Školský vzdelávací program - CHÉMIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školský vzdelávací program - CHÉMIA"

Transkript

1 Školský vzdelávací program - CHÉMIA 1. Charakteristika predmetu Predmet chémia svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote (chémia potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.). Pri štúdiu chémie si žiaci osvojujú dôležité spôsobilosti špecifickými poznávacími metódami. Ide hlavne o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti. Súčasťou učebného predmetu chémia sú aj vhodne vybrané laboratórne cvičenia. Ich správna realizácia si vyžaduje osvojenie základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 2. Ciele predmetu Ciele predmetu sú zamerané na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti: Vytvoriť pozitívny vzťah k učebnému predmetu chémia Poznať vybraný okruh anorganických a organických látok, ich význam a použitie v každodennom živote Chápať, že vlastnosti chemických látok vyplývajú z ich zloženia a štruktúry Osvojiť si poznatky na posúdenie chemických látok, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (napr. chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus) Získať prehľad o základných chemických pojmoch, ktoré charakterizujú zloženie, štruktúru a vlastnosti chemických látok Naučiť sa základy chemických výpočtov, určiť hodnotu veličín z grafu a z tabuľky a naopak

2 Osvojiť si základné činnosti súvisiace s pozorovaním a pokusom a zároveň získať zodpovedný vzťah k plneniu pracovných povinností a dodržiavaniu pravidiel bezpečnosti pri práci Vedieť uplatniť logicko-myšlienkové a senzomotorické operácie aj v iných učebných predmetoch a v každodennej praxi Porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a vedieť aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych úloh Schopnosť samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych informačných zdrojov 3. Kľúčové kompetencie a) Kompetencie k celoživotnému učeniu sa - plánovať a organizovať si učenie a pracovnú činnosť - hľadať a rozvíjať účinné postupy vo svojom učení - využívať rôzne stratégie učenia - kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať a využívať pri svojom štúdiu a praxi b) Komunikačné kompetencie - vecne, správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme - vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje - vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov - zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti - vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania - vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie c) Kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky - používať matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách - používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky) - používať základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, pričom vie použiť získané vedomosti na úspešné riešenie problémov 2

3 d) Kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológii - osvojiť si základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja - používať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou - dokázať vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí - dokázať využívať IKT pri vzdelávaní e) Kompetencia riešiť problémy - analyzovať vybrané problémy - navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov - aplikovať poznatky pri riešení konkrétnych problémových úloh - využívať informačné a komunikačné technológie pri riešení problémových úloh - používať základné myšlienkové operácie a metódy vedeckého poznávania pri riešení problémových úloh - využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh - zhodnotiť úspešnosť riešenia problémovej úlohy - logicky spájať poznatky z rôznych premetov a využiť ich pri riešení problémových úloh - prijímať svoju zodpovednosť za riešenie problémov - dokázať sa poučiť z vlastných chýb a chýb iných f) Kompetencie občianske - uvedomiť si základy humanistických hodnôt, zmysel národného, kultúrneho dedičstva, uplatňovať a ochraňovať princípy demokracie - vyvážene chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti - uvedomiť si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam 3

4 - otvorenosť ku kultúrnej a etnickej rôznorodosti - sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporovať udržateľnosť kvality životného prostredia g) Kompetencie sociálne a personálne - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti - pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať - prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti - hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení - prijímať ocenenie, radu a kritiku, čerpať poučenie pre svoju ďalšiu prácu h) Kompetencie pracovné - stanoviť si ciele a aktívne pristupovať k uskutočneniu svojich cieľov - kriticky hodnotiť svoje výsledky - používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach - dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia - využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky i) Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry - uvedomiť si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti j) Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti - inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote - ceniť si a rešpektovať umenie a kultúrne historické tradície 4

5 - poznať pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu) - správať sa kultivovanie, primerane okolnostiam a situáciám - byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 4. Obsah učiva chémie 1. Chémia okolo nás 1.1 Objavovanie chémie v našom okolí 1.2 Skúmanie vlastností látok 1.3 Zmesi a chemicky čisté látky 1.4 Látky nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch 2. Premeny látok 2.1 Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí 2.2 Zmeny pri chemických reakciách 3. Zloženie látok 3.1 Chemické prvky a zlúčeniny 3.2 Častice látok: atómy, molekuly a ióny 3.3 Periodická sústava prvkov 4. Významné chemické prvky a zlúčeniny 5. Chemické výpočty 5.1 Látkové množstvo a molárna hmotnosť 5.2 Zloženie roztokov 6. Organické látky 6.1 Vlastnosti jednoduchých organických látok 6.2 Uhľovodíky 6.3 Deriváty uhľovodíkov 6.4 Organické látky v živých organizmoch 5

6 6.5 Organické látky v bežnom živote Rozpis učiva chémie v 6. ročníku Názov predmetu Chémia Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Ročník šiesty Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 Dĺžka štúdia 4 roky Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský jazyk Stratégia vyučovania Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania Názov tematického celku Stratégia vyučovania Metódy Postupy Formy práce 1.1 Objavovanie chémie v našom okolí 1.2 Skúmanie vlastností látok 1.3 Zmesi a chemicky čisté látky 1.4 Látky nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch 1. CHÉMIA OKOLO NÁS Motivačné metódy: motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia Expozičné metódy: vysvetľovanie, demonštračná metóda, manipulácia s predmetmi (laboratórne pomôcky), pozorovanie, samostatná práca s literatúrou a IKT, problémové metódy, brainstorming, heuristická metóda Fixačné metódy: metóda otázok a odpovedí, domáca úloha, Diagnostické metódy: ústne skúšanie, slovné, písomné skúšanie Projekty Expozičné metódy : prezentačná metóda, samostatná práca s literatúrou a IKT, problémové metódy Diagnostické metódy: analýza (od celku k častiam) syntéza (od časti k celku, pochopenie vzťahov a súvislostí) indukcia (od jednotlivých faktov k všeobecným pojmom, k pravidlám, k definíciám) dedukcia (od zákonov, poučiek, pravidiel, definícií, pojmov k ich aplikácii na konkrétne príklady) genetický (vývinový) postup (rozvíjanie vedomostí postupnosťou) dogmatický postup (učenie bez zdôvodňovania a vysvetľovania) porovnávanie, t.j. synkritický postup (zisťovanie zhody alebo frontálna výučba individuálna práca žiakov skupinová práca žiakov práca vo dvojiciach demonštrácia a pozorovanie kooperatívne problémové projektové diferencované individuálna práca žiakov projektové 6

7 Praktické cvičenia slovné, klasifikácia prezentačných zručností Expozičné metódy: samostatná a skupinová práca, manipulácia s predmetmi (laboratórne pomôcky), realizácia praktických cvičení Diagnostické metódy: slovné, klasifikácia praktických zručností rozdielu dvoch a viacerých predmetov a javov podľa určitých znakov) podobnosť, t.j. analógia (z podoby istých znakov predmetov a javov usudzujeme na ďalšie podrobnosti) individuálna a skupinová práca žiakov Učebné zdroje Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technika Materiálne výučbové prostriedky 1.1 Objavovanie chémie v našom okolí 1.2 Skúmanie vlastností látok 1.3 Zmesi a chemicky čisté látky 1.4 Látky nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch Projekty Praktické cvičenia 1. CHÉMIA OKOLO NÁS Vicenová H. a kol.: IKT, Chémia pre 6. ročník ZŠ notebook, a 1. ročník gymnázií projektor, s osemročným štúdiom, meotar, 2009 tabuľa fotografie chemických závodov, ilustrácie v knihách, učebnice chémie, tovary, polotovary, výrobky, laboratórne sklo, porcelán, náradie, ochranné pomôcky, chemikálie, výučbové CD, prezentácie v PowerPointe laboratórne sklo, porcelán, náradie, ochranné pomôcky, chemikálie Ďalšie zdroje (internet, knižnica,... odborné časopisy, internet, DVD, CD knižnica internet, DVD, CD 7

8 ROZPIS UČIVA PREDMETU: Chémia Ročník: 6 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Názov tematického celku vrátane tém Úvod do učiva chémie (1h) Úvodná hodina BOZP v odbornej učebni Medzipredmetové vzťahy Prierezové témy OŽZ osvojiť zásady bezpečnosti pri práci Obsahový štandard Očakávané vzdelávacie výstupy Kritériá hodnotenia motivácia k predmetu vytvoriť pozitívny vzťah k učebnému predmetu chémia osvojiť zásady bezpečnosti pri práci Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia 1.1 Objavovanie chémie v našom okolí (4h) 1. CHÉMIA OKOLO NÁS Čo skúma chémia význam chémie pre život človeka význam ohňa poukázať na oheň ako chemickú rekciu v službách človeka zaradiť chémiu medzi vedy poznať čo skúma chémia Písomné Vyskytujú sa všetky látky v prírode? MEV osvojiť si zručnosť pri práci s internetom a odbornou literatúrou FG pomenovať základné ľudské potreby, chápať funkciu peňazí ako prostriedku na ich zabezpečenie zdroje prírodných surovín, prírodná surovina chemická výroba, chemický výrobok poznať zdroje prírodných surovín vymenovať významné chemické závody vo svojom okolí a priradiť im výrobok Geografia Chemická výroba MUV porovnať výrobu v minulosti a dnes MEV osvojiť si zručnosť pri práci s internetom a odbornou literatúrou FG vysvetliť podmienky na vrátenie výrobkov v miestnych obchodoch chemická výroba, chemický výrobok prírodná surovina vymenovať významné chemické závody vo svojom okolí a priradiť im výrobok poznať vplyv chemickej výroby na životné prostredie

