STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO"

Transkript

1 STUDIE PROVEDITELNOSTI MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO 2010

2 Obsah 1 Základní údaje Stručný popis projektu abstrakt Profil ţadatele Ţadatel Charakteristika činností, stručná historie subjektu, postavení subjektu v oblasti působnosti se vztahem k zacílení výzvy Zkušenosti ţadatele s realizací projektů v oblasti popularizace, propagace a medializace vědy a techniky a jimi dosaţené výsledky Strategie rozvoje ţadatele a cílový stav v roce 2015 s ohledem na realizaci projektu a souvisejících rozvojových projektů ţadatele Partneři a role partnerů Masarykova univerzita Mendelova univerzita v Brně VUT v Brně Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Akademie věd ČR Centrum dopravního výzkumu, v.v.i Regionální technické muzeum o.p.s Popis projektu Věcná charakteristika projektu Socio-ekonomické prostředí realizace projektu Zdůvodnění potřeby realizace projektu Analýza poptávky Dosah působnosti centra Analýza konkurence poskytující obdobné sluţby v rámci spádového území Předpoklady úspěšnosti centra Benchmarking vůči obvyklým standardům podobných center v zahraničí Strategie a obchodní model centra popularizace MSCB originálnost, kvalita, atraktivita, zaměření Marketingová strategie MSCB Internacionalizace aktivit a spolupráce s obdobnými subjekty v ČR a zahraničí Detailní popis jednotlivých aktivit odborného zaměření projektu v provozní fázi Hlavní expozice Dětské SC Divadlo vědy Dílny pro návštěvníky Discovery rooms Multifunkční sál Dočasné výstavní plochy Doplňkové aktivity Návaznost jednotlivých aktivit na naplnění cílů výzvy 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Výstupy aktivit projektu Odborný tým zkušenost členů odborného týmu, který bude zajišťovat obsahovou stránku činnosti centra Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 2

3 4.1.6 Další okolnosti směrodatné pro věcnou kvalitu plánovaného centra popularizace, včetně případných synergických projektů a aktivit Soulad zaměření projektu s politikami v oblasti regionálního rozvoje (město, kraj), dále v oblasti výzkumné a vzdělávací politiky na evropské, národní i regionální úrovni V souladu s Příručkou pro ţadatele popis vztahu k horizontálním tématům Strukturálních fondů období Řízení projektu Realizační tým zkušenost členů realizačního týmu Řízení projektu - organizační model centra popularizace Organizační model MSCB Popis řízení projektu MSCB Partnerství s městem Brnem, RTM, vysokými školami, AV ČR a CDV Analýza rizik Lokalizace projektu Historie projektu Stav připravenosti projektu Postup příprav projektu Umístění realizace projektu, charakteristika prostředí z hlediska dostupnosti center popularizace, urbanistické řešení a širší vazby napojení zájmového území realizace předmětu projektu Analýza spádové oblasti centra popularizace Technické a technologické řešení projektu Stavební část Investice do přístrojového vybavení Investice do přístrojového vybavení MSCB Investice do nehmotných aktiv a další aktivity směřující k zabezpečení center popularizace a souvisejících sluţeb Předpokládaná výběrová řízení Vymezení předmětu projektu z hlediska jeho jednotlivých investičních částí Zhodnocení sloţitosti navrhovaného řešení s ohledem na reálnost celkového harmonogramu akce Další významné technické resp. technologické aspekty řešení předmětu projektu Harmonogram projektu Financování projektu Komentář rozpočtu Financování realizační fáze projektu zdroje Udrţitelnost projektu Přehled provozních příjmů a výdajů v referenčním roce Specifikace provozních výdajů Specifikace provozních příjmů Financování projektu a odhad provozního cash-flow Závěr Seznam zkratek Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam příloh Pouţité zdroje a literatura Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 3

4 Úvod Studie proveditelnosti je vypracována jako příloha k ţádosti o podporu projektu Moravian Science Centre Brno z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osy 3 Komercializace a popularizace VaV, oblasti podpory 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV, výzvy 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky. Zpracovatelem studie proveditelnosti je Regionální rozvojová agentura jiţní Moravy, koordinační a poradenská organizace v oblasti regionálního rozvoje Jihomoravského kraje. Studie proveditelnosti analyzuje trţní, socio-ekonomické, technické a finanční aspekty realizace rozvojového záměru s cílem posoudit proveditelnost předkládaného záměru před tím, neţ budou vynaloţeny investiční náklady na jeho realizaci. Struktura studie proveditelnosti vychází ze závazné osnovy pro prioritní osu 3, oblast podpory 3.2, výzvu 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, danou Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy. Zpracování studie proveditelnosti: leden květen Zpracovatel SP: ředitel: zpracovatelé: Regionální rozvojová agentura jiţní Moravy Královopolská Brno IČ: tel/fax: , linka 123; JUDr. Vladimír Gašpar Ing. Petra Handlová Ing. Jarmila Grégrová Ing. Petr Halámek, Ph.D. Mgr. Lukáš Richter 1 Základní údaje Název projektu Zkrácený název projektu Základní výstupy projektu Ţadatel Statutární zástupce ţadatele Kontaktní osoba projektu Kontaktní údaje ţadatele Dotčené součásti ţadatele Kontaktní údaje a zástupci dotčených součástí Moravian Science Centre Brno MSCB Počet návštěvníků: /rok Celková expoziční plocha: m 2 Jihomoravský kraj, Ţerotínovo nám. 3/5, Brno Mgr. Michal Hašek, hejtman kraje Ing. Ivo Minařík Krajský úřad JMK, Ţerotínovo nám. 3/5, Brno Celkové způsobilé výdaje ,- Z toho investiční výdaje ,- Z toho neinvestiční výdaje ,- Celkové nezpůsobilé výdaje ,- Celkové náklady projektu ,- Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 4

5 2 Stručný popis projektu abstrakt Hlavním cílem projektu Moravian Science Centre Brno (dále jen MSCB) je vytvořit v metropolitním městě Brně Science Learning Centrum - jedinečné a vysoce atraktivní centrum popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, které bude mít širší nadregionální dopad. Projekt řeší potřebu přiblíţit vědu a výzkum co nejširšímu počtu potenciálních zájemců, zejména dětem a mládeţi školního věku a vytvořit tak podmínky pro růst počtu studentů a absolventů přírodovědných a technických oborů na českých středních odborných, vyšších odborných a vysokých školách. Daný cíl projektu vychází ze současné situace oblasti vědy a výzkumu (VaV) v České republice, která zaznamenává nedostatečnou nabídku na poli popularizace a medializace vědy a výzkumu v porovnání s vyspělými zeměmi světa. Ţadatel si uvědomuje potřebu popularizace a propagace VaV, jako jednoho z klíčových nástrojů, jak udrţet a zvýšit zájem mladé generace o kariéru v oblasti vědy a výzkumu. Dostatek lidských zdrojů v této oblasti je nezbytnou podmínkou konkurenceschopnosti nejen pro existující, nově budovaná vědecko-výzkumná pracoviště, ale především pro ekonomiku regionální či národní. Projekt koresponduje se strategií rozvoje ţadatele, kterou je Strategie rozvoje kraje (dlouhodobý koncepční dokument a), Program rozvoje kraje (krátkodobý koncepční dokument) a Regionální inovační strategie 3 (dále jen RIS 3). Klíčové projekty, se kterými má projekt navázané synergické vazby jsou ICRC, CEITEC, CETOCOEN (všechny financovány z OPVaVpI), CASC (7. Rámcový program Věda ve společnosti) a Talenti JMK (OPVK). Projekt je mimo jiné zařazen do Integrovaného programu rozvoje města Brna, schválením Rady města Brna ze dne MSCB bude situováno v jihozápadní části města Brna, v pavilonu D, BVV, a.s. Lokalita BVV je z hlediska silniční dopravy výborně dostupná. Realizace projektu je naplánována ve fázích přípravné (9/2009 2/2011), realizační (3/2011 8/2013) a provozní (9/ ). V současné době je zpracována kompletní ţádost o udělení dotace včetně povinných příloh, geometrický plán za účelem rozdělení pozemku, znalecký posudek k určení ceny zjištěné a obvyklé a posouzení technického stavu oceněných staveb, studie Prezentační a audiovizuální vybavení MSCB, energetický průzkum, plán BOZP, dokumentaci pro územní řízení, pravomocné územní rozhodnutí, uzavřené smlouvy o spolupráci se spolupracujícími subjekty a Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pavilon D. Projekt obsahuje investice do staveb ve smyslu výběrového kritéria A.2. Rozpočet projektu zahrnuje náklady na nákup a rekonstrukci budovy místa realizace projektu. Primární cílové skupiny projektu MSCB jsou ţáci a studenti ZŠ a SŠ a také učitelé ZŠ a SŠ. Druhou významnou cílovou skupinou je široká veřejnost představující rodiny s dětmi a ostatní laické zájemce o vědu. Cílové skupiny jsou kvantifikovány na základě dojíţďkové spádovosti 0,5h a 1h od místa realizace projektu, coţ zahrnuje oblast téměř celého Jihomoravského kraje, částečně krajů Zlínského, Olomouckého a Vysočina. Hlavními aktivitami projektu jsou: - Nákup budovy pavilonu D na Brněnském výstavišti - Rekonstrukce pavilonu D je zpracována Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí - Příprava a instalace Hlavní expozice a vybavení ostatních součástí MSCB je zpracována Dokumentace exponátů Klíčovou aktivitou celého projektu je HLAVNÍ EXPOZICE. Celá expozice je navrţena tak, ţe se po ní návštěvníci volně pohybují mezi jednotlivými exponáty a sami si vybírají, co si vyzkouší, zda se zaměří jen na určitou část expozice, která je nejvíce přitahuje nebo se budou volně pohybovat po celém prostoru science centra a zkoušet jen pro ně nejzajímavější exponáty. Mimo hlavní expozici jsou součástí MSCB Dětské science centrum, Divadlo vědy, Dílny pro návštěvníky, Discovery rooms, Multifunkční sál, Dočasné výstavní plochy a Doplňkové aktivity. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 5

6 Přehled návštěvních ploch včetně vyčíslení finanční náročnosti je následující: Významnou předností MSCB je jeho jedinečnost v široké spolupráci s různorodými univerzitami a dalšími zapojenými subjekty a také v tematickém zaměření hlavní expozice, která je velice pestrá a nabízí k porozumění a poznání různé části lidského bytí. Do projektu je zapojeno 7 spolupracujících subjektů (MU, Mendelu, VUT v Brně, VFU Brno, AV ČR, CDV a Regionální technické muzeum provozovatel Techmania Science Centre). Řízení projektu je organizačně zajištěno prostřednictvím odborného a realizačního týmu. Odborný tým garantuje odbornou stránku projektu a je sloţen ze zástupců všech spolupracujících subjektů, jeţ mají bohaté zkušenosti s vědou, výzkumem a popularizací výsledků VaV. Realizační tým je sloţen ze zaměstnanců Jihomoravského kraje (Krajského úřadu), kteří odpovídají po technické stránce za přípravu, realizaci a fázi udrţitelnosti projektu a zaměstnanců MSCB p.o. coţ je příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem za účelem seznamování široké veřejnosti s vědeckými poznatky interaktivní formou z celé řady přírodních oborů a dalších příbuzných věd, rozvíjení zájmové činnosti a podílení se na školními mimoškolním vzdělávání mládeţe i dospělých, organizovat a provádět metodickou a výzkumnou činnost a její výsledky vhodným způsobem zveřejňovat. Projekt počítá s investiční i nulovou variantou proveditelnosti projektu. Investiční varianta tak, jak je navrţena v projektové ţádosti a zpracována ve všech přikládaných přílohách ţádosti Benefit, bude realizována v případě získání dotace z OP VaVpI. V opačném případě bude realizována nulová varianta, která bude znamenat v první řadě velkou časovou prodlevu. Projekt by byl realizován s delším časovým odstupem a tím pádem by to znamenalo větší náklady na realizaci. Ţadatel by v případě neudělení dotace neodkoupil pavilon D, plánovaný jako místo realizace a pro projekt by bylo hledáno jiné místo realizace projektu. Tato varianta je časově výrazně delší a finančně podstatně draţší. Celkové výdaje projektu jsou Kč, z toho způsobilé výdaje Kč. Doplňkové výdaje projektu činí Kč. Vzhledem ke způsobilým výdajům představují 4,14 % (dle Pravidel způsobilosti výdajů pro výzvu 1.3 nesmí doplňkové výdaje přesáhnout 21 % celkových způsobilých výdajů projektu). Vzhledem k charakteru projektu, který je neziskový, je v době udrţitelnosti kalkulováno s provozní ztrátou aţ do výše 40% provozních výdajů. Tato ztráta bude hrazena částečně z regionálních rozpočtů a grantů. Projekt MSCB naplňuje globální i specifické cíle prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV a výzvy 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky. Realizací projektu MSCB dojde k posílení a rozvoji propagace a popularizace VaV a zlepšení informovanosti a dostupnosti informací pro VaV tím, ţe: cílové skupiny v projektu jsou ţáci ZŠ, studenti SŠ, pedagogové ZŠ a SŠ, široká veřejnost rodiny s dětmi a laičtí zájemci o vědu, výzkumná a vědecká pracoviště. jednotlivá témata jsou návštěvníkům prezentována a předváděna interaktivní, poutavou a zábavnou formou, a to prostřednictvím hlavní expozice, divadla vědy, dílen, soutěţí a dalších aktivit. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 6

7 svými aktivitami MSCB vytváří vhodné podmínky pro popularizaci přírodních a technických vědních oborů. Ţáci ZŠ a studenti SŠ jsou tak motivováni ke studiu těchto oborů na středních odborných, vyšších odborných a vysokých školách. do příprav, realizace a provozu MSCB zapojuje nejvýznamnější univerzity Jihomoravského kraje a Akademii věd ČR, coţ zintenzivní jiţ započatou spolupráci těchto subjektů. manaţer projektu MSCB jiţ v době příprav navázal formální spolupráci s plzeňským Regionálním technickým muzeem - provozovatelem Techmania Science Centre a dalšími významnými science centry v Evropě. MSCB je jedinečný a originální projekt na území JMK, který jednoznačně zvýší atraktivitu tohoto regionu. Projekt MSCB přispěje nejen na poli vědy, ale zároveň prospěje cestovnímu ruchu regionu. S ohledem na cíl projektu, jeho jedinečnost na území JMK, ekonomický přínos pro tento region a soulad s globálním a specifickými cíly prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 a výzvy 1.3, je tento projekt předkládán do OP VaVpI ke spolufinancování ze zdrojů EU. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 7

8 3 Profil ţadatele 3.1 Ţadatel Charakteristika činností, stručná historie subjektu, postavení subjektu v oblasti působnosti se vztahem k zacílení výzvy 1.3 Jihomoravský kraj se rozkládá v jihovýchodní části České republiky při hranicích s Rakouskem a Slovenskem a sousedí s dalšími pěti kraji ČR. Svou rozlohou 7 195,6 km 2 zaujímá zhruba 9 % území České republiky, a řadí se tak na 4. místo mezi kraji. Území kraje se dále děli na sedm okresů (Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo), na 21 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 34 obvodů obcí s pověřeným obecním řádem. Celkem se v kraji nachází 673 obcí, přičemţ 48 má status města (Brno je městem statutárním) a 38 obcí má status městyse. Obr. 1: Mapa Jihomoravský kraj Zdroj: Výroční zpráva Jihomoravského kraje 2008 Kraj jako vyšší územní samosprávný celek České republiky vznikl v roce Jihomoravský kraj, původně označovaný jako Brněnský kraj existoval jiţ v Československu od roku 1960 do roku Tento byl však větší neţ současný Jihomoravský kraj, jeho součástí byly části krajů Vysočina, Olomouckého a Zlínského. Po roce 1990 tento kraj sice formálně existoval, nicméně neměl správní orgány s obecnou působností, byl pouze obvodem Krajského soudu v Brně a některých dalších orgánů státní správy. Činnosti ţadatele se odvíjí od činností jednotlivých odborů Krajského úřadu Jihomoravského kraje. V obecné rovině lze říci, ţe Krajský úřad plní úkoly v samostatné působnosti uloţené mu zastupitelstvem a radou a napomáhá činnosti výborů a komisí, vykonává přenesenou působnost s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny zastupitelstvu a radě, kontroluje v souladu s příslušnými zákony činnost orgánů obcí při výkonu přenesené působnosti. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 8

9 Z konkrétních činností ţadatele lze zmínit administraci dotačních programů rozvoje venkova JMK, vydávání publikací (např. Bilaterální projekt Dyje-Thaya, Přírodní parky Jihomoravského kraje), zpracovávání a aktualizace různých koncepčních a strategických dokumentů (Strategie rozvoje kraje, Program rozvoje kraje, RIS 3, Plán rozvoje vodovodů a kanalizací, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy JMK), administrace a poskytování finančních prostředků a dotací v různých oblastech, příprava a realizace investičních a neinvestičních projektů na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů, příjem a hodnocení projektových ţádostí, zajištění řady činností souvisejících s výkonem státní správy a samosprávy ve vztahu ke školám a školským zařízením a dalším příspěvkovým organizacím zřízeným JMK a mnoho dalších činností Zkušenosti ţadatele s realizací projektů v oblasti popularizace, propagace a medializace vědy a techniky a jimi dosaţené výsledky Zkušenosti ţadatele Jihomoravský kraj má jako ţadatel s projekty spolufinancovanými ze strukturálních fondů jiţ bohaté zkušenosti, a to zejména v oblasti infrastrukturální. Mezi úspěšně zrealizovanými můţeme zmínit pár nejvýznamnějších a finančně náročných projektů. Technologický inkubátor VUT Výstavba a rozvoj inkubátoru byla financována z programu PARK II, vyhlášené Ministerstvem obchodu a průmyslu ČR v roce Pozemek i budovu inkubátoru vlastní Vysoké učení technické v Brně, na provoz přispívá Jihomoravský kraj a město Brno. Specifikace poskytovaných sluţeb je utvářena na základě úkolů Regionální inovační strategie, která je v gesci Jihomoravského kraje. Projekt inovačního technologického inkubátoru byl uveden do provozu v září roku 2003 jako chráněné prostředí pro začínající inovativní firmy, které mají k dispozici za předem stanovených podmínek zvýhodněné nájemné a sluţby poskytované provozovatelem, kterým je Jihomoravské inovační centrum. Technologický inkubátor II. O rozšíření Technologického inkubátoru II. bylo rozhodnuto v roce 2004 na základě úspěšných výsledků Technologického inkubátoru VUT a s tím souvisejících nedostačujících prostor ze strany poptávky firem. Investorem a zároveň ţadatelem projektu byl Jihomoravský kraj. Projekt byl spolufinancován ze Strukturálních fondů EU, z programu Prosperita Operačního programu Průmysl a podnikání. V lednu 2008 byl inkubátor otevřen. Stejně tak jako u předchozího inkubátoru, je smyslem poskytovat komplexní podporu podnikatelům v počáteční fázi existence firmy, s důrazem na inovační firmy. Biotechnologický inkubátor INBIT Projekt biotechnologického inkubátoru byl JMK podpořen a realizován za účelem postupného naplňování vize regionu, a to stát se nejinovativnějším regionem v ČR. Projekt významně podporuje transfer technologií z univerzit, a tím vznik nových inovativních firem s vysoce kvalifikovanými pracovními místy. Jeho cílem je koncentrovat na jednom místě různé nástroje podpory pro začínající firmy s inovativními záměry z oblasti biotechnologií. Inkubátor byl uveden do provozu v roce Projekt byl spolufinancován ze Strukturálních fondů EU, z programu Prosperita Operačního programu Průmysl a podnikání. CEITEC Cluster sdruţuje regionálně propojené společnosti (podnikatele) a přidruţené instituce a organizace - zejména instituce terciárního vzdělávání (vysokých škol, vyšších odborných škol) - jejichţ vazby mají potenciál k upevnění a zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Jedním z partnerů projektu je Jihomoravský kraj. Zlepšení výsledků společností zapojených do projektu podporuje rozvoj kraje prostřednictvím zvýšení počtu inovací, zvýšení exportu, podpoře výzkumné základny, apod. Ceitec Cluster byl zaloţen v září Projekt byl spolufinancován ze Strukturálních fondů EU, z OPPP. Pokud jde o zkušenosti s realizací projektů v oblasti popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, pak jsou zatím konkrétní zkušenosti ţadatele nulové. Nicméně prokazatelné zkušenosti ve zmíněné oblasti mají jednotlivé spolupracující subjekty a členové přípravného týmu, kteří se hlavní měrou podílí na tvorbě obsahové náplně projektu. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 9

10 Z významných aktivit konaných v Jihomoravském kraji v oblasti popularizace, propagace a medializace vědy a techniky můţeme zmínit Noc vědců pořádanou Fakultou chemickou VUT v Brně ve spolupráci s dalšími institucemi pod vedením Techmania Science Centre, Festival vědy pořádaný také Fakultou chemickou VUT v Brně, Fyzikální cirkus pořádaný Hvězdárnou a planetáriem Mikuláše Koperníka v Brně, Masarykovou univerzitou, Spolkem přírodovědců Masarykovy univerzity v Brně a DIALOG centrem, Týden vědy a techniky AVČR pořádaný Akademií věd České republiky. Infrastrukturální a materiálně-technické zázemí ţadatele Ţadatelem projektu i vlastníkem je Jihomoravský kraj. MAJETEK JMK k V rozvaze Jihomoravského kraje je veden majetek nakoupeny, příp. bezúplatně nabyty pro potřeby orgánů kraje, majetek vyjmuty ze správy příspěvkových organizaci, se kterou má kraj záměr dále nakládat, majetek pro potřeby příspěvkových organizaci, který nebyl k okamţiku sestavení účetní závěrky svěřen do správy příspěvkovým organizacím. MAJETEK VEDENÝ NA ÚČTECH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACI Příspěvkové organizace vedou na svých majetkových účtech odděleně majetek kraje předány jim k hospodaření podle vymezeni v příloze zřizovací listiny a majetek vlastni. Struktura majetku vedeného na účtech příspěvkových organizaci zřizovaných Jihomoravským krajem k (v pořizovací ceně) je následující: DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK KRAJE Dlouhodobý finanční majetek JMK byl k tvořen následujícími poloţkami: 1) Podíl 51 % na základním kapitálu obchodní společnosti KORDIS JMK, spol. s r. o., Nove sady č. 946/30, Brno. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schválilo zakladatelskou smlouvu o zaloţení této obchodní společnosti se Statutárním městem Brnem usnesením č. 323/02/Z 9 současně se vkladem Jihomoravského kraje ve výši 510 tis. Kč. Posláním společnosti je koordinace a integrace při zajišťovaní dopravní obsluţnosti na území Jihomoravského kraje. 2) Jako finanční majetek eviduje Jihomoravský kraj dále majetkový vklad ve výši 80 mil. Kč na základě Smlouvy o zaloţení akciové společnosti Thermal Pasohlávky schválené usnesením č. 924/06/Z 14. 3) V souvislosti se zrušením školních statků Znojmo-Přimětice a Boskovice k přešlo na Jihomoravský kraj vlastnictví k akciím v celkové nominální hodnotě tis. Kč (Agropodnik Znojmo tis. Kč, Agrostav Svitavy 150 tis. Kč a Agropodnik Skalice 736 tis. Kč). Majetek, který je na základě smlouvy o pronájmu a provozování mezinárodního veřejného letiště provozován společností Letiště Brno, a.s., Brno -Tuřany, PSČ , IČ , jiţ není od roku 2008 evidován jako finanční majetek v pořizovací hodnotě, ale jako dlouhodobá pohledávka na zúčtovacích vztazích. Letiště Brno přešlo do majetku Jihomoravského kraje v roce Civilní část letiště nabyl Jihomoravský kraj do vlastnictví kraje na základě zákona č. 166/2004 Sb., o převodu některého majetku, se kterým je příslušný hospodařit statni podnik Česka správa letišť, z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajů a vojenská část letiště byla Jihomoravskému kraji darována Ministerstvem obrany ČR. V roce 2006 byl uveden do provozu nový odbavovací terminál vybudovaný v rámci Operačního programu Infrastruktura za finanční spoluúčasti EU. V roce 2007 a 2008 byl dále rozšířen o vykoupené pozemky. Struktura pronajatého majetku k datu v celkové výši (pořizovací hodnota) ,30 Kč je následující: pozemky Kč, budovy a nedokončené stavby ,17 Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek a software Kč, samostatné movité věci a soubory movitých věci ,89 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek ,24 Kč. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 10

11 3.1.3 Strategie rozvoje ţadatele a cílový stav v roce 2015 s ohledem na realizaci projektu a souvisejících rozvojových projektů ţadatele Jihomoravský kraj má v současné době zpracovaný dlouhodobý koncepční dokument, který formuluje pro delší časový horizont ( ) přístup kraje k podpoře rozvoje svého územního obvodu. Tímto dokumentem je Strategie rozvoje kraje (dále SRKJM), která stanovuje strategické cíle rozvoje kraje jako celku a jeho funkčních částí, hlavní cesty k jejich dosaţení a poskytuje potřebná východiska a základní rámec pro vypracování Programu rozvoje kraje a Strategických plánů rozvoje měst nebo jiných územních celků kraje. Z podrobné analýzy profilu kraje, z krajských a národních strategických a koncepčních dokumentů a swot analýzy kraje vychází Návrhová část tohoto dokumentu, pojednávající o hlavních prioritních osách aţ po dílčí strategická opatření. Obr. 2: Schéma Strategie rozvoje kraje Strategií rozvoje ţadatele plynoucí ze Strategického rozvoje kraje (dále jen SRKJM) je posílení ekonomického potenciálu JMK a rozvoj regionu při udrţení kvalitního ţivotního prostředí a krajiny. Přičemţ hospodářským těţištěm budou aktivity zaloţené na moderních technologiích, průmysl bude produkovat výrobky s vysokou přidanou hodnotou, vzroste vzdělanostní úroveň obyvatelstva, zkvalitní se procesy vzdělávání a zlepší se moţnosti uplatnění lidských zdrojů v občanské a profesní sféře. S tímto dlouhodobým strategickým dokumentem velmi úzce souvisí Program rozvoje kraje ( ) (dále jen PRJMK) a Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje ( ) (dále jen RIS3). Oba strategické dokumenty jsou krátkodobější, nicméně návrhem konkrétních aktivit a konkrétních projektů řeší potřeby definované v dlouhodobé Strategii rozvoje kraje. PRJMK vyuţívá strukturu SRKJM, navrţených strategických cílů a opatření, vytyčených k jejich naplnění a činí z nich základ pro vymezení hlavního rámce okruhů priorit, opatření a aktivit. PRJMK konkretizuje strategické cíle a rozvojové aktivity ve formě konkrétních opatření a projektů, určuje jejich Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 11

12 nositele a stanoví způsob implementace a financování. V dokumentu je rozveden prioritní okruh A: Věda, výzkum a inovace následovně: Opatření: 1. Rozvoj a podpora výzkumných a technologických center a inkubátorů 2. Podpora spolupráce vysokých škol s komerční sférou 3. Podpora nových podnikatelských aktivit, podpora drobného, malého a středního podnikání 4. Podpora přílivu investic do regionu a revitalizace ploch brownfields 5. Stabilizace a modernizace podniků agrobyznysu zaměřených na konkurenceschopné komodity s oporou v horizontální a vertikální integraci prvovýroby, zpracování a obchodu 6. Podpora podnikatelských aktivit v cestovním ruchu Opatření A.1: Rozvoj a podpora výzkumných a technologických center a inkubátorů specifikuje konkrétní aktivity směřující k naplnění daného opatření. Aktivitou A.3 tohoto opatření je podpora aktivit vedoucích k naplnění RIS 3. Dalším okruhem priorit souvisejícím s projektem MSCB jsou Lidské zdroje a trh práce. Konkrétně opatření C.1: Podpora vzdělávání obyvatelstva a podpora rozvoje vzdělávacího systému má definováno hned několik aktivit, které směřují k naplnění některých z cílů projektu (A10. Podpora zvýšení informační gramotnosti obyvatel, A11. Podpora vyuţívání nových informačních technologií v systému vzdělávání, apod.). RIS 3 vyuţívá strukturu SRKJM a cíleně se věnuje oblasti podpory tvorby inovací. Obr. 3: Strategický skelet RIS 3 Zdroj: Regionální inovační strategie JMK 3, Projekt MSCB koresponduje s prioritní osou 3: Lidské zdroje, jeţ klade důraz na tvorbu inovací prostřednictvím vysoce kvalitních, kvalifikovaných a kreativních lidských zdrojů. Prioritní osa definuje problémové oblasti, coţ je v oblasti lidských zdrojů právě zaostávající podíl absolventů technických a přírodovědných oborů ve VaV ve srovnání s průměrem EU25, neadekvátní znalosti a dovednosti absolventů zmíněných oborů vůči aktuálním poţadavkům, nedostatečné mezinárodní vazby a mobilita v oblasti VaV, a další. Pro řešení některých determinovaných problémů jsou strategií navrţeny konkrétní aktivity, které jsou sdruţeny do dílčích cílů. S projektem MSCB koresponduje cíl 3.1: Popularizovat vědu a přírodovědné a technické obory a konkrétně Aktivita 3.1.1: Popularizace vědy, přírodovědných a technických oborů. V rámci této aktivity je strategií navrţen projekt MSCB na popularizaci VaV, na zvýšení zájmu o vědu a přírodovědné a technické obory a zvýšení zájmu o kariéru v těchto oborech. V současnosti jiţ existuje několik zaběhnutých akcí na popularizaci vědy v Jihomoravském kraji (př.: Noc vědců, Týden vědy a techniky, Věda na radnici a pod radnicí, Fyzikální cirkus), nicméně slabinou je, ţe akce na sebe nenavazují a nemají jasně promyšlený cíl, a tak se v nich věda občas jeví jen jako hra. Nové science centrum by mohlo sehrát důleţitou roli regionálního koordinátora s cílem propojit všechny zainteresované subjekty a napomoci k plánování akcí na popularizaci vědy tak, aby byly co nejprofesionálněji připravené a měly tak co největší efekt. V případě realizace investiční varianty projektu, realizace umoţní kvalifikovanější rozvoj ţadatele a přispění k naplnění rozvojové strategie, posílení konkurenceschopnosti ţadatele a vývoj regionu v oblasti VaV. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 12

13 3.2 Partneři a role partnerů Zkušenosti předkladatele projektu Jihomoravského kraje jsou doplněny zkušenostmi partnerů, kteří svou odbornou profilací přinášejí do projektu potřebné know-how. Partneři zapojení do přípravy a samotné realizace projektu jsou bez finančních příspěvků, fakticky jsou na pozici spolupracujících subjektů, nikoliv partnerů dle výkladů pouţitých pojmů MŠMT. Na projektu se jako spolupracující subjekty podílí následující právnické osoby: 1) Masarykova univerzita 2) Mendelova univerzita v Brně 3) Vysoké učení technické v Brně 4) Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 5) Akademie věd ČR 6) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 7) Regionální a technické muzeum o.p.s Masarykova univerzita Charakteristika partnerského subjektu z hlediska jeho postavení v oblasti působnosti se vztahem k zacílení výzvy 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Masarykova univerzita vznikla v Brně v roce 1919 jako druhá česká univerzita po Univerzitě Karlově v Praze. V současné době je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v ČR a uznávanou středoevropskou univerzitou. Masarykova univerzita má od roku 2002 celkem 9 fakult s více neţ 200 katedrami, ústavy a klinikami, které pokrývají široký rozsah akademických disciplin a výzkumných oblastí. Historicky prvními fakultami byli právnická, lékařská, přírodovědecká a filozofická. Další fakulty jsou: pedagogická, ekonomicko-správní, informatiky, sociálních studií a sportovních studií. Součástí Masarykovy univerzity jsou Archiv Masarykovy univerzity, Centrum jazykového vzdělávání, Mendelovo muzeum, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Centrum zahraničních studií, Centrum pro transfer technologií, Institut biostatistiky a analýz, Správa kolejí a menz, Nakladatelství MU, Univerzitní centrum Telč a Správa univerzitního kampusu Bohunice. Masarykova univerzita se profiluje jako vysoká škola s výrazným podílem vlastního výzkumu. Jednu ze základních priorit na Masarykově univerzitě tvoří věda a výzkum. V soutěţích o podporu výzkumných projektů se univerzita v posledních letech umisťuje na předních místech, investuje nemalé prostředky do rozvoje výzkumných a výukových kapacit v novém univerzitním kampusu, rozvíjí aktivity v oblasti transferu vědění a podpory inovací a vědy. V rámci popularizačních aktivit se univerzita účastní nejvýznamnějších akcí pořádaných v JMK za tímto účelem. Významnou popularizační aktivitou je také samotné Mendelovo muzeum. Role a zdůvodnění zapojení partnera do realizace projektu Masarykova univerzita je do projektu zapojena ve svém vlastním zájmu, jelikoţ jednou ze základních priorit na Masarykově univerzitě tvoří věda a výzkum, ale také v zájmu ţadatele, Jihomoravského kraje, jelikoţ svými aktivitami přinese bohaté zkušenosti pro úspěšnou realizaci projektu. Úmyslem MU je posílit vzájemnou koordinaci činností orientovaných na vyuţití svého potenciálu jako klíčové instituce terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje se sídlem na území Jihomoravského kraje. MU svou účastí na projektu Moravian Science Centre Brno podporuje realizaci Science Learning Centra v Brně. MU se podílí na přípravě i na realizaci projektu a bude spolupracovat také ve fázi provozní. Cílem spolupráce MU na projektu je přispět prostřednictvím projektu MSCB ke zvýšení zájmu široké veřejnosti, především dětí a mládeţe, o přírodovědné a technické obory a podpořit tak koncepci vzdělanostní společnosti. Vzhledem k nezastupitelné roli vysokých škol pro hospodářský, sociální a kulturní rozvoj je pro JMK účast MU na přípravě a realizaci projektu klíčová. V přípravné fázi projektu MU nominovala svého zástupce do Řídící komise projektu a také do pracovní skupiny pro koncepci a obsahovou náplň (dále jen PS KON). Zástupci PS KON se významně podíleli na tvorbě ideového záměru MSCB, tvorbě koncepce hlavní expozice, odborné garanci jednotlivých tematických celků a obsahových kapitol, návrhu konkrétních exponátů a posuzování návrhů předloţených přípravným týmem projektu, návrhu programu a doplňkových Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 13

14 aktivit MSCB, návrhu způsobu prezentace vědy, výzkumu a vývoje v rámci MSCB, návrhu konkrétních forem spolupráce pro období realizace projektu MSCB a jeho provozu a v neposlední řadě také na odborném posouzení navrhovaného technického vybavení (HW/SW, audiovizuální technika). Ve fázi realizační se bude MU podílet na projektu odbornou garancí a personální podporou při rozpracování jednotlivých tematických celků, obsahových kapitol a doplňkových aktivit v souladu s projektovou ţádostí a podle nejnovějšího vývoje v oblasti přírodovědných a technických oborů a podporou propagace s cílem zvýšení zájmu o přírodovědné a technické obory jak u veřejnosti, tak u potenciálních uchazečů o studium. Ve fázi provozu MSCB bude MU mimo jiné vyuţívat MSCB pro zpracování závěrečných prací a pedagogických, resp. odborných praxí svých studentů, aktivně zapojovat své studenty, zejména oborů učitelství, psychologie a pedagogiky, do aktivit MSCB, spolupracovat na přípravě a realizaci speciálních seminářů/workshopů pro ţáky, studenty a učitele ZŠ a SŠ, firmy i širokou veřejnost, přípravě výcvikových aktivit pro studenty MU a zaměstnance MSCB, organizaci diskusí s veřejností, organizaci soutěţí pro ţáky ZŠ a SŠ i veřejnost a vyhledávání talentů. Zkušenosti partnera s realizací projektů zaměřených na popularizaci, propagaci a medializaci VaV. Masarykova univerzita má zkušenosti v oblasti popularizace, propagace a medializace VaV s následujícími projekty: Mendelovo muzeum, Festival vědy, soutěţ Ţirafa, Den vědců, Noc vědců, Podzimní hrátky s vědou a vědci (v roce 2008). Mendelovo muzeum 1 je součástí MU od roku Hlavním cílem Mendelova muzea MU je propagace odkazu G. J. Mendela v autentických prostorách starobrněnského opatství. Kromě hlavního cíle muzea je muzeum místem propagace vědních oborů, se kterými se mohou setkat studenti a zájemci o studium na MU. Propojením praktických poţadavků muzejní instituce s teoretickými částmi řady oborů se stává Mendelovo muzeum důleţitým bodem propojujícím vědu s praxí a místem setkání akademických pracovníků s širší veřejností. Mendelovo muzeum pořádá ve spolupráci s FN Brno přednáškový cyklus Lékařské genetiky pro veřejnost. Spolupořádá i Mendel lectures - přednáškový cyklus významných světových vědců, který jiţ několikrát přestavil drţitele Nobelovy ceny. V roce 2010 se muzeum připravuje dva popularizační projekty směřované na včelařství a počátky moderní genetiky. Mezi putovní popularizační projekty vyuţívá výstavu. Komunikujeme o fyzikální podstatě komunikační techniky. Festival vědy 2 je týdenní akce, zaměřená na prezentaci vědy zábavnou formou, určená nejširší veřejnosti. Cílové skupiny, na které je akce zaměřena jsou: děti a mládeţ, rodiny s dětmi, aktivní senioři a všichni, kteří si nepřestali klást otázky proč a jak co funguje. Akce je koncipována jako týden s vědou a vědci, která probíhá zčásti v plenéru, zčásti v prostorách vědeckých pracovišť a Brněnského kulturního centra na Staré radnici. MU je jeden ze spoluorganizátorů této akce, dalšími organizátory jsou BKC, Mendelu v Brně, VUT v Brně, Akademie věd ČR a další instituce. Součástí této akce je: Soutěţ Ţirafa, která je určena pro ţáky 2. stupňů základních škol a niţších stupňů víceletých gymnázií. V soutěţi jsou ţáci zapojeni jako 5ti členná druţstva. Soutěţní otázky pro ţáky připravují zástupci vysokých škol. Den vědců, coţ je aktivita konaná na náměstí Svobody v Brně. Zde probíhá v jarmarečních stáncích interaktivní formou prezentace zajímavé pokusy z různých oblastí vědy a výzkumu. Kaţdý návštěvník je zapojen do dění a získává tak vědomosti neformální cestou, ale i rozhovorem s odborníky. Divadlo vědy doplňuje atmosféru Dne vědců. Jde o zábavnou vědeckou show na pódiu, určenou především dětem a školákům, která je samozřejmě poutává a zajímavá i pro dospělé. Přednášky, které připravují a prezentují zkušení vědci i talentovaní studenti. Kaţdá přednáška trvá cca 50 min. Noc vědců je aktivita probíhající v časovém rozmezí 18 24h formou vědecko-populárních pořadů, pokusů, soutěţí, kvizů, zpěvu, tance a dalších zábavných aktivit, jejímţ cílem je atraktivním způsobem zpopularizovat VaV v ČR, umoţnit veřejnosti přístup do světa poznání, ale současně také představit vědce jako lidi všestranné, s mnoha dalšími zálibami a koníčky. 1 Bližší info o akci na 2 Bližší info o akci na Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 14

15 3.2.2 Mendelova univerzita v Brně Charakteristika partnerského subjektu z hlediska jeho postavení v oblasti působnosti se vztahem k zacílení výzvy 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Mendelova univerzita v Brně (dále jen Mendelu v Brně ) je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Univerzitu v dnešní době tvoří pět fakult (agronomická, lesnická a dřevařská, provozně ekonomická, zahradnická a fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií) a jeden vysokoškolský ústav (Institut celoţivotního vzdělávání). Součástí Mendelovy univerzity v Brně jsou pro potřeby praktické výuky studentů, k řešení výzkumných úkolů a ověřování vědeckých poznatků v praxi slouţí Školní zemědělský podnik Ţabčice a Školní lesní podnik Masarykův les ve Křtinách. Pro výukové účely je rovněţ vyuţívána Botanická zahrada a arboretum. K dispozici posluchačům i pedagogům je rozsáhlá knihovna, čítárna časopisů a moderním informační a počítačové centrum. Audiovizuální centrum zhotovuje videozáznamy pro potřeby výuky a výzkumu a spravuje celouniverzitní filmotéku a videotéku. Pro zachování archivního bohatství a jeho zpřístupnění dalším generacím slouţí rozsáhlý Univerzitní archiv. K Mendelu také neodmyslitelně patří Správa kolejí a menz, jeţ studentům nabízí lůţek v Brně a 354 lůţek v Lednici. Vědecko-výzkumné úkoly, které Mendelu řeší, vychází z dlouhodobé prognózy a vědecké orientace univerzity, fakult a vysokoškolského ústavu a zahrnuje oblast zemědělských, lesnických, biologických, ekonomických, technických i pedagogických věd. Výzkumný program univerzity sleduje aktuální trendy současného vývoje základních vědních disciplín, zejména biologie a jejich aplikace v praxi. Jedná se o cílené řízení biologických procesů, efektivní vyuţívání neobnovitelných a tvorbu obnovitelných přírodních zdrojů při rozvoji trvale udrţitelného, multifunkčního zemědělství a agrobyznysu a řízení vzdělávacího procesu přípravy vysokoškolských absolventů s odbornou kompetencí na pedagogickou činnost v souladu s nejnovějšími poznatky a trendy jak v Evropě, tak i v České republice. Důraz je kladen na kvalitu a bezpečnost zemědělských produktů obecně a potravin zvláště. V souladu se závěry Společné zemědělské politiky EU jako prioritu preferuje univerzita témata věnující se multifunkčnímu zemědělství a lesnictví. Role a zdůvodnění zapojení partnera do realizace projektu Mendelova univerzita je do projektu zapojena ve svém vlastním zájmu, jelikoţ jednou ze základních priorit na této univerzitě tvoří věda a výzkum, ale také v zájmu ţadatele, Jihomoravského kraje, jelikoţ svými aktivitami přinese bohaté zkušenosti pro úspěšnou realizaci projektu. Mendelu v Brně svou účastí na projektu Moravian Science Centre Brno podporuje realizaci Science Learning Centra v Brně. Mendelu se podílí na přípravě i na realizaci projektu a bude spolupracovat také ve fázi provozní. Ve fázi přípravy projektu Mendelu nominovala svého zástupce do Řídící komise projektu, jeţ bude schvalovat postup přípravy projektu a rozhodovat o jednotlivých krocích v průběhu přípravné fáze projektu. Mendelu dále nominovala své zástupce do pracovní skupiny pro koncepci a obsahovou náplň (dále jen PS KON). Zástupci PS KON se významně podíleli na tvorbě ideového záměru MSCB, tvorbě koncepce hlavní expozice, odborné garanci jednotlivých tematických celků a obsahových kapitol, návrhu konkrétních exponátů a posuzování návrhů předloţených přípravným týmem projektu, návrhu programu a doplňkových aktivit MSCB, návrhu způsobu prezentace vědy, výzkumu a vývoje v rámci MSCB, návrhu konkrétních forem spolupráce pro období realizace projektu MSCB a jeho provozu. Ve fázi realizace projektu se Mendelu bude prostřednictvím svých zástupců v PS KON podílet na rozpracování jednotlivých tematických celků a obsahových kapitol a zároveň jim bude zaštiťovat odbornou garanci, participovat na návrhu konkrétních exponátů pro objasnění fenoménů a zákonitostí v jednotlivých obsahových kapitolách. Mendelu bude umoţňovat kontakt s nejnovějším vývojem v přírodních vědách a technických oborech a navrhovat zapojení aktuálních výsledků VaV do expozice MSCB, odborně i personálně garantovat rozpracování programu a doplňkových aktivit a společně s MSCB bude všemi dostupnými prostředky podporovat vzájemnou propagaci a zajišťovat počet zájemců o přírodní vědy a technické obory. Ve fázi provozu MSCB bude Mendelu prostřednictvím svých zástupců ve Vědecké radě participovat na návrhu nových originálních exponátů pro objasnění fenoménů a zákonitostí v jednotlivých obsahových kapitolách a bude nápomocno při vyhledávání nových aktuálních témat, dále bude poskytovat kontakt s nejnovějším vývojem v přírodních vědách a technických oborech a navrhovat zapojení aktuálních výsledků VaV do expozice MSCB. Mendelu bude spolupracovat na přípravě Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 15

16 a realizaci seminářů/workshopů pro ţáky, studenty, firmy i širokou veřejnost s náplní korespondující se zaměřením MSCB, organizování pravidelných diskusí s veřejností s cílem vytvořit z MSCB centrum pro setkávání veřejnosti, vědců a akademických pracovníků. Dále bude spolupracovat na tvorbě výukových modulů v rámci programu MSCB pro ţáky ZŠ a studenty SŠ a organizování soutěţí (dovednostních, znalostních, kreativních) pro ţáky a studenty (SŠ a VŠ) i širokou veřejnost s cílem zvýšit zájem o přírodní a technické obory, zaměřit se na vyhledávání talentovaných ţáků a studentů a podpořit je v jejich činnosti. Mendelu se bude také podílet na přípravě dočasných expozic. Zkušenosti partnera s realizací projektů zaměřených na popularizaci, propagaci a medializaci VaV. Mendelova univerzita v Brně se jiţ několik let snaţí aktivně zapojovat do akcí, které mají za cíl populárně naučnou formou propagovat vědu. Z řad široké veřejnosti zaznamenala velký ohlas těchto aktivit. Univerzita se podílela na následujících aktivitách: Od roku 2008 spoluorganizuje Festival vědy, jehoţ se aktivně účastní vědečtí pracovníci Mendelovy univerzity, jejichţ hlavním cílem je během jednoho dne prezentovat veřejnosti zajímavé ukázky a informace o vědě. Ve spolupráci s Brněnským kulturním centrem se univerzita jiţ od roku 2008 aktivně zapojuje do soutěže Žirafa, jejímţ cílem je propagovat vědu hravou formou (soutěţí) mezi ţáky základních škol a studenty gymnázií z Brna a okolí. Přednášky o využití hmyzu v kuchyni Docentka Marie Borkovcová organizuje přednášky spojené s ochutnávkou specialit připravených z hmyzu. O tyto přednášky je mezi širokou veřejností velký zájem, a proto v této oblasti navázala univerzita spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně, které několik těchto prezentací vyuţilo k propagaci svých výstav zaměřených na hmyz. Prezentace vědy v Obchodní galerii Vaňkovka Mendelu se v letošním roce poprvé prezentovala ukázkami v Obchodní galerii Vaňkovka. V rámci programu se objevilo stříhání ovcí, přednáška o vyuţití hmyzu v kuchyni, psí asistenti, chytré lego, Myslivost tradičně i netradičně a výstup trubačů Lesnické a dřevařské fakulty. Věda pro život Jedná se doprovodný program ke vzdělávacímu veletrhu Gaudeamus Brno, kde se univerzita prezentuje od roku Jedná se o interaktivní ukázky vědy pro návštěvníky veletrhu a potencionální uchazeče o studium Vysoké učení technické v Brně Charakteristika partnerského subjektu z hlediska jeho postavení v oblasti působnosti se vztahem k zacílení výzvy 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Vysoké učení technické (dále jen VUT) je z hlediska svého profilu technickou univerzitou s velice širokým zaměřením, nabízející špičkové vědecké a odborné znalosti na osmi fakultách a Ústavu soudního inţenýrství v široké škále oborů od technických, přírodovědných, přes ekonomické aţ po umělecké. VUT v Brně má 8 fakult (fakulty stavební, strojního inţenýrství, elektrotechniky a komunikačních technologií, informačních technologií, architektury, výtvarných umění, podnikatelská a chemická) a 1 vysokoškolský ústav (Ústav soudního inţenýrství). Nedílnou součástí VUT jsou také Centrum výpočetních a informačních sluţeb, Ústřední knihovna, Centrum sportovních aktivit, Institut celoţivotního vzdělávání, Nakladatelství VUTIUM, Koleje a menzy, Studentské organizace a Pěvecký sbor VOX IUVENALIS. V centru pozornosti VUT zůstává oblast vědy, výzkumu a dalších tvůrčích aktivit. Pozitivně se projevil vliv výzkumných záměrů a Výzkumných center, vznikly nové řešitelské týmy, zvýšila se účast doktorandů i absolventů doktorských studijních programů., čímţ věda a výzkum získávají dlouhodobější, perspektivní a cílevědomý charakter. VUT v Brně se podílí na činnosti několika vědeckých center a sdruţení, např.: Centra leteckého a kosmického výzkumu LÚ FSI Centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii - FSI Výzkumného centra aplikované kybernetiky - FEKT Centra integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí FAST Centra počítačové grafiky - FIT Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 16

17 Sdruţení VUT v Brně pro biomedicínské inţenýrství a bioniku, aj. Za účelem intenzivnější institucionální podpory transferu poznatků a technologií na VUT směrem k průmyslové praxi a to zejména v jeho prvním stadiu byl v roce 2002 zaloţen na VUT Útvar transferu technologií (ÚTT). VUT se významně věnuje aktivitám zaměřeným na popularizaci vědy a výzkumu, a to především Fakulta chemická, která se snaţí být fakultou otevřenou veřejnosti a komunikovat na všech úrovních. V roce 2007 byl oficiálně vytvořen tým pracovníků pro styk s veřejností, jehoţ hlavním záměrem je informovat širokou veřejnost prostřednictvím médií o aktivitách a událostech konaných na fakultě chemické, napomoci pozitivnímu vnímání fakulty chemické veřejností a v neposlední řadě poskytnout prostor pro zpětnou vazbu. Role a zdůvodnění zapojení partnera do realizace projektu Spolupráce VUT v Brně probíhá v době přípravy projektu, bude probíhat v době realizace, ale i provozu samotného projektu. V přípravné fázi projektu VUT nominovala své zástupce do Řídící komise projektu MSCB, která schvaluje postup přípravy projektu a rozhoduje o jednotlivých krocích ve všech oblastech projektu. VUT dále také nominovala zástupce do pracovní skupiny pro koncepci a obsahovou náplň (dále jen PS KON). Zástupci PS KON se významně podíleli na tvorbě ideového záměru MSCB, tvorbě koncepce hlavní expozice, odborné garanci jednotlivých tematických celků a obsahových kapitol, návrhu konkrétních exponátů a posuzování návrhů předloţených přípravným týmem projektu, návrhu programu a doplňkových aktivit MSCB, návrhu způsobu prezentace vědy, výzkumu a vývoje v rámci MSCB, návrhu konkrétních forem spolupráce pro období realizace projektu MSCB a jeho provozu. Ve fázi realizace projektu se budou zástupci PS KON podílet na rozpracování jednotlivých tematických celků a budou je odborně garantovat, budou napomáhat s návrhem konkrétních exponátů pro objasnění fenoménů a zákonitostí. Zástupci VUT budou poskytovat kontakt s nejnovějším vývojem v přírodních vědách a technických oborech a navrhovat zapojení aktuálních výsledků VaV do expozice MSCB, budou odborně i personálně garantovat rozpracování hlavního programu a doplňkových aktivit. Ve fázi provozu bude VUT prostřednictvím svých zástupců ve Vědecké radě napomáhat s návrhem nových originálních exponátů pro objasnění fenoménů a zákonitostí v jednotlivých obsahových kapitolách, bude pomáhat s vyhledáváním nových aktuálních témat, bude spolupracovat při organizování pravidelných diskusí s veřejností a při tvorbě výukových modulů v rámci programu MSCB pro ţáky ZŠ a SŠ. VUT se bude také podílet na organizování soutěţí pro ţáky a studenty ZŠ, SŠ a VŠ, ale i širokou veřejnost. Zkušenosti partnera s realizací projektů zaměřených na popularizaci, propagaci a medializaci VaV. VUT se kromě své pedagogické činnosti věnuje také vědeckovýzkumným a popularizačním aktivitám. Zejména fakulta chemická se angaţuje v akcích připravovaných pro širokou veřejnost, s cílem přiblíţit přírodní vědy laické veřejnosti. Olympiády Fakulta chemická pořádá kaţdoročně pro středoškoláky chemickou olympiádu. Středoškolská odborná činnost Studenti SŠ s pedagogy a výzkumníky FA CH řeší vědecké úkoly. Fakulta tak vytváří vhodné laboratorní podmínky pro SOČ studentů všech středních škol se zájmem o chemii. Den chemie Den chemie je akce pořádaná pro středoškoláky a širokou veřejnost se zájmem o chemii. Chemii zde prezentují studenti a pedagogové VUT Fakulty chemické, zástupci firem působících v oblasti chemie a příbuzných oborech. Cílem akce je ukázat veřejnosti, ţe má smysl studovat chemii a ţe chemické obory skýtají velký prostor pro uplatnění studentů SŠ i VŠ. Festival vědy VUT spolupořádá tuto týdenní akci zaměřenou na prezentaci vědy zábavnou formou určenou nejširší veřejnosti. Vítanými návštěvníky jsou děti a mládeţ, rodiny s dětmi, ale i aktivní senioři. Festivalový týden je vyplněn přednáškami, výstavami, workshopy a speciálními projekty spolupracujících institucí. Noc vědců Fakulta chemická je zapojena také do projektu Noc vědců. Dílčím cílem projektu je přiblíţit vědce z oboru chemie a jejich práci zejména studentům základních a středních škol a široké veřejnosti. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 17

