J UNDROV Z OBCE Z ÚŘADU INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Vážení spoluobčané,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "J UNDROV Z OBCE Z ÚŘADU INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 ROČNÍK 16/ Č.3 / 2006 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV Z OBCE Vážení spoluobčané, volební období končí. A s ním končí i funkční období volených samosprávných orgánů a funkcionářů zastupitelstva, rady, starosty, místostarosty. Nechci uplynulé období činnosti samosprávy hodnotit. To zhodnoťte vy, občané Jundrova. O všech zásadních událostech jsme se snažili vás průběžně informovat ve Zpravodaji. Podle mého názoru se podařilo uskutečnit v posledních letech hodně dobrých věcí. A spousta dalších čeká na svoji realizaci. Nyní je na těch, kteří se ucházejí o místa v našem zastupitelstvu, aby předložili svoje představy o tom, jak chtějí Jundrov zvelebovat, rozvíjet, zklidňovat, zkrášlovat či jinak Jundrovu prospívat. A je na vás, vážení spoluobčané voliči, jak jim budete důvěřovat a jak svoji důvěru projevíte u volebních uren. Dnešní Zpravodaj zastupitelstva městské části Brno-Jundrov je posledním číslem, které vychází v tomto volebním období. Je proto i mojí poslední příležitostí, jak se s vámi rozloučit, poděkovat všem, kteří svými podněty, informacemi, připomínkami či jinými příspěvky kritickými i pochvalnými upozornili na věci nesprávné, špatné, či naopak nás ujistili, že se to či ono podařilo. To byly ty nejpříjemnější okamžiky, které mě vždy velmi potěšily a přesvědčily, že to přece jen není tak hrozné. Mohu vás ujistit, že jsem všechny vaše podněty, připomínky, stížnosti i pochvaly vnímal velice intenzivně a všechny jsem se snažil nepodcenit, vyřídit, z každé jsem čerpal nové zkušenosti. To neznamená, že se nám podařilo všechno vyřešit včas a tak, jak jsem si představoval a jak jste si představovali především vy. Paní Koukalové, pánům Bartošovi, Dubskému a Chládkovi děkuji za velmi dobrou spolupráci a podporu při mojí poměrně krátké činnosti ve funkci starosty. Děkuji i všem těm zastupitelům a členům komisí a výborů, kteří odpovědně svoji funkci vykonávali. Obzvlášť patří můj dík kolegyním-úřednicím z jundrovské radnice, bez jejichž pomoci a rady bych se neobešel. Přeji všem jundrovským občanům dobré zdraví a šťastnou ruku při volbě nového zastupitelstva. Novým zastupitelům přeji dobrou volbu rady a obou funkcionářů starosty a místostarosty. Ať se jim práce daří, ať požívají přízeň shora od obce Statutárního města Brna i od všech občanů naší pěkné městské části. Naposledy v tomto volebním období vás zdraví a s vámi se loučí váš starosta Miroslav Kolář Výstavba sportovní haly zahájena V září 2006 bylo vydáno stavební povolení na výstavbu víceúčelové sportovní haly v areálu základní školy na Jasanové ul. Hala bude stát na místě, na kterém byly v minulosti dvě asfaltová hřiště, později skrytá pod zeminou a sutěmi vytěženými při odkrývání zdiva u bazénu a západní stěny školy. Celkové náklady na výstavbu haly budou bezmála 25 mil. Kč a jsou hrazeny dílem ze státních dotací (15 mil.) a dílem z dotací od města Brna (10 mil.). Nová hala splňuje veškerá pravidla a normy pro výstavbu z pohledu vlivů na okolní prostředí. Přesto se odpůrcům výstavby části obyvatel ul. Gellnerova, vlastníkům přilehlých pozemků podařilo alespoň o několik týdnů zahájení stavby oddálit a tím přivodit rizika jejího zpoždění v letošním roce. Z ÚŘADU Dokončení haly je plánováno na rok Rozměry haly umožní její využití prakticky pro všechny sálové míčové sporty (mj. dva tenisové kurty). Dodavatel stavby, vybraný ve veřejném výběrovém řízení, sdružení TIK (TENZA, IPOS, Kogosová), udělá maximum pro to, aby časová ztráta byla zkrácena na minimum a stavba byla dokončena dle původních předpokladů. Vznikne tak sportovní stánek, který přispěje k lepšímu využití volného času i sportovnímu růstu mládeže a obohatí dosud skromný počet podobných zařízení ve městě Brně. Situační plánek a pohledy na halu jsou k nahlédnutí na webových stránkách MČ Brno-Jundrov (www.jundrov.brno.cz). rada MČ Oznámení o dobû a místû konání voleb do zastupitelstva Mûstské ãásti Brno-Jundrov a zastupitelstva mûsta Brna. Starosta mûstské ãásti Brno-Jundrov podle 29 zákona ã. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zmûnû nûkter ch zákonû, v platném znûní, oznamuje: 1. Volby do zastupitelstva Mûstské ãásti Brno-Jundrov a zastupitelstva mûsta Brna se uskuteãní v pátek dne 20. fiíjna 2006 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne 21. fiíjna 2006 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 2. Místem konání voleb ve volebním okrsku ã. 245 je volební místnost v Klubu seniorû, Nálepkova 47 pro voliãe s místem trvalého pobytu na ulicích: Gellnerova, Osiková, PrÛhon, Rozmar nová, Sosnová, efiíková ve volebním okrsku ã. 246 je volební místnost ve kolském objektu, Stromovka 1 pro voliãe s místem trvalého pobytu na ulicích: Jedlová, Lelkova, Modfiínová, Nálepkova, Ol ová, Optátova, PivoÀková, Smrãková, Stromovka, Tyr ovo návr í ve volebním okrsku ã. 247 je volební místnost v Matefiské kole Dubová 2, hospodáfiská ãást pro voliãe s místem trvalého pobytu na ulicích: Bfiezová, Dubová, Pod Holednou ve volebním okrsku ã. 248 je volební místnost v Kulturním centru Svratka, Veslafiská 56 pro voliãe s místem trvalého pobytu na ulicích: Jasanová, Kopretinová, Na Jurance, Pisárecká 4, V luzích, Veslafiská sudá, Veslafiská lichá, V ina 3. Voliãi bude umoïnûno hlasování poté, kdy prokáïe svoji totoïnost a státní obãanství âeské republiky (obãansk m prûkazem, cestovním pasem âeské republiky), popfiípadû státní obãanství státu, jehoï obãané jsou oprávnûni volit na území âeské republiky (prûkazem o povolení k pobytu). 4. KaÏdému voliãi budou dodány 3 dny pfiede dnem voleb hlasovací lístky. 5. V den voleb mûïe voliã obdrïet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 6. Voliã hlasuje osobnû, zastoupení není pfiípustné. 7. Po obdrïení úfiední obálky, popfi. hlasovacích lístkû, vstoupí voliã do prostoru urãeného k úpravû hlasovacích lístkû. Voliãi, kter se neodebral do tohoto prostoru, nebude hlasování umoïnûno. 8. Voliã mûïe volit: do zastupitelstva Mûstské ãásti Brno-Jundrov nejv e 15 kandidátû do zastupitelstva mûsta Brna nejv e 55 kandidátû 9. Voliã mûïe na hlasovacím lístku oznaãit v rámeãku pfied jménem kandidáta kfiíïkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupcû, v nichï jsou uvedeni kandidáti jednotliv ch volebních stran 10. Voliã mûïe na hlasovacím lístku oznaãit kfiíïkem ve ãtvereãku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejv e jednu volební stranu. ZároveÀ mûïe oznaãit v rámeãku pfied jménem kandidáta kfiíïkem dal í kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovoln ch samostatn ch sloupcích, ve kter ch jsou uvedeny ostatní strany, takto volí pfiednû jednotlivé oznaãené kandidáty, dále tolik kandidátû oznaãené volební strany, kolik ãiní rozdíl poãtu ãlenû zastupitelstva, ktefií mají b t zvoleni, a oznaãen ch

