílíme zastoupení potravin z jižní Moravy. Omezíme dostupnost automatů na sladkosti a nevyhovující nápoje ve školách. Posílíme zapojení rodičů do chodu škol a školek. Zřídíme rodičovské rady také ve školkách. Budeme usilovat, aby sportoviště u škol byla v odpoledních a večerních hodinách otevřena veřejnosti. 7. Kultura a sport Navýšíme prostředky na podporu živé kultury, spolkové činnosti a komunitního soužití, včetně malých akcí sousedského charakteru. Podporu budeme přidělovat transparentně formou grantů. Nabídneme plochy pro volný výlep plakátů na místní akce zdarma. Umělcům zpřístupníme nevyužité nebytové prostory. Rozvineme kulturní život v celém centru města, včetně odstranění zbytečných byrokratických překážek pro oživování veřejného prostoru profesionálním i amatérským pouličním uměním. Budeme podporovat osvětu v oblasti historie městské části. Budeme hledat nové způsoby, jak vazby k místu posílit. Budeme usilovat o stabilizaci systému podpory sportu na úrovni městské části. Budeme podporovat všestranné pohybové aktivity, se zaměřením především na děti a mládež

5 8. Sociální politika a aktivity zaměřené na rozvoj komunity Budeme přispívat na volnočasové programy pro seniory a podporovat projekty aktivního stárnutí. Budeme zapojovat seniory do života obce například nabídkami dobrovolnické výpomoci. Budeme pomáhat při řešení bytové situace seniorů. Budeme zlepšovat nabídku služeb sociální péče pro seniory v jejich vlastním prostředí. Budeme se snažit zajistit dostatek kapacit pro méně soběstačné seniory v adekvátním bydlení se sociální péčí. Využijeme možností obce podpořit zaměstnávání lidí, kteří mají obtíže s uplatněním na otevřeném trhu práce. Zlepšíme prevenci sociálně-patologických jevů. Připravíme systém práce s rodinou ve spolupráci se školami a školskými zařízeními, neziskovými organizacemi, probační a mediační službou, státní a městskou policií. Podpoříme projekty prevence ztráty bydlení. Budeme trvat na zákazu hazardu na území městské části a budeme hledat účinné prostředky regulace v případech nových forem hazardních her. Budeme podporovat spolkový život, občanské kluby, Kluby seniorů, Mateřská centra atd. 9. Bezpečnost Ve spolupráci s primátorem města Brna změníme přístup a priority městské policie tak, aby byl posílen komunitní charakter její práce. Zapojíme strážníky do kontroly udržování pořádku i kvality úklidu v určené lokalitě. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ A KOMPETENCE RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STŘED Účastníci se dohodli, že volby do funkcí ve vedení městské části i výborů ZMČ BS proběhnou veřejně. Smluvní strany koalice navrhují do následujících funkcí tyto osoby: RMČ BS Uvolněný starosta s gescí odboru majetkového - Martin Landa Uvolněná první místostarostka s gescemi bydlení, školství, občanské záležitosti a matrika - Michaela Dumbrovská Uvolněný druhý místostarosta s gescí odboru investičního a správy bytových domů - Jiří Švachula Uvolněná třetí místostarostka s gescemi odboru obchodu, dopravy a služeb a odboru pro životní prostředí - Jasna Flamiková Neuvolněný čtvrtý místostarosta s gescí odboru ekonomického - Martin Schwab - 5 -

