J UNDROV Z OBCE Z ÚŘADU INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Vážení spoluobčané,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J UNDROV Z OBCE Z ÚŘADU INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 ROČNÍK 16/ Č.3 / 2006 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE Vážení spoluobčané, volební období končí. A s ním končí i funkční období volených samosprávných orgánů a funkcionářů zastupitelstva, rady, starosty, místostarosty. Nechci uplynulé období činnosti samosprávy hodnotit. To zhodnoťte vy, občané Jundrova. O všech zásadních událostech jsme se snažili vás průběžně informovat ve Zpravodaji. Podle mého názoru se podařilo uskutečnit v posledních letech hodně dobrých věcí. A spousta dalších čeká na svoji realizaci. Nyní je na těch, kteří se ucházejí o místa v našem zastupitelstvu, aby předložili svoje představy o tom, jak chtějí Jundrov zvelebovat, rozvíjet, zklidňovat, zkrášlovat či jinak Jundrovu prospívat. A je na vás, vážení spoluobčané voliči, jak jim budete důvěřovat a jak svoji důvěru projevíte u volebních uren. Dnešní Zpravodaj zastupitelstva městské části Brno-Jundrov je posledním číslem, které vychází v tomto volebním období. Je proto i mojí poslední příležitostí, jak se s vámi rozloučit, poděkovat všem, kteří svými podněty, informacemi, připomínkami či jinými příspěvky kritickými i pochvalnými upozornili na věci nesprávné, špatné, či naopak nás ujistili, že se to či ono podařilo. To byly ty nejpříjemnější okamžiky, které mě vždy velmi potěšily a přesvědčily, že to přece jen není tak hrozné. Mohu vás ujistit, že jsem všechny vaše podněty, připomínky, stížnosti i pochvaly vnímal velice intenzivně a všechny jsem se snažil nepodcenit, vyřídit, z každé jsem čerpal nové zkušenosti. To neznamená, že se nám podařilo všechno vyřešit včas a tak, jak jsem si představoval a jak jste si představovali především vy. Paní Koukalové, pánům Bartošovi, Dubskému a Chládkovi děkuji za velmi dobrou spolupráci a podporu při mojí poměrně krátké činnosti ve funkci starosty. Děkuji i všem těm zastupitelům a členům komisí a výborů, kteří odpovědně svoji funkci vykonávali. Obzvlášť patří můj dík kolegyním-úřednicím z jundrovské radnice, bez jejichž pomoci a rady bych se neobešel. Přeji všem jundrovským občanům dobré zdraví a šťastnou ruku při volbě nového zastupitelstva. Novým zastupitelům přeji dobrou volbu rady a obou funkcionářů starosty a místostarosty. Ať se jim práce daří, ať požívají přízeň shora od obce Statutárního města Brna i od všech občanů naší pěkné městské části. Naposledy v tomto volebním období vás zdraví a s vámi se loučí váš starosta Miroslav Kolář Výstavba sportovní haly zahájena V září 2006 bylo vydáno stavební povolení na výstavbu víceúčelové sportovní haly v areálu základní školy na Jasanové ul. Hala bude stát na místě, na kterém byly v minulosti dvě asfaltová hřiště, později skrytá pod zeminou a sutěmi vytěženými při odkrývání zdiva u bazénu a západní stěny školy. Celkové náklady na výstavbu haly budou bezmála 25 mil. Kč a jsou hrazeny dílem ze státních dotací (15 mil.) a dílem z dotací od města Brna (10 mil.). Nová hala splňuje veškerá pravidla a normy pro výstavbu z pohledu vlivů na okolní prostředí. Přesto se odpůrcům výstavby části obyvatel ul. Gellnerova, vlastníkům přilehlých pozemků podařilo alespoň o několik týdnů zahájení stavby oddálit a tím přivodit rizika jejího zpoždění v letošním roce. Z ÚŘADU Dokončení haly je plánováno na rok Rozměry haly umožní její využití prakticky pro všechny sálové míčové sporty (mj. dva tenisové kurty). Dodavatel stavby, vybraný ve veřejném výběrovém řízení, sdružení TIK (TENZA, IPOS, Kogosová), udělá maximum pro to, aby časová ztráta byla zkrácena na minimum a stavba byla dokončena dle původních předpokladů. Vznikne tak sportovní stánek, který přispěje k lepšímu využití volného času i sportovnímu růstu mládeže a obohatí dosud skromný počet podobných zařízení ve městě Brně. Situační plánek a pohledy na halu jsou k nahlédnutí na webových stránkách MČ Brno-Jundrov (www.jundrov.brno.cz). rada MČ Oznámení o dobû a místû konání voleb do zastupitelstva Mûstské ãásti Brno-Jundrov a zastupitelstva mûsta Brna. Starosta mûstské ãásti Brno-Jundrov podle 29 zákona ã. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmûnû nûkter ch zákonû, v platném znûní, oznamuje: 1. Volby do zastupitelstva Mûstské ãásti Brno-Jundrov a zastupitelstva mûsta Brna se uskuteãní v pátek dne 20. fiíjna 2006 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 21. fiíjna 2006 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku ã. 245 je volební místnost v Klubu seniorû, Nálepkova 47 pro voliãe s místem trvalého pobytu na ulicích: Gellnerova, Osiková, PrÛhon, Rozmar nová, Sosnová, efiíková ve volebním okrsku ã. 246 je volební místnost ve kolském objektu, Stromovka 1 pro voliãe s místem trvalého pobytu na ulicích: Jedlová, Lelkova, Modfiínová, Nálepkova, Ol ová, Optátova, PivoÀková, Smrãková, Stromovka, Tyr ovo návr í ve volebním okrsku ã. 247 je volební místnost v Matefiské kole Dubová 2, hospodáfiská ãást pro voliãe s místem trvalého pobytu na ulicích: Bfiezová, Dubová, Pod Holednou ve volebním okrsku ã. 248 je volební místnost v Kulturním centru Svratka, Veslafiská 56 pro voliãe s místem trvalého pobytu na ulicích: Jasanová, Kopretinová, Na Jurance, Pisárecká 4, V luzích, Veslafiská sudá, Veslafiská lichá, V ina 3. Voliãi bude umoïnûno hlasování poté, kdy prokáïe svoji totoïnost a státní obãanství âeské republiky (obãansk m prûkazem, cestovním pasem âeské republiky), popfiípadû státní obãanství státu, jehoï obãané jsou oprávnûni volit na území âeské republiky (prûkazem o povolení k pobytu). 4. KaÏdému voliãi budou dodány 3 dny pfiede dnem voleb hlasovací lístky. 5. V den voleb mûïe voliã obdrïet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 6. Voliã hlasuje osobnû, zastoupení není pfiípustné. 7. Po obdrïení úfiední obálky, popfi. hlasovacích lístkû, vstoupí voliã do prostoru urãeného k úpravû hlasovacích lístkû. Voliãi, kter se neodebral do tohoto prostoru, nebude hlasování umoïnûno. 8. Voliã mûïe volit: do zastupitelstva Mûstské ãásti Brno-Jundrov nejv e 15 kandidátû do zastupitelstva mûsta Brna nejv e 55 kandidátû 9. Voliã mûïe na hlasovacím lístku oznaãit v rámeãku pfied jménem kandidáta kfiíïkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupcû, v nichï jsou uvedeni kandidáti jednotliv ch volebních stran 10. Voliã mûïe na hlasovacím lístku oznaãit kfiíïkem ve ãtvereãku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejv e jednu volební stranu. ZároveÀ mûïe oznaãit v rámeãku pfied jménem kandidáta kfiíïkem dal í kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovoln ch samostatn ch sloupcích, ve kter ch jsou uvedeny ostatní strany, takto volí pfiednû jednotlivé oznaãené kandidáty, dále tolik kandidátû oznaãené volební strany, kolik ãiní rozdíl poãtu ãlenû zastupitelstva, ktefií mají b t zvoleni, a oznaãen ch