2 jednotliv ch kandidátû, a to v pofiadí, v nûmï jsou kandidáti oznaãené volební strany uvedeni v jejím sloupci. 11. Po úpravû hlasovacích lístkû (do zastupitelstva Mûstské ãásti Brno-Jundrov a zastupitelstva mûsta Brna) vloïí voliã tyto hlasovací lístky do jedné úfiední obálky a následnû pak pfied okrskovou volební komisí do volební schránky. Za voliãe, kter není schopen hlasovací lístek upravit a vloïit úfiední obálku do volební schránky, tak mûïe uãinit jin voliã, nikoliv v ak ãlen okrskové volební komise. 12. Voliã mûïe poïádat ze závaïn ch, zejména zdravotních dûvodû Úfiad mûstské ãásti Brno-Jundrov a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro kter byla okrsková volební komise zfiízena. Miroslav Koláfi, starosta JAK VOLIT? âtyfileté volební období se pomalu naplàuje a blíïí se opût nové komunální volby. Mnoh m obãanûm nemusí b t princip komunálních voleb zcela jasn. Proto bychom se pokusili v následujících fiádcích detailnûji nahlédnout do volebního systému. V souãasné dobû Ïije v Jundrovû necel ch 4000 obyvatel (dle oficiální statistiky mûl Jundrov k evidovan ch 3868 obyvatel). Jundrovské zastupitelstvo tvofií 15 zastupitelû, coï je i maximální poãet kandidátû na kandidátních listinách jednotliv ch volebních stran (dále jen strany ). Volební systém komunálních voleb do zastupitelstev obcí je zaloïen na vût inové volbû stran. Poãet mandátû (ãlenû) jedné strany v zastupitelstvu vychází z celkového poãtu hlasû, které tato strana obdrïí od voliãû. Oznaãí-li voliã kfiíïkem celou stranu v rámeãku u jejího názvu, obdrïí v ichni kandidáti této strany po jednom hlasu a strana obdrïí tolik hlasû, kolik má na své listinû kandidátû (vût inou 15). Za krtne-li voliã jednotlivé kandidáty z rûzn ch stran v rámeãcích pfied jejich jmény, obdrïí tito kandidáti jeden hlas (tzv. preferenãní hlasy) a kaïdá strana tolik hlasû, kolik jejích kandidátû bylo oznaãeno. Zbytek hlasû do celkového poãtu 15 pak obdrïí strana, kterou voliã oznaãil v rámeãku u jejího názvu jako celek. Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálnû 5% hlasû z celkového poãtu platn ch hlasû. MÛÏe se stát, Ïe kandidát, kter jako jednotlivec obdrïí nejvíce hlasû ze v ech kandidátû v ech volebních stran, nemusí b t do zastupitelstva zvolen, pokud jeho strana jako celek nedostane potfiebn ch 5% hlasû. To v ak není pravdûpodobné. âím více hlasû která strana obdrïí, tím více míst v zastupitelstvu získá. Pfiíklady: kandidují tfii strany A, B, C. Pfiíklad 1) Voliã oznaãí kfiíïkem pouze stranu A v rámeãku pfied názvem strany. Strana A obdrïí celkem 15 hlasû a kaïd její kandidát po jednom hlasu. Strany B a C neobdrïí Ïádn hlas. Pfiíklad 2) Voliã oznaãí kfiíïkem stranu A v rámeãku pfied názvem strany, souãasnû oznaãí ve stranû B kfiíïkem v rámeãku pfied jmény dva kandidáty a ve stranû C jednoho kandidáta. Strana A obdrïí celkem 12 hlasû (sníïeno o poãet kandidátû oznaãen ch v jin ch stranách), její kandidáti na místû po jednom hlasu, strana B obdrïí celkem 2 hlasy, její oznaãení kandidáti po jednom hlasu, strana C obdrïí 1 hlas, kter obdrïí i její oznaãen kandidát. Pfiíklad 3) Voliã na kandidátní listinû strany A oznaãí kfiíïky v rámeãcích pfied jmény 3 kandidáty, na kandidátní listinû strany B oznaãí kfiíïky v rámeãcích pfied jmény 4 kandidáty, na kandidátní listinû strany C oznaãí kfiíïky v rámeãcích pfied jmény 8 kandidátû. Strana A obdrïí celkem 3 hlasy, kaïd její oznaãen kandidát po jednom hlasu, strana B obdrïí celkem 4 hlasy, kaïd její oznaãen kandidát po jednom hlasu a strana C obdrïí celkem 8 hlasû a kaïd její