J UNDROV Z OBCE Z ÚŘADU INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J UNDROV Z OBCE Z ÚŘADU INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 ROČNÍK 16/ Č.3 / 2006 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE Vážení spoluobčané, volební období končí. A s ním končí i funkční období volených samosprávných orgánů a funkcionářů zastupitelstva, rady, starosty, místostarosty. Nechci uplynulé období činnosti samosprávy hodnotit. To zhodnoťte vy, občané Jundrova. O všech zásadních událostech jsme se snažili vás průběžně informovat ve Zpravodaji. Podle mého názoru se podařilo uskutečnit v posledních letech hodně dobrých věcí. A spousta dalších čeká na svoji realizaci. Nyní je na těch, kteří se ucházejí o místa v našem zastupitelstvu, aby předložili svoje představy o tom, jak chtějí Jundrov zvelebovat, rozvíjet, zklidňovat, zkrášlovat či jinak Jundrovu prospívat. A je na vás, vážení spoluobčané voliči, jak jim budete důvěřovat a jak svoji důvěru projevíte u volebních uren. Dnešní Zpravodaj zastupitelstva městské části Brno-Jundrov je posledním číslem, které vychází v tomto volebním období. Je proto i mojí poslední příležitostí, jak se s vámi rozloučit, poděkovat všem, kteří svými podněty, informacemi, připomínkami či jinými příspěvky kritickými i pochvalnými upozornili na věci nesprávné, špatné, či naopak nás ujistili, že se to či ono podařilo. To byly ty nejpříjemnější okamžiky, které mě vždy velmi potěšily a přesvědčily, že to přece jen není tak hrozné. Mohu vás ujistit, že jsem všechny vaše podněty, připomínky, stížnosti i pochvaly vnímal velice intenzivně a všechny jsem se snažil nepodcenit, vyřídit, z každé jsem čerpal nové zkušenosti. To neznamená, že se nám podařilo všechno vyřešit včas a tak, jak jsem si představoval a jak jste si představovali především vy. Paní Koukalové, pánům Bartošovi, Dubskému a Chládkovi děkuji za velmi dobrou spolupráci a podporu při mojí poměrně krátké činnosti ve funkci starosty. Děkuji i všem těm zastupitelům a členům komisí a výborů, kteří odpovědně svoji funkci vykonávali. Obzvlášť patří můj dík kolegyním-úřednicím z jundrovské radnice, bez jejichž pomoci a rady bych se neobešel. Přeji všem jundrovským občanům dobré zdraví a šťastnou ruku při volbě nového zastupitelstva. Novým zastupitelům přeji dobrou volbu rady a obou funkcionářů starosty a místostarosty. Ať se jim práce daří, ať požívají přízeň shora od obce Statutárního města Brna i od všech občanů naší pěkné městské části. Naposledy v tomto volebním období vás zdraví a s vámi se loučí váš starosta Miroslav Kolář Výstavba sportovní haly zahájena V září 2006 bylo vydáno stavební povolení na výstavbu víceúčelové sportovní haly v areálu základní školy na Jasanové ul. Hala bude stát na místě, na kterém byly v minulosti dvě asfaltová hřiště, později skrytá pod zeminou a sutěmi vytěženými při odkrývání zdiva u bazénu a západní stěny školy. Celkové náklady na výstavbu haly budou bezmála 25 mil. Kč a jsou hrazeny dílem ze státních dotací (15 mil.) a dílem z dotací od města Brna (10 mil.). Nová hala splňuje veškerá pravidla a normy pro výstavbu z pohledu vlivů na okolní prostředí. Přesto se odpůrcům výstavby části obyvatel ul. Gellnerova, vlastníkům přilehlých pozemků podařilo alespoň o několik týdnů zahájení stavby oddálit a tím přivodit rizika jejího zpoždění v letošním roce. Z ÚŘADU Dokončení haly je plánováno na rok Rozměry haly umožní její využití prakticky pro všechny sálové míčové sporty (mj. dva tenisové kurty). Dodavatel stavby, vybraný ve veřejném výběrovém řízení, sdružení TIK (TENZA, IPOS, Kogosová), udělá maximum pro to, aby časová ztráta byla zkrácena na minimum a stavba byla dokončena dle původních předpokladů. Vznikne tak sportovní stánek, který přispěje k lepšímu využití volného času i sportovnímu růstu mládeže a obohatí dosud skromný počet podobných zařízení ve městě Brně. Situační plánek a pohledy na halu jsou k nahlédnutí na webových stránkách MČ Brno-Jundrov (www.jundrov.brno.cz). rada MČ Oznámení o dobû a místû konání voleb do zastupitelstva Mûstské ãásti Brno-Jundrov a zastupitelstva mûsta Brna. Starosta mûstské ãásti Brno-Jundrov podle 29 zákona ã. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmûnû nûkter ch zákonû, v platném znûní, oznamuje: 1. Volby do zastupitelstva Mûstské ãásti Brno-Jundrov a zastupitelstva mûsta Brna se uskuteãní v pátek dne 20. fiíjna 2006 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 21. fiíjna 2006 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku ã. 245 je volební místnost v Klubu seniorû, Nálepkova 47 pro voliãe s místem trvalého pobytu na ulicích: Gellnerova, Osiková, PrÛhon, Rozmar nová, Sosnová, efiíková ve volebním okrsku ã. 246 je volební místnost ve kolském objektu, Stromovka 1 pro voliãe s místem trvalého pobytu na ulicích: Jedlová, Lelkova, Modfiínová, Nálepkova, Ol ová, Optátova, PivoÀková, Smrãková, Stromovka, Tyr ovo návr í ve volebním okrsku ã. 247 je volební místnost v Matefiské kole Dubová 2, hospodáfiská ãást pro voliãe s místem trvalého pobytu na ulicích: Bfiezová, Dubová, Pod Holednou ve volebním okrsku ã. 248 je volební místnost v Kulturním centru Svratka, Veslafiská 56 pro voliãe s místem trvalého pobytu na ulicích: Jasanová, Kopretinová, Na Jurance, Pisárecká 4, V luzích, Veslafiská sudá, Veslafiská lichá, V ina 3. Voliãi bude umoïnûno hlasování poté, kdy prokáïe svoji totoïnost a státní obãanství âeské republiky (obãansk m prûkazem, cestovním pasem âeské republiky), popfiípadû státní obãanství státu, jehoï obãané jsou oprávnûni volit na území âeské republiky (prûkazem o povolení k pobytu). 4. KaÏdému voliãi budou dodány 3 dny pfiede dnem voleb hlasovací lístky. 5. V den voleb mûïe voliã obdrïet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 6. Voliã hlasuje osobnû, zastoupení není pfiípustné. 7. Po obdrïení úfiední obálky, popfi. hlasovacích lístkû, vstoupí voliã do prostoru urãeného k úpravû hlasovacích lístkû. Voliãi, kter se neodebral do tohoto prostoru, nebude hlasování umoïnûno. 8. Voliã mûïe volit: do zastupitelstva Mûstské ãásti Brno-Jundrov nejv e 15 kandidátû do zastupitelstva mûsta Brna nejv e 55 kandidátû 9. Voliã mûïe na hlasovacím lístku oznaãit v rámeãku pfied jménem kandidáta kfiíïkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupcû, v nichï jsou uvedeni kandidáti jednotliv ch volebních stran 10. Voliã mûïe na hlasovacím lístku oznaãit kfiíïkem ve ãtvereãku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejv e jednu volební stranu. ZároveÀ mûïe oznaãit v rámeãku pfied jménem kandidáta kfiíïkem dal í kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovoln ch samostatn ch sloupcích, ve kter ch jsou uvedeny ostatní strany, takto volí pfiednû jednotlivé oznaãené kandidáty, dále tolik kandidátû oznaãené volební strany, kolik ãiní rozdíl poãtu ãlenû zastupitelstva, ktefií mají b t zvoleni, a oznaãen ch