9 Šetríme prírodné suroviny 1.2 Skúmanie vlastností látok (7h) ENV prehodnotiť vzťah medzi človekom a životným prostredím, uvedomiť si problematiku odpadu, chápať význam separácie, recyklácie FG zaujať kladný postoj k opatreniam vedúcim k úsporám energie aj z finančného hľadiska triedenie odpadu recyklácia poznať problematiku obmedzených zdrojov surovín a dôležitosť ich hospodárneho využitia (potreba separácie odpadov, recyklácie) Písomné Skúmame vlastnosti látok pozorovaním OSR rozvíjať zmyslové vnímanie, naučiť sa pracovať v skupinách Fyzika skupenstvo, vôňa, zápach, vzhľad, farba zistiť pozorovaním vlastnosti konkrétnych látok Písomné Chemické laboratórium zásady práce Chemické laboratórium pomôcky OŽZ vedieť bezpečne pracovať v chemickom laboratóriu, správne používať pomôcky OŽZ vedieť bezpečne pracovať v chemickom laboratóriu, správne používať pomôcky bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, poznať telefónne čísla prvej pomoci dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi laboratórne pomôcky poznať laboratórne pomôcky vedieť používať ochranné pomôcky Nebezpečné chemické látky a ich označenie ENV pochopiť dôležitosť ekologickej likvidácie chemikálií piktogram poznať základné piktogramy na označovanie chemických látok Meranie objemu, zohrievanie kvapalín OŽZ vedieť bezpečne pracovať v chemickom laboratóriu, správne používať pomôcky Fyzika meranie objemu kvapalín technika zahrievanie látok, práca s kahanom vedieť správne zaobchádzať s chemikáliami a chemickými pomôckami vhodne zvolenými meradlami zmerať objem kvapalín preskúmať, či sa menia niektorá látky pri zohrievaní v plameni Písomné 9

10 Skúmame vlastnosti látok pokusmi OSR rozvíjať zmyslové vnímanie, naučiť sa pracovať v skupinách OŽZ vedieť bezpečne pracovať v chemickom laboratóriu, správne používať pomôcky Fyzika horľavosť a rozpustnosť látok overiť jednoduchým experimentom vlastnosti konkrétnych látok, vymenovať príklady horľavých a nehorľavých látok porovnať a vybrať spoločné a rozdielne vlastnosti látok vykonať zápis výsledkov a pozorovaní so tabuľky Písomné Zhrnutie učiva o chemických látkach systematizácia poznatkov vytvoriť ucelenú predstavu o vlastnostiach látok a upevniť poznatky o chemickej výrobe, chemickej vede 1.3 Zmesi a chemicky čisté látky (10h) Skupenstvo chemických látok Chemické látky Fyzika skupenstvo (tuhé, kvapalné, plynné) teplota topenia, varu vyparovanie, skvapalňovanie, tuhnutie, topenie chemicky čistá látka vedieť rozdeliť látky podľa skupenstva, poznať teplotu topenia, tuhnutia a varu vedieť vysvetliť pojmy vyparovanie, skvapalňovanie, tuhnutie, topenie definovať pojem a rozpoznať chemicky čisté látky uviesť príklady chemicky čistých látok z praxe Písomné Zmesi ENV poznať roztoky používané v domácnosti, vplyv niektorých chemických látok na životné prostredie zmes rôznorodá a rovnorodá zmes definovať pojmy rôznorodé zmesi, rovnorodé zmesi deliť zmesi podľa skupenstva, veľkosti častíc poznať typy rôznorodých zmesí 10

11 Metódy oddeľovania zložiek zmesí usadzovanie filtrácia, filtrát uviesť príklady základných metód oddeľovania zložiek zmesí (usadzovanie, filtrácia), poznať ich využitie v praxi Písomné Protokoly z praktických cvičení 1. Praktické cvičenie: Filtrácia OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci druhých filtrácia, filtrát vykonať filtráciu podľa návodu pozorovať javy sprevádzajúce pokus a vyhodnotiť ich, zaznamenať výsledok pokusu Metódy oddeľovania zložiek zmesí MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informácií odparovanie destilácia kryštalizácia uviesť príklady základných metód oddeľovania zložiek zmesí (odparovanie, destilácia, kryštalizácia), poznať ich využitie v praxi 2. Praktické cvičenie: Kryštalizácia OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci druhých kryštalizácia poznať pomôcky používané pri kryštalizácii vykonať kryštalizáciu podľa návodu pozorovať javy sprevádzajúce pokus a vyhodnotiť ich, zaznamenať výsledok pokusu 11

12 Čo je roztok? ENV poznať roztoky používané v domácnosti, vplyv niektorých chemických látok na životné prostredie vodný roztok nasýtený roztok rozpúšťadlo, rozpustená látka rozlíšiť pojmy rozpúšťadlo, rozpustená látka, nasýtený roztok uviesť príklady vodných roztokov používaných v domácnostiach Písomné Rozpustnosť látok rozpustnosť látok vedieť vyhľadať v tabuľkách rozpustnosť rôznych látok poznať, čo ovplyvňuje rozpustnosť látok Zhrnutie učiva o zmesiach a oddeľovaní zložiek zmesí 1.4 Látky nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch (11h) systematizácia poznatkov prezentovať získané vedomosti o zmesiach a oddeľovaní ich zložiek s využívaním odbornej terminológie predmetu chémia Význam vody OŽZ uvedomiť si význam čistoty vody pre zdravie organizmov MUV pochopiť význam vody v rôznych častiach sveta význam vody kolobeh vody poznať význam vody pre život človeka, zvierat a rastlín, vedieť opísať kolobeh vody v prírode Písomné Druhy vôd podľa výskytu Biológia zrážková, povrchová, podzemná, minerálna voda poznať rozdelenie vôd podľa výskytu (zrážková, povrchová, podzemná, minerálna) Druhy vôd podľa použitia ENV uvedomiť si problematiku znečisťovania vody, komunikovať o problémoch životného prostredia, vyjadrovať, racionálne obhajovať a zdôvodňovať svoje názory pitná, úžitková, odpadová, destilovaná voda čistenie vôd poznať rozdelenie vôd podľa podľa použitia (pitná, úžitková, odpadová, destilovaná) vysvetliť rozdiely medzi 12

13 Projekt : Voda - Minerálne vody Slovenska Biológia FG zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia TPPZ - naučiť sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií. rôznymi druhmi vôd poznať možnosti úpravy a čistenia vôd poznať dôsledky znečistenia vôd minerálne vody vypracovať a prezentovať projektovú prácu na tému Minerálne vody Písomné Prezentácia projektov MEV - rozvíjať komunikačnú schopnosť, zvlášť pri verejnom vystupovaní a štylizácii písaného a hovoreného textu OSR - vedieť si obhájiť svoj názor, byť tolerantný k názorom druhých, dodržiavať pravidlá diskusie Zloženie vzduchu Slovenský jazyk Geografia kyslík, dusík, oxid uhličitý vymenovať hlavné zložky vzduchu Význam zložiek vzduchu OŽZ uvedomiť si význam čistoty ovzdušia pre zdravie organizmov Biológia význam jednotlivých zložiek poznať význam kyslíka, dusíka a oxidu uhličitého pre živé organizmy Znečistenie vzduchu ENV uvedomiť si problematiku znečisťovania ovzdušia FG zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia Biológia zdroje znečistenia ovzdušia ozónová diera skleníkový efekt ozónová vrstva poznať príčiny vzniku ozónovej diery a skleníkového efektu a ich následky pre našu planétu význam ozónovej vrstvy 13

14 3. Praktické cvičenie : Destilácia OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci druhých destilácia urobiť podľa návodu jednoduchý pokus, na ktorom možno pozorovať vplyv kyslého dažďa na živú a neživú prírodu zaznamenať a spracovať výsledky pokusu Písomné Protokoly z praktických cvičení MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informácií Biológia Zhrnutie učiva o vode a vzduchu OSR naučiť sa vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti MEV nadobudnúť zručnosť pri práci s internetom systematizácia poznatkov prezentovať získané vedomosti o zmesiach a oddeľovaní ich zložiek s využívaním odbornej terminológie Legenda: OSR ENV MEV MUV OŽZ TPPZ FG Osobnostný a sociálny rozvoj Environmentálna výchova Mediálna výchova Multikultúrna výchova Ochrana života a zdravia Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Finančná gramotnosť 14

