Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úplata za předškolní vzdělávání. Číslo: VP 12"

Transkript

1 Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, Kopřivnice Úplata za předškolní vzdělávání Číslo: VP 12 Organizace: MŠ Kopřivnice Zpracoval a vydává: Zdeňka Krišková, ředitelka Platnost: od Účinnost: od Závaznost: zaměstnanci MŠ Kopřivnice Datum vydání: Nahrazuje: VP č. 12 ze dne Počet stran: 2 Počet příloh: 3 Č.j.: MŠK 204/2013 řed. 1. Předmět úpravy Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění a Vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů v y d á v á m jako statutární orgán školy tento vnitřní předpis o úplatě za předškolní vzdělávání. Vnitřní předpis je součástí organizačního řádu školy a blíže rozvádí výši úplaty za předškolní vzdělávání ( školné ) a způsob úhrady školného. 2. Stanovení a splatnost úplaty za předškolní vzdělávání 2.1 Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání a) Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka mateřské školy na období školního roku a zveřejňuje ji na přístupném místě ve škole vždy nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte v průběhu školního roku oznámí ředitelka mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí dítěte. b) Úplata za předškolní vzdělávání je úplatou měsíční. c) Úplata za předškolní vzdělávání se stanovuje na období celého školního roku, tj. do 31.srpna. d) Nejvyšší možná úplata se stanoví jako 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů mateřské školy. e) Úplata za předškolní vzdělávání se netýká školního stravování; náklady na školní stravování se do výpočtu výše úplaty nezahrnují Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání

2 a) Úplata za kalendářní měsíc je splatná vždy k 15. dni daného měsíce, pokud ředitelka školy nedohodne se zákonným zástupcem jiný termín splatnosti. b) Jestliže - zákonný zástupce pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi, - zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému (dítěti) náleží zvýšení příspěvku na péči - fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy nejpozději do 14. dne daného měsíce. Požadovaný doklad o trvání dávek jsou žadatelé povinni předkládat každý měsíc. V případě odejmutí dávek jsou zákonní zástupci povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit ředitelce školy a nárok na prominutí úplaty za vzdělávání tímto zaniká. 3. Výše úplaty a) Úplata za předškolní vzdělávání se pro období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku stanoví pro všechny děti v MŠ v jednotlivém druhu provozu ve stejné měsíční výši. b) Výše úplaty pro daný školní rok je stanovena v příloze č Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy 4.1 Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy dítěte bez zdravotního postižení a) Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti bez zdravotního postižení bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. b) V případě přijetí dítěte bez zdravotního postižení do posledního ročníku mateřské školy ( např. nové přijetí v průběhu školního roku, z důvodu přestěhování dítěte), sdělí zákonný zástupce dítěte ředitelce mateřské školy formou čestného prohlášení, zda a po jakou dobu již bylo využito bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy. 4.2 Bezúplatné vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy dítěte se zdravotním postižením Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dítěti se zdravotním postižením bezúplatně, a to bez časového omezení. 5. Úplata za vzdělání v posledním ročníku mateřské školy a) Jestliže se dítě vzdělává v posledním ročníku mateřské školy déle než 12 měsíců, pak se vzdělání poskytuje za úplatu. b) Ředitelka mateřské školy stanovuje úplatu za předškolní vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy delší než 12 měsíců v plné výši pro celodenní provoz. 6. Závěrečná ustanovení a) Kontrolou tohoto vnitřního předpisu je statutárním orgánem školy pověřena Břusková Beata. b) Vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem s platností od Zdeňka Krišková ředitelka Mateřských škol Kopřivnice, p.o.