oznaãen kandidát po jednom hlasu. Oznaãí-li takto voliã více neï 15 kandidátû, je jeho volební lístek neplatn. Neplatn volební lístek je i v pfiípadû, Ïe voliã oznaãí souãasnû dvû strany (v rámeãku pfied názvem strany). Pfiíklad 4) Voliã oznaãí kfiíïkem stranu B v rámeãku pfied názvem strany a dále oznaãí kfiíïky nûkteré kandidáty této strany B, které chce upfiednostnit. Strana B obdrïí celkem 15 hlasû, k pfiednostnímu oznaãení kandidátû se nepfiihlíïí. Pokud jednotliví kandidáti obdrïí minimálnû o 10 % více hlasû neï je prûmûrn poãet hlasû na jednoho kandidáta této strany, posouvají se na první místa své kandidátní listiny v pofiadí dle absolutního poãtu hlasû, které obdrïeli. V Jundrovû kandiduje 8 stran. Zvítûzí strana, která obdrïí nejvíce hlasû. Vítûzství strany v ak nemusí znamenat, Ïe tato strana získá i rozhodující a tedy rozhodovací postavení v obci. To by platilo v pfiípadû, Ïe by její vítûzství bylo tak v razné, Ïe získá nadpoloviãní vût inu mandátû v zastupitelstvu (tedy 8), coï se nestává, zejména pfii úãasti tolika stran. ZáleÏí potom na tom, jak se zvolení zastupitelé mezi sebou dohodnou na dal í spolupráci v zastupitelstvu. V komunálních volbách nemusí b t (a vût inou nejsou) kopírovány koaliãní dohody parlamentní, tady platí více dohody mezi lidmi neï mezi stranami. Jít k volbám není povinností, ale právem obãana. VyuÏijte svoje právo a volte kandidáty, osobnosti, strany, které mají va i dûvûru. Pfiejeme vám, aby do nového zastupitelstva byli zvoleni ti obãané, které jste si vybrali. rada Mâ SBĚROVÉ DNY na území MČ Brno-Jundrov Říjen stanoviště: konečná autobusu MHD linky 67 Dubová ulice parkoviště Nálepkova x Olšová parkoviště Jasanová ulice Na stanovištích bude zajištěn dohled. Upozorňujeme, že se jedná o služby poskytované městskou částí pro fyzické osoby, ne pro osoby podnikající. Je povoleno odkládat pouze velkoobjemový odpad, ne drobný domovní odpad, který patří do popelnic. Doba je stanovena hod. Žádáme řidiče, aby v uvedené dny přeparkovali svoje vozidla. Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu bude na níže uvedených zastávkách a v daném čase: Dubová parkoviště Březová Nálepkova Olšová Šeříková parkoviště Jasanová 2-3 blok SK Jundrov Veslařská Výšina Veslařská Co se sbírá: Barvy, laky, tmely, mořidla, lepidla Vývojky, ustalovače, barviva, bělidla Oleje a maziva, zaolejované hadry Akumulátory, monočlánky Ředidla, rozpouštědla, kyseliny, louhy Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo jimi znečištěné Zářivky a úsporné žárovky, teploměry Postřikové látky, pesticidy Tonery Staré a nepotřebné léky Kosmetika odlakovače, přelivy, laky Brzdové destičky, obaly od sprejů Nebezpečné složky komunálního odpadu zásadně nespalujte, neukládejte na volné plochy ani do země!!!!!!!! Ohrožujete zdraví své, svých dětí, spoluobčanů!!!!!!!!!! Mimo uvedené termíny mobilního sběru lze nebezpečné složky komunálního odpadu odložit na nejbližším sběrném středisku odpadů SSO Sochorova, Pastviny. Blokové čištění základního komunikačního systému dne Optátova, Lelkova, Veslařská, Nálepkova (část od křižovatky Nálepkova x Optátova po křižovatku Nálepkova x Lelkova). Čištění bude vždy probíhat včetně parkovišť, zálivů, odstavných stání a konečné linky MHD č. 67. Žádáme řidiče, aby po dobu blokového čištění hod. respektovali dopravní značení a na uvedenou dobu přeparkovali svoje vozidla. Odtahy vozidel bude zajišťovat firma Černý s odtahovou plochou v AREÁLU AUTOBAZARU MAX na ulici Jihlavské (50 m od prodejny DELVITA směr Bosonohy). Tel (konečná tramvaje 5 a 8). OŽP Trav