15 Rozpis učiva chémie v 7. ročníku Názov predmetu Chémia Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Ročník siedmy Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 Dĺžka štúdia 4 roky Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský jazyk Stratégia vyučovania Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania Názov tematického celku Stratégia vyučovania Metódy Postupy Formy práce 2. PREMENY LÁTOK 2.1 Spoznávanie chemických analýza (od celku k častiam) frontálna výučba reakcií v našom okolí 2.2 Zmeny pri chemických reakciách Motivačné metódy: motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia Expozičné metódy: vysvetľovanie, demonštračná metóda, manipulácia s predmetmi (laboratórne pomôcky), pozorovanie, samostatná práca s literatúrou a IKT, problémové metódy, brainstorming, heuristická metóda Fixačné metódy: metóda otázok a odpovedí, domáca úloha, Diagnostické metódy: ústne skúšanie, slovné, písomné skúšanie syntéza (od časti k celku, pochopenie vzťahov a súvislostí) indukcia (od jednotlivých faktov k všeobecným pojmom, k pravidlám, k definíciám) dedukcia (od zákonov, poučiek, pravidiel, definícií, pojmov k ich aplikácii na konkrétne príklady) individuálna práca žiakov skupinová práca žiakov práca vo dvojiciach demonštrácia a pozorovanie kooperatívne Projekty Expozičné metódy : prezentačná metóda, samostatná práca s literatúrou a IKT, problémové metódy Diagnostické metódy: slovné, klasifikácia prezentačných zručností Praktické cvičenia Expozičné metódy: samostatná a skupinová práca, manipulácia s predmetmi (laboratórne pomôcky), realizácia praktických cvičení Diagnostické metódy: slovné, klasifikácia praktických zručností genetický (vývinový) postup (rozvíjanie vedomostí postupnosťou) dogmatický postup (učenie bez zdôvodňovania a vysvetľovania) porovnávanie, t.j. synkritický postup (zisťovanie zhody alebo rozdielu dvoch a viacerých predmetov a javov podľa určitých znakov) podobnosť, t.j. analógia (z podoby istých znakov predmetov a javov usudzujeme na ďalšie podrobnosti) problémové projektové diferencované individuálna práca žiakov, projektové individuálna a skupinová práca žiakov

16 Učebné zdroje Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technia Materiálne výučbové prostriedky 2.1 Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí 2.2 Zmeny pri chemických reakciách Projekty Praktické cvičenia Vicenová H. a kol.: Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, PREMENY LÁTOK IKT, notebook, projektor, meotar, tabuľa fotografie, obrázky, učebnice chémie, odborná a pomocná literatúra, laboratórne sklo, porcelán, náradie, chemikálie, ochranné pomôcky, výučbové CD, prezentácie v PowerPointe laboratórne sklo, porcelán, náradie, ochranné pomôcky, chemikálie Ďalšie zdroje (internet, knižnica,... odborné časopisy, internet, DVD, CD knižnica internet, DVD, CD 2

17 ROZPIS UČIVA PREDMETU: Chémia Ročník: 7 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Názov tematického celku vrátane tém Opakovanie učiva zo 6. ročníka (6h) Úvodná hodina, BOZP v odbornej učebni Medzipredmetové vzťahy Prierezové témy OŽZ osvojiť zásady bezpečnosti pri práci Chémia ako prírodná veda ENV uvedomiť si význam chémie dnes pri hľadaní alternatívnych zdrojov energie; pozitívny prístup chémie k ochrane prírody Chemická výroba Vlastnosti látok ENV - uvedomiť si problém chemických závodov so znečisťovaním ako je zápach, alergie detí a pod. OSR rozvíjať zmyslové vnímanie, naučiť sa pracovať v skupinách Obsahový śtandard Očakávané vzdelávacie výstupy Kritériá hodnotenia motivácia k predmetu vytvoriť pozitívny vzťah k učebnému predmetu chémia osvojiť zásady bezpečnosti pri práci v odbornej učebni význam chémie pre život človeka chémia ako prírodná veda chemické závody a ich výrobky vlastnosti látok (horľavosť, skupenstvo, vôňa, zápach, vzhľad rozpustnosť, farba) zaradiť chémiu medzi prírodné vedy uviesť, čím sa chémia zaoberá vymenovať významné chemické závody vo svojom okolí a priradiť im výrobok zistiť pozorovaním a pokusom vlastnosti konkrétnych látok Metódy hodnotenia Písomné Prostriedky hodnotenia Geografia Chemické látky a zmesi Oddeľovanie zložiek zmesí Fyzika MUV poznať výrobu alkoholických nápojov pomocou destilácie chemické látky a zmesi rovnorodá a rôznorodá zmes oddeľovanie zložiek zmesí rozpoznať chemicky čisté látky, rôznorodé zmesi, rovnorodé zmesi (roztoky tuhé, kvapalné a plynné) uviesť príklady základných metód oddeľovania zložiek zmesí (usadzovanie, kryštalizácia, filtrácia, odparovanie, destilácia) navrhnúť spôsob oddeľovania zložiek zmesí na základe ich rôznych vlastností

18 Roztoky OŽZ poznať nebezpečenstvo niektorých roztokov pre zdravie Voda, vzduch ENV uvedomiť si problematiku znečisťovania ovzdušia a vody OŽZ uvedomiť si význam čistoty ovzdušia a čistoty vody pre zdravie organizmov Biológia nasýtený a nenasýtený roztok rozpúšťadlo a rozpustná látka význam vody druhy vôd podľa výskytu a použitia zloženie vzduchu znečistenie vzduchu a vody 2. PREMENY LÁTOK vedieť vytvoriť nasýtený roztok, uviesť, čo je rozpúšťadlom a čo rozpustenou látkou poznať význam vody pre život človeka, zvierat a rastlín poznať rozdelenie vôd podľa výskytu (zrážková, povrchová podzemná) a podľa použitia (pitná, úžitková, odpadová, destilovaná) vymenovať hlavné zložky vzduchu poznať význam ozónovej vrstvy poznať príčiny vzniku ozónovej diery a skleníkového efektu a ich následky pre našu planétu Písomné 2.1 Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí (15h) Fyzikálne a chemické deje Fyzika, dejepis kúzla, čarodejnice, elixír Chemické reakcie ENV poznať vplyv niektorých chemických reakcií na prírodu Biológia Fyzika fyzikálny dej chemický dej chemická reakcia reaktant, produkt rozlíšiť telesá a látky vymenovať príklady fyzikálnych a chemických dejov rozlíšiť fyzikálny a chemický dej uviesť príklady chemických reakcií z bežného života rozlíšiť reaktanty a produkty chemickej reakcie Písomné 2

19 Zákon zachovania hmotnosti Chemické zlučovanie Chemický rozklad Matematika zápis rovnicou zákon zachovanie hmotnosti pri chemickej reakcii ENV poznať význam rozkladu organických zvyškov v prírode, vznik bioplynu Biológia Chemické laboratórium OŽZ vedieť bezpečne pracovať v chemickom laboratóriu, správne používať pomôcky 1. Praktické cvičenie: Sledovanie rozkladu peroxidu vodíka (hypermangánu) OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci druhých chemické zlučovanie chemický rozklad bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu laboratórne pomôcky chemický rozklad rozklad peroxidu vodíka (hypermangánu) poznať zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách slovne zapísať schému chemickej reakcie a vedieť schému správne prečítať rozlíšiť na príkladoch reakcie chemického zlučovania a chemického rozkladu poznať príklady chemického zlučovania a chemického rozkladu v bežnom živote slovne zapísať schému chemického zlučovania a chemického rozkladu poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, základné piktogramy poznať telefónne čísla prvej pomoci poznať laboratórne pomôcky vykonať chemickú reakciu rozkladu peroxidu vodíka podľa návodu, zaznamenať výsledok pokusu dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami Písomné Protokoly z praktických cvičení MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informácií Zhrnutie učiva systematizácia poznatkov preveriť pojmy a vedomosti 3

20 Horenie horenie ako chemická reakcia Horľaviny OŽZ poznať prvú pomoc pri popáleninách, dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci horľavina, označenie horľavín chápať horenie ako chemický dej poznať 3 podmienky horenia, ktoré musia byť splnené na horenie látok poznať príčiny a dôsledky horenia vymenovať príklady horľavých a nehorľavých látok poznať označenie horľavín Písomné Protokoly z praktických cvičení Požiar ENV poznať vplyv požiarov na prírodu Hasenie požiarov OŽZ poznať únikové východy a umiestnenie hasiacich prístrojov na škole FG vysvetliť v rámci súkromného poistenia podstatu a význam poistenia majetku, zodpovednosti za spôsobené škody, úrazového a životného poistenia 2. Praktické cvičenie: Hasenie plameňa oxidom uhličitým OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci druhých MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informácií požiar chápať požiar ako nežiaduce horenie vedieť sa správať v prípade požiarov vysvetliť podstatu hasenia požiarov hasiace látky (vody, piesok, vymenovať niektoré hasiace oxid uhličitý) látky hasiace prístroje poznať telefónne čísla hasičov poznať rôzne druhy hasiacich prístrojov, opísať spôsoby správneho hasenia pri horení konkrétnych látok vedieť, kde sú v škole umiestnené hasiace prístroje a poznať umiestnenie únikových východov hasenie vykonať chemickú reakciu podľa návodu, zaznamenať výsledok pokusu poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, používať ochranné pomôcky dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi 4

