REKAPITULÁCIA STAVEBNÁ. 1. SO - 01 Splašková kanalizácia VA - 7 0, SO - 02 Domové kanalizačné odbočky pre DP VA -7 0,00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKAPITULÁCIA STAVEBNÁ. 1. SO - 01 Splašková kanalizácia VA - 7 0, SO - 02 Domové kanalizačné odbočky pre DP VA -7 0,00"

Transkript

1 Investor : Spracoval: Ing. Pilátová Eva Projektant: Dátum : júl 2016 Stavba : Voderady Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 3 VA - 7 Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková Spolu JednotkováSpolu REKAPITULÁCIA STAVEBNÁ 1. SO - 01 Splašková kanalizácia VA - 7 0,00 2. SO - 02 Domové kanalizačné odbočky pre DP VA -7 0,00 S T A V E B N Á Č A S Ť S P O L U ( bez DPH ) 0,00 DPH 0,00

2 Investor : Spracoval: Ing. Pilátová Eva Projektant: Dátum : september 2016 Stavba : Voderady Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 3 Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia vetva VA - 7 Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách číslo výkaz-výmer výmera jednotka a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu R E K A P I T U L Á C I A HSV 1. 1 Zemné práce 2, , Podkladné konštrukcie 5,241 97, Vozovky 119, Potrubné vedenie 95, Ostatné konštrukcie 102, , Presun hmôt 102,45 t Presun hmôt - štrky 1 018,67 t Z R N ( HSV + PSV ) V R N 0,00 % Spolu bez DPH DPH 0,00 %

3 Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách číslo výkaz-výmer výmera jednotka a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu 1 - Z E M N É P R Á C E Hĺbenie rýh hor. tr. 3 nad 1000 m ,42 m3 Výkaz 1 146,02 m3 šachty 2,6 x 2,6x 27,88 - ( 2,6 x 1,10 x 26,38) = 113,10 m3 menej 108,0 x 1,1 x 0,25 = - 29,70 m ,42m Prir. za lep. tr ,83 m ,42 x 0, Zriadenie paženia - pažiace boxy 2 099,51 m2 0,001 2,100 Výkaz = 2 083,67 m2 ( 2,6-1,10) x 2 x 27,88 = 83,64 m2 ( 27,88-26,38 ) x 2,6 x 2 = 7,80 m2 360 x 0,70 = 252,0 m x 0,15 x 2 = - 75,60 m ,51 m Odstránenie paženia 2 099,51 m Zásyp rýh so zhutnením do m3 902,76 m3 Výkop 1 229,42 m3 menej obsyp 266,40 x 1,10 x 0,75 = - 219,78 m3 80,60 x 1,1 x 0,85 = - 75,36 m3 menej šachty 3,14 x 0,60 x 0,60 x 27,88 = - 31,52 m3 902,76 m Obsyp potrubia bez prehodenia 208,94 m3 Z pol. č.5 295,14 m3 menej lôžko = - 57,26 m3 menej potrubie 3,14 x 0,20 x 0,20 x 80,6 = - 10,12 m3 3,14 x 0,15 x 0,15 x 266,4 = - 18,82 m3 208,94 m Dodávka piesku na obsyp 208,94 m3 1, , Dodávka štrkodrvy na zásyp ( 30% v cestách) 270,83 m3 1, , Vodorov. prem. výkopku do 3 km 1 861,35 m3

4 Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách číslo výkaz-výmer výmera jednotka a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu 1 229,42 - ( 902,76 x 0,70 ) = 597,49 m3 902,76 x 0,70 x 2 = 1 263,86 m ,35 m Prir. za ďalší km ,33 m3 597,49 x PC Poplatok za uskladnenie 597,49 m Nakladanie výkopku 631,93 m3 13. P.C. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 0,36 km 14. KP Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení 61,47 m ,42 x 0, Čerpanie vody 720,00 hod Pohotovosť 30,00 deň 17. KP Zriadenie a odstránenie čerpacích studní 1,00 ks Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm 182,28 m2 0,500 91, Detto, krytu z asfaltu hr. do 100mm 182,28 m2 0,181 32, P.C. Poplatok za uskladnenie betónov 91,14 t 21. P.C. Poplatok za uskladnenie asfaltov 32,99 t 22. KP Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu 756,00 m2 ( zeleň, lúka, záhrada ) hr. 150 mm 252,0 x 3 = 756,0 m2 Z e m n é p r á c e s p o l u : 2, , , P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E Lôžko pod potrubie zo štrkodrvy fr. 4.8mm 57,26 m3 1,703 97,514 PP DN ,5 - ( 1,30 x 7 ) = 266,40 x 1,10 x 0,15 = 43,96 m3 PP DN ,5 - (1,3x3 ) = 80,60 x 1,1 x 0,15 = 13,30 m Osadenie vyrovnávacích prstencov 12,00 ks 0,007 0, Dodávka prstencov 625 x 60 2,00 ks 0,037 0, Dodávka prstencov 625 x 80 3,00 ks 0,048 0, Dodávka prstencov 625 x 100 4,00 ks 0,061 0, Dodávka prstencov 625 x 120 3,00 ks 0,073 0, Dosky podkladné z bet. C 12/15 m3 2,01 m3 2,217 4,456 3,14 x 0,80 x 0,80 x 0,10 x 10 = 2,01 m Debnenie dosiek 5,02 m2 0,005 0,025 3,14 x 1,6 x 0,10 x 10 = 5,02 m2 P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u : 5,241 97,514