3 Využijte možnosti odložit pro Vás již nepotřebný textil! 12. října 2006 Po domluvě s ředitelem školy, panem P. Jeřábkem, byl vybrán tento termín k opakování sběru textilu. Pokud máte možnost, využijte prosím této příležitosti a svůj nepotřebný textil přineste od 7:30 hod. do 8:00 hod. (doba příchodu žáků do školy) před školu - vchod do školní budovy na Jasanové ul. 2 Co je možné odevzdat: Funkční oblečení, které bude využito například pro pomoc lidem v zemích tzv. třetího světa Textilie z přírodních materiálů např. bavlna, pletenina, které čeká další zpracování na čistící textilie pro strojní průmysl, jako surovina pro tkaní koberců nebo jako izolační materiál Co není vhodné k dalšímu zpracování: Oděvy znečištěné a poškozené, matrace, koberce, obuv. Ožp - trav. UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE o umístění do domova důchodců a penzionů Upozorňujeme na povinnost každého žadatele o umístění do Domovů důchodců a DPD každoročně a to nejpozději do potvrdit trvající zájem o své umístění, případně uvést všechny změny, které v tom období nastaly. Pokud došlo k výraznému zhoršení zdravotního stavu, je třeba doložit nové lékařské vyjádření. Toto je pak nutné předložit na odbor sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19 nebo na sociální odbor ÚMČ Brno-Jundrov, který potvrzení předá. sociální odbor Sedláčková ŠKOLA Vážení spoluobčané a rodiče, skončily prázdniny a začal nový školní rok. Jaký ale byl ten minulý? Co nám přinesl? 1. Byla dokončena rekonstrukce školního bazénu a všichni naši žáci mají možnost ho využívat v hodinách plavání. Bazén ale využívají i naši malí kamarádi z MŠ Dubová a jiní plavání chtiví. Rodiče si mohou zacvičit v kursech Aqua Aerobicu. 2. Naši žáci se zúčastnili celé řady sportovních akcí a soutěží, ze kterých si přinesli mnohá ocenění např.: 1.místo v T-ballu nebo 1. místo v soutěži hlídek mladých zdravotníků. 3.Práce našich žáků byly prezentovány v rámci projektu Comenius až na dalekém Islandu a slavily velký úspěch. 4. Proběhla Mezinárodní škola v přírodě ve spolupráci s partnerskou školou ve Stuttgartu. 5. Všichni žáci devátého ročníku byli přijati na střední školy a budou dál pokračovat v rozvíjení svých znalostí a dovedností získaných na naší škole. 6. Probíhala čilá mezinárodní korespondence s partnerskými školami v Německu, ve Francii, ve Španělsku, na Slovensku, na Islandu a v Itálii. 7. Proběhly akce pro rodiče s dětmi: den otevřených dveří, zahradní slavnost. 8. Byla založena Školská rada, která spolupracuje s vedením školy. 9. O prázdninách jsme zrekonstruovali podlahu ve školní kuchyni, vymalovali třídy a započali s postupnou rekonstrukcí osvětlení tříd. Mohl bych pokračovat ve výčtu dalších akcí, za které bych chtěl poděkovat všem těm, kteří

