DUCHOVNÍ ROZVOJ ČLOVĚKA,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DUCHOVNÍ ROZVOJ ČLOVĚKA,"

Transkript

1 se vyučuje v ročníku. je obor s bohatou teorií, s vazbou na výtvarné umění, s různými výtvarně výchovnými koncepcemi, s rozsáhlou tematickou sférou, s odlišnými aktivitami a bohatými vyjadřovacími prostředky. Důležitým předpokladem pro uměleckou činnost je výtvarné cítění, myšlení a vyjadřování se. Termínem výtvarná výchova máme na mysli dva různé procesy, které probíhají souběžně a jsou vzájemně neoddělitelné: VÝTVARNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVNÉ PŮSOBENÍ, vyskytující se ve vzájemném vztahu. My dnes považujeme za důležitější DUCHOVNÍ ROZVOJ ČLOVĚKA, než výtvarné zkušenosti, znalosti nebo dovednosti. Okruhy, které jsou obsahem výtvarného vzdělávání, se vztahují k několika odlišným cílům: - setkávání se s výtvarnou kulturou, tzn. poznávání různých podob umění v minulosti i současnosi, návštěvy stálých expozic NG, ale i významných krátkodobých výstav a výtvarných akcí současného i mladého umění - osvojování výtvarného jazyka, tzn. seznámení se s vlastnostmi obrazotvorných prvků s jejich vzájemnými vazbami v ploše i v prostoru - osvojení základů studijní kresby, malby, grafiky, modelování a prostorové tvorby - osvojení základních výtvarných dovedností, tzn. technické problémy při tvorbě, osvojení si některých tradičních umělecko řemeslných technik, ale i základů technik nových médií Z vnímání a prožívání podnětů, z přemýšlení o světě, o vztazích mezi lidmi pramení sebepoznání, sebevyjádření a sebezařazení dítěte. Rovnovážný vývoj dětské osobnosti podmiňuje harmonie mezi poznáním, citovým životem a schopností rozeznávat dobro a zlo. Poznávání a citové i morální rozvíjení osobnosti dítěte je nejcennějším příspěvkem výtvarné výchovy ke komplexnímu vzdělávání mladých lidí a dětí. Výtvarný pedagog, který vytváří podmínky pro výuku, je jeho hybnou silou. Je také iniciátorem výtvarných činností, posouvá poznávání žáků kupředu, je tvůrčí osobností s vyhraněným vztahem k životu a k umění. Z výchovných postupů považujeme za prospěšný a důležitý jak pro dítě, tak pro pedagoga DIALOG, který vede dítě i učitele ke vzájemným úvahám, konfrontacím názorů a k vzájemnému pochopení a respektování se ( empatie). Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v ročníku KOMPETENCE K UČENÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 847

2 1. schopnosti samostatně vyhledat, vhodně vybrat a pochopit informace týkající se zvoleného tématu a efektivně je využít v tvůrčí činnosti v praxi 2. uvědomění si přesahu výtvarné tematiky do řady vědních oborů, z jejichž obsahu žák může čerpat při vlastní tvorbě 3. poznávání a operování se specifickými výtvarnými termíny, názvy a symboly, které jsou nezbytné pro umělecký obor 4. záměrnému pozorování materiálů, předmětů a živé přírody, posléze haptickému kontaktu s nimi 5. nutnosti pochopit smysl a podstatu umění, důležitost pro společnost i pro jedince 6. aktivnímu chápání podnětů, vymezování se, vytváření si vlastních postojů a názorů, výtvarné i jiné tvorbě 7. kultivaci projevu, představivosti, manuální zručnosti a k jejich zdokonalování a kritickému zhodnocení svého projevu, uvědomování si svého vývoje a pokroku v tvorbě KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Při výuce vedeme žáky k(e): 8. citlivému vnímání problémů lidstva a přírody na planetě, k tomu, aby svou tvořivou činností a aktivitou vhodně bojoval proti násilí 9. porovnání a propojení osobních zkušeností s obecnými normami, k praktickému využití, k řešení při vlastní tvorbě, k hledání různých cest vedoucích k cíli i přes případný nezdar 10. hledání vhodných variant, nápadů, témat a materiálů pro následné zpracování konkrétního výtvarného úkolu 11. zodpovědnosti za své verbální i výtvarné názory i aktivity, k jejich objasnění a obhajobě i k přijímání kritiky KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 12. kultivovanému projevu, výstižnému vyjadřování se k daným tématům, při obhajobě svého výtvarného projevu a v jiných situacích 13. ochotě a schopnosti otevírat se stanoviskům druhých lidí, s kterými se buď ztotožní, nebo vhodně oponuje, z těchto projevů čerpá a poučí se 14. chápání textových, obrazových, zvukových materiálů, k jejich využití, vhodné kombinaci při své tvorbě, či k záměrnému přetváření 15. přemýšlení a pochopení výrazových prostředků druhých a k podílení se na jejich zážitcích 16. využívání, v různých variacích, dostupných komunikačních prostředků, např. internetu ke komunikaci s okolním světem 17. aktivnímu zapojení do výtvarných her, etud, společných experimentů a pokusů umožňujících uvolnění, a tím otevřenější soužití s ostatními lidmi KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 18. vstupování do prožitkového kontaktu se světem a s lidmi pomocí smyslů 19. spolupráci ve skupině, ke snaze v nové roli vytvářet např. fiktivní světy se svými pravidly, a tím ozvláštňovat svět zdánlivě šedý a všední 848