5 Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách číslo výkaz-výmer výmera jednotka a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu V O Z O V K Y Podklad, kryt z bet. C 20/25 hr. 200 mm 182,28 m2 0,499 90,958 miestna kom. 360 x 0,30 = 108,0 m x 1,5 + 2,6 x 2,6 x Asfaltobetón hr. 5 cm AC 11 O 50/70 II ( DB 102 ) 182,28 m2 0,159 28, Postrek živičný spojovací 182,28 m2 V o z o v k y s p o l u : 119, P O T R U B N É V E D E N I E Montáž potrubia kanalizačného PP DN 300 SN ,50 m 275,5-1x Montáž potrubia kanalizačného PP DN ,50 m 84,5-1x Montáž tvaroviek odbočných na potrubí DN ,00 ks Šachty kanalizač. na potrubí DN 300 7,00 ks 1,966 13, Šachty kanalizač. na potrubí DN 400 3,00 ks 2,135 6, Prir. za ďalších 60 cm v. vstupu cez 1,5m 10,00 ks 2,504 25, Osadenie poklopov 10,00 ks 0,007 0, Skruž prechodová 1000/625 - s osad. stup. 10,00 ks 0,580 5,800 s tesnením Skruž rovná 1000/ s osadenými stupačkami 11,00 ks 1,010 11,110 s tesnením Skruž rovná 1000/500 - s osadenými stupačkami 2,00 ks 0,505 1,010 s tesnením Detto, 1000/250 - s osadenými stupačkami 3,00 ks 0,250 0,750 s tesnením Šachtové dno DN 400 s poplast. stupačkami 1,00 ks 2,500 2,500 s prechodkami do stien ( hladké ) H 1000 s tesnením Šachtové dno DN 400 s poplast. stupačkami 1,00 ks 2,500 2,500 s prechodkami do stien ( hladké ) H 800 s tesnením Šachtové dno DN 400 s poplast. stupačkami 1,00 ks 2,500 2,500 s prechodkami do stien ( hladké ) H 600 s tesnením Šachtové dno DN 300 s poplast. stupačkami 7,00 ks 2,500 17,500 s prechodkami do stien ( hladké ) H 600 s tesnením Poklopy DN 600 bez odvetrávania kategória D 6,00 ks 0,174 1, Poklopy DN 600 s odvetrávaniím kategória D 4,00 ks 0,174 0, KP Spádisková časť šachty 1,00 ks

6 Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách číslo výkaz-výmer výmera jednotka a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu Skúška tesnosti kanalizácie DN ,50 m Skúška tesnosti kanalizácie DN ,50 m Potrubie PP SN10 DN ,00 ks 0,068 3, ,5 : 6 = 44,75 ks Potrubie PP SN10 DN ,00 ks 0,090 1,260 81,5 : Odbočka PP 300/150 14,00 ks 0,006 0,084 P o t r u b n é v e d e n i e s p o l u : 95, O S T A T N É K O N Š T R U K C I E 1. "R" Náter bet.konšťr. na anorganickom základe dvojnáso 113,81 m2 3,14 x 1,3 x 27,88 = 113,81 m Odvoz suti do 1 km 124,13 t Prir. za ďalší km 2 358,52 t 124,13 x Rezanie podkladu vozovky z bet.hr. 200 mm 231,60 m 108 x 2 + 2,6 x 2 x 3 = 231,60 m Detto, hr. do 50 mm asfaltový 231,60 m O s t a t n é k o n š t r u k c i e s p o l u :

7 Investor : Spracoval: Ing. Pilátová Eva Projektant: Dátum : júl 2016 Stavba : Voderady Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 3 Objekt : SO - 02 Domové kanalizačné odbočky pre VA7 Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu 1. 1 Zemné práce 0,256 52, Podkladné konštrukcie 13, Vozovky 24, Potrubné vedenie 0, Ostatné konštrukcie a práce 0,682 90, Presun hmôt 0,68 t Presun hmôt - štrky 90,89 t Z R N V R N 0,00 % Spolu bez DPH DPH 0,00 %