21 Zhrnutie učiva systematizácia poznatkov preverenie vedomostí a znalostí Písomné 2.2 Zmeny pri chemických reakciách (12h) Endotermické a exotermické reakcie Ako prebiehajú chemické reakcie - zrážková teória Rýchlosť chemických reakcií 3. Praktické cvičenie: Sledovanie vplyvu rôznych faktorov na rýchlosť chemickej reakcie Fyzika Biológia premena energie v prírode (fotosyntéza) ENV uvedomiť si dôležitosť úspory energie v živote človeka OŽZ poukázať na nebezpečenstvo výbuchu plynu v domácnostiach ENV upozorniť na rýchle reakcie v bežnom živote, napr. výbuch a jeho dôsledky OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci druhých MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informácií teplo reakcie, pri ktorých sa teplo uvoľňuje alebo spotrebúva zrážková teória poznať, ktoré zrážky častíc spôsobia chemickú reakciu faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií (teplota, veľkosť povrchu katalyzátor, množstvo reagujúcich častíc) bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií poznať reakcie, pri ktorých sa teplo (energia) uvoľňuje a pri ktorých sa teplo (energia) spotrebuje s dôrazom na bežný život Rozlišovať pomalé a rýchle reakcie Poznať príklady pomalých a rýchlych reakcií zo života (výbuch plynu, znehodnocovanie potravín na vzduchu, horenie) vedieť vymenovať faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií vedieť opísať vplyv katalyzátora, množstva reagujúcich častíc, teploty, veľkosti povrchu tuhého reaktantu na rýchlosť chemickej reakcie vykonať chemickú reakciu podľa návodu, zaznamenať výsledok pokusu poznať zásady bezpečnej prác v chemickom laboratóriu, používať ochranné pomôcky dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi Písomné Protokoly z praktických cvičení 5

22 Zhrnutie učiva systematizácia poznatkov preveriť poznatky z daného tematického celku Projekt: Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií v bežnom živote Prezentácia projektov TPPZ rozvíjať zručnosť žiakov pri tvorbe projektu a nadobudnúť prezentačné zručnosti OSR interpretovať názory a prijať argumenty a kritiku, pochvalu v skupine Slovenská jazyk Záverečné opakovanie systematizácia poznatkov z učiva chémie v 7. ročníku faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií prezentovať získané vedomosti s využívaním odbornej terminológie vypracovať zadanú prácu, osvojiť si vedomosti z problematiky, vedieť argumentovať odborne sa vyjadriť a zaujať preveriť poznatky z učiva chémie v 7. ročníku Písomné Prezentácia projektov Legenda: OSR ENV MEV MUV OŽZ TPPZ FG Osobnostný a sociálny rozvoj Environmentálna výchova Mediálna výchova Multikultúrna výchova Ochrana života a zdravia Tvorba projektu a prezentačné zručnosti Finančná gramotnosť 6

23 Rozpis učiva chémie v 8. ročníku Názov predmetu Názov tematického celku 3.1 Chemické prvky a zlúčeniny 3.2 Častice látok: atómy, molekuly a ióny Chémia Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Ročník ôsmy Škola (názov, adresa) Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Stupeň vzdelania Nižšie sekundárne vzdelanie ISCED 2 Dĺžka štúdia 4 roky Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský jazyk Stratégia vyučovania Metódy Postupy Formy práce 3. ZLOŽENIE LÁTOK Motivačné metódy: motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia Expozičné metódy: vysvetľovanie, demonštračná metóda, manipulácia s predmetmi (laboratórne pomôcky), pozorovanie, samostatná práca s literatúrou a IKT, problémové metódy, brainstorming, heuristická metóda Fixačné metódy: metóda otázok a odpovedí, domáca úloha, Diagnostické metódy: ústne skúšanie, slovné, písomné skúšanie analýza (od celku k častiam) syntéza (od časti k celku, pochopenie vzťahov a súvislostí) indukcia (od jednotlivých faktov k všeobecným pojmom, k pravidlám, k definíciám) dedukcia (od zákonov, poučiek, pravidiel, definícií, pojmov k ich aplikácii na konkrétne príklady) genetický (vývinový) postup (rozvíjanie frontálna výučba individuálna práca žiakov skupinová práca žiakov práca vo dvojiciach demonštrácia a pozorovanie kooperatívne problémové Stratégia vyučovania Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania 7

24 3.3 Periodická sústava prvkov vedomostí postupnosťou) dogmatický postup (učenie bez zdôvodňovania a vysvetľovania) porovnávanie, t.j. synkritický postup (zisťovanie zhody alebo rozdielu dvoch a viacerých predmetov a javov podľa určitých znakov) podobnosť, t.j. analógia (z podoby istých znakov predmetov a javov usudzujeme na ďalšie podrobnosti) projektové diferencované Významné chemické prvky a zlúčeniny 4. VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY Motivačné metódy: motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia Expozičné metódy: vysvetľovanie, demonštračná metóda, manipulácia s predmetmi (laboratórne pomôcky), pozorovanie, samostatná práca s literatúrou a IKT, problémové metódy, brainstorming, heuristická metóda Fixačné metódy: metóda otázok a odpovedí, domáca úloha, Diagnostické metódy: ústne skúšanie, slovné, písomné skúšanie analýza (od celku k častiam) syntéza (od časti k celku, pochopenie vzťahov a súvislostí) indukcia (od jednotlivých faktov k všeobecným pojmom, k pravidlám, k definíciám) dedukcia (od zákonov, poučiek, pravidiel, definícií, pojmov k ich aplikácii na konkrétne príklady) genetický (vývinový) postup (rozvíjanie vedomostí frontálna výučba individuálna práca žiakov skupinová práca žiakov práca vo dvojiciach demonštrácia a pozorovanie kooperatívne problémové projektové 8

25 Projekty Expozičné metódy : prezentačná metóda, samostatná práca s literatúrou a IKT, problémové metódy Diagnostické metódy: slovné, klasifikácia prezentačných zručností Praktické cvičenia Expozičné metódy: samostatná a skupinová práca, manipulácia s predmetmi (laboratórne pomôcky), realizácia praktických cvičení Diagnostické metódy: slovné, klasifikácia praktických zručností postupnosťou) dogmatický postup (učenie bez zdôvodňovania a vysvetľovania) porovnávanie, t.j. synkritický postup (zisťovanie zhody alebo rozdielu dvoch a viacerých predmetov a javov podľa určitých znakov) podobnosť, t.j. analógia (z podoby istých znakov predmetov a javov usudzujeme na ďalšie podrobnosti) diferencované individuálna práca žiakov projektové individuálna a skupinová práca žiakov Učebné zdroje Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: Názov tematického celku Odborná literatúra Didaktická technia Materiálne výučbové prostriedky 3.1 Chemické prvky a zlúčeniny 3.2 Častice látok: atómy, molekuly a ióny 3.3 Periodická sústava Prvkov 3. ZLOŽENIE LÁTOK Vicenová H. a kol.: Chémia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, 2009 IKT, notebook, projektor, meotar, tabuľa fotografie, obrázky, učebnice chémie, odborná a pomocná literatúra, laboratórne sklo, porcelán, náradie, chemikálie, ochranné pomôcky, výučbové CD, prezentácie v PowerPointe Ďalšie zdroje (internet, knižnica,... odborné časopisy, internet, DVD, CD knižnica 9

26 4. VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY Významné chemické prvky a zlúčeniny Projekty Praktické cvičenia Vicenová H. a kol.: Chémia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, 2009 IKT, notebook, projektor, meotar, tabuľa fotografie, obrázky, učebnice chémie, odborná a pomocná literatúra, laboratórne sklo, porcelán, náradie, chemikálie, ochranné pomôcky, výučbové CD, prezentácie v PowerPointe laboratórne sklo, porcelán, náradie, ochranné pomôcky, chemikálie odborné časopisy, internet, DVD, CD knižnica 10

27 ROZPIS UČIVA PREDMETU: Chémia Ročník: 8 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Názov tematického celku vrátane tém Opakovanie učiva zo 7. ročníka (5h) Medzipredmetové vzťahy Prierezové témy Obsahový śtandard Očakávané vzdelávacie výstupy Kritériá hodnotenia Metódy hodnotenia Prostriedky hodnotenia Úvodná hodina BOZP v odbornej učebni Zmesi a chemicky čisté látky OŽZ osvojiť zásady bezpečnosti pri práci v odbornej učebni ENV uvedomiť si vzťah medzi človekom a životným prostredím, poznať zmesi a roztoky používané v domácnosti Chemické reakcie ENV - poznať vplyv niektorých chem. reakcií na prírodu Matematika Biológia motivácia k predmetu vytvoriť pozitívny vzťah k učebnému predmetu chémia osvojiť zásady bezpečnosti pri práci chemicky čistá látky, zmes rovnorodá zmes rôznorodá zmes metódy oddeľovania zložiek zmesí chemická reakcia reaktant, produkt schéma chemickej reakcie zákon zachovanie hmotnosti pri chemických reakciách chemické zlučovanie, chemický rozklad rozpoznať chemicky čisté látky a zmesi (rôznorodé a rovnorodé) uviesť príklady základných metód oddeľovania zložiek zmesí (usadzovanie, filtrácia, odparovanie, destilácia, kryštalizácia) a využitia metód v praktickom živote chápať chemickú reakciu ako chemický dej uviesť príklady chemických reakcií z bežného života rozlíšiť reaktanty a produkty slovne zapísať schému chemickej reakcie poznať zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách rozlíšiť na príkladoch reakcie chemického zlučovania a chemického rozkladu poznať príklady chemického zlučovania a chemického rozkladu v bežnom živote slovne zapísať schému chemického zlučovania a chemického rozkladu Písomné