2 jednotliv ch kandidátû, a to v pofiadí, v nûmï jsou kandidáti oznaãené volební strany uvedeni v jejím sloupci. 11. Po úpravû hlasovacích lístkû (do zastupitelstva Mûstské ãásti Brno-Jundrov a zastupitelstva mûsta Brna) vloïí voliã tyto hlasovací lístky do jedné úfiední obálky a následnû pak pfied okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliãe, kter není schopen hlasovací lístek upravit a vloïit úfiední obálku do volební schránky, tak mûïe uãinit jin voliã, nikoliv v ak ãlen okrskové volební komise. 12. Voliã mûïe poïádat ze závaïn ch, zejména zdravotních dûvodû Úfiad mûstské ãásti Brno-Jundrov a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro kter byla okrsková volební komise zfiízena. Miroslav Koláfi, starosta JAK VOLIT? âtyfileté volební období se pomalu naplàuje a blíïí se opût nové komunální volby. Mnoh m obãanûm nemusí b t princip komunálních voleb zcela jasn. Proto bychom se pokusili v následujících fiádcích detailnûji nahlédnout do volebního systému. V souãasné dobû Ïije v Jundrovû necel ch 4000 obyvatel (dle oficiální statistiky mûl Jundrov k evidovan ch 3868 obyvatel). Jundrovské zastupitelstvo tvofií 15 zastupitelû, coï je i maximální poãet kandidátû na kandidátních listinách jednotliv ch volebních stran (dále jen strany ). Volební systém komunálních voleb do zastupitelstev obcí je zaloïen na vût inové volbû stran. Poãet mandátû (ãlenû) jedné strany v zastupitelstvu vychází z celkového poãtu hlasû, které tato strana obdrïí od voliãû. Oznaãí-li voliã kfiíïkem celou stranu v rámeãku u jejího názvu, obdrïí v ichni kandidáti této strany po jednom hlasu a strana obdrïí tolik hlasû, kolik má na své listinû kandidátû (vût inou 15). Za krtne-li voliã jednotlivé kandidáty z rûzn ch stran v rámeãcích pfied jejich jmény, obdrïí tito kandidáti jeden hlas (tzv. preferenãní hlasy) a kaïdá strana tolik hlasû, kolik jejích kandidátû bylo oznaãeno. Zbytek hlasû do celkového poãtu 15 pak obdrïí strana, kterou voliã oznaãil v rámeãku u jejího názvu jako celek. Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálnû 5% hlasû z celkového poãtu platn ch hlasû. MÛÏe se stát, Ïe kandidát, kter jako jednotlivec obdrïí nejvíce hlasû ze v ech kandidátû v ech volebních stran, nemusí b t do zastupitelstva zvolen, pokud jeho strana jako celek nedostane potfiebn ch 5% hlasû. To v ak není pravdûpodobné. âím více hlasû která strana obdrïí, tím více míst v zastupitelstvu získá. Pfiíklady: kandidují tfii strany A, B, C. Pfiíklad 1) Voliã oznaãí kfiíïkem pouze stranu A v rámeãku pfied názvem strany. Strana A obdrïí celkem 15 hlasû a kaïd její kandidát po jednom hlasu. Strany B a C neobdrïí Ïádn hlas. Pfiíklad 2) Voliã oznaãí kfiíïkem stranu A v rámeãku pfied názvem strany, souãasnû oznaãí ve stranû B kfiíïkem v rámeãku pfied jmény dva kandidáty a ve stranû C jednoho kandidáta. Strana A obdrïí celkem 12 hlasû (sníïeno o poãet kandidátû oznaãen ch v jin ch stranách), její kandidáti na místû po jednom hlasu, strana B obdrïí celkem 2 hlasy, její oznaãení kandidáti po jednom hlasu, strana C obdrïí 1 hlas, kter obdrïí i její oznaãen kandidát. Pfiíklad 3) Voliã na kandidátní listinû strany A oznaãí kfiíïky v rámeãcích pfied jmény 3 kandidáty, na kandidátní listinû strany B oznaãí kfiíïky v rámeãcích pfied jmény 4 kandidáty, na kandidátní listinû strany C oznaãí kfiíïky v rámeãcích pfied jmény 8 kandidátû. Strana A obdrïí celkem 3 hlasy, kaïd její oznaãen kandidát po jednom hlasu, strana B obdrïí celkem 4 hlasy, kaïd její oznaãen kandidát po jednom hlasu a strana C obdrïí celkem 8 hlasû a kaïd její