3 20. navození vhodné libé atmosféry pro práci pomocí hudby, vůně, klidných barevných tónů, příjemného interiéru atd. za aktivní účasti všech žáků 21. vzájemné pomoci, dovoluje-li to právě probíhající činnost 22. snaze o empatické vcítění se do výtvarných projevů, myšlenek a názorů druhých žáků i učitele 23. ocenění, uznání práce své i druhých 24. uvědomění si a upevnění vlastní identity podtržené výtvarným projevem, tzn. radovat se ze své úžasné osobité tvorby KOMPETENCE OBČANSKÉ Při výuce vedeme žáky k(e): 25. zodpovědnosti v krizové situaci, dodržování pravidel bezpečnosti při náročnějších výtvarných technikách, pomoci postiženému 26. vztahu k národní i výtvarné kultuře, hledání inspirací, asociací a souvislostí napříč historií 27. objevování vlastních životních pocitů a postojů v současné kultuře a umění a aktivní prezentaci své tvorby 28. tvořivé, dynamické výtvarné činnosti a osobitému projevu, který aktivně přispívá k ochraně životního prostředí a zkvalitnění životního prostředí s přihlédnutím k problémům sídliště 29. pokusu zařadit do tvorby i téma recyklace KOMPETENCE PRACOVNÍ Při výuce vedeme žáky k(e): 30. bezpečnému užívání materiálů, nástrojů při tvorbě, rovněž však i k efektivnímu a kreativnímu využití 31. zodpovědnému přístupu a dodržování ochranných a hygienických pokynů pro ochranu svého zdraví i zdraví druhých, pro ochranu kulturních i společenských hodnot 32. přirozenému učení se ze situací se silným emocionálním nábojem, k pěstování si pocitu vlastní zodpovědnosti jako cesty vlastního hledání a vymezení se, příp. i ve vztahu k budoucí profesi 849

4 Očekávané ročníkové výstupy pro 6. ročník Žák: 1. vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 2. užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 3. interpretuje umělecká, vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 4. ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci 5. rozvíjí a uplatňuje vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. 850

5 6. ročník 1 1 orientuje se ve výběru Základy studijní Prvky vizuálního obrazného vyjádření- osobnostní rozvoj 9 vhodných pomůcek a do- kresby linie, tvary, objemy, světlostní kvality, rostliny - Př káže je použít zvládne hry s linií a jejich textury Vztahy a uspořádání prvků v ploše, posun k vytváření šrafur a textur výtvarně komponuje kombinováním linií,vyvažováním jejich směru, vyhledáváním jejich kontrastních podob a vztahů objemu a časovém průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura) ve statickém a dynamickém, vizuálně obrazném vyjádření vyváženě rozvrhne plochu uvědomuje si vztah výtvar. motivu a formátu, sleduje proporční vztahy orientuje se v uložení barev v barevném kruhu rozliší teplé a studené barvy rozšiřuje paletu odstínů Teorie barev Prvky vizuálního obrazného vyjádřenílinie, tvary, objemy, světlostní kvality textury Vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu a časovém průběhu (podobnost, kontrast, rytmus) ve statickém a dynamickém vyjádření 851

6 6. ročník seznámí se s různými Základy malby Uspořádání objektů do celků v ploše, osobnostní rozvoj malířskými technikami vyjádření vztahů, pohybu a proměn planeta Země - Z 4 13 využívá vlastnosti barev uvnitř a mezi objekty (lineární, světlo- rok v jeho proměnách - Ov ve volné nebo dekorativní malbě řeší vztah světla a stínu stní, barevné, plastické a prostorové prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém a dynamickém vyjádření 8 31 Prvky vizuálního obrazného vyjádřenílinie, tvary, objemy, světlostní kvality textury 1 1 volně využívá harmonii Kompozice v ploše Uspořádání objektů do celků v ploše, osobnostní rozvoj 10 2 nebo kontrast objemu, prostoru a časovém průběhu, náš byt - Rv 17 řeší dynamické a statické vyjádření vztahů, pohybu a proměn domov - Ov 20 pojetí kompozice vyváženě rozvrhne plochu uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém a dynamickém vyjádření poznává výrazové vlastnosti barev odvozené od pokusů vyjádřit pocity či prožitky 32 Pocitová fantazijní tvorba Reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě; reflexe ostatních uměleckých druhů poslech klasické a moderní hudby - Hv 852