8 Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu 1 - Z E M N É P R Á C E Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 1000 m3 140,80 m3 64 x 1,1 x 2,0 = 140,80 m Prir. za lep. tr. 3 42,24 m3 140,80 x 0, Zriadenie paženia do 2,0 m 256,00 m2 0,001 0, x 2,0 x Odstránenie paženia 256,00 m Zásyp rýh so zhutnením do m3 102,08 m3 Výkop 140,80 m3 menej obsyp 64 x 1,1 x 0,55 = - 38,72 m3 102,08 m Obsyp potrubia bez prehodenia 31,68 m3 Z pol. č.5 38,72 m3 menej lôžko = - 7,04 m3 31,68 m Dodávka piesku na obsyp 31,68 m3 1,670 52, Vodorov. prem. výkopku do 3 km 89,76 m3 140,80 - ( 102,08 x 0,5 ) = 89,76 m Prir. za ďalší km 1 525,92 m3 89,76 x PC Poplatok za uskladnenie 89,76 m3 11. P.C. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 0,06 km 12. KP Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení 21,12 m3 140,8 x 0, Odstránenie podkladu, krytu vozovky z bet. 35,20 m2 0,500 17, P.C. Poplatok za uskladnenie betónov 17,60 t Z e m n é p r á c e s p o l u : 0,256 52, P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E Lôžko pod potrubie z piesku, štrkopiesku 7,04 m3 1,890 13,306

9 Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu 64 x 1,1 x 0,10 = 7,04 m3 P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u : 13,306 V O Z O V K Y Podklad, kryt z bet. C 20/25 hr. 200 mm 35,20 m2 0,499 17, x 0,50 = 32 m x 1, Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm 35,20 m2 0,202 7,110 V o z o v k y s p o l u : 24, P O T R U B N É V E D E N I E Skúška tesnosti kanalizácie DN ,00 m Montáž potrubia PVC DN ,00 m Potrubie PVC DN ,00 m 0,006 0, Montáž tvaroviek jednoosých DN ,00 ks Koleno PVC DN 150 /30 st. 14,00 ks 0,001 0, Koleno PVC DN 150 /45 st. 14,00 ks 0,001 0, Zátka DN ,00 ks 0,001 0,014 P o t r u b n é v e d e n i e s p o l u : 0, O S T A T N É K O N Š T R U K C I E Odvoz suti do 1 km 17,60 t Prir. za ďalší km 334,40 t 14,3 x Rezanie podkladu a krytu vozovky bet. hr.200 mm 64,00 m 32 x 2 O s t a t n é k o n š t r u k c i e s p o l u :

10 Investor : Spracoval: Ing. Pilátová Eva Projektant: Dátum : júl 2016 Stavba : Voderady Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 3 VA Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková Spolu JednotkováSpolu REKAPITULÁCIA STAVEBNÁ 1. SO - 01 Splašková kanalizácia VA ,00 2. SO - 02 Domové kanalizačné odbočky pre VA ,00 S T A V E B N Á Č A S Ť S P O L U ( bez DPH ) 0,00 DPH 0,00

11 Investor : Spracoval: Ing. Pilátová Eva Projektant: Dátum : september 2016 Stavba : Voderady Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 3 Objekt : SO - 01 Splašková kanalizácia vetva VA Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách číslo výkaz-výmer výmera jednotka a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu R E K A P I T U L Á C I A HSV 1. 1 Zemné práce 1, , Podkladné konštrukcie 4,277 64, Vozovky 84, Potrubné vedenie 61, Ostatné konštrukcie 67,08 710, Presun hmôt 67,08 t Presun hmôt - štrky 710,52 t Z R N ( HSV + PSV ) V R N 0,00 % Spolu bez DPH DPH 0,00 %

12 Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách číslo výkaz-výmer výmera jednotka a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu 1 - Z E M N É P R Á C E Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do1000 m3 869,58 m3 Výkaz 796,21 m3 šachty 2,6 x 2,6x 23,0 - ( 2,6 x 1,10 x 21,8) = 93,13 m3 menej 71,85 x 1,1 x 0,25 = - 19,76 m3 869,58 m Prir. za lep. tr ,87 m3 869,58 x 0, Zriadenie paženia - pažiace boxy 1 476,75 m2 0,001 1,477 Výkaz = 1 447,65 m2 ( 2,6-1,10) x 2 x 23,0 = 69,00 m2 (23,0-21,8 ) x 2,6 x 2 = 10,40 m2 239,5 x 0,70 = 167,65m x 0,15 x 2 = - 50,30 m ,75 m Odstránenie paženia 1 476,75 m Zásyp rýh so zhutnením do m3 629,37 m3 Výkop 869,58 m3 menej obsyp 229,10 x 1,1 x 0,85 = - 214,21 m3 menej šachty 3,14 x 0,60 x 0,60 x 23,0 = - 26,00 m3 629,37 m Obsyp potrubia bez prehodenia 147,63 m3 Z pol. č.5 214,21m3 menej lôžko = - 37,80 m3 menej potrubie 3,14 x 0,20 x 0,20 x 229,10 = - 28,78 m3 147,63 m Dodávka piesku na obsyp 147,63 m3 1, , Dodávka štrkodrvy na zásyp ( 30% v cestách) 188,81 m3 1, , Vodorov. prem. výkopku do 3 km 1 310,14 m3 869,58 - (629,37 x 0,70 ) = 429,02 m3 629,37 x 0,70 x 2 = 881,12 m ,14 m Prir. za ďalší km 7 293,34 m3 429,02 x PC Poplatok za uskladnenie 429,02 m Nakladanie výkopku 440,56 m3 13. P.C. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 0,24 km