oznaãen kandidát po jednom hlasu. Oznaãí-li takto voliã více neï 15 kandidátû, je jeho volební lístek neplatn. Neplatn volební lístek je i v pfiípadû, Ïe voliã oznaãí souãasnû dvû strany (v rámeãku pfied názvem strany). Pfiíklad 4) Voliã oznaãí kfiíïkem stranu B v rámeãku pfied názvem strany a dále oznaãí kfiíïky nûkteré kandidáty této strany B, které chce upfiednostnit. Strana B obdrïí celkem 15 hlasû, k pfiednostnímu oznaãení kandidátû se nepfiihlíïí. Pokud jednotliví kandidáti obdrïí minimálnû o 10 % více hlasû neï je prûmûrn poãet hlasû na jednoho kandidáta této strany, posouvají se na první místa své kandidátní listiny v pofiadí dle absolutního poãtu hlasû, které obdrïeli. V Jundrovû kandiduje 8 stran. Zvítûzí strana, která obdrïí nejvíce hlasû. Vítûzství strany v ak nemusí znamenat, Ïe tato strana získá i rozhodující a tedy rozhodovací postavení v obci. To by platilo v pfiípadû, Ïe by její vítûzství bylo tak v razné, Ïe získá nadpoloviãní vût inu mandátû v zastupitelstvu (tedy 8), coï se nestává, zejména pfii úãasti tolika stran. ZáleÏí potom na tom, jak se zvolení zastupitelé mezi sebou dohodnou na dal í spolupráci v zastupitelstvu. V komunálních volbách nemusí b t (a vût inou nejsou) kopírovány koaliãní dohody parlamentní, tady platí více dohody mezi lidmi neï mezi stranami. Jít k volbám není povinností, ale právem obãana. VyuÏijte svoje právo a volte kandidáty, osobnosti, strany, které mají va i dûvûru. Pfiejeme vám, aby do nového zastupitelstva byli zvoleni ti obãané, které jste si vybrali. rada Mâ SBĚROVÉ DNY na území MČ Brno-Jundrov Říjen stanoviště: konečná autobusu MHD linky 67 Dubová ulice parkoviště Nálepkova x Olšová parkoviště Jasanová ulice Na stanovištích bude zajištěn dohled. Upozorňujeme, že se jedná o služby poskytované městskou částí pro fyzické osoby, ne pro osoby podnikající. Je povoleno odkládat pouze velkoobjemový odpad, ne drobný domovní odpad, který patří do popelnic. Doba je stanovena hod. Žádáme řidiče, aby v uvedené dny přeparkovali svoje vozidla. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu bude na níže uvedených zastávkách a v daném čase: Dubová parkoviště Březová Nálepkova Olšová Šeříková parkoviště Jasanová 2-3 blok SK Jundrov Veslařská Výšina Veslařská Co se sbírá: Barvy, laky, tmely, mořidla, lepidla Vývojky, ustalovače, barviva, bělidla Oleje a maziva, zaolejované hadry Akumulátory, monočlánky Ředidla, rozpouštědla, kyseliny, louhy Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné Zářivky a úsporné žárovky, teploměry Postřikové látky, pesticidy Tonery Staré a nepotřebné léky Kosmetika odlakovače, přelivy, laky Brzdové destičky, obaly od sprejů Nebezpečné složky komunálního odpadu zásadně nespalujte, neukládejte na volné plochy ani do země!!!!!!!! Ohrožujete zdraví své, svých dětí, spoluobčanů!!!!!!!!!! Mimo uvedené termíny mobilního sběru lze nebezpečné složky komunálního odpadu odložit na nejbližším sběrném středisku odpadů SSO Sochorova, Pastviny. Blokové čištění základního komunikačního systému dne Optátova, Lelkova, Veslařská, Nálepkova (část od křižovatky Nálepkova x Optátova po křižovatku Nálepkova x Lelkova). Čištění bude vždy probíhat včetně parkovišť, zálivů, odstavných stání a konečné linky MHD č. 67. Žádáme řidiče, aby po dobu blokového čištění hod. respektovali dopravní značení a na uvedenou dobu přeparkovali svoje vozidla. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma Černý s odtahovou plochou v AREÁLU AUTOBAZARU MAX na ulici Jihlavské (50 m od prodejny DELVITA směr Bosonohy). Tel (konečná tramvaje 5 a 8). OŽP Trav