2 jednotliv ch kandidátû, a to v pofiadí, v nûmï jsou kandidáti oznaãené volební strany uvedeni v jejím sloupci. 11. Po úpravû hlasovacích lístkû (do zastupitelstva Mûstské ãásti Brno-Jundrov a zastupitelstva mûsta Brna) vloïí voliã tyto hlasovací lístky do jedné úfiední obálky a následnû pak pfied okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliãe, kter není schopen hlasovací lístek upravit a vloïit úfiední obálku do volební schránky, tak mûïe uãinit jin voliã, nikoliv v ak ãlen okrskové volební komise. 12. Voliã mûïe poïádat ze závaïn ch, zejména zdravotních dûvodû Úfiad mûstské ãásti Brno-Jundrov a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro kter byla okrsková volební komise zfiízena. Miroslav Koláfi, starosta JAK VOLIT? âtyfileté volební období se pomalu naplàuje a blíïí se opût nové komunální volby. Mnoh m obãanûm nemusí b t princip komunálních voleb zcela jasn. Proto bychom se pokusili v následujících fiádcích detailnûji nahlédnout do volebního systému. V souãasné dobû Ïije v Jundrovû necel ch 4000 obyvatel (dle oficiální statistiky mûl Jundrov k evidovan ch 3868 obyvatel). Jundrovské zastupitelstvo tvofií 15 zastupitelû, coï je i maximální poãet kandidátû na kandidátních listinách jednotliv ch volebních stran (dále jen strany ). Volební systém komunálních voleb do zastupitelstev obcí je zaloïen na vût inové volbû stran. Poãet mandátû (ãlenû) jedné strany v zastupitelstvu vychází z celkového poãtu hlasû, které tato strana obdrïí od voliãû. Oznaãí-li voliã kfiíïkem celou stranu v rámeãku u jejího názvu, obdrïí v ichni kandidáti této strany po jednom hlasu a strana obdrïí tolik hlasû, kolik má na své listinû kandidátû (vût inou 15). Za krtne-li voliã jednotlivé kandidáty z rûzn ch stran v rámeãcích pfied jejich jmény, obdrïí tito kandidáti jeden hlas (tzv. preferenãní hlasy) a kaïdá strana tolik hlasû, kolik jejích kandidátû bylo oznaãeno. Zbytek hlasû do celkového poãtu 15 pak obdrïí strana, kterou voliã oznaãil v rámeãku u jejího názvu jako celek. Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálnû 5% hlasû z celkového poãtu platn ch hlasû. MÛÏe se stát, Ïe kandidát, kter jako jednotlivec obdrïí nejvíce hlasû ze v ech kandidátû v ech volebních stran, nemusí b t do zastupitelstva zvolen, pokud jeho strana jako celek nedostane potfiebn ch 5% hlasû. To v ak není pravdûpodobné. âím více hlasû která strana obdrïí, tím více míst v zastupitelstvu získá. Pfiíklady: kandidují tfii strany A, B, C. Pfiíklad 1) Voliã oznaãí kfiíïkem pouze stranu A v rámeãku pfied názvem strany. Strana A obdrïí celkem 15 hlasû a kaïd její kandidát po jednom hlasu. Strany B a C neobdrïí Ïádn hlas. Pfiíklad 2) Voliã oznaãí kfiíïkem stranu A v rámeãku pfied názvem strany, souãasnû oznaãí ve stranû B kfiíïkem v rámeãku pfied jmény dva kandidáty a ve stranû C jednoho kandidáta. Strana A obdrïí celkem 12 hlasû (sníïeno o poãet kandidátû oznaãen ch v jin ch stranách), její kandidáti na místû po jednom hlasu, strana B obdrïí celkem 2 hlasy, její oznaãení kandidáti po jednom hlasu, strana C obdrïí 1 hlas, kter obdrïí i její oznaãen kandidát. Pfiíklad 3) Voliã na kandidátní listinû strany A oznaãí kfiíïky v rámeãcích pfied jmény 3 kandidáty, na kandidátní listinû strany B oznaãí kfiíïky v rámeãcích pfied jmény 4 kandidáty, na kandidátní listinû strany C oznaãí kfiíïky v rámeãcích pfied jmény 8 kandidátû. Strana A obdrïí celkem 3 hlasy, kaïd její oznaãen kandidát po jednom hlasu, strana B obdrïí celkem 4 hlasy, kaïd její oznaãen kandidát po jednom hlasu a strana C obdrïí celkem 8 hlasû a kaïd její oznaãen kandidát po jednom hlasu. Oznaãí-li takto voliã více neï 15 kandidátû, je jeho volební lístek neplatn. Neplatn volební lístek je i v pfiípadû, Ïe voliã oznaãí souãasnû dvû strany (v rámeãku pfied názvem strany). Pfiíklad 4) Voliã oznaãí kfiíïkem stranu B v rámeãku pfied názvem strany a dále oznaãí kfiíïky nûkteré kandidáty této strany B, které chce upfiednostnit. Strana B obdrïí celkem 15 hlasû, k pfiednostnímu oznaãení kandidátû se nepfiihlíïí. Pokud jednotliví kandidáti obdrïí minimálnû o 10 % více hlasû neï je prûmûrn poãet hlasû na jednoho kandidáta této strany, posouvají se na první místa své kandidátní listiny v pofiadí dle absolutního poãtu hlasû, které obdrïeli. V Jundrovû kandiduje 8 stran. Zvítûzí strana, která obdrïí nejvíce hlasû. Vítûzství strany v ak nemusí znamenat, Ïe tato strana získá i rozhodující a tedy rozhodovací postavení v obci. To by platilo v pfiípadû, Ïe by její vítûzství bylo tak v razné, Ïe získá nadpoloviãní vût inu mandátû v zastupitelstvu (tedy 8), coï se nestává, zejména pfii úãasti tolika stran. ZáleÏí potom na tom, jak se zvolení zastupitelé mezi sebou dohodnou na dal í spolupráci v zastupitelstvu. V komunálních volbách nemusí b t (a vût inou nejsou) kopírovány koaliãní dohody parlamentní, tady platí více dohody mezi lidmi neï mezi stranami. Jít k volbám není povinností, ale právem obãana. VyuÏijte svoje právo a volte kandidáty, osobnosti, strany, které mají va i dûvûru. Pfiejeme vám, aby do nového zastupitelstva byli zvoleni ti obãané, které jste si vybrali. rada Mâ SBĚROVÉ DNY na území MČ Brno-Jundrov Říjen stanoviště: konečná autobusu MHD linky 67 Dubová ulice parkoviště Nálepkova x Olšová parkoviště Jasanová ulice Na stanovištích bude zajištěn dohled. Upozorňujeme, že se jedná o služby poskytované městskou částí pro fyzické osoby, ne pro osoby podnikající. Je povoleno odkládat pouze velkoobjemový odpad, ne drobný domovní odpad, který patří do popelnic. Doba je stanovena hod. Žádáme řidiče, aby v uvedené dny přeparkovali svoje vozidla. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu bude na níže uvedených zastávkách a v daném čase: Dubová parkoviště Březová Nálepkova Olšová Šeříková parkoviště Jasanová 2-3 blok SK Jundrov Veslařská Výšina Veslařská Co se sbírá: Barvy, laky, tmely, mořidla, lepidla Vývojky, ustalovače, barviva, bělidla Oleje a maziva, zaolejované hadry Akumulátory, monočlánky Ředidla, rozpouštědla, kyseliny, louhy Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné Zářivky a úsporné žárovky, teploměry Postřikové látky, pesticidy Tonery Staré a nepotřebné léky Kosmetika odlakovače, přelivy, laky Brzdové destičky, obaly od sprejů Nebezpečné složky komunálního odpadu zásadně nespalujte, neukládejte na volné plochy ani do země!!!!!!!! Ohrožujete zdraví své, svých dětí, spoluobčanů!!!!!!!!!! Mimo uvedené termíny mobilního sběru lze nebezpečné složky komunálního odpadu odložit na nejbližším sběrném středisku odpadů SSO Sochorova, Pastviny. Blokové čištění základního komunikačního systému dne Optátova, Lelkova, Veslařská, Nálepkova (část od křižovatky Nálepkova x Optátova po křižovatku Nálepkova x Lelkova). Čištění bude vždy probíhat včetně parkovišť, zálivů, odstavných stání a konečné linky MHD č. 67. Žádáme řidiče, aby po dobu blokového čištění hod. respektovali dopravní značení a na uvedenou dobu přeparkovali svoje vozidla. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma Černý s odtahovou plochou v AREÁLU AUTOBAZARU MAX na ulici Jihlavské (50 m od prodejny DELVITA směr Bosonohy). Tel (konečná tramvaje 5 a 8). OŽP Trav

