Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015"

Transkript

1 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Návrh termínů schůzí Rady města Brna v prázdninovém období roku 2015 b) Návrh na jmenování a stanovení platu ředitelce Školní jídelny Heyrovského 32, Brno c) Návrh na stanovení osobního příplatku ředitelce MŠ Brno, Kamenná 21, příspěvková organizace d) Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce vedoucí/ho Odboru sociální péče 2. Změna účelu použití investičního transferu MČ Brno Tuřany 3. Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti STAREZ - SPORT, a. s. činnost a hospodaření společnosti za rok 2014, určení auditora společnosti pro rok Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Brněnské komunikace a.s. - návrh na volbu člena dozorčí rady společnosti Brněnské komunikace, a. s. 5. Usnesení Kontrolního výboru ZMB, (Posouzení možné restrukturalizace obchodních společností se 100% majetkovou účastí města) 6. Účast statutárního města Brna na veletrhu REGIONTOUR Podpora meziobecní spolupráce dodatek č. 1 ke smlouvě č mezi statutárním městem Brnem a Svazem měst a obcí ČR 8. Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Brněnské podzemí Turistického informačního centra města Brna, p.o. v rámci dotačního programu Podpora zkvalitnění služeb turistických informačních center v Jihomoravském kraji v roce 2015 mezi Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a Turistickým informačním centrem města Brna, p. o. 9. Vyvěšení moravské vlajky 10. Osobní vozidla pro Magistrát města Brna výzva k podání nabídky 11. Smlouva o nájmu vozidel návrh dodatku ke smlouvě 12. Návrh rozpočtových opatření v souvislosti s účelově přijatými transfery z jiných veřejných rozpočtů 13. Změna pověření vedoucího Odboru implementace evropských fondů z důvodu organizační změny 14. Finanční prostředky Fondu kofinancování evropských projektů červen 2015 návrh rozpočtového opatření 1

2 15. Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje Kreativní centrum Brno - rekonstrukce Káznice posouzení projektu, návrh rozpočtového opatření 16. Projekt Doplnění a rozšíření Přírodovědného digitária návštěvnického centra posouzení projektu, žádost o dotaci, návrh rozpočtového opatření 17. Projekt Obnova zeleně v rekreačních zónách v MČ Brno - Bohunice - rozhodnutí o poskytnutí dotace, návrh smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP 18. Projekt Nízkoprahové centrum v parku Hvězdička změnové rozhodnutí o poskytnutí dotace 19. Projekt IPRM Školní víceúčelové hřiště při ZŠ Otevřená - návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace 20. Projekt IPRM Zavedení služby tísňové péče pro seniory a zdravotně postižené v Brně návrh dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace 21. Návrh smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci Standard island, z.s; návrh rozpočtového opatření 22. Prodloužení trolejbusové tratě terminálu Bystrc ZOO - návrh investičního záměru 23. Zastávkový záliv MHD u židenických kasáren - návrh aktualizace investičního záměru 24. Rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací ul. Olší návrh aktualizace investičního záměru 25. Rozšíření a rozvoj systému GINIS výzva k podání nabídek, zadávací dokumentace 26. Veřejná zakázka malého rozsahu Externí dozor a technická pomoc při správě systému ISMS a QMS výběr nejvhodnější nabídky, návrh smlouvy 27. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Brno, Fryčajova rekonstrukce kanalizace a vodovodu - projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby - výběr nejvhodnější nabídky 28. Návrh nabytí pozemku p.č. 1029/4 v k.ú. Žebětín pro stavbu Brno, MČ Žebětín dostavba 29. Návrh nabytí pozemku p.č. 3368/2 v k.ú. Žebětín pro stavbu Brno, MČ Žebětín dostavba 30. Návrh nabytí pozemku p.č. 3416/2 v k.ú. Žebětín pro stavbu Brno, MČ Žebětín dostavba 31. Návrh nabytí pozemku p.č. 3494/2 v k.ú. Žebětín pro stavbu Brno, MČ Žebětín dostavba 32. Návrh zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p.č. 657/1, 716/3, 1546/3, 1547/1, 1547/3, 1547/4, 1548/5, 1566/1, 1566/4, 1566/5, 1566/6, 1566/7, 1566/14, 1567/2 v k.ú. Komárov pro stavbu EUROPOINT Brno městská infrastruktura 33. Návrh výjimky z Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí pro společnost E.ON Distribuce, a.s. 34. Žádost o souhlas RMB se zpracováním investičního záměru na akci Park Koliště pod Janáčkovým divadlem dokončení úprav 2