7 6. ročník 1 1 vytváří a kombinuje z jed- Prostorové Uspořádání objektů do celků v ploše, osobnostní rozvoj 2 2 noduchých komponentů objekty objemu, prostoru a časovém průběhu, vztah člověka k prostředí 6 4 složitý objekt vyjádření vztahů, pohybu a proměn 7 aplikuje dřívější poznatky uvnitř a mezi objekty (lineární, světlo a vědomosti v tvůrčí činnosti zhodnotí a obhájí si kultistní, barevné, plastické a prostorové prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém a dynamickém vyjádření vovaným projevem své výtvarné dílo hledá příbuzné nebo kon trastní hodnoty při volném spojování materiálů využívá vícepohledovosti 29 uplatňuje tvarování souběžně s konstruováním formuje a deformuje různé materiály hraje si s povrchovými strukturami 10 porovnává účinek různých 14 druhů otisků a textur Průpravné grafické techniky Typy vizuálně obrazných vyjádření - komunikační grafika Uspořádání objektů do celků v ploše, vyjádření vztahů osobnostní rozvoj 853

8 6. ročník 16 a jejich další využití uvnitř a mezi objekty využívá spojení písmen a obrázku, ilustrace s volně psaným textem 5 3 zjistí si info z časopisů, Umělecké směry Osobnostní postoj v komunikaci - jeho pravěk, starověk - Dě 6 encyklopedie, knih, inter- a styly různých utváření a zdůvodňování osobnostní rozvoj 8 netu období Důvody vzniku odlišných interpretací vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených a přejatých) Kritéria jejich porovnávání, jejich zdůvodňování Proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby a obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních děl i děl výtvarného umění; historické, sociální a kulturní souvislosti 854

9 Očekávané ročníkové výstupy pro 7. ročník Žák: 1. vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 2. užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 3. vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření 4. rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu 5. interpretuje umělecká, vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 6. porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 7. ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci 8. rozvíjí a uplatňuje vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci 855

10 7. ročník 1 1 orientuje se ve výběru poj- Studijní, Prvky vizuálně obrazného vyjádření - osobnostní rozvoj 2 2 mů, dokáže je použít, volná kresba linie (VOV), tvary, objemy, světlostní sociální rozvoj 3 4 rozvíjí tvořivé myšlení kvality, textury živočichové- Př 4 7 zvládne hry s linií a jejich Vztahy a uspořádání prvků v ploše a práce v realizačním týmu 5 8 posun k vytváření šrafur a časovém průběhu (podobnost, kontrast, 6 7 textur výtvarně komponuje rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i dynamickém vizuálně 8 9 kombinováním linií, vyhledáváním jejich obrazném vyjádření Typy vizuálně obrazných vyjádření kontrastních podob a vztahů vyváženě rozvrhne plochu, - ilustrace textů, uplatňování subjektivity - akční tvar kresby Reflexe a vztahy zrakového vnímání uvědomuje si vztah výtvarného motivu a formátu k vnímání ostatními smysly - vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů při vlastní tvorbě 22 experimentuje se stopou Typy vizuálně obrazných vyjádření nástroje sleduje proporční vztahy, objekty, ilustrace textů, comix - výběr, uplatnění a interpretace 32 intuitivně vnímá řád a náhodu Osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a zdůvodnění, vlastní názor důsledně uplatňuje vícepohledovost, kde se 856

11 7. ročník projeví měkké i ostré přechody světla a stínu, vnitřní členění siluety, modelace objemů, a to v reliéfném nebo prostorovém vyjádření směřuje k osvojení si základních výtvarných dovedností, zejména v kresbě podle skutečnosti 1 1 vyzkouší si gestický Teorie barev Prvky vizuálně obrazného vyjádření - osobnostní rozvoj 3 2 malířský projev na velkých Studijní gestická linie, tvary, objemy, světlostní kvality, sociální rozvoj 5 4 formátech, směřující malba vztahy a uspořádání prvků v ploše a morální rozvoj 6 6 k uvolnění výtvar. časovém průběhu (podobnost, kontrast, práce v realizačním týmu 9 8 rukopisu rytmus, dynamické proměny, struktura), 10 používá vyhledávání, ve statickém i dynamickém vizuálně 12 rámování a oceňování obrazném vyjádření 13 náhodných barevných Uplatňování subjektivity - akční tvar událostí pokouší se dosáhnout malby, vyjádření proměn vizuálně obrazných vyjádření příbuzné barevné škály různými malířskými Důvody vzniku odlišných interpretací vizuálně obrazného vyjádření 857

12 7. ročník 23 prostředky Typy vizuálně obrazných vyjádření - 24 používá spojení barev volná malba, výběr a uplatnění pro 28 s bílou a černou vlastní tvůrčí záměry soustřeďuje se na barevné, kompoziční a prostorové vztahy, na modelaci objemů barvou a stínováním, na barevnou perspektivu (základy) Vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby s respektováním záměrů autora, prezentace ve veřejném prostoru samostatně se připravuje a motivuje ke své výtvarné tvorbě, a to pomocí médií, výstav a knih Smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření - umělecká výtvarná tvorba, fotografie, uplatnění - film, média - kombinace a variace ve vlastní tvorbě, správný výběr a využití Komunikač. obsah - utváření a uplatnění 3 1 uvolní výtvarný projev ve Grafika Prvky vizuálně obrazného vyjádření - plakát na aktuální téma - Ov 5 3 hře s povrchovými linie, tvary, objemy, světlostní kvality, osobnostní rozvoj 7 4 strukturami otisky, textury; vztahy a uspořádání prvků 8 7 frotážemi v ploše a časovém průběhu (podobnost, 9 8 použije tisk z plochy - kontrast, rytmus, dynamické proměny, vytváří vlastní nástroje tiskátka, šablony používá vhodné výtvarné techniky struktura), ve statickém i dynamickém vizuálně obrazném vyjádření Osobní postoj v komunikaci - jeho utváření a zdůvodňování 858

