Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čelákovice. Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci. Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o."

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Životní situace osob v hmotné nouzi a způsoby pomoci Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala: Irena Dolejšová Čelákovice, 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Praze, Irena Dolejšová 1

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala paní Mgr. Aleně Bicanové za cenné rady a připomínky a za odborné vedení v průběhu zpracování mé absolventské práce. 2

4 Obsah 1 Cíle práce Hlavní cíl Dílčí cíl Teoretická část Základní pojmy Hmotná nouze Existenční minimum Životní minimum Částka živobytí Zvýšené náklady na dietní stravování Nezaopatřenost dítěte Okruh oprávněných osob Příjem započitatelný Příjem nezapočitatelný Rozhodné období Podstatný pokles příjmů skarta Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Životní situace osob v hmotné nouzi Řízení o dávkách Výplata dávek Praktická část

5 3.1 Dotazníkové šetření Zhodnocení sběru dat Shrnutí Diskuse Závěr Резюме Жизненные ситуации лиц в материальной нуждe и способы помощи.. 42 Bibliografie Přílohy

6 Úvod Dlouhodobě pracuji v oblasti zaměřené na sociální pomoc. Více než deset let jsem tuto činnost vykonávala v rámci sociálního odboru Úřadu MČ Praha 5. Od pracuji na oddělení nepojistných dávek - dávek pomoci v hmotné nouzi Úřadu práce v Praze 5, neboť došlo ke změně kompetence poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi z obcí, které tuto činnost vykonávaly v přenesené působnosti, na Úřad práce ČR. Při své práci se setkávám s lidmi, kteří se ocitli v tíživých životních a finančních podmínkách. Jedná se o různé situace, neplánované a často nezaviněné, ve kterých se může ocitnout každý z nás. Je to například ztráta zaměstnání, bydlení, dluhová závislost, zdravotní problémy, rozvod, propuštění z výkonu trestu, mimořádná vážná událost v podobě živelné pohromy apod. Všechny tyto události člověka existenčně ohrožují a mohou vést k sociálnímu vyloučení. Z dosavadních zkušeností vím, že lidé nejsou mnohdy schopni řešit situaci vlastními silami. Obrací se proto se žádostí o pomoc na některé z kontaktních pracovišť úřadu práce, v jehož kompetenci je např. zprostředkovávání zaměstnání, sociální poradenství, vyřizování žádostí o dávky a výplaty dávek, určených k řešení konkrétních situací. Jedná se o jeden z nástrojů sociální ochrany. Téma absolventské práce jsem zvolila s ohledem na to, že je mi práce s lidmi a sociální problematika blízká a chtěla bych se jí věnovat i v budoucnosti. Cílem práce je zmapovat životní situace lidí, kteří žádají o sociální dávky nebo se stali příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi a zaměřit se na možné způsoby pomoci. Mnohé z těchto situací lze řešit poskytnutím některé z dávek pomoci v hmotné nouzi, jindy lze pomoci sociálním poradenstvím, které je nedílnou součástí systému pomoci v hmotné nouzi. Poskytnutí pomoci však vždy předchází zjištění a posouzení konkrétní situace jednotlivce nebo rodiny. Přiznání nároku a výplata dávek pomoci v hmotné nouzi probíhá podle podmínek stanovených zákonem. Jde o systém sociální pomoci občanům tzv. systém dávek pomoci v hmotné nouzi, který od nahradil původní systém dávek sociální potřebnosti. 5

7 1 Cíle práce 1.1 Hlavní cíl Hlavním cílem absolventské práce je zmapovat životní situace osob v hmotné nouzi a zamyslet se nad možnými způsoby pomoci. 1.2 Dílčí cíl Dílčím cílem práce je pomocí sběru informací v dotazníkovém šetření vyhodnotit důvody závislosti na sociálních dávkách a pokusit se navrhnout možné způsoby řešení. 6

8 2 Teoretická část Podmínky poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi jsou zakotveny v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnost dne Zákon upravuje poskytování pomoci k zajištění základních životních podmínek fyzickým osobám, které se nacházejí v hmotné nouzi, prostřednictvím dávek pomoci v hmotné nouzi. Naplňuje tak článek 30 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, v němž se zaručuje každému, kdo je v hmotné nouzi, právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. V zákoně je také uvedeno, že každý má nárok na základní sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení. Dalším právním předpisem je zákon č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví životní minimum, existenční minimum, definuje okruh společně posuzovaných osob a okruh započitatelných příjmů. Dále jsou využívána některá ustanovení zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, např. nezaopatřenost dítěte. Podstatný je i prováděcí předpis, tj. vyhláška č. 389/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi. Vyhláška obsahuje ustanovení týkající se zvýšení částky živobytí u osob s nutností dietního stravování, specifikaci lékařů potvrzujících nezbytnost dietního stravování, náležitosti průkazu sociálních pracovníků pro vykonávání sociálního šetření. Při řízení o dávkách se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a to podpůrně pro úpravy, které nejsou řešeny speciálním právním předpisem. 2.1 Základní pojmy Na úvod je třeba vysvětlit základní pojmy, které jsou důležité pro pochopení dané problematiky, a s nimiž se setkáváme při řešení obtížných životních situací Hmotná nouze Termín hmotná nouze je definován jako stav, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení 7

9 základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním Existenční minimum Existenční minimum je stanoveno jako minimální hranice příjmů fyzických osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, avšak pouze na úrovni umožňující přežití. Od je stanovena částka existenčního minima 2.200,- Kč Životní minimum Pojem životní minimum je zákonem definován jako minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Od je životní minimum jednotlivce stanoveno částkou 3.410,- Kč měsíčně. Jednotlivcem je pro účely zákona č. 110/2006 S., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů osoba, která není společně posuzována s jinými osobami. Pokud je osoba posuzována společně s jinými osobami, jsou částky životního minima odstupňovány. Nejdříve se posuzují osoby, které nejsou nezaopatřenými dětmi, a poté osoby, které jsou nezaopatřenými dětmi. V rámci každé z těchto skupin se stanoví pořadí podle věku od nejstarší po nejmladší osobu. Věkem osoby rozhodným pro stanovení částek životního minima je věk, kterého osoba dosáhne v kalendářním měsíci, za který je životní minimum zjišťováno. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako první v pořadí, činí měsíčně 3.140,- Kč. Částka životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí, činí měsíčně 2.830,- Kč u osoby od 15 let věku, která není nezaopatřeným dítětem, 2.450,- Kč u nezaopatřeného dítěte od 15 do 26 let věku, 2.140,- Kč u nezaopatřeného dítěte od 6 do 15 let věku, 1.740,- Kč u nezaopatřeného dítěte do 6 let věku. [Zákon 110/2006 Sb.] 8