13 Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách číslo výkaz-výmer výmera jednotka a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu 14. KP Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení 43,48 m3 869,58 x 0, Čerpanie vody 720,00 hod Pohotovosť 30,00 deň 17. KP Zriadenie a odstránenie čerpacích studní 1,00 ks Odstránenie podkladu vozovky z bet. hr. 200 mm 128,10 m2 0,500 64, Detto, krytu z asfaltu hr. do 100mm 128,10 m2 0,181 23, P.C. Poplatok za uskladnenie betónov 64,05 t 21. P.C. Poplatok za uskladnenie asfaltov 23,19 t 22. KP Odstránenie a znovuzriadenie zeleného pásu 502,95 m2 ( zeleň, lúka, záhrada ) hr. 150 mm 167,65x 3 = 502,95 m2 Z e m n é p r á c e s p o l u : 1,477 87, , P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E Lôžko pod potrubie zo štrkodrvy fr. 4.8mm 37,80 m3 1,703 64,373 PP DN ,5 - (1,3x8 ) = 229,10 x 1,1 x 0,15 = 37,80 m Osadenie vyrovnávacích prstencov 10,00 ks 0,007 0, Dodávka prstencov 625 x 60 2,00 ks 0,037 0, Dodávka prstencov 625 x 100 3,00 ks 0,061 0, Dodávka prstencov 625 x 120 5,00 ks 0,073 0, Dosky podkladné z bet. C 12/15 m3 1,61 m3 2,217 3,569 3,14 x 0,80 x 0,80 x 0,10 x 8 = 1,61 m Debnenie dosiek 4,02 m2 0,005 0,020 3,14 x 1,6 x 0,10 x 8 = 4,02 m2 P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u : 4,277 64,373 V O Z O V K Y Podklad, kryt z bet. C 20/25 hr. 200 mm 128,10 m2 0,499 63,922 miestna kom. 239,5 x 0,30 = 71,85 m x 1,5 + 2,6 x 2,6 x Asfaltobetón hr. 5 cm AC 11 O 50/70 II ( DB 102 ) 128,10 m2 0,159 20, Postrek živičný spojovací 128,10 m2 V o z o v k y s p o l u : 84, P O T R U B N É V E D E N I E Montáž potrubia kanalizačného PP DN ,50 m 239,5-1 x 8

14 Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách číslo výkaz-výmer výmera jednotka a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu Montáž tvaroviek odbočných na potrubí DN ,00 ks Šachty kanalizač. na potrubí DN 400 8,00 ks 2,135 17, Prir. za ďalších 60 cm v. vstupu cez 1,5m 3,00 ks 2,504 7, Osadenie poklopov 8,00 ks 0,007 0, Skruž prechodová 1000/625 - s osad. stup. 8,00 ks 0,580 4,640 s tesnením Skruž rovná 1000/ s osadenými stupačkami 3,00 ks 1,010 3,030 s tesnením Skruž rovná 1000/500 - s osadenými stupačkami 5,00 ks 0,505 2,525 s tesnením Detto, 1000/250 - s osadenými stupačkami 6,00 ks 0,250 1,500 s tesnením Šachtové dno DN 400 s poplast. stupačkami 1,00 ks 2,500 2,500 s prechodkami do stien ( hladké ) H 1000 s tesnením Šachtové dno DN 400 s poplast. stupačkami 7,00 ks 2,500 17,500 s prechodkami do stien ( hladké ) H 800 s tesnením Poklopy DN 600 bez odvetrávania kategória D 6,00 ks 0,174 1, Poklopy DN 600 s odvetrávaniím kategória D 2,00 ks 0,174 0, Skúška tesnosti kanalizácie DN ,50 m Potrubie PP SN10 DN ,00 ks 0,090 3, ,5: Odbočka PP 400/150 13,00 ks 0,006 0,078 P o t r u b n é v e d e n i e s p o l u : 61, O S T A T N É K O N Š T R U K C I E 1. "R" Náter bet.konšťr. na anorganickom základe dvojnáso 113,81 m2 3,14 x 1,3 x 27,88 = 113,81 m Odvoz suti do 1 km 87,24 t Prir. za ďalší km 1 657,49 t 87,27 x Rezanie podkladu vozovky z bet.hr. 200 mm 159,30 m 71,85x2 + 2,6 x 2 x 3 = 159,30 m Detto, hr. do 50 mm asfaltový 159,30 m O s t a t n é k o n š t r u k c i e s p o l u :

15 Investor : Spracoval: Ing. Pilátová Eva Projektant: Dátum : júl 2016 Stavba : Voderady Splašková kanalizácia a ČS - zmena č. 3 Objekt : SO - 02 Domové kanalizačné odbočky pre VA Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu 1. 1 Zemné práce 0,304 62, Podkladné konštrukcie 15, Vozovky 29, Potrubné vedenie 0, Ostatné konštrukcie a práce 0, , Presun hmôt 0,80 t Presun hmôt - štrky 107,93 t Z R N V R N 0,00 % Spolu bez DPH DPH 0,00 %