13 7. ročník 24 připraví jednoduché Smyslové účinky vizuálně obrazných matrice z daných i vlastních materiálů aplikuje ruční tisk vyjádření - umělecká výtvarná tvorba, tiskoviny, reklama Utváření a uplatnění komunikačního oceňuje i náhodné grafické události a navrhne další výtvarné rozpracování vytvoří kompozici pomocí monotypu iniciativně se chápe podnětů z vlastního přesvědčení motivuje se pomocí médií, knih naučných, současného moderního umění obsahu - záměry tvorby a proměny obsahu ve vlastních dílech, obhajoba své práce a prezentace 2 1 využívá k pocitové fanta- Pocitová fantazijní Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, poslech klasické a moderní 10 2 zijní tvorbě různé výtvar- tvorba nálad, fantazie, představ a osobních hudby - Hv 12 né techniky, vhodně je zkušeností osobnostní rozvoj 14 užívá a kombinuje je Výběr, uplatnění a interpretace VOV a 15 doloží svoji práci příbě- jejich proměn 18 hem, pohádkou, pocitem Reflexe a vztahy zrakového vnímání 19 realizuje téma netradič- ostatními smysly - vědomé vnímání 859

14 7. ročník ním způsobem a uplatnění mimovizuálních podnětů 27 seznámí se s výrazovými při vlastní tvorbě 30 prostředky malby a kresby Reflexe ostatních druhů umění (hudba, 32 hledá výtvarné téma pro vlastní tvorbu a inspiraci drama, tanec) 2 5 snaží se otevírat vnějším Výtvarné hry a Reflexe hudebních a dramatických pohybové hry - Tv 6 7 podnětům, soustřeďovat se etudy uměleckých druhů sociální rozvoj 8 10 a všímat si vlastních reakcí Kombinace a variace smyslových účinků účastní se hry s nástroji ve vlastní tvorbě aktivně se zapojuje do Pohyb těla a jeho umístění v prostoru akcí, etud, her obohatí se o hmatové Prostorové objekty Haptické vnímání při vizuálně obrazných majetek, vlastnictví Ov 4 3 prožívání světa vyjádřeních sociální rozvoj 5 4 vcítí se pomocí výtvarné Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, vztah člověka k prostředí 6 7 hry s keramickou hlínou nálad, představ a osobních zkušeností - lidské aktivity a životní 8 8 do vlastnosti materiálu, manipulace s objekty, pohyb, umístění prostředí porovná prožitý pocit z tvoření a následného destruování objektu využívá tvárnosti papíru v prostoru, akce 860

15 7. ročník při jednoduchém kašírování 23 hraje si s barvou a tvary v 24 prostoru, rozlišuje plochu 28 a prostor, objem těles 31 a plastický kontrast, po- 32 vrchovou strukturu pozoruje materiály a předměty 1 1 zjistí info z encyklopedie, Umělecké směry Záměry tvorby, proměny obsahu VOV Umění středověku (románské, 2 4 internetu, cd-romu, a styly různých děl vlastních i děl výtvarného umění gotické a renesanční) Dě 3 5 knih,výtvarných časopisů období v historických, sociálních i kulturních osobnostní rozvoj 5 6 navštíví galerie, výstavy souvislostech mravní rozvoj 16 7 porovnává vztahy mezi Smyslové účinky vizuálně obrazných Evropa a svět nás zajímá 18 životem a uměním vyjádření - umělecká výtvarná tvorba, práce v realizačním týmu 26 sleduje pohyb uvnitř žánrů fotografie, film, video; čerpání nápadů 27 a téže napříč historií pro vlastní tvorbu hledá asociace, inspirace a souvislosti Tv 861

16 Očekávané ročníkové výstupy pro 8. ročník Žák: 1. užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 2. užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace 3. vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření 4. rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu 5. interpretuje umělecká, vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 6. ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích, nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci 862