10 2.1.4 Částka živobytí Pojem částka živobytí není v zákoně přesně vymezen, v podstatě vyjadřuje částku, potřebnou pro osobu k zabezpečení základních potřeb. Odvíjí se od částek existenčního a životního minima. Je stanovena pro každou osobu individuálně na základě hodnocení její snahy a možností o zvýšení příjmu vlastním přičiněním (využitím majetku, uplatněním nároků a pohledávek). Pro určení částky živobytí rodiny se jednotlivé částky živobytí osob sčítají. Osoby mimo jiné při podání žádosti uvádějí, zda mají stanovenu nějakou vyživovací povinnost k nezaopatřeným dětem, zda je povinnost plněna, popřípadě, zda vznikl dluh na výživném. Tato skutečnost má vliv na stanovení výše částky živobytí. Pokud někdo dluží na výživném pro nezletilé dítě částku vyšší než trojnásobek stanovené měsíční splátky, jeho částka živobytí pak odpovídá výši existenčního minima. Může být zvýšena jen z důvodu nutnosti dietního stravování. [Zákon 111/2006 Sb.] Zvýšené náklady na dietní stravování Zákon o pomoci v hmotné nouzi zohledňuje osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje nákladnější stravování kvůli dietě. Pokud tedy zdravotní stav osoby vyžaduje podle doporučení odborného lékaře zvýšené náklady na dietní stravování, zvyšuje se částka živobytí osoby měsíčně o částku, kterou pro jednotlivé typy diet stanoví vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 389/2011 Sb. Částka živobytí osoby, jejíž zdravotní stav podle doporučení příslušného odborného lékaře vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování, se zvyšuje měsíčně u diety nízkobílkovinné o 1.380,- Kč u diety při dialýze o 1.000,- Kč u diety nízkocholesterolové při hypercholesterolemii nebo hyperlipoproteinemii o 1.050,- Kč u diety diabetické o 1.130,- Kč u diety při onemocnění fenylketonurií o 2.220,- Kč u diety při onemocnění celiakií o 2.800,- Kč u diety při osteoporóze, pokud celotělová kostní densita poklesla o více než o 25 %, tj. T-skóre je horší než -2,5 o 1.090,- Kč u diety při laktózové intoleranci o 1.070,- Kč 9

11 u diety v těhotenství a při kojení do 1 roku věku dítěte o 1.100,- Kč. Pokud zdravotní stav osoby vyžaduje více typů dietního stravování, zvyšuje se částka živobytí osoby pouze jednou, a to o částku odpovídající té z diet, která je nejvyšší. [Vyhláška 389/2011 Sb.] Nezaopatřenost dítěte Pojem nezaopatřené dítě je zakotven v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Za nezaopatřené dítě je považováno dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže a) se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu není schopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Dítě, které je po skončení povinné školní docházky vedeno v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, je do 18. roku věku považováno za nezaopatřené dítě. Pokud je poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně, za nezaopatřené dítě se nepovažuje.[zákon. 117/1995 Sb.] Okruh oprávněných osob Zákon o pomoci v hmotné nouzi definuje okruh oprávněných osob, které mají při splnění zákonem stanovených podmínek nárok na poskytnutí příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení popř. mimořádné okamžité pomoci. Žádosti o dávky pomoci v hmotné nouzi někdy uplatňují občané, kteří nesplňují podmínky nároku na dávku. Nejčastěji je to v případě, kdy se neevidovali jako uchazeči o zaměstnání, přestože nejsou v pracovním nebo obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost. Pokud se osoby samostatně výdělečně činné nepřihlásily k nemocenskému pojištění, a proto nemají nárok na dávky z tohoto pojištění, nelze je považovat za osoby v hmotné nouzi. Zákon pak uvádí i další situace, 10

12 kdy nelze považovat občana za osobu v hmotné nouzi. Současně však stanoví výjimky, kdy osoby nemusí uvedené podmínky splňovat Příjem započitatelný Zákon o životním a existenčním minimu stanoví okruh příjmů, které se berou v úvahu při posuzování nároku na dávku pomoci v hmotné nouzi a její výši. Nicméně zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví určité odchylky. Obecně lze říci, že za započitatelné příjmy se považují příjmy ze závislé činnosti, funkční požitky, příjmy z podnikání a jiné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a ostatní příjmy např. příjmy z příležitostných činností, výživné, důchody, výhry v loteriích, příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Příjmy jsou rozděleny do skupin, přičemž je zvýhodněno započítávání příjmů, souvisejících s pracovní činností. Jde o pozitivní motivaci osob, která umožňuje i při nižším příjmu z výdělečné činnosti dosáhnout na dávku pomoci v hmotné nouzi. Proto se čisté příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků uvedených v zákoně o daních z příjmů započítávají ve výši 70 %. Příjmy z náhrady mzdy nebo sníženého platu po dobu prvních 21 dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo v případě karantény a z dávky nemocenského pojištění, příjmy z podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se započítávají ve výši 80 %. Ostatní příjmy uvedené v zákoně o životním a existenčním minimu se započítávají ze 100 %. [Zákon 111/2006 Sb.] Příjem nezapočitatelný V zákoně je vymezen okruh příjmů, které se pro posouzení nároku na dávky hmotné nouze nezapočítávají. Jedná se například o příjmy z prodeje nemovitosti a z odstupného za uvolnění bytu použitých k uspokojení bytové potřeby, peněžní pomoci obětem trestné činnosti, sociální výpomoci poskytnuté zaměstnavatelem, stipendia, příjmy plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči, je-li tato péče vykonávána osobou patřící do okruhu společně posuzovaných osob. Příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc se řadí také mezi nezapočitatelné příjmy. [Zákon 110/2006 Sb., Zákon 111/2006 Sb.] 11

13 Rozhodné období Rozhodné období definuje dobu, za kterou se zkoumá výše příjmu žadatele a společně posuzovaných osob pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi. U žádostí o opakující se dávky jsou to tři kalendářní měsíce před podáním žádosti. V případě, že došlo k podstatnému poklesu příjmu, přihlíží se k tomu, zda pokles příjmu trvá i v měsíci podání žádosti. Rozhodné období pak počíná kalendářním měsícem, ve kterém k poklesu příjmu došlo, nejdříve ale měsícem, který o dva kalendářní měsíce předchází aktuálnímu kalendářnímu měsíci. V průběhu pobírání dávky se zjišťuje příjem za jeden předcházející měsíc. V případě podání žádosti o jednorázovou dávku se zjišťuje příjem pouze za předcházející měsíc. [Zákon 111/2006 Sb.] Podstatný pokles příjmů Podstatný pokles příjmu nastává v případě ztráty nebo značného snížení dosavadního příjmu. Jedná se například o ztrátu příjmu z výdělečné činnosti, ukončení výplaty podpory v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci, ale také při ukončení výplaty rodičovského příspěvku. [Zákon 111/2006 Sb.] skarta Karty sociálních systémů neboli tzv. skarty začaly být v rámci sociální reformy postupně zaváděny jako zcela nový systém výplaty a administrace nepojistných sociálních dávek s cílem zajistit co největší efektivnost výplaty dávek a zároveň komfort pro klienta. Karty jsou vydávány ve dvou variantách: základní a speciální, které slouží zároveň jako průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Karta by měla sloužit jako identifikační doklad těch, kteří pobírají sociální dávky. 12

14 2.2 Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi Dávky v systému pomoci v hmotné nouzi zajišťují občany v nepříznivé ekonomické situaci, kdy nejsou schopni svými příjmy zabezpečit obživu a základní potřeby. V zákoně o pomoci v hmotné nouzi jsou vymezeny tři typy dávek, umožňující řešení různých sociálních situací. a) příspěvek na živobytí b) doplatek na bydlení c) mimořádná okamžitá pomoc Příspěvek na živobytí Základní dávkou pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá lidem při nedostatečném příjmu je příspěvek na živobytí. Nárok na příspěvek na živobytí vzniká, pokud příjem jednotlivce nebo osob společně posuzovaných nedosahuje jejich částky živobytí. Okruh osob, které se posuzují pro nárok na příspěvek na živobytí společně, stanovuje zákon o životním a existenčním minimu. Jsou to zejména a) rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, b).manželé nebo partneři podle zvláštního právního předpisu, (za partnera se považuje také partner, se kterým občan členského státu Evropské unie uzavřel registrované partnerství na základě právních předpisů jiného členského státu Evropské unie, pokud tyto právní předpisy upravují vzájemnou vyživovací povinnost mezi partnery), c) rodiče a nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené, zletilé děti, pokud tyto děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami podle písmene b) nebo d), d) jiné osoby, které společně užívají byt, s výjimkou osob, které písemně prohlásí, že spolu trvale nežijí a společně neuhrazují náklady na své potřeby [Zákon 110/2006 Sb.] Výše příspěvku na živobytí se stanoví jako rozdíl mezi částkou živobytí osoby nebo společně posuzovaných osob a jejich příjmem, od kterého se odečtou přiměřené 13