3 Využijte možnosti odložit pro Vás již nepotřebný textil! 12. října 2006 Po domluvě s ředitelem školy, panem P. Jeřábkem, byl vybrán tento termín k opakování sběru textilu. Pokud máte možnost, využijte prosím této příležitosti a svůj nepotřebný textil přineste od 7:30 hod. do 8:00 hod. (doba příchodu žáků do školy) před školu - vchod do školní budovy na Jasanové ul. 2 Co je možné odevzdat: Funkční oblečení, které bude využito například pro pomoc lidem v zemích tzv. třetího světa Textilie z přírodních materiálů např. bavlna, pletenina, které čeká další zpracování na čistící textilie pro strojní průmysl, jako surovina pro tkaní koberců nebo jako izolační materiál Co není vhodné k dalšímu zpracování: Oděvy znečištěné a poškozené, matrace, koberce, obuv. Ožp - trav. UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE o umístění do domova důchodců a penzionů Upozorňujeme na povinnost každého žadatele o umístění do Domovů důchodců a DPD každoročně a to nejpozději do potvrdit trvající zájem o své umístění, případně uvést všechny změny, které v tom období nastaly. Pokud došlo k výraznému zhoršení zdravotního stavu, je třeba doložit nové lékařské vyjádření. Toto je pak nutné předložit na odbor sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19 nebo na sociální odbor ÚMČ Brno-Jundrov, který potvrzení předá. sociální odbor Sedláčková ŠKOLA Vážení spoluobčané a rodiče, skončily prázdniny a začal nový školní rok. Jaký ale byl ten minulý? Co nám přinesl? 1. Byla dokončena rekonstrukce školního bazénu a všichni naši žáci mají možnost ho využívat v hodinách plavání. Bazén ale využívají i naši malí kamarádi z MŠ Dubová a jiní plavání chtiví. Rodiče si mohou zacvičit v kursech Aqua Aerobicu. 2. Naši žáci se zúčastnili celé řady sportovních akcí a soutěží, ze kterých si přinesli mnohá ocenění např.: 1.místo v T-ballu nebo 1. místo v soutěži hlídek mladých zdravotníků. 3.Práce našich žáků byly prezentovány v rámci projektu Comenius až na dalekém Islandu a slavily velký úspěch. 4. Proběhla Mezinárodní škola v přírodě ve spolupráci s partnerskou školou ve Stuttgartu. 5. Všichni žáci devátého ročníku byli přijati na střední školy a budou dál pokračovat v rozvíjení svých znalostí a dovedností získaných na naší škole. 6. Probíhala čilá mezinárodní korespondence s partnerskými školami v Německu, ve Francii, ve Španělsku, na Slovensku, na Islandu a v Itálii. 7. Proběhly akce pro rodiče s dětmi: den otevřených dveří, zahradní slavnost. 8. Byla založena Školská rada, která spolupracuje s vedením školy. 9. O prázdninách jsme zrekonstruovali podlahu ve školní kuchyni, vymalovali třídy a započali s postupnou rekonstrukcí osvětlení tříd. Mohl bych pokračovat ve výčtu dalších akcí, za které bych chtěl poděkovat všem těm, kteří