4 se na nich nějakým způsobem podíleli. Ale zaměřme se na nastávající školní rok. Budeme dál pokračovat v trendu rekonstrukce a modernizace školy, a to nejen budovy, ale i ducha. Čeká nás mnoho úkolů. Máme plno plánů a představ a budeme se je snažit co nejvíce naplnit. Není to však úkol jen pro nás, ale i pro ostatní. Děkuji Vám za Vaši podporu a těším se na další spolupráci. Mgr. Přemysl Jeřábek, ředitel školy ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY DUBOVÁ Vážení rodiče, otvírá se před námi nový školní rok 2006/2007, ale chci se ještě ohlédnout za školním rokem odcházejícím 2005/06. Byl pěkný, ale náročný, neboť od nového roku jsme se potýkali se změnami, které nám přinesl nový Školský zákon. Děti ale prožily klidný rok se spoustou akcí, z nichž chci vzpomenout hlavně tu poslední, která se bohužel kvůli špatnému počasí nevydařila a to Den dětí 1. června. Každoročně i letos jsme pořádali při této příležitosti na zahradě MŠ, ve spolupráci s MS ODS v Jundrově, oslavu všem jundrovským dětem. Také letos bylo pro děti všechno připraveno skákací hrad, občerstvení, špekáčky, soutěžní hry, hudební doprovod manželů Trnkových a spousta cen a sladkostí pro děti. Chci proto touto cestou poděkovat panu místostarostovi Bc. Michalu Chládkovi, firmě Mr. Magic a MS ODS v Jundrově, kteří celou akci finančně zajistili a pomohli i s organizací. Děkuji též rodičům dětí z MŠ Dubová, kteří sponzorsky podpořili tuto akci a věřím, že se v příštím roce vydaří. Mgr. Anna Balšínková, řed. DĚTSKÝ SVĚT KVÍTEK nabízí pro rodiče a děti tyto aktivity: Cvičení rodičů s dětmi Veselé a hravé cvičení s písničkou (probíhá v prostorách OC MAX Kubíčkova 8, Brno-Bystrc) Miniškolka program pro děti od 1,5 roku bez přítomnosti rodičů (OC MAX Kubíčkova 8, Brno-Bystrc) Plavání rodičů s dětmi Veselé vodní radovánky s výukou plaveckých dovedností (bazén ZŠ Pastviny Brno-Komín). NÁCVIKY: pondělky od 17,00 do 19,00 hod, děti od 8 do 12 let úterky od 17,00 do 19,00 hod, mládež od 12 do 18 let středy od 17,15 do 18,15 hod, přípravka od 5 do 8 let na adrese: Základní škola, Košinova ul. 22, Brno-Královo Pole. Kontaktní adresa: Vangorová Vladimíra, Merhautova 177, Brno tel.: , SPOLEČENSKÁ KRONIKA Pak, Ïe neberou. Léto je pomalu za námi. Někomu zůstaly v paměti vzpomínky na rekordně vysoké letní teploty, které byly v zápětí vystřídány neobvyklými přívaly dešťů. Vzpomínka, která se jen tak rychle nevytratí, je však životní úlovek našeho jundrovského spoluobčana a vášnivého rybáře, pana Jiřího Medka. A co navíc. Žádná přehrada nebo novomlýnské nádrže, ale řeka Svratka a Jundrov, v místě pod zahradní kolonií Kouty na Veslařské, byla svědkem kapitálního úlovku sumce, který měl pozoruhodné rozměry délku 160 cm a váhu dobrých 27 kilogramů. Radost byla veliká a vzrušení takové, že trošku poznamenalo i kvalitu snímku. Málem se do něj ani nevešla hlava šťastného rybáře s rybou. Příběh se šťastným koncem ryba dostala svobodu a vrátila se zpět. A kdo ví. Za nějaký čas se možná znovu objeví na háčku jiného šťastného rybáře, ale jak jsem se dozvěděl od místních rybářů, nebude to asi hned. Šok, který ryba zažila, hned jen tak nevymizí. Ivan Dubský, předseda komise bezpečnostní a životního prostředí Když děti jen sedí u televize Všichni jsme byli malí. Přišli jsme ze školy, stejně jako dnešní děti, praštili aktovkou někam do kouta, stejně jak to dělávají dnešní školáci, a pak hurá se jít bavit. Tady už ale najdeme výrazné rozdíly. My jsme si hráli venku za barákem a když pršelo, malovali jsme si a četli. Dnešní děti se nezajímají o to, jaké je venku počasí, prostě sedí u počítače, televize či videa. Někteří mají oblíbenější play station, jiní klasické PC, další chatují a do noci visí na síti. V důsledku toho čteme, že jsou dnešní děti neohrabané, nemají vztah k přírodě, ale nejsou ani schopné týmové spolupráce a často trpí alergiemi na kde co. Není pravdou, že pro děti nic zajímavějšího a lepšího není. Zrovna Brno je doslova přesycené velice kvalitními dětskými organizacemi, kde si dítě může hrát, soutěžit a sportovat, o víkendech si hrát v přírodě, o prázdninách stanovat a jezdit na lodích, horolezit a v zimě lyžovat. Pokud nevíte, kam s ním (s Vaším potomkem), pak zkuste jednu z těch tradičních brněnských organizací. Už 35 let sídlí v centru Brna Zeměpisná společnost Morava, její klubovnu najdete na Pekárenské 4a (zast. Grohova) a nově od letošního září také na Náplavce (u haly Rondo). Více informací o činnosti ZS Morava najdete na jejím webu Na našich stránkách najdete vyčerpávající přehled naší činnosti a pokud Vás děti k počítači nepustí, zavolejte na tel a my Vašemu dítěti doporučíme oddíl dle věku a zaměření. Nahrajte synáčkovi jeho oblíbený pořad na video a pošlete ho s námi ven. Třeba na dětskou Olympiádu, která se bude konat 30. IX. v 10 hodin na hřišti u ZŠ Jana Babáka. Martin Kříž, ZS Morava Informace a zápisy do programů na tel. číslech U P O Z O R N ù N Í Klub muziky Javorník, Folklorní sdruïení, dûtská sekce Brno a M Dubová 2 zvou v echny jundrovské obãany, dûti a mládeï na 14. roãník folklorního festivalu dûtsk ch souborû JUNDROVSKÉ JABLÍâKO kter se uskuteãní dne 26. záfií od 16 hodin v kinû Svratka. Dětský folklorní soubor ISKERKA (iskerka je valašsky sedmikráska), působící v Brně, Králově Poli, přijímá do svých řad nové členy!!! Přijímáme zájemce o lidový tanec i naprosté začátečníky BEZ KONKURZU! Začali jsme od vždy každé pondělí, úterý, středu, dle věku dětí, nábor není časově omezen. Co s nalezeným ježkem na podzim? Pokud najdete ježka v období září-říjen a váží 200 g a více nebo ho najdete v listopadu a váží 400 g a více, TAK HO NECHTE BÝT! Pokud má méně, než je uvedeno, je dobré se o něho postarat. Buď můžete sami (v naší poradně je k dispozici brožurka Péče o ježka nebo nová publikace Ježci ), nebo ho můžete donést do ZOO či k nám do poradny Veronica, kde se o něj postaráme a na jaře vypustíme. Světlana Vlašínová Ekologická poradna Veronica