15 náklady na bydlení. Za přiměřené náklady na bydlení jsou považovány náklady na bydlení, maximálně však do výše 30 %, v Praze do 35 % příjmu osoby nebo společně posuzovaných osob. [Zákon 111/2006 Sb.] Doplatek na bydlení Další životní situací, ve které se může osoba ocitnout, je nedostatečný příjem na úhradu nákladů, spojených s bydlením. Hlavní dávkou, která pomáhá osobám s nízkými příjmy hradit náklady spojené s bydlením, je příspěvek na bydlení poskytovaný v rámci systému státní sociální podpory. Pokud ani na základě přiznaného příspěvku na bydlení nejsou některé osoby schopny uhradit náklady spojené s užíváním bytu, je možné přiznat dávku doplatek na bydlení ze systému pomoci v hmotné nouzi. Ta může být poskytnuta také osobám, kterým nevznikl nárok na příspěvek na bydlení a přesto jejich celkové příjmy jsou tak nízké, že jim po úhradě nákladů na bydlení nezbývá na živobytí. Nárok na doplatek na bydlení vzniká tomu, kdo vlastní byt nebo ho užívá na základě nájemní smlouvy. Příjem společně s příspěvkem na živobytí musí být po odečtení odůvodněných nákladů na bydlení, snížených o příspěvek na bydlení, nižší než částka živobytí. Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. S přihlédnutím k celkovým sociálním a majetkovým poměrům lze přiznat doplatek na bydlení i v případě, že nevznikl nárok na příspěvek na živobytí, ale příjem společně posuzovaných osob nesmí přesáhnout 1,3 násobek společné částky živobytí. Pokud není příspěvek na živobytí poskytován, činí částka živobytí osoby její existenční minimum (u nezaopatřených dětí životní minimum). V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi určit, že za nájemce považuje pro účely doplatku na bydlení i osobu užívající jinou než nájemní formu bydlení. [Zákon 111/2006 Sb.] S ohledem na tuto skutečnost lze přiznat doplatek na bydlení osobám, využívajícím možnost bydlení např. v podnájmu, v azylových domech nebo v ubytovnách. Tímto způsobem je možné předcházet sociálnímu vyloučení osob, jenž nemají jinou možnost bydlení. Často se jedná o osoby, které přišly z různých důvodů o byt na adrese trvalého pobytu nebo nemají kde bydlet např. po rozvodu, 14

16 po propuštění z výkonu trestu, mladistvé po odchodu z dětských domovů nebo z primární rodiny, která přestala být funkční. Mnohdy jde i o matky s dětmi. V rámci sociální práce by měla být na řešení situace zainteresována celá širší rodina. Nejprve je vhodné zjistit, zda není možné společné soužití s rodiči popř. s jinými blízkými příbuznými. Pokud tato varianta možná je, jedná se o vhodnější volbu, než bydlení matek s dětmi v ubytovně. Náhradní variantou je pak ubytování v některém z azylových domů. V rámci poskytování sociální služby zde spolupracují klienti se sociálními pracovníky, kteří jim pomáhají v řešení složitých sociálních situací. Doplatek na bydlení může být přiznán i osobám ubytovaným v domovech pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, domovech se zvláštním režimem a v chráněném bydlení podle zákona o sociálních službách. Někdy je nutné poskytnout doplatek na bydlení nezletilému nezaopatřenému dítěti, které je v plném přímém zaopatření ústavu nebo žije v náhradní rodinné péči. Jde o situace, kdy na dítě přešlo vlastnictví nebo nájem bytu, ale nemá dostatečný příjem nebo majetek k úhradě odůvodněných nákladů na bydlení. Do odůvodněných nákladů na bydlení se podle zákona o pomoci v hmotné nouzi započítává nájemné do výše, která je v místě obvyklá, popřípadě obdobné náklady u bytů družstevních nebo v osobním vlastnictví. Také se přihlíží k pravidelným úhradám za služby spojené s užíváním bytu a úhradě prokazatelné nezbytné spotřeby energií. V některých případech, zejména pokud se jedná o osoby dlouhodobě nemocné nebo osoby těžce zdravotně postižené, je možné navýšit částky na nezbytné spotřeby energií až o 10 %. V případech hodných zvláštního zřetele při užívání jiné než nájemní nebo vlastnické formy bydlení se zohledňují obdobné náklady, maximálně však do výše normativních nákladů podle zákona o státní sociální podpoře. K výrazné změně došlo v souvislosti s délkou vyplácení dávky. Nově je stanovena doba, po kterou lze doplatek na bydlení vyplácet. Je to 84 kalendářních měsíců v období 10 kalendářních let. Doby pobírání doplatku na bydlení se sčítají. Uvedená úprava je zakotvena v zákoně od a počítání času tak začalo od tohoto data. Ke dříve vyplaceným dávkám se nepřihlíží. Zákon uvádí i případy, na které se ustanovení o počítání času pobírání doplatku na bydlení nevztahuje. 15

17 Doba pobírání doplatku na bydlení se nezapočítává v případech, kdy daný byt užívá osoba, které byl poskytnut příspěvek na úpravu bytu z důvodu zdravotního postižení. Nepočítá se také, pokud jde o byt zvláštního určení podle občanského zákoníku, je-li tento užíván osobou, jejíž zdravotní stav zvláštní úpravu vyžaduje nebo pokud v bytě žijí osoba nebo osoby starší 70 let. Znamená to, že pokud v bytě žije více osob, musí všechny osoby splňovat podmínku věku 70 let a více, aby se doba pobírání doplatku na bydlení nepočítala. [BECK, 2012] Časové omezení výplaty doplatku na bydlení bylo zavedeno zejména z motivačních důvodů, neboť je žádoucí, aby se každý snažil řešit možnost bydlení a jeho úhradu z vlastních prostředků, případně též využil pomoci rodiny. Je také nutné využívat méně nákladné formy bydlení. Okruh společně posuzovaných osob se u doplatku na bydlení ustanovuje odlišně než u příspěvku na živobytí a mimořádné okamžité pomoci. Pro tento účel se posuzují společně osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu. Jedná se o shodný okruh jako pro nárok na příspěvek na bydlení ze státní sociální podpory. Podmínka, aby spolu trvale žily a uhrazovaly náklady na své potřeby se zde nevyžaduje, stačí pouze samotný fakt trvalého bydliště. Danou úpravu vnímá mnoho občanů negativně. Často totiž zůstává adresa trvalého pobytu na původní adrese i lidem, kteří spolu již dlouhodobě ve společné domácnosti nežijí, ale dosud se nepřihlásili k trvalému pobytu na adrese jiné. Mnozí z nich mají naopak trvalou adresu na ohlašovnách pobytu přestože skutečně sdílí domácnost s někým na adrese zcela jiné. Určit tak okruh společně posuzovaných osob pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi pak bývá často problematické. Do okruhu společně posuzovaných osob nepatří nezaopatřené dítě, které je v přímém zaopatření ústavu. V případech hodných zvláštního zřetele se posuzují společně osoby bez ohledu na skutečnost, zda mají v bytě hlášen trvalý pobyt, vychází se ze skutečného soužití a v souladu se zákonem o životním a existenčním minimu. 16