18 3.2.4 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Charakteristika partnerského subjektu z hlediska jeho postavení v oblasti působnosti se vztahem k zacílení výzvy 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Univerzita, s původním názvem Vysoká škola zvěrolékařská v Brně, byla zaloţena v roce 1918 jako první vysoká škola československého státu. Svým pojetím a organizací výuky navazovala na Vysokou školu zvěrolékařskou ve Vídni. Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně (dále jen VFU) se od roku 1992 sestává celkem ze tří fakult, z toho dvou veterinárních (Fakulta veterinárního lékařství, Fakulta veterinární hygieny a ekologie) a jedné farmaceutické (Farmaceutická fakulta). Je jedinečnou univerzitou v České republice, zejména z pohledu, ţe Fakulta veterinárního lékařství a Fakulta veterinární hygieny a ekologie jsou jedinými fakultami svého druhu a Farmaceutická fakulta je jednou ze dvou farmaceutických fakult v České republice. Nedílnou součástí univerzity se stal Institut celoţivotního vzdělávání a informatiky, jenţ se stal součástí Ústavu postgraduálního studia FVHE, Archiv veterinární a farmaceutické univerzity, Institut ekologie zvěře, Školský zemědělský podnik Nový Jičín, Centrum informačních technologií, Ústav cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství a Studijní a informační středisko zaštiťující Ústřední knihovnu, Ediční středisko a Acta veterinaria Brno. VFU se zaměřuje mimo jiné na vlastní vědecko-výzkumnou činnost, která je prováděna v rámci kolektivů ústavů a klinik. Oddělení vědy, výzkumu a zahraničních vztahů VFU shromaţďuje aktuální informace o vyhlášených veřejných soutěţích na rozvojové projekty od jednotlivých grantových institucí. Pro mladé vědce VFU organizuje interní grantovou agendu (IGA VFU). VFU Brno realizuje výzkumnou činnost v oblasti zemědělských věd (veterinární lékařství, veterinární hygiena a ekologie, bezpečnost a kvalita potravin) a lékařských věd (farmacie). Tuto činnost VFU realizuje řešením výzkumných záměrů, projektů Národního programu výzkumu II, grantů grantových agentur (např. Grantová agentura České republiky, MŠMT, Národní agentury zemědělského výzkumu a Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví), z prostředků vlastních a z prostředků smluvního výzkumu. Role a zdůvodnění zapojení partnera do realizace projektu VFU si, stejně jako ţadatel, uvědomuje důleţitost popularizace vědy, výzkumu a vývoje pro rozvoj vlastní, ale také celého Jihomoravského kraje. Smyslem VFU pro účast na projektu je posílit vzájemnou koordinaci činností orientovaných na vyuţití svého potenciálu jako klíčové instituce terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje se sídlem na území Jihomoravského kraje. VFU svou účastí na projektu Moravian Science Centre Brno podporuje realizaci Science Learning Centra v Brně. VFU se bude podílet na přípravě i na realizaci projektu a bude spolupracovat také ve fázi provozní. V přípravné fázi projektu VFU nominovala svého zástupce do Řídící komise projektu. Hlavní náplní členů Řídící komise je schvalovat postup přípravy projektu a rozhodovat o jednotlivých krocích ve všech oblastech projektu. Ve fázi realizace projektu bude VFU zejména poskytovat kontakt s nejnovějším vývojem ve farmacii, veterinárním lékařství a dalších oborech a následně navrhovat zapojení aktuálních výsledků VaV do expozice MSCB. VFU se bude všemi moţnými prostředky snaţit zajišťovat co největší počet zájemců o přírodní vědy a technické obory. VFU bude participovat na spolupráci i ve fázi provozní, a to prostřednictvím svých zástupců ve Vědecké radě MSCB, kteří budou napomáhat s návrhy nových originálních exponátů pro objasnění fenoménů a zákonitostí v jednotlivých obsahových kapitolách a vyhledáním nových aktuálních témat. VFU bude poskytovat kontakt s nejnovějším vývojem ve farmacii, veterinárním lékařství a dalších oborech a navrhovat zapojení aktuálních výsledků VaV do expozice MSCB, spolupracovat v oblasti účasti studentů při aktivitách MSCB (edukativních, záţitkových, soutěţních aj.) za přímé spolupráce zaměstnanců MSCB a lektorů z pracovišť VFU a aktivního podílu studentů při přípravě podkladů pro tyto aktivity v rámci jednotlivých seminářů, spolupracovat na přípravě a realizaci speciálních seminářů/workshopů pro ţáky, studenty, firmy i širokou veřejnost s náplní blízkou zaměření MSCB, spolupracovat při organizování pravidelných diskusí s veřejností. Cílem je vytvořit z MSCB centrum pro setkávání veřejnosti, vědců i akademických pracovníků, spolupracovat při tvorbě výukových modulů v rámci programu MSCB pro ţáky ZŠ a studenty SŠ, spolupracovat při organizování soutěţí (dovednostních, znalostních, kreativních) pro ţáky a studenty (SŠ, VŠ) i širokou veřejnost za účelem zvýšit zájem o přírodní a technické obory, zaměřit se na vyhledávání talentovaných ţáků a studentů Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 18

19 a podpořit je v jejich činnosti a spolupracovat při organizování systému vyuţití plochy pro dočasné expozice. Zkušenosti partnera s realizací projektů zaměřených na popularizaci, propagaci a medializaci VaV. VFU má zkušenosti s popularizací VaV prostřednictvím uveřejňování článků v odborných a naučných časopisech (Acta veterinaria, Veterinářství, Veterinární lékař, Veterinární medicína, Veterinární klinika, Náš chov, Vesmír apod.). K setkání odborné veřejnosti VFU pořádá s dvouletou periodicitou konferenci o zdravotní nezávadnosti potravin a surovin ţivočišného původu (při příleţitosti mezinárodních gastronomických veletrhů Salima) a středoevropský veterinární kongres (při mezinárodním veterinárním veletrhu Animal VETEX). Kaţdoročně ve spolupráci s Asociací aviární medicíny ČR organizuje českou drůbeţářskou konferenci s mezinárodní účastí Drůbeţ. Pro širokou veřejnost jsou určeny prezentace univerzity v průběhu veletrhů Animal VETEX, TECHAGRO, SILVA REGINA, Propet, Gaudeamus formou doprovodných programů a expozičním stánkem. Aktuální poznatky vědy jsou uplatněny i v rámci seniorského vzdělávání, Univerzita třetího věku, v oborech člověk a zvíře, člověk a zdravé potraviny a zdraví a léky Akademie věd ČR Charakteristika partnerského subjektu z hlediska jeho postavení v oblasti působnosti se vztahem k zacílení výzvy 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Akademie věd České republiky byla zřízena zákonem č.283/1992 Sb., je tvořena soustavou celkem 54 veřejných výzkumných pracovišť. Akademie věd zaměstnává téměř zaměstnanců, z nichţ více neţ polovina jsou badatelé s vysokoškolským vzděláním. Posláním Akademie věd ČR (dále jen AV ČR) včetně jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum v širokém spektru přírodních, technických, humanitních a sociálních věd. Tento výzkum specializovaný nebo interdisciplinární usiluje o rozvoj poznání na mezinárodní úrovni, přičemţ samozřejmě respektuje aktuální potřeby české společnosti. AV ČR se podílí na vzdělávání výchovou mladých badatelů při uskutečňování doktorských studijních programů a také pedagogickou aktivitou pracovníků AV ČR na vysokých školách. AV ČR rozvíjí spolupráci s aplikovaným výzkumem a průmyslem. S důrazem na výchovu mladých badatelů Akademie věd ČR v současné době realizuje projekt financovaný z OPVK, projekt Otevřená věda II. Smyslem projektu je zpřístupnit vědecká a výzkumná pracoviště středoškolským studentům studujícím mimo území hlavního města Prahy, kteří mají zájem o přírodovědecké a technické obory a chtějí se účastnit pod vedením zkušeného lektora vědeckých stáţí na vědecko-výzkumných pracovištích AVČR a výzkumných pracovištích spolupracujících vysokých škol po celé ČR. Jednou z priorit AV ČR je přenos a vyuţití výsledků výzkumu do praxe. Podpora transferu získaných poznatků do aplikační sféry je proto důleţitým úkolem AV ČR. AV ČR se cíleně zaměřuje i na posílení dosavadních a navázání nových kontaktů mezi svými pracovišti a subjekty aplikační sféry. Role a zdůvodnění zapojení partnera do realizace projektu Spolupráce AVČR probíhá v době přípravy projektu, bude probíhat v době realizace, ale i provozu samotného projektu. V přípravné fázi projektu AVČR nominovala své zástupce do Řídící komise projektu MSCB, která schvaluje postup přípravy projektu a rozhoduje o jednotlivých krocích ve všech oblastech projektu. AVČR dále také nominovala zástupce do pracovní skupiny pro koncepci a obsahovou náplň (dále jen PS KON). Zástupci PS KON se významně podíleli na tvorbě ideového záměru MSCB, tvorbě koncepce hlavní expozice, odborné garanci jednotlivých tematických celků a obsahových kapitol, návrhu konkrétních exponátů a posuzování návrhů předloţených přípravným týmem projektu, návrhu programu a doplňkových aktivit MSCB, návrhu způsobu prezentace vědy, výzkumu a vývoje v rámci MSCB, návrhu konkrétních forem spolupráce pro období realizace projektu MSCB a jeho provozu. Ve fázi realizace projektu se budou zástupci PS KON podílet na rozpracování jednotlivých tematických celků a budou je odborně garantovat, budou napomáhat s návrhem konkrétních exponátů pro objasnění fenoménů a zákonitostí. Zástupci AVČR budou poskytovat kontakt s nejnovějším vývojem v přírodních vědách a technických oborech a navrhovat zapojení aktuálních výsledků VaV Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 19

20 do expozice MSCB, budou odborně i personálně garantovat rozpracování hlavního programu a doplňkových aktivit. Ve fázi provozu bude AVČR prostřednictvím svých zástupců ve Vědecké radě napomáhat s návrhem nových originálních exponátů pro objasnění fenoménů a zákonitostí v jednotlivých obsahových kapitolách, bude pomáhat s vyhledáváním nových aktuálních témat, bude spolupracovat při organizování pravidelných diskusí s veřejností a při tvorbě výukových modulů v rámci programu MSCB pro ţáky ZŠ a SŠ. VUT se bude také podílet na organizování soutěţí pro ţáky a studenty ZŠ, SŠ a VŠ, ale i širokou veřejnost. Zkušenosti partnera s realizací projektů zaměřených na popularizaci, propagaci a medializaci VaV. Akademie vědy ČR se jako jednou ze svých aktivit věnuje také aktivitám zaměřeným na popularizaci VaV. AV ČR má mimo jiné zřízen, jako stálý pomocný a poradní orgán, Radu pro popularizaci vědy AV ČR, jeţ má za cíl popularizovat vědecké výsledky. Zkušenosti s projekty zaměřenými na propagaci a popularizaci vědy a výzkumu má letité a bohaté. AV ČR realizovala a realizuje např. následující projekty a akce: Týden vědy, coţ je celorepubliková akce, jeţ představuje vědu v různých městech ČR. Akce má jiţ zakořeněnou tradici od roku Cílem Týdne vědy a techniky je představit vědu široké veřejnosti prostřednictvím přednášek, výstav, prezentací, seminářů a konferencí. Věda v médiích seminář pořádaný AV ČR pro vědecké pracovníky a pro ty, kdo chtějí mít o popularizaci své práce jasněji. AV ČR zaštiťuje slavnostní předávání čestných medailí Vojtěcha Náprstka za zásluhy o popularizaci vědy. Otevřená věda II je projekt zaměřený na systematické zapojení talentovaných středoškolských studentů do vědecko-výzkumné činnosti, a to prostřednictvím vědeckých stáţí na vědecko-výzkumných pracovištích AV ČR a spolupracujících VŠ. Cílem projektu je zlepšení a vzrůst lidského potenciálu v různých vědeckých oborech. Mezinárodní rok planety Země je program, který zahrnuje jednorázové i trvalé akce, které motivují zájem o geologické vědy a geologické dědictví v ČR. Program je určen pro děti a mládeţ Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Charakteristika partnerského subjektu z hlediska jeho postavení v oblasti působnosti se vztahem k zacílení výzvy 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Centrum dopravního výzkumu (dále jen CDV) je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy (MD). Bylo zřízeno v roce 1992, jako právní nástupce Výzkumného ústavu dopravního v Ţilině. Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru. Vedle výzkumné činnosti se CDV věnuje popularizačním aktivitám ve prospěch široké, ale i odborné veřejnosti. Prostřednictvím svého informačního střediska i pořádáním konferencí, seminářů a školení pomáhá CDV rozšiřovat výsledky výzkumu i nejnovější zahraniční poznatky mezi dopravní veřejnost. Role a zdůvodnění zapojení partnera do realizace projektu CDV, jako jeden ze spolupracujících subjektů projektu, si stejně jako ţadatel uvědomuje důleţitost popularizace vědy, výzkumu a vývoje pro rozvoj jednak CDV, ale také celého Jihomoravského kraje. CDV bude na projektu participovat ve všech jeho fázích. V době přípravy projektu nominovala svého zástupce do pracovní skupiny PS KON. Její zástupci se významně podíleli na tvorbě ideového záměru MSCB, tvorbě koncepce hlavní expozice, odborné garanci jednotlivých tematických celků a obsahových kapitol, návrhu konkrétních exponátů a posuzování návrhů předloţených přípravným týmem projektu, návrhu programu a doplňkových aktivit MSCB, návrhu způsobu prezentace vědy, výzkumu a vývoje v rámci MSCB, návrhu konkrétních forem spolupráce pro období realizace projektu MSCB a jeho provozu. V realizační fázi projektu se bude CDV přes své zástupce v PS KON se podílet na rozpracování jednotlivých tematických celků a obsahových kapitol v souladu s projektovou ţádostí a bude je odborně garantovat a napomáhat s návrhem konkrétních exponátů pro objasnění fenoménů Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 20

21 a zákonitostí v jednotlivých obsahových kapitolách. CDV bude poskytovat kontakt s nejnovějším vývojem v přírodních vědách a technických oborech a navrhovat zapojení aktuálních výsledků vědy a výzkumu (dále také VaV) do expozice MSCB. Ve fázi provozní bude CDV přes své zástupce ve Vědecké radě, kteří budou teprve ustanoveni, napomáhat s návrhem nových originálních exponátů pro objasnění fenoménů a zákonitostí v jednotlivých obsahových kapitolách a napomůţe s vyhledáváním nových aktuálních témat. CDV bude společně s MSCB spolupracovat při výukových, soutěţních, záţitkových aj. aktivitách. Bude se podílet na spolupřípravě seminářů, workshopů pro ţáky, studenty, firmy a širokou veřejnost, bude spolupracovat při organizování pravidelných diskusí s veřejností, při organizování soutěţí (dovednostních, znalostních, kreativních) pro ţáky SŠ a ZŠ i širokou veřejnost, a to za účelem zvýšit zájem o přírodní a technické obory Zkušenosti partnera s realizací projektů zaměřených na popularizaci, propagaci a medializaci VaV. CDV se v rámci svých běţných činností věnuje i popularizačním aktivitám pro širokou veřejnost, zejména s důrazem na děti a mládeţ. Z těchto aktivit můţeme zmínit např.: Kolečko s kolem i bez kola akce pro veřejnost s dopravní tématikou Akce je určena dětem ve věku 3-15 let a jejich cílem je prověřit znalosti dětí jak v oblasti bezpečnosti (bezpečném pohybu na pozemních komunikacích), tak i v oblasti zdravovědy a také upevnit v dětech návyky bezpečného chování, popřípadě rozšířit jejich znalosti, neboť právě děti svým správným postojem k zodpovědnosti za své chování mohou ovlivnit nejen své kamarády, ale i své rodiče a dospělé. Příměstský tábor pro děti se zaměřením na dopravní výchovu Akce je určena dětem ve věkové kategorii 6-11 let. Cílem příměstského tábora s dopravní tématikou je v praxi ověřit činnosti dětí k získání dopravních kompetencí zahrnuté do projektu věda a výzkumu Ministerstva dopravy ALARM a účinnou formou tak přispět ke sníţení dopravní úrazovosti dětí a úrazů s dopravou související. Děti se zábavnou formou seznámí se základy dopravní výchovy, naváţou na své dosavadní znalosti a pokusí se zdokonalit v aktivitách, které jim nejsou zcela blízké. Pásovec Euchires Cílem kampaně bylo zvýšit informovanost veřejnost o problematice pouţívání dětských zádrţných systémů a lépe chránit nejzranitelnější účastníky dopravního provozu děti. Dlouhodobým cílem byla změna chování populace, aby se kaţdodenní pouţívání dětských zádrţných systémů stalo realitou, jiţ od útlého věku dítěte. Bezpečně na dvou kolech akce pro začínající řidiče jednostopého vozidla Cílem bylo seznámit návštěvníky Autosalonu Brno 2009 z řad odborné i laické veřejnosti s návrhem metodiky provádění druhé části zkoušky dovedností ţadatelů o řidičské oprávnění pro skupinu A a její podskupiny tak, jak to poţaduje platné znění zákona č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, resp. prováděcí vyhláška Regionální technické muzeum o.p.s. Charakteristika partnerského subjektu z hlediska jeho postavení v oblasti působnosti se vztahem k zacílení výzvy 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Regionální technické muzeum je obecně prospěšnou společností zaloţenou společností Škoda Holding a.s. a Západočeskou univerzitou v Plzni za účelem vybudování a následně provozu interaktivního muzea (science centra). Historie subjektu se datuje od roku 2005, kdy se koncepce science centra připravovala. Činnost této společnosti a zároveň i záměr projektu Techmania je zaměřen k propagaci vědy a techniky a ke zvýšení zájmu o technické obory hlavně u dětí a mládeţe. Role a zdůvodnění zapojení partnera do realizace projektu (v čem spočívá přínos partnerství pro realizaci projektu). Spolupracující subjekty se dohodly na výměně informací a podnětů ve věcech společného zájmu, na koordinaci svých činností s přihlédnutím k hlavnímu záměru obou stran a tím je vznik moderních interaktivních center vědy a poznání. Dále si budou poskytovat vzájemnou podporu při přípravě a následné realizaci projektů MSCB a TSC a odstraňovat překáţky ve vzájemné spolupráci. Budou získávat pro cíle uvedené ve smlouvě v rámci své činnosti podporu u veřejnosti a u svých partnerů, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 21

22 kteří nejsou smluvními stranami a přispívat podle svých moţností k vhodným podmínkám pro realizaci projektů v rozsahu společně dohodnutých cílů podle smlouvy. Konkrétní oblasti spolupráce v době přípravy projektů MSCB a TSC - formulace obsahové náplně popularizace vědy a výzkumu; výměna informací pro formulaci efektivního řešení moderních interaktivních center vědy a poznání. Konkrétní oblasti spolupráce v době realizace projektů MSCB a TSC - společný postup při definování a zajišťování výroby expozic a jednotlivých exponátů; společný postup při vytváření expozičních bloků; společný postup při zajištění zaškolení odborného personálu center; společný postup při prezentaci MSCB a TSC. Konkrétní oblasti spolupráce v době udrţitelnosti projektů MSCB a TSC - společný postup při vytváření expozic a vzájemná spolupráce při jejich obměně; spolupráce při vytváření výukových programů pro školy; spolupráce při pronajímání putovních expozic. Zkušenosti partnera s realizací projektů zaměřených na popularizaci, propagaci a medializaci VaV 3 S ohledem na důvod vzniku Regionálního technického muzea můţeme říci, ţe zkušenosti tohoto subjektu jsou výhradně s popularizací, propagací a medializací VaV. Prostřednictvím science centra Techmania návštěvníkům zpřístupňuje 4 základní expozice: 1) Edutorium (vázané na fyziku ZŠ a SŠ) 2) Top secret (špioni a jejich technika) 3) expozice Škoda (historie a vývoj Škodových závodů) 4) MáToHáček (hravá expozice). Další zkušenosti subjekt má z organizování akcí Noc vědců, Den otevřených dveří pro učitele, Den Akademie věd, Pouť k planetám, soutěţ Einsteinové 21. století aneb jak vypadá a co dělá dnešní vědec. 3 Více o aktivitách na Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 22

23 4 Popis projektu Cíle projektu Hlavním cílem projektu je vytvořit v metropolitním městě Brně jedinečné a vysoce atraktivní centrum popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, které bude mít regionální i nadregionální dopad. Primárním cílem MSCB je: zpřístupnit a zatraktivnit problematiku vědy a výzkumu co nejširšímu počtu potenciálních zájemců (zejména dětem a mládeţi), vytvořit podmínky pro růst počtu studentů a absolventů přírodovědných a technických oborů na českých středních odborných, vyšších odborných a vysokých školách, vytvořit podmínky pro posílení a zintenzivnění spolupráce se vzdělávacím a výzkumnými organizacemi v ČR a také v zahraničí, které zajistí vazbu na odborné kapacity pro kvalifikovanou formu popularizace vědeckých poznatků, vytvořit podmínky pro posílení spolupráce s obdobnými centry popularizace VaV v ČR a v zahraničí s moţností vzájemné výměny a zapůjčení exponátů, zvýšit počty vědců a výzkumných pracovníků v přírodních vědách, propojit zainteresované subjekty působící separátně v oblasti popularizace VaV a napomoci k plánování akcí na popularizaci VaV vědy tak, aby byly co nejprofesionálněji připravené a měly tak co největší efekt, Daný cíl projektu vychází ze současné situace oblasti vědy a výzkumu v ČR, která zaznamenává nedostatečnou nabídku na poli popularizace a medializace vědy a výzkumu v porovnání s vyspělými zeměmi světa. Ţadatel si uvědomuje potřebu popularizace a propagace VaV, jako jednoho z klíčových nástrojů, nejen jak udrţet, ale zvýšit zájem mladé generace o kariéru v oblasti vědy a výzkumu. Dostatek lidských zdrojů v této oblasti je nezbytnou podmínkou konkurenceschopnosti nejen pro existující, nově budovaná vědecko-výzkumná pracoviště, ale především pro ekonomiku regionální či národní. Cíl projektu vychází také z Core Ideology (Ideový záměr), která byla detailně zpracována týmem Pracovní skupina pro koncepci a obsahovou náplň (PS KON) a je samostatnou přílohou č. 17d Core Ideology. 4.1 Věcná charakteristika projektu Socio-ekonomické prostředí realizace projektu Jihomoravský kraj se rozkládá v jihovýchodní části České republiky při hranicích s Rakouskem a Slovenskem, na ploše ha 4. Kraj je vymezen 7 okresy: Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo. Počtem obyvatel více neţ tisíc 5 se řadí na čtvrté místo v republice. Počet obyvatel je pozitivně ovlivněn přítomností Brna, druhého největšího města republiky. Průměrný český kraj má obyvatel, Jihomoravský kraj o polovinu více. Podobně i jeho rozloha je o čtvrtinu vyšší neţ průměr krajů ČR (5 633 km 2 ). K je Jihomoravský kraj rozlohou i počtem obyvatel čtvrtým největším krajem v ČR, z hlediska hustoty zalidnění je dokonce na třetím místě. 4 Zdroj: 5 Zdroj: Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 23

24 Tab. 1: Srovnání velikosti JMK s ostatními kraji ČR Území/Kraj Počet obyvatel Území/Kraj rozloha Území/Kraj hustota v km 2 obyv/km 2 Moravskoslezský Středočeský Hlavní město Praha Hlavní město Praha Jihočeský Moravskoslezský 230 Středočeský Plzeňský Jihomoravský 159 Jihomoravský Jihomoravský Ústecký 157 Ústecký Vysočina Zlínský 149 Olomoucký Moravskoslezský Liberecký 138 Jihočeský Ústecký Olomoucký 122 Zlínský Olomoucký Královéhradecký 117 Plzeňský Královéhradecký Pardubický 114 Královéhradecký Pardubický Středočeský 112 Vysočina Zlínský Karlovarský 93 Pardubický Karlovarský Vysočina 76 Liberecký Liberecký Plzeňský 75 Karlovarský Hlavní město Praha 496 Jihočeský 63 Zdroj: Počet obyvatel v oblastech, krajích a okresech ČR k , Malý lexikon obcí ČR 2009, ČSÚ Přirozené spádové centrum celé jiţní Moravy je krajská metropole Brno. Město s významným regionálním postavením, situované na křiţovatce dálnic ve směru Praha, Vídeň, Bratislava a Olomouc, je střediskem tradičních mezinárodních výstav a veletrhů, za nimiţ ročně přijíţdí přes milión návštěvníků z celého světa, a které podtrhují jeho status rušného mezinárodního obchodního centra. Brno je nejen sídlem řady institucí celostátního významu, především soudnictví, ekonomickým a správním centrem ale i významným centrem kultury a vysokého školství. Jihomoravský kraj patří k regionům s výrazným ekonomickým potenciálem. Zejména v posledních letech roste počet podnikatelských subjektů v oblasti počítačové technologie, telekomunikací, vývoje softwaru a ostatních hi-tech oborů. Jihomoravský kraj výrazně podporuje rozvoj znalostní ekonomiky např. formou inkubačního programu (technologické inkubátory, konzultace, mikropůjčky, inovační vouchery apod.). Na nadprůměrné vzdělanostní úrovni obyvatel v kraji má podíl kvalitní systém vysokého školství. Jihomoravský kraj je oblastí s bohatým turistickým potenciálem, který tvoří jedinečné kulturní dědictví, stále ţivé lidové tradice a mimořádné přírodní bohatství. V cestovním ruchu regionu převaţují malé podniky charakteristické vysokou mírou rozptýlenosti. Jihomoravský kraj disponuje celkem 33 fakultami vysokých škol. To zaručuje významné postavení v systému vysokého školství České republiky. Na civilních vysokých školách v Brně a Lednici (Mendelova univerzita fakulta zahradnická) studuje více jak pětina (21,9 %) všech vysokoškolských studentů celé České republiky (přes 80 tis.). V rámci těchto vysokých škol i mimo ně existuje mnoho výzkumných a vědeckých pracovišť, díky nimţ získává Brno pověst jednoho z nejvýznamnějších center vzdělání, vědy a výzkumu v ČR (celkem je v JMK evidováno přes 12 tis zaměstnanců ve VaV). Rozvinutá výzkumně-vývojová základna souvisí zejména s širokou vzdělávací základnou a bohatou průmyslovou tradicí Brna. Při jednotlivých fakultách brněnských vysokých škol je řada pracovišť - ústavů, které vyuţívají vědeckého potenciálu profesorského a učitelského sboru i studentů k realizaci řady výzkumných a vývojových programů a projektů. Svá sídla a odloučená pracoviště v Brně má řada ústavů Akademie věd České Republiky. Sídlí zde 7 samostatných ústavů a 18 poboček či detašovaných pracovišť, které zastřešuje Sdruţení jihomoravských pracovišť Akademie věd České republiky. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 24

25 Tab. 2: Ústavy a pobočky AV ČR v Brně Ústavy AV ČR se sídlem v Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i. Brně Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Psychologický ústav AV ČR, v.v.i., Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., Ústav přístrojové techniků v ČR, v.v.i. Pobočky ústavů AV ČR v Brně Zpracováno: RRAJM, 2010 Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i., Botanický ústav AV ČR, v.v.i. - oddělení ekologie, Botanický ústav AV ČR, v.v.i. - oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Historický ústav AV ČR, v.v.i., Knihovna AV ČR, v.v.i., Matematický ústav AV ČR, v.v.i., Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.- Pobočka Brno, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i. - oddělení molekulární embryologie, Ústav geoniky AV ČR, v.v.i. oddělení environmentální geografie, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. dialektologie, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. etymologie, Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. oddělení studia jazyků, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. - Centrum mechatroniky, Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. Výzkumně-vývojovou základnu Jihomoravského kraje významně doplňují výzkumné ústavy a inovační podnikatelské inkubátory. Výzkumné ústavy sídlící především v Brně zahrnují velmi široký rozsah oborů. Nejvýznamnější z nich jsou z oblastí chemie (Polymer Institute Brno, s.r.o., VÚCHZ Brno, strojírenství a elektrotechniky (SVÚM PRAHA - pobočka Brno, VUES Brno, ZKL - Výzkum a vývoj, Ústav aplikované mechaniky Brno, spol. s.r.o., textilu (Výzkumný ústav pletařský, Textilní zkušební ústav, potravinářského průmyslu a zemědělství (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Státní veterinární ústav), stavebnictví (Výzkumný ústav stavebních hmot, Výzkumný ústav maltovin Praha, pobočka Brno), vojenství (Vojenský technický ústav ochrany Brno) a dalších oblastí (např. Český metrologický institut). Inovační podnikatelské inkubátory, které usnadňují start novým firmám působícím v oblasti vyspělých technologií v Jihomoravském kraji jsou: Technologický inkubátor VUT, který byl otevřen roku Inkubátor provozuje Jihomoravské inovační centrum, je situován v areálu VUT v Brně. Inkubátor je určen firmám přicházejícím s novými inovačními technologiemi s uplatněním v komerční sféře. Celková plocha je m 2. Technologický inkubátor II, který byl otevřen v roce Inkubátor provozuje JIC a také je situován v areálu VUT v Brně. Inkubátor poskytuje podporu podnikatelům v počáteční fázi existence firmy, jejichţ projekt splňuje kritérium inovativnosti. Podmínkou pro vstup je inovační projekt (nový produkt či sluţba) s uplatněním na trhu. Celková plocha je m 2. Biotechnologický inkubátor INBIT, otevřen roku Stejně jako 2 předchozí, i inkubátor INBIT provozuje JIC. Inkubátor je situován v kampusu Masarykovy univerzity v Brně- Bohunicích. Jeho cílem je poskytnout podporu podnikatelům a firmám v počátku jejich existence. Podmínkou je, aby jejich projekt přinesl něco inovativního v oblasti biotechnologií. Celková plocha je m 2. Podnikatelský inkubátor Brno-jih, otevřen Inkubátor provozuju VUSH, a.s. Inkubátor je určen začínajícím firmám s inovačním potenciálem. Jihomoravský kraj v úzké spolupráci s městem Brnem, předními brněnskými univerzitami a jihomoravskými pracovišti AV ČR formuloval Regionální inovační strategii Jihomoravského kraje na období (RIS 3). RIS 3 je úspěšným pokračováním předchozích dvou verzí RIS RIS 1, RIS 2. Cílem JMK je prostřednictvím RIS zvýšit regionální konkurenceschopnost kraje prostřednictvím propojování činností akademické a podnikatelské sféry. Mezi hlavní výstupy inovačních strategií lze zařadit zejména vznik systému podpory vzniku a rozvoje inovativních firem (zaloţení Jihomoravského inovačního centra), zřízení systému podpory a získávání nadaných studentů (zaloţení Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu), výstavbu Technologického inkubátoru II., a Biotechnologického inkubátoru INBIT, zřízení fondu mikropůjček a patentového licenčního fondu, organizace několika konferencí v oblasti biotechnologií (Gate2Biotech), vznik 2 klastrů (CEITEC Cluster, Water Treatment Alliance), zřízení Centra pro transfer technologií na Masarykově univerzitě za účelem podpory smluvního výzkumu a obecně podpora spolupráce průmyslu s univerzitami. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 25

26 Pro podporu talentované mládeţe a lákání zahraničních studentů a vědců byly zřízeny finanční nástroje, které spravuje Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (zaloţeno v roce 2006). Výše zmíněná opatření pomohla vzniku a rozvoji čtyřiceti inovativních firem (např. Y Soft, Westcom či Strokom), celkem tyto firmy vytvořily 300 vysoce kvalifikovaných pracovních míst a zaregistrovaly 22 patentů. Celkem bylo podpořeno formou stipendií 175 talentovaných studentů ve výši 8 mil. Kč. Do podpory výzkumu, vývoje a inovací v posledních pěti letech JMK investoval přes 500 mil. Kč. 6 Na tyto výstupy a výsledky navazuje Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3. Třetí verze strategie reaguje na několik nových skutečností. Strategie jednak připravuje region na co nejefektivnější vyuţití prostředků připravených v rámci strukturálních fondů , dále pak reflektuje změny ve firemním prostředí v posledních letech zapříčiněné vysokým hospodářským růstem a v neposlední řadě uvaţuje plánované velké vědecko-výzkumné infrastrukturní projekty. Vizí RIS 3 je povýšit Jihomoravský kraj do roku 2013 na nejvíce inovativní region v České republice a zároveň mezi prvních 50 nejinovativnějších regionů v Evropské unii Zdůvodnění potřeby realizace projektu Analýza poptávky Specifikace poptávky, segmentace cílových skupin Segmentace cílových skupin projektu stěţejně vychází z hlavních aktivit MSCB, které jsou 1) Hlavní expozice 2) Dětské science centre 3) Divadlo vědy 4) Dílny pro návštěvníky 5) Discovery rooms 6) Multifunkční sál 7) Dočasné výstavní plochy 8) Doplňkové aktivity Nejvýznamnější cílovou skupinu projektu tvoří děti a mládeţ, a to jak ve formě organizovaných návštěvnických skupin, tak i individuálních návštěv. Tyto skupiny nejsou kompetentní k rozhodnutí o návštěvě MSCB, z toho důvodu tvoří primární cílovou skupinu také učitelé na základních a středních školách. Počet ţáků a studentů, kteří na základě rozhodnutí učitele MSCB navštíví, je důleţitým kritériem pro odhad poptávky a je proto uveden v rámci popisu primární cílové skupiny. Mezi další, sekundární cílové skupiny patří rodiny s dětmi, rodiče a prarodiče s dětmi, široká veřejnost. Jako dílčí cílové skupiny terciární cílové skupiny byly identifikovány organizace cestovního ruchu, technologické a inovační firmy, vysoké školy, vědecká a výzkumná pracoviště a vzdělávací organizace. 6 Zdroj číselných údajů: Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 26

27 Obr. 4: Schéma segmentace cílových skupin učitelé na základních a středních školách primární žáci a studenti ZŠ a SŠ Segmentace cílových skupin sekundární široká veřejnost (rodiny s dětmi, laičtí zájemci o vědu) zástupci vzdělávacích institucí Zdroj: zpracováno RRAJM terciární organizace cestovního ruchu, technologické a inovační firmy, vysoké školy, výzkumná a vědecká pracoviště Učitelé základních a středních škol Z hlediska profilace cílové skupiny jde o vysokoškolsky vzdělané jedince ve věkové skladbě let. Z genderového hlediska převládají v profesi učitel/ka ţeny. Z celkového počtu učitelů na Českou republiku je ţen přes 70 %. V oblasti vědy a výzkumu však lze, na rozdíl od jiných vyučovaných předmětů, předpokládat vyšší procentuální počet muţů. Tab. 3: Vzdělávání v ZŠ, SŠ učitelé přepočtení na plně zaměstnané (podle území), školní rok 2008/2009 Území ZŠ SŠ Celkem Z toho ženy počet % počet % Česká republika , , , ,9 72,7 Hlavní město Praha 5 335, , ,8 10, ,7 73,1 Středočeský kraj 6 799, , ,0 10, ,8 75,6 Jihočeský kraj 3 685, , ,8 6, ,3 70,3 Plzeňský kraj 3 135, , ,0 5, ,6 73,8 Karlovarský kraj 1 782, , ,8 2, ,8 72,6 Ústecký kraj 5 175, , ,4 8, ,3 73,2 Liberecký kraj 2 675, , ,3 4, ,0 73,0 Královehradecký kraj 3 378, , ,2 5, ,7 71,0 Pardubický kraj 3 071, , ,7 5, ,6 71,1 Vysočina 3 172, , ,0 5, ,6 70,6 Jihomoravský kraj 6 500, , ,4 11, ,3 72,0 Olomoucký kraj 3 807, , ,1 6, ,0 72,2 Zlínský kraj 3 521, , ,7 6, ,5 70,2 Moravskoslezský kraj 7 452, , ,0 12, ,0 74,8 Zdroj informací data z roku 2009, zpracováno RRAJM, 2010 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 27

28 Z hlediska přístupu k výuce lze předpokládat, ţe jako první se budou o Moravian Science Centre Brno zajímat učitelé/učitelky spíše mladšího věku, s aktivním přístupem k výuce, se zájmem o studenty a jejich studijní výsledky. Potřeby této cílové skupiny v rámci MSCB lze odhadnout chronologicky takto: po primárním oslovení budou vyţadovat bliţší informace o projektu a způsobech, jak by jej mohli začlenit do své výuky (zdroj informací: webové stránky Moravian Science Centre Brno se speciální sekcí pro učitele různých škol). Po úspěšném navázání spolupráce bude důleţitá komunikace nabídky tematických programů a akcí. Nelze opomenout ani komunikaci týkající se vyuţitelnosti zázemí MSCB (parkoviště pro autobusy, moţnost přespání, stravování atd.). Dle výše uvedené tabulky obsahující statistické informace o počtu učitelů základního a středního školství v České republice, s rozčleněním na jednotlivé kraje, lze kvantifikovat cílovou skupinu učitelů následovně: Při kvantifikaci cílové skupiny vycházíme z dojíţďkové vzdálenosti do 1h. Přirozená spádovost města Brna je s dojíţďkovou vzdáleností do 0,5h, nicméně projektem vznikne na území jiţní Moravy velmi specifický a unikátní populárně-naučný prostor, proto tuto skutečnost zohledníme při kvantifikaci cílové skupiny. Při kvantifikaci cílové skupiny uvaţujeme s dojíţďkovou spádovostí u 100 % učitelů z JMK, 60 % učitelů z kraje Vysočina, 35 % učitelů z Olomouckého kraje a 10 % učitelů ze Zlínského kraje. Učitelé ZŠ Jihomoravského kraje = Učitelé SŠ Jihomoravského kraje = Učitelé ZŠ a SŠ Jihomoravského kraje celkem = Učitelé ZŠ kraje Vysočina = Učitelé SŠ kraje Vysočina = Učitelé ZŠ a SŠ kraje Vysočina celkem = Učitelé ZŠ Olomouckého kraje = Učitelé SŠ Olomouckého kraje = Učitelé ZŠ a SŠ Olomouckého kraje celkem = Učitelé ZŠ Zlínského kraje = 352 Učitelé SŠ Zlínského kraje = 282 Učitelé ZŠ a SŠ Zlínského kraje celkem = 634 Cílová skupina učitelé ZŠ a SŠ celkem = Pro odhad poptávky dané cílové skupiny vycházíme z toho, ţe učitelé základních škol z Jihomoravského kraje navštíví MSCB v rámci školní exkurze alespoň třikrát po dobu celé devítileté školní docházky (1 návštěva na I. stupni ZŠ, 2 návštěvy na II. stupni ZŠ) a z ostatních dotčených krajů alespoň dvakrát po dobu celé devítileté školní docházky (1 návštěva na I. stupni ZŠ, 1 návštěva na II. stupni ZŠ). U počtu návštěv pedagogů středních škol z Jihomoravského kraje vycházíme z předpokladu, ţe tito pedagogové navštíví MSCB s kaţdou třídou alespoň dvakrát za celou dobu jejich studia. U počtu návštěv pedagogů středních škol z ostatních dotčených krajů vycházíme z předpokladu, ţe tito pedagogové navštíví MSCB s kaţdou třídou alespoň jedenkrát za celou dobu jejich čtyřletého studia. Výpočet: učitelů ZŠ JMK/9 x 3 návštěvy = učitelů SŠ JMK/4 x 1 návštěva = učitelů ZŠ ostatní kraje/9 x 2 návštěvy = učitelů SŠ ostatní kraje/4 x 1 návštěva = 697 Potenciál návštěv cílové skupiny učitelů ZŠ a SŠ z dotčených krajů odhadem tvoří přibliţně návštěv ročně. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 28

29 Ţáci a studenti ZŠ a SŠ Velikost populace vstupující do vzdělávacího systému na jednotlivých vzdělávacích stupních výrazně ovlivňuje celkový počet ţáků a studentů. V roce 2009 vydal Český statisticky úřad novou prognózu počtu obyvatel ČR do roku 2065 (poslední reálná data jsou k , projekce je tedy velmi aktuální), a to ve třech variantách nízké, střední a vysoké. Jako nejpravděpodobnější je hodnocena varianta střední. Pokud se zaměříme na střednědobý horizont, pak střední varianta demografické projekce ČSU předpokládá v následujících pěti letech narůst počtu obyvatel ve věkových skupinách 3 5 a 6 10 let, počet obyvatel ve věkové skupině let bude klesat ještě tři roky, potom začne pomalu růst. Počty obyvatel ve věkových skupinách a let budou v následujících pěti letech klesat. Tab. 4: Demografická projekce ČR Zdroj: ČSU, Demografická projekce obyvatelstva ČR do roku 2065 Obr. 5: Graf demografické projekce ČR Zdroj: ČSU, Demografická projekce obyvatelstva ČR do roku 2065 Z hlediska profilace cílové skupiny jde o právě vzdělávající se jedince na základním a středním stupni školní docházky, ve věkovém rozmezí 3 21 let. Jedná se o velký věkový rozptyl, proto nelze ţáky a studenty nijak paušalizovat. Všeobecným rysem však je hledání nových příleţitostí, koníčků a zájmů. Děti a mládeţ jsou v tomto období vývoje velmi vnímaví, a proto je vhodné poskytovat jim široký výběr podnětů. Pro Moravian Science Centre Brno je zde příleţitost - zvídaví ţáci a studenti budou chtít navštívit centrum opakovaně se svými rodiči. Kromě toho je u této cílové skupiny vysoká pravděpodobnost pozitivní reference MSCB v jejich sociální skupině (doporučení návštěvy MSCB kamarádům, atd.), tím se bude zvyšovat povědomí o Moravian Science centre Brno. Potřeby této cílové skupiny v rámci Moravian Science Centre Brno jsou při prvním kontaktu ovlivněny tematickým výběrem učitele. Příleţitostí pro upoutání zájmů se během pobytu ţáka/studenta v Moravian Science Centre Brno naskýtá celá řada: upomínkové předměty, informační letáčky, tiskoviny přizpůsobené dětem (omalovánky, pexesa, vystřihovánky atd.), návody na sestrojení jednoduchého přístroje/vyzkoušení vědeckého pokusu, interaktivní hry pro PC/mobilní telefon, atd. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 29

30 Tab. 5: Vzdělávání na ZŠ školy, ţáci podle území Žáci Území Školy celkem na 1. stupni Česká republika Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Zdroj informací zpracováno RRAJM, 2010 Tab. 6: Vzdělávání na SŠ školy, ţáci podle území Území Školy Z toho gymnázia celkem Žáci přijato do 1.roč. Česká republika Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Zdroj informací zpracováno RRAJM, 2010 Jihomoravský kraj má vysoký potenciál co do počtu ţáků ZŠ a SŠ. Z hlediska počtu ţáků ZŠ a SŠ se JMK řadí na třetí místo v počtu ţáků ZŠ. Dle výše uvedených tabulek obsahujících statistické informace o počtu ţáků základního a středního školství v České republice, s rozčleněním na jednotlivé kraje, lze kvantifikovat cílovou skupinu ţáků a studentů ZŠ a SŠ následovně: Při kvantifikaci cílové skupiny vycházíme z dojíţďkové vzdálenosti do 1h. Přirozená spádovost města Brna je s dojíţďkovou vzdáleností do 0,5h, nicméně projektem vznikne na území jiţní Moravy velmi Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 30

31 specifický a unikátní populárně-naučný prostor, proto tuto skutečnost zohledníme při kvantifikaci cílové skupiny. Při kvantifikaci cílové skupiny uvaţujeme s dojíţďkovou spádovostí u 100 % ţáků ZŠ a SŠ z JMK, 60 % ţáků ZŠ a SŠ z kraje Vysočina, 35 % ţáků ZŠ a SŠ z Olomouckého kraje a 10 % ţáků ZŠ a SŠ ze Zlínského kraje. Ţáci ZŠ Jihomoravského kraje = Źáci SŠ Jihomoravského kraje = Ţáci ZŠ kraje Vysočina = Źáci SŠ kraje Vysočina = Ţáci ZŠ Olomouckého kraje = Źáci SŠ Olomouckého kraje = Ţáci ZŠ Zlínského kraje = Źáci SŠ Zlínského kraje = Cílová skupina ţáci ZŠ celkem = Cílová skupina ţáci SŠ celkem = Cílová skupina ţáci ZŠ a SŠ celkem = Pro odhad poptávky dané cílové skupiny vycházíme z předpokladu, ţe kaţdá třída na základní škole JMK navštíví MSCB v rámci školní exkurze alespoň třikrát po dobu své devítileté školní docházky (1 návštěva na I. stupni ZŠ a 2 návštěvy na II. stupni ZŠ). U ZŠ ostatních dotčených krajů vycházíme z předpokladu, ţe kaţdá třída ZŠ MSCB v rámci exkurze navštíví alespoň dvakrát (1 návštěva na I. stupni ZŠ a 1 návštěva na II. stupni ZŠ). U počtu návštěv ţáků SŠ vycházíme z odhadu, ţe kaţdá třída středních škol JMK, MSCB navštíví alespoň dvakrát, třídy ostatních dotčených krajů středních škol alespoň jedenkrát. Výpočet: ţáků ZŠ JMK/9 x 3 návštěvy = ţáků SŠ JMK/4 x 2 návštěvy = ţáků ZŠ ostatní kraje/9 x 2 návštěvy = ţáků SŠ ostatní kraje/4 x 1 návštěva = Potenciál návštěv = Potenciál návštěv cílové skupiny ţáků základních a středních škol, s ohledem na území dopadu Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina, Olomoucký kraj a Zlínský kraj, odhadem tvoří návštěv ročně. Široká veřejnost (rodiny s dětmi, laičtí zájemci o vědu) Široká veřejnost bude MSCB vyhledávat za účelem zábavně se naučit něco nového a prakticky si vyzkoušet to, co teoreticky známe. Cílová skupina je kvantifikována na základě spádové oblasti s dojezdovou vzdáleností do 1 hodiny, coţ pokrývá obyvatele Jihomoravského kraje, částečně Olomouckého kraje, Vysočiny a Zlínského kraje. U cílové skupiny široké veřejnosti s dojezdovou vzdáleností do 1 hod je uveden odhad potenciální poptávky na základě údajů o návštěvnosti konkurenčních institucí. Odhad potenciální poptávky - spádová oblast s dojezdovou vzdáleností 1 hodina Jak bylo zmíněno jiţ při kvantifikaci cílových skupin učitelé a ţáci ZŠ a SŠ, vycházíme z dojíţďkové vzdálenosti do 1h. Přirozená spádovost města Brna je s dojíţďkovou vzdáleností do 0,5h, nicméně projektem vznikne na území jiţní Moravy velmi specifický a unikátní populárně-naučný prostor, proto tuto skutečnost zohledníme při kvantifikaci cílové skupiny. Území: Jihomoravský kraj, částečně Olomoucký kraj, částečně Vysočina, částečně Zlínský kraj Počet obyvatel: Instituce tvořící potenciální konkurenci u cílové skupiny široká veřejnost ZOO: 5 (odhad návštěvnosti těchto ZOO: návštěvníků ročně) Muzeum: 12 (odhad návštěvnosti těchto muzeí: návštěvníků ročně) Regionální muzea: 37 (pro odhad nejsou dostupná data) Science centrum: 0 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 31

32 Celková návštěvnost zoologických zahrad a velkých muzeí v dané oblasti činí Při odhadu, ţe kaţdý dvanáctý návštěvník dá alespoň jednou ročně přednost Moravian Science Centre Brno, lze odhadovat, ţe potenciál poptávky u této cílové skupiny činí cca návštěvníků. Zástupci vzdělávacích institucí Tato cílová skupina tvoří mezičlánek při komunikaci Moravian Science Centre Brno s učiteli. Mezi zástupce vzdělávacích institucí lze zahrnout ředitele škol, projektové manaţery působící na školách, státní úředníky na úrovni krajů a měst v oblasti školství. V počátečním stádiu komunikace bude tato cílová skupina předávat prvotní informace dále k rozhodovatelům (učitelům) v otázce případné návštěvy Moravian Science Centre Brno a v některých případech se bude také na schvalování návštěvy Moravian Science Centre Brno podílet (ředitelé škol). Z hlediska profilace této cílové skupiny půjde převáţně o vysokoškolsky vzdělané jedince ve věkové kategorii 35+. V tomto případě nelze s určitostí stanovit počet osob v této cílové skupině a to, zda Moravian Science Centre Brno aktivně navštíví. Důleţitost těchto osob v rozhodovacím procesu je však neoddiskutovatelná. Cílovou skupinu jen velmi těţko lze kvantifikovat, jelikoţ můţe zahrnovat široké spektrum různých subjektů. Nicméně se z hlediska návštěvnosti nejedná o nejdůleţitější ani nejpočetnější cílovou skupinu. Naopak předpoklad u této cílové skupiny je informace o MSCB spíše předávat, nikoliv samotné MSCB navštěvovat. Organizace cestovního ruchu Informovanost široké veřejnosti o nabídce aktivit MSCB můţe být aktivně zajišťována prostřednictvím organizací zabývajících se cestovním ruchem, a to nejen v Jihomoravském kraji, ale i v dalších regionech. Tyto organizace mohou zařadit nabídku návštěvy MSCB do portfolia vlastních nabídek pro aktivní trávení volného času svých klientů. Odhad poptávky je proveden na základě předpokladu, ţe MSCB navštíví minimálně 2 zájezdy/týdně, coţ by představovalo 96 zájezdů/rok. Při obsazenosti autobusu čtyřiceti osobami by touto cestou MSCB ročně navštívilo návštěvníků. Technologické a inovační firmy Cílovou skupinou pro oslovení nabídkou odborných workshopů a přednáškové činnosti MSCB jsou technologické a inovační firmy realizující svou činnost zejména v Brně a Jihomoravském kraji (ale i v dalších regionech). U této cílové skupiny je vysoký potenciál vyuţitelnosti aktivit MSCB spojených se zajištěním odborné lektorské a přednáškové činnosti. Odhad poptávky je proveden na základě předpokladu, ţe v prostorách MSCB se bude pro technologické a inovační firmy pořádat min. 1 workshop/měsíc. Celkem za rok by to znamenalo 12 uspořádaných workshopů. Při obsazení jednoho workshopu padesáti účastníky, touto cestou MSCB ročně navštíví 600 návštěvníků. Vysoké školy, vědecká a výzkumná pracoviště Tato cílová skupina pravidelně a opakovaně pořádá konference, kongresy, školení a semináře diskutující nejrůznější témata z oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Nabídka kvalitního zázemí a profesionální přípravy přednáškových akcí ze strany MSCB můţe být zajímavou a vyuţitelnou nabídkou pro tuto cílovou skupinu. Odhad poptávky je proveden na základě předpokladu, ţe v rámci MSCB budou kaţdý měsíc probíhat minimálně 2 workshopy určeně pro pracovníky vědeckovýzkumných pracovišť a VŠ. Za rok by to znamenalo celkem 24 workshopů. Při kapacitě padesáti účastníků na jeden workshop tak MSCB ročně navštíví návštěvníků. Vzdělávací organizace Vzdělávací organizace, zajišťující semináře a odborná školení, mohou být zajímavou cílovou skupinou pro oslovení nabídkou aktivit MSCB. Při odhadu poptávky vzdělávacích organizací vycházíme z předpokladu, ţe v prostorách MSCB budou různé vzdělávací organizace pořádat semináře či odborná školení minimálně 4krát za rok. Při obsazenosti seminářů/školení padesáti osobami, MSCB touto cestou navštíví ročně min. 200 návštěvníků. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 32

33 Kvantifikovaný odhad poptávky cílových skupin po MSCB během 1 roku fungování tohoto centra je definován na základě podrobné kvantifikace dílčích cílových skupin projektu a následně na základě odborného odhadu jejich poptávky. Klíčové cílové skupiny jsou: učitelé ZŠ a SŠ, ţáci ZŠ a SŠ a široká veřejnost (např. rodiny s dětmi, apod.). Dle odborné analýzy můţeme s určitostí kvantifikovat zájem cílových skupin do počtu přibliţně obyvatel. Vezmeme-li v úvahu 13%ní odchylku od analýzy v odhadovaném počtu návštěvníků, pak reálně MSCB ročně navštíví přibliţně obyvatel Dosah působnosti centra 7 Dosah působnosti MSCB je podrobně analyzován v kapitole Analýza spádové oblasti centra popularizace. Dosah působnosti centra je analyzován ve 2 úrovních: dojezdová vzdálenost do 0,5h a dojezdová vzdálenost do 1h. Analýza spádovosti do 0,5 hodiny je klíčová jednak z pohledu hodnotících kritérií pro danou výzvu, ale také z pohledu kvantifikace přirozené spádovosti města Brna. Ve spádové oblasti s dojíţďkovou vzdáleností do 0,5h je počet obyvatel ve městě Brně ostatní obyvatelé obcí a měst ve spádové oblasti , celkem tedy obyvatel. Pro kvantifikaci dosahu působnosti MSCB je také nezanedbatelná dojíţďková vzdálenost do 1 hodiny, jelikoţ projekt je výjimečný a vysoce atraktivní pro celý Jihomoravský kraj, potaţmo pro obyvatele celé jiţní Moravy. MSCB bude vyuţíváno jako alternativa jiných moţností trávení volného času. Ve spádové oblasti s dojíţďkovou vzdáleností do 1h je počet obyvatel Analýza konkurence poskytující obdobné služby v rámci spádového území Analýza konkurence je zpracována z pohledu konkurence dle charakteru projektu, tzn. konkurující atraktivity zaměřené na popularizaci vědy a z pohledu konkurence atraktivit pro cílové skupiny v rámci Jihomoravského kraje. Konkurující atraktivity zaměřené na propagaci a popularizaci vědy, obdobné jako je MSCB jsou v rámci ČR následující: IQ Park v Liberci (vzdálenost 300km) a Techmania v Plzni (vzdálenost 295km). I přesto, ţe jsou mimo spádové území, jsou brány z pohledu analýzy konkurence v úvahu. Konkurující subjekty: Techmania Plzeň - Plzeň, Tylova 1/57, areál Škodovky V roce 2005 zaloţena o. p. s., která měla za úkol připravit nové SC v Plzni. V roce 2008 bylo nové SC otevřeno (resp. jeho 1. část). Zakladatelem Techmania Plzeň je Regionální technické muzeum, o. p. s. (společná aktivita Západočeské univerzity v Plzni a ŠKODA HOLDING, a. s.). Počet návštěvníků není zveřejněn. Plocha, na které se SC rozprostírá se nedá v současné době definitivně vymezit. Celá budova má m 2. V současné době zaujímá expozice: m 2. Po dokončení v r. 2014: m 2. Témata expozic jsou následující: Edutorium - fyzika základních a středních škol. Copyright Nature - nizozemská expozice poukazující na technické vynálezy, které byly učiněny nebo inspirovány přírodou. ŠKODA - expozice poukazující na uplynulých 150 let průmyslového závodu. MáToHáček (dříve Vědecká hračka) - slovenská expozice sloţená z drobných hlavolamů. TOP SECRET - nová expozice, zkoumá tu stranu společnosti, se kterou se běţně nesetkáváme: špiony. Vstupné: Dospělý: 140 Kč Děti od 4 do 15 let, studenti, důchodci, TP/ZTP: 90 Kč Skupiny nad 10 osob: cena za osobu 75 Kč Skupiny s výukovým programem a průvodcem - cena za osobu: 85 Kč Rodinné vstupné (5 lidi, z toho min. 1 dospělý a min. 1 dítě do 15 let): 300 Kč Děti do 4 let - individuální vstupné: zdarma 7 Hodnoceným kritériem pro dojezd byl zvolen automobil Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 33