3 35. Připomínky statutárního města Brna k návrhu opatření obecné povahy o vydání Národního plánu povodí Dunaje, k návrhu Plánu dílčího povodí Dyje a k návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje 36. Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení Přestavba a dostavba OD Tesco Brno Dornych, k. ú. Trnitá, MČ Brno-střed 37. Vyjádření statutárního města Brna k projektové dokumentaci pro územní řízení B. Letná polyfunkční objekt k. ú. Bystrc, MČ Brno-Bystrc 38. Přihláška ke kandidatuře města Brna na titul Kreativní město UNESCO v oblasti hudby 39. Návrh na poskytnutí dotací na projekty v programu Aktivity realizované v rámci Plánu aktivního stárnutí ve městě Brně na rok 2015, návrh rozpočtového opatření 40. Návrhy smluv o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje 41. Návrh smlouvy o potravinové pomoci 42. Žádost Sdružení SKLENĚNÁ LOUKA o prominutí smluvní pokuty za porušení podmínky smlouvy o poskytnutí jednoleté dotace z rozpočtu statutárního města Brna 43. Žádost příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče MMB o převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic 44. Žádost Domova pro seniory Nopova, příspěvkové organizace o schválení přijetí finančních příspěvků v rámci podpory aktivní politiky zaměstnanosti 45. Zpráva o činnosti příspěvkových organizací v působnosti Odboru sociální péče MMB za rok Střednědobé výhledy finančního hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru zdraví MMB na období Střednědobý výhled hospodaření příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Brnem v působnosti Odboru sociální péče MMB na období Návrh na likvidaci movitého majetku svěřeného k hospodaření Domovu pro seniory Kosmonautů, příspěvkové organizaci 49. Návrh smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání na poliklinice Zahradníkova mezi statutárním městem Brnem a Oční ambulancí MUDr. Zuzana Horáková, s.r.o. 50. Zprávy o činnosti příspěvkových organizací zřízených městem Brnem v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB za rok Podpora činnosti Brněnského centra evropských studií - informace 52. Návrh na poskytnutí účelové neinvestiční dotace na aktivity v rámci činnosti Brněnského centra evropských studií 53. Návrh na poskytnutí dotací na podporu dětských a mládežnických aktivit v roce kolo 54. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 55. Změna kapacity školní družiny ZŠ Brno, Čejkovická Návrh rozpočtového opatření přesun běžných výdajů rozpočtu Odboru správy majetku 3