28 Zmeny pri chemických reakciách Zhrnutie učiva OSR hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, prijímať ocenenie, radu a kritiku Fyzika energetické zmeny pri chemických reakciách rýchlosť chemických reakcií faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií poznať reakcie, pri ktorých sa energia uvoľňuje a pri ktorých sa energia spotrebuje s dôrazom na bežný život jednoducho zdôvodniť vplyv teploty, množstva reaktantov, plošného obsahu a katalyzátora na rýchlosť chemických reakcií s dôrazom na bežný život systematizácia poznatkov prezentovať získané vedomosti s využívaním odbornej terminológie predmetu chémia 3. ZLOŽENIE LÁTOK Písomné 3.1 Chemické prvky a zlúčeniny (2h) Chemické prvky a zlúčeniny chemický prvok chemická zlúčenina rozlíšiť prvky a zlúčeniny Názvy a značky chemických prvkov 3.2 Častice látok: atómy, molekuly a ióny (8h) názvy prvkov značky prvkov poznať význam chemických značiek prvkov poznať slovenské názvy a značky prvkov: Ag, Al, Au, C, Ca, Cl, Cu, F, Fe, H, He, Hg, I, K, Mg, N, Na, O, P, S, Se, Si, Zn Písomné Atómy, ich zloženie a štruktúra Fyzika častice látok, atóm elektrónový obal, jadro atómu protón, neutrón, elektrón protónové číslo opísať stavbu atómu poznať označenie elektrického náboja protónov, elektrónov, neutrónov napísať protónové čísla atómov určiť počet elektrónov v atóme z hodnoty protónového čísla Písomné 12

29 Molekuly a chemické zlúčeniny Chemické vzorce Matematika Fyzika molekula chemická zlúčenina chemický vzorec vysvetliť vznik molekuly rozlíšiť dvojatómové a viacatómové molekuly rozlíšiť molekuly prvkov a zlúčenín poznať rozdiel medzi prvkom a zlúčeninou poznať rozdiel medzi atómom a molekulou vysvetliť použitie značiek a vzorcov pri zápise prvkov a zlúčenín Písomné Ióny ión katión, anión vysvetliť vznik katiónu a aniónu vedieť napísať schému vzniku iónov poznať zápis náboja iónu Chemické vzorce a oxidačné číslo oxidačné číslo poznať zápis oxidačného čísla atómu prvku Vznik chemickej väzby chemická väzba spoločný elektrónový pár väzbový pár Typy chemickej väzby iónová väzba kovalentná väzba chápať chemickú väzbu ako súdržné pôsobenie medzi atómami poznať funkciu elektrónov pri vzniku chemickej väzby vysvetliť na príkladoch látok NaCl a H 2 vznik iónovej a kovalentnej väzby Zhrnutie učiva OSR naučiť sa vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti systematizácia poznatkov utriediť pojmy a zručnosti 13

30 3.3 Periodická sústava prvkov (2h) PTP periodická tabuľka prvkov skupiny, periódy poznať význam objavu periodickej sústavy prvkov a meno autora (D. I. Mendelejev) určiť počet periód (radov) a skupín (stĺpcov) v periodickej tabuľke prvkov vedieť určiť umiestnenie (perióda a skupina) konkrétneho prvku na základe hodnoty protónového čísla 4. VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY (51h) Písomné Kovy, polokovy a nekovy ENV poznať výrobu niektorých významných kovov a ich vplyv na životné prostredie Fyzika kovy, polokovy, nekovy poznať vlastnosti kovov, polokovov a nekovov dôležitých v bežnom živote Písomné Význam niektorých kovov pre ľudský organizmus OŽZ poznať význam halogénov pre organizmus človeka FG pomenovať základné ľudské potreby, chápať funkciu peňazí ako prostriedku na ich zabezpečenie kovy, polokovy, nekovy uviesť význam katiónov železa, horčíka a vápnika pre ľudský organizmus a ich potravinové zdroje Biológia Vodík Príprava vodíka a jeho dôkaz OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni Biológia vodík zlúčeniny vodíka vymenovať základné vlastnosti (skupenstvo, farba, reaktivita, atď.) a použitie vodíka poznať vodík ako biogénny prvok Geografia 14

31 Kyslík Príprava kyslíka a jeho dôkaz Železo Magnetické vlastnosti a reakcia železa s roztokom chloridu meďnatého OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni Biológia OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni FG pomenovať základné ľudské potreby, chápať funkciu peňazí ako prostriedku na ich zabezpečenie kyslík zlúčeniny kyslíka železo oceľ vymenovať základné vlastnosti (skupenstvo, farba, reaktivita, atď.) a použitie kyslíka poznať kyslík ako biogénny prvok poznať význam železa v priemysle poznať železo ako biogénny prvok Písomné Prezentácia projektov Alkalické kovy Vlastnosti a reakcia sodíka s vodou Biológia OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni Biológia alkalické kovy (Na, K) zlúčeniny alkalických kovov poznať vlastnosti alkalických kovov poznať sodík a draslík ako biogénne prvky a ich potravinové zdroje Halogény OŽZ poznať význam halogénov pre organizmus človeka Biológia Zhrnutie učiva OSR naučiť sa vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti halogény (F, Cl, Br, I) poznať vlastnosti halogénov a ich význam pre organizmus človeka systematizácia poznatkov upevniť pojmy a zručnosti Projekt: Skúmanie pôvodu názvov chemických prvkov Prezentácia projektov TPPZ - naučiť sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií. MEV - rozvíjať komunikačnú schopnosť, zvlášť pri verejnom vystupovaní a štylizácii písaného a hovoreného textu OSR - vedieť si obhájiť svoj názor, byť tolerantný k názorom druhých, dodržiavať pravidlá diskusie používanie správnej terminológie preskúmať pôvod názvov chemických prvkov a ich zlúčenín poznať históriu objavu periodického zákona a periodickej sústavy prvkov vedieť vyhľadať informácie v literatúre a na internete, spracovať ich a prezentovať v primeranej forme 15

32 Voda, význam a druhy vôd Tvrdosť vody FG pomenovať základné ľudské potreby, chápať funkciu peňazí ako prostriedku na ich zabezpečenie voda pitná, úžitková, odpadová voda tvrdosť vody poznať rozdiely medzi tvrdou a mäkkou vodou poznať význam vody Oxidy, tvorba vzorcov Oxidy, tvorba názvov oxidy určiť oxidačné čísla atómov prvkov v oxidoch vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov oxidov vedieť názvy a vzorce CO, CO 2. N 2 O 5, SO 2, SO 3, CaO Písomné Významné oxidy a ich vlastnosti Halogenidy, tvorba názvov a vzorcov ENV uvedomiť si následky kyslých dažďov na životné prostredie Biológia významné oxidy a ich vlastnosti poznať oxidy, ktoré reakciou s vodou spôsobujú kyslé dažde poznať príčiny vzniku uvedených oxidov poznať vplyv kyslých dažďov na životné prostredie a možnosti obmedzenia ich vzniku halogenidy poznať a vedieť napísať vzorce a názvy halogenidov určiť oxidačné čísla atómov prvkov v halogenidoch Významné halogenidy a ich vlastnosti OŽZ poznať význam roztoku NaCl v zdravotníctve významné halogenidy a ich vlastnosti Poznať halogenidy (vlastnosti a použitie NaCl) Biológia Bezkyslíkaté kyseliny kyseliny bezkyslíkaté kyseliny poznať zloženie kyselín poznať rozdelenie kyselín Kyslíkaté kyseliny Precvičovanie tvorby vzorcov kyselín kyslíkaté kyseliny poznať zloženie kyselín poznať rozdelenie kyselín naučiť sa tvoriť názvy a vzorce kyselín 16

33 Skúmanie kyslosti roztokov, ph OZZ vedieť bezpečne pracovať so žieravinami kyslosť roztokov ph stupnica indikátor Významné kyseliny Biológia kyselina chlorovodíková, dusičná a sírová 1. Praktické cvičenie: Meranie ph OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci druhých pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou HCl s vodou vedieť, na čo slúži ph vedieť pracovať s roztokmi indikátorov a indikátorovými papierikmi poznať pravidlá bezpečnej práce so žieravinami poznať výskyt a funkciu kyseliny chlorovodíkovej v ľudskom organizme poznať použitie kyseliny chlorovodíkovej, dusičnej a sírovej meranie ph poznať pomôcky používané pri laboratórnej práci vykonať prácu podľa návodu vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich vedieť zaznamenať výsledok pokusu Písomné Protokoly z praktických cvičení Hydroxidy, tvorba vzorcov Hydroxidy, tvorba názvov MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informácií hydroxidy poznať zloženie hydroxidov vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov hydroxidov Skúmanie zásaditosti hydroxidov zásaditosť hydroxidov pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou NaOH s vodou určiť pomocou indikátorového papierika ph rôznych roztokov Významné hydroxidy NaOH, KOH, Ca(OH) 2 Poznať vlastnosti a využitie NaOH, KOH, Ca(OH) 2 17

34 2. Praktické cvičenie: Pozorovanie zmeny sfarbenia prírodných farbív v závislosti od kyslosti a zásaditosti roztoku OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci druhých Kyslosť a zásaditosť ph indikátor poznať pomôcky používané pri laboratórnej práci vykonať prácu podľa návodu vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich vedieť zaznamenať výsledok pokusu Písomné Protokoly z praktických cvičení MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informácií Soli soli poznať zloženie solí Významné soli soli poznať vlastnosti a využitie významných solí v praxi 3. Praktické cvičenie: Reakcia kyseliny s kovom OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci druhých Kov Kyselina Soľ poznať pomôcky používané pri laboratórnej práci vykonať prácu podľa návodu vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich vedieť zaznamenať výsledok pokusu 4. Praktické cvičenie: Príprava oxidu meďnatého MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informácií OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci druhých soli poznať pomôcky používané pri laboratórnej práci vykonať prácu podľa návodu vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich vedieť zaznamenať výsledok pokusu MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informácií 18