3 Příloha č. 1 Vnitřního předpisu č. 12 Stanovení úplaty Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ul. Krátká 1105, Kopřivnice Č.j.: MŠK 204/2013 řed Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole Podle 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), v platném znění, stanovuji úplatu pro školní rok 2013/2014 takto: 1. pro děti s neomezenou celodenní docházkou na období od 1.září 2013 do 31.srpna 2014 se stanovuje ve výši 400,- Kč na dítě a měsíc 2. pro děti, které se vzdělávají v posledním ročníku mateřské školy nejvýše 12 měsíců, tj. děti narozené v období od do se stanovuje ve výši 0,- Kč V Kopřivnici dne Zdeňka Krišková ředitelka Mateřských škol Kopřivnice, p.o.

4 Příloha č. 2 Ž Á D O S T o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole Jméno a příjmení zákonného zástupce Rodné číslo.. stav.. Trvalé bydliště Současné bydliště (Vyplňte jen v případě, že se liší od trvalého bydliště) Osvobození od úplaty žádám na nezaopatřené dítě/děti, které mám ve své péči: 1. Jméno a příjmení dítěte.. Datum narození Variabilní symbol Navštěvuje školské zařízení. 2. Jméno a příjmení dítěte Datum narození Variabilní symbol. Navštěvuje školské zařízení Potvrzuji, že pobírám dávky pomoci v hmotné nouzi - příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení. Doklad o pobírání dávky pomoci v hmotné nouzi přikládám k žádosti. (nehodící se škrtněte) UPOZORNĚNÍ A POUČENÍ Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a jsem si vědom(a) právních následků při uvedení nepravdivých údajů, včetně případné odpovědnosti za přestupek podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. Jsem si vědom)a), že dle 38 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení (Správní řád), ve znění pozdějších předpisů mám právo navrhovat důkazy a jejich doplnění a možnost se před vydáním správního rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům. Byl(a) jsem seznámen(a) s podklady pro vydání rozhodnutí o nároku na osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole. V případě doplnění dalších (nových) skutečností jsem si vědom(a), že tyto skutečnosti budou také sloužit jako podklady pro rozhodování o nároku na osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole. Den, kdy podání (žádost) dojde správnímu orgánu příslušnému ve věci rozhodnout je dnem zahájení správního řízení. V Kopřivnici dne Podpis zákonného zástupce..

5 Příloha č. 2 Mateřské školy Kopřivnice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace ul. Krátká 1105, Kopřivnice Č.j. V Kopřivnici dne: Oprávněná osoba správního orgánu : Zdeňka Krišková ředitelka Mateřských škol, p.o. Krátká 1105, Kopřivnice Účastníci řízení (dítě): Zákonní zástupci dítěte: R O Z H O D N U T Í o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání Ředitelka Mateřských škol, příspěvková organizace Kopřivnice, ul. Krátká 1105, Kopřivnice, jako správní orgán příslušný podle 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dále podle 6 odst. 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. Správní řád rozhodla takto: osvobozuje zákonné zástupce dítěte Jméno a příjmení dítěte: Narozeného (narozenou) dne: S trvalým pobytem: od úplaty za předškolní vzdělávání na dobu od do na základě platnosti dokladu o oznámení pobírání dávky pomoci v hmotné nouzi pod č. j. ze dne O d ů v o d n ě n í : Ředitelka Mateřských škol, p.o. rozhodla o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání dítěte na základě písemného potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi, předloženého zákonným zástupcem spolu se žádostí o osvobození od úplaty dne. Při rozhodování postupovala ředitelka Mateřských škol p.o. podle 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle 6 odst. 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2005 ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole. Podle čl. II této směrnice nárok na osvobození od úplaty prokáže zákonný zástupce předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kopřivnice o přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi. P o u č e n í o o d v o l á n í : Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání ke krajskému úřadu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitelky Mateřských škol, příspěvková organizace,ul. Krátká 1105, Kopřivnice. U p o z o r n ě n í : Žadatelé jsou povinni čtvrtletně předkládat doklad o trvání pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi. V případě jakékoli dřívější změny (odejmutí) dávek jsou žadatelé povinni tuto skutečnost neprodleně oznámit ředitelce Mateřských škol p.o. Úřední razítko Rozdělovník: 1x Mateřské školy p.o. 1x zákonní zástupci dítěte Zdeňka Krišková ředitelka Mateřských škol Kopřivnice, p.o. Za správnost vyhotovení: Beata Břusková