4 se na nich nějakým způsobem podíleli. Ale zaměřme se na nastávající školní rok. Budeme dál pokračovat v trendu rekonstrukce a modernizace školy, a to nejen budovy, ale i ducha. Čeká nás mnoho úkolů. Máme plno plánů a představ a budeme se je snažit co nejvíce naplnit. Není to však úkol jen pro nás, ale i pro ostatní. Děkuji Vám za Vaši podporu a těším se na další spolupráci. Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY DUBOVÁ Vážení rodiče, otvírá se před námi nový školní rok 2006/2007, ale chci se ještě ohlédnout za školním rokem odcházejícím 2005/06. Byl pěkný, ale náročný, neboť od nového roku jsme se potýkali se změnami, které nám přinesl nový Školský zákon. Děti ale prožily klidný rok se spoustou akcí, z nichž chci vzpomenout hlavně tu poslední, která se bohužel kvůli špatnému počasí nevydařila a to Den dětí 1. června. Každoročně i letos jsme pořádali při této příležitosti na zahradě MŠ, ve spolupráci s MS ODS v Jundrově, oslavu všem jundrovským dětem. Také letos bylo pro děti všechno připraveno skákací hrad, občerstvení, špekáčky, soutěžní hry, hudební doprovod manželů Trnkových a spousta cen a sladkostí pro děti. Chci proto touto cestou poděkovat panu místostarostovi Bc. Michalu Chládkovi, firmě Mr. Magic a MS ODS v Jundrově, kteří celou akci finančně zajistili a pomohli i s organizací. Děkuji též rodičům dětí z MŠ Dubová, kteří sponzorsky podpořili tuto akci a věřím, že se v příštím roce vydaří. Mgr. Anna Balšínková, řed. DĚTSKÝ SVĚT KVÍTEK nabízí pro rodiče a děti tyto aktivity: Cvičení rodičů s dětmi Veselé a hravé cvičení s písničkou (probíhá v prostorách OC MAX Kubíčkova 8, Brno-Bystrc) Miniškolka program pro děti od 1,5 roku bez přítomnosti rodičů (OC MAX Kubíčkova 8, Brno-Bystrc) Plavání rodičů s dětmi Veselé vodní radovánky s výukou plaveckých dovedností (bazén ZŠ Pastviny Brno-Komín). NÁCVIKY: pondělky od 17,00 do 19,00 hod, děti od 8 do 12 let úterky od 17,00 do 19,00 hod, mládež od 12 do 18 let středy od 17,15 do 18,15 hod, přípravka od 5 do 8 let na adrese: Základní škola, Košinova ul. 22, Brno-Královo Pole. Kontaktní adresa: Vangorová Vladimíra, Merhautova 177, Brno tel.: , SPOLEČENSKÁ KRONIKA Pak, Ïe neberou. Léto je pomalu za námi. Někomu zůstaly v paměti vzpomínky na rekordně vysoké letní teploty, které byly v zápětí vystřídány neobvyklými přívaly dešťů. Vzpomínka, která se jen tak rychle nevytratí, je však životní úlovek našeho jundrovského spoluobčana a vášnivého rybáře, pana Jiřího Medka. A co navíc. Žádná přehrada nebo novomlýnské nádrže, ale řeka Svratka a Jundrov, v místě pod zahradní kolonií Kouty na Veslařské, byla svědkem kapitálního úlovku sumce, který měl pozoruhodné rozměry délku 160 cm a váhu dobrých 27 kilogramů. Radost byla veliká a vzrušení takové, že trošku poznamenalo i kvalitu snímku. Málem se do něj ani nevešla hlava šťastného rybáře s rybou. Příběh se šťastným koncem ryba dostala svobodu a vrátila se zpět. A kdo ví. Za nějaký čas se možná znovu objeví na háčku jiného šťastného rybáře, ale jak jsem se dozvěděl od místních rybářů, nebude to asi hned. Šok, který ryba zažila, hned jen tak nevymizí. Ivan Dubský, předseda komise bezpečnostní a životního prostředí Když děti jen sedí u televize Všichni jsme byli malí. Přišli jsme ze školy, stejně jako dnešní děti, praštili aktovkou někam do kouta, stejně jak to dělávají dnešní školáci, a pak hurá se jít bavit. Tady už ale najdeme výrazné rozdíly. My jsme si hráli venku za barákem a když pršelo, malovali jsme si a četli. Dnešní děti se nezajímají o to, jaké je venku počasí, prostě sedí u počítače, televize či videa. Někteří mají oblíbenější play station, jiní klasické PC, další chatují a do noci visí na síti. V důsledku toho čteme, že jsou dnešní děti neohrabané, nemají vztah k přírodě, ale nejsou ani schopné týmové spolupráce a často trpí alergiemi na kde co. Není pravdou, že pro děti nic zajímavějšího a lepšího není. Zrovna Brno je doslova přesycené velice kvalitními dětskými organizacemi, kde si dítě může hrát, soutěžit a sportovat, o víkendech si hrát v přírodě, o prázdninách stanovat a jezdit na lodích, horolezit a v zimě lyžovat. Pokud nevíte, kam s ním (s Vaším potomkem), pak zkuste jednu z těch tradičních brněnských organizací. Už 35 let sídlí v centru Brna Zeměpisná společnost Morava, její klubovnu najdete na Pekárenské 4a (zast. Grohova) a nově od letošního září také na Náplavce (u haly Rondo). Více informací o činnosti ZS Morava najdete na jejím webu Na našich stránkách najdete vyčerpávající přehled naší činnosti a pokud Vás děti k počítači nepustí, zavolejte na tel a my Vašemu dítěti doporučíme oddíl dle věku a zaměření. Nahrajte synáčkovi jeho oblíbený pořad na video a pošlete ho s námi ven. Třeba na dětskou Olympiádu, která se bude konat 30. IX. v 10 hodin na hřišti u ZŠ Jana Babáka. Martin Kříž, ZS Morava Informace a zápisy do programů na tel. číslech U P O Z O R N ù N Í Klub muziky Javorník, Folklorní sdruïení, dûtská sekce Brno a M Dubová 2 zvou v echny jundrovské obãany, dûti a mládeï na 14. roãník folklorního festivalu dûtsk ch souborû JUNDROVSKÉ JABLÍâKO kter se uskuteãní dne 26. záfií od 16 hodin v kinû Svratka. Dětský folklorní soubor ISKERKA (iskerka je valašsky sedmikráska), působící v Brně, Králově Poli, přijímá do svých řad nové členy!!! Přijímáme zájemce o lidový tanec i naprosté začátečníky BEZ KONKURZU! Začali jsme od vždy každé pondělí, úterý, středu, dle věku dětí, nábor není časově omezen. Co s nalezeným ježkem na podzim? Pokud najdete ježka v období září-říjen a váží 200 g a více nebo ho najdete v listopadu a váží 400 g a více, TAK HO NECHTE BÝT! Pokud má méně, než je uvedeno, je dobré se o něho postarat. Buď můžete sami (v naší poradně je k dispozici brožurka Péče o ježka nebo nová publikace Ježci ), nebo ho můžete donést do ZOO či k nám do poradny Veronica, kde se o něj postaráme a na jaře vypustíme. Světlana Vlašínová Ekologická poradna Veronica