35 Zhrnutie učiva OSR naučiť sa vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti Chemické reakcie, chemické rovnice Precvičovanie písania chemických rovníc systematizácia pojmov utriediť pojmy a zručnosti chemické reakcie zákon zachovania hmotnosti chemické rovnice Matematika chemické reakcie zákon zachovania hmotnosti chemické rovnice chápať chemickú reakciu ako dej, pri ktorom sa látky menia poznať zápis chemickej reakcie chemickú rovnicu, ako dôsledok platnosti zákona zachovania hmotnosti vedieť zapísať jednoduché reakcie chemickými rovnicami Neutralizácia neutralizácia opísať neutralizáciu ako chemickú reakciu kyseliny chlorovodíkovej s hydroxidom sodným a zapísať ju chemickou rovnicou chápať podstatu neutralizácie Neutralizácia, precvičovanie písania rovníc Matematika neutralizácia vedieť zapísať jednoduché reakcie neutralizácie chemickými rovnicami Písomné Protokoly z praktických cvičení 5. Praktické cvičenie: Neutralizácia OŽZ dodržiavať zásady bezpečnej práce v odbornej učebni OSR naučiť sa pracovať v skupine, uvedomovať si hodnotu spolupráce, učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, úcte k práci druhých neutralizácia poznať pomôcky používané pri laboratórnej práci vykonať prácu podľa návodu vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich vedieť zaznamenať výsledok pokusu MEV - využívať potenciál médií ako zdrojov informácií 19

36 Redukcia a oxidácia oxidácia redukcia redoxné reakcie Redoxné reakcie, precvičovanie písania redoxných rovníc Redoxné reakcie a elektrolýza Matematika oxidácia redukcia redoxné reakcie Zhrnutie učiva OSR naučiť sa vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti redoxné reakcie elektrolýza pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné číslo atómu zvyšuje pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné číslo atómov znižuje poznať príklady redoxných reakcií z bežného života vedieť zapísať jednoduché redoxné reakcie chemickými rovnicami definovať pojem elektrolýza, poznať praktické využitie elektrolýzy v bežnom živote systematizácia poznatkov utriediť pojmy a zručnosti Projekt: Meranie ph zrážok a vody z rôznych vodných zdrojov Prezentácia projektov TPPZ - naučiť sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií. MEV - rozvíjať komunikačnú schopnosť, zvlášť pri verejnom vystupovaní a štylizácii písaného a hovoreného textu OSR - vedieť si obhájiť svoj názor, byť tolerantný k názorom druhých, dodržiavať pravidlá diskusie Záverečné opakovanie OSR naučiť sa vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti používanie správnej terminológie systematizácia poznatkov učiva chémie v 8. ročníku vedieť vyhľadať informácie v literatúre a na internete, spracovať ich a prezentovať v primeranej forme uviesť príklady priebehu redoxných reakcií v bežnom živote poznať princípy výroby chemických látok vo svojom okolí utriediť pojmy a zručnosti Písomné Prezentácia projektov 20

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník SEPTEMBER Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 8. ročník Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Chémia Ročník: ôsmy Počet

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník SEPTEMBER Tematický výchovno-vzdelávací plán z predmetu chémia pre 7. ročník Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet: Chémia Ročník: siedmy

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 8. ročník Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou

Více

Učebné osnovy CHÉMIA

Učebné osnovy CHÉMIA Názov predmetu CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny 5. 9. 2017 UO vypracovala Učebné osnovy CHÉMIA Ing. Jarmila Bohovicová Časová dotácia Ročník piaty

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Tematický výchovnovzdelávací plán z chémie pre 6ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: Elearning vo výchovnovzdelávacom procese Dopytovoorientovaný projekt

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných k

Více

CHÉMIA 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU

CHÉMIA 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Chémia Dľžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne Štúdijná forma denná

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2016/2017 7. ROČNÍK CHÉMIA Vypracoval: Mgr. Daniela Bošková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 7. ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Chémia ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný

Více

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2. Základná škola Pavla Horova Michalovce Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2015/2016 7. ROČNÍK CHÉMIA Vypracoval: Mgr. Daniela Bošková Obsah Charakteristika predmetu.... 2 Ciele učebného predmetu.... 2 Kľúčové kompetencie...

Více

Chémia 6. ročník. Školský vzdelávací program Živá škola. Premeny látok Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí Chemický dej

Chémia 6. ročník. Školský vzdelávací program Živá škola. Premeny látok Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí Chemický dej Chémia 6. ročník Obsahový štandard Výkonový štandard Premeny látok Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí Chemický dej vedieť na konkrétnych príkladoch zhodnotiť a chemická reakcia, chemický dej

Více

Školský vzdelávací plán CHÉMIA

Školský vzdelávací plán CHÉMIA Školský vzdelávací plán CHÉMIA Názov predmetu Chémia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník ôsmy Časový rozsah vyučovania 66 Poznámka Povinný predmet Vypracovala RNDr. Oľga Malíková I. Charakteristika

Více

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0

Človek a príroda. Chémia. Počet voliteľných hodín 0 Chémia ŠkVP pre žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia-variant A,ISCED 1 -Primárne vzdelávanie Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Ročník 9. Časový rozvrh výučby ŠkVP 1 hodina

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Chémie. pre 8. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z Chémie. pre 8. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán z Chémie pre 8. ročník Počet hodín: 2 hod. týždenne Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/-a: Mgr. Zuzana Duka Školský rok: 2014/2015

Více

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307

Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Školský vzdelávací program Základná škola Podvysoká 307 Vzdelávacia oblasť: Názov predmetu: Stupeň vzdelania : Ročníky: Časový rozsah výučby: Forma štúdia: Vyučovací jazyk : Človek a príroda CHÉMIA ISCED

Více

Chémia. VII. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová

Chémia. VII. ročník. Schválené PK dňa Školský rok: 2012 / Vyučujúci: Mgr. Milada Jančovičová Chémia VII. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Více

Školský vzdelávací plán CHÉMIA

Školský vzdelávací plán CHÉMIA Školský vzdelávací plán CHÉMIA Názov predmetu Chémia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník siedmy Časový rozsah vyučovania 33 Poznámka Povinný predmet Vypracovala RNDr. Oľga Malíková I. Charakteristika

Více

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR Názov predmetu Chémia Časový rozsah výučby 0,5 hodiny týždenne Škola ZŠ s MŠ Podzávoz 2739, Čadca Ročník šiesty Názov ŠVP Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z CHÉMIE. pre 7. ročník

Tematický výchovno-vzdelávací plán. z CHÉMIE. pre 7. ročník výchovnovzdelávací plán z CHÉMIE pre 7. ročník Počet hodín : 1 hod. týždenne, 33 hod. ročne; z toho 3 hodiny laboratórne práce Plán bol vypracovaný podľa: ŠVP pre 2. stupeň ZŠ ISCED 2 Plán vypracoval/a:

Více

CHÉMIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 SKRATKA PREDMETU 66 HODÍN ROČNE MIESTO REALIZÁCIE

CHÉMIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 SKRATKA PREDMETU 66 HODÍN ROČNE MIESTO REALIZÁCIE CHÉMIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A PRÍRODA PREDMET CHÉMIA SKRATKA PREDMETU CHEM ROČNÍK ÔSMY ČASOVÁ DOTÁCIA 2 HODINY TÝŽDENNE 66 HODÍN ROČNE

Více

CHÉMIA. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Spolu Štátny vzdelávací program 0,5-6. roč ,5-7.roč. Školský vzdelávací program Spolu

CHÉMIA. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Spolu Štátny vzdelávací program 0,5-6. roč ,5-7.roč. Školský vzdelávací program Spolu CHÉMIA Stupeň vzdelania: základné Forma štúdia: denná Vyučovací jazyk: slovenský Časový rozsah výučby: v šiestom ročníku v jednom školskom roku je časový rozsah 1 hodina. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Spolu

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 6. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ

FYZIKA pre 8. ročník ZŠ cieľ a klúčové kompetencie tématický celok FYZIKA pre 8. ročník ZŠ téma obsahový štandard konkrétne príklady medzipredmetové vzťahy metódy učebné zdroje príprava učiteľa poč. hod. odpor. konkrétny výstup

Více

Učebné osnovy z chémie pre 8.ročník ZŠ

Učebné osnovy z chémie pre 8.ročník ZŠ Názov projektu E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Kód ITMS projektu 26110130184 Kód výzvy Číslo Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ OPV-2008/1.1/03-SORO 142/2009/1.1/OPV Základná škola Námestovo

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program Obsah učiva tvoria predovšetkým poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa študenti stretávajú v bežnom živote. Sú

Více

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu CHÉMIA

Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu CHÉMIA Štruktúra učebných osnov vyučovacieho predmetu CHÉMIA Názov oblasti ŠkVP: Človek a príroda Ročník: šiesty Časový rozsah výučby: 0,5 hodín týţdenne rozsah danný ŠVP + 0,5 hodiny týţdenne rozsah danný ŠkVP

Více

UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIA. Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou

UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIA. Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium Moldava nad Bodvou UČEBNÉ OSNOVY CHÉMIA UČEBNÉ OSNOVY SÚ TOTOŽNÉ SO VZDELÁVACÍM ŠTANDARDOM ŠVP PRE DANÝ PREDMET Vypracovala: RNDr. Ildikó Ötvös Pre 7., 8., 9. ročník - schválené PK, dňa: 24.08.2016 Základná škola a gymnázium

Více

CHÉMIA. 7. ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne

CHÉMIA. 7. ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne CHÉMIA 7. ročník Časová dotácia: 2 hodiny týždenne/66 hodín ročne 1. Charakteristika predmetu Predmet chémia svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam

Více

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah

Názov ŠkVP Vyučovací jazyk. Ročník Rozsah Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 sekundárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyermek különleges Maďarský Virtuálny svet /Matematika a

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Chémia

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Chémia UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Chémia Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Chémia - CHEM ŠVP O,5 hodiny týždenne pre 6. roč. + 0,5 hodiny Časový

Více

Metodický list k pracovnému listu Oheň- dobrý sluha a zlý pán.