34 iqpark Liberec - CENTRUM BABYLON, Liberec, Nitranská 1. Výstavba iqparku v Liberci byla zahájena roku 2006, otevřen byl následně roku Provozovatel: LABYRINT BOHEMIA, o. p. s. v úzké spolupráci s NADACÍ ŠKOLA HROU, CENTRUM BABYLON, a. s., a dalšími partnery. Ročně iqpark navštíví cca návštěvníků (z toho 60% školní návštěvy). Prostory jsou o celkové výměře m 2. Výstavní prostory m 2. Expozice jsou zaměřený následovně: Bludiště, Šikmá místnost, Rotující tunel Vodní hrátky (bazénky, viskozita, pumpy) Geografie (počátek geografické expozice) Lidské smysly (klamání smyslů aj.) Hry a hlavolamy (soubor hlavolamů) Rozhlasové studio (historický artefakt) Překonané vynálezy (výstava artefaktů) Přírodní zákony (fyzika) Přírodní zákony (fyzika, matematika, lidské tělo) Optický kabinet (pokusy se světlem) Vstupné: Základní cena Děti do 100 cm zdarma Děti od 100 do 140 cm 60 Kč Osoby nad 140cm 100 Kč Osoba starší 50 let doprovázející 1 dítě do 140 cm Rodiné vstupné - 2 dospělí a 2 děti od 100 do 140 cm 80 Kč 280 Kč Pracovní dny: pro školy, oddíly apod. nejméně 7 dětí + 1 osoba doprovod Sobota, neděle, svátky: pro školy, oddíly apod. nejméně 7 dětí + 1 osoba doprovod 40 Kč/osobu 40 Kč/osobu Technické muzeum Brno - Purkyňova 105, Brno Muzeum bylo zaloţeno r. 1961, kdy se brněnská pobočka Národního technického muzea v Praze osamostatnila jako Technické muzeum v Brně. Právní formou se jedná o příspěvkovou organizaci se samostatnou právní subjektivitou, které je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky. Počet návštěvníků-studentů (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ): Přepočtený počet studentů (absolvované programy, výstavy a volné prohlídky): Počet návštěvníků kulturně-výchovných akcí: Počet návštěvníků expozic a výstav (celková): Počet návštěvníků expozic a výstav (po odpočtu ext. expozic a výstav): Celková plocha expozic je přes 2.600m 2. Expozice v hlavní budově TMB: Historická stereovize Historická vozidla Vodní motory a památník Viktora Kaplana Parní motory Letecká historie a plastikové modelářství Noţířství Ţelezářství Kovolitectví Salon mechanické hudby Ulička řemesel Kultura nevidomých Od tamtamů k internetu Čas nad námi a kolem nás Experimentárium (Technická herna) Vstupné: základní vstupné, včetně Panoramy dospělí 60 Kč/zlevněné 30 Kč Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 34

35 Rodinné vstupné a to ve výši: 1 dospělý + 2 děti 110 Kč 1 dospělý + 3 děti 140 Kč 2 dospělí + 1 dítě 140 Kč 2 dospělí + 2 děti 160 Kč 2 dospělí + 3 děti 190 Kč Platí pro děti 6-15 let. Kaţdé další dítě zaplatí zlevněné vstupné. speciální vstupné panorama: základní vstupné 10 Kč/ zlevněné vstupné 5 Kč Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně - Kraví hora 2, Brno HaPMK byla zřízena r Svou právní formou se jedná o příspěvkovou organizaci. Zřizovatelem je Statutární město Brno. Ročně hvězdárnu navštíví necelých návštěvníků, z toho cca 50 % studentů. Plocha, kterou HaPMK zaujímá je m 2. Expozice/program je na téma: blízký i vzdálený vesmír. Od pozorování hvězd, po pozorování přírody kolem nás. Vstupné: 1. ceník vstupného - individuální návštěvníci astronomický či obdobný pořad ve velkém planetáriu základní vstupné - Kč 60,-/zlevněné vstupné - Kč 35,- rodinné vstupné (pro dva dospělé a dvě nebo tři děti) - Kč 160,- astronomická či obdobná přednáška ve velkém planetáriu základní vstupné - Kč 60,-/zlevněné vstupné - Kč 35,- cestopisná přednáška či komponovaný cestopisný pořad (jednotné vstupné) - Kč 60,- pozorování hvězdné oblohy v případě nepříznivého počasí pořad v malém planetáriu a prohlídka hvězdárny (jednotné vstupné) - Kč 35,- pozorování Slunce (jednotné vstupné) - Kč 20,- 2. ceník vstupného - organizované skupiny návštěvníků školní vzdělávací pořad ve velkém planetáriu - Kč 35,- speciální poţadavky (prodlouţení standardního školního vzdělávacího pořadu např. o podrobnou orientaci na obloze, ukázku jiţních souhvězdí aj. v trvání asi půl hodiny) - Kč 15,- pořad pro nejmladší návštěvníky ve velkém planetáriu (pohádky) - Kč 30,- školní vzdělávací pořad zaměřený na optiku v budově malého planetária - Kč 35,- prohlídka hvězdárny a ukázka dalekohledů - Kč 10,- 3. Za sluţby poskytované organizovaným skupinám návštěvníků mimo plánované termíny při počtu menším neţ 30 osob stanovuji tyto ceny vstupného (za celou skupinu): skupina osob majících nárok na zlevněné vstupné - Kč 1050,- skupina dospělých - Kč 1800,- smíšená skupina - Kč 1400,- 4. Vstup zdarma má pedagogický doprovod hromadných školních skupin (v počtu maximálně dvě osoby na jednu skupinu) a drţitelé průkazů ZTP a ZTP-P (včetně průvodce). Bezplatný vstup dalších osob můţe povolit ředitel organizace. Nárok na zlevněné vstupné, není-li zřejmý na první pohled, musí být prokázán příslušným dokladem (občanský průkaz, průkazy ISIC, EURO, ZTP apod.). Moravské zemské muzeum - Pracoviště MZM, Hviezdoslavova 29a, Brno-Slatina Moravské zemské muzeum bylo zřízeno roku 1817 jako státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury ČR. Muzeum ročně navštíví návštěvníků. Objekt Návštěvnost (2008) Dietrichsteinský palác Biskupský dvůr Palác šlechtičen Pavilon Anthropos Mendelianum (leden duben) 205 Památník Leoše Janáčka Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 35

36 Památník Bible kralické Zámek Budišov (květen září) Starý zámek Jevišovice celoročně uzavřen rekonstrukce Houbařská poradna (únor listopad) 932 Dětské muzeum Celkem Tématické zaměření expozic je následující: Historické vědy Historické oddělení Archeologický ústav Numismatické oddělení Vědy o umění Oddělení dějin divadla Oddělení dějin hudby Vědy o Zemi Mineralogicko-petrografické oddělení Geologicko-paleontologické oddělení Vědy o ţivotě Ústav Anthropos a pavilon Anthropos Historie biologických věd genetika Etnografický ústav Systematická biologie Botanické oddělení Entomologické oddělení Zoologické oddělení Hydrobiologická laboratoř Vstupné: Dietrichsteinský palác - Zelný trh 8, Brno Stálá expozice: základní: 50,- Kč/zlevněné: 25,- Kč/rodinné: 115,- Kč Moţné výhodnější přikupování výstav (či setů více výstav) základní: max 110,- Kč/zlevněné: max 55,- Kč/rodinné: max 250,- Kč Biskupský dvůr, Muzejní ulice 1, Brno Stálá expozice: základní: 50,- Kč/zlevněné: 25,- Kč/rodinné: 115,- Kč Výstava: základní: 30,- Kč/zlevněné: 15,- Kč/rodinné: 70,- Kč Stálá expozice+výstava: základní: 65,- Kč/zlevněné: 30,- Kč/rodinné: 150,- Kč Palác Šlechtičen, Kobliţná 1, Brno Výstavy (od 1 po všechny): základní: 30-60,- Kč/zlevněné: 10-30,- Kč/rodinné: ,- Kč Pavilon Anthropos, Pisárecká 5, Brno Stálá expozice: základní: 80,- Kč/zlevněné: 40,- Kč/rodinné: 190,- Kč Navíc nabídka výstav či přikoupení výhodnějšího setu se stálou expozicí. Školní skupina (15-35 studentů, 2 dospělé osoby) - jednotně 300,- Kč Památník Leoše Janáčka, Smetanova 14, Brno základní: 40,- Kč/zlevněné: 15,- Kč Pracoviště MZM, Hviezdoslavova 29a, Brno-Slatina zdarma Analýza obsahuje hlavní zaměření subjektu, předpokládanou cílovou skupinu, hodnotu vstupného, kontakty a další doplňující informace. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 36

37 Do analýzy konkurence nebyly zahrnuty počítačové herny a subjekty váţící se na vinařství, které jsou pro potřeby analýzy irelevantní. Dle provedené analýzy konkurenčního prostředí MSCB, se Moravian Science Centre Brno nachází ve vysokém konkurenčním prostředí substitutů, které svojí činností nabízejí aktivní vyuţití volného času různých cílových skupin. Velkou příleţitostí pro MSCB je však stále se zvyšující poptávka po nabídce zajímavých, zábavných, ale i vzdělávacích aktivit souvisejících s vyuţíváním volného času dětí a mládeţe. Tady je vysoká příleţitost MSCB nabídnout atraktivní a kvalitní program, který zaujme výše uvedené cílové skupiny. Unikátní pojetí MSCB je konkurenční výhodou, stejně jako dobrá dostupnost science centra v centru Brna a jeho výjimečnost v rámci Jihomoravského kraje. Vysoký potenciál zájmu cílových skupin o aktivity, které projekt nabízí, spolu s promyšlenou marketingovou a komunikační strategií MSCB jsou předpokladem vysoké míry úspěšnosti tohoto projektu a zárukou vysoké návštěvnosti. Moravian Science Centre Brno má potenciál a ambice stát se edukativním a zábavným centrem, které přispívá k popularizaci vědy a výzkumu, vychovává zejména v mladých lidech pozitivní vztah k vědě a na konkrétních příkladech ukazuje věci, jak fungují, čímţ přispívá ke zvyšování kvality ţivota všech občanů. Výchova mladé generace ke společenské odpovědnosti, k pochopení základních principů ekonomiky a vědy, k zamyšlení se nad kvalitou vlastního ţivota a ţivota budoucích generací, to vše je silnou myšlenkou, filozofií a posláním MSCB (viz příloha č.17d - Core Ideology) Předpoklady úspěšnosti centra Z analýzy poptávky, nabídky sluţeb a analýzy konkurence vyplývá, ţe MSCB disponuje značným potenciálem úspěšnosti. Významnou předností science centra je jeho jedinečnost v široké spolupráci s různorodými univerzitami a dalšími zapojenými subjekty a také v tematickém zaměření hlavní expozice, která je velice pestrá a nabízí k porozumění a poznání různé části lidského bytí. MSCB má silnou stránku v nabídce zábavných, ale zároveň vzdělávacích aktivit, po kterých se poptávka stále zvyšuje. Konkurenční výhodou MSCB je jeho výborná lokalizace v rámci JMK a zároveň dobrá dopravní dostupnost v rámci Brna. Vysoký potenciál zájmu cílových skupin o aktivity MSCB a zároveň promyšlená a cílená marketingová strategie jsou předpokladem vysoké míry úspěšnosti science centra a zároveň zárukou vysoké návštěvnosti a ţivotaschopnosti celého projektu Benchmarking vůči obvyklým standardům podobných center v zahraničí Cílem této kapitoly je provést základní srovnávací analýzu relevantních zahraničních science learning center. Tato analýza má za cíl pouze naznačit v jakých řádech se dle vybraných ukazatelů pohybují relevantní science learning centra a nabídnout referenční skupinu center k připravovanému projektu. Na tomto místě je také nutné konstatovat, ţe tato analýza je pouhou sumarizací rozsáhlého extenzivního a intenzivního výzkumu, který předcházel formulaci záměru MSCB a který také slouţil pro nastavení či verifikaci klíčových parametrů připravovaného centra. Tabulka 7 zobrazuje charakteristiky významných evropských science learning center právní forma, velikost, tematické zaměření, počet návštěvníků, velikost provozního rozpočtu a struktura příjmů. Záměrně byla vybrána ta centra, která jsou umístěna v obdobně velkých aglomeracích, jakou disponuje Jihomoravský kraj resp. město Brno, a jsou současně lokalizována v podobně velkých státech, tj. operujících v podobných regulačních rámcích. Co se týče právní formy, nejčastěji jsou centra spravována nadacemi, a to zejména z důvodu výhodných daňových podmínek. Velikost center osciluje mezi přibliţně pěti aţ deseti tisíci m 2. Odtud pak je mimo jiné odvozen i počet návštěvníků, kdy se u níţe uvedených center návštěvnost pohybuje od cca 200 tis. do 500 tis. návštěvníků ročně, a to zejména v závislosti na velikosti spádové oblasti. Tematické zaměření jednotlivých center se často překrývá. Zpravidla se jedná o reakci na současné globální společenské výzvy typu environmentální problémy, stárnutí populace, mezinárodní migrace či vysvětlování přírodních a technických zákonitostí. Často se jedná o pouţívání putovních výstav, v níţe uvedeném vzorku lze dokonce vysledovat postup jednotlivých výstav z jednoho centra na druhé. Provozní náklady jednotlivých center se značně liší a kupodivu nekorelují s počty návštěvníků, coţ je pravděpodobně dáno specifičnostmi jednotlivých center (např. přítomnost IMAX apod.). Co se týče struktury příjmů science learning center, zpravidla 40-60% je získáváno z vlastní činnosti, zbývající část je pak tvořena dotacemi buď z veřejných zdrojů anebo sponzorskými dary. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 37

38 Tab. 7: Základní ukazatele relevantních science learning center v Evropě Název Lokalita Právní forma Velikost užitné plochy (m 2 ) Aktivity/ tematické zaměření Heureka Helsinki, Finsko nadace m 2 Zaměření: Inteligentní doprava; Spotřeba ve vztahu k životnímu prostředí; Různé vědecké disciplíny atd.; Planetárium Experimentarium Kodaň, Dánsko nadace m 2 Zaměření: vzájemný vztah člověka, přírody a technologií; přírodní vědy a technika. W5 Belfast, Irsko vlastněno nadací, provozováno jako s.r.o. Universeum Goeteborg, Švédsko vlastněno nadací, provozováno jako s.r.o m 2 Zaměření: environmentální otázky, urbanismus, fyzika, matematika, přírodopisné vědy m 2 Zaměření: matematika, přírodní vědy, environmentální vědy. Metody: obměňované expozice, laboratoře atp. Počet Provozní rozpočet návštěvníků/rok zdroje financování ,6M v roce 2008 (46% vlastní činnost a granty, 54% dotace od veřejné správy město, ministerstvo) ,7M v roce % - vstupné 28% - kavárna, gift shop atp. 22% - dary 5% - dotace od státu ,4M v roce % vlastní činnost 40% - dotace % vlastní činnost (vstupné, gift shop, pronájem prostor apod.) 50% dotace z veřejných zdrojů Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 38

39 4.1.3 Strategie a obchodní model centra popularizace MSCB originálnost, kvalita, atraktivita, zaměření Science learning centra (dále jen SLC ) mají ve světě, na rozdíl od České republiky, jiţ zakotvenou tradici. SLC si obecně kladou za cíl popularizovat vědu a výzkum, a to interaktivní, zábavnou, ale i vzdělávací formou, čímţ nenásilně a nevtíravě zpřístupňují svět vědy a techniky laické veřejnosti. Smyslem science center po celém světě je ukázat široké veřejnosti vědu a techniku hravě, ale zároveň i naučně a přiblíţit tak zejména ţákům základních a středních škol technické obory a nalákat je k jejich studiu. Science centra jsou pro kaţdého jedince, a to z jakékoliv věkové skupiny. SLC jsou určena pro děti předškolního věku, děti školního věku, studenty středoškolského i vysokoškolského vzdělávání, dospělé i seniory. Pro někoho SLC představuje způsob vzdělávání, pro jiného způsob trávení volného času. Kaţdý návštěvník si zde najde své, bez ohledu na jeho věk, dosaţené vzdělání či povolání. Srdcem kaţdého SLC je expozice čítající desítky, ne-li stovky exponátů rozčleněných po určitých tématických celcích. Základními přednostmi kaţdého SLC jsou: interaktivnost (umoţňují zapojení návštěvníků do fungování exponátů), edukativnost (umoţní návštěvníkům pochopit určitý jev a zároveň vysvětlí příčiny i důsledky daného jevu), názornost (v maximální moţné míře jde u exponátů o jednoduchost) a atraktivnost (exponáty prezentují určitý jev zábavnou a pro návštěvníky zajímavou formou) exponátů. Moravian Science Centre Brno je interaktivní, zábavně vzdělávací centrum vědy a poznání, které umoţní vidět, zkusit a pochopit vědecké zákonitosti především věd přírodních a jejich vzájemné souvislosti, i to jak věda ovlivňuje nás a vše kolem nás. Originálnost MSCB oproti ostatním science centrům spočívá v široké spolupráci různorodých subjektů, kdy kaţdý z nich nabízí projektu přidanou hodnotu z rozličné oblasti působnosti. V projektu jsou jako spolupracující subjekty zapojeny 4 vysoké školy, Akademie věd ČR, Centrum dopravního výzkumu a Regionální technické muzeum. Kaţdý ze subjektů vyvíjí v současné době aktivity na popularizaci VaV individuálně. Projekt MSCB tyto klíčové instituce na poli popularizaci vědy a výzkumu propojí a výrazně tak aktivity zaměřené na osvětu vědy a výzkumu zprofesionální a maximálně zefektivní. Jedinečnost MSCB je také v samotné koncepci expozice. Samotná expozice je velmi různorodá a výjimečně pestrá, rozdělená do 5 částí: Herna a 4 témata Planeta, Civilizace, Člověk, Mikrosvět Marketingová strategie MSCB Marketingová strategie MSCB vychází z jeho filozofie, tedy z respektování potřeb současného světa znalostní ekonomiky a rychlého rozvoje moderních technologií, z principu společenské odpovědnosti a udrţitelného rozvoje společnosti, z celospolečenské potřeby popularizace vědy a výzkumu. Vychází také z aktuálních trendů spotřebitelského chování, které vede k aktivnímu vyuţívání volného času, k zapojování mládeţe do vzdělávacích aktivit zábavnou a emotivní formou, k one-to-one komunikaci s jednotlivými segmenty trhu a respektování jejich potřeb, očekávání a poţadavků. Přidanou hodnotou projektu MSCB je zaměření na vzdělávání v oblasti vědy, které je v současné době hlavním bodem rozvojových strategií nejen vzdělávacích, ale i státních a regionálních institucí. Cílem projektu Moravian Science Centre Brno je zpřístupnění vzdělávání v oblasti vědy širokým skupinám veřejnosti populárně-naučnou formou, s vyuţitím zábavných, interaktivních a emotivních prvků. MSCB současně nabízí vytvoření nových pracovních míst v regionu s vysokou perspektivou udrţitelnosti a dalšího rozšiřování aktivit, a tím i dalších pracovních míst. Marketingová strategie odráţí základní předpoklady úspěšnosti projektu MSCB a je postavena na dvou pilířích: 1. kvalita nabízených aktivit (kvalita a atraktivita exponátů, doplňkový program atd.) 2. komunikační aktivity (konzistentní komunikační mix vyuţívající komunikační kanály relevantní k cílovým skupinám návštěvníků MSCB). Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 39

40 Marketingový mix 8 Marketingový mix pro projektové aktivity MSCB vychází z klasického modelu 4P Product, Price, Place, Promotion. Product Produktem v projektu je samotné Moravian Science Centre Brno, které nabízí různé aktivity a moţnosti vzdělávání a trávení volného času: - stálé expozice, - prohlídky expozic s edukovaným průvodcem, - workshopy a speciální akce, - vzdělávání pedagogů, - přednášková činnost, - doplňkové sluţby (restaurace, apod.). Nabídka aktivit MSCB je široká a můţe se dále rozšiřovat podle zjištěných potřeb cílových skupin. V rámci marketingové strategie budou pravidelně prováděny marketingové průzkumy a bude měřena spokojenost návštěvníků MSCB s jednotlivými aktivitami a potenciál nabídky rozšiřujících aktivit. Price Cenová politika se odvíjí od kvality nabízených sluţeb, ale zároveň je pro ni klíčová konkurenceschopnost. Vstupné je kategorizováno na základní a zlevněné. Základní vstupenka je určena pro dospělé. Cenová zvýhodnění (slevy) jsou určeny dětem, mládeţi, studentům a seniorům. Další cenová zvýhodnění jsou určena rodinám s dětmi a skupinám pro více osob. Další cenové kategorie budou navrţeny v realizační fázi. Tab. 8: Předpokládaná výše vstupného VSTUPNÉ ZÁKLADNÍ Kč/vstup Dospělí 150,- VSTUPNÉ ZLEVNĚNÉ děti do 6 let vedoucí kolektivů (učitelé) zdarma zdarma děti 6 až 15 let 50,- studenti 16 až 25 let 90,- Senioři 90,- Promotion Propagační aktivity projektu MSCB budou rozděleny do několika fází: 1. propagace přípravné fáze projektu, 2. propagace realizační fáze projektu, 3. propagace zahájení činnosti a otevření MSCB, 4. propagace provozní fáze projektu. Propagace přípravné a realizační fáze projektu bude zaloţena zejména na aktivitách media relations příprava tiskových zpráv, odborných článků do různých typů médií, tiskové konference, press tripy pro zástupce médií atd. Propagace otevření MSCB a zahájení činnosti bude mít speciální komunikační mix, který bude zaloţen na intenzivní informovanosti jednotlivých cílových skupin a představení aktivit projektu. Tato fáze bude zásadní pro další propagaci a prezentaci MSCB a na její přípravu a realizaci bude kladen mimořádný důraz. Následně bude probíhat kontinuální propagace aktivit MSCB, doplněná o propagaci a prezentaci speciálních akcí, workshopů a dalších aktivit, které budou vznikat na základě zjištěných potřeb a očekávání cílových skupin. 8 Zdroj použitých informací: Marketingová analýza pro potřeby projektu Moravian Science Centre Brno, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, pracovní skupina FŘM, 2010 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 40

41 Propagace bude vyuţita diferencovaně ve vztahu k různým cílovým skupinám, protoţe kaţdá cílová skupina má jiná očekávání, potřeby a přání, očekává jiné benefity nabízené aktivitami MSCB. Z toho důvodu musí propagace a komunikace nabízet diferencované benefity pro jednotlivé cílové skupiny a tyto benefity komunikovat vhodnými komunikačními kanály, které jsou relevantní k dané cílové skupině. Předloţená marketingová analýza pouze naznačuje strukturu a moţnosti komunikačního mixu pro jednotlivé cílové skupiny. Pro otevření MSCB a propagaci provozu bude vytvořena komplexní marketingová strategie, včetně komplexního komunikačního mixu. Pro potřeby této analýzy jsou vybrány pouze některé cílové skupiny a je naznačena moţnost řešení komunikačního mixu. U ţáků a studentů je stěţejním benefitem zábava a záţitky. Jako komunikační kanály budou vyuţity TV, internet, dětské časopisy, interaktivní PC hry. Pro učitelé je benefitem zejména vzdělání a interaktivní výuka. Jako komunikační kanály budou vyuţity informační broţury, přímé oslovení či internet. Pro širokou veřejnost je klíčovým benefitem záţitek a aktivní trávení volného času. Komunikačním kanálem pro tuto cílovou skupinu bude vyuţita outdoorová reklama a inzerce ve vybraných periodikách. Součástí komunikačního mixu bude ve všech fázích propagace kontinuální práce v oblasti PR, jejímţ prostřednictvím můţe MSCB informovat jednotlivé cílové skupiny o svých aktivitách, novinkách, komunikovat příběhy svých exponátů, pozitivní retence spokojených návštěvníků, a tím budovat pozitivní image a důvěru široké veřejnosti k MSCB. Place MSCB bude situováno v rekonstruovaném pavilonu D brněnského výstaviště, coţ se jeví jako strategická volba. Zvolené místo je výhodné, s ohledem na dobrou dostupnost z centra Brna, širokou znalost a povědomí o areálu BVV, dobrou obsluţnost městskou hromadnou dopravou a dostatek parkovacích míst pro návštěvníky MSCB je předpokladem zájmu návštěvníků. Vhodným umístěním jsou odstraněny bariéry přístupu potenciálních návštěvníků MSCB. Vysoký potenciál má spolupráce s BVV při jednotlivých veletrzích a výstavách. Návštěvníci expozic BVV mají ideální příleţitost k návštěvě MSCB, čímţ mohou obohatit svůj program a čas strávený v Brně Internacionalizace aktivit a spolupráce s obdobnými subjekty v ČR a zahraničí Spolupráce se science centry a obdobnými subjekty započala jiţ v době přípravy projektu, aktivitou hlavního manaţera projektu, který navázal řadu pracovních kontaktů (písemné konzultace, návštěvy, ústní konzultace) v ČR i v zahraničí. Spolupráce v oblasti putovních výstav, typických právě pro science centra, bude ve fázi provozní probíhat mezi MSCB a Techmánií, viz. Příloha č. 17c Smlouvy se spolupracujícími subjekty. Kromě putovních výstav a zápůjček exponátů bude spolupráce probíhat i v oblasti výměny zkušeností (hlavní program a doplňkové aktivity), show a performance (divadelní představení) a v neposlední řadě v oblasti školení edutainers a všeobecně spolupráce v oblasti lidských zdrojů Detailní popis jednotlivých aktivit odborného zaměření projektu v provozní fázi Klíčovou aktivitou celého projektu je HLAVNÍ EXPOZICE. Celá expozice je navrţena tak, ţe se po ní návštěvníci volně pohybují mezi jednotlivými exponáty a sami si vybírají, co si vyzkouší, zda se zaměří jen na určitou část expozice, která je nejvíce přitahuje, nebo se budou volně pohybovat po celém prostoru science centra a zkoušet jen pro ně nejzajímavější exponáty. V jejich zábavném a naučném bádání, poznávání a zkoumání prezentovaných jevů, jsou jim nápomocny návody jednotlivých exponátů a samozřejmě také lektoři, kteří se v prostoru MSCB pohybují a podávají návštěvníkům doplňující informace, případně jim jsou nápomocni, jestliţe se jakýkoliv experiment nedaří. Samotné návody jednotlivých exponátů nejsou jen popisující, ale nabízejí návštěvníkům konkrétní úkol (tzn. co se s daným exponátem má udělat), řešení tohoto úkolu (tzn. co se konkrétně mělo stát po provedení úkolu) a na závěr i vysvětlení, které teoreticky zdůvodní, fungování daného jevu. Návštěvníci MSCB jsou po celou dobu v přímém kontaktu se všemi nabízenými exponáty, mohou zcela bezprostředně experimentovat a v praxi tak ověřovat různé jevy a zákonitosti, které doposud znaly třeba jen teoreticky prostřednictvím textových učebních materiálů. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 41

42 Tento způsob poznávání a učení se, postavený na prokázání určitých jevů vlastním přičiněním, je nepopiratelně nejpřirozenější a nejpochopitelnější pro kaţdého jedince. Předností MSCB je vzájemné společenské spolupůsobení, místo setkávání různých věkových kategorií. Samotná expozice je členěna následovně: Hlavní expozice Návrh výstavního prostoru vychází z jednání Pracovní skupiny pro koncepci a obsahovou náplň, která byla zřízena Řídící komisí projektu MSCB. Pracovní skupina byla sloţena ze zástupců vysokých škol, vědeckovýzkumných institucí a dalších odborníků zabývajících se popularizací vědy. Výstupem jejich práce je jednak koncepce celého výstavního prostoru MSCB, jednak návrhy konkrétních exponátů, které by zde mohly být umístěny, a také návrhy doplňkových aktivit, které by v prostorách MSCB měly být prováděny. Podrobná dokumentace všech námětů na exponáty je uvedena v Příloze č.17a projektové ţádosti pod názvem Dokumentace Exponátů MSCB. Námětů na exponáty bylo při jednáních pracovní skupiny vytvořeno tolik, ţe bude nutné ve fázi realizace projektu z nashromáţděného materiálu vybírat konkrétní exponáty. Ostatní exponáty nepouţité při zahájení provozu budou pouţity při obměně expozice, která se předpokládá kaţdý druhý rok. Výběr exponátů a jejich přesné umístění bude úkolem Odborného týmu ve fázi realizace projektu MSCB. Východiska Koncept dává tematickému členění systém a řadí jednotlivá témata do schématu. Musí být komplexní, jasně definovaný a srozumitelný. Z dlouhodobého hlediska musí koncept nabízet moţnost obměny jednotlivých obsahových částí, a to bez narušení tematického členění. Podmínkou pro tvorbu hlavní expozice je pestrost, je třeba dbát na zapojení jednotícího elementu, který umoţní lepší orientaci návštěvníků (myšlenkovou i prostorovou) a propojí jednotlivé různorodé části expozice. Jako jednotící element lze vyuţít design a barevné sladění. Některá témata obsaţená v hlavní expozici musí být pro návštěvníka vzdálená, bez jakékoli osobní zkušenosti, navozující aţ pocit tajemna. Jiná musí být návštěvníkovi bliţší, s nimiţ má jistou osobní zkušenost a má pocit, ţe jim rozumí či k nim má co říci Exponáty musí nabízet různé typy interakce. Musí být obsaţeny exponáty, které skýtají moţnost zapojení hmatu, zraku, sluchu. Exponáty musí mít různou míru zapojení od maximální do minimální, zapojení musí probíhat různým způsobem. Některé exponáty vybízejí k uţití jemné motoriky, jiné k uţití hrubé síly a další nutí přemýšlet. Některé exponáty nejlépe fungují při zapojení skupiny osob, jiné naopak si návštěvník nejlépe vychutná sám. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 42

43 Jednotlivé části expozice musí mít měnící se dynamiku. Musí být zastoupena místa vysoce dynamická vhodná pro vybití energie i místa klidná pro přemýšlení a zkoumání. Prostor hlavní expozice musí také měnit svůj vzhled. Musí se objevit větší prostory bez bariér skýtající mnoho vizuálních vjemů, které mohou vést aţ k přehlcení. Proto musí být taková místa střídána menšími zákoutími s komorní atmosférou, která nabídne moţnost zaměření se na jednu věc. Celá hlavní expozice je určena různým cílovým skupinám, z hlediska věku, odbornosti a důvodu návštěvy. Je třeba vhodně kombinovat části expozice tak, aby uspokojovala potřeby a slouţila všem cílovým skupinám. Hlavní expozice je rozdělena na 5 částí: Herna a 4 témata Planeta, Civilizace, Člověk, Mikrosvět. Tematické členění je vedeno dle dimenze, kterou témata představují vůči návštěvníkovi. Herna je centrální částí expozice, kter á propojuje všechna 4 hlavní témata. V rámci herny jsou zastoupeny exponáty s největší mírou interakce a hravosti. V rámci jednotlivých tematických částí je větší prostor k hlubšímu proniknutí k podstatě věci a zkoumání a analyzování jevů a zákonitostí. A. HERNA věda hrou (centrální expozice) Herna nemá jasné tematické zaměření. Slouţí k probuzení zájmu a naladění návštěvníků, proto začíná jiţ u vstupu a vine se celým prostorem, propojuje a sjednocuje ostatní témata. Skýtá moţnost k hravosti, kreativitě, tvůrčí činnosti a vzájemné interakci návštěvníků. Její atmosféra by se nejlépe dala charakterizovat jako cirkus. Exponáty zde umístěné jsou zábavné, ať uţ s nimi návštěvník sám manipuluje či při manipulaci pozoruje ostatní. Exponáty zde nevyţadují dlouhé hloubání a čtení vysvětlivek, jsou velmi intuitivní, např. otočná ţidle, kolotoč, hrátky s magnety, magnetická dráha, čočky, rozklad světla, apod. B. PLANETA Téma je věnováno jevům a zákonitostem, která nás přesahují a s nimiţ máme zkušenost jen dílčí, nebo zprostředkovanou. Jedná se o téma globální, nicméně kaţdý návštěvník svým malým podílem ovlivňuje a vstupuje do dějů v rámci tohoto tématu, často aniţ si to uvědomuje. Návštěvníci zde budou hledat odpovědi na otázky Jak funguje planeta jako celek? Jaké jsou souvislosti mezi globálními jevy a lokálními chování? Jak funguje klima. Odpovědi na tyto a další otázky přinesou návštěvníkům porozumění klimatického systému a pochopení souvislostí a vztahů. Prostor této části expozice mimo jiné nabízí příleţitost k diskusi s ostatními návštěvníky. Atmosféra zde navozuje pocit jako při pobytu v planetární pozorovatelně. Téma Planeta je dále členěno na 3 hlavní obsahové kapitoly: B1. Země o Geologie o Velká mechanika B2. Voda o Hydrosféra o Energie B3. Vzduch o Klima a počasí Exponáty jednotlivých obsahových kapitol modelují základní důleţité principy klimatického systému, vizualizují a přibliţují některé méně zřejmé aspekty planetárního systému. Hlavní myšlenky, cíle expozice a jmenovitý seznam konkrétních exponátů k jednotlivým obsahovým kapitolám tématu Planeta je popsán následně. B1.1 Geologie Planeta Země podléhá různým změnám v krajiném charakteru. Z pohledu člověka jsou některé z těchto změn zcela statické, a proto o nich povětšinou lidé neuvaţují jako o změnách, ale spíše o dlouhodobě setrvalém stavu. Tento pohled na krajinotvorné procesy je zcela přirozený, protoţe základní proces jako je teorií podloţený kontinentální drift probíhá kontinuálně miliony let. Z pohledu časové náročnosti můţeme najít i značný protipól dlouhotrvajícím změnám. Jevy, které jsou v zásadě dílem okamţiku, a člověk v těchto situacích bývá častou obětí. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 43

44 Výše popsané pohledy na planetu Zemi se staly základním východiskem pro tvorbu expozice věnované geologii Země. Zároveň je snaha o netradiční interakci a rozvoji znalostí návštěvníka. Sekci lze tedy charakteristicky rozčlenit do dvou částí věnovaným: dlouhotrvajícím jevům, které z pohledu délky lidského ţivota jsou v principu neměnné krátkodobým jevům, které páchají nesmírné škody jak na majetku, tak na lidském zdraví Nadúrovňovým propojením jsou jevy, které ze své podstaty vyuţívají dlouhodobé kumulace energie k velmi krátkodobému projevu. Z tohoto důvodu se sekce rozdělila na část Krajinotvorné procesy a část Zemětřesení, u nichţ se ve značné míře mění způsob a úroveň interakce návštěvníka. Krajinotvorné procesy V této části expozice si návštěvník můţe přiblíţit jednotlivé jevy, které miliony let ovlivňují podobu naší Země. Příroda tak vytvořila řadu monumentálních úkazů, které lidé s oblibou navštěvují. Mohou to být jeskyně, sopky, gejzíry, skalní města a další přírodou vytvořené památky. Proto si tato expozice bere za cíl především zprostředkovat kontakt s těmito základními jevy simulovat jevy v menším měřítku pomocí moderovaného programu zejména pro školy objasňovat mezioborové vztahy problematiky Vulkanickou činností na planetě vzniká mnoho pohoří, prioritně se jím věnují exponáty Erupce vulkánu a Magmatická komora. Dohromady dávají pohled jak na to, co se děje pod povrchem tak i vnější projevy. Současnou polohu litosférických desek zobrazuje exponát Tektonické puzzle, její proměnlivou polohu v průběhu času (jiţ zmíněný kontinentální drift) je realizován pomocí exponátu Kontinentální drift. V tomto ohledu je důleţitou součástí taktéţ exponát Rovníkové vyboulení, který propojuje expozici Velká mechanika s důsledkem, ţe poloměr Země u rovníku je větší neţ poloměr u pólů. Planetou se pohybuje mnoho materiálu. Rozvádí se primárně větrem a vodou v silných proudech. Tento proces naznačují exponáty Navátá krajina a Prachová bouře. Na přenosy materiálů navazuje obecnější exponát Lavina, který se zaměřuje na erozi, sesuvy půdy a laviny. Chemie se v těchto procesech projevuje mimo jiné v krasových jevech. Soubor nádherných příkladů pro město Brno začíná jiţ na Stránské skále a jejím centrem je nedaleký Moravský kras. Důvod vzniku kyselosti vody a následných krasových jevů je realizován v exponátu Voda a vápenec. Zemětřesení S tímto velmi ničivým projevem přírody se v našich zeměpisných šířkách setkáváme velmi zřídka. Otřesy v naší zemi v poslední době nikdy výrazně nepřesáhly 3. stupeň Richterovy škály. Proto klíčovým u tohoto ostrůvku by měl být záţitek, který návštěvník zaţije. Vlastní zkušenost se sílou jednotlivých stupňů Richterovy škály dodá návštěvníkovi spojení abstraktní matematické stupnice, která je zaloţena na logaritmickém růstu s netradičním fyzickým pocitem. Z pohledu členění je tato část expozice koncipována jako 2 místnosti. V první exponátu Simulátor zemětřesení s volbou síly zemětřesení. V místnosti jsou umístěny pro názornost kusy vybavení bytu, které nebudou moci návštěvníky jakkoliv poranit. Druhá místnost obsahuje plochu s inverzní funkcí v exponátu Seizmograf. Skákáním jsou vytvořeny vibrace, které jsou detekovány, následně převedeny na hodnotu Richterovy škály. Odolnost staveb a materiálu si návštěvník v extrémní zátěţi vyzkouší na exponátu Zemětřesný stůl. Doprovodným prvkem bude instalace seizmografu, který bude zaznamenávat reálné otřesy litosféry. B1.2 Velká mechanika Člověk se kaţdodenně setkává s jevy, které na planetě probíhají ve velkých měřítcích. Jejich působení a dopad na člověka je enormní, i kdyţ vysvětlení příčiny jevů zůstává v lidské mysli spíše na pozadí, a tak člověk ze svého přirozeného pohledu pracuje aţ s důsledky. Základním východiskem pro tuto expozici je proniknutí do samotného jevu jakoţto procesu. Země je obrovský roztočený elipsoid, a právě rotaci hraje v našem ţivotě důleţitou roli. Od praktických drobností ve smyslu odvalování těţkých předmětů aţ po ustálený pohyb naší planety ve Vesmíru, rozloţení jejího ohřívání, transport energie a materiálu vodním světem. Jev kmitání je úzce spřaţen s rotací, proto v této části expozice myšlenkově navazuje. Při silně makroskopickém pohledu na Zemi vidíme oceán, který u břehů kmitá - velmi známý příliv a odliv moří. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 44

45 Obecně voda je velmi hlubokým příkladem této problematiky. Jiţ zmíněný příliv a odliv a v mnohem menší podobě oscilující tvar kapky při letu. Tato část expozice je rozdělena do dvou logických částí. První je věnována Kmitání a druhá Rotaci. Všechny exponáty jsou zaloţeny na principech vlastní fyzické zkušenosti. Pro návštěvníka libovolné věkové kategorie to zejména znamená, ţe se obohatí o zkušenost s tím, jak vytvořit kmitání, měnit jeho frekvenci či amplitudu a dále porozumět tomu, jak se chovají roztočené předměty. Stěţejním exponátem je frekvenční křeslo, kde si návštěvník pomocí jednoduchého ovladače nastaví frekvenci třepání křesla. Jednotlivé frekvence křesla si má pak moţnost spojit s vlastním proţitkem v těle. Expozice je myšlenkově propojena s částí Vlny expozice Hydrosféra, kde jsou do hloubky řešeny otázky vzniku kmitání volné hladiny, práce s klasickými vlastnostmi kmitání a taktéţ dopad na proměnlivý povrch koryta (moře). Kmitání Tato část expozice je primárně věnována strunám v exponátu typu Kmity struny, kyvadlům v exponátech typu Magnetické kyvadlo a pruţinám v exponátu typu Velká pruţina. Návštěvník zde vyzkouší rozličné exponáty, např. Magnetické kyvadlo, jeţ návštěvník rozkýve a následně bude pozorovat, jak je kyvadlo odpuzováno od okolních magnetů. Rotace Tato část expozice je primárně věnována práci s gyroskopem v exponátu typu Rodeový gyroskop (návštěvník si vyzkouší neobvyklé chování rotujících systémů), rozloţení hmoty a vlivu na rotaci v exponátu typu Dráha setrvačníků (exponát pomáhá pochopit, ţe rozloţení hmoty v setrvačníku ovlivňuje kinetickou a rotační energii) a vlastní rotaci v exponátu typu Větrný kolotoč (návštěvník šlapáním vytvoří proud vzduchu, kterým rozpohybuje sám sebe na kolotoči). B2.1 Hydrosféra Voda je pro Zemi nepostradatelnou součástí. Zajišťuje transport energie, biologického a nerostného materiálu. Planeta se díky vodě rovnoměrněji ohřívá a nejen pro člověka je hlavní esencí funkce vody jakoţto ţivotadárné látky na planetě. I kaţdý výzkum povrchu planet jako je Mars je zaměřen na to, zda se tam voda nevyskytuje alespoň ve formě ledu. Lidé se od nepaměti stahují do prostoru, které mají dostatečnou zásobu sladké vody, tedy zejména do oblastí velkých řek. Zcela zjevný fakt, ţe voda pro člověka je jedna z nejdůleţitějších věcí v lidském ţivotě je fakt, ţe kaţdé dospělé tělo se skládá přibliţně ze 70%. Část expozice nazvaná Voda a člověk se snaţí o zvýraznění různorodých rolí, které voda hraje v lidském ţivotě. Jako další pohled na vodu je překryv s expozicí Velká mechanika, která se věnuje kmitům. U vody je tímto jevem přirozeně nazvána část Vlny, zaměřená na běţně pozorované situace vycházející z povahy vody. Expozice se zabývá vznikem vodních vln v přírodě, ukazuje jejich interferenci, stojaté vlnění a v neposlední řadě ovlivnění reliéfu dna. Třetí část se zaměřuje na další vlastnosti vody a přidruţených kapalin v části nazvané Vodní svět. Exponáty zařazené do této části jsou jiţ zejména herního charakteru. Přesto však všechny exponáty týkající se vody by měli být soustředěny z funkčního pohledu do jediného místa. V tomto ohledu bude výrazným exponát Povodeň (Říční koryto), který je primárně zařazený do Klimatu. Veškerá hydrosféra z něho vyuţije slepá ramena a samotnou funkci říčního koryta a dotvoří tak společně s následky klimatických změn obrázek o tom, jaké jsou následky ničivé síly vody. Mezi základní cíle expozice patří: ukázat způsoby práce s vodou, její vedení a umělé uchovávání pro potřeby člověka moţnost návštěvníka ovlivnit ničivé následky vody i prospěšné vyuţití zapojit přirozené vlastnosti vody do hry s tímto ţivlem Z pohledu rámcového vzdělávacího programu pro školy je expozice věnovaná hydrosféře právě několikanásobným propojení oborů (fyzika, chemie, zeměpis a další). Bohuţel i v takovémto příkladě jsou zde vidět především enormní dopady negativní lidské činnosti. Vhodnými doprovodnými programy je moţno poutavě ţáky vtáhnout do problematiky a prohloubit tak vlastní uvědomění si, ţe kaţdý člověk můţe ovlivnit globální obraz stavu těchto věcí. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 45

46 Vlny Tato část expozice je zaměřena na jevy spojené s vlněním, které v přírodě běţně pozorujeme na vodních hladinách potoků, řek a moří. Návštěvník má příleţitost prozkoumat, jak vznikají tyto jevy, jaké podmínky ovlivňují vlastnosti. V propojení s expozicí o Zemi, speciálně Kmity, dává návštěvníkovi komplexní obrázek o problematice. Hlavní jevy této části: způsob vzniku vlnění se opírá o exponát typu Vlny na vodě skládání vlnění a další vlastnosti jsou zakomponovány do exponátu typu Interference na vodě ovlivnění projevů vlnění na mořském dně mlţe návštěvník způsobit na exponátu typu Podmořské duny Návštěvník si zde vyzkouší celou řadu exponátů, např. Zmatené moře s názornou ukázkou, jak vítr způsobuje mořské vlny a jak tyto vlny vypadají nejen na hladině, ale i pod ní. Voda a člověk V této části má návštěvník moţnost se prakticky seznámit s procesem pumpování vody. Ač je to moţná směšný pilíř expozice, tak celá sekce směřuje k tomu, aby si vlastním fyzickým záţitkem návštěvník uvědomil, kolik denně jeho osoba průměrně spotřebuje vody. Coţ je z prvního pohledu skryto za hravými exponáty, které vybízí k pouţívání. Příklady pump, které jsou pouţity: Archimédův šroub, Balónková pumpa, Ropná pumpa. Dále tato část prakticky navazuje na exponát Povodeň (Říční koryto), kde v odnoţích koryta je realizována Vodní elektrárna (pomocí překáţek ve vodním korytě můţe návštěvník upravit tok tak, aby vyrobil co nejvíce energie z vodní elektrárny), Přilivová elektrárna a Dinorwig dynamo. Exponáty tohoto typu logicky doplňují expozici Energie. Objasňují konverzi kinetické energie vody na elektrickou energii. Opačný příkladem je exponát Var vody. Roztáčením kliky se vyrábí elektrický proud, který je odveden na topnou spirálu, kde se projeví, jak enormní úsilí musí návštěvník investovat do toho, aby voda v hrnku s malým objemem začala vřít. Vodní svět Expozice věnovaná vodnímu světu není, jak by mohl název napovídat, směřována na biologický pohled pod vodu. Přesto je slovo svět v názvu zařazeno úmyslně. Je to vyjádření bezpečného prostředí, kde si člověk můţe svádět svůj boj s tak nezkrotným ţivlem jako je voda. Je patrné, ţe ţivot celé expozici vdechuje exponát Povodeň (Říční koryto). V něm si kaţdý návštěvník můţe postavit soustavy mlýnků a náhonů, protipovodňových opatření a hrází. Návštěvník si zde můţe vlastním přičiněním vyzkoušet zákonitosti Bermudského trojúhelníku (návštěvník vytváří směs vody a vzduchu, která má menší hustotu neţ voda) a další fyzikální zákonitosti. B2.2 Energie Energie hraje v našem kaţdodenním ţivotě důleţitou roli, proto je jí také věnována část expozice. Tato část expozice je zařazena tematicky do oblasti věnované vodě, nicméně jejím hlavním cílem je návštěvníka vybízet k otázkám ohledně konverze energie a jejího efektivního vyuţití. Koncepce je zejména zaměřena na exponáty osvětlující principy v současnosti běţně pouţívaných elektráren. Ukázání jejich společných částí a osvětlení nároků na ţivotní prostředí. A to jak během provozu elektrárny, tak především i v době výstavby a následného rušení elektrárny. Coţ jsou informace a zkušenosti v naší společnosti poměrně neznámé. Je nutné si uvědomit, ţe tato fakta dávají zcela nový pohled na energetiku. Voda se v této části expozice realizuje značně esenciálně. Je na ni kladen důraz z pohledu média, jeţ u většiny běţných elektráren roztáčí lopatky turbín a vyskytuje se především v expozici věnované hydrosféře. Další cíle jsou silněji spjaty se spotřebou energie: ukázat fyzickou náročnost přístrojů v domácnosti, fyzicky srovnat energetickou náročnost jednotlivých energetických tříd a vyzkoušet si základní princip výroby elektrické energie. Jevy, které jsou obsaţeny v expozici Energie, souvisí s expozicí Elektřina a magnetismus z pohledu generování elektrické energie. Především v exponátech typu Malé dynamo a Šlapací elektrárna, kde jsou vidět jasné přesahy i do expozice věnované Domovu, především v části Spotřebiče. Principy elektráren realizují exponáty Vyhoďte do vzduchu Černobyl! (návštěvník se seznámí s principy fungování jaderné elektrárny), Tepelná elektrárna (návštěvník si vyzkouší kompletní model tepelné elektrárny) a několik dalších. V neposlední řadě se expozice věnuje pohledu na uchovávání energie v exponátech typu Stavba baterie a Srovnání energetické hodnoty. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 46

47 Pohled na energie poskytuje ve školní výuce mnoho předmětů i nepřímo včetně těch společenskovědních. Pokud se podíváme na zodpovědnost, kterou na sebe vzniklými přírodními změnami poutáme, tak je velmi ţádoucí, aby se reálné východiska a fakta ohledně energetiky dostaly do povědomí naší společnosti. B3.1 Klima a počasí Klimatická změna je stále důleţitější téma nejen vědy, politiky a ekonomiky, ale především kaţdého z nás. Klimatická expozice je proto jednou z klíčových částí science centra, v níţ mohou návštěvníci pochopit principy fungování atmosférických dějů, seznámit se s aktuálním narušením rovnováhy v důsledku činnosti člověka a odnést si poučení, co můţe kaţdý pro záchranu planety udělat. Návštěvníci v této části najdou několik exponátů, které jim utkví v paměti, kvůli kterým budou mít chuť se do science centra vracet a které v nich mohou vzbudit touhu po vlastním objevování či studiu. Tyto exponáty budou níţe zařazeny do svého kontextu. Expozice je vybudována v návaznosti na RVP ZŠ a SŠ a umoţňuje tak realizaci výukových programů pro školy. Cílem expozice je prezentovat základní jevy a fungování klimatu jako takového přesvědčit návštěvníky o tom, ţe člověk svoji činností narušuje klimatickou rovnováhu ukázat, jaké důsledky má a bude mít narušování klimatické rovnováhy prezentovat moţnosti řešení klimatické změny Klimatická expozice maximálně podporuje interaktivitu exponátů, klade důraz na souvislosti se zdravím, s domovem, s dopravou, vybízí k vlastním pokusům a experimentům doma a dává moţnost vyuţití exponátů pro doplňkové aktivity v science centru. Základní klimatické jevy Jevy, které mají na klima největší vliv, jsou většinou v takovém měřítku, ţe z pohledu návštěvníka jsou neviditelné a tudíţ těţko představitelné. V klimatické expozici jsou proto zastoupeny exponáty, které tyto jevy návštěvníkům přibliţují, vtahují je do děje a dávají jim moţnost si na vlastní kůţi vyzkoušet, jak se chová planeta či atmosféra. Těmito jevy jsou: Coriolisova síla a otáčení planety - prezentovaná exponáty Rotující místnost, Rotující lavička, Coriolosova fontána a Foucaltovo kyvadlo (dokazuje, ţe Země se točí) Tepelné záření - prezentované exponáty IR záření termokamera (Názorně ukázuje, jak osoby a věci vyzařují teplo) a Absorpce a reflexe IR záření Konvekční proudění v atmosféře - prezentované exponáty Konvekce v atmosféře, Konvekční proudy, Horkovzdušný balon (demonstruje vliv hustoty vzduchu na jeho teplotě, princip horkovzdušného létání) a Podtlaková komora Koloběh uhlíku a skleníkový efekt - prezentované exponáty Skleníkový efekt a Koloběh uhlíku Závislost mnoţství dopadající energie na úhlu - prezentované exponáty Letní a zimní slunce a Solární panel Stěţejním exponátem této sekce je Rotující místnost umoţňující (kromě didaktického přínosu) také skupinovou interakci a pobavení v kolektivu. Dalším ze stěţejních exponátů, který v sobě propojuje jevy prezentované na ostatních exponátech a zároveň dává návštěvníkům moţnost pocítit klima v různých podnebných pásech na vlastní kůţi, je exponát Podnebí na vlastní kůži. I kdyţ je tento exponát prostorově, cenově i energeticky poměrně náročný, jeho umístění do expozice má neocenitelný didaktický význam a umoţňuje nejen zaţít pocit z návštěvy pouště, deštného pralesa či Antarktidy, ale rovněţ při výukových programech vysvětlit, jak se konkrétní jevy (prezentované výše uvedenými exponáty) projevují v praxi. Počasí Exponáty prezentující počasí lze rozdělit do dvou základních celků: Vznik počasí a pozorování a předpovídání počasí. Vznik počasí je prezentován exponáty Déšť, Vítr, Mraky a Duha, které ve velmi zjednodušené míře prezentují uvedené jevy. Doplňkem těchto exponátů je Větrný chaos ukazující, ţe i zdánlivě malé impulzy mohou mít značné důsledky, a Vichřice umoţňující na vlastní kůţi pocítit vítr různé síly. Pozorování a předpovídání počasí je znázorněno exponáty Meteostanice a Družicová meteorologie, které návštěvníka interaktivní formou seznámí s technologiemi uţívanými v moderní meteorologii. Problematika UV záření a moţnost otestovat si své UV brýle je dána exponátem Otestuj si UV brýle. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 47