18 2.2.3 Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc je forma dávky, která může být přiznána v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout pomoc bezprostředně.tuto dávku lze poskytnout i v případě kdy osoba neplní podmínky hmotné nouze pro opakované dávky, ale s ohledem na situaci, ve které se nachází, ji lze za osobu v hmotné nouzi považovat. Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví několik situací, v nichž lze tuto dávku poskytnout. Jedná se o poskytnutí mimořádné okamžité pomoci v případě kdy osobě hrozí vážná újma na zdraví kdy osobu postihne mimořádná událost kdy osoba nemá dostatečné prostředky k úhradě jednorázového výdaje kdy osoba nemá dostatečné prostředky na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby kdy osoba nemá dostatečné prostředky k úhradě nákladů souvisejících se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí kdy je osoba ohrožena sociálním vyloučením V případě, že nastane situace, kdy kvůli nedostatku finančních prostředků hrozí osobě vážná újma na zdraví, lze poskytnout dávku mimořádné okamžité pomoci v částce, která doplní příjem osoby do existenčního minima (v případě nezaopatřeného dítěte do životního minima). Nezkoumá se zde okruh společně posuzovaných osob. Jedná se však o zcela mimořádné situace, které nelze řešit jinou formou pomoci. Druhá situace, v níž lze poskytnout mimořádnou okamžitou pomoc, je spojena s vážnou mimořádnou událostí. Takovou událostí může být např. živelná pohroma jako je povodeň, větrná pohroma, zemětřesení, požár, ekologická nebo průmyslová havárie. Celkové sociální a majetkové poměry 17

19 osoby musí být takové, že jí neumožňují překonat událost vlastními silami. Maximální výše dávky činí patnáctinásobek částky životního minima jednotlivce, tj ,- Kč. Další situace, kdy lze přiznat mimořádnou okamžitou pomoc nastává v případě, když osoba nemá vzhledem k příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům dostatečné prostředky k úhradě nezbytného jednorázového výdaje. Jde zejména o úhradu správního poplatku při prokázané ztrátě osobních dokladů, při vydání duplikátu rodného listu nebo dokladů potřebných k přijetí do zaměstnání. Dále například na úhradu jízdného v případě ztráty peněžních prostředků a v případě nezbytné potřeby s úhradou noclehu. Výše dávky se stanoví s ohledem na konkrétní výdaj a nezkoumá se okruh společně posuzovaných osob. V praxi se řeší uvedené situace poměrně často. Zejména u lidí bez domova dochází k opakovaným ztrátám nebo zcizení průkazu totožnosti. Tito lidé pak žádají o dávku mimořádné okamžité pomoci z důvodu nutnosti uhrazení správního poplatku při vyřízení nového dokladu i několikrát za rok. Také poskytnutí mimořádné okamžité pomoci na úhradu jízdného do místa trvalého pobytu je poměrně rozšířené. Jedná se o situace, kdy se osoba stala obětí krádeže a nemá tak prostředky na to, aby se dopravila do místa bydliště. Mimořádnou okamžitou pomoc na úhradu jednorázového výdaje lze poskytnout i v případech, kdy je nutné uhradit náklady na lékařskou prohlídku před nástupem do zaměstnání. Dalším typem mimořádné okamžité pomoci je dávka, kterou lze přiznat na úhradu nákladů spojených s pořízením nebo opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby. Může být poskytnuta až do výše konkrétního nákladu, ale součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce desetinásobek částky životního minima jednotlivce, což odpovídá částce ,- Kč. 18

20 Tímto způsobem lze řešit situace, kdy v domácnosti předmět dlouhodobé potřeby chybí nebo dojde k jeho poruše. Dávka by neměla sloužit k modernizaci vybavení bytu a měla by být poskytnuta na základní nutné vybavení. Je zřejmé, že se nebude poskytovat dávka mimořádné okamžité pomoci například na nákup myčky nádobí. V rámci správního řízení se posuzuje, zda se osoba s ohledem na nutné výdaje považuje za osobu v hmotné nouzi a pro stanovení nároku na tuto dávku se přihlíží k sociálním a majetkovým poměrům společně posuzovaných osob. Na úhradu odůvodněných nákladů vzniklých v souvislosti se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřených dětí a na zajištění nezbytných činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí lze přiznat dávku mimořádné okamžité pomoci až do výše konkrétního nákladu. Součet poskytnutých dávek nesmí překročit v kalendářním roce desetinásobek částky životního minima jednotlivce tj ,- Kč. Tento typ dávky je možné poskytnout na úhradu pobytu dítěte ve škole v přírodě nebo na dětském táboře. Je také možné přispět na úhradu zájmové činnosti dětí, v případě, že tato činnost není provozována v rámci školy zdarma. Poslední situace se týká osob, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, protože nejsou schopny řešit s ohledem na neuspokojivé sociální zázemí a nedostatek finančních prostředků, úspěšně svoji situaci. Jde zejména o osobu, která: a) je propuštěna z výkonu vazby nebo z výkonu trestu odnětí svobody b) ukončila léčbu chorobných závislostí a byla propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické léčebny nebo zařízení pro léčbu chorobných závislostí c) je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo z pěstounské péče po dosažení zletilosti, respektive v 19 letech d) je osobou bez přístřeší a nemá proto uspokojivě naplněny životně důležité potřeby e) je osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby 19

21 Dávka je poskytována zejména proto, že žadatel nemá žádný příjem a nemůže vzhledem k tomu zajistit své základní potřeby. Současně je vhodné doporučit, aby si uplatnil žádost i o opakující se dávky, zejména o příspěvek na živobytí. V tomto případě lze poskytnout dávku až do výše 1.000,- Kč. Součet dávek poskytnutých v kalendářním roce nesmí přesáhnout čtyřnásobek částky životního minima jednotlivce tj ,- Kč. Pro uvedený účel se posuzuje osoba samostatně. [Zákon 111/2006 Sb.] 2.3 Životní situace osob v hmotné nouzi Ve své práci jsem se zaměřila na životní situace osob, které žádají o dávky pomoci v hmotné nouzi. Tito lidé řeší každodenně situace, kdy nemají prostředky na zajištění základních životních podmínek. Zákon vymezuje situace spojené s nedostatečným zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi. [http://www//portal.mpsv.cz, 1]. Jak už bylo zmíněno, jedná se o situace, kdy příjem osoby po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje její částku živobytí a tato osoba si nemůže příjem zvýšit s ohledem na svůj věk, zdravotní stav nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním. Nedostatečný příjem je tedy pouze jednou z podmínek hmotné nouze, podstatné je, že osoba nebo společně posuzované osoby si ho nemohou zvýšit vlastním přičiněním. Zvýšením příjmu vlastním přičiněním se rozumí řádné uplatnění nároků a pohledávek, ale i prodej nebo jiné využití majetku. Zákon o pomoci v hmotné nouzi pak blíže stanoví, co se rozumí jednotlivými formami vlastního přičinění, stanoví i situace a okruh osob, u nichž se některá forma vlastního přičinění nevyžaduje. Uplatnění nároků a pohledávek má vliv na nárok na dávku a její výši. [http:www.//portal.mpsv.cz, 1]. Úřady práce tak informují občany již při prvotním kontaktu, kdy předávají formuláře žádostí, že je nutné uplatnit případné nároky a pohledávky, neboť dávky pomoci v hmotné nouzi mají doplňovat příjem, který může občan získat uplatněním nároků a pohledávek. 20