5 Rozhlednu na hradû pilberk navštívilo letos již návštěvníků. Rozhledna na hradě Špilberk se i přes extrémní výkyvy teplot letošního počasí těší velké oblibě návštěvníků. Od jejího tradičního otevření letos v dubnu ji již navštívilo lidí, z toho skoro polovina dětí. Rozhledna je umístěna v nárožní věžici hradu Špilberk a umožňuje krásný a trochu netradiční pohled na Brno. Každý, kdo si chce tento pohled užít, musí ale napřed překonat malou překážku ve formě schodů, kterých je přesně 103 a jsou spočítané od malého nádvoří hradu Špilberk. Po jejich zdolání má pak návštěvník jako na dlani pod sebou historické jádro města se všemi jeho dominantami, okrajové části Brna a při hezkém počasí je možné jižním směrem zahlédnout i známou siluetu Pálavy. Dobří pozorovatelé mohou mezi zástavbou v Černých Polích nalézt i známou památku UNESCO Vilu Tugendhat, která je také pod správou Muzea města Brna. Rozhledna je otevřená pouze v turistické sezóně, v květnu až září od úterý do neděle, h. v dubnu a říjnu jen o víkendech, h. Prodej vstupenek končí hodinu před uzavřením. KLUB SENIORŮ V ichni ãlenové klubu seniorû Brno-Jundrov se pfiipojují k blahopfiání sv m ãlenkám, které se narodily v mûsících ãervenec záfií a pfiejí jim pevné zdraví, hodnû tûstí a spokojenosti do dal ích let. Jsou to paní: Veronika Krásná, Jana Urbánková, Eli ka Humeníková a Jarmila Audyová. PODZIMNÍ ZOOTROFEJ Členové Stanice mladých přírodovědců při Zoo města Brna připravili pro návštěvníky soutěžní stezku v areálu zahrady, která zábavnou formou prověří jejich přírodovědné znalosti. Časové upřesnění akce: v sekci Co se děje v Zoo Brno. Skončilo kino SVRATKA Rada městské části Brno-Jundrov na svém 140. zasedání dne 14. srpna 2006 rozhodla o ukončení provozu kina Svratka k Co k tomuto rozhodnutí rady vedlo? Není tajemstvím, že provoz kina Svratka byl ztrátový. Je zbytečné pátrat po příčinách, stejné byly i při ukončení provozu ostatních brněnských kin. Televizní kultura, DVD, multikina v nákupních centrech s exkluzivitou přednostního uvádění premiér prakticky až do jejich vyždímání Jestliže v roce 2005 činila průměrná návštěvnost večerních představení v kině Svratka 24 diváků (kapacita kina je 261 sedadel) a průměrná návštěvnost dětských (sobotních event. nedělních odpoledních) představení 31 diváků (kolik z nich bylo jundrovských?), za první pololetí letošního roku je průměrná návštěvnost večerních představení 19 diváků V současné době jsou v Brně v provozu poslední tři stará kina Art, Lucerna a Scala. Lucernu pronajala městská část Žabovřesky soukromému provozovateli, který se snaží s obtížemi provoz kina udržet. Kino Scala je v provozu díky milionové injekci magistrátu. Kino Art provozuje Brněnské kulturní centrum (rovněž kino Scala), příspěvková organizace Statutárního města Brna s podporou mezinárodního fondu Europa Cinemas a příjmů z pronájmu v budově, kde působí. Ztráta kina Svratka (respektive kulturního centra Svratka - KC) činila v roce tis. Kč. K činila ztráta zatím 276 tis. Kč. Lze předpokládat, že do konce roku by tato ztráta narostla do výše okolo 450 tis. Jak jsme se zmínili v loňském prosincovém Zpravodaji, snažila se Rada městské části řešit neúnosnou ekonomickou situaci KC podobně jako v Žabovřeskách pronájmem. Našel se i zájemce, tentýž, který provozuje Lucernu. Avšak po dlouhodobých jednáních z pronájmu sešlo. I přes stotisícovou dotaci na zlepšení ekonomiky provozu, kterou jsme nájemci nabízeli. Pronájem filmů, odměny personálu (pokladní, úklid, administrativa, promítači), náklady na energie to nelze pokrýt z příjmů za prodané lístky, z nichž zůstává městské části jen něco málo přes 30 %. Stále platí, že kinosál Svratka je pěkný sál. Navíc jediný bezbariérový. Zatím nevyžadoval výraznější náklady na údržbu a opravy. Ale co nevidět bude při větším dešti zatéká střechou, zatím drobnější opravy bude vyžadovat i interiér (sedadla, podlahová krytina aj.). Rada rozhodla, jak rozhodla. Ti návštěvníci, kteří byli kinu Svratka stále věrni, jsou zklamáni. Zklamáni jsou i ti, kterým provoz kina přinášel určité, byť minimální, finanční požitky. Ale tak vysokou a rok od roku narůstající ztrátu si městská část nemůže dovolit. Kinosál nebude uzavřen a zakonzervován. Využívat se může pro jiné kulturní akce, jako tomu bylo doposud. Nevylučujeme ani další využití pro kinopředstavení dopolední pro školy, odpolední víkendová pro děti, prostě taková, která přinášejí vyšší návštěvnost při minimálních režiích. Již delší dobu rada uvažuje a jedná o možnostech rozšíření jeho využití pro přednáškovou či obdobnou konferenční činnost. V úvahu je brána i případná dispoziční změna části interiéru pro širší kulturní využití. Efektivnější využívání kinosálu vyžaduje nutné investice vhodné osvětlení, opravy či úpravy sedadel, rekonstrukční práce v zázemí. Byla již zahájena diskuze o případné finanční spoluúčasti možných budoucích spoluuživatelů KC. Rozhodnutí o ukončení provozu kina nebylo jednoduché. Finanční úspory vyplývající z tohoto rozhodnutí v letošním roce nebudou INZERCE výrazné, ale budou. Jak s nimi naložit? Máme ve škole pěkný bazén s narůstající využitelností a zlepšující se efektivností provozu, který slouží mnoha desítkám či stovkám jundrovských i mimojundrovských dětí. Ale jeho rozjezd v letošním roce si vyžádal zvýšené náklady na provoz. Je nutné opravit další chodníky, které jsou v havarijním stavu. A určitě existuje spousta dalších celospolečensky potřebnějších věcí. Zda ekonomické rozhodnutí o ukončení provozu kina Svratka bylo i správným rozhodnutím politickým, ukáže budoucnost. Rada MČ. HLEDÁME pro konkrétní klienty RD nebo byt v Jundrově. RK ALVA REAL, ŠTĚPÁNSKÁ 6, Tel.: , HLEDÁM RD Jundrov, Komín, okolí. Tel.: , zázn. KOUPÍM RD v Jundrově, větší, se zahradou. Nejsem realitní kancelář, platím hotově. Tel.: VYMĚNÍM třípokojový byt v OV za dvoupokojový s lodžií nebo koupím dvoupokojový s lodžií za hotové. Tel.: , Těhotenské centrum Poupě v Komíně pořádá cvičení, plavání, předporodní kurzy pro těhotné, cvičení po porodu s miminky, masáže kojenců. Tel.: , PRODÁM obdělanou zahradu 500 m 2 na Jurance se zděnou chatou ze zdravotních důvodů. Tel.: KOUPÍM rodinný dům, stavební parcelu nebo byt (ne panel) v Jundrově. Přímý zájemce, platba ihned. Tel.: HLEDÁM k pronájmu zařízený pokoj v RD Jundrov a okolí. Spěchá! Podnikatelka z Ostravy. Solidní jednání. Tel.: NABÍZÍM výuku němčiny a angličtiny, kdykoliv v Brně 16 - učitelka důchodkyně. Tel.: KOUPÍM rodinný dům v Brně k bydlení (i menší ve špatném stavu). Jen solidně, platím hotově jsem přímý zájemce. Tel.: zn: Brno i okraj. KOUPÍM garáž kdekoli v Brně i v horším stavu, dohoda jistá. Tel.: KOUPÍM pozemek v Brně pokud možno stavební (menší i větší). Prosím nabídněte, rychlé jednání. Tel.: HLEDÁM zahradu kdekoliv v Brně, ve vlastnictví možno i s chatou. Finance mám. Tel.: KOUPÍME pozemek nebo rod. dům i k rekonstrukci v oblasti Jundrov, Komín, Bystrc, Žabovřesky jsme přímí zájemci, ne realitní kancelář. Tel.: ,