16 Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu 1 - Z E M N É P R Á C E Hĺbenie rýh hor. tr. 3 do 1000 m3 167,20 m3 76x 1,1 x 2,0 = 167,20 m Prir. za lep. tr. 3 50,16 m3 167,20 x 0, Zriadenie paženia do 2,0 m 304,00 m2 0,001 0, x 2,0 x Odstránenie paženia 304,00 m Zásyp rýh so zhutnením do m3 121,22 m3 Výkop 167,20 m3 menej obsyp 76 x 1,1 x 0,55 = - 45,98 m3 121,22 m Obsyp potrubia bez prehodenia 37,62 m3 Z pol. č.5 45,98 m3 menej lôžko = - 8,36m3 37,62 m Dodávka piesku na obsyp 37,62 m3 1,670 62, Vodorov. prem. výkopku do 3 km 106,59 m3 167,20 - ( 121,22 x 0,5 ) = 106,59 m Prir. za ďalší km 1 812,03 m3 106,59 x PC Poplatok za uskladnenie 106,59 m3 11. P.C. Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine 0,08 km 12. KP Sťažený výkop + zaistenie križujúcich vedení 25,10 m3 167,2 x 0, Odstránenie podkladu, krytu vozovky z bet. 41,80 m2 0,500 20, P.C. Poplatok za uskladnenie betónov 20,90 t Z e m n é p r á c e s p o l u : 0,304 62, P O D K L A D N É K O N Š T R U K C I E Lôžko pod potrubie z piesku, štrkopiesku 8,36 m3 1,890 15, x 1,1 x 0,10 = 8,36 m3 P o d k l a d n é k o n š t r u k c i e s p o l u : 15,800 V O Z O V K Y

17 Por. Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Hmotnosť v tonách Suť v tonách číslo výkaz-výmer výmera jednotka cena a práce materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu Podklad, kryt z bet. C 20/25 hr. 200 mm 41,80 m2 0,499 20, x 0,50 = 38 m x 1, Podklad zo štrkopiesku hr. 100 mm 41,80 m2 0,202 8,444 V o z o v k y s p o l u : 29, P O T R U B N É V E D E N I E Skúška tesnosti kanalizácie DN ,00 m Montáž potrubia PVC DN ,00 m Potrubie PVC DN ,00 m 0,006 0, Montáž tvaroviek jednoosých DN ,00 ks Koleno PVC DN 150 /30 st. 13,00 ks 0,001 0, Koleno PVC DN 150 /45 st. 13,00 ks 0,001 0, Zátka DN ,00 ks 0,001 0,013 P o t r u b n é v e d e n i e s p o l u : 0, O S T A T N É K O N Š T R U K C I E Odvoz suti do 1 km 20,90 t Prir. za ďalší km 397,10 t 20,9 x Rezanie podkladu a krytu vozovky bet. hr.200 mm 76,00 m 38 x 2 O s t a t n é k o n š t r u k c i e s p o l u :

18 Výkaz kubatúr VA ,0000 3,20 7,00 3,23 22,61 24,87 PP DN ,0070 3,26 1,10 0,00 2,92 0,00 0,00 PP DN ,0070 2,57 1,10 77,50 3,25 251,88 277,06 PP DN ,0845 3,93 1,10 0,00 3,44 0,00 0,00 PP DN ,0845 2,95 1,10 79,00 2,98 235,42 258,96 PP DN ,1635 3,01 1,10 121,00 2,81 339,41 373,35 PP DN ,2845 2,60 1,10 75,50 2,55 192,53 211,78 PP DN ,3600 2,50 1,10 360, , , ,67 VA ,0000 3,93 114,10 3,47 395,36 434,89 PP DN ,1141 3,00 1,10 96,40 2,74 263,65 290,02 PP DN ,2105 2,47 1,10 29,00 2,24 64,82 71,30 PP DN ,2395 2,00 1,10 239,50 723,83 796, ,65

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER HSV Práce a dodávky HSV 10 066,89 1 Zemné práce 3 220,16 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého 1 113107124 drveného, hr.300 do 400mm, -0,5600t m2 80,600 3,19 257,11 2 113107141 3 115101201

Více

Projektant: Malastav s.r.o. JKSO : Dodávateľ: Dátum:

Projektant: Malastav s.r.o. JKSO : Dodávateľ: Dátum: Odberateľ: Mesto Ilava Spracoval: Ing. Jozef Ďurech Projektant: Malastav s.r.o. JKSO : 8211972 Dodávateľ: Dátum: 21.06.2015 Stavba :Lávka ponad Podhradský potok pri PF 53, Ilava - Rekonštrukcia Objekt

Více

Rekapitulácia objektov stavby

Rekapitulácia objektov stavby Rekapitulácia objektov stavby Objednávateľ: Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava Kód Zákazka Cena bez DPH DPH 20 %

Více

Rekapitulácia objektov stavby

Rekapitulácia objektov stavby Rekapitulácia objektov stavby Stavba: Urnový háj, Žilina-Bôrik, vojenský cintorín p.č.4899/2, 1. Etapa Objednávateľ: Položka Stavebný objekt Množstvo Jednotková cena bez DPH za položku 01 Urnové miesta