6 Uvolněný radní s gescemi odboru legislativně-právního a odboru informatiky - Svatopluk Bartík Uvolněný radní s gescí pro kulturu, sport a turismus - Petr Kalousek Neuvolněný radní s gescí odboru sociálního a zdravotního a pro národnostní menšiny - David Oplatek Uvolněný radní s gescí odboru výstavby a územního rozvoje - Petr Bořecký Neuvolněný radní - Matěj Hollan Neuvolněný radní - Pavel Dvořák Výbory ZMČ BS Kontrolní výbor bude mít 9 členů, přičemž 5 z nich bude z řad opozičních zastupitelů. Funkce předsedy kontrolního výboru připadne opozici. Finanční výbor bude mít 11 členů. Po dvou členech nominuje Žít Brno, ANO, KDU-ČSL a SZ, opozice bude mít 3 zástupce. Uvolněnou funkci předsedy finančního výboru s právem účasti na zasedání RMČ BS nominuje KDU-ČSL. Komise RMČ BS Každý klub ZMČ BS má právo jmenovat maximálně jednoho člena a RMČ BS schválí maximálně 3 odborníky pro každou komisi. Pokud některý klub nevyužije práva jmenování člena komise, může být tato komise doplněna o dalšího člena z řad odborné veřejnosti. Komise bytová: předseda Žít Brno, místopředseda ANO Komise dislokační: předseda Žít Brno, místopředseda ANO Komise pro školství: předseda ANO, místopředseda SZ Komise mládeže, kultury a sportu: předseda ANO, místopředseda Žít Brno Komise majetková: předseda ANO, místopředseda KDU-ČSL Komise výstavby a územního rozvoje: předseda SZ, místopředseda Žít Brno Komise dopravy a služeb: předseda ANO, místopředseda Žít Brno Komise životního prostředí: předseda KDU-ČSL, místopředseda ANO Komise sociální, zdravotní a obč. záležitosti: předseda SZ, místopředseda KDU-ČSL Komise pro organizační a legislativní: předseda Žít Brno, místopředseda KDU-ČSL Komise pro správu bytových domů: předseda Žít Brno, místopředseda ANO Komise pro strategické plánování a IPRM: předseda KDU-ČSL, místopředseda SZ Účastníci se dohodli, že pro neuvolněného radního s gescí odboru sociálního a zdravotního - 6 -

7 a pro národnostní menšiny bude schválena pravidelná měsíční odměna na úrovni ½ měsíční odměny uvolněného radního a pro neuvolněného předsedu Komise strategického plánování a IPRM bude schválena pravidelná měsíční odměna na úrovni ½ měsíční odměny uvolněného zastupitele. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Tato smlouva je závazná pro všechny její účastníky. Ti se zavazují, že nebudou v ZMČ BS navrhovat žádnou zásadní programovou, organizační, personální anebo jí na roveň postavenou záležitost bez předchozího projednání v RMČ BS. Účastníci se zvláště zavazují, že nenavrhnou v ZMČ BS a nepodpoří případný návrh na odvolání starosty, místostarostů, členů RMČ BS a předsedy finančního výboru bez předchozí dohody účastníků této smlouvy. Ke sporu dojde tehdy, jestliže alespoň jedna strana této smlouvy oznámí dalším smluvním stranám, že se domnívají, že došlo k porušení koaliční smlouvy, a to buď porušením programového prohlášení nebo jiným způsobem. Spory budou řešeny dohodovacím řízením, kterého se bude účastnit předseda politického klubu a pověřený zástupce dané politické strany či hnutí. Účastník smlouvy má právo ji vypovědět, pokud nedojde ke konsensu v dohodovacím řízení ve věci zásadních programových nebo personálních záležitostí. Případné personální změny v řadách členů ZMČ BS zvolených za strany smlouvy nemají vliv na platnost této smlouvy. Všechny změny, doplňky nebo zrušení této dohody musí mít písemnou formu. Tato koaliční smlouva byla vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které byly na důkaz souhlasu s jejím obsahem podepsány uvedenými zástupci koaličních politických stran a hnutí a všemi jejich zvolenými zastupiteli. V Brně dne 12. listopadu 2014 Bc. Matěj Hollan (Žít Brno) Ing. Martin Schwab (ANO) Marie Škárková (ANO) - 7 -

8 JUDr. Michaela Dumbrovská (KDU-ČSL) Bc. Ing. Miroslav Dvořák, CSc. (KDU-ČSL) Mgr. Martin Ander, Ph.D. (SZ) Mgr. David Oplatek (SZ) Svatopluk Bartík (Žít Brno) RNDr. Jan Hollan, Ph.D. (Žít Brno) BcA. Petr Kalousek (Žít Brno) Martin Landa (Žít Brno) Ing. Tomáš Izák (Žít Brno) Mgr. Vladimír Stankovič (Žít Brno) MUDr. Eliška Fuksová (Žít Brno) MgA. Robin Kvapil (Žít Brno) Jiří Švachula (ANO) Ing. arch. Petr Bořecký (ANO) Pavel Dvořák (ANO) PhDr. Jan Pazdírek (ANO) - 8 -

9 Ludmila Oulehlová (ANO) David Aleš (ANO) Ing. Zdeněk Machů (ANO) Ing. Bohumil Bílek (KDU-ČSL) MUDr. Vojtěch Weinberger (KDU-ČSL) RNDr. Filip Chvátal (KDU-ČSL) Mgr. Ctibor Pelikán (KDU-ČSL) Mgr. Jasna Flamiková (SZ) JUDr. Michal Závodský (SZ) Ing. Daniel Tkáč (SZ) - 9 -