6

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, okres Kroměříž, příspěvková organizace ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vypracoval: Mgr. Alena Botková, Pedagogická rada projednala dne 23. 8. 2013 Směrnice nabývá

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola obec Velatice okres Brno venkov ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 52 /2013 MŠ VEL A.1. A10 Vypracoval: Mgr. Lenka Marková ředitelka školy Směrnice nabývá

Více

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391

Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391 S MĚRNICE ŘEDITELE ŠKOLY K Ú P L A TĚ ZA VZDĚLÁVACÍ SLUŽB Y Spisový znak: PÚ Vypracoval: Mgr. Pavel Koc Změny: Skartační znak: S10

Více

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti úplaty Mateřská škola Letovice, Třebětínská 28/19, okres Blansko, příspěvková organizace Vnitřní směrnice Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole a o podmínkách splatnosti

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly

Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace. Školní řád - Mateřská škola Tážaly Základní škola a mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace Školní řád - Mateřská škola Tážaly Školní řád je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb.( školský zákon) a prováděcí vyhláškou

Více

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16

Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16 Zápis do MŠ pro školní rok 2015/16 Přihlášky (Žádosti) a Evidenční listy do mateřských škol budou na webových stránkách škol, na portále www.jakdoskolky.cz nebo v listinné podobě na MČ Praha 6 Odevzdání

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Brno, Chodská 15 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum vzniku organizace: 01.07.1996 Právní forma organizace: příspěvková organizace Úplný název zřizovatele: Statutární město Brno Se sídlem Dominikánské

Více

206/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálních službách

206/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o sociálních službách Systém ASPI - stav k 6.7.2009 do částky 61/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 206/2009 Sb. - stav k 7. 7.2009 206/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního

Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí odboru finančního Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Číslo předpisu: Pravidla Pravidla pro poskytování stipendií studentům vysokých škol v České republice 6/2011 ve znění Výtisk č.: 01 dodatku č. 1

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: Poskytovatel:

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 Koperníkova 2592, Teplice www.zskopernikova.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 012/2012/SM Vypracovala: Schválila: Spisový

Více

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE

Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Město Dolní Kounice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY Z ROZPOČTU MĚSTA DOLNÍ KOUNICE Obsah: I. Úvodní ustanovení II. III. IV. Omezení použití dotačních prostředků Průběh dotačního řízení Podmínky

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : 397. Zákon o pojistném na důchodové spoření 398. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o pojistném

Více

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace UŠ J.R.MÍ ŠI ORLOVÁ-PORU BA Školní řád Základní umělecké školy J.R.Míši Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace ČÁST PRVNÍ Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 313/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Ze dne 12.09.2013 Částka 118/2013 Účinnost

Více

Organizační řád. Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy

Organizační řád. Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy Organizační řád Mateřská škola Sušice, Smetanova 1095, okres Klatovy Organizační řád je vypracován na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb. a Vyhlášky č.43 ze dne 9.2.2006, kterou se mění Vyhláška č.14/2005

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERSITY CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD Zpracoval : JUDr. Jan Podešva V Ostravě, březen 2008 ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD V tomto materiálu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 77 Rozeslána dne 2. července 2013 Cena Kč 103, O B S A H : 185. Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak.

3.5 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou pokud ve Smlouvě není uvedeno jinak. Všeobecné podmínky Poskytování telekomunikačních služeb společnosti OXID Networks s.r.o.. 1. Předmět všeobecných podmínek 1.1 Tyto všeobecné podmínky stanovují postup uzavírání smlouvy o poskytování a

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo Úřadu práce ČR: Příspěvek na zaměstnávání OZP na CHPM Pracoviště Úřadu práce ČR 1) : S 15 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více