3 Využijte možnosti odložit pro Vás již nepotřebný textil! 12. října 2006 Po domluvě s ředitelem školy, panem P. Jeřábkem, byl vybrán tento termín k opakování sběru textilu. Pokud máte možnost, využijte prosím této příležitosti a svůj nepotřebný textil přineste od 7:30 hod. do 8:00 hod. (doba příchodu žáků do školy) před školu - vchod do školní budovy na Jasanové ul. 2 Co je možné odevzdat: Funkční oblečení, které bude využito například pro pomoc lidem v zemích tzv. třetího světa Textilie z přírodních materiálů např. bavlna, pletenina, které čeká další zpracování na čistící textilie pro strojní průmysl, jako surovina pro tkaní koberců nebo jako izolační materiál Co není vhodné k dalšímu zpracování: Oděvy znečištěné a poškozené, matrace, koberce, obuv. Ožp - trav. UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE o umístění do domova důchodců a penzionů Upozorňujeme na povinnost každého žadatele o umístění do Domovů důchodců a DPD každoročně a to nejpozději do potvrdit trvající zájem o své umístění, případně uvést všechny změny, které v tom období nastaly. Pokud došlo k výraznému zhoršení zdravotního stavu, je třeba doložit nové lékařské vyjádření. Toto je pak nutné předložit na odbor sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19 nebo na sociální odbor ÚMČ Brno-Jundrov, který potvrzení předá. sociální odbor Sedláčková ŠKOLA Vážení spoluobčané a rodiče, skončily prázdniny a začal nový školní rok. Jaký ale byl ten minulý? Co nám přinesl? 1. Byla dokončena rekonstrukce školního bazénu a všichni naši žáci mají možnost ho využívat v hodinách plavání. Bazén ale využívají i naši malí kamarádi z MŠ Dubová a jiní plavání chtiví. Rodiče si mohou zacvičit v kursech Aqua Aerobicu. 2. Naši žáci se zúčastnili celé řady sportovních akcí a soutěží, ze kterých si přinesli mnohá ocenění např.: 1.místo v T-ballu nebo 1. místo v soutěži hlídek mladých zdravotníků. 3.Práce našich žáků byly prezentovány v rámci projektu Comenius až na dalekém Islandu a slavily velký úspěch. 4. Proběhla Mezinárodní škola v přírodě ve spolupráci s partnerskou školou ve Stuttgartu. 5. Všichni žáci devátého ročníku byli přijati na střední školy a budou dál pokračovat v rozvíjení svých znalostí a dovedností získaných na naší škole. 6. Probíhala čilá mezinárodní korespondence s partnerskými školami v Německu, ve Francii, ve Španělsku, na Slovensku, na Islandu a v Itálii. 7. Proběhly akce pro rodiče s dětmi: den otevřených dveří, zahradní slavnost. 8. Byla založena Školská rada, která spolupracuje s vedením školy. 9. O prázdninách jsme zrekonstruovali podlahu ve školní kuchyni, vymalovali třídy a započali s postupnou rekonstrukcí osvětlení tříd. Mohl bych pokračovat ve výčtu dalších akcí, za které bych chtěl poděkovat všem těm, kteří