4 57. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Beethovenova 2 oprava 2 volných bytů - výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy se společností Teramar, s.r.o. 58. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci ZUŠ Veveří 133 výměna oken - výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy se společností PROTECHSTAV, s.r.o. 59. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Střední umělecko manažerská škola Táborská 185 výměna oken - výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy se společností PRAMOS, a.s. 60. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Tř. kpt. Jaroše 24 oprava střechy - výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy se společností FRESTA, s.r.o. 61. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Kounicova 67 oprava páteřních rozvodů ZTI - výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy se společností Teramar, s.r.o. 62. Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Jakubské nám. 5, Moravské nám. 3 správa nemovitosti - výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy se společností Dům SCALA, a.s Návrhy dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor v objektu Moravské nám. 3/Jakubské nám Návrh smluv o krátkodobém nájmu prostor v Křížové chodbě Nové radnice v Brně s Lubomírem Maďaričem jako nájemcem 64. Návrhy dodatků k nájemním smlouvám týkající se objektů, nebytových prostor a pozemků, užívané školskými zařízeními, jejichž zřizovatelem je Jihomoravský kraj 65. Návrh dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a věcí movitých uzavřené se společností Teplárny Brno, a. s. 66. Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor areál Pisárecká 11, k. ú. Pisárky 67. Návrh na změnu přílohy č. 15b usnesení R7/012. schůze Rady města Brna konané dne dodatek č. 1 k dohodě o užívání nebytových prostor v objektu Radnická 8, k. ú. Město Brno 68. Návrh pronájmu prostor v areálu Kraví Hora I 69. Návrh pronájmu prostor sloužících k podnikání o výměře 53,48 m2 v budově Moravské nám. 15, k. ú. Veveří 70. Žádost o pronájem nebytových prostor v budově Anenská 10, k. ú. Staré Brno 71. Žádost o pronájem nebytových prostor v budově Radnická 8, k. ú. Město Brno 72. Žádost o prominutí nákladů spojených s výpůjčkou prostor Křížové chodby Nové radnice 73. Nabídka předkupního práva k budově bez č.p./č.e., zemědělská stavba, na pozemku p.č. 687 k.ú. Dvorska 74. Nabídky předkupního práva ke spoluvlastnickým podílům na budově bez č.p./č.e., garáž, stojící na pozemku p.č. 1321/9 k.ú. Bohunice 75. Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků v k.ú. Komárov 76. Návrh svěření majetku města MČ Brno-jih, pozemků p.č. 181, 370/87, 372/2, 374, 380/2, 380/12, 662 v k.ú. Dolní Heršpice 4

5 77. Předchozí souhlas Rady města Brna MČ Brno-Jundrov ke změně kategorie svěřeného majetku, pozemku p.č. 608/3 k.ú. Jundrov 78. Záměr pronájmu podílu na pozemku p.č. 1843, k.ú. Královo Pole Slovinská Záměr pronájmu částí pozemků p.č. 601/11 a p.č. 601/18 v k.ú. Ponava 80. Dodatek č.2 k nájemní smlouvě č návrh pronájmu pozemků p.č. 1694/1, 1695, 1698 a části pozemku p.č. 1682/8 v k.ú. Bystrc 81. Návrh na vydání souhlasu s odstraněním stavby restauračního zařízení Hříbek, umístěné na pozemcích p.č. 757/2 a 759/7, k.ú. Kníničky 82. Návrh na vydání souhlasu s odstraněním západního křídla objektu č.p. 371, Sirotkova 36, který je součástí pozemku p.č. 3692, k.ú. Žabovřesky 83. Návrh na uzavření plánovací smlouvy vybudování veřejné dopravní a technické infrastruktury v souvislosti se stavbou: Dopravní a technická infrastruktura Bosonohy Křivánky v k.ú. Bosonohy 84. Projekt Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje Společný regionální marketing znalostní ekonomiky návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace JIC, zájmovému sdružení právnických osob 85. Zateplení MŠ Hněvkovského pověření MČ Brno-jih investorskou činností 86. Veřejná zakázka malého rozsahu Zhotovení propagačních materiálů projekt 2MOVE2, projekt CH4LLENGE výběr nejvhodnější nabídky; návrh smlouvy 87. Návrh na poskytnutí neinvestičních dotací na podporu významných sportovních akcí konaných ve městě Brně v roce 2015 II. kolo návrh rozpočtového opatření 88. Návrh na zrušení části usnesení Rady města Brna č. R7/014 a usnesení Rady města Brna č. R7/021 Různé Informativní zprávy: Informativní zpráva o plnění úkolů zadaných Zastupitelstvem města Brna Informativní zpráva o plnění Akčního plánu sociálních služeb města Brna v roce

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné,

50) Gallašova 4 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu, P.Pacal 51) Veselá 2 žádost o navýšení nákladů na opravu bytu a snížené nájemné, PROGRAM 16. RMČ BS 1 a) Zahájení M.Landa b) Ověření správnosti zápisu z 15. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 16. RMČ BS d) Schválení programu 16. RMČ BS 2) Kontrola usnesení RMČ BS M.Landa 3) Spolek OROT

Více

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015

USNESENÍ. I. b e r e n a v ě d o m í zprávu o činnosti Rady Královéhradeckého kraje za období od 27.01.2015 do 24.03.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 20.