5 Rozhlednu na hradû pilberk navštívilo letos již návštěvníků. Rozhledna na hradě Špilberk se i přes extrémní výkyvy teplot letošního počasí těší velké oblibě návštěvníků. Od jejího tradičního otevření letos v dubnu ji již navštívilo lidí, z toho skoro polovina dětí. Rozhledna je umístěna v nárožní věžici hradu Špilberk a umožňuje krásný a trochu netradiční pohled na Brno. Každý, kdo si chce tento pohled užít, musí ale napřed překonat malou překážku ve formě schodů, kterých je přesně 103 a jsou spočítané od malého nádvoří hradu Špilberk. Po jejich zdolání má pak návštěvník jako na dlani pod sebou historické jádro města se všemi jeho dominantami, okrajové části Brna a při hezkém počasí je možné jižním směrem zahlédnout i známou siluetu Pálavy. Dobří pozorovatelé mohou mezi zástavbou v Černých Polích nalézt i známou památku UNESCO Vilu Tugendhat, která je také pod správou Muzea města Brna. Rozhledna je otevřená pouze v turistické sezóně, v květnu až září od úterý do neděle, h. v dubnu a říjnu jen o víkendech, h. Prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením. KLUB SENIORŮ V ichni ãlenové klubu seniorû Brno-Jundrov se pfiipojují k blahopfiání sv m ãlenkám, které se narodily v mûsících ãervenec záfií a pfiejí jim pevné zdraví, hodnû tûstí a spokojenosti do dal ích let. Jsou to paní: Veronika Krásná, Jana Urbánková, Eli ka Humeníková a Jarmila Audyová. PODZIMNÍ ZOOTROFEJ Členové Stanice mladých přírodovědců při Zoo města Brna připravili pro návštěvníky soutěžní stezku v areálu zahrady, která zábavnou formou prověří jejich přírodovědné znalosti. Časové upřesnění akce: v sekci Co se děje v Zoo Brno. Skončilo kino SVRATKA Rada městské části Brno-Jundrov na svém 140. zasedání dne 14. srpna 2006 rozhodla o ukončení provozu kina Svratka k Co k tomuto rozhodnutí rady vedlo? Není tajemstvím, že provoz kina Svratka byl ztrátový. Je zbytečné pátrat po příčinách, stejné byly i při ukončení provozu ostatních brněnských kin. Televizní kultura, DVD, multikina v nákupních centrech s exkluzivitou přednostního uvádění premiér prakticky až do jejich vyždímání Jestliže v roce 2005 činila průměrná návštěvnost večerních představení v kině Svratka 24 diváků (kapacita kina je 261 sedadel) a průměrná návštěvnost dětských (sobotních event. nedělních odpoledních) představení 31 diváků (kolik z nich bylo jundrovských?), za první pololetí letošního roku je průměrná návštěvnost večerních představení 19 diváků V současné době jsou v Brně v provozu poslední tři stará kina Art, Lucerna a Scala. Lucernu pronajala městská část Žabovřesky soukromému provozovateli, který se snaží s obtížemi provoz kina udržet. Kino Scala je v provozu díky milionové injekci magistrátu. Kino Art provozuje Brněnské kulturní centrum (rovněž kino Scala), příspěvková organizace Statutárního města Brna s podporou mezinárodního fondu Europa Cinemas a příjmů z pronájmu v budově, kde působí. Ztráta kina Svratka (respektive kulturního centra Svratka - KC) činila v roce tis. Kč. K činila ztráta zatím 276 tis. Kč. Lze předpokládat, že do konce roku by tato ztráta narostla do výše okolo 450 tis. Jak jsme se zmínili v loňském prosincovém Zpravodaji, snažila se Rada městské části řešit neúnosnou ekonomickou situaci KC podobně jako v Žabovřeskách pronájmem. Našel se i zájemce, tentýž, který provozuje Lucernu. Avšak po dlouhodobých jednáních z pronájmu sešlo. I přes stotisícovou dotaci na zlepšení ekonomiky provozu, kterou jsme nájemci nabízeli. Pronájem filmů, odměny personálu (pokladní, úklid, administrativa, promítači), náklady na energie to nelze pokrýt z příjmů za prodané lístky, z nichž zůstává městské části jen něco málo přes 30 %. Stále platí, že kinosál Svratka je pěkný sál. Navíc jediný bezbariérový. Zatím nevyžadoval výraznější náklady na údržbu a opravy. Ale co nevidět bude při větším dešti zatéká střechou, zatím drobnější opravy bude vyžadovat i interiér (sedadla, podlahová krytina aj.). Rada rozhodla, jak rozhodla. Ti návštěvníci, kteří byli kinu Svratka stále věrni, jsou zklamáni. Zklamáni jsou i ti, kterým provoz kina přinášel určité, byť minimální, finanční požitky. Ale tak vysokou a rok od roku narůstající ztrátu si městská část nemůže dovolit. Kinosál nebude uzavřen a zakonzervován. Využívat se může pro jiné kulturní akce, jako tomu bylo doposud. Nevylučujeme ani další využití pro kinopředstavení dopolední pro školy, odpolední víkendová pro děti, prostě taková, která přinášejí vyšší návštěvnost při minimálních režiích. Již delší dobu rada uvažuje a jedná o možnostech rozšíření jeho využití pro přednáškovou či obdobnou konferenční činnost. V úvahu je brána i případná dispoziční změna části interiéru pro širší kulturní využití. Efektivnější využívání kinosálu vyžaduje nutné investice vhodné osvětlení, opravy či úpravy sedadel, rekonstrukční práce v zázemí. Byla již zahájena diskuze o případné finanční spoluúčasti možných budoucích spoluuživatelů KC. Rozhodnutí o ukončení provozu kina nebylo jednoduché. Finanční úspory vyplývající z tohoto rozhodnutí v letošním roce nebudou INZERCE výrazné, ale budou. Jak s nimi naložit? Máme ve škole pěkný bazén s narůstající využitelností a zlepšující se efektivností provozu, který slouží mnoha desítkám či stovkám jundrovských i mimojundrovských dětí. Ale jeho rozjezd v letošním roce si vyžádal zvýšené náklady na provoz. Je nutné opravit další chodníky, které jsou v havarijním stavu. A určitě existuje spousta dalších celospolečensky potřebnějších věcí. Zda ekonomické rozhodnutí o ukončení provozu kina Svratka bylo i správným rozhodnutím politickým, ukáže budoucnost. Rada MČ. HLEDÁME pro konkrétní klienty RD nebo byt v Jundrově. RK ALVA REAL, ŠTĚPÁNSKÁ 6, Tel.: , HLEDÁM RD Jundrov, Komín, okolí. Tel.: , zázn. KOUPÍM RD v Jundrově, větší, se zahradou. Nejsem realitní kancelář, platím hotově. Tel.: VYMĚNÍM třípokojový byt v OV za dvoupokojový s lodžií nebo koupím dvoupokojový s lodžií za hotové. Tel.: , Těhotenské centrum Poupě v Komíně pořádá cvičení, plavání, předporodní kurzy pro těhotné, cvičení po porodu s miminky, masáže kojenců. Tel.: , PRODÁM obdělanou zahradu 500 m 2 na Jurance se zděnou chatou ze zdravotních důvodů. Tel.: KOUPÍM rodinný dům, stavební parcelu nebo byt (ne panel) v Jundrově. Přímý zájemce, platba ihned. Tel.: HLEDÁM k pronájmu zařízený pokoj v RD Jundrov a okolí. Spěchá! Podnikatelka z Ostravy. Solidní jednání. Tel.: NABÍZÍM výuku němčiny a angličtiny, kdykoliv v Brně 16 - učitelka důchodkyně. Tel.: KOUPÍM rodinný dům v Brně k bydlení (i menší ve špatném stavu). Jen solidně, platím hotově jsem přímý zájemce. Tel.: zn: Brno i okraj. KOUPÍM garáž kdekoli v Brně i v horším stavu, dohoda jistá. Tel.: KOUPÍM pozemek v Brně pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte, rychlé jednání. Tel.: HLEDÁM zahradu kdekoliv v Brně, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám. Tel.: KOUPÍME pozemek nebo rod. dům i k rekonstrukci v oblasti Jundrov, Komín, Bystrc, Žabovřesky jsme přímí zájemci, ne realitní kancelář. Tel.: ,