6 REALITNÍ SPOLEâNOST Tel.: NA PRODEJ: podkrovní byt 140 m 2 na ulici Skorkovského, garáï v Îabovfieskách, chata na Brnûnské pfiehradû. KOUPÍME VILU A NÁJEMNÍ DÒM V BRNù, LESY 500 ha A VÍCE V CELÉ âr RD, byty a pozemky v lokalitách: Jundrov, Îabovfiesky, Komín, Královo Pole, âerná Pole. ZAJI ËUJEME PRO VÁS kompletní právní servis a seriozní pfiístup jiï od roku 1993 Hlavní 35 Brno - Komín tel.: prodej a servis kol, rotopedû cyklistické tretry, dresy, bundy lyïafisk servis VELKÉ SLEVY KOL V ECH TYPÒ Administrace: ÚMČ Jundrov, Veslařská 56, Brno, tel.: Redakční kolektiv: pt. Bartoš J., Dubský I., Chládek M., Kolář M., Mgr. Dragounová. Pověřený redaktor: Holčák B. Redakční pošta a inzerce: tel.: Registrace: MMB, R-10/94. Redakční uzávěrka tohoto čísla:

7

8 ROČNÍK 16/ Č.3 / 2006 JUNDROV VOLBY

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila!

Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Zpravodaj R duben 15_rousinov_duben 08.04.15 9:30 Stránka 1 DUBEN 2015 ZDARMA VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUSÍNOV Yetti našel své přátele v ZUŠ Františka Sušila! Včera, dnes a zítra Tradice dívčí obchůzky o Smrtné

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové.