22 Jde zejména o uplatnění nároku na dávky nemocenského nebo důchodového pojištění, dávky státní sociální podpory, především přídavku na dítě, rodičovského příspěvku a příspěvku na bydlení. Dále je nutné uplatnit nárok na výživné, příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce, vyplývajících ze zákona o rodině, nároků z pracovních nebo obdobných vztahů, nároků na podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci a mzdových nároků. V praxi dochází k tomu, že osoba, která žádá o dávky pomoci v hmotné nouzi nemá nároky a pohledávky uplatněny popř. nemá uplatněny některé z nich. Není to důvodem pro nepřiznání dávky, ale je tím ovlivněna její výše. Uplatnění nároku má vliv možné navýšení částky živobytí osoby o polovinu rozdílu mezi existenčním a životním minimem. Pokud však nedojde k uplatnění nároků a pohledávek do uplynutí tří měsíců, za které pobírá osoba nebo osoba s ní společně posuzovaná příspěvek na živobytí, má se za to, že jde o osobu, která není v hmotné nouzi neboť prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním. [Zákon 111/2006 Sb.] Někdy je zjevné, že by uplatnění nároků a pohledávek nemělo reálnou šanci na úspěch nebo že by získaná částka byla tak nepatrná, že by nebylo ekonomické na uplatnění nároku nebo pohledávky trvat, popř. vynaložené náklady se získáním příjmu by byly stejné nebo vyšší než získaný příjem. V těchto případech se uplatnění existujícího nároku nevyžaduje. Dále se nevyžaduje uplatnění nároků a pohledávek v případech, kdy není možné toto uplatnění po osobě spravedlivě žádat. Jedná se zejména o stanovení výživného v případech, kdy není určeno otcovství k dítěti. Individuální situace by měly být posuzovány ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Často se totiž stává, že neexistuje pádný důvod, aby nebylo uznáno otcovství k dítěti. Mnohým nepřipadá důležité tuto situaci řešit, protože se nezamýšlí nad možnými důsledky do budoucna. U nesezdaných partnerů, kteří očekávají narození dítěte by měl sociální pracovník v rámci sociální práce s klienty upozornit na možnost sepsání souhlasného prohlášení o otcovství k dosud nenarozenému dítěti na matrice příslušného úřadu. Pokud se dostaví žena k porodu s tímto potvrzeným prohlášením, je automaticky do rodného listu dítěte zapsán jako otec ten, kdo podepsal prohlášení o otcovství. Pokud toto prohlášení svobodná žena nepředloží, otec dítěte není v rodném listu dítěte uveden. I v těchto případech tedy sehrává důležitou roli sociální práce. 21

23 V případě, že partnerský vztah nevydrží a partneři se rozejdou, je pak možné na základě takto uvedeného otcovství požádat soud o svěření dítěte do péče matky nebo otce, popř. do péče střídavé a také stanovit výživné na dítě ze strany rodičů. Předchází se tak mnohdy složitému stanovení otcovství soudem. V případech, kdy otec dítěte nechce své otcovství uznat, je na zvážení, zda je vhodné spravedlivě žádat, aby otcovství potvrdil soud. Jedná se o případy, kdy by určení otcovství nebylo v zájmu dítěte nebo by bylo spojeno s traumatizujícími prvky. Jde například o situace, kde docházelo k domácímu násilí, trestné činnosti nebo jiné závažné, řádný vývoj dítěte narušující činnosti. Při posuzování nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi a jejich výši se orgán pomoci v hmotné nouzi musí zabývat také celkovými sociálními a majetkovými poměry žadatele a společně posuzovaných osob, neboť další možností, jak si mohou zvýšit příjem vlastním přičiněním je prodej nebo jiné využití majetku. Pokud tedy žadatel uvede, že má nějaký majetek, je nutné se při posuzování nároku na dávky pomoci v hmotné nouzi zabývat tím, o jaký majetek se jedná. Může se jednat i o majetek, který nepatří mezi věci, jejichž prodej nebo jejich jiné využití se podle zákona nevyžaduje, nebo které podle zvláštních právních předpisů nepodléhají výkonu rozhodnutí. Prodej nebo jiné využití majetku se také nevyžaduje v případech, kdy je zřejmé, že jeho prodej nebo jeho jiné využití by nebyly úměrné zisku z něj plynoucímu nebo pokud to nelze po osobě spravedlivě žádat. Možnost využití prodeje nebo jiného využití movitého nebo nemovitého majetku pro zvýšení příjmu vlastním přičiněním se posuzuje, po uplynutí tří měsíců, za které byla vyplacena dávka, pokud nárok na tuto dávku trvá. [Zákon 111/2006 Sb.] Prodej nebo jiné využití majetku se nevyžaduje v případě a) nemovitosti nebo bytu, které občan využívá ke svému trvalému bydlení.toto bydlení by mělo být přiměřené (zejména se přihlíží k velikosti a nákladům na užívání) b) prostředků zdravotnické techniky poskytovaných podle zvl. právního předpisu c) zvláštních pomůcek osob s těžkým zdravotním postižením d) motorového vozidla, které je využíváno k výdělečné činnosti nebo k jiným způsobem nezajistitelné dopravě do školy nebo zaměstnání 22

24 e) uzavřeného penzijního připojištění se státním příspěvkem Prodej nebo jiné využití majetku se nemusí vyžadovat též v případě, kdy majetek přispívá k pracovnímu uplatnění osob. [Zákon 111/2006 Sb.] Specifická situace je u uzavřeného stavebního spoření. Zde je stanoveno období šesti měsíců vyplácení dávky, po které se uplatnění tohoto majetku nevyžaduje. Výjimkou je, pokud by výše částky, která by byla pro účely zvýšení příjmu zrušením stavebního spoření získána, byla vyšší než desetinásobek částky životního minima osoby nebo osob společně posuzovaných. V tomto případě se k možnosti zvýšení příjmu uplatněním výběru stavebního spoření přihlíží ihned. V praxi to znamená, že pokud osoba vlastní stavební spoření, musí předložit doklad, který prokazuje jeho aktuální výši. Z dokladu musí být zřejmé, o kolik se naspořená částka sníží při jejím předčasném vybrání (po odpočtu státních příspěvků a výnosů ze spoření a poplatku za předčasné ukončení stavebního spoření). Pokud bude částka získaná při předčasném zrušení stavebního spoření nižší než desetinásobek částky životního minima osoby (osob společně posuzovaných), má se za to, že osoba majetek v peněžní podobě nemá. Možnost využití stavebního spoření se znovu posuzuje až po uplynutí šesti měsíců, za které byla vyplácena dávka. Po celou tu dobu nemá vlastnictví stavebního spoření vliv na snížení částky živobytí. Po uplynutí této doby se posuzuje vlastnictví stavebního spoření obdobně, jako když při podání žádosti doloží žadatel nebo společně posuzované osoby vlastnictví stavebního spoření, které je vyšší než desetinásobek částky životního minima žadatele a osob společně posuzovaných. V takovém případě se k možnosti využití příjmu ze stavebního spoření přihlédne ihned. Je nutné, aby osoba, která je vlastníkem tohoto spoření, bezodkladně zažádala o zrušení stavebního spoření. Dávka je následně odejmuta poté, co osoba majetek ze stavebního spoření získá. [BECK, 2012] Často se stává, že osoby, které žádají o dávky pomoci v hmotné nouzi nebo osoby s nimi společně posuzované odmítají stavební spoření vypovědět s tím, že jsou to jejich úspory, které našetřily v době, kdy v hmotné nouzi nebyly a zrušením spoření by přišli o získané výhody. Dále argumentují tím, že jejich situace hmotné nouze je přechodná a tudíž zrušení spoření bezpředmětné. Zde opět nastává prostor pro sociální práci, kdy je nutné klientovi vysvětlit princip zajištění dávkami pomoci 23