6 REALITNÍ SPOLEâNOST Tel.: NA PRODEJ: podkrovní byt 140 m 2 na ulici Skorkovského, garáï v Îabovfieskách, chata na Brnûnské pfiehradû. KOUPÍME VILU A NÁJEMNÍ DÒM V BRNù, LESY 500 ha A VÍCE V CELÉ âr RD, byty a pozemky v lokalitách: Jundrov, Îabovfiesky, Komín, Královo Pole, âerná Pole. ZAJI ËUJEME PRO VÁS kompletní právní servis a seriozní pfiístup jiï od roku 1993 Hlavní 35 Brno - Komín tel.: prodej a servis kol, rotopedû cyklistické tretry, dresy, bundy lyïafisk servis VELKÉ SLEVY KOL V ECH TYPÒ Administrace: ÚMČ Jundrov, Veslařská 56, Brno, tel.: Redakční kolektiv: pt. Bartoš J., Dubský I., Chládek M., Kolář M., Mgr. Dragounová. Pověřený redaktor: Holčák B. Redakční pošta a inzerce: tel.: Registrace: MMB, R-10/94. Redakční uzávěrka tohoto čísla:

7

8 ROČNÍK 16/ Č.3 / 2006 JUNDROV VOLBY

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI U s n e s e n í z 99. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov Program schůze:

Více

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA

Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA Zpravodaj Obecního úřadu Těchlovice Ročník 14. Číslo 49/2012 POZVÁNKA na veřejné zasedání obecního zastupitelstva konající se ve středu 28. března 2012 Program: od 19,00 hod. v zasedací místnosti Obecního

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis z 12. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov

Zápis z 12. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov Zápis z 12. zasedání Komise dopravní a stavební při Radě městské části Brno - Jundrov (volební období 2010 až 2014) Termín konání zasedání: 31. října 2012 od 18:30 hod. jednání v kanceláři starostky MČ

Více

Informace k volbám do zastupitelstev obcí

Informace k volbám do zastupitelstev obcí Informace k volbám do zastupitelstev obcí Volby do zastupitelstev obcí vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím č. 207/2010 Sb. ze dne 18. června 2010. Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dvou

Více

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO

INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO INFORMACE O ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ VE VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTVA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY A ZASTUPITELSTEV MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ Volby do zastupitelstev obcí (tj. i do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná JUBILANTI ZÁŘÍ 2016 Marcela Urbancová, 70 let Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje Obec Hvozdná. POZVÁNKA V pátek 30. 9. 2016 se koná zasedání zastupitelstva

Více

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář

SLOVO STAROSTKY: přestěhován do nových reprezentativních prostor, kde bude umístěna hlavní kancelář SLOVO STAROSTKY: Vážení občané, dovolte mi pár slov k aktuálnímu dění v obci. Právě byla dokončena stavební část rekonstrukce bytových prostor v 1.p. a rekonstrukce podlah v přízemí budovy hasičské zbrojnice.