17 8. ročník 2 1 cíleně se zabývá rozvrže- Studijní volná Uspořádání objektů do celků v ploše, vztah člověka k prostředí 3 4 ním plochy, lineární kresba objemu. prostoru a časovém průběhu; osobnostní rozvoj 4 5 charakteristikou předmětu, vyjádření vztahů, pohybu, proměn uvnitř sociální rozvoj 7 7 modelací objemů světlem i mezi objekty práce v realizačním týmu 9 a stínem Reflexe i vztahy zrakového vnímání tvorba mediálních sdělení 10 nalézá vhodná témata pro k vnímání ostatními smysly kresbu také sám - přírodniny, zátiší, postavy, (reflexe- hudba, drama) Typy vizuálně obrazných vyjádření portrét, zvířata v práci z představy znáobjekty, ilustrace textů, comix ; výběr, uplatnění a interpretace 26 zorňuje a ilustruje svět Komunikační obsah vizuálně obrazných 32 dětí a mladých lidí účastní se výtvarných her s kreslířskými nástroji, dále výtvarných etud a návrhových kreseb a skic důsledně uplatňuje vícepohledovosti, měkké a ostré přechody světla a stínu, vnitřní členění siluety, modelace objemů v reliéfním nebo prostorovém vyjádření obhajoba své vlastní tvorby 863

18 8. ročník 1 1 vyjádření Studijní, Prvky vizuálně obrazného vyjádření - láska, manželství, rodina Rv 3 2 pokouší se dosáhnout komunikační malba linie, tvary, objemy, světlostní kvality, chování, jednání, prožívání 5 3 příbuzné barevné škály vztahy a uspořádání prvků v ploše a jako základní projevy 6 4 různými malířskými časovém průběhu (podobnost, kontrast, lidského života Ov 8 6 prostředky rytmus, dynamické proměny, struktura), sociální rozvoj 9 8 používá spojení barev ve statickém i dynamickém vizuálně morální rozvoj 10 s bílou a černou obrazném vyjádření lidské vztahy 12 hledá a uplatňuje doplňko- Volná malba, výběr a uplatnění pro práce v realizačním týmu 13 vé barevné dvojice v různě vlastní tvůrčí záměry tvorba mediálních sdělení laděných kompozicích od barevně rovnovážných po dynamické reflexe a vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech - typy vizuálně obrazného vyjádření 20 využívá vlastností barev ve Důvody vzniku odlišných interpretací vizuálně 23 volné nebo dekorativní obrazného vyjádření 24 malbě Vysvětlování a obhajoba výsledků tvorby 28 soustřeďuje se na barevné, s respektováním záměrů autora kompoziční a prostorové vztahy, na modelaci objemů barvou a stínováním, na barevnou perspektivu Komunikační obsah - utváření a uplatnění samostatně se připravuje a motivuje 864

19 8. ročník 3 1 obohatí se o hmatové Prostorové objekty Haptické vnímání při vizuálně obrazných vztah člověka k prostředí 4 3 prožívání světa vyjádřeních sociální rozvoj 5 4 konstruuje prostorové Dynamické i statické vyjádření vztahů lidské aktivity a životní 6 7 kompozice z prvků mezi objekty, prostředí 8 8 technického charakteru dramatická reflexe, fotografie 9 pokusí se o prostorový Prostředky pro vyjádření emocí, citů, přepis skutečnosti uplatní společně nálad, představ a osobních zkušeností - manipulace s objekty, pohyb, umístění s ostatními tvarování i konstruování pokusí se o umístění ve v prostoru, akce 23 veřejném prostoru 24 vnímá prostředí v blízkém 28 okolí školy ve výtvarné hře rozlišuje plochu a prostor, objem těles a plastický kontrast, povrchovou strukturu 865

20 8. ročník 3 1 rozlišuje volnou a užitou Grafika Prvky vizuálně obrazného vyjádřenílinie, rizika ohrožující zdraví a 5 3 grafiku tvary, objemy, světlostní kvality, jejich prevence Rv 7 4 promýšlí, jak vyvážit textury; vztahy a uspořádání prvků výchova ke zdraví - Rv 8 7 výrazné plochy, jak v ploše a časovém průběhu (podobnost osobnostní rozvoj 9 8 uplatnit kontury kontrast, rytmus, dynamické proměny, 10 poznává zrcadlově struktura), ve statickém i dynamickém 11 převrácený otisk a počítá vizuálně obrazném vyjádření 22 s ním v řešení výtvarného Smyslové účinky vizuálně obrazných problému iniciativně se chápáe vyjádření umělecká výtvarná tvorba, tiskoviny, reklama 25 podnětů Osobnostní postoj v komunikaci - jeho 30 motivuje se pomocí médií, utvářrní a zdůvodňování 31 knih naučných, současného moderního umění objevuje grafický rytmus Utváření a uplatnění komunikačního obsahu ve vlastních dílech, obhajoba své práce a prezentace seznámí se se známkovou tvorbou Typy vizuálně obrazných vyjádření - reklama, komunikační grafika řeší úlohy propagační grafiky nejen grafickými technikami, ale i ostatními výtvarnými postupy 866