25 v hmotné nouzi. Pokud ani přesto nevyužije občan stavební spoření ke zvýšení příjmu, není považován za osobu v hmotné nouzi. Má se za to, že majetkové poměry této osoby jsou takové, že umožňují zaručit dostatečné zajištění její výživy a základních osobních potřeb. Podobá situace je i u nemovitého nebo movitého majetku. Kontrolou se občas zjistí, že žadatelé neuvedli, že vlastní např. motorové vozidlo. Neuvedení majetku je pak důvodem k odejmutí dávky popř. vyčíslení přeplatku na neprávem vyplacené dávce Řízení o dávkách Řízení o přiznání dávek je zahájeno na základě podání žádosti na předepsaném tiskopisu, který je k dispozici na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR nebo ho lze nalézt na internetových stránkách. Zpracování žádostí a výplaty dávek se provádí pomocí jednotného informačního softwarového systému. V rámci řízení o dávce se provádí sociální šetření v místě bydliště žadatele, které je uvedeno v žádosti. Předmětem šetření je ověření skutečností, uvedených v žádosti. Hlavním cílem šetření je zjištění všech společně posuzovaných osob v domácnosti a posouzení majetkových poměrů. Sociální šetření v bytě lze provádět pouze se souhlasem osob, jichž se šetření týká. Pokud osoba odmítne sociální šetření tak, že neumožní sociálnímu pracovníkovi vstup do bytu a orgán pomoci v hmotné nouzi nebude mít dostatek informací potřebných k rozhodnutí, lze žádost o dávku zamítnout. Pokud není umožněno kontrolní sociální šetření v průběhu poskytování dávky, lze dávku odejmout. Sociální pracovníci úřadu práce spolupracují se sociálními pracovníky příslušných obcí tak, aby bylo možné zjistit co nejvíce informací a zajistit tak účinnou pomoc klientovi. K získávání informací a účinné spolupráci též přispívá jednotný informační systém, který zprostředkovává propojení mezi úřady práce a sociálními pracovníky příslušných obcí. Součástí jednotného informačního systému je Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který vedou sociální pracovníci obcí i sociální pracovníci orgánu pomoci v hmotné nouzi. Tento systém umožňuje spolupráci sociálních pracovníků při řešení problémů klientů v hmotné nouzi. Samozřejmostí musí být zachování mlčenlivosti a citlivý přístup k osobním údajům a informacím. 24

26 2.3.2 Výplata dávek Příspěvek na živobytí se vyplácí v kalendářním měsíci, na který náleží. Doplatek na bydlení se vyplácí v kalendářním měsíci, za který náleží. Mimořádná okamžitá pomoc se vyplácí bezodkladně. Způsob výplaty určuje plátce dávky. U příspěvku na živobytí může být nejméně 35 % a nejvýše 65 % přiznané dávky poskytnuto formou poukázek na nákup zboží. Tato forma výplaty dávky by měla zabránit použití dávky k jinému účelu, než ke kterému je určena, neboť za poukázky lze nakoupit základní potraviny a hygienické potřeby. Lze tím zabránit zneužívání dávek na nákup alkoholu, cigaret, případně i použití peněz do herních automatů. Od pololetí roku 2012 je postupně zaváděna výplata dávek prostřednictvím tzv. karty sociálních systémů. Taková forma výplaty by měla zvýšit účelovost a adresnost vyplácených sociálních dávek. Zároveň by se měl pro státní správu zjednodušit systém vyplácení dávek, neboť v současné době se sociální dávky vyplácí třemi různými způsoby hotovostně, bezhotovostně a poštovní poukázkou. Karta je podobná běžné platební kartě a bude splňovat všechny mezinárodně uznávané předpisy s běžnými ochrannými prvky. Výhodou karty by měla být zejména dostupnost a pohodlí, příjemce pro dávky nemusí chodit na poštu nebo na úřad. Prostřednictvím karty je možné čerpat dávky v kterémkoli bankomatu nebo přímo platit v obchodech, karta je navíc chráněna stejně jako kterákoli jiná bankovní karta, jen těžko je zneužitelná a v případě její ztráty ji lze zablokovat. Právě dostupnost k finančním prostředkům na kartě, je však ze strany veřejnosti kritizována a zpochybňována, protože hlavně v malých obcích není vždy možnost výběru peněz z bankomatu a tak jsou mnohdy lidé nuceni dopravit se do nejbližšího většího města, kde tato možnost je. To však představuje další komplikaci v podobě nákladů na dopravu a ztráty času. Zejména u seniorů a některých osob se zdravotním znevýhodněním se pak jeví možnost výběru dávek prostřednictvím karty z bankomatů mnohdy jako nereálná, někdy přinejmenším život komplikující záležitost. 25

27 3 Praktická část 3.1 Dotazníkové šetření Dílčím cílem absolventské práce je pomocí sběru informací v dotazníkovém šetření vyhodnotit důvody závislosti na sociálních dávkách a navrhnout možné způsoby pomoci. Dotazníková metoda byla zvolena z důvodu přehlednosti a nenáročnosti pro respondenty. [DISMAN,2002] K průzkumu jsem použila dotazník, který jsem sama k tomuto účelu vytvořila. S ohledem na zvolené téma absolventské práce bylo dotazníkové šetření provedeno na kontaktním pracovišti Úřadu práce pro Prahu 5 - oddělení nepojistných sociálních dávek. Pro dotazníkové šetření byli vybráni respondenti z řad příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi. Průzkum byl proveden v průběhu měsíce února a března Vzhledem k tomu, že měly být zmapovány životní situace osob, které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi popř. o ně žádají, byl dotazník zaměřen na to, jaké jsou nejčastější důvody pobírání dávek. Současně mělo být zjištěno, zda tyto osoby vnímají výplatu dávek jako podporu dostačující nebo zda by uvítaly další formy pomoci, popřípadě jaké, neboť cílem absolventské práce je i zaměření na možné způsoby pomoci. Úkolem práce bylo mimo jiné i zjištění, zda je více osob, které pobírají dávky dlouhodobě a z jakého důvodu nebo zda se jedná o přechodnou záležitost. 3.2 Zhodnocení sběru dat Kvantitativní výzkumný vzorek pro dotazníkové šetření byl sestaven ze 100 náhodně vybraných příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi. Návratnost dotazníků byla relativně vysoká pravděpodobně i s ohledem na to, že respondenti vyplňovali dotazník přímo v čekárně dávkového oddělení úřadu práce a nikam ho neodnášeli. Vráceno zpět bylo 93 dotazníků, což představuje 93% vrácených dotazníků od dotázaných respondentů. Vyhodnoceno bylo 87 dotazníků, neboť 6 dotazníků se vrátilo zpět vyplněných nedostatečně a nebylo možné je vyhodnotit. Dotazník obsahoval celkem deset otázek, byl anonymní a respondenty byl vyplněn dobrovolně. Vyplnilo ho 35 mužů a 52 žen. 26

28 Výsledky průzkumného šetření dále zpracovávám v grafickém znázornění a doplňujícím komentáři. Dotazník je připojen jako příloha č. 1. Otázka č. 1. Uveďte své pohlaví. Graf č. 1: Rozdělení respondentů podle pohlaví Muž Žena zdroj: [vlastní] První otázka se týkala pohlaví respondentů. Bylo zjištěno, že dotazník vyplnilo 35 mužů a 52 žen. Ženy byly při vyplňování dotazníků přístupnější a ochotnější než muži. Jsou komunikativnější a otevřenější. Mají snahu o problémech hovořit a nedělalo jim problém dotazník vyplnit. Muži se do dotazníkového průzkumu zapojili v menším počtu a byli rádi, že je dotazník anonymní. Ve většině případech muži neradi o svých problémech hovoří a s někým cizím je sdílí, mnoho z nich bere současnou situaci jako vlastní neschopnost. 27

29 Otázka č. 2. Uveďte svůj věk. Graf č. 2: Věková kategorie respondentů let let let let nad 65 let zdroj: [vlastní] Druhá otázka byla zaměřena na zjištění věkových kategorií příjemců dávek pomoci v hmotné nouzi. Bylo zjištěno, že nejvíce příjemců dávek - celkem 32, což představuje 27,84 % z celkového počtu 87 odevzdaných dotazníků, je ve věkové kategorii let. Lidé v této věkové skupině mají největší problém najít zaměstnání, přestože mají praxi zkušenosti i dovednosti, potřebné k výkonu zaměstnání. Odpovídá to současným trendům ve společnosti a na trhu práce. Zaměstnavatelé mají zájem především o mladší lidi, zpravidla do let. 28