48 Stěţejními exponáty této části klimatické expozice je exponát Rosnička, pomocí kterého si kaţdý návštěvník můţe vyzkoušet, jaké to je být moderátorem předpovědi počasí a zejména Planetary kontrol room, nejdraţší a technicky nejnáročnější exponát, u nějţ návštěvníci mohou mít pod kontrolou počasí na celé planetě, podívat se na aktuální data získávaná v reálném čase kdekoliv ve světě a prohlíţet si výukové multimediální prezentace o těch jevech, které lze obtíţně prezentovat formou interaktivních hmotných exponátů. I kdyţ velká část dat z Planetary control roomu bude dostupná na webových stránkách MSCB, jejich prezentace na obrovských obrazovkách planetárního velínu bude natolik impozantním záţitkem, ţe se na něj budou stát fronty. Klimatická změna a člověk Jsou-li návštěvníci seznámení s fungováním základních klimatických jevů, mohou se seznamovat s tím, jak přirozenou rovnováhu narušuje člověk svojí činností a emisemi CO 2 a metanu. Snahou je prezentovat uvedené skutečnosti tak, aby kaţdý pochopil, ţe i kdyţ jeho příspěvek ke globální změně klimatu je malý aţ zanedbatelný, po vynásobení miliardou stejně nebo více aktivních konzumentů začíná mít planeta problém. Doprava je odvětvím s největší produkcí skleníkových plynů. Tato skutečnost je ukázána exponáty Automobil a emise CO 2 (názorně ukazuje, kolik CO 2 vypustí za den jeden osobní automobil) a Check it out (exponát ukazuje, jak náročné je dopravovat zboţí na velké vzdálenosti a jaké to má důsledky). Výroba energie a její vliv na globální klima prezentují exponáty Fosilní paliva a Modely elektráren. Dalším exponátem v této sekci je Tání ledovců ukazující, jak postupně tají ledovce, kdyţ je příliš teplo. Kromě uvedených exponátů hraje klíčovou roli v pochopení problematiky jiţ zmíněný exponát Planetary kontrol room prezentující jak závislost globální teploty na koncentraci CO 2, tak strmý nárůst obou veličin v posledním století. Planetární velín rovněţ nabízí moţnosti prezentace řešení. Vliv člověka na klima je dále zastoupen v expozicích Staveniště a Domov, do nichţ jsou soustředěny exponáty o izolačních materiálech a nejmodernějších technologiích pasivních a nízkoenergetických domů, kde jsou tyto exponáty podrobněji popsány. Důsledky klimatické změny V důsledku narušení rovnováhy se častěji setkáváme s tornády, vichřicemi či povodněmi, rozšiřují se pouště, tají ledovce a stoupá hladina moří. Tyto jevy budou prezentovány katastrofickou částí klimatické expozice sestávající z exponátů Tornádo (šestimetrový model tornáda, do nějţ si návštěvníci mohou sáhnout), Cyklón a Stoupání moří (kaţdý si můţe zatopit Holandsko, Floridu, Mikronésii či Bangladéš a podívat se, jaké škody napáchá rozbouřené moře v těchto oblastech). Stěţejním exponátem prezentujícím důsledky klimatické změny je exponát Povodeň (exponát ukazuje, jak proudí voda v krajině, jak postupuje povodňová vlna a a jaký vliv na ni mají různé typy krajin a překáţky v říčním korytě. Poznatky všech částí klimatické expozice mohou návštěvníci prohloubit a procvičit pomocí didaktických multimediálních her soustředěných v exponátu PC hry o klimatu. Dalším exponátem pouţitelný k přímým didaktickým účelům je Glóbus whiteboard, na nějţ si návštěvníci mohou sami kreslit, vyuţit bude během výukových programů pro školy. C. CIVILIZACE Toto téma je na škále dimenze na druhém místě. Některé jevy se zde zdají návštěvníkům blízké, jiné však dále zůstávají velmi vzdálené. S velkou částí námětů tohoto tématu se však návštěvník setkává pravidelně, má s nimi osobní zkušenost. Téma Civilizace zpracovává tu část planety, kterou člověk záměrně mění k obrazu svému intenzivní činností. Důraz je kladen na procesy běţnému oku neviditelné či na ukazování běţných procesů v nových kontextech. Prostorové uspořádání této části expozice je podobné jako v tématu Planeta. Atmosféra však spíše připomíná mraveniště, aby se zdůraznil čilý ruch v mnoha různých oblastech činnosti lidstva. Téma Civilizace se dále obsahově člení: C1.Domov o Domácnost o Elektřina a magnetismus C2. Sídla o Město - zpracováno na konkrétním příkladu Brna o Staveniště C3. Pohyb Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 48

49 o o Doprava Společnost jako komplexní systém Hlavní myšlenky, cíle expozice a jmenovitý seznam konkrétních exponátů k jednotlivým obsahovým kapitolám tématu Civilizace je popsán následovně. C1.1 Domácnost Expozice Domácnost se primárně věnuje principům kaţdodenně pouţívaných věcí a přístrojů. Návštěvník se v této expozici potká s vybavením bytu či domácnosti, které ve valné většině pouţívá. Expozice je rozdělena do dvou vzájemně se prolínajících částí. V první části nazvané Netradiční byt se návštěvník setkává s převáţně klasickým vybavením bytu a jeho neobvyklým pouţitím. Ve své myšlence se tato část expozice snaţí v návštěvnících probudit hravost a neobvyklý přístup k věcem kolem něj. Síla této expozice spočívá v propojení základních principů z různých oblastí běţného ţivota a spojení s běţně pouţívanými věcmi, tím se v návštěvníkovi nevytváří zbytečný punc vědeckosti, který by byl způsobený při umělejším zpracování. V druhé části expozice nazvané Spotřebiče je pozornost zaměřena především na elektrické přístroje. Jejich fungování v domácnosti, objasnění základních principů a případné netradiční pouţití. Spotřebiče jsou prakticky navazující částí na expozici Elektřina a magnetismus, kde se s elektromagnetikými jevy návštěvník seznamuje na elementární úrovni. Většina exponátů v celé expozici je silně samonosných, tedy není výrazně nutný prvek doprovodného programu. Pro druhý stupeň ZŠ a SŠ jsou exponáty v části Spotřebiče vhodným doplňkem pro fyziku v praxi. Dává tak ucelený pohled na elektřinu a elektrické spotřebiče z pohledu 4 expozic: Energie, Elektřina a magnetismus, Staveniště a Domácnost. Mezi hlavní cíle expozice se řadí: ukázat principy běţně pouţívaných přístrojů dát prostor pro kreativní hru s moţností zapojení více lidí Netradiční byt Mezi exponáty této části lze řadit na jedné straně exponáty, které svým charakterem doplňují jiné expozice jako je Staveniště. Exponáty typu Powehouse (exponát ukazuje, jakou spotřebu energie mají různé domácí nejen elektrické spotřebiče, kolik stojí jejich provoz a jaké emise CO2 tím v průměru vznikají), nebo Pánvičky. První zmiňovaný se zabývá energetickou náročností jednotlivých částí domu, jeho vybaveni a spotřebičů. Je zde silný překryv s důvodu vzniku klimatických změn, jakoţto nerozváţným plýtváním energiemi člověkem. Jakoţto silově odpočinkové aktivity jsou zde nachystány exponáty typu Stěna na suchý zip a Magdeburské hrnce. Expozice dává prostor pro bezpečné vyzkoušení si obleku na suchý zip, pomocí něhoţ jde zdolávat překáţky, které jsou komplementem pro oblek. Zázraky chemického průmyslu se projevují v exponátu typu Limonádový automat. Návštěvník má moţnost si namíchat zcela nesourodé barvy nápoje s chutěmi, na které není z běţného ţivota zvyklý. Mechanicky fungující zařízení jsou především realizovány v exponátech Řez záchodem a Zámek. Jejich funkce není sice výrazně omezena, ale jsou v expozici pouze jako funkční exponát. Spotřebiče Mixér, vysavač, vrtačka, úhlová bruska a další mají stejný způsob pohonu. Je jím elektrický motoru jemuţ je převáţně věnována pozornost v exponátech Elektrický motor a Mini motor. Kde je jasně ukázáno, co vše je nutné pro chod elektrického motoru - tedy jaké mechanické části a fázové rozdělení běhu motoru dává prostor pro týmovou spolupráci. Dalším pomocníkem v kuchyni se stala lednička, která udrţuje naše potraviny déle chutné a čerstvé. Návštěvník má moţnost nahradit kompresor ledničky vlastním točením kliky v exponátu Chladicí stroj. Spojuje se zde znalost chladničky a tepelného čerpadla do stroje pracujícím na stejném principu. Příkladem znefunkčněného zařízení je exponát typu Rychlovarná konvice. Spirála na ohřev vody je umístěna do vrchní části konvice, proto voda v konvici nikdy nezačne u dna vřít. C1.2 Elektřina a magnetismus Ve 20. století sehrála elektřina významnou roli v mnoha vědních oblastech. Promítla se do veškerého občanského ţivota a stala se součástí velké řady současných přístrojů. Moderní elektronika je Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 49

50 součástí hraček, kuchyňských spotřebičů, aut a v neposlední řadě taktéţ počítačů, které jsou ryze komplikovanou elektronikou. Všechny jevy, které jsou projevem elektromagnetických zákonů, jsou důsledkem atomárních jevů. Není divu, ţe tento fakt můţe přispívat k tomu, ţe jsou tyto jevy brány spíše z magie neţ něco skutečného, co si můţe obyčejný člověk ohmatat. Proto je důleţité, aby návštěvníci expozice byli seznámeni s makroskopickými důsledky jevů. Tato expozice je zaloţena na zviditelnění pro návštěvníky silně abstraktních jevů elektromagnetického světa. Vhodným způsobem doplňuje část expozice Spotřebiče či Počítače, které se věnují vyuţitím těchto elementárních jevů v praxi nebo v nějakém komplexnějším celku. Pro školy je tato expozice doplňkem k praktickému zkoumání jevů, které popisuje Ohmův zákon, zákon elektromagnetické indukce, Lenzův zákon a další. Studenti mají moţnost si vyzkoušet vlastní manipulací, co tyto matematické vzorce vyjadřují, spočítat si, konkrétně hodnoty měřících přístrojů a srovnat je s realitou. Stěţejní úkoly expozice jsou tyto: představit Ohmův zákon pomocí exponátu Sériové a paralelní zapojení (návštěvník si vyzkouší rozdíly v paralelním a sériovém zapojení elektrického obvodu) zviditelnit magnetické pole permanentních magnetů exponátem Magnetický skulptur ukázat jak funguje elektromagnetická indukce v exponátu Elektromagnetická indukce Dále je důleţité si uvědomit, ţe tato expozice je jistým můstkem mezi expozicemi Spotřebiče, Energie a Počítače. Ilustruje zajímavé přírodní jevy, avšak její pravý edukativní smysl je obohacen aţ při spojení a praktickém vyuţití. C2.1 Město Expozice Město zahrnuje komplexní pohled na jeho fungování jako celek. Doprava ve městě má vyhrazený vlastní prostor v rámci expozice. Z městské expozice je zcela vyjmuta doprava, která je natolik důleţitá, ţe má svoji vlastní expozici. Fungování města obecně je přiblíţeno zejména těmito exponáty: Trasa kropicího vozu - návštěvníci si mohou vyzkoušet, jak obtíţné je navrhnout trasu libovolného vozidla údrţby, které musí projet kaţdý metr kaţdé ulice. Bílé město - dává odpověď na otázku, proč je ve městě v létě takové horko. A proč jsou středomořská města z bílého vápence. Kaţdodenní ţivot přibliţují exponáty Veřejné osvětlení, Bosky po dlažbě, Hluk (včetně moţnosti pořádně si zařvat), Řez ulicí a Voda v domě Stěţejním exponátem je Parčík plný ptákovin představující zónu oddechu plnou drobných exponátů, které jakkoliv souvisí s parkem. Odpady Odpady jsou jedním ze základních problémů, se kterými se kaţdá místní samospráva musí potýkat. Málokdo si přitom uvědomí, jaká obrovská hromada odpadků kaţdý den vznikne. Tuto skutečnost vizualizuje exponát Vstupy do města, výstupy z města. Zpracování tekutých odpadů vycházejících z domu kaţdého z nás přiblíţí Archimédův šroub. Kaţdý z nás můţe pracovat na tom, aby mnoţství produkovaného odpadu bylo co nejmenší a také na tom, aby tento odpad neskončil na jedné hromadě, ale po roztřídění jej bylo moţné znovu vyuţít. Třídění odpadu si návštěvníci mohou vyzkoušet na stejnojmenném exponátu (exponát má za cíl naučit lidi, kam se vhazují jaké odpadky a ukázat, jakým způsobem se dají recyklovat.). Mnoţství papíru, které kaţdý rok zbytečně skončí ve schránkách jako reklamní letáky, vizualizuje exponát Nevhazujte reklamní letáky (názorně ukazuje, kolik papíru v podobě reklamních letáků se za rok vloţí do jedné schránky). Financování Odkud se berou městské a krajské peníze a na co jsou vynakládány? Na tuto otázku odpovídá exponát Rozpočet (exponát vizualizuje městský/krajský rozpočet). Exponát Koutek transparence ukazuje transparentní hospodaření na příkladu MSCB. Peníze kaţdého z nás můţe ušetřit, kdyţ si uvědomí, ţe všudypřítomné výherní automaty jsou spíše proherní automaty. Ukázat, ţe hraní můţe být návykové a ţe spolkne spoustu peněz, lze na exponátu Proherní automat. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 50

51 Moje město, můj kraj Další část expozice je zaměřená na město Brno a Jihomoravský kraj, která jsou návštěvníkům nejbliţší, přesto je znají méně, neţ si myslí. Science centrum v této části však nechce konkurovat městským muzeím, nabízí proto jen to, co jinde návštěvníci nenajdou. Vztah městská část - město, okres - kraj - stát - Evropa názorně ukazuje exponát Puzzle z městských částí, který je doplněný známou deskovou hrou TransAmerica ve velkém adaptovanou do prostředí JMK (Trans Jiţní Morava). Různá nářečí, jazyky či typické zvuky přibliţuje audioexponát Hantec. Návštěvníci mají dále moţnost projít centrum Brna Hmatovým bludištěm, nebo si prohlédnout celé město na StreetView. Dále v této části expozice najdeme neinteraktivní exponáty vizualizující vzdálenosti (Kilometr vzdušnou čarou a Kilometr čtvereční) a počet obyvatel v Brně (Najdi se v Brně). C2.2 Staveniště Hlavním cílem tohoto tématu je seznámit návštěvníka s technologiemi uţívanými při stavění budov. Z pohledu lidí je dům spojen hlavně s bydlením. Návštěvník uvidí v akci především ty prvky stavby, které v dlouhodobém horizontu nabízí zdravé vnitřní klima, úspory energií a přiměřený komfort. Trvale udrţitelné stavebnictví (odvětví s dlouhým cyklem, kde příprava stavby vyţaduje dlouholetý předstih) je silnou inspirací k zamyšlení. Největším exponátem v této části je torzo domu pro 21. století. Jde o otevřený řez dřevostavby, představený návštěvníkovi s výrazem toho, ţe jde o dílčí výsledek v rámci letitého procesu hledání trvale udrţitelného stavebnictví. Samotný exponát slouţí širokému spektru činností: návštěvníci důkladně prozkoumají celý příhradový konstrukční systém i osahají obvodový plášť, sestaví zkušební blok stěny z výběrových vrstev, vyzkoušejí na vlastní kůţi nosnost konstrukčních prvků, viditelné napětí, moţnosti zatíţení spojů, intenzitu větrání. Nakonec izolační dokonalost projektu prověří v exponátech měření průvzdušnosti,vzduchotěsnosti a termografie. Podle zjištěných hodnot vyberou patřičný vtipně podkreslený energetický štítek. Vše je doplněno odkazy na energetické části jiných expozic, kde si návštěvník srovná přínosy úsporných opatření. V navazujícím exponátu uvidí, jak při rozhodování o realizaci stavby pomáhají zásady architektonické kompozice, jako je symetrie, gradace, proporcionalita. Šišatý most umoţní reálně vyzkoušet vliv rozkladu sil a tření na stabilitu staveb. Na sousedním místě si lze vyzkoušet, jak pracuje kladkostroj. I stavění má silnou vazbu na chemický průmysl, výroba cementu, barviv, ochranných nátěrů a všech umělých hmot bude zjednodušeně prezentována v exponátu Chemické výroby. C3.1 Doprava Doprava je oborem, který velkou měrou vychází z několika vědních oborů. Pro dopravu platí, ţe se podílí na vytváření podstatné části HDP a umoţňuje vytvoření téměř celého HDP kaţdé země. Vliv dopravy na ţivotní prostředí Doprava se vyskytuje v mnoha formách, které lze charakterizovat na základě různých vlastností a potřeb z pohledu dopravní cesty, dopravních prostředků či obsluţné dopravní infrastruktury. Stala se významným faktorem v rozvoji společnosti, a to jak v pozitivním (přeprava osob, surovin, výrobků, informací), tak negativním směru (dopravní nehody, emise). Prudký nárůst přepravních výkonů a mnoţství osobních i nákladních vozidel se odráţí ve zvyšující se zátěţi ţivotního prostředí. V současné době se v této souvislosti hovoří nejčastěji ve spojitosti se znečištěním ovzduší, avšak nezanedbatelný je také podíl na znečištění dalších sloţek ţivotního prostředí, jako jsou např. podzemní a povrchové vody, půda, biota. Nelze opomenout ani zábor půdy dopravní infrastrukturou a fragmentaci krajiny, které ovlivňují migraci ţivočichů a biodiverzitu. Zátěţ ţivotního prostředí představuje jiţ samotná výroba vozidel a současně produkce značného mnoţství odpadů po ukončení jejich ţivotnosti, obsahující celou řadu nebezpečných látek. Z výše uvedeného vyplývá nutnost zabývat se výzkumem v této oblasti se zaměřením především na problematické oblasti, jako jsou městské aglomerace, komunikace s intenzívní dopravou nebo území se zvláštním reţimem ochrany, a to nejen popisem a vyhodnocením trendů, ale také tvorbou metodických postupů a návrh konkrétních realizačních opatření, vedoucích ke sníţení zátěţe ţivotního prostředí dopravou. Návštěvníci si zde mohou vyzkoušet exponáty zaměřené k tomuto tématu, např. Znečištění a hluk (seznámení se s moţnostmi monitorování ţivotního prostředí v okolí dopravních staveb). Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 51

52 Dopravní infrastruktura Pod pojmem dopravní infrastruktura se skrývají různé objekty. Ty nejvýznamnější jsou pozemní komunikace (dálnice, silnice, místní a účelové komunikace), mosty a tunely. Při návrhu a realizaci těchto objektů se vyuţívají moderní materiály, technologie a strojní vybavení. Kaţdý objekt je navrţen pro určitou úroveň dopravního zatíţení a na určité období (návrhová ţivotnost). Po celou dobu ţivotnosti je potřeba tyto objekty udrţovat v co nejlepším stavu a zajistit jejich opravu v případě výskytu poruch. Stav těchto objektů se zjišťuje prostřednictvím pravidelných prohlídek, kontrolních zkoušek a diagnostiky destruktivními či nedestruktivními metodami. Správci těchto objektů shromaţďují informace o stavu těchto objektů a na základě vývoje v jednotlivých letech plánují jednotlivé zásahy a optimalizují vynakládání finančních prostředků. Proto, aby celý systém fungoval, je potřeba odborníků z mnoha oborů, kteří se společně podílejí na zvyšování komfortu a bezpečnosti uţivatelů silniční sítě. Pro zajištění moţnosti pouţívat stále novější, ekologičtější a energeticky méně náročné materiály a technologie, je nezbytné výzkumu v této oblasti věnovat patřičnou pozornost. Pro návštěvníky jsou připraveny exponáty jako např. Dopravní model Brna (návštěvník se seznámí s proměnlivou dopravní situací Brna) a další. Rozvoj dopravy Současný stav dopravy na celém území EU, ale i jiných světových zemí je v situaci, kdy se musí vypořádat se vzrůstající se poptávkou po mobilitě. Neustále vzrůstá počet vozidel na silniční infrastruktuře a zodpovědné orgány jsou nuceny hledat nové přístupy k regulaci, nebo k řízení dopravních proudů. Je samozřejmě důleţité budovat nové silnice a zvětšovat kapacitu stávajících silničních komunikací, ale tento přístup je velice náročný na investice a zároveň je v rozporu se snahou o zachování přírodních hodnot a zdravého ţivotního prostředí. Z těchto důvodů se většina ekonomicky uvaţujících zemí neustále častěji obrací na moderní přístupy prostřednictvím dopravní telematiky. Rozvoj výpočetní techniky a technologií pro zpracování velkého mnoţství dat umoţňoval postupný rozvoj aplikací, které mají přímý vliv na chování dopravních proudů. Tento trend se neustále vyvíjí, aţ do dnešní doby, kdy inteligentní dopravní systémy hrají nenahraditelnou roli k udrţitelnému rozvoji dopravy. Toto téma návštěvníkům přiblíţí řada exponátů, mezi nimiţ jsou např. Inteligentní prvky ve vozidle, jeţ vysvětlují princip funkčnosti telematických prvků ve vozidle, Inteligentní systémy na infrastruktuře, které vysvětlují funkci inteligentních systémů na infrastruktuře apod. Bezpečnost v dopravě Expozice Bezpečnost v dopravě bude zacílena na změnu chování v silničním provozu skrze poznání a uvědomění si rizik vedoucích k dopravním nehodám a z následků dopravních nehod. Abychom ušetřili současné i budoucí řidiče výše popsané školy ţivota nabídneme jim simulaci rizikových situací, které hrozí v silničním provozu; budeme analyzovat jejich zvykové chování a reakce v kritických situacích z pohledu následků dopravních nehod, přičemţ vyhodnocení těchto analýz necháme na nich samotných; a ve zdraví neškodlivé míře je necháme na vlastní kůţi pocítit, ţe bezpečnostní prvky ve vozidle nejsou jen luxusním doplňkem, ale ţe mohou při správném pouţívání zabránit váţnějším následkům dopravní nehody. V sekci zaměřené na modelování dopravy bude ve spolupráci se sekcemi Město a Společnost jako komplexní systém pomocí interaktivních mikrosimulací znázorněno, jak určité dopravní/cestovní chování jednotlivce můţe ovlivnit chování celého dopravního systému, případně ţivot ostatních lidí ve městě. Budou demonstrovány některé zdánlivě překvapivé poznatky z teorie dopravního proudu (např., jestliţe na silnici s vysokou hustotou provozu sníţíme předepsanou maximální rychlost, dojde ke zvýšení intenzity provozu a sníţení celkového cestovního času, tzn., ţe pomaleji znamená dříve ), dále budou demonstrovány negativní účinky egoistického chování řidičů (např. vznik dopravní zácpy v důsledku agresivního předjíţdění) a základní souvislosti mezi nabídkovou a poptávkovou stranou dopravního trhu. Návštěvníkům budou všechny tyto situace a jevy představovány prostřednictvím exponátů, např. Crash test (který návštěvníkům dokazuje, ţe vozidlo není všude stejně odolné proti nárazu), Simulátor vozidla (názorně ukáţe chování vozidla s vlastním proţitkem řidiče), apod. C3.2 Společnost jako komplexní systém Tematická sekce se snaţí ukázat lidskou společnost jako dynamický komplexní systém s velkým mnoţstvím vztahů, zpětných vazeb, interagujících entit a faktorů, který i přes svou sloţitost je moţné zkoumat a alespoň částečně pochopit. Lidská společnost se neustále mění a vyvíjí. Tyto změny lze Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 52

53 spatřit na úrovni populací, šíření kultur a myšlenek, struktury vztahů a komunikace i způsobů, kterými uvaţujeme a jak se rozhodujeme. Expozice vyplývá z těchto východisek: ukázat základní principy fungující uvnitř komplexních systémů, ukázat jak jednoduché lokální chování vytváří sloţité chování celku, představovat jednoduché interaktivní modely různých aspektů společnosti a komplexních systémů obecně, umoţnit návštěvníkům objevit silné stránky těchto modelů i jejich hranice, dát lidem moţnost zamyslet se nad zajímavými otázkami. Tyto cíle mohou vést k hlubšímu pochopení role kaţdého z nás při utváření tak sloţitého celku jakým je společnost. Expozice sestává ze strohého čtvercového prostoru o straně cca 10 metrů. Do něj vede jeden vchod a v rozích z něj vedou tři východy do malých přilehlých kruhovitých prostor o průměrech cca 3-4 metry. Na stěnách jsou v pravidelných rozestupech umístěny multimediální exponáty doplněny grafikou a textem na zdech. Celkem je takto po obvodu umístěno cca 12 exponátů. Ačkoliv je moţné doplnit některé multimediální exponáty drobnými fyzickými experimenty ilustrující daný princip, expozice jako celek můţe být i čistě mulitmediální. Uprostřed místnosti je jediný kruhovitý interaktivní multidotekový stůl nabízející příleţitostnou interakci většího mnoţství osob. Kruhovité prostory v rozích působí intimním dojmem úkrytu a nachází se v nich exponáty či stanoviště zcela nemultimediálně povahy, utvářející tak kontrast geometrií i stylem interaktivity. Tyto prostory by přitom měly nabídnout návštěvníkovi moţnost zamyslet se nad tématy představenými v hlavním prostoru a vyjádřit svůj názor, přání či obavy jednoduchou formou tuţka a papír. Tato expozice úzce souvisí se sekcí Myšlení, jejíţ mnohá témata můţe dále rozpracovávat např. interaktivní vizualizace dat o světě. Svou mezioborovostí navíc umoţňuje časem nabídnout modely jiných komplexních jevů souvisejících s lidskou populací jako např. Klima a Počasí, Počítače a uměla inteligence nebo Lidský mozek. Témata Témata zvolená pro začátek se týkají tří úzce souvisejících oblastí. Systémová dynamika popisuje principy zpětných vazeb a jejich neintuitivní interpretaci selským rozumem. Šíření myšlenek se zaměřuje na sociální sítě, jejich strukturu, emergentní vlastnosti a způsoby šíření informací a kultury. Rozhodování a názory umoţňuje návštěvníkům vyzkoušet si různé rozhodovací procesy a sdělit přímo (diskuse) i nepřímo (vzkazy) ostatním návštěvníkům svůj názor na předkládaná témata. Navíc je v této části trvalý prostor pro jednu z forem zpětné vazby vlastnímu Science centru - Zpětnovazebná stěna. Vzhledem ke kapacitě expozice a výhledové obměně jsou navrţena ještě další dvě témata Populace a životní úroveň a Soukromí umístitelná v další vlně či jako alternativy k celkům první vlny. Exponáty k těmto oblastem budou např. následující: Extrapolace a úsudek (exponát názorně ukazuje, v kterých odhadech vývoje veličin v čase je lidský úsudek přesný a ve kterých naopak selhává a proč tomu tak je), Epidemie (návštěvníkům je názorně ukázán mechanismus šíření epidemie nákaza, myšlenky, vtipy, trendy a faktory, které je ovlivňují) a další. D. ČLOVĚK Toto téma je z pohledu dimenze na úrovni návštěvníka a rozpracovává nejen jeho kaţdodenní ţivot, ale zpracovává jeho samého. Návštěvník má pocit, ţe většina exponátů je mu blízká, ţe je zaţil na vlastní kůţi, má s nimi osobní zkušenost, přesto ani o sobě neví úplně všechno. Tato část expozice je věnuje lidskému tělu a zajímavostem jeho fungování, lidskému zdraví, fyziologii orgánů, smyslům a procesu myšlení. Expozice se zároveň věnuje i té části vědy a výzkumu, který lidské tělo léčí a pomáhá mu vyrovnávat se s různými druhy postiţení. Prostor v této části expozice je komornějšího charakteru, s menšími místnostmi, které pomáhají soustředění a zkoumání. Atmosféra připomíná laboratoř či výcvikové středisko. Téma člověk je členěno na 3 obsahové kapitoly: D1. Tělo o Soustavy lidského těla a sport o Zdraví a hendikepy Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 53

54 D2. Smysly o Zrak o Sluch D3. Myšlení o Logické myšlení o Počítače D1.1 Soustavy lidského těla a Sport Lidské tělo, tento pečlivě propojený a spolupracující mikrokosmos umoţňující nám vnímat, pohybovat se a ţít v tom velkém a pestrém makrokosmu vně, je část světa, se kterou máme nejbohatší, celoţivotní, spontánní a povětšinou pozitivní zkušenosti. Znalosti stavby i funkce lidského těla se za staletí vyvíjely a obzvláště v posledním století spolu s nástupem moderních diagnostických a léčebných postupů dosahuje naše chápání obdivuhodné hloubky. Mohli bychom tedy předpokládat, ţe budeme schopni stále lepší péče o naše těla vedoucí k zdravějšímu, spokojenějšímu a delšímu ţivotu. Z velké časti tomu tak skutečně je, avšak narůstající výskyt civilizačních chorob jako je diabetes, arterioskleróza, infarkt myokardu, obezita i vznik zhoubných novotvarů nám dokládají, ţe mnohé z nově nabytých znalostí doposud nevešly do obecného povědomí, nebo nejsou brány s dostatečnou váţností. Expozice Soustavy lidského těla a Sport si klade za cíl nezůstávat jen na povrchu ale pokusit se jít hlouběji. Expozice sestává z tří velkých celků: I. Anatomie si klade za cíl poutavě představit sloţení lidského těla. Umístění, velikost a vzájemné vztahy jednotlivých orgánů a soustav stejně jako jejich funkce bude ilustrována na interaktivních exponátech, mechanických modelech skutečných principů, díky nimţ naše těla fungují. II. Oběhová soustava se hlouběji zaměřuje na jednu z nejlépe prozkoumaných tělesných soustav, kterou je vhodné blíţe představit pro její různorodé funkce spojující všechny ostatní soustavy, stejně jako dobře pochopitelné mechanické principy - proudění kapalin a fungování srdce. Zde je také přímá návaznost na civilizační choroby a téma první pomoci ze sekce III. Zdraví a hendikepy. Sport umoţňuje návštěvníkům nejen vybití energie zábavným a poučným způsobem, ale také objektivní měření některých parametrů tělesné kondice a srovnání s ostatními návštěvníky. Toto je obzvláště u dětí a mladších lidí velmi ţádané a dobře přijímané. Mnohé z exponátů této expozice stejně jako myšlenkové linky přímo navazují na Zdraví a hendikepy. Některé velmi atraktivní části lidského organismu zde záměrně nejsou podrobně rozpracovány, neboť se jim věnují sekce Smyslů (Zrak, Sluch, Ostatní smysly), Myšlení a informace a Mikroorganismy a buňky. Anatomie Snahou anatomických exponátů je přiblíţit se co nejvíce skutečným vlastnostem orgánů co do objemu, velikosti, textury i mechanické funkce. Vhodným způsobem doplňuje výukové programy pro ZŠ i SŠ zaměřené na zdravovědu a biologii. Celkovému uspořádání vnitřních orgánů se věnují exponáty Anatomie na operačním stole (návštěvníky seznámí s polohou a propojením orgánů v těle, zorientováním se ve vnitřních orgánech těla), Lidské dělené torzo (exponát ukazuje nové chápání lidské anatomie, které je zajímavé a poutavé, ukazuje jak techniky ve zdravotnictví zobrazují vnitřní orgány lidského těla, jsou získány řezy určité oblasti těla, ty jsou dále zpracovány a spojovány aţ třeba k výslednému 3D obrazu poţadovaného orgánu) a Orgány v těle, které mají potenciál umoţnit návštěvníkům doslova si osahat své vnitřnosti a nahlédnout do jejich vnitřní stavby i funkce. Pochopit stavbu a funkci kostry a svalů umoţňují Skelet člověka, Rentgenové oči, Páka z kostí a Působivé svaly. Funkci plic představuje interaktivně Nádech a výdech a pasivně zato však realisticky Preparáty. Vlastnosti trávící soustavy ukazuje Endoskopická sonda a Střevo. Dynamiku těla jako celku je moţné prozkoumat v experimentálním exponátu Tělo v pohybu. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 54

55 Oběhová soustava Hlubší pochopení mechanismů fungování oběhové soustavy - systému nepřetrţitě přenášejícího obrovské mnoţství materiálu po celý ţivot - umoţňuje série těchto exponátů: Tvar a funkci cévního řečiště zkoumá Krevní oběh a Cévy (zaměřen také na mechanismy působení arteriosklerózy). Sloţení a funkci krve objasňuje Krevní válec. Srdce jako mechanickou pumpu udrţující tělo v chodu představuje skupina v čele s klíčovým exponátem Průchod srdcem obra zaměřeným na silný audiovizuální záţitek průchodu obřím modelem srdce. Průhledné srdce umoţňuje si přímo vyzkoušet jak kontrakce komor a síní spolu s chlopněmi pumpují krev. Srdeční tep vizualizuje skutečný chod srdce návštěvníka a Srdeční masáţ dává názorný pohled do mechanismů, díky nimţ je moţné zachraňovat osoby se srdeční zástavou. Přesah do energetické bilance a náročnosti umoţňují exponáty Sáláme a Lidské tělo topí (exponáty dokazují, ţe lidské tělo vyzařuje teplo a to porovnává s jinými tepelnými zdroji). Sport Skupina sportovních exponátů dává moţnost netradičních měření fyzické kondice, psychomotorických dovedností a síly vůle. Tuto nabídku jistě ráda vyuţije řada především mladších návštěvníků, ačkoliv zjistit jak na tom skutečně jsou, moţná zatouţí i dospělí. Příklady moţných exponátů: Ohyb až k špičkám prověří ohebnost a zkrácení šlach Kočičí doskok (exponát umoţní změření měkkosti doskoku) a Rovnováha zase zjistí, do jakých detailů své tělo ovládáme Rychlost a zrychlení určí zrychlení horizontální, zatímco Výška skoku vertikální D1.2 Zdraví a hendikepy Zdraví je základním předpokladem pro aktivní a spokojený ţivot, tedy poznávání a praktické ovlivňování a ochrana zdraví je prioritou vzdělávání. Exponáty slouţí pro: Experimenty z fyziologie (Lékařské základní vybavení: stetoskop, měření tepu, tlaku) Seznámení se s ţivotními pochody v těle, především výdejem a příjmem energie Komunikující váha, Jíme, abychom ţili, Zdraví a návykové látky Trénink v potřebných dovednostech (První pomoc), cvičení pro zlepšení, nápravu nebo kompenzaci poruchy. Postiţení a pomoc vědy a techniky v této oblasti Ne všem je dopřáno těšit se plnému zdraví, empatickými exponáty se lze vcítit do proţitků těch, kteří jsou na cizí pomoc denně odkázání. Přizpůsobením prostředí pro hendikepované a tematickými exponáty Biofeedback ("Neurální doping" - zvenku se tváří jako moţnost ovládání zařízení na dálku vlastní myslí. EEG-biofeedback je metoda, která umoţňuje regulaci frekvencí elektrické aktivity mozkových vln), I4 Control pro dystrofiky, Mozek a CNS percepce, Umělá paže se pokusíme otevřít jednu z bran, která odděluje jejich svět od našich zaběhlých rutin. Jen kdyţ sedíte na vozíku a nemůţete vstát, uvědomíte si, ţe i banální věc, jako je podrţení dveří, a nebo rozsvícení světla, je namáhavá. U kaţdého je nutno více podporovat jeho přirozené dary, neţ zdůrazňovat jeho potíţe. Tam, kde je to vhodné jsou exponáty doplněny úkoly, které zdůrazní v mnoha směrech vyšší úroveň dovedností postiţených. Dorozumívací prostředky a kompenzační strategie pro jednotlivé typy postiţení člověka rozvinou často nezvykle vysokou úroveň dovedností a schopností. Znaková řeč, Haptické exponáty, Invalidní vozíky jsou expozice, s úkoly, v nichţ právě indisponovaní mohou silně vynikat. Lidé s poruchami zraku mají výbornou audio-paměť, verbální komunikační schopnosti, širokou slovní zásobu a schopnost koncentrace. Jedinci s fyzickými handicapy dokáţou rozvinout škálu kompenzačních schopností v hledání alternativních způsobů plnění úkolů, komunikace a bývají velmi vytrvalí. Lidé s poruchami sluchu mají široce rozvinuté symbolické dorozumívací schopnosti, jsou nezvykle všímaví i k detailům, výstiţně a kreativně uţívají a vytvářejí výrazové prostředky němohry. Rizika a první pomoc, kardiopulmonární resuscitace (KPR) Díky vybavení a medicínského zaměření mnoha exponátů lze v odlehčeném stylu umoţnit na fantomech a loutkách zkusit a trénovat poskytnutí První pomoci při zraněních, dále schopnosti Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 55

56 rozpoznání potřeby pomoci v případě mimořádných událostí, a dovednost ostření nejběţnějších úrazů krvácení, zlomeniny, náhlé stavy. Základní znalost resuscitace (udrţení základních ţivotních funkcí: vědomí, dýchání, srdeční činnosti) by měla být dovedností kaţdého, na neuspokojivou úroveň dovedností a znalostí KPR stále upozorňují zdravotníci. V rámci expozic je připraven víceúrovňový program pro výuku potřebných úkonů a pomoci lidem ve svém okolí v situaci ohroţení ţivota. D2.1 Zrak tato sekce je věnována vizuální percepci = zrakovému vnímání. Zrak je zde představen jako dominantní smysl, jako receptor pro vidění, jehoţ informace jsou vyhodnoceny mozkem. Uţ exponát Svět naopak ukazuje na odlišnost optického a vizuálního procesu fungování mozku. Motto většiny exponátů by mohlo znít: Oko vidí něco jiného než já. Kromě klasických hříček, tzv. zrakových klamů, budou v inventáři této expozice k dispozici psychodiagnostické testy: zjišťující rozsah vizuální percepce, percepční rychlost umoţňující zhodnocení vizuálně motorické koordinace k diagnostice případných poruch vnímání (např. k odhalení dyslexie) hodnotící kvalitu periferního vnímání zjišťující sensomotorické koordinace (oko-ruka, obouruční koordinace i oko-ruka-noha). k ukázce nejčastějších příčin patologie oka. Optika Oko jako optický orgán představí Skleněné bulvy. V další části této expozice zkoumáme Zorný úhel a běţné Vady zraku. Na veselých modelech jsou k dispozici i různá řešení očí v ţivočišné říši. Exponáty Obrácený volant (demonstruje to, ţe lidský mozek se dokáţe učením přizpůsobit jakékoliv situaci), Svět naopak, Dvě oči-stereo-anaglyf spojuje viditelná moţnost ošálit mozek. Expozice Paprsek putuje, Tekuté zrcadlo, Najdi obraz, Válcové zrcadlení, Zrcadlový pozdrav názorně přiblíţí všechny aspekty geometrické optiky. D2.2 Sluch Akustiku přiblíţí hravé exponáty v této části výstavy. Zaţijeme prolnutí hudby a fyziky. Kromě zástupců hudebních nástrojů jsou zde umístěny exponáty, kde lze hmatat nebo vidět zvukové vlny, případně slyšet světlo, koutek téměř pro skupinovou art-performance. Zakřičíme do Echo Tube a Zvukových parabol, spustíme Hudební nástroje, vtipně ztrvárněné typické představitele hudebních nástrojů, ovládneme Teremin a zvukové vlny zviditelníme ve Zvukové trubici. Sluchový test ukáţe celou škálu zvukových frekvencí a srovnání s jinými ţivočichy. Instalovaný Měřič hladiny zvuku ukazuje potřebu chránit sluch. Expozice se volně prolne s expozicí věnovanou sluchovým poruchám v bloku Zdraví a hendikepy část Disability,kde se přiblíţíme světu neslyšících a nedoslýchavých lidí. V aktivitách s navrţenými exponáty lze zaţít situace v ţivotě neslyšících lidí: jakým způsobem se neslyšící a nedoslýchaví lidé dorozumívají mezi sebou a se slyšícími lidmi jaká jsou pravidla pro úspěšnou komunikaci s neslyšícím či nedoslýchavým člověkem jaké pouţívají neslyšící a nedoslýchaví lidé kompenzační pomůcky a jak mají upravená zařízení (telefon, budík) Příklady některých pouţitých exponátů: Dopplerův jev v akustice (exponát prezentuje vnímání změn frekvence), Kundtova zvuková trubice (exponát představuje zvuk jako mechanické vlnění), a další. D3.1 Logické myšlení Tato sekce je věnována logice hraní, tomu, co umí dobře lidé a co zase počítače, objevování, a vědeckému bádání. Tematická sekce je rozčleněna do 4 bloků, jeţ jsou následující: myšlení, objevování, šifry a matematické hříčky. Myšlení: hry a hlavolamy Blok je uspořádán tak, ţe nabízí spektrum úloh od těch, které jsou lehké pro člověka, ale těţké pro počítač, po ty, které jsou lehké pro počítač, ale těţké pro člověka. Dominantním exponátem bloku Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 56

57 je Velká nášlapná světelná mřížka efektní exponát, který vybízí k spolupráci a sociální interakci. Dále blok obsahuje ještě alespoň jeden velký mechanický exponát Příklady prezentovaných exponátů: Světelná nášlapná mřížka (exponát slouţí k interakci více lidí, buď se na řešení přímo podílí několik lidí, nebo řeší jen jeden a ostatní mu radí), velké skládačky, hlavolamy, počítačové aplikace a další. Objevování: černé skříňky Celkový charakter bloku je objevování neznámého. Dominantním exponátem bloku je Monolit velký hladký černý kvádr, jehoţ funkcionalita je neznámá (ţádné popisky) a návštěvníci ji sami objevují. Tento exponát vytváří atmosféru, je zajímavý a slouţí k interakci více lidí Exponáty lze kategorizovat na elektronické (např. Kouzelná hůlka uvnitř exponátu je pohybový senzor, výstupem je vydávání zvuků ze skrytých reproduktorů, atd.), mechanické (např. Laserová krabička, Kuličkový automat, atd.) a počítačové simulace (např. Generátor obrázků, Neviditelné bludiště). Základní princip elektronických exponátů je vstup ze senzorů a výstup pomocí zvuků, barev či pohybu. Mechanické exponáty jsou principielně krabičky s intuitivním a co nejvíce nerozbitným ovládáním. Počítačové exponáty jsou rozličné počítačové simulace realizované prostřednictvím počítače a myši, případně klávesnice, nebo dotykové obrazovky. Šifry, kódy, komunikace Tato sekce navazuje a rozšiřuje blok myšlení a černé skříňky, odhaluje tajemství a úvahy o tom, co umí lidé a počítače. Kaţdý exponát vysvětluje jednu relativně jednoduchou věc na zobrazeném příkladu. U kaţdého exponátu je tajná zpráva, kterou je nutno dešifrovat. Příklady exponátů: Mechanické šifrovací pomůcky ( mechanické pomůcky pro klasické šifry z historie), Simulátor Enigmy (Počítačový virtuální simulátor šifrovacího stroje Enigma z druhé světové války) a další. Matematické hříčky Matematika je označována jako královna věd. Jako nástroj ji pouţívají jak přírodovědné obory typu fyzika, chemie, geologie, geografie a plno dalších, tak i ryze společenskovědní jako je například sociologie, ekonomie. Tato expozice se snaţí zaměřit na přenesení abstraktních matematických výsledků do světa hry. Důleţitými aspekty expozice jsou: názornost vzniku sloţitějších křivek a tvarů způsoby jejich konstrukce netradiční hra s nimi zvýraznění nejdůleţitějších vlastností pomocí kvízu Synergickým prvkem u expozice tohoto typu je doprovodný program. Školním skupinám budou doplněny znalosti a zkušenosti na úrovni praktičtějších aplikací a vizualizací jevů. Exponáty principielně nejsou zaloţeny na objasňování matematických rovnic, ale na jejich názorném zhmotnění. V tomto ohledu je nejreprezentativnější exponát typu Velká pruţina. Konstrukce křivek realizují například exponáty Elipsa a Hyperbola. Speciální pohled na konstrukci kuţeloseček dává exponát typu Kuţelosečky pomocí difrakce, kde jsou primárně vyuţity vlastnosti světla. V neposlední řadě expozice podněcuje ke hře v exponátech typu: Hexaflexagon Oloid Dále budou návštěvníkům k dispozici např. následující exponáty: Auto se čtvercovými koly (návštěvník si vyzkouší jízdu na kole se čtvercovými koly), Parabolická deprese (návštěvník se seznámí s praktickou výrobou parabolických zrcadel), Zvednutí předmětu (návštěvník si vyzkouší souvislosti tření a tlakové síly a rozdílné koeficienty tření) a mnoho dalších exponátů. D3.2 Počítače Hlavním cílem této tematické sekce je zajímavě představit základní principy umoţňující konstrukci a fungování výpočetních systémů a některé jejich pokročilé aplikace nad rámec kaţdodenní zkušenosti většiny návštěvníků. Ať uţ je návštěvník starší generace a s počítači pracuje jen občas či vůbec, nebo je z generace aktivně pracujících, která denně s počítači tráví velké mnoţství času ve více či méně symbiotickém Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 57

58 pracovním vztahu, či se jedná o generaci mladou vyrůstající mezi počítači a odkojenou pokročilou technologií, valná většina lidí přistupuje k počítačům coby černým skříňkám, jejíţ funkcionalita zůstává skryta hluboko za vrstvami plechu, drátů, tištěných spojů a náruţivě topících mikroprocesorů. Poodhalit fundamentální principy umoţňující konstrukci počítačů se snaţí tři části tematické podsekce Základní principy. Právě představení základních fyzikálních, matematických a myšlenkových principů stojících za konstrukcí počítačů je to, čím můţe MSCB návštěvníky obohatit, protoţe uchvátit je vyspělou technologií, která bude za několik let běţnou realitou, je sice moţné, ale dlouhodobě neudrţitelné. Aby však návštěvníci přeci jen měli moţnost si osahat některá pokročilá témata skýtající výzvu s atmosférou sofistikovanosti a futurističnosti, je zde přítomna i menší podsekce Pokročilých aplikací poskytující několik intelektuálně zajímavějších témat pro jednotlivce i menší skupinky návštěvníků. Především subsekce Pokročilých aplikací úzce souvisí s tematickou sekcí Myšlení a informace, která témata myšlení a role počítačů hlouběji rozpracovává. Ukládání dat Tato část se zabývá základními jednotkami informace, jejich reprezentací a mechanismy ukládání. V exponátu Binární hodiny je představen koncept binární číselné soustavy obzvláště vhodné díky své jednoduchosti pro pouţití ve strojích. Analogový a digitální ukazuje, jak je moţné zaznamenávat přirozené spojité jevy pomocí libovolně přesné reprezentace. Flašinet spolu s exponáty Magnetický záznam a Optický záznam dává náhled na způsoby záznamu a ukládání informací v mechanické, magnetické a optické podobě. Přenos dat Jaké jevy umoţňují efektivní přenášení velkého mnoţství informací na obrovské vzdálenosti se snaţí přiblíţit část Přenos dat. Exponáty Optická vlákna a Totální odraz ve vlákně ukazují přenos pomocí světelných vln, s praktickou ukázkou v exponátu Přenos obrazu optickým kabelem. Různé způsoby přenosu a jejich kapacitu si mohou návštěvníci vyzkoušet v exponátu Datový tok. Přenos na velkou vzdálenost pomocí neviditelného infračerveného záření představuje exponát Infra přenos zatímco Multiplexing ukazuje způsob jak přenášet jedním kanálem několik datových toků. Zpracování dat Jak lze manipulovat s daty a zpracovávat je, přibliţují exponáty Jak pracuje dioda, Jak pracuje tranzistor, Logická hradla, Logický obvod a Dřevěná sčítačka. Principy představené v těchto exponátech ve svém důsledku umoţňují sestavování nejdůmyslnějších strojů jaké, kdy člověk stvořil - mikroprocesorů. Tyto i v detailech velmi komplikované konstrukty se snaţí jednoduše a pochopitelně představit exponáty Příběh mikroprocesoru a Procesor. Pokročilé aplikace V této části je několik interaktivních exponátů hravě představujících sloţité koncepty optimalizace, paralelismu, rozvrhování, počítačových sítí a umělé inteligence, coby vrcholného snaţení mnoha špičkových odborníků nejen z oblastí informatiky, ale i souvisejících oborů neurověd, kognitivní psychologie, matematiky a mnoha dalších. Tato témata jsou v různé míře obsaţená v kaţdém z exponátů Distribuovaný výpočet, Problém obchodního cestujícího, Internet, Turingův test a Umělá inteligence. V této sekci budou prezentovány např. následující exponáty: Magnetický záznam (exponát má návštěvníkům ukázat, jak jsou informace zaznamenány na magnetofonové pásce), Infra přenos (exponát prezentuje, jak je moţné přenášet na dálku informace bez pouţití kabelů, díky infračervenému záření), Umělá inteligence (návštěvníkům dává podklady k úvahám o tom, z čeho se skládá umělá inteligence, jaký je její současný stav a kam by mohl výzkum směřovat do budoucna) a další zajímavé exponáty. E. MIKROSVĚT Toto téma je svou dimenzí mnohem menší neţ návštěvník. Obecně lze říci, ţe toto téma zpracovává to, na co lidé potřebují mikroskop, aby to viděli. Cílem tématu je mimo to také ukázat, ţe mikrosvět je obsaţen ve 3 výše uvedených tématech a tím si uvědomit provázanosti světa. Přesto, ţe je mikrosvět svou dimenzí tak malý a všudypřítomný, návštěvníkovi se zdá vzdálený a nepoznaný, jelikoţ je běţným okem neviditelný. Prostor je řešen v rámci zákoutí či větších otevřených prostor, dle povahy exponátů. Atmosféra navozuje pocit magičnosti a neprobádanosti. Mikrosvět je členěn na 2 hlavní obsahové kapitoly: Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 58

59 E1. Mikroorganismy a buňky E2. Neţivý Mikrosvět Hlavní myšlenky, cíle expozice a jmenovitý seznam konkrétních exponátů k jednotlivým obsahovým kapitolám tématu Mikrosvět je popsán následovně. E1. Mikroorganismy a buňky Expozice ţivého mikrosvěta si klade za cíl představit návštěvníkům jeho rozmanitost, dát představu o velikostech absolutních i relativních a ukázat některé fundamentální struktury a mechanismy jako jsou fotosyntéza, stavba buněk, mitóza a meióza, genom, DNA, replikace, transkripce a translace a evoluce. Tyto principy jsou demonstrovány na mechanických modelech, dynamických multimediálních aplikacích a skutečných malých Ţivých ekosystémech, které se navíc snaţí poukázat i na dynamiku ţivých systému a přirozeně se vyskytující koloběhy. Dát představu o velikostech a rozmanitosti Na hranici pozorovatelného pouhým okem a hluboko pod ní se vyskytuje obrovská škála věcí a dějů, jejichţ rozmanitost i měřítko jsou stejně nebo i více různorodé neţ jak je tomu v našem známém makrosvětě. Protoţe ale není jednoduché si tyto mikroskopické avšak obrovské rozdíly uvědomit, házíme často všechny mikro-věci do jednoho pytle. Tato část expozice Ţivý mikrosvět si proto klade za cíl představit návštěvníkům pozoruhodnou pestrost mikroorganismů i částí větších organismů a dát představu o velikostech a poměrech. Velikost a Rozmanitost Přehled absolutních velikostí poskytuje exponát Velikosti v mikrosvětě seskupující známé i méně známé objekty stejného řádu velikosti. Moţnost relativního srovnání nabízí multimediální exponát Porovnávání mikrosvět a zobrazující objekty na dvou velikostních škálách, jeţ je moţné zmenšovat a zvětšovat a zarovnávat. Návštěvník tak má moţnost získat skrze srovnání dobře známých objektů představu o rozměrech, například kdyby její/jeho bílá krvinka - lymfocyt měla velikost vnitřního centra města Brna, bylo by vlákno DNA v jejím jádře tlusté její/jeho jejich krk. O rozmanitosti obyvatel a objektů mikrosvěta se návštěvník můţe přesvědčit nejen zrakem ale i sluchem a hmatem v exponátech Kousky mikrosvěta (návštěvník si vyzkouší znalosti a intuici při poznávání částí mikroskopických předmětů), Malé zvuky (exponát ukazuje, ţe svět kolem nás je plný velmi tichých nebo i neslyšitelných zvuků, které vydávají velmi malé nebo naopak velmi velké objekty) a Hmatový mikrosvět (umoţní ohmatat návštěvníkům zvětšeniny objektů z mikrosvěta). Skutečné pozorování naţivo je umoţněno v exponátech Mikroskopování v malém i velkém obrazu, Velký projekční mikroskop a Můj mikrosvět, kde se návštěvník seznámí s opravdovými preparáty buď konzervovanými, nebo ţivoucími a také těmi, které nosí neustále na svém těle. Exponát Alergeny je zaměřený na mladší návštěvníky a hravě podává problematiku mnohým z nich aţ příliš blízkou. Poznávání buněk dává moţnost starším návštěvníkům vyzkoušet svou intuici při poznávání buněk vlastního těla i jiných organismů. Stavba a funkce V této části jsou představeny některé zajímavé a důleţité struktury mikroorganismů a jejich funkce. Je zde snaha o maximální mechanickou věrohodnost modelů. Podrobněji je rozebrána DNA, její struktura a s ní spojené procesy ústící aţ do představení genomu celého člověka a principů evoluce. Buňka rostlinná a živočišná názorně ukazuje rozdíly v stavbě buněk dvou základních typů vyšších organismů. Mitóza a Meióza poskytuje názorné pomůcky pro pochopení dvou základních forem buněčného dělení. Je také naznačen moţný interaktivní mechanický model tohoto procesu. Plovoucí membrány demonstrují samoorganizující se lipidické dvouvrstvy zaloţené na hydrofobicitě a hydrofílii skutečnými mechanickými částečkami plovoucími na vodní hladině přitahovanými malými magnety. Bakteriofág představuje jednoduchost a důmyslnost konstrukce jedné z nejjednodušších ţivotních forem. Kaţdý si zde můţe zkusit sestavit svůj vlastní model viru z přiloţených proteinových součástek. Následující sekce se snaţí do větší hloubky avšak stále hravě ukázat hlavní aspekty konstrukce a funkce DNA - základní informace nesoucí struktury na Zemi. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 59