21 8. ročník využívá základní perspektivní jevy důsledně využívá vícepo- 32 hledovosti, modelace objemů Základy perspektivy Uspořádání objektů do celků v ploše - vyjádření vztahů uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické) osobnostní rozvoj používá vhodné výtvarné Pocitová fantazijní Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, osobnostní rozvoj techniky nálad, fantazie, představ a osobních poslech klasické a moderní orientuje se ve výrazových zkušeností hudby- Vv prostředcích malby a kres- Výběr, uplatnění a interpretace vizuálně by obrazných vyjádření a jejich proměn hledá výtvarné téma pro Reflexe a vztahy zrakového vnímání vlastní tvorbu a inspiraci ostatními smysly - vědomé vnímání a uplatnění mimovizuálních podnětů využívá zkušeností vlast- Akční objektová Uspořádání objektů do celků v ploše, sociální rozvoj ního těla, návratů k pří- tvorba objemu, prostoru a časovém průběhu - morální rozvoj rodě a sledování přírod- vyjádřění vztahů, pohybu, proměn uvnitř vztah člověka k prostředí ních zvláštností oduše- a mezi objekty (světlostní, barevné, pla- lidské aktivity a životní vnění přírody, zlidštění stické a prostorové prostředky), prostředí sebe samého statické i dynamické vyjádření účastní se výtvarných her a etud v přírodě jako: Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů a nálad - manipulace s objekty, pohyb tě- 867

22 8. ročník naslouchání zvukům, dotýkání se, sbírání vzorků a frotáží, diagramy pohybu a růstu, záznamy zážitků, vnímání a souznění s krajinou a prostředím kolem sebe, dialogy s předměty la a jeho umístění v prostoru, akční tvar Malby a kresby, vyjádření proměn, výběr, uplatnění a interpretace Proměny komunikačního obsahu - záměry tvorby, proměny obsahu vizuálně obrazného vyjádření vlastních děl výtvarného umění; historické, sociální a kulturní souvislosti 1 1 zjistí info z encyklopedie, Umělecké směry Smyslové účinky - umělěcká výtvarná osobnostní rozvoj 2 5 internetu, cd-romu, knih, a styly různých tvorba, film, reklama, tiskoviny, baroko, klasicismus, 3 6 výtvarných časopisů, období možná je kombinace i ve vlastní tvorbě romantismus - Dě 5 7 navštíví galerie, výstavy Proměny komunikačního obsahu - Evropa a svět nás zajímá 6 9 vlastní zájem o umění záměry tvorby a proměny obsahu 9 10 a kulturu naší společnosti vizuálně obrazných vyjádření vlastních a historii umění světa je inspirován a podnícen děl, také děl výtvarného umění; historické, sociální a kulturní souvislosti uměním napříč staletími a dle svého vlastního uvážení zařazuje či napodobuje, volí témata pro vlastní tvorbu 868

23 Očekávané ročníkové výstupy pro 9. ročník Žák: 1. vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků 2. užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie 3. užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích - počítačová grafika, fotografie, video, animace 4. vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření 5. rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu 6. interpretuje umělecká, vizuálně obrazná vyjádření současnosti i minulosti; vychází při tom ze svých znalostí historických souvislostí i z osobních zkušeností a prožitků 7. porovnává na konkrétních příkladech různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření; vysvětluje své postoje k nim s vědomím osobní, společenské a kulturní podmíněnosti svých hodnotových soudů 8. ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci 9. směřuje cílevědomě svoji práci a úsilí pro přípravu na umělecky zaměřené školy 10. rozvíjí a uplatňuje vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci 869

24 9. ročník 2 2 žák se cíleně zabývá Studijní volná Prvky vizuálně obrazového vyjádření; vztah člověka k prostředí 3 4 rozvržením plochy, kresba linie, tvary objemy, světlostní kvality osobnostní rozvoj 4 5 lineární charakteristikou Uspořádání objektů do celků v ploše, práce v realizačním týmu 7 6 předmětu, modelací obje- objemu. prostoru a časovém průběhu; tvorba mediálních sdělení 9 9 mů světlem a stínem vyjádření vztahů, pohybu, proměn uvnitř žák nalézá vhodná témata i mezi objekty 11 pro kresbu také sám: Reflexe i vztahy zrakového vnímání přírodniny, zátiší, postavy, portrét, zvířata v práci z představy žák k vnímání ostatními smysly (reflexe - hudba, drama) Přístupy k vizuálně obrazným vyjádře znázorňuje a ilustruje svět dětí a mladých lidí účastní se výtvarných her s kreslířskými nástroji, dále výtvarných etud, návrhových kreseb a skic ním, jejich vnímání - vizuální, haptické, statické, dynamické Komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření obhajoba své vlastní tvorby kultivuje svůj lineární projev v kresbě ke sdělnosti a výrazu a současně ke kompoziční výstavbě celku 870

25 9. ročník 2 1 užívá barevné skvrny Studijní, komuni- Prvky vizuálně obraz. vyjádření - linie sociální rozvoj 3 2 a plochy, přináší mu este- kační malba tvary, objemy těles, světlostní a barevné osobnostní rozvoj 4 5 tické uspokojení a slouží kvality (rytmus, kontrast barev) práce v realizačním týmu 5 8 jako prostředek výrazu Reflexe vnímání všemi smysly, asociace, tvorba mediálních sdělení 6 9 a vyjádření svých pocitů, zapojení jiných druhů umění 7 10 potřeb a nálad, či svých (tanec, hudba) 11 názorů Typy vizuálně obrazných vyjádření 13 navazuje na nabyté zkuše- (volná malba, dramatické akce), výběr nosti z kresby, využívá k tomu malířské a uplatnění pro vlastní tvůrčí záměry Osobní postoj v komunikaci - jeho postoj prostředky a techniky emotivní vyjadřování a zdůvodňování a porovnávání s ostatními smysly; interpretace doplňuje přístupem dekorativním, popisným, konstruktivním, monumentálním návrhovou malbou připravuje návrhy pro tvorbu materiálu (např. v textilu a v keramice) hravě využívá spektrum barev a míchání odstínů 871