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Rekonštrukcia jestvujúceho chodníka na cintoríne v Mojši. Miesto: Mojš Dátum:

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Rekonštrukcia jestvujúceho chodníka na cintoríne v Mojši. Miesto: Mojš Dátum: Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 2725 JKSO: KS: Objednávateľ: Obec Mojš Zhotoviteľ: Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH základná 2% z znížená

Více

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace Doplněk výkazu výměr 1 I. ETAPA SLEPÝ ROZPOČET Stavba: DĚTENICE-ČOV A KANALIZACE-2008-I.ETAPA-DODATEK Objekt: ČERPACÍ STANICE-I.ETAPA-DODATEK JKSO:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH nízka vysoká

Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH nízka vysoká Rekapitulácia rozpočtu Sadzby DPH nízka vysoká Stavba: Stredisko osobnej hygieny a práčovňa RO Zámutov - plynovod 20% 0% Názov objektu ZRN VRN HZS Kompl.čin. Ost. náklady Cena SO 03 - Pripojovací plynovod

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Celková cena 001 HSV 001 Zemní práce 1 00572474 Osivo směs travní krajinná - svahová kg 39,174 0,035*1119,26 39,174 2 001 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 335,778 3 001 129203101

Více

VÝKAZ VÝMER. aktualizovaný. Práce a dodávky HSV. Stavba: Lesná cesta Chotárna, rekonštrukcia Objekt: Cesta a spevnené plochy

VÝKAZ VÝMER. aktualizovaný. Práce a dodávky HSV. Stavba: Lesná cesta Chotárna, rekonštrukcia Objekt: Cesta a spevnené plochy Stavba: Lesná cesta Chotárna, rekonštrukcia Objekt: Cesta a spevnené plochy VÝKAZ VÝMER aktualizovaný JKSO: 2112 Dátum: 14. 3. 2011 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena zadania

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 ZE DNE 20.02.2015 ZADAVATEL: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace Sídlem: Žerotínovo nám. 3/5, 60182 Brno Jednající: Ing. Jan

Více

Příloha č.1 k dodatku č.3: Oceněný výkaz dodatečných stavebních prací - vícepráce

Příloha č.1 k dodatku č.3: Oceněný výkaz dodatečných stavebních prací - vícepráce Příloha č.1 k dodatku č.3: Stavba Infrastruktura lokality RD U Kola, Česká Lípa Objekt Rekapitulace SO 101+ SO 301+SO 302+SO 304+SO 501 Katalog stav k 10.9. 2010 Druh prací Celkem DPH bez SO 101-01 Zemní

Více

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 808/2012/OZ/ zo dňa uzatvorený podľa < zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 808/2012/OZ/ zo dňa uzatvorený podľa < zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka mlwfil Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 808/2012/OZ/2.4.1. zo dňa 29.11.2012 uzatvorený podľa < zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 536 až 565 1. ZMLUVNE STRANY: 1.1 Objednávateľ : Mesto Prievidza

Více

Stavba: Rekonštrukcia hnojiska Objekt: SO 01 - Hnojisko Dátum: JKSO:

Stavba: Rekonštrukcia hnojiska Objekt: SO 01 - Hnojisko Dátum: JKSO: HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemné práce 1 221 113107142 2 221 113107213 3 221 113307131 4 012 113527890 5 001 115101205 6 001 131201101 7 001 132201101 8 001 162301101 9 001 167101101 Odstránenie krytu asfaltového

Více

VÝKAZ VÝMER. Práce a dodávky HSV. Stavba: Rekonštrukcia Lesnej cesty Svarín tvrdá Objekt: JKSO: Dátum:

VÝKAZ VÝMER. Práce a dodávky HSV. Stavba: Rekonštrukcia Lesnej cesty Svarín tvrdá Objekt: JKSO: Dátum: Stavba: Rekonštrukcia Lesnej cesty Svarín tvrdá Objekt: VÝKAZ VÝMER JKSO: Dátum: 20. 7. 2010 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Množstvo celkom Jednotková cena zadania Celková cena zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Smluvní strany Objednatel: Právní forma: Sídlo: IČO: DIČ: Bankovní spojení: č.ú.: Zastoupená: Univerzita Pardubice

Více

F 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU 2. TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENÍ Materiálové a technické řešení

F 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU 2. TECHNICKÝ POPIS ŘEŠENÍ Materiálové a technické řešení F 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÍCÍ STAVBU Jedná se o kanalizaci splaškovou. Dešťové vody budou napojeny stávající kanalizací přímo do potoka. Kanalizační stoky jsou navrženy s ohledem

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek.

KRYCÍ LIST SOUPISU 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH Oprava MK Hor.Bludovice - ABS, ABH, Příkop č.05 - úsek. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: 3024 - Oprava MK HorBludovice - ABS, ABH, Příkop č05 - úsek KSO: 822 29 Poznámka: D D D 0502204 Jednotlivé položky odkazují na technickou zprávu, situaci a vzorové příčné řezy

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

CAMPRI, spol. s r.o. PP MASTER PP WASTIC PP PRAGMA ID PLATNÝ OD Ceny sú uvedené v EUR bez DPH.