30 Otázka č. 3. Jaké máte vzdělání? Graf č. 3: Dosažené vzdělání základní střední s výučním listem střední s maturitou vyšší odborné 15 vysokoškolské zdroj: [vlastní] Cílem třetí otázky bylo zjistit, jaké mají příjemci dávek vzdělání. Tato otázka byla položena s ohledem na skutečnost, že z praxe je zřejmé, že nejhůře zaměstnavatelnou skupinou jsou lidé se základním vzděláním. Z vyhodnoceného množství 87 dotazníků má 40 respondentů základní vzdělání. Jsou tak s největší pravděpodobností potencionálními dlouhodobými příjemci dávek pomoci v hmotné nouzi. Těmto lidem je vhodné věnovat ze strany úřadu práce zvýšenou pozornost při zprostředkovávání zaměstnání. Měla by jim být nabídnuta možnost zvýšení kvalifikace pomocí nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti například pomocí rekvalifikačních kurzů, aby tak byla zvýšena možnost jejich uplatnění na trhu práce. 29

31 Otázka č. 4. S kým žijete? Graf č. 4. S kým respondent žije v domácnosti. sám/a 24 sám/a s dětmi 42 s manželem úplná rodina s dětmi jiná varianta zdroj: [vlastní] Otázka čtvrtá byla položena proto, aby bylo zjištěno, zda dávky pomoci v hmotné nouzi pobírají jednotlivci nebo zda převažují příjemci, kde je okruh společně posuzovaných osob. Z odevzdaného vzorku dotazníků je zřejmé, že většina dotazovaných, kteří se průzkumu zúčastnili, žije sama. Jedná se o 42 respondentů z celkem 87 vyhodnocených dotazníků. Tato informace vypovídá o skutečnosti, pokud člověk žije sám a nemá žádný zdroj příjmu, pravděpodobně na přechodnou dobu požádá o dávky pomoci v hmotné nouzi. V úplné rodině žije pouze 5 z 87 dotazovaných. Je tedy pravděpodobné, že v úplných rodinách má obvykle některá z osob nějaký zdroj příjmu, který rodinu zabezpečí. 30

32 Otázka č. 5. Jaká je Vaše současná životní situace? Graf č. 5: Současná situace respondentů zaměstnán/a s nízkým příjmem evidován/a jako uchazeč o zaměstnání mateřská dovolená zdroj: [vlastní] Naprostá většina dotazovaných - 57 z celkového počtu 87 respondentů odpověděla, že jsou evidováni v úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. Méně početnou skupinu 12ti respondentů tvoří matky na mateřské dovolené. Celkem 9 osob je ve starobním nebo invalidním důchodu. Tři příjemci dávek jsou pečující o osobu, závislou na pomoci jiné osoby. Pouze 6 respondentů uvedlo zaměstnání s nízkým příjmem. Ze zhodnocení výpovědí jako hlavní důvod pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi vyplývá nezaměstnanost. 31

33 Otázka č. 6. Pokládáte výši dávek v hmotné nouzi za dostačující? Graf č. 6: Pokládáte výši dávek za dostačující? Ano Ne zdroj: [vlastní] Výši dávek pokládá 53 osob za dostačující, naopak 34 dotázaných odpovědělo negativně. Odpovědi jsou poměrně překvapivé a otázkou tedy zůstává, zda je výše dávek pomoci v hmotné nouzi motivační k hledání zaměstnání, nebo zda zajišťuje dostatečný příjem. 32

34 Otázka č. 7. Jak dlouho pobíráte dávky pomoci v hmotné nouzi? Graf č. 7: Doba pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi méně než půl roku půl roku - 1 rok víc než 1 rok zdroj: [vlastní] Z odpovědí je zřejmé, že většina - 58 respondentů, pobírá dávky pomoci v hmotné nouzi déle než jeden rok. Dalších 19 příjemců pobírá dávky po dobu půl roku až jeden rok. Jen 10 z celkového počtu 87 odpovědělo, že dávky pobírají méně, než půl roku. Je tedy patrné, že většina vyplácených osob pobírá sociální dávky dlouhodobě. Vzhledem k tomu, že dávky by měly sloužit k překlenutí tíživé finanční situace, jsou tato čísla poměrně alarmující i s ohledem na to, že při dotazníkovém šetření byl využit poměrně malý vzorek respondentů. 33

35 Otázka č. 8. Je pro Vás dostatečná pomoc vyplácení dávek hmotné nouze nebo byste uvítal/a případně jinou formu pomoci. Uveďte jakou. Graf č. 8: Je vyplácení dávek hmotné nouze dostatečnou pomocí? Ano Ne Jiná forma pomoci zdroj: [vlastní] Na uvedenou otázku odpověděla více než polovina dotázaných, celkem 50 z 87, že je pro ně výplata dávek pomoci v hmotné nouzi dostatečnou pomocí. Další část, 24 příjemců dávek odpovědělo, že tato pomoc není dostačující. Nikdo z nich však blíže nespecifikoval, jakou formu pomoci by potřeboval. Zbývající respondenti - celkem 13, uvedlo výplatu dávek jako pomoc nedostačující a uvítalo by pomoc ve formě nabídky zaměstnání a bydlení. Většina příjemců je se současným stavem spokojena, nechce na své sociální situaci nic měnit. S ohledem na tuto skutečnost se dá říci, že současný systém sociálních dávek není příliš motivující. 34

36 Otázka č. 9. hrubého? Byl/a byste ochoten/a pracovat za minimální mzdu tj ,-Kč Graf č. 9: Ochota pracovat za minimální mzdu Ano Ne zdroj: [vlastní] Celkem 56 respondentů, což je převážná většina, na tuto otázku odpověděla kladně, z čehož vyplývá, že by rádi pracovali i za cenu nízkého příjmu. V poměru k výši dávky pomoci v hmotné nouzi pro jednotlivce je výše minimální mzdy motivující. Druhá část respondentů odpověděla negativně s tím, že mají vyšší náklady na bydlení. Je zřejmé, že při současném nastavení systému dávek na bydlení je pro některé občany výhodnější pobírat dávky i za cenu nižší životní úrovně, než být zaměstnáni za minimální mzdu. 35

37 Otázka č. 10. Využil/a jste možnosti vzít si z důvodu finančních problémů půjčku? Graf č. 10: Možnost využití půjčky Ano Ne 55 Tuto možnost zvažuji zdroj: [vlastní] Vzhledem k tíživé finanční situaci využilo možnost vzít si půjčku celkem 28 respondentů. Z celkem 87 vyhodnocených dotazníků bylo 55 odpovědí záporných. Někteří respondenti uvedli, že tuto možnost zvažují. I s ohledem na tuto skutečnost by měla být sociální práce zaměřena také na to, aby si klienti uvědomili, že je velmi obtížné splácení půjčky v situaci, kdy jsou bez stálého příjmu. 36

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi je určena pro občany, kteří ani s využitím jiných sociálních systémů nebo vlastní iniciativou, ani využitím vlastního

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Úřad práce ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo 3)

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Ve znění k 01.01.2012 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Obec:... Část obce:... ÚŘAD PRÁCE ČR OZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko A. Žadatel: Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku Trvalý pobyt: 1. doručování 5) : Rodinný stav 6) : Manžel(ka) 7) : Rodiče 8) : Bydliště

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:...

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Trvalý pobyt: Obec:... Část obce:... Ulice:... Č. p. 5) :... Č. orient.:... PSČ:... ÚŘAD PRÁCE ČR DOZP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku A. Žadatel Příjmení: Jméno 1) : Rodné příjmení 2) : Titul před jménem: za jménem: Rodné číslo v

Více

Zákon č. 111/2006 Sb.