4 se na nich nějakým způsobem podíleli. Ale zaměřme se na nastávající školní rok. Budeme dál pokračovat v trendu rekonstrukce a modernizace školy, a to nejen budovy, ale i ducha. Čeká nás mnoho úkolů. Máme plno plánů a představ a budeme se je snažit co nejvíce naplnit. Není to však úkol jen pro nás, ale i pro ostatní. Děkuji Vám za Vaši podporu a těším se na další spolupráci. Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY DUBOVÁ Vážení rodiče, otvírá se před námi nový školní rok 2006/2007, ale chci se ještě ohlédnout za školním rokem odcházejícím 2005/06. Byl pěkný, ale náročný, neboť od nového roku jsme se potýkali se změnami, které nám přinesl nový Školský zákon. Děti ale prožily klidný rok se spoustou akcí, z nichž chci vzpomenout hlavně tu poslední, která se bohužel kvůli špatnému počasí nevydařila a to Den dětí 1. června. Každoročně i letos jsme pořádali při této příležitosti na zahradě MŠ, ve spolupráci s MS ODS v Jundrově, oslavu všem jundrovským dětem. Také letos bylo pro děti všechno připraveno skákací hrad, občerstvení, špekáčky, soutěžní hry, hudební doprovod manželů Trnkových a spousta cen a sladkostí pro děti. Chci proto touto cestou poděkovat panu místostarostovi Bc. Michalu Chládkovi, firmě Mr. Magic a MS ODS v Jundrově, kteří celou akci finančně zajistili a pomohli i s organizací. Děkuji též rodičům dětí z MŠ Dubová, kteří sponzorsky podpořili tuto akci a věřím, že se v příštím roce vydaří. Mgr. Anna Balšínková, řed. DĚTSKÝ SVĚT KVÍTEK nabízí pro rodiče a děti tyto aktivity: Cvičení rodičů s dětmi Veselé a hravé cvičení s písničkou (probíhá v prostorách OC MAX Kubíčkova 8, Brno-Bystrc) Miniškolka program pro děti od 1,5 roku bez přítomnosti rodičů (OC MAX Kubíčkova 8, Brno-Bystrc) Plavání rodičů s dětmi Veselé vodní radovánky s výukou plaveckých dovedností (bazén ZŠ Pastviny Brno-Komín). NÁCVIKY: pondělky od 17,00 do 19,00 hod, děti od 8 do 12 let úterky od 17,00 do 19,00 hod, mládež od 12 do 18 let středy od 17,15 do 18,15 hod, přípravka od 5 do 8 let na adrese: Základní škola, Košinova ul. 22, Brno-Královo Pole. Kontaktní adresa: Vangorová Vladimíra, Merhautova 177, Brno tel.: , SPOLEČENSKÁ KRONIKA Pak, Ïe neberou. Léto je pomalu za námi. Někomu zůstaly v paměti vzpomínky na rekordně vysoké letní teploty, které byly v zápětí vystřídány neobvyklými přívaly dešťů. Vzpomínka, která se jen tak rychle nevytratí, je však životní úlovek našeho jundrovského spoluobčana a vášnivého rybáře, pana Jiřího Medka. A co navíc. Žádná přehrada nebo novomlýnské nádrže, ale řeka Svratka a Jundrov, v místě pod zahradní kolonií Kouty na Veslařské, byla svědkem kapitálního úlovku sumce, který měl pozoruhodné rozměry délku 160 cm a váhu dobrých 27 kilogramů. Radost byla veliká a vzrušení takové, že trošku poznamenalo i kvalitu snímku. Málem se do něj ani nevešla hlava šťastného rybáře s rybou. Příběh se šťastným koncem ryba dostala svobodu a vrátila se zpět. A kdo ví. Za nějaký čas se možná znovu objeví na háčku jiného šťastného rybáře, ale jak jsem se dozvěděl od místních rybářů, nebude to asi hned. Šok, který ryba zažila, hned jen tak nevymizí. Ivan Dubský, předseda komise bezpečnostní a životního prostředí Když děti jen sedí u televize Všichni jsme byli malí. Přišli jsme ze školy, stejně jako dnešní děti, praštili aktovkou někam do kouta, stejně jak to dělávají dnešní školáci, a pak hurá se jít bavit. Tady už ale najdeme výrazné rozdíly. My jsme si hráli venku za barákem a když pršelo, malovali jsme si a četli. Dnešní děti se nezajímají o to, jaké je venku počasí, prostě sedí u počítače, televize či videa. Někteří mají oblíbenější play station, jiní klasické PC, další chatují a do noci visí na síti. V důsledku toho čteme, že jsou dnešní děti neohrabané, nemají vztah k přírodě, ale nejsou ani schopné týmové spolupráce a často trpí alergiemi na kde co. Není pravdou, že pro děti nic zajímavějšího a lepšího není. Zrovna Brno je doslova přesycené velice kvalitními dětskými organizacemi, kde si dítě může hrát, soutěžit a sportovat, o víkendech si hrát v přírodě, o prázdninách stanovat a jezdit na lodích, horolezit a v zimě lyžovat. Pokud nevíte, kam s ním (s Vaším potomkem), pak zkuste jednu z těch tradičních brněnských organizací. Už 35 let sídlí v centru Brna Zeměpisná společnost Morava, její klubovnu najdete na Pekárenské 4a (zast. Grohova) a nově od letošního září také na Náplavce (u haly Rondo). Více informací o činnosti ZS Morava najdete na jejím webu Na našich stránkách najdete vyčerpávající přehled naší činnosti a pokud Vás děti k počítači nepustí, zavolejte na tel a my Vašemu dítěti doporučíme oddíl dle věku a zaměření. Nahrajte synáčkovi jeho oblíbený pořad na video a pošlete ho s námi ven. Třeba na dětskou Olympiádu, která se bude konat 30. IX. v 10 hodin na hřišti u ZŠ Jana Babáka. Martin Kříž, ZS Morava Informace a zápisy do programů na tel. číslech U P O Z O R N ù N Í Klub muziky Javorník, Folklorní sdruïení, dûtská sekce Brno a M Dubová 2 zvou v echny jundrovské obãany, dûti a mládeï na 14. roãník folklorního festivalu dûtsk ch souborû JUNDROVSKÉ JABLÍâKO kter se uskuteãní dne 26. záfií od 16 hodin v kinû Svratka. Dětský folklorní soubor ISKERKA (iskerka je valašsky sedmikráska), působící v Brně, Králově Poli, přijímá do svých řad nové členy!!! Přijímáme zájemce o lidový tanec i naprosté začátečníky BEZ KONKURZU! Začali jsme od vždy každé pondělí, úterý, středu, dle věku dětí, nábor není časově omezen. Co s nalezeným ježkem na podzim? Pokud najdete ježka v období září-říjen a váží 200 g a více nebo ho najdete v listopadu a váží 400 g a více, TAK HO NECHTE BÝT! Pokud má méně, než je uvedeno, je dobré se o něho postarat. Buď můžete sami (v naší poradně je k dispozici brožurka Péče o ježka nebo nová publikace Ježci ), nebo ho můžete donést do ZOO či k nám do poradny Veronica, kde se o něj postaráme a na jaře vypustíme. Světlana Vlašínová Ekologická poradna Veronica