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS z 62/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 31. 8. 2016 Přítomni dle

Více

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1

DOMOVNÍČEK. Číslo 1/2013. DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 DOMOVNÍČEK Číslo 1/2013 DS Věstonická Domovníček č. 1/2013 Stránka 1 Slovo ředitele Domova pro seniory Věstonická Ing. Rudolfa Nytla Vážení čtenáři, dnes se Vám dostává do rukou první vydání našeho zpravodaje,

Více

OBEC HYNČICE HYNČICE

OBEC HYNČICE HYNČICE OBEC HYNČICE 549 83 HYNČICE Volby do zastupitelstva obce 01. Základní informace Volby probíhají po 4 letech, v termínu dle vyhlášení prezidentem republiky. Konají se ve 2 dnech, v pátek od 14.00 do 22.00

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO MĚSTSKÁ ČÁST BRNO JUNDROV RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS ze 43. schůze Rady městské části Brno-Jundrov konané dne Přítomni dle prezenční listiny: Omluveni: Irena Koláčná, místostarostka

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov Rada městské části. U s n e s e n í

Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov Rada městské části. U s n e s e n í Statutární město Brno, městská část Brno-Jundrov Rada městské části U s n e s e n í ze 75. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov Program schůze:

Více

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení

Sportovní zařízení Provoz a údržba sportovního areálu Pořádání hromadných akcí Ochrana zdraví návštěvníků Důležité kontakty Závěrečná ustanovení Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Město Rokycany opatření orgánů města č. 1/2013 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. září 2013 Obsah: Čl. I. Čl. II. Čl.

Více

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování

Více

U s n e s e n í ze 76. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov

U s n e s e n í ze 76. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov Statutární město Brno, Městská část Brno-Jundrov Rada městské části U s n e s e n í ze 76. schůze Rady městské části Brno-Jundrov, která se konala dne v kanceláři starostky MČ Brno-Jundrov Program schůze:

Více

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Občanské průkazy Při žádosti o první občanský průkaz musí žadatel doložit: - 1 fotografii - rodný list - platný cestovní doklad ( jen pokud jej má) - osvědčení o státním občanství

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního

Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního Vážení občané předkládáme vám Podomáček, zpravodaj, který vás bude informovat o dění v obci a práci obecního úřadu. Najdete v něm také zajímavosti z historie obce a okolí. Dočtete se o práci společenských

Více

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne

Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne Zápis z 1. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 25. 1. 2016 Zasedání zahájila v 18. hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti. Konstatovala, že počet zastupitelů

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013)

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013) VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT Technická 2896/2, 616 69 Brno IČ: 00216305 DIČ: CZ00216305 Tel.: 541 14 2281 www.cesa.vutbr.cz PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010

Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 MěÚ Valašské Meziříčí odbor správních činností Ve Valašském Meziříčí dne 30. června 2010 Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývající ze zákona

Více

Apartmánový dům u Brněnské přehrady

Apartmánový dům u Brněnské přehrady Apartmánový dům u Brněnské přehrady Nabízíme Vám lukrativní investiční příležitost v podobě apartmánového domu nedaleko Brněnské přehrady. Původně malý penzion, stavba určená k rodinné rekreaci, je nyní

Více

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany

Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí" Rokycany Město Rokycany opatření orgánů města č. 5/2012 Provozní řád Sportovního areálu Jižní předměstí Rokycany účinnost od 1. srpna 2012 Obsah: Čl. I.

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Návrh na projednání v Radě městské části Praha 20 dne

Návrh na projednání v Radě městské části Praha 20 dne Návrh na projednání v Radě městské části Praha 20 dne 12. 9. 2016 Věc: Směna obecního pozemku KN parc. č. 582/3 o výměře cca 394 m2 vzniklého oddělením z pozemku KN parc. č. 582/1 za pozemky KN parc. č.

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 17. a 18. října 2008 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci.

POZVÁNKA. na 4. zasedání zastupitelstva obce, které se koná od 17,00 hod. v Hradci. OBECNÍ ÚŘAD HRADEC - NOVÁ VES INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ 3/2011 SPOLEČENSKÁ KRONIKA V dubnu oslaví své narozeniny: Točoňová Helena, Zajíc Vladislav, Dudys Stanislav. Oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdravíčka

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999

Luãinsk. 8. prosince 1999 5/1999 Luãinsk zpravodaj 8. prosince 1999 5/1999 K vánoční brance po oříšku pod lískou sklouzneš. Ale sám otevřít musíš v srdci mřížku jak zvuky koled o Ježíšku, než mír a pokoj najdeš tam. Vážení spoluobčané,

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2015 číslo 3

Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2015 číslo 3 Vydává Obecní úřad - Horní Stropnice - březen 2015 číslo 3 Měsíční plán: Út St Čt Čt So Út Pá So So 10. 3. od 19,00 hodin KD T. Sviny Petr Spálený Miluška Voborníková - NEW APOLLO BAND koncert populárních

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

Informace k volbám do zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Informace k volbám do zastupitelstva Jihomoravského kraje. Zahájení školního roku 2012/13 str. 4 Vítání nových občánků str. 5 informační měsíčník zdarma ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2012 WWW.RAJECKO.CZ VYDALA: OBEC RÁJEČKO, NÁM. 1.MÁJE Č. 250, RÁJEČKO 679 02 TEL./FAX: 516 432

Více

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA

POZVÁNKA NA VZPOMÍNKOVOU AKCI 65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE TRNÁVKA Trnavský občasník Duben 2010 V dnešním čísle najdete: 65. let osvobozeni obce Konání voleb do parlamentu Jednání zastupitelstva obce Slet čarodějnic Humanitární sbírka Velkoobjemový odpad Zápis dětí do