Zákon č. 111/2006 Sb. Zákon č. 111/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2006 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o pomoci v hmotné nouzi Citace: 111/2006 Sb. Částka: 37/2006 Sb. Na straně (od-do): 1305-1328 Rozeslána dne: 31. března

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o pomoci v hmotné nouzi VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o pomoci v hmotné nouzi Změna: 165/2006 Sb. Změna: 379/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 259/2008 Sb. Změna: 585/2006

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Existenční minimum Životní minimum SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace

Více

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90

Jak pomáhá Telefonická krizová. 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Jak pomáhá Telefonická krizová pomoc Senior telefon 800 157 157 Mgr. Jana Kosařová manažerka sociálních služeb ŽIVOTa90 Co je Senior telefon? Senior telefon je sociální služba Telefonické krizové pomoci

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Metodický pokyn č. 2/2006. k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb.

Metodický pokyn č. 2/2006. k zákonu č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 165/2006 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociální politiky V Praze dne 14. prosince 2006 Č.j.: 2006/44899-21 Vyřizuje: Mgr. Beck, RNDr. Benešová, Mgr. Hacaperková PaedDr.Niederle, Mgr. Roztočilová,

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi

Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 8 Systém sociální pomoci v hmotné nouzi Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany

Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany. Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany Obec Říčany nám. Osvobození 340 664 82 Říčany Podmínky pro přidělování nájemních bytů v majetku obce Říčany I. Základní podmínky 1.1 Žádost o přidělení bytu (příloha č. 1) může podat občan ČR nebo cizí

Více

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007 V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007 ke změnám dávek

Více

Doklad o výši čtvrtletního příjmu

Doklad o výši čtvrtletního příjmu 14DoklOVysCtvrtPrijm2.pdf ÚŘAD PRÁCE ČR Sdílená příloha (SSP, SocS) Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Doklad o výši čtvrtletního příjmu Tento doklad slouží jako příloha k žádosti o dávky příspěvek

Více

Doklad o výši ročního příjmu

Doklad o výši ročního příjmu 14DoklOVysRocPrijm.pdf ÚŘAD PRÁCE ČR Příloha SSP Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Doklad o výši ročního příjmu Tento doklad slouží jako příloha k žádosti o přídavek na dítě. Doklad musí podat

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení

Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Modelování čistých příjmů domácností pro účely zmapování disparit ve finanční dostupnosti bydlení Petr SUNEGA petr.sunega@soc.cas.cz Telefon: 221 183 225 http://seb.soc.cas.cz Oddělení ekonomické sociologie,

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4606 Sbírka zákonů č. 366 / 2011 366 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY

ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY ŽÁDOST O NÁJEM BYTU PRO SOCIÁLNĚ POTŘEBNÉ OBČANY Žadatel Příjmení: Rodné číslo: Rodinný stav: Trvalý pobyt v Praze 2 od: Adresa trvalého pobytu: Adresa faktického pobytu pokud se liší od TP: Jméno: Telefon:

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Normativní instrukce č. 5/2013

Normativní instrukce č. 5/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 5/2013 Dávky pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů Datum

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Státní sociální podpora. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minumu Základní

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová

Zdroje příjmů domácností. Bc. Alena Kozubová Zdroje příjmů domácností Bc. Alena Kozubová Druhy příjmů podle daňového hlediska příjmy podléhající dani z příjmů fyzických osob příjmy nepodléhající dani z příjmů fyzických osob podle četnosti příjmy

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Příloha: Speciální skarta matice případů ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ

Příloha: Speciální skarta matice případů ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ Sdělení náměstka generálního ředitele ÚP č. 20/2012 Název: Výplata nepojistných sociálních dávek prostřednictvím skarty (postup ve speciálních případech)

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Změny v sociální potřebnosti

Změny v sociální potřebnosti Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor sociální politiky Výňatek z komentáře č. 3/2003 Změny v sociální potřebnosti Dnem 1. ledna 2004 nabyla účinnosti novela zákona o sociální potřebnosti, zákon

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů

Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Příloha k usnesení Rady MČ Praha 1 číslo UR12_1036 ze dne 24. 07. 2012 Pravidla pro nájem bytů ze sociální rezervy, tzv. sociálních bytů Byty ze sociální rezervy, tzv. sociální byty, jsou určeny pro sociálně

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v září 2013 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v 2013 Obsah: strana 1) Vývoj počtu důchodců a výdajů důchodového pojištění 2 2) Vývoj výdajů na dávky nemocenského pojištění a vývoj dočasné pracovní

Více

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá

1.2. Doba trvání nájemního vztahu. 1.3. Postup při podání žádosti. 1.4. Postup při hodnocení žádosti. strana druhá Městyse Višňové Sp. zn.: Pravidla pro pronájem sociálních vstupních bytů Sociální vstupním bytem je nájemní byt se sociálním určením postavený se státní dotací podle podprogramu "Podpora výstavby podporovaných

Více

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu

Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Městská část Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4 - Krč Ž Á D O S T o nájem sociálního bytu Jméno a příjmení žadatele:... Rodné číslo:... Stav:... Adresa trvalého bydliště žadatele:... Kontaktní

Více

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Dávky pro osoby se zdravotním postižením Dávky pro osoby se zdravotním postižením - příspěvek na mobilitu, - příspěvek na zvláštní pomůcku, - průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z něj vyplývají Příspěvek na mobilitu

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011

V Praze dne 12. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 Tisková informace Praha 10. ledna 2011 TZ MPSV: SOCIÁLNÍ REFORMA V ROCE 2011 V Praze dne 12. ledna 2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 1. aktualizace k 1. 1. 2009 Str. 14 Ve výčtu novel zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, si za zákon č. 379/2007 Sb. doplňte: č. 129/2008

Více

Průvodce změnami sociálního systému od.1 ledna 2008

Průvodce změnami sociálního systému od.1 ledna 2008 Průvodce změnami sociálního systému od.1 ledna 2008 Státní sociální podpora Přídavek na dítě Přídavky budou vypláceny v pevné výši, která je odstupňovaná podle věku dítěte. Přídavek bude vyplácen ve třech

Více

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující

Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující Hlavní změny právní úpravy ve vztahu k osobám se zdravotním postižením pro rok 2012 a následující. Systém důchodového pojištění Jediná významnější změna se týká zavedení nového tzv. druhého pilíře důchodového

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Změny v roce 2015. INFO OS ZPTNS 1/2015 Předsedům VZO. MOTTO: Spolupráce a solidarita. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Změny v roce 2015 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2015 uvádíme přehled dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a jejich případných změn, základní

Více

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I.

P R A V I D L A. MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům. Část I. P R A V I D L A MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD pro přidělování obecních bytů do nájmu občanům Část I. Čl. 1 Základní pojmy Byt: Za byt se považuje místnost nebo soubor místností ve vlastnictví města Lázně Bělohrad,

Více

Opatření děkana č. 9/2015

Opatření děkana č. 9/2015 Opatření děkana č. 9/2015 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd Opatření děkana č. 9/2015 Název: Poskytování příspěvků zaměstnanců Fakulty sociálních věd (dále jen FSV UK ) ze sociálního fondu

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Statut zajišťovacího fondu

Statut zajišťovacího fondu Statut zajišťovacího fondu Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství /úplné znění ke dni 19. 3. 2014/ Článek I. Účel zajišťovacího fondu Zajišťovací fond je

Více

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících.

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících. Metodický postup při sociální práci se skupinou neplatičů nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (ceny služeb a energií). Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, komentář

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

SOCIÁLNÍ MINIMUM. Obecné zásady pro přiznání příspěvků. Vážení rodiče,

SOCIÁLNÍ MINIMUM. Obecné zásady pro přiznání příspěvků. Vážení rodiče, SOCIÁLNÍ MINIMUM Vážení rodiče, Rádi bychom uvedly stručný přehled dávek a výhod, který by Vám mohl pomoci orientovat se, případně lépe zvládnout situaci, která vznikla onemocněním Vašeho dítěte. Jedná

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více