CAMPRI, spol. s r.o. PP MASTER PP WASTIC PP PRAGMA ID PLATNÝ OD Ceny sú uvedené v EUR bez DPH. CAMPRI, spol. s r.o. PP MASTER PP WASTIC PP PRAGMA ID PLATNÝ OD 01. 01. 2016 Ceny sú uvedené v EUR bez DPH. PP MASTER - POTRUBIE HLADKÉ HRDLOVÉ SN 12 POTRUBNÉ SYSTÉMY PRE BEZTLAKOVÚ KANALIZÁCIU Z POTRUBIE

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

DODATEK Č.i KE SMLOUVĚ O DÍLO

DODATEK Č.i KE SMLOUVĚ O DÍLO Dodatek č. I Stavební úpravy náměstí Svobody ve Starém Bohumíně DODATEK Č.i KE SMLOUVĚ O DÍLO (dále jen dodatek č. 1 ) Článek č. I SMLUVNÍ STRANY Objednatel: Město Bohumín Sídlo: Masarykova 158, 735 81

Více

m2 42,579 0,00 poplatkov a súvisiacích nákladov

m2 42,579 0,00 poplatkov a súvisiacích nákladov Výkaz "B" - Výkaz - Výmer Popis Jednotková cena Cena Číslo Jednotka Množstvo Stavebný objekt EUR / jednotka EUR Sady nad Torysou - Košická Polianka - vodovod - Stavba: rozšírenie SO 1201.1 Vodovodná sieť

Více

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

2.Podklady pro vypracování. 3.Napojení na sítě technické infrastruktury. 4.Vliv stavby na životní prostředí. 5.Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2.Podklady pro vypracování 1.Požadavky investora 2.katastrální mapa území 3.situování stávajících sítí 4.mapové podklady 5.platné předpisy a normy 3.Napojení na sítě technické infrastruktury Dešťová i

Více

DODATEK Č. 2. Č. objednatele 13/2015/R

DODATEK Č. 2. Č. objednatele 13/2015/R DODATEK Č. 2 S M L O U V Y O D Í L O Č. objednatele 13/2015/R uzavřený podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 Vodárenská správa Písek s.r.o. V Písku dne: 29.10.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.11.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Odsouhlasení provedených víceprací a méněprací na stavbě Písek, Žižkova

Více

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002 ROZPOČET Stavba: Rekonstrukce ulic Poddomí a Novoměstská méněprace Objekt: Dobruška - Rekonstrukce místní komunikace Poddomí - I.etapa Část: Komunikace Objednatel: Zhotovitel: Zpracoval: Místo: Datum:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) List číslo : 1 Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Soukenická 2156, Uherský Brod Počet listů: 6 PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Spracoval Dňa Kadlubiak Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Spracoval Dňa Kadlubiak Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Názov stavby Stavebné úpravy-socialne byty Trnavská ul.,č.p.866,sereď JKSO 803 Názov objektu Stavebné úpravy-stavebná časť EČO Názov časti Miesto IČO Sereď DIČ Objednávateľ Projektant

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 00002998 Koupaliště Veselí n/moravou II - SO JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0000 Koupaliště Veselí n/moravou II Náklady na m.j.

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

Statutární město Ostrava Magistrát

Statutární město Ostrava Magistrát Statutární město Ostrava Magistrát Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/365244/13/LPO/Hor Sp. zn.: S-SMO/108094/13/LPO/27 Vyřizuje: Ing. Aleš Horák Telefon: +420 599 443 012 Fax: +420 599 442 010 E-mail: ahorak@ostrava.cz

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na stavební práce PŘÍLOHA Č.8 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Více

Středisko okrasné a lesní školky Jevany

Středisko okrasné a lesní školky Jevany Česká zemědělská univerzita v Praze Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy 281 63 Kostelec nad Černými lesy, Nám. Smiřických 1 Středisko okrasné a lesní školky Jevany Oprava produkčních ploch

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 159710 - OIP - Ústí nad Labem, rekonstrukce VS - Technologie vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 159710 - OIP - Ústí nad Labem, rekonstrukce VS - Technologie vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 1

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Cenník montážnych prác a materiálu pre rok 2017

Cenník montážnych prác a materiálu pre rok 2017 Cenník montážnych prác a materiálu pre rok 2017 1. Montáž vodomeru Montáž vodomeru do 50 DN (závitový) ks 30,00 6,00 36,00 Montáž vodomeru nad 50 DN (prírubový) ks 50,00 10,00 60,00 Demontáž vodomeru-

Více

DATUM: POBOČKA: STRANA 1 / ,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 30, barva oranžová

DATUM: POBOČKA: STRANA 1 / ,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 30, barva oranžová DATUM: 01.01.2017 POBOČKA: STRANA 1 / 6 Systém KG KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel 15, barva 35,00 Kč bez DPH 4410050010 42,35 Kč s DPH KGB koleno pro kanalizační potrubí DN 110 mm, úhel