5 Rozhlednu na hradû pilberk navštívilo letos již návštěvníků. Rozhledna na hradě Špilberk se i přes extrémní výkyvy teplot letošního počasí těší velké oblibě návštěvníků. Od jejího tradičního otevření letos v dubnu ji již navštívilo lidí, z toho skoro polovina dětí. Rozhledna je umístěna v nárožní věžici hradu Špilberk a umožňuje krásný a trochu netradiční pohled na Brno. Každý, kdo si chce tento pohled užít, musí ale napřed překonat malou překážku ve formě schodů, kterých je přesně 103 a jsou spočítané od malého nádvoří hradu Špilberk. Po jejich zdolání má pak návštěvník jako na dlani pod sebou historické jádro města se všemi jeho dominantami, okrajové části Brna a při hezkém počasí je možné jižním směrem zahlédnout i známou siluetu Pálavy. Dobří pozorovatelé mohou mezi zástavbou v Černých Polích nalézt i známou památku UNESCO Vilu Tugendhat, která je také pod správou Muzea města Brna. Rozhledna je otevřená pouze v turistické sezóně, v květnu až září od úterý do neděle, h. v dubnu a říjnu jen o víkendech, h. Prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením. KLUB SENIORŮ V ichni ãlenové klubu seniorû Brno-Jundrov se pfiipojují k blahopfiání sv m ãlenkám, které se narodily v mûsících ãervenec záfií a pfiejí jim pevné zdraví, hodnû tûstí a spokojenosti do dal ích let. Jsou to paní: Veronika Krásná, Jana Urbánková, Eli ka Humeníková a Jarmila Audyová. PODZIMNÍ ZOOTROFEJ Členové Stanice mladých přírodovědců při Zoo města Brna připravili pro návštěvníky soutěžní stezku v areálu zahrady, která zábavnou formou prověří jejich přírodovědné znalosti. Časové upřesnění akce: v sekci Co se děje v Zoo Brno. Skončilo kino SVRATKA Rada městské části Brno-Jundrov na svém 140. zasedání dne 14. srpna 2006 rozhodla o ukončení provozu kina Svratka k Co k tomuto rozhodnutí rady vedlo? Není tajemstvím, že provoz kina Svratka byl ztrátový. Je zbytečné pátrat po příčinách, stejné byly i při ukončení provozu ostatních brněnských kin. Televizní kultura, DVD, multikina v nákupních centrech s exkluzivitou přednostního uvádění premiér prakticky až do jejich vyždímání Jestliže v roce 2005 činila průměrná návštěvnost večerních představení v kině Svratka 24 diváků (kapacita kina je 261 sedadel) a průměrná návštěvnost dětských (sobotních event. nedělních odpoledních) představení 31 diváků (kolik z nich bylo jundrovských?), za první pololetí letošního roku je průměrná návštěvnost večerních představení 19 diváků V současné době jsou v Brně v provozu poslední tři stará kina Art, Lucerna a Scala. Lucernu pronajala městská část Žabovřesky soukromému provozovateli, který se snaží s obtížemi provoz kina udržet. Kino Scala je v provozu díky milionové injekci magistrátu. Kino Art provozuje Brněnské kulturní centrum (rovněž kino Scala), příspěvková organizace Statutárního města Brna s podporou mezinárodního fondu Europa Cinemas a příjmů z pronájmu v budově, kde působí. Ztráta kina Svratka (respektive kulturního centra Svratka - KC) činila v roce tis. Kč. K činila ztráta zatím 276 tis. Kč. Lze předpokládat, že do konce roku by tato ztráta narostla do výše okolo 450 tis. Jak jsme se zmínili v loňském prosincovém Zpravodaji, snažila se Rada městské části řešit neúnosnou ekonomickou situaci KC podobně jako v Žabovřeskách pronájmem. Našel se i zájemce, tentýž, který provozuje Lucernu. Avšak po dlouhodobých jednáních z pronájmu sešlo. I přes stotisícovou dotaci na zlepšení ekonomiky provozu, kterou jsme nájemci nabízeli. Pronájem filmů, odměny personálu (pokladní, úklid, administrativa, promítači), náklady na energie to nelze pokrýt z příjmů za prodané lístky, z nichž zůstává městské části jen něco málo přes 30 %. Stále platí, že kinosál Svratka je pěkný sál. Navíc jediný bezbariérový. Zatím nevyžadoval výraznější náklady na údržbu a opravy. Ale co nevidět bude při větším dešti zatéká střechou, zatím drobnější opravy bude vyžadovat i interiér (sedadla, podlahová krytina aj.). Rada rozhodla, jak rozhodla. Ti návštěvníci, kteří byli kinu Svratka stále věrni, jsou zklamáni. Zklamáni jsou i ti, kterým provoz kina přinášel určité, byť minimální, finanční požitky. Ale tak vysokou a rok od roku narůstající ztrátu si městská část nemůže dovolit. Kinosál nebude uzavřen a zakonzervován. Využívat se může pro jiné kulturní akce, jako tomu bylo doposud. Nevylučujeme ani další využití pro kinopředstavení dopolední pro školy, odpolední víkendová pro děti, prostě taková, která přinášejí vyšší návštěvnost při minimálních režiích. Již delší dobu rada uvažuje a jedná o možnostech rozšíření jeho využití pro přednáškovou či obdobnou konferenční činnost. V úvahu je brána i případná dispoziční změna části interiéru pro širší kulturní využití. Efektivnější využívání kinosálu vyžaduje nutné investice vhodné osvětlení, opravy či úpravy sedadel, rekonstrukční práce v zázemí. Byla již zahájena diskuze o případné finanční spoluúčasti možných budoucích spoluuživatelů KC. Rozhodnutí o ukončení provozu kina nebylo jednoduché. Finanční úspory vyplývající z tohoto rozhodnutí v letošním roce nebudou INZERCE výrazné, ale budou. Jak s nimi naložit? Máme ve škole pěkný bazén s narůstající využitelností a zlepšující se efektivností provozu, který slouží mnoha desítkám či stovkám jundrovských i mimojundrovských dětí. Ale jeho rozjezd v letošním roce si vyžádal zvýšené náklady na provoz. Je nutné opravit další chodníky, které jsou v havarijním stavu. A určitě existuje spousta dalších celospolečensky potřebnějších věcí. Zda ekonomické rozhodnutí o ukončení provozu kina Svratka bylo i správným rozhodnutím politickým, ukáže budoucnost. Rada MČ. HLEDÁME pro konkrétní klienty RD nebo byt v Jundrově. RK ALVA REAL, ŠTĚPÁNSKÁ 6, Tel.: , HLEDÁM RD Jundrov, Komín, okolí. Tel.: , zázn. KOUPÍM RD v Jundrově, větší, se zahradou. Nejsem realitní kancelář, platím hotově. Tel.: VYMĚNÍM třípokojový byt v OV za dvoupokojový s lodžií nebo koupím dvoupokojový s lodžií za hotové. Tel.: , Těhotenské centrum Poupě v Komíně pořádá cvičení, plavání, předporodní kurzy pro těhotné, cvičení po porodu s miminky, masáže kojenců. Tel.: , PRODÁM obdělanou zahradu 500 m 2 na Jurance se zděnou chatou ze zdravotních důvodů. Tel.: KOUPÍM rodinný dům, stavební parcelu nebo byt (ne panel) v Jundrově. Přímý zájemce, platba ihned. Tel.: HLEDÁM k pronájmu zařízený pokoj v RD Jundrov a okolí. Spěchá! Podnikatelka z Ostravy. Solidní jednání. Tel.: NABÍZÍM výuku němčiny a angličtiny, kdykoliv v Brně 16 - učitelka důchodkyně. Tel.: KOUPÍM rodinný dům v Brně k bydlení (i menší ve špatném stavu). Jen solidně, platím hotově jsem přímý zájemce. Tel.: zn: Brno i okraj. KOUPÍM garáž kdekoli v Brně i v horším stavu, dohoda jistá. Tel.: KOUPÍM pozemek v Brně pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte, rychlé jednání. Tel.: HLEDÁM zahradu kdekoliv v Brně, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám. Tel.: KOUPÍME pozemek nebo rod. dům i k rekonstrukci v oblasti Jundrov, Komín, Bystrc, Žabovřesky jsme přímí zájemci, ne realitní kancelář. Tel.: ,