Více

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013

ZÁPIS. o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS o průběhu 22/VI. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Chrlice, konaného dne 6. 11. 2013 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í

III. zasedání Zastupitelstva m.č. Brno Vinohrady U S N E S E N Í III. zasedání Zastupitelstva Členům Zastupitelstva m. č. Brno-Vinohrady Tajemnici ÚMČ Brno-Vinohrady Vedoucím odborů m. č. Brno-Vinohrady Magistrátu města Brna U S N E S E N Í v 18:00 hodin v zasedací

Více

Historie. Folklór. Tradice. Turismus. Sport OBEC SPYTIHNĚV

Historie. Folklór. Tradice. Turismus. Sport OBEC SPYTIHNĚV Historie Folklór OBEC SPYTIHNĚV Tradice Sport Turismus 15:57 Aktuální dění v obci Z důvodu probíhající rekonstrukce budovy obecního úřadu je kancelář obce a obecního úřadu otevřena pouze v úředních dnech,

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška. č. 1/2016. o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání dne 25. února 2016 usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat:

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat: Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín I. Žádosti 1. Žádosti o pronájmy pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín vyřizuje odbor místního hospodářství a majetku

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 ZÁPIS RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ1 konané dne 11. 11. 2014 Přítomni : Ověřovatel : dle prezenční listiny místostarosta - Jan Slezák Program jednání: 1. Kontrola plnění úkolů

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zpravodaj. INFORMACE O V SLEDKU VOLEB do zastupitelstva obce Dobrá konan ch ve dnech 1. a 2. 11. 2002

Zpravodaj. INFORMACE O V SLEDKU VOLEB do zastupitelstva obce Dobrá konan ch ve dnech 1. a 2. 11. 2002 www.dobra.cz Obec Dobrá 22. listopadu 2002 Zpravodaj INFORMACE O V SLEDKU VOLEB do zastupitelstva obce Dobrá konan ch ve dnech 1. a 2. 11. 2002 Pro volby do zastupitelstva obce Dobrá byly registračnímu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE U S N E S E N Í z 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hošťálkovice konaného dne 29.9.2008 236/14z předložený program 14. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY U S N E S E N Í z 38. schůze Rady městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konané dne 4. února 2008 čís. usn. 837/38 čís. usn. 853/38 Ing.

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Nízkonákladové SPORTOVNÍ HALY Návrh na celoroční využití víceúčelového hřiště pro míčové hry v Plané u atletického stadionu

Nízkonákladové SPORTOVNÍ HALY Návrh na celoroční využití víceúčelového hřiště pro míčové hry v Plané u atletického stadionu SPORTOVNÍ HALY Návrh na celoroční využití víceúčelového hřiště pro míčové hry v Plané u atletického stadionu Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Planá konaného dne 30.1.2013 od 17 hodin na MU v Plané

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE

INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE Obec Hvozdná SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ Ve čtvrtek dne 7. dubna 2016 zemřel ve věku 30 let JAKUB ŘIHÁK Se zesnulým se rozloučíme v pátek dne 15. dubna 2016 v 15.15 hodin v chrámu Páně

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 27.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 04.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh na pronájmy pozemků ve vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu

Více

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění

Více

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Motto: Alternativní doprava Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Motto: Alternativní doprava 16. 22. 9. 2011 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Kampaň Evropský týden mobility nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s konkrétními trvalými opatřeními na podporu

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012

č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 1 č.j. 8/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 6. 12. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 6.12.2012 18:10 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 6.12.2012 19:10

Více

Ad I/1. Ad I/2. Ad I/3

Ad I/1. Ad I/2. Ad I/3 Zápis z 14. jednání Zastupitelstva MČ Brno Žebětín, konaného dne 23. ledna 2008 Zahájení jednání: 18:00 h Ukončení jednání: 19:30 h Přítomni: dle prezenční listiny Ověřovatelé zápisu: Jiří Roháč, Doc.

Více

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci.

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci. Obecní úřad Dolany u Klatov tel. 376 313 620, fax 376 323 620, e-mail obec.dolany@worldonline.cz, www.obec-dolany.cz úřední dny: PO, St 7.30 17.00 hodin, Čt 7.30 15.00 hodin Obecní zpravodaj č. 2/2010

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod.

ZO ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, hod hod. ZO-27-2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETRŮKY ZE DNE 7.11.2012 Místo a čas konání: kancelář Obecního úřadu, 18.00 hod.-19.30 hod. Přítomni: Hosté: Miloslav Vrlík, Jaroslav Novotný, Jaroslav

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 10. a 11. října 2014 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne

Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne Obec Libotov Libotov 80, 544 01 Dvůr Králové nad Labem 01, E-Mail: obec.libotov@tiscali.cz www.libotov.cz 499694152 Zápis číslo 1 ze zasedání Zastupitelstva obce Libotov ze dne 22.01.2015 přítomní: Mgr.Kraus

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov O B E C V I N T Í Ř O V 357 44 Vintířov 62 Telefon: 352 665416 e-mail: vintirov@vintirov.cz Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vintířov OBSAH: i. Úvod II. Žadatelé o dotace III. Podávání žádostí

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2011 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 100 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 20 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016. Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016. Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 (včetně odl. pracoviště Sokolská 26) Mateřinky v pohybu 7.

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení z 29. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 5.10.2015 ve 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu

Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Zápis ze schůze výboru tenisového oddílu Přítomni: 1. Miroslav Andrlík 2. Michal Dvořák 3. Václav Dvořák 4. Miroslav Chaloupka 5. Jaroslav Kokeš 6. Martin Kratochvíl 7. Pavel Sobíšek Hosté 1. Pavel Janík

Více

července příměstský tábor TENIS + ŠACHY pro začátečníky i pokročilé v obou sportech (možnost účasti pouze na jednom sportu).

července příměstský tábor TENIS + ŠACHY pro začátečníky i pokročilé v obou sportech (možnost účasti pouze na jednom sportu). RACKET SPORTS PLZEŇ, z.s. ve spolupráci s TJ Sokol Plzeň Letná pořádají příměstský tábor TENIS + ŠACHY pro začátečníky i pokročilé v obou sportech (možnost účasti pouze na jednom sportu). 24. 28. července

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM Zhodnocení

Více

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz CENÍK SLUŽEB SZM PŘÍBRAM

Více