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Název stavby : SKP :. Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k VZ MR č. P15V00000180 ÚDRŽBA A OPRAVY KANALIZACE OBJEKTŮ MĚSTA LITVÍNOVA

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Rozpočtové náklady Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena bez DPH a práce materiál

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 3 ODVÁDĚNÍ A ČÍŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Tabulky 3.1 Trubní vedení kanalizace potrubí uložené v nezpevněné ploše nebo v poli 3.2 Potrubí uložené v asfaltové vozovce 3.3 Betonové trouby vejčitého profilu 3.4

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2700/DPS-2015 Oprava hlavníku drenážních vod na ul. Na Zámčiskách JKSO: 827 2 CC-CZ: 2 Místo: Folvarek Datum: 06.02.2015 Objednavatel: IČ: 00845451 Statutární město Ostrava,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,26. Cena s DPH ,18. Cena bez DPH. Kopernikova Oprava chodníku Kopernikova 1-13 za domy. REKAPITULACE STAVBY Kód: Kopernikova KSO: CC-CZ: Místo: Český těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 311 424,18 Sazba

Více

KRycí LIST ROZPOČTU. C Vedl'ajšie rozpočtové náklady 13 GZS. 17 Iné VRN. 18 VRN z rozpočtu. o Celkové náklady. 25 Cena s DPH (r.

KRycí LIST ROZPOČTU. C Vedl'ajšie rozpočtové náklady 13 GZS. 17 Iné VRN. 18 VRN z rozpočtu. o Celkové náklady. 25 Cena s DPH (r. KRycí LIST ROZPOČTU Názov stavby Havarijná oprava kanalizácie - Prešovský samosprávny kraj JKSO ECo Miesto Námestie mieru Č. 2, P ICO IC DPH Objeonávatet Urad PSK, Nám. Mieru 2, 08001 Prešov Zhotoviteľ

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

DODATEČNÉ INFORMACE VII.

DODATEČNÉ INFORMACE VII. V Praze dne 15. dubna 2014 DODATEČNÉ INFORMACE VII. Vážení dodavatelé, v souladu s ustanovením 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ), byla

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% Rekapitulace Strana: 1 REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem v Kč DPH nízká DPH vysoká Celkem s DPH v Kč 1.

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

List1. Zvislé a kompletné konštrukcie

List1. Zvislé a kompletné konštrukcie Popis prace Zemne prace Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horm.tr.3. Ručne Výkop ryhy do šírky 600mm v horn. 3 do 100 m3 Vodorovné premiestnennie výkopku z horniny 1-4 Uloženie sypaniny na skládky

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Kanalizace a ČOV Stříbrné Hory Objekt: VH0051 - SO 01 Splašková kanalizace Soupis: VH00511 - DSO 01.1 Kanalizační stoky KSO: CC-CZ: Místo: Stříbrné Hory Datum: 06.12.2016 Zadavatel:

Více

všem zájemcům o veřejnou zakázku určeno k uveřejnění na profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-slatinany_3584/

všem zájemcům o veřejnou zakázku určeno k uveřejnění na profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-slatinany_3584/ všem zájemcům o veřejnou zakázku určeno k uveřejnění na profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/mesto-slatinany_3584/ Věc: Dodatečné informace (#1) k zadávacím podmínkám veřejné

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. C3F/ Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb. C3F/ Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : C3F/160514 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - Humanizace pobytových služeb Zadavatel : IČO : DIČ : Projektant : CENTROPROJEKT GROUP a.s. IČO : 01643541

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

Profil DN v mm Materiál

Profil DN v mm Materiál 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU TABULKY 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

L - dĺžka B - šírka H - výška. Rozmery(mm) Palety L - dĺžka B - šírka H - výška ks. červená, hnedá, čierna, piesková 1,80 2,16

L - dĺžka B - šírka H - výška. Rozmery(mm) Palety L - dĺžka B - šírka H - výška ks. červená, hnedá, čierna, piesková 1,80 2,16 urovacie a debniace tvárnice Označenie MT 7/50 500 70 220 x 0,69 0,8 MT 12/50 500 120 220 x 0, 0,96 DT 15/50 500 150 DT 20/50 500 DT 0/50 500 00 DT 40/50 500 400 PRIDLAŽBA 50-8 500 500 ŽLAB 55-16 500 548

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK

2.DOKLADY 3.HG POSUDEK DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY:.STAVEBNÍ OBJEKTY A PROVOZNÍ SOUBORY: SO 0 KOMUNIKACE Č. SO 02 KOMUNIKACE Č.2 SO 03 PARKOVIŠTĚ SO 302 PŘELOŽKA KANALIZACE SO 303 PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE SO 304 DEŠŤOVÁ

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ Stavba : Kanalizace Dolní Třešňovec Zhotovitel: ČAK cz, s.r.o Objednatel: VAK JABLONNÉ n. O., a.s. Vypracoval: Ing. Tomáš Reli Datum: 10.7 2014 Popis položky

Více