Metodický list k pracovnému listu Oheň- dobrý sluha a zlý pán. Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 ZŠ s MŠ Centrum I 32, Dubnica nad Váhom Metodický list k pracovnému listu Oheň- dobrý sluha a zlý pán. Mgr. Jana

Více

Učebné osnovy Chémia 6. ročník

Učebné osnovy Chémia 6. ročník Učebné osnovy Chémia 6. ročník Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Vyučovací jazyk Forma štúdia CHÉMIA 1 hodina týždenne / 33 hodín ročne šiesty Základná

Více

Chémia. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kovačócyová

Chémia. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kovačócyová Chémia II. stupeň ZŠ ISCED2 Kovačócyová CHÉMIA ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje

Více

SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom SNP 6, Trenčianske Teplice

SÚKROMNÉ ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM s osemročným a štvorročným štúdiom SNP 6, Trenčianske Teplice Tematický výchovno-vzdelávací plán Stupeň vzdelania: ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Školský rok: 2016 /2017 Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Vyučujúci: Miroslav Zavacký Predmet: Chémia Počet

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Záznamové médiá 7. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa so záznamovými

Více

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 /

FYZIKA - 6. ročník. šk. r / Časovo tematický plán vyučovania. Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, / ISCED2 / Základná škola, Holubyho 15, Piešťany, 921 01 šk. r. 2010 / 2011 Časovo tematický plán vyučovania FYZIKA - 6. ročník / ISCED2 / Časová dotácia: 1 týždenne / 33 hodín ročne Vyučujúci: Schválil: Mgr. Jana

Více

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1

Predmet: Svet práce. Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Predmet: Svet práce Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce Štátny vzdelávací program ISCED 2 Povinné hodiny 1 Počet hodín spolu podľa ŠkVP pre II. stupeň 1 Charakteristika vyučovacieho predmetu Predmet

Více

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program CHÉMIA CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť

Více

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR Stupeň vzdelania ISCED 2 Dĺžka štúdia 3 Forma štúdia Vyučovací jazyk.

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v SR Stupeň vzdelania ISCED 2 Dĺžka štúdia 3 Forma štúdia Vyučovací jazyk. Názov predmetu Chémia Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Časový rozsah výučby 1 h týždenne Ročník 7 Škola Základná škola, Zlaté Klasy, Hlavná 787/25 Učíme sa pre život, múdrosť robí človeka Názov ŠkVP

Více

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU Predmet: Chémia CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: Klávesnica 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s klávesnicou

Více

ŠkVP. Chémia 7. ročník

ŠkVP. Chémia 7. ročník Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Chémia /oblasť Človek a príroda/ Siedmy

Více

ŠkVP CHÉMIA 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP CHÉMIA 8. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Názov ŠkVP Verní tradíciám otvorení Európe Vyučovací jazyk Slovenský Predmet Chémia / oblasť Človek a príroda / Ročník ôsmy Rozsah

Více

PREDMET : CHÉMIA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

PREDMET : CHÉMIA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Vzdelávacia oblasť tabuľku nepíš Názov predmetu Ročník Škola Názov ŠkVP Človek a príroda Chémia Kód a názov ŠVP ISCED 2 Stupeň vzdelania základné Dĺžka štúdia 5 rokov Forma štúdia denná šiesty. siedmy,

Více

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti

Učebné osnovy. 1 Charakteristika predmetu. 2 Ciele vyučovacieho predmetu. 2.1 Kognitívne spôsobilosti Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu Tvorba životného prostredia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník piaty Časový rozsah vyučovania 1hodina týždenne, 33hodín

Více

Metodický list k pracovnému listu Skúmame fyzikálne a chemické deje

Metodický list k pracovnému listu Skúmame fyzikálne a chemické deje Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 Základná škola s materskou školou Centrum I 32, Dubnica nad Váhom Metodický list k pracovnému listu Skúmame fyzikálne

Více

Chémia v živote. siedmy ročník. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno

Chémia v živote. siedmy ročník. Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, Brezno Základná škola s materskou školou Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno Š k o l a p r e ž i v o t v t r e ť o m t i s í c r o č í Chémia v siedmy ročník Základná škola s materskou školou Karola Rapoša,

Více

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015

Učebné osnovy vypracované na základe inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1, schváleného 2015 Učebné osnovy Názov predmetu Stupeň vzdelania Vzdelávacia oblasť Slovenský jazyk ISCED1 Jazyk a komunikácia Časový rozsah výučby 31 Poznámka povinný predmet Dátum poslednej zmeny 02. 09. 2015 Obsah Časová

Více

Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný projekt

Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo-orientovaný projekt Tematický výchovno-vzdelávací plán z chémie pre 9. ročník ZŠ (spracovaný v súlade s UO chémie schválenými Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 3. apríla 1997 rozhodnutím číslo 1640/97-151 s

Více

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV

Metodický model BIOLÓGIA, 8. ročník ZŠ. 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV predmet ročník tematický celok téma výchovné a vzdelávacie ciele BIOLÓGIA 8. ročník základná škola 3. ročník gymnázium s osemročným štúdiom DEDIČNOSŤ A PREMENLIVOSŤ ORGANIZMOV 1. Dedičnosť a jej podstata

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z fyziky pre 6.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Fyzika ISCED 2 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo - orientovaný

Více

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST

Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria. Kód projektu: METODICKÝ LIST Názov projektu: Čítaj viac a dvere k poznaniu sa samy otvoria Kód projektu: 26110130437 METODICKÝ LIST Téma Ročník Princípy fungovania PC: software 5. ročník ZŠ ISCED 2 Ciele: oboznámiť sa s programovým

Více

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B

Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 7. ročník A, B Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 inovovaných

Více

CHÉMIA. 33 hodín ročne Druh školy štátna 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU

CHÉMIA. 33 hodín ročne Druh školy štátna 1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU CHÉMIA Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Chémia Dľžka štúdia 5-ročná Ročník siedmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah ŠVP 0,5 + ŠkVP 0,5 Štúdijná forma denná výučby

Více

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce

Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce Učebné osnovy štátneho vzdelávacieho programu predmet: Svet práce 1. Záhlavie Názov predmetu Svet práce Časový rozsah výučby 0,5 hodín týždenne, spolu 16,5 vyučovacích hodín Ročník Ôsmy Škola (názov, adresa)

Více

Učebné osnovy z chémie

Učebné osnovy z chémie Učebné osnovy z chémie Charakteristika učebného predmetu Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam

Více

Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P

Z á k l a d n á š k o l a J o z e f a H a n u l u, Š k o l s k á / 2, L i p t o v s k é S l i ače N á z o v Š k V P CHÉMIA 6. ROČNÍK Vzdelávacia oblasť Človek a príroda Názov predmetu CHÉMIA Ročník 6. ročník Č a s o v ý r o z s a h v ý učby Š V P / Š k V P 1 hodina, spolu 33 v yučovacích hodín 0,5/0,5 h. Š k o l a Z

Více

Ministersto školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministersto školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ. Ministerstvo zdravotníctva SR Ministersto školstva Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Ministerstvo zdravotníctva SR Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný

Více

ŠkVP. Chémia 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy

ŠkVP. Chémia 6. ročník vzdelávacie štandardy, učebný plán, učebné osnovy Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ŠVP II. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie Verní tradíciám otvorení Európe Slovenský Chémia /oblasť Človek a príroda/ Šiesty

Více

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu

UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program. PREDMET : ekológia. Charakteristika učebného predmetu UČEBNÉ OSNOVY školský vzdelávací program PREDMET : ekológia Charakteristika učebného predmetu Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov

Více

UČEBNÉ OSNOVY. vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A Forma štúdia. slovenský jazyk

UČEBNÉ OSNOVY. vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A Forma štúdia. slovenský jazyk UČEBNÉ OSNOVY Názov predmetu CHÉMIA Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 5 Školský vzdelávací program 2 2 2 6 Kód a názov odboru štúdia 7902 500 gymnázium Stupeň vzdelania

Více

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy

Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Aktivizujúce úlohy k téme sacharidy Poznámky pre učiteľa Téma: Sacharidy Ciele: - charakterizovať vlastnosti, štruktúru, zloženie, využitie a výskyt sacharidov - popísať základné vlastnosti D-glukózy a

Více

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU CHÉMIA

UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU CHÉMIA UČEBNÉ OSNOVY PREDMETU CHÉMIA Názov predmetu: Chémia Stupeň vzdelania: ISCED 2 niţšie stredné Ročník: 6. 9. Časový rozsah výučby: 198 Poznámka: povinný predmet Vyučovací jazyk: slovenský jazyk Vypracovala:

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard

Názov kvalifikácie: Modelár odevov. Kvalifikačný štandard. Hodnotiaci štandard Názov kvalifikácie: Modelár odevov Kód kvalifikácie C7532003-00775 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Textil, odevy, obuv a spracovanie kože SK ISCO-08 7532003 Modelár odevov SK NACE Rev.2 C PRIEMYSELNÁ VÝROBA,

Více

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne.