60 Velký model DNA ukazuje atomární strukturu deoxy ribonukleové kyseliny. Díky magneticky přichytitelným částem navíc dává moţnost prozkoumat vazby udrţující tuto strukturu pohromadě a poskytující jí její důleţité vlastnosti. Superhelicita DNA prakticky odpovídá na otázku, jak se molekula DNA dlouhá dva metry vejde i do té nejmenší buňky velké několik mikrometrů. Replikace, transkripce a translace dává velký prostor především návštěvníkům s duší kutila, aby si vlastnoručně vyzkoušeli mechanismy umoţňující buňkám tak přesnou a rychlou manipulaci s tak obrovským mnoţstvím informací jako je obsaţeno v DNA. Díky mechanickým ekvivalentům nukleotidů, aminokyselin a enzymů jsou věrně představeny procesy na atomární úrovni. Člověk a Brambora otevírá oblast genů, genomů a fenotypů srovnáním člověka s dalšími více či méně příbuznými organismy právě na této základní úrovni. Při příštím obědě budou návštěvníci na svou přílohu moţná pohlíţet s větším respektem i zaujetím. Lidský genom naplňuje skrze dobrovolnou pomoc návštěvníků při postupné replikaci celého lidského genomu dva základní cíle. Jednak dává náhled na skutečný rozsah lidského genomu. Za druhé umoţňuje při drobné manuální práci setkání lidí různého věku i skupin obyvatelstva a vznik vazeb nejen mezi nimi, ale i vůči SC jako instituci. Tento mnohaletý projekt dá lidem záchytný bod, u kterého se při svých budoucích návštěvách budou moci vrátit v čase. Evoluční laboratoř umoţňuje v běţném provozu hravou interakci s populací virtuálních mikroorganismů neustále soupeřících o zdroje a mutujících do nových tvarů a funkcí. Při doprovodných programech pro školy zase dává podklady pro diskuse o populační dynamice, evolučním tlaku, koevoluci a dalších souvisejících jevech. Ţivoucí mikrosvět Tato část je zaměřená na skutečné ţivé exponáty v podobě malých více či méně uzavřených ekosystému, na nichţ je vţdy demonstrován určitý důleţitý aspekt: Bahenní panely ukazují půdní bakteriální mikroflóru a důleţitý proces rozkladu ţivin a koloběhu těchto látek v přírodě. Postupné proměny v čase jsou zaznamenávány a návštěvníci tak mají moţnost pozorovat nejen současný stav a obsazenost jednotlivých nik, ale také dřívější vývoj. Ekosféra tento aţ na energii zcela uzavřený ekosystém sloţený pouze ze tří druhů organismů (řasy, krevetky a bakterie) umoţňuje demonstrovat základní toky energie přítomné také v kaţdém velkém ekosystému. Svou krásou, miniaturností i křehkostí nám připomíná dědictví planety Země, které bychom se měli snaţit zachovat pro další generace ať uţ svého či jiných druhů. Fotosyntéza na povel ukazuje na příkladu vodních řas závislost míry probíhající fotosyntézy na mnoţství světla. Rozsah reakcí je přímo vidět ne mnoţství uvolňovaných bublinek kyslíku, jednoho z produktů fotosyntézy. Mraveniště se skutečnými mravenci dává moţnost přímého pozorování chování a biologických dějů uvnitř tohoto velkého superorganismu. Navíc vybízí k diskusím o distribuovaných systémech bez centrálního řízení a emergentním chování. Tato funkce je vyuţita především u doprovodných programů souvisejících například s tematickou sekcí Myšlení a informace. Svítící červi ukazují moţné vyuţití genetických modifikací a slouţí spíše jako podklad pro diskuse o genetických úpravách organismů a jejich pozitivních i negativních aspektech. Viditelná fotosyntéza díky nejmodernějším vizualizačním metodám zaloţeným na fluorescenci chlorofylu dává moţnost přímo zobrazovat míru probíhající fotosyntézy v jednotlivých částech ţivých rostlin. Expozice se snaţí poskytovat zajímavé mechanické modely přístupné všem díky své manuální interaktivitě i dát hlubší náhled na vybraná témata buněčných dějů, které slouţí především coby semínka moţných budoucích diskusí v rámci doprovodných programů i v třídách po návratu školních kolektivů do výuky. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 60

61 E2. Neţivý mikrosvět Z expozice neţivého mikrosvěta si návštěvník odnese pocitovou zkušenost, ţe mikrosvět není prostou zmenšeninou, ale ţe změna proporcí sebou nese nové principy, jeţ nelze pouhou intuicí předpovídat. Na úrovni mikrosvěta vzrůstá silně podíl povrchových atomů, které mají jiné vlastnosti neţ atomy ve středu zkoumaného objektu. Na atomární a subatomární úrovni jiţ vůbec nevystačíme s rutinou všedního dne, právě okouzlující elegance v interpretacích popisu mikrosvěta, bude dominantním záţitkem. Začátek expozice je uveden Kinetickými skulpturami uvádějící do prostředí mikrosvěta, na stěně se roztáčí maticový prvek (asociující symetrii), nad návštěvníkem se houpe Vlnoplocha (asociující prostor vlnových funkcí), zajímavý strunový mechanismus je vyuţit pro modelování prostorových orbitalů elektronu. Pro podnícení zájmu slouţí blízký exponát Obří struna, jde o super dlouhé lano visící horizontálně mezi dvěma vzdálenými podpěrami, návštěvníci taháním za volný konec vytvářejí rezonanční jevy, stojaté vlny apod. Jde o připomenutí toho, ţe východisko o lokalizovatelnosti částic v atomárním světě je narušeno, v mikrosvětě objekty projevují svůj kvantový vlnový charakter. Zde zprostředkujeme přesah kaţdodenních zkušeností do světa, který nenabízí jednoduché návody k představám. Vyuţijeme toho, ţe svět na úrovni atomů a kvantových polí se stává nenázorným, abychom i umělecky ztvárnili matematická východiska teorie: kinetické skulptury uvádějící do prostředí vlny a prostorových orbitalů. Další putování pokračuje nezvykle pojatými obrazy Velikostní škály. Přistupujeme k věcem přes opačné škálování, jdeme z velkého mikra do malého makra, uţitím speciální vizuální perspektivy jsou ukázány objekty (oběhová soustava, mikročip, motýlí křídlo) v rozlišení deseti řádů. Další exponát Makro a Nano pískoviště ukazuje, jak změna proporcí objektu vede ke změně jeho vlastností i funkčnosti. Chceme-li např. jádro atomu uvidět, musíme sestavit poměrně sloţitou aparaturu. V exponátu Rozptyl si návštěvní vlastnoručně vyzkouší ve velkém důleţitou metodu zkoumání mikrosvěta, při troše trpělivosti si mohou oskenovat tzv. AFM - Mikroskopem atomárních sil vybraný předmět. Velmi interaktivní exponát Simulace molekul dává návštěvníkům příleţitost ponořit se do vody v různých měřítcích a tím zjistit, jaké rozdílné síly lze pozorovat, podobně lze na témţe místě spustit veselou interakci "Tvorba chemických sloučenin". Sílu Čtyř základních interakcí návštěvník zakusí v improvizovaném ringu, třeba podle Feynmannových diagramů zrekonstruují makropřetahovanou. Vnější viditelné projevy prvků a molekul ukazují Barevné výboje, z jiného úhlu pohledu exponát Kremace prvků demonstrující barvení plamene. Luminiscenční plocha Zmrazte svůj stín atraktivně tuto část dokresluje. Na Výstavce chemických prvků se seznámíme tím, jak vlastně za běţných podmínek jednotlivé chemické prvky vypadají. V Chemickém pexesu si formou hry s prvky a sloučeninami pohrajeme. V exponátu Fundamentální konstanty si návštěvník uvědomí, co by to znamenalo za pohromu, kdyby se nám nějak pozměnily. Další exponáty mají vazbu na kaţdodenní jadernou fyziku. "Jak sníţit svou roční dávku" vypočítává návštěvník efektivní dávku člověka v Jihomoravském kraji a v jiných, i světových lokalitách. Podobně Radioaktivní kalendář ukazuje princip metod radioaktivního datování a praktická vyuţití rozpadového zákona. Především pro práci s talentovanými ţáky slouţí zařízení CZELTA pro detekci kosmického záření umístěné na střeše budovy. Aplikačními laboratorními ukázkami jsou Rukavicový box, soutěţ v laboratorní zručnosti Vyzkoušej si práci chemika Dětské SC Cílovou skupinou Dětského science centra jsou děti ve věku od 2 do 6 let. V tomto věku se děti seznamují se základními jevy, které nám dospělým připadají samozřejmé. Rozpoznávají barvy, tvary, staví si z kostek, chtějí řídit auta nebo si hrát na prodavače, chtějí lézt po všem moţném, prolézat kudy to jen jde, schovávat se, houpat se. Fascinuje je cokoliv, co vydává zvuky, bliká, svítí, hraje. Chtějí si hrát s vláčky, s autíčky, s panenkami, s panáčky, s vodou. Chtějí se trefovat do terče a mít radost ţe se trefí, chtějí být odměňovány za svůj úspěch, chtějí se bavit a chtějí si hrát s ostatními dětmi. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 61

62 Celé Dětské science centrum je koncipováno především jako vzdělávání hrou. Exponáty jsou voleny tak, aby se děti při hraní všeobecně rozvíjely a seznamovaly s jevy okolního světa. Některé exponáty dětského science centra mají vazbu na exponáty v hlavní expozici, s nimiţ si děti mohou hrát, aţ budou starší. Expozice Dětského science centra je rozdělená na několik částí, rámci kterých najdeme hračky, exponáty na rozvoj smyslového vnímání, rozvoj tělesné zdatnosti a tvořivé exponáty. Jednotlivé části Dětského science centra: Hrajeme si Cvičíme Rozvíjíme smysly Tvoříme a modelujeme Hrajeme si V této části expozice děti najdou převáţně hračky, které důvěrně znají ze školky, z domova nebo dětských koutků zábavních center. Většinou jsou soustředěny v exponátu Hrací koutek, mimo stojí jen Skládání zvířátek, Molitanové kostky. V daleko větším měřítku, neţ dovolují finanční a prostorové moţnosti průměrné školky si zde děti mohou hrát na dospělé. Různá povolání si vyzkouší v Dětském městě, na automechanika si mohou hrát v Dětské autoopravně, nebo stavět v Dětském staveništi. Hru a vědu kombinuje Archeologické pískoviště. Hrát si s vodou sice můţe kaţdé dítě doma, ale většinou k tomu nemá několik metrů dlouhé koryto s fontánkou na začátku. Ve Science centru toto koryto spolu s několika dalšími zábavnými prvky najde v Dětském vodním světě. Stěţejními exponáty herní části dětského science centra jsou Autíčka (jejichţ dráha prochází celou expozicí dětského Science centra a předpokládá se, ţe děti budou na autíčkách jezdit z jedné části do druhé a různá auta tak budou přirozeně přecházet od jednoho dítěte k druhému) a Kuličková dráha (která umoţňuje postavit opravdu velkou, pestrou a propracovanou kuličkovou dráhu, s níţ si vyhrají děti i dospělí). Cvičíme Další částí Dětského science centra je skupina prolézacích a pohybových aktivit. Stěţejním exponátem jsou Prolézačky - obrovská soustava prolézaček, lanových překáţek, skluzavek a tunelů, na kterých děti cvičí celé hodiny. Spolu s Ledovcem jsou prolézačky ideálním místem pro pohybové aktivity dětí. Rozvíjíme smysly Pro ty, kteří si chtějí také objevovat něco nového, poslouchat, hmatat a čichat, je připraveno několik exponátů na rozvoj smyslů. Jedná se především o Magickou zahradu coby místo, v němţ lze do nekonečna objevovat způsoby, kterými spustíme zvukové či světelné efekty. V Dětském zrcadlovém světě se děti setkají s deformujícími zrcadly, polopropustnými zrcadly, nebo se mohou ztratit v zrcadlovém bludišti. Kdo si raději hraje se zvukem, pro toho je připraveno několik moţností v exponátu Hrátky se zvuky. Kdo chce raději obdivovat světelné efekty, můţe vlézt do zatemněné místnosti plné Hraní se světly. Pro ty, kteří chtějí rozvíjet raději čich a hmat, je připraveno Objevování smyslů. Komu nebude stačit ani to, můţe si spolu s jinými dětmi zaloţit Kapelu a hrát na různé bláznivé nástroje. Kdo je pouţíváním všech svých smyslů unaven, můţe si zalézt třeba do muchomůrky a Poslechnout si pohádku. Tvoříme a modelujeme Poslední skupinu představují exponáty rozvíjející jemnou motoriku dětí, jejich fantazii a tvořivost. Tyto vlastnosti samozřejmě rozvíjí všechny exponáty, u Pískolíny, Pískového hrnčířského kruhu a Čudlíkové stěny jsou to však nejdůleţitější charakteristiky. Kdo nechce modelovat, můţe si jen Malovat a hrát na několika připravených plochách. Dětské science centrum bude vybaveno mnoha doplňky, které z něj budou vytvářet příjemný barevný prostor s úţasnou atmosférou, v němţ se děti budou cítit dobře a budou se sem rádi vracet. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 62

63 Divadlo vědy Divadlo vědy představuje live show pro přibliţně 70 lidí v odstupňovaném sále s pódiem, návštěvníci budou především ţáci ZŠ a studenti SŠ, také ale veřejnost. Experimenty zde prezentované jsou z oblastí anorganické, organické chemie, elektrochemie, fyzikální chemie, materiálových věd. Divadlo vědy je rozděleno na 2 části, které jsou: Chemické pokusy a Fyzikální pokusy. Divadlo vědy sehrává v rámci MSCB důleţitou roli: Jde o přímou interakci návštěvníků s hercem, umoţní cíleně reagovat na potřeby návštěvníka Umoţní dosaţení vyššího vzdělávacího dopadu na návštěvníky Ovlivňuje a dotváří atmosféru celého SC Dává SC lidskou tvář, vytváří osobní vztah mezi SC a návštěvníky Skupina divadelních herců dává SC kreativní impulsy pro vylepšení hlavní expozice Podobně jako dobrá divadelní hra přiměje diváky přemýšlet o tématech v ní otevřených a vede diváky k hlubšímu přemýšlení o demonstrovaných experimentech, přírodních zákonech a technologických principech. Jen prostředky jsou jiné. Divadelní herec především konfrontuje diváka se situacemi, ve kterých se nachází jeho postava a nechává diváka spoluproţívat její emoce. V divadelní hře jsou často podstatné vztahy mezi postavami a herci na jevišti téměř nikdy nevystupuje z role. Naproti tomu v představení jde o pochopení přírody a jejích zákonitostí. Herec vystupuje na jevišti sám či ve dvojici a jen výjimečně hraje roli. Většinou vystupuje sám za sebe a otázkami a moderováním diskuse udrţuje diváky v aktivním kontaktu a zaměřuje jejich pozornost. Dobrá divadelní hra upoutává vyprávěním příběhu postav, představení ukazuje příběhy myšlenek (spíše neţ historický vývoj myšlenek zde jde o logický vývoj a souvislosti). Představení, zde konaná lze vymezit na základě jejich délky trvání, případně podle úrovně výkladu a cílové skupiny. Představení podle délky 20' - krátké představení, pro běţná představení pro veřejnost, můţe být také prováděno přímo na výstavní ploše. Frekvence: V pracovních dnech cca 1-2 za odpoledne, o víkendech cca 5 za den. 40' - střední představení, určené hlavně pro školy, délka umoţní pokrýt téma uceleně. Frekvence: především podle zájmu škol. 80' - dlouhé představení, celovečerní show namíchané z různých tematických oblastí. Frekvence: 1-2 za měsíc. Představení podle úrovně výkladu a cílové skupiny Děti 4-8let: představení pro nejmenší, zaměřené na kvalitativní seznámení se s jevy a vyvolání zájmu. "Edu I., II., G." (první a druhý stupeň ZŠ, gymnázia): představení pokrývající určitou tematickou oblast tak, aby je bylo moţné pouţít v rámci osnov školy. Veřejnost: představení připravená pestrému publiku, (rodiny s dětmi), poskládaná z různých témat - aby si kaţdý našel něco. "Vědecká úroveň" - pro náročné diváky nebo studenty univerzit, můţe např. obsahovat onstage měření a srovnání s výpočty. Z představení můţeme zmínit např.: Akustika Představení o délce 40, resp. 2x20 min. Představeny budou experimenty s optickou závorou, ukazující co je zvuk a jak se vytváří, dále experimenty s netradičními hudebními nástroji, vizualizace zvuku. Oko a fyziologie vidění Představení o délce 40 min. Představení diváky seznamuje s fyziologií lidského oka, srovnáním s očima hmyzu, barvy a jejich podstatou a mícháním, optickými klamy poukazujícími na vlastnosti lidského vidění a interakci s mozkem. Pokusy s kapalinami Představení o délce 40 min divákům na ukázkách demonstruje hydrostatický tlak na příkladu obrácené sklenice, Archimédův zákon na příkladu výměny vody a vína či modelu ponorky, tvar vodní hladiny a další. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 63

64 Dílny pro návštěvníky Jedná se o praktické činnosti pro malou skupinu (cca 15 lidí). Dílna můţe slouţit návštěvníkům jako samoobsluţná fyzikální a chemická laboratoř. Náměty na praktické činnosti jsou např.: vyrob si své rádio, výtvarná tvorba inspirovaná přírodními zákonitostmi, odnes si své blikátko, vychovej si svou rostlinku. Návštěvníci si zde budou moci vyzkoušet např. rozebrání nějakých jednoduchých spotřebičů, nebo také výrobu nějakého exponátu, coţ podpoří jejich zručnost a tvořivost Discovery rooms Prostory Discovery rooms (DR) jsou jednak určeny pro výuku (semináře), také jako nástroj spojení s odbornými vědeckovýzkumnými pracovišti regionu i světa. Jedna učebna bude výuková (klasická). Zde budou probíhat veškeré výukové programy pro školy (ZŠ, SŠ). Druhá místnost bude spíše modelová, vybavena stereoskopickou projekcí a videokonferenční technologií. Pro třídy o velikosti studentů zde budou pořádány výukové programy k exponátům, výukové moduly specifických předmětů a výuka speciálních témat dle potřeb ZŠ a SŠ. V rámci vzdělávacích modulů bude vyuţita mimo jiné i videokonferenční technika, která umoţní interaktivní spojení učebny s různými vědeckovýzkumnými pracovišti. Podrobný popis vybavení je uveden v příloze č.17b projektové ţádosti Prezentační a audiovizuální vybavení MSCB Multifunkční sál Multifunkční sál je prostor určený všem cílovým skupinám, o kapacitě cca 100 míst. Pro všechny cílové skupiny se zde budou pořádat kvalitní přednášky s různou náročností na moderní technologie. Pro návštěvníky zde budou pořádány semináře, diskusní večery, setkání s vědci, některé výukové moduly a programy Dočasné výstavní plochy Zde budou prezentovány krátkodobé výstavy spolupracujících subjektů (tj. MU, VUT, Mendelu, VFU, AV ČR, CDV a RTM). Tematickým zaměřením výstav bude popularizace vědy a informování o novinkách či zajímavostech regionální vědy a výzkumu. Tyto krátkodobé výstavy budou obměňovány v závislosti na potřebách spolupracujících subjektů Doplňkové aktivity Doplňkové aktivity nejsou předmětem projektu, na který se čerpá finanční podpora z OP VaVpI. Doplňkové aktivity nicméně významně doplňují hlavní aktivity projektu vznik science centra, a proto jsou v této části studie proveditelnosti popsány. Doplňkové aktivity významně doplňují hlavní aktivity MSCB a představují pro návštěvníky všechny další aktivity vedle hlavní expozice, dětského science centra a divadla vědy. Doplňkové aktivity pomáhají popularizovat vědu jako takovou, coţ mají společné s hlavními aktivitami science centra, a také popularizují samotné MSCB. Cílem těchto aktivit je tedy: 1) poukázat na význam vědy a její přitaţlivé stránky těm, které to zajímá následně umoţnit pochopení některých věcí do hloubky jejich podstaty 2) upozornit na existenci science centra, dostat MSCB do povědomí lidí a institucí, návštěvníky sem nalákat. Dle frekvence doplňkových aktivit jsou: kaţdodenní (přednášení, performance), týdenní (série přednášek, promítání zajímavě naučných filmů s danou vědeckou či sci-fi tématikou), měsíční (networking vědci, partneři z praxe, novináři, top science přednášky a diskuse, postgraduální vzdělávání pro učitele, klub učitelů), jednorázové aktivity (soutěţe pro ZŠ, SŠ a dospělé, dílny, festivaly, noční speciální program pro určitý druh návštěvníků, tábory vědy pro děti a mládeţ), zájezdy na významná místa s odbornými průvodci Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 64

65 1) VÝUKOVÉ PROGRAMY, ŠKOLENÍ, PŘEDNÁŠKY, PŘEDSTAVENÍ Společné rysy těchto aktivit: monotematické, délka typicky 2-4 hodiny, většinou pro malou skupinu (cca 20 lidí), mohou si něco odnést (materiály), lze kombinovat s návštěvou centra. Výukové programy pro školy s vyuţitím exponátů Probíhá v prostorách výstavy, řízené objevování, bonusové úkoly s exponáty (zkuste provést, vysvětlit, pochopit, ), vysvětlení skrytých principů, soutěţní úkoly s exponáty. Konkrétní příklady témat: - vizualizace dat o světě - následované diskuzí o nadhozených otázkách - myšlení, logika - vyuţití velké světelné mříţky, Monolitu - šifrování - šifrovací hra po areálu - Coriolisova síla - vysvětlení principu, prezentace na exponátech (Coriolisova fontána, rotující lavička, rotující místnost), představení bourající mýtus o tom, ţe na různých polokoulích se voda odtékající z umyvadla stáčí jiným směrem - meteorologie - jak funguje počasí, jak se předpovídá počasí, zákonitosti pozorovatelné v přírodě. Vyuţití planetary control room a dalších exponátů Výukové programy pro školy bez vyuţití exponátů Probíhá v přednáškové místnosti, jedno silné téma, zpracované mixem různým přístupů, převáţně záţitkových: simulační hry, hraní rolí, diskuze, multimediální projekce, témata: přesahy vědy (etika, odpovědnost, souvislosti), příp. netradiční zpracování témat (např. pomocí vyuţití simulačních her). Konkrétní příklady témat: - finanční gramotnost (jak fungují úroky a různé finanční produkty, demagogie finančních institucí, ukázky nevýhodnosti) - Za FIT VUT v oblasti IT: AV zpracovaná témata pouţitá úspěšně na Letních školách pro středoškolačky se zájmem o IT (2008,2009) a na Malé dívčí počítačové univerzitě (Počítačové zpracování obrazu, zvuku, videa. Tvorba webových stránek. 3D grafika v biomedicíně aj.) Výukové programy s návazností na RVP V MSCB bude připravena sada aktivit např. téma pro ZŠ a SŠ Stromy v různých částech JMK a jejich zdravotní stav s vyuţitím mikroskopů, čidel, chemikálií a přístrojů v rámci Science Centra. Podobně lze atraktivně rozpracovat řadu témat z vzdělávacích oblastí Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, Člověk a zdraví, dále průřezová témata a okruhy reprezentujících soudobé problémy světa. Popularizační přednášky pro veřejnost Jednorázové zajímavé přednášky (následované diskuzí), případně seriály přednášek s vysokým kvalitním provedením. Náměty přednášek: - The best of Brno : zvát si nejlepší přednášející z Brna, aby promluvili o tom, čemu nejvíc rozumí (co umí nejlíp přednášet). - Aktuální témata: informace o aktuálních objevech, hlubší rozbor věcí, o kterých se mluví v tisku. - The best of web : promítání vybraných přednášek dostupných na webu (např. z TED.com), např. výběr 3 přednášek na podobné téma, následované komentářem a moderovanou diskuzí. 2) SOUTĚŢE Cílem soutěţí je jednak přímo popularizace vědy, pak také popularizace science centra (soutěţe přitáhnou návštěvníky). Popularizační soutěţe Soutěţe, ve kterých se řeší spíš zajímavé a zábavné problémy, slouţí hlavně k zaujetí a přitáhnutí. Zaměření na kvantitu, nikoliv kvalitu (jde o to přitáhnout co nejvíc lidí). Jednodenní soutěže v řešení problémů Soutěţ se odehrává v Science centru a jeho přilehlém okolí. Soutěţ je určena týmům středoškoláků. Délka soutěţe je cca 7 hodin. Cílem soutěţe je na daných stanovištích plnit Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 65

66 úkoly z mnoha oborů (fyzikální konstrukce, biologické vědomosti, logické úlohy). Soutěţ navazuje na jiţ existující soutěţ INTERSOB, pořádanou Masarykovou univerzitou. Jednodenní soutěže v řešení úloh Soutěţ se odehrává v Science centru a je určena menším týmům středoškoláků. Délka trvání soutěţe je cca 2 4 hodiny. Cílem soutěţe je v daném čase vyřešit co nejvíce úloh, přičemţ za kaţdou správně vyřešenou úlohu soutěţní tým dostane vţdy úlohu novou. Úkoly jsou z různých oborů (fyzikální, matematické, chemické, apod.). V soutěţi je kromě vlastních znalostí podstatná týmová spolupráce a rozdělování úkolů. Soutěţ je inspirována soutěţí Matematický náboj, pořádanou Univerzitou Karlovou. Konstrukční soutěže Soutěţ se odehrává v Science centru a jeho přilehlém okolí. Cílovou skupinou jsou ţáci ZŠ a SŠ. Délka soutěţe je cca 1 3 hodiny. Úkolem je konstrukce daného zařízení nebo struktury z daného materiálu (např. autíčka z domácích drobností, roboti z lega, mosty ze špejlí, apod.) Veletrhy vědy Soutěţ se odehrává v Science centru a je určena ţákům ZŠ a studentům SŠ a VŠ. Délka soutěţe je cca půl dne. Ţáci si doma nebo ve škole za pomoci rodičů či učitelů sestrojí nějaké zařízení či experiment, který poté na veletrhu prezentují ostatním ve svém stánku. Téma můţe být volné nebo předem dané. Soutěţ v různých kategoriích. Soutěţe mohou být nové formáty i hostování stávajících soutěţí. Soutěţ je inspirovaná jiţ tradiční Soutěţí vědeckých a technických projektů středoškolské mládeţe, pořádanou asociací AMAVET, Středoškolskou odbornou činností SOČ a Soutěţí studentů vysokých škol ve vědecké činnosti v matematice SVOČ. Průběžná soutěž kolektivů s využitím exponátů Soutěţ se odehrává v prostoru SC a je určena pro třídní kolektivy. Soutěţ probíhá průběţně, kdy kaţdý kolektiv soutěţí právě při návštěvě SC. Úkoly se řeší pomocí exponátů SC. Pokladová hra pro návštěvníky Soutěţ probíhá v prostoru SC a je určena jednotlivcům i skupinám z řad návštěvníků MSCB. Soutěţ se odehrává v době návštěvy SC. Uvnitř budovy SC jsou poschovávané indicie vedoucí k pokladu, mohou být kdekoliv i v exponátech. Cesta není nutně lineární, tak pokud se někde hráč zarazí, můţe ještě dojít konce. Jen skutečně odhodlaní návštěvníci dojdou konce, mohou ale příště navázat. Celkem jsou připraveny 2-3 trasy různé obtíţnosti a kaţdoročně se obměňují. Internetová soutěž Soutěţ se odehrává prostřednictvím webového rozhraní MSCB a je určena všem zájemcům o soutěţ. Předmětem soutěţe je řešit úkoly, které jsou řešitelné prostřednictvím internetu (logické úkoly, šifry, jednoduché fyzikální a chemické úkoly. Vědecké soutěţe Soutěţe zaměřené na trochu náročnější vědeckou činnost, určené pro talentované studenty (tj.jde o kvalitu nikoliv o kvantitu). Jde o jiţ existující soutěţe doplněné o vlastní variace, např.: SVOČ, apod. Základní myšlenkou vědeckých soutěţí je vlastní výzkumná práce studentů, která je následně prezentována. 3) PUBLIKAČNÍ A PRODUKČNÍ ČINNOST V rámci publikační činnosti MSCB bude provozován webový portál, který slouţí k jeho přímé propagaci a zároveň k rozšiřování dalších výsledků popularizace české vědy. Prostřednictvím zmíněného webového portálu budou zájemcům přístupny virtuální prohlídky MSCB se zajímavostmi podrobnostmi o exponátech. Dále bude provozována tematicky utříděná a hierarchizovaná digitální knihovna médií vztahující se k vědním oblastem, vydávána popularizační publikace, vyráběny a distribuovány vědecké hračky malých exponátů a vědeckých souprav pro ţáky ZŠ a studenty SŠ. Mimo tyto aktivity MSCB bude vyvíjet a vyrábět expozice pro vlastní potřebu, ale i pro jiné subjekty. Vedle všech zmíněných činností chce MSCB participovat na popularizačních aktivitách konaných v rámci JMK, jako je Noc vědců, Muzejní noc, a další a všem těmto dílčím aktivitám dát společný jmenovatel a sjednotit je tak. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 66

67 Všechny jmenované aktivity budou s ohledem na cílové skupiny probíhat zejména v českém jazyce s moţností postupného rozšíření na další jazyky (představení, popisky exponátů, workshopy, publikace, soutěţe, apod.) Návaznost jednotlivých aktivit na naplnění cílů výzvy 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Všechny uvedené klíčové aktivity MSCB vedou k naplnění hlavního cíle výzvy 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, jelikoţ dohromady přispěly ke vzniku Science Learning Centra neregionálního, vysoce atraktivního centra popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, bádání a objevování přírodních a technických zákonitostí Jednotlivé klíčové aktivity také shodně naplňují specifické cíle výše zmíněné výzvy: a) zpřístupňují problematiku vědy a výzkumu širokému počtu (co moţná nejširšímu) potenciálních zájemců, s důrazem na děti a mládeţ, a to populární a zajímavou formou Tento specifický cíl je naplněn, jelikoţ cílové skupiny v projektu jsou ţáci ZŠ, studenti SŠ, pedagogové ZŠ a SŠ, široká veřejnost rodiny s dětmi a laičtí zájemci o vědu, výzkumná a vědecká pracoviště, výzkumné a technologické firmy, organizace působící v cestovním ruchu, atd. Ze všech cílových skupin jsou právě ţáci ZŠ a studenti SŠ primární cílovou skupinou, na kterou je kladen největší důraz. Jednotlivá témata jsou návštěvníkům prezentována a předváděna interaktivní, poutavou a zábavnou formou, tak jak je to pro science centra typické. b) vytváří vhodné prostředí pro aktivity směřující ke zvyšování zájmu mladé generace o přírodní a technické obory, jejich studium a kariéru ve vědě a výzkumu Cílovým skupinám ţáků ZŠ a studentů SŠ jsou přibliţovány přírodní a technické vědní obory prostřednictvím exponátů hlavní expozice (umoţní aktivní zapojení cílových skupin), zábavných, poutavých a názorných představení Science theatre, a v neposlední řadě prostřednictvím soutěţí, dílen a různých ostatních přednášek. c) posiluje příznivé podmínky pro růst počtu studentů a absolventů přírodovědných a technických oborů na českých středních odborných, vyšších odborných a vysokých školách Svými aktivitami MSCB vytváří vhodné podmínky pro popularizaci přírodních a technických vědních oborů. Ţáci ZŠ a studenti SŠ jsou tak motivováni ke studiu těchto oborů na středních odborných, vyšších odborných a vysokých školách. d) vytváří podmínky pro posílení a zintenzivnění spolupráce se vzdělávacími a výzkumnými organizacemi v ČR a také v zahraničí Projekt MSCB do příprav, realizace a provozu science centra zapojuje nejvýznamnější univerzity Jihomoravského kraje a Akademii věd ČR, coţ zintenzivní jiţ započatou spolupráci těchto subjektů. e) vytváří podmínky pro posílení spolupráce s obdobnými centry popularizace v ČR a v zahraničí s moţností vzájemné výměny a zapůjčení exponátů Hlavní manaţer projektu MSCB jiţ v době příprav navázal spolupráci s plzeňským Regionálním technickým muzeem provozovatelem Techmania Science Centre. f) zvyšuje atraktivitu a pozitivní rozvoj regionu MSCB je jedinečný a originální projekt na území JMK, který jednoznačně zvýší atraktivitu tohoto regionu. Projekt MSCB přispěje nejen na poli vědy, ale zároveň prospěje cestovnímu ruchu regionu Výstupy aktivit projektu Popisované aktivity projektu jsou: hlavní expozice, dětské science centrum, divadlo vědy, dílny pro návštěvníky, discovery rooms, multifunkční sál, dočasné výstavní plochy a doplňkové aktivity. Vzhledem k tomu, ţe cílové skupiny se mezi jednotlivými aktivitami projektu mohou a budou prolínat, jsou návštěvníci celkem kvantifikováni jako výstup celého MSCB, nikoliv jednotlivých aktivit. Výstupy jednotlivých aktivit jsou kvantifikovány následovně: Hlavní expozice Výstupem aktivity Hlavní expozice je plocha této expozice, která celkem činí m 2. Dětské science centrum Výstupem této aktivity je plocha vytvořeného Dětského science centra, která celkem činí 490m 2. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 67

68 Divadlo vědy Výstupem aktivity je plocha této části expozice, která celkem činí 348m 2. Dílny pro návštěvníky Výstupem této aktivity je plocha věnovaná dílnám, která v rámci science centra činí 173 m 2. Discovery rooms Výstupem aktivity je plocha této části expozice, která celkem činí 91 m 2. Multifunkční sál Výstupem aktivity je plocha této části expozice, která celkem činí 282 m 2. Dočasné výstavní plochy Výstupem aktivity je plocha této části expozice, která celkem činí 497 m Odborný tým zkušenost členů odborného týmu, který bude zajišťovat obsahovou stránku činnosti centra V průběhu realizace projektu i v době provozu projektu bude obsahovou stránku činnosti science centra zaštiťovat tým odborníků s prokazatelnými zkušenostmi z oblasti vědy a výzkumu a jejich popularizace. Odborný tým je sloţen ze zástupců Pracovní skupiny pro koncepci a obsahovou náplň, která byla vytvořena Řídící komisí jiţ v době přípravy projektu. Odborný tým je sestaven z nominovaných zástupců vysokých škol, vědeckovýzkumných institucí a dalších odborníků, kteří mají s popularizací na poli vědy a výzkumu bohaté zkušenosti. Profesní ţivotopisy uvedených pracovníků odborného týmu jsou přiloţeny v samostatné příloze č. 2 Doklady o sloţení odborného týmu. Tab. 9: Odborný tým projektu MSCB Člen odborného týmu Instituce Funkce v instituci RNDr. Jindřiška Svobodová PdF MU Odborná asistentka katedry fyziky 1. Ph.D. 2. Bc. Sven Dražan FI MU Student magisterského studia 3. Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D. ÚI PEF MENDELU Odborný asistent 4. Ondřej Hlouša MU Brno Lektor Divadla Fyziky:ÚDiF 5. Mgr. Radek Přikryl, Ph.D. FCH VUT Odborný asistent Ústavu chemie materiálů 6. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D. Fakulta informatiky MU Odborný asistent 7. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. VUT Brno Odborný asistent na Ústavu chemie materiálů 8. RNDr. Miloš Liška MU Brno Konzultant projektování audiovizuálních systémů pro Univerzitní kampus Bohunice, 9. Mgr. Ondřej Přibyla PřF MU Lektor Ústavu fyzikální elektroniky 10. Mgr. Ing. Petr Polanský Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Náměstek ředitele pro vědu a výzkum pro národní projekty Centrum dopravního výzkumu, Vedoucí oblasti dopravní telematiky 11. Ing. Martin Pípa v.v.i. 12. Ing. Radka Haitmarová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Výzkumný asistent divize dopravní infrastruktury a životního prostředí 13. Mgr. Zuzana Strnadová Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Zástupce ředitele Divize bezpečnosti a dopravního inženýrství Centrum dopravního výzkumu, Výzkumný pracovník 14. Ing. Petr Šenk, Ph.D v.v.i. 15. MUDr. Lukáš Breyer FN Brno Lékař s aktuální klinickou praxí v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní medicíně 16. Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. FS VUT Brno Vedoucí ústavu technických zařízení budov 17. Doc. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. Ústav experimentální biologie PřF MU Vedoucí, vědeckovýzkumný a vývojový pracovník Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 68

69 PhDr. Pavel Humpolíček, Filozofická fakulta MU Odborný asistent klinické 18. Ph.D. psychologie 19. Mgr. Petr Jarušek MU Fakulta informatiky Student doktorského studia Prof. RNDr. Tomáš Tyc, Přírodovědecká fakulta MU Profesor 20. Ph.D. 21. RNDr. Vladimír Herber, CSc. Přírodovědecká fakulta MU Zástupce ředitele Geografického ústavu pro pedagogickou činnost, lektor 22. doc. Dr. Ing. Josef Lazar AV ČR Koherenční optika ÚPT 23. RNDr. Václav Vávra, Ph.D PřF MU Lektor Ústavu geologických věd 24. Mgr. Ondřej Dostál Mendelovo muzeum Ředitel 25. RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. PdF MU Odborný asistent Katedry rodinné výchovy a výchovy ke zdraví, Katedra psychologie 26. Ing. arch.tomáš Doležal Atelier VIZAGE, s.r.o. Architekt Fakulta architektury VUT v Brně, Student magisterského studia 27. Bc. Jan Vrbka Fakulta stavební VUT v Brně 28. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D. Lékařská fakulta MU, Masarykův onkologický ústav Brno Odborný asistent MU, vedoucí odd. epidemiologie a genetiky nádorů 29. Ing. Jan Chládek, Ph.D. AV ČR Vědecký asistent Ústavu přístrojové techniky Fakulta strojního inženýrství VUT Odborný asistent 30. Ing. Robert Grepl, Ph.D. v Brně Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, Fakulta strojního inženýrství VUT Profesor 31. dr.h.c. v Brně Prof. doc. Ing. Miloš Barták, PřF MU Profesor 32. CSc. 33. Ing. František Foret, CSc. ÚIACH, Brno Vedoucí oddělení bioanalytické instrumentace Doc. MUDr. David Šmajs, Lékařská fakulta MU Brno, Docent na Biologickém ústavě 34. Ph.D 35. Martin Kurel Výtvarník/Architekt Zdroj dat CV členů odborného týmu, 2010 RNDr. Jindřiška Svobodová, Ph.D. za svou pedagogickou kariéru vydala řadu významných publikací. V rámci svých aktivit působí také jako lektor dětských přírodovědných programů v Centru volného času a spolurealizovala výstavu Einstein v Technickém muzeu. Bc. Sven Draţan je v týmu zařazen vzhledem ke svým bohatým profesním a osobním zájmům. Zkušenosti z popularizací VaV má prokazatelné z členství v Krajské komisi Fyzikální olympiády, spolupořadatelství soustředění zájemců o fyziku při PřF MU. Mgr. Tomáš Foltýnek, Ph.D., se jako odborný asistent ÚI PEF MENDELU jiţ několik let podílí na činnostech týkajících se výuky a vědy a výzkumu. Je autorem řady odborných článků a vědeckých prací převáţně o e-learningu. Má podíl na výzkumném záměru PEF Mendelu. Ondřej Hlouša má s popularizací VaV zkušenosti z Divadla fyziky ÚDiF, kde jako vedoucí týmu performerů propaguje fyziku formou performance, workshopů, seminářů, přípravou vystoupení, návrhem a výrobou experimentů. Mgr. Radek Přikryl, Ph.D, jako odborný asistent Fakulty chemické VUT v Brně se věnuje pedagogické činnosti a vědeckým aktivitám. Mgr. Radek Pelánek, Ph.D., je jako odborný asistent Fakulty informatiky MU věnuje pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti, popularizačním aktivitám a záţitkové pedagogice. Vede aktivity pro středoškolské studenty, např. v rámci projektu Podpora zájmu nadané mládeţe o studium přírodovědných, matematických a informativních oborů na MU, apod. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. se akcí propagující popularizaci věnuje řadu let. Vedl chemický krouţek pro děti, člen Jihomoravské komise Chemické olympiády, instruktor Letního chemického kurzu, účastník akcí Noc vědců, Den chemie a Den otevřených dveří, Věda na ulici, Věda na radnici. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 69

70 RNDr. Miloš Liška se v rámci své vědeckovýzkumné činnosti věnuje aplikaci pokročilých počítačových sítí se zaměřením na multimediální přenosy, zpracování multimediálních dat a videokonferenční technologie. Mgr. Ing. Petr Polanský se jako výzkumný pracovník CDV věnuje popularizačním aktivitám prostřednictvím akcí, které CDV pro veřejnost v oblasti popularizace pořádá. Ing. Martin Pípa se jako výzkumný pracovník CDV věnuje popularizačním aktivitám prostřednictvím akcí, které CDV pro veřejnost v oblasti popularizace pořádá. Mgr. Ondřej Přibyla zakladatel a vedoucí performerské skupiny ÚDiF: Divadlo fyziky, účastník akcí Noc vědců, Muzejní noc, Týden vědy, apod. Jednatel krajské komise fyzikální olympiády, organizátor soustředění pro úspěšné řešitele matematických a fyzikálních olympiád a dalších aktivit. Ing. Radka Haitmarová se výzkumné činnosti v oblasti dopravní infrastruktury věnuje řadu let. Podílí se na spolupráci podávání a řešení mezinárodních a národních projektů v oblasti vědy a výzkumu. V rámci 5. Rámcového programu EU se podílela např. na řešení projektu TREE, COST 343 a COST 351. V projektu MSCB se bude podílet na přípravě části expozice týkající se tématu dopravy. Mgr. Zuzana Strnadová se jako výzkumný pracovník v oblasti výchovy a vzdělávání v dopravě věnuje popularizačním aktivitám prostřednictvím akcí, které CDV pro veřejnost v oblasti popularizace pořádá. Petr Šenk se jako výzkumný pracovník CDV věnuje popularizačním aktivitám prostřednictvím akcí, které CDV pro veřejnost v oblasti popularizace pořádá. Lukáš Breyer jako lékař a zaměstnanec Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny je erudovaným odborníkem v oblasti medicíny a velkým přínosem pro sekce zaměřené na lidské tělo. Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. je kvalifikovaným pedagogem a významným odborníkem v oblasti tvorby techniky prostředí, vytápěcích a vzduchotechnických soustav a energetického hodnocení budov. Svými aktivitami se podílí na organizaci odborného ţivota nejen v České republice. Doc. RNDr. Jiří Fajkus, CSc. se dlouhodobě v rámci svého pedagogického působení na MU věnuje vědeckovýzkumné činnosti, publikační činnosti a popularizaci VaV. PhDr. Pavel Humpolíček, Ph.D.se vedle své vědecké činnosti věnuje i aktivitám zaměřeným na popularizaci vědy. Petr Jarušek se jiţ několik let věnuje správě systémů a programování aplikací. Mimo tyto aktivity je zapojen do projektů na popularizaci a medializaci VaV (soutěţe a akce pro studenty SŠ). prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. se jako profesor Masarykovy univerzity věnuje pedagogické a vědecké činnosti, ale také popularizačním aktivitám, např. vedl sérii 10ti přednášek (fyzikální show) v brněnském planetáriu, představil fyzikální show na několika univerzitách v UK, je členem divadla fyziky ÚDiF, kde příleţitostně přednáší. RNDr. Vladimír Herber, CSc. se v oblasti geografie věnuje pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti. Je členem několika vědeckých společností. Je autorem řady publikací a také pořadatelem několika celostátních konferencí. doc. Dr. Ing. Josef Lazar se jako vědecký pracovník Oddělení koherenční optiky věnuje popularizačním aktivitám prostřednictvím akcí, které CDV pro veřejnost v oblasti popularizace pořádá. RNDr. Václav Vávra, Ph.D se jako vědecký pracovník a lektor Masarykovy univerzity Přírodovědecké fakulty věnuje pedagogické a vědecké činnosti. Vedle těchto činností se také věnuje aktivitám zaměřeným na popularizaci VaV ve svém oboru, a to prostřednictvím pořádání různých typů doškolovacích kurzů pro učitele ZŠ a SŠ v oblasti geologických disciplín. Mgr. Ondřej Dostál je ředitelem Mendelova muzea a jako takový se popularizací VaV zabývá dnes a denně. V rámci předchozích pracovních zkušeností se také zabýval přímo popularizací geologie. RNDr. Mgr. Alice Prokopová, Ph.D. jako odborná asistentka Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se popularizační činnosti věnuje v rámci své pedagogické činnosti. Ing. arch.tomáš Doleţal nemá přímé zkušenosti s popularizací vědy, nicméně má pro projekt obrovský přínos jako architekt je schopen posoudit prostorové a technické řešení expozice, práci se zvukem a videem v tomto prostoru, práci s multimédii. Bc. Jan Vrbka má prokazatelné zkušenosti z oboru architektura. MUDr. Lenka Foretová, Ph.D. jako lékařka Masarykova onkologického ústavu v Brně a zároveň jako odborná asistentka Lékařské fakulty MU je odbornicí v oblasti medicíny a velkým přínosem pro sekce zaměřené na lidské tělo v projektu MSCB. Ing. Jan Chládek, Ph.D. se jako vědecký asistent Ústavu přístrojové techniky věnuje popularizačním aktivitám prostřednictvím akcí, které AV ČR pro veřejnost a ţáky SŠ a ZŠ v oblasti popularizace pořádá. Ing. Robert Grepl, Ph.D. v rámci své profesní praxe na Fakultě strojního inţenýrství se věnuje mechanice těles, mechatronice a biomechanice. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 70

71 Prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, dr.h.c. na základě svých pedagogických a vědecko-výzkumných zkušeností do projektu přináší cenné poznatky zejména z oblasti transferu znalostí a technologií. K popularizaci vědy má velmi blízko prostřednictvím svých účastí ve vědeckých radách, členstvím v redakcích vědeckých časopisů a prostřednictvím dalších významných aktivit. Prof. doc. Ing. Miloš Barták, CSc. je významným členem odborného týmu. Svými profesními zkušenosti z oblasti experimentální biologie odborně přispívá realizaci projektu. Člen české polární základny Johanna Gregora Mendela na Antarktidě Ing. František Foret, CSc. jako vedoucí oddělení bioanalytické instrumentace je odborník ve svém oboru. Prokazují to i jím získaná ocenění. Doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.jako lékař s mezinárodní zkušeností na poli lékařských věd je v projektu přínosem zejména v oblasti sekce člověk. Martin Kurel, jako výtvarník-architekt, který se podílel na přípravě celé řady televizních filmů, výstav a divadelních her. Svými profesními zkušenosti je v projektu přínosem zejména ve fázi příprav expozic a scénografických návrhů Další okolnosti směrodatné pro věcnou kvalitu plánovaného centra popularizace, včetně případných synergických projektů a aktivit Základní podmínkou konkurenceschopnosti v dnešním globalizovaném světě je schopnost inovovat a nabízet na trhu nové produkty. Tvorba inovací je do velké míry závislá na výzkumu a vývoji, jehoţ úroveň je odvozená od materiálního zázemí a kvality lidských zdrojů. Investice do podpory vědy a výzkumu je způsobem, jak zvýšit regionální konkurenceschopnost Jihomoravského kraje. Investice do materiálního zázemí a kvality lidských zdrojů jsou řešeny prostřednictvím různých projektů spolufinancovaných z VaVpI, OP VK, nebo 7. Rámcového programu, atp. V rámci JMK můţeme zmínit 5 klíčových synergických projektů, které v tomto regionu vzájemně spolupůsobí. Klíčové synergické projekty zaměřené na materiální zázemí jsou: ICRC, CEITEC a CETOCOEN. Naopak synergické projekty zaměřené na kvalitu lidských zdrojů jsou: CASC a Talenti v JMK. ICRC (International Clinical Research Centre) je projekt zaměřený na vybudování mezinárodního centra klinického výzkumu, na kterém bude spolupracovat prestiţní Mayo Clinic z USA. Bude se jednat o vznik jednoho z největšího center biotechnologického a medicínského výzkumu v EU. Zároveň je ICRC jedno ze tří mezinárodních výzkumných center 9 na světě vedle CERN a ISS. Ţadatelem je Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Projekt je financovaný z OP VaVpI. CEITEC je projekt zaměřený na výstavbu výzkumné infrastruktury a realizaci 12 výzkumných programů v bio-vědách a v oblasti materiálového výzkumu. Dle projektového plánu CEITEC je odhadováno, ţe v roce 2013, kdy má být projekt plně spuštěn, bude potřeba aţ 600 nových vědeckých pracovníků. Ţadatelem projektu je Masarykova univerzita. Projekt je financovaný z OP VaVpI. CETOCOEN je projekt zaměřený na vybudování nového Centra pro výzkum toxických látek v prostředí. CETOCOEN aplikuje vědecko-výzkumné poznatky základního výzkumu do hodnocení dopadů průmyslových činností na ţivotní prostředí a zdravotní stav obyvatelstva a je ojedinělým projektem i ve světovém měřítku. Jedním z hlavních cílů projektu CETOCOEN je vývoj systému, který umoţní efektivní prezentaci a hodnocení zdravotních a ekologických rizik kontaminace prostředí. Ţadatelem je Masarykova univerzita. Projekt je financovaný z OP VaVpI. Tyto projekty, zaměřené na vybudování materiálního zázemí pro VaV budou potřebovat zajistit dostatek velmi kvalitních vědeckých pracovníků pro realizaci vlastního výzkumu, a to jak lídry jednotlivých výzkumných týmů (zkušení vědci), tak mladé vědce a studenty PhD nezbytné pro vytvoření silných vědeckých týmů. Pro maximalizaci výstupů investic do výstavby infrastruktury je klíčové, aby kvalita vědeckých týmů byla co nejvyšší. A právě o kvalitní vědecké pracovní, či mladé vědce a badatele je mohou posílit projekty MSCB, CASC a Talenti, jenţ jsou orientovány na podporu kvalitních lidských zdrojů v oblasti VaV. CASC je projekt financovaný z RP7, jenţ spojuje partnery z Evropy a Číny, kteří jsou jiţ aktivní v oblasti věda ve společnosti, ale pracují v různých sociálních, kulturních, ekonomických a politických 9 Mezinárodní výzkumné centrum = výzkumná instituce, jejíž chod je financován více státy. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 71