26 9. ročník posuzuje redukci barevného světa do vztahů tmavých a světlých linií a ploch, kde grafické myšlení a čisté provedení gra- Počítačová grafika, informační a komunikační technologie Uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu - vyjádření vztahů, pohybu, proměn uvnitř a mezi objekty (lineární a světlostní) sociální rozvoj tvorba mediálních sdělení 8 10 fiky vyžaduje přísnou vý- Smyslové účinky a typy vizuálně 14 tvarnou kázeň a zkušeno- obrazných vyjádření: reklama 16 sti s počítačovými grafic- elektronická média, fotografie (kombi- 21 kými programy nace a variace) atd. 22 rozvíjí podněty kresby 26 volným grafickým zpraco- 28 váním s využitím fotogra- 32 fií, textu, barevných ploch a pod. využívá vlastní invenci, názory a nápady, pomáhá ostatním a aktivně se chápe podnětů a myšlenek pomocí počítačové grafiky a médií přispívá aktivně svou tvorbou k ochraně přírody a světa samotného Komunikační obsah vizuálně obrazných : vyjádření - obhajoba výsledků tvorby, prezentace ve veřejném prostoru, mediální prezentace 872

27 9. ročník 1 2 využívá zkušeností vlast- Akční objektová Uspořádání objektů do celků v ploše, sociální rozvoj 2 5 ního těla, návratů k pří- tvorba objemu, prostoru a časovém průběhu - morální rozvoj 4 8 rodě a sledování přírod- vyjádřění vztahů, pohybu, proměn uvnitř lidské aktivity a životní 5 10 ních zvláštností oduše- a mezi objekty (světlostní, barevné,pla- prostředí 6 7 vnění přírody, zlidštění sebe samého stické a prostorové prostředky), statické i dynamické vyjádření 8 účastní se výtvarných her 14 a etud v přírodě jako: 17 naslouchání zvukům, dotý- 18 kání se, sbírání vzorků 19 a frotáží, diagramy pohy- Prostředky pro vyjádření emocí, pocitů a nálad - manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby, vyjádření proměn, výběr, uplatnění a interpretace 27 bu a růstu, záznamy zážit- Proměny komunikačního obsahu - 29 ků, vnímání a souznění záměry tvorby, proměny obsahu vizuál- 30 s krajinou a prostředím ně obrazného vyjádření vlastních děl 32 kolem sebe, dialogy výtvarného umění; historické, sociální s před- a kulturní souvislosti měty ve vlastní (skupinové) tvorbě aplikuje a znázorňuje své zkušenosti, emoce a prožitky z přírody, lidí a i své vlastní, osobní 873

28 9. ročník 4 2 samostatně nalézá a zho- Pocitová fantazijní Reflexe a vztahy zrakového vnímání sociální rozvoj 6 4 dnotí vhodnost a citlivost tvorba ostatními smysly - vědomé vnímání morální rozvoj 10 5 výtvarného tématu a reali- a uplatnění mimovizuálních podnětů zuje ho netradičním způ- při vlastní tvorbě; reflexe ostatních sobem, technikou (malby, kresby ) uměleckých druhů (hudebních, dramatických) 17 rozpoznává a charakteri- 18 zuje povahově postavy li- 19 dí, zvířat podle tvarů těla, 20 pohybu a zvuků, barev, 22 světel a stínů Vnímání vizuálních obrazných vyjádření - vizuální, statické, dynamické motivace - fantazijní, symbolická, založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní, reflexe a vědomé uplatnění 24 využívá k pocitové fanta zijní tvorbě různé druhy výtvarných technik, vhodně jich užívá a kombinuje je Utváření a uplatnění komunikačního obsahu; obhajoba své tvorby a respektování se navzájem doloží svoji práci příběhem, pohádkou, zkušeností či pocitem, názorem na dané téma 874

29 9. ročník 1 1 vlastní zájem o umění Umělecké směry Uspořádání objektů do celků v ploše, osobnostní rozvoj 2 5 a kulturu naší společnosti a styly různých objemu, prostoru a v časovém průběhu - moderní a současné umění a historii umění světa období vztahy, pohyby a proměny uvnitř a me- Dě 5 7 vnímá, všímá si, je oslo- zi objekty - lineární, světlostní, plastické Evropa a svět nás zajímá 6 9 ven obrazem, sochou - vcí- a také vyjadřující časový průběh; 9 10 tění se do jejich účinků; statické i dynamické vyjádření 14 libost, nelibost, interpreta- Smyslové účinky - umělěcká výtvarná ce, parafráze, popis a zařazení díla do konkrétního historického období tvorba, film, reklama, tiskoviny možná je kombinace i ve vlastní tvorbě Proměny komunikačního obsahu je inspirován a podnícen záměry tvorby a proměny obsahu vizuálně obrazných vyjádření vlastních děl, také děl výtvarného umění; historické, sociální a kulturní souvislosti uměním napříč staletími a dle svého vlastního uvážení zařazuje či napodobuje, volí témata pro vlastní tvorbu samostatně vyhledává informace o uměleckých směrech, malířích, datech, malířských technikách v médiích 875

30 876

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu.