Programové prohlášení

Programové prohlášení Programové prohlášení koaličních stran Změna pro Liberec a ANO 2011 2014 2018 Vize pro Liberec v jakém městě chceme žít? Dobrá vize je základ všech úspěšných dlouhodobých projektů. Chceme přispět k tomu,

Více

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme

Pojďme změnit město, ve kterém žijeme PLÁN PRO LIBEREC 2014 2026 Pojďme změnit město, ve kterém žijeme Plán pro Liberec připravil tým Změny ve složení: Kateřina Absolonová, Jaromír Baxa, Aleš Bělohradský, Jiří Boháč, Martina Burešová, Martin

Více

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě,

Rozpočet Prahy 3 ušetří na běžných výdajích, investice zůstávají stejné. Úsporný rozpočet schválen. Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, ROČNÍK 24 ČÍSLO 4/2015 ZDARMA Praha 3 si v rámci akce Barikáda připomene 70 let od konce 2. světové války str. 4 Přehled termínů čištění komunikací str. 10 Na Žižkov bych se vrátil okamžitě, říká fotograf

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY!

DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! DRŽÍME SPOLU STEJNĚ JAKO VY! Vaši sousedé Ing. Pavol Škrak Daniel Hodek Mgr. Šárka Chládková Táborská JUDr. Ivan Solil MUDr. Rudolf Demeš, CSc. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ V PRAZE 1 Program rozvoje,

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Volební program Strany zelených

Volební program Strany zelených Volební program Strany zelených Volby do poslanecké sněmovny 2013 www.zeleni.cz OBSAH DŮSTOJNÝ ŽIVOT V MODERNÍ SPOLEČNOSTI... 2 Moderní sociální stát: opora pro rodiny, seniory, občany se znevýhodněním,

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. komunitního plánování sociálních služeb komunitního plánování sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ

STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 TOPOLÁNKOVY A KALOUSKOVY REFORMY POŠKODILY EKONOMIKU A ZRYCHLILY ZADLUŽOVÁNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ROZPOČTOVÉ A DAŇOVÉ POLITIKY ČSSD V LETECH 2010-2014 - Fiskální konsolidace vlád ČSSD byla v letech 2003-2007 úspěšná - Snižování tempa zadlužování až k 2,6% HDP v roce 2006 a 0,7% HDP

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT!

Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! 1 Pojďte s námi tvořit PÍSECKÝ SVĚT! VSTUPNÍ ČLÁNEK, publikovaný 16.6.2009, Zdenka Jelenová Nový písecký web? K čemu to je? Kdo a co z toho bude mít? Potřebuje někdo takový web? Zajímá to někoho? A na

Více

Koaliční smlouva. Újezd nad Lesy městská část Praha 21. Volební období 2014 2018

Koaliční smlouva. Újezd nad Lesy městská část Praha 21. Volební období 2014 2018 Koaliční smlouva Újezd nad Lesy městská část Praha 21 Volební období 2014 2018 2. listopadu 2014 Koaliční smlouva uvřená pro městskou část Praha 21 - Újezd nad Lesy, pro volební období 2014 2018. Mezi

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část

Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš. C. Realizační část Strategický plán rozvoje městské části Praha Libuš C. Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Datum: červenec-srpen 2009 Obsah OBSAH... 2 1 ÚVOD... 3 2 REALIZACE A MONITORING STRATEGICKÉHO PLÁNU... 4 Realizace

Více

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010

Komunitní plánování sociálních služeb na území města Plzně na období 2008-2010 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Plzně na období 2008-2015 Zpracovatel: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň www.cpkp.cz Autoři: Ing. Tereza Eberlová, Mgr. Aleš Kavalír, Mgr. Naďa

Více

Programové průsečíky stran nové koalice v oblasti budování efektivního státu.

Programové průsečíky stran nové koalice v oblasti budování efektivního státu. Programové průsečíky stran nové koalice v oblasti budování efektivního státu. LEGENDA: : : je v rozporu s m cílem koaliční strany. je v zásadě slučitelný s m cílem koaliční strany. UTRÁLNÍ: není v přímém

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018

Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Programové prohlášení Rady MČ Praha 20 Horní Počernice pro období 2014-2018 Čl. I. Preambule 1. Programové prohlášení Rady městské části Praha 20 - Horní Počernice pro období 2014-2018 je základním politickým

Více