72 podmínkách. CASC si klade za cíl vyhodnotit stávající metody a přístupy k budování vědecké kultury, včetně jejich dopadu na konkrétní cílové skupiny a moţnosti přenositelnosti mezi zeměmi a kulturami, se záměrem vytvářet a testovat nové potenciální způsoby, jak zvýšit zapojení veřejnosti. Talenti JMK Projekt Vzdělávání a rozvoj talentované mládeţe v JMK, zkráceně Talenti v JMK, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Cílem projektu je pilotní ověření návrhu systémového řešení mimoškolního vzdělávání talentovaných studentů (studentů se speciálními vzdělávacími potřebami) středních škol z Jihomoravského kraje a částečné řešení nedostatku postupů a podpůrných programů v oblasti práce s talentovanými středoškoláky pro pedagogické pracovníky z jihomoravských středních škol. Cílovými skupinami projektu jsou děti a ţáci mimořádně nadaní a pracovníci škol a školských zařízení v JMK. Cíle projektu bude dosaţeno pomocí následujících aktivit: rozšíření nabídky mimoškolních vzdělávacích aktivit pro talentované studenty, zvýšení efektivity stávajícího systému podpory talentů v JMK, zkvalitnění spolupráce a podpora středoškolských učitelů v JMK, kteří se věnují práci s talentovanými studenty, a centralizace informací o aktivitách pro talentované studenty, o práci s talenty a o moţnostech dalšího vzdělávání pro učitele SŠ. Projekt MSCB má také přímou vazbu na projekt Přírodovědné digitárium návštěvnické centrum v objektu Hvězdárny a planetária M. Koperníka v Brně připravovaný městem Brnem, který rovněţ usiluje o získání prostředků z OP VaVpI, prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2, výzvy 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky. Veškeré aktivity během přípravy a budoucí realizace jsou navzájem přísně koordinovány tak, aby se oba projekty vhodně tematicky i provozně doplňovaly a aby synergie obou center byla maximální. Jedná se především o doplnění popularizace astronomie a souvisejících vědních oborů neţivé přírody, která není v rámci tohoto předkládaného projektu řešena. MSCB má dále navázanou spolupráci s projektem BIOSKOP Moravia, jehoţ cíle jsou v přímé synergii. Hlavním cílem projektu BIOSKOP Moravia je rozvoj a zvýšení zájmu o přírodní vědy mezi dětmi a mládeţí. Sekundárním cílem projektu je oslovit také dospělé, zejména rodiče, učitele a novináře, tj. skupiny, které nejvíce formují mladé. Dalšími cíli je zlepšení konkurenceschopnosti české vědy, zatraktivnění vědy a výzkumu pro mladou generaci, zvýšení kvalifikace pedagogů přírodovědných oborů a šíření vědeckých poznatků mezi širokou veřejností. BIOSKOP Moravia přiblíţí lidem různých věkových kategorií fantastický svět vědy, seznámí je s laboratorním prostředím a umoţní provádět vlastní pokusy, které není moţné vzhledem k jejich materiální a přístrojové náročnosti provést v běţných školních laboratořích Soulad zaměření projektu s politikami v oblasti regionálního rozvoje (město, kraj), dále v oblasti výzkumné a vzdělávací politiky na evropské, národní i regionální úrovni Národní rozvojový plán (NRP) Dlouhodobým cílem České republiky je dosáhnout stabilního hospodářského růstu, který bude umoţňovat postupné vyrovnávání ekonomické úrovně s průměrem zemí EU. Tomuto dlouhodobému cíli ČR odpovídá strategický dokument národní úrovně Národní rozvojový plán, jehoţ globálním cílem je přeměna socioekonomického prostředí ČR v souladu s principy udrţitelného rozvoje tak, aby byla přitaţlivým místem pro realizaci investic, práci a ţivot obyvatel. Prostřednictvím trvalého posilování konkurenceschopnosti bude dosahováno udrţitelného růstu, jehoţ tempo bude vyšší neţ průměrný růst EU 25. ČR bude usilovat o růst zaměstnanosti a o vyváţený a harmonický rozvoj regionů, který povede ke zvyšování úrovně kvality ţivota obyvatelstva. Tohoto stavu by mělo být dosaţeno prostřednictvím 4 strategických cílů (Konkurenceschopná česká ekonomika, Atraktivní prostředí, Otevřená, flexibilní a soudrţná společnost, Vyváţený rozvoj území), které vycházejí ze zjištění analytické části NRP. Strategické cíle budou realizovány jednotlivými oblastmi rozvoje (tzv. prioritními osami): 1. Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky; 2. Rozvoj moderní a konkurenceschopné společnosti; 3. Ţivotní prostředí a dostupnost; 4. Vyváţený a harmonický rozvoj území České republiky; Těţiště strategie Národního rozvojového plánu spočívá v naplňování první prioritní osy Posilování konkurenceschopnosti české ekonomiky, jeţ je zacílena na podporu konkurenceschopného podnikatelského sektoru a podporu kapacit VaV, inovací, realizované prostřednictvím Operačního Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 72

73 programu Výzkum a vývoj pro inovace, jehoţ cíl naplňuje záměr projektu Moravian Science Centre Brno. Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) 10 OP VaVpI významným dílem přispívá naplňování globálního cíle NRP , kterým je posílení konkurenceschopnosti ČR. Globálním cílem OP VaVpI je posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu ČR, který přispěje k růstu konkurenceschopnosti a k vytváření vysoce kvalifikovaných pracovních míst tak, aby se regiony ČR staly významnými místy koncentrace těchto aktivit v Evropě. Projekt MSCB naplňuje specifický cíl 3 Zajištění podmínek pro transfer technologií, ochranu, šíření a uplatnění výsledků, popularizaci VaV, dostupnost vědeckých informací a zefektivnění VaV politiky. V rámci zmíněného specifického cíle projekt koresponduje s prioritní osou 3 Komercializace a popularizace VaV, jeţ je zaměřena na tvorbu podmínek pro úspěšnou komercializaci výsledků VaV aktivit ve výzkumných organizacích a zlepšení systému informovanosti o výsledcích VaV, propagaci a popularizaci VaV a přispět tak ke zefektivnění veřejné podpory VaV. V rámci dané prioritní osy projekt absolutně koresponduje s oblastí podpory 3.2 Propagace a informovanost o výsledcích VaV, která řeší problém nedostatečné nabídky v oblasti poskytování informací a popularizace vědy, i přes velký zájem široké veřejnosti. Tato skutečnost úzce souvisí s poklesem zájmu o studium technických a přírodních věd. Oblast podpory je proto intenzivně zaměřena na popularizaci vědy, technologií a výzkumných aktivit, jako základní podmínkou pro udrţení zájmu mladé generace o kariéru v oblasti VaV. Jednou z moţností, jak naplnit tyto cíle je realizace projektu MSCB, zaměřeného na vznik science centra v metropolitním městě Brno, které novým, a pro Českou republiku netradičním, leč atraktivním způsobem, vědu a výzkum popularizuje a přibliţuje širokému okruhu lidí. Národní inovační politika ČR na léta NIP analyzuje zdroje konkurenceschopnosti ČR s důrazem na stav inovačních aktivit a navrhuje 4 strategické cíle pro jejich rozvoj a růst. K naplňování těchto strategických cílů je definováno 48 konkrétních opatření. Projekt MSCB v maximální míře naplňuje 2 strategické cíle NIP cíl Posílit výzkum a vývoj jako zdroj inovací a cíl Vytvořit funkční spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Program rozvoje Jihomoravského kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje představuje základní střednědobý programový dokument Jihomoravského kraje vypracovaný za účelem podpory regionálního rozvoje kraje s důrazem na sociálně ekonomickou sféru. Vizí PR JMK je kraj jako dynamicky se rozvíjející region, který v souladu s principy udrţitelného rozvoje, disponuje s výkonnou a konkurenceschopnou ekonomikou zaloţenou na moderních technologiích s vysokou přidanou hodnotou, vysokou úrovní vzdělanosti s důrazem na přípravu a vyuţití kvalitních lidských zdrojů, udrţuje přijatelný stav ţivotního prostředí a krajiny, moderně orientovaným zemědělstvím, udrţuje regionální kulturní specifika, vyuţívá svou příznivou geografickou polohu na důleţitých kontinentálních osách, vyuţívá potenciál cestovního ruchu a koncepčně usměrňuje proces suburbanizace. Za účelem naplnění dané vize jsou v programovém dokumentu stanoveny základní okruhy priorit: A. Podnikání, výzkum a inovace B. Rozvoj venkova C. Lidské zdroje a trh práce D. Dostupnost a infrastruktura E. Ţivotní prostředí a přírodní zdroje F. Integrovaný rozvoj území Projekt MSCB koresponduje s prioritním okruhem A Podnikání, výzkum a inovace, jejímţ specifickým cílem je podporovat podnikatelské, výzkumné a inovační aktivity a spolupráci při jejich realizaci jako faktor zvýšení ekonomické síly a dynamiky. Okrajově také koresponduje s okruhem C Lidské zdroje a trh práce 10 Operační program pro Výzkum a vývoj pro inovace , přijat Evropskou komisí dne Rozhodnutím K(2008) K(2008) 5344 pro pomoc Společenství z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci cíle Konvergence v České republice Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 73

74 Regionální inovační strategie 3 Regionální inovační strategie 3 je strategický proces na posilování regionální konkurenceschopnosti zaloţené na znalostech. Je to ucelený soubor opatření na řešení problémů a potřeb, které byly identifikovány na základě průzkumu podnikatelské a vědeckovýzkumné sféry v Jihomoravském kraji. RIS 3 navazuje na jiţ zpracované a implementované verze RIS 1 a RIS 2. RIS 3 vznikl v roce 2008 s aktuální platností na dobu , na základě spolupráce Jihomoravského kraje a Statutárního města Brna. Misí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 3 je zvýšení konkurenceschopnosti Jihomoravského kraje prostřednictvím spolupráce vědecko-výzkumné sféry a firem a maximalizací přínosů vědecko-výzkumných projektů Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) a Středoevropského technologického institutu (CEITEC). Strategie tak naplňuje vizi, a to ţe Jihomoravský kraj bude v roce 2013 nejvíce inovativní region v České republice a bude patřit mezi prvních padesát nejinovativnějších regionů v Evropské unii. Projekt MSCB koresponduje s prioritní osou 3 Lidské zdroje. Hlavním předpokladem této prioritní osy jsou inovace jako hlavní zdroj hospodářského růstu a konkurenceschopnosti. Jako zásadní zdroj inovací jsou v současnosti chápány věda a výzkum v oblasti technických a přírodovědných oborů. Klíčovým předpokladem pro tvorbu inovací je dostatek vysoce kvalifikovaných, kreativních lidských zdrojů, přístup k informacím a s inovacemi související infrastruktura. Projekt MSCB řeší problémy, které jsou identifikovány v RIS 3, prioritní ose 3 následovně: ČR je v podílu absolventů technických a přírodovědných oborů a počtu zaměstnanců ve VaV pod průměrem EU25; nedostatečné systematické vyhledávání a práce s talenty, které by umoţnilo maximální vyuţití jejich potenciálu; Projekt MSCB je v rámci RIS 3 navrţen jako jedna z aktivit, jeţ má za cíl zvýšit zájem o vědu a přírodovědné a technické obory a zvýšit atraktivitu kariéry v těchto oblastech. V současné době je podíl absolventů JMK z těchto oborů hluboko pod průměrem EU25. Z pohledu strategie, jak tento trend změnit je jedním z nejefektivnějších nástrojů právě vznik science centra v Brně a sjednocení aktivit popularizace v Brně. Strategie pro Brno Strategie pro Brno představuje strategický plán rozvoje města Brna, jehoţ globální cíl je Brno městem s pozitivní image, místní ekonomickou základnou zaručující jeho konkurenceschopnost v evropském prostoru, s dobrou dopravní dostupností, kvalitními podmínkami pro ţivot obyvatel a zdravým ţivotním prostředím a také centrem inteligence, výzkumu a inovací. Globální cíl bude dosaţen prostřednictvím naplnění 5 stanovených priorit: Image města a vnitřní/vnější vztahy Místní ekonomický rozvoj Kvalita ţivota Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání Doprava a infrastruktura Projekt MSCB koresponduje s prioritou 4 Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání, a to stejným zaměřením projektu a priority v důrazu na zviditelnění výsledků VaV, vzdělávání lidí v oblasti VaV, přilákání mladé generace ke studiu oborů přímo souvisejících s VaV a udrţení těchto špičkově vzdělaných lidí v lokalitě JMK. Integrovaný plán rozvoje města Brna Statutární město Brno má zpracován Integrovaný plán rozvoje města (dále jen IPRM), jehoţ součástí je i projekt MSCB. IPRM představuje soubor projektových záměrů, které jsou realizovány individuálními projekty v geograficky vymezeném území města. Realizací jednotlivých projektů město řeší existující problémová témata rozvoje města. Projekt Moravian Science Centre Brno byl schválen Radou města Brna jednáním ze dne (číslo usnesení RM5/10362). Potvrzení o zařazení projektu do IPRM je přílohou č. 15 Potvrzení o IPRM, ţádosti Benefit V souladu s Příručkou pro ţadatele popis vztahu k horizontálním tématům Strukturálních fondů období Projekt svým záměrem plně respektuje obě horizontální témata daná pro programové období Projekt nepůsobí negativně na horizontální téma udrţitelný rozvoj. Předmětem projektu budou Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 74

75 stavební úpravy budovy pavilonu D Brněnského výstaviště. Dle Dokumentace pro územní řízení projekt neprodukuje ve významné míře ţádné škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by mohly mít negativní dopad na okolí. Dotčené území se nenachází v území se zvláštním reţimem ochrany přírody a krajiny. Projekt negativně neovlivňuje ţivotní prostředí. Dále projekt bude mít kladný dopad na horizontální téma rovné příleţitosti. V rámci náboru nových zaměstnanců MSCB p.o. bude zohledněn počet zaměstnaných ţen. Pozitivní dopad projektu na rovné příleţitosti bude doloţen prostřednictvím profesních ţivotopisů. 4.2 Řízení projektu Realizační tým zkušenost členů realizačního týmu Profesní ţivotopisy členů realizačního týmu jsou přiloţeny v samostatné příloze č. 3 Doklady o sloţení realizačního týmu. Tab. 10 : Členové realizačního týmu Člen realizačního týmu Instituce Funkce v projektu Krajský úřad Jihomoravského Projektový manažer 1. Ing. Ivo Minařík kraje Krajský úřad Jihomoravského Programový manažer 2. Mgr. Lukáš Richter kraje a MSCB p.o. Krajský úřad Jihomoravského Stavební manažer 3. Mgr. Libuše Podolová kraje Krajský úřad Jihomoravského Koordinátorka stavební části 4. Ing. Martina Pavelková kraje Krajský úřad Jihomoravského Finanční manažer 5. Ing. Miloš Pydych kraje Krajský úřad Jihomoravského Koordinátorka finančních toků 6. Ing. Zuzana Komínková kraje bude doplněn/a na základě MSCB p.o. Asistent/ka programového 7. výsledků VŘ do manažera 8. bude doplněn/a do Krajský úřad Jihomoravského kraje Asistent/ka projektového manažera bude doplněn/a na základě MSCB p.o. Manažer expozice 9. výsledků VŘ do bude doplněn/a na základě MSCB p.o. Provozní manažer 10. výsledků VŘ do bude doplněn/a na základě MSCB p.o. Edutainer 11. výsledků VŘ do bude doplněn/a na základě MSCB p.o. Edutainer 12. výsledků VŘ do bude doplněn/a na základě MSCB p.o. Edutainer 13. výsledků VŘ do bude doplněn/a na základě MSCB p.o. Edutainer 14. výsledků VŘ do bude doplněn/a na základě MSCB p.o. Průvodce 15. výsledků VŘ do bude doplněn/a na základě MSCB p.o. Průvodce 16. výsledků VŘ do bude doplněn/a na základě MSCB p.o. Průvodce 17. výsledků VŘ do bude doplněn/a na základě MSCB p.o. Pracovník dílny 18. výsledků VŘ do Zdroj dat CV členů realizačního týmu, 2010 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 75

76 Realizační tým je v první části realizační fáze sloţen převáţně ze zaměstnanců Jihomoravského kraje (Krajského úřadu), kteří odpovídají po technické stránce (pozn. zpracovatele: odbornou stránku projektu garantuje odborný tým) za přípravu, realizaci a fázi udrţitelnosti projektu. Výjimkou je programový manaţer a jeho asistentka, kteří jsou zaměstnanci MSCB p.o., coţ je příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem za účelem seznamování široké veřejnosti s vědeckými poznatky interaktivní formou z celé řady přírodních oborů a dalších příbuzných věd, rozvíjení zájmové činnosti a podílení se na školním i mimoškolním vzdělávání mládeţe i dospělých, organizovat a provádět metodickou a výzkumnou činnost a její výsledky vhodným způsobem zveřejňovat. V další části realizační fáze, kdy budou poloţeny základní kameny fungování provozovatele science centra, přibudou do realizační týmu zaměstnanci MSCB p.o. Realizační tým je organizačně členěn na pozice: projektový manaţer, programový manaţer, stavební manaţer, koordinátorka stavební části, finanční manaţer, koordinátorka finančních toků, asistent/ka programového manaţera, asistent/ka projektového manaţera. Na neobsazené pozice asistent/ka bude vyhlášeno výběrové řízení v lednu 2011, tak aby mohly být obsazeny od Na neobsazené pozice zaměstnanců MSCB p.o., kterými jsou - od manaţer expozice; od čtyři edutainers, tři průvodci a jeden pracovník dílny; od provozní manaţer - budou rovněţ vypsána výběrová řízení tak, aby tyto pozice mohly být obsazeny v souladu s harmonogramem projektu. Hlavní činností těchto zaměstnanců bude příprava přechodu projektu z fáze realizační do ostrého provozu. Ostatní dílčí věci budou řešeny outsourcingem formou sluţeb s tím, ţe některé činnosti budou i pokrývány zaměstnanci krajského úřadu v rámci jejich náplně práce. Jedná se především o dohled nad zadáváním zakázek, aby respektovaly podmínky programu nejen vůči zákonu 137/2006 Sb., ale téţ vůči závazným podmínkám pro zakázky mimo reţim tohoto zákona, na které se vztahuje metodický pokyn MMR schválený Usnesením vlády ČR č. 48 o závazných postupech pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období let 2007 aţ Projektový manaţer (Ing. Ivo Minařík) je výkonným manaţerem projektu ve všech fázích projektu. Projektový manaţer je zaměstnancem JMK se zkušenostmi s řízením rozsáhlých projektů s účastí prostředků EU. Předpokládá se, ţe v rámci provozní fáze bude i nadále koordinovat činnost centra ve vztahu k JMK jako nositeli projektu. Hlavní úkoly: řídí a kontroluje činnost celého projektového týmu z pohledu splnění povinností příjemce dotace, zodpovídá za proces zadávání zakázek, hlídá způsobilost a efektivitu výdajů, časový harmonogram projektu. Komunikuje se zprostředkujícím subjektem programu. Předpokládaný úvazek v projektu MSCB 0,5. Programový manaţer (Mgr. Lukáš Richter) zodpovídá za realizaci programových částí projektu tzn. koordinuje a řídí přípravu koncepcí jednotlivých expozic a následně také jejich realizaci z hlediska dodrţení cílů projektu. Spolupracuje s projektovým manaţerem, odborným týmem a dalšími partnery a subjekty zapojenými do programové části projektu. Připravuje výběrová řízení na zaměstnance MSCB p.o. Programový manaţer je zaměstnancem JMK a MSCB p.o. se zkušenostmi s vedením odborného výzkumného týmu a přípravou a realizací vědeckých projektů. Hlavní úkoly: spolupráce se vzdělávacími a výzkumnými subjekty na realizaci projektu a přípravu vzdělávacích aktivit centra, koordinuje činnosti odborného týmu vzhledemk podmínkám Výzvy OP VaVpI 3.2, ve spolupráci s odborným týmem připravuje systém obměny obsahové náplně, koordinuje přípravu a realizaci doplňkových aktivit, ve spolupráci s odborným týmem definuje výchozí nastavení a pravidelnou obměnu vzdělávacích programů a program Divadla vědy. Definuje uţivatelské zadání k rekonstrukci budovy včetně specifických poţadavků na stavební úpravy vzhledem k exponátům, programu či doplňkovým aktivitám, připravuje předběţné kalkulacepro rozpočet, zabezpečuje monitoring a publicitu projektu včetně propagace výsledků odborného týmu, zabezpečuje marketing a PR v době přípravy a realizace projektu a přípravu a realizaci mediální kampaně pro otevření MSCB. Pracovní náplň v provozní fázi projektu je popsána v následující kapitole studie proveditelnosti Řízení projektu organizační model centra popularizace. Předpokládaný úvazek v projektu MSCB je 1,0. Stavební manaţer (Mgr. Libuše Podolová) zodpovídá za realizaci investičních aktivit - tzn. řídí a koordinuje pořízení/nabytí/koupi objektu MSCB a vlastní rekonstrukci objektu a následné dodávky vnitřního zařízení související s rekonstrukcí stavby. Stavební manaţer je zaměstnancem JMK se zkušenostmi s řízením investičních projektů. Hlavní úkoly: zodpovídá za proces zadávání zakázek související se stavební částí projektu, jedná o podmínkách nabytí nemovitosti, připravuje zadání výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace pro všechny stupně stavebního řízení, Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 76

77 podílí se na přípravě stavebního rozpočtu a výkonu kontrol stavebních úprav objektu ve vztahu ke smluvním podmínkám. Předpokládaný úvazek v projektu MSCB je 0,5. Finanční manaţer (Ing. Miloš Pydych) zodpovídá za finanční operace v rámci projektu, komunikuje se zprostředkujícím subjektem ve věci finančních toků, sleduje plnění rozpočtu projektu, spolupracuje na monitoringu projektu. Finanční manaţer je zaměstnancem JMK se zkušenostmi s řízením projektů s účastí prostředků EU včetně finančního řízení. Hlavní úkoly: zajišťuje dodrţování kritérií způsobilých výdajů v rámci OP VaVpI 3.2, sleduje plnění rozpočtu projektu zodpovídá za finanční operace v rámci projektu a náleţitosti účetních dokladů dle podmínek programu, spolupracuje na monitoringu projektu. Předpokládaný úvazek v projektu MSCB je 0,5. Koordinátorka stavební části (Ing. Martina Pavelková) - kontroluje činnost stavebního dozoru, připravuje stavební rozpočet a zodpovídá za administrativní úkony spojené se stavbou vůči administraci projektu. Spolupracuje s dalšími subjekty především se stavebním a autorským dozorem. Koordinátorka stavební části je zaměstnancem JMK se zkušenostmi s investičními projekty a řízením stavebních prací. Předpokládaný úvazek v projektu MSCB je 0,5. Koordinátorka finančních toků (Ing. Zuzana Komínková) - poskytuje administrativní zázemí pro finančního manaţera a zodpovídá za náleţitostí účetních dokladů dle podmínek programu, spolupracuje na monitoringu projektu. Koordinátorka finančních toků je zaměstnancem JMK se zkušenostmi v oblasti financování investičních projektů. Předpokládaný úvazek v projektu MSCB je 0,5. Asistent/ka projektového manaţera - poskytuje administrativní zázemí pro projektového manaţera. Zaměstnanec JMK s poţadavkem na zkušenosti v administrativě. Předpokládaný úvazek v projektu MSCB je 0,5. Asistent/ka programového manaţera poskytuje administrativní zázemí pro programového manaţera. Bude zaměstnancem MSCB p.o. Ve výběrovém řízení na obsazení této pozice budou poţadovány zkušenosti v administrativě a výborné jazykové znalosti Předpokládaný úvazek v projektu MSCB je 1,0. Edutainer navrhuje a rozpracovává program a doplňkové aktivity, připravuje výukové materiály, testy a tematické soutěţe. Spolu s dalšími edutainers připravuje show pro Divadlo vědy. Po zaškolení v některém z fungujících science center, připravuje systém vzdělávání ostatních edutainers. Pracovní náplň v provozní fázi projektu je popsána v následující kapitole studie proveditelnosti Řízení projektu organizační model centra popularizace. Edutainers budou zaměstnanci MSCB p.o. Ve výběrovém řízení na obsazení této pozice bude poţadován minimálně bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání (pedagogické zaměření a vzdělání technického směru výhodou). Předpokládaný úvazek v realizační fázi projektu MSCB jsou čtyři zaměstnanci s úvazkem 1,0. Průvodce navrhuje a rozpracovává program a doplňkové aktivity v návaznosti na exponáty, připravuje testy a soutěţe, spolupracuje s edutainers. Po zaškolení v některém z fungujících science center, připravuje systém vzdělávání ostatních průvodců. Pracovní náplň v provozní fázi projektu je popsána v následující kapitole studie proveditelnosti Řízení projektu organizační model centra popularizace. Průvodci budou zaměstnanci MSCB p.o. Ve výběrovém řízení na obsazení této pozice bude poţadován minimálně bakalářský stupeň vysokoškolského vzdělání (pedagogické zaměření a vzdělání technického směru výhodou). Předpokládaný úvazek v realizační fázi projektu MSCB jsou tři zaměstnanci s úvazkem 1,0. Manaţer expozice koordinuje členy odborného týmu, kteří rozpracovávají tématické členění a obsahovou náplň expozic, odpovídá za detailní rozpracování koncepce expozice, ve spolupráci s odborným týmem navrhuje konkrétní exponáty včetně jejich umístění, způsobu dodání, a instalace. Zpracovává podklady pro vyhlášení výběrových řízení na dodavatele exponátů. Podílí se na přípravě fungování Vědecké rady. Pracovní náplň v provozní fázi projektu je popsána v následující kapitole studie proveditelnosti Řízení projektu organizační model centra popularizace. Poţadováno VŠ vzdělání, zkušenosti s popularizací vědy nebo výstavnictvím min. 3 roky, výborné jazykové znalosti. Předpokládaný úvazek v projektu MSCB je 1,0. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 77

78 Dílna pracovník dílen spolupracuje s dodavateli exponátů při instalaci, Po zaškolení pro údrţbu a opravy exponátů, zajišťuje správnou funkci exponátů, jejich umístění a zprovoznění. Pracovní náplň v provozní fázi projektu je popsána v následující kapitole studie proveditelnosti Řízení projektu organizační model centra popularizace. Pracovník dílen bude zaměstnancem MSCB p.o. Ve výběrovém řízení na obsazení této pozice bude poţadováno vzdělání na úrovni SOU s maturitou nebo odborné středoškolské. Předpokládaný úvazek v realizační fázi projektu MSCB je 1,0. Provozní manaţer ve spolupráci si stavebním manaţerem a koordinátorkou stavebních prací a odborným týmem připravuje technické podmínky pro instalaci exponátů a zajišťuje celkový provoz objektu. Pracovní náplň v provozní fázi projektu je popsána v následující kapitole studie proveditelnosti Řízení projektu organizační model centra popularizace. Provozní manaţer bude zaměstnancem MSCB p.o. Ve výběrovém řízení na obsazení této pozice bude poţadováno minimálně středoškolské vzdělání technického zaměření (VŠ a jazykové znalosti výhodou), zkušenosti se správou budov. Předpokládaný úvazek v realizační fázi projektu MSCB je 1, Řízení projektu - organizační model centra popularizace Projekt Moravian Science Centre Brno prošel dlouhým vývojem v otázce struktury řízení projektu a provozovatele MSCB. Ţadatel (Jihomoravský kraj) nepředpokládal, ţe by se po fázi realizace projektu stal i jeho přímým provozovatelem. Brání tomu především nedostatek zkušeností s řízením instituce tohoto typu a také dostatečné vybavení lidskými zdroji. Z těchto důvodů byly zvaţovány tři varianty moţného provozovatele: - zřízení příspěvkové organizace Jihomoravského kraje, která by jako hlavní a jedinou náplní činnosti měla provoz MSCB; - výběrové řízení na provozovatele veřejná zakázka velkého rozsahu; - výpůjčka pro Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z.s.p.o.. Na tyto varianty byly zpracovány posudky - Posouzení problematiky poskytnutí veřejné podpory při přípravě a realizaci projektu MSCB a Posouzení moţnosti výběru provozovatele v rámci výjimky inhouse dle zákona o veřejných zakázkách. Na základě doporučení těchto posudků byla zvolena varianta první zřízení příspěvkové organizace MSCB p.o Organizační model MSCB Ve fázi realizace projektu ( aţ ) jsou veškerá práva a povinnosti vyplývající z realizace projektu na ţadateli, kterým je Jihomoravský kraj a MSCB p.o., coţ je příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem v přípravné fázi projektu (zaměstnanci jsou členy Realizačního týmu projektu MSCB). Po stránce stavebně technické zajišťuje veškeré činnosti Realizační tým projektu MSCB (bliţší popis viz kapitola Studie proveditelnosti). Ve věci vybavení expozice jednotlivými exponáty a přípravy doplňkových aktivit MSCB je kompetentní Odborný tým projektu MSCB. Ten je sloţen ze zástupců vysokých škol, Akademie věd a Centra dopravního výzkumu. Úvazky jednotlivých členů týmu jsou uvedeny v příloze č. 2 projektové ţádosti, stručný popis jejich odborného zaměření a zkušeností s popularizací vědy jsou předmětem kapitoly Studie proveditelnosti. Ve fázi provozu (od ) budou veškeré povinnosti spojené s provozováním objektu MSCB a veškerých aktivit směřujících k popularizaci vědy na příspěvkové organizaci zřizované Jihomoravským krajem - MSCB p.o. Charakteristika MSCB p.o. Hlavním účelem MSCB p.o. je seznamovat širokou veřejnost s vědeckými poznatky interaktivní formou z celé řady přírodních oborů a dalších příbuzných věd, rozvíjet zájmovou činnost a podílet se na školním i mimoškolním vzdělávání mládeţe i dospělých, organizovat a provádět metodickou a výzkumnou činnost a její výsledky vhodným způsobem zveřejňovat. Předmětem činnosti MSCB p.o. je: a) zajišťuje a provádí vědeckovýzkumnou činnost v oblasti přírodních, technických a společenských věd Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 78

79 b) pořádá populárně vědecké a odborné přednášky, cykly přednášek, semináře, besedy, výstavy, audiovizuální pořady apod. zejména ve svých prostorách, ale i mimo ně c) otevírá a zatraktivňuje problematiku vědy a výzkumu co nejširšímu počtu potenciálních zájemců (zejména dětem a mládeţi) d) vytváří podmínky pro růst počtu studentů a absolventů přírodovědných a technických oborů na českých středních odborných, vyšších odborných a vysokých školách e) podílí se na pořádání kulturních akcí pro širokou veřejnost v objektu MSCB, ale i mimo ně f) podílí se na školním i mimoškolním vzdělávání mládeţe tím, ţe pro organizované skupiny ţáků a studentů všech typů škol provádí pořady, jejichţ obsah navazuje na učivo přírodovědných předmětů a vhodným způsobem je rozšiřuje g) pravidelně komunikuje s vědeckými pracovišti, univerzitami nad moţností popularizace výsledků výzkumu a vývoje v daném odvětví h) vytváří podmínky pro posílení spolupráce s obdobnými centry popularizace VaV v ČR a v zahraničí s moţností vzájemné výměny a zapůjčení exponátů i) zapůjčuje exponáty jiným subjektům za účelem jejich zpřístupňování veřejnosti v expozicích a výstavách či v jiných odpovídajících zařízeních a prostorách j) zpřístupňuje exponáty a expozice pro odborné, informační a propagační účely, formou pořizování filmových záznamů a videozáznamů, kopií dokumentů, poskytováním fotografií, negativů a ostatních médií či jiných nosičů k) zajišťuje provoz obchodu s upomínkovými předměty související s expozicí a posláním MSCB l) zajišťuje prodej zboţí, produktů a publikací související s vlastními expozicemi a výstavami, propagačních materiálů a upomínkových předmětů, m) provádí údrţbu, opravy exponátů a zařízení pro vlastní vzdělávací činnost n) zajišťuje prodej zboţí, produktů a publikací související s vlastními expozicemi a výstavami, propagačních materiálů a upomínkových předmětů, o) pečuje o odborný růst a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel (dále jen ředitel ). Ředitele jmenuje a odvolává Rada Jihomoravského kraje. Ředitel jedná jménem příspěvkové organizace v souladu s platnými předpisy a v rámci oprávnění daných zřizovací listinou tak, ţe k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis. Správa majetku p.o. - zřizovatel předává příspěvkové organizaci do správy nemovitý majetek, uvedený v příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást její zřizovací listiny. Zřizovatel předává příspěvkové organizaci do správy movitý majetek a ostatní majetek, jehoţ soupis je uveden v účetní závěrce příspěvkové organizace MSCB. Ostatní majetková práva a povinnosti vymezuje Zřizovací listina MSCB p.o. Finanční hospodaření p.o. - příspěvková organizace je povinna se řídit při svém finančním hospodaření ustanoveními z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Příspěvková organizace je oprávněna uzavřít nájemní smlouvu nebo smlouvu o výpůjčce s jiným vlastníkem majetku (např. obcí) pro zajištění svého hlavního účelu a předmětu činnosti nejdéle na dobu pěti let, se souhlasem zřizovatele i na dobu delší. Příspěvková organizace je oprávněna ponechat si příjmy z pronájmu movitého majetku, nemovitého majetku, bytu nebo nebytových prostor jako vlastní výnosy. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 79

80 Obr. 6: Organizační schéma MSCB p.o. Zdroj: zpracováno RRAJM Poradním orgánem MSCB p.o. bude Vědecká rada MSCB sloţená ze zástupců spolupracujících subjektů tj. vysokých škol, Akademie věd a Centra dopravního výzkumu. Ve fázi provozní přebírá kompetence Odborného týmu projektu MSCB. Hlavní činností Vědecké rady MSCB bude navrhovat nové exponáty v rámci obměny expozice; navrhovat program a doplňkové aktivity; odborně garantovat správnost vědeckých fenoménů a zákonitostí, které jsou demonstrovány exponáty či objasňovány v rámci programu; poskytovat kontakt s aktuálními poznatky vědy, výzkumu a vývoje; navrhovat nová témata ke zpracování; navrhovat témata pro dočasné expozice; připomínkovat expozici a program i s návrhy na změny. Vztahy mezi ţadatelem a provozovatelem Příspěvková organizace je povinna se řídit ustanoveními z. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. To je základní legislativa, která upravuje vztah mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací. Vztahy nad rámec této legislativy jsou upravovány jednotlivými smluvními vztahy mezi p.o. a jejím zřizovatelem. Jihomoravský kraj svým příspěvkovým organizacím poskytuje účelově určenou dotaci na investiční akce (rekonstrukce, stavební práce, nákup movitého a nemovitého majetku, apod.), účelově určený příspěvek na provoz (oprava a údrţba) a účelově neurčený příspěvek na provoz (běţné provozní výdaje mzdy, telefony, energie, vodné, stočné, cestovní úhrady, apod.). Jihomoravský kraj ve funkci zřizovatele příspěvkové organizace také upřednostňuje, aby výdaje spojené s provozem a investiční výdaje příspěvková organizace hradila z vlastních zdrojů, z tohoto důvodu je v zásadách upravujících vztah Jihomoravského kraje k příspěvkovým organizacím zakotvena povinnost příspěvkové organizace uhradit výdaje spojené s jejím provozem přednostně z vlastních zdrojů a při pořizování majetku prověřit moţnosti financování z jiných zdrojů neţ jsou krajské dotace. Zajištění kvalitních zdrojů pro zabezpečení odborných činností Všechny jmenované pracovní pozice budou obsazeny na základě přijímacího pohovoru nebo řádného výběrového řízení s ohledem na poţadavky legislativy a náplní práce jednotlivých pozic. Výjimkou je pozice Programového manaţera, kam je jmenován Mgr. Lukáš Richter, který v přípravné fázi projektu jako zaměstnanec Krajského úřadu Jihomoravského kraje zastával funkci manaţera projektu MSCB a prošel řádným výběrovým řízením na tuto pozici jiţ na začátku přípravné fáze. Ředitel uv.1,0 - zodpovídá za celkový chod MSCB p.o., koordinuje manaţery jednotlivých sekcí, spolupracuje s Vědeckou radou, zastupuje organizaci vůči třetím osobám, přímo řídí ekonomiku organizace. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 80

81 Poţadavek VŠ vzdělání, zkušenosti s realizací projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU, min. 5 let v manaţerské pozici, výborné jazykové znalosti, prezentační a komunikační dovednosti Administrativa uv.1,0 poskytuje administrativní zázemí řediteli organizace. Poţadavek SŠ vzdělání, zkušenosti v administrativě, jazykové znalosti výhodou Informace a rezervace uv.3,0 - komunikuje s návštěvníky, zabezpečuje rezervace termínů, koordinuje návštěvy školních kolektivů, podává informace návštěvníkům. Poţadavek - SŠ vzdělání, výborné jazykové znalosti Ekonom uv.1,0 zodpovídá za hospodaření s majetkem a plnění rozpočtu MSCB p.o. dle platné legislativy, spolu s Programovým manaţerem a Manaţerem expozice zajišťuje dodrţování monitorovacích indikátorů projektu MSCB, spolupracuje při tvorbě monitorovacích zpráv. Poţadavek VŠ vzdělání ekonomického zaměření, zkušenosti s finančním řízením příspěvkové organizace min. 3 roky Účetní uv.1,0 zajišťuje účetní a mzdové operace MSCB p.o., zodpovídá za náleţitosti účetních dokladů dle platné legislativy Poţadavek SŠ vzdělání ekonomického směru, zkušenosti s účetnictvím příspěvkové organizace min. 5 let Personalista uv.0,3 zajišťuje péči o zaměstnance, koordinuje najímání nových zaměstnanců, zajišťuje školení na rozvoj osobnosti, ve spolupráci s Programovým manaţerem a Manaţerem expozice, zajišťuje nezbytnou činnost pro provoz s vyuţitím dobrovolníků a brigádníků. Poţadavek VŠ vzdělání humanitního či ekonomického zaměření, zkušenosti v personalistice min. 3roky. Sekce Program: Programový manaţer - uv.1,0 - koordinuje a řídí ve spolupráci s Vědeckou radou MSCB přípravu koncepcí jednotlivých expozic a následně také jejich realizaci z hlediska dodrţení cílů projektu, metodicky vede edutainers a průvodce. Ve spolupráci s Vědeckou radou MSCB připravuje systém obměny obsahové náplně, koordinuje přípravu a realizaci doplňkových aktivit, připravuje program Divadla vědy. Ve fázi realizace navíc: definuje uţivatelské zadání k rekonstrukci budovy včetně specifických poţadavků na stavební úpravy vzhledem k exponátům, programu či doplňkovým aktivitám; připravuje předběţné kalkulace pro rozpočet; zabezpečuje monitoring a publicitu projektu včetně propagace výsledků odborného týmu, zabezpečuje marketing a PR a přípravu a realizaci mediální kampaně pro otevření MSCB. Spolupracuje s projektovým manaţerem, odborným týmem a dalšími partnery a subjekty zapojenými do programové části projektu. Poţadavek VŠ vzdělání, manaţerské zkušenosti min.5let, praxe s realizací projektů financovaných ze Strukturálních fondů EU výhodou, výborné jazykové znalosti Edutainer uv.8,0 navrhuje a rozpracovává program a doplňkové aktivity, připravuje výukové materiály, testy a tematické soutěţe. Připravují a realizují show pro Divadlo vědy. Hlavní činnost - práce se školními třídami, organizovanými skupinami i individuálními návštěvníky. Poţadavek min. bakalářský stupeň VŠ (pedagogické zaměření a vzdělání technického směru výhodou) Průvodce uv. 6,0 - navrhuje a rozpracovává program a doplňkové aktivity v návaznosti na exponáty, připravuje testy a soutěţe, spolupracuje s edutainers, průvodce pro školní kolektivy, pedagogy a organizované skupiny Poţadavek VŠ vzdělání (pedagogické zaměření a vzdělání technického směru výhodou) Sekce Provoz: Provozní manaţer uv.1,0 - zajišťuje celkový provoz objektu (včetně zajištění speciálních aktivit), zodpovídá za vedení provozního personálu. Poţadavek SŠ, VŠ vzdělání, zkušenosti se správou budov, zkušenosti v administrativě Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 81

82 Provozní personál uv. 6,0 pokladní, pracovník úklidu, pracovníci ostrahy (bezpečnosti) Poţadavek SŠ nebo SOU s ohledem na pracovní náplň, zkušenosti s uvedenými činnostmi Sekce Expozice: Manaţer expozice uv.1,0 ve spolupráci s Vědeckou radou MSCB zajišťuje návrhy na obměnu hlavní expozice (návrh a popis nových exponátů v rámci tematického členění hlavní expozice), spolupracuje se zahraničními SC a dodavateli exponátů, zabezpečuje zápůjčky putovních expozic pro dočasný výstavní prostor, navrhuje témata dočasných expozic (ve spolupráci s Vědeckou radou MSCB a spolupracujícími subjekty), zabezpečuje realizaci dočasných expozic, zajišťuje údrţbu a opravy exponátů. Ve spolupráci s pracovníky Marketingu a komunikace zajišťuje najímání externistů pro grafické a designové sluţby, ve spolupráci s Personalistou a Programovým manaţerem zajišťuje školení dobrovolníků, edutainers a průvodců. Poţadavek VŠ vzdělání, zkušenosti s popularizací vědy nebo výstavnictvím min. 3 roky, výborné jazykové znalosti Asistent/ka manaţera expozice uv.1,0 poskytuje administrativní zázemí pro manaţera expozice, připravuje podklady projednání Vědecké rady MSCB. Poţadavky SŠ vzdělání, zkušenosti v administrativě, jazykové znalosti výhodou Dílna uv.3,0 pracovníci dílen spolupracují s dodavateli exponátů při instalaci, zajišťují správnou funkci exponátů, zajišťují umístění a zprovoznění nových exponátů v rámci obměny hlavní expozice, instalují exponáty pro dočasné expozice. Poţadavek SOU nebo SŠ Sekce Marketing a komunikace: Marketing a komunikace uv.2,0 zaměstnanci připravují marketingovou strategii, koordinují přípravu všech propagačních materiálů, koordinují komunikaci se školami, zajišťují networking, zajišťují PR a komunikaci s médii, mají na starosti reklamní kampaň, obsah webových stránek, tiskové zprávy, rešerše médií. Poţadavek SŠ, VŠ vzdělání, praxe v oblasti marketingu a PR, výborné jazykové znalosti Management aktivit centra popularizace Aktivity MSCB mají vícezdrojový systém řízení. Jednu část tvoří vedení MSCB p.o. (ředitel, programový manaţer, manaţer expozice), druhou část Vědecká rada MSCB, třetí část ţadatel (tj. zřizovatel MSCB p.o.). Vedení MSCB p.o. koordinuje a řídí přípravu koncepcí jednotlivých expozic, programu i doplňkových aktivit MSCB, spolupracuje se zahraničními SC a dodavateli exponátů, organizuje zápůjčky putovních expozic pro dočasný výstavní prostor, organizuje odborné workshopy. Spolupracuje s Vědeckou radou, Jihomoravským krajem, městem Brnem a dalšími spolupracujícími subjekty. Je odpovědné za dodrţení monitorovacích indikátorů projektu MSCB. Vědecká rada MSCB navrhuje nové exponáty v rámci obměny expozice; navrhuje program a doplňkové aktivity; odborně garantuje správnost vědeckých fenoménů a zákonitostí, které jsou demonstrovány exponáty či objasňovány v rámci programu; poskytuje kontakt s aktuálními poznatky vědy, výzkumu a vývoje; navrhuje nová témata ke zpracování; navrhuje témata pro dočasné expozice; spolupracuje s vedením MSCB p.o., Jihomoravským krajem a městem Brnem. Jihomoravský kraj dohlíţí nad dodrţováním monitorovacích indikátorů projektu MSCB, v oblasti zajištění aktivit MSCB spolupracuje s vedením MSCB p.o., Vědeckou radou MSCB, ostatními spolupracujícími subjekty a městem Brnem, které se podílí na financování provozu MSCB p.o. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 82

83 Popis řízení projektu MSCB Kompetence a odpovědnost realizačního a odborného týmu Realizační tým MSCB a Odborný tým MSCB nahrazují pracovní skupiny a Řídící komisi, které byly zřízeny pro přípravnou fázi projektu MSCB. Realizační tým MSCB je sloţen ze členů Pracovní skupiny pro finanční řízení a marketing (PS FŘM) a Pracovní skupiny pro stavební úpravy a rekonstrukci (PS SUR) a členů Řídící komise. Členové realizačního týmu zodpovídají za realizaci investičních aktivit - koupi objektu MSCB, jeho rekonstrukci a následné dodávky vnitřního zařízení související s rekonstrukcí stavby. Rovněţ zodpovídají za finanční operace v rámci projektu, sledují plnění rozpočtu projektu, odpovídají za monitoring projektu. Odpovídají za realizaci programových částí projektu - ve spolupráci s Odborným týmem MSCB se podílí na přípravě koncepcí jednotlivých expozic a následně také jejich realizaci z hlediska dodrţení cílů projektu. Spolupracují s Odborným týmem MSCB a ostatními spolupracujícími subjekty. Bliţší popis činnosti jednotlivých členů Realizačního týmu MSCB je uveden v kapitole Studie proveditelnosti. Odborný tým MSCB je sloţen ze členů Pracovní skupiny pro koncepci a obsahovou náplň (PS KON) a členů Řídící komise. Členové odborného týmu odpovídají za rozpracování tematického členění expozice v souladu s projektovou ţádostí, vybírají konkrétní exponáty a navrhují způsob jejich realizace. Navrhují program a doplňkové aktivity. Odborně garantují správnost vědeckých fenoménů a zákonitostí, které jsou demonstrovány exponáty či objasňovány v rámci programu. Poskytují kontakt s aktuálními poznatky vědy, výzkumu a vývoje. Navrhují nové exponáty v rámci obměny expozice, nová témata ke zpracování, témata pro dočasné expozice, témata pro odborné semináře a workshopy. Připomínkují expozici a program s návrhy na změnu. Ve spolupráci s Realizačním týmem MSCB se podílejí na realizaci jednotlivých expozic z hlediska dodrţení cílů projektu. Spolupracují s Realizačním týmem MSCB a ostatními spolupracujícími subjekty. Bliţší popis odbornosti a zkušeností jednotlivých členů Odborného týmu MSCB je uveden v kapitole Studie proveditelnosti. Obr. 7: Schéma řízení projektu MSCB během od přípravy po provoz Zdroj: zpracováno RRAJM Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 83

84 Partnerství s městem Brnem, RTM, vysokými školami, AV ČR a CDV Projekt MSCB nemá partnera ve smyslu definice OP VaVpI, spolupracuje však s vysokými školami, Akademií věd ČR, Centrem dopravního výzkumu a Techmania Science Centre v Plzni během všech fází projektu; statutárním městem Brnem v provozní fázi projektu. Spolupracujícími vysokými školami jsou Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Bliţší popis jejich zapojení v jednotlivých fázích projektu je uveden v kapitole 3.3 Studie proveditelnosti. Přesné znění smluv mezi ţadatelem (Jihomoravským krajem) a kaţdým ze spolupracujících subjektů jsou uvedeny v příloze č.17c pod názvem Smlouvy se spolupracujícími subjekty. Projekt MSCB má rovněţ uzavřenou rámcovou smlouvu o spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Regionálním technickým muzeem o.p.s. provozujícím Techmania Science Centre v Plzni (dále jen TSC). V této smlouvě se představitelé obou projektů dohodli na výměně informací a podnětů ve věcech společného zájmu, na koordinaci svých činností s přihlédnutím k hlavnímu záměru obou stran a tím je vznik moderních interaktivních center vědy a poznání. Dále si budou poskytovat vzájemnou podporu při přípravě a následné realizaci projektů MSCB a TSC a odstraňovat překáţky ve vzájemné spolupráci. Budou získávat pro cíle uvedené ve smlouvě v rámci své činnosti podporu u veřejnosti a u svých partnerů, kteří nejsou smluvními stranami a přispívat podle svých moţností k vhodným podmínkám pro realizaci projektů v rozsahu společně dohodnutých cílů podle smlouvy. Konkrétní oblasti spolupráce v době přípravy projektů MSCB a TSC - formulace obsahové náplně popularizace vědy a výzkumu; výměna informací pro formulaci efektivního řešení moderních interaktivních center vědy a poznání. Konkrétní oblasti spolupráce v době realizace projektů MSCB a TSC - společný postup při definování a zajišťování výroby expozic a jednotlivých exponátů; společný postup při vytváření expozičních bloků; společný postup při zajištění zaškolení odborného personálu center; společný postup při prezentaci MSCB a TSC. Konkrétní oblasti spolupráce v době udrţitelnosti projektů MSCB a TSC - společný postup při vytváření expozic a vzájemná spolupráce při jejich obměně; spolupráce při vytváření výukových programů pro školy; spolupráce při pronajímání putovních expozic. Dalším zainteresovaným subjektem, a to především v provozní fázi je Statutární město Brno, které na základě smlouvy s Jihomoravským krajem, bude poskytovat dotaci MSCB p.o. na investice spojené s obnovou expozice MSCB. Přesné znění smlouvy je uvedeno v příloze č. 7 pod názvem Doklady o schopnosti financovat projekt Analýza rizik Vzhledem k finanční náročnosti a celkové obsáhlosti projektu MSCB, je třeba reálně zváţit a zhodnotit potenciální rizika, která se mohou objevit během přípravy, ale zejména v průběhu realizace a provozu projektu. V tab.14: Analýza rizik jsou uvedena veškerá potenciální rizika, která si ţadatel v souvislosti s projektem reálně uvědomuje. Tato rizika jsou členěna dle základních kategorií na rizika: technická a stavební, finanční, organizační a provozní a právní. Rizika jsou dále analyzována z pohledu jejich závaţnosti a pravděpodobnosti výskytu. Následně jsou vyhodnocena z hlediska jejich významnosti pro projekt. Rizika jsou dále detailně rozebrána z pohledu jejich eliminace a způsobu řízení dané situace. Tab. 11: Závaţnost rizika Kategorie Popis neznatelné Nepodstatné narušení vývoje projektu. drobné Nepodstatné narušení vývoje projektu. Operativním řízením lze obnovit plánovaný vývoj. významné Narušení vývoje projektu. Správným řízením je možno dosáhnout požadovaných parametrů v plánovaných termínech. velmi významné Zásadní narušení vývoje projektu, případně jeho pozastavení. Vyžaduje opatření Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 84

85 nepřijatelné k tomu, aby bylo dosaženo požadovaných parametrů v plánovaných termínech. Ohrožení a zastavení dalšího vývoje projektu. Pokud nemá být projekt ukončen, tak je třeba provést zásadní opatření k obnovení vývoje. Tab. 12: Pravděpodobnost výskytu rizika Kategorie Popis téměř nemožné Výskyt je krajně nepravděpodobný. Lze předpokládat, že nebezpečí nemusí nastat. výjimečně možné Výskyt je nepravděpodobný, ale možný. Lze předpokládat, že nebezpečí může výjimečně nastat. běžně možné Pravděpodobně se vyskytne několikrát. Lze očekávat, že nebezpečí nastane několikrát. pravděpodobné Vyskytne se několikrát. Lze očekávat, že nebezpečí nastane často. hraničící s jistotou Je pravděpodobný častý výskyt. Nebezpečí je trvalé. Tab. 13: Význam rizika celkové zhodnocení závaţnosti a pravděpodobnosti rizika Kategorie Popis zanedbatelné Lze ho přijmout. přijatelné Lze ho přijmout, nutno věnovat zvýšenou pozornost vývoji situace. nežádoucí Smí být přijato tehdy, je-li eliminace rizika prakticky nedosažitelná či neúměrně nákladná. nepřípustné Musí být odstraněno Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 85

86 Tab. 14: Analýza rizik Druh rizika TECHNICKÁ A STAVEBNÍ RIZIKA Nedostatky v projektové dokumentaci Zpoždění stavebních prací, nedostatečná koordinace Výběr nekvalitního dodavatele stavebních prací Zpoždění výroby a dodání jednotlivých exponátů Závažnost rizika Pravděpodobnost rizika Význam rizika Eliminace rizika významné výjimečně možné přijatelné S ohledem na zkušenosti (reference) projektové kanceláře je riziko nedostatků v projektové dokumentaci minimální; zcela vyloučit jej lze v realizační fázi za spolupráce stavebního dozoru a projektanta stavby. významné výjimečně možné přijatelné Riziko zpoždění stavebních prací je minimální. Potenciální riziko bude eliminováno zajištěním kvalitního stavebního dozoru, důsledným monitoringem a maximálním dodržováním harmonogramu stavebních prací. velmi významné výjimečně možné přijatelné Riziko je minimální. Riziko bude maximálně eliminováno prostřednictvím transparentního procesu výběrového řízení splňující zákonem a OP VaVpI stanovené podmínky a následným důkladným rozborem referenčních předpokladů jednotlivých uchazečů. významné výjimečně možné přijatelné Riziko je minimální. Riziko bude v maximální možné míře eliminováno výběrem kvalitního a spolehlivého dodavatele s profesionálním přístupem. Vztah objednatele a dodavatele bude následně smluvně ošetřen s možností penalizace v případě nedodržení smluvních podmínek. Živelné pohromy významné téměř nemožné zanedbatelné S rizikem je uvažováno, leč je prakticky nepravděpodobné. Riziko je technicky v podstatě neovlivnitelné, nicméně z historického hlediska zcela bezprecedentní. Jediný způsob částečné eliminace rizika je prostřednictvím pojištění. FINANČNÍ RIZIKA Navýšení cen stavebních prací významné běžně možné přijatelné Riziko bude eliminováno s přispěním sestaveného finančního plánu, který je sestaven dle aktuálních cen vstupů, rezervy nejsou součástí způsobilých výdajů. Ke změnám ve finančním plánu při realizaci projektu samozřejmě dojít může. V případě navýšení finančního objemu stavebních prací nad finanční rámec projektu, bude hradit náklady investor. Odpovědnost za vyhodnocení rizik Stavební dozor investora ve spolupráci se stavebním manažerem projektu a koordinátorem stavební části Stavební dozor investora ve spolupráci se stavebním manažerem projektu Stavební manažer projektu ve spolupráci s projektovým manažerem Projektový manažer ve spolupráci s programovým manažerem projektu Za riziko jako takové nelze odpovídat. Odpovědnost za pojištění proti riziku bude odpovídat projektový manažer. Stavební manažer projektu ve spolupráci s finančním manažerem projektu Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 86