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ

UMĚNÍ A KULTURA. VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ 348 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 2 2 2 1 1

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah

Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah 1. ročník Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Vzdělávací obor - Výtvarná výchova - obsah Kompetence pracovní 1. ZÁKLADNÍ Pořádek na pracovní desce Základní barvy, jejich míchání,

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová Vyučuje: Strana: 1./2 Vv - 1.-3. roč. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání ve vyučovacím

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Učební osnovy Výtvarná výchova

Učební osnovy Výtvarná výchova Učební osnovy Výtvarná výchova PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barva/, porovnává je a třídit na základě odlišností

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň

5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň 5.7.4 Výtvarná výchova - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obrazovými znakovými systémy a má velký význam

Více

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí žáků - viz předmět Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Umění a kultura Výtvarná tvorba Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Výtvarná tvorba je vzdělávací

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Umění a kultura Výtvarná výchova Výtvarná výchova Časové vymezení předmětu: 1., 3.

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření :

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření : VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS Charakteristika výtvarné řady Téma: Čas Cílové zaměření : -k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět: výtvarná výchova Ročník: Kvinta, I.ročník Tématická oblast Obrazové znakové systémy ilustrace povídky z díla anglicky mluvících autorů interakce

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. 6. 9. ročník Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 6. 9. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obsah předmětu Výtvarná výchova je shodný se vzdělávacím obsahem oboru Výtvarná výchova. Předmět

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 24 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Příloha č. VÝTVARNÁ VÝCHOVA Zná a dodržuje zásady bezpečného chování, hygieny v ách VV. Vybírá, vytváří, pojmenovává škálu vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů, uplatňuje je pro vyjádření vlastních

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Umění a kultura Výtvarná výchova 2. verze UČEBNÍ OSNOVY V Ý T

Více

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba

5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba 5.2.2 Studijní zaměření: Komplexní výtvarná tvorba Obsahem komplexní výtvarné tvorby je teoretické i praktické zvládnutí jednotlivých výtvarných technik, poznávání moderních technologií a seznámení se

Více

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova. Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících:

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova. Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 1.ročník... 1 hodina

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou

Více

Předmět: Výtvarná výchova

Předmět: Výtvarná výchova 5.7.2 Obor: Výtvarná výchova Předmět: Výtvarná výchova Charakteristika předmětu výtvarná výchova 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Blok předmětů: Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA ) Název předmětu: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení:

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Ve výuce vede žáky k tomu, aby chápali umění a kulturu jako neoddělitelnou

Více

Výtvarná výchova nižší gymnázium

Výtvarná výchova nižší gymnázium Výtvarná výchova nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura. V praktické části výuky žáci pracují s nejrůznějšími výtvarnými technikami

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Výtvarná výchova VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Obsahové vymezení vyučovacího procesu Výtvarná výchova - přesahuje svým obsahem přes hranice svého předmětu do všech oblastí

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět,

Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu -2. stupeň Časové, organizační a obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět, v 6., 7. ročníku

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova

UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika a cíl předmětu Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura zprostředkovává žákům racionální i umělecké poznávání okolního světa. Žáci nalézají prostředky pro vlastní vyjádření zapojení do uměleckého

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

5. 12 Výtvarná výchova

5. 12 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 12 Výtvarná výchova Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa poznávání

Více

VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI

VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI 492 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: VOLITELNÝ PŘEDMĚT UŢITÉ VÝTVARNÉ ČINNOSTI CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 0+1 0+3 0+3 0+3 Povinnost

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Dramatická výchova Vyučovací předmět: DRAMATICKÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Ve vyučovacím předmětu

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní (žlutá, modrá, červená), míchání barev podvojných (zelená, fialová, oranžová) Barvy světlé/tmavé; teplé/studené

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce

Předmět: Konverzace v anglickém jazyce 5.10 Volitelné předměty Předmět: Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu Konverzace v anglickém jazyce 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk se realizuje

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7. 5.7.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Výtvarná výchova

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 66 66 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

6.15 Výtvarná výchova

6.15 Výtvarná výchova 6.15 Výtvarná výchova 6.15.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Charakteristika vzdělávací oblasti Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: je založen na tvůrčích činnostech-tvorbě,vnímání a interpretaci

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu výtvarná výchova koordinovala Mgr. Pavlína Hemerková. Časová dotace

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ 178 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE INFORMATIKA 2.stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více