6 REALITNÍ SPOLEâNOST Tel.: NA PRODEJ: podkrovní byt 140 m 2 na ulici Skorkovského, garáï v Îabovfieskách, chata na Brnûnské pfiehradû. KOUPÍME VILU A NÁJEMNÍ DÒM V BRNù, LESY 500 ha A VÍCE V CELÉ âr RD, byty a pozemky v lokalitách: Jundrov, Îabovfiesky, Komín, Královo Pole, âerná Pole. ZAJI ËUJEME PRO VÁS kompletní právní servis a seriozní pfiístup jiï od roku 1993 Hlavní 35 Brno - Komín tel.: prodej a servis kol, rotopedû cyklistické tretry, dresy, bundy lyïafisk servis VELKÉ SLEVY KOL V ECH TYPÒ Administrace: ÚMČ Jundrov, Veslařská 56, Brno, tel.: Redakční kolektiv: pt. Bartoš J., Dubský I., Chládek M., Kolář M., Mgr. Dragounová. Pověřený redaktor: Holčák B. Redakční pošta a inzerce: tel.: Registrace: MMB, R-10/94. Redakční uzávěrka tohoto čísla:

7

8 ROČNÍK 16/ Č.3 / 2006 JUNDROV VOLBY

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z 14. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Omluveni: MVDr. Lubomír Hošek, člen Rady

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2009 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 720 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 70 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt

Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října 2010 harmonogram úkolů a lhůt Volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 15. a 16. října harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2010 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 625 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 35 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

J UNDROV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV ROČNÍK 20/ Č.4 / 2010 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE letošní rok je ve znamení voleb, proto i v posledních zpravodajích se v mých řádcích téma voleb stále opakuje.

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Obecní úřad Prusinovice

Obecní úřad Prusinovice Zprávy obecního úřadu 16. června 2015 Pondělí 8:00-16:00 Úterý 8:00-17:00 Středa 8:00-12:00 Čtvrtek 8:00-15:00 Pátek ZAVŘENO 22/24C Dnes Zbyněk Zítra Adolf Aktuální zprávy Strana číslo: 1 Zápis stavu elektroměrů

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

čl. 1 Úvodní ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení OZV č. 3/2015 ÚD M S V O MĚSTO Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte?

sc3 Hledáme pro výzkum obyvatele sídliště Dědina a jejího okolí. Kde přesně bydlíte? sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? 82 sc1 Bydlíte na území MČ Praha 6? Ano Frequency Cumulative 82 1, 1, 1, sc2 Jakým způsobem bydlíte? 82 sc2 Jakým způsobem bydlíte? Ve vlastním domě či v domě, který patří

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova

Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova 1 Město Vratimov Obecně závazná vyhláška č. 8/2005 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území města Vratimova Zastupitelstvo města Vratimova se na svém zasedání dne 26. září 2005 usnesením

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015

Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Informace o navrženém programu schůze Rady města Brna č. R7/026 konané dne 16. 6. 2015 Navržený program jednání: 1. Organizační a personální záležitosti MMB a) Návrh termínů schůzí Rady města Brna v prázdninovém