87 Navýšení cen zhotovení exponátů významné běžně možné přijatelné Ceny budou vykalkulovány s maximální možnou pečlivostí. Po výběru dodavatele/dodavatelů bude s dodavateli exponátů uzavřena smlouva s pevně stanovenou výši ceny. Neobdržení dotace významné běžně možné přijatelné Vzhledem k tomu, že na poskytnutí dotace není žádný zákonný nárok, pak je riziko zcela možné. Pokud by projekt dotaci z OP VaVpI nezískal, pokračoval by dále jiným, časově náročnějším způsobem. V případě přidělení dotace bude riziku předcházeno vhodným načasováním a pečlivým zpracováním monitorovacích zpráv a hlášení, správně sepsaných žádostí o dotaci. Nedostatek finančních prostředků pro realizaci projektu Nedostatek finančních prostředků v provozní fázi projektu ORGANIZAČNÍ A PROVOZNÍ RIZIKA Nedostatek zkušených manažerů pro řízení projektu Nejednoznačné nastavení pravomocí a odpovědnosti za řízení MSCB Nedostatečná koordinace jednotlivých aktivit projektu Nedostatek kvalifikovaných lidských zdrojů ve fázi přípravné, realizační a významné téměř nemožné zanedbatelné Riziko je prakticky zanedbatelné, jelikož projekt bude realizován dle sestaveného rozpočtu, který je určující pro zabezpečení finančních prostředků. Plán předfinancování je schválen zastupitelstvem Jihomoravského kraje. významné téměř nemožné zanedbatelné Pro řízení tohoto rizika je počítáno částečně s financováním s využitím veřejných prostředků JMK a města Brna, částečně s vlastními příjmy z provozu MSCB. významné téměř nemožné zanedbatelné Riziko bude eliminováno důsledným výběrem jednotlivých členů realizačního týmu, na základě jejich zkušeností s danou pozicí. Navíc na začátku bude vypracována metoda řízení lidských zdrojů. významné téměř nemožné zanedbatelné Riziko bude v maximální možné míře eliminováno tím, že na začátku projektu bude zpracován model řízení projektu, kde bude podrobně rozpracováno nastavení pravomocí a odpovědností řídících pracovníku projektu. významné téměř nemožné zanedbatelné MSCB má jasně stanovenou řídící a organizační strukturu s jasným vymezením odpovědností. Veškerá projektová rizika budou sledována a vyhodnocována a v případě hrozícího rizika i eliminována. významné téměř nemožné zanedbatelné Riziko bude řízeno prostřednictvím včasného vypracování modelu řízení projektu a včasného obsazení jednotlivých pozic. Veškeré lidské zdroje budou smluvně ošetřeny. Finanční manažer ve spolupráci s programovým manažerem a projektovým manažerem Vzhledem k tomu, že na dotaci není právní nárok, není možné určit odpovědnou osobu. Projektový manažer ve spolupráci s finančním manažerem Projektový manažer ve spolupráci s finančním a programovým manažerem Projektový manažer Projektový tým Projektový manažer Projektový manažer Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 87

88 provozní. Nedostatečný zájem ze strany cílových skupin Návrh MSCB a jeho vybavení neodpovídá požadavkům na něj kladeným Nedostatečný systém ochrany a využití duševního vlastnictví PRÁVNÍ RIZIKA Nedodržení podmínek OP VaVpI, včetně nenaplnění monitorovacích indikátorů Nedodržení právních norem ČR (výběrová řízení, smlouvy, apod.) Nevyřešené vlastnické vztahy k místu realizace projektu významné běžně možné přijatelné Zájem cílových skupin a očekávaná poptávka projektu je řešena v Marketingové analýze zpracované pro účel MSCB Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultou multimediálních médií a také ve Studii proveditelnosti, a to na základě relevantních statistických údajů, disponibilních studií a expertních odhadů. Stěžejní pro eliminaci rizika nedostatečné poptávky je již v realizační (investiční)fázi zajištění kvalitní a účinné propagace projektu a marketingového plánu. významné téměř nemožné zanedbatelné Na návrhu, vybavení a konkrétních exponátech se podílí pracovní skupiny tvořené odborníky. Řešení MSCB by tudíž mělo korespondovat se zadanými požadavky. významné výjimečně možné přijatelné Veškeré pracovní výstupy v přímé souvislosti s ochranou využití duševního zdraví budou právně, smluvně ošetřeny. velmi významné téměř nemožné zanedbatelné Riziko je zcela minimální. Žadatel je seznámen s podmínkami OP VaVpI a veškeré kroky v realizaci projektu budou prováděny v souladu s prováděcí dokumentací OP VaVpI. Všechny zainteresované osoby projektového týmu budou s podmínkami realizace projektu seznámeny. nepřijatelné téměř nemožné zanedbatelné Riziku bude předcházeno tím, že zainteresované osoby budou seznámeny s podmínkami realizace projektu, který bude realizován v souladu s platnou legislativou. Dále bude dbát zřetel zejména na transparentní průběh výběrových řízení, kvalitní stavební a autorský dozor. nepřijatelné výjimečně možné zanedbatelné Jelikož místo realizace projektu pavilon D areálu BVV není ve vlastnictví žadatele projektu, určitá míra rizika zde existuje. V současné době má však žadatel Jihomoravský kraj s BVV, a.s. uzavřenou tzv. předkupní smlouvu, která zaručuje žadateli, že budovu pavilonu D odkoupí, jakmile dostane závazné rozhodnutí o přidělení dotace z OP VaVpI na realizaci projektu. Současný vlastník s žadatelem má podmínky prodeje nemovitosti smluvně ošetřeny. Zdroj: zpracováno RRAJM pro potřeby Studie proveditelnosti, 2010 Projektový manažer ve spolupráci s programovým manažerem Projektový manažer ve spolupráci s programovým manažerem Projektový manažer Projektový tým Projektový tým Projektový manažer Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 88

89 Z provedené analýzy rizik vyplývá, ţe výše zmíněná rizika, jsou v konečném důsledku vyhodnocena jako zanedbatelná, či jako přijatelná. Pro realizaci projektu to znamená, ţe zanedbatelné riziko lze v projektu respektovat, jde o riziko významné, ale prakticky nemoţné. Rizika přijatelná jsou pro projekt také akceptovatelná, nicméně se jejich vývoji bude ţadatel věnovat větší pozornost. Pro tyto případy je nastaven systém řízení rizik s konkrétními návrhy na eliminaci daných rizik. V současné době jsou uvaţovány 2 varianty řešení projektu nulová varianta a investiční varianta řešení. Snahou je projekt realizovat samozřejmě dle navrţené investiční varianty. Nulová varianta Tato varianta by byla realizována v případě, ţe by projekt neobstál v hodnocení a dotaci nezískal. Pro projekt by to znamenalo v první řadě velkou časovou prodlevu. Projekt by byl realizován s delším časovým odstupem a tím pádem by to znamenalo větší náklady na realizaci. Ţadatel by v případě neudělení dotace neodkoupil pavilon D, plánovaný jako místo realizace a pro projekt by bylo hledáno jiné místo realizace projektu. Tato varianta je časově výrazně delší a finančně podstatně draţší. Investiční varianta Ţadatel samozřejmě chce realizovat navrţenou investiční variantu. Investiční varianta je detailně popsána v Ţádosti Benefit a v samotné Studii proveditelnosti. Pokud by projekt prošel hodnocením a obdrţel dotaci, pak by realizační fáze projektu začala dle navrţeného harmonogramu a na Brněnském výstavišti by v pavilonu D vzniklo nové, zcela unikátní science centrum. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 89

90 4.3 Lokalizace projektu Historie projektu Projektový záměr tvorby Moravian Science Centre Brno vyplynul z různých podnětů, které vedly ke vzniku zábavně naučného prostoru pro děti a mládeţ. Jeden takový významný projektový záměr byl Studio Vaňkovka - Centrum interaktivního vzdělávání, kdy v prostorách bývalé strojírny v areálu stavebně-technické památky Vaňkovka v Brně mělo vzniknout interaktivní vzdělávací centrum pro všechny generace. Dalším významným, projektovým záměrem zacíleným na popularizaci vědy byl projekt Ekologické centrum v Otevřené zahradě pod Špilberkem. Projekt měl za cíl efektivně vyuţít zarostlý prostor zahrad pod Špilberkem k vybudování environmentálně vzdělávací interaktivní zahrady, a to jak pro děti, mládeţ, tak pro širokou veřejnost. Z těchto a dalších nerealizovaných projektových záměrů plyne jiţ dlouholetá snaha o vytvoření zábavně naučného vzdělávacího centra na území města Brna, které by popularizovalo vědu a bylo určeno jak dětem, tak široké veřejnosti. Historie samotného projektového záměru MSCB se datuje do roku 2007, kdy se tvořila samotná Regionální inovační strategie 3, která navázala na výstupy jiţ implementovaných strategií RIS 1 a RIS 2. V rámci přípravy RIS 3 bylo vytvořeno 5 pracovních skupin, které dle aktuálních potřeb a moţností definovaly strategické záměry. Pro vznik projektového záměru MSCB jako jednoho z klíčových aktivit strategie RIS 3 byla klíčová pracovní skupina 4 Lidské zdroje. Z diskusí, které zdůrazňovali, ţe v regionu klesá zájem mladé generace o studium vědních oborů a zároveň potřeba propojit v současné době fungující aktivity v oblasti vědy a výzkumu, které jsou zatím velice separované, v jeden ucelený systém. Po vydefinování projektového záměru MSCB pracovní skupinou RIS3 následoval schvalovací proces Koordinačním a Řídícím výborem RIS 3 a následně Radou a Zastupitelstvem JMK a Statutárním městem Brnem Stav připravenosti projektu 11 Projekt je zpracováván do podoby kompletní projektové ţádosti včetně všech povinných a dalších nepovinných příloh. Pro potřeby projektu byl zpracován geometrický plán za účelem rozdělení pozemku č /2009 (úředně ověřený pod č. 5033/2009, ze dne ), znalecký posudek k určení ceny zjištěné a obvyklé a posouzení technického stavu oceňovaných staveb (ze dne ), posudek technického stavu oceněných staveb (ze dne ), Marketingová analýza pro potřeby MSCB (ze dne ), znalecký posudek pro stanovení ceny zjištěné a ceny obvykle - chlad ( ), Prezentační a audiovizuální vybavení MSCB (ze dne ), geodetické zaměření skutečného stavu, průzkumy, energetický průkaz, plán BOZP, výkon poradenské činnosti DSP. Projekt má zpracovanou dokumentaci pro územní řízení (ze dne ), pravomocné územní rozhodnutí (ze dne 29.6.), uzavřené smlouvy o spolupráci se spolupracujícími subjekty zapojenými do projektu (Masarykova univerzita, Vysoké učení technické Brno, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Akademie věd ČR, Centrum dopravního výzkumu, Regionální technické muzeum o.p.s. a Statutární město Brno), Zastupitelstvem JMK schválenou Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pavilon D (místa realizace projektu), zadané řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení, Radou a Zastupitelstvem JMK schválenou projektovou ţádost. Pro účely projektu byl také zpracován posudek veřejné podpory k projektovému záměru MSCB Postup příprav projektu 12 Po předání ţádosti MŠMT bude zadáno výběrové řízení na TDI a koordinátora BOZP. Bude zadáno zpracování dokumentace pro stavební povolení tak, aby nejpozději k byla podána ţádost o stavební povolení na příslušný stavební úřad. Potvrzení o podání ţádosti o stavební povolení bude na MŠMT předáno nejpozději do Pravomocné stavební povolení je očekáváno nejpozději k s okamţitým předáním na MŠMT. 11 Viz. Kapitola 4.5 Harmonogram projektu 12 Viz. Kapitola 4.5 Harmonogram projektu Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 90

91 Po pravomocném rozhodnutí o udělení dotace ţadatel uzavře kupní smlouvu a odkoupí pavilon D Brněnských výstav a veletrhů pro účely projektu a zahájí výběrové řízení na dodavatele stavebních prací a technický dozor. V prosinci 2010 bude zřízena pro účely projektu (provozovatel MSCB) příspěvková organizace MSCB, p.o. Po výběru dodavatele stavebních prací započne rekonstrukce budovy pavilonu D dle potřeb projektu. Rekonstrukce proběhne v období 10/ /2013. S dokončením rekonstrukčních prací bude úzce souviset kolaudační souhlas, jenţ by dle harmonogramu měl být udělen 05 06/2013. Jiţ v průběhu stavebních prací budou probíhat výběrová řízení na zaměstnance nového science centra a zároveň bude odborný tým rozpracovávat do podrobností jednotlivé exponáty expozice. Jakmile budou jednotlivé exponáty specifikovány, bude vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele exponátů. V průběhu výroby exponátů bude odborný a realizační tým připravovat konkrétní program a doplňkové činnosti science centra. 6-12/2012 proběhne výběrové řízení na dodavatele vnitřního vybavení (ne expozice). V tomto čase bude také připravována konkrétní marketingová strategie a webové stránky science centra. Od 01/2013 bude probíhat instalace vybavení a zhotovených exponátů. Od ledna 2013 bude také probíhat poslední kolo výběru zaměstnanců s jejich následným přijetím /2013 proběhne zkušební provoz science centra a od bude science centrum oficiálně a slavnostně otevřeno. Harmonogram realizační fáze zohledňuje doporučení Řídicího orgánu týkajícího se rozloţení čerpání, tzn. do 2 let od vydání Rozhodnutí bude vyčerpáno 80 % schválených způsobilých výdajů. V této době bude odkoupena budova pavilon D, proběhne většina stavebních prací, bude rozpracována odborným týmem detailně obsahová náplň expozic, budou z převáţné části jiţ vyrobeny exponáty Umístění realizace projektu, charakteristika prostředí z hlediska dostupnosti center popularizace, urbanistické řešení a širší vazby napojení zájmového území realizace předmětu projektu Ve srovnání s Českou republikou vykazuje Brno vyšší podíl počtu průmyslových podniků se zahraniční účastí - například Zetor, Alstom Power - ALSTOM Group, FEI Company, Honeywell, IBM, Motorola, ANF Data, Siemens Industrial Turbomachinery, Poclain Hydraulics, ABB-EJF, BMT, Nová Mosilana, Starobrno, Rovner. Na zaměstnanosti brněnského průmyslu se podniky se zahraniční účastí podílí téměř polovinou. Zvláštní skupinou průmyslových podniků jsou firmy operující na rozhraní několika odvětví a kombinující různé znalostní báze, příkladem mohou být tyto firmy: FEI Company, Delong Instruments, Tescan, BVT, Honeywell apod. Pro tyto firmy pak kreativně uvaţující pracovní síla je kriticky důleţitá. Po Praze dosahuje Brno druhou nejvyšší hodnotu v umístění přímých zahraničních investic. V této souvislosti je významné zmínit městský rozvojový projekt Brněnská průmyslová zóna Černovická terasa, kde působí řada významných zahraničních společností, mezi něţ patří Honeywell, Carclo, Technical Plastic, Daikin, Ohmori Technos Corporation, Daido Metal, Bomar, Nitto Denko Czech, Bosch Rexroth a mnoho dalších. Z hlediska dopravy má Jihomoravský kraj důleţitou tranzitní funkci. Kostru dopravního systému tvoří dálnice D1, D2 a rychlostní komunikace R52. Významný dopravní uzel v případě silniční, dálniční a ţelezniční dopravy a integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje představuje město Brno. Výhodou Brna je vynikající dopravní dostupnost a strategická poloha na křiţovatce transevropských silničních a ţelezničních dálkových tras, které jsou důleţitými tepnami spojujícími západní Evropu s východní a severní s jiţní. MSCB bude situováno v jihozápadní části města Brna, v pavilonu D, BVV, a.s. Lokalita BVV je z hlediska silniční dopravy výborně dostupná. BVV je situováno na tzv. Velkém městském okruhu Brno, který je snadno dostupný ze všech silničních tahů. Nejsnáze dostupná je lokalita z jiţních příjezdových stran, tzn. z dálnice D1 (směr Praha, ale i Olomouc) a D2 (směr Břeclav) a také z rychlostní komunikace R52 (směr Mikulov/Vídeň). Díky Velkému městskému okruhu je daná lokalita dobře dostupná i z ostatních směrů, jako jsou Svitavy/ Hradec Králové (I/43), Blansko/Adamov, Brno- Bystrc/Veverská Bitýška. Vzhledem k vzrůstající intenzitě silniční dopravy je snadná dopravní dostupnost zcela nasnadě. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 91

92 Obr. 8: Dopravní dostupnost BVV na plánované podobě VMO BVV Zdroj: Obr. 9: Poloha MSCB v rámci města Brna Zdroj: Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 92

93 Obr. 10: Poloha MSCB v rámci areálu BVV Zdroj: V dopravní dostupnosti Brna, potaţmo lokality BVV, obyvateli Jihomoravského kraje hraje důleţitou roli tzv. integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje (IDS JMK), který zajišťuje dopravu obyvatel Jihomoravského kraje vzájemně propojenými druhy dopravy s jednotnými tarify. Obyvatelé Jihomoravského kraje mohou pro cestování kombinovat městské autobusové, trolejbusové, tramvajové linky s klasickými autobusovými či vlakovými linkami. Cíl, který má IDS JMK stanoven, a to zavedení tohoto kompaktního dopravního systému na celé území JMK, zatím nebyl dosaţen, z důvodu postupného etapového zavádění jednotlivých lokalit. V současné době je však tímto dopravním systémem, který představuje celkem 289 linek, pokryto 513 z 673 obcí JMK, coţ zahrnuje cca 90 % obyvatel JMK. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 93

94 4.3.5 Analýza spádové oblasti centra popularizace Projekt je lokalizován dle NUTS III, vymezených v rámci Evropských společenství, v Jihomoravském kraji. Obr. 11: Lokalizace Jihomoravského kraje v rámci ČR Dosah působnosti Moravian Science Centre Brno je analyzován na základě dojíţďkové spádovosti Science Centra, a to při dojezdové vzdálenosti do půl hodiny a do 1 hodiny. Půlhodinový interval dojezdu se dá obecně uvaţovat jako přirozená spádovost města Brna a zároveň jako adekvátní ambice projektového záměru v daném regionu. Významnou roli bude hrát i dojezdová vzdálenost v dosahu 1 hodinu od MSCB, jelikoţ projekt je ojedinělý a vysoce atraktivní pro celý Jihomoravský kraj a potaţmo pro obyvatele celé jiţní Moravy. Zástupci široké veřejnosti budou Moravian Science Centre Brno vyuţívat jako alternativu k jiným moţnostem trávení volného času, které region a jeho blízké okolí nabízí. U kategorie s dojezdovou vzdáleností do 0,5 a 1 hod je uveden i odhad potenciální poptávky na základě údajů o návštěvnosti konkurenčních institucí. a) dojíţďková spádovost do 0,5hodiny ve způsobilém regionu Izochronová mapa udává představu o tom, kam sahá půlhodinová dojezdová vzdálenost z centra města Brna. Z izochronické mapy lze vidět, ţe tvar izochron je především ovlivněn výskytem 2 dálnic (D1, D2), silnic pro motorová vozidla a silnic 1. třídy. V jejich směru se izochrony protahují a vytvářejí hvězdicový tvar. Hranice půl hodinové izochrony pokrývají okres Brno-město a z velké části okres Brno-venkov, z malé části také zasahují některé další okresy. Počet obyvatel: město Brno , města a obce ve spádové oblasti , obyvatel celkem ve spádové oblasti do půl hodiny = Instituce tvořící potenciální konkurenci u cílové skupiny široká veřejnost Zoo: 1 Muzea celkem: Science centrum: 0 13 Údaje vyčísleny na základě Izochronové mapy dostupnosti města Brna (Trendy krátkodobého turismu, Bc. Michaela Ihazová, Masarykova univerzita v Brně, 2008) a údajů ze statistické ročenky Jihomoravského kraje 2009 (Katastrální výměra a počet obyvatel podle správních obvodů obcí s rozšířenou působností a podle obcí k , Zdroj: 14 Zdroj: Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 94

95 Obr. 12: Izochronická mapa dostupnosti města Brna (30, 45 a 60 min) Zdroj: Trendy krátkodobého turismu, Bc. Michaela Ihazová, Masarykova univerzita v Brně, 2008, zdroj dat plánovače cest Michaelin (www.viamichelin.com) Dle statistických údajů a izochronové mapy dostupnosti města Brna je dojíţďková spádovost Moravian Science Centre Brno adekvátní ambici projektového záměru, jelikoţ svým počtem obyvatel v dojíţďkové vzdálenosti do půl hodiny převyšuje minimální limit, 150 tisíc obyvatel, stanovený hodnotícími kritérii (konkrétně hodnotící kritérium B.1.2). b) Spádová oblast s dojezdovou vzdáleností 1 hodina Za hodinu cesty autem se z Brna dostane člověk téměř do celého Jihomoravského kraje s výjimkou částí okresů Znojmo a Hodonín. Dostupná do hodiny je také část kraje Vysočina (okresy Třebíč, Jihlava a Ţďár nad Sázavou), Pardubického kraje (okres Svitavy), Olomouckého kraje (okresy Olomouc, Prostějov a Přerov) a Zlínského kraje (okresy Uherské Hradiště a Kroměříţ). Počet obyvatel: Instituce tvořící potenciální konkurenci u cílové skupiny široká veřejnost ZOO: 5 (odhad návštěvnosti těchto ZOO: návštěvníků ročně) Muzeum: 12 (odhad návštěvnosti těchto muzeí: návštěvníků ročně) Regionální muzea: 37 (pro odhad nejsou dostupná data) Science centrum: 0 Celková návštěvnost zoologických zahrad a velkých muzeí v dané oblasti činí Při odhadu, ţe kaţdý desátý návštěvník dá alespoň jednou ročně přednost Moravian Science centre Brno, lze odhadovat, ţe potenciál poptávky u této cílové skupiny činí cca návštěvníků, a to bez menších regionálních muzeí, která nejsou do odhadu započtena. Obr. 13: Spádová oblast s dojezdovou vzdáleností do 1 hod na podkladu mapy ČR Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 95

96 Obr. 14: Spádová oblast s dojezdovou vzdáleností do 1 hod s vyznačením dotčených krajů ČR Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 96

97 4.4 Technické a technologické řešení projektu Stavební část Popis stavební části projektu vychází ze zpracované Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro projekt Moravian Science Centre Brno, která je přílohou č.10 projektové ţádosti. Generálním projektantem je firma K4 a.s. Situační analýza Stávající pavilon D je situovaný v jihovýchodní části areálu BVV při komunikaci Kříţkovského. Je navrhováno vyčlenění objektu z areálu a jeho nové zorientování opačným směrem k veřejné komunikaci s cílem umoţnit nezávislý provoz na BVV. Z tohoto důvodu je navrţena nová dostavba nástupního přístřešku, reagující na novou polohu hlavního vstupu do objektu a příchodu i příjezdu na pozemek. Vůči areálu BVV bude nový areál MSCB oddělen opticky nerušivým oplocením s kontrolovanou bránou. Mezi pavilonem B a D povede oplocení souběţně s trasou kolejové vlečky, v odstupu min 2,6 m od osy kolejí v souladu s průjezdnými profily dle CSN Prostor mezi ul. Kříţkovského a vlastním objektem je nyní otevřen, vnitřní původní zásobovací cesta je napojena sjezdem na veřejnou komunikaci poblíţ křiţovatky odbočením vpravo a komunikace podél objektu bude zjednosměrněna. Autobus s návštěvníky můţe tedy zajet mimo veřejnou komunikaci na vlastní pozemek MSCB. V návaznosti na tento provoz i směr příchodu pěších návštěvníků je definován částečně krytý shromaţďovací prostor. Severovýchodní nároţí pavilonu bude akcentováno velkoformátovou reklamní plochou s informací o aktuálně probíhající výstavě. Výtahová šachta je nadstavena lehkou ocelovou konstrukcí pro reklamní poutač centra. Hlavní objekt bude citlivě zrekonstruován s maximálním respektem původního architektonického záměru autora, ing. arch. Zdeňka Denka. Veškeré nové stavební intervence jsou navrţeny přiměřeně k náplni a funkci, tzn. tak aby doplnily původní objekt, nepůsobily rušivě, současně však jasně signalizovaly novou náplň a dostatečně upoutaly a nalákaly návštěvníky. Dostavba - nástupní objekt byl zformován do organické podoby, kdy všechny vzájemně se prolínající křivky jemně kontrastují s pravidelností a jednoduchou racionalitou stávajícího pavilonu. Organická struktura prorůstá do objektu, přirozeně domodelovává terén, rozmazává hranice mezi exteriérem a interiérem a vtahuje tak nenásilně člověka dovnitř. Obr. 15: Pavilon D dostavba nástupního přístřešku Zdroj: Vizualizace K4, a.s. Stavebně konstrukční řešení stávajícího objektu Stávající pavilon D má rozměry 112x50m a výšku 16,6m, přístavek, původně pouţívaný jako vstup z areálu BVV, nově nyní navrţen pro Science theatre, má rozměry 13x28m a výšku 5,7. Plocha terasy, která je v návrhu zdemolována a nahrazena dostavbou novým vstupním přístřeškem, má rozměr 14,5 x 38 m. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 97

98 Objekt byl doposud vyuţíván celoročně a víceúčelově, je vybaven kancelářským zařízením a dvěma nákladními výtahy. Kanceláře jsou vybudovány v samostatném pětipodlaţním vestavku propojeném dvěma schodišti a jedním osobním výtahem. Podél jiţní a východní strany je vybudována galerie s výstavní plochou, která je přístupná dvěma schodišti a také eskalátorerm. Všechny prostory jsou uměle větrány a vytápěny. Provozní část pavilonu (výměníková stanice, strojovny VZT, trafostanice, rozvodny NN a VN) je přístupná z úrovně podlahy angl. dvorku, sníţeného oproti obvodové konstrukci cca o 1,9 m. Anglický dvorek je přístupný zvenku jednoramennými schody. Součástí podzemního podlaţí jsou skladovací prostory a tiskárna. Hlavní vjezd s rampou pro nákladní dopravu exponátů se nachází v jiţní frontě fasády. Nosný systém vlastního objektu je proveden ze ţelezobetonové monolitické konstrukce v kombinaci s ocelovou konstrukcí. Hlavní nosnou konstrukci tvoří osm ocelových plnostěnných sloupů o rozměru 1,3 x 0,6 m, rozmístěných v modulu 30x30 m. V suterénu jsou svislé nosné konstrukce ze ţelezobetonu v kombinaci s cihelným zdivem. ŢB sloupy rozměru 450 x 450 mm jsou uspořádány ve čtvercové síti po 7,5 x 7,5 m. Nosná konstrukce nad přízemím je ocelová, se sloupy v rastru 7,5 x 15 m opláštěnými obkladovými panely s omítkou. Přístavek je řešen jako budova s rámovou kostrou, vzdálenost nosných rámů je 7,5m. Vodorovné konstrukce jsou ţelezobetonové, nad suterénem je monolitická deska tl. 300 mm. V oblasti sloupů jsou osazeny ocelové zesilující hlavice. Galerie je řešena kombinací ocelové nosné konstrukce a prefabrikovaných ţb. desek. Nosná konstrukce zastřešení je tvořena prostorovou příhradovou deskou s konstantní výškou, která je podporována hlavními nosnými sloupy pavilonu. Příhradová deska je osazena na výškové úrovni cca +3,45 m, její výška činí 3,0 m. Deska má převislé konce s vyloţením 10 m po obou stranách. Na spodním líci střešní konstrukce je zbudována pochozí obsluţná lávka pro údrţbu a kontrolu. Hlavní část obvodového pláště objektu je tvořena zavěšenou prosklenou fasádou. Nosnou konstrukci lehkého pláště tvoří svislé ocelové profily, na nich jsou přichyceny hliníkové profily, které tvoří nosný prvek pro skleněné tabule obvodového pláště. Zasklení je provedeno jednoduchým sklem tl. 10 mm, dodatečně opatřeno protisluneční fólií. Zajištění skleněných tabulí je provedeno hliníkovými lištami. V soklové části objektu a u nákladního výtahu je pouţita břízolitová omítka. V ostatních místech soklu je pouţit obklad mramorovými deskami. Při úpravě pavilonu pro potřebu MSCB se počítá s rekonstrukcí některých částí stávajícího pavilonu: - kompletní obnova celoproskleného pláště - nový střešní plášť se zateplením - demolice terasy a její náhrada novým vstupním přístřeškem - rekonstrukce podlah a podhledů - kompletní rekonstrukce administrativního vestavku vč. dispozičních úprav jednotlivých místností - částečná rekonstrukce instalací Navrhované dispoziční a provozní řešení Hlavní vstup do objektu je navrţen v místě stávajícího vstupu na terasu. Návštěvník tak vchází do objektu v hlavní ose domu, coţ umoţňuje získat celkový přehled o organizaci MSCB a usnadňuje orientaci. Na úroveň vstupu se z předprostoru, navazujícího na veřejný chodník, dostává návštěvník po nakloněné rovině, částečně kryté. Před vstupem je pak vytvořen dostatečně velký prostor fungující i při kumulaci většího počtu lidí. Odtud je umoţněn výhled do sousedního areálu BVV. Z úrovně chodníku vede druhá rampa do niţšího podlaţí, pod nástupní terasu. Tato rampa splňuje veškeré nároky na bezbariérový přístup. Nově navrţený výtah vestavěný do objektu propojuje hlavní podlaţí pavilonu (1pp, 1.np, 3.np) a ústí i do prostoru terasy v 1.pp. Ze spodní terasy je přístupno občerstvení. Terasa, s funkcí letní zahrádky tohoto občerstvení, navazuje na sousední plochu ředitelství BVV, pomocí mobilní části oplocení je moţné terasu s dvorní Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 98

99 zahradou ředitelství propojit či oddělit. V případě potřeby je tak moţné propojit touto cestou MSCB s celým areálem BVV. Volný a nekontrolovaný průchod návštěvníků MSCB do BVV však není nikde umoţněn. Z pavilonu neústí do areálu BVV kromě poţárních úniků ţádné pro veřejnost dostupné východy. Jihozápadní vstup bude slouţit pouze pro zaměstnance a zásobování a bude elektronicky zabezpečen. Areál MSCB je vůči areálu BVV vymezen plotem, který však nebude opticky rušivý pro návštěvníky BVV ani MSCB. Vnitřní prostor pavilonu je upraven pro potřebu MSCB na principu aditivního vkládání a doplňování dílčích vestaveb funkčních celků expozice. Přehlednost a jasnost, variabilita prostoru a nedeterminovanost trasy návštěvníka, to vše má maximálně přispět k vytvoření interaktivního světa, kde člověk poznává hrou či vlastním proţitkem. 1.NP Na nový vstup navazuje komerční zóna s foyer. Vedle šatny a prodeje vstupenek zde bude i prostor k prodej upomínkových předmětů. Součástí foyer je hlavní komunikační vertikála schodiště posílené o nový výtah. Díky této vertikální ose je moţný velmi rychlý přístup do multifunkčního sálu v 2.np nebo do občerstvení. Po průchodu vstupní halou se otevře návštěvníkovi celkový výhled na výstavní plochu v centru jsou rozmístěny v pravidelném rastru mobilní, často se měnící výstavy. Kaţdá pozice je obsazena samostatnou expozicí, jedno, dvou i třípodlaţní, s vlastním reţimem prostředí (zvuk, světlo, média, celková atmosféra). Prostor pod boční galerií je vyplněn hobby místnostmi - dílnami pro návštěvníky a hlavními expozicemi pro děti Vodní svět a Dětské science centrum. První podlaţí protilehlého vestavku je vyuţito pro učebny - Discovery rooms. Divadlo vědy (Science theatre) je vzhledem k specifičnosti provozu a větší náročnosti technické vybavení situováno do odděleného prostoru bočního křídla pavilonu. Hlediště je zde formováno do divadelní podoby- stupňovitě, jeviště poskytuje dostatečný prostor pro velký předváděcí laboratorní stůl. Na jeviště navazuje přípravná laboratoř s oboustrannou digestoří a zázemím. Zásobování Science centra bude probíhat mimo provozní dobu severovýchodním vstupem pod vestavkem. 2.NP V úrovni 2.np budou ve vestavku situované kanceláře a zázemí zaměstnanců. 3.NP Na jiţní galerii je umístěn velký multifunkční sál s technickým zázemím, šatnou a přilehlými toaletami. Vše v přímé vazbě na komunikační vertikálu propojující toto podlaţí se vstupním foyer i občerstvení. Vedle sálu je navrţena studovna. Celá boční galerie je věnována dočasným výstavám. Ve 3. i 4.np vestavku jsou situovány samostatné pracovny a kanceláře. 1.PP Nejniţší podlaţí je v čele vyuţito pro provoz občerstvení s moţností venkovního sezení krytého částečně vstupním objektem. Na odbytovou část občerstvení navazuje zázemí s vyuţitím samostatného vstupu pro zaměstnance. Zásobování bude probíhat pomocí menšího stávajícího výtahu, k němuţ je příjezd na terénu od ulice Kříţkovského. Prostor pod boční galerií je vyuţit pro sklad exponátů s vazbou na hlavní nákladní výtah a zásobovací rampu. Hlavní technické místnosti zůstávají ve své původní poloze. Plocha pod vestavkem je věnována dílnám a místnostem údrţby. S vyuţitím pasarelu, který se napojuje na krček mezi hlavním pavilonem a bočním křídlem s navrţeným Science theatre, se pro provoz MSCB nijak nepočítá. V případě potřeby by však bylo moţné touto cestou propojit MSCB s areálem BVV. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 99

100 Definice potřeb projektu Následující tabulka byla podkladem pro zpracování Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro projekt Moravian Science Centre Brno. Byla vytvořena na základě zkušeností z fungování ostatních Science center u nás i v zahraničí. Plochy zde uvedené jsou pouze orientační, přesné hodnoty jsou uvedeny v DUR, která je přílohou č. 10 projektové ţádosti. Tab. 15: Definice prostor Prostor a poloha Plocha Charakteristika Funkce Požadavky vstupní prostor 329 vstup, čekání lidí, placení vstupného pokladna prostorné s výhledem na expozici recepce předávání instrukcí shromažďování dostupné pro handicapované u vchodu přízemí shromažďování školních tříd a skupin podání vysvětlení dostupné pro kočárky instrukce poutavé, aktraktivní, lákavé prostředí šatna 91 odkládání oděvů výstavní prostor stálý (VPS) 2520 konsolidovaný kompaktní prostor stálá husté pokrytí zdroji el.energie, v přízemí flexibilní, variabilní interaktivní vody, kanalizace, stlačeného vzduchu současná výstavní plocha podobný veletržním halám expozice kvalitní osvětlení bez zbytečného ohraničování lehce přeměnitelný a upravitelný pravidelná obměna exponátů možnost zastínění vůči slunci klimatizace a vytápění nosnost 8 kn - 10 kn/m2 herna dětské hřiště a tělocvična v jednom fyzické vybití hravé exponáty pro objasnění základních v přízemí v rámci VPS VĚDA SPORTEM A HROU učení skrz pohyb a hru fenoménů SLCIENCE THEATRE (ST) 220 klasické divadelní - jevištní uspořádání show speciální ventilace - odsávání DIVADLO VĚDY s chemickými a možnost vypnutí v přízemí v rámci VPS fyzikálními protipožárního alarmu experimenty za účelem výuky speciální osvětlení - reflektory přívod plynů speciální nakládání s odpadem kontejnery na chem.odpad dataprojektor technické zázemí k ST 50 začlenit pod hlediště a za jeviště příprava možnost přístupu zvenčí Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 100

101 přízemí SCIENCE THEATRE účinkujících v show dobré zásobování sklad chemikálií, pomůcek, rekvizit obsluha a zázemí pro ST přívod plynů speciální nakládání s odpadem kontejnery na chem.odpad vodní svět 111 exponáty využívající vody interaktivní expozice zařízení pro přečerpávání a čištění vody v přízemí VPS využití vody jako hlavního živlu speciální protiskluzové podlahy pro objasnění vědeckých zákonitostí dílny pro návštěvníky 100 rozeberte jednoduché spotřebiče dílna pro návštěvníky podpora zručnosti a tvořivosti v přízemí v rámci VPS vyrobte si exponát workshop klimatizace a vytápění sociální zařízení 80 nejlépe na několika místech sociální zařízení umyvadla a toalety umístěny pro návštěvníky použít jako exponát k objasnění spotřeby v různých výškách pro stávající v přízemí 30 m2 vody a např. systému kanalizace či pro různé věkové skupiny vystavět nové pro VPS čistění vod, koloběhu vody minimálně 15 jednotek SNACK BAR 324 občerstvení pro návštěvníky občerstvení viz požadavky na snackbar přízemí zdravý oběd pro školní zájezdy oběd pro školní třídy dle platných právních norem funguje jako exponát - zdravý životní styl a kultura stolování gift shop 100 maloobchodní činnost prodej vybudovat nejlépe v sousedství blízko vchodu v přízemí upomínkové a propagační předměty upomínkových pokladen u vstupu hlavolamy, skládačky, hádanky odnést si domů "kousek" Science Centra motivace k další návštěvě předmětů sklad obchodu 40 sklad discovery rooms 90 výukové programy učebny prosklené "stěny" jako okna z učeben do učebny výukové moduly k exponátů výukové místnosti výstavního prostoru v přízemí v pravé části výukové moduly specifických předmětů výuka speciálních témat dle potřeb ZŠ a SŠ dobré osvětlení přívody vody Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 101

102 v rámci OFFICE SPACE Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 102 přívody plynu přívody el.energie kanceláře zázemí zaměstnanců SLC kanceláře zvětšovat a propojovat s ohledem na nosné zdi 2.patro galerie 100 kanceláře a meeting room a meeting room řešit formou "open space" 3.patro patro 160 sociální zařízení ke kancelářím 1., 2., 3.patro 88 výstavní dočasný 500 podobné jako VPS putovní výstavy podobné jako VPS 2.patro GALERIE časté (de)montování, někdy i prázdné monotematické výstavy fyzicky odděleno od zbytku prostor propagace VaV propagace univerzit nosnost 8 kn - 10 kn/m2 multifunkční výukový sál 240 "kvádr" na galerii - prosklený s roletami semináře možnost zatemnění místnosti snadno dělitelný na menší místnosti diskusní večery podium ve 2.patře na Galerii setkávání s vědci osvětlení pódia bodové výukové moduly výukové programy osvětlení obecenstva zářivky Dětské Science Centrum 520 věda hrou - dětské hřiště, které umožní věda pro batolata a fyzicky odděleno od zbytku prostor poznání formou zábavy děti předškolního Vstup jen pro děti od 2 do 6 let bezpečný prostor pro smysluplnou hru věku studovna a relaxační prostor 126 prohlubování poznatků k exponátům studium fyzicky odděleno od SLC 2.patro galerie rozšiřování získaných poznatků odpočinek odhlučení prostoru výukové moduly pro samostudium prostor pro diskusi picnic area 70 prostor pro konzumaci svačiny svačina přívod vody pro umyvadla 2.patro galerie občerstvení a dodržování pitného režimu příjemné prostředí pro klidné jídlo sklad exponátů 800 úložní prostor pro exponáty sklad propojen výtahem do přízemí nebo až do 2.patra suterén (de)montáž LED

103 technické zázemí SLC suterén dílny SLC 200 oprava a (de)montáž kn/m2 suterén exponátů výtahy 67 doprava exponátů, materiálu a vybavení suterén až 2.patro Galerie doprava osob případně přízemí až 2.patro Zdroj dat Dokumentace pro územní rozhodnutí, K4 a.s., 2010 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 103

104 4.4.2 Investice do přístrojového vybavení Návrh výstavního prostoru vychází z jednání Pracovní skupiny pro koncepci a obsahovou náplň, která byla zřízena Řídící komisí projektu MSCB. Pracovní skupina byla sloţena ze zástupců vysokých škol, vědeckovýzkumných institucí a dalších odborníků zabývajících se popularizací vědy. Výstupem jejich práce je jednak koncepce celého výstavního prostoru MSCB, jednak návrhy konkrétních exponátů, které by zde mohly být umístěny, a také návrhy doplňkových aktivit, které by v prostorách MSCB měly být prováděny. Popis koncepce expozice i doplňkových aktivit je uveden v kap Studie proveditelnosti. Podrobná dokumentace všech námětů na exponáty je uvedena v Příloze č.17a projektové ţádosti pod názvem Dokumentace Exponátů. Námětů na exponáty bylo při jednáních pracovní skupiny vytvořeno tolik, ţe bude nutné ve fázi realizace projektu z nashromáţděného materiálu vybírat konkrétní exponáty. Ostatní exponáty nepouţité při zahájení provozu budou pouţity při obměně expozice, která se předpokládá kaţdý druhý rok. Výběr exponátů a jejich přesné umístění bude úkolem Odborného týmu ve fázi realizace projektu MSCB. V rámci přípravy projektu MSCB byla rovněţ zpracována studie Prezentační a audiovizuální vybavení MSCB (RNDr. Miloš Liška, březen 2010). Tato studie podrobně řeší veškerou audiovizuální a prezentační techniku, kterou bude MSCB vyuţívat. Vzhledem k závaţnosti technického řešení a jeho podrobného zpracování je uvedena v Příloze č.17b projektové ţádosti pod názvem Prezentační a audiovizuální vybavení MSCB Investice do přístrojového vybavení MSCB Tab. 16: Přehled ploch Zdroj dat Dokumentace pro územní rozhodnutí, K4 a.s., 2010 Informační a průvodcovský systém Slouţí pro orientaci v prostoru MSCB a pro intuitivní, interaktivní provedení expozicí. Sestává ze dvou částí: Informační systém: - Dotykový infopadisplay u exponátu - u jednotlivých exponátů informuje na interaktivním displeji o daném exponátu, je moţné v něm hledat podrobnější informace, je moţné přes něj navádět jak s exponátem nakládat, vkládat aktuální informace. - Infodisplay v prostoru expozicí a v celém MSC - slouţí k navigaci do potřebných prostorů a poskytuje aktuální informace o dění jak ve stálých expozicích, tak v prostoru proměnných expozic, v sálech (přednáškový sál, kino vědy, discovery rooms) i v předsálích. Průvodcovský systém: - Jednotliví návštěvníci (skupinky) obdrţí u vstupu do prostorů MSC průvodce, který je provede celým prostorem. Průvodce naviguje návštěvníky kudy pokračovat a informuje o nejbliţším exponátu textově (i v různých jazycích), zvukově a obrazově. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 104

105 - Průvodcovský systém zároveň slouţí jako interaktivní nástroj pro odpovídání na úkoly u exponátů. V závěru vyhodnotí snaţení návštěvníka. Výsledky hry je moţné zaznamenat, vytisknout, porovnat. I.NP V prvním nadzemním podlaţí se nachází hlavní část výstavního prostoru MSCB. Jsou zde umístěny Expozice A F a Divadlo vědy (Science Theatre), Dílny pro návštěvníky a Discovery Rooms. Dále je zde vstupní hala s recepcí a pokladnou kde lze zakoupit drobné suvenýry, šatna. Podrobná dokumentace všech exponátů i doprovodných vysvětlujících textů je uvedena v Příloze č.17a projektové ţádosti pod názvem Dokumentace Exponátů Základním technickým předpokladem pro výstavní plochu Expozice A-F je dvojitá podlaha, pod níţ se nachází rozvod vody a odpadu, rozvod stlačeného vzduchu, elektrická síť 220V s výstupy kaţdých 5 aţ 7m, elektrická síť 380V s výstupy tak, aby kaţdý pokrýval 400m 2 a počítačová síť s výstupem kaţdých 5 aţ 7m. Podrobnější technické řešení bude předmětem dokumentace pro stavební povolení. Tab. 17: Detailní přehled ploch expozice PŘEHLED PLOCH EXPOZICE části A-F m 2 A. Herna exponáty rozděleny v expozici B-E B. Planeta 650 B1. Země 120 B1.1 Geologie 60 B1.2 Velká mechanika 60 B2. Voda 120 B2.1 Hydrosféra 80 B2.2 Energie 40 B3. Vzduch 410 B3.1 Klima a počasí 410 C. Civilizace 700 C1. Domov 100 C1.1 Domácnost 80 C1.2 Elektřina a magnetismus 20 C2. Sídla 240 C2.1 Město 90 C2.2 Staveniště 150 C3. Pohyb 360 C3.1 Doprava 210 C3.2 Společnost jako komplexní systém 150 D. Člověk 980 D1. Tělo 390 D1.1 Soustavy lidského těla a Sport 200 D1.2 Zdraví a handicapy 190 D2. Smysly 270 D2.1 Zrak 150 D2.2 Sluch 120 D3. Myšlení 320 D3.1 Logické myšlení 220 D3.2 Počítače 100 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 105

106 E. Mikrosvět 520 E1. Mikroorganismy a buňky 230 E2. Neživý mikrosvět 290 F. Dětské SC 490 CELKEM PLOCHA 3340 Zdroj dat Dokumentace pro územní rozhodnutí, K4 a.s., 2010 A. Herna Herna je specifickým prostorem expozice, jehoţ účelem je probudit zájem a naladit návštěvníka formou hry. Exponáty nevyţadují dlouhé čtení vysvětlivek, interakce s nimi je okamţitá, jejich chápání intuitivní. Nemá vyhrazený prostor exponáty herny jsou umístěny po celém výstavním prostoru prolínají se s ostatními částmi expozice. Výběr konkrétních exponátů bude proveden v realizační fázi projektu Odborným týmem. B. Planeta Prostor expozice Planeta je věnován jevům a zákonitostem, které přesahují jednotlivce, které jdou za hranice kaţdodenního ţivota. Prostor je rozdělen na tři hlavní části Země, Voda, Vzduch. Výběr konkrétních exponátů bude proveden v realizační fázi projektu Odborným týmem. C. Civilizace Prostor expozice Civilizace zpracovává tu část planety, kterou člověk záměrně mění k obrazu svému intenzivní činností. Důraz je kladen na procesy běţnému oku neviditelné či na ukazování běţných procesů v nových kontextech. Prostorové uspořádání této části expozice je podobné jako v tématu Planeta. Součástí expozice bude řidičský simulátor, který umoţní opět nový a intuitivní pohyb skupinky návštěvníků krajinou a zvolenými sledovanými oblastmi. Výběr konkrétních exponátů bude proveden v realizační fázi projektu Odborným týmem. D. Člověk Expozice Člověk zpracovává kaţdodenní ţivot návštěvníka i jeho samého. Část expozice je věnována lidskému tělu a zajímavostem jeho fungování, lidskému zdraví, fyziologii orgánů, smyslům a procesu myšlení. Druhá část expozice se věnuje vědě a výzkumu lidského těla a vyrovnávání se s handicapy. Prostor by měl být členěn na menší místnosti. Základním exponátem této části je Průchod srdcem obra (průchod srdcem 70m obra, návštěvníci slyší zvuk, jak srdce pumpuje, vše je doplněno video efekty, elektrokardiogramem a zobrazeními některých nejnovějších technologií pouţívaných při léčbě lidského srdce). Výběr konkrétních exponátů bude proveden v realizační fázi projektu Odborným týmem. E. Mikrosvět Prostor expozice Mikrosvět je věnován poznání o mikroúrovně jevů obsaţených v ostatních částech expozice. Centrální částí Mikrosvěta je tzv. Jeskyně umoţňuje pohlcení návštěvníků do vnitřního prostoru jeskyně, který je vytvořen vţdy jednou nosnou myšlenkou. Tím umoţní pochopit úplně nově vztahy daného děje. Myšlenky děje se střídají ze všech hlavních témat expozice: planeta-krajinačlověk-mikrosvět. Prostor navíc reaguje na pohyb některého (nebo všech) z návštěvníků, takţe jej pro ostatní ovládá. Interakce v jeskyni je vyvrcholením celého průchodu expozicí. Kromě tohoto exponátu bude prostor expozice řešen zákoutími nebo většími otevřenými celky. Výběr konkrétních exponátů bude proveden v realizační fázi projektu Odborným týmem. F. Dětské Science centrum Prostor expozice Dětské SC je koncipován jako hřiště, kde se děti ve věku 2 aţ 6 let vzdělávají hrou. Exponáty jsou voleny tak, aby se děti při hraní všeobecně rozvíjely a seznamovaly s jevy okolního Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 106

107 světa. Některé exponáty dětského science centra mají vazbu na exponáty v hlavní expozici, s nimiţ si děti mohou hrát, aţ vyrostou. Výběr konkrétních exponátů bude proveden v realizační fázi projektu Odborným týmem. G. Divadlo vědy (Science Theatre) Divadlo vědy je situováno v oddělené části pavilonu bočním křídle. Budou zde uváděna představení fyzikálních a chemických experimentů v podobě live show. Na technické řešení Divadla vědy byl Mgr. Radkem Přikrylem, Ph.D. zpracován materiál Divadlo vědy návrh technického řešení. Vzhledem k tomu, ţe materiál není uveden v ţádné z příloh, je text technického řešení uveden v následujícím textu kapitoly. Audiovizuální technika a prezentační technika pouţitá v Divadle vědy je uvedena v samostatné příloze č. 17b projektové ţádosti pod názvem Prezentační a audiovizuální vybavení MSCB. Technická specifikace prostor Divadla vědy Samostatné místnosti přípravna, sklad vstupních chemikálií, pevného a tříděného kapalného odpadu k likvidaci, laboratorního skla. Dále prostor pro tlakové lahve dusíku, 32 litrovou Devardovu nádobu na kapalný dusík, neutralizační stanici odpadní vody. Bude se pracovat s malým mnoţstvím látek (jednotky gramů), které však budou látky: výbušné, hořlavé, jedovaté, karcinogenní. Tomu musí odpovídat VZT odtahu v digestořích a nad laboratorním stolem na pódiu. Dalším poţadavkem je bezbariérovost kolem laboratorního stolu z důvodu průjezdu pojízdného stolku s pomůckami, chemikáliemi apod. Z hlediska bezpečnosti publika je třeba zváţit výsuvné ochranné desky před stolem (mezi publikem a pódiem) Pódium Plocha 25m 2 ; povrch podlahy marmoleum; bezpečnostní vybavení oční sprcha a bezpečnostní sprcha. Pracovní stůl - délka stolu 6 m, výška pro práci vestoje; tvar rovinný; povrch keramika; skříňky otevřené police ze strany předvádějícího; keramická výlevka napojená na technologický odpad k neutralizaci; média - min. 4 přípojné body na délce stolu (voda, plyn, stlačený vzduch, vakuum, dusík); elektřina 230V - 8 přípojek 16A, dvě z toho samostatně jištěné; strukturovaná kabeláţ 2x2 přípojky UTP připojené do centrální sítě; nad stolem (nad částí) digestoř, materiál nerez. Další vybavení zdroj regulovatelný 0-30V 3A; zdroj střídavý 24V 3A; 1x 400V 3x16A; řečnický pult; audiovizuální technika (viz samostatná příloha č. 17b) řízení osvětlení sálu od stolu. Digestoř - bude na stěně za předváděcím stolem, uvaţována je oboustranně prosklená digestoř s odtahy z boku s moţnou manipulací ze strany pódia a ze strany přípravné laboratoře (pokud to bude technicky proveditelné). Rychlost proudění dle normy je příliš malá, je třeba několikrát předimenzovat, samostatné spínání sekcí spodní a dolní odtah. Provedení stěny keramický obklad, speciální spárovací hmota, pracovní plocha keramika. 2x média - voda, stlačený vzduch, plyn, dusík, vakuum, elektřina 4x 230V 16 A, jedna samostatně jištěná. Přípravna Plocha 50m 2 ; povrch podlahy marmoleum; bezpečnostní vybavení oční sprcha a bezpečnostní sprcha. Pracovní stůl velikost 3m, povrch keramika, skříňky (členění) část šuplata, část policové skříně, výlevka keramická, napojená na technologický odpad do neutralizační nádoby, média 2x voda, stlačený vzduch, plyn, dusík, vakuum, elektřina. Kancelářské vybavení stůl, ţidle, PC, datová přípojka, telefon Digestoř standardní provedení šíře cca 150 cm, krytina keramika, média voda, stlačený vzduch, dusík, plyn, vakuum, elektřina 4x A. Další vybavení myčka skla, sušárna, lednice (200 litrů), mrazák (80 litrů), ledovač, Devardova nádoba na kapalný dusík, přípojka na tlakový vzduch. Sklad Jedná se o sklad chemikálií, v němţ budou umístěny pro tyto účely určené skříně. Tyto skříně jsou odvětrávány VZT. Minimální rychlosti proudění stanovuje výrobce skříní. Orientační mnoţství skladovaných látek - hořlaviny (30l), jedy (1kg), zásady (20 kg), kyseliny (20 l), pevné chemikálie ostatní (30kg), laboratorní sklo (4m 3 ), odpad k likvidaci (30 l + 10 kg). Vozík, rudl na tlakové lahve. Likvidace chemického odpadu bude dvojím způsobem: neutralizace odpadní vody z výlevek chemických stolů v neutralizační stanici (1m 3 ) - lze vylévat pouze kyselé a zásadité roztoky bez obsahu nebezpečných látek; Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 107