Učebné osnovy. Predmet: Psychológia - voliteľný predmet. 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Spolu počet h týždenne. Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne Učebné osnovy Stupeň vzdelania: ISCED 3A Študijný odbor: 7902 J gymnázium Zameranie školského vzdelávacieho programu: Predmet: Psychológia - voliteľný predmet Úroveň:

Více

CHÉMIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 SKRATKA PREDMETU 66 HODÍN ROČNE MIESTO REALIZÁCIE

CHÉMIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 SKRATKA PREDMETU 66 HODÍN ROČNE MIESTO REALIZÁCIE CHÉMIA PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A PRÍRODA PREDMET CHÉMIA SKRATKA PREDMETU CHEM ROČNÍK ÔSMY ČASOVÁ DOTÁCIA 2 HODINY TÝŽDENNE 66 HODÍN ROČNE

Více

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium

UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium UČEBNÉ OSNOVY Osemročné štúdium Názov predmetu CHÉMIA Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu Štátny vzdelávací program 0,5 0,5 1 2 4 Školský vzdelávací program 0,5* 0,5* SPOLU 0,5 0,5 1 2,5* 4,5*

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány

Tématicko - výchovné vzdelávacie plány Tématicko - výchovné vzdelávacie plány ŠKD 2014/2015 Pondelok: Utorok: Streda: Štvrtok: Piatok: Spoločensko-vedná oblasť Esteticko-výchovná oblasť Prírodovedno-environmentálna oblasť Pracovno-technická

Více

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard

Názov kvalifikácie: Športový masér. Kvalifikačný štandard Názov kvalifikácie: Športový masér Kód kvalifikácie U5142009-01281 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Remeslá, umelecké remeslá a osobné služby SK ISCO-08 5142009 Masér (okrem maséra v zdravotníctve) SK NACE

Více

Školský vzdelávací program. Učebné osnovy

Školský vzdelávací program. Učebné osnovy Základná škola s materskou školou, Gaštanová 56, Žilina 010 07 Školský vzdelávací program Učebné osnovy Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda Predmet:Chémia Ročník: 9. Názov predmetu Chémia Ročník deviaty

Více

Dadaizmus - náhodizmus

Dadaizmus - náhodizmus Názov: Autor: Základná škola, Kubranská 80, 911 01 Trenčín Projektové vyučovanie Kubranská PROJEKT Č. 1 - náhodizmus Eva Vitézová Metodický materiál na vyučovanie PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE Charakteristika

Více

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu

1.Charakteristika predmetu. 2. Ciele predmetu Názov vzdelávacej oblasti Názov predmetu Ročník Časový rozsah týždeň/rok Človek a svet práce Pracovné vyučovanie tretí 1hod týždenne / 33 hod ročne 1.Charakteristika predmetu Pracovné vyučovanie na primárnom

Více

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A

Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A Základná škola, Školská 389, Sačurov Tematický výchovno vzdelávací plán z fyziky pre 9. ročník A Vypracované podľa učebných osnov školského vzdelávacieho programu schválených radou školy dňa 28.8.2008

Více

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k:

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie žiakov k: Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Ročník Časový rozsah výučby Človek a komunikácia Anglický jazyk šiesty 4hod týž/132hod ročne 1. Charakteristika predmetu zhoduje sa so ŠVP 2. Ciele predmetu Cieľové zameranie

Více

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny

Mechanická práca, energia a jej rôzne formy, výkon, premeny Vzdelávacia oblasť: Predmet: Ročník: Hodinová dotácia: Tematický celok: Človek a príroda Fyzika prvý 1 hodina týždenne Mechanická práca, energia Počet hodín v TC: 4 Obsahový štandard: rôznych foriem energie

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

Školský vzdelávací plán CHÉMIA

Školský vzdelávací plán CHÉMIA Školský vzdelávací plán CHÉMIA Názov predmetu Chémia Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne Ročník deviaty Časový rozsah vyučovania 66 Poznámka Povinný predmet Vypracovala RNDr. Oľga Malíková I. Charakteristika

Více

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Občianska náuka

UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Občianska náuka UČEBNÉ OSNOVY Predmet: Občianska náuka Škola (názov, adresa) Základná škola, Komenského ul. 6, 064 01 Stará Ľubovňa Názov predmetu a skratka Občianska náuka - OBN Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne,

Více

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik

DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA K mechanik elektrotechnik STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ Hlavná č.1400/1, 059 51 Poprad Matejovce DODATOK č. 1 ELEKTROTECHNIKA 2697 K mechanik elektrotechnik Úprava ŠkVP učebný plán overovanie duálneho vzdelávania v rámci

Více

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU ŠTÁTNY PEDAGOGIICKY ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM CHÉMIA ((Vzdel lávacia oblasťť:: Človek a prríírroda)) PRÍLOHA ISCED I 22 Poossúúddi iil llaa aa sscchhvváál lli iil llaa ÚPK ppr ree cchhéémi iiuu Mááj

Více

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí:

Testovanie 5. v školskom roku 2015/2016. Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda). Žiaci budú testy písať v nasledovnom poradí: Testovanie 5 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa

Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Spojená škola, Nivy 2, Šaľa Obsah: Charakteristika vyučovacieho predmetu Obsah /tematické celky/ Kognitívne zručnosti Psychomotorické zručnosti Socioafektívne zručnosti Výchovné a vzdelávacie stratégie

Více

Matematika O pamäti a chápaní: Ak mi niečo povieš, zabudnem, ak mi niečo ukážeš, zapamätám si to, ak to sám urobím, pochopím Vyučujúci v PK : Predseda PK: Mgr. Dominik Križanovič E-mail: krizanovic@oadudova.sk

Více

Aktivizujúce úlohy k téme tuky

Aktivizujúce úlohy k téme tuky Aktivizujúce úlohy k téme tuky Poznámky pre učiteľa Téma: Tuky Ciele: - charakterizovať lipidy z hľadiska výskytu, štruktúry, vlastností, významu a zastúpenia vo výžive človeka - charakterizovať výskyt

Více

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha)

Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Tematický výchovno-vzdelávací plán z prírodovedy 3.ročník ZŠ (spracovaný v súlade so ŠVP Prírodoveda ISCED 1 príloha) Spracovaný v rámci projektu: E-learning vo výchovno-vzdelávacom procese Dopytovo -

Více

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná

GEOGRAFIA. Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2. Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná GEOGRAFIA Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť Stupeň vzdelania ISCED 2 Predmet Geografia Dĺžka štúdia 5-ročná Ročník ôsmy Vyučovací jazyk slovenský Časový rozsah výučby ŠVP 1 hodina týždenne Študijná

Více

Předmět: Chemie Ročník: 8.

Předmět: Chemie Ročník: 8. Předmět: Chemie Ročník: 8. Očekávané výstupy 1. POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Určí společné a rozdílné vlastnosti látek Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron

Svet práce. II. stupeň ZŠ ISCED2. Kostolanská, Takáčová, Baron Svet práce II. stupeň ZŠ ISCED2 Kostolanská, Takáčová, Baron SVET PRÁCE ZÁKLADNÁ ŠKOLA ISCED 2 CHARAKTERISTIKA PREDMETU Predmet využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovedných predmetoch /ako je

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

Špecifikácia testu. z matematiky. pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Špecifikácia testu z matematiky pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Test z matematiky pre celoslovenské testovanie je určený žiakom 5. ročníka základných

Více

Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie

Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie Chemické výučbové programy k téme Atóm a jeho zloženie Program ZÁKLADY CHÉMIE Program EDUCHEM Program ANIMOVANÁ CHÉMIA Hlavné menu Program CHEMIE I Program ZÁKLADY CHÉMIE (Programm GRUNDLAGEN DER CHEMIE)

Více

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup). Úvod do chemie Charakteristika chemie a její význam Charakteristika přírodních věd charakteristika chemie Chemie kolem nás chartakterizuje přírodní

Více

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013

Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán pre študentov, ktorí začali štúdium 1. septembra 2013 Učebný plán A: Gymnázium vetva obsahujúca latinský jazyk Vzdelávacia oblasť Názov predmetu 1.ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník spolu

Více

Chémia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a príroda. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2. Dátum poslednej zmeny UO 1.

Chémia. 1 Časová dotácia: Vzdelávacia oblasť. Človek a príroda. Názov predmetu. Stupeň vzdelania ISCED 2. Dátum poslednej zmeny UO 1. Vzdelávacia oblasť Názov predmetu Človek a príroda Chémia Stupeň vzdelania ISCED 2 Dátum poslednej zmeny UO 1. september 2012 UO vypracoval Mgr. Jarmila Dujková 1 Časová dotácia: Chémia 5. ročník 6. ročník

Více

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne Spolu ročne

Časový rozsah výučby Ročník Rozsah výučby ŠVP Rozsah výučby ŠkVP Spolu týždenne Spolu ročne Chémia Názov predmetu Názov ŠVP Názov ŠkVP Škola pre život Stupeň vzdelania ISCED 2 Forma štúdia denná Chémia Nižšie sekundár vzdelávanie Vyučovací jazyk Slovenský jazyk Časový rozsah výučby Ročník 5.

Více