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

VARIANTA 1. Víkendový pobyt pro rodiče a děti. V ceně pobytu: ubytování, plná penze, program pro děti (doprovod rodiče u aktivit dětí nutný)

VARIANTA 1. Víkendový pobyt pro rodiče a děti. V ceně pobytu: ubytování, plná penze, program pro děti (doprovod rodiče u aktivit dětí nutný) VARIANTA 1 Víkendový pobyt pro rodiče a děti Délka pobytu: pátek až neděle (2 noci) pro 2 dospělé osoby a 1 dítě do 12 let V ceně pobytu: ubytování, plná penze, program pro děti (doprovod rodiče u aktivit

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

VOLEBNÍ ŘÁD. zastupitelstva města Velké Meziříčí. Čl. 1 Úvodní ustanovení

VOLEBNÍ ŘÁD. zastupitelstva města Velké Meziříčí. Čl. 1 Úvodní ustanovení VOLEBNÍ ŘÁD zastupitelstva města Velké Meziříčí Čl. 1 Úvodní ustanovení 1) Zastupitelstvo města Velké Meziříčí (dále jen ZM) se usneslo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy

Odpočívadlo včetně workoutového hřiště ve Vratimově podél páteřní cyklostezky Ostrava - Beskydy INFORMACE ZASTUPITELŮ (2015-1) Ve středu 4. 2. 2015 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva města Vratimova. Na programu bylo celkem 5 bodů, z nichž se dvěma body bychom Vás rádi seznámili blíže. Odpočívadlo

Více

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014.

Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. Podmínky pro poskytování grantového programu v oblasti podpory sportovních aktivit dětí, mládeže a sportovních organizací MČ Praha 15 pro rok 2014. I. Úvodní ustanovení Příloha č. 2 USN 1. Grantové programy

Více

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 5 500 daň z příjmů právnických osob 1341 400 poplatek ze psů 1342 5

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce.

Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. Pronájem lukrativních kancelářských, bytových a obchodních prostor v budově České pojišťovny v centru města Humpolce. 1 Vážení obchodní přátelé, touto cestou se Vám dovolujeme představit a nabídnout naše

Více

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011

BETON 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU. Výstava. při konferenci s mezinárodní účastí 18. BETONÁŘSKÉ DNY 2011 ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÝSTAVU Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu VÝHODNÉ CENY VÝSTAVNÍCH STÁNKŮ! MOŽNOST OBJEDNÁNÍ FIREMNÍ PREZENTACE 20 % SLEVA PRO

Více

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013

Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Kalendář odvozu odpadů - I. pololetí 2013 Svoz odpadu ze zeleně ve vacích Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 18. do 22. března 2013 od 8 do 17,30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul.

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL Volby do zastupitelstva obce Říčany 15. a 16. října 2010 VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL a NESTRANÍKŮ Volební program na období 2010 až 2014 pro volby do zastupitelstva obce Říčany konané ve dnech 15. a 16. října

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město NAŠE Č. j.: NAŠE SP. ZN.: POČET LISTŮ: 6 VYŘIZUJE: Dudová TEL.: 596 803 241 FAX: 596 803 350 E-MAIL: dudova.kvetoslava@havirov-city.cz

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013

Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 Obecně závazná vyhláška Obce Pátek č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pátek

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč )

Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) Návrh rozpočtu na rok 2015 ( v tis. Kč ) O b e c C h o t i n ě v e s P Ř Í J M Y : 1111 Daň z příjmů FO záv.činn. 350 Daň z příjmů FO záv.činn. 1112 Daň z příjmů FO s.v.č. 20 Daň z příjmů FO s.v.č. 1113

Více

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!!

ZAKÁZANY JSOU KOPAČKY SE ŠROUBOVACÍMI KOLÍKY!!! QantoCup 2015 O víkendu 27.6.-28.6.2015 se uskuteční již sedmnácté pokračování QantoCupu. Na hlavním Svitavském stadionu se o tomto víkendu potká 85 týmů v turnaji mužů a 16 týmů v turnaji veteránů. První

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP)

VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) VOLEBNÍ ŘÁD Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP) 1 Východiska a působnost (1) Volební řád PS ČLS JEP (dále jen Volební řád) vychází z příslušných ustanovení

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015)

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů se službami v MŠ Hluk (květen 2015) V březnu letošního roku byl v Mateřské škole Hluk iniciován Městským úřadem Hluk dotazník, jehož cílem bylo zjistit potřeby

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 4 /2011, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě

Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Vyhodnocení dotazníkového šetření ohledně vnímaného (ne)bezpečí ve městě Zpracoval: Bc. Tomáš Žák koordinátor prevence kriminality Dne: 30. 11. 2014 Od poloviny září do 10.listopadu 2014 probíhal sběr

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013

Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013 Město Pohořelice Zápis z 73. schůze rady města konané dne 10.7.2013 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, Mgr. Polák, Ing. Kudrna, tajemník Mgr. Kejík, Mgr.

Více

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y Rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2015 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností 1122 6 000 daň z příjmů právnických osob 1341 350 poplatek ze psů 1342 5 poplatek

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 IČO:00584061 Č.j.: 0000197/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 4/2005 konaného dne

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV

KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV KRITÉRIA A ZPŮSOB VÝBĚRU ŽADATELŮ O PRONÁJEM BYTŮ V DOMECH V MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA SVĚŘENÝCH STATUTEM MĚSTA BRNA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Zastupitelstvo města Brna na svém Z5/ 035. zasedání

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013

Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 Úplné znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 4/2013 O veřejném pořádku, ve znění Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 3/2009, účinné od 1. ledna 2014 Zastupitelstvo

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více