108 likvidace tříděného chemického odpadu externí firmou (chlorované a nechlorované rozpouštědla, pevné. Stanice pro výrobu deionizované vody - přípojka vodovodního řadu, prostor na vlastní stanici cca 1m 3, zásobník cca 200 l, přípojka 2x 230V 16A, keramický povrch, vpusť v podlaze, přístup s 15 l kanistrem nebo umístění se spádem do přípravné laboratoře, vedení pouze plast. H. Dílna pro návštěvníky Prostor Dílny je řešen na boční straně pavilonu pod galerií. Dílna bude slouţit návštěvníkům jako samoobsluţná fyzikální a chemická laboratoř. Prostor bude rozdělen zástěnou na dvě části, z nichţ v kaţdé bude umístěno pevných laboratorních stolů 1,5x3m se skladovacími prostory pod stoly a podél stěn místnosti. Kaţdý stůl bude mít vlastní elektrické rozvody (230V, 12/24V), přívod vody, výlevku. V místnosti přidruţené k prostoru Dílny bude sklad vybavení (přístup z Dílny i z expozice). V prostoru Dílny bude také centrální ovládání všech rozvodů v místnosti, moţnost úplného zatemnění a je nutná klimatizace/odvětrávání s moţností udrţovat stabilní podmínky. I. Discovery rooms Prostory Discovery rooms (DR) jsou určeny pro jednak pro výuku (semináře), ale také pro spojení na odborná vědeckovýzkumná pracoviště regionu i světa. Výukový prostor DR bude koncipován jako klasická učebna s ţidlemi v půlkruhu. Modelový prostor bude vybaven stereoskopickou projekcí pro co nejlepší pochopení modelových situací, vybavena videokonferenčními technologiemi tak, aby jí bylo moţné propojovat s odbornými pracovišti v regionu i ve světě. Podrobný popis vybavení je uveden v příloze č.17b projektové ţádosti Prezentační a audiovizuální vybavení MSCB. II.NP Ve druhém nadzemním podlaţí jsou ve vestavku budovy umístěny kanceláře zaměstnanců MSCB. Jedná se o tři kancelářské místnosti vybavené kancelářským stolem, kancelářskou ţidlí, skříní a policovou knihovnou, PC technikou, v jedné z kanceláří bude umístěna tiskárna. III.NP Ve třetím nadzemním podlaţí na jiţní galerii budovy jsou situovány Multifunkční výukový sál a prostory vyhrazené dočasným výstavám. Ve vestavku budovy na úrovni III.NP jsou umístěny kanceláře zaměstnanců MSCB. J. Multifunkční výukový sál Prostor Multifunkčního výukového sálu je koncipován jako obdélník, který lze v případě potřeby rozdělit na tři samostatné části, vč. izolace zvukové i světelné. Kapacita celé místnosti 100 míst k sezení (stahovatelné ţidle). Součástí budou i manipulovatelné ţidle k pouţití jako ţidle nebo stůl. Celý prostor bude zvukově izolován od ostatních prostor expozice. Nezbytnou součástí je i moţnost zatemnění oken elektrickým ovládáním. Povrch zátěţový koberec. V čele místnosti vyvýšené podium (v případě rozdělení místnosti na tři menší by podium zůstalo v jedné krajní místnosti). Osvětlení zářivkami s proměnlivou intenzitou a bodové osvětlení podia ze dvou směrů. Klimatizace. Audiovizuální a prezentační technika je uvedena v samostatné Příloze č.17b projektové ţádosti pod názvem Prezentační a audiovizuální vybavení MSCB. Cílem multifunkčního výukového sálu je poskytnout dostatečný prostor pro kvalitní přednášky s různou náročností na moderní technologie. K. Dočasné výstavní prostory Dočasné výstavní prostory jsou určeny pro krátkodobé výstavy spolupracujících subjektů (tj. MU, VUT, Mendelu, VFU, Akademie věd, Centrum dopravního výzkumu, Regionální technické muzeum). Tematickým zaměřením výstav bude popularizace vědy a informování o novinkách či zajímavostech regionální vědy a výzkumu. Prostory budou rovněţ vyuţívány pro tzv. kolující expozice z ostatních science center. Ve vestavku budovy na úrovni III.NP jsou umístěny čtyři kanceláře zaměstnanců MSCB vybavené kancelářským stolem, kancelářskou ţidlí, skříní a policovou knihovnou, PC technikou, v jedné z kanceláří bude umístěna tiskárna. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 108

109 IV.NP Ve čtvrtém nadzemním podlaţí jsou ve vestavku budovy umístěny kanceláře zaměstnanců MSCB. Jedná se o čtyři kancelářské místnosti vybavené kancelářským stolem, kancelářskou ţidlí, skříní a policovou knihovnou, PC technikou, v jedné z kanceláří bude umístěna tiskárna. Ostatní uţitné prostory MSCB V prvním podzemním podlaţí jsou dle Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro projekt Moravian Science Centre Brno (příloha č.10) situovány prostory restaurace, sklady exponátů a dílny pro údrţbu a opravy exponátů. V prvním nadzemním podlaţí se jedná o prostor vstupní haly, šatny, recepce a prodeje upomínkových předmětů. Přesný popis vybavení těchto prostor vzejde z dokumentace pro stavební povolení, která v době zpracování studie proveditelnosti nebyla k dispozici Investice do nehmotných aktiv a další aktivity směřující k zabezpečení center popularizace a souvisejících sluţeb S poloţkami nehmotného majetku, materiálu a energií se v rámci přípravné a realizační fáze projektu nepočítá. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 109

110 4.4.4 Předpokládaná výběrová řízení Veřejné zakázky vztaţené k předmětu projektu lze rozdělit na veřejné zakázky zahájené před podáním ţádosti o poskytnutí dotace a veřejné zakázky, jejichţ zahájení se předpokládá po podání ţádosti o poskytnutí dotace. U všech veřejných zakázek, které v souvislosti s projektem jiţ proběhly a v budoucnu proběhnou, je dbáno na soulad se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tab. 18: Veřejné zakázky zahájené před podáním ţádosti o poskytnutí dotace Název výběrového řízení Předmět veřejné zakázky Zadavatel Druh ZŘ Stav ZŘ Vyhotovení geometrických plánů pro rozdělení pozemků v areálu brněnských veletrhů Zpracování znaleckého posudku pro stanovení ceny zjištěné a obvyklé a posouzení technického stavu oceňovaných nemovitostí Zpracování a projednání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na zhotovení stavby MSCB a výkon autorského dozoru Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby MSCB Zpracování posudku k problematice veřejné podpory Geodetické zaměření a vyhotovení geometrických plánů rozdělení pozemků Zpracování znaleckého posudku ceny nemovitosti a posouzení jejího technického Zpracování DUR zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí, výkon autorského dozoru Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zajištění vydání pravomocného rozhodnutí pro, geodetické zaměření, zpracování energetického průkazu budovy Posouzení problematiky poskytnutí veřejné podpory při přípravě a realizaci projektu MSCB JMK JMK JMK JMK JMK VZ malého rozsahu na služby VZ malého rozsahu na služby VZ malého rozsahu na služby Podlimitní VZ na služby, zjednodušené podlimitní řízení VZ malého rozsahu na služby Předpokládaná hodnota (bez DPH) Skutečná cena (vč DPH) Zahájení ZŘ Ukončeno , , Ukončeno , , Ukončeno , , Probíhá , Ukončeno , , Ukončení ZŘ Zpracování znaleckého posudku pro stanovení ceny zjištěné a obvyklé (budova chladu) JMK VZ malého rozsahu na služby Ukončeno , Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 110

111 Zdroj dat Krajský úřad JMK, 2010 Poskytnutí právních služeb posouzení možnosti výběru provozovatele v rámci výjimky in-house dle zákona o VZ JMK VZ malého rozsahu na služby Ukončeno , , Tab. 19: Veřejné zakázky, jejichţ zahájení se předpokládá po podání ţádosti o poskytnutí dotace Název výběrového řízení Zadavatel Druh výběrového řízení Stav ZŘ Předpokládaná Předpokládané zahájení hodnota (bez DPH) Výkon technického dozoru na JMK VZ malého rozsahu na Nezahájeno , stavbě MSCB služby Výkon činností koordinátora JMK VZ malého rozsahu na Nezahájeno , bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi MSCB služby Zhotovení stavby MSCB JMK Nadlimitní VZ na Nezahájeno , stavební práce, otevřené řízení Exponáty pro expozici MSCB JMK Nadlimitní VZ na Nezahájeno , dodávky, otevřené řízení Zdroj dat Krajský úřad JMK, 2010 Legenda: Zákon o VZ zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů JMK Jihomoravský kraj, který je veřejným zadavatelem dle 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů MSCB Moravian Science Centre Brno ZŘ zadávací řízení Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 111

112 4.4.5 Vymezení předmětu projektu z hlediska jeho jednotlivých investičních částí Tab. 20: Klíč pro fragmentaci etapizace projektu Zdroj: zpracováno RRAJM, 2010 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 112

113 4.4.6 Zhodnocení sloţitosti navrhovaného řešení s ohledem na reálnost celkového harmonogramu akce Termíny stavebních i ostatních realizačních prací projektu Moravian Science Centre Brno byly zvoleny na základě analýzy všech stavebních postupů a rizik s projektem spojených a také na základě zkušeností JMK s výstavbou obdobných objektů. Čas zvolený pro stavební práce související s projektem je přiměřený a dostatečný. V přípravné fázi je počítáno se stavebním povolením a jeho předáním MŠMT. Po pravomocném Rozhodnutí o udělení dotace ţadatel počítá s odkoupením budovy (pavilon D BVV) pro realizaci projektu. V současné době je odkup smluvně ošetřen Smlouvou o budoucí smlouvě kupní (příloha č. 12), která obsahuje návrh této Kupní smlouvy, včetně všech podmínek, ze kterých bude budova odprodána. Riziko neodkoupení budovy pro realizaci projektu je tímto zcela eliminováno. Výběrová řízení související s projektem jsou předem naplánována, a to s ohledem na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a všechny zákonem stanovené lhůty. Objem a rozsah prací na projektu koresponduje s naplánovaným harmonogramem. Min. 79,80 % způsobilých výdajů projektu bude vyčerpáno do 2 let od vydání Rozhodnutí od udělení dotace. Celková realizace projektu je naplánována do 30ti měsíců od pravomocného Rozhodnutí o udělení dotace. Čímţ jsou splněny podmínky MŠMT, o vyčerpání 80ti % nákladů do 2 let od pravomocného Rozhodnutí a zároveň realizace projektu do 3 let od téhoţ Rozhodnutí. Projekt v těchto termínech má časovou rezervu Další významné technické resp. technologické aspekty řešení předmětu projektu Technické návrhy řešení některých aspektů MSCB, které nejsou v předchozích kapitolách popsány, ale přesto jsou pro realizaci projektu nepostradatelné 15 : Videokonference budou umoţněny návštěvníkům v různých částech MSCB, např. v Divadle vědy. Videokonferenční jednotka umoţní propojovat divadlo (ale i ostatní prostory) s jinými přednáškovými sály a posluchárnami i mimo MSCB. Tato videokonferenční jednotka umoţní přenos audio i video v rozlišení min. 720p. Průvodcovský systém slouţí pro orientaci v prostoru MSCB a pro intuitivní provedení expozicí. Návštěvníci obdrţí u vstupu průvodce, které je provede celým prostorem. Průvodce naviguje návštěvníky kudy pokračovat a dává informace o okolních exponátech (textově, zvukově i obrazově). Tento průvodcovský systém zároveň slouţí jako interaktivní nástroj pro odpovídání na úkoly u exponátů. V závěru systém vyhodnotí správnost odpovědí návštěvníka. Informační systém také slouţí k orientaci v prostoru MSCB. Informační systém bude v prostoru MSCB rozlišen na: a) dotykový infopadisplay u exponátů (na interaktivním displeji jsou poskytovány informace o jednotlivých exponátech, návody na uţití exponátů) b) infodisplay v prostoru expozic a v celém MSCB (slouţí k navigaci po jednotlivých expozicích, poskytuje aktuální info o dění v celém MSCB) Chapadlo-jeskyně představuje centrální prostor expozice. Je propojením všech 4 nosných témat. Myšlenky a děje těchto témat se zde střídají a doplňují. Prostor je specifický tím, ţe reaguje na pohyb některého (nebo všech) návštěvníků, takţe jej pro ostatní ovládá. Pracoviště přípravy podkladů, které bude fungovat pro všechny části MSCB za účelem přípravy modelů a podkladů pro multimediální prezentování a demonstrační potřeby. Pracoviště řízení komunikace a provozu bude slouţit k řízení provozu technologie celého MSCB a také k organizaci a provozu komunikace s vnějšími subjekty. 15 Detailní popis viz. Příloha č. 17b Prezentační a audiovizuální vybavení MSC, Studie vypracovaná pro zadavatele Krajský úřad JMK, RNDr. Miloš Liška, FI MU, 2010 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 113

114 přípravná Moravian Science Centre Brno 4.5 Harmonogram projektu Tab. 21: Harmonogram projektu (přípravná, realizační a provozní fáze) Přípravná fáze projektu 9/2009 2/2011 Fáze projektu Aktivita XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Geometrický plán - rozdělení pozemku Znalecký posudek k určení ceny zjištěné a obvyklé a posouzení technického stavu oceňovaných staveb Posudek technického stavu oceněných staveb Příprava žádosti Zpracování DUR Marketingová analýza pro potřeby MSCB 3.3. Znalecký posudek pro stanovení ceny zjištěné a ceny obvyklé - chlad Prezentační a audiovizuální vybavení MSCB Posudek veřejné podpory k projektovému záměru MSCB Smlouva o spolupráci mezi JMK a partnery projektu Zařazení projektu MSCB do IPRM Brno Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v ZJMK Pravomocné územní rozhodnutí Zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení Schválení projektové žádosti Radou JMK Schválení projektové žádosti Zastupitelstvem JMK Podání projektové žádosti do OP VaVpI Zadávací řízení na TDI Zpracování dokumentace pro stavební povolení Žádost o stavební povolení Předání žádosti o stavební povolení na MŠMT Pravomocné stavební povolení Předání pravomocného stavebního povolení na MŠMT Zřízení MSCB p.o. VYČERPÁNO ZPŮS.VÝDAJŮ (v %) 1,3 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 114

115 realizační Moravian Science Centre Brno Realizační fáze projektu 3/2011 8/2013 Fáze projektu Aktivita Rozhodnutí o poskytnutí dotace Nákup budovy pavilonu - uzavření kupní smlouvy Zadávací řízení na dodavatele stavebních prací, výkon technického dozoru a koordinátora BOZP Rekonstrukce budovy Kolaudační souhlas Výběrové řízení na zaměstnance (1.část - realizační tým) Přijetí zaměstnanců (1.část - realizační tým) 1.4. Rozpracování obsahové náplně v souladu s projektovou žádostí (odborný tým + realizační tým) Zadávací řízení na dodavatele exponátů Výběrové řízení na manažera expozice I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX Přijetí manažera expozice 1.1. Výběrové řízení na zaměstnance (2.část - realizační tým) Přijetí zaměstnanců (2.část - realizační tým) 1.7. Příprava programu a doplňkových činností Výroba exponátů Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 115

116 Zadávací řízení na dodavatele vybavení (nábytek) Příprava marketingové strategie Příprava grafických materiálů a webové prezentace Výběrové řízení na provozního manažera Přijetí provozního manažera 1.4. Dodání a instalace vybavení a exponátů Výběrové řízení na zaměstnance provozovatele Přijetí nových zaměstnanců provozovatele 1.9. Zkušební provoz VYČERPÁNO ZPŮS.VÝDAJŮ (v %) 33,6 33,8 39,9 47,5 58,3 69,0 79,8 91,7 99,8 100,0 Provozní fáze projektu 9/2013 Fáze projektu provozní Aktivita 2013 I II III IV V VI VII VIII IX Slavnostní otevření MSCB 1.9. Provoz MSCB od 1.9. VYČERPÁNO ZPŮS.VÝDAJŮ (v %) 100,0 Zdroj: zpracováno RRAJM,2010 Harmonogram projektu je navrţen s ohledem na doporučení ŘO tak, aby do 2 let od vydání Rozhodnutí o udělení dotace bylo vyčerpáno 80 % způsobilých výdajů projektu. Údaj vyčerpaných způsobilých výdajů v tabulkách je uváděn kumulativně. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 116

117 5 Financování projektu Rozpočet projektu byl zpracován v souladu s Pravidly způsobilosti výdajů pro výzvu 1.3, v souladu s Příručkou pro ţadatele a návrhem struktury rozpočtu. Jednotlivé poloţky rozpočtu jsou oceněny aktuálními trţními cenami. Vzhledem k unikátnosti některých prvků bylo nutná spolupráce s expertními poradci. Stavební rozpočet byl zpracován dle cenové soustavy ÚRS a je přílohou ţádosti. 5.1 Komentář rozpočtu Celkové výdaje projektu byly vyčísleny na Kč, z toho způsobilé výdaje Kč. Doplňkové výdaje projektu činí Kč. Vzhledem ke způsobilým výdajům představují 4,14 % (dle Pravidel způsobilosti výdajů pro výzvu 1.3 nesmí doplňkové výdaje přesáhnout 21 % celkových způsobilých výdajů projektu). Ţadatel projektu není plátcem DPH k aktivitám projektu. DPH je proto v rámci projektu způsobilým výdajem (ZV). Veškeré poloţky jsou oceněny včetně DPH. Příprava projektu Přípravná fáze projektu zahrnuje poloţky jak investičního, tak neinvestičního charakteru, které vznikly či vzniknou před vydáním Rozhodnutí (datum rozhodnutí je počítáno s rezervou na březen 2011). Do poloţky investičních výdajů byly zahrnuty výdaje související s přípravou nákupu a rekonstrukce nemovitosti. Jedná se o: geometrický plán, geodetické zaměření skutečného stavu, průzkumy, energetický průkaz, plán BOZP, výkon poradenské činnosti DSP, dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby, zajištění vydání územního rozhodnutí, zajištění vydání územního rozhodnutí, zajištění vydání stavebního povolení, dokumentace pro územní a stavební řízení a zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro přípojku parovodu. Neinvestiční poloţky přípravné fáze projektu zahrnují výdaje na: zpracování projektové ţádosti, posudek k veřejné podpoře, právní sluţby, náklady na přípravný projektový tým, náklady na výběrové řízení. Mzdové výdaje před vydáním Rozhodnutí jsou tvořeny výdaji na dohody o provedení práce v souvislosti se zpracováním ţádosti a obsahovou a koncepční náplní. Součástí těchto výdajů je i mzda projektovému manaţeru, která vznikla ke dni (tzn. v přípravné fázi projektu je vyplácena mzda za 12 měsíců). Detailní informace o sloţení přípravného týmu v přípravné fázi projektu jsou obsaţeny v kapitole 4. Popis projektu. Podíl výdajů v rámci přípravné fáze projektu na celkových způsobilých výdajích činí 1,34 %, přičemţ doporučená výše dle Pravidel způsobilosti výdajů pro výzvu 1.3 je do 6 % ZV. Nemovitosti Největší poloţkou rozpočtu v rámci realizační fáze projektu je nákup nemovitostí a stavební práce na rekonstrukci (cca 67,7 % z celkových způsobilých výdajů). Cena nákupu nemovitosti, tzn. pořízení Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 117

118 budovy, pořízení objektu se strojovnou chladu a pořízení příslušné strojovny včetně dotčených pozemků je jiţ v současné době smluvně podloţeno. Celková částka dle znaleckého posudku činí Kč, nad rámec tohoto znaleckého posudku bude současnému vlastníkovi uhrazeno Kč (uvedeno jako nezpůsobilý výdaj projektu). Pozemky tvoří 5,71 % ze způsobilých výdajů projektu (dle Pravidel způsobilosti výdajů pro výzvu 1.3 stanovena výše nákupu pozemků maximálně do 10 % ZV). Výdaje na znalecké posudky jsou taktéţ součástí poloţky Nákup staveb. Poloţka 2.2 Pořízení stavby zahrnuje rekonstrukci budovy včetně zřízení přípojky NN a parovodu a aktivity spojené se stavebními pracemi. Pořízení stavby představuje 35,73 % způsobilých výdajů. Samotná rekonstrukce budovy je vyčíslena na částku Kč. V rámci rekonstrukce budovy se dále počítá s výkonem autorského dozoru, technického dozoru a výkonem činností koordinátora BOZP. V rámci příloh je dodán detailní rozpočet stavební části projektu (Příloha č. 13), který je zpracován v souladu s Cenovou soustavou ÚRS Praha. Pořízení vybavení a zařízení Vzhledem k předmětu projektu je významnou poloţkou i realizace expozic, které jsou zahrnuty v rámci poloţky 3. Pořízení vybavení a zařízení. Celkové náklady na vybavení činí Kč, coţ odpovídá 28,11 % z celkových způsobilých výdajů. Expozice bude členěna do několika oblastí. Mezi ně patří: Planeta (sloţena z menších celků Země, Voda, Vzduch) 22 mil. Kč; Civilizace (sloţena z menších celků Domov, Pohyb, Sídla, Společnost) 21,20 mil. Kč; Člověk (sloţena z menších celků Tělo, Smysly, Mozek) 27,99 mil. Kč; Mikrosvět (sloţena z menších celků Ţivý, Neţivý) 19,79 mil. Kč; Dětský svět 20 mil. Kč; Divadlo vědy 6,99 mil. Kč; Dílna pro návštěvníky - 3,20mil. Kč; Discovery rooms 2,55 mi. Kč; Multifunkční sál 8,62 mil. Kč. Bliţší informace o jednotlivých exponátech dílčích expozic, které jsou součástí výdajů těchto poloţek, jsou uvedeny v příloze č. 17a Dokumentace exponátů MSCB. V rámci poloţky investiční poloţky Ostatní vybavení je dále zahrnuta, mimo výše uvedených poloţek, audiovizuální technika (cca 40 mil. Kč). Audiovizuální technikou budou vybaveny prostory multifunkčního výukového sálu, divadla vědy, discovery room, pracoviště přípravy podkladů, pracoviště řízení komunikace a provozu, chapadlo jeskyně, expozice Země a bude pořízen informační a průvodcovský systém. Veškeré poloţky vybavení přímo souvisí s realizací projektu a jsou investičního charakteru. V rámci pořízení vybavení a zařízení (poloţky 3.4 Ostatní vybavení neinvestiční) jsou pořizovány i poloţky neinvestičního charakteru. Jedná se o poloţky nábytku (uzamykatelné skříňky, regály, police, skříně, stoly, ţidle, koberce, odhlučnění atd.) včetně technologického zajištění (PC, tiskárny, projektory, plátno, server, audioset) - 12,35 mil. Kč a drobného nářadí science centra ve výši 0,68 mil. Kč (měřidla, experimentální vybavení, příslušenství a vybavení návštěvnické dílny). Sluţby Další poloţkou výdajů neinvestičního charakteru jsou výdaje na sluţby, které zahrnují výdaje na výběrová řízení, expertní poradenské sluţby, pojištění a ostrahu. Celkem v rámci přípravné a realizační fáze projektu je počítáno s realizací několika výběrových řízení, a to: VŘ na zpracovatele projektové dokumentace pro SP; VŘ na TDI a koordinátora BOZP; VŘ na dodavatele stavebních prací, výkon technického dozoru a koordinátora BOZP; Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 118

119 VŘ na dodavatele exponátů; VŘ na dodavatele vybavení; VŘ nových zaměstnanců u provozovatele. Výběrové řízení bude realizováno jak ţadatelem projektu - Jihomoravským krajem, tak externími spolupracujícími subjekty. Výdaje na expertní poradenské sluţby zahrnují zejména poloţky na nákup posudků z věcné stránky projektu a finanční a ekonomické poradenství. Dále tato poloţka zahrnuje nákup sluţeb expertů ze zahraničních science center. Poloţka pojištění se týká zabezpečení nemovitosti od doby nákupu nemovitosti po počátek její rekonstrukce a dále od předání rekonstruované stavby investorovi do doby uvedení do provozu. V rámci realizační fáze rekonstrukce budovy bude přeneseno pojištění na dodavatele stavebních prací. Poloţka byla kalkulována na základě zpracované nabídky pro provozní fázi projektu. Součástí poloţky ostatní sluţby je také ostraha, kterou bude nutné zajistit v rámci realizační fáze projektu od data předání stavby investorovi (předpokládaný termín duben 2013) do data uvedení do provozu (předpokládaný termín srpen 2013). V rámci realizační fáze rekonstrukce budovy bude ostraha přenesena na dodavatele stavebních prací. Osobní výdaje Největší částku výdajů neinvestičního charakteru tvoří osobní výdaje. Celkový počet zaměstnanců v rámci realizační fáze je plánován na 18 zaměstnanců (15 pracovních úvazků). Detailní popis členů realizačního týmu je součástí příloh ţádosti projektu. Průměrná hrubá mzda zaměstnanců, přepočtená na jeden pracovní úvazek, činí Kč. Vznik výdajů na realizační tým je plánován etapově, přičemţ první nábor zaměstnanců bude k datu zahájení fyzické realizace projektu (předpokládaný termín duben 2011), pozice manaţera expozice je plánována k , další náborová etapa je plánována k V poslední náborové etapě, k , vzniknou výdaje na provozního manaţera. Dále budou na projektu v rámci realizační fáze spolupracovat i zaměstnanci odborného týmu, a to na dohodu o provedení práce. Předpokládaný počet osob na DPP je 33. Maximální hodinová sazba zaměstnanců na DPP činí 450 Kč/hod. Detailní sloţení odborného a realizačního týmu je součástí kapitoly 4. Popis projektu a příloh projektové ţádosti č. 2 Doklady o sloţení odborného týmu a přílohy č. 3 Doklady o sloţení realizačního týmu. Publicita Povinná publicita zahrnuje jak poloţku investičního charakteru stálá pamětní deska, tak poloţky neinvestičního charakteru. V těchto poloţkách je zahrnuta výroba billboardu, realizace internetových stránek a pořízení samolepek, které budou umístěny na viditelná místa hmotných předmětů nakoupených v rámci projektu. Internetové stránky budou obsahovat srozumitelné informace o projektu, výši příspěvku EU a státního rozpočtu a odkaz na internetové stránky OP VaVpI. Veškeré výše zmíněné aktivity budou splňovat náleţitosti povinné publicity dle Přílohy č. 3 Pravidla pro publicitu v rámci OP VaVpI. Výdaje na povinnou publicitu představují cca 0,05 % způsobilých výdajů (maximálně uznaná výše dle Pravidel způsobilosti výdajů pro výzvu 1.3 činí 0,5 % ZV). V rámci propagace je počítáno s vydáním informativní broţury o realizaci projektu. Nezpůsobilé výdaje Nezpůsobilé výdaje projektu zahrnují částku převyšující znalecký posudek na nákup nemovitostí ve výši Kč a výdaje související s odpojením pavilonu D od areálu BVV ve výši Kč. Tyto poloţku představují výdaje investičního charakteru. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 119

120 Další poloţky nezpůsobilých výdajů tvoří výdaje neinvestičního charakteru na realizaci závěrečné konference, které jsou způsobilými pouze v případě velkých projektů (tj. nad 50 mil. EUR) a náklady na energie, které vzniknou od data předání rekonstruované stavby investorovi do data uvedení do provozu (předpokládaný termín duben červenec 2013). Výdaje na energie jsou kalkulovány jako poměrná část z ročních provozních výdajů na elektrickou energii. 5.2 Financování realizační fáze projektu zdroje Projekt je předkládán v rámci výzvy 1.3 Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky. Výzva Prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 předpokládá s ex-ante financováním z veřejných prostředků, a to z 85 % z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 15 % z prostředků státního rozpočtu, tzn. 100 % dotace na způsobilé výdaje projektu. První ţádost o platbu se bude skládat z ex post ţádosti o platbu (proplacení přípravné fáze projektu, tzn. výdaje vzniklé před vydáním Rozhodnutí, předpokládá se do ) a ex ante ţádosti o platbu (proplacení 1. a 2. etapy realizační fáze; předpokládaný termín 1. etapy je od do , 2. etapy od do ). Přípravná fáze projektu a 1. etapa realizační fáze projektu bude upravena dle přesného data vydání Rozhodnutí. Další etapy realizační fáze projektu jsou naplánovány vţdy jako kvartální, s tím, ţe ţádost o platbu bude podávána ex ante. Výše prostředků bude odpovídat předpokládaným výdajům na další tři měsíce realizační fáze projektu. Tím bude zajištěno předfinancování projektu. Předfinancování projektu, zejména v souvislosti s přípravnou fází projektu, bude zajištěno z vlastních zdrojů ţadatele projektu Jihomoravským krajem. Ţadatel se taktéţ zavázal zajistit financování nezpůsobilých výdajů projektu. Na zasedání rady Jihomoravského kraje jiţ bylo schváleno vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu kraje na předfinancování realizace projektu (především přípravné fáze projektu) včetně zajištění dostatečných zdrojů k financování nezpůsobilých výdajů. Realizace projektu je moţná, vzhledem k omezeným finančním prostředkům ţadatele projektu, pouze v případě pozitivního rozhodnutí o poskytnutí dotace. V případě zamítnutí dotace bude ţadatel nucen zváţit realizaci projektu v redukované podobě. Riziko zamítnutí dotace je eliminováno zodpovědnou přípravou projektu, dodrţení všech formálních i neformálních poţadavků ze strany Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy, investora a dalších dotčených osob. Zpracovatelé ţádosti riziko zamítnutí dotace eliminují konzultacemi s řídícím orgánem OP Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, pracovními schůzkami s představiteli investora projektu, aktivní účastí na konferencích a seminářích OP a důsledným dodrţením všech poţadavků OP VaVpI. Výpočet míry podpory pro projekty vytvářející příjmy je součástí příloh této studie. Následující tabulka rekapituluje hotovostní toky projektu v jednotlivých etapách realizační fáze projektu. První etapa je přípravnou fází projektu, druhá etapa projektu začíná dnem vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace a končí k Termín zahájení této etapy bude dle skutečností upraven. Další etapy jsou plánovány jako kvartální, přičemţ jsou brány jako finanční, tzn. ţádost o platbu bude podávána k jednotlivým kvartálům. Finančně nejnáročnější etapou je první etapa realizační fáze, která zahrnuje nákup nemovitostí. Finanční náročnost dalších etap závisí na činnostech, které budou v rámci dané etapy realizovány. Tabulka rekapituluje jak výdaje realizační fáze projektu, tak zdroje financování jednotlivých etap. Projektové cash flow je v kaţdém okamţiku kvartálních etap, díky financování ex-ante, nulové. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 120

121 Tab. 22: Cash-flow projektu v jednotlivých etapách projektu Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 121

122 Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 122

123 Níţe uvedená tabulka rekapituluje zdroje financování jednotlivých etap realizační fáze projektu. Etapy jsou plánovány jako kvartální, ţádosti o platbu budou podávány ex-ante (mimo 1. ŢoP). První ţádost o platbu je plánována k a zahrnuje ţádost ex-post (profinancování přípravné fáze projektu) a ţádost ex-ante (předfinancování prvních dvou etap realizační fáze projektu). Termín předloţení první ţádosti o platbu bude upřesněn dle data vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Další ţádosti o platbu budou vţdy odevzdávány kvartálně ex-ante, tzn. k , , atd. Poslední ex-ante ţádost o platbu je plánována k a její výše bude nulová (budou dokládány pouze Podklady pro vyúčtování). Příjem dotace je plánován (díky ex-ante ţádostem o platby) vţdy do etapy, na kterou je ţádost podávána. Vzhledem k první ţádosti o platbu, která bude podávána ex-post, jsou v rámci přípravné fáze projektu poţadavky na vlastní financování Kč. Tato výše odpovídá celkovým výdajům projektu v přípravné fázi. První etapa realizační fáze projektu zahrnuje příjem dotace za přípravnou fázi a dále nezpůsobilé výdaje ve výši 1,5 mil. Kč. Další etapy (vzhledem k podávání ţádostí o platbu ex ante) nevyţadují poţadavky na vlastní financování projektu. Devátá a desátá etapa realizační fáze projektu zahrnuje nezpůsobilé výdaje a poţadavky na vlastní financování tedy odpovídají výši nezpůsobilých výdajů. Předfinancování přípravné fáze projektu a financování nezpůsobilých výdajů je zajištěno ze strany ţadatele projektu Jihomoravským krajem. Tab. 23: Financování realizační fáze projektu v rámci jednotlivých etap Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 123

124 6 Udrţitelnost projektu Hlavním předmětem projektu je popularizace vědy jako nehospodářská činnost. Případná doplňková hospodářská činnost bude minoritní s ohledem na respektování pravidel projektu, který nezakládá veřejnou podporu. V provozní fázi projektu tedy není předpokládáno generování zisku (který by byl případně vracen v souladu s čl. 55 Obecného nařízení o SF) a vznikající provozní ztráta bude hrazena z regionálních rozpočtů. Detailní popis jednotlivých poloţek je uveden v dalším textu. 6.1 Přehled provozních příjmů a výdajů v referenčním roce Provozní příjmy a výdaje jsou uvaţovány jako standardní pro daná zařízení obdobného typu, centra popularizace vědy. Největší poloţkou na výdajové straně jsou mzdové náklady (tvořící aţ 35% celkových výdajů), těsně následované výdaji na obnovu expozice (31%). Další výdajové poloţky jsou tvořeny především spotřebou energií, výdajem na běţnou údrţbu a marketing a propagaci. Na straně příjmů takřka je více neţ 40% provozních výdajů hrazeno z trţeb ze vstupného, vznikající provozní ztráta bude hrazena z prostředků JMK a Města Brna. Následující tabulka rekapituluje provozní příjmy a výdaje v referenčním roce v reálné hladině roku 2010 a nominální hladině roku 2014 (zahájení provozu) a 2018 (ukončení povinné udrţitelnosti). Uvaţovaná výše meziročního růstu cenové hladiny činí 2%. Tab. 24: Přehled provozních příjmů a výdajů v referenčním roce (v tis. Kč) Provozní rozpočet je plánovaný jako dlouhodobě vyrovnaný, vznikající provozní ztráta bude hrazena z regionálních veřejných zdrojů. Vliv inflace se projevuje negativně zejména na výši salda provozního rozpočtu, především z důvodu fixace nominální výše této podpory. Poloţky provozu jsou primárně kalkulovány v reálné hladině aktuálního roku (2010), zejména s ohledem na nejistotu spojenou s vývojem cenové hladiny. Kalkulace jednotlivých poloţek je uvedena dále v textu. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 124

125 6.2 Specifikace provozních výdajů Mzdové náklady - představují největší poloţku provozních výdajů. Pro provoz centra je uvaţováno celkem s 36 novými pracovními místy. Klíčovými pozicemi pro úspěšný provoz centra je příprava expozice a programu a její následná prezentace návštěvníkům. Vedle standardních průvodců expozicemi je dále uvaţováno s pozicemi tzv. edutainerů, kteří budou mít za úkol návštěvníkům podrobně vysvětlovat principy a zákonitosti předváděných exponátů (jevů) a plně tak zajišťovat vzdělávací a naučnou sloţku. Vedle kmenových zaměstnanců centra je uvaţováno se studenty a pedagogy z brněnských vysokých škol, kteří se budou na provozu centra plně podílet (zejména formou DPP nebo DPČ). Způsob zapojení a dostupnost odborných pracovníků je detailně popsána jiţ v předcházejících částech studie. Tab. 25: Rekapitulace vznikajících pracovních pozic a mzdových nákladů (tis. Kč) Energie - poloţka zahrnuje spotřebu elektrické energie, tepla a vody. Odhad spotřeby energií je proveden na základě údajů uvedených v DUR, předpokládaném příkonu uvaţovaných zařízení, přepokládané návštěvnosti a na základě srovnání s obdobnými technickými a výzkumnými objekty v Brně (Technické muzeum v Brně, objekty Plivy Lachemy a.s., apod.). Tab. 26: Rekapitulace výdajů za energie (včetně DPH, v tis. Kč) Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 125

126 Výdaje na údrţbu a provoz expozice tato poloţka je tvořena především spotřebním materiálem nezbytným pro běţný provoz expozice (chemikálie, spotřební materiál, ukázkové předmět, pohonné hmoty) a dále výdaji na nezbytné servisní práce. Přestoţe při nákupu exponátů bude kladen velký důraz na jejich ţivotnost a minimální udrţovací výdaje, lze očekávat nezbytné udrţovací zásahy (např. výměna částí s krátkou ţivotností, těsnění, filtry, provozní náplně a opravy a vícepráce nad rámec záručních oprav) ve výši cca 2% z pořizovací ceny expozice ročně. Tab. 27: Rekapitulace výdajů na údrţbu expozice (včetně DPH, v tis. Kč) Obnova expozice - nezbytným předpokladem pro dosaţení a udrţení plánované návštěvnosti expozice a definovaných cílů projektu je zajistit stálou atraktivitu, aktuálnost a inovativní prvek. Tohoto můţe být dosaţeno pouze díky neustálé obměně expozice a programu. Maximální lhůta pro kompletní obnovu celé expozice činí 10 let. Výdaje na obnovu expozice jsou tedy plánovány v ročním objemu představující cca 10% z pořizovací ceny. Pro zvýšení atraktivity expozice jsou dále uvaţovány zápůjčky expozicí (např. ze zahraničí), které se pohybují v cenovém rozmezí tis. EUR. Tab. 28: Rekapitulace výdajů na obnovu expozice (včetně DPH, v tis. Kč) Marketing a propagace s ohledem na poměrně ambiciózní cíl počtu návštěvníků jsou výdaje na marketing a propagaci nezbytnou součástí provozních výdajů. Přestoţe hlavní mediální kampaň bude vedena v souladu s veřejnoprávním charakterem projektu s vyuţitím běţných kanálů ţadatele a partnerů projektu (webové stránky JMK a Města Brna, specializované turistické portály JMK 16 a síť turistických informačních center), pro přilákání návštěvníků je plánována komerční mediální podpora (zejména spoty v regionálních rádiích) a přiměřená venkovní kampaň (minimálně v rozsahu naváděcího systému na hlavních příjezdových směrech a částečná podpora velkoplošnými reklamními plochami). Tab. 29: Rekapitulace výdajů na marketing a propagaci (včetně DPH, v tis. Kč) Pojištění - objekt a expozice bude pojištěna u komerční pojišťovny v rámci základního rozsahu krytí a na odpovědnost za způsobené škody. Ve fázi udrţitelnosti bude minimální výše případného pojistného plnění nastavena tak, aby byly plně poskytnuty zdroje poskytnuté z prostředků OP VaVpI. 16 např.: apod. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 126

127 Pokud bude vyţadováno, pojistné plnění můţe být vinkulováno ve prospěch OP VaVpI. Pojištění stavby ve fázi realizace bude plně v odpovědnosti (a k tíţi) dodavatele stavby. Tab. 30: Rekapitulace výdajů na pojištění (včetně DPH, v tis. Kč) Spotřební materiál - jedná se o běţně dostupné prostředky pro zajištění denního provozu expozice, kancelářského zázemí a širšího okolí areálu. Zvláštní poloţka je tvořena odbornou literaturou, která je nezbytná zejména s ohledem na zajištění stálé informovanosti o aktuálních světových trendech. Tab. 31: Rekapitulace výdajů na spotřební materiál (včetně DPH, v tis. Kč) Ostatní sluţby - tato poloţka je představována především dlouhodobě externě zajišťovanými sluţbami. Jedná se především o zajištění úklidu a telekomunikační sluţby. Dodavatelé těchto sluţeb budou vybráni v řádném výběrovém řízení. Vysoké náklady na telekomunikační sluţby jsou dány především poţadavkem na připojení areálu k páteřní síti internetu (poţadovaná prostupnost 100 MB/s, agregace 1:1) z důvodu moţnosti zajištění on-line video-přenosů ve vysoké kvalitě (např. online přenosy operací, fyzikálních experimentů, apod.). Ostatní poloţky jsou tvořeny sluţbami pro zajištění běţného provozu objektu (cestovné, poštovné, apod.). Tab. 32: Rekapitulace výdajů na ostatní sluţby (včetně DPH, v tis. Kč) Na materiálové dodávky související s provozem a udrţením výsledků projektu nejsou kladeny zvláštní nároky. Zajištění materiálových dodávek a významných sluţeb bude smluvně ošetřeno, pro vlastní provoz je rozhodující především zajištění odpovídající obnovy expozice (pro zachování atraktivity expozice a plánované návštěvnosti) a odpovídající kvality lidských zdrojů. Z materiálních dodávek se jedná především o napojení na sítě technické infrastruktury, na základě technické dokumentace k projektu lze potřebné zdroje označit jako dostatečné a vyhovující. Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 127

128 6.3 Specifikace provozních příjmů Příjmy ve fázi realizace projektu jsou předpokládány především z výběru vstupného. Specifikace poptávky, cílových skupin a marketingového mixu je detailně popsána v předchozích částech této studie. Dále uvedené tabulky pouze rekapitulují základní východiska pro kalkulaci trţeb. Cílový počet návštěvníků je osob ročně. Snahou projektu bude dosáhnout této hodnoty hned v prvním roce provozu (zejména díky haló efektu ) a její následné udrţení díky neustálé obměně a aktuálnosti expozice. Největší cílovou skupinou projektu je široká veřejnost, která představuje více neţ 60% podíl a školní kolektivy (zejména dopoledne v pracovních dnech mimo dny školních prázdnin). Minoritní skupinou jsou potom hromadné návštěvy zajišťované organizacemi činnými v cestovním ruchu (např. cestovní kanceláře). Tab. 33: Přehled návštěvnosti podle základních cílových skupin Vzhledem k vzdělávacímu zaměření expozice na děti a mládeţ je předpokládáno, ţe přibliţně polovinu návštěvníků budou tvořit ţáci a studenti základních a středních škol (ať jiţ v rámci hromadně organizovaných akcí nebo s individuálně s rodiči), dospělí návštěvníci potom cca 40% (z toho 5% senioři). Tab. 34: Přehled základní struktury návštěvníků Vedle návštěvnosti je pro výpočet trţeb samozřejmě klíčovým bodem výše vstupného. Rekapitulaci vstupného pro jednotlivé kategorie návštěvníků přináší následující tabulka. Ceny vstupného odpovídají zařízením podobného typu v rámci podmínek ČR (srovnej např. s Vzhledem k cenové politice lze předpokládat nejvyšší příjem od dospělých návštěvníků (více neţ 11 mil. Kč ročně). Veškeré částky jsou uváděny v reálné hladině roku V případě otevření areálu v roce 2014 lze předpokládat úpravu cen o v souladu se změnou stávající cenové hladiny. Tab. 35: Přehled cen vstupného a plánovaných trţeb (reálné ceny 2010) Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 128

129 6.4 Financování projektu a odhad provozního cash-flow Nezbytnou poloţkou pro zajištění finanční udrţitelnosti projektu je financování předpokládané provozní ztráty (saldo čistého cash-flow projektu). Trţby ze vstupného jsou předpokládány ve výši přibliţně 40% provozních výdajů projektu (v cenové hladině roku 2014). Rozdíl bude hrazen částečně z regionálních rozpočtů a grantů. Tab. 36: Přehled příjmových poloţek projektu včetně poloţek financování (v tis. Kč) Předpokládané granty a sponzoring představují především účelové prostředky na udrţitelnost projektů OP VaVpI ve výši cca 4,0 mil. Kč ročně, které dle vyjádření Rady vlády mají pomoci zajistit finanční udrţitelnost projektů financovaných z OP VaVpI. Zbývající 1,0 mil. Kč bude zajištěn prostřednictvím menších finančních darů a sponzoringu ze strany komerčních firem (např. s vyuţitím specializovaných prezentací v souvislosti s představovanými jevy, apod.). V případě výpadku této poloţky financování, by tyto poloţky musely být plně hrazeny z rozpočtu ţadatele (JMK). Regionální rozpočty - na provozu projektu se bude plně podílet nositel projektu (JMK) ve spojení s partnerem projektu, kterým je Statutární město Brno. Tyto organizace přislíbily finanční prostředky ve výši 28,0 mil. Kč ročně poskytované minimálně po celou dobu povinné udrţitelnosti projektu. Prostředky budou děleny rovným dílem (poměr 50:50). Výše prostředků je navrhována jako nominální (tj. dohody neobsahují inflační doloţku), případná ztráta způsobená např. nepředpokládanou změnou cenové hladiny by byla hrazena z prostředků JMK (provozní cash-flow je plánováno tak, aby byla pokryta 2% inflace od data zahájení projektu do data ukončení povinné udrţitelnosti projektu). Příslušné dokumenty potvrzující zajištění těchto prostředků jsou přiloţeny jako příloha. Podobně ve fázi realizace projektu bude Jihomoravský kraj jako nositel projektu plně hradit veškeré nezpůsobilé výdaje projektu (v současnosti navrhovány ve výši nepřesahující 1,0 mil. Kč) a bude se podílet na případném krytí časového nesouladu mezi získáním prostředků OP VaVpI a nutností hradit vznikající náklady (zejména v rámci přípravné fáze projektu). Celkové finanční cash-flow projektu je navrhováno jako vyrovnané. Vznikající mírný přebytek finančních zdrojů v prvních letech provozu bude pouţit jako rezerva na profinancování provozní ztráty v dalších letech (finanční ztráta vzniká zejména z důvodu nominální výše příspěvků z veřejných rozpočtů). Případná další provozní ztráta bude hrazena z rozpočtu Jihomoravského kraje. Přehled cash-flow projektu ve fázi realizace a povinné udrţitelnosti projektu zachycuje následující tabulka. Projekt generuje příjmy spadající pod článek 55 Obecného nařízení o SF (1083/2006), tyto příjmy však nepřesahují relevantní provozní výdaje (nevzniká čistý zisk). Finanční mezera projektu tedy činí 100% a nepředpokládá se krácení dotace z prostředků OP VaVpI. Tab. 37: Přehled příjmových poloţek projektu včetně poloţek financování (v tis. Kč) Předpokládané granty a sponzoring představují především účelové prostředky na udrţitelnost projektů OP VaVpI ve výši cca 4,0 mil. Kč ročně, které dle vyjádření Rady vlády mají pomoci zajistit finanční udrţitelnost projektů financovaných z OP VaVpI. Zbývající 1,0 mil. Kč bude zajištěn prostřednictvím menších finančních darů a sponzoringu ze strany komerčních firem (např. s vyuţitím specializovaných Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 129

130 prezentací v souvislosti s představovanými jevy, apod.). V případě výpadku této poloţky financování, by tyto poloţky musely být plně hrazeny z rozpočtu ţadatele (JMK). Regionální rozpočty - na provozu projektu se bude plně podílet nositel projektu (JMK) ve spojení s partnerem projektu, kterým je Statutární město Brno. Tyto organizace přislíbily finanční prostředky ve výši 28,0 mil. Kč ročně poskytované minimálně po celou dobu povinné udrţitelnosti projektu. Prostředky budou děleny rovným dílem (poměr 50:50). Výše prostředků je navrhována jako nominální (tj. dohody neobsahují inflační doloţku), případná ztráta způsobená např. nepředpokládanou změnou cenové hladiny by byla hrazena z prostředků JMK (provozní cash-flow je plánováno tak, aby byla pokryta 2% inflace od data zahájení projektu do data ukončení povinné udrţitelnosti projektu). Příslušné dokumenty potvrzující zajištění těchto prostředků jsou přiloţeny jako příloha. Podobně ve fázi realizace projektu bude Jihomoravský kraj jako nositel projektu plně hradit veškeré nezpůsobilé výdaje projektu (v současnosti navrhovány ve výši nepřesahující 1,0 mil. Kč) a bude se podílet na případném krytí časového nesouladu mezi získáním prostředků OP VaVpI a nutností hradit vznikající náklady (zejména v rámci přípravné fáze projektu). Celkové finanční cash-flow projektu je navrhováno jako vyrovnané. Vznikající mírný přebytek finančních zdrojů v prvních letech provozu bude pouţit jako rezerva na profinancování provozní ztráty v dalších letech (finanční ztráta vzniká zejména z důvodu nominální výše příspěvků z veřejných rozpočtů). Případná další provozní ztráta bude hrazena z rozpočtu Jihomoravského kraje. Přehled cash-flow projektu ve fázi realizace a povinné udrţitelnosti projektu zachycuje následující tabulka. Projekt generuje příjmy spadající pod článek 55 Obecného nařízení o SF (1083/2006), tyto příjmy však nepřesahují relevantní provozní výdaje (nevzniká čistý zisk). Finanční mezera projektu tedy činí 100% a nepředpokládá se krácení dotace z prostředků OP VaVpI. Příslušná kalkulace finanční mezery je doloţena jako samostatná příloha této studie (viz. Příloha č. 1: Finanční mezera). Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 130

131 Tab. 38: Rekapitulace cash-flow projektu v realizační fázi a po dobu povinné udrţitelnosti projektu (v tis. Kč, včetně DPH, nominální ceny) Regionální rozvojová agentura jižní Moravy 131

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Rozvojové projekty Jihomoravského kraje. 12. 1. 2010 Brno

Rozvojové projekty Jihomoravského kraje. 12. 1. 2010 Brno Rozvojové projekty Jihomoravského kraje 12. 1. 2010 Brno ORR 11/2005 Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 Střednědobý programový dokument Navazuje na Program rozvoje JMK 2006 2009 Návrh

Více

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová

Operační program Podnikání a inovace 2007-2013. Ing. Barbora Krejčová Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Ing. Barbora Krejčová Základní charakteristika CI - státní agentura, která poskytuje své služby bezplatně - řídicí orgán - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt

STRATEGIE INTELIGENTNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Pavel Šubrt STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Pavel Šubrt Smart Specialization Strategy S3 Strategický přístup k ekonomickému rozvoji státu/regionu (hospodářská strategie) prostřednictvím

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008

Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008. vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Komunikační plán Eurocentra Hradec Králové na rok 2008 vycházející z Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR na rok 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Komunikační priority a cílové skupiny... 4 2.1

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI

ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA: 2 TERCIÁRNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, VÝZKUM A VÝVOJ OBLAST PODPORY: 2.3 LIDSKÉ ZDROJE VE VÝZKUMU A VÝVOJI I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP VK IPo) ČÍSLO VÝZVY: 09 PRIORITNÍ OSA:

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Řídící orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem Identifikace výzvy Prioritní osa Oblast

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta 2011-13. 16. červen 2011 Petr Chládek

Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta 2011-13. 16. červen 2011 Petr Chládek Akční plán Regionální inovační strategie JMK na léta 2011-13 16. červen 2011 Petr Chládek Struktura prezentace 1.Kontext RIS JMK 2.Dosavadní výstupy a přínosy realizace RIS JMK 3.Pokračující projekty z

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE

VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE VYHLAŠOVATEL MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY SEKCE ŘÍZENÍ OPERAČNÍCH PROGRAMŮ EVROPSKÉ UNIE ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ (OP RLZ) vyhlašuje VÝZVU pro

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10.

Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor. Projednáno VR VŠCHT Praha (říjen 2014) Schváleno AS VŠCHT Praha (21. 10. Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2015 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.,

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE SNÍŽENÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) Ing. Michal Zaorálek, náměstek ministra školství, mládeţe

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015

INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. pro rok 2015 INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015 Institucionální plán Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro rok 2015: projednala Vědecká rada UJEP

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Technologické Inovační Centrum

Technologické Inovační Centrum Technologické Inovační Centrum Profil společnosti Technologické inovační centrum bylo založeno v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2016-2020 AKTUALIZACE 2016 Brno, květen 2015 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti žáka CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice Základní škola a Mateřská

Více

Úloha města Brna v rozvoji regionu

Úloha města Brna v rozvoji regionu Úloha města Brna v rozvoji regionu Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně 1. 11. 2010 Marie ZEZŮLKOVÁ Kancelář strategie města VÝHODY MĚSTA BRNA Univerzitní a veletržní město Příznivá

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Nové talenty pro vědu a výzkum

Nové talenty pro vědu a výzkum Nové talenty pro vědu a výzkum OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost oblast podpory 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji Slavnostní zahájení projektu Sylva Drábková Fakulta strojní VŠB-TUO Dolní oblast

Více

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ

PODPORA SPOLUPRÁCE VĚDECKÝCH A VÝZKUMNÝCH PRACOVIŠŤ S PODNIKATELSKOU SFÉROU, PODPORA INOVACÍ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program)

Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) Rada Královéhradeckého kraje vyhlašuje jednoletý program (dále jen program) 1. Základní informace - program SMP0010 1.1. Schváleno Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne. 10. 009 1.. Název jednoletého

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha

Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Financování VÚSC Vybrané otázky Ing. Zuzana Trhlínová, Ph.D. Katedra veřejné správy, VŠFS Praha Role krajských rozpočtů Nastavení optimální míry finanční autonomie pro naplňování úkolů v rámci samostatné

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010

Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 Výroční zpráva Karlovarské agentury rozvoje podnikání, p.o. za rok 2010 1. Úvod 2. Aktivity v roce 2010 3. Plánované aktivity na rok 2011 Str. 1 1. Úvod Identifikační údaje: Karlovarská agentura rozvoje

Více

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010

Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Úpravy Prováděcího dokument OP VK k 9. 6. 2010 Kapitola/ Strana PO1, 1.1 Kap.3.1.3/17 Úprava Rozdělení podporovaných aktivit GG na realizaci zahájenou 2008 ukončenou do 31. 12. 2012 a realizaci zahájenou

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje

Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Podpora malého a středního podnikání, podpora inovací, vývoje a výzkumu ze strany Libereckého kraje Regionální inovační mítink Liberec, 4. listopadu 2010 Vize, cíle..diverzifikovaná ekonomická základna

Více

Program: Investiční pobídky

Program: Investiční pobídky Program: Investiční pobídky Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu Oblast zaměření: Podpora zpracovatelského průmyslu, technologických center a center strategických sluţeb na území ČR Cíl programu:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2)

Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) Fondy EHP/Norské fondy (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) pro období 2009 2014/2016 (FM 2) OMNIUM 2014 Jakub Děd Možnosti financování obnovy kulturního dědictví Zlín, 25. březen 2014 www.omniumos.cz EHP/Norsko

Více

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3

RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 RIS 3 Karlovarského kraje krajská příloha k Národní RIS 3 Slabá pozice kraje (ve VaV) počet obyvatel HDP (mil. Kč) zaměstnanci ve VaV (FO) celkové výdaje na VaV (mil. Kč) KV kraj 301 726 78 151 200 203,5

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích

Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích Centrum pro podporu konkurenceschopnosti v biomedicínských technologiích TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY x Jan Čermák, MEBIS s.r.o. Praha,

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+

Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Strategické plánování a management VaV v České republice ve světle nového finančního rámce EU 2014+ Konkurenceschopnost České republiky ve světle nového finančního rámce EU 2014+,, 30. května 2011 Ing.

Více

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec

Přítomni z týmu UTB ve Zlíně. Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová. Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Neformální výjezdní zasedání projektu VaV, Liberec Přítomni z týmu UTB ve Zlíně Milan Adámek Hana Charvátová Michaela Bařinová Prezentuje: Michaela Bařinová Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta aplikované

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka

STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI. Daniel Všetečka STRATEGIE INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI Daniel Všetečka Kontext RIS3 1 - Switzerland 29 40 53 148 - Chad Principy RIS3 PRIORITIZACE BOTTOM-UP (ENTREPRENEURIAL DISCOVERY PROCESS, HLEDÁNÍ

Více

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e

O p e r a č n í p r o g r a m V ý z k u m a v ý v o j p r o i n o v a c e pro dosažení synergických efektů mezi Operačním programem Výzkum a vývoj pro inovace a Operačním programem Podnikání a inovace 153 02/10/2007 Jedním z hlavních cílů operačních programů OP PI (v gesci MPO)

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2015 Brno, květen 2014 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více