Více

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11

čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 11. schůze rady města konané dne 10.02.2015 čís. 00518/RM1418/11-00615/RM1418/11 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Ing. Lumír Palyza 1. náměstek primátora Strana 1/102 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014

Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Výsledky projednání Rady města Kolína ze 146. schůze konané dne 02.06.2014. Usnesení č. 146/2691/2014 146/2742/2014 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014

USNESENÍ z 32. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 20. 10. 2014 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 32.

Více

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015

USNESENÍ z 11. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 04. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 11.

Více

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014

Usnesení. 4032 Schválení ověřovatelů zápisu 87. schůze RM Karviné konané dne 24.09.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 87. schůze Rady města Karviné konané dne 24.09.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4032 Schválení

Více

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 13. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 25.03.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 17 přesun mezi položkami Usnesení RM č. 333/2015-13

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M

ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA C H R U D I M 2015-2018 Důvodová zpráva K O M E N T Á Ř k rozpočtovému výhledu města Chrudim na období 2015 2018 Rozpočtový výhled města Chrudim, jako pomocný nástroj střednědobého

Více

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE

RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE RADA ZLÍNSKÉHO KRAJE V Ý P I S U S N E S E N Í z 6. zasedání dne 24.03.2014 1 Plnění usnesení RZK a ZZK 0216/R06/14 bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady Zlínského kraje a Zastupitelstva Zlínského

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 102. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 102. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. prosince 2013 usnesením č. 2013/3777 1) schválila program 102. schůze rady města, konané dne 02.12.2013. usnesením č. 2013/3778 1) určila ověřovatelem

Více

Zápis. ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP

Zápis. ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Zápis ze 3. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. ledna 2015 od 9.00 hodin v Nové zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová Přítomni: členové

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 16. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.05.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Dotace v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví na rok 2015 461/2015-16

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11

VÝROČNÍ ZPRÁVA. STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 STAREZ SPORT, a.s. Křídlovická 911/34 603 00 BRNO IČ 26 93 22 11 1. Obsah 1. Obsah... 2 2. Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 3. Profil společnosti... 7 3.1. Základní identifikační

Více

Statutární město Ostrava

Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava Obecně závazná vyhláška č. 14/2013, Statut města Ostravy (úplné znění se změnami a doplňky provedenými obecně závaznými vyhláškami č. 1/2014 ze dne 19.2.2014, č. 2/2014 ze dne

Více

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015

USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 USNESENÍ č. 13 ze zasedání Rady města Klatov, konaného dne 16. 6. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 128. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 128. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. srpna 2014 usnesením č. 2014/4661 1) schválila program 128. schůze rady města, konané dne 11.08.2014. usnesením č. 2014/4662 1) určila ověřovatelem

Více

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013

Usnesení RM č. 75/2013-RADA ze dne 14.03.2013 75/2013-RADA/3389-75. Rada města ověřovatelem zápisu RM Petra Procházku 75/2013-RADA/3390-75. Rada města předložený program jednání RM 75/2013-RADA/3391-75. Rada města informaci o splněných usnesení č.

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku

1a Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku USNESENÍ z 13. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku, konaného 10. června 2013 v 8.00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Frýdku-Místku I. ZAHÁJENÍ 1. 1. bere na vědomí informaci předsedy

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 22. jednání datum konání: 27.07.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 22. jednání datum konání: 27.07.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 27.07.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0444/RM22/2015 oiop - schválení uzavření dodatku č. 5 k SoD

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

15. VÝPIS Z USNESENÍ

15. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 15. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané 24.03.2015 R/169/2015-15. Rada města Dvůr Králové nad Labem - V 1.1. se záměrem realizovat projekt "Zpevnění

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 3. 2005 USNESENÍ Č. 115/05 Majetkoprávní operace majetkoprávní operace pod bodem II., s majetkoprávními operacemi pod bodem I. Ing. Evě Kočárkové,

Více