7/2013. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer. Ve Zlíně se sešla špička kolové. Hlavní překážkou v poznání pravdy není lež, ale zdánlivá pravda. Arthur Schopenhauer 7/2013 Kam k vodě 4 Ve Zlíně se sešla špička kolové 14 Tip: Masters of Rock 19 staré fotky Vážení čtenáři, tentokrát

Více

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012

Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Městský úřad Klimkovice Říjen 2012 Z obsahu tohoto čísla: 1.Slovo starosty 2. Čestný občan města, LSM Jáchymov 4.-5. Informace z rady a zastupitelstva 6. Obecní policie, Kanalizace 7.-8. Volby 9. Centrum

Více

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010

Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Vydává obec Tvarožná Ročník 38 číslo 2 březen duben 2010 Dětský maškarní ples Obsah Slovo starosty 3 Zajímavosti z obce 4 Informace 4 Další informace 4 Co zjistil starosta z Kvačan v archívu? 5 Poděkování

Více

Ochrana proti vodě přibývá po metrech

Ochrana proti vodě přibývá po metrech Další dvě čísla Velkomeziříčska, č. 17 a č. 18, budou výjimečně vycházet ve čtvrtek 2. 5. a 9. 5. z důvodu státních svátků, které připadají na středy 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství). Trhy

Více

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu

Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu číslo 3 / 2013 Seiferos o.p.s. v Sibřině zážitek na dlouhou dobu 7. září 2013 zažila Sibřina nevšední zážitek. V rámci II. ročníku Sibřinského loučení s létem, které připravilo o. s. Sibrin spolu s dalšími

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ČERVENEC SRPEN 2005 7/8 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta.............. 4 Výpisy z usnesení rady................... 6 Požární prevence........................

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

slovo starosty Poděkování první

slovo starosty Poděkování první ZPRAVODAJ MĚSTYSE HAVLÍČKOVA BOROVÁ a osad PERŠÍKOV A ŽELEZNÉ HORKY ZÁŘÍ 2014 BOROVSKÉ LISTY w w w. h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * u r a d @ h a v l i c k o v a b o r o v a. c z * 5 6 9 6 4 2 1

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. úvodník. mob.: 777 857 739

Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. úvodník. mob.: 777 857 739 www.monitor-bk.cz 19. ročník, číslo 16/2013 Chelčického 56 Blansko 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Kousek přírody u vás doma - str. 4 Na víno jedině k Brázdům

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. vystoupí žákyně Sokola Olbramovice a možná přítomní uvidí překvapení v podobě týmu starých pánů. /mape/ Dvě jedničky v Oslavanech

Z RCA DLO Z RCA DLO. vystoupí žákyně Sokola Olbramovice a možná přítomní uvidí překvapení v podobě týmu starých pánů. /mape/ Dvě jedničky v Oslavanech VÝKUPIB-MET s.r.o. BAREVNÝCH KOVŮ ŽELEZA EL. A TEL. KABELŮ PROVOZNÍ DOBA: po, út, čt, pá: 9-16, so: 9-11, st, ne: zavřeno KONTAKT: mobil: 731 566 786 tel./fax: 515 255 392, e-mail: ivoboril@centrum.cz

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

Ze zasedání Zastupitelstva obce

Ze zasedání Zastupitelstva obce červen 2015 Ze zasedání Zastupitelstva obce 16. března 2015 Kontrola usnesení z minulých zasedání. Informace starosty o práci ZO a OÚ mezi zasedáními. Stav a průběh akcí pro rok 2015 a příprava akcí pro

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.

Informační list pro občany města Ústí nad Labem. Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl. MùSTSKÉ NOVINY Informační list pro občany města Ústí nad Labem číslo 15 říjen - prosinec 2002 Vše podstatné o Ústí n. L. najdete na internetových stránkách www.mag-ul.cz, nebo www.usti-nl.cz Primátorem

Více

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny

Zpravodaj města Břeclavi RADNICE. Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně. Otevřeli lávku na Janohrad. A pokřtili noviny Zpravodaj města Břeclavi RADNICE www.breclav.eu červen 2015 Opravy zrychlily průjezdy vlaků. Dvojnásobně Břeclav se může pyšnit jedním z nejmodernějších železničních uzlů v České republice. Druhou etapu

Více

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši

6/2015. Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon. Oprava křižovatky v Malenovicích. Zlín má svoji Venuši Život je to, co se s tebou děje, když si děláš úplně jiné plány. John Lennon 6/2015 Zlín má svoji Venuši 4 Oprava křižovatky v Malenovicích 7 Archiv zve do svých prostor 30 staré fotky Vážení čtenáři zlínského

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více

Začátek září: strážníci u škol, nábor do atletického oddílu

Začátek září: strážníci u škol, nábor do atletického oddílu KlíČ periodický tisk územního samosprávného celku SENIOŘI I DĚTI BUDOU V JIHOMĚSTSKÉM BAZÉNU DÍKY RADNICI PLAVAT LEVNĚJI Začátek září: strážníci u škol, nábor do atletického oddílu Chodov o pobočku České

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

uvnitfi najdete STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA DUBEN 2007

uvnitfi najdete STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA DUBEN 2007 STATUTÁRNÍ MùSTO OSTRAVA DUBEN 2007 uvnitfi najdete 3. strana O ekonomickém rozvoji města i plánovaných investicích hovoří náměstek primátora Zdeněk Trejbal. 4. strana Otevření moderního akvaparku v Městských

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 6 2011. To je zlaté posvěcení. Jana Novotná SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 6 2011 To je zlaté posvěcení jako poděkování za nové vysvěcení zvonů Tak se jmenoval program skladeb z českých barokních